blob: e55292bfec81cc0f7a2bf8c6acd9591aa8af8c39 [file] [log] [blame]
All rights reserved Usmanov Z.D., Soliev O.M., Dovudov G.
Tajik Hunspell Dictionary
Луғати Tajik Hunspell Dictionary мувофиқи литсензияи Apache License 2.0.
http://www.openoffice.org/license.html ташкил карда шудааст.
Луғати Tajik Hunspell Dictionary дар асоси натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотии
кормандони Ташкилоти ҷамъиятии Маркази рушди технологияҳои иттилоотӣ Зафар
Усмонов бо ҳамкорӣ ва дастгирии молиявии Институти Ҷамъияти Кушод дар Тоҷикистон
соли 2014 сохта шудааст.
Версия 1.0.0
Ҳаҷми луғати Tajik Hunspell Dictionary зиёда аз 69 000 воҳидҳои лексикӣ
(префикс, асос, постфикс). Аз он ҷумла 79 префикс, 63571 асос ва 2791
постфиксҳо. Бо истифодаи ин шумораи воҳидҳои лексикӣ дар ҳаҷми зиёда аз 7 млн.
калимаҳои гуногун ҳосил карда мешаванд.
Мундариҷаи луғати Tajik Hunspell Dictionary дар асоси натиҷаҳои бисёрсолаи
корҳои илмӣ тадқиқотии олимони соҳаи лингвистикаи компютерӣ доктори илмҳои
физика ва математика Усмонов Зафар Ҷӯраевич, номзадҳои илмҳои физика ва
математика Солиев Одилхӯҷа Маҳмудхӯҷаевич, Худойбердиев Хуршед Атохонович,
Довудов Гулшан Мирбаҳоевич ба даст омадааст.
Луғати Tajik Hunspell Dictionary бо мақсади ба роҳ мондани имконияти тафтиши
имлои матнҳо бо забони тоҷикиро дар пакети барномаҳои офисӣ OpenOffice,
LibreOffice ва Internet браузерҳои Mozila FireFox, OperaGoogle Chrome истифода
бурда мешавад. Умуман дигар таъминоти барномавӣ ва системаҳои иттилоотӣ, ки
стандарти HunSpell дастгирӣ менамоянд, луғати зеринро бо мақсади васеъ намудани
имкониятҳои худ истифода карда метавонанд.
Барои луғати Tajik Hunspell Dictionary дар ҳудуде, ки қонунгузории амаликунанда
имконият медиҳад (агар дар шакли хаттӣ дигар намуди кафолат муайян нашуда бошад)
ягон кафолат вуҷуд надорад. Соҳибҳуқуқ ва ё ашхоси дигар луғатро чи тавре ки
ҳаст, бе ягон кафолат (пешниҳодшуда ва ё пешбинишаванда) пешниҳод мекунанд.
Тамоми хавфро нисбат ба сифат ва зудкории луғат шумо ба зимма мегиред. Агар дар
луғат нуқсон пайдо шавад, пардохти маблағи таъмир ва ислоҳи он бар зиммаи
шумост.
Луғати Tajik Hunspell Dictionary дар шабакаи Интернет бо суроғаи
www.tajlingvo.tj\project\TajikHunSpellDictionary дастрас мебошад.
Дар вақти дарёфти камбудӣ ва ё нуқсон дар луғати Tajik Hunspell Dictionary ё ин
ки барои пешниҳод ва хулосаи худ оиди луғатро изҳор намудан бо суроғаҳои зерин
info@tajlingvo.tj tajlingvo@gmail.com бо созандагони луғат ба тамос баромада
метавонед. Tajik Hunspell Dictionary
Словарь Tajik Hunspell Dictionary организован на основе лицензии Apache License
2.0. http://www.openoffice.org/license.html. Словарь Tajik Hunspell Dictionary
сформирован в результате научно-исследовательской работы представителей
Общественной организации «Центр развития информационных технологий Зафар
Усманов» с финансовой поддержки Института Открытого Общества в Таджикистане в
2014 году. Версия 1.0.0
Объем словаря Tajik Hunspell Dictionary составляет от 69 000 лексических единиц
(префиксы, корни, постфиксы). В том числе 79 префиксов, 63571 корней и 2791
постфиксов. Словарь предусматривает возможность генерирования таджикских слов
(путем словообразования и словоизменения) исключительно громадного объёма,
предварительно оцениваемого порядком 7 млн. единиц.
Содержание словаря Tajik Hunspell Dictionary получены да основе результатов
многолетних научно исследовательских работ таджикских ученых в области
компьютерной лингвистики доктора физико математических наук Усманова Зафара
Джураевича, кандидатов физико-математических наук Солиева Одила
Махмудходжаевича, Худойбердиева Хуршеда Атохоновича, Довудова Гулшана
Мирбахоевича
Словарь Tajik Hunspell Dictionary можно использовать для обеспечения возможности
правильной проверки орфографии текстов на таджикском языке в программах офиса
OpenOffice, LibreOffice и Internet браузерах Mozila FireFox, OperaGoogle
Chrome. В целом словарь можно использовать для расширения возможностей других
программных обеспечений и информационных систем которые поддерживают и работают
стандарт HunSpell.
Если иное не установлено в письменной форме, правообладатель и/или другие
стороны предоставляют словарь Tajik Hunspell Dictionary «как есть», без каких
либо гарантий (заявленных или подразумеваемых), включая, но, не ограничиваясь,
подразумеваемыми гарантиями товарного состояния при продаже и годности для
определенного применения. Весь риск, как в отношении качества, так и
производительности словаря вы берете на себя. Если в словаре обнаружен дефект,
вы берете на себя стоимость необходимого обслуживания, починки или исправления.
Словарь Tajik Hunspell Dictionary доступен в сети Интернет по адресу
www.tajlingvo.tj\project \TajikHunSpellDictionary.
В случае обнаружения недостатков и \ или дефектов в словаре Tajik Hunspell
Dictionary, а также для предоставления своих предложений и замечаний можете
обратится к разработчикам словаря по адресу info@tajlingvo.tj
tajlingvo@gmail.com. Tajik Hunspell Dictionary
Tajik Hunspell Dictionary is organized on the basis of license Apache License
2.0. http://www.openoffice.org/license.html
Tajik Hunspell Dictionary is generated as a result of research work of
representatives of Public organization «Center of development of information
technologies Zafar Usmanov» and financial support of Institute of the Open
Society in Tajikistan in 2014.
Version 1.0.0
The baggage of Tajik Hunspell Dictionary makes from 69 000 lexical units
(prefixes, roots, postfixes). The dictionary including 79 prefixes, 63571 roots
and 2791 postfixes. The dictionary provides possibility of generating of the
Tajik words (by word-formation and word change) exclusively enormous volume
preliminary estimated rather of 7 million of words.
The maintenance of Tajik Hunspell Dictionary are received by basis of results of
long-term scientifically research works of the Tajik scientists in the field of
computer linguistics the doctor of physical and mathematical sciences, professor
Usmanov Zafar, candidates of physical and mathematical sciences Soliev Odil,
Khudoiberdiev Khurshed, Dovudov Gulshan.
The Tajik Hunspell Dictionary can be used for a possibility of correct spelling
of texts in the Tajik language in office programs such as OpenOffice,
LibreOffice and Internet browsers such as Mozila FireFox, Opera, Google Chrome.
As a whole the dictionary can be used for expansion of possibilities of other
software and information systems which support and work with HunSpell standard.
If other is not established in writing, the legal owner and-or other parties
give dictionary Tajik Hunspell Dictionary «as is», without what or guarantees
(declared or meant), including, but, not being limited, meant guarantees of a
commodity condition at sale and the validity for certain application. All risk
as concerning quality, and productivity of the dictionary you incur. If in the
dictionary defect is found out, you incur cost of necessary service or
correction repairing.
Dictionary Tajik Hunspell Dictionary is accessible in Internet network here
http://www.tajlingvo.tj\ project\tajikHunSpellDictionary
In case of detection of lacks and /or defects in theTajik Hunspell Dictionary,
and also for your granting of the offers and remarks can you will address to
dictionary developers to E-mail address info@tajlingvo.tj or
tajlingvo@gmail.com.