blob: 2a599eb29dbe4ab1971451f1e31ad0038ece24b2 [file] [log] [blame]
name : el_GR 0.6 version of the greek dictionary
dd/mm/yyyy: 20/12/2004
License : GNU GPL
contact : Steve Stavropoulos
URL : http://ispell.math.upatras.gr
This is a highly recommended bugfix release. Many thousands words have been
added/removed from the previous release.
The dictionary is licenced under the GNU GPL and it is based on earlier work
done by Evripidis Papakostas. [mentioned below]
Steve Stavropoulos
==================
name : el_GR (v.003) Enhanced Version
dd/mm/yyyy: 08/02/2002
License : GNU GPL
contact : evris@source.gr
URL : ispell.source.gr
-----------------------------------------------
ÅëëçíéêÜ:
Ç ðáñáëëáãÞ áõôÞ áíôéìåôùðßæåé óùóôÜ êáé ôéò ðëÞñùò êåöáëáßåò åëëçíéêÝò
ëÝîåéò. Ôï áíôßôéìï åßíáé ðåñéóóüôåñåò ðñïôÜóåéò êáé ìåãáëýôåñï ëåîéêü.
Ôï ëåîéêü áõôü âáóßæåôáé óôçí ëßóôá Åëëçíéêþí ëÝîåùí êáé ôá affixes ðïõ
÷ñçóéìïðïéþ êáé ãéá ôï ispell (ðïõ ìå ôçí óåéñÜ ôïõò âáóßæïíôáé óå ðáëáßïôåñåò
äïõëåéÝò ôùí ÌÞôáëá êáé ÓåñáóêÝñç). Åõ÷áñéóôþ ôçí
Âïýëá ÓáíéäÜ (voulariba@source.gr) êáé ôïí Ðáíáãéþôç Âñõþíç (vrypan@yassou.net)
ãéá ôçí óõìâïëÞ ôïõò óôçí ìåôáôñïðÞ ôùí affix files, êáèþò êáé üëïí ôïí êüóìï
ðïõ Ýêáíå óõíåéóöïñÝò ëÝîåùí ìÝ÷ñé ôþñá.
Åõñéðßäçò Ðáðáêþóôáò (evris@source.gr)
-----------------------------------------------
This variation copes correctly with fully capitalized greek words. Penalty
for this, is the increase of proposed words and bigger vocab size.
This dictionary is based on greek wordlist and affixes used by ispell
(which based on older work of Mitalas and Seraskeris). Many thanks to
Voula Sanida (voulariba@source.gr) and Panayotis Vryonis (vrypan@yassou.net)
for their help in converting the affix rules and to all the people that
contributed words to the vocabulary.
Evripidis Papakostas (evris@source.gr)