blob: 368afe6a734892c280ae3a6b832f5dac467269d3 [file] [log] [blame]
include_rules = [
"+bindings/core",
"-bindings/modules",
"+core",
"+heap",
"+gin/public",
"-modules",
"+platform",
"+public/platform",
"-web",
]