blob: fcc2df35815fca3d6e783f810f2cb55a63ad65c7 [file] [log] [blame]
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
# AFFIXES DU DICTIONNAIRE ORTHOGRAPHIQUE FRANÇAIS «MODERNE» v4.8
# par Olivier R. -- licence MPL 2.0
# Généré le 17 11 2012 à 18:37
# Pour améliorer le dictionnaire, allez sur http://www.dicollecte.org/
SET UTF-8
WORDCHARS -’
TRY esntiarulodcpmévqfgbhàxèjyêMILzACçôîPâùJFSûBVœRDGNETHXkïOwKWYUëQÉZŒüãÎáöóÈíæÅñäśńÿ
MAP 6
MAP aàâäAÀÂÄ
MAP eéèêëEÉÈÊË
MAP iîïyIÎÏY
MAP oôöOÔÖ
MAP uùûüUÙÛÜ
MAP cçCÇ
REP 70
REP ^Ca$ Ça
REP f ph
REP ph f
REP c qu
REP qu c
REP k qu
REP qu k
REP x ct
REP ct x
REP bb b
REP b bb
REP cc c
REP c cc
REP ff f
REP f ff
REP ll l
REP l ll
REP mm m
REP m mm
REP nn n
REP n nn
REP pp p
REP p pp
REP rr r
REP r rr
REP ss s
REP s ss
REP ss c
REP c ss
REP ss ç
REP ç ss
REP tt t
REP t tt
REP œ oe
REP oe œ
REP æ ae
REP ae æ
REP ai é
REP é ai
REP ai è
REP è ai
REP ai ê
REP ê ai
REP ei é
REP é ei
REP ei è
REP è ei
REP ei ê
REP ê ei
REP o au
REP au o
REP o eau
REP eau o
REP ett èt
REP èt ett
REP ell èl
REP èl ell
REP ème e
REP ogue$ ogiste
REP ogiste$ ogue
REP disez$ dites
REP fesez faites
REP faisez faites
REP puit puits
REP sanctionnable punissable
REP questionnable discutable
REP antitartre détartrant
REP ième$ e
REP ème$ e
REP è$ e
KEY azertyuiop|qsdfghjklmù|wxcvbn|aéz|yèu|iço|oàp|aqz|zse|edr|rft|tgy|yhu|uji|iko|olpm|qws|sxd|dcf|fvg|gbh|hnj
ICONV 32
ICONV à à
ICONV â â
ICONV ä ä
ICONV é é
ICONV è è
ICONV ê ê
ICONV ë ë
ICONV î î
ICONV ï ï
ICONV ô ô
ICONV ö ö
ICONV ù ù
ICONV û û
ICONV ü ü
ICONV ÿ ÿ
ICONV ç ç
ICONV À À
ICONV Â Â
ICONV Ä Ä
ICONV É É
ICONV È È
ICONV Ê Ê
ICONV Ë Ë
ICONV Î Î
ICONV Ï Ï
ICONV Ô Ô
ICONV Ö Ö
ICONV Ù Ù
ICONV Û Û
ICONV Ü Ü
ICONV Ÿ Ÿ
ICONV Ç Ç
OCONV 1
OCONV ' ’
FLAG long
FULLSTRIP
NEEDAFFIX ()
FORBIDDENWORD {}
CIRCUMFIX **
KEEPCASE ||
NOSUGGEST --
BREAK 2
BREAK -
BREAK .
COMPOUNDMIN 2
COMPOUNDFLAG ==
AM 326
AM po:nom is:mas
AM po:nom is:fem
AM po:adj
AM po:adj is:epi
AM po:v1t
AM po:nom po:adj
AM po:nom is:mas is:inv
AM po:adv
AM po:nom
AM po:nom is:epi
AM po:v1tp
AM po:geo is:epi is:inv
AM po:nom po:adj is:epi
AM po:v1i
AM po:patr is:epi is:inv
AM po:prn is:mas is:inv
AM po:v1it
AM po:nom is:mas is:sg
AM po:prn is:fem is:inv
AM po:nom is:mas is:pl
AM is:ipre is:3sg
AM is:ifut is:3sg
AM is:cond is:3sg
AM is:ifut is:3pl
AM is:cond is:3pl
AM is:ipre is:3pl
AM po:geo is:fem is:sg
AM is:spre is:3sg
AM is:spre is:3pl
AM is:ifut is:2pl
AM is:ifut is:1pl
AM is:cond is:2pl
AM is:cond is:1pl
AM is:ipre is:1sg
AM is:ipre is:2sg
AM is:impe is:2sg
AM is:ifut is:2sg
AM is:ifut is:1sg
AM is:cond is:2sg
AM is:cond is:1sg
AM po:geo is:mas is:sg
AM is:spre is:1sg
AM po:v1itp
AM is:spre is:2sg
AM po:adj is:epi is:inv
AM po:nom is:fem is:pl
AM po:nom is:fem is:sg
AM is:ppre
AM po:nb is:epi is:pl
AM is:iimp is:3sg
AM is:iimp is:3pl
AM is:simp is:3sg
AM is:ipsi is:3sg
AM is:simp is:3pl
AM po:v1p
AM is:ipre is:1pl
AM po:nom is:fem is:inv
AM is:impe is:1pl
AM is:simp is:2pl
AM is:simp is:1pl
AM is:simp is:1sg
AM is:ipsi is:2pl
AM is:ipsi is:1pl
AM is:infi
AM is:iimp is:2sg
AM is:iimp is:1sg
AM is:simp is:2sg
AM is:ipsi is:2sg
AM is:ipsi is:1sg
AM po:interj
AM is:ipsi is:3pl
AM is:ipre is:2pl
AM is:spre is:2pl
AM is:spre is:1pl
AM is:impe is:2pl
AM is:iimp is:2pl
AM is:iimp is:1pl
AM po:mg
AM po:v3tp
AM is:ppas is:fem is:sg
AM is:ppas is:fem is:pl
AM po:v3t
AM po:v2tp
AM po:v2t
AM is:ppas is:mas is:sg
AM is:ppas is:mas is:pl
AM po:loc.adv
AM po:nom is:epi is:inv
AM is:mas is:sg
AM is:mas is:pl
AM po:v3i
AM po:v2i
AM po:adj is:epi is:sg
AM po:nom po:adj is:mas
AM po:geo is:fem is:pl
AM dp:de+
AM po:v3itp
AM dp:le|la+
AM po:mg po:prep
AM po:v2itp
AM po:v2it
AM po:v1ip
AM is:pl
AM dp:que+
AM po:nom po:adj is:epi is:inv
AM is:ppas is:epi is:inv
AM po:adj is:fem
AM po:v1r
AM po:nom po:adj is:fem
AM po:v1itî
AM po:v1im
AM po:prn is:epi is:inv
AM po:nom is:epi is:pl
AM po:v3it
AM po:v1tîp
AM po:v1tî
AM po:v1itîp
AM po:npr is:epi is:inv
AM po:nom is:epi is:sg
AM is:sg
AM is:ppas is:mas is:inv
AM po:v3p
AM po:v1iî
AM po:adj is:mas
AM po:v1î
AM is:mas is:inv
AM po:adj is:mas is:pl
AM po:v2p
AM po:geo is:mas is:pl
AM po:adj is:mas is:inv
AM po:v3itîp
AM po:loc.adv po:loc.adj
AM po:adj is:mas is:sg
AM po:npr is:mas is:inv
AM po:nom po:adj is:mas is:sg
AM po:nom po:adj is:mas is:pl
AM po:geo is:fem
AM po:nom po:adj is:fem is:sg
AM po:loc.adj
AM po:v3iîp
AM po:v3iî
AM po:nom po:adj is:mas is:inv
AM po:nom po:adj is:fem is:pl
AM po:nom po:adj is:epi is:pl
AM po:geo is:mas is:inv
AM po:v3tîp
AM po:v3tî
AM po:v3ip
AM po:nom po:adj is:epi is:sg
AM po:mg po:detpos is:epi is:sg
AM po:mg po:detpos is:epi is:pl
AM po:mg po:adv
AM po:v3îp
AM po:v3î
AM po:v3t is:infi
AM po:v1îp
AM po:mg po:proneg is:mas is:sg
AM po:mg po:det is:mas is:sg
AM po:mg po:cjco
AM po:v3r
AM po:v3itî
AM po:v2iî
AM po:v2ip
AM po:v1i is:infi
AM po:titr is:mas is:sg
AM po:titr is:mas
AM po:titr is:fem is:sg
AM po:titr is:fem
AM po:adj is:fem is:pl
AM is:fem is:sg
AM is:fem is:pl
AM po:v3i is:infi
AM po:v2î
AM po:titr
AM po:patr is:epi
AM po:mg po:detpos is:fem is:sg
AM po:mg po:det is:fem is:sg
AM po:geo is:epi is:pl
AM po:adj is:fem is:sg
AM is:impe is:2pl ds:+pr
AM is:impe is:1pl ds:+pr
AM po:v3i is:ipre is:3sg
AM po:v2r
AM po:v2itîp
AM po:titr is:mas is:pl
AM po:titr is:fem is:pl
AM po:nb is:epi is:sg
AM po:mg po:properobj is:epi is:3sg
AM po:mg po:prep po:?
AM po:mg po:negadv
AM po:mg po:detneg
AM po:mg po:detind is:mas is:pl
AM po:mg po:detind is:fem is:pl
AM po:mg po:detind
AM po:mg po:detdem is:mas is:sg
AM po:mg po:det is:mas is:pl
AM po:mg po:det is:fem is:pl
AM po:mg po:det is:epi is:pl
AM po:mg po:cjco po:et
AM po:geo is:fem is:inv
AM dp:quoique+
AM dp:puisque+
AM dp:lorsque+
AM dp:ca+
AM po:v3itm
AM po:v3im
AM po:v3i is:ipre is:3pl
AM po:v2tîp
AM po:v2tî
AM po:v2itî
AM po:v1tm
AM po:v1t is:infi
AM po:v1iîp
AM po:v1itpm
AM po:v1itm
AM po:v0e
AM po:v0a
AM po:tag
AM po:prn po:geo is:epi is:inv
AM po:prn is:fem
AM po:pfx
AM po:patr is:fem is:inv
AM po:patr
AM po:npr is:fem is:inv
AM po:nom is:mas is:pl st:prêtre-ouvrier
AM po:nom is:mas is:pl st:prêt-relais
AM po:nom is:mas is:pl st:poisson-scie
AM po:nom is:mas is:pl st:plateau-repas
AM po:nom is:mas is:pl st:pic-vert
AM po:nom is:mas is:pl st:pic-bois
AM po:nom is:mas is:pl st:pan-bagnat
AM po:nom is:mas is:pl st:maître-cylindre
AM po:nom is:mas is:pl st:maître-couple
AM po:nom is:mas is:pl st:martin-pêcheur
AM po:nom is:mas is:pl st:martin-chasseur
AM po:nom is:mas is:pl st:marteau-piqueur
AM po:nom is:mas is:pl st:lieutenant-gouverneur
AM po:nom is:mas is:pl st:laurier-cerise
AM po:nom is:mas is:pl st:grand-père
AM po:nom is:mas is:pl st:gentilhomme
AM po:nom is:mas is:pl st:franc-tireur
AM po:nom is:mas is:pl st:filtre-presse
AM po:nom is:mas is:pl st:double-clic
AM po:nom is:mas is:pl st:court-circuitage
AM po:nom is:mas is:pl st:chow-chow
AM po:nom is:mas is:pl st:chien-assis
AM po:nom is:mas is:pl st:capital-risque
AM po:nom is:mas is:pl st:bouton-d'or
AM po:nom is:mas is:pl st:bateau-lavoir
AM po:nom is:mas is:pl st:aye-aye
AM po:nom is:mas is:pl st:auteur-compositeur
AM po:nom is:mas is:pl st:arc-en-ciel
AM po:nom is:mas is:pl st:analyste-programmeur
AM po:nom is:fem is:sg st:lieutenant-gouverneur
AM po:nom is:fem is:pl st:pot-bouille
AM po:nom is:fem is:pl st:olla-podrida
AM po:nom is:fem is:pl st:location-gérance
AM po:nom is:fem is:pl st:lieutenant-gouverneur
AM po:nom is:fem is:pl st:lampe-tempête
AM po:nom is:fem is:pl st:franc-tireuse
AM po:nom is:fem is:pl st:entrée-sortie
AM po:nom is:fem is:pl st:double-croche
AM po:nom is:fem is:pl st:criste-marine
AM po:nom is:fem is:pl st:charte-partie
AM po:nom is:fem is:pl st:bourse-à-pasteur
AM po:nom is:fem is:pl st:basse-tige
AM po:nom is:fem is:pl st:basse-contre
AM po:nom is:fem is:pl st:analyste-programmeuse
AM po:nom is:epi is:pl st:garde-frontière
AM po:mg po:propersuj po:properobj is:2pl is:epi
AM po:mg po:propersuj po:properobj is:1pl is:epi
AM po:mg po:propersuj is:3sg is:mas
AM po:mg po:propersuj is:3sg is:fem
AM po:mg po:propersuj is:3sg is:1pl is:epi
AM po:mg po:propersuj is:3pl is:mas
AM po:mg po:propersuj is:3pl is:fem
AM po:mg po:propersuj is:2sg is:epi
AM po:mg po:propersuj is:1sg is:epi
AM po:mg po:properobj is:epi is:inv
AM po:mg po:properobj is:epi is:3pl
AM po:mg po:properobj is:epi is:2sg
AM po:mg po:properobj is:epi is:1sg
AM po:mg po:proind
AM po:mg po:prep po:loc.prep
AM po:mg po:prep po:det is:mas is:sg
AM po:mg po:prep po:det is:mas is:pl
AM po:mg po:loc.adv po:loc.prep
AM po:mg po:detind po:detex
AM po:mg po:detind is:mas is:sg
AM po:mg po:detind is:fem is:sg
AM po:mg po:detind is:epi is:sg
AM po:mg po:detind is:epi is:pl
AM po:mg po:detind is:epi
AM po:mg po:detdem is:fem is:sg
AM po:mg po:detdem is:epi is:pl
AM po:mg po:det is:epi is:sg
AM po:mg po:det is:epi is:inv
AM po:mg po:cjsub
AM po:mg po:cjco po:ou
AM po:mg is:mas is:pl
AM po:mg is:mas
AM po:mg is:fem is:pl
AM po:loc.verb
AM po:loc.prep
AM po:loc.nom
AM po:loc
AM po:geo po:patr is:epi is:inv
AM po:geo po:patr
AM po:adv st:vx
AM po:adj po:nom is:epi
AM po:adj is:epi is:pl
AM is:ppas is:mas is:sg is:1sg
AM is:ppas is:epi is:inv is:1sg
AM is:impe is:2sg ds:+y
AM is:impe is:2sg ds:+en
AM is:impe is:2pl ds:+y
AM is:impe is:2pl ds:+en
AM is:impe is:1pl ds:+y
AM is:impe is:1pl ds:+en
AM dp:te+
AM dp:si+
AM dp:se+
AM dp:ne+
AM dp:me+
AM dp:jusque+
AM dp:je+
AF 266
AF S.()
AF S*()
AF F.()
AF a0p+()
AF F*()
AF n'q'l'm't's'
AF L'D'Q'
AF W.()
AF D'Q'
AF a0p.()
AF a2p+()
AF s'
AF n'
AF n'q'l'm'
AF a4p+()
AF n'q'
AF n'q'l't'
AF n'q'm't's'
AF X.()
AF n'q'l'm't'
AF t'
AF W*()
AF n'q'j'l'm't'
AF m'
AF n'j'
AF n'm't'
AF n'j'm't'
AF q'
AF f0p+()
AF n'q'j'l't'
AF n'l'm'
AF n'm'
AF c0p+()
AF L'D'
AF n't'
AF n'l'm't'
AF --
AF ||--
AF n'q'l'
AF d0p+()
AF A.()
AF a1p.()
AF f4p+()
AF n'j'l'm't'
AF L'
AF n'l'
AF b0p+()
AF a3p+()
AF X*()
AF D'L'Q'
AF I.()
AF tA()
AF n'q'd'l'm't's'
AF n'j'l't'
AF f0p.()
AF n'l't'
AF U.||--
AF n'q'l's'
AF m't's'
AF c2p+()
AF Um()
AF n'q'm't'
AF f2p+()
AF c4p+()
AF c0p.()
AF a6p+()
AF wB()
AF i0q+()
AF a8p.()
AF d2p+()
AF d0p.()
AF vA()
AF n'q'j'l'm'
AF wQq+()
AF D'
AF yM()
AF y1()
AF n'm't's'
AF Q'
AF n'q'd'
AF iC()
AF i5q+()
AF I*()
AF yL()
AF uA()
AF d4p+()
AF wD()
AF tF()
AF n'q'd'm't's'
AF pK()
AF n'q'j'l'
AF n'q'c'l'm't'
AF b4p+()
AF b2p+()
AF wQq.()
AF wL()
AF f1p+()
AF n'q'j'
AF iK()
AF c1p.()
AF yV()
AF yD()
AF wT()
AF wS()
AF wR()
AF pS()
AF iG()
AF iE()
AF f3p+()
AF f1p.()
AF a5p.()
AF Ui()
AF S=
AF D'Q'Qj
AF yU()
AF xP()
AF xO()
AF xN()
AF xL()
AF wO()
AF wNq.()
AF tG()
AF tEq.()
AF pF()
AF n'q'd'm't'
AF n'q'c'l'm't's'
AF m'q'd'm't's'
AF iS()
AF iR()
AF iF()
AF iDq+()
AF c5p.()
AF b0p.()
AF a8p+()
AF L'D'Q'Q*
AF A*()
AF yX()
AF yW()
AF yN()
AF yC()
AF yB()
AF yA()
AF xSq+()
AF xQ()
AF xA()
AF wV()
AF wTwU()
AF wP()
AF wM()
AF tM()
AF rA()
AF pZ()
AF pX()
AF pW()
AF pT()
AF pJ()
AF pH()
AF n'q'd'l'
AF m'q'm't's'
AF iQ()
AF iJ()
AF i1q+()
AF fB()
AF d1p.()
AF c3p+()
AF aZ()
AF aY()
AF aG()
AF aD()
AF a0()
AF L'D'Q'Qj
AF D'Q'Q*Si
AF D'Q'Q*
AF ||
AF zE()
AF zA()
AF yZ()
AF yY()
AF yO()
AF yK()
AF yJ()
AF yG()
AF yF()
AF yE()
AF xSq.()
AF xR()
AF xM()
AF xK()
AF xJ()
AF xD()
AF xC()
AF xB()
AF wNq+()
AF wG()
AF wF()
AF wA()
AF vC()
AF uD()
AF uC()
AF tU()
AF tEq+()
AF tD()
AF rD()
AF rC()
AF rArB()
AF qA()
AF pY()
AF pV()
AF pU()
AF pR()
AF pQ()
AF pP()
AF pO()
AF pNq.()
AF pNq+()
AF pM()
AF pHpI()
AF pFpG()
AF pE()
AF pCpD()
AF pC()
AF pB()
AF pA()
AF n'q'd'l'm't'
AF n'l's'
AF n'j'l'm'
AF n'd'
AF m'q'l't's'
AF iY()
AF iX()
AF iW()
AF iV()
AF iU()
AF iT()
AF iP()
AF iO()
AF iN()
AF iM()
AF iI()
AF iDq.()
AF iB()
AF iA()
AF i5q.()
AF i2q+()
AF i0q.()
AF fZ()
AF fY()
AF fD()
AF fC()
AF fA()
AF f5p+()
AF dA()
AF b3p+()
AF aH()
AF aF()
AF aE()
AF aA()
AF S.||()
AF S.
AF Q'QjQ*
AF Q'Q*n'd'j'l'm't's'
AF Q'Q*Qjn'd'j'l'm't's'c'
AF L'D'Q'QjQ*
AF L'D'Q'Q*Qj
AF D'S.
AF D'Qj
PFX L' Y 34
PFX L' 0 l' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 98
PFX L' a l'A a 98
PFX L' à l'À à 98
PFX L' â l'Â â 98
PFX L' e l'E e 98
PFX L' é l'É é 98
PFX L' è l'È è 98
PFX L' ê l'Ê ê 98
PFX L' i l'I i 98
PFX L' î l'Î î 98
PFX L' o l'O o 98
PFX L' ô l'Ô ô 98
PFX L' u l'U u 98
PFX L' y l'Y y 98
PFX L' h l'H h 98
PFX L' œ l'Œ œ 98
PFX L' æ l'Æ æ 98
PFX L' 0 L' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 98
PFX L' a L'A a 98
PFX L' à L'À à 98
PFX L' â L'Â â 98
PFX L' e L'E e 98
PFX L' é L'É é 98
PFX L' è L'È è 98
PFX L' ê L'Ê ê 98
PFX L' i L'I i 98
PFX L' î L'Î î 98
PFX L' o L'O o 98
PFX L' ô L'Ô ô 98
PFX L' u L'U u 98
PFX L' y L'Y y 98
PFX L' h L'H h 98
PFX L' œ L'Œ œ 98
PFX L' æ L'Æ æ 98
PFX D' Y 34
PFX D' 0 d' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 96
PFX D' a d'A a 96
PFX D' à d'À à 96
PFX D' â d'Â â 96
PFX D' e d'E e 96
PFX D' é d'É é 96
PFX D' è d'È è 96
PFX D' ê d'Ê ê 96
PFX D' i d'I i 96
PFX D' î d'Î î 96
PFX D' o d'O o 96
PFX D' ô d'Ô ô 96
PFX D' u d'U u 96
PFX D' y d'Y y 96
PFX D' h d'H h 96
PFX D' œ d'Œ œ 96
PFX D' æ d'Æ æ 96
PFX D' 0 D' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 96
PFX D' a D'A a 96
PFX D' à D'À à 96
PFX D' â D'Â â 96
PFX D' e D'E e 96
PFX D' é D'É é 96
PFX D' è D'È è 96
PFX D' ê D'Ê ê 96
PFX D' i D'I i 96
PFX D' î D'Î î 96
PFX D' o D'O o 96
PFX D' ô D'Ô ô 96
PFX D' u D'U u 96
PFX D' y D'Y y 96
PFX D' h D'H h 96
PFX D' œ D'Œ œ 96
PFX D' æ D'Æ æ 96
PFX Q' Y 34
PFX Q' 0 qu' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 104
PFX Q' a qu'A a 104
PFX Q' à qu'À à 96
PFX Q' â qu'Â â 104
PFX Q' e qu'E e 104
PFX Q' é qu'É é 104
PFX Q' è qu'È è 104
PFX Q' ê qu'Ê ê 104
PFX Q' i qu'I i 104
PFX Q' î qu'Î î 104
PFX Q' o qu'O o 104
PFX Q' ô qu'Ô ô 104
PFX Q' u qu'U u 104
PFX Q' y qu'Y y 104
PFX Q' h qu'H h 104
PFX Q' œ qu'Œ œ 104
PFX Q' æ qu'Æ æ 104
PFX Q' 0 Qu' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 104
PFX Q' a Qu'A a 104
PFX Q' à Qu'À à 104
PFX Q' â Qu'Â â 104
PFX Q' e Qu'E e 104
PFX Q' é Qu'É é 104
PFX Q' è Qu'È è 104
PFX Q' ê Qu'Ê ê 104
PFX Q' i Qu'I i 104
PFX Q' î Qu'Î î 104
PFX Q' o Qu'O o 104
PFX Q' ô Qu'Ô ô 104
PFX Q' u Qu'U u 104
PFX Q' y Qu'Y y 104
PFX Q' h Qu'H h 104
PFX Q' œ Qu'Œ œ 104
PFX Q' æ Qu'Æ æ 104
PFX Q* Y 6
PFX Q* 0 quoiqu' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 201
PFX Q* 0 puisqu' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 202
PFX Q* 0 lorsqu' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 203
PFX Q* 0 Quoiqu' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 201
PFX Q* 0 Puisqu' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 202
PFX Q* 0 Lorsqu' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 203
PFX Qj Y 1
PFX Qj 0 jusqu' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 325
PFX Si Y 1
PFX Si 0 s' . 321
SFX S. Y 2
SFX S. 0 0 . 120
SFX S. 0 s [^sxz] 103
SFX S= Y 1
SFX S= 0 s [^sxz]
SFX X. Y 4
SFX X. 0 0 . 120
SFX X. 0 x [aeoœ]u 103
SFX X. l ux al 103
SFX X. il ux ail 103
SFX A. Y 9
SFX A. 0 0 . 120
SFX A. an en an 103
SFX A. f ves f 103
SFX A. h hes h 103
SFX A. s ses s 103
SFX A. x xes x 103
SFX A. y ies y 103
SFX A. zz zzes zz 103
SFX A. z zzes [^z]z 103
SFX I. Y 7
SFX I. 0 0 . 120
SFX I. a e a 103
SFX I. e i e 103
SFX I. en ina en 103
SFX I. o i o 103
SFX I. um a um 103
SFX I. us i us 103
SFX F. Y 72
SFX F. 0 0 . 170
SFX F. 0 s [eë] 171
SFX F. e 0 [éiï]e 89
SFX F. e s [éiï]e 90
SFX F. rice eur [dt]rice 89
SFX F. rice eurs [dt]rice 90
SFX F. de d de 89
SFX F. de ds de 90
SFX F. fe f fe 89
SFX F. fe fs fe 90
SFX F. anche anc anche 89
SFX F. anche ancs anche 90
SFX F. èche ec èche 89
SFX F. èche ecs èche 90
SFX F. aiche ais aiche 126
SFX F. aîche ais aîche 126
SFX F. khe kh khe 89
SFX F. khe khs khe 90
SFX F. he h [ut]he 89
SFX F. he hs [ut]he 90
SFX F. ke k ke 89
SFX F. ke ks ke 90
SFX F. le l [aiouû]le 89
SFX F. le ls [aiouû]le 90
SFX F. lle l [eiu]lle 89
SFX F. lle ls [eiu]lle 90
SFX F. ne n [aiou]ne 89
SFX F. ne ns [aiou]ne 90
SFX F. nne n [aeo]nne 89
SFX F. nne ns [aeo]nne 90
SFX F. ène en ène 89
SFX F. ène ens ène 90
SFX F. igne in igne 89
SFX F. igne ins igne 90
SFX F. re r [aiuûy]re 89
SFX F. re rs [aiuûy]re 90
SFX F. ère er ère 89
SFX F. ère ers ère 90
SFX F. se s [^us]se 126
SFX F. esse e [^eo].esse 89
SFX F. esse es [^eo].esse 90
SFX F. eresse eur eresse 89
SFX F. eresse eurs eresse 90
SFX F. oresse eur oresse 89
SFX F. oresse eurs oresse 90
SFX F. sse s [^e]sse 126
SFX F. use us [^eo]use 126
SFX F. euse eur euse 89
SFX F. euse eurs euse 90
SFX F. te t [^èt]te 89
SFX F. te ts [^èt]te 90
SFX F. tte t tte 89
SFX F. tte ts tte 90
SFX F. ète et ète 89
SFX F. ète ets ète 90
SFX F. ue u [^gq]ue 89
SFX F. ue us [^gq]ue 90
SFX F. gue g gue 89
SFX F. gue gs gue 90
SFX F. cque c cque 89
SFX F. cque cs cque 90
SFX F. que c [^c]que 89
SFX F. que cs [^c]que 90
SFX F. ève ef ève 89
SFX F. ève efs ève 90
SFX F. ve f [iïu]ve 89
SFX F. ve fs [iïu]ve 90
SFX F. uë u uë 89
SFX F. uë us uë 90
SFX F. üe u üe 89
SFX F. üe us üe 90
SFX F. ze z ze 126
SFX W. N 8
SFX W. 0 0 . 170
SFX W. e es e 171
SFX W. ce x ce 126
SFX W. use ux [eo]use 126
SFX W. ausse aux ausse 126
SFX W. ousse oux ousse 126
SFX W. ale al ale 89
SFX W. ale aux ale 90
SFX S* Y 2
SFX S* 0 0/50 [^sxz] 120
SFX S* 0 s/9 [^sxz] 103
SFX X* Y 4
SFX X* 0 0/50 . 120
SFX X* 0 x/9 [aeoœ]u 103
SFX X* l ux/9 al 103
SFX X* il ux/9 ail 103
SFX A* Y 16
SFX A* an an/50 an 120
SFX A* an en/9 an 103
SFX A* f f/50 f 120
SFX A* f ves/9 f 103
SFX A* h h/50 h 120
SFX A* h hes/9 h 103
SFX A* s s/50 s 120
SFX A* s ses/9 s 103
SFX A* x h/50 x 120
SFX A* x hes/9 x 103
SFX A* y y/50 y 120
SFX A* y ies/9 y 103
SFX A* zz zz/50 zz 120
SFX A* zz zzes/9 zz 103
SFX A* z z/50 [^z]z 120
SFX A* z zzes/9 [^z]z 103
SFX I* Y 12
SFX I* a a/50 a 120
SFX I* a e/9 a 103
SFX I* e e/50 e 120
SFX I* e i/9 e 103
SFX I* en en/50 en 120
SFX I* en ina/9 en 103
SFX I* o o/50 o 120
SFX I* o i/9 o 103
SFX I* um um/50 um 120
SFX I* um a/9 um 103
SFX I* us us/50 us 120
SFX I* us i/9 us 103
SFX F* Y 59
SFX F* 0 0/50 . 170
SFX F* 0 s/9 [eë] 171
SFX F* e 0/50 [éiï]e 89
SFX F* e s/9 [éiï]e 90
SFX F* rice eur/50 [dt]rice 89
SFX F* rice eurs/9 [dt]rice 90
SFX F* de d/50 de 89
SFX F* de ds/9 de 90
SFX F* he h/50 [ut]he 89
SFX F* he hs/9 [ut]he 90
SFX F* èke ek/50 èke 89
SFX F* èke eks/9 èke 90
SFX F* le l/50 [aiouû]le 89
SFX F* le ls/9 [aiouû]le 90
SFX F* lle l/50 [eiu]lle 89
SFX F* lle ls/9 [eiu]lle 90
SFX F* ne n/50 [aiou]ne 89
SFX F* ne ns/9 [aiou]ne 90
SFX F* nne n/50 [aeo]nne 89
SFX F* nne ns/9 [aeo]nne 90
SFX F* gne n/50 igne 89
SFX F* gne ns/9 igne 90
SFX F* re r/50 [aiuûy]re 89
SFX F* re rs/9 [aiuûy]re 90
SFX F* ère er/50 ère 89
SFX F* ère ers/9 ère 90
SFX F* se s/50 [^us]se 126
SFX F* esse e/50 [^eo].esse 89
SFX F* esse es/9 [^eo].esse 90
SFX F* eresse eur/50 eresse 89
SFX F* eresse eurs/9 eresse 90
SFX F* oresse eur/50 oresse 89
SFX F* oresse eurs/9 oresse 90
SFX F* sse s/50 [^e]sse 126
SFX F* use us/50 [^eo]use 126
SFX F* euse eur/50 euse 89
SFX F* euse eurs/9 euse 90
SFX F* te t/50 [^èt]te 89
SFX F* te ts/9 [^èt]te 90
SFX F* tte t/50 tte 89
SFX F* tte ts/9 tte 90
SFX F* ète et/50 ète 89
SFX F* ète ets/9 ète 90
SFX F* ue u/50 [^gq]ue 89
SFX F* ue us/9 [^gq]ue 90
SFX F* gue g/50 gue 89
SFX F* gue gs/9 gue 90
SFX F* cque c/50 cque 89
SFX F* cque cs/9 cque 90
SFX F* que c/50 [^c]que 89
SFX F* que cs/9 [^c]que 90
SFX F* ève ef/50 ève 89
SFX F* ève efs/9 ève 90
SFX F* ve f/50 [iïu]ve 89
SFX F* ve fs/9 [iïu]ve 90
SFX F* uë u/50 uë 89
SFX F* uë us/9 uë 90
SFX F* üe u/50 üe 89
SFX F* üe us/9 üe 90
SFX W* Y 7
SFX W* 0 0/50 . 170
SFX W* e es/9 e 171
SFX W* ce x/50 ce 126
SFX W* use ux/50 [eo]use 126
SFX W* ousse oux/50 ousse 126
SFX W* ale al/50 ale 89
SFX W* ale aux/9 ale 90
PFX Um Y 29
PFX Um 0 0/259 .
PFX Um 0 l' [aàâeèéêiîoôuyœæ] 98
PFX Um 0 d'/1 [aàâeèéêiîoôuyœæ] 96
PFX Um 0 yotta/1 .
PFX Um 0 zetta/1 .
PFX Um 0 exa/1 .
PFX Um 0 l'exa . 98
PFX Um 0 d'exa/1 . 96
PFX Um 0 peta/1 .
PFX Um 0 téra/1 .
PFX Um 0 giga/1 .
PFX Um 0 méga/1 .
PFX Um 0 kilo/1 .
PFX Um 0 hecto/1 .
PFX Um 0 l'hecto . 98
PFX Um 0 d'hecto/1 . 96
PFX Um 0 déca/1 .
PFX Um 0 déci/1 .
PFX Um 0 centi/1 .
PFX Um 0 milli/1 .
PFX Um 0 micro/1 .
PFX Um 0 nano/1 .
PFX Um 0 pico/1 .
PFX Um 0 femto/1 .
PFX Um 0 atto/1 .
PFX Um 0 l'atto . 98
PFX Um 0 d'atto/1 . 96
PFX Um 0 zepto/1 .
PFX Um 0 yocto/1 .
PFX Ui Y 29
PFX Ui 0 0 .
PFX Ui 0 l' [aàâeèéêiîoôuyœæ] 98
PFX Ui 0 d' [aàâeèéêiîoôuyœæ] 96
PFX Ui 0 yotta .
PFX Ui 0 zetta .
PFX Ui 0 exa .
PFX Ui 0 l'exa . 98
PFX Ui 0 d'exa . 96
PFX Ui 0 peta .
PFX Ui 0 téra .
PFX Ui 0 giga .
PFX Ui 0 méga .
PFX Ui 0 kilo .
PFX Ui 0 hecto .
PFX Ui 0 l'hecto . 98
PFX Ui 0 d'hecto . 96
PFX Ui 0 déca .
PFX Ui 0 déci .
PFX Ui 0 centi .
PFX Ui 0 milli .
PFX Ui 0 micro .
PFX Ui 0 nano .
PFX Ui 0 pico .
PFX Ui 0 femto .
PFX Ui 0 atto .
PFX Ui 0 l'atto . 98
PFX Ui 0 d'atto . 96
PFX Ui 0 zepto .
PFX Ui 0 yocto .
PFX U. Y 20
PFX U. 0 Y .
PFX U. 0 Z .
PFX U. 0 E .
PFX U. 0 P .
PFX U. 0 T .
PFX U. 0 G .
PFX U. 0 M .
PFX U. 0 k .
PFX U. 0 h .
PFX U. 0 da .
PFX U. 0 d .
PFX U. 0 c .
PFX U. 0 m .
PFX U. 0 µ .
PFX U. 0 n .
PFX U. 0 p .
PFX U. 0 f .
PFX U. 0 a .
PFX U. 0 z .
PFX U. 0 y .
PFX n' Y 1
PFX n' 0 n' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 323
PFX q' Y 1
PFX q' 0 qu' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 104
PFX d' Y 1
PFX d' 0 d' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 96
PFX j' Y 1
PFX j' 0 j' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 326
PFX c' Y 2
PFX c' 0 c' [eé] 204
PFX c' 0 ç' a 204
PFX l' Y 1
PFX l' 0 l' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 98
PFX m' Y 1
PFX m' 0 m' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 324
PFX t' Y 1
PFX t' 0 t' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 320
PFX s' Y 1
PFX s' 0 s' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 322
SFX zA Y 52
SFX zA voir voir/224 avoir 64
SFX zA voir yant/20 avoir 48
SFX zA avoir eu avoir 85
SFX zA avoir eus avoir 86
SFX zA avoir eue avoir 80
SFX zA avoir eues avoir 81
SFX zA voir i/30 avoir 34
SFX zA voir s/20 avoir 35
SFX zA voir 0/92 avoir 21
SFX zA voir vons/17 avoir 56
SFX zA voir vez/14 avoir 72
SFX zA avoir ont/20 avoir 26
SFX zA voir vais/23 avoir 66
SFX zA voir vais/20 avoir 65
SFX zA voir vait/92 avoir 50
SFX zA voir vions/17 avoir 77
SFX zA voir viez/14 avoir 76
SFX zA voir vaient/20 avoir 51
SFX zA avoir eus/23 avoir 69
SFX zA avoir eus/20 avoir 68
SFX zA avoir eut/92 avoir 53
SFX zA avoir eûmes/17 avoir 63
SFX zA avoir eûtes/14 avoir 62
SFX zA avoir eurent/20 avoir 71
SFX zA voir urai/23 avoir 38
SFX zA voir uras/20 avoir 37
SFX zA voir ura/92 avoir 22
SFX zA voir urons/17 avoir 31
SFX zA voir urez/14 avoir 30
SFX zA voir uront/20 avoir 24
SFX zA voir urais/23 avoir 40
SFX zA voir urais/20 avoir 39
SFX zA voir urait/92 avoir 23
SFX zA voir urions/17 avoir 33
SFX zA voir uriez/14 avoir 32
SFX zA voir uraient/20 avoir 25
SFX zA voir ie/44 avoir 42
SFX zA voir ies/36 avoir 44
SFX zA voir it/92 avoir 28
SFX zA voir yons/56 avoir 74
SFX zA voir yez/31 avoir 73
SFX zA voir ient/20 avoir 29
SFX zA avoir eusse/23 avoir 61
SFX zA avoir eussé avoir 61
SFX zA avoir eusses/20 avoir 67
SFX zA avoir eût/92 avoir 52
SFX zA avoir eussions/17 avoir 60
SFX zA avoir eussiez/14 avoir 59
SFX zA avoir eussent/20 avoir 54
SFX zA voir ie/13 avoir 36
SFX zA voir yons/13 avoir 58
SFX zA voir yez/13 avoir 75
SFX zE Y 49
SFX zE tre tre/53 être 64
SFX zE être étant/6 être 48
SFX zE être été être 106
SFX zE être suis être 34
SFX zE être es/20 être 35
SFX zE être est/126 être 21
SFX zE être sommes être 56
SFX zE tre tes/14 être 72
SFX zE être sont être 26
SFX zE être étais/23 être 66
SFX zE être étais/20 être 65
SFX zE être était/126 être 50
SFX zE être étions/17 être 77
SFX zE être étiez/14 être 76
SFX zE être étaient/126 être 51
SFX zE être fus être 69
SFX zE être fus être 68
SFX zE être fut être 53
SFX zE être fûmes être 63
SFX zE être fûtes être 62
SFX zE être furent être 71
SFX zE être serai être 38
SFX zE être seras être 37
SFX zE être sera être 22
SFX zE être serons être 31
SFX zE être serez être 30
SFX zE être seront être 24
SFX zE être serais être 40
SFX zE être serais être 39
SFX zE être serait être 23
SFX zE être serions être 33
SFX zE être seriez être 32
SFX zE être seraient être 25
SFX zE être sois être 42
SFX zE être sois être 44
SFX zE être soit être 28
SFX zE être soyons être 74
SFX zE être soyez être 73
SFX zE être soient être 29
SFX zE être fusse être 61
SFX zE être fussé être 61
SFX zE être fusses être 67
SFX zE être fût être 52
SFX zE être fussions être 60
SFX zE être fussiez être 59
SFX zE être fussent être 54
SFX zE être sois être 36
SFX zE être soyons être 58
SFX zE être soyez être 75
SFX a0 N 125
SFX a0 er er er 64
SFX a0 er ant [^cg]er 48
SFX a0 cer çant cer 48
SFX a0 ger geant ger 48
SFX a0 er e [^y]er 34
SFX a0 yer ye [^ou]yer 34
SFX a0 yer ie [aou]yer 34
SFX a0 er es [^y]er 35
SFX a0 yer yes [^ou]yer 35
SFX a0 yer ies [aou]yer 35
SFX a0 er e [^y]er 21
SFX a0 yer ye [^ou]yer 21
SFX a0 yer ie [aou]yer 21
SFX a0 er ons [^cg]er 56
SFX a0 cer çons cer 56
SFX a0 ger geons ger 56
SFX a0 er ez er 72
SFX a0 r nt [^y]er 26
SFX a0 yer yent [^ou]yer 26
SFX a0 yer ient [aou]yer 26
SFX a0 er ais [^cg]er 66
SFX a0 cer çais cer 66
SFX a0 ger geais ger 66
SFX a0 er ais [^cg]er 65
SFX a0 cer çais cer 65
SFX a0 ger geais ger 65
SFX a0 er ait [^cg]er 50
SFX a0 cer çait cer 50
SFX a0 ger geait ger 50
SFX a0 er ions er 77
SFX a0 er iez er 76
SFX a0 er aient [^cg]er 51
SFX a0 cer çaient cer 51
SFX a0 ger geaient ger 51
SFX a0 er ai [^cg]er 69
SFX a0 cer çai cer 69
SFX a0 ger geai ger 69
SFX a0 er as [^cg]er 68
SFX a0 cer ças cer 68
SFX a0 ger geas ger 68
SFX a0 er a [^cg]er 53
SFX a0 cer ça cer 53
SFX a0 ger gea ger 53
SFX a0 er âmes [^cg]er 63
SFX a0 cer çâmes cer 63
SFX a0 ger geâmes ger 63
SFX a0 er âtes [^cg]er 62
SFX a0 cer çâtes cer 62
SFX a0 ger geâtes ger 62
SFX a0 er èrent er 71
SFX a0 er erai [^y]er 38
SFX a0 yer yerai [^ou]yer 38
SFX a0 yer ierai [aou]yer 38
SFX a0 er eras [^y]er 37
SFX a0 yer yeras [^ou]yer 37
SFX a0 yer ieras [aou]yer 37
SFX a0 er era [^y]er 22
SFX a0 yer yera [^ou]yer 22
SFX a0 yer iera [aou]yer 22
SFX a0 er erons [^y]er 31
SFX a0 yer yerons [^ou]yer 31
SFX a0 yer ierons [aou]yer 31
SFX a0 er erez [^y]er 30
SFX a0 yer yerez [^ou]yer 30
SFX a0 yer ierez [aou]yer 30
SFX a0 er eront [^y]er 24
SFX a0 yer yeront [^ou]yer 24
SFX a0 yer ieront [aou]yer 24
SFX a0 er erais [^y]er 40
SFX a0 yer yerais [^ou]yer 40
SFX a0 yer ierais [aou]yer 40
SFX a0 er erais [^y]er 39
SFX a0 yer yerais [^ou]yer 39
SFX a0 yer ierais [aou]yer 39
SFX a0 er erait [^y]er 23
SFX a0 yer yerait [^ou]yer 23
SFX a0 yer ierait [aou]yer 23
SFX a0 er erions [^y]er 33
SFX a0 yer yerions [^ou]yer 33
SFX a0 yer ierions [aou]yer 33
SFX a0 er eriez [^y]er 32
SFX a0 yer yeriez [^ou]yer 32
SFX a0 yer ieriez [aou]yer 32
SFX a0 er eraient [^y]er 25
SFX a0 yer yeraient [^ou]yer 25
SFX a0 yer ieraient [aou]yer 25
SFX a0 er e [^y]er 42
SFX a0 yer ye [^ou]yer 42
SFX a0 yer ie [aou]yer 42
SFX a0 er es [^y]er 44
SFX a0 yer yes [^ou]yer 44
SFX a0 yer ies [aou]yer 44
SFX a0 er e [^y]er 28
SFX a0 yer ye [^ou]yer 28
SFX a0 yer ie [aou]yer 28
SFX a0 er ions er 74
SFX a0 er iez er 73
SFX a0 er ent [^y]er 29
SFX a0 yer yent [^ou]yer 29
SFX a0 yer ient [aou]yer 29
SFX a0 er asse [^cg]er 61
SFX a0 cer çasse cer 61
SFX a0 ger geasse ger 61
SFX a0 er asses [^cg]er 67
SFX a0 cer çasses cer 67
SFX a0 ger geasses ger 67
SFX a0 er ât [^cg]er 52
SFX a0 cer çât cer 52
SFX a0 ger geât ger 52
SFX a0 er assions [^cg]er 60
SFX a0 cer çassions cer 60
SFX a0 ger geassions ger 60
SFX a0 er assiez [^cg]er 59
SFX a0 cer çassiez cer 59
SFX a0 ger geassiez ger 59
SFX a0 er assent [^cg]er 54
SFX a0 cer çassent cer 54
SFX a0 ger geassent ger 54
SFX a0 er e [^y]er 36
SFX a0 yer ye [^ou]yer 36
SFX a0 yer ie [aou]yer 36
SFX a0 er ons [^cg]er 58
SFX a0 cer çons cer 58
SFX a0 ger geons ger 58
SFX a0 er ez er 75
SFX a1 Y 125
SFX a1 er er/80 er 64
SFX a1 er ant/16 [^cg]er 48
SFX a1 cer çant/16 cer 48
SFX a1 ger geant/16 ger 48
SFX a1 er e/25 [^y]er 34
SFX a1 yer ye/25 [^ou]yer 34
SFX a1 yer ie/25 [aou]yer 34
SFX a1 er es/13 [^y]er 35
SFX a1 yer yes/13 [^ou]yer 35
SFX a1 yer ies/13 [aou]yer 35
SFX a1 er e/16 [^y]er 21
SFX a1 yer ye/16 [^ou]yer 21
SFX a1 yer ie/16 [aou]yer 21
SFX a1 er ons/13 [^cg]er 56
SFX a1 cer çons/13 cer 56
SFX a1 ger geons/13 ger 56
SFX a1 er ez/13 er 72
SFX a1 er ent/16 [^y]er 26
SFX a1 yer yent/16 [^ou]yer 26
SFX a1 yer ient/16 [aou]yer 26
SFX a1 er ais/25 [^cg]er 66
SFX a1 cer çais/25 cer 66
SFX a1 ger geais/25 ger 66
SFX a1 er ais/13 [^cg]er 65
SFX a1 cer çais/13 cer 65
SFX a1 ger geais/13 ger 65
SFX a1 er ait/16 [^cg]er 50
SFX a1 cer çait/16 cer 50
SFX a1 ger geait/16 ger 50
SFX a1 er ions/13 er 77
SFX a1 er iez/13 er 76
SFX a1 er aient/16 [^cg]er 51
SFX a1 cer çaient/16 cer 51
SFX a1 ger geaient/16 ger 51
SFX a1 er ai/25 [^cg]er 69
SFX a1 cer çai/25 cer 69
SFX a1 ger geai/25 ger 69
SFX a1 er as/13 [^cg]er 68
SFX a1 cer ças/13 cer 68
SFX a1 ger geas/13 ger 68
SFX a1 er a/16 [^cg]er 53
SFX a1 cer ça/16 cer 53
SFX a1 ger gea/16 ger 53
SFX a1 er âmes/13 [^cg]er 63
SFX a1 cer çâmes/13 cer 63
SFX a1 ger geâmes/13 ger 63
SFX a1 er âtes/13 [^cg]er 62
SFX a1 cer çâtes/13 cer 62
SFX a1 ger geâtes/13 ger 62
SFX a1 er èrent/16 er 71
SFX a1 er erai/25 [^y]er 38
SFX a1 yer yerai/25 [^ou]yer 38
SFX a1 yer ierai/25 [aou]yer 38
SFX a1 er eras/13 [^y]er 37
SFX a1 yer yeras/13 [^ou]yer 37
SFX a1 yer ieras/13 [aou]yer 37
SFX a1 er era/16 [^y]er 22
SFX a1 yer yera/16 [^ou]yer 22
SFX a1 yer iera/16 [aou]yer 22
SFX a1 er erons/13 [^y]er 31
SFX a1 yer yerons/13 [^ou]yer 31
SFX a1 yer ierons/13 [aou]yer 31
SFX a1 er erez/13 [^y]er 30
SFX a1 yer yerez/13 [^ou]yer 30
SFX a1 yer ierez/13 [aou]yer 30
SFX a1 er eront/16 [^y]er 24
SFX a1 yer yeront/16 [^ou]yer 24
SFX a1 yer ieront/16 [aou]yer 24
SFX a1 er erais/25 [^y]er 40
SFX a1 yer yerais/25 [^ou]yer 40
SFX a1 yer ierais/25 [aou]yer 40
SFX a1 er erais/13 [^y]er 39
SFX a1 yer yerais/13 [^ou]yer 39
SFX a1 yer ierais/13 [aou]yer 39
SFX a1 er erait/16 [^y]er 23
SFX a1 yer yerait/16 [^ou]yer 23
SFX a1 yer ierait/16 [aou]yer 23
SFX a1 er erions/13 [^y]er 33
SFX a1 yer yerions/13 [^ou]yer 33
SFX a1 yer ierions/13 [aou]yer 33
SFX a1 er eriez/13 [^y]er 32
SFX a1 yer yeriez/13 [^ou]yer 32
SFX a1 yer ieriez/13 [aou]yer 32
SFX a1 er eraient/16 [^y]er 25
SFX a1 yer yeraient/16 [^ou]yer 25
SFX a1 yer ieraient/16 [aou]yer 25
SFX a1 er e/25 [^y]er 42
SFX a1 yer ye/25 [^ou]yer 42
SFX a1 yer ie/25 [aou]yer 42
SFX a1 er es/13 [^y]er 44
SFX a1 yer yes/13 [^ou]yer 44
SFX a1 yer ies/13 [aou]yer 44
SFX a1 er e/16 [^y]er 28
SFX a1 yer ye/16 [^ou]yer 28
SFX a1 yer ie/16 [aou]yer 28
SFX a1 er ions/13 er 74
SFX a1 er iez/13 er 73
SFX a1 er ent/16 [^y]er 29
SFX a1 yer yent/16 [^ou]yer 29
SFX a1 yer ient/16 [aou]yer 29
SFX a1 er asse/25 [^cg]er 61
SFX a1 cer çasse/25 cer 61
SFX a1 ger geasse/25 ger 61
SFX a1 er asses/13 [^cg]er 67
SFX a1 cer çasses/13 cer 67
SFX a1 ger geasses/13 ger 67
SFX a1 er ât/16 [^cg]er 52
SFX a1 cer çât/16 cer 52
SFX a1 ger geât/16 ger 52
SFX a1 er assions/13 [^cg]er 60
SFX a1 cer çassions/13 cer 60
SFX a1 ger geassions/13 ger 60
SFX a1 er assiez/13 [^cg]er 59
SFX a1 cer çassiez/13 cer 59
SFX a1 ger geassiez/13 ger 59
SFX a1 er assent/16 [^cg]er 54
SFX a1 cer çassent/16 cer 54
SFX a1 ger geassent/16 ger 54
SFX a1 er e/13 [^y]er 36
SFX a1 yer ye/13 [^ou]yer 36
SFX a1 yer ie/13 [aou]yer 36
SFX a1 er ons/13 [^cg]er 58
SFX a1 cer çons/13 cer 58
SFX a1 ger geons/13 ger 58
SFX a1 er ez/13 er 75
SFX a2 Y 125
SFX a2 er er/53 er 64
SFX a2 er ant/6 [^cg]er 48
SFX a2 cer çant/6 cer 48
SFX a2 ger geant/6 ger 48
SFX a2 er e/30 [^y]er 34
SFX a2 yer ye/30 [^ou]yer 34
SFX a2 yer ie/30 [aou]yer 34
SFX a2 er es/14 [^y]er 35
SFX a2 yer yes/14 [^ou]yer 35
SFX a2 yer ies/14 [aou]yer 35
SFX a2 er e/6 [^y]er 21
SFX a2 er e/6 [^ou]yer 21
SFX a2 yer ie/6 [aou]yer 21
SFX a2 er ons/17 [^cg]er 56
SFX a2 cer çons/17 cer 56
SFX a2 ger geons/17 ger 56
SFX a2 er ez/14 er 72
SFX a2 er ent/6 [^y]er 26
SFX a2 yer yent/6 [^ou]yer 26
SFX a2 yer ient/6 [aou]yer 26
SFX a2 er ais/30 [^cg]er 66
SFX a2 cer çais/30 cer 66
SFX a2 ger geais/30 ger 66
SFX a2 er ais/14 [^cg]er 65
SFX a2 cer çais/14 cer 65
SFX a2 ger geais/14 ger 65
SFX a2 er ait/6 [^cg]er 50
SFX a2 cer çait/6 cer 50
SFX a2 ger geait/6 ger 50
SFX a2 er ions/17 er 77
SFX a2 er iez/14 er 76
SFX a2 er aient/6 [^cg]er 51
SFX a2 cer çaient/6 cer 51
SFX a2 ger geaient/6 ger 51
SFX a2 er ai/30 [^cg]er 69
SFX a2 cer çai/30 cer 69
SFX a2 ger geai/30 ger 69
SFX a2 er as/14 [^cg]er 68
SFX a2 cer ças/14 cer 68
SFX a2 ger geas/14 ger 68
SFX a2 er a/6 [^cg]er 53
SFX a2 cer ça/6 cer 53
SFX a2 ger gea/6 ger 53
SFX a2 er âmes/17 [^cg]er 63
SFX a2 cer çâmes/17 cer 63
SFX a2 ger geâmes/17 ger 63
SFX a2 er âtes/14 [^cg]er 62
SFX a2 cer çâtes/14 cer 62
SFX a2 ger geâtes/14 ger 62
SFX a2 er èrent/6 er 71
SFX a2 er erai/30 [^y]er 38
SFX a2 yer yerai/30 [^ou]yer 38
SFX a2 yer ierai/30 [aou]yer 38
SFX a2 er eras/14 [^y]er 37
SFX a2 yer yeras/14 [^ou]yer 37
SFX a2 yer ieras/14 [aou]yer 37
SFX a2 er era/6 [^y]er 22
SFX a2 yer yera/6 [^ou]yer 22
SFX a2 yer iera/6 [aou]yer 22
SFX a2 er erons/17 [^y]er 31
SFX a2 yer yerons/17 [^ou]yer 31
SFX a2 yer ierons/17 [aou]yer 31
SFX a2 er erez/14 [^y]er 30
SFX a2 yer yerez/14 [^ou]yer 30
SFX a2 yer ierez/14 [aou]yer 30
SFX a2 er eront/6 [^y]er 24
SFX a2 yer yeront/6 [^ou]yer 24
SFX a2 yer ieront/6 [aou]yer 24
SFX a2 er erais/30 [^y]er 40
SFX a2 yer yerais/30 [^ou]yer 40
SFX a2 yer ierais/30 [aou]yer 40
SFX a2 er erais/14 [^y]er 39
SFX a2 yer yerais/14 [^ou]yer 39
SFX a2 yer ierais/14 [aou]yer 39
SFX a2 er erait/6 [^y]er 23
SFX a2 yer yerait/6 [^ou]yer 23
SFX a2 yer ierait/6 [aou]yer 23
SFX a2 er erions/17 [^y]er 33
SFX a2 yer yerions/17 [^ou]yer 33
SFX a2 yer ierions/17 [aou]yer 33
SFX a2 er eriez/14 [^y]er 32
SFX a2 yer yeriez/14 [^ou]yer 32
SFX a2 yer ieriez/14 [aou]yer 32
SFX a2 er eraient/6 [^y]er 25
SFX a2 yer yeraient/6 [^ou]yer 25
SFX a2 yer ieraient/6 [aou]yer 25
SFX a2 er e/54 [^y]er 42
SFX a2 yer ye/54 [^ou]yer 42
SFX a2 yer ie/54 [aou]yer 42
SFX a2 er es/31 [^y]er 44
SFX a2 yer yes/31 [^ou]yer 44
SFX a2 yer ies/31 [aou]yer 44
SFX a2 er e/6 [^y]er 28
SFX a2 yer ye/6 [^ou]yer 28
SFX a2 yer ie/6 [aou]yer 28
SFX a2 er ions/56 er 74
SFX a2 er iez/31 er 73
SFX a2 er ent/6 [^y]er 29
SFX a2 yer yent/6 [^ou]yer 29
SFX a2 yer ient/6 [aou]yer 29
SFX a2 er asse/30 [^cg]er 61
SFX a2 cer çasse/30 cer 61
SFX a2 ger geasse/30 ger 61
SFX a2 er asses/14 [^cg]er 67
SFX a2 cer çasses/14 cer 67
SFX a2 ger geasses/14 ger 67
SFX a2 er ât/6 [^cg]er 52
SFX a2 cer çât/6 cer 52
SFX a2 ger geât/6 ger 52
SFX a2 er assions/17 [^cg]er 60
SFX a2 cer çassions/17 cer 60
SFX a2 ger geassions/17 ger 60
SFX a2 er assiez/14 [^cg]er 59
SFX a2 cer çassiez/14 cer 59
SFX a2 ger geassiez/14 ger 59
SFX a2 er assent/6 [^cg]er 54
SFX a2 cer çassent/6 cer 54
SFX a2 ger geassent/6 ger 54
SFX a2 er e/31 [^y]er 36
SFX a2 yer ye/31 [^ou]yer 36
SFX a2 yer ie/31 [aou]yer 36
SFX a2 er ons/46 [^cg]er 58
SFX a2 cer çons/46 cer 58
SFX a2 ger geons/46 ger 58
SFX a2 er ez/31 er 75
SFX a3 Y 125
SFX a3 er er/59 er 64
SFX a3 er ant/59 [^cg]er 48
SFX a3 cer çant/59 cer 48
SFX a3 ger geant/59 ger 48
SFX a3 er e/24 [^y]er 34
SFX a3 yer ye/24 [^ou]yer 34
SFX a3 yer ie/24 [aou]yer 34
SFX a3 er es/21 [^y]er 35
SFX a3 yer yes/21 [^ou]yer 35
SFX a3 yer ies/21 [aou]yer 35
SFX a3 er e/12 [^y]er 21
SFX a3 yer ye/12 [^ou]yer 21
SFX a3 yer ie/12 [aou]yer 21
SFX a3 er ons [^cg]er 56
SFX a3 cer çons cer 56
SFX a3 ger geons ger 56
SFX a3 r z er 72
SFX a3 er ent/12 [^y]er 26
SFX a3 yer yent/12 [^ou]yer 26
SFX a3 yer ient/12 [aou]yer 26
SFX a3 er ais/24 [^cg]er 66
SFX a3 cer çais/24 cer 66
SFX a3 ger geais/24 ger 66
SFX a3 er ais/21 [^cg]er 65
SFX a3 cer çais/21 cer 65
SFX a3 ger geais/21 ger 65
SFX a3 er ait/12 [^cg]er 50
SFX a3 cer çait/12 cer 50
SFX a3 ger geait/12 ger 50
SFX a3 er ions er 77
SFX a3 er iez er 76
SFX a3 er aient/12 [^cg]er 51
SFX a3 cer çaient/12 cer 51
SFX a3 ger geaient/12 ger 51
SFX a3 er ai/24 [^cg]er 69
SFX a3 cer çai/24 cer 69
SFX a3 ger geai/24 ger 69
SFX a3 er as/21 [^cg]er 68
SFX a3 cer ças/21 cer 68
SFX a3 ger geas/21 ger 68
SFX a3 er a/12 [^cg]er 53
SFX a3 cer ça/12 cer 53
SFX a3 ger gea/12 ger 53
SFX a3 er âmes [^cg]er 63
SFX a3 cer çâmes cer 63
SFX a3 ger geâmes ger 63
SFX a3 er âtes [^cg]er 62
SFX a3 cer çâtes/12 cer 62
SFX a3 ger geâtes/12 ger 62
SFX a3 er èrent/12 er 71
SFX a3 er erai/24 [^y]er 38
SFX a3 yer yerai/24 [^ou]yer 38
SFX a3 yer ierai/24 [aou]yer 38
SFX a3 er eras/21 [^y]er 37
SFX a3 yer yeras/21 [^ou]yer 37
SFX a3 yer ieras/21 [aou]yer 37
SFX a3 er era/12 [^y]er 22
SFX a3 yer yera/12 [^ou]yer 22
SFX a3 yer iera/12 [aou]yer 22
SFX a3 er erons [^y]er 31
SFX a3 yer yerons [^ou]yer 31
SFX a3 yer ierons [aou]yer 31
SFX a3 er erez [^y]er 30
SFX a3 yer yerez [^ou]yer 30
SFX a3 yer ierez [aou]yer 30
SFX a3 er eront/12 [^y]er 24
SFX a3 yer yeront/12 [^ou]yer 24
SFX a3 yer ieront/12 [aou]yer 24
SFX a3 er erais/24 [^y]er 40
SFX a3 yer yerais/24 [^ou]yer 40
SFX a3 yer ierais/24 [aou]yer 40
SFX a3 er erais/21 [^y]er 39
SFX a3 yer yerais/21 [^ou]yer 39
SFX a3 yer ierais/21 [aou]yer 39
SFX a3 er erait/12 [^y]er 23
SFX a3 yer yerait/12 [^ou]yer 23
SFX a3 yer ierait/12 [aou]yer 23
SFX a3 er erions [^y]er 33
SFX a3 yer yerions [^ou]yer 33
SFX a3 yer ierions [aou]yer 33
SFX a3 er eriez [^y]er 32
SFX a3 yer yeriez [^ou]yer 32
SFX a3 yer ieriez [aou]yer 32
SFX a3 er eraient/12 [^y]er 25
SFX a3 yer yeraient/12 [^ou]yer 25
SFX a3 yer ieraient/12 [aou]yer 25
SFX a3 er e/24 [^y]er 42
SFX a3 yer ye/24 [^ou]yer 42
SFX a3 yer ie/24 [aou]yer 42
SFX a3 er es/21 [^y]er 44
SFX a3 yer yes/21 [^ou]yer 44
SFX a3 yer ies/21 [aou]yer 44
SFX a3 er e/12 [^y]er 28
SFX a3 yer ye/12 [^ou]yer 28
SFX a3 yer ie/12 [aou]yer 28
SFX a3 er ions er 74
SFX a3 er iez er 73
SFX a3 er ent/12 [^y]er 29
SFX a3 yer yent/12 [^ou]yer 29
SFX a3 yer ient/12 [aou]yer 29
SFX a3 er asse/24 [^cg]er 61
SFX a3 cer çasse/24 cer 61
SFX a3 ger geasse/24 ger 61
SFX a3 er asses/21 [^cg]er 67
SFX a3 cer çasses/21 cer 67
SFX a3 ger geasses/21 ger 67
SFX a3 er ât/12 [^cg]er 52
SFX a3 cer çât/12 cer 52
SFX a3 ger geât/12 ger 52
SFX a3 er assions [^cg]er 60
SFX a3 cer çassions cer 60
SFX a3 ger geassions ger 60
SFX a3 er assiez [^cg]er 59
SFX a3 cer çassiez cer 59
SFX a3 ger geassiez ger 59
SFX a3 er assent/12 [^cg]er 54
SFX a3 cer çassent/12 cer 54
SFX a3 ger geassent/12 ger 54
SFX a3 er e/21 [^y]er 36
SFX a3 yer ye/21 [^ou]yer 36
SFX a3 yer ie/21 [aou]yer 36
SFX a3 er ons [^cg]er 58
SFX a3 cer çons cer 58
SFX a3 ger geons ger 58
SFX a3 er ez er 75
SFX a4 Y 125
SFX a4 er er/53 er 64
SFX a4 er ant/6 [^cg]er 48
SFX a4 cer çant/6 cer 48
SFX a4 ger geant/6 ger 48
SFX a4 er e/23 [^y]er 34
SFX a4 yer ye/23 [^ou]yer 34
SFX a4 yer ie/23 [aou]yer 34
SFX a4 er es/20 [^y]er 35
SFX a4 yer yes/20 [^ou]yer 35
SFX a4 yer ies/20 [aou]yer 35
SFX a4 er e/6 [^y]er 21
SFX a4 yer ye/6 [^ou]yer 21
SFX a4 yer ie/6 [aou]yer 21
SFX a4 er ons/17 [^cg]er 56
SFX a4 cer çons/17 cer 56
SFX a4 ger geons/17 ger 56
SFX a4 er ez/14 er 72
SFX a4 er ent/6 [^y]er 26
SFX a4 yer yent/6 [^ou]yer 26
SFX a4 yer ient/6 [aou]yer 26
SFX a4 er ais/23 [^cg]er 66
SFX a4 cer çais/23 cer 66
SFX a4 ger geais/23 ger 66
SFX a4 er ais/20 [^cg]er 65
SFX a4 cer çais/20 cer 65
SFX a4 ger geais/20 ger 65
SFX a4 er ait/6 [^cg]er 50
SFX a4 cer çait/6 cer 50
SFX a4 ger geait/6 ger 50
SFX a4 er ions/17 er 77
SFX a4 er iez/14 er 76
SFX a4 er aient/6 [^cg]er 51
SFX a4 cer çaient/6 cer 51
SFX a4 ger geaient/6 ger 51
SFX a4 er ai/23 [^cg]er 69
SFX a4 cer çai/23 cer 69
SFX a4 ger geai/23 ger 69
SFX a4 er as/20 [^cg]er 68
SFX a4 cer ças/20 cer 68
SFX a4 ger geas/20 ger 68
SFX a4 er a/6 [^cg]er 53
SFX a4 cer ça/6 cer 53
SFX a4 ger gea/6 ger 53
SFX a4 er âmes/17 [^cg]er 63
SFX a4 cer çâmes/17 cer 63
SFX a4 ger geâmes/17 ger 63
SFX a4 er âtes/14 [^cg]er 62
SFX a4 cer çâtes/14 cer 62
SFX a4 ger geâtes/14 ger 62
SFX a4 er èrent/6 er 71
SFX a4 er erai/23 [^y]er 38
SFX a4 yer yerai/23 [^ou]yer 38
SFX a4 yer ierai/23 [aou]yer 38
SFX a4 er eras/20 [^y]er 37
SFX a4 yer yeras/20 [^ou]yer 37
SFX a4 yer ieras/20 [aou]yer 37
SFX a4 er era/6 [^y]er 22
SFX a4 yer yera/6 [^ou]yer 22
SFX a4 yer iera/6 [aou]yer 22
SFX a4 er erons/17 [^y]er 31
SFX a4 yer yerons/17 [^ou]yer 31
SFX a4 yer ierons/17 [aou]yer 31
SFX a4 er erez/14 [^y]er 30
SFX a4 yer yerez/14 [^ou]yer 30
SFX a4 yer ierez/14 [aou]yer 30
SFX a4 er eront/6 [^y]er 24
SFX a4 yer yeront/6 [^ou]yer 24
SFX a4 yer ieront/6 [aou]yer 24
SFX a4 er erais/23 [^y]er 40
SFX a4 yer yerais/23 [^ou]yer 40
SFX a4 yer ierais/23 [aou]yer 40
SFX a4 er erais/20 [^y]er 39
SFX a4 yer yerais/20 [^ou]yer 39
SFX a4 yer ierais/20 [aou]yer 39
SFX a4 er erait/6 [^y]er 23
SFX a4 yer yerait/6 [^ou]yer 23
SFX a4 yer ierait/6 [aou]yer 23
SFX a4 er erions/17 [^y]er 33
SFX a4 yer yerions/17 [^ou]yer 33
SFX a4 yer ierions/17 [aou]yer 33
SFX a4 er eriez/14 [^y]er 32
SFX a4 yer yeriez/14 [^ou]yer 32
SFX a4 yer ieriez/14 [aou]yer 32
SFX a4 er eraient/6 [^y]er 25
SFX a4 yer yeraient/6 [^ou]yer 25
SFX a4 yer ieraient/6 [aou]yer 25
SFX a4 er e/44 [^y]er 42
SFX a4 yer ye/44 [^ou]yer 42
SFX a4 yer ie/44 [aou]yer 42
SFX a4 er es/36 [^y]er 44
SFX a4 yer yes/36 [^ou]yer 44
SFX a4 yer ies/36 [aou]yer 44
SFX a4 er e/6 [^y]er 28
SFX a4 yer ye/6 [^ou]yer 28
SFX a4 yer ie/6 [aou]yer 28
SFX a4 er ions/56 er 74
SFX a4 er iez/31 er 73
SFX a4 er ent/6 [^y]er 29
SFX a4 yer yent/6 [^ou]yer 29
SFX a4 yer ient/6 [aou]yer 29
SFX a4 er asse/23 [^cg]er 61
SFX a4 cer çasse/23 cer 61
SFX a4 ger geasse/23 ger 61
SFX a4 er asses/20 [^cg]er 67
SFX a4 cer çasses/20 cer 67
SFX a4 ger geasses/20 ger 67
SFX a4 er ât/6 [^cg]er 52
SFX a4 cer çât/6 cer 52
SFX a4 ger geât/6 ger 52
SFX a4 er assions/17 [^cg]er 60
SFX a4 cer çassions/17 cer 60
SFX a4 ger geassions/17 ger 60
SFX a4 er assiez/14 [^cg]er 59
SFX a4 cer çassiez/14 cer 59
SFX a4 ger geassiez/14 ger 59
SFX a4 er assent/6 [^cg]er 54
SFX a4 cer çassent/6 cer 54
SFX a4 ger geassent/6 ger 54
SFX a4 er e/36 [^y]er 36
SFX a4 yer ye/36 [^ou]yer 36
SFX a4 yer ie/36 [aou]yer 36
SFX a4 er ons/46 [^cg]er 58
SFX a4 cer çons/46 cer 58
SFX a4 ger geons/46 ger 58
SFX a4 er ez/31 er 75
SFX a5 Y 125
SFX a5 er er/89 er 64
SFX a5 er ant/18 [^cg]er 48
SFX a5 cer çant/18 cer 48
SFX a5 ger geant/18 ger 48
SFX a5 er e/27 [^y]er 34
SFX a5 yer ye/27 [^ou]yer 34
SFX a5 yer ie/27 [aou]yer 34
SFX a5 er es/26 [^y]er 35
SFX a5 yer yes/26 [^ou]yer 35
SFX a5 yer ies/26 [aou]yer 35
SFX a5 er e/18 [^y]er 21
SFX a5 yer ye/18 [^ou]yer 21
SFX a5 yer ie/18 [aou]yer 21
SFX a5 er ons/35 [^cg]er 56
SFX a5 cer çons/35 cer 56
SFX a5 ger geons/35 ger 56
SFX a5 r z/32 er 72
SFX a5 er ent/18 [^y]er 26
SFX a5 yer yent/18 [^ou]yer 26
SFX a5 yer ient/18 [aou]yer 26
SFX a5 er ais/27 [^cg]er 66
SFX a5 cer çais/27 cer 66
SFX a5 ger geais/27 ger 66
SFX a5 er ais/26 [^cg]er 65
SFX a5 cer çais/26 cer 65
SFX a5 ger geais/26 ger 65
SFX a5 er ait/18 [^cg]er 50
SFX a5 cer çait/18 cer 50
SFX a5 ger geait/18 ger 50
SFX a5 er ions/35 er 77
SFX a5 er iez/32 er 76
SFX a5 er aient/18 [^cg]er 51
SFX a5 cer çaient/18 cer 51
SFX a5 ger geaient/18 ger 51
SFX a5 er ai/27 [^cg]er 69
SFX a5 cer çai/27 cer 69
SFX a5 ger geai/27 ger 69
SFX a5 er as/26 [^cg]er 68
SFX a5 cer ças/26 cer 68
SFX a5 ger geas/26 ger 68
SFX a5 er a/18 [^cg]er 53
SFX a5 cer ça/18 cer 53
SFX a5 ger gea/18 ger 53
SFX a5 er âmes/35 [^cg]er 63
SFX a5 cer çâmes/35 cer 63
SFX a5 ger geâmes/35 ger 63
SFX a5 er âtes/32 [^cg]er 62
SFX a5 cer çâtes/32 cer 62
SFX a5 ger geâtes/32 ger 62
SFX a5 er èrent/18 er 71
SFX a5 er erai/27 [^y]er 38
SFX a5 yer yerai/27 [^ou]yer 38
SFX a5 yer ierai/27 [aou]yer 38
SFX a5 er eras/26 [^y]er 37
SFX a5 yer yeras/26 [^ou]yer 37
SFX a5 yer ieras/26 [aou]yer 37
SFX a5 er era/18 [^y]er 22
SFX a5 yer yera/18 [^ou]yer 22
SFX a5 yer iera/18 [aou]yer 22
SFX a5 er erons/35 [^y]er 31
SFX a5 yer yerons/35 [^ou]yer 31
SFX a5 yer ierons/35 [aou]yer 31
SFX a5 er erez/32 [^y]er 30
SFX a5 yer yerez/32 [^ou]yer 30
SFX a5 yer ierez/32 [aou]yer 30
SFX a5 er eront/18 [^y]er 24
SFX a5 yer yeront/18 [^ou]yer 24
SFX a5 yer ieront/18 [aou]yer 24
SFX a5 er erais/27 [^y]er 40
SFX a5 yer yerais/27 [^ou]yer 40
SFX a5 yer ierais/27 [aou]yer 40
SFX a5 er erais/26 [^y]er 39
SFX a5 yer yerais/26 [^ou]yer 39
SFX a5 yer ierais/26 [aou]yer 39
SFX a5 er erait/18 [^y]er 23
SFX a5 yer yerait/18 [^ou]yer 23
SFX a5 yer ierait/18 [aou]yer 23
SFX a5 er erions/35 [^y]er 33
SFX a5 yer yerions/35 [^ou]yer 33
SFX a5 yer ierions/35 [aou]yer 33
SFX a5 er eriez/32 [^y]er 32
SFX a5 yer yeriez/32 [^ou]yer 32
SFX a5 yer ieriez/32 [aou]yer 32
SFX a5 er eraient/18 [^y]er 25
SFX a5 yer yeraient/18 [^ou]yer 25
SFX a5 yer ieraient/18 [aou]yer 25
SFX a5 er e/27 [^y]er 42
SFX a5 yer ye/27 [^ou]yer 42
SFX a5 yer ie/27 [aou]yer 42
SFX a5 er es/26 [^y]er 44
SFX a5 yer yes/26 [^ou]yer 44
SFX a5 yer ies/26 [aou]yer 44
SFX a5 er e/18 [^y]er 28
SFX a5 yer ye/18 [^ou]yer 28
SFX a5 yer ie/18 [aou]yer 28
SFX a5 er ions/35 er 74
SFX a5 er iez/32 er 73
SFX a5 er ent/18 [^y]er 29
SFX a5 yer yent/18 [^ou]yer 29
SFX a5 yer ient/18 [aou]yer 29
SFX a5 er asse/27 [^cg]er 61
SFX a5 cer çasse/27 cer 61
SFX a5 ger geasse/27 ger 61
SFX a5 er asses/26 [^cg]er 67
SFX a5 cer çasses/26 cer 67
SFX a5 ger geasses/26 ger 67
SFX a5 er ât/18 [^cg]er 52
SFX a5 cer çât/18 cer 52
SFX a5 ger geât/18 ger 52
SFX a5 er assions/35 [^cg]er 60
SFX a5 cer çassions/35 cer 60
SFX a5 ger geassions/35 ger 60
SFX a5 er assiez/32 [^cg]er 59
SFX a5 cer çassiez/32 cer 59
SFX a5 ger geassiez/32 ger 59
SFX a5 er assent/18 [^cg]er 54
SFX a5 cer çassent/18 cer 54
SFX a5 ger geassent/18 ger 54
SFX a5 er e/32 [^y]er 36
SFX a5 yer e/32 [^ou]yer 36
SFX a5 yer ie/32 [aou]yer 36
SFX a5 er ons/13 [^cg]er 58
SFX a5 cer çons/13 cer 58
SFX a5 ger geons/13 ger 58
SFX a5 er ez/32 er 75
SFX a6 Y 76
SFX a6 er er/12 er 64
SFX a6 er ant/12 [^cg]er 48
SFX a6 cer çant/12 cer 48
SFX a6 ger geant/12 ger 48
SFX a6 er e/12 [^y]er 21
SFX a6 yer ye/12 [^ou]yer 21
SFX a6 yer ie/12 [aou]yer 21
SFX a6 er ons [^cg]er 56
SFX a6 cer çons cer 56
SFX a6 ger geons ger 56
SFX a6 er ez er 72
SFX a6 er ent/12 [^y]er 26
SFX a6 yer yent/12 [^ou]yer 26
SFX a6 yer ient/12 [aou]yer 26
SFX a6 er ait/12 [^cg]er 50
SFX a6 cer çait/12 cer 50
SFX a6 ger geait/12 ger 50
SFX a6 er ions er 77
SFX a6 er iez er 76
SFX a6 er aient/12 [^cg]er 51
SFX a6 cer çaient/12 cer 51
SFX a6 ger geaient/12 ger 51
SFX a6 er a/12 [^cg]er 53
SFX a6 cer ça/12 cer 53
SFX a6 ger gea/12 ger 53
SFX a6 er âmes [^cg]er 63
SFX a6 cer çâmes cer 63
SFX a6 ger geâmes ger 63
SFX a6 er âtes [^cg]er 62
SFX a6 cer çâtes/12 cer 62
SFX a6 ger geâtes/12 ger 62
SFX a6 er èrent/12 er 71
SFX a6 er era/12 [^y]er 22
SFX a6 yer yera/12 [^ou]yer 22
SFX a6 yer iera/12 [aou]yer 22
SFX a6 er erons [^y]er 31
SFX a6 yer yerons [^ou]yer 31
SFX a6 yer ierons [aou]yer 31
SFX a6 er erez [^y]er 30
SFX a6 yer yerez [^ou]yer 30
SFX a6 yer ierez [aou]yer 30
SFX a6 er eront/12 [^y]er 24
SFX a6 yer yeront/12 [^ou]yer 24
SFX a6 yer ieront/12 [aou]yer 24
SFX a6 er erait/12 [^y]er 23
SFX a6 yer yerait/12 [^ou]yer 23
SFX a6 yer ierait/12 [aou]yer 23
SFX a6 er erions [^y]er 33
SFX a6 yer yerions [^ou]yer 33
SFX a6 yer ierions [aou]yer 33
SFX a6 er eriez [^y]er 32
SFX a6 yer yeriez [^ou]yer 32
SFX a6 yer ieriez [aou]yer 32
SFX a6 er eraient/12 [^y]er 25
SFX a6 yer yeraient/12 [^ou]yer 25
SFX a6 yer ieraient/12 [aou]yer 25
SFX a6 er e/12 [^y]er 28
SFX a6 yer ye/12 [^ou]yer 28
SFX a6 yer ie/12 [aou]yer 28
SFX a6 er ions er 74
SFX a6 er iez er 73
SFX a6 er ent/12 [^y]er 29
SFX a6 yer yent/12 [^ou]yer 29
SFX a6 yer ient/12 [aou]yer 29
SFX a6 er ât/12 [^cg]er 52
SFX a6 cer çât/12 cer 52
SFX a6 ger geât/12 ger 52
SFX a6 er assions [^cg]er 60
SFX a6 cer çassions cer 60
SFX a6 ger geassions ger 60
SFX a6 er assiez [^cg]er 59
SFX a6 cer çassiez cer 59
SFX a6 ger geassiez ger 59
SFX a6 er assent/12 [^cg]er 54
SFX a6 cer çassent/12 cer 54
SFX a6 ger geassent/12 ger 54
SFX a8 N 17
SFX a8 er er/227 er 64
SFX a8 er ant [^cg]er 48
SFX a8 cer çant cer 48
SFX a8 ger geant ger 48
SFX a8 er e/13 er 21
SFX a8 er ait/13 [^cg]er 50
SFX a8 cer çait/13 cer 50
SFX a8 ger geait/13 ger 50
SFX a8 er a/13 [^cg]er 53
SFX a8 cer ça/13 cer 53
SFX a8 ger gea/13 ger 53
SFX a8 er era/13 er 22
SFX a8 er erait/13 er 23
SFX a8 er e/13 er 28
SFX a8 er ât/13 [^cg]er 52
SFX a8 cer çât/13 cer 52
SFX a8 ger geât/13 ger 52
SFX a9 N 11
SFX a9 er ent/13 er 26
SFX a9 er aient/13 [^cg]er 51
SFX a9 cer çaient/13 cer 51
SFX a9 ger geaient/13 ger 51
SFX a9 er èrent/13 er 71
SFX a9 er eront/13 er 24
SFX a9 er eraient/13 er 25
SFX a9 er ent/13 er 29
SFX a9 er assent/13 [^cg]er 54
SFX a9 cer çassent/13 cer 54
SFX a9 ger geassent/13 ger 54
SFX b0 N 254
SFX b0 er er er 64
SFX b0 er ant [^c]er 48
SFX b0 cer çant cer 48
SFX b0 ecer èce ecer 34
SFX b0 emer ème emer 34
SFX b0 ener ène ener 34
SFX b0 eper èpe eper 34
SFX b0 erer ère erer 34
SFX b0 eser èse eser 34
SFX b0 ever ève ever 34
SFX b0 evrer èvre evrer 34
SFX b0 eter ète eter 34
SFX b0 eler èle eler 34
SFX b0 ecer èces ecer 35
SFX b0 emer èmes emer 35
SFX b0 ener ènes ener 35
SFX b0 eper èpes eper 35
SFX b0 erer ères erer 35
SFX b0 eser èses eser 35
SFX b0 ever èves ever 35
SFX b0 evrer èvres evrer 35
SFX b0 eter ètes eter 35
SFX b0 eler èles eler 35
SFX b0 ecer èce ecer 21
SFX b0 emer ème emer 21
SFX b0 ener ène ener 21
SFX b0 eper èpe eper 21
SFX b0 erer ère erer 21
SFX b0 eser èse eser 21
SFX b0 ever ève ever 21
SFX b0 evrer èvre evrer 21
SFX b0 eter ète eter 21
SFX b0 eler èle eler 21
SFX b0 er ons [^c]er 56
SFX b0 cer çons cer 56
SFX b0 er ez er 72
SFX b0 ecer ècent ecer 26
SFX b0 emer èment emer 26
SFX b0 ener ènent ener 26
SFX b0 eper èpent eper 26
SFX b0 erer èrent erer 26
SFX b0 eser èsent eser 26
SFX b0 ever èvent ever 26
SFX b0 evrer èvrent evrer 26
SFX b0 eter ètent eter 26
SFX b0 eler èlent eler 26
SFX b0 er ais [^c]er 66
SFX b0 cer çais cer 66
SFX b0 er ais [^c]er 65
SFX b0 cer çais cer 65
SFX b0 er ait [^c]er 50
SFX b0 cer çait cer 50
SFX b0 er ions er 77
SFX b0 er iez er 76
SFX b0 er aient [^c]er 51
SFX b0 cer çaient cer 51
SFX b0 er ai [^c]er 69
SFX b0 cer çai cer 69
SFX b0 er as [^c]er 68
SFX b0 cer ças cer 68
SFX b0 er a [^c]er 53
SFX b0 cer ça cer 53
SFX b0 er âmes [^c]er 63
SFX b0 cer çâmes cer 63
SFX b0 er âtes [^c]er 62
SFX b0 cer çâtes cer 62
SFX b0 er èrent er 71
SFX b0 ecer ècerai ecer 38
SFX b0 emer èmerai emer 38
SFX b0 ener ènerai ener 38
SFX b0 eper èperai eper 38
SFX b0 erer èrerai erer 38
SFX b0 eser èserai eser 38
SFX b0 ever èverai ever 38
SFX b0 evrer èvrerai evrer 38
SFX b0 eter èterai eter 38
SFX b0 eler èlerai eler 38
SFX b0 ecer èceras ecer 37
SFX b0 emer èmeras emer 37
SFX b0 ener èneras ener 37
SFX b0 eper èperas eper 37
SFX b0 erer èreras erer 37
SFX b0 eser èseras eser 37
SFX b0 ever èveras ever 37
SFX b0 evrer èvreras evrer 37
SFX b0 eter èteras eter 37
SFX b0 eler èleras eler 37
SFX b0 ecer ècera ecer 22
SFX b0 emer èmera emer 22
SFX b0 ener ènera ener 22
SFX b0 eper èpera eper 22
SFX b0 erer èrera erer 22
SFX b0 eser èsera eser 22
SFX b0 ever èvera ever 22
SFX b0 evrer èvrera evrer 22
SFX b0 eter ètera eter 22
SFX b0 eler èlera eler 22
SFX b0 ecer ècerons ecer 31
SFX b0 emer èmerons emer 31
SFX b0 ener ènerons ener 31
SFX b0 eper èperons eper 31
SFX b0 erer èrerons erer 31
SFX b0 eser èserons eser 31
SFX b0 ever èverons ever 31
SFX b0 evrer èvrerons evrer 31
SFX b0 eter èterons eter 31
SFX b0 eler èlerons eler 31
SFX b0 ecer ècerez ecer 30
SFX b0 emer èmerez emer 30
SFX b0 ener ènerez ener 30
SFX b0 eper èperez eper 30
SFX b0 erer èrerez erer 30
SFX b0 eser èserez eser 30
SFX b0 ever èverez ever 30
SFX b0 evrer èvrerez evrer 30
SFX b0 eter èterez eter 30
SFX b0 eler èlerez eler 30
SFX b0 ecer èceront ecer 24
SFX b0 emer èmeront emer 24
SFX b0 ener èneront ener 24
SFX b0 eper èperont eper 24
SFX b0 erer èreront erer 24
SFX b0 eser èseront eser 24
SFX b0 ever èveront ever 24
SFX b0 evrer èvreront evrer 24
SFX b0 eter èteront eter 24
SFX b0 eler èleront eler 24
SFX b0 ecer ècerais ecer 40
SFX b0 emer èmerais emer 40
SFX b0 ener ènerais ener 40
SFX b0 eper èperais eper 40
SFX b0 erer èrerais erer 40
SFX b0 eser èserais eser 40
SFX b0 ever èverais ever 40
SFX b0 evrer èvrerais evrer 40
SFX b0 eter èterais eter 40
SFX b0 eler èlerais eler 40
SFX b0 ecer ècerais ecer 39
SFX b0 emer èmerais emer 39
SFX b0 ener ènerais ener 39
SFX b0 eper èperais eper 39
SFX b0 erer èrerais erer 39
SFX b0 eser èserais eser 39
SFX b0 ever èverais ever 39
SFX b0 evrer èvrerais evrer 39
SFX b0 eter èterais eter 39
SFX b0 eler èlerais eler 39
SFX b0 ecer ècerait ecer 23
SFX b0 emer èmerait emer 23
SFX b0 ener ènerait ener 23
SFX b0 eper èperait eper 23
SFX b0 erer èrerait erer 23
SFX b0 eser èserait eser 23
SFX b0 ever èverait ever 23
SFX b0 evrer èvrerait evrer 23
SFX b0 eter èterait eter 23
SFX b0 eler èlerait eler 23
SFX b0 ecer ècerions ecer 33
SFX b0 emer èmerions emer 33
SFX b0 ener ènerions ener 33
SFX b0 eper èperions eper 33
SFX b0 erer èrerions erer 33
SFX b0 eser èserions eser 33
SFX b0 ever èverions ever 33
SFX b0 evrer èvrerions evrer 33
SFX b0 eter èterions eter 33
SFX b0 eler èlerions eler 33
SFX b0 ecer èceriez ecer 32
SFX b0 emer èmeriez emer 32
SFX b0 ener èneriez ener 32
SFX b0 eper èperiez eper 32
SFX b0 erer èreriez erer 32
SFX b0 eser èseriez eser 32
SFX b0 ever èveriez ever 32
SFX b0 evrer èvreriez evrer 32
SFX b0 eter èteriez eter 32
SFX b0 eler èleriez eler 32
SFX b0 ecer èceraient ecer 25
SFX b0 emer èmeraient emer 25
SFX b0 ener èneraient ener 25
SFX b0 eper èperaient eper 25
SFX b0 erer èreraient erer 25
SFX b0 eser èseraient eser 25
SFX b0 ever èveraient ever 25
SFX b0 evrer èvreraient evrer 25
SFX b0 eter èteraient eter 25
SFX b0 eler èleraient eler 25
SFX b0 ecer èce ecer 42
SFX b0 emer ème emer 42
SFX b0 ener ène ener 42
SFX b0 eper èpe eper 42
SFX b0 erer ère erer 42
SFX b0 eser èse eser 42
SFX b0 ever ève ever 42
SFX b0 evrer èvre evrer 42
SFX b0 eter ète eter 42
SFX b0 eler èle eler 42
SFX b0 ecer èces ecer 44
SFX b0 emer èmes emer 44
SFX b0 ener ènes ener 44
SFX b0 eper èpes eper 44
SFX b0 erer ères erer 44
SFX b0 eser èses eser 44
SFX b0 ever èves ever 44
SFX b0 evrer èvres evrer 44
SFX b0 eter ètes eter 44
SFX b0 eler èles eler 44
SFX b0 ecer èce ecer 28
SFX b0 emer ème emer 28
SFX b0 ener ène ener 28
SFX b0 eper èpe eper 28
SFX b0 erer ère erer 28
SFX b0 eser èse eser 28
SFX b0 ever ève ever 28
SFX b0 evrer èvre evrer 28
SFX b0 eter ète eter 28
SFX b0 eler èle eler 28
SFX b0 er ions er 74
SFX b0 er iez er 73
SFX b0 ecer ècent ecer 29
SFX b0 emer èment emer 29
SFX b0 ener ènent ener 29
SFX b0 eper èpent eper 29
SFX b0 erer èrent erer 29
SFX b0 eser èsent eser 29
SFX b0 ever èvent ever 29
SFX b0 evrer èvrent evrer 29
SFX b0 eter ètent eter 29
SFX b0 eler èlent eler 29
SFX b0 er asse [^c]er 61
SFX b0 cer çasse cer 61
SFX b0 er asses [^c]er 67
SFX b0 cer çasses cer 67
SFX b0 er ât [^c]er 52
SFX b0 cer çât cer 52
SFX b0 er assions [^c]er 60
SFX b0 cer çassions cer 60
SFX b0 er assiez [^c]er 59
SFX b0 cer çassiez cer 59
SFX b0 er assent [^c]er 54
SFX b0 cer çassent cer 54
SFX b0 ecer èce ecer 36
SFX b0 emer ème emer 36
SFX b0 ener ène ener 36
SFX b0 eper èpe eper 36
SFX b0 erer ère erer 36
SFX b0 eser èse eser 36
SFX b0 ever ève ever 36
SFX b0 evrer èvre evrer 36
SFX b0 eter ète eter 36
SFX b0 eler èle eler 36
SFX b0 er ons [^c]er 58
SFX b0 cer çons cer 58
SFX b0 er ez er 75
SFX b1 Y 254
SFX b1 er er/80 er 64
SFX b1 er ant/16 [^c]er 48
SFX b1 cer çant/16 cer 48
SFX b1 ecer èce/25 ecer 34
SFX b1 emer ème/25 emer 34
SFX b1 ener ène/25 ener 34
SFX b1 eper èpe/25 eper 34
SFX b1 erer ère/25 erer 34
SFX b1 eser èse/25 eser 34
SFX b1 ever ève/25 ever 34
SFX b1 evrer èvre/25 evrer 34
SFX b1 eter ète/25 eter 34
SFX b1 eler èle/25 eler 34
SFX b1 ecer èces/13 ecer 35
SFX b1 emer èmes/13 emer 35
SFX b1 ener ènes/13 ener 35
SFX b1 eper èpes/13 eper 35
SFX b1 erer ères/13 erer 35
SFX b1 eser èses/13 eser 35
SFX b1 ever èves/13 ever 35
SFX b1 evrer èvres/13 evrer 35
SFX b1 eter ètes/13 eter 35
SFX b1 eler èles/13 eler 35
SFX b1 ecer èce/16 ecer 21
SFX b1 emer ème/16 emer 21
SFX b1 ener ène/16 ener 21
SFX b1 eper èpe/16 eper 21
SFX b1 erer ère/16 erer 21
SFX b1 eser èse/16 eser 21
SFX b1 ever ève/16 ever 21
SFX b1 evrer èvre/16 evrer 21
SFX b1 eter ète/16 eter 21
SFX b1 eler èle/16 eler 21
SFX b1 er ons/13 [^c]er 56
SFX b1 cer çons/13 cer 56
SFX b1 er ez/13 er 72
SFX b1 ecer ècent/16 ecer 26
SFX b1 emer èment/16 emer 26
SFX b1 ener ènent/16 ener 26
SFX b1 eper èpent/16 eper 26
SFX b1 erer èrent/16 erer 26
SFX b1 eser èsent/16 eser 26
SFX b1 ever èvent/16 ever 26
SFX b1 evrer èvrent/16 evrer 26
SFX b1 eter ètent/16 eter 26
SFX b1 eler èlent/16 eler 26
SFX b1 er ais/25 [^c]er 66
SFX b1 cer çais/25 cer 66
SFX b1 er ais/13 [^c]er 65
SFX b1 cer çais/13 cer 65
SFX b1 er ait/16 [^c]er 50
SFX b1 cer çait/16 cer 50
SFX b1 er ions/13 er 77
SFX b1 er iez/13 er 76
SFX b1 er aient/16 [^c]er 51
SFX b1 cer çaient/16 cer 51
SFX b1 er ai/25 [^c]er 69
SFX b1 cer çai/25 cer 69
SFX b1 er as/13 [^c]er 68
SFX b1 cer ças/13 cer 68
SFX b1 er a/16 [^c]er 53
SFX b1 cer ça/16 cer 53
SFX b1 er âmes/13 [^c]er 63
SFX b1 cer çâmes/13 cer 63
SFX b1 er âtes/13 [^c]er 62
SFX b1 cer çâtes/13 cer 62
SFX b1 er èrent/16 er 71
SFX b1 ecer ècerai/25 ecer 38
SFX b1 emer èmerai/25 emer 38
SFX b1 ener ènerai/25 ener 38
SFX b1 eper èperai/25 eper 38
SFX b1 erer èrerai/25 erer 38
SFX b1 eser èserai/25 eser 38
SFX b1 ever èverai/25 ever 38
SFX b1 evrer èvrerai/25 evrer 38
SFX b1 eter èterai/25 eter 38
SFX b1 eler èlerai/25 eler 38
SFX b1 ecer èceras/13 ecer 37
SFX b1 emer èmeras/13 emer 37
SFX b1 ener èneras/13 ener 37
SFX b1 eper èperas/13 eper 37
SFX b1 erer èreras/13 erer 37
SFX b1 eser èseras/13 eser 37
SFX b1 ever èveras/13 ever 37
SFX b1 evrer èvreras/13 evrer 37
SFX b1 eter èteras/13 eter 37
SFX b1 eler èleras/13 eler 37
SFX b1 ecer ècera/16 ecer 22
SFX b1 emer èmera/16 emer 22
SFX b1 ener ènera/16 ener 22
SFX b1 eper èpera/16 eper 22
SFX b1 erer èrera/16 erer 22
SFX b1 eser èsera/16 eser 22
SFX b1 ever èvera/16 ever 22
SFX b1 evrer èvrera/16 evrer 22
SFX b1 eter ètera/16 eter 22
SFX b1 eler èlera/16 eler 22
SFX b1 ecer ècerons/13 ecer 31
SFX b1 emer èmerons/13 emer 31
SFX b1 ener ènerons/13 ener 31
SFX b1 eper èperons/13 eper 31
SFX b1 erer èrerons/13 erer 31
SFX b1 eser èserons/13 eser 31
SFX b1 ever èverons/13 ever 31
SFX b1 evrer èvrerons/13 evrer 31
SFX b1 eter èterons/13 eter 31
SFX b1 eler èlerons/13 eler 31
SFX b1 ecer ècerez/13 ecer 30
SFX b1 emer èmerez/13 emer 30
SFX b1 ener ènerez/13 ener 30
SFX b1 eper èperez/13 eper 30
SFX b1 erer èrerez/13 erer 30
SFX b1 eser èserez/13 eser 30
SFX b1 ever èverez/13 ever 30
SFX b1 evrer èvrerez/13 evrer 30
SFX b1 eter èterez/13 eter 30
SFX b1 eler èlerez/13 eler 30
SFX b1 ecer èceront/16 ecer 24
SFX b1 emer èmeront/16 emer 24
SFX b1 ener èneront/16 ener 24
SFX b1 eper èperont/16 eper 24
SFX b1 erer èreront/16 erer 24
SFX b1 eser èseront/16 eser 24
SFX b1 ever èveront/16 ever 24
SFX b1 evrer èvreront/16 evrer 24
SFX b1 eter èteront/16 eter 24
SFX b1 eler èleront/16 eler 24
SFX b1 ecer ècerais/25 ecer 40
SFX b1 emer èmerais/25 emer 40
SFX b1 ener ènerais/25 ener 40
SFX b1 eper èperais/25 eper 40
SFX b1 erer èrerais/25 erer 40
SFX b1 eser èserais/25 eser 40
SFX b1 ever èverais/25 ever 40
SFX b1 evrer èvrerais/25 evrer 40
SFX b1 eter èterais/25 eter 40
SFX b1 eler èlerais/13 eler 40
SFX b1 ecer ècerais/13 ecer 39
SFX b1 emer èmerais/13 emer 39
SFX b1 ener ènerais/13 ener 39
SFX b1 eper èperais/13 eper 39
SFX b1 erer èrerais/13 erer 39
SFX b1 eser èserais/13 eser 39
SFX b1 ever èverais/13 ever 39
SFX b1 evrer èvrerais/13 evrer 39
SFX b1 eter èterais/13 eter 39
SFX b1 eler èlerais/13 eler 39
SFX b1 ecer ècerait/16 ecer 23
SFX b1 emer èmerait/16 emer 23
SFX b1 ener ènerait/16 ener 23
SFX b1 eper èperait/16 eper 23
SFX b1 erer èrerait/16 erer 23
SFX b1 eser èserait/16 eser 23
SFX b1 ever èverait/16 ever 23
SFX b1 evrer èvrerait/16 evrer 23
SFX b1 eter èterait/16 eter 23
SFX b1 eler èlerait/16 eler 23
SFX b1 ecer ècerions/13 ecer 33
SFX b1 emer èmerions/13 emer 33
SFX b1 ener ènerions/13 ener 33
SFX b1 eper èperions/13 eper 33
SFX b1 erer èrerions/13 erer 33
SFX b1 eser èserions/13 eser 33
SFX b1 ever èverions/13 ever 33
SFX b1 evrer èvrerions/13 evrer 33
SFX b1 eter èterions/13 eter 33
SFX b1 eler èlerions/13 eler 33
SFX b1 ecer èceriez/13 ecer 32
SFX b1 emer èmeriez/13 emer 32
SFX b1 ener èneriez/13 ener 32
SFX b1 eper èperiez/13 eper 32
SFX b1 erer èreriez/13 erer 32
SFX b1 eser èseriez/13 eser 32
SFX b1 ever èveriez/13 ever 32
SFX b1 evrer èvreriez/13 evrer 32
SFX b1 eter èteriez/13 eter 32
SFX b1 eler èleriez/13 eler 32
SFX b1 ecer èceraient/16 ecer 25
SFX b1 emer èmeraient/16 emer 25
SFX b1 ener èneraient/16 ener 25
SFX b1 eper èperaient/16 eper 25
SFX b1 erer èreraient/16 erer 25
SFX b1 eser èseraient/16 eser 25
SFX b1 ever èveraient/16 ever 25
SFX b1 evrer èvreraient/16 evrer 25
SFX b1 eter èteraient/16 eter 25
SFX b1 eler èleraient/16 eler 25
SFX b1 ecer èce/25 ecer 42
SFX b1 emer ème/25 emer 42
SFX b1 ener ène/25 ener 42
SFX b1 eper èpe/25 eper 42
SFX b1 erer ère/25 erer 42
SFX b1 eser èse/25 eser 42
SFX b1 ever ève/25 ever 42
SFX b1 evrer èvre/25 evrer 42
SFX b1 eter ète/25 eter 42
SFX b1 eler èle/25 eler 42
SFX b1 ecer èces/13 ecer 44
SFX b1 emer èmes/13 emer 44
SFX b1 ener ènes/13 ener 44
SFX b1 eper èpes/13 eper 44
SFX b1 erer ères/13 erer 44
SFX b1 eser èses/13 eser 44
SFX b1 ever èves/13 ever 44
SFX b1 evrer èvres/13 evrer 44
SFX b1 eter ètes/13 eter 44
SFX b1 eler èles/13 eler 44
SFX b1 ecer èce/16 ecer 28
SFX b1 emer ème/16 emer 28
SFX b1 ener ène/16 ener 28
SFX b1 eper èpe/16 eper 28
SFX b1 erer ère/16 erer 28
SFX b1 eser èse/16 eser 28
SFX b1 ever ève/16 ever 28
SFX b1 evrer èvre/16 evrer 28
SFX b1 eter ète/16 eter 28
SFX b1 eler èle/16 eler 28
SFX b1 er ions/13 er 74
SFX b1 er iez/13 er 73
SFX b1 ecer ècent/16 ecer 29
SFX b1 emer èment/16 emer 29
SFX b1 ener ènent/16 ener 29
SFX b1 eper èpent/16 eper 29
SFX b1 erer èrent/16 erer 29
SFX b1 eser èsent/16 eser 29
SFX b1 ever èvent/16 ever 29
SFX b1 evrer èvrent/16 evrer 29
SFX b1 eter ètent/16 eter 29
SFX b1 eler èlent/16 eler 29
SFX b1 er asse/25 [^c]er 61
SFX b1 cer çasse/25 cer 61
SFX b1 er asses/13 [^c]er 67
SFX b1 cer çasses/13 cer 67
SFX b1 er ât/16 [^c]er 52
SFX b1 cer çât/16 cer 52
SFX b1 er assions/13 [^c]er 60
SFX b1 cer çassions/13 cer 60
SFX b1 er assiez/13 [^c]er 59
SFX b1 cer çassiez/13 cer 59
SFX b1 er assent/16 [^c]er 54
SFX b1 cer çassent/16 cer 54
SFX b1 ecer èce/13 ecer 36
SFX b1 emer ème/13 emer 36
SFX b1 ener ène/13 ener 36
SFX b1 eper èpe/13 eper 36
SFX b1 erer ère/13 erer 36
SFX b1 eser èse/13 eser 36
SFX b1 ever ève/13 ever 36
SFX b1 evrer èvre/13 evrer 36
SFX b1 eter ète/13 eter 36
SFX b1 eler èle/13 eler 36
SFX b1 er ons/13 [^c]er 58
SFX b1 cer çons/13 cer 58
SFX b1 er ez/13 er 75
SFX b2 Y 254
SFX b2 er er/53 er 64
SFX b2 er ant/6 [^c]er 48
SFX b2 cer çant/6 cer 48
SFX b2 ecer èce/30 ecer 34
SFX b2 emer ème/30 emer 34
SFX b2 ener ène/30 ener 34
SFX b2 eper èpe/30 eper 34
SFX b2 erer ère/30 erer 34
SFX b2 eser èse/30 eser 34
SFX b2 ever ève/30 ever 34
SFX b2 evrer èvre/30 evrer 34
SFX b2 eter ète/30 eter 34
SFX b2 eler èle/30 eler 34
SFX b2 ecer èces/14 ecer 35
SFX b2 emer èmes/14 emer 35
SFX b2 ener ènes/14 ener 35
SFX b2 eper èpes/14 eper 35
SFX b2 erer ères/14 erer 35
SFX b2 eser èses/14 eser 35
SFX b2 ever èves/14 ever 35
SFX b2 evrer èvres/14 evrer 35
SFX b2 eter ètes/14 eter 35
SFX b2 eler èles/14 eler 35
SFX b2 ecer èce/6 ecer 21
SFX b2 emer ème/6 emer 21
SFX b2 ener ène/6 ener 21
SFX b2 eper èpe/6 eper 21
SFX b2 erer ère/6 erer 21
SFX b2 eser èse/6 eser 21
SFX b2 ever ève/6 ever 21
SFX b2 evrer èvre/6 evrer 21
SFX b2 eter ète/6 eter 21
SFX b2 eler èle/6 eler 21
SFX b2 er ons/17 [^c]er 56
SFX b2 cer çons/17 cer 56
SFX b2 er ez/14 er 72
SFX b2 ecer ècent/6 ecer 26
SFX b2 emer èment/6 emer 26
SFX b2 ener ènent/6 ener 26
SFX b2 eper èpent/6 eper 26
SFX b2 erer èrent/6 erer 26
SFX b2 eser èsent/6 eser 26
SFX b2 ever èvent/6 ever 26
SFX b2 evrer èvrent/6 evrer 26
SFX b2 eter ètent/6 eter 26
SFX b2 eler èlent/6 eler 26
SFX b2 er ais/30 [^c]er 66
SFX b2 cer çais/30 cer 66
SFX b2 er ais/14 [^c]er 65
SFX b2 cer çais/14 cer 65
SFX b2 er ait/6 [^c]er 50
SFX b2 cer çait/6 cer 50
SFX b2 er ions/17 er 77
SFX b2 er iez/14 er 76
SFX b2 er aient/6 [^c]er 51
SFX b2 cer çaient/6 cer 51
SFX b2 er ai/30 [^c]er 69
SFX b2 cer çai/30 cer 69
SFX b2 er as/14 [^c]er 68
SFX b2 cer ças/14 cer 68
SFX b2 er a/6 [^c]er 53
SFX b2 cer ça/6 cer 53
SFX b2 er âmes/17 [^c]er 63
SFX b2 cer çâmes/17 cer 63
SFX b2 er âtes/14 [^c]er 62
SFX b2 cer çâtes/14 cer 62
SFX b2 er èrent/6 er 71
SFX b2 ecer ècerai/30 ecer 38
SFX b2 emer èmerai/30 emer 38
SFX b2 ener ènerai/30 ener 38
SFX b2 eper èperai/30 eper 38
SFX b2 erer èrerai/30 erer 38
SFX b2 eser èserai/30 eser 38
SFX b2 ever èverai/30 ever 38
SFX b2 evrer èvrerai/30 evrer 38
SFX b2 eter èterai/30 eter 38
SFX b2 eler èlerai/30 eler 38
SFX b2 ecer èceras/14 ecer 37
SFX b2 emer èmeras/14 emer 37
SFX b2 ener èneras/14 ener 37
SFX b2 eper èperas/14 eper 37
SFX b2 erer èreras/14 erer 37
SFX b2 eser èseras/14 eser 37
SFX b2 ever èveras/14 ever 37
SFX b2 evrer èvreras/14 evrer 37
SFX b2 eter èteras/14 eter 37
SFX b2 eler èleras/14 eler 37
SFX b2 ecer ècera/6 ecer 22
SFX b2 emer èmera/6 emer 22
SFX b2 ener ènera/6 ener 22
SFX b2 eper èpera/6 eper 22
SFX b2 erer èrera/6 erer 22
SFX b2 eser èsera/6 eser 22
SFX b2 ever èvera/6 ever 22
SFX b2 evrer èvrera/6 evrer 22
SFX b2 eter ètera/6 eter 22
SFX b2 eler èlera/6 eler 22
SFX b2 ecer ècerons/17 ecer 31
SFX b2 emer èmerons/17 emer 31
SFX b2 ener ènerons/17 ener 31
SFX b2 eper èperons/17 eper 31
SFX b2 erer èrerons/17 erer 31
SFX b2 eser èserons/17 eser 31
SFX b2 ever èverons/17 ever 31
SFX b2 evrer èvrerons/17 evrer 31
SFX b2 eter èterons/17 eter 31
SFX b2 eler èlerons/17 eler 31
SFX b2 ecer ècerez/14 ecer 30
SFX b2 emer èmerez/14 emer 30
SFX b2 ener ènerez/14 ener 30
SFX b2 eper èperez/14 eper 30
SFX b2 erer èrerez/14 erer 30
SFX b2 eser èserez/14 eser 30
SFX b2 ever èverez/14 ever 30
SFX b2 evrer èvrerez/14 evrer 30
SFX b2 eter èterez/14 eter 30
SFX b2 eler èlerez/14 eler 30
SFX b2 ecer èceront/6 ecer 24
SFX b2 emer èmeront/6 emer 24
SFX b2 ener èneront/6 ener 24
SFX b2 eper èperont/6 eper 24
SFX b2 erer èreront/6 erer 24
SFX b2 eser èseront/6 eser 24
SFX b2 ever èveront/6 ever 24
SFX b2 evrer èvreront/6 evrer 24
SFX b2 eter èteront/6 eter 24
SFX b2 eler èleront/6 eler 24
SFX b2 ecer ècerais/30 ecer 40
SFX b2 emer èmerais/30 emer 40
SFX b2 ener ènerais/30 ener 40
SFX b2 eper èperais/30 eper 40
SFX b2 erer èrerais/30 erer 40
SFX b2 eser èserais/30 eser 40
SFX b2 ever èverais/30 ever 40
SFX b2 evrer èvrerais/30 evrer 40
SFX b2 eter èterais/30 eter 40
SFX b2 eler èlerais/30 eler 40
SFX b2 ecer ècerais/14 ecer 39
SFX b2 emer èmerais/14 emer 39
SFX b2 ener ènerais/14 ener 39
SFX b2 eper èperais/14 eper 39
SFX b2 erer èrerais/14 erer 39
SFX b2 eser èserais/14 eser 39
SFX b2 ever èverais/14 ever 39
SFX b2 evrer èvrerais/14 evrer 39
SFX b2 eter èterais/14 eter 39
SFX b2 eler èlerais/14 eler 39
SFX b2 ecer ècerait/6 ecer 23
SFX b2 emer èmerait/6 emer 23
SFX b2 ener ènerait/6 ener 23
SFX b2 eper èperait/6 eper 23
SFX b2 erer èrerait/6 erer 23
SFX b2 eser èserait/6 eser 23
SFX b2 ever èverait/6 ever 23
SFX b2 evrer èvrerait/6 evrer 23
SFX b2 eter èterait/6 eter 23
SFX b2 eler èlerait/6 eler 23
SFX b2 ecer ècerions/17 ecer 33
SFX b2 emer èmerions/17 emer 33
SFX b2 ener ènerions/17 ener 33
SFX b2 eper èperions/17 eper 33
SFX b2 erer èrerions/17 erer 33
SFX b2 eser èserions/17 eser 33
SFX b2 ever èverions/17 ever 33
SFX b2 evrer èvrerions/17 evrer 33
SFX b2 eter èterions/17 eter 33
SFX b2 eler èlerions/17 eler 33
SFX b2 ecer èceriez/14 ecer 32
SFX b2 emer èmeriez/14 emer 32
SFX b2 ener èneriez/14 ener 32
SFX b2 eper èperiez/14 eper 32
SFX b2 erer èreriez/14 erer 32
SFX b2 eser èseriez/14 eser 32
SFX b2 ever èveriez/14 ever 32
SFX b2 evrer èvreriez/14 evrer 32
SFX b2 eter èteriez/14 eter 32
SFX b2 eler èleriez/14 eler 32
SFX b2 ecer èceraient/6 ecer 25
SFX b2 emer èmeraient/6 emer 25
SFX b2 ener èneraient/6 ener 25
SFX b2 eper èperaient/6 eper 25
SFX b2 erer èreraient/6 erer 25
SFX b2 eser èseraient/6 eser 25
SFX b2 ever èveraient/6 ever 25
SFX b2 evrer èvreraient/6 evrer 25
SFX b2 eter èteraient/6 eter 25
SFX b2 eler èleraient/6 eler 25
SFX b2 ecer èce/54 ecer 42
SFX b2 emer ème/54 emer 42
SFX b2 ener ène/54 ener 42
SFX b2 eper èpe/54 eper 42
SFX b2 erer ère/54 erer 42
SFX b2 eser èse/54 eser 42
SFX b2 ever ève/54 ever 42
SFX b2 evrer èvre/54 evrer 42
SFX b2 eter ète/54 eter 42
SFX b2 eler èle/54 eler 42
SFX b2 ecer èces/31 ecer 44
SFX b2 emer èmes/31 emer 44
SFX b2 ener ènes/31 ener 44
SFX b2 eper èpes/31 eper 44
SFX b2 erer ères/31 erer 44
SFX b2 eser èses/31 eser 44
SFX b2 ever èves/31 ever 44
SFX b2 evrer èvres/31 evrer 44
SFX b2 eter ètes/31 eter 44
SFX b2 eler èles/31 eler 44
SFX b2 ecer èce/6 ecer 28
SFX b2 emer ème/6 emer 28
SFX b2 ener ène/6 ener 28
SFX b2 eper èpe/6 eper 28
SFX b2 erer ère/6 erer 28
SFX b2 eser èse/6 eser 28
SFX b2 ever ève/6 ever 28
SFX b2 evrer èvre/6 evrer 28
SFX b2 eter ète/6 eter 28
SFX b2 eler èle/6 eler 28
SFX b2 er ions/56 er 74
SFX b2 er iez/31 er 73
SFX b2 ecer ècent/6 ecer 29
SFX b2 emer èment/6 emer 29
SFX b2 ener ènent/6 ener 29
SFX b2 eper èpent/6 eper 29
SFX b2 erer èrent/6 erer 29
SFX b2 eser èsent/6 eser 29
SFX b2 ever èvent/6 ever 29
SFX b2 evrer èvrent/6 evrer 29
SFX b2 eter ètent/6 eter 29
SFX b2 eler èlent/6 eler 29
SFX b2 er asse/30 [^c]er 61
SFX b2 cer çasse/30 cer 61
SFX b2 er asses/14 [^c]er 67
SFX b2 cer çasses/14 cer 67
SFX b2 er ât/6 [^c]er 52
SFX b2 cer çât/6 cer 52
SFX b2 er assions/17 [^c]er 60
SFX b2 cer çassions/17 cer 60
SFX b2 er assiez/14 [^c]er 59
SFX b2 cer çassiez/14 cer 59
SFX b2 er assent/6 [^c]er 54
SFX b2 cer çassent/6 cer 54
SFX b2 ecer èce/31 ecer 36
SFX b2 emer ème/31 emer 36
SFX b2 ener ène/31 ener 36
SFX b2 eper èpe/31 eper 36
SFX b2 erer ère/31 erer 36
SFX b2 eser èse/31 eser 36
SFX b2 ever ève/31 ever 36
SFX b2 evrer èvre/31 evrer 36
SFX b2 eter ète/31 eter 36
SFX b2 eler èle/31 eler 36
SFX b2 er ons/46 [^c]er 58
SFX b2 cer çons/46 cer 58
SFX b2 er ez/31 er 75
SFX b3 Y 254
SFX b3 er er/59 er 64
SFX b3 er ant/59 [^c]er 48
SFX b3 cer çant/59 cer 48
SFX b3 ecer èce/24 ecer 34
SFX b3 emer ème/24 emer 34
SFX b3 ener ène/24 ener 34
SFX b3 eper èpe/24 eper 34
SFX b3 erer ère/24 erer 34
SFX b3 eser èse/24 eser 34
SFX b3 ever ève/24 ever 34
SFX b3 evrer èvre/24 evrer 34
SFX b3 eter ète/24 eter 34
SFX b3 eler èle/24 eler 34
SFX b3 ecer èces/21 ecer 35
SFX b3 emer èmes/21 emer 35
SFX b3 ener ènes/21 ener 35
SFX b3 eper èpes/21 eper 35
SFX b3 erer ères/21 erer 35
SFX b3 eser èses/21 eser 35
SFX b3 ever èves/21 ever 35
SFX b3 evrer èvres/21 evrer 35
SFX b3 eter ètes/21 eter 35
SFX b3 eler èles/21 eler 35
SFX b3 ecer èce/12 ecer 21
SFX b3 emer ème/12 emer 21
SFX b3 ener ène/12 ener 21
SFX b3 eper èpe/12 eper 21
SFX b3 erer ère/12 erer 21
SFX b3 eser èse/12 eser 21
SFX b3 ever ève/12 ever 21
SFX b3 evrer èvre/12 evrer 21
SFX b3 eter ète/12 eter 21
SFX b3 eler èle/12 eler 21
SFX b3 er ons [^c]er 56
SFX b3 cer çons cer 56
SFX b3 er ez er 72
SFX b3 ecer ècent/12 ecer 26
SFX b3 emer èment/12 emer 26
SFX b3 ener ènent/12 ener 26
SFX b3 eper èpent/12 eper 26
SFX b3 erer èrent/12 erer 26
SFX b3 eser èsent/12 eser 26
SFX b3 ever èvent/12 ever 26
SFX b3 evrer èvrent/12 evrer 26
SFX b3 eter ètent/12 eter 26
SFX b3 eler èlent/12 eler 26
SFX b3 er ais/24 [^c]er 66
SFX b3 cer çais/24 cer 66
SFX b3 er ais/21 [^c]er 65
SFX b3 cer çais/21 cer 65
SFX b3 er ait/12 [^c]er 50
SFX b3 cer çait/12 cer 50
SFX b3 er ions er 77
SFX b3 er iez er 76
SFX b3 er aient/12 [^c]er 51
SFX b3 cer çaient/12 cer 51
SFX b3 er ai/24 [^c]er 69
SFX b3 cer çai/24 cer 69
SFX b3 er as/21 [^c]er 68
SFX b3 cer ças/21 cer 68
SFX b3 er a/12 [^c]er 53
SFX b3 cer ça/12 cer 53
SFX b3 er âmes [^c]er 63
SFX b3 cer çâmes cer 63
SFX b3 er âtes [^c]er 62
SFX b3 cer çâtes cer 62
SFX b3 er èrent/12 er 71
SFX b3 ecer ècerai/24 ecer 38
SFX b3 emer èmerai/24 emer 38
SFX b3 ener ènerai/24 ener 38
SFX b3 eper èperai/24 eper 38
SFX b3 erer èrerai/24 erer 38
SFX b3 eser èserai/24 eser 38
SFX b3 ever èverai/24 ever 38
SFX b3 evrer èvrerai/24 evrer 38
SFX b3 eter èterai/24 eter 38
SFX b3 eler èlerai/24 eler 38
SFX b3 ecer èceras/21 ecer 37
SFX b3 emer èmeras/21 emer 37
SFX b3 ener èneras/21 ener 37
SFX b3 eper èperas/21 eper 37
SFX b3 erer èreras/21 erer 37
SFX b3 eser èseras/21 eser 37
SFX b3 ever èveras/21 ever 37
SFX b3 evrer èvreras/21 evrer 37
SFX b3 eter èteras/21 eter 37
SFX b3 eler èleras/21 eler 37
SFX b3 ecer ècera/12 ecer 22
SFX b3 emer èmera/12 emer 22
SFX b3 ener ènera/12 ener 22
SFX b3 eper èpera/12 eper 22
SFX b3 erer èrera/12 erer 22
SFX b3 eser èsera/12 eser 22
SFX b3 ever èvera/12 ever 22
SFX b3 evrer èvrera/12 evrer 22
SFX b3 eter ètera/12 eter 22
SFX b3 eler èlera/12 eler 22
SFX b3 ecer ècerons ecer 31
SFX b3 emer èmerons emer 31
SFX b3 ener ènerons ener 31
SFX b3 eper èperons eper 31
SFX b3 erer èrerons erer 31
SFX b3 eser èserons eser 31
SFX b3 ever èverons ever 31
SFX b3 evrer èvrerons evrer 31
SFX b3 eter èterons eter 31
SFX b3 eler èlerons eler 31
SFX b3 ecer ècerez ecer 30
SFX b3 emer èmerez emer 30
SFX b3 ener ènerez ener 30
SFX b3 eper èperez eper 30
SFX b3 erer èrerez erer 30
SFX b3 eser èserez eser 30
SFX b3 ever èverez ever 30
SFX b3 evrer èvrerez evrer 30
SFX b3 eter èterez eter 30
SFX b3 eler èlerez eler 30
SFX b3 ecer èceront/12 ecer 24
SFX b3 emer èmeront/12 emer 24
SFX b3 ener èneront/12 ener 24
SFX b3 eper èperont/12 eper 24
SFX b3 erer èreront/12 erer 24
SFX b3 eser èseront/12 eser 24
SFX b3 ever èveront/12 ever 24
SFX b3 evrer èvreront/12 evrer 24
SFX b3 eter èteront/12 eter 24
SFX b3 eler èleront/12 eler 24
SFX b3 ecer ècerais/24 ecer 40
SFX b3 emer èmerais/24 emer 40
SFX b3 ener ènerais/24 ener 40
SFX b3 eper èperais/24 eper 40
SFX b3 erer èrerais/24 erer 40
SFX b3 eser èserais/24 eser 40
SFX b3 ever èverais/24 ever 40
SFX b3 evrer èvrerais/24 evrer 40
SFX b3 eter èterais/24 eter 40
SFX b3 eler èlerais/24 eler 40
SFX b3 ecer ècerais/21 ecer 39
SFX b3 emer èmerais/21 emer 39
SFX b3 ener ènerais/21 ener 39
SFX b3 eper èperais/21 eper 39
SFX b3 erer èrerais/21 erer 39
SFX b3 eser èserais/21 eser 39
SFX b3 ever èverais/21 ever 39
SFX b3 evrer èvrerais/21 evrer 39
SFX b3 eter èterais/21 eter 39
SFX b3 eler èlerais/21 eler 39
SFX b3 ecer ècerait/12 ecer 23
SFX b3 emer èmerait/12 emer 23
SFX b3 ener ènerait/12 ener 23
SFX b3 eper èperait/12 eper 23
SFX b3 erer èrerait/12 erer 23
SFX b3 eser èserait/12 eser 23
SFX b3 ever èverait/12 ever 23
SFX b3 evrer èvrerait/12 evrer 23
SFX b3 eter èterait/12 eter 23
SFX b3 eler èlerait/12 eler 23
SFX b3 ecer ècerions ecer 33
SFX b3 emer èmerions emer 33
SFX b3 ener ènerions ener 33
SFX b3 eper èperions eper 33
SFX b3 erer èrerions erer 33
SFX b3 eser èserions eser 33
SFX b3 ever èverions ever 33
SFX b3 evrer èvrerions evrer 33
SFX b3 eter èterions eter 33
SFX b3 eler èlerions eler 33
SFX b3 ecer èceriez ecer 32
SFX b3 emer èmeriez emer 32
SFX b3 ener èneriez ener 32
SFX b3 eper èperiez eper 32
SFX b3 erer èreriez erer 32
SFX b3 eser èseriez eser 32
SFX b3 ever èveriez ever 32
SFX b3 evrer èvreriez evrer 32
SFX b3 eter èteriez eter 32
SFX b3 eler èleriez eler 32
SFX b3 ecer èceraient/12 ecer 25
SFX b3 emer èmeraient/12 emer 25
SFX b3 ener èneraient/12 ener 25
SFX b3 eper èperaient/12 eper 25
SFX b3 erer èreraient/12 erer 25
SFX b3 eser èseraient/12 eser 25
SFX b3 ever èveraient/12 ever 25
SFX b3 evrer èvreraient/12 evrer 25
SFX b3 eter èteraient/12 eter 25
SFX b3 eler èleraient/12 eler 25
SFX b3 ecer èce/24 ecer 42
SFX b3 emer ème/24 emer 42
SFX b3 ener ène/24 ener 42
SFX b3 eper èpe/24 eper 42
SFX b3 erer ère/24 erer 42
SFX b3 eser èse/24 eser 42
SFX b3 ever ève/24 ever 42
SFX b3 evrer èvre/24 evrer 42
SFX b3 eter ète/24 eter 42
SFX b3 eler èle/24 eler 42
SFX b3 ecer èces/21 ecer 44
SFX b3 emer èmes/21 emer 44
SFX b3 ener ènes/21 ener 44
SFX b3 eper èpes/21 eper 44
SFX b3 erer ères/21 erer 44
SFX b3 eser èses/21 eser 44
SFX b3 ever èves/21 ever 44
SFX b3 evrer èvres/21 evrer 44
SFX b3 eter ètes/21 eter 44
SFX b3 eler èles/21 eler 44
SFX b3 ecer èce/12 ecer 28
SFX b3 emer ème/12 emer 28
SFX b3 ener ène/12 ener 28
SFX b3 eper èpe/12 eper 28
SFX b3 erer ère/12 erer 28
SFX b3 eser èse/12 eser 28
SFX b3 ever ève/12 ever 28
SFX b3 evrer èvre/12 evrer 28
SFX b3 eter ète/12 eter 28
SFX b3 eler èle/12 eler 28
SFX b3 er ions er 74
SFX b3 er iez er 73
SFX b3 ecer ècent/12 ecer 29
SFX b3 emer èment/12 emer 29
SFX b3 ener ènent/12 ener 29
SFX b3 eper èpent/12 eper 29
SFX b3 erer èrent/12 erer 29
SFX b3 eser èsent/12 eser 29
SFX b3 ever èvent/12 ever 29
SFX b3 evrer èvrent/12 evrer 29
SFX b3 eter ètent/12 eter 29
SFX b3 eler èlent/12 eler 29
SFX b3 er asse/24 [^c]er 61
SFX b3 cer çasse/24 cer 61
SFX b3 er asses/21 [^c]er 67
SFX b3 cer çasses/21 cer 67
SFX b3 er ât/12 [^c]er 52
SFX b3 cer çât/12 cer 52
SFX b3 er assions [^c]er 60
SFX b3 cer çassions cer 60
SFX b3 er assiez [^c]er 59
SFX b3 cer çassiez cer 59
SFX b3 er assent/12 [^c]er 54
SFX b3 cer çassent/12 cer 54
SFX b3 ecer èce/21 ecer 36
SFX b3 emer ème/21 emer 36
SFX b3 ener ène/21 ener 36
SFX b3 eper èpe/21 eper 36
SFX b3 erer ère/21 erer 36
SFX b3 eser èse/21 eser 36
SFX b3 ever ève/21 ever 36
SFX b3 evrer èvre/21 evrer 36
SFX b3 eter ète/21 eter 36
SFX b3 eler èle/21 eler 36
SFX b3 er ons [^c]er 58
SFX b3 cer çons cer 58
SFX b3 er ez er 75
SFX b4 Y 254
SFX b4 er er/53 er 64
SFX b4 er ant/6 [^c]er 48
SFX b4 cer çant/6 cer 48
SFX b4 ecer èce/23 ecer 34
SFX b4 emer ème/23 emer 34
SFX b4 ener ène/23 ener 34
SFX b4 eper èpe/23 eper 34
SFX b4 erer ère/23 erer 34
SFX b4 eser èse/23 eser 34
SFX b4 ever ève/23 ever 34
SFX b4 evrer èvre/23 evrer 34
SFX b4 eter ète/23 eter 34
SFX b4 eler èle/23 eler 34
SFX b4 ecer èces/20 ecer 35
SFX b4 emer èmes/20 emer 35
SFX b4 ener ènes/20 ener 35
SFX b4 eper èpes/20 eper 35
SFX b4 erer ères/20 erer 35
SFX b4 eser èses/20 eser 35
SFX b4 ever èves/20 ever 35
SFX b4 evrer èvres/20 evrer 35
SFX b4 eter ètes/20 eter 35
SFX b4 eler èles/20 eler 35
SFX b4 ecer èce/6 ecer 21
SFX b4 emer ème/6 emer 21
SFX b4 ener ène/6 ener 21
SFX b4 eper èpe/6 eper 21
SFX b4 erer ère/6 erer 21
SFX b4 eser èse/6 eser 21
SFX b4 ever ève/6 ever 21
SFX b4 evrer èvre/6 evrer 21
SFX b4 eter ète/6 eter 21
SFX b4 eler èle/6 eler 21
SFX b4 er ons/17 [^c]er 56
SFX b4 cer çons/17 cer 56
SFX b4 er ez/14 er 72
SFX b4 ecer ècent/6 ecer 26
SFX b4 emer èment/6 emer 26
SFX b4 ener ènent/6 ener 26
SFX b4 eper èpent/6 eper 26
SFX b4 erer èrent/6 erer 26
SFX b4 eser èsent/6 eser 26
SFX b4 ever èvent/6 ever 26
SFX b4 evrer èvrent/6 evrer 26
SFX b4 eter ètent/6 eter 26
SFX b4 eler èlent/6 eler 26
SFX b4 er ais/23 [^c]er 66
SFX b4 cer çais/23 cer 66
SFX b4 er ais/20 [^c]er 65
SFX b4 cer çais/20 cer 65
SFX b4 er ait/6 [^c]er 50
SFX b4 cer çait/6 cer 50
SFX b4 er ions/17 er 77
SFX b4 er iez/14 er 76
SFX b4 er aient/6 [^c]er 51
SFX b4 cer çaient/6 cer 51
SFX b4 er ai/23 [^c]er 69
SFX b4 cer çai/23 cer 69
SFX b4 er as/20 [^c]er 68
SFX b4 cer ças/20 cer 68
SFX b4 er a/6 [^c]er 53
SFX b4 cer ça/6 cer 53
SFX b4 er âmes/17 [^c]er 63
SFX b4 cer çâmes/17 cer 63
SFX b4 er âtes/14 [^c]er 62
SFX b4 cer çâtes/14 cer 62
SFX b4 er èrent/6 er 71
SFX b4 ecer ècerai/23 ecer 38
SFX b4 emer èmerai/23 emer 38
SFX b4 ener ènerai/23 ener 38
SFX b4 eper èperai/23 eper 38
SFX b4 erer èrerai/23 erer 38
SFX b4 eser èserai/23 eser 38
SFX b4 ever èverai/23 ever 38
SFX b4 evrer èvrerai/23 evrer 38
SFX b4 eter èterai/23 eter 38
SFX b4 eler èlerai/23 eler 38
SFX b4 ecer èceras/20 ecer 37
SFX b4 emer èmeras/20 emer 37
SFX b4 ener èneras/20 ener 37
SFX b4 eper èperas/20 eper 37
SFX b4 erer èreras/20 erer 37
SFX b4 eser èseras/20 eser 37
SFX b4 ever èveras/20 ever 37
SFX b4 evrer èvreras/20 evrer 37
SFX b4 eter èteras/20 eter 37
SFX b4 eler èleras/20 eler 37
SFX b4 ecer ècera/6 ecer 22
SFX b4 emer èmera/6 emer 22
SFX b4 ener ènera/6 ener 22
SFX b4 eper èpera/6 eper 22
SFX b4 erer èrera/6 erer 22
SFX b4 eser èsera/6 eser 22
SFX b4 ever èvera/6 ever 22
SFX b4 evrer èvrera/6 evrer 22
SFX b4 eter ètera/6 eter 22
SFX b4 eler èlera/6 eler 22
SFX b4 ecer ècerons/17 ecer 31
SFX b4 emer èmerons/17 emer 31
SFX b4 ener ènerons/17 ener 31
SFX b4 eper èperons/17 eper 31
SFX b4 erer èrerons/17 erer 31
SFX b4 eser èserons/17 eser 31
SFX b4 ever èverons/17 ever 31
SFX b4 evrer èvrerons/17 evrer 31
SFX b4 eter èterons/17 eter 31
SFX b4 eler èlerons/17 eler 31
SFX b4 ecer ècerez/14 ecer 30
SFX b4 emer èmerez/14 emer 30
SFX b4 ener ènerez/14 ener 30
SFX b4 eper èperez/14 eper 30
SFX b4 erer èrerez/14 erer 30
SFX b4 eser èserez/14 eser 30
SFX b4 ever èverez/14 ever 30
SFX b4 evrer èvrerez/14 evrer 30
SFX b4 eter èterez/14 eter 30
SFX b4 eler èlerez/14 eler 30
SFX b4 ecer èceront/6 ecer 24
SFX b4 emer èmeront/6 emer 24
SFX b4 ener èneront/6 ener 24
SFX b4 eper èperont/6 eper 24
SFX b4 erer èreront/6 erer 24
SFX b4 eser èseront/6 eser 24
SFX b4 ever èveront/6 ever 24
SFX b4 evrer èvreront/6 evrer 24
SFX b4 eter èteront/6 eter 24
SFX b4 eler èleront/6 eler 24
SFX b4 ecer ècerais/23 ecer 40
SFX b4 emer èmerais/23 emer 40
SFX b4 ener ènerais/23 ener 40
SFX b4 eper èperais/23 eper 40
SFX b4 erer èrerais/23 erer 40
SFX b4 eser èserais/23 eser 40
SFX b4 ever èverais/23 ever 40
SFX b4 evrer èvrerais/23 evrer 40
SFX b4 eter èterais/23 eter 40
SFX b4 eler èlerais/23 eler 40
SFX b4 ecer ècerais/20 ecer 39
SFX b4 emer èmerais/20 emer 39
SFX b4 ener ènerais/20 ener 39
SFX b4 eper èperais/20 eper 39
SFX b4 erer èrerais/20 erer 39
SFX b4 eser èserais/20 eser 39
SFX b4 ever èverais/20 ever 39
SFX b4 evrer èvrerais/20 evrer 39
SFX b4 eter èterais/20 eter 39
SFX b4 eler èlerais/20 eler 39
SFX b4 ecer ècerait/6 ecer 23
SFX b4 emer èmerait/6 emer 23
SFX b4 ener ènerait/6 ener 23
SFX b4 eper èperait/6 eper 23
SFX b4 erer èrerait/6 erer 23
SFX b4 eser èserait/6 eser 23
SFX b4 ever èverait/6 ever 23
SFX b4 evrer èvrerait/6 evrer 23
SFX b4 eter èterait/6 eter 23
SFX b4 eler èlerait/6 eler 23
SFX b4 ecer ècerions/17 ecer 33
SFX b4 emer èmerions/17 emer 33
SFX b4 ener ènerions/17 ener 33
SFX b4 eper èperions/17 eper 33
SFX b4 erer èrerions/17 erer 33
SFX b4 eser èserions/17 eser 33
SFX b4 ever èverions/17 ever 33
SFX b4 evrer èvrerions/17 evrer 33
SFX b4 eter èterions/17 eter 33
SFX b4 eler èlerions/17 eler 33
SFX b4 ecer èceriez/14 ecer 32
SFX b4 emer èmeriez/14 emer 32
SFX b4 ener èneriez/14 ener 32
SFX b4 eper èperiez/14 eper 32
SFX b4 erer èreriez/14 erer 32
SFX b4 eser èseriez/14 eser 32
SFX b4 ever èveriez/14 ever 32
SFX b4 evrer èvreriez/14 evrer 32
SFX b4 eter èteriez/14 eter 32
SFX b4 eler èleriez/14 eler 32
SFX b4 ecer èceraient/6 ecer 25
SFX b4 emer èmeraient/6 emer 25
SFX b4 ener èneraient/6 ener 25
SFX b4 eper èperaient/6 eper 25
SFX b4 erer èreraient/6 erer 25
SFX b4 eser èseraient/6 eser 25
SFX b4 ever èveraient/6 ever 25
SFX b4 evrer èvreraient/6 evrer 25
SFX b4 eter èteraient/6 eter 25
SFX b4 eler èleraient/6 eler 25
SFX b4 ecer èce/44 ecer 42
SFX b4 emer ème/44 emer 42
SFX b4 ener ène/44 ener 42
SFX b4 eper èpe/44 eper 42
SFX b4 erer ère/44 erer 42
SFX b4 eser èse/44 eser 42
SFX b4 ever ève/44 ever 42
SFX b4 evrer èvre/44 evrer 42
SFX b4 eter ète/44 eter 42
SFX b4 eler èle/44 eler 42
SFX b4 ecer èces/36 ecer 44
SFX b4 emer èmes/36 emer 44
SFX b4 ener ènes/36 ener 44
SFX b4 eper èpes/36 eper 44
SFX b4 erer ères/36 erer 44
SFX b4 eser èses/36 eser 44
SFX b4 ever èves/36 ever 44
SFX b4 evrer èvres/36 evrer 44
SFX b4 eter ètes/36 eter 44
SFX b4 eler èles/36 eler 44
SFX b4 ecer èce/6 ecer 28
SFX b4 emer ème/6 emer 28
SFX b4 ener ène/6 ener 28
SFX b4 eper èpe/6 eper 28
SFX b4 erer ère/6 erer 28
SFX b4 eser èse/6 eser 28
SFX b4 ever ève/6 ever 28
SFX b4 evrer èvre/6 evrer 28
SFX b4 eter ète/6 eter 28
SFX b4 eler èle/6 eler 28
SFX b4 er ions/56 er 74
SFX b4 er iez/31 er 73
SFX b4 ecer ècent/6 ecer 29
SFX b4 emer èment/6 emer 29
SFX b4 ener ènent/6 ener 29
SFX b4 eper èpent/6 eper 29
SFX b4 erer èrent/6 erer 29
SFX b4 eser èsent/6 eser 29
SFX b4 ever èvent/6 ever 29
SFX b4 evrer èvrent/6 evrer 29
SFX b4 eter ètent/6 eter 29
SFX b4 eler èlent/6 eler 29
SFX b4 er asse/23 [^c]er 61
SFX b4 cer çasse/23 cer 61
SFX b4 er asses/20 [^c]er 67
SFX b4 cer çasses/20 cer 67
SFX b4 er ât/6 [^c]er 52
SFX b4 cer çât/6 cer 52
SFX b4 er assions/17 [^c]er 60
SFX b4 cer çassions/17 cer 60
SFX b4 er assiez/14 [^c]er 59
SFX b4 cer çassiez/14 cer 59
SFX b4 er assent/6 [^c]er 54
SFX b4 cer çassent/6 cer 54
SFX b4 ecer èce/36 ecer 36
SFX b4 emer ème/36 emer 36
SFX b4 ener ène/36 ener 36
SFX b4 eper èpe/36 eper 36
SFX b4 erer ère/36 erer 36
SFX b4 eser èse/36 eser 36
SFX b4 ever ève/36 ever 36
SFX b4 evrer èvre/36 evrer 36
SFX b4 eter ète/36 eter 36
SFX b4 eler èle/36 eler 36
SFX b4 er ons/46 [^c]er 58
SFX b4 cer çons/46 cer 58
SFX b4 er ez/31 er 75
SFX b5 Y 254
SFX b5 er er/89 er 64
SFX b5 er ant/18 [^c]er 48
SFX b5 cer çant/18 cer 48
SFX b5 ecer èce/27 ecer 34
SFX b5 emer ème/27 emer 34
SFX b5 ener ène/27 ener 34
SFX b5 eper èpe/27 eper 34
SFX b5 erer ère/27 erer 34
SFX b5 eser èse/27 eser 34
SFX b5 ever ève/27 ever 34
SFX b5 evrer èvre/27 evrer 34
SFX b5 eter ète/27 eter 34
SFX b5 eler èle/27 eler 34
SFX b5 ecer èces/26 ecer 35
SFX b5 emer èmes/26 emer 35
SFX b5 ener ènes/26 ener 35
SFX b5 eper èpes/26 eper 35
SFX b5 erer ères/26 erer 35
SFX b5 eser èses/26 eser 35
SFX b5 ever èves/26 ever 35
SFX b5 evrer èvres/26 evrer 35
SFX b5 eter ètes/26 eter 35
SFX b5 eler èles/26 eler 35
SFX b5 ecer èce/18 ecer 21
SFX b5 emer ème/18 emer 21
SFX b5 ener ène/18 ener 21
SFX b5 eper èpe/18 eper 21
SFX b5 erer ère/18 erer 21
SFX b5 eser èse/18 eser 21
SFX b5 ever ève/18 ever 21
SFX b5 evrer èvre/18 evrer 21
SFX b5 eter ète/18 eter 21
SFX b5 eler èle/18 eler 21
SFX b5 er ons/35 [^c]er 56
SFX b5 cer çons/35 cer 56
SFX b5 er ez/32 er 72
SFX b5 ecer ècent/18 ecer 26
SFX b5 emer èment/18 emer 26
SFX b5 ener ènent/18 ener 26
SFX b5 eper èpent/18 eper 26
SFX b5 erer èrent/18 erer 26
SFX b5 eser èsent/18 eser 26
SFX b5 ever èvent/18 ever 26
SFX b5 evrer èvrent/18 evrer 26
SFX b5 eter ètent/18 eter 26
SFX b5 eler èlent/18 eler 26
SFX b5 er ais/27 [^c]er 66
SFX b5 cer çais/27 cer 66
SFX b5 er ais/26 [^c]er 65
SFX b5 cer çais/26 cer 65
SFX b5 er ait/18 [^c]er 50
SFX b5 cer çait/18 cer 50
SFX b5 er ions/35 er 77
SFX b5 er iez/32 er 76
SFX b5 er aient/18 [^c]er 51
SFX b5 cer çaient/18 cer 51
SFX b5 er ai/27 [^c]er 69
SFX b5 cer çai/27 cer 69
SFX b5 er as/26 [^c]er 68
SFX b5 cer ças/26 cer 68
SFX b5 er a/18 [^c]er 53
SFX b5 cer ça/18 cer 53
SFX b5 er âmes/35 [^c]er 63
SFX b5 cer çâmes/35 cer 63
SFX b5 er âtes/32 [^c]er 62
SFX b5 cer çâtes/32 cer 62
SFX b5 er èrent/18 er 71
SFX b5 ecer ècerai/27 ecer 38
SFX b5 emer èmerai/27 emer 38
SFX b5 ener ènerai/27 ener 38
SFX b5 eper èperai/27 eper 38
SFX b5 erer èrerai/27 erer 38
SFX b5 eser èserai/27 eser 38
SFX b5 ever èverai/27 ever 38
SFX b5 evrer èvrerai/27 evrer 38
SFX b5 eter èterai/27 eter 38
SFX b5 eler èlerai/27 eler 38
SFX b5 ecer èceras/26 ecer 37
SFX b5 emer èmeras/26 emer 37
SFX b5 ener èneras/26 ener 37
SFX b5 eper èperas/26 eper 37
SFX b5 erer èreras/26 erer 37
SFX b5 eser èseras/26 eser 37
SFX b5 ever èveras/26 ever 37
SFX b5 evrer èvreras/26 evrer 37
SFX b5 eter èteras/26 eter 37
SFX b5 eler èleras/26 eler 37
SFX b5 ecer ècera/18 ecer 22
SFX b5 emer èmera/18 emer 22
SFX b5 ener ènera/18 ener 22
SFX b5 eper èpera/18 eper 22
SFX b5 erer èrera/18 erer 22
SFX b5 eser èsera/18 eser 22
SFX b5 ever èvera/18 ever 22
SFX b5 evrer èvrera/18 evrer 22
SFX b5 eter ètera/18 eter 22
SFX b5 eler èlera/18 eler 22
SFX b5 ecer ècerons/35 ecer 31
SFX b5 emer èmerons/35 emer 31
SFX b5 ener ènerons/35 ener 31
SFX b5 eper èperons/35 eper 31
SFX b5 erer èrerons/35 erer 31
SFX b5 eser èserons/35 eser 31
SFX b5 ever èverons/35 ever 31
SFX b5 evrer èvrerons/35 evrer 31
SFX b5 eter èterons/35 eter 31
SFX b5 eler èlerons/35 eler 31
SFX b5 ecer ècerez/32 ecer 30
SFX b5 emer èmerez/32 emer 30
SFX b5 ener ènerez/32 ener 30
SFX b5 eper èperez/32 eper 30
SFX b5 erer èrerez/32 erer 30
SFX b5 eser èserez/32 eser 30
SFX b5 ever èverez/32 ever 30
SFX b5 evrer èvrerez/32 evrer 30
SFX b5 eter èterez/32 eter 30
SFX b5 eler èlerez/32 eler 30
SFX b5 ecer èceront/18 ecer 24
SFX b5 emer èmeront/18 emer 24
SFX b5 ener èneront/18 ener 24
SFX b5 eper èperont/18 eper 24
SFX b5 erer èreront/18 erer 24
SFX b5 eser èseront/18 eser 24
SFX b5 ever èveront/18 ever 24
SFX b5 evrer èvreront/18 evrer 24
SFX b5 eter èteront/18 eter 24
SFX b5 eler èleront/18 eler 24
SFX b5 ecer ècerais/27 ecer 40
SFX b5 emer èmerais/27 emer 40
SFX b5 ener ènerais/27 ener 40
SFX b5 eper èperais/27 eper 40
SFX b5 erer èrerais/27 erer 40
SFX b5 eser èserais/27 eser 40
SFX b5 ever èverais/27 ever 40
SFX b5 evrer èvrerais/27 evrer 40
SFX b5 eter èterais/27 eter 40
SFX b5 eler èlerais/27 eler 40
SFX b5 ecer ècerais/26 ecer 39
SFX b5 emer èmerais/26 emer 39
SFX b5 ener ènerais/26 ener 39
SFX b5 eper èperais/26 eper 39
SFX b5 erer èrerais/26 erer 39
SFX b5 eser èserais/26 eser 39
SFX b5 ever èverais/26 ever 39
SFX b5 evrer èvrerais/26 evrer 39
SFX b5 eter èterais/26 eter 39
SFX b5 eler èlerais/26 eler 39
SFX b5 ecer ècerait/18 ecer 23
SFX b5 emer èmerait/18 emer 23
SFX b5 ener ènerait/18 ener 23
SFX b5 eper èperait/18 eper 23
SFX b5 erer èrerait/18 erer 23
SFX b5 eser èserait/18 eser 23
SFX b5 ever èverait/18 ever 23
SFX b5 evrer èvrerait/18 evrer 23
SFX b5 eter èterait/18 eter 23
SFX b5 eler èlerait/18 eler 23
SFX b5 ecer ècerions/35 ecer 33
SFX b5 emer èmerions/35 emer 33
SFX b5 ener ènerions/35 ener 33
SFX b5 eper èperions/35 eper 33
SFX b5 erer èrerions/35 erer 33
SFX b5 eser èserions/35 eser 33
SFX b5 ever èverions/35 ever 33
SFX b5 evrer èvrerions/35 evrer 33
SFX b5 eter èterions/35 eter 33
SFX b5 eler èlerions/35 eler 33
SFX b5 ecer èceriez/32 ecer 32
SFX b5 emer èmeriez/32 emer 32
SFX b5 ener èneriez/32 ener 32
SFX b5 eper èperiez/32 eper 32
SFX b5 erer èreriez/32 erer 32
SFX b5 eser èseriez/32 eser 32
SFX b5 ever èveriez/32 ever 32
SFX b5 evrer èvreriez/32 evrer 32
SFX b5 eter èteriez/32 eter 32
SFX b5 eler èleriez/32 eler 32
SFX b5 ecer èceraient/18 ecer 25
SFX b5 emer èmeraient/18 emer 25
SFX b5 ener èneraient/18 ener 25
SFX b5 eper èperaient/18 eper 25
SFX b5 erer èreraient/18 erer 25
SFX b5 eser èseraient/18 eser 25
SFX b5 ever èveraient/18 ever 25
SFX b5 evrer èvreraient/18 evrer 25
SFX b5 eter èteraient/18 eter 25
SFX b5 eler èleraient/18 eler 25
SFX b5 ecer èce/27 ecer 42
SFX b5 emer ème/27 emer 42
SFX b5 ener ène/27 ener 42
SFX b5 eper èpe/27 eper 42
SFX b5 erer ère/27 erer 42
SFX b5 eser èse/27 eser 42
SFX b5 ever ève/27 ever 42
SFX b5 evrer èvre/27 evrer 42
SFX b5 eter ète/27 eter 42
SFX b5 eler èle/27 eler 42
SFX b5 ecer èces/26 ecer 44
SFX b5 emer èmes/26 emer 44
SFX b5 ener ènes/26 ener 44
SFX b5 eper èpes/26 eper 44
SFX b5 erer ères/26 erer 44
SFX b5 eser èses/26 eser 44
SFX b5 ever èves/26 ever 44
SFX b5 evrer èvres/26 evrer 44
SFX b5 eter ètes/26 eter 44
SFX b5 eler èles/26 eler 44
SFX b5 ecer èce/18 ecer 28
SFX b5 emer ème/18 emer 28
SFX b5 ener ène/18 ener 28
SFX b5 eper èpe/18 eper 28
SFX b5 erer ère/18 erer 28
SFX b5 eser èse/18 eser 28
SFX b5 ever ève/18 ever 28
SFX b5 evrer èvre/18 evrer 28
SFX b5 eter ète/18 eter 28
SFX b5 eler èle/18 eler 28
SFX b5 er ions/35 er 74
SFX b5 er iez/32 er 73
SFX b5 ecer ècent/18 ecer 29
SFX b5 emer èment/18 emer 29
SFX b5 ener ènent/18 ener 29
SFX b5 eper èpent/18 eper 29
SFX b5 erer èrent/18 erer 29
SFX b5 eser èsent/18 eser 29
SFX b5 ever èvent/18 ever 29
SFX b5 evrer èvrent/18 evrer 29
SFX b5 eter ètent/18 eter 29
SFX b5 eler èlent/18 eler 29
SFX b5 er asse/27 [^c]er 61
SFX b5 cer çasse/27 cer 61
SFX b5 er asses/26 [^c]er 67
SFX b5 cer çasses/26 cer 67
SFX b5 er ât/18 [^c]er 52
SFX b5 cer çât/18 cer 52
SFX b5 er assions/35 [^c]er 60
SFX b5 cer çassions/35 cer 60
SFX b5 er assiez/32 [^c]er 59
SFX b5 cer çassiez/32 cer 59
SFX b5 er assent/18 [^c]er 54
SFX b5 cer çassent/18 cer 54
SFX b5 ecer èce/32 ecer 36
SFX b5 emer ème/32 emer 36
SFX b5 ener ène/32 ener 36
SFX b5 eper èpe/32 eper 36
SFX b5 erer ère/32 erer 36
SFX b5 eser èse/32 eser 36
SFX b5 ever ève/32 ever 36
SFX b5 evrer èvre/32 evrer 36
SFX b5 eter ète/32 eter 36
SFX b5 eler èle/32 eler 36
SFX b5 er ons/13 [^c]er 58
SFX b5 cer çons/13 cer 58
SFX b5 er ez/13 er 75
SFX c0 N 263
SFX c0 er er er 64
SFX c0 er ant [^cg]er 48
SFX c0 écer éçant écer 48
SFX c0 éger égeant éger 48
SFX c0 ébrer èbre ébrer 34
SFX c0 écer èce écer 34
SFX c0 écher èche écher 34
SFX c0 écrer ècre écrer 34
SFX c0 éder ède éder 34
SFX c0 éger ège éger 34
SFX c0 égler ègle égler 34
SFX c0 égner ègne égner 34
SFX c0 égrer ègre égrer 34
SFX c0 éguer ègue éguer 34
SFX c0 éler èle éler 34
SFX c0 émer ème émer 34
SFX c0 éner ène éner 34
SFX c0 éper èpe éper 34
SFX c0 équer èque équer 34
SFX c0 érer ère érer 34
SFX c0 éser èse éser 34
SFX c0 éter ète éter 34
SFX c0 étrer ètre étrer 34
SFX c0 évrer èvre évrer 34
SFX c0 éyer èye éyer 34
SFX c0 ébrer èbres ébrer 35
SFX c0 écer èces écer 35
SFX c0 écher èches écher 35
SFX c0 écrer ècres écrer 35
SFX c0 éder èdes éder 35
SFX c0 éger èges éger 35
SFX c0 égler ègles égler 35
SFX c0 égner ègnes égner 35
SFX c0 égrer ègres égrer 35
SFX c0 éguer ègues éguer 35
SFX c0 éler èles éler 35
SFX c0 émer èmes émer 35
SFX c0 éner ènes éner 35
SFX c0 éper èpes éper 35
SFX c0 équer èques équer 35
SFX c0 érer ères érer 35
SFX c0 éser èses éser 35
SFX c0 éter ètes éter 35
SFX c0 étrer ètres étrer 35
SFX c0 évrer èvres évrer 35
SFX c0 éyer èyes éyer 35
SFX c0 ébrer èbre ébrer 21
SFX c0 écer èce écer 21