blob: bbf4b479ea6157d211594655807480c5b888d1f4 [file] [log] [blame]
# el_GR.aff
# greek affix file
# for MySpell (pspell)
# GPL
#
#
# LOG etc:
# --------
# Minor errors detected by Kevin Hendricks <kevin.hendricks@sympatico.ca>
# and corrected by me 08/06/02 (evris)
#
# Fix the TRY order to be more useful. Added character mappings so the vowels
# that have the same pronunciation be closely related to each other. Added a
# replacement table to better describe the phonetic rules. 13/05/2004 (steve)
#
# Steve Stavropoulos <steve@math.upatras.gr> 01/05/2004
#
# Based on an older job :
# Papakostas Evripidis evris@source.gr ep@rocketmail.com 27/01/02
# Vryonis Panayotis vrypan@yassou.net 27/01/02
#
# Based on an older job :
# greek.aff file
# for ispell
# Papakostas Evripidis evris@source.gr ep@rocketmail.com 1999
#
# Based on an older job :
# ellhnika.aff for Greek language by ÌÞôáëáò ÃéÜííçò and ÓåñáóêÝñçò Íßêïò
# Êáñëüâáóé, ÓÜìïò ,24-9-97
SET ISO8859-7
# You are likely to forget the accent, so accented characters come first. If
# you don't forget the accent, this order won't do any harm because it is higly
# unlikely for a word that differs in one accented char plus some other mistake
# to pop up in the possible suggestions (there has to be a closer match granted
# that the word you are looking for exists).
TRY ÜüßúÀÝÞýûàþéçõùïåáôíñóêìðëòãäèöâæîø
MAP 5
MAP áÜ
MAP åÝ
MAP ùþïü
MAP çÞýûõéßúÀ
MAP óò
# Do we have to put the accented characters in here or the MAP above is enough?
# ANSWER: Looks like it is not! Maybe the map is only useful for the
# suggestion order...
#
# Because of the automatic generation of the following REP there are some
# combinations of letters that the greek language never uses, but I don't
# think they will do any harm.
REP 464
REP á Ü
REP Ü á
REP ãê ãã
REP ãã ãê
REP ðó ø
REP ø ðó
REP êó î
REP î êó
REP Üà Üà
REP Üà Üâ
REP Üà Üõ
REP Üà Üû
REP Üà Üý
REP Üà áà
REP Üà áâ
REP Üà áõ
REP Üà áû
REP Üà áý
REP Üâ Üà
REP Üâ Üâ
REP Üâ Üõ
REP Üâ Üû
REP Üâ Üý
REP Üâ áà
REP Üâ áâ
REP Üâ áõ
REP Üâ áû
REP Üâ áý
REP Üõ Üà
REP Üõ Üâ
REP Üõ Üõ
REP Üõ Üû
REP Üõ Üý
REP Üõ áà
REP Üõ áâ
REP Üõ áõ
REP Üõ áû
REP Üõ áý
REP Üû Üà
REP Üû Üâ
REP Üû Üõ
REP Üû Üû
REP Üû Üý
REP Üû áà
REP Üû áâ
REP Üû áõ
REP Üû áû
REP Üû áý
REP Üý Üà
REP Üý Üâ
REP Üý Üõ
REP Üý Üû
REP Üý Üý
REP Üý áà
REP Üý áâ
REP Üý áõ
REP Üý áû
REP Üý áý
REP áà Üà
REP áà Üâ
REP áà Üõ
REP áà Üû
REP áà Üý
REP áà áà
REP áà áâ
REP áà áõ
REP áà áû
REP áà áý
REP áâ Üà
REP áâ Üâ
REP áâ Üõ
REP áâ Üû
REP áâ Üý
REP áâ áà
REP áâ áâ
REP áâ áõ
REP áâ áû
REP áâ áý
REP áõ Üà
REP áõ Üâ
REP áõ Üõ
REP áõ Üû
REP áõ Üý
REP áõ áà
REP áõ áâ
REP áõ áõ
REP áõ áû
REP áõ áý
REP áû Üà
REP áû Üâ
REP áû Üõ
REP áû Üû
REP áû Üý
REP áû áà
REP áû áâ
REP áû áõ
REP áû áû
REP áû áý
REP áý Üà
REP áý Üâ
REP áý Üõ
REP áý Üû
REP áý Üý
REP áý áà
REP áý áâ
REP áý áõ
REP áý áû
REP áý áý
REP é ß
REP ß é
REP é ú
REP ú é
REP é À
REP À é
REP é ç
REP ç é
REP é Þ
REP Þ é
REP é õ
REP õ é
REP é ý
REP ý é
REP é û
REP û é
REP é à
REP à é
REP ß ú
REP ú ß
REP ß À
REP À ß
REP ß ç
REP ç ß
REP ß Þ
REP Þ ß
REP ß õ
REP õ ß
REP ß ý
REP ý ß
REP ß û
REP û ß
REP ß à
REP à ß
REP ú À
REP À ú
REP ú ç
REP ç ú
REP ú Þ
REP Þ ú
REP ú õ
REP õ ú
REP ú ý
REP ý ú
REP ú û
REP û ú
REP ú à
REP à ú
REP À ç
REP ç À
REP À Þ
REP Þ À
REP À õ
REP õ À
REP À ý
REP ý À
REP À û
REP û À
REP À à
REP à À
REP ç Þ
REP Þ ç
REP ç õ
REP õ ç
REP ç ý
REP ý ç
REP ç û
REP û ç
REP ç à
REP à ç
REP Þ õ
REP õ Þ
REP Þ ý
REP ý Þ
REP Þ û
REP û Þ
REP Þ à
REP à Þ
REP õ ý
REP ý õ
REP õ û
REP û õ
REP õ à
REP à õ
REP ý û
REP û ý
REP ý à
REP à ý
REP û à
REP à û
REP ï ü
REP ü ï
REP ï ù
REP ù ï
REP ï þ
REP þ ï
REP ü ù
REP ù ü
REP ü þ
REP þ ü
REP ù þ
REP þ ù
REP Ýà Ýà
REP Ýà Ýâ
REP Ýà Ýõ
REP Ýà Ýû
REP Ýà Ýý
REP Ýà åà
REP Ýà åâ
REP Ýà åõ
REP Ýà åû
REP Ýà åý
REP Ýâ Ýà
REP Ýâ Ýâ
REP Ýâ Ýõ
REP Ýâ Ýû
REP Ýâ Ýý
REP Ýâ åà
REP Ýâ åâ
REP Ýâ åõ
REP Ýâ åû
REP Ýâ åý
REP Ýõ Ýà
REP Ýõ Ýâ
REP Ýõ Ýõ
REP Ýõ Ýû
REP Ýõ Ýý
REP Ýõ åà
REP Ýõ åâ
REP Ýõ åõ
REP Ýõ åû
REP Ýõ åý
REP Ýû Ýà
REP Ýû Ýâ
REP Ýû Ýõ
REP Ýû Ýû
REP Ýû Ýý
REP Ýû åà
REP Ýû åâ
REP Ýû åõ
REP Ýû åû
REP Ýû åý
REP Ýý Ýà
REP Ýý Ýâ
REP Ýý Ýõ
REP Ýý Ýû
REP Ýý Ýý
REP Ýý åà
REP Ýý åâ
REP Ýý åõ
REP Ýý åû
REP Ýý åý
REP åà Ýà
REP åà Ýâ
REP åà Ýõ
REP åà Ýû
REP åà Ýý
REP åà åà
REP åà åâ
REP åà åõ
REP åà åû
REP åà åý
REP åâ Ýà
REP åâ Ýâ
REP åâ Ýõ
REP åâ Ýû
REP åâ Ýý
REP åâ åà
REP åâ åâ
REP åâ åõ
REP åâ åû
REP åâ åý
REP åõ Ýà
REP åõ Ýâ
REP åõ Ýõ
REP åõ Ýû
REP åõ Ýý
REP åõ åà
REP åõ åâ
REP åõ åõ
REP åõ åû
REP åõ åý
REP åû Ýà
REP åû Ýâ
REP åû Ýõ
REP åû Ýû
REP åû Ýý
REP åû åà
REP åû åâ
REP åû åõ
REP åû åû
REP åû åý
REP åý Ýà
REP åý Ýâ
REP åý Ýõ
REP åý Ýû
REP åý Ýý
REP åý åà
REP åý åâ
REP åý åõ
REP åý åû
REP åý åý
REP ÝÀ ÝÀ
REP ÝÀ Ýß
REP ÝÀ Ýé
REP ÝÀ Ýú
REP ÝÀ åÀ
REP ÝÀ åß
REP ÝÀ åé
REP ÝÀ åú
REP Ýß ÝÀ
REP Ýß Ýß
REP Ýß Ýé
REP Ýß Ýú
REP Ýß åÀ
REP Ýß åß
REP Ýß åé
REP Ýß åú
REP Ýé ÝÀ
REP Ýé Ýß
REP Ýé Ýé
REP Ýé Ýú
REP Ýé åÀ
REP Ýé åß
REP Ýé åé
REP Ýé åú
REP Ýú ÝÀ
REP Ýú Ýß
REP Ýú Ýé
REP Ýú Ýú
REP Ýú åÀ
REP Ýú åß
REP Ýú åé
REP Ýú åú
REP åÀ ÝÀ
REP åÀ Ýß
REP åÀ Ýé
REP åÀ Ýú
REP åÀ åÀ
REP åÀ åß
REP åÀ åé
REP åÀ åú
REP åß ÝÀ
REP åß Ýß
REP åß Ýé
REP åß Ýú
REP åß åÀ
REP åß åß
REP åß åé
REP åß åú
REP åé ÝÀ
REP åé Ýß
REP åé Ýé
REP åé Ýú
REP åé åÀ
REP åé åß
REP åé åé
REP åé åú
REP åú ÝÀ
REP åú Ýß
REP åú Ýé
REP åú Ýú
REP åú åÀ
REP åú åß
REP åú åé
REP åú åú
REP ÜÀ ÜÀ
REP ÜÀ Üß
REP ÜÀ Üé
REP ÜÀ Üú
REP ÜÀ áÀ
REP ÜÀ áß
REP ÜÀ áé
REP ÜÀ áú
REP Üß ÜÀ
REP Üß Üß
REP Üß Üé
REP Üß Üú
REP Üß áÀ
REP Üß áß
REP Üß áé
REP Üß áú
REP Üé ÜÀ
REP Üé Üß
REP Üé Üé
REP Üé Üú
REP Üé áÀ
REP Üé áß
REP Üé áé
REP Üé áú
REP Üú ÜÀ
REP Üú Üß
REP Üú Üé
REP Üú Üú
REP Üú áÀ
REP Üú áß
REP Üú áé
REP Üú áú
REP áÀ ÜÀ
REP áÀ Üß
REP áÀ Üé
REP áÀ Üú
REP áÀ áÀ
REP áÀ áß
REP áÀ áé
REP áÀ áú
REP áß ÜÀ
REP áß Üß
REP áß Üé
REP áß Üú
REP áß áÀ
REP áß áß
REP áß áé
REP áß áú
REP áé ÜÀ
REP áé Üß
REP áé Üé
REP áé Üú
REP áé áÀ
REP áé áß
REP áé áé
REP áé áú
REP áú ÜÀ
REP áú Üß
REP áú Üé
REP áú Üú
REP áú áÀ
REP áú áß
REP áú áé
REP áú áú
REP Üß Ý
REP Üß å
REP Üé Ý
REP Üé å
REP Ý Üß
REP Ý Üé
REP Ý áÀ
REP Ý áß
REP Ý áé
REP Ý áú
REP Ý å
REP áÀ Ý
REP áÀ å
REP áß Ý
REP áß å
REP áé Ý
REP áé å
REP áú Ý
REP áú å
REP å Üß
REP å Üé
REP å Ý
REP å áÀ
REP å áß
REP å áé
REP å áú
# prefix rules
PFX A Y 1
PFX A 0 á . # âÜóéìïò > áâÜóéìïò
PFX B Y 1
PFX B 0 îáíá . # æçôþ > îáíáæçôþ
PFX C Y 1
PFX C 0 áðï . # óýíèåóç > áðïóýíèåóç
PFX D Y 1
PFX D 0 êáôá . # óôñïöÞ > êáôáóôñïöÞ
PFX E Y 1
PFX E 0 ðáñá . # âëÝðù > ðáñáâëÝðù
# suffix rules
SFX F Y 4
SFX F þ Ü . # áãáðþ > áãáðÜ
SFX F üò Ü . # êáëüò > êáëÜ
SFX F ü Ü . # âïõíü > âïõíÜ
SFX F Üò Ü . # óöïõããáñÜò > óöïõããáñÜ
SFX G Y 7
SFX G þ Üò . # áãáðþ > áãáðÜò
SFX G 0 ò Ü # êáñäéÜ > êáñäéÜò
SFX G üò ïý . # ïõñáíüò > ïõñáíïý
SFX G ü ïý . # âïõíü > âïõíïý
SFX G ïýò ïý . # ðáððïýò > ðáððïý
SFX G ù åéò . # äÝíù > äÝíåéò
SFX G ç åéò . # óêÝøç > óêÝøåéò
SFX H Y 3
SFX H 0 ò [þù] # Áñãõñþ > Áñãõñþò ÄÝóðù > ÄÝóðùò
SFX H üò þò . # êáëüò > êáëþò ôåëåõôáßïò ôåëåõôáßùò
SFX H Þò þò . # # óõíå÷Þò > óõíå÷þò
SFX I Y 5
SFX I þ åßò . # áãáðçèþ > áãáðçèåßò
SFX I ïò á . # ùñáßïò > ùñáßá
SFX I ï á . # âéâëßï > âéâëßá
SFX I çò á . # æçëéÜñçò > æçëéÜñá
SFX I áò á . # áãþíáò > áãþíá
SFX J Y 5
SFX J þ åß . # áãáðçèþ > áãáðçèåß
SFX J üò Ý . # ïõñáíüò > ïõñáíÝ
SFX J Ýò Ý . # êáöÝò > êáöÝ
SFX J ýò éïýò . # âáèýò > âáèéïýò
SFX J ù ïíôáò . # äÝíù > äÝíïíôáò
SFX K Y 4
SFX K þ ïýìå . # áãáðþ > áãáðïýìå
SFX K üò ïß . # ïõñáíüò > ïõñáíïß
SFX K Ýò Ýäåò . # êáöÝò > êáöÝäåò
SFX K 0 ò ç # íßêç > íßêçò
SFX L Y 5
SFX L üò þí . # ïõñáíüò > ïõñáíþí
SFX L Þò þí . # íéêçôÞò > íéêçôþí
SFX L Ü þí . # êáñäéÜ > êáñäéþí
SFX L Þ þí . # øõ÷Þ > øõ÷þí
SFX L ü þí . # âïõíü > âïõíþí
SFX M Y 4
SFX M þ ïýí . # áãáðþ > áãáðïýí
SFX M üò ïýò . # ïõñáíüò > ïõñáíïýò
SFX M þò þôùí . # êáèåóôþò > êáèåóôþôùí
SFX M ß éïý . # ðïõëß > ðïõëéïý
SFX N Y 5
SFX N ïýò ïýäùí . # ðáððïýò > ðáððïýäùí
SFX N áò åò . # áãþíáò > áãþíåò
SFX N á åò . # þñá > þñåò
SFX N ç åò . # íßêç > íßêåò
SFX N çò åò . # íáýôçò > íáýôåò
SFX O Y 5
SFX O þ Üìå . # áãáðþ > áãáðÜìå
SFX O üò éÜ . # ãëõêüò > ãëõêéÜ
SFX O Þò éÜ . # óôá÷ôÞò > óôá÷ôéÜ
SFX O ß éÜ . # ðïõëß > ðïõëéÜ
SFX O ýò éÜ . # âáèýò > âáèéÜ
SFX P Y 4
SFX P þ Üôå . # áãáðþ > áãáðÜôå
SFX P üò üôïò . # ãåãïíüò > ãåãïíüôïò
SFX P ù åôå . # äÝíù > äÝíåôå
SFX P ç åùò . # óêÝøç > óêÝøåùò
SFX Q Y 5
SFX Q þ Üóôå . # ëõðþ > ëõðÜóôå
SFX Q áò ùí . # áãþíáò > áãþíùí
SFX Q ïò ùí . # äñüìïò > äñüìùí
SFX Q ï ùí . # óßäåñï > óßäåñùí
SFX Q ýò ý . # âáèýò > âáèý
SFX R Y 4
SFX R þ éÝìáé . # áãáðþ > áãáðéÝìáé
SFX R Þò Üäåò . # ðñáìáôåõôÞò > ðñáìáôåõôÜäåò
SFX R Üò Üäåò . # óöïõããáñÜò > óöïõããáñÜäåò
SFX R ù ïìáé . # äÝíù > äÝíïìáé
SFX S Y 4
SFX S þ éÝóáé . # áãáðþ > áãáðéÝóáé
SFX S Þò Üäùí . # ðñáìáôåõôÞò > ðñáìáôåõôÜäùí
SFX S Üò Üäùí . # óöïõããáñÜò > óöïõããáñÜäùí
SFX S ù åóáé . # äÝíù > äÝíåóáé
SFX T Y 4
SFX T þ Üí . # áãáðþ > áãáðÜí
SFX T üò üôá . # ãåãïíüò > ãåãïíüôá
SFX T ù ïõí . # äÝíù > äÝíïõí
SFX T áò áôá . # êñÝáò > êñÝáôá
SFX U Y 4
SFX U þ éÝôáé . # áãáðþ > áãáðéÝôáé
SFX U Þò Þäåò . # ìðáëùìáôÞò > ìðáëùìáôÞäåò
SFX U ß éþí . # ðïõëß > ðïõëéþí
SFX U ýò éþí . # âáèýò > âáèéþí
SFX V Y 5
SFX V þ éÝóôå . # áãáðþ > áãáðéÝóôå
SFX V ïýò ïýäåò . # ðáððïýò > ðáððïýäåò
SFX V Þò ß . # óôá÷ôÞò > óôá÷ôß
SFX V ù åóôå . # äÝíù > äÝíåóôå
SFX V 0 ôá ìá # êýìá > êýìáôá
SFX W Y 5
SFX W þ éïýíôáé . # áãáðþ > áãáðéïýíôáé
SFX W þò þôá . # êáèåóôþò > êáèåóôþôá
SFX W ù ïíôáé . # äÝíù > äÝíïíôáé
SFX W 0 ôïò ìá # êýìá > êýìáôïò
SFX W 0 ò Þ # øõ÷Þ > øõ÷Þò
SFX X Y 5
SFX X þ éüìïõí . # áãáðþ > áãáðéüìïõí
SFX X üò Þ . # êáëüò > êáëÞ
SFX X ïò ç . # äÜóïò > äÜóç
SFX X Þò Þ . # íéêçôÞò > íéêçôÞ
SFX X çò ç . # íáýôçò > íáýôç
SFX Y Y 4
SFX Y þ éüóïõí . # áãáðþ > áãáðéüóïõí
SFX Y üìïõí üóïõí . # äåíüìïõí > äåíüóïõí
SFX Y ù ïõìå . # äÝíù > äÝíïõìå
SFX Y ç åùí . # óêÝøç > óêÝøåùí
SFX Z Y 3
SFX Z þ éüôáí . # áãáðþ > áãáðéüôáí
SFX Z ìïõí ôáí üìïõí # äåíüìïõí > äåíüôáí
SFX Z ò äùí Ýò # êáöÝò > êáöÝäùí
SFX a Y 4
SFX a þ éüìáóôå . # áãáðþ > áãáðéüìáóôå
SFX a üò ü . # êáëüò > êáëü
SFX a ù áìå . # äÝíù > äÝíáìå
SFX a 0 ìå á # áãáðïýóá > áãáðïýóáìå
SFX b Y 4
SFX b þ éüóáóôå . # áãáðþ > áãáðéüóáóôå
SFX b ù áôå . # äÝíù > äÝíáôå
SFX b ìå ôå áìå # áãáðÞóáìå > áãáðÞóáôå
SFX b 0 ôå á # áãáðïýóá > áãáðïýóáôå
SFX c Y 3
SFX c þ éüíôáí . # áãáðþ > áãáðéüíôáí
SFX c üìïõí üíôáí . # èõìüìïõí > èõìüíôáí
SFX c ù ïíôáí . # äÝíù > äÝíïíôáí
SFX d Y 4
SFX d þ éïýíôáí . # áãáðþ > áãáðéïýíôáí
SFX d ù ïõ . # äÝíù > äÝíïõ
SFX d 0 õ ï # óßäåñï > óßäåñïõ
SFX d ò õ ïò # äñüìïò > äñüìïõ
SFX e Y 4
SFX e þ ïýíôáé . # ëõðþ > ëõðïýíôáé
SFX e ù å . # äÝíù > äÝíå
SFX e ïò å . # äñüìïò > äñüìå
SFX e á å . # áãáðïýóá > áãáðïýóå
SFX f Y 3
SFX f þ Üóáé . # ëõðþ > ëõðÜóáé
SFX f ß éïý . # ðïõëß > ðïõëéïý
SFX f ò äåò çò # íïéêïêýñçò > íïéêïêýñçäåò
SFX g Y 4
SFX g þ Üôáé . # ëõðþ > ëõðÜôáé
SFX g üò üôùí . # ãåãïíüò ãåãïíüôùí
SFX g çò çäùí . # íïéêïêýñçò > íïéêïêýñçäùí
SFX g á áí . # áãáðïýóá > áãáðïýóáí
SFX h Y 4
SFX h þ ïýìáóôå . # ëõðþ > ëõðïýìáóôå
SFX h þò þôïò . # êáèåóôþò > êáèåóôþôïò
SFX h üìïõí üìáóôå . # äåíüìïõí > äåíüìáóôå
SFX h á áò . # þñá > þñáò
SFX i Y 4
SFX i þ þíôáò . # áãáðþ > áãáðþíôáò
SFX i Þò Ýò . # íéêçôÞò > íéêçôÝò
SFX i Ü Ýò . # êáñäéÜ > êáñäéÝò
SFX i Þ Ýò . # øõ÷Þ > øõ÷Ýò
SFX j Y 3
SFX j çò éêï . # æçëéÜñçò > æçëéÜñéêï
SFX j ù ôå . # äÝóù > äÝóôå
SFX j ïò ïõò . # äñüìïò > äñüìïõò
SFX k Y 3
SFX k ù åôáé . # äÝíù > äÝíåôáé
SFX k ïò ïé . # äñüìïò > äñüìïé
SFX k áò áôïò . # êñÝáò > êñÝáôïò
SFX l Y 4
SFX l õ éá . # âñÜäõ > âñÜäéá
SFX l é éá . # êáëïêáßñé > êáëïêáßñéá
SFX l þ ïýìáé . # ëõðþ > ëõðïýìáé
SFX l Þò Þäùí . # ìðáëùìáôÞò > ìðáëùìáôÞäùí
SFX m Y 3
SFX m þ Üåé . # áãáðþ > áãáðÜåé
SFX m üìïõí üóáóôå . # äåíüìïõí > äåíüóáóôå
SFX m ù åé . # äÝíù > äÝíåé
SFX n Y 3
SFX n ýò éïß . # âáèýò > âáèéïß
SFX n þ åßôå . # áãáðçèþ > áãáðçèåßôå
SFX n ïò ï . # äñüìïò > äñüìï