blob: 9ad018d40e1121bad78447b86427fdbc9883dc04 [file] [log] [blame]
246856
obletnicama
Predanovèan/M
obletnicami
privr¾enk/A
lastninjenega/P
C
D
I
K
L
Pavlièiè/J
M
dobrodu¹nosti/T
V
X
potepanje/S
a
azbesten/P
Metnajèev/P
Epir
disharmonijam
g
disharmonijah
h
k/C
Zamarkovèanov/P
Carigrajèankah
l
m/C
o
Carigrajèankam
vrtanega/DOCPX
s
identificira/V
v
klekljajoèega/P
z
nezanimiv/A
gobarstvom
letam/G
letal/A
tetam
letak/M
tetah
mojstrovinah
ognjenem/X
mojstrovinam
sekljanim/O
sekljanih/O
Cmir
neresnicah
neresnicam
vazelinskega/P
sesljanje/S
souporabnik/M
Petroviæev/P
souporabnic/A
Grintovec
stokati/LTYW
najneresnej¹ega/P
Grotowskimi
¾ugajoè/A
nedobrohotnosti/T
Grotowskima
najenostavnej¹i/Q
¾agajoè/A
Cvirnov/P
izra¾ajoè/A
pomno¾uje/V
¾ogajoè/A
izva¾ajoè/A
sekljanje/S
ustreznicama
ustreznicami
okvarama
belogri¹kega/P
deportiranosti/T
okvarami
shuj¹anost/Z
Duletiæev/P
detel/K
letel/CAXDBO
prameter/K
leten/PCXDBO
Detel/MA
disciplinah
disciplinam
ognjenim/X
ognjenik/M
ognjenih/X
spro¾itelje/S
sprehajajoèega/P
letet/XCDBO
letev/Z
teter
kinolo¹kega/P
Skrinjar/J
kilimand¾arskega/P
predelovalec/K
©marence/S
neravnosti/T
predelovalen/P
neevklidski/P
poroèni¹ki/P
¾upe¹ki/P
preknji¾b/A
znanilec/K
Koteljèan/M
najnerednej¹ega/P
Grintovcu
letim/CHXDBO
tetin/P
Grintovca
letin/A
Grintovce
Ulcinjèankin/P
Grintovci
tetic/A
©entjakobom
tetiv/A
devizami
Kongovèev/P
vaterpolistov/P
ilirkam
ilirkah
Matavunkin/P
¾elodni¹kega/P
soobstajajoè/A
odbije/V
prebavilo/S
odbija/V
Rate¹èankama
letos
letno/XCDBO
Rate¹èankami
letni/XCDBO
letne/XCDBO
letna/XCDBO
göttingenski/P
Virlogu
Orehovk/A
Orehovo
Podplatèanov/P
Virloga
poltrak/M
dru¾abnièin/P
slu¾abnièin/P
ekstremistkin/P
Podlani¹èarkama
Podlani¹èarkami
©entvidèank/A
zlekniti/TL
Kraljevèankin/P
profesurah
veletrgovkama
herbiciden/P
profesuram
tetri/N
veletrgovkami
dotrajanosti/T
nepri¾ganega/P
devetnajsttedenskega/P
taksistkama
taksistkami
Ulcinjèankah
Ulcinjèankam
vdiralec/K
Visejèankam
triatlonskega/P
Visejèankah
sedemnajstkratnik/M
dvoliènièin/P
Stamboliè/J
ilirkin/P
Matavunkah
globasni¹kega/P
Orleansa
Matavunkam
predsinoènji/N
Orleansu
Boharinèan/M
prebaviti/T
enaintridesettonskega/P
Tinkaram
Tinkarah
insektov/P
dokvalifikacijami
letuj/V
dokvalifikacijama
vaterpolo
vaterpola
okultist/M
ekstremistkam
ekstremistkah
vaterpolu
nakodrati/U
Kraljevèankam
Kraljevèankah
neodloènicami
Grahov¹ankama
neodloènicama
Grahov¹ankami
arèanski/P
baèanski/P
buèanski/P
krèanski/P
loèanski/P
maèanski/P
obèanski/P
peèanski/P
raèanski/P
reèanski/P
seèanski/P
u¹èanski/P
vièanski/P
Pejkoviè/J
breznaglasnost/Z
MMDCCLVII
Visejèankin/P
MMCCCLVII
navdu¹enèev/P
cevarnam
cevarnah
èetverono¾nost/Z
Turingiji/N
Turingijk/A
minimalnosti/T
dvainpetdeseternost/Z
de¾ujem/E
zo¾ujem/E
snih/N
miniatur/A
Tinkarin/P
ovratnicama
skopiranje/S
ovratnicami
Francozinjami
predsednikuje¹/E
onega/P
Francozinjama
utekoèini/V
svetohlinskega/P
artikuliranosti/T
souporabami
Starograjk/A
souporabama
dekli¹kost/Z
pribli¾anje/S
senzacionalistiènost/Z
razvrednotim/F
razvrednotil/A
liberalk/A
krhajoè/A
MMDCCCXCVIII
petinosemdesetminuten/P
frekvenèen/P
odbiti/WLT
Ro¾ièkovrhovkam
Neworlean¹èankami
Ro¾ièkovrhovkah
prigorje/N
Neworlean¹èankama
Sabinkam
starèevskega/P
Sabinkah
Murskopetrovèanov/P
mraènja¹ki/P
varljiv/A
predilnicah
predilnicam
strojnièin/P
andolski/P
protestirajoèega/P
dolivati/WYTL
¾enjski/P
odbira/V
ustanoviteljicama
razkreèenega/P
ustanoviteljicami
razvrednoten/A
podalj¹evalen/P
neobuti/T
vrstièen/P
obse¾enima/D
obse¾enimi/D
Eichendorff/M
sprevr¾enkin/P
predsednikujoè/A
prerisuje/V
Mariborom
podpredsedni¹ki/P
neprijetnost/Z
cambri¹kega/P
onemi/V
Dobenèan/M
najneugledneje
zjokati/LT
karnijski/P
Berèonov/P
Terèonov/P
povi¹anega/P
notranjepolitièen/P
meji/VD
gnest/CO
Ro¾ièkovrhovkin/P
¹klepeèem/I
Sabinkin/P
Lyonèan/M
Knaflju
acetilenski/P
Knaflje
Knaflja
Rockefeller/J
Knaflji
avokadi/N
avokado/N
Dobenèev/P
Ivov/P
Babilonu
originalen/P
lenobne¾e/S
Babilona
sramujoèim/D
sprevr¾enkah
sramujoèih/D
Babilonk/A
izsekuje/V
nejedrski/P
sprevr¾enkam
pomoèni¹ki/P
Braunschweiga
slikarijah
star¹evskega/P
slikarijam
Braunschweigu
gneva/O
zdirjal/A
zdirjam/G
gnevu
umrljiv/A
strojnièen/P
odkrevsati/TL
Drevenikom
gneti/CVO
balearskega/P
gnete/CVO
beraèiti/LT
grafiti/T
Frigijec/K
sramujoèem/D
zasvojenosti/T
neargumentiranost/Z
obnavljavkam
obnavljavkah
ugotavljanje/S
Salvadorèankami
Salvadorèankama
rodomor/M
imperialistkama
imperialistkami
sankcioniram/G
sankcioniral/A
sankcioniran/A
topljivost/BZ
sinjeok/A
hazarderkin/P
voskanju/B
preiskavah
padavicami
preiskavam
transparentnosti/T
padavicama
voskanje/SB
voskanja/B
ubesedenega/P
voskanji/B
nakazuje/V
Sanjama
sodomij/A
Sonjama
Sanjami
Sonjami
kriminalistkami
tomistièen/P
kriminalistkama
ranjenk/A
rinjenj/D
koncentrati/T
Zapujèev/P
¹tiridesetkratnik/M
stremuhinj/A
pohajkuje/V
dahne¹/X
melj
obnavljavkin/P
iredentizmom
mahne¹/D
drvarski/P
Haliloviæev/P
Duisburg
sinjega/P
Drovenikov/P
razvleèenega/P
Drofenikov/P
pahne¹/XD
izkrvavelosti/T
hazarderkam
grafiko/S
pritlikavk/A
hazarderkah
¹krbavost/Z
Podigraèank/A
Strukovèank/A
apokrifen/P
nevrotiènost/Z
nepodpisan/A
podhranjen/A
vinjeti/TU
spozabljajoèega/P
nepretoènost/Z
Po¾enièankami
umrlega/PX
Po¾enièankama
raftaricami
klekljan/A
klekljal/A
dirkaèic/A
klekljam/G
raftaricama
klekljar/J
pregla¹a/V
ognjevitega/P
cenenost/Z
trepljanju/B
trepljanji/B
trepljanje/SB
bli¹è/J
bor¹è/J
Dru¹è
gru¹è/J
Hli¹è/J
Hra¹è
hro¹è/J
hru¹è
kle¹è
Ole¹è
pla¹è/J
plo¹è/A
R¾i¹è
svi¹è/J
tol¹è/A
tru¹è
vri¹è
trepljanja/B
Grubi¹ièe/S
korenja¹ki/P
Gonar¹anov/P
prioritet/A
Mahniè/J
statistk/A
statisti/T
Lahovè
pripotuje/V
razposlanega/P
razkrojevalèev/P
Vinjank/A
Kampuèijèev/P
brokatu
atlantidski/P
brokata
verandama
verandami
Malnerièev/P
kartirati/WYTL
neobrit/A
nefunkcionalnosti/T
Vanjama
salzbur¹kega/P
mena/OB
Vanjami
mene/OB
Vinjami
Plitvièanov/P
meni/JV
tuberkulozami
tuberkulozama
vrhpoljskega/P
mineraliziranje/S
menz/A
Salzbur¹kega
pljuva¹/BX
Emonèev/P
umrlemu/X
Laporjem
doloèljivej¹i/Q
astronomkama
tolmaèièin/P
odboje/S
astronomkami
snob/M
MMDXIV
oboistkami
snop/M
MMDXIX
vodomet/M
oboistkama
snov/CD
vodomer/M
priostri/V
MMDXII
vedomec/K
vodomec/K
zajemalen/P
Tinjanu
pridobitni¹ki/P
Tinjana
zbirkah
koordinatoricah
zbirkam
dirkaèev/P
upiranje/S
koordinatoricam
Tinjank/A
Pokleèank/A
trmoglavega/P
protokol/M
vetrnja¹kega/P
osemnajstlitrskega/P
pretkanosti/T
oznaèevalec/K
Kranjèièe/S
ohol/A
oznaèevalen/P
osamosvojitev/Z
utiranje/S
MMDXLV
Tanjama
Tanjami
Èrmo¹njièankah
Tinjami
Èrmo¹njièankam
osemindvajsetdelen/P
MMDXLI
MMDXCV
neprièakovanosti/T
nenasièenosti/T
trinajstminuten/P
razrednicama
zabavnost/Z
posveèevalkah
razrednicami
posveèevalkam
MMDXCI
potihlega/P
dvaindevetdesetericama
ugonobil/A
dvaindevetdesetericami
ugonobim/F
obokati/TLU
deteljicama
tunelski/P
deteljicami
formalizira/V
najprisrènej¹ega/P
cmere¹ki/P
strpneje
Salzbur¹kemu
skrbnicami
skrbnicama
ubiranje/S
delnièarski/P
balerinah
obokast/A
podolje/N
balerinam
srbel/DA
utirjen/A
Medribniku
impresionistkami
osemnajstmetrskega/P
impresionistkama
srbet/D
Medribnika
Primorskemu
staromodnosti/T
Kamnogorièank/A
Aostèan/M
¾elatinah
beraèkov/P
petelinov/P
¾elatinam
homeopatijam
udiranje/S
homeopatijah
najnerodnej¹ega/P
brezbo¾nikov/P
sitne¾/J
petelinil/A
petelinim/F
Korelièe/S
Èrmo¹njièankin/P
srbim/DH
petelinji/N
posveèevalkin/P
pedolog/M
protipotresen/P
Lahovèev/P
frizijskega/P
umiranju/X
podpiralkama
podpiralkami
Vuliè/J
Srbov/P
umiranje/SX
otemnjenje/S
razsodnicama
MMDXXV
umiranja/X
razsodnicami
triinpetdesetkilometrskega/P
umiranji/X
MMDXXX
razsipnicama
®uliè/J
Podlipovièan/M
izdvajanega/P
MMDXXI
razsipnicami
balerinin/P
Antigonami
diabetièarkama
opijskega/P
Antigonama
diabetièarkami
Tomoviæev/P
frigijskega/P
hazarderjev/P
Lahovèah
Lahovèam
elektrokemiènosti/T
komandantov/P
imljanski/P
ognjemet/M
Titov¹kov/P
Primorskega
smrdljivec/K
primorskega/P
¾uleè/A
pulmologinjam
Podkrajank/A
Podgrajank/A
pulmologinjah
sedemstoteren/P
raznolièen/P
Jagodièev/P
Tepe¹ev/P
Baènikov/P
Èuènikov/P
Gaènikov/P
Leènikov/P
Moènikov/P
Paènikov/P
Peènikov/P
Puènikov/P
Reènikov/P
Seènikov/P
udbovk/A
Ulènikov/P
stirenu
Loènikom
negostinskega/P
Podgrajami
¹kodljivost/Z
stirena
Kanalkami
pfenig/M
Kanalkama
odhod/M
iztegovalk/A
Ritoznoja
umaknitev/Z
trnavskega/P
debelu¹nièin/P
Ritoznoju
solipsistov/P
Preventa
Laporkam
Laporkah
Preventu
MMDXVI
potreboval/A
potrebovan/A
sporazumelega/P
naroèninskega/P
Avdièe/S
flambirajoèega/P
Guadeloupkama
Grèarevèank/A
priredi/V
Guadeloupkami
pisavama
mera/C
pisavami
priredb/A
Grlièankam
kategorizirajoè/A
mere/C
Grlièankah
meri/CVXODB
piacen¹ki/P
nièvrednièin/P
podcenjujem/E
pulmologinjin/P
velemojstricama
specialistièen/P
velemojstricami
delhijski/P
zvezdnièin/P
lipovkam
inovativnosti/T
Okro¾ankin/P
prireja/V
lipovkah
¹kropeèega/P
konglomerat/M
najstni¹kega/P
kabinskega/P
polljudi
krepkeje
sedmo¹olk/A
absolucij/A
Loènikar/J
podalj¹evanje/S
privije¹/E
po¾rtnosti/T
Vrhovèank/A
bogateè/A
Velebitu
Vrbovèank/A
sedemstoteric/A
Velebita
slovstvo/N
Laporkin/P
pomno¾enost/Z
bogata¹/J
Vrtovèank/A
Soto¹ek/K
buèerskega/P
baèarskega/P
bièarskega/P
èièarskega/P
grèarskega/P
jeèarskega/P
koèarskega/P
lièarskega/P
luèarskega/P
nadvojvodo/S
ovèarskega/P
puèarskega/P
¾ièarskega/P
depolarizacijam
baronicami
depolarizacijah
kro¹njarski/P
baronicama
Vrtovèami
®vegljema
mesa
predplaèilen/P
topljivimi/B
Grlièankin/P
mesi/DV
topljivima/B
meso
Islamabadu
prebavlja/V
Kraljièev/P
mest/B
mesu
Islamabada
Danjark/A
pritegujoè/A
zakamuflira/V
prikrojeval/A
Bo¹tjanèièev/P
Okro¾ankam
nezlo¾nej¹ega/P
Okro¾ankah
spametuj/V
produktivnej¹ega/P
razvodnicama
tiranizirajoè/A
razvodnicami
struparskega/P
Semipalatinska
Danskega
Semipalatinsku
dvaindevetdesetega/P
kafkovski/P
poltenosti/T
demoraliziranega/P
Matja¹evcev
Stewarti/T
Matja¹evcem
braslov¹ki/P
apelacijski/P
vampirkami
upokojujoèega/P
vampirkama
strugarskega/P
nemilost/Z
miroljubne¾ev/P
meta/X
mete/X
krepkega/P
neosvojenega/P
meti/XDTBUC
nedovzetnosti/T
metu/X
priteguje¹/E
Montevidejèank/A
Dobrne¾anov/P
southamptonski/P
zavezni¹tev
Buffonov/P
snuj/DOV
slovstev
najpriroènej¹ega/P
iztegovati/WLT
gornjesavski/P
priljubiti/TL
izotopskega/P
Budganjèev/P
izravnanosti/T
Paragvaj
vzravnanosti/T
ko¾u¹èek/K
Danskemu
preclav¹kega/P
trosovkam
nedoumljiv/A
trosovkah
Gerlanc/J
Spodnjereèièankin/P
zahodnonem¹kega/P
podlani¹ki/P
neizstreljenega/P
legalistk/A
legalisti/T
Ritoznojèankama
preteguje¹/E
bljuva¹/X
Ritoznojèankami
umazanijam
okro¾nicam
umazanijah
okro¾nicah
jetnicam
litmer¹ki/P
jetnicah
uzanc/A
bedakinj/A
faraonski/P
napolnjuje¹/E
telefaks/M
Grotowskemu
gospo¹èinskega/P
Veni¹e
ogulinski/P
kaninskega/P
zabavnej¹ega/P
Furlank/A
Matja¹evcih
vezivnost/Z
èolni¹kega/P
ukazujoè/A
Mo¾ganov/P
tekstilijami
zmalièenje/S
Radomer¹èaka
te¾koatletov/P
Radomer¹èaku
Podho¹èank/A
nagrbanèenosti/T
kalanskega/P
mo¾ganih/N
doprinos/M
spra¹evanega/P
Spodnjereèièankam
Spodnjereèièankah
dodelaven/P
te¾a¹kega/P
tr¾a¹kega/P
vklenitev/Z
burlesk/A
Malijèev/P
upehanje/S
ko¹a¹kega/P
mi¹a¹kega/P
su¹a¹kega/P
MDCCCLVII
ko¾eljnicam
obrazlo¾itev/Z
ko¾eljnicah
Radomer¹èank/A
Grotowskega
kamenskega/P
kaminskega/P
Stockholmèankin/P
napolnjujoè/A
pretegujoè/A
najdisciplinarnej¹ega/P
razsoljenega/P
pesnièin/P
obrisanega/P
upraviteljski/P
karenskega/P
begunkami
begunkama
ukazuje¹/E
Slemenèankama
Malijèan/M
neskrbnej¹i/Q
dodelavah
Slemenèankami
dodelavam
razseljenega/P
©obar/J
neuvideven/P
zavezni¹tvo/N
©obam
¹obam
©obah
¹obah
Kaldejec/K
©entovèanov/P
partijkami
Lyona
partijkama
Lyonu
profilirajoèega/P
ekumenizem/K
petdesetkilometrskega/P
tiskajoèimi/BX
despotinjama
jadrnicah
MCXXIII
tiskajoèima/BX
Dunjami
©ober/K
jadrnicam
despotinjami
MMXXIII
Danjami
Laborèev/P
Dunjama
¹oben/P
osemintridesetkilometrskega/P
Stockholmèankah
Stockholmèankam
lonèeninami
Konjank/A
radonov/P
lonèeninama
Istanbul
Nevljankin/P
radonom
Karlama
Stogovèanov/P
Karlami
najizku¹enej¹i/Q
orokavièiti/LT
neoplojenega/P
fiziolog/M
maham/GB
mahal/AB
©ostakoviè/J
ukuhanje/S
mahaj/B
¹obit/O
opatijskega/P
tepenega/PCX
dotolkel
¹obic/A
mahat/B
¹obim/OF
Kostanjevièankah
¹obil/OA
Kostanjevièankam
Rotterdamèan/M
Loborèev/P
odljudne¾ev/P
topinamburju
©obov/P
Aconcagui/N
Milivojeviè/J
Amsterdamèan/M
Lavti¾arjev/P
topinamburja
obtesanega/P
lenuharil/A
lenuharim/F
individualnost/Z
katinskega/P
vzletavajoè/A
ugodnosti/T
Krapinèan/M
odplaviti/LT
CCXXIII
Janjama
jadikovati/WLT
CMXXIII
Janjami
utiralec/K
Maher/J
rotundam
rotundah
rokoborbama
Nuskovèan/M
tepenemu/CX
rokoborbami
neuigran/A
Nevljankah
Nevljankam
Spasojevièev/P
odpoveva
kazenskega/P
kazanskega/P
kazinskega/P
dotolkli/N
oznaèevanje/S
osemin¹estdeseteric/A
apnenega/P
¹tiriindevetdesetikrat
melioracijskega/P
percepcijah
Kostanjevièankin/P
iztepanje/S
percepcijam
kljuva¹/X
otopelost/Z
razvozlaval/A
razvozlavam/G
mahni/DV
nadnacionalen/P
©paremblek/M
mahne/DV
Mahne/M
broadwayski/P
mehkodlakega/P
bitolski/P
popolneje
neusmerjenega/P
Hinjami
ekstremnicam
izpu¹èenec/K
nadobuden/P
ekstremnicah
osonèen/A
Vojnova¹èanov/P
javorski/P
Skerbi¹e/S
Ofelij/A
blediènicam
blediènicah
klasasti/T
Oti¹kovr¹ankama
Tur¹kovr¹ankama
Oti¹kovr¹ankami
Tur¹kovr¹ankami
Dom¾alèan/M
razveljavljajoè/A
vsenem¹kega/P
afelij/J
okonèin/A
osonèil/A
osonèim/F
provincialnosti/T
Pahièe/S
veverièkami
veverièkama
Lahorejèankami
enaindvajsetdelen/P
Lahorejèankama
prigovor/M
Beniè/J
Jeniè/J
©kufèim
nejevolji/N
strojarskega/P
Dro¾anjèanov/P
osemin¹estdeseteren/P
osonèje/N
Svetojurijèan/M
divergencam
divergencah
mezd/A
meze
mezg/MA
veètiren/P
mezi/V
odpovedo
vlamljanje/S
Bene¹/J
Tucsonèan/M
tristodneven/P
Klem¹etov/P
zasnovanost/Z
upogibljiv/A
Pincah
monogamnost/Z
Pincam
pincet/A
stebrièastega/P
zastrelinama
zastrelinami
barvarskega/P
neobzirnej¹ega/P
recitirajoè/A
obkro¾ujoèega/P
DCXXIII
Manjama
obkro¾ajoèega/P
Manjami
ribenskega/P
popljuvanosti/T
zdrobast/A
barbarskega/P
upogibljem/E
izkazuje/V
odpovejo
perfekcionistkin/P
Radomir/J
odpovemo
cincam/G
cincal/A
neumnosti/T
Hudobivnik/M
zloglasnej¹i/Q
Zgornjekose¾an/M
Cogetincih
ohranjuje/V
udarjanega/P
nekomercialen/P
obratovodkinjah
dvajsetinama
obratovodkinjam
pritlehen/P
sobetinski/P
Fairbanksom
dvajsetinami
kamufla¾ami
najokretnej¹i/Q
najokrutnej¹i/Q
kamufla¾ama
pomagati/WTY
©kufèem
usnjati/T
distanènik/M
veèkratnik/M
©kufèev/P
razgrevajoè/A
sanjama
ortopedinjami
sanjami
ortopedinjama
Penièe/S
Cogetincev
Cogetincem
neodpustljivega/P
Lenièe/S
zvodni¹tvom
Menièe/S
©incek/K
usnjark/A
dolgoroèneje
Jenièe/S
usnjarn/A
najneustvarjalnej¹ega/P
izroèitven/A
usnjast/A
Benièe/S
perfekcionistkam
najnezanimiveje
perfekcionistkah
babilonski/P
Arafati/T
odprtinah
odprtinam
Nadlerjev/P
Skrinjarjev/P
o¾arjenega/P
cevarkam
cevarkah
rutiniranega/P
dinamitom
mezgasti/T
obratovodkinjin/P
razumljenega/P
nakazila/X
nakazilo/S
plastiènost/Z
konfekcij/A
nakazili/X
pepelnski/P
¹trihovski/P
Radegundèankami
hujska¹/O
Radegundèankama
Vukovèank/A
¹irokotrupen/P
ognojitev/Z
rube¾nicama
rube¾nicami
Bukovnici/N
topni¹ki/P
hujskaè/J
endotermnosti/T
smeti¹nicam
smeti¹nicah
Vodri¾anov/P
bolnosti/T
mezgovski/P
Jurklo¹trèanov/P
Jeniæe/S
vonjati/WYTL
odprtinic/A
kratkost/Z
o¾enjenega/P
Lugariè/J
razobesiti/TL
tepe¾en/P
podjetnej¹ega/P
pape¾uj/V
Dorah
Doram
¹tiriindvajsetèlanskega/P
Wight
¹oloobveznikov/P
Mitièe/S
devetinpetdesetega/P
menja¹/OXD
veèfazen/P
Kitièe/S
delavstvom
terasasti/T
Ilovèankah
raztaljenega/P
Ilovèankam
Mikronezijkama
prijavninah
toren/P
prijavninam
torej/D
torek/K
Mikronezijkami
poltrdega/P
Loren/MA
virma¹anskega/P
osnuje¹/E
sondirati/WTLY
kratkouh/A
Gigli/J
Beethovnoma
Zvoha
kasacijski/P
Zvohu
d¾amijama
dvainsedemdesetikrat
krebuljic/A
Mato¹ev/P
selektivnosti/T
d¾amijami
Vinjemu
kotizacijam
Zvonk/MA
Taafejev/P
kotizacijah
zvoni/DVB
hospitalizacijami
naèrtnosti/T
MDCCCLXII
MDCCCLXIV
Zvone/M
hospitalizacijama
zabavskega/P
MDCCCLXIX
predpoèitni¹kega/P
torij
Dorin/P
Doric/A
MDCCCLXVI
de¹ifriran/A
ne¹ifriran/A
de¹ifriral/A
de¹ifriram/G
Doris
neprevoznosti/T
nadgrajenosti/T
Podbrdèankama
Podbrdèankami
pomagalo/S
oèarljivej¹i/Q
sanjati/WYLUT
Tlak/A
Batujkami
Toros/M
Batujkama
nedojen/A
konservatork/A
Ilovèankin/P
Riad
aeronavtikah
Dragomljank/A
aeronavtikam
sanjari/V
sanjark/A
enodejankama
Mitiæe/S
steklenicami
enodejankami
Sidolom
Kitiæe/S
steklenicama
Lapornik/M
Vinjega
najodpornej¹ega/P
Jelovèanov/P
kislosti/T
diskont/M
odkle¹i/V
¾enièk/A
obkle¹i/V
odkle¹e/V
obkle¹e/V
razkreèenost/Z
Kuto¹ev/P
enainsedemdesetikrat
iztepalen/P
pomaranèastega/P
numizmatièark/A
obsutost/Z
pogaèicah
pogaèicam
osoljenega/P
najmodernej¹i/Q
Wyomin¾ank/A
Beograjèan/M
internatskega/P
internetskega/P
onesna¾enosti/T
sladkovoden/P
bièanimi/CD
smolikami
pape¾ev/P
bièanima/CD
evropejstvom
eksperimentatorkin/P
garderoberk/A
smolikama
argentinski/P
©tokelj
triindvajsetèlanskega/P
nekazniv/A
©abcem
najspretnej¹ega/P
osiroma¹i/V
abrogacijama
abrogacijami
svobodicami
dvokro¾en/P
neporu¹ljivosti/T
zavarujoè/BA
svobodicama
zvozi/V
defetistov/P
nakaznic/A
zdravicami
svetlikaj/D
svetlikal/DA
svetlikam/GD
zdravicama
siroma¹eèega/P
maskoti/T
Bodonce
klanèasti/T
svetlikat/D
selitven/OXAB
Bodonci
torti/T
cirilicam
leskovk/A
cirilicah
MDCCCLXXI
MDCCCLXXV
Gonar¹ankami
MDCCCLXXX
modernistkama
Gonar¹ankama
torzo/N
abisalnosti/T
modernistkami
ritenskega/P
Svolj¹akov/P
torzi/N
repenski/P
nenapisan/A
Houstonu
Zupanèièev/P
Houstona
eksperimentatorkam
Podmilj¹akov/P
eksperimentatorkah
nebistrost/Z
Primorèev/P
nezapisan/A
zazimljenega/P
Spasojeviæev/P
èanjski/P
Mihovèan/M
razgrajaè/J
sedemstotiè
kraljevièe/S
Grabèarkami
neslogam
Dobraèem
Grabèarkama
melodijski/P
neslogah
tinjskega/P
kljuèavnièar/J
epohalnosti/T
zavaruje¹/BE
najnepristojnej¹i/Q
Rici
sprijeti/TLU
zadol¾eval/A
®vokelj
Mahovèan/M
¹estindevetdesettedenski/P
neoprijemljivega/P
zastrupljeval/A
ostudnièin/P
Mihovèev/P
medeninast/A
Samaranchev/P
Kanadèankam
Kanadèankah
listinama
listinami
razporejevalec/K
didaktik/M
dekompresij/A
Vode/M
devetinsedemdesetkratnik/M
financ
Eichendorffov/P
dvoglavega/P
sprijenk/A
upirati/WYTL
ne¹kodljivega/P
utirati/WTLUY
ministrovanje/S
ubirati/WTLY
udirati/WYTL
dinami/N
poligamijah
poligamijam
dinamo/N
sprijema/V
samstvu
zalivskega/P
Gladome¹èankama
finalu
Sinaja
samstva
uspe¹en/P
gibanicam
linama
Gladome¹èankami
gibanicah
minama
finala
linami
neèastne¾ev/P
Sinaju
finale
minami
samstvo
Rovan¹ek/K
Jokiè/J
upehati/TLU
galvanizacijami
Tinama
Vinami
galvanizacijama
Tinami
sferen/P
trosovnik/M
trosovnic/A
©entjo¹ta
Binami
Kanadèankin/P
kraljevinama
Binama
kraljevinami
Vodolam
Potoènikov/P
©entjo¹tu
Vodolah
Linama
Ninami
mohamedanskega/P
Minama
Linami
Ninama
Minami
sferam
sferah
mitraljezec/K
najneodgovorneje
prehaja/V
joka¹/DXC
¹kodljivkin/P
aferam
aferah
oèetomor/M
strumen/P
dostikrat
organiziranega/P
nadèutnosti/T
menzurami
predplaènic/A
menzurama
predplaènik/M
diabetolog/M
pape¹ki/P
vtirati/WTLY
vdirati/WYTL
poto¹ki/PD
Herodoti/T
poto¹ko/D
vehami
zgornjejar¹kega/P
poto¹ka/D
izkori¹èanèev/P
nehanj/CB
izkazan/A
poto¹ke/D
afirmirajoèega/P
razstreljeval/A
vehama
razstreljevan/A
nespodbudnost/Z
dognanost/Z
osiroma¹iti/LT
Itaki/N
telegrafistkam
telegrafistkah
prirast/M
sosrednost/Z
prevarah
prirase/V
viskozi/N
podoken
cunjami
nebranjen/A
cunjama
obve¹èan/A
obve¹èam/G
Leedsèanov/P
obve¹èal/A
¹kodljivkam
¹kodljivkah
izklesanosti/T
izdajama
odbral/A
orografski/P
odbran/A
izdajami
ozave¹èen/A
Slogonskemu
Dobrovoljèev/P
neskladen/P
Baskinj/A
strukturiranosti/T
nepriporoèljivosti/T
Hudolin/M
Hrva¹kemu
banjama
Hadolin/M
vdiralk/A
banjami
enainpetdesettonskega/P
veterinarstvo/N
Berlece/S
obve¹èen/A
Konj¹ièankah
Konj¹ièankam
obglaviti/LT
direkcijama
neu¾itnosti/T
zakopanosti/T
podokno/N
direkcijami
hinavk/A
©talc/J
podpejski/P
najlojalnej¹ega/P
odbrzi/V
Zieglerjev/P
Kanjavcu
telegrafistkin/P
pompejski/P
Kanjavca
Slogonskega
slogonskega/P
Dinari/N
Linasi/J
Pakistanèev/P
jamstev
jeèmenasti/T
reanimacijami
bosopetèev/P
spirati/WYLT
utiralk/A
reanimacijama
ubiralk/A
shirati/LUT
Rogoznici/N
osve¹èan/A
osve¹èam/G
osve¹èal/A
halonskega/P
izkazuj/V
Rigi/N
Rigl/M
Podblièankami
Podblièankama
Golubièe/S
stranpoti/T
spehati/LUT
hmeljarski/P
nepodjetnost/Z
èasomerilkah
èasomerilkam
Hrva¹kega
eksperimentatorjev/P
silvestrski/P
utehami
nezvestost/Z
Preloèank/A
rabami/BX
girland/A
utehama
Posarjem
zaposlujoè/C
Kabaje/S
rabama/BX
sinaps/A
Sinatr/MA
vabami
vabama
hidravlik/A
avtobusen/P
Sr¾evièankami
javljajoèem/XOB
Sr¾evièankama
Konj¹ièankin/P
osve¹èen/A
babami
kabali/N
Kanjavec
vinarn/A
babama
Levovnik/M
zagrinjanje/S
nenaèrten/P
piskoma/DX
Starotr¾ankami
kohezijah
Tabaje/S
Starotr¾ankama
kohezijam
Budihnovkami
Budihnovkama
Cagliariju
nepopolnej¹ega/P
izomerijah
izomerijam
neskladje/N
Cagliarija
budistkami
gonjama
budistkama
pritrditi/LT
gonjami
psoma
divizion/M
predirljivost/Z
Bene¹e/S
Blag¹iè/J
balinèki/B
balinèka/B
balinèke/B
¾abark/A
brenèanje/S
pogubljanje/S
balinèku/B
èasomerilkin/P
streptomicinu
pasovnozaporen/P
zaposluje¹/CE
splo¹èenosti/T
streptomicina
balinèek/KB
zabada/V
funkcioniranje/S
Nadolah
Nadolam
sedeminpetdeseter/A
zobozdravni¹ki/P
zbiralk/A
apnenast/A
zehati/WLTY
©varèev/P
veterinarstev
pregovarjajoè/A
Jehart/M
trobentasti/T
jamstvo/N
prebavami
banjast/A
pehati/LTY
prebavama
nabada/V
enigmama
enigmami
dvaintridesettonskega/P
nehati/LTY
Po¾gajev/P
nacionalsocialistkin/P
kavernami
pohrustan/A
Ribni¹koseljanov/P
kavernama
plinovoden/P
psovk/A
sekljanimi/O
lomilkam
sekljanima/O
lomilkah
javljajoèim/XOB
javljajoèih/XOB
geometrijah
geometrijam
deficitarneje
sedeminpetdesetin/A
Vichyjèanov/P
tigricami
mehast/A
tigricama
vznemirjeval/A
nepreèi¹èenosti/T
cunjast/A
Sidonom
najdljivemu/X
Rendiè/J
nespretnost/Z
Hamburgom
mamljivosti/T
sklenjenega/P
pospe¹enje/S
nedograjenost/Z
petstolitrski/P
bunkerskega/P
dinjama
fontainbleaujski/P
nezvestobi/N
dinjami
¹krjan¹kega/P
sklonjenega/P
vi¹arskega/P
menjava/XVD
mo¾icljema
Voje/M
verzalkam
verzalkah
Vojk/MA
kolonizator/J
hidroenergetski/P
neraziskan/A
no¾arskega/P
po¾arskega/P
¾a¾arskega/P
transmisij/A
al¾irskega/P
nacionalsocialistkam
nacionalsocialistkah
menjati/WYTL
zabubiti/TL
lomilkin/P
Marlesu
razbeljenega/P
kanjama
baptistov/P
Hrovaèi/N
Marlesa
kanjami
matiranega/P
najdljivega/PX
Anèankin/P
Arèankin/P
Avèankin/P
Baèankin/P
Bièankin/P
Boèankin/P
Brèankin/P
Buèankin/P
Èeèankin/P
Daèankin/P
Deèankin/P
Drèankin/P
Foèankin/P
Goèankin/P
Hoèankin/P
Irèankin/P
Koèankin/P
Krèankin/P
Laèankin/P
Lièankin/P
Loèankin/P
Luèankin/P
Maèankin/P
Meèankin/P
Moèankin/P
Muèankin/P
Nièankin/P
obèankin/P
Paèankin/P
Peèankin/P
Poèankin/P
pretendentk/A
Raèankin/P
Reèankin/P
Roèankin/P
Ruèankin/P
Seèankin/P
Soèankin/P
Ufèankin/P
Unèankin/P
U¹èankin/P
Vaèankin/P
Vièankin/P
Zeèankin/P
®ièankin/P
pretendenti/T
Kungoèan/M
govornièin/PD
mucam
mucah
©entovcu
ostrolistnost/Z
¹estin¹estdesetkrat
©entovca
nostalgikov/P
ohranitven/A
nabavi/V
Grobelnemu
¹tokavk/A
rabati/T
sabati/T
Site¾u
¾abami
¾abama
©entovec
Site¾a
vehemencah
zabava/BV
vehemencam
ovadu¹tvom
MMDCCXLIII
Topaloviæev/P
mucek
razbeljen/A
trinajstletnicam
Kungoèankam
tepenima/CX
Ankarèank/A
trinajstletnicah
Kungoèankah
tepenimi/CX
Dolnjestarova¹èankam
Dolnjestarova¹èankah
aromaterapijami
aromaterapijama
belovratega/P
delomrzne¾ev/P
zdravosti/T
mucko/S
Homerjev/P
Milutinoviæe/S
Rabata
uheljèek/K
razvijam/G
razvijal/A
aksonometrijami
Rabatu
Zabavi/N
aksonometrijama
Anèankam
Arèankam
Avèankam
Baèankam
Bièankam
Boèankam
Brèankam
Buèankam
Èeèankam
Daèankam
Deèankam
Drèankam
Foèankam
Goèankam
Hoèankam
Irèankam
Koèankam
Krèankam
Laèankam
Lièankam
Loèankam
Luèankam
Maèankam
Meèankam
Moèankam
Muèankam
Nièankam
obèankam
Paèankam
Peèankam
Poèankam
Raèankam
Reèankam
Roèankam
Ruèankam
Seèankam
Soèankam
Ufèankam
Unèankam
U¹èankam
Vaèankam
Vièankam
Zeèankam
®ièankam
Anèankah
Arèankah
Avèankah
Baèankah
Bièankah
Boèankah
Brèankah
Buèankah
Èeèankah
Daèankah
Deèankah
Drèankah
Foèankah
Goèankah
Hoèankah
Irèankah
Koèankah
Krèankah
Laèankah
Lièankah
Loèankah
Luèankah
Maèankah
Meèankah
Moèankah
Muèankah
Nièankah
obèankah
Paèankah
Peèankah
Poèankah
Raèankah
Reèankah
Roèankah
Ruèankah
Seèankah
Soèankah
Ufèankah
Unèankah
U¹èankah
Vaèankah
Vièankah
Zeèankah
®ièankah
Habati/T
Drag¹iè/J
Zule/M
boginjami
Harlemu
Murmanska
boginjama
Zulu/J
Harlema
Murmansku
Vermontèev/P
verovanjski/P
Budihnovkin/P
vratarnicah
vratarnicam
sidonski/P
razvozlavanje/S
¹estintridesetèlanski/P
zbirati/WLTY
vojvodinski/P
avtorizacij/A
razvijem/F
Volf/M
Volk/M
dingov/P
Kungoèankin/P
Grobelnega
dolinicami
Dolnjestarova¹èankin/P
branjevk/A
dolinicama
Sprukov/P
trstièen/P
pospe¹evanega/P
bend¾u
MMCCCXLIII
bend¾i/N
depe¹am
depe¹ah
topoumen/P
¹tudijskega/P
Rili/N
Hingis/M
neodpravljivega/P
judoist/M
Vidonce
Vidonci
Milutinovièe/S
SPIZ
ro¾ièkovrhovski/P
Budihnovkah
Budihnovkam
Hunjeti/T
Biljenkah
Biljenkam
trka¹/B
Kingov/P
hlevarièin/P
tiskanem/OCB
krèmaricama
krèmaricami
Mezopotamkami
zboleval/A
zbolevam/G
dingih/N
kovorski/P
Mezopotamkama
sposojanje/S
menjanj/XO
razbeliti/TL
rifni¹kega/P
rentgenologij/A
razpokljivost/Z
©etarovi/N
Gori¹nièank/A
Tegucigalpi/N
staronem¹kega/P
sitne¾e/S
sliven¹kega/P
menjalk/A
martinoval/A
galeristov/P
®itkovce
trobentaric/A
®itkovci
Rima
razgaljenega/P
menjaje/X
jurklo¹trski/P
Rimu
zunajzemeljski/P
Ferenèakov/P
petindvajsettonskega/P
poprajoèega/P
stegnenicami
kvartarjem
Singer/J
stegnenicama
semiotik/MA
Èrnolici/N
rentgenologov/P
Biljenkin/P
ajden/P
goethejevski/P
èudi/ODV
patolo¹kost/Z
èudo/S
prvopodpisanega/P
gramatikama
ljubgojski/P
gramatikami
pomrznjenost/Z
zatoèkal/A
zatoèkam/G
rinèetovograbski/P
uzdama
brezdelne¾ev/P
ribni¹kega/P
uzdami
Vont/MA
tiskanju/DBX
tiskanje/SDBX
tiskanja/DBX
ajdje
tiskanji/DBX
trstièje/N
spotenosti/T
Korièankama
Korièankami
tiskanin/A
tiskanim/OCB
tiskanih/OCB
izdaja/V
trklja¹/D
svetlinah
Rink/A
svetlinam
Pirce/S
odplavlja/V
gibkosti/T
Bavarkami
Bavarkama
ajdov/P
sokrivdami
sokrivdama
¹kodljivega/P
hiram/GD
mladeni¹ki/P
hiral/DA
piraj/XDC
Piran
hiraj/D
Miculiniè/J
èirav/A
èudovit/AC
sloveni¹/B
hirat/D
pirat/XDC
enakomernej¹ega/P
predsezonama
predsezonami
dehidriran/A
dehidriral/A
dehidriram/G
nepremièninskega/P
MMDCCLXVI
MMCCCLXVI
zakrneva/V
lokovinski/P
triintrideseterega/P
razdeljenemu/B
Pirej
triramen/P
saratovski/P
klofutami
klofutama
Riom
Zupe/M
Site¾ljankam
Site¾ljankah
Gomorèankah
Gomorèankam
vragolijama
Pirih/M
vragolijami
pirit/M
zbudi/V
zbude
logiènosti/T
zobozdravni¹kega/P
defektolo¹kega/P
pirog/A
Petrovièev/P
Pirot
kro¹njariti/LT
zbuja/V
zastaviteljièin/P
Mi¹aèah
©entur¹èankama
Mi¹aèam
Ko¹aèan/M
Mi¹aèan/M
Su¹aèan/M
©entur¹èankami
Starolo¾ankama
izpridim/F
izpridil/A
Starolo¾ankami
razdeljenega/PB
petin¹estdesetega/P
ateroskleroz/A
dvokomponentnosti/T
nostalgijah
nostalgijam
klofutati/WYLT
higienikov/P
tonalnosti/T
Site¾ljankin/P
Meng¹a
ojeklenel/A
tipkajoèega/P
Meng¹u
pobledelega/P
Gomorèankin/P
korelacij/A
MMDCCLXXI
¹estkraten/P
neplemi¹ki/P
MMCCCLXXI
MMCCCLXXV
MMDCCLXXX
dvovpreg/A
Knafelc/J
MMCCCLXXX
MMDCCLXXV
Knafelj
radioaktivnej¹i/Q
drevesnièarskega/P
rizlin¹kega/P
urejevalen/P
Podobljanov/P
urejevalec/K
nenalièenosti/T
markazitom
kostumografk/A
otopelega/P
Zbure
obrekljivèev/P
drugo¹olkam
pe¹aèil/CA
pe¹aèim/CF
drugo¹olkah
pe¹aèit/C
Podlipovièankama
polfinalistkami
dvaindvajsetèlanski/P
Podlipovièankami
polfinalistkama
sankcionira/V
opirati/WYTL
ovirati/WYTLU
otirati/WTY
ozirati/WTLY
obirati/WTLY
odirati/WYTL
Milovanoviæe/S
neprijetneje
ozdravelost/Z
osemin¹estdesetmeseèen/P
abiturientkam
abiturientkah
Ivanovov/P
preku¾enje/S
®eje
®ejk/A
zaèaranosti/T
nasutost/Z
shuj¹anega/P
kraber¹ki/P
opehari/V
Dramèanov/P
malobrezovskega/P
Kandr¹ank/A
strahopetkami
objemajoè/AD
kro¹njarjev/P
strahopetkama
Masle¹ev/P
orehast/A
sopotnic/A
Vzhodnoevropejkami
bièanemu/CD
strunar/J
sopotnik/M
Vzhodnoevropejkama
strunah
Ivanovce
strunam
Pape¾ev/P
Ivanovci
ojeklenil/A
Trojièanov/P
ojeklenim/HF
sooblikuje¹/E
kilobajti/T
volèjakinjami
dekli¹kega/P
volèjakinjama
parejskega/P
filharmonik/M
filharmonij/A
drugo¹olkin/P
©tokami
Kandr¹ami
©tokama
Masle¹ah
Masle¹am
neusmerjenost/Z
otiralk/A
otiralo/S
obiralk/A
ovirami
ovirama
abiturientkin/P
cevkasti/T
kriminalitetah
zenicama
¾agarski/P
kriminalitetam
pobalinkama
zenicami
pobalinkami
Katmandu
Sienèankam
Milovanovièe/S
Sienèankah
triremama
pre¾veèenost/Z
obglavlja/V
triremami
usodnosti/T
papirnièark/A
podpreskarskega/P
trdosrène¾/J
nastrojenost/Z
MMDCCLXII
Ur¹ikami
Ur¹ikama
MMCCCLXII
MMCCCLXIV
MMDCCLXIX
¾lobudra¹/D
MMCCCLXIX
MMDCCLXIV
Poznanovèank/A
Klenovèankama
sooblikujoè/A
Lavrenèièev/P
Klenovèankami
razdivjal/A
priganja¹kega/P
razdivjam/G
razdivjan/A
podlo¾enega/P
najnelagodnej¹i/Q
pavijskega/P
Bahovèev/P
kamen¹ki/P
bièanega/PCD
Vukiè/J
razbiram/G
razbiral/A
krcni/V
prismuknjenega/P
krcne/V
solitrov/P
agnatinjin/P
solitrom
odidi/V
raznarodovalkam
odide/V
raznarodovalkah
Sienèankin/P
Nuskovi/N
pekarskega/P
zavojèek/K
Stogovce
Stogovci
Strmèank/A
draguljarnama
garderobami
natlaèenost/Z
aran¾ira/V
draguljarnami
popredmetil/A
popredmetim/F
garderobama
notranjim/B
utrdbenega/P
Leidenèank/A
Surinamu
neodloèilneje
Hrastovljami
Surinama
dispozicijah
zbolj¹ujoèega/P
Surinamk/A
Surinami
dispozicijam
praprababic/A
pastirèkov/P
Hrastovljank/A
Menge¹
agnatinjah
agnatinjam
razdevièil/A
razdevièim/F
osemin¹tiridesetinah
osemin¹tiridesetinam
popredmeten/A
nasprotnicami
Miculinièev/P
nasprotnicama
raznarodovalkin/P
Samard¾iæev/P
®emv/MA
uradnosti/T
Lahomèanov/P
Vi¾marij
tiskalen/P
ro¾marin/M
Danijelèankah
Kumerdej/J
Danijelèankam
odira/V
gostilni¹ki/P
razkrièim/E
Vi¾marje
Cirilama
Cirilami
Vouk/M
Bedekovièev/P
razbrzdal/A
razbrzdam/G
razbrzdan/A
resavama
Èrete¾a
©klendrovcu
resavami
Èrete¾u
odi¹avljenje/S
©klendrovca
serijama
serijami
Habakukov/P
boènicam/B
buènicam
liènicam
loènicam
meènicam
noènicam
peènicam
seènicam
soènicam
srènicam
teènicam
¾iènicam
boènicah/B
buènicah
liènicah
loènicah
meènicah
noènicah
peènicah
seènicah
soènicah
srènicah
teènicah
¾iènicah
Zadobju
Zadobja
Zadobje
oznojitev/Z
vedoèega/P
Sabinama
kro¹njarkin/P
Sabinami
razvleèenost/Z
oditi/T
Zofièev/P
®enj
dragicama
dragicami
dandana¹njega/P
aj¹evi¹ki/P
Danijelèankin/P
Raèkovr¹èanov/P
sr¾evi¹ki/P
Koseèankama
napredovalega/P
razdevièen/A
Koseèankami
razkrièan/A
razkrièal/A
©klendrovec
Finskega
Ajdov¹èini/N
zlatilom
Vovk/MA
Vrhov¹ek/K
splitski/P
igralnièarjev/P
osiroma¹eti/ULT
Potarjami
najdovzetnej¹i/Q
vdevanje/S
Star¹ankami
kaberneti/T
©kocjanu
titracijami
Star¹ankama
Magdeburgom
uravnote¾evanje/S
nekadilec/K
titracijama
©kocjana
kazinski/P
©kocjank/A
MMDCCCLXXXVIII
kro¹njarkam
prezimljenega/P
kro¹njarkah
Ljutomerèank/A
gradbenotehnièen/P
Musorgskemu
loèkovrhovskega/P
prafaktor/J
triindevetdeseturen/P
brezobziren/P
scefra/V
Cezanjevcih
Pavasovièev/P
arèonski/P
pikrosti/T
Oberèe/S
verolomnost/Z
avtoklepark/A
plati¹èe/S
zamotanosti/T
sedemindvajseturen/P
najrazumljivej¹i/Q
osebi/B
totalnosti/T
radioamaterstva
Minerv/A
radioamaterstvo
radioamaterstvu
mineva/V
nepristnej¹i/Q
Finskemu
Skerbi¹/J
Uzbek/M
èasti¾eljnosti/T
kozinski/P
visoèanstev
poslovnosti/T
dvain¹tiridesetodstoten/P
nekorektnosti/T
izdihovanega/P
suhcenega/P
turbinski/P
najdoloènej¹ega/P
aralijama
aralijami
minerk/A
Gluckov/P
i¹karskega/P
Kalabrijkama
Kalabrijkami
nedohranjen/A
nekoristnosti/T
Musorgskega
prezebanje/S
Miladinoviæe/S
rabelj
urejevanje/S
sabelj
Oseka
Oseku
bontonski/P
primorje/N
letnicam/X
zanemari/V
letnicah/X
talentiranega/P
Brun¹ki/N
bostonski/P
Miladinovièe/S
vzvalovljenega/P
Sabejk/A
Dobrijeviè/J
Cezanjevcev
odhrèe/V
odhrèi/V
Cezanjevcem
kompenzirajoèega/P
nedomoljubnosti/T
nakljuènost/Z
hidrodinamièen/P
®aberl/M
¹tiriinosemdeseteren/P
salmiaku
Babenk/A
Babenc/J
minimalizem/K
salmiaka
stanovi¹ki/P
spreobraèati/WYLT
Trafalgar
Lindin/P
Kupetince
Kupetinci
krakovski/P
Hotentoti/T
empiristkami
Mena¹e/J
anofeles/M
Hotentotk/A
empiristkama
osema
Oselj/J
dopolnjevalkam
Stavropolom
dopolnjevalkah
potratne¾/J
Tridentèan/M
Verjankami
Verjankama
neanonimnost/Z
tovarnicah
tovarnicam
Robinzon/M
odprodajami
celinèev/P
heheta/V
Stefanovièe/S
odprodajama
igralnicama
heheti/T
visoèanstvo/N
igralnicami
©trusov/P
bulvarskega/P
primoran/A
nominiranèev/P
predsoben/P
primoral/A
primoram/G
Lindah
Lindam
Dobravljami
razmi¹ljati/LTY
Vinder/J
kratkima/C
kratkimi/C
navzgornjega/P
Stevanovièe/S
Colbertev/P
igralnièarkin/P
Roginskogorèankin/P
Iowkin/P
petmetrskega/P
Stepanovièe/S
najfinalnej¹i/Q
glagolicah
glagolicam
Oseti/T
gomazeèega/P
radikalizirajoè/A
dopolnjevalkin/P
¹tiriinosemdeseteric/A
martinovati/TLW
Stevanoviæe/S
polpriklopnik/M
predsobah
konservativk/A
predsobam
deta¹iranega/P
brezzraèen/P
izumljajoèega/P
devetinsedemdesetleten/P
Ankaran
Vrsno
libretist/M
Lindek
nomadski/P
plombirajoè/A
stopljenim/C
stopljenih/C
komasacij/A
temi¹varskega/P
mencanju/B
medmeten/P
mencanje/SB
Pudobec/K
mencanja/B
neizpodbitnosti/T
eksaktnost/Z
mencanji/B
Stefanoviæe/S
pomaknjenost/Z
borovèev/P
stopljenje/S
osamitven/A
petlitrskega/P
stopljenem/C
Grajen¹èankami
igralnièarkah
igralnièarkam
Grajen¹èankama
cenenega/P
enakono¾ec/K
Roginskogorèankam
Iowkam
Aleutèan/M
Roginskogorèankah
Iowkah
maskira/DV
maltretirajoèega/P
Haberl/M
¹tafeti/T
oljarskega/P
pedofil/M
neprehojenega/P
ne¹kodljivost/Z
Gaberk
ornitolog/M
Maldivijkami
Maldivijkama
epifizam
epifizah
®abelj
predelovalnicama
izsu¹evati/WTL
Pudobom
predelovalnicami
Podobom
regionalkama
apnaricam
apnaricah
regionalkami
Kovorjankama
organiziranost/Z
Kovorjankami
razgaljenje/S
¹tipendiranega/P
Coubertin/M
protizraèen/P
sigurnost/Z
vrsti/VT
scedim/F
scedil/A
skurjenega/P
obsekava/V
zadovoljiv/A
zbirokratiziranega/P
flamenkih/N
zadovoljim/F
zadovoljil/A
sedemmetrski/P
malovernicami
Tomovièev/P
kletarièin/P
odsekati/TUL
malovernicama
®ikarèanov/P
©utarjev/P
Podkrajkin/P
Podgrajkin/P
razdeljenih/B
uglednicah
razdeljenim/B
uglednicam
obsekati/TLU
pljuè
spodsekavanje/S
Maina
Maine
®erovincev
okultistkama
Mainz
®erovincem
Grenobleèankin/P
okultistkami
Mainu
obte¾enega/P
golobinjski/P
spodsekavati/YTL
stagniral/A
stagniram/G
spoznavnosti/T
najneredkej¹i/R
brooklynski/P
preglu¹ljiv/A
tiskajoèim/BX
tiskajoèih/BX
samooploditev/Z
cinkom
kinkni/V
kinkne/V
ginkov/P
robavsastega/P
potuhnjenk/A
nakazati/U
Vinkin/P
cinkov/P
Tinkin/P
murman¹kega/P
razloèeval/A
Zinkin/P
omejenkami
omejenkama
sondiral/A
sondiram/G
©umenjak/M
obse¾enemu/D
Finkin/P
arkebuzir/J
izkazujem/E
sinkov/P
bukovi¹ki/PD
sinkop/A
razgrajaèkama
bukovi¹ko/D
bukovi¹ka/D
razgrajaèkami
razseljenec/K
bukovi¹ke/D
Hinkih/N
razgledati/TLU
Minkin/P
skliceval/A
telovadnicami
telovadnicama
Finkov/P
Podgrajkah
Kobelèan/M
Podkrajkah
Podgrajkam
Podkrajkam
Desklah
Desklam
sostorilèev/P
bliskanje/S
nespodobnikov/P
Hinkov/P
Tugomerov/P
Kinkov/P
Grenobleèankam
Grenobleèankah
trinajsttedenski/P
Vinkov/P
prioricah
ginkih/N
izobra¾enkami
orangutan/M
besni¹ki/P
prioricam
izobra¾enkama
Skakovèank/A
zadovoljen/P
osemin¹tiridesetletnik/M
osemin¹tiridesetletnic/A
Rinkah
najnezahtevnej¹i/Q
obse¾enega/PD
Tinkar/A
Rinkam
podeseterjenost/Z
Vinkah
Vinkam
Tinkah
jahaèe/S
Tinkam
razdeljenem/B
Zinkah
neobremenjen/A
Zinkam
Korelèev/P
Davo¹ankam
Davo¹ankah
raz¾vrkljan/A
raz¾vrkljal/A
raz¾vrkljam/G
®erovincih
bahaèe/S
bahaèk/A
izpolnitelj/J
trobentanje/S
Ho¹iminhu
Finkah
sposojati/WYLT
Finkam
Ho¹iminha
severnoatlantski/P
podklan¹kega/P
tiskajoèem/BX
Minkam
Volèjegrajkami
Minkah
Volèjegrajkama
Trbincem
ma¹èoben/P
pu¹èoben/P
regulirajoè/A
prekopavati/YTL
omogoèanje/S
samoomejuj/V
èuti/BDV
cinkam/GB
cinkal/BA
uravnove¹ajoè/A
hudobah
cinkaj/B
®iberèanov/P
hudobam
jeèmenov/P
Zagonkam
Zagonkah
¹ifrirajoè/A
cinkat/B
kinkam/G
kinkal/A
bretonski/P
prispevajoè/A
Kraljiæev/P
bratonski/P
©martenèank/A
Kopaèankama
izplakovalen/P
tapiserijama
gorel¹kega/P
Kopaèankami
tapiserijami
oseminpetdesettonski/P
ma¹èobam
pu¹èobam
Martinèev/P
ma¹èobah
pu¹èobah
ropotiji/N
zastorèek/K
energijah
energijam
©etarkam
Obrulov/P
Davo¹ankin/P
©etarkah
plotovom
Belogrièan/M
polodprtega/P
hudoben/P
Videmèanov/P
hudobec/K
oltarskega/P
©toklju
antikorozijski/P
vodalskega/P
©toklji
vodulskega/P
preve¹ajoèega/P
Blag¹ièe/S
kakofonij/A
©toklja
©toklje
utele¹enosti/T
Koprèankami
vrbov¹ki/P
Koprèankama
najneduhovitej¹ega/P
sedemintridesetodstoten/P
plotovih
Sombotel
Zemljariè/J
èmrljev/P
Berlièev/P
Mrzloplaninèev/P
marelièen/P
kajaka¹ki/P
Natalijami
Natalijama
nepodjetneje
auschwi¹kega/P
Pavasoviæev/P
hudobij/A
Zagonkin/P
®voklju
fojanskega/P
mehkim/C
®voklji
mehkih/C
samohodkama
®voklja
®voklje
samohodkami
kajaka¹ic/A
nakazama
nakazami
¹oloobveznicam
¹oloobveznicah
de¾elanov/PB
botani¹kega/P
©etarkin/P
©inkov/P
zabavljaèev/P
Szombathelyèanov/P
mehkem/C
Jurjevèièev/P
domi¹ljijam
domi¹ljijah
vaterpolski/P
apnenèastega/P
adsorbira/V
steradian/M
pivovarstvom
Etrurijèev/P
Vezovèank/A
o¾jega/P
melanholiènost/Z
zapoznelega/P
Spodnjereèièankama
nasme¹ek
silvestruje/V
Spodnjereèièankami
posodabljajoè/A
upeha/V
Kraberèank/A
slovenizacij/A
èuva/JV
razgledajo
Tosca
kolutastega/P
Kaledonkama
Toscu
Kaledonkami
ruskega/P
debeloliènost/Z
Kidrièankam
najnadle¾neje
Pestnerjev/P
Kidrièankah
Krivoglavic
©poljarièev/P
Polinezijec/K
drevenenje/S
¹tiriin¹tiridesetdneven/P
vèlanjenost/Z
znamenit/A
Vinjim
znamenje/S
vèlenjenost/Z
Strunov/P
asinhronej¹i/Q
propagandistièen/P
hidrometeorolo¹ki/P
pinjol/A
umskega/P
razre¹uje/V
meseèinah
uperi/V
bodislavski/P
farsièen/P
Lobodama
meseèinam
Lobodami
Krivoglavec/K
predznaèenega/P
babkin/P
¹estlitrskega/P
doseg/MA
kajaka¹ev/P
Sidonèankam
sinjin/A
Rostoèankam
Sidonèankah
Rostoèankah
geranijam
geranijah
Aleksander/K
neotesanèev/P
Stranjèanov/P
kadetinjama
kadetinjami
Pretre¾
pokrovèek/K
Udovièe/S
dosje/J
rjavola¹èev/P
Kidrièankin/P
Exetrèankah
Exetrèankam
repatega/P
vinjet/A
Vinjah
Vinjam
¹estmetrskega/P
Vinjan/M
vinjen/A
Tinjah
Tinjam
Tinjan
zlaticam
zlaticah
Tabri¾ank/A
izpopolnjevanega/P
polnoletnosti/T
predplaèilo/S
losov/P
losos/M
ginjen/AB
zasebni¹tvo
tasmanski/P
nemilega/P
zasebni¹tva
linjev/P
nenavadnosti/T
Hinjah
dodobra
Hinjam
zasebni¹tvu
babkah
babkam
ozar/A
Sidonèankin/P
Rostoèankin/P
Zelnikar/J
vinjak/M
Vinjem
Tinjem
robantiti/TL
obesi¹/X
Toskank/A
Toskani/N
Gornjebistrièankama
ponavljavec/K
Spodnjeotoèanov/P
Gornjebistrièankami
®apu¾
glinièast/A
dinjah
dinjam
Saratovèan/M
limbarskogorskega/P
neplaèan/A
Hinjec/K
Okretièev/P
¹tiriin¹tiridesetmeseèen/P
strujah
Strunah
Exetrèankin/P
strujam
Strunam
nemileje
Trbov¹kov/P
Vitanèankam
Vitanèankah
Trnjaninov/P
bran¾ami
bran¾ama
dodeljuje¹/E
dospi/V
oznanjuje/V
dospe/V
Petrovljankam
Malojelnièan/M
Petrovljankah
molitven/A
okrutne¾/J
Èeba¹ek/K
¹efic/A
Malaèièe/S
rezidentkin/P
anuliranost/Z
eksperimentatorski/P
v¾igalicah
petodstoten/P
Kacafuram
v¾igalicam
Kacafurah
preva¾ajoèega/P
komanditen/P
zbiranje/S
gnal/DOBCAX
gnan/DOBCAX
gnat/DOBXC
Banuèan/M
Kolombanèan/M
¹efov/P
©efov/P
cvetnicah
svetlicah
dosul/A
cvetnicam
svetlicam
dosuj/V
utrujen/CA
spretnicama
visokoleteèega/P
dvainpetdesettonski/P
spretnicami
Aleksandri/N
dosut/A
Aleksandro/N
pe¹èeni¹ki/P
sveèeni¹ki/P
dosti/W
®abkar/J
alogizem/K
rezgeèi/DV
rezgeèe/DV
oteklost/Z
Radeljèan/M
Kamnogorièankin/P
meditacijama
glasilkah
glasilkam
meditacijami
Vukovskodolèan/M
ko¹arka¹ki/P
¹estin¹estdesetkratnik/M
zalo¾bin/P
©kovljank/A
elektrofiltrski/P
golostebelnega/P
Klemenèiè/J
nezazidan/A
utrujal/A
Vitanèankin/P
utrujam/G
Topalovièev/P
apnenkam
Kacafurov/P
apnenkah
ko¹arka¹ic/A
Petrovljankin/P
zastrupljenec/K
Kabulèankam
dodeljujoè/A
Kabulèankah
popolnoma
vèlanjevanje/S
trebu¹en/P
duhovitej¹ega/P
rezidentkah
rezidentkam
Zelnikov/P
kamnose¹kega/P
zalo¾ben/A
kovaèijah
Milaèiæe/S
kovaèijam
odvzemati/YLT
ko¹arka¹ev/P
molitvic/A
trebu¹at/A
Kamnogorièankah
Kamnogorièankam
pri¹leèev/P
scejen/A
daljnoviden/P
enain¹tiridesetiè
zalo¾bah
zalo¾bam
¹krlatu
najtolerantneje
brezupje/N
Pogledèank/A
netoènost/Z
Skadan¹èini/N
¹krlata
agitatorkama
agitatorkami
¹initi/TL
racavega/P
nadelanost/Z
nemoènost/Z
Kabulèankin/P
sedemdesetega/P
melanezijskega/P
Polhograjèanov/P
senzacionalnosti/T
srhkolistnic/A
vinilu