blob: d48d863212e3dc5c6ef5a7ec590ee807127348d3 [file] [log] [blame]
# Latvieðu valodas affix fails lietoðanai ar OpenOffice v.v. 1.1.x, 2.x.x un 3.x.x
# Latvian affix table for OpenOffice v.v. 1.1.x, 2.x.x and 3.x.x
#
# Copyright (C) 2002-2011 Janis Eisaks, jancs@dv.lv
#
# Version info: 0.9.4
# Izmainîta pieeja darbîbas vârdu locîðanai - no dalîtas pa konjugâcijâm
# uz dalîtâm pa laikiem un tipiem (tag, pak, nak, izt formas, ciesh k, divd.)
#
# This library is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
# License as published by the Free Software Foundation; either
# version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
#
# This library is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# Lesser General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
# License along with this library; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
# Faila radîðanai izmantotâ literatûra
# 1. B.Ceplîte, L.Ceplîtis
# Latvieðu valodas praktiskâ gramatika, ISBN 9984 04 641-9
# 2.D.Guïevska, A.Miíelsone, T.Porîte
# Pareizrakstîbas un pareizrunas rokasgrâmata, Avots, 2002, ISBN 9984-700-64-X
#
# Pateicos Dr. Andrejam Spektoram un LU Mâkslîgâ Intelekta laboratorijai
# par iespçju izmantot apkopoto vârdu krâjumu; Edvînam Malnaèam,
# Egonam Spalânam, Valdemâram Rozenbergam, kâ arî citiem brîvprâtîgajiem
# par nesavtîgu atbalstu projekta realizâcijâ
#
# Îpaða pateicîba Valsts sociâlâs apdroðinâðanas aìentûrai
# (http://www.vsaa.gov.lv) par vçlçðanos un varçðanu materiâli
# atbalstît darbu pie vârdnîcas pilnveidoðanas.
#
# Faila formâts: myspell
#
# Here's a part of flags used, in case you want to add new ones.
#
# -=1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
# Used: --+++++++++---+++-++++++-+++++++++++++
# _+!@ $%^&*()abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
# Used: --------------++++++------+++++++---++
SET ISO8859-13
TRY ianseâtumpojðrkdîzlçvbgcíûòïèþfìhASMVLDIKERBGJZTNPHUOFCÂÍÞÇÌÐÎÛÈÒÏ
PFX + Y 1
PFX + 0 ne .
SFX = Y 1
SFX = 0 . .
SFX B Y 21
SFX B t ðu [^sz]t
SFX B t si [^sz]t
SFX B t s [^sz]t
SFX B t sim [^sz]t
SFX B t siet [^sz]t
SFX B t sit [^sz]t
SFX B t ðot [^sz]t
SFX B st tîðu [s]t
SFX B st tîsi [s]t
SFX B st tîs [s]t
SFX B st tîsim [s]t
SFX B st tîsiet [s]t
SFX B st tîsit [s]t
SFX B st tîðot [s]t
SFX B t îðu [z]t
SFX B t îsi [z]t
SFX B t îs [z]t
SFX B t îsim [z]t
SFX B t îsiet [z]t
SFX B t îsit [z]t
SFX B t îðot [z]t
SFX F Y 7
SFX F t îðu [s]t
SFX F t îsi [s]t
SFX F t îs [s]t
SFX F t îsim [s]t
SFX F t îsiet [s]t
SFX F t îsit [s]t
SFX F t îðot [s]t
SFX E Y 29
SFX E st dîðu [^u]st
SFX E st dîsi [^u]st
SFX E st dîs [^u]st
SFX E st dîsim [^u]st
SFX E st dîsiet [^u]st
SFX E st dîsit [^u]st
SFX E st dîðot [^u]st
SFX E st dîðu [^k]ust
SFX E st dîsi [^k]ust
SFX E st dîs [^k]ust
SFX E st dîsim [^k]ust
SFX E st dîsiet [^k]ust
SFX E st dîsit [^k]ust
SFX E st dîðot [^k]ust
SFX E st du [^u]st
SFX E st di [^u]st
SFX E st da [^u]st
SFX E st dâm [^u]st
SFX E st dât [^u]st
SFX E st du [^k]ust
SFX E st di [^k]ust
SFX E st da [^k]ust
SFX E st dâm [^k]ust
SFX E st dât [^k]ust
SFX E t u [k]ust
SFX E t i [k]ust
SFX E t a [k]ust
SFX E t âm [k]ust
SFX E t ât [k]ust
SFX 4 Y 40
SFX 4 t u [^îûesm]t
SFX 4 t i [^îûesm]t
SFX 4 t a [^îûesm]t
SFX 4 t âm [^îûesm]t
SFX 4 t ât [^îûesm]t
SFX 4 ît inu [î]t
SFX 4 ît ini [î]t
SFX 4 ît ina [î]t
SFX 4 ît inâm [î]t
SFX 4 ît inât [î]t
SFX 4 ût uvu [û]t
SFX 4 ût uvi [û]t
SFX 4 ût uva [û]t
SFX 4 ût uvâm [û]t
SFX 4 ût uvât [û]t
SFX 4 st tu [^i]st
SFX 4 st ti [^i]st
SFX 4 st ta [^i]st
SFX 4 st tâm [^i]st
SFX 4 st tât [^i]st
SFX 4 t u [i]st
SFX 4 t i [i]st
SFX 4 t a [i]st
SFX 4 t âm [i]st
SFX 4 t ât [i]st
SFX 4 iet çju [i]et
SFX 4 iet çji [i]et
SFX 4 iet çja [i]et
SFX 4 iet çjâm [i]et
SFX 4 iet çjât [i]et
SFX 4 emt çmu [e]mt
SFX 4 emt çmi [e]mt
SFX 4 emt çma [e]mt
SFX 4 emt çmâm [e]mt
SFX 4 emt çmât [e]mt
SFX 4 t u [iu]mt
SFX 4 t i [iu]mt
SFX 4 t a [iu]mt
SFX 4 t âm [iu]mt
SFX 4 t ât [iu]mt
SFX 5 Y 75
SFX 5 gt dzu [g]t
SFX 5 gt dzi [g]t
SFX 5 gt dza [g]t
SFX 5 gt dzâm [g]t
SFX 5 gt dzât [g]t
SFX 5 kt cu [k]t
SFX 5 kt ci [k]t
SFX 5 kt ca [k]t
SFX 5 kt câm [k]t
SFX 5 kt cât [k]t
SFX 5 st ju [s]t
SFX 5 st ji [s]t
SFX 5 st ja [s]t
SFX 5 st jâm [s]t
SFX 5 st jât [s]t
SFX 5 aut âvu [a]ut
SFX 5 aut âvi [a]ut
SFX 5 aut âva [a]ut
SFX 5 aut âvâm [a]ut
SFX 5 aut âvât [a]ut
SFX 5 t u [^eiu]lt
SFX 5 t i [^eiu]lt
SFX 5 t a [^eiu]lt
SFX 5 t âm [^eiu]lt
SFX 5 t ât [^eiu]lt
SFX 5 elt çlu [e]lt
SFX 5 elt çli [e]lt
SFX 5 elt çla [e]lt
SFX 5 elt çlâm [e]lt
SFX 5 elt çlât [e]lt
SFX 5 ilt îlu [i]lt
SFX 5 ilt îli [i]lt
SFX 5 ilt îla [i]lt
SFX 5 ilt îlâm [i]lt
SFX 5 ilt îlât [i]lt
SFX 5 ult ûlu [u]lt
SFX 5 ult ûli [u]lt
SFX 5 ult ûla [u]lt
SFX 5 ult ûlâm [u]lt
SFX 5 ult ûlât [u]lt
SFX 5 t u [^aeiu]rt
SFX 5 t i [^aeiu]rt
SFX 5 t a [^aeiu]rt
SFX 5 t âm [^aeiu]rt
SFX 5 t ât [^aeiu]rt
SFX 5 art âru [a]rt
SFX 5 art âri [a]rt
SFX 5 art âra [a]rt
SFX 5 art ârâm [a]rt
SFX 5 art ârât [a]rt
SFX 5 ert çru [e]rt
SFX 5 ert çri [e]rt
SFX 5 ert çra [e]rt
SFX 5 ert çrâm [e]rt
SFX 5 ert çrât [e]rt
SFX 5 irt îru [i]rt
SFX 5 irt îri [i]rt
SFX 5 irt îra [i]rt
SFX 5 irt îrâm [i]rt
SFX 5 irt îrât [i]rt
SFX 5 urt ûru [u]rt
SFX 5 urt ûri [u]rt
SFX 5 urt ûra [u]rt
SFX 5 urt ûrâm [u]rt
SFX 5 urt ûrât [u]rt
SFX 5 ît iju [î]t
SFX 5 ît iji [î]t
SFX 5 ît ija [î]t
SFX 5 ît ijâm [î]t
SFX 5 ît ijât [î]t
SFX 5 ût iju [û]t
SFX 5 ût iji [û]t
SFX 5 ût ija [û]t
SFX 5 ût ijâm [û]t
SFX 5 ût ijât [û]t
SFX 1 Y 5
SFX 1 t ju [âçîoû]t
SFX 1 t ji [âçîoû]t
SFX 1 t ja [âçîoû]t
SFX 1 t jâm [âçîoû]t
SFX 1 t jât [âçîoû]t
SFX 8 Y 116
SFX 8 t u [^eîps]t
SFX 8 t i [^eîgkps]t
SFX 8 t 0 [^eîps]t
SFX 8 t am [^eîps]t
SFX 8 t at [^eîps]t
SFX 8 t iet [^gkeîps]t
SFX 8 t ot [^eîps]t
SFX 8 t u [e]pt
SFX 8 t i [e]pt
SFX 8 t 0 [e]pt
SFX 8 t am [e]pt
SFX 8 t at [e]pt
SFX 8 t iet [e]pt
SFX 8 t ot [e]pt
SFX 8 upt ûpu [u]pt
SFX 8 upt ûpi [u]pt
SFX 8 upt ûp [u]pt
SFX 8 upt ûpam [u]pt
SFX 8 upt ûpat [u]pt
SFX 8 upt ûpiet [u]pt
SFX 8 upt ûpot [u]pt
SFX 8 t u [^açiu]st
SFX 8 t 0 [^açiu]st
SFX 8 t am [^açiu]st
SFX 8 t at [^açiu]st
SFX 8 t iet [^açiu]st
SFX 8 t ot [^açiu]st
SFX 8 ast otu [a]st
SFX 8 ast oti [a]st
SFX 8 ast ot [a]st
SFX 8 ast otam [a]st
SFX 8 ast otat [a]st
SFX 8 ast otiet [a]st
SFX 8 ast otot [a]st
SFX 8 st du [ç]st
SFX 8 st d [ç]st
SFX 8 st dam [ç]st
SFX 8 st dat [ç]st
SFX 8 st diet [ç]st
SFX 8 st dot [ç]st
SFX 8 st edu [ì]ist
SFX 8 st edi [ì]ist
SFX 8 st ed [ì]ist
SFX 8 st edam [ì]ist
SFX 8 st edat [ì]ist
SFX 8 st ediet [ì]ist
SFX 8 st edot [ì]ist
SFX 8 st etu [í]ist
SFX 8 st eti [í]ist
SFX 8 st et [í]ist
SFX 8 st etam [í]ist
SFX 8 st etat [í]ist
SFX 8 st etiet [í]ist
SFX 8 st etot [í]ist
SFX 8 ist îtu [n]ist
SFX 8 ist îti [n]ist
SFX 8 ist ît [n]ist
SFX 8 ist îtam [n]ist
SFX 8 ist îtat [n]ist
SFX 8 ist îtiet [n]ist
SFX 8 ist îtot [n]ist
SFX 8 st enu [r]ist
SFX 8 st en [r]ist
SFX 8 st enam [r]ist
SFX 8 st enat [r]ist
SFX 8 st eniet [r]ist
SFX 8 st enot [r]ist
SFX 8 ust ûtu [j]ust
SFX 8 ust ûti [j]ust
SFX 8 ust ût [j]ust
SFX 8 ust ûtam [j]ust
SFX 8 ust ûtat [j]ust
SFX 8 ust ûtiet [j]ust
SFX 8 ust ûtot [j]ust
SFX 8 ust ûstu [k]ust
SFX 8 ust ûsti [k]ust
SFX 8 ust ûst [k]ust
SFX 8 ust ûstam [k]ust
SFX 8 ust ûstat [k]ust
SFX 8 ust ûstiet [k]ust
SFX 8 ust ûstot [k]ust
SFX 8 ust ûdu [z]ust
SFX 8 ust ûdi [z]ust
SFX 8 ust ûd [z]ust
SFX 8 ust ûdam [z]ust
SFX 8 ust ûdat [z]ust
SFX 8 ust ûdiet [z]ust
SFX 8 ust ûdot [z]ust
SFX 8 gt dz [g]t
SFX 8 gt dziet [g]t
SFX 8 kt c [k]t
SFX 8 kt ciet [k]t
SFX 8 iet eju [i]et
SFX 8 iet ej [i]et
SFX 8 iet ejam [i]et
SFX 8 iet ejat [i]et
SFX 8 iet ejiet [i]et
SFX 8 iet ejot [i]et
SFX 8 ît inu [^rvzt
SFX 8 ît in [^rvzt
SFX 8 ît inam [^rvzt
SFX 8 ît inat [^rvzt
SFX 8 ît iniet [^rvzt
SFX 8 ît inot [^rvzt
SFX 8 ît iju [rvt
SFX 8 ît ij [rvt
SFX 8 ît ijam [rvt
SFX 8 ît ijat [rvt
SFX 8 ît ijiet [rvt
SFX 8 ît ijot [rvt
SFX 8 ît enu [d]zît
SFX 8 ît en [d]zît
SFX 8 ît enam [d]zît
SFX 8 ît enat [d]zît
SFX 8 ît eniet [d]zît
SFX 8 ît enot [d]zît
SFX 6 Y 64
SFX 6 t ju [âçubmp]t
SFX 6 t 0 [bmp]t
SFX 6 t j [âçubmp]t
SFX 6 t jam [âçubmp]t
SFX 6 t jat [âçubmp]t
SFX 6 t jot [âçubmp]t
SFX 6 t jiet [âçu]t
SFX 6 t iet [bmp]t
SFX 6 gt dzu [g]t
SFX 6 gt dz [g]t
SFX 6 gt dzam [g]t
SFX 6 gt dzat [g]t
SFX 6 gt dzot [g]t
SFX 6 gt dziet [g]t
SFX 6 kt cu [k]t
SFX 6 kt c [k]t
SFX 6 kt cam [k]t
SFX 6 kt cat [k]t
SFX 6 kt cot [k]t
SFX 6 kt ciet [k]t
SFX 6 ût uju [û]t
SFX 6 ût uj [û]t
SFX 6 ût ujam [û]t
SFX 6 ût ujat [û]t
SFX 6 ût ujot [û]t
SFX 6 ût ujiet [û]t
SFX 6 zt þu [z]t
SFX 6 t 0 [z]t
SFX 6 zt þ [z]t
SFX 6 zt þam [z]t
SFX 6 zt þat [z]t
SFX 6 zt þot [z]t
SFX 6 st þu [s]t
SFX 6 st d [s]t
SFX 6 st þ [s]t
SFX 6 st þam [s]t
SFX 6 st þat [s]t
SFX 6 st þot [s]t
SFX 6 st diet [s]t
SFX 6 t iet [lz]t
SFX 6 lt ïu [l]t
SFX 6 t 0 [l]t
SFX 6 lt ï [l]t
SFX 6 lt ïam [l]t
SFX 6 lt ïat [l]t
SFX 6 lt ïot [l]t
SFX 6 t u [^âç][r]t
SFX 6 t 0 [^âç][r]t
SFX 6 t am [^âç][r]t
SFX 6 t at [^âç][r]t
SFX 6 t iet [^âç][r]t
SFX 6 t ot [^âç][r]t
SFX 6 ârt aru [â]rt
SFX 6 ârt ar [â]rt
SFX 6 ârt aram [â]rt
SFX 6 ârt arat [â]rt
SFX 6 ârt arot [â]rt
SFX 6 ârt ariet [â]rt
SFX 6 çrt eru [ç]rt
SFX 6 çrt er [ç]rt
SFX 6 çrt eram [ç]rt
SFX 6 çrt erat [ç]rt
SFX 6 çrt erot [ç]rt
SFX 6 çrt eriet [ç]rt
SFX 2 Y 92
SFX 2 st þoðs [s]t
SFX 2 st þoða [s]t
SFX 2 st þoðam [s]t
SFX 2 st þoðu [s]t
SFX 2 st þoðâ [s]t
SFX 2 st þoðas [s]t
SFX 2 st þoðai [s]t
SFX 2 st þoði [s]t
SFX 2 st þoðiem [s]t
SFX 2 st þoðus [s]t
SFX 2 st þoðos [s]t
SFX 2 st þoðâm [s]t
SFX 2 st þoðâs [s]t
SFX 2 st þoðais [s]t
SFX 2 st þoðajam [s]t
SFX 2 st þoðo [s]t
SFX 2 st þoðajâ [s]t
SFX 2 st þoðajai [s]t
SFX 2 st þoðie [s]t
SFX 2 st þoðajiem [s]t
SFX 2 st þoðajos [s]t
SFX 2 st þoðajâm [s]t
SFX 2 st þoðajâs [s]t
SFX 2 st þams [s]t
SFX 2 st þama [s]t
SFX 2 st þamam [s]t
SFX 2 st þamu [s]t
SFX 2 st þamâ [s]t
SFX 2 st þamas [s]t
SFX 2 st þamai [s]t
SFX 2 st þami [s]t
SFX 2 st þamiem [s]t
SFX 2 st þamus [s]t
SFX 2 st þamos [s]t
SFX 2 st þamâm [s]t
SFX 2 st þamâs [s]t
SFX 2 st þamais [s]t
SFX 2 st þamajam [s]t
SFX 2 st þamo [s]t
SFX 2 st þamajâ [s]t
SFX 2 st þamajai [s]t
SFX 2 st þamie [s]t
SFX 2 st þamajiem [s]t
SFX 2 st þamajos [s]t
SFX 2 st þamajâm [s]t
SFX 2 st þamajâs [s]t
SFX 2 zt þoðs [z]t
SFX 2 zt þoða [z]t
SFX 2 zt þoðam [z]t
SFX 2 zt þoðu [z]t
SFX 2 zt þoðâ [z]t
SFX 2 zt þoðas [z]t
SFX 2 zt þoðai [z]t
SFX 2 zt þoði [z]t
SFX 2 zt þoðiem [z]t
SFX 2 zt þoðus [z]t
SFX 2 zt þoðos [z]t
SFX 2 zt þoðâm [z]t
SFX 2 zt þoðâs [z]t
SFX 2 zt þoðais [z]t
SFX 2 zt þoðajam [z]t
SFX 2 zt þoðo [z]t
SFX 2 zt þoðajâ [z]t
SFX 2 zt þoðajai [z]t
SFX 2 zt þoðie [z]t
SFX 2 zt þoðajiem [z]t
SFX 2 zt þoðajos [z]t
SFX 2 zt þoðajâm [z]t
SFX 2 zt þoðajâs [z]t
SFX 2 zt þams [z]t
SFX 2 zt þama [z]t
SFX 2 zt þamam [z]t
SFX 2 zt þamu [z]t
SFX 2 zt þamâ [z]t
SFX 2 zt þamas [z]t
SFX 2 zt þamai [z]t
SFX 2 zt þami [z]t
SFX 2 zt þamiem [z]t
SFX 2 zt þamus [z]t
SFX 2 zt þamos [z]t
SFX 2 zt þamâm [z]t
SFX 2 zt þamâs [z]t
SFX 2 zt þamais [z]t
SFX 2 zt þamajam [z]t
SFX 2 zt þamo [z]t
SFX 2 zt þamajâ [z]t
SFX 2 zt þamajai [z]t
SFX 2 zt þamie [z]t
SFX 2 zt þamajiem [z]t
SFX 2 zt þamajos [z]t
SFX 2 zt þamajâm [z]t
SFX 2 zt þamajâs [z]t
SFX 3 Y 40
SFX 3 st ðu [^ie]st
SFX 3 t 0 [^ie]st
SFX 3 st ð [^ie]st
SFX 3 st ðam [^ie]st
SFX 3 st ðat [^ie]st
SFX 3 st ðot [^ie]st
SFX 3 t iet [^ie]st
SFX 3 st ðu [^m]est
SFX 3 t 0 [^m]est
SFX 3 st ð [^m]est
SFX 3 st ðam [^m]est
SFX 3 st ðat [^m]est
SFX 3 st ðot [^m]est
SFX 3 t iet [^m]est
SFX 3 st tu [m]est
SFX 3 st t [m]est
SFX 3 st tam [m]est
SFX 3 st tat [m]est
SFX 3 st tot [m]est
SFX 3 st tiet [m]est
SFX 3 st tu [^r]ist
SFX 3 st t [^r]ist
SFX 3 st tam [^r]ist
SFX 3 st tat [^r]ist
SFX 3 st tot [^r]ist
SFX 3 st tiet [^r]ist
SFX 3 ist îtu [r]ist
SFX 3 ist îti [r]ist
SFX 3 ist ît [r]ist
SFX 3 ist îtam [r]ist
SFX 3 ist îtat [r]ist
SFX 3 ist îtot [r]ist
SFX 3 ist îtiet [r]ist
SFX 3 ikt îku [i]kt
SFX 3 ikt îc [i]kt
SFX 3 ikt îk [i]kt
SFX 3 ikt îkam [i]kt
SFX 3 ikt îkat [i]kt
SFX 3 t ðot [i]kt
SFX 3 ikt îciet [i]kt
SFX 7 Y 132
SFX 7 t stu [^szgkpe]t
SFX 7 t sti [^szgkpe]t
SFX 7 t st [^szgkpe]t
SFX 7 t stam [^szgkpe]t
SFX 7 t stat [^szgkpe]t
SFX 7 t stot [^szgkpe]t
SFX 7 t stiet [^szgkpe]t
SFX 7 0 u [z]t
SFX 7 0 i [z]t
SFX 7 0 am [z]t
SFX 7 0 at [z]t
SFX 7 0 ot [z]t
SFX 7 0 iet [z]t
SFX 7 0 u [^ir]st
SFX 7 0 i [^ir]st
SFX 7 0 am [^ir]st
SFX 7 0 at [^ir]st
SFX 7 0 ot [^ir]st
SFX 7 0 iet [^ir]st
SFX 7 irst çrtu irst
SFX 7 irst çrt irst
SFX 7 irst çrtam irst
SFX 7 irst çrtat irst
SFX 7 irst çrtot irst
SFX 7 irst çrtiet irst
SFX 7 0 u [^z]ist
SFX 7 0 i [^z]ist
SFX 7 0 am [^z]ist
SFX 7 0 at [^z]ist
SFX 7 0 ot [^z]ist
SFX 7 0 iet [^z]ist
SFX 7 st estu [z]ist
SFX 7 st esti [z]ist
SFX 7 st estam [z]ist
SFX 7 st estat [z]ist
SFX 7 st estot [z]ist
SFX 7 st estiet [z]ist
SFX 7 gt egu igt
SFX 7 gt edz igt
SFX 7 gt eg igt
SFX 7 gt egam igt
SFX 7 gt egat igt
SFX 7 gt edziet igt
SFX 7 gt egot igt
SFX 7 agt ogu agt
SFX 7 agt odz agt
SFX 7 agt og agt
SFX 7 agt ogam agt
SFX 7 agt ogat agt
SFX 7 agt odziet agt
SFX 7 agt ogot agt
SFX 7 t stu [^aiulr]kt
SFX 7 t sti [^aiulr]kt
SFX 7 t st [^aiulr]kt
SFX 7 t stam [^aiulr]kt
SFX 7 t stat [^aiulr]kt
SFX 7 t stot [^aiulr]kt
SFX 7 t stiet [^aiulr]kt
SFX 7 akt oku akt
SFX 7 akt oc akt
SFX 7 akt ok akt
SFX 7 akt okam akt
SFX 7 akt okat akt
SFX 7 akt ociet akt
SFX 7 akt okot akt
SFX 7 kt eku ikt
SFX 7 kt ec ikt
SFX 7 kt ek ikt
SFX 7 kt ekam ikt
SFX 7 kt ekat ikt
SFX 7 kt eciet ikt
SFX 7 kt ekot ikt
SFX 7 ukt ûku ukt
SFX 7 ukt ûc ukt
SFX 7 ukt ûk ukt
SFX 7 ukt ûkam ukt
SFX 7 ukt ûkat ukt
SFX 7 ukt ûciet ukt
SFX 7 ukt ûkot ukt
SFX 7 ilkt elku [i]lkt
SFX 7 ilkt elc [i]lkt
SFX 7 ilkt elk [i]lkt
SFX 7 ilkt elkam [i]lkt
SFX 7 ilkt elkat [i]lkt
SFX 7 ilkt elciet [i]lkt
SFX 7 ilkt elkot [i]lkt
SFX 7 t stu [a]lkt
SFX 7 t sti [a]lkt
SFX 7 t st [a]lkt
SFX 7 t stam [a]lkt
SFX 7 t stat [a]lkt
SFX 7 t stot [a]lkt
SFX 7 t stiet [a]lkt
SFX 7 irkt çrku irkt
SFX 7 irkt çrk irkt
SFX 7 irkt çrkam irkt
SFX 7 irkt çrkat irkt
SFX 7 irkt çrciet irkt
SFX 7 irkt çrkot irkt
SFX 7 t stu [^air]pt
SFX 7 t sti [^air]pt
SFX 7 t st [^air]pt
SFX 7 t stam [^air]pt
SFX 7 t stat [^air]pt
SFX 7 t stot [^air]pt
SFX 7 t stiet [^air]pt
SFX 7 ipt îpu ipt
SFX 7 ipt îpi ipt
SFX 7 ipt îp ipt
SFX 7 ipt îpam ipt
SFX 7 ipt îpat ipt
SFX 7 ipt îpiet ipt
SFX 7 ipt îpot ipt
SFX 7 apt opu apt
SFX 7 apt opi apt
SFX 7 apt op apt
SFX 7 apt opam apt
SFX 7 apt opat apt
SFX 7 apt opiet apt
SFX 7 apt opot apt
SFX 7 irpt çrpu irpt
SFX 7 irpt çrp irpt
SFX 7 irpt çrpam irpt
SFX 7 irpt çrpat irpt
SFX 7 irpt çrpiet irpt
SFX 7 irpt çrpot irpt
SFX 7 t nu et
SFX 7 t n et
SFX 7 t nam et
SFX 7 t nat et
SFX 7 t niet et
SFX 7 t not et
SFX H Y 6
SFX H t ju [âçîoû]t
SFX H t 0 [âçîoû]t
SFX H t jam [âçîoû]t
SFX H t jat [âçîoû]t
SFX H t jiet [âçîoû]t
SFX H t jot [âçîoû]t
SFX G Y 5
SFX G t jas [âçîoû]t
SFX G t jamies [âçîoû]t
SFX G t jaties [âçîoû]t
SFX G t jieties [âçîoû]t
SFX G t joties [âçîoû]t
SFX C Y 20
SFX C ât u [^j][â]t
SFX C ât i [^j][â]t
SFX C ât a [^j][â]t
SFX C ât âm [^j][â]t
SFX C ât ot [^j][â]t
SFX C ât iet [^j][â]t
SFX C çt u [ç]t
SFX C çt i [ç]t
SFX C çt 0 [ç]t
SFX C çt am [ç]t
SFX C çt at [ç]t
SFX C çt iet [ç]t
SFX C çt ot [ç]t
SFX C ît u [î]t
SFX C ît i [î]t
SFX C ît a [î]t
SFX C ît âm [î]t
SFX C ît ât [î]t
SFX C ît iet [î]t
SFX C ît ot [î]t
SFX c Y 25
SFX c 0 ies [â]t
SFX c ât os [â]t
SFX c ât ies [â]t
SFX c t mies [â]t
SFX c ât ieties [â]t
SFX c ât oties [â]t
SFX c t ðoties [â]t
SFX c 0 ies [ç]t
SFX c çt os [ç]t
SFX c çt ies [ç]t
SFX c çt as [ç]t
SFX c çt amies [ç]t
SFX c çt aties [ç]t
SFX c çt ieties [ç]t
SFX c çt oties [ç]t
SFX c t ðoties [ç]t
SFX c 0 ies [î]t
SFX c ît os [î]t
SFX c ît ies [î]t
SFX c ît âs [î]t
SFX c ît âmies [î]t
SFX c ît âties [î]t
SFX c ît ieties [î]t
SFX c ît oties [î]t
SFX c t ðoties [î]t
SFX M Y 4
SFX M t dams t
SFX M t dama t
SFX M t dami t
SFX M t damas t
SFX N Y 4
SFX N st zdams [s]t
SFX N st zdama [s]t
SFX N st zdami [s]t
SFX N st zdamas [s]t
SFX [ Y 4
SFX [ t damies [^s]t
SFX [ t damâs [^s]t
SFX [ st zdamies [s]t
SFX [ st zdamâs [s]t
SFX ] Y 3
SFX ] t ðanos [^sz]t
SFX ] st ðanos [s]t
SFX ] zt ðanos [z]t
SFX { Y 2
SFX { t juðies t
SFX { t jusies t
SFX p Y 1
SFX p t joðies t
SFX } Y 6
SFX } t uðies [^âçî]t
SFX } t usies [^âçî]t
SFX } t oðies [^âçî]t
SFX } ât oðies [â]t
SFX } çt oðies [ç]t
SFX } ît oðies [î]t
SFX Z Y 23
SFX Z t stams t
SFX Z t stama t
SFX Z t stamam t
SFX Z t stamu t
SFX Z t stamâ t
SFX Z t stamas t
SFX Z t stamai t
SFX Z t stami t
SFX Z t stamiem t
SFX Z t stamus t
SFX Z t stamos t
SFX Z t stamâm t
SFX Z t stamâs t
SFX Z t stamais t
SFX Z t stamajam t
SFX Z t stamo t
SFX Z t stamajâ t
SFX Z t stamajai t
SFX Z t stamie t
SFX Z t stamajiem t
SFX Z t stamajos t
SFX Z t stamajâm t
SFX Z t stamajâs t
SFX ) Y 23
SFX ) t jams t
SFX ) t jama t
SFX ) t jamam t
SFX ) t jamu t
SFX ) t jamâ t
SFX ) t jamas t
SFX ) t jamai t
SFX ) t jami t
SFX ) t jamiem t
SFX ) t jamus t
SFX ) t jamos t
SFX ) t jamâm t
SFX ) t jamâs t
SFX ) t jamais t
SFX ) t jamajam t
SFX ) t jamo t
SFX ) t jamajâ t
SFX ) t jamajai t
SFX ) t jamie t
SFX ) t jamajiem t
SFX ) t jamajos t
SFX ) t jamajâm t
SFX ) t jamajâs t
SFX ( Y 184
SFX ( t ams [^âçî]t
SFX ( t ama [^âçî]t
SFX ( t amâ [^âçî]t
SFX ( t amai [^âçî]t
SFX ( t amais [^âçî]t
SFX ( t amajâ [^âçî]t
SFX ( t amajai [^âçî]t
SFX ( t amajam [^âçî]t
SFX ( t amajâm [^âçî]t
SFX ( t amajâs [^âçî]t
SFX ( t amajiem [^âçî]t
SFX ( t amajos [^âçî]t
SFX ( t amam [^âçî]t
SFX ( t amâm [^âçî]t
SFX ( t amas [^âçî]t
SFX ( t amâs [^âçî]t
SFX ( t ami [^âçî]t
SFX ( t amie [^âçî]t
SFX ( t amiem [^âçî]t
SFX ( t amo [^âçî]t
SFX ( t amos [^âçî]t
SFX ( t amu [^âçî]t
SFX ( t amus [^âçî]t
SFX ( ît âms [^cz][î]t
SFX ( ît âma [^cz][î]t
SFX ( ît âmam [^cz][î]t
SFX ( ît âmu [^cz][î]t
SFX ( ît âmâ [^cz][î]t
SFX ( ît âmas [^cz][î]t
SFX ( ît âmai [^cz][î]t
SFX ( ît âmi [^cz][î]t
SFX ( ît âmiem [^cz][î]t
SFX ( ît âmus [^cz][î]t
SFX ( ît âmos [^cz][î]t
SFX ( ît âmâm [^cz][î]t
SFX ( ît âmâs [^cz][î]t
SFX ( ît âmais [^cz][î]t
SFX ( ît âmajam [^cz][î]t
SFX ( ît âmo [^cz][î]t
SFX ( ît âmajâ [^cz][î]t
SFX ( ît âmajai [^cz][î]t
SFX ( ît âmie [^cz][î]t
SFX ( ît âmajiem [^cz][î]t
SFX ( ît âmajos [^cz][î]t
SFX ( ît âmajâm [^cz][î]t
SFX ( ît âmajâs [^cz][î]t
SFX ( cît kâms [c][î]t
SFX ( cît kâma [c][î]t
SFX ( cît kâmam [c][î]t
SFX ( cît kâmu [c][î]t
SFX ( cît kâmâ [c][î]t
SFX ( cît kâmas [c][î]t
SFX ( cît kâmai [c][î]t
SFX ( cît kâmi [c][î]t
SFX ( cît kâmiem [c][î]t
SFX ( cît kâmus [c][î]t
SFX ( cît kâmos [c][î]t
SFX ( cît kâmâm [c][î]t
SFX ( cît kâmâs [c][î]t
SFX ( cît kâmais [c][î]t
SFX ( cît kâmajam [c][î]t
SFX ( cît kâmo [c][î]t
SFX ( cît kâmajâ [c][î]t
SFX ( cît kâmajai [c][î]t
SFX ( cît kâmie [c][î]t
SFX ( cît kâmajiem [c][î]t
SFX ( cît kâmajos [c][î]t
SFX ( cît kâmajâm [c][î]t
SFX ( cît kâmajâs [c][î]t
SFX ( ît âms [^d]zît
SFX ( ît âma [^d]zît
SFX ( ît âmam [^d]zît
SFX ( ît âmu [^d]zît
SFX ( ît âmâ [^d]zît
SFX ( ît âmas [^d]zît
SFX ( ît âmai [^d]zît
SFX ( ît âmi [^d]zît
SFX ( ît âmiem [^d]zît
SFX ( ît âmus [^d]zît
SFX ( ît âmos [^d]zît
SFX ( ît âmâm [^d]zît
SFX ( ît âmâs [^d]zît
SFX ( ît âmais [^d]zît
SFX ( ît âmajam [^d]zît
SFX ( ît âmo [^d]zît
SFX ( ît âmajâ [^d]zît
SFX ( ît âmajai [^d]zît
SFX ( ît âmie [^d]zît
SFX ( ît âmajiem [^d]zît
SFX ( ît âmajos [^d]zît
SFX ( ît âmajâm [^d]zît
SFX ( ît âmajâs [^d]zît
SFX ( dzît gâms [d]zît
SFX ( dzît gâma [d]zît
SFX ( dzît gâmam [d]zît
SFX ( dzît gâmu [d]zît
SFX ( dzît gâmâ [d]zît
SFX ( dzît gâmas [d]zît
SFX ( dzît gâmai [d]zît
SFX ( dzît gâmi [d]zît
SFX ( dzît gâmiem [d]zît
SFX ( dzît gâmus [d]zît
SFX ( dzît gâmos [d]zît
SFX ( dzît gâmâm [d]zît
SFX ( dzît gâmâs [d]zît
SFX ( dzît gâmais [d]zît
SFX ( dzît gâmajam [d]zît
SFX ( dzît gâmo [d]zît
SFX ( dzît gâmajâ [d]zît
SFX ( dzît gâmajai [d]zît
SFX ( dzît gâmie [d]zît
SFX ( dzît gâmajiem [d]zît
SFX ( dzît gâmajos [d]zît
SFX ( dzît gâmajâm [d]zît
SFX ( dzît gâmajâs [d]zît
SFX ( çt ams [^t][ç]t
SFX ( çt ama [^t][ç]t
SFX ( çt amâ [^t][ç]t
SFX ( çt amai [^t][ç]t
SFX ( çt amais [^t][ç]t
SFX ( çt amajâ [^t][ç]t
SFX ( çt amajai [^t][ç]t
SFX ( çt amajam [^t][ç]t
SFX ( çt amajâm [^t][ç]t
SFX ( çt amajâs [^t][ç]t
SFX ( çt amajiem [^t][ç]t
SFX ( çt amajos [^t][ç]t
SFX ( çt amam [^t][ç]t
SFX ( çt amâm [^t][ç]t
SFX ( çt amas [^t][ç]t
SFX ( çt amâs [^t][ç]t
SFX ( çt ami [^t][ç]t
SFX ( çt amie [^t][ç]t
SFX ( çt amiem [^t][ç]t
SFX ( çt amo [^t][ç]t
SFX ( çt amos [^t][ç]t
SFX ( çt amu [^t][ç]t
SFX ( çt amus [^t][ç]t
SFX ( tçt tams [t][ç]t
SFX ( tçt tama [t][ç]t
SFX ( tçt tamâ [t][ç]t
SFX ( tçt tamai [t][ç]t
SFX ( tçt tamais [t][ç]t
SFX ( tçt tamajâ [t][ç]t
SFX ( tçt tamajai [t][ç]t
SFX ( tçt tamajam [t][ç]t
SFX ( tçt tamajâm [t][ç]t
SFX ( tçt tamajâs [t][ç]t
SFX ( tçt tamajiem [t][ç]t
SFX ( tçt tamajos [t][ç]t
SFX ( tçt tamam [t][ç]t
SFX ( tçt tamâm [t][ç]t
SFX ( tçt tamas [t][ç]t
SFX ( tçt tamâs [t][ç]t
SFX ( tçt tami [t][ç]t
SFX ( tçt tamie [t][ç]t
SFX ( tçt tamiem [t][ç]t
SFX ( tçt tamo [t][ç]t
SFX ( tçt tamos [t][ç]t
SFX ( tçt tamu [t][ç]t
SFX ( tçt tamus [t][ç]t
SFX ( t ms [â]t
SFX ( t ma [â]t
SFX ( t mam [â]t
SFX ( t mu [â]t
SFX ( t mâ [â]t
SFX ( t mas [â]t
SFX ( t mai [â]t
SFX ( t mi [â]t
SFX ( t miem [â]t
SFX ( t mus [â]t
SFX ( t mos [â]t
SFX ( t mâm [â]t
SFX ( t mâs [â]t
SFX ( t mais [â]t
SFX ( t majam [â]t
SFX ( t mo [â]t
SFX ( t majâ [â]t
SFX ( t majai [â]t
SFX ( t mie [â]t
SFX ( t majiem [â]t
SFX ( t majos [â]t
SFX ( t majâm [â]t
SFX ( t majâs [â]t
SFX n Y 23
SFX n ît âms [ct
SFX n ît âma [ct
SFX n ît âmam [ct
SFX n ît âmu [ct
SFX n ît âmâ [ct
SFX n ît âmas [ct
SFX n ît âmai [ct
SFX n ît âmi [ct
SFX n ît âmiem [ct
SFX n ît âmus [ct
SFX n ît âmos [ct
SFX n ît âmâm [ct
SFX n ît âmâs [ct
SFX n ît âmais [ct
SFX n ît âmajam [ct
SFX n ît âmo [ct
SFX n ît âmajâ [ct
SFX n ît âmajai [ct
SFX n ît âmie [ct
SFX n ît âmajiem [ct
SFX n ît âmajos [ct
SFX n ît âmajâm [ct
SFX n ît âmajâs [ct
SFX r Y 23
SFX r ît oða [ct
SFX r ît oðâ [ct
SFX r ît oðai [ct
SFX r ît oðais [ct
SFX r ît oðajâ [ct
SFX r ît oðajai [ct
SFX r ît oðajam [ct
SFX r ît oðajâm [ct
SFX r ît oðajâs [ct
SFX r ît oðajiem [ct
SFX r ît oðajos [ct
SFX r ît oðam [ct
SFX r ît oðâm [ct
SFX r ît oðas [ct
SFX r ît oðâs [ct
SFX r ît oði [ct
SFX r ît oðie [ct
SFX r ît oðiem [ct
SFX r ît oðo [ct
SFX r ît oðos [ct
SFX r ît oðs [ct
SFX r ît oðu [ct
SFX r ît oðus [ct
SFX ^ Y 23
SFX ^ t stoðs t
SFX ^ t stoða t
SFX ^ t stoðam t
SFX ^ t stoðu t
SFX ^ t stoðâ t
SFX ^ t stoðas t
SFX ^ t stoðai t
SFX ^ t stoði t
SFX ^ t stoðiem t
SFX ^ t stoðus t
SFX ^ t stoðos t
SFX ^ t stoðâm t
SFX ^ t stoðâs t
SFX ^ t stoðais t
SFX ^ t stoðajam t
SFX ^ t stoðo t
SFX ^ t stoðajâ t
SFX ^ t stoðajai t
SFX ^ t stoðie t
SFX ^ t stoðajiem t
SFX ^ t stoðajos t
SFX ^ t stoðajâm t
SFX ^ t stoðajâs t
SFX $ Y 23
SFX $ t joðs t
SFX $ t joða t
SFX $ t joðam t
SFX $ t joðu t
SFX $ t joðâ t
SFX $ t joðas t
SFX $ t joðai t
SFX $ t joði t
SFX $ t joðiem t
SFX $ t joðus t
SFX $ t joðos t
SFX $ t joðâm t
SFX $ t joðâs t
SFX $ t joðais t
SFX $ t joðajam t
SFX $ t joðo t
SFX $ t joðajâ t
SFX $ t joðajai t
SFX $ t joðie t
SFX $ t joðajiem t
SFX $ t joðajos t
SFX $ t joðajâm t
SFX $ t joðajâs t
SFX h Y 161
SFX h t oða [^âçî]t
SFX h t oðâ [^âçî]t
SFX h t oðai [^âçî]t
SFX h t oðais [^âçî]t
SFX h t oðajâ [^âçî]t
SFX h t oðajai [^âçî]t
SFX h t oðajam [^âçî]t
SFX h t oðajâm [^âçî]t
SFX h t oðajâs [^âçî]t
SFX h t oðajiem [^âçî]t
SFX h t oðajos [^âçî]t
SFX h t oðam [^âçî]t
SFX h t oðâm [^âçî]t
SFX h t oðas [^âçî]t
SFX h t oðâs [^âçî]t
SFX h t oði [^âçî]t
SFX h t oðie [^âçî]t
SFX h t oðiem [^âçî]t
SFX h t oðo [^âçî]t
SFX h t oðos [^âçî]t
SFX h t oðs [^âçî]t
SFX h t oðu [^âçî]t
SFX h t oðus [^âçî]t
SFX h çt oða [ç]t
SFX h çt oðâ [ç]t
SFX h çt oðai [ç]t
SFX h çt oðais [ç]t
SFX h çt oðajâ [ç]t
SFX h çt oðajai [ç]t
SFX h çt oðajam [ç]t
SFX h çt oðajâm [ç]t
SFX h çt oðajâs [ç]t
SFX h çt oðajiem [ç]t
SFX h çt oðajos [ç]t
SFX h çt oðam [ç]t
SFX h çt oðâm [ç]t
SFX h çt oðas [ç]t
SFX h çt oðâs [ç]t
SFX h çt oði [ç]t
SFX h çt oðie [ç]t
SFX h çt oðiem [ç]t
SFX h çt oðo [ç]t
SFX h çt oðos [ç]t
SFX h çt oðs [ç]t
SFX h çt oðu [ç]t
SFX h çt oðus [ç]t
SFX h ît oða [^cz][î]t
SFX h ît oðâ [^cz][î]t
SFX h ît oðai [^cz][î]t
SFX h ît oðais [^cz][î]t
SFX h ît oðajâ [^cz][î]t
SFX h ît oðajai [^cz][î]t
SFX h ît oðajam [^cz][î]t
SFX h ît oðajâm [^cz][î]t
SFX h ît oðajâs [^cz][î]t
SFX h ît oðajiem [^cz][î]t
SFX h ît oðajos [^cz][î]t
SFX h ît oðam [^cz][î]t
SFX h ît oðâm [^cz][î]t
SFX h ît oðas [^cz][î]t
SFX h ît oðâs [^cz][î]t
SFX h ît oði [^cz][î]t
SFX h ît oðie [^cz][î]t
SFX h ît oðiem [^cz][î]t
SFX h ît oðo [^cz][î]t
SFX h ît oðos [^cz][î]t
SFX h ît oðs [^cz][î]t
SFX h ît oðu [^cz][î]t
SFX h ît oðus [^cz][î]t
SFX h cît koða [ct
SFX h cît koðâ [ct
SFX h cît koðai [ct
SFX h cît koðais [ct
SFX h cît koðajâ [ct
SFX h cît koðajai [ct
SFX h cît koðajam [ct
SFX h cît koðajâm [ct
SFX h cît koðajâs [ct
SFX h cît koðajiem [ct
SFX h cît koðajos [ct
SFX h cît koðam [ct
SFX h cît koðâm [ct
SFX h cît koðas [ct
SFX h cît koðâs [ct
SFX h cît koði [ct
SFX h cît koðie [ct
SFX h cît koðiem [ct
SFX h cît koðo [ct
SFX h cît koðos [ct
SFX h cît koðs [ct
SFX h cît koðu [ct
SFX h cît koðus [ct
SFX h ît oða [^d]zît
SFX h ît oðâ [^d]zît
SFX h ît oðai [^d]zît
SFX h ît oðais [^d]zît
SFX h ît oðajâ [^d]zît
SFX h ît oðajai [^d]zît
SFX h ît oðajam [^d]zît
SFX h ît oðajâm [^d]zît
SFX h ît oðajâs [^d]zît
SFX h ît oðajiem [^d]zît
SFX h ît oðajos [^d]zît
SFX h ît oðam [^d]zît
SFX h ît oðâm [^d]zît
SFX h ît oðas [^d]zît
SFX h ît oðâs [^d]zît
SFX h ît oði [^d]zît
SFX h ît oðie [^d]zît
SFX h ît oðiem [^d]zît
SFX h ît oðo [^d]zît
SFX h ît oðos [^d]zît
SFX h ît oðs [^d]zît
SFX h ît oðu [^d]zît
SFX h ît oðus [^d]zît
SFX h dzît goða [d]zît
SFX h dzît goðâ [d]zît
SFX h dzît goðai [d]zît
SFX h dzît goðais [d]zît
SFX h dzît goðajâ [d]zît
SFX h dzît goðajai [d]zît
SFX h dzît goðajam [d]zît
SFX h dzît goðajâm [d]zît
SFX h dzît goðajâs [d]zît
SFX h dzît goðajiem [d]zît
SFX h dzît goðajos [d]zît
SFX h dzît goðam [d]zît
SFX h dzît goðâm [d]zît
SFX h dzît goðas [d]zît
SFX h dzît goðâs [d]zît
SFX h dzît goði [d]zît
SFX h dzît goðie [d]zît
SFX h dzît goðiem [d]zît
SFX h dzît goðo [d]zît
SFX h dzît goðos [d]zît
SFX h dzît goðs [d]zît
SFX h dzît goðu [d]zît
SFX h dzît goðus [d]zît
SFX h ât oða [â]t
SFX h ât oðâ [â]t
SFX h ât oðai [â]t
SFX h ât oðais [â]t
SFX h ât oðajâ [â]t
SFX h ât oðajai [â]t
SFX h ât oðajam [â]t
SFX h ât oðajâm [â]t
SFX h ât oðajâs [â]t
SFX h ât oðajiem [â]t
SFX h ât oðajos [â]t
SFX h ât oðam [â]t
SFX h ât oðâm [â]t
SFX h ât oðas [â]t
SFX h ât oðâs [â]t
SFX h ât oði [â]t
SFX h ât oðie [â]t
SFX h ât oðiem [â]t
SFX h ât oðo [â]t
SFX h ât oðos [â]t
SFX h ât oðs [â]t
SFX h ât oðu [â]t
SFX h ât oðus [â]t
SFX % Y 276
SFX % 0 oða [^gkr]t
SFX % 0 oðâ [^gkr]t
SFX % 0 oðai [^gkr]t
SFX % 0 oðais [^gkr]t
SFX % 0 oðajâ [^gkr]t
SFX % 0 oðajai [^gkr]t
SFX % 0 oðajam [^gkr]t
SFX % 0 oðajâm [^gkr]t
SFX % 0 oðajâs [^gkr]t
SFX % 0 oðajiem [^gkr]t
SFX % 0 oðajos [^gkr]t
SFX % 0 oðam [^gkr]t
SFX % 0 oðâm [^gkr]t
SFX % 0 oðas [^gkr]t
SFX % 0 oðâs [^gkr]t
SFX % 0 oði [^gkr]t
SFX % 0 oðie [^gkr]t
SFX % 0 oðiem [^gkr]t
SFX % 0 oðo [^gkr]t
SFX % 0 oðos [^gkr]t
SFX % 0 oðs [^gkr]t
SFX % 0 oðu [^gkr]t
SFX % 0 oðus [^gkr]t
SFX % 0 ams [^gkr]t
SFX % 0 ama [^gkr]t
SFX % 0 amâ [^gkr]t
SFX % 0 amai [^gkr]t
SFX % 0 amais [^gkr]t
SFX % 0 amajâ [^gkr]t
SFX % 0 amajai [^gkr]t
SFX % 0 amajam [^gkr]t
SFX % 0 amajâm [^gkr]t
SFX % 0 amajâs [^gkr]t
SFX % 0 amajiem [^gkr]t
SFX % 0 amajos [^gkr]t
SFX % 0 amam [^gkr]t
SFX % 0 amâm [^gkr]t
SFX % 0 amas [^gkr]t
SFX % 0 amâs [^gkr]t
SFX % 0 ami [^gkr]t
SFX % 0 amie [^gkr]t
SFX % 0 amiem [^gkr]t
SFX % 0 amo [^gkr]t
SFX % 0 amos [^gkr]t
SFX % 0 amu [^gkr]t
SFX % 0 amus [^gkr]t
SFX % 0 oða [^âç][r]t
SFX % 0 oðâ [^âç][r]t
SFX % 0 oðai [^âç][r]t
SFX % 0 oðais [^âç][r]t
SFX % 0 oðajâ [^âç][r]t
SFX % 0 oðajai [^âç][r]t
SFX % 0 oðajam [^âç][r]t
SFX % 0 oðajâm [^âç][r]t
SFX % 0 oðajâs [^âç][r]t
SFX % 0 oðajiem [^âç][r]t
SFX % 0 oðajos [^âç][r]t
SFX % 0 oðam [^âç][r]t
SFX % 0 oðâm [^âç][r]t
SFX % 0 oðas [^âç][r]t
SFX % 0 oðâs [^âç][r]t
SFX % 0 oði [^âç][r]t
SFX % 0 oðie [^âç][r]t
SFX % 0 oðiem [^âç][r]t
SFX % 0 oðo [^âç][r]t
SFX % 0 oðos [^âç][r]t
SFX % 0 oðs [^âç][r]t
SFX % 0 oðu [^âç][r]t
SFX % 0 oðus [^âç][r]t
SFX % 0 ams [^âç][r]t
SFX % 0 ama [^âç][r]t
SFX % 0 amâ [^âç][r]t
SFX % 0 amai [^âç][r]t
SFX % 0 amais [^âç][r]t
SFX % 0 amajâ [^âç][r]t
SFX % 0 amajai [^âç][r]t
SFX % 0 amajam [^âç][r]t
SFX % 0 amajâm [^âç][r]t
SFX % 0 amajâs [^âç][r]t
SFX % 0 amajiem [^âç][r]t
SFX % 0 amajos [^âç][r]t
SFX % 0 amam [^âç][r]t
SFX % 0 amâm [^âç][r]t
SFX % 0 amas [^âç][r]t
SFX % 0 amâs [^âç][r]t
SFX % 0 ami [^âç][r]t
SFX % 0 amie [^âç][r]t
SFX % 0 amiem [^âç][r]t
SFX % 0 amo [^âç][r]t
SFX % 0 amos [^âç][r]t
SFX % 0 amu [^âç][r]t
SFX % 0 amus [^âç][r]t
SFX % gt dzoða [g]t
SFX % gt dzoðâ [g]t
SFX % gt dzoðai [g]t
SFX % gt dzoðais [g]t
SFX % gt dzoðajâ [g]t
SFX % gt dzoðajai [g]t
SFX % gt dzoðajam [g]t
SFX % gt dzoðajâm [g]t
SFX % gt dzoðajâs [g]t
SFX % gt dzoðajiem [g]t
SFX % gt dzoðajos [g]t
SFX % gt dzoðam [g]t
SFX % gt dzoðâm [g]t
SFX % gt dzoðas [g]t
SFX % gt dzoðâs [g]t
SFX % gt dzoði [g]t
SFX % gt dzoðie [g]t
SFX % gt dzoðiem [g]t
SFX % gt dzoðo [g]t
SFX % gt dzoðos [g]t
SFX % gt dzoðs [g]t
SFX % gt dzoðu [g]t
SFX % gt dzoðus [g]t
SFX % gt dzams [g]t
SFX % gt dzama [g]t
SFX % gt dzamâ [g]t
SFX % gt dzamai [g]t
SFX % gt dzamais [g]t
SFX % gt dzamajâ [g]t
SFX % gt dzamajai [g]t
SFX % gt dzamajam [g]t
SFX % gt dzamajâm [g]t
SFX % gt dzamajâs [g]t
SFX % gt dzamajiem [g]t
SFX % gt dzamajos [g]t
SFX % gt dzamam [g]t
SFX % gt dzamâm [g]t
SFX % gt dzamas [g]t
SFX % gt dzamâs [g]t
SFX % gt dzami [g]t
SFX % gt dzamie [g]t
SFX % gt dzamiem [g]t
SFX % gt dzamo [g]t
SFX % gt dzamos [g]t
SFX % gt dzamu [g]t
SFX % gt dzamus [g]t
SFX % kt coða [k]t
SFX % kt coðâ [k]t
SFX % kt coðai [k]t
SFX % kt coðais [k]t
SFX % kt coðajâ [k]t
SFX % kt coðajai [k]t
SFX % kt coðajam [k]t
SFX % kt coðajâm [k]t
SFX % kt coðajâs [k]t
SFX % kt coðajiem [k]t
SFX % kt coðajos [k]t
SFX % kt coðam [k]t
SFX % kt coðâm [k]t
SFX % kt coðas [k]t
SFX % kt coðâs [k]t
SFX % kt coði [k]t
SFX % kt coðie [k]t
SFX % kt coðiem [k]t
SFX % kt coðo [k]t
SFX % kt coðos [k]t
SFX % kt coðs [k]t
SFX % kt coðu [k]t
SFX % kt coðus [k]t
SFX % kt cams [k]t
SFX % kt cama [k]t
SFX % kt camâ [k]t
SFX % kt camai [k]t
SFX % kt camais [k]t
SFX % kt camajâ [k]t
SFX % kt camajai [k]t
SFX % kt camajam [k]t
SFX % kt camajâm [k]t
SFX % kt camajâs [k]t
SFX % kt camajiem [k]t
SFX % kt camajos [k]t
SFX % kt camam [k]t
SFX % kt camâm [k]t
SFX % kt camas [k]t
SFX % kt camâs [k]t
SFX % kt cami [k]t
SFX % kt camie [k]t
SFX % kt camiem [k]t
SFX % kt camo [k]t
SFX % kt camos [k]t
SFX % kt camu [k]t
SFX % kt camus [k]t
SFX % ârt aroða [â]rt
SFX % ârt aroðâ [â]rt
SFX % ârt aroðai [â]rt
SFX % ârt aroðais [â]rt
SFX % ârt aroðajâ [â]rt
SFX % ârt aroðajai [â]rt
SFX % ârt aroðajam [â]rt
SFX % ârt aroðajâm [â]rt
SFX % ârt aroðajâs [â]rt
SFX % ârt aroðajiem [â]rt
SFX % ârt aroðajos [â]rt
SFX % ârt aroðam [â]rt
SFX % ârt aroðâm [â]rt
SFX % ârt aroðas [â]rt
SFX % ârt aroðâs [â]rt
SFX % ârt aroði [â]rt
SFX % ârt aroðie [â]rt
SFX % ârt aroðiem [â]rt
SFX % ârt aroðo [â]rt
SFX % ârt aroðos [â]rt
SFX % ârt aroðs [â]rt
SFX % ârt aroðu [â]rt
SFX % ârt aroðus [â]rt
SFX % ârt arams [â]rt
SFX % ârt arama [â]rt
SFX % ârt aramâ [â]rt
SFX % ârt aramai [â]rt
SFX % ârt aramais [â]rt
SFX % ârt aramajâ [â]rt
SFX % ârt aramajai [â]rt
SFX % ârt aramajam [â]rt
SFX % ârt aramajâm [â]rt
SFX % ârt aramajâs [â]rt
SFX % ârt aramajiem [â]rt
SFX % ârt aramajos [â]rt
SFX % ârt aramam [â]rt
SFX % ârt aramâm [â]rt
SFX % ârt aramas [â]rt
SFX % ârt aramâs [â]rt
SFX % ârt arami [â]rt
SFX % ârt aramie [â]rt
SFX % ârt aramiem [â]rt
SFX % ârt aramo [â]rt
SFX % ârt aramos [â]rt
SFX % ârt aramu [â]rt
SFX % ârt aramus [â]rt
SFX % çrt eroða [ç]rt
SFX % çrt eroðâ [ç]rt
SFX % çrt eroðai [ç]rt
SFX % çrt eroðais [ç]rt
SFX % çrt eroðajâ [ç]rt
SFX % çrt eroðajai [ç]rt
SFX % çrt eroðajam [ç]rt
SFX % çrt eroðajâm [ç]rt
SFX % çrt eroðajâs [ç]rt
SFX % çrt eroðajiem [ç]rt
SFX % çrt eroðajos [ç]rt
SFX % çrt eroðam [ç]rt
SFX % çrt eroðâm [ç]rt
SFX % çrt eroðas [ç]rt
SFX % çrt eroðâs [ç]rt
SFX % çrt eroði [ç]rt
SFX % çrt eroðie [ç]rt
SFX % çrt eroðiem [ç]rt
SFX % çrt eroðo [ç]rt
SFX % çrt eroðos [ç]rt
SFX % çrt eroðs [ç]rt
SFX % çrt eroðu [ç]rt
SFX % çrt eroðus [ç]rt
SFX % çrt erams [ç]rt
SFX % çrt erama [ç]rt
SFX % çrt eramâ [ç]rt
SFX % çrt eramai [ç]rt
SFX % çrt eramais [ç]rt
SFX % çrt eramajâ [ç]rt
SFX % çrt eramajai [ç]rt
SFX % çrt eramajam [ç]rt
SFX % çrt eramajâm [ç]rt
SFX % çrt eramajâs [ç]rt
SFX % çrt eramajiem [ç]rt
SFX % çrt eramajos [ç]rt
SFX % çrt eramam [ç]rt
SFX % çrt eramâm [ç]rt
SFX % çrt eramas [ç]rt
SFX % çrt eramâs [ç]rt
SFX % çrt erami [ç]rt
SFX % çrt eramie [ç]rt
SFX % çrt eramiem [ç]rt
SFX % çrt eramo [ç]rt
SFX % çrt eramos [ç]rt
SFX % çrt eramu [ç]rt
SFX % çrt eramus [ç]rt
SFX e Y 25
SFX e t is t
SFX e t uða t
SFX e t uðam t
SFX e t uðu t
SFX e t uðâ t
SFX e t usi t
SFX e t uðas t
SFX e t uðai t
SFX e t uði t
SFX e t uðiem t
SFX e t uðus t
SFX e t uðos t
SFX e t uðâm t
SFX e t uðâs t
SFX e t uðais t
SFX e t uðajam t
SFX e t uðo t
SFX e t uðajâ t
SFX e t usî t
SFX e t uðajai t
SFX e t uðie t
SFX e t uðajiem t
SFX e t uðajos t
SFX e t uðajâm t
SFX e t uðajâs t
SFX 9 Y 177
SFX 9 t is [^gîklû]t
SFX 9 t uða [^lûî]t
SFX 9 t uðam [^lûî]t
SFX 9 t uðu [^lûî]t
SFX 9 t uðâ [^lûî]t
SFX 9 t usi [^lûî]t
SFX 9 t uðas [^lûî]t
SFX 9 t uðai [^lûî]t
SFX 9 t uði [^lûî]t
SFX 9 t uðiem [^lûî]t
SFX 9 t uðus [^lûî]t
SFX 9 t uðos [^lûî]t
SFX 9 t uðâm [^lûî]t
SFX 9 t uðâs [^lûî]t
SFX 9 t uðais [^lûî]t
SFX 9 t uðajam [^lûî]t
SFX 9 t uðo [^lûî]t
SFX 9 t uðajâ [^lûî]t
SFX 9 t usî [^lûî]t
SFX 9 t uðajai [^lûî]t
SFX 9 t uðie [^lûî]t
SFX 9 t uðajiem [^lûî]t
SFX 9 t uðajos [^lûî]t
SFX 9 t uðajâm [^lûî]t
SFX 9 t uðajâs [^lûî]t
SFX 9 kt cis [k]t
SFX 9 gt dzis [g]t
SFX 9 ût uvis [û]t
SFX 9 ût uvuða [û]t
SFX 9 ût uvuðam [û]t
SFX 9 ût uvuðu [û]t
SFX 9 ût uvuðâ [û]t
SFX 9 ût uvusi [û]t
SFX 9 ût uvuðas [û]t
SFX 9 ût uvuðai [û]t
SFX 9 ût uvuði [û]t
SFX 9 ût uvuðiem [û]t
SFX 9 ût uvuðus [û]t
SFX 9 ût uvuðos [û]t
SFX 9 ût uvuðâm [û]t
SFX 9 ût uvuðâs [û]t
SFX 9 ût uvuðais [û]t
SFX 9 ût uvuðajam [û]t
SFX 9 ût uvuðo [û]t
SFX 9 ût uvuðajâ [û]t
SFX 9 ût uvusî [û]t
SFX 9 ût uvuðajai [û]t
SFX 9 ût uvuðie [û]t
SFX 9 ût uvuðajiem [û]t
SFX 9 ût uvuðajos [û]t
SFX 9 ût uvuðajâm [û]t
SFX 9 ût uvuðajâs [û]t
SFX 9 ît inis [î]t
SFX 9 ît inuða [î]t
SFX 9 ît inuðam [î]t
SFX 9 ît inuðu [î]t
SFX 9 ît inuðâ [î]t
SFX 9 ît inusi [î]t
SFX 9 ît inuðas [î]t
SFX 9 ît inuðai [î]t
SFX 9 ît inuði [î]t
SFX 9 ît inuðiem [î]t
SFX 9 ît inuðus [î]t
SFX 9 ît inuðos [î]t
SFX 9 ît inuðâm [î]t
SFX 9 ît inuðâs [î]t
SFX 9 ît inuðais [î]t
SFX 9 ît inuðajam [î]t
SFX 9 ît inuðo [î]t
SFX 9 ît inuðajâ [î]t
SFX 9 ît inusî [î]t
SFX 9 ît inuðajai [î]t
SFX 9 ît inuðie [î]t
SFX 9 ît inuðajiem [î]t
SFX 9 ît inuðajos [î]t
SFX 9 ît inuðajâm [î]t
SFX 9 ît inuðajâs [î]t
SFX 9 t is [^eiu]lt
SFX 9 t uða [^eiu]lt
SFX 9 t uðam [^eiu]lt
SFX 9 t uðu [^eiu]lt
SFX 9 t uðâ [^eiu]lt
SFX 9 t usi [^eiu]lt
SFX 9 t uðas [^eiu]lt
SFX 9 t uðai [^eiu]lt
SFX 9 t uði [^eiu]lt
SFX 9 t uðiem [^eiu]lt
SFX 9 t uðus [^eiu]lt
SFX 9 t uðos [^eiu]lt
SFX 9 t uðâm [^eiu]lt
SFX 9 t uðâs [^eiu]lt
SFX 9 t uðais [^eiu]lt
SFX 9 t uðajam [^eiu]lt
SFX 9 t uðo [^eiu]lt
SFX 9 t uðajâ [^eiu]lt
SFX 9 t usî [^eiu]lt
SFX 9 t uðajai [^eiu]lt
SFX 9 t uðie [^eiu]lt
SFX 9 t uðajiem [^eiu]lt
SFX 9 t uðajos [^eiu]lt
SFX 9 t uðajâm [^eiu]lt
SFX 9 t uðajâs [^eiu]lt
SFX 9 elt çlis [e]lt
SFX 9 elt çluða [e]lt
SFX 9 elt çluðam [e]lt
SFX 9 elt çluðu [e]lt
SFX 9 elt çluðâ [e]lt
SFX 9 elt çlusi [e]lt
SFX 9 elt çluðas [e]lt
SFX 9 elt çluðai [e]lt
SFX 9 elt çluði [e]lt
SFX 9 elt çluðiem [e]lt
SFX 9 elt çluðus [e]lt
SFX 9 elt çluðos [e]lt
SFX 9 elt çluðâm [e]lt
SFX 9 elt çluðâs [e]lt
SFX 9 elt çluðais [e]lt
SFX 9 elt çluðajam [e]lt
SFX 9 elt çluðo [e]lt
SFX 9 elt çluðajâ [e]lt
SFX 9 elt çlusî [e]lt
SFX 9 elt çluðajai [e]lt
SFX 9 elt çluðie [e]lt
SFX 9 elt çluðajiem [e]lt
SFX 9 elt çluðajos [e]lt
SFX 9 elt çluðajâm [e]lt
SFX 9 elt çluðajâs [e]lt
SFX 9 ilt îlis [i]lt
SFX 9 ilt îluða [i]lt
SFX 9 ilt îluðam [i]lt
SFX 9 ilt îluðu [i]lt
SFX 9 ilt îluðâ [i]lt
SFX 9 ilt îlusi [i]lt
SFX 9 ilt îluðas [i]lt
SFX 9 ilt îluðai [i]lt
SFX 9 ilt îluði [i]lt
SFX 9 ilt îluðiem [i]lt
SFX 9 ilt îluðus [i]lt
SFX 9 ilt îluðos [i]lt
SFX 9 ilt îluðâm [i]lt
SFX 9 ilt îluðâs [i]lt
SFX 9 ilt îluðais [i]lt
SFX 9 ilt îluðajam [i]lt
SFX 9 ilt îluðo [i]lt
SFX 9 ilt îluðajâ [i]lt
SFX 9 ilt îlusî [i]lt
SFX 9 ilt îluðajai [i]lt
SFX 9 ilt îluðie [i]lt
SFX 9 ilt îluðajiem [i]lt
SFX 9 ilt îluðajos [i]lt
SFX 9 ilt îluðajâm [i]lt
SFX 9 ilt îluðajâs [i]lt
SFX 9 ult ûlis [u]lt
SFX 9 ult ûluða [u]lt
SFX 9 ult ûluðam [u]lt
SFX 9 ult ûluðu [u]lt
SFX 9 ult ûluðâ [u]lt
SFX 9 ult ûlusi [u]lt
SFX 9 ult ûluðas [u]lt
SFX 9 ult ûluðai [u]lt
SFX 9 ult ûluði [u]lt
SFX 9 ult ûluðiem [u]lt
SFX 9 ult ûluðus [u]lt
SFX 9 ult ûluðos [u]lt
SFX 9 ult ûluðâm [u]lt
SFX 9 ult ûluðâs [u]lt
SFX 9 ult ûluðais [u]lt
SFX 9 ult ûluðajam [u]lt
SFX 9 ult ûluðo [u]lt
SFX 9 ult ûluðajâ [u]lt
SFX 9 ult ûlusî [u]lt
SFX 9 ult ûluðajai [u]lt
SFX 9 ult ûluðie [u]lt
SFX 9 ult ûluðajiem [u]lt
SFX 9 ult ûluðajos [u]lt
SFX 9 ult ûluðajâm [u]lt
SFX 9 ult ûluðajâs [u]lt
SFX b Y 50
SFX b t jis [^s]t
SFX b t juða [^s]t
SFX b t juðam [^s]t
SFX b t juðu [^s]t
SFX b t juðâ [^s]t
SFX b t jusi [^s]t
SFX b t juðas [^s]t
SFX b t juðai [^s]t
SFX b t juði [^s]t
SFX b t juðiem [^s]t
SFX b t juðus [^s]t
SFX b t juðos [^s]t
SFX b t juðâm [^s]t
SFX b t juðâs [^s]t
SFX b t juðais [^s]t
SFX b t juðajam [^s]t
SFX b t juðo [^s]t
SFX b t juðajâ [^s]t
SFX b t jusî [^s]t
SFX b t juðajai [^s]t
SFX b t juðie [^s]t
SFX b t juðajiem [^s]t
SFX b t juðajos [^s]t
SFX b t juðajâm [^s]t
SFX b t juðajâs [^s]t
SFX b st dis [s]t
SFX b st duða [s]t
SFX b st duðam [s]t
SFX b st duðu [s]t
SFX b st duðâ [s]t
SFX b st dusi [s]t
SFX b st duðas [s]t
SFX b st duðai [s]t
SFX b st duði [s]t
SFX b st duðiem [s]t
SFX b st duðus [s]t
SFX b st duðos [s]t
SFX b st duðâm [s]t
SFX b st duðâs [s]t
SFX b st duðais [s]t
SFX b st duðajam [s]t
SFX b st duðo [s]t
SFX b st duðajâ [s]t
SFX b st dusî [s]t
SFX b st duðajai [s]t
SFX b st duðie [s]t
SFX b st duðajiem [s]t
SFX b st duðajos [s]t
SFX b st duðajâm [s]t
SFX b st duðajâs [s]t
SFX I Y 23
SFX I t ts t
SFX I t ta t
SFX I t tai t
SFX I t tais t
SFX I t tajai t
SFX I t tajam t
SFX I t tajiem t
SFX I t tajos t
SFX I t tajâ t
SFX I t tajâm t
SFX I t tajâs t
SFX I t tam t
SFX I t tas t
SFX I t ti t
SFX I t tie t
SFX I t tiem t
SFX I t to t
SFX I t tos t
SFX I t tus t
SFX I t tâ t
SFX I t tâm t
SFX I t tâs t
SFX I t tu t
SFX & Y 13
SFX & 0 âks [âçîo]t
SFX & 0 âka [âçîo]t
SFX & 0 âkas [âçîo]t
SFX & 0 âkam [âçîo]t
SFX & 0 âkai [âçîo]t
SFX & 0 âku [âçîo]t
SFX & 0 âkâ [âçîo]t
SFX & 0 âki [âçîo]t
SFX & 0 âkiem [âçîo]t
SFX & 0 âkâm [âçîo]t
SFX & 0 âkus [âçîo]t
SFX & 0 âkos [âçîo]t
SFX & 0 âkâs [âçîo]t
SFX * Y 10
SFX * 0 âkais [âçîo]t
SFX * 0 âkajam [âçîo]t
SFX * 0 âkajai [âçîo]t
SFX * 0 âko [âçîo]t
SFX * 0 âkajâ [âçîo]t
SFX * 0 âkie [âçîo]t
SFX * 0 âkajiem [âçîo]t
SFX * 0 âkajâm [âçîo]t
SFX * 0 âkajos [âçîo]t
SFX * 0 âkajâs [âçîo]t
SFX < Y 13
SFX < t joðâks [âçîo]t
SFX < t joðâka [âçîo]t
SFX < t joðâkas [âçîo]t
SFX < t joðâkam [âçîo]t
SFX < t joðâkai [âçîo]t
SFX < t joðâku [âçîo]t
SFX < t joðâkâ [âçîo]t
SFX < t joðâki [âçîo]t
SFX < t joðâkiem [âçîo]t
SFX < t joðâkâm [âçîo]t
SFX < t joðâkus [âçîo]t
SFX < t joðâkos [âçîo]t
SFX < t joðâkâs [âçîo]t
SFX > Y 10
SFX > t joðâkais [âçîo]t
SFX > t joðâkajam [âçîo]t
SFX > t joðâkajai [âçîo]t
SFX > t joðâko [âçîo]t
SFX > t joðâkajâ [âçîo]t
SFX > t joðâkie [âçîo]t
SFX > t joðâkajiem [âçîo]t
SFX > t joðâkajâm [âçîo]t
SFX > t joðâkajos [âçîo]t
SFX > t joðâkajâs [âçîo]t
SFX , Y 13
SFX , t jamâks [âçîo]t
SFX , t jamâka [âçîo]t
SFX , t jamâkas [âçîo]t
SFX , t jamâkam [âçîo]t
SFX , t jamâkai [âçîo]t
SFX , t jamâku [âçîo]t
SFX , t jamâkâ [âçîo]t
SFX , t jamâki [âçîo]t
SFX , t jamâkiem [âçîo]t
SFX , t jamâkâm [âçîo]t
SFX , t jamâkus [âçîo]t
SFX , t jamâkos [âçîo]t
SFX , t jamâkâs [âçîo]t
SFX . Y 10
SFX . t jamâkais [âçîo]t
SFX . t jamâkajam [âçîo]t
SFX . t jamâkajai [âçîo]t
SFX . t jamâko [âçîo]t
SFX . t jamâkajâ [âçîo]t
SFX . t jamâkie [âçîo]t
SFX . t jamâkajiem [âçîo]t
SFX . t jamâkajâm [âçîo]t
SFX . t jamâkajos [âçîo]t
SFX . t jamâkajâs [âçîo]t
SFX 0 Y 1
SFX 0 0 u t
SFX J Y 21
SFX J t ðana [^sz]t
SFX J t ðanas [^sz]t
SFX J t ðanai [^sz]t
SFX J t ðanu [^sz]t
SFX J t ðanâ [^sz]t
SFX J t ðanâs [^sz]t
SFX J t ðanâm [^sz]t
SFX J st ðana [s]t
SFX J st ðanas [s]t
SFX J st ðanai [s]t
SFX J st ðanu [s]t
SFX J st ðanâ [s]t
SFX J st ðanâs [s]t
SFX J st ðanâm [s]t
SFX J zt ðana [z]t
SFX J zt ðanas [z]t
SFX J zt ðanai [z]t
SFX J zt ðanu [z]t
SFX J zt ðanâ [z]t
SFX J zt ðanâs [z]t
SFX J zt ðanâm [z]t
SFX d Y 16
SFX d 0 ies t
SFX d t ðos [^sz]t
SFX d t sies [^sz]t
SFX d t simies [^sz]t
SFX d t sieties [^sz]t
SFX d t sities [^sz]t
SFX d t îðos [z]t
SFX d t îsies [z]t
SFX d t îsimies [z]t
SFX d t îsieties [z]t
SFX d t îsities [z]t
SFX d st tîðos [s]t
SFX d st tîsies [s]t
SFX d st tîsimies [s]t
SFX d st tîsieties [s]t
SFX d st tîsities [s]t
SFX g Y 7
SFX g t jos [âçîoû]t
SFX g t jies [âçîoû]t
SFX g t jâs [âçîoû]t
SFX g t jâmies [âçîoû]t
SFX g t jâties [âçîoû]t
SFX g 0 os [âçîoû]t
SFX g t ðoties [âçîoû]t
SFX A Y 28
SFX A ties jos .
SFX A ties jies .
SFX A ties jas .
SFX A ties jamies .
SFX A ties jaties .
SFX A ties jâs .
SFX A ties jâmies .
SFX A ties jâties .
SFX A ties ðos .
SFX A ties sies .
SFX A ties simies .
SFX A ties sieties .
SFX A ties sities .
SFX A ties jieties .
SFX A ties tos .
SFX A ties joties .
SFX A ties ðoties .
SFX A ties damies .
SFX A ties damâs .
SFX A ties joðies .
SFX A ties joðos .
SFX A ties joðâs .
SFX A ties jusies .
SFX A ties juðies .
SFX A ties juðos .
SFX A ties juðâs .
SFX A ties ðanos .
SFX A ties ðanâs .
SFX D Y 50
SFX D âties os [â]ties
SFX D âties ies [â]ties
SFX D âties âs [â]ties
SFX D âties âmies [â]ties
SFX D âties âties [â]ties
SFX D âties ieties [â]ties
SFX D âties oties [â]ties
SFX D âties oðies [â]ties
SFX D âties oðos [â]ties
SFX D âties oðâs [â]ties
SFX D çties os [ç]ties
SFX D çties ies [ç]ties
SFX D çties as [ç]ties
SFX D çties amies [ç]ties
SFX D çties aties [ç]ties
SFX D çties ieties [ç]ties
SFX D çties oties [ç]ties
SFX D çties oðies [ç]ties
SFX D çties oðos [ç]ties
SFX D çties oðâs [ç]ties
SFX D îties os [î]ties
SFX D îties ies [î]ties
SFX D îties âs [î]ties
SFX D îties âmies [î]ties
SFX D îties âties [î]ties
SFX D îties ieties [î]ties
SFX D îties oties [î]ties
SFX D îties oðies [î]ties
SFX D îties oðos [î]ties
SFX D îties oðâs [î]ties
SFX D ies os [âçî]ties
SFX D ties jos [âçî]ties
SFX D ties jies [âçî]ties
SFX D ties jâs [âçî]ties
SFX D ties jâmies [âçî]ties
SFX D ties jâties [âçî]ties
SFX D ties ðos [âçî]ties
SFX D ties sies [âçî]ties
SFX D ties sieties [âçî]ties
SFX D ties simies [âçî]ties
SFX D ties sities [âçî]ties
SFX D ties damies [âçî]ties
SFX D ties damâs [âçî]ties
SFX D ties jusies [âçî]ties
SFX D ties juðies [âçî]ties
SFX D ties juðos [âçî]ties
SFX D ties juðâs [âçî]ties
SFX D ties ðanos [âçî]ties
SFX D ties ðanâs [âçî]ties
SFX D ties ðoties [âçî]ties
SFX T Y 15
SFX T t os [^s]t
SFX T t ies [^s]t
SFX T t âs [^s]t
SFX T t âmies [^s]t
SFX T t âties [^s]t
SFX T t os [^îû][s]t
SFX T t ies [^îû][^s]t
SFX T t âs [^îû][^s]t
SFX T t âmies [^îû][^s]t
SFX T t âties [^îû][^s]t
SFX T st dos [îû][s]t
SFX T st dies [îû][s]t
SFX T st dâs [îû][s]t
SFX T st dâmies [îû][s]t
SFX T st dâties [îû][s]t
SFX R Y 8
SFX R t stos t
SFX R t sties t
SFX R t stas t
SFX R t stamies t
SFX R t staties t
SFX R t stieties t
SFX R t stoties t
SFX R t ðoties t
SFX O Y 10
SFX O s a [s]
SFX O s am [s]
SFX O s u [s]
SFX O s â [s]
SFX O s 0 [s]
SFX O ð a [ð]
SFX O ð am [ð]
SFX O ð u [ð]
SFX O ð â [ð]
SFX O ð 0 [ð]
SFX i Y 8
SFX i s i [s]
SFX i s iem [s]
SFX i s us [s]
SFX i s os [s]
SFX i ð i [ð]
SFX i ð iem [ð]
SFX i ð us [ð]
SFX i ð os [ð]
SFX t Y 24
SFX t s iò [^gk]s
SFX t gs dziò [g]s
SFX t ks ciò [k]s
SFX t s iòð [^gk]s
SFX t s iòa [^gk]s
SFX t s iòam [^gk]s
SFX t s iòu [^gk]s
SFX t s iòâ [^gk]s
SFX t gs dziòð [g]s
SFX t gs dziòa [g]s
SFX t gs dziòam [g]s
SFX t gs dziòu [g]s
SFX t gs dziòâ [g]s
SFX t ks ciòð [k]s
SFX t ks ciòa [k]s
SFX t ks ciòam [k]s
SFX t ks ciòu [k]s
SFX t ks ciòâ [k]s
SFX t ð iòð [ð]
SFX t ð iòa [ð]
SFX t ð iòam [ð]
SFX t ð iòu [ð]
SFX t ð iòâ [ð]
SFX t ð iò [ð]
SFX v Y 16
SFX v s iòi [^gk]s
SFX v s iòus [^gk]s
SFX v s iòiem [^gk]s
SFX v s iòos [^gk]s
SFX v gs dziòi [g]s
SFX v gs dziòus [g]s
SFX v gs dziòiem [g]s
SFX v gs dziòos [g]s
SFX v ks ciòi [k]s
SFX v ks ciòus [k]s
SFX v ks ciòiem [k]s
SFX v ks ciòos [k]s
SFX v ð iòi [ð]
SFX v ð iòus [ð]
SFX v ð iòiem [ð]
SFX v ð iòos [ð]
SFX o Y 4
SFX o 0 em [i]
SFX o i os [i]
SFX o i u [i]
SFX o i us [i]
SFX x Y 51
SFX x s as [j]s
SFX x s ai [j]s
SFX x s âm [j]s
SFX x s âs [j]s
SFX x gs ìe [o]gs
SFX x gs ìes [o]gs
SFX x gs ìei [o]gs
SFX x gs ìi [o]gs
SFX x gs ìç [o]gs
SFX x gs ìu [o]gs
SFX x gs ìçm [o]gs
SFX x gs ìçs [o]gs
SFX x ks ce nieks
SFX x ks ces nieks
SFX x ks cei nieks
SFX x ks ci nieks
SFX x ks cç nieks
SFX x ks èu nieks
SFX x ks cçm nieks
SFX x ks cçs nieks
SFX x s e [flrst]s
SFX x s es [flrst]s
SFX x s ei [flrst]s
SFX x s ç [flrst]s
SFX x s çm [flrst]s
SFX x s çs [flrst]s
SFX x s e [aâeodt][nr]s
SFX x s es [aâeodt][nr]s
SFX x s ei [aâeodt][nr]s
SFX x s ç [aâeodt][nr]s
SFX x s çm [aâeodt][nr]s
SFX x s çs [aâeodt][nr]s
SFX x ns òu [^ç]ns
SFX x is e lnprt]is
SFX x is es lnprt]is
SFX x is ei lnprt]is
SFX x is ç lnprt]is
SFX x is çm lnprt]is
SFX x is çs lnprt]is
SFX x e es e
SFX x e em e
SFX x e i e
SFX x e ç e
SFX x e çm e
SFX x e çs e
SFX x a as a
SFX x a am a
SFX x a u a
SFX x a â a
SFX x a âm a
SFX x a âs a
SFX P Y 24
SFX P is a [^bcdlmnpvtsz]is
SFX P is ja [bpmv]is
SFX P cis èa [c]is
SFX P dis þa [d]is
SFX P sis ða [s]is
SFX P tis ða [^as][t]is
SFX P is a [a][t]is
SFX P is a [s][t]is
SFX P zis þa [z]is
SFX P nis òa [^lsz][n]is
SFX P lis ïa [^lsz][l]is
SFX P lnis ïòa [l]nis
SFX P snis ðòa [s]nis
SFX P znis þòa [z]nis
SFX P llis ïïa [l]lis
SFX P nnis òòa [n]nis
SFX P slis ðïa [s]lis
SFX P zlis þïa [z]lis
SFX P s m [i]s
SFX P s 0 [i]s
SFX P is î [i]s
SFX P s im [lns]s
SFX P s i [lns]s
SFX P s î [lns]s
SFX j Y 95
SFX j is ji [bpmv]is
SFX j is i ríj]is
SFX j tis ði [^as][t]is
SFX j is i [a][t]is
SFX j is i [s][t]is
SFX j cis èi [c]is
SFX j dis þi [d]is
SFX j zis þi [z]is
SFX j sis ði [s]is
SFX j nis òi [^lsz][n]is
SFX j lis ïi [^lsz][l]is
SFX j lnis ïòi [l]nis
SFX j snis ðòi [s]nis
SFX j znis þòi [z]nis
SFX j llis ïïi [l]lis
SFX j nnis òòi [n]nis
SFX j slis ðïi [s]lis
SFX j zlis þïi [z]lis
SFX j ns òi [n]s
SFX j is ju [bpmv]is
SFX j is u ríj]is
SFX j tis ðu [^as][t]is
SFX j is u [a][t]is
SFX j is u [s][t]is
SFX j cis èu [c]is
SFX j dis þu [d]is
SFX j zis þu [z]is
SFX j sis ðu [s]is
SFX j nis òu [^lsz][n]is
SFX j lis ïu [^lsz][l]is
SFX j lnis ïòu [l]nis
SFX j snis ðòu [s]nis
SFX j znis þòu [z]nis
SFX j llis ïïu [l]lis
SFX j nnis òòu [n]nis
SFX j slis ðïu [s]lis
SFX j zlis þïu [z]lis
SFX j ns òu [n]s
SFX j is jiem [bpmv]is
SFX j s em ríj]is
SFX j tis ðiem [^as][t]is
SFX j is iem [a][t]is
SFX j is iem [s][t]is
SFX j cis èiem [c]is
SFX j dis þiem [d]is
SFX j zis þiem [z]is
SFX j sis ðiem [s]is
SFX j nis òiem [^lsz][n]is
SFX j lis ïiem [^lsz][l]is
SFX j lnis ïòiem [l]nis
SFX j snis ðòiem [s]nis
SFX j znis þòiem [z]nis
SFX j llis ïïiem [l]lis
SFX j nnis òòiem [n]nis
SFX j slis ðïiem [s]lis
SFX j zlis þïiem [z]lis
SFX j ns òiem [n]s
SFX j is jus [bpmv]is
SFX j is us ríj]is
SFX j tis ðus [^as][t]is
SFX j is us [a][t]is
SFX j is us [s][t]is
SFX j cis èus [c]is
SFX j dis þus [d]is
SFX j zis þus [z]is
SFX j sis ðus [s]is
SFX j nis òus [^lsz][n]is
SFX j lis ïus [^lsz][l]is
SFX j lnis ïòus [l]nis
SFX j snis ðòus [s]nis
SFX j znis þòus [z]nis
SFX j llis ïïus [l]lis
SFX j nnis òòus [n]nis
SFX j slis ðïus [s]lis
SFX j zlis þïus [z]lis
SFX j ns òus [n]s
SFX j is jos [bpmv]is
SFX j is os ríj]is
SFX j tis ðos [^as][t]is
SFX j is os [a][t]is
SFX j is os [s][t]is
SFX j cis èos [c]is
SFX j dis þos [d]is
SFX j zis þos [z]is
SFX j sis ðos [s]is
SFX j nis òos [^lsz][n]is
SFX j lis ïos [^lsz][l]is
SFX j lnis ïòos [l]nis
SFX j snis ðòos [s]nis
SFX j znis þòos [z]nis
SFX j llis ïïos [l]lis
SFX j nnis òòos [n]nis
SFX j slis ðïos [s]lis
SFX j zlis þïos [z]lis
SFX j ns òos [n]s
SFX u Y 6
SFX u is îtis [i]s
SFX u is îða [i]s
SFX u is îtim [i]s
SFX u is îti [i]s
SFX u is îtî [i]s
SFX u is ît [i]s
SFX w Y 5
SFX w is îði [i]s
SFX w is îðu [i]s
SFX w is îðiem [i]s
SFX w is îðus [i]s
SFX w is îðos [i]s
SFX S Y 12
SFX S 0 s [ae]
SFX S 0 i [ae]
SFX S a u a
SFX S a â a
SFX S e i e
SFX S e ç e
SFX S s ij [^u]s
SFX S s i [^u]s
SFX S s î [^u]s
SFX S s m [u]s
SFX S s 0 [u]s
SFX S us û [u]s