blob: 77b90769d9359ec4ad28b93ab7ec13cb6828c0fa [file] [log] [blame]
# verzia 0.5.5
SET ISO8859-2
#Male pismena sa zotriedene podla pravdepodobnosti vyskytu v slovencine
TRY eonairvtlmpukszdjhác¹íbyúèý¾»éµgfòóäàôïxåwqAÁEÉÌIÍOÓUÚÙYÝBCÈDÏLMNÒFJKPRØS©T«VGHQWXZ®
PFX N Y 1
PFX N 0 ne .
PFX F Y 1
PFX F 0 naj .
SFX z Y 5
SFX z a y a
SFX z a e [^euo]a
SFX z a i [euo]a
SFX z a u a
SFX z a ou a
SFX Z Y 157
SFX Z a í [euo]a
SFX Z ka k [^áéíóúýô].oka
SFX Z ta t orta
SFX Z va v [^áéíóúýô].ova
SFX Z la l iela
SFX Z a 0 [áéíóúàýô].a
SFX Z a 0 áuka
SFX Z a 0 [i][aeu][^dnl]a
SFX Z a 0 yena
SFX Z a 0 ie.[^kd]a
SFX Z a 0 [áéíóúýô][^hz¾][^kbe]a
SFX Z a 0 à...[^kl]a
SFX Z a 0 i[eua].[ayou][bdv]a
SFX Z a 0 [áéíóúýàô].[eiayuol].a
SFX Z a 0 ia[tè]ina
SFX Z a 0 ázda
SFX Z a 0 [áéíóúýô][^áéíóúýô]èina
SFX Z a 0 [^¹o].ola
SFX Z a 0 [áéíóúýô][hkns¹vz][artd][auio][dtnb]a
SFX Z a 0 ie[hnprsv][èòrt][aie][dnlv]a
SFX Z a 0 áµanda
SFX Z a 0 laè][seámu][fptv]ora
SFX Z a 0 tvora
SFX Z a 0 [áéíóúý][^áéíóúýp][^iµò]ava
SFX Z a 0 iemota
SFX Z a 0 [ýá]straha
SFX Z a 0 ávlaha
SFX Z a 0 [^e][^g]enda
SFX Z ra er [úý]hra
SFX Z va ev [úý][z¾]va
SFX Z aba áb laba
SFX Z ala ál iala
SFX Z aha áh [^áéíóúýv][^ir]aha
SFX Z ata át [^áéíóúý].[^i¹]ata
SFX Z ava áv [^áéíóúý][^áéíóúýàp][^iµò]ava
SFX Z ada ád [^i][aeiouy].ada
SFX Z ada ád [iom][bhz]rada
SFX Z ada ád a[mh][bò]ada
SFX Z ica íc ivica
SFX Z ba ob ia.ba
SFX Z ba ob [áéíóúýô].ba
SFX Z ata iat ¹ata
SFX Z oba ôb [^rzeéíáýúôó][^j]oba
SFX Z ota ôt [^iéíáýúôóàå][^éíáýúôó][^d]ota
SFX Z oda ôd [^éíáýúôóàå].oda
SFX Z oha ôh [^áéíóúý]loha
SFX Z ola ôl ¹kola
SFX Z ola ôl odola
SFX Z ora ôr [hkm]ora
SFX Z ora ôr [od]pora
SFX Z ka ok [^f]i[ea].ka
SFX Z ka ok [áéíóúýôà][^u]ka
SFX Z ka ok [aieo]jka
SFX Z ka ok [áéíóúýôà]stka
SFX Z ka ok i[eau]stka
SFX Z ka ok ientka
SFX Z ka iek iantka
SFX Z ka ok ádzka
SFX Z äta iat äta
SFX Z aba iab ¾aba
SFX Z ba ieb [^t][rns]ba
SFX Z ba ieb [^i].tba
SFX Z ba ieb [^ú][vz¾]ba
SFX Z eda ied [^i]eda
SFX Z eba ieb [^i]eba
SFX Z ra ier [hd]ra
SFX Z va iev [k¹tz¾]va
SFX Z va iev arva
SFX Z µva liev µva
SFX Z µba lieb [aeoba
SFX Z ilba ílb ilba
SFX Z dba dieb [auo]dba
SFX Z ïka diek [^i][^éíóôúý]ïka
SFX Z òka niek [^i][^éíóôúý]òka
SFX Z »ka tiek [^i][^éíóôúý]»ka
SFX Z arta árt arta
SFX Z ka iek [^i][lr][fdcè¹]ka
SFX Z ka iek [^i][aeiuy][bcèdfghklmoprs¹tvz¾]ka
SFX Z ka iek [^i][aeuiy][sn]tka
SFX Z ka iek o[bcèdfghklmnoprs¹tvz¾]ka
SFX Z ka iek [lr]nka
SFX Z ka iek [^i][eiuy]nka
SFX Z ka iek [^ib]anka
SFX Z µka liek [^i][aeouyka
SFX Z eta iet [^p][^o][^iu]eta
SFX Z alva álv alva
SFX Z rva àv [bmt]rva
SFX Z rba àb trba
SFX Z aba áb baba
SFX Z iba íb iba
SFX Z uda úd uda
SFX Z iha íh iha
SFX Z ika ík [^éíáýúôó].ika
SFX Z ila íl [^a]ila
SFX Z ita ít [^i][aeiouy].ita
SFX Z ina ín [^i][äaeiouy].ina
SFX Z ina ín [^i][aoley][bhjlnrtvina
SFX Z ina ín [^a][bcèdhrkjrndïtvz¾][clmnp¹rvz]ina
SFX Z elta ielt [^i]elta
SFX Z ela iel [^dilnrtu]ela
SFX Z esta iest [^d][^i]esta
SFX Z enda iend egenda
SFX Z ena ien [^mty]ena
SFX Z ena ien [^éíáýúôó]mena
SFX Z ma iem [^i]erma
SFX Z anda ánd [^á].anda
SFX Z arda árd arda
SFX Z amba ámb amba
SFX Z imba ímb imba
SFX Z omba ômb [^l]omba
SFX Z umba úmb umba
SFX Z unda únd unda
SFX Z rnda ànd rnda
SFX Z avda ávd avda
SFX Z a¾da á¾d a¾da
SFX Z abzda ábzd abzda
SFX Z azda ázd azda
SFX Z auna áun auna
SFX Z uka úk [^éíáýúôó][^á]uka
SFX Z una ún [dklr]una
SFX Z ula úl [^a]ula
SFX Z yba ýb [^e][hr]yba
SFX Z anka ánk [^d]banka
SFX Z ucha úch ucha
SFX Z 0 m [áéíóàúýô].a
SFX Z 0 m i[aeu].a
SFX Z 0 m [áéíóàúýô][dps][ctz][hk]a
SFX Z 0 m ácha
SFX Z 0 m i[eau][bcèdlµnmprs¹t»vz¾][bdghkt]a
SFX Z 0 m i[eau][sn]tka
SFX Z 0 m [áéíóåàúýô][bcèdïfghjklµmnprs¹t»vz¾][bcèdïfghjklµmnprs¹tvz¾]a
SFX Z a ám [euo]a
SFX Z a ám [^i][aeiyouä].a
SFX Z a ám iola
SFX Z a ám io[nr¹tv]ka
SFX Z a ám ámlka
SFX Z a ám [aeuoiyä][brs][ckrt][hmn]a
SFX Z a ám [bèdfkmprs¹tv][klrstv][cèknrstvz¾][bdhkmntv]a
SFX Z a ám [^i][aeuoiyä][bcèdïfghjklµmnprs¹t»vxz¾][bcèdïfghjklµmnòprs¹tvxz¾]a
SFX Z a ám [^i»][aeuoiyä][bcèdïfghjklµmnprs¹tvxz¾][bcèdïfghjklµmnprs¹tvxz¾][bcèdïfghjklµmnprs¹tvxz¾]a
SFX Z 0 ch [áéíóàúýô].a
SFX Z 0 ch i[aeu].a
SFX Z 0 ch [áéíóàúýô][dps][ctz][hk]a
SFX Z 0 ch ácha
SFX Z 0 ch i[eau][bcèdlµnmprs¹t»vz¾][bdghkt]a
SFX Z 0 ch i[eau][sn]tka
SFX Z 0 ch [áéíóåàúýô][bcèdïfghjklµmnprs¹t»vz¾][bcèdïfghjklµmnprs¹tvz¾]a
SFX Z a ách [euo]a
SFX Z a ách [^i][aeiyouä].a
SFX Z a ách iola
SFX Z a ách io[nr¹tv]ka
SFX Z a ách ámlka
SFX Z a ách [aeuoiyä][brs][ckrt][hmn]a
SFX Z a ách [bèdfkmprs¹tv][klrstv][cèknrstvz¾][bdhkmntv]a
SFX Z a ách [^i][aeuoiyä][bcèdïfghjklµmnprs¹t»vxz¾][bcèdïfghjklµmnòprs¹tvxz¾]a
SFX Z a ách [^i»][aeuoiyä][bcèdïfghjklµmnprs¹tvxz¾][bcèdïfghjklµmnprs¹tvxz¾][bcèdïfghjklµmnprs¹tvxz¾]a
SFX Z a ami a
SFX U N 34
SFX U a u a
SFX U a ou a
SFX U a ami a
SFX U ca c áca
SFX U ica íc ica
SFX U uµa úµ uµa
SFX U a í ia
SFX U a ám ia
SFX U a ách ia
SFX U ïa de ïa
SFX U ïa dí ïa
SFX U ïa di ïa
SFX U ïa diam ïa
SFX U ïa diach ïa
SFX U µa le µa
SFX U µa li µa
SFX U µa µam [áéíóúý]µa
SFX U µa liam [^áéíóúý]µa
SFX U µa µach [áéíóúý]µa
SFX U µa liach [^áéíóúý]µa
SFX U iòa íò iòa
SFX U yòa ýò yòa
SFX U òa ne òa
SFX U òa ni òa
SFX U òa niam òa
SFX U òa niach òa
SFX U »a te »a
SFX U »a ti »a
SFX U »a tiam »a
SFX U »a tiach »a
SFX U a e [^ï»òµ]a
SFX U a i [^ï»òµ]a
SFX U a iam [^ï»òµi]a
SFX U a iach [^ï»òµi]a
SFX D N 86
SFX D ec ce ec
SFX D ec cí ec
SFX D ec ci ec
SFX D ec ciam ec
SFX D ec ciach ec
SFX D ec cou ec
SFX D ec cami ec
SFX D ï de ï
SFX D ï dí ï
SFX D ï di ï
SFX D ï diam ï
SFX D ï diach ï
SFX D 0 ou ï
SFX D 0 ami ï
SFX D 0 am j
SFX D 0 ach j
SFX D eµ le seµ
SFX D eµ lí seµ
SFX D eµ li seµ
SFX D eµ liam seµ
SFX D eµ liach seµ
SFX D eµ µou seµ
SFX D eµ µami seµ
SFX D µ le [^s]eµ
SFX D µ lí [^s]eµ
SFX D µ li [^s]eµ
SFX D µ liam [^s]eµ
SFX D µ liach [^s]eµ
SFX D 0 ou [^s]eµ
SFX D 0 ami [^s]eµ
SFX D eò ne [bdhrzv]eò
SFX D eò ní [bdhrzv]eò
SFX D eò ni [bdhrzv]eò
SFX D eò niam [bdhrzv]eò
SFX D eò niach [bdhrzv]eò
SFX D eò òou [bdhrzv]eò
SFX D eò òami [bdhrzv]eò
SFX D eò ne á[l¹]eò
SFX D eò ní á[l¹]eò
SFX D eò ni á[l¹]eò
SFX D eò niam á[l¹]eò
SFX D eò niach á[l¹]eò
SFX D eò òou á[l¹]eò
SFX D eò òami á[l¹]eò
SFX D eò ne i[aeu].eò
SFX D eò ní i[aeu].eò
SFX D eò ni i[aeu].eò
SFX D eò niam i[aeu].eò
SFX D eò niach i[aeu].eò
SFX D eò òou i[aeu].eò
SFX D eò òami i[aeu].eò
SFX D ò ne [^á][l¹]eò
SFX D ò ní [^á][l¹]eò
SFX D ò ni [^á][l¹]eò
SFX D ò niam [^á][l¹]eò
SFX D ò niach [^á][l¹]eò
SFX D ò òou [^á][l¹]eò
SFX D ò òami [^á][l¹]eò
SFX D ò ne [^bdhlrs¹zv]eò
SFX D ò ní [^bdhlrs¹zv]eò
SFX D ò ni [^bdhlrs¹zv]eò
SFX D ò niam [^bdhlrs¹zv]eò
SFX D ò niach [^bdhlrs¹zv]eò
SFX D ò òou [^bdhlrs¹zv]eò
SFX D ò òami [^bdhlrs¹zv]eò
SFX D ò ne [^e
SFX D ò ní [^e
SFX D ò ni [^e
SFX D ò niam [^e
SFX D ò niach [^e
SFX D ò òou [^e
SFX D ò òami [^e
SFX D » te »
SFX D » tí »
SFX D » ti »
SFX D » tiam »
SFX D » tiach »
SFX D 0 ou »
SFX D 0 ami »
SFX D 0 e [^acïµò»]
SFX D 0 í [^acïµò»]
SFX D 0 i [^acïµò»]
SFX D 0 iam [^acïjµò»]
SFX D 0 iach [^acïjµò»]
SFX D 0 ou [^acïµò»]
SFX D 0 ami [^acïµò»]
SFX K Y 30
SFX K á é á
SFX K á ej á
SFX K á ám á
SFX K á ú á
SFX K á ách á
SFX K á ou á
SFX K á ami á
SFX K iná ín iná
SFX K ï di ï
SFX K ï dí ï
SFX K ï diam ï
SFX K ï diach ï
SFX K µ li µ
SFX K µ lí µ
SFX K µ liam µ
SFX K µ liach µ
SFX K » ti »
SFX K » tí »
SFX K » tiam »
SFX K » tiach »
SFX K ò ni ò
SFX K ò ní ò
SFX K ò niam ò
SFX K ò niach ò
SFX K 0 i [^áï»òµ]
SFX K 0 í [^áï»òµ]
SFX K 0 iam [^áï»òµ]
SFX K 0 iach [^áï»òµ]
SFX K 0 ou [^á]
SFX K 0 ami [^á]
SFX M N 86
SFX M o e [^ï»òµ]o
SFX M ïo de ïo
SFX M »o te »o
SFX M òo ne òo
SFX M µo le µo
SFX M o a i[aeou]..o
SFX M o u i[aeou]..o
SFX M o am i[aeou]..o
SFX M o a i[aeou]..o
SFX M o ach i[aeou]..o
SFX M o om i[aeou]..o
SFX M o ami i[aeou]..o
SFX M o á [^i][aeiouy]..o
SFX M o a [^i][aeiouy]..o
SFX M o u [^i][aeiouy]..o
SFX M o ám [^i][aeiouy]..o
SFX M o ách [^i][aeiouy]..o
SFX M o om [^i][aeiouy]..o
SFX M o ami [^i][aeiouy]..o
SFX M o a [áéíóàúý]..o
SFX M o u [áéíóàúý]..o
SFX M o am [áéíóàúý]..o
SFX M o a [áéíóàúý]..o
SFX M o ach [áéíóàúý]..o
SFX M o om [áéíóàúý]..o
SFX M o ami [áéíóàúý]..o
SFX M o á [^aáeéiíoóàuúyý]..o
SFX M o a [^aáeéiíoóàuúyý]..o
SFX M o u [^aáeéiíoóàuúyý]..o
SFX M o ám [^aáeéiíoóàuúyý]..o
SFX M o ách [^aáeéiíoóàuúyý]..o
SFX M o om [^aáeéiíoóàuúyý]..o
SFX M o ami [^aáeéiíoóàuúyý]..o
SFX M o a i[aeou].o
SFX M o u i[aeou].o
SFX M o am i[aeou].o
SFX M o a i[aeou].o
SFX M o ach i[aeou].o
SFX M o om i[aeou].o
SFX M o ami i[aeou].o
SFX M o a [áéíóàúý].o
SFX M o u [áéíóàúý].o
SFX M o am [áéíóàúý].o
SFX M o a [áéíóàúý].o
SFX M o ach [áéíóàúý].o
SFX M o om [áéíóàúý].o
SFX M o ami [áéíóàúý].o
SFX M o á [^áéíóàúý].o
SFX M o a [^áéíóàúý].o
SFX M o u [^áéíóàúý].o
SFX M o ám [^áéíóàúý].o
SFX M o ách [^áéíóàúý].o
SFX M o om [^áéíóàúý].o
SFX M o ami [^áéíóàúý].o
SFX M um á ium
SFX M um a ium
SFX M um u ium
SFX M um ám ium
SFX M um ách ium
SFX M um om ium
SFX M um ami ium
SFX M um á [^i]um
SFX M um a [^i]um
SFX M um u [^i]um
SFX M um ám [^i]um
SFX M um e [^i]um
SFX M um ách [^i]um
SFX M um om [^i]um
SFX M um ami [^i]um
SFX M ko ok èko
SFX M oko ôk oko
SFX M ko k sko
SFX M lo iel [dst]lo
SFX M lo el [áéíóúý]slo
SFX M no ien [kt]no
SFX M eso ies leso
SFX M eto iet [^g]eto
SFX M nto nt nto
SFX M esto iest [^ig]esto
SFX M to t iesto
SFX M vo v ovo
SFX M vo iev tvo
SFX M um í [ei]um
SFX M um ier [^ei]um
SFX M o 0 gesto
SFX M o 0 geto
SFX S N 18
SFX S e a .
SFX S e u .
SFX S e i .
SFX S e om .
SFX S e ia [^i][aeu]..e
SFX S e ia [^i][aeu].e
SFX S e ia [^ôáéíóúåà]..e
SFX S e ia [^ôáéíóúåà].e
SFX S e a i[aeu]..e
SFX S e a i[aeu].e
SFX S e a [ôáéíóúåà]..e
SFX S e a [ôáéíóúåà].e
SFX S e í re
SFX S ece iec ece
SFX S rdce àdc rdce
SFX S e iam .
SFX S e iach .
SFX S e ami .
SFX V Y 7
SFX V e a .
SFX V e u .
SFX V e am .
SFX V ie í .
SFX V e ach .
SFX V ie ím .
SFX V e ami .
SFX A N 24
SFX A a ence èa
SFX A a eniec èa
SFX A a encom èa
SFX A a encoch èa
SFX A a encami èa
SFX A 0 nce úbä
SFX A 0 niec úbä
SFX A 0 ncom úbä
SFX A 0 ncoch úbä
SFX A 0 ncami úbä
SFX A a ce [^è]a
SFX A a iec [^è]a
SFX A a com [^è]a
SFX A a coch [^è]a
SFX A a cami [^è]a
SFX A 0 tá .
SFX A 0 »a .
SFX A 0 t .
SFX A 0 »u .
SFX A 0 tám .
SFX A 0 ti .
SFX A 0 tách .
SFX A 0 »om .
SFX A 0 tami .
SFX C Y 135
SFX C ec covia otec
SFX C 0 ovia [gh]
SFX C 0 ovia [ey]n
SFX C 0 via o
SFX C or rovia [gk]or
SFX C 0 ovia è[ei]k
SFX C ok kovia ok
SFX C 0 ovia duch
SFX C 0 ovia ach
SFX C 0 ovia nc
SFX C ec ci [^o]tec
SFX C ec ci [^t]ec
SFX C 0 ia rodiè
SFX C 0 i [^r]odiè
SFX C 0 i [^o]diè
SFX C 0 i [^d]iè
SFX C 0 i [^i
SFX C ch si ích
SFX C k ci k
SFX C 0 i jel
SFX C el li zel
SFX C 0 ia ¾el
SFX C µ lia µ
SFX C n nia èan
SFX C 0 i lan
SFX C 0 ia brat
SFX C 0 i [^b]rat
SFX C 0 i [^r]at
SFX C 0 i [^a]t
SFX C 0 i [^acéiklµnort»]
SFX C 0 ovia »
SFX C ec ca ec
SFX C ec cov ec
SFX C ec covi ec
SFX C ec com ec
SFX C ec coch ec
SFX C ec cami ec
SFX C on ni zon
SFX C on na zon
SFX C on nov zon
SFX C on novi zon
SFX C on nom zon
SFX C on noch zon
SFX C on nami zon
SFX C o a o
SFX C 0 v o
SFX C 0 vi o
SFX C 0 ch o
SFX C 0 m o
SFX C o ami o
SFX C 0 i [inp]er
SFX C 0 a [inp]er
SFX C 0 ov [inp]er
SFX C 0 ovi [inp]er
SFX C 0 om [inp]er
SFX C 0 och [inp]er
SFX C 0 mi [inp]er
SFX C er ri [^inp]er
SFX C er ra [^inp]er
SFX C er rov [^inp]er
SFX C er rovi [^inp]er
SFX C er rom [^inp]er
SFX C er roch [^inp]er
SFX C er rami [^inp]er
SFX C or ri bor
SFX C or ra [bg]or
SFX C or rov [bg]or
SFX C or rovi [bg]or
SFX C or rom [bg]or
SFX C or roch [bg]or
SFX C or rami [bg]or
SFX C 0 i [^bg]or
SFX C 0 a [^bg]or
SFX C 0 ov [^bg]or
SFX C 0 ovi [^bg]or
SFX C 0 om [^bg]or
SFX C 0 och [^bg]or
SFX C 0 ami [^bg]or
SFX C 0 i [^eon][cr]
SFX C 0 a [^eo][cr]
SFX C 0 ov [^eo][cr]
SFX C 0 ovi [^eo][cr]
SFX C 0 om [^eo][cr]
SFX C 0 och [^eo][cr]
SFX C 0 mi [^eon][cr]
SFX C 0 ami nc
SFX C 0 a [^céior]
SFX C 0 ov [^céior]
SFX C 0 ovi [^céior]
SFX C 0 om [^céior]
SFX C 0 och [^céior]
SFX C 0 mi [^céior]
SFX C 0 ovia i]
SFX C 0 ho i]
SFX C 0 ov i]
SFX C 0 mu i]
SFX C 0 om i]
SFX C 0 m i]
SFX C 0 och i]
SFX C 0 ami i]
SFX C us a us
SFX C us ovi us
SFX C us om us
SFX C us ovia us
SFX C us ov us
SFX C us och us
SFX C us ami us
SFX C as a as
SFX C as ovi as
SFX C as om as
SFX C as ovia as
SFX C as ov as
SFX C as och as
SFX C as ami as
SFX C es a es
SFX C es ovi es
SFX C es om es
SFX C es ovia es
SFX C es ov es
SFX C es och es
SFX C es ami es
SFX C os a os
SFX C os ovi os
SFX C os om os
SFX C os ovia os
SFX C os ov os
SFX C os och os
SFX C os ami os
SFX C is a is
SFX C is ovi is
SFX C is om is
SFX C is ovia is
SFX C is ov is
SFX C is och is
SFX C is ami is
SFX H N 8
SFX H a u a
SFX H a ovi a
SFX H a om a
SFX H a ovia [^t]a
SFX H a i ta
SFX H a ov a
SFX H a och a
SFX H 0 mi a
SFX B N 181
SFX B 0 y [áéíóúý]rod
SFX B 0 a [áéíóúý]rod
SFX B 0 ov [áéíóúý]rod
SFX B 0 u [áéíóúý]rod
SFX B 0 om [áéíóúý]rod
SFX B 0 e [áéíóúý]rod
SFX B 0 och [áéíóúý]rod
SFX B 0 mi [áéíóúý]rod
SFX B 0 y [^áéíóúý]rod
SFX B 0 u [^áéíóúý]rod
SFX B 0 ov [^áéíóúý]rod
SFX B 0 om [^áéíóúý]rod
SFX B 0 e [^áéíóúý]rod
SFX B 0 och [^áéíóúý]rod
SFX B 0 mi [^áéíóúý]rod
SFX B 0 y [^r]od
SFX B 0 u [^r]od
SFX B 0 ov [^r]od
SFX B 0 om [^r]od
SFX B 0 e [^r]od
SFX B 0 och [^r]od
SFX B 0 mi [^r]od
SFX B 0 y [^o]d
SFX B 0 u [^o]d
SFX B 0 ov [^o]d
SFX B 0 om [^o]d
SFX B 0 e [^o]d
SFX B 0 och [^o]d
SFX B 0 mi [^o]d
SFX B 0 a otok
SFX B 0 a stol
SFX B 0 y to[klnv]
SFX B 0 u to[klnv]
SFX B 0 ov to[klnv]
SFX B 0 om to[klnv]
SFX B 0 och to[klnv]
SFX B 0 om to[klnv]
SFX B 0 mi to[klnv]
SFX B 0 y [^t]o[klnv]
SFX B 0 a [^t]o[klnv]
SFX B 0 ov [^t]o[klnv]
SFX B 0 u [^t]o[klnv]
SFX B 0 om [^t]o[klnv]
SFX B 0 e [^t]o[klnv]
SFX B 0 och [^t]o[klnv]
SFX B 0 om [^t]o[klnv]
SFX B 0 mi [^t]o[klnv]
SFX B 0 i iál
SFX B 0 e [^il
SFX B 0 y el
SFX B 0 u el
SFX B 0 ov el
SFX B 0 om el
SFX B 0 i el
SFX B 0 och el
SFX B 0 ami el
SFX B ôl oly ôl
SFX B ôl ola ôl
SFX B ôl olov ôl
SFX B ôl olu ôl
SFX B ôl olom ôl
SFX B ôl ole ôl
SFX B ôl oloch ôl
SFX B ôl olami ôl
SFX B 0 y [^eoô]l
SFX B 0 u [^eoô]l
SFX B 0 ov [^eoô]l
SFX B 0 om [^eoô]l
SFX B 0 e [^áeoô]l
SFX B 0 och [^eoô]l
SFX B 0 ami [^eoô]l
SFX B 0 e yv
SFX B 0 y [^o][knv]
SFX B 0 a [^o][knv]
SFX B 0 ov [^o][knv]
SFX B 0 u [^o][knv]
SFX B 0 om [^o][knv]
SFX B 0 och [^o][knv]
SFX B 0 om [^o][knv]
SFX B 0 mi [^o][knv]
SFX B 0 y [aeíoúy]r
SFX B 0 a [oúy]r
SFX B 0 ov [aeíoúy]r
SFX B 0 u [aeíoúy]r
SFX B 0 om [aeíoúy]r
SFX B 0 e [aeíoúy]r
SFX B 0 och [aeíoúy]r
SFX B 0 mi [aeíoúy]r
SFX B us y mus
SFX B us u mus
SFX B us ov mus
SFX B us om mus
SFX B us e mus
SFX B us och mus
SFX B us ami mus
SFX B os u mos
SFX B os om mos
SFX B os e mos
SFX B os y mos
SFX B os ov mos
SFX B os och mos
SFX B os ami mos
SFX B 0 y [^m]us
SFX B 0 u [^m]us
SFX B 0 ov [^m]us
SFX B 0 om [^m]us
SFX B 0 e [^m]us
SFX B 0 och [^m]us
SFX B 0 mi [^m]us
SFX B 0 y [^u]s
SFX B 0 ov [^u]s
SFX B 0 u [^u]s
SFX B 0 om [^u]s
SFX B 0 e [^u]s
SFX B 0 och [^u]s
SFX B 0 mi [^u]s
SFX B 0 a [^au]s
SFX B 0 a át
SFX B 0 y [áéíóúý]vet
SFX B 0 u [áéíóúý]vet
SFX B 0 ov [áéíóúý]vet
SFX B 0 om [áéíóúý]vet
SFX B 0 e [áéíóúý]vet
SFX B 0 och [áéíóúý]vet
SFX B 0 mi [áéíóúý]vet
SFX B 0 y [^áéíóúý]vet
SFX B 0 a [^áéíóúý]vet
SFX B 0 ov [^áéíóúý]vet
SFX B 0 u [^áéíóúý]vet
SFX B 0 om [^áéíóúý]vet
SFX B 0 e [^áéíóúý]vet
SFX B 0 och [^áéíóúý]vet
SFX B 0 mi [^áéíóúý]vet
SFX B 0 y [^èv]et
SFX B 0 u [^èv]et
SFX B 0 ov [^èv]et
SFX B 0 om [^èv]et
SFX B 0 e [^èv]et
SFX B 0 och [^èv]et
SFX B 0 mi [^èv]et
SFX B 0 a ¹it
SFX B 0 a ust
SFX B 0 a kút
SFX B 0 y [^e]t
SFX B 0 u [^e]t
SFX B 0 ov [^e]t
SFX B 0 om [^e]t
SFX B 0 e [^e]t
SFX B 0 och [^e]t
SFX B 0 ami [^e]t
SFX B 0 a ivot
SFX B 0 e [aá]v
SFX B 0 y o[hlm]ov
SFX B 0 a o[hlm]ov
SFX B 0 ov o[hlm]ov
SFX B 0 u o[hlm]ov
SFX B 0 om o[hlm]ov
SFX B 0 e o[hlm]ov
SFX B 0 och o[hlm]ov
SFX B 0 mi o[hlm]ov
SFX B 0 y [^dgklrstv]
SFX B 0 u [^dgklrstv]
SFX B 0 ov [^dgklrstv]
SFX B 0 om [^dgklrstv]
SFX B 0 e [^dghklrstv]
SFX B 0 och [^dgklrstv]
SFX B 0 mi [^dgklmrstv]
SFX B 0 ami [m]
SFX B 0 ia »an
SFX B og gov zog
SFX B og gy zog
SFX B og gu zog
SFX B og gom zog
SFX B og goch zog
SFX B og gmi zog
SFX B 0 y [^z]og
SFX B 0 u [^z]og
SFX B 0 ov [^z]og
SFX B 0 om [^z]og
SFX B 0 och [^z]og
SFX B 0 mi [^z]og
SFX J N 132
SFX J iec ce iec
SFX J iec ca iec
SFX J iec cov iec
SFX J iec cu iec
SFX J iec com iec
SFX J iec ci iec
SFX J iec coch iec
SFX J iec cami iec
SFX J ec ce [^i]ec
SFX J ec ca [^i]ec
SFX J ec cov [^i]ec
SFX J ec cu [^i]ec
SFX J ec com [^i]ec
SFX J ec ci [^i]ec
SFX J ec coch [^i]ec
SFX J ec cami [^i]ec
SFX J 0 e [^e]c
SFX J 0 a [^e]c
SFX J 0 ov [^e]c
SFX J 0 u [^e]c
SFX J 0 om [^e]c
SFX J 0 i [^e]c
SFX J 0 och [^e]c
SFX J 0 mi [^e]c
SFX J ol le ol
SFX J ol la ol
SFX J ol lov ol
SFX J ol lu ol
SFX J ol lom ol
SFX J ol li ol
SFX J ol loch ol
SFX J ol lami ol
SFX J 0 e [^o]l
SFX J 0 a [^o]l
SFX J 0 ov [^o]l
SFX J 0 u [^o]l
SFX J 0 om [^o]l
SFX J 0 i [^o]l
SFX J 0 och [^o]l
SFX J 0 ami [^o]l
SFX J eµ le zeµ
SFX J eµ µa zeµ
SFX J eµ µov zeµ
SFX J eµ µu zeµ
SFX J eµ µom zeµ
SFX J eµ li zeµ
SFX J eµ µoch zeµ
SFX J eµ µami zeµ
SFX J 0 a [^pz][e
SFX J µ le [^z][e
SFX J µ li [^z][e
SFX J eò ni [d¾]eò
SFX J eò òa [d¾]eò
SFX J eò ní deò
SFX J eò òu [d¾]eò
SFX J eò òom [d¾]eò
SFX J eò òoch [d¾]eò
SFX J eò òami [d¾]eò
SFX J eò ne ¾eò
SFX J eò òov ¾eò
SFX J ò ne [^d¾]eò
SFX J ò òa [^d¾]eò
SFX J 0 ov [^d¾]eò
SFX J ò òu [^d¾]eò
SFX J ò òom [^d¾]eò
SFX J ò ni [^d¾]eò
SFX J ò òoch [^d¾]eò
SFX J 0 mi [^d¾]eò
SFX J er re er
SFX J er ra er
SFX J er rov er
SFX J er ru er
SFX J er rom er
SFX J er ri er
SFX J er roch er
SFX J er rami er
SFX J or re or
SFX J or ra or
SFX J or rov or
SFX J or ru or
SFX J or rom or
SFX J or ri or
SFX J or roch or
SFX J or rami or
SFX J 0 e [^o]r
SFX J 0 a [^o]r
SFX J 0 ov [^o]r
SFX J 0 u [^o]r
SFX J 0 om [^o]r
SFX J 0 i [^o]r
SFX J 0 och [^o]r
SFX J 0 ami [^o]r
SFX J ô¹ o¹e ô¹
SFX J ô¹ o¹a ô¹
SFX J ô¹ o¹ov ô¹
SFX J ô¹ o¹u ô¹
SFX J ô¹ o¹om ô¹
SFX J ô¹ o¹i ô¹
SFX J ô¹ o¹och ô¹
SFX J ô¹ o¹mi ô¹
SFX J e» te e»
SFX J e» »a e»
SFX J e» »ov e»
SFX J e» »u e»
SFX J e» »om e»
SFX J e» ti e»
SFX J e» »och e»
SFX J e» »ami e»
SFX J ô¾ o¾e ô¾
SFX J ô¾ o¾a ô¾
SFX J ô¾ o¾ov ô¾
SFX J ô¾ o¾u ô¾
SFX J ô¾ o¾om ô¾
SFX J ô¾ o¾i ô¾
SFX J ô¾ o¾och ô¾
SFX J ô¾ o¾mi ô¾
SFX J 0 e [e][^cµòr]
SFX J 0 a [e][^cµòr]
SFX J 0 ov [e][^còr]
SFX J 0 u [e][^còr]
SFX J 0 om [e][^còr]
SFX J 0 i [e][^cµòr]
SFX J 0 och [e][^còr]
SFX J 0 mi [e][^còr]
SFX J 0 e [^ceµòr¹¾]
SFX J 0 a [^ceµòr¹¾]
SFX J 0 ov [^ceµòr¹¾]
SFX J 0 u [^ceµòr¹¾]
SFX J 0 om [^ceµòr¹¾]
SFX J 0 i [^ceµòr¹¾]
SFX J 0 och [^ceµòr¹¾]
SFX J 0 mi [^ceµòr¹¾]
SFX L N 60
SFX L 0 e è
SFX L ec ce ec
SFX L ec ca ec
SFX L ec cov ec
SFX L ec covi ec
SFX L ec com ec
SFX L ec coch ec
SFX L ec cami ec
SFX L 0 via o
SFX L o a o
SFX L 0 v o
SFX L 0 vi o
SFX L 0 m o
SFX L 0 ch o
SFX L 0 m o
SFX L o ami o
SFX L 0 e ár
SFX L 0 y [tv]er
SFX L 0 a [tv]er
SFX L 0 ov [tv]er
SFX L 0 ovi [tv]er
SFX L 0 om [tv]er
SFX L 0 och [tv]er
SFX L 0 mi [tv]er
SFX L er re [^tv]er
SFX L er ra [^tv]er
SFX L er rov [^tv]er
SFX L er rovi [^tv]er
SFX L er rom [^tv]er
SFX L er roch [^tv]er
SFX L er rami [^tv]er
SFX L 0 y [^áe][cr]
SFX L 0 a [^e][cr]
SFX L 0 ov [^e][cr]
SFX L 0 ovi [^e][cr]
SFX L 0 om [^e][cr]
SFX L 0 och [^e][cr]
SFX L 0 mi [^e][cr]
SFX L es sy es
SFX L es sa es
SFX L es sov es
SFX L es sovi es
SFX L es som es
SFX L es soch es
SFX L es sami es
SFX L 0 y [^ècéior]
SFX L 0 a [^céior]
SFX L 0 ov [^céior]
SFX L 0 ovi [^céior]
SFX L 0 om [^céior]
SFX L 0 och [^céior]
SFX L 0 mi [^céior]
SFX L us a us
SFX L us ovi us
SFX L us om us
SFX L us y us
SFX L us ov us
SFX L us om us
SFX L us och us
SFX L us ami us
SFX O N 73
SFX O ok ky ok
SFX O ok ka ok
SFX O ok kov ok
SFX O ok ku ok
SFX O ok kom ok
SFX O ok koch ok
SFX O ok kom ok
SFX O ok kami ok
SFX O el ly el
SFX O el lu el
SFX O el lov el
SFX O el lom el
SFX O el le el
SFX O el loch el
SFX O el lami el
SFX O ol ly ol
SFX O ol la ol
SFX O ol lov ol
SFX O ol lu ol
SFX O ol lom ol
SFX O ol le ol
SFX O ol loch ol
SFX O ol lom ol
SFX O ol lami ol
SFX O em my jem
SFX O em mov jem
SFX O em mu jem
SFX O em mom jem
SFX O em me jem
SFX O em moch jem
SFX O em mom jem
SFX O em mami jem
SFX O en ny en
SFX O en na en
SFX O en nov en
SFX O en nu en
SFX O en nom en
SFX O en ne en
SFX O en noch en
SFX O en nami en
SFX O ietor etry ietor
SFX O ietor etra ietor
SFX O ietor etrov ietor
SFX O ietor etru ietor
SFX O ietor etrom ietor
SFX O ietor etre ietor
SFX O ietor etroch ietor
SFX O ietor etrom ietor
SFX O ietor etrami ietor
SFX O or ry [^t]or
SFX O or ra [^kt]or
SFX O or rov [^t]or
SFX O or ru [^t]or
SFX O or rom [^t]or
SFX O or re [^t]or
SFX O or roch [^t]or
SFX O or rom [^t]or
SFX O or rami [^t]or
SFX O et ty et
SFX O et tu et
SFX O et tov et
SFX O et tom et
SFX O et te et
SFX O et toch et
SFX O et tami et
SFX O ov vy ov
SFX O ov vu ov
SFX O ov vov ov
SFX O ov vom ov
SFX O ov ve ov
SFX O ov voch ov
SFX O ov vom ov
SFX O ov vami ov
SFX Q N 52
SFX Q ia í èia
SFX Q 0 m s]ia
SFX Q 0 ch s]ia
SFX Q 0 mi s]ia
SFX Q esia ies esia
SFX Q ia í dia
SFX Q dia ïom dia
SFX Q dia ïoch dia
SFX Q dia ïmi dia
SFX Q ice íc ice
SFX Q ce c oce
SFX Q ere ier ere
SFX Q ere erí ere
SFX Q e iam [cl]e
SFX Q e iach [cl]e
SFX Q e ami ce
SFX Q le µami le
SFX Q e ov áre
SFX Q e om áre
SFX Q e och áre
SFX Q e mi áre
SFX Q e ám [^á]re
SFX Q e ách [^á]re
SFX Q e ami [^á]re
SFX Q niaze òazí niaze
SFX Q e om ze
SFX Q e och ze
SFX Q e mi ze
SFX Q i í èi
SFX Q 0 am èi
SFX Q 0 ach èi
SFX Q 0 ami èi
SFX Q 0 ch ti
SFX Q 0 m ti
SFX Q 0 mi ti
SFX Q echy iech echy
SFX Q ky ok ky
SFX Q ny n i[aeou][djkntv]iny
SFX Q iny ín [^i][aeiouy][djkntv]iny
SFX Q iny ín stiny
SFX Q ny n [^aeiouy][djknv]iny
SFX Q y ám [hkn]y
SFX Q y ách [hkn]y
SFX Q y ami [hkn]y
SFX Q asy ias asy
SFX Q asy asom asy
SFX Q asy asoch asy
SFX Q asy asmi asy
SFX Q ta t ta
SFX Q 0 m ta
SFX Q 0 ch ta
SFX Q 0 mi ta
SFX Y Y 137
SFX Y e ej¹ie e
SFX Y e ej¹ia e
SFX Y e ej¹í e
SFX Y e ej¹ieho e
SFX Y e ej¹ej e
SFX Y e ej¹ích e
SFX Y e ej¹iemu e
SFX Y e ej¹ej e
SFX Y e ej¹ím e
SFX Y e ej¹iu e
SFX Y e ej¹ích e
SFX Y e ej¹om e
SFX Y e ej¹ím e
SFX Y e ej¹ou e
SFX Y e ej¹ími e
SFX Y i e i
SFX Y i a i
SFX Y i eho i
SFX Y i ej i
SFX Y i ich i
SFX Y i emu i
SFX Y i im i
SFX Y i u i
SFX Y i om i
SFX Y i ou i
SFX Y i imi i
SFX Y 0 ý m
SFX Y 0 í m
SFX Y 0 é m
SFX Y 0 á m
SFX Y 0 ého m
SFX Y 0 ej m
SFX Y 0 ých m
SFX Y 0 ému m
SFX Y 0 ej m
SFX Y 0 ým m
SFX Y 0 ú m
SFX Y 0 om m
SFX Y 0 ou m
SFX Y 0 ými m
SFX Y 0 a in
SFX Y 0 o in
SFX Y 0 í in
SFX Y 0 e in
SFX Y 0 ho in
SFX Y 0 ej in
SFX Y 0 ých in
SFX Y 0 mu in
SFX Y 0 ým in
SFX Y 0 u in
SFX Y 0 om in
SFX Y 0 ou in
SFX Y 0 ými in
SFX Y 0 a ov
SFX Y 0 o ov
SFX Y 0 í ov
SFX Y 0 e ov
SFX Y 0 ho ov
SFX Y 0 ej ov
SFX Y 0 ých ov
SFX Y 0 mu ov
SFX Y 0 ým ov
SFX Y 0 u ov
SFX Y 0 om ov
SFX Y 0 ou ov
SFX Y 0 ými ov
SFX Y y e y
SFX Y y a y
SFX Y y i y
SFX Y y o y
SFX Y y eho y
SFX Y y ej y
SFX Y y ych y
SFX Y y emu y
SFX Y y ym y
SFX Y y u y
SFX Y y om y
SFX Y y ou y
SFX Y y ymi y
SFX Y y ej¹ie [klntv]y
SFX Y y ej¹ia [klntv]y
SFX Y y ej¹í [klntv]y
SFX Y y ej¹ieho [klntv]y
SFX Y y ej¹ej [klntv]y
SFX Y y ej¹ích [klntv]y
SFX Y y ej¹iemu [klntv]y
SFX Y y ej¹ej [klntv]y
SFX Y y ej¹ím [klntv]y
SFX Y y ej¹iu [klntv]y
SFX Y y ej¹ích [klntv]y
SFX Y y ej¹om [klntv]y
SFX Y y ej¹ím [klntv]y
SFX Y y ej¹ou [klntv]y
SFX Y y ej¹ími [klntv]y
SFX Y ý í ý
SFX Y ý é ý
SFX Y ý á ý
SFX Y ý ého ý
SFX Y ý ej ý
SFX Y ý ých ý
SFX Y ý ému ý
SFX Y ý ej ý
SFX Y ý ým ý
SFX Y ý ú ý
SFX Y ý om ý
SFX Y ý ou ý
SFX Y ý ými ý
SFX Y ý ej¹ie [kntv
SFX Y ý ej¹ia [kntv
SFX Y ý ej¹í [kntv
SFX Y ý ej¹ieho [kntv
SFX Y ý ej¹ej [kntv
SFX Y ý ej¹ích [kntv
SFX Y ý ej¹iemu [kntv
SFX Y ý ej¹ej [kntv
SFX Y ý ej¹ím [kntv
SFX Y ý ej¹iu [kntv
SFX Y ý ej¹ích [kntv
SFX Y ý ej¹om [kntv
SFX Y ý ej¹ím [kntv
SFX Y ý ej¹ou [kntv
SFX Y ý ej¹ími [kntv
SFX Y ý ¹ie [dh
SFX Y ý ¹ia [dh
SFX Y ý ¹í [dh
SFX Y ý ¹ieho [dh
SFX Y ý ¹ej [dh
SFX Y ý ¹ích [dh
SFX Y ý ¹iemu [dh
SFX Y ý ¹ej [dh
SFX Y ý ¹ím [dh
SFX Y ý ¹iu [dh
SFX Y ý ¹ích [dh
SFX Y ý ¹om [dh
SFX Y ý ¹ím [dh
SFX Y ý ¹ou [dh
SFX Y ý ¹ími [dh
SFX I Y 15
SFX I í ia í
SFX I í ie í
SFX I í ieho í
SFX I í ej í
SFX I 0 ch í
SFX I í iemu í
SFX I 0 m í
SFX I í iu í
SFX I í om í
SFX I í ou í
SFX I 0 mi í
SFX I í o í
SFX I í ej¹í í
SFX I í ej¹ia í
SFX I í ej¹ie í
SFX P Y 12
SFX P 0 j¹ie e
SFX P í ia í
SFX P í ie í
SFX P í ieho í
SFX P í ej í
SFX P 0 ch í
SFX P í iemu í
SFX P 0 m í
SFX P í iu í
SFX P í om í
SFX P í ou í
SFX P 0 mi í
SFX X Y 158
SFX X lia» µajem klia»
SFX X lia» µaje¹ klia»
SFX X lia» µaje klia»
SFX X lia» µajeme klia»
SFX X lia» µajete klia»
SFX X lia» µajú klia»
SFX X lia» µaj klia»
SFX X lia» µajme klia»
SFX X lia» µajte klia»
SFX X lia» µajúc klia»
SFX X ia» ejem [^k]lia»
SFX X ia» eje¹ [^k]lia»
SFX X ia» eje [^k]lia»
SFX X ia» ejeme [^k]lia»
SFX X ia» ejete [^k]lia»
SFX X ia» ejú [^k]lia»
SFX X ia» ej [^k]lia»
SFX X ia» ejme [^k]lia»
SFX X ia» ejte [^k]lia»
SFX X ia» ejúc [^k]lia»
SFX X ia» ajem ria»
SFX X ia» aje¹ ria»
SFX X ia» aje ria»
SFX X ia» ajeme ria»
SFX X ia» ajete ria»
SFX X ia» ajú ria»
SFX X ia» aj ria»
SFX X ia» ajme ria»
SFX X ia» ajte ria»
SFX X ia» ajúc ria»
SFX X ia» ejem [dsvm]ia»
SFX X ia» eje¹ [dsvm]ia»
SFX X ia» eje [dsvm]ia»
SFX X ia» ejeme [dsvm]ia»
SFX X ia» ejete [dsvm]ia»
SFX X ia» ejú [dsvm]ia»
SFX X ia» ej [dsvm]ia»
SFX X ia» ejme [dsvm]ia»
SFX X ia» ejte [dsvm]ia»
SFX X ia» ejúc [dsvm]ia»
SFX X zia» ezmem zia»
SFX X zia» ezme¹ zia»
SFX X zia» ezme zia»
SFX X zia» ezmeme zia»
SFX X zia» ezmete zia»
SFX X zia» ezmú zia»
SFX X zia» ezmi zia»
SFX X zia» ezmime zia»
SFX X zia» ezmite zia»
SFX X zia» ezmúc zia»
SFX X ia» al zia»
SFX X ia» ala zia»
SFX X ia» alo zia»
SFX X ia» ali zia»
SFX X a» al [^z]ia»
SFX X a» ala [^z]ia»
SFX X a» alo [^z]ia»
SFX X a» ali [^z]ia»
SFX X a» am [^i]a»
SFX X a» a¹ [^i]a»
SFX X a» a [^i]a»
SFX X a» ame [^i]a»
SFX X a» ate [^i]a»
SFX X a» ajú [^i]a»
SFX X a» aj [^i]a»
SFX X a» ajme [^i]a»
SFX X a» ajte [^i]a»
SFX X a» ajúc [^i]a»
SFX X a» al [^i]a»
SFX X a» ala [^i]a»
SFX X a» alo [^i]a»
SFX X a» ali [^i]a»
SFX X ie» em cie»
SFX X ie» e¹ cie»
SFX X ie» e cie»
SFX X ie» eme cie»
SFX X ie» ete cie»
SFX X cie» tiac cie»
SFX X ie» i [clr]ie»
SFX X ie» ime [clr]ie»
SFX X ie» ite [clr]ie»
SFX X ie» ú [cr]ie»
SFX X ie» iac rie»
SFX X ie» ejú [^clr]ie»
SFX X ie» ej [^clr]ie»
SFX X ie» ejme [^clr]ie»
SFX X ie» ejte [^clr]ie»
SFX X ie» ejúc [^clr]ie»
SFX X » m ie»
SFX X » ¹ ie»
SFX X e» e ie»
SFX X » me ie»
SFX X » te ie»
SFX X ie» el ie»
SFX X ie» ela ie»
SFX X ie» elo ie»
SFX X ie» eli ie»
SFX X bi» b bi»
SFX X ci» c ci»
SFX X èi» è èi»
SFX X di» ï di»
SFX X di» ïme di»
SFX X di» ïte di»
SFX X fi» f fi»
SFX X gi» g gi»
SFX X chi» ch chi»
SFX X i» a ji»
SFX X i» ac ji»
SFX X ji» j ji»
SFX X i» ia [^j]i»
SFX X i» iac [^j]i»
SFX X ki» k ki»
SFX X li» µ [aáäeéiíoóuúyý]li»
SFX X li» µme [aáäeéiíoóuúyý]li»
SFX X li» µte [aáäeéiíoóuúyý]li»
SFX X i» i [^aáäeéiíoóuúyý]li»
SFX X i» ime [^aáäeéiíoóuúyý]li»
SFX X i» ite [^aáäeéiíoóuúyý]li»
SFX X mi» m mi»
SFX X ni» ò ni»
SFX X ni» òme ni»
SFX X ni» òte ni»
SFX X pi» p pi»
SFX X ri» r ri»
SFX X vi» v vi»
SFX X si» s si»
SFX X ¹i» ¹ ¹i»
SFX X ti» » ti»
SFX X ti» »me ti»
SFX X ti» »te ti»
SFX X zi» z zi»
SFX X ¾i» ¾ ¾i»
SFX X i» me [^dlnt]i»
SFX X i» te [^dlnt]i»
SFX X i» im i»
SFX X i» i¹ i»
SFX X i» i i»
SFX X i» ime i»
SFX X i» ite i»
SFX X i» ia i»
SFX X » l i»
SFX X » la i»
SFX X » lo i»
SFX X » li i»
SFX X » jem y»
SFX X » je¹ y»
SFX X » je y»
SFX X » jeme y»
SFX X » jete y»
SFX X » jú y»
SFX X » júc y»
SFX X y» y y»
SFX X » me y»
SFX X » te y»
SFX X » l y»
SFX X » la y»
SFX X » lo y»
SFX X » li y»
SFX E Y 63
SFX E a» ám a»
SFX E a» á¹ a»
SFX E a» á a»
SFX E a» áme a»
SFX E a» áte a»
SFX E a» ajú a»
SFX E a» ajúc a»
SFX E a» aj a»
SFX E a» ajme a»
SFX E a» ajte a»
SFX E a» al a»
SFX E a» ala a»
SFX E a» alo a»
SFX E a» ali a»
SFX E bi» b bi»
SFX E èi» è èi»
SFX E di» ï di»
SFX E di» ïme di»
SFX E di» ïte di»
SFX E dzi» dz dzi»
SFX E fi» f fi»
SFX E gi» g gi»
SFX E chi» ch chi»
SFX E i» a ji»
SFX E i» ac ji»
SFX E ji» j ji»
SFX E i» ia [^j]i»
SFX E i» iac [^j]i»
SFX E ki» k ki»
SFX E li» µ [aáäeéiíoóuúyý]li»
SFX E li» µme [aáäeéiíoóuúyý]li»
SFX E li» µte [aáäeéiíoóuúyý]li»
SFX E i» i [^aáäeéiíoóuúyý]li»
SFX E i» ime [^aáäeéiíoóuúyý]li»
SFX E i» ite [^aáäeéiíoóuúyý]li»
SFX E mi» m mi»
SFX E ni» ò ni»
SFX E ni» òme ni»
SFX E ni» òte ni»
SFX E pi» p pi»
SFX E i» i ri»
SFX E i» ime ri»
SFX E i» ite ri»
SFX E vi» v vi»
SFX E si» s si»
SFX E ¹i» ¹ ¹i»
SFX E ti» » ti»
SFX E ti» »me ti»
SFX E ti» »te ti»
SFX E zi» z zi»
SFX E ¾i» ¾ ¾i»
SFX E i» me i»
SFX E i» te i»
SFX E i» ím i»
SFX E i» í¹ i»
SFX E i» í i»
SFX E i» íme i»
SFX E i» íte i»
SFX E i» ia i»
SFX E » l i»
SFX E » la i»
SFX E » lo i»
SFX E » li i»
SFX W Y 197
SFX W a» nem èa»
SFX W a» ne¹ èa»
SFX W a» ne èa»
SFX W a» neme èa»
SFX W a» nete èa»
SFX W a» nú èa»
SFX W a» núc èa»
SFX W a» ni èa»
SFX W a» nime èa»
SFX W a» nite èa»
SFX W eda» iem eda»
SFX W eda» ie¹ eda»
SFX W eda» ie eda»
SFX W eda» ieme eda»
SFX W eda» iete eda»
SFX W eda» edia eda»
SFX W eda» ediac eda»
SFX W eda» edz eda»
SFX W eda» edzme eda»
SFX W eda» edzte eda»
SFX W ka» èem ka»
SFX W ka» èe¹ ka»
SFX W ka» èe ka»
SFX W ka» èeme ka»
SFX W ka» èete ka»
SFX W ka» èu ka»
SFX W ka» èuc ka»
SFX W ka» è ka»
SFX W ka» ème ka»
SFX W ka» ète ka»
SFX W la» eliem la»
SFX W la» elie¹ la»
SFX W la» elie la»
SFX W la» elieme la»
SFX W la» eliete la»
SFX W la» elú la»
SFX W la» elúc la»
SFX W la» µ la»
SFX W la» eµme la»
SFX W la» eµte la»
SFX W hna» ¾eniem hna»
SFX W hna» ¾enie¹ hna»
SFX W hna» ¾enie hna»
SFX W hna» ¾enieme hna»
SFX W hna» ¾eniete hna»
SFX W hna» ¾enú hna»
SFX W hna» ¾enúc hna»
SFX W hna» ¾eò hna»
SFX W hna» ¾eòme hna»
SFX W hna» ¾eòte hna»
SFX W a» ajem sa»
SFX W a» aje¹ sa»
SFX W a» aje sa»
SFX W a» ajeme sa»
SFX W a» ajete sa»
SFX W a» ajú sa»
SFX W a» ajúc sa»
SFX W a» aj sa»
SFX W a» ajme sa»
SFX W a» ajte sa»
SFX W » nem ta»
SFX W » ne¹ ta»
SFX W » ne ta»
SFX W » neme ta»
SFX W » nete ta»
SFX W » nú ta»
SFX W » núc ta»
SFX W » ò ta»
SFX W » òme ta»
SFX W » òte ta»
SFX W ova» ujem ova»
SFX W ova» uje¹ ova»
SFX W ova» uje ova»
SFX W ova» ujeme ova»
SFX W ova» ujete ova»
SFX W ova» ujú ova»
SFX W ova» ujúc ova»
SFX W ova» uj ova»
SFX W ova» ujme ova»
SFX W ova» ujte ova»
SFX W uva» ujem uva»
SFX W uva» uje¹ uva»
SFX W uva» uje uva»
SFX W uva» ujeme uva»
SFX W uva» ujete uva»
SFX W uva» ujú uva»
SFX W uva» ujúc uva»
SFX W uva» uj uva»
SFX W uva» ujme uva»
SFX W uva» ujte uva»
SFX W a» al a»
SFX W a» ala a»
SFX W a» alo a»
SFX W a» ali a»
SFX W á» ojím á»
SFX W á» ojí¹ á»
SFX W á» ojí á»
SFX W á» ojíme á»
SFX W á» ojíte á»
SFX W á» oja á»
SFX W á» ojac á»
SFX W á» oj á»
SFX W á» ojme á»
SFX W á» ojte á»
SFX W á» ál á»
SFX W á» ála á»
SFX W á» álo á»
SFX W á» áli á»
SFX W ie» ejem ie»
SFX W ie» eje¹ ie»
SFX W ie» eje ie»
SFX W ie» ejeme ie»
SFX W ie» ejete ie»
SFX W ie» ejú ie»
SFX W ie» ejúc ie»
SFX W ie» ej ie»
SFX W ie» ejme ie»
SFX W ie» ejte ie»
SFX W ie» el ie»
SFX W ie» ela ie»
SFX W ie» elo ie»
SFX W ie» eli ie»
SFX W » jem [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W » je¹ [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W » je [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W » jeme [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W » jete [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W » jú [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W » júc [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W » l [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W » la [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W » lo [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W » li [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W i» i [bèdkµnprsz¾]i»
SFX W y» y [bèdkµnprsz¾]y»
SFX W » me [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W » te [bèdkµnprsz¾][iy
SFX W » jem [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » je¹ [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » je [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » jeme [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » jete [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » jú [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » júc [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » l [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » la [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » lo [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » li [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » j [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » jme [bèdkµprsz¾]u»
SFX W » jte [bèdkµprsz¾]u»
SFX W u» em [^bèdkµprsz¾]u»
SFX W u» e¹ [^bèdkµprsz¾]u»
SFX W u» e [^bèdkµprsz¾]u»
SFX W u» eme [^bèdkµprsz¾]u»
SFX W u» ete [^bèdkµprsz¾]u»
SFX W u» u [^bèdkµprsz¾]u»
SFX W u» uc [^bèdkµprsz¾]u»
SFX W u» i [^bèdkµprsz¾]u»
SFX W u» ite [^bèdkµprsz¾]u»
SFX W u» ime [^bèdkµprsz¾]u»
SFX W nu» ol nu»
SFX W nu» la nu»
SFX W nu» lo nu»
SFX W nu» li nu»
SFX W ú» ujem [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» uje¹ [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» uje [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ujeme [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ujete [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ujú [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ujúc [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» uj [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ujme [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ujte [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ul [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ula [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ulo [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» uli [bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» em [^bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» e¹ [^bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» e [^bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» eme [^bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ete [^bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ú [^bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» úc [^bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» i [^bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ite [^bèdkµrsz¾]ú»
SFX W ú» ime [^bèdkµrsz¾]ú»
SFX W nú» ol [^aeilµory]nú»
SFX W nú» la [^aeilµory]nú»
SFX W nú» lo [^aeilµory]nú»
SFX W nú» li [^aeilµory]nú»
SFX W ú» ul [aeilµory]nú»
SFX W ú» ula [aeilµory]nú»
SFX W ú» ulo [aeilµory]nú»
SFX W ú» uli [aeilµory]nú»
SFX T Y 191
SFX T a» iam [cèzr¹]a»
SFX T a» ia¹ [cèzr¹]a»
SFX T a» ia [cèzr¹]a»
SFX T a» iame [cèzr¹]a»
SFX T a» iate [cèzr¹]a»
SFX T a» ajú [cèzr¹]a»
SFX T a» ajúc [cèzr¹]a»
SFX T a» aj [cèzr¹]a»
SFX T a» ajme [cèzr¹]a»
SFX T a» ajte [cèzr¹]a»
SFX T da» dzem da»
SFX T da» dze¹ da»
SFX T da» dze da»
SFX T da» dzeme da»
SFX T da» dzete da»
SFX T da» dzu da»
SFX T da» dzuc da»
SFX T da» dz da»
SFX T da» dzme da»
SFX T da» dzte da»
SFX T a» mem ja»
SFX T a» me¹ ja»
SFX T a» me ja»
SFX T a» meme ja»
SFX T a» mete ja»
SFX T a» mú ja»
SFX T a» múc ja»
SFX T a» mi ja»
SFX T a» mime ja»
SFX T a» mite ja»
SFX T la» olem kla»
SFX T la» ole¹ kla»
SFX T la» ole kla»
SFX T la» oleme kla»
SFX T la» olete kla»
SFX T µa» olú kla»
SFX T µa» olúc kla»
SFX T la» oµ kla»
SFX T la» oµme kla»
SFX T la» oµte kla»
SFX T sla» ¹lem sla»
SFX T sla» ¹le¹ sla»
SFX T sla» ¹le sla»
SFX T sla» ¹leme sla»
SFX T sla» ¹lete sla»
SFX T sµa» ¹lú sla»
SFX T sµa» ¹lúc sla»
SFX T sla» ¹li sla»
SFX T sla» ¹lime sla»
SFX T sla» ¹lite sla»
SFX T a» em [^ks]la»
SFX T a» e¹ [^ks]la»
SFX T a» e [^ks]la»
SFX T a» eme [^ks]la»
SFX T a» ete [^ks]la»
SFX T a» ú [^ks]la»
SFX T a» úc [^ks]la»
SFX T a» i [^ks]la»
SFX T a» ime [^ks]la»
SFX T a» ite [^ks]la»
SFX T µa» lem µa»
SFX T µa» le¹ µa»
SFX T µa» le µa»
SFX T µa» leme µa»
SFX T µa» lete µa»
SFX T µa» µú µa»
SFX T µa» µúc µa»
SFX T µa» li µa»
SFX T µa» lime µa»
SFX T µa» lite µa»
SFX T a» i [mn]a»
SFX T a» ime [mn]a»
SFX T a» ite [mn]a»
SFX T òa» niam òa»
SFX T òa» nia¹ òa»
SFX T òa» nia òa»
SFX T òa» niame òa»
SFX T òa» niate òa»
SFX T òa» òajú òa»
SFX T òa» òajúc òa»
SFX T òa» òaj òa»
SFX T òa» òajme òa»
SFX T òa» òajte òa»
SFX T sa» ¹em sa»
SFX T sa» ¹e¹ sa»
SFX T sa» ¹e sa»
SFX T sa» ¹eme sa»
SFX T sa» ¹ete sa»
SFX T sa» ¹u i[aeiouy]sa»
SFX T sa» ¹ú [^i][aeiouy]sa»
SFX T sa» ¹uc i[aeiouy]sa»
SFX T sa» ¹úc [^i][aeiouy]sa»
SFX T sa» ¹ sa»
SFX T sa» ¹me sa»
SFX T sa» ¹te sa»
SFX T ta» cem ta»
SFX T ta» ce¹ ta»
SFX T ta» ce ta»
SFX T ta» ceme ta»
SFX T ta» cete ta»
SFX T ta» cú ta»
SFX T ta» cúc ta»
SFX T ta» c ta»
SFX T ta» cme ta»
SFX T ta» cte ta»
SFX T »a» tnem »a»
SFX T »a» tne¹ »a»
SFX T »a» tne »a»
SFX T »a» tneme »a»
SFX T »a» tnete »a»
SFX T »a» tnú »a»
SFX T »a» tnúc »a»
SFX T »a» tni »a»
SFX T »a» tnime »a»
SFX T »a» tnite »a»
SFX T a» iam ava»
SFX T a» ia¹ ava»
SFX T a» ia ava»
SFX T a» iame ava»
SFX T a» iate ava»
SFX T a» ajú ava»
SFX T a» ajúc ava»
SFX T a» aj ava»
SFX T a» ajme ava»
SFX T a» ajte ava»
SFX T a» em [^a]va»
SFX T a» e¹ [^a]va»
SFX T a» e [^a]va»
SFX T a» eme [^a]va»
SFX T a» ete [^a]va»
SFX T a» ú [^a]va»
SFX T a» úc [^a]va»
SFX T 0 i [^a]va»
SFX T 0 ime [^a]va»
SFX T 0 ite [^a]va»
SFX T za» ¾em [hz]a»
SFX T za» ¾e¹ [hz]a»
SFX T za» ¾e [hz]a»
SFX T za» ¾eme [hz]a»
SFX T za» ¾ete [hz]a»
SFX T za» ¾u i[aeou][hz]a»
SFX T za» ¾úc i[aeou][hz]a»
SFX T za» ¾ú [^i][aeou][hz]a»
SFX T za» ¾úc [^i][aeou][hz]a»
SFX T za» ¾u [áéíåóàúý][hz]a»
SFX T za» ¾uc [áéíåóàúý][hz]a»
SFX T za» ¾ú [^aáeéiíåoóàuúyý][hz]a»
SFX T za» ¾úc [^aáeéiíåoóàuúyý][hz]a»
SFX T za» ¾ [hz]a»
SFX T za» ¾me [hz]a»
SFX T za» ¾te [hz]a»
SFX T ¾a» ¾nem ¾a»
SFX T ¾a» ¾ne¹ ¾a»
SFX T ¾a» ¾ne ¾a»
SFX T ¾a» ¾neme ¾a»
SFX T ¾a» ¾nete ¾a»
SFX T ¾a» ¾nú ¾a»
SFX T ¾a» ¾núc ¾a»
SFX T ¾a» ¾ni ¾a»
SFX T ¾a» ¾nime ¾a»
SFX T ¾a» ¾nite ¾a»
SFX T a» em [^cèdjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» e¹ [^cèdjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» e [^cèdjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» eme [^cèdjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» ete [^cèdjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» u i[aeou][^cèdjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» ú [^i][aeou][^cèdjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» u [áéíóúý][^cèdzjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» u [^aáeéíoóuúý][^cèdjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» uc i[aeou][^cèdjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» úc [^i][aeou][^cèdjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» uc [áéíóúý][^cèdjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» uc [^aáeéíoóuúý][^cèdjlrs¹t»vz¾]a»
SFX T pa» p pa»
SFX T a» me [^cèdjmnrs¹t»vz¾]a»
SFX T a» te [^cèdjmnrs¹t»vz¾]a»
SFX T pä» pnem pä»
SFX T pä» pne¹ pä»
SFX T pä» pne pä»
SFX T pä» pneme pä»
SFX T pä» pnete pä»
SFX T pä» pnú pä»
SFX T pä» pnúc pä»
SFX T pä» pni pä»
SFX T pä» pnime pä»
SFX T pä» pnite pä»
SFX T » l »
SFX T » la »
SFX T » lo »
SFX T » li »
SFX R Y 399
SFX R ra» riem [aeiou]ra»
SFX R ra» rie¹ [aeiou]ra»
SFX R ra» rie [aeiou]ra»
SFX R ra» rieme [aeiou]ra»
SFX R ra» riete [aeiou]ra»
SFX R ra» rú [aeiou]ra»
SFX R ra» rúc [aeiou]ra»
SFX R ra» r [aeiou]ra»
SFX R ra» rme [aeiou]ra»
SFX R ra» rte [aeiou]ra»
SFX R ra» eriem [^aeiou]ra»
SFX R ra» erie¹ [^aeiou]ra»
SFX R ra» erie [^aeiou]ra»
SFX R ra» erieme [^aeiou]ra»
SFX R ra» eriete [^aeiou]ra»
SFX R ra» erú [^aeiou]ra»
SFX R ra» erúc [^aeiou]ra»
SFX R ra» er [^aeiou]ra»
SFX R ra» erme [^aeiou]ra»
SFX R ra» erte [^aeiou]ra»
SFX R ïa» dím ïa»
SFX R ïa» dí¹ ïa»
SFX R ïa» dí ïa»
SFX R ïa» díme ïa»
SFX R ïa» díte ïa»
SFX R ïa» dia ïa»
SFX R ïa» diac ïa»
SFX R ïa» di ïa»
SFX R ïa» dime ïa»
SFX R ïa» dite ïa»
SFX R òa» ním òa»
SFX R òa» ní¹ òa»
SFX R òa» ní òa»
SFX R òa» níme òa»
SFX R òa» níte òa»
SFX R òa» nia òa»
SFX R òa» niac òa»
SFX R òa» ò òa»
SFX R òa» òme òa»
SFX R òa» òte òa»
SFX R »a» tím »a»
SFX R »a» tí¹ »a»
SFX R »a» tí »a»
SFX R »a» tíme »a»
SFX R »a» títe »a»
SFX R »a» tia »a»
SFX R »a» tiac »a»
SFX R »a» ti »a»
SFX R »a» time »a»
SFX R »a» tite »a»
SFX R a» ím [^ïòr»]a»
SFX R a» í¹ [^ïòr»]a»
SFX R a» í [^ïòr»]a»
SFX R a» íme [^ïòr»]a»
SFX R a» íte [^ïòr»]a»
SFX R a» ia [^ïòr»]a»
SFX R a» iac [^ïòr»]a»
SFX R ¾a» ¾ ¾a»
SFX R a» me [^ïòr»]a»
SFX R a» te [^ïòr»]a»
SFX R a» al a»
SFX R a» ala a»
SFX R a» alo a»
SFX R a» ali a»
SFX R iec» eèiem iec»
SFX R iec» eèie¹ iec»
SFX R iec» eèie iec»
SFX R iec» eèieme iec»
SFX R iec» eèiete iec»
SFX R iec» eèú iec»
SFX R iec» eèúc iec»
SFX R iec» eè iec»
SFX R iec» eème iec»
SFX R iec» eète iec»
SFX R c» kol iec»
SFX R c» kla iec»
SFX R c» klo iec»
SFX R c» kli iec»
SFX R µc» lèiem åc»
SFX R åc» lèie¹ åc»
SFX R åc» lèie åc»
SFX R åc» lèieme åc»
SFX R åc» lèiete åc»
SFX R åc» lèú åc»
SFX R åc» lèúc åc»
SFX R åc» lè åc»
SFX R åc» lème åc»
SFX R åc» lète åc»
SFX R c» kol åc»
SFX R c» kla åc»
SFX R c» klo åc»
SFX R c» kli åc»
SFX R c» ¾em ôc»
SFX R c» ¾e¹ ôc»
SFX R c» ¾e ôc»
SFX R c» ¾me ôc»
SFX R c» ¾eme ôc»
SFX R c» ¾te ôc»
SFX R c» ¾ete ôc»
SFX R c» ¾u ôc»
SFX R ôc» ohol ôc»
SFX R ôc» ohla ôc»
SFX R ôc» ohlo ôc»
SFX R ôc» ohli ôc»
SFX R edie» iem edie»
SFX R edie» ie¹ edie»
SFX R edie» ie edie»
SFX R edie» ieme edie»
SFX R edie» iete edie»
SFX R edie» edia edie»
SFX R edie» ediac edie»
SFX R edie» edz edie»
SFX R edie» edzme edie»
SFX R edie» edzte edie»
SFX R edie» edel edie»
SFX R edie» edela edie»
SFX R edie» edelo edie»
SFX R edie» edeli edie»
SFX R lie» eliem mlie»
SFX R lie» elie¹ mlie»
SFX R lie» elie mlie»
SFX R lie» elieme mlie»
SFX R lie» eliete mlie»
SFX R lie» elú mlie»
SFX R lie» elúc mlie»
SFX R lie» eµ mlie»
SFX R lie» eµme mlie»
SFX R lie» eµte mlie»
SFX R ie» i [^m]lie»
SFX R ie» ime [^m]lie»
SFX R ie» ite [^m]lie»
SFX R ie» me [^dlnt]ie»
SFX R ie» te [^dlnt]ie»
SFX R nie» òme nie»
SFX R die» ïme die»
SFX R tie» »me tie»
SFX R nie» òte nie»
SFX R die» ïte die»
SFX R tie» »te tie»
SFX R ie» ím ie»
SFX R ie» í¹ ie»
SFX R ie» í ie»
SFX R ie» íme ie»
SFX R ie» íte ie»
SFX R ie» ia ie»
SFX R ie» iac ie»
SFX R ie» el ie»
SFX R ie» ela ie»
SFX R ie» elo ie»
SFX R ie» eli ie»
SFX R ás» adiem lás»
SFX R ás» adie¹ lás»
SFX R ás» adie lás»
SFX R ás» adieme lás»
SFX R ás» adiete lás»
SFX R ás» adú lás»
SFX R ás» adúc lás»
SFX R ás» ï lás»
SFX R ás» aïme lás»
SFX R ás» aïte lás»
SFX R s» dol lás»
SFX R s» dla lás»
SFX R s» dlo lás»
SFX R s» dli lás»
SFX R ás» asiem pás»
SFX R ás» asie¹ pás»
SFX R ás» asie pás»
SFX R ás» asieme pás»
SFX R ás» asiete pás»
SFX R ás» asú pás»
SFX R ás» asúc pás»
SFX R ás» s pás»
SFX R ás» asme pás»
SFX R ás» aste pás»
SFX R s» sol pás»
SFX R s» sla pás»
SFX R s» slo pás»
SFX R s» sli pás»
SFX R ás» astiem [^lps»
SFX R ás» astie¹ [^lps»
SFX R ás» astie [^lps»
SFX R ás» astieme [^lps»
SFX R ás» astiete [^lps»
SFX R ás» astú [^lps»
SFX R ás» astúc [^lps»
SFX R ás» as» [^lps»
SFX R ás» as»me [^lps»
SFX R ás» as»te [^lps»
SFX R » tol [^lps»
SFX R » tla [^lps»
SFX R » tlo [^lps»
SFX R » tli [^lps»
SFX R ias» ätiem mias»
SFX R ias» ätie¹ mias»
SFX R iás» ätie mias»
SFX R ias» ätieme mias»
SFX R ias» ätiete mias»
SFX R ias» ätú mias»
SFX R ias» ätúc mias»
SFX R ias» ä» mias»
SFX R ias» ä»me mias»
SFX R ias» ä»te mias»
SFX R s» tol mias»
SFX R s» tla mias»
SFX R s» tlo mias»
SFX R s» tli mias»
SFX R ias» adiem prias»
SFX R ias» adie¹ prias»
SFX R ias» adie prias»
SFX R ias» adieme prias»
SFX R ias» adiete prias»
SFX R ias» adú prias»
SFX R ias» adúc prias»
SFX R ias» aï prias»
SFX R ias» aïme prias»
SFX R ias» aïte prias»
SFX R s» dol prias»
SFX R s» dla prias»
SFX R s» dlo prias»
SFX R s» dli prias»
SFX R ias» asiem trias»
SFX R ias» asie¹ trias»
SFX R ias» asie trias»
SFX R ias» asieme trias»
SFX R ias» asiete trias»
SFX R ias» asú trias»
SFX R ias» asúc trias»
SFX R ias» as trias»
SFX R ias» asme trias»
SFX R ias» aste trias»
SFX R s» sol trias»
SFX R s» sla trias»
SFX R s» slo trias»
SFX R s» sli trias»
SFX R ies» esiem nies»
SFX R ies» esie¹ nies»
SFX R ies» esie nies»
SFX R ies» esieme nies»
SFX R ies» esiete nies»
SFX R ies» esú nies»
SFX R ies» esúc nies»
SFX R ies» es nies»
SFX R ies» esme nies»
SFX R ies» este nies»
SFX R s» sol nies»
SFX R s» sla nies»
SFX R s» slo nies»
SFX R s» sli nies»
SFX R ies» ediem vies»
SFX R ies» edie¹ vies»
SFX R ies» edie vies»
SFX R ies» edieme vies»
SFX R ies» ediete vies»
SFX R ies» edú vies»
SFX R ies» edúc vies»
SFX R ies» eï vies»
SFX R ies» eïme vies»
SFX R ies» eïte vies»
SFX R s» dol vies»
SFX R s» dla vies»
SFX R s» dlo vies»
SFX R s» dli vies»
SFX R ies» etiem [^nv]ies»
SFX R ies» etie¹ [^nv]ies»
SFX R ies» etie [^nv]ies»
SFX R ies» etieme [^nv]ies»
SFX R ies» etiete [^nv]ies»
SFX R ies» etú [^nv]ies»
SFX R ies» etúc [^nv]ies»
SFX R ies» e» [^nv]ies»
SFX R ies» e»me [^nv]ies»
SFX R ies» e»te [^nv]ies»
SFX R s» tol [^nv]ies»
SFX R s» tla [^nv]ies»
SFX R s» tlo [^nv]ies»
SFX R s» tli [^nv]ies»
SFX R s» m [^i]es»
SFX R s» ¹ [^i]es»
SFX R es» e [^i]es»
SFX R s» me [^i]es»
SFX R s» te [^i]es»
SFX R s» dia [^i]es»
SFX R s» diac [^i]es»
SFX R s» dz [^i]es»
SFX R s» dzme [^i]es»
SFX R s» dzte [^i]es»
SFX R s» dol [^i]es»
SFX R s» dla [^i]es»
SFX R s» dlo [^i]es»
SFX R s» dli [^i]es»
SFX R s» dem .[íj]s»
SFX R s» de¹ .[íj]s»
SFX R s» de .[íj]s»
SFX R s» deme .[íj]s»
SFX R s» dete .[íj]s»
SFX R s» du .[íj]s»
SFX R s» dúc .[íj]s»
SFX R s» ï s»
SFX R s» ïme s»
SFX R s» ïte s»
SFX R ís» i¹iel ís»
SFX R ís» i¹la ís»
SFX R ís» i¹lo ís»
SFX R ís» i¹li ís»
SFX R s» di ájs»
SFX R s» dimme ájs»
SFX R s» dite ájs»
SFX R ájs» a¹iel ájs»
SFX R ájs» a¹la ájs»
SFX R ájs» a¹lo ájs»
SFX R ájs» a¹li ájs»
SFX R ôjs» o¹iel ôjs»
SFX R ôjs» o¹la ôjs»
SFX R ôjs» o¹lo ôjs»
SFX R ôjs» o¹li ôjs»
SFX R js» ¹iel js»
SFX R js» ¹la js»
SFX R js» ¹lo js»
SFX R js» ¹li js»
SFX R ús» udiem ús»
SFX R ús» udie¹ ús»
SFX R ús» udie ús»
SFX R ús» udieme ús»
SFX R ús» udiete ús»
SFX R ús» udú ús»
SFX R ús» udúc ús»
SFX R ús» uï ús»
SFX R ús» uïme ús»
SFX R ús» uïte ús»
SFX R s» dol ús»
SFX R s» dla ús»
SFX R s» dlo ús»
SFX R s» dli ús»
SFX R nú» niem nú»
SFX R nú» nie¹ nú»
SFX R nú» nie nú»
SFX R nú» nieme nú»
SFX R nú» niete nú»
SFX R nú» nú nú»
SFX R nú» núc nú»
SFX R nú» ò nú»
SFX R nú» òme nú»
SFX R nú» òte nú»
SFX R nú» nul nú»
SFX R nú» nula nú»
SFX R nú» nulo nú»
SFX R nú» nuli nú»
SFX R iez» e¾iem riez»
SFX R iez» e¾ie¹ riez»
SFX R iez» e¾ie riez»
SFX R iez» e¾ieme riez»
SFX R iez» e¾iete riez»
SFX R iez» e¾ú riez»
SFX R iez» e¾úc riez»
SFX R iez» e¾ riez»
SFX R iez» e¾me riez»
SFX R iez» e¾te riez»
SFX R iez» eziem [^r]iez»
SFX R iez» ezie¹ [^r]iez»
SFX R iez» ezie [^r]iez»
SFX R iez» ezieme [^r]iez»
SFX R iez» eziete [^r]iez»
SFX R iez» ezú [^r]iez»
SFX R iez» ezúc [^r]iez»
SFX R iez» ez [^r]iez»
SFX R iez» ezme [^r]iez»
SFX R iez» ezte [^r]iez»
SFX R » ol [^r]iez»
SFX R » la [^r]iez»
SFX R » lo [^r]iez»
SFX R » li [^r]iez»
SFX R iez» iem [^i]ez»
SFX R iez» ie¹ [^i]ez»
SFX R iez» ie [^i]ez»
SFX R iez» eme [^i]ez»
SFX R iez» ete [^i]ez»
SFX R iez» ú [^i]ez»
SFX R iez» úc [^i]ez»
SFX R iez» z [^i]ez»
SFX R iez» me [^i]ez»
SFX R iez» te [^i]ez»
SFX R » ol [^i]ez»
SFX R » la [^i]ez»
SFX R » lo [^i]ez»
SFX R » li [^i]ez»
SFX R » iem [^e]z»
SFX R » ie¹ [^e]z»
SFX R » ie [^e]z»
SFX R » ieme [^e]z»
SFX R » iete [^e]z»
SFX R » ú [^e]z»
SFX R » úc [^e]z»
SFX R z» z [^e]z»
SFX R » me [^e]z»
SFX R » te [^e]z»
SFX R » ol [^e]z»
SFX R » la [^e]z»
SFX R » lo [^e]z»
SFX R » li [^e]z»
REP 48
REP a á
REP a ä
REP á a
REP ä a
REP aa a
REP c è
REP è c
REP d ï
REP ï d
REP e é
REP é e
REP i í
REP í i
REP i u
REP i y
REP l µ
REP µ l
REP µ ¹
REP m n
REP n m
REP n ò
REP ò n
REP o ó
REP o ô
REP ó o
REP ô o
REP r à
REP à r
REP sla las
REP s ¹
REP ¹ µ
REP ¹ s
REP t »
REP » t
REP u i
REP u ú
REP ú u
REP u z
REP v w
REP w v
REP y i
REP y ý
REP ý y
REP y z
REP z u
REP z y
REP z ¾
REP ¾ z