blob: 209197d6b5e543e8dd46646c072f62876b01ddb6 [file] [log] [blame]
SET UTF-8
TRY գկքրռեէդթտփբպջչճժշզսԳԿՔՐՌԵէԴԹՏՓԲՊՋՉՃԺՇԶՍ
FLAG num
PFX 300 Y 1
PFX 300 0 ան . [ան]+
PFX 301 Y 1
PFX 301 0 կ՚ . [կ՚]+
PFX 302 Y 1
PFX 302 0 կ . [կ]+
PFX 303 Y 1
PFX 303 0 զ . [զ]+
PFX 304 Y 1
PFX 304 0 հ . [հ]+
PFX 305 Y 1
PFX 305 0 ց . [ց]+
PFX 306 Y 1
PFX 306 0 չ . [չ]+
PFX 307 Y 1
PFX 307 0 չ՚ . [չ՚]+
SFX 4 Y 1
SFX 4 0 ն .
SFX 5 Y 1
SFX 5 0 ը .
SFX 6 Y 2
SFX 6 յ ն յ -յ+ն
SFX 6 0 ն [^յ]
SFX 7 Y 2
SFX 7 յ ներ յ -յ+ներ
SFX 7 0 ներ [^յ] +ներ
SFX 8 Y 1
SFX 8 0 եր . +եր
SFX 9 Y 1
SFX 9 0 ներ . +ներ
SFX 10 Y 5
SFX 10 0 ի [^աոօւ]
SFX 10 0 յի [աո] +յի
SFX 10 օ ոյի [օ] -օ+ոյի
SFX 10 0 ի [^ո]ւ
SFX 10 ու վի ու -ու+վի
SFX 11 Y 2
SFX 11 0 ու [^ցհ][^ի] +ու
SFX 11 ի ու [ցհ]ի -ի+ու
SFX 12 Y 5
SFX 12 0 ե [^աոօւ]
SFX 12 0 յե [աո] +յե
SFX 12 օ ոյե [օ] -օ+ոյե
SFX 12 0 ե [^ո]ւ
SFX 12 ու վե ու -ու+վե
SFX 13 Y 1
SFX 13 0 մե . +մե
SFX 14 Y 5
SFX 14 0 ով [^աոօւ] +ով
SFX 14 0 յով [աո] +յով
SFX 14 օ ոյով [օ] -օ+ոյով
SFX 14 0 ով [^ո]ւ +ով
SFX 14 ու վով ու -ու+վով
SFX 15 Y 1
SFX 15 0 մով . +մով
SFX 16 Y 2
SFX 16 0 ո .
SFX 16 ա ո իա -ա+ո
SFX 17 Y 5
SFX 17 0 ում [^աոօւ] +ում
SFX 17 0 յում [աո] +յում
SFX 17 օ ոյում [օ] -օ+ոյում
SFX 17 0 ում [^ո]ւ +ում
SFX 17 ու վում ու -ու+վում
SFX 18 Y 1
SFX 18 ում ման ում -ում+ման
SFX 19 Y 1
SFX 19 ում մանե ում -ում+մանե
SFX 20 Y 1
SFX 20 ում մամբ ում -ում+մամբ
SFX 21 Y 1
SFX 21 յուն յան յուն -յուն+յան
SFX 22 Y 1
SFX 22 յուն ենե յուն -յուն+ենե
SFX 23 Y 1
SFX 23 յուն յամբ յուն -յուն+յամբ
SFX 24 Y 1
SFX 24 յուն յանց յուն -յուն+յանց
SFX 25 Y 1
SFX 25 0 ա .
SFX 26 Y 1
SFX 26 0 ան . +ան
SFX 27 Y 1
SFX 27 0 անի . +անի
SFX 28 Y 1
SFX 28 0 անով . +անով
SFX 29 Y 1
SFX 29 0 անե . +անե
SFX 30 Y 1
SFX 30 0 վա . +վա
SFX 31 Y 1
SFX 31 0 վան . +վան
SFX 32 Y 1
SFX 32 0 վնե . +վնե
SFX 33 Y 1
SFX 33 0 վամբ . +վամբ
SFX 34 Y 1
SFX 34 0 վանից . +վանից
SFX 35 Y 1
SFX 35 0 յաց . +յաց
SFX 36 Y 1
SFX 36 0 վոց . +վոց
SFX 37 Y 1
SFX 37 0 ք .
SFX 38 Y 2
SFX 38 յ ք յ -յ+ք
SFX 38 0 ք [^յ]
SFX 39 Y 1
SFX 39 0 ց .
SFX 40 Y 2
SFX 40 յ ց յ -յ+ց
SFX 40 0 ց [^յ]
SFX 41 Y 1
SFX 41 0 ս .
SFX 42 Y 2
SFX 42 յ ս յ -յ+ս
SFX 42 0 ս [^յ]
SFX 43 Y 1
SFX 43 0 դ .
SFX 44 Y 2
SFX 44 յ դ յ -յ+դ
SFX 44 0 դ [^յ]
SFX 45 Y 3
SFX 45 ո ով ո -ո+ով
SFX 45 ի ով ի -ի+ով
SFX 45 ու վով ու -ու+վով
SFX 46 Y 1
SFX 46 ո մով ո -ո+մով
SFX 47 Y 3
SFX 47 ո ե ո -ո+ե
SFX 47 ի ե ի -ի+ե
SFX 47 ու վե ու -ու+վե
SFX 48 Y 1
SFX 48 ո մե ո -ո+մե
SFX 49 Y 5
SFX 49 ո ում ո -ո+ում
SFX 49 ուի վում ուի -ուի+վում
SFX 49 ի ում [^ո]ւի -ի+ում
SFX 49 ի ում [^ո][^ւ]ի -ի+ում
SFX 49 ու վում ու -ու+վում
SFX 50 Y 1
SFX 50 ա ան ա -ա+ան
SFX 51 Y 1
SFX 51 ա ընե ա -ա+ընե
SFX 52 Y 1
SFX 52 ա անե ա -ա+անե
SFX 53 Y 1
SFX 53 ա ամբ ա -ա+ամբ
SFX 54 Y 1
SFX 54 ա անից ա -ա+անից
SFX 55 Y 4
SFX 55 ուլ լու ուլ -ուլ+լու
SFX 55 իլ ելու իլ -իլ+ելու
SFX 55 0 ու ել +ու
SFX 55 0 ու ալ +ու
SFX 56 Y 4
SFX 56 ուլ լե ուլ -ուլ+լե
SFX 56 իլ ելե իլ -իլ+ելե
SFX 56 0 ե ել
SFX 56 0 ե ալ
SFX 57 Y 4
SFX 57 ուլ լով ուլ -ուլ+լով
SFX 57 իլ ելով իլ -իլ+ելով
SFX 57 0 ով ել +ով
SFX 57 0 ով ալ +ով
SFX 58 Y 5
SFX 58 յք նց յք -յք+նց
SFX 58 աք ոց աք -աք+ոց
SFX 58 իք յաց իք -իք+յաց
SFX 58 նք նց նք -նք+նց
SFX 58 րք րց րք -րք+րց
SFX 70 Y 4
SFX 70 ուլ լիս ուլ -ուլ+լիս
SFX 70 իլ ելիս իլ -իլ+ելիս
SFX 70 0 իս ել +իս
SFX 70 0 իս ալ +իս
SFX 71 Y 4
SFX 71 ուլ լից ուլ -ուլ+լից
SFX 71 իլ ելից իլ -իլ+ելից
SFX 71 0 ից ել +ից
SFX 71 0 ից ալ +ից
SFX 72 Y 4
SFX 72 ուլ լում ուլ -ուլ+լում
SFX 72 իլ ելում իլ -իլ+ելում
SFX 72 0 ում ել +ում
SFX 72 0 ում ալ +ում
SFX 73 Y 4
SFX 73 ուլ լիք ուլ -ուլ+լիք
SFX 73 իլ ելիք իլ -իլ+ելիք
SFX 73 0 իք ել +իք
SFX 73 0 իք ալ +իք
SFX 74 Y 1
SFX 74 0 անից . +անից
SFX 75 Y 1
SFX 75 0 անով . +անով
SFX 76 Y 1
SFX 76 0 անում . +անում
SFX 77 Y 1
SFX 77 0 նից . +նից
SFX 78 Y 1
SFX 78 0 նով . +նով
SFX 79 Y 1
SFX 79 0 նում . +նում
SFX 80 Y 1
SFX 80 0 աց . +աց
SFX 81 Y 1
SFX 81 0 ուց . +ուց
SFX 82 Y 1
SFX 82 0 ից . +ից
SFX 83 Y 1
SFX 83 0 նը . +նը
SFX 60 Y 1
SFX 60 0 նս . +նս
SFX 61 Y 1
SFX 61 0 նդ . +նդ
SFX 62 Y 1
SFX 62 0 նն . +նն
SFX 65 Y 1
SFX 65 0 ինս . +ինս
SFX 66 Y 1
SFX 66 0 ինդ . +ինդ
SFX 84 Y 1
SFX 84 0 ինը . +ինը
SFX 85 Y 1
SFX 85 0 ունը . +ունը
SFX 86 Y 1
SFX 86 0 ուս . +ուս
SFX 87 Y 1
SFX 87 0 ուդ . +ուդ
SFX 88 Y 1
SFX 88 0 ուն . +ուն
SFX 89 Y 1
SFX 89 0 իս . +իս
SFX 90 Y 1
SFX 90 0 իդ . +իդ
SFX 91 Y 1
SFX 91 0 ին . +ին
SFX 92 Y 1
SFX 92 0 իցս . +իցս
SFX 93 Y 1
SFX 93 0 իցդ . +իցդ
SFX 94 Y 1
SFX 94 0 իցն . +իցն
SFX 95 Y 1
SFX 95 0 իցը . +իցը
SFX 96 Y 1
SFX 96 0 ես . +ես
SFX 97 Y 1
SFX 97 0 եդ . +եդ
SFX 98 Y 1
SFX 98 0 են . +են
SFX 99 Y 1
SFX 99 0 ովս . +ովս
SFX 100 Y 1
SFX 100 0 ովդ . +ովդ
SFX 101 Y 1
SFX 101 0 ովն . +ովն
SFX 102 Y 1
SFX 102 0 ովը . +ովը
SFX 103 Y 1
SFX 103 0 ումս . +ումս
SFX 104 Y 1
SFX 104 0 ումդ . +ումդ
SFX 105 Y 1
SFX 105 0 ումն . +ումն
SFX 106 Y 1
SFX 106 0 ումը . +ումը
SFX 107 Y 2
SFX 107 յ ներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 յ -յ+ներ
SFX 107 0 ներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^յ] +ներ
SFX 108 Y 1
SFX 108 0 եր/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 . +եր
SFX 109 Y 1
SFX 109 0 ներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 . +ներ
SFX 118 Y 1
SFX 118 ում ման/4,5,41,43 ում -ում+ման
SFX 119 Y 1
SFX 119 ում մանե/4,41,43 ում -ում+մանե
SFX 120 Y 1
SFX 120 ում մամբ/4,5,41,43 ում -ում+մամբ
SFX 219 Y 1
SFX 219 ում մանից/4,5,41,43 ում -ում+մանից
SFX 121 Y 1
SFX 121 յուն յան/4,5,39,41,43 յուն -յուն+յան
SFX 122 Y 1
SFX 122 յուն ենե/4,41,43 յուն -յուն+ենե
SFX 123 Y 1
SFX 123 յուն յամբ/4,5,41,43 յուն -յուն+յամբ
SFX 222 Y 1
SFX 222 յուն յանից/4,5,41,43 յուն -յուն+յանից
SFX 125 Y 1
SFX 125 0 ա/41,43 .
SFX 126 Y 1
SFX 126 0 ան/4,5,41,43 . +ան
SFX 127 Y 1
SFX 127 0 անի/4,41,43 . +անի
SFX 129 Y 1
SFX 129 0 անե/4,41,43 . +անե
SFX 128 Y 1
SFX 128 0 անով/4,5,41,43 . +անով
SFX 229 Y 1
SFX 229 0 անից/4,5,41,43 . +անից
SFX 356 Y 2
SFX 356 0 ն/4,5,40,41,43 [^յ]
SFX 356 յ ն/4,5,40,41,43 [յ] -յ+ն
SFX 130 Y 1
SFX 130 0 վա/41,43 . +վա
SFX 131 Y 1
SFX 131 0 վան/4,5,41,43 . +վան
SFX 132 Y 1
SFX 132 0 վնե/4,41,43 . +վնե
SFX 133 Y 1
SFX 133 0 վամբ/4,5,41,43 . +վամբ
SFX 134 Y 1
SFX 134 0 վանից/4,5,41,43 . +վանից
SFX 210 Y 5
SFX 210 0 ից/4,5,41,43 [^աոօւ] +ից
SFX 210 0 յից/4,5,41,43 [աո] +յից
SFX 210 օ ոյից/4,5,41,43 [օ] -օ+ոյից
SFX 210 0 ից/4,5,41,43 [^ո]ւ +ից
SFX 210 ու վից/4,5,41,43 ու -ու+վից
SFX 211 Y 2
SFX 211 0 ուց/4,5,41,43 [^ց][^ի] +ուց
SFX 211 ի ուց/4,5,41,43 ցի -ի+ուց
SFX 110 Y 5
SFX 110 0 ի/4,39,41,43,83,60,61,62 [^աոօւ]
SFX 110 0 յի/4,39,41,43,83,60,61,62 [աո] +յի
SFX 110 օ ոյի/4,39,41,43,83,60,61,62 [օ] -օ+ոյի
SFX 110 0 ի/4,39,41,43,83,60,61,62 [^ո]ւ
SFX 110 ու վի/4,39,41,43,83,60,61,62 ու -ու+վի
SFX 111 Y 2
SFX 111 0 ու/4,39,41,43,83 [^ցհ][^ի] +ու
SFX 111 ի ու/4,39,41,43,83 [ցհ]ի -ի+ու
SFX 112 Y 5
SFX 112 0 ե/4,41,43 [^աոօւ]
SFX 112 0 յե/4,41,43 [աո] +յե
SFX 112 օ ոյե/4,41,43 [օ] -օ+ոյե
SFX 112 0 ե/4,41,43 [^ո]ւ
SFX 112 ու վե/4,41,43 ու -ու+վե
SFX 113 Y 1
SFX 113 0 մե/4,41,43 . +մե
SFX 114 Y 5
SFX 114 0 ով/4,5,41,43 [^աոօւ] +ով
SFX 114 0 յով/4,5,41,43 [աո] +յով
SFX 114 օ ոյով/4,5,41,43 [օ] -օ+ոյով
SFX 114 0 ով/4,5,41,43 [^ո]ւ +ով
SFX 114 ու վով/4,5,41,43 ու -ու+վով
SFX 115 Y 1
SFX 115 0 մով/4,5,41,43 . +մով
SFX 117 Y 5
SFX 117 0 ում/4,5,41,43 [^աոօւ] +ում
SFX 117 0 յում/4,5,41,43 [աո] +յում
SFX 117 օ ոյում/4,5,41,43 [օ] -օ+ոյում
SFX 117 0 ում/4,5,41,43 [^ո]ւ +ում
SFX 117 ու վում/4,5,41,43 ու -ու+վում
SFX 140 Y 2
SFX 140 յ ց/4,5,41,43,14,17,82 յ -յ+ց
SFX 140 0 ց/4,5,41,43,14,17,82 [^յ]
SFX 206 Y 2
SFX 206 յ ն/4,5,41,43 յ -յ+ն
SFX 206 0 ն/4,5,41,43 [^յ]
SFX 207 Y 5
SFX 207 0 իններ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^աօու] +իններ
SFX 207 0 յիններ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [աո] +յիններ
SFX 207 օ ոյիններ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [օ] -օ+ոյիններ
SFX 207 0 իններ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^ո]ւ +իններ
SFX 207 ու վիններ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ու -ու+վիններ
SFX 145 Y 3
SFX 145 ո ով/4,5,41,43 ո -ո+ով
SFX 145 ի ով/4,5,41,43 ի -ի+ով
SFX 145 ու վով/4,5,41,43 ու -ու+վով
SFX 146 Y 1
SFX 146 ո մով/4,5,41,43 ո -ո+մով
SFX 147 Y 3
SFX 147 ո ե/4,41,43 ո -ո+ե
SFX 147 ի ե/4,41,43 ի -ի+ե
SFX 147 ու վե/4,41,43 ու -ու+վե
SFX 148 Y 1
SFX 148 ո մե/4,41,43 ո -ո+մե
SFX 149 Y 5
SFX 149 ո ում/4,5,41,43 ո -ո+ում
SFX 149 ուի վում/4,5,41,43 ուի -ուի+վում
SFX 149 ի ում/4,5,41,43 [^ո]ւի -ի+ում
SFX 149 ի ում/4,5,41,43 [^ո][^ւ]ի -ի+ում
SFX 149 ու վում/4,5,41,43 ու -ու+վում
SFX 150 Y 1
SFX 150 ա ան/4,5,41,43 ա -ա+ան
SFX 151 Y 1
SFX 151 ա ընե/4,41,43 ա -ա+ընե
SFX 152 Y 1
SFX 152 ա անե/4,41,43 ա -ա+անե
SFX 153 Y 1
SFX 153 ա ամբ/4,5,41,43 ա -ա+ամբ
SFX 154 Y 1
SFX 154 ա անից/4,5,41,43 ա -ա+անից
SFX 155 Y 4
SFX 155 ուլ լու/4,39,41,43,83 ուլ -ուլ+լու
SFX 155 իլ ելու/4,39,41,43,83 իլ -իլ+ելու
SFX 155 0 ու/4,39,41,43,83 ել +ու
SFX 155 0 ու/4,39,41,43,83 ալ +ու
SFX 156 Y 4
SFX 156 ուլ լե/4,41,43 ուլ -ուլ+լե
SFX 156 իլ ելե/4,5,41,43 իլ -իլ+ելե
SFX 156 0 ե/4,5,41,43 ել
SFX 156 0 ե/4,5,41,43 ալ
SFX 157 Y 4
SFX 157 ուլ լով/4,5,41,43 ուլ -ուլ+լով
SFX 157 իլ ելով/4,5,41,43 իլ -իլ+ելով
SFX 157 0 ով/4,5,41,43 ել +ով
SFX 157 0 ով/4,5,41,43 ալ +ով
SFX 170 Y 4
SFX 170 ուլ լիս/4,5 ուլ -ուլ+լիս
SFX 170 իլ ելիս/4,5 իլ -իլ+ելիս
SFX 170 0 իս/4,5 ել +իս
SFX 170 0 իս/4,5 ալ +իս
SFX 171 Y 4
SFX 171 ուլ լից/4,5,41,43 ուլ -ուլ+լից
SFX 171 իլ ելից/4,5,41,43 իլ -իլ+ելից
SFX 171 0 ից/4,5,41,43 ել +ից
SFX 171 0 ից/4,5,41,43 ալ +ից
SFX 172 Y 4
SFX 172 ուլ լում/4,5,41,43 ուլ -ուլ+լում
SFX 172 իլ ելում/4,5,41,43 իլ -իլ+ելում
SFX 172 0 ում/4,5,41,43 ել +ում
SFX 172 0 ում/4,5,41,43 ալ +ում
SFX 173 Y 4
SFX 173 ուլ լիք/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ուլ -ուլ+լիք
SFX 173 իլ ելիք/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 իլ -իլ+ելիք
SFX 173 0 իք/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ել +իք
SFX 173 0 իք/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ալ +իք
SFX 273 Y 4
SFX 273 ուլ լիքներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ուլ -ուլ+լիքներ
SFX 273 իլ ելիքներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 իլ -իլ+ելիքներ
SFX 273 0 իքներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ել +իքներ
SFX 273 0 իքներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ալ +իքներ
SFX 174 Y 1
SFX 174 0 անից/4,5 . +անից
SFX 175 Y 1
SFX 175 0 անով/4,5 . +անով
SFX 176 Y 1
SFX 176 0 անում/4,5 . +անում
SFX 177 Y 1
SFX 177 0 նից/4,5 . +նից
SFX 178 Y 1
SFX 178 0 նով/4,5 . +նով
SFX 179 Y 1
SFX 179 0 նում/4,5 . +նում
SFX 401 Y 1
SFX 401 լ մ լ -լ+մ
SFX 402 Y 2
SFX 402 լ ս լ -լ+ս
SFX 402 մ ս մ -մ+ս
SFX 403 Y 6
SFX 403 ել ե ել -ել+ե
SFX 403 եմ ե եմ -եմ+ե
SFX 403 իլ ի իլ -իլ+ի
SFX 403 իմ ի իմ -իմ+ի
SFX 403 ալ ա ալ -ալ+ա
SFX 403 ուլ ու ուլ -ուլ+ու
SFX 404 Y 6
SFX 404 ել ի ել -ել+ի
SFX 404 եմ ի եմ -եմ+ի
SFX 404 իլ ի իլ -իլ+ի
SFX 404 իմ ի իմ -իմ+ի
SFX 404 ալ ա ալ -ալ+ա
SFX 404 ուլ ու ուլ -ուլ+ու
SFX 405 Y 2
SFX 405 լ նք լ -լ+նք
SFX 405 մ նք մ -մ+նք
SFX 406 Y 6
SFX 406 ել եք ել -ել+եք
SFX 406 եմ եք եմ -եմ+եք
SFX 406 իլ իք իլ -իլ+իք
SFX 406 իմ իք իմ -իմ+իք
SFX 406 ալ աք ալ -ալ+աք
SFX 406 ուլ ուք ուլ -ուլ+ուք
SFX 407 Y 2
SFX 407 լ ն լ -լ+ն
SFX 407 մ ն մ -մ+ն
SFX 408 Y 6
SFX 408 ել եի ել -ել+եի
SFX 408 եմ եի եմ -եմ+եի
SFX 408 իլ եի իլ -իլ+եի
SFX 408 իմ եի իմ -իմ+եի
SFX 408 ալ այի ալ -ալ+այի
SFX 408 ուլ վի ուլ -ուլ+վի
SFX 409 Y 6
SFX 409 ել եիր ել -ել+եիր
SFX 409 եմ եիր եմ -եմ+եիր
SFX 409 իլ եիր իլ -իլ+եիր
SFX 409 իմ եիր իմ -իմ+եիր
SFX 409 ալ այիր ալ -ալ+այիր
SFX 409 ուլ վիր ուլ -ուլ+վիր
SFX 410 Y 6
SFX 410 ել եր ել -ել+եր
SFX 410 եմ եր եմ -եմ+եր
SFX 410 իլ եր իլ -իլ+եր
SFX 410 իմ եր իմ -իմ+եր
SFX 410 ալ ար ալ -ալ+ար
SFX 410 ուլ ուր ուլ -ուլ+ուր
SFX 411 Y 6
SFX 411 ել եինք ել -ել+եինք
SFX 411 եմ եինք եմ -եմ+եինք
SFX 411 իլ եինք իլ -իլ+եինք
SFX 411 իմ եինք իմ -իմ+եինք
SFX 411 ալ այինք ալ -ալ+այինք
SFX 411 ուլ վինք ուլ -ուլ+վինք
SFX 412 Y 6
SFX 412 ել եիք ել -ել+եիք
SFX 412 եմ եիք եմ -եմ+եիք
SFX 412 իլ եիք իլ -իլ+եիք
SFX 412 իմ եիք իմ -իմ+եիք
SFX 412 ալ այիք ալ -ալ+այիք
SFX 412 ուլ վիք ուլ -ուլ+վիք
SFX 413 Y 6
SFX 413 ել եին ել -ել+եին
SFX 413 եմ եին եմ -եմ+եին
SFX 413 իլ եին իլ -իլ+եին
SFX 413 իմ եին իմ -իմ+եին
SFX 413 ալ ային ալ -ալ+ային
SFX 413 ուլ վին ուլ -ուլ+վին
SFX 414 Y 4
SFX 414 ել եր ել -ել+եր
SFX 414 իլ իր իլ -իլ+իր
SFX 414 ալ ար ալ -ալ+ար
SFX 414 ուլ ուր ուլ -ուլ+ուր
SFX 415 Y 4
SFX 415 ել եք ել -ել+եք
SFX 415 իլ իք իլ -իլ+իք
SFX 415 ալ աք ալ -ալ+աք
SFX 415 ուլ ուք ուլ -ուլ+ուք
SFX 420 Y 1
SFX 420 0 ի .
SFX 421 Y 1
SFX 421 0 իր . +իր
SFX 422 Y 1
SFX 422 0 ր .
SFX 423 Y 1
SFX 423 0 ինք . +ինք
SFX 424 Y 1
SFX 424 0 իք . +իք
SFX 425 Y 1
SFX 425 0 ին . +ին
SFX 430 Y 4
SFX 430 ել եցի ել -ել+եցի
SFX 430 իլ եցի իլ -իլ+եցի
SFX 430 ալ ացի ալ -ալ+ացի
SFX 430 ուլ ուցի ուլ -ուլ+ուցի
SFX 431 Y 4
SFX 431 ել եցիր ել -ել+եցիր
SFX 431 իլ եցիր իլ -իլ+եցիր
SFX 431 ալ ացիր ալ -ալ+ացիր
SFX 431 ուլ ուցիր ուլ -ուլ+ուցիր
SFX 432 Y 4
SFX 432 ել եց ել -ել+եց
SFX 432 իլ եց իլ -իլ+եց
SFX 432 ալ աց ալ -ալ+աց
SFX 432 ուլ ուց ուլ -ուլ+ուց
SFX 433 Y 4
SFX 433 ել եցինք ել -ել+եցինք
SFX 433 իլ եցինք իլ -իլ+եցինք
SFX 433 ալ ացինք ալ -ալ+ացինք
SFX 433 ուլ ուցինք ուլ -ուլ+ուցինք
SFX 434 Y 4
SFX 434 ել եցիք ել -ել+եցիք
SFX 434 իլ եցիք իլ -իլ+եցիք
SFX 434 ալ ացիք ալ -ալ+ացիք
SFX 434 ուլ ուցիք ուլ -ուլ+ուցիք
SFX 435 Y 4
SFX 435 ել եցին ել -ել+եցին
SFX 435 իլ եցին իլ -իլ+եցին
SFX 435 ալ ացին ալ -ալ+ացին
SFX 435 ուլ ուցին ուլ -ուլ+ուցին
SFX 440 Y 6
SFX 440 նել ա նել -նել+ա
SFX 440 նիլ ա նիլ -նիլ+ա
SFX 440 նալ ա նալ -նալ+ա
SFX 440 չել ա չել -չել+ա
SFX 440 չիլ ա չիլ -չիլ+ա
SFX 440 նուլ ա նուլ -նուլ+ա
SFX 441 Y 6
SFX 441 նել ար նել -նել+ար
SFX 441 նիլ ար նիլ -նիլ+ար
SFX 441 նալ ար նալ -նալ+ար
SFX 441 չել ար չել -չել+ար
SFX 441 չիլ ար չիլ -չիլ+ար
SFX 441 նուլ ար նուլ -նուլ+ար
SFX 442 Y 6
SFX 442 նել ավ նել -նել+ավ
SFX 442 նիլ ավ նիլ -նիլ+ավ
SFX 442 նալ ավ նալ -նալ+ավ
SFX 442 չել ավ չել -չել+ավ
SFX 442 չիլ ավ չիլ -չիլ+ավ
SFX 442 նուլ ավ նուլ -նուլ+ավ
SFX 443 Y 6
SFX 443 նել անք նել -նել+անք
SFX 443 նիլ անք նիլ -նիլ+անք
SFX 443 նալ անք նալ -նալ+անք
SFX 443 չել անք չել -չել+անք
SFX 443 չիլ անք չիլ -չիլ+անք
SFX 443 նուլ անք նուլ -նուլ+անք
SFX 444 Y 6
SFX 444 նել աք նել -նել+աք
SFX 444 նիլ աք նիլ -նիլ+աք
SFX 444 նալ աք նալ -նալ+աք
SFX 444 չել աք չել -չել+աք
SFX 444 չիլ աք չիլ -չիլ+աք
SFX 444 նուլ աք նուլ -նուլ+աք
SFX 445 Y 6
SFX 445 նել ան նել -նել+ան
SFX 445 նիլ ան նիլ -նիլ+ան
SFX 445 նալ ան նալ -նալ+ան
SFX 445 չել ան չել -չել+ան
SFX 445 չիլ ան չիլ -չիլ+ան
SFX 445 նուլ ան նուլ -նուլ+ան
SFX 450 Y 3
SFX 450 նալ ցա ենալ -նալ+ցա
SFX 450 նալ ցա անալ -նալ+ցա
SFX 450 նալ ցա [^եա]նալ -նալ+ցա
SFX 451 Y 3
SFX 451 նալ ցար ենալ -նալ+ցար
SFX 451 նալ ցար անալ -նալ+ցար
SFX 451 նալ ցար [^եա]նալ -նալ+ցար
SFX 452 Y 3
SFX 452 նալ ցավ ենալ -նալ+ցավ
SFX 452 նալ ցավ անալ -նալ+ցավ
SFX 452 նալ ցավ [^եա]նալ -նալ+ցավ
SFX 453 Y 3
SFX 453 նալ ցանք ենալ -նալ+ցանք
SFX 453 նալ ցանք անալ -նալ+ցանք
SFX 453 նալ ցանք [^եա]նալ -նալ+ցանք
SFX 454 Y 3
SFX 454 նալ ցաք ենալ -նալ+ցաք
SFX 454 նալ ցաք անալ -նալ+ցաք
SFX 454 նալ ցաք [^եա]նալ -նալ+ցաք
SFX 455 Y 3
SFX 455 նալ ցան ենալ -նալ+ցան
SFX 455 նալ ցան անալ -նալ+ցան
SFX 455 նալ ցան [^եա]նալ -նալ+ցան
SFX 460 Y 1
SFX 460 նել րի [ցձ]նել -նել+րի
SFX 461 Y 1
SFX 461 նել րիր [ցձ]նել -նել+րիր
SFX 462 Y 1
SFX 462 նել րեց [ցձ]նել -նել+րեց
SFX 463 Y 1
SFX 463 նել րինք [ցձ]նել -նել+րինք
SFX 464 Y 1
SFX 464 նել րիք [ցձ]նել -նել+րիք
SFX 465 Y 1
SFX 465 նել րին [ցձ]նել -նել+րին
SFX 470 Y 3
SFX 470 նել ուցի [ցձ]նել -նել+ուցի
SFX 470 ընել ուցի ընել -ընել+ուցի
SFX 470 անել ի ուցանել -անել+ի
SFX 471 Y 3
SFX 471 նել ուցիր [ցձ]նել -նել+ուցիր
SFX 471 ընել ուցիր ընել -ընել+ուցիր
SFX 471 անել իր ուցանել -անել+իր
SFX 472 Y 3
SFX 472 նել ուց [ցձ]նել -նել+ուց
SFX 472 ընել ուց ընել -ընել+ուց
SFX 472 ցանել ց ուցանել -ցանել+ց
SFX 473 Y 3
SFX 473 նել ուցինք [ցձ]նել -նել+ուցինք
SFX 473 ընել ուցինք ընել -ընել+ուցինք
SFX 473 անել ինք ուցանել -անել+ինք
SFX 474 Y 3
SFX 474 նել ուցիք [ցձ]նել -նել+ուցիք
SFX 474 ընել ուցիք ընել -ընել+ուցիք
SFX 474 անել իք ուցանել -անել+իք
SFX 475 Y 3
SFX 475 նել ուցին [ցձ]նել -նել+ուցին
SFX 475 ընել ուցին ընել -ընել+ուցին
SFX 475 անել ին ուցանել -անել+ին
SFX 479 Y 1
SFX 479 լ ցիր անալ -լ+ցիր
SFX 480 Y 6
SFX 480 նել իր նել -նել+իր
SFX 480 նիլ իր նիլ -նիլ+իր
SFX 480 նալ իր նալ -նալ+իր
SFX 480 չել իր չել -չել+իր
SFX 480 չիլ իր չիլ -չիլ+իր
SFX 480 նուլ իր նուլ -նուլ+իր
SFX 481 Y 3
SFX 481 ել իր ել -ել+իր
SFX 481 իլ իր իլ -իլ+իր
SFX 481 ալ ա ալ -ալ+ա
SFX 482 Y 5
SFX 482 նալ ցիր ենալ -նալ+ցիր
SFX 482 նալ ցիր անալ -նալ+ցիր
SFX 482 նալ ցիր [^եա]նալ -նալ+ցիր
SFX 482 նել րու [ցձ]նել -նել+րու
SFX 482 նուլ վիր նուլ -նուլ+վիր
SFX 483 Y 3
SFX 483 ել ե ել -ել+ե
SFX 483 իլ ե իլ -իլ+ե
SFX 483 ալ ա ալ -ալ+ա
SFX 484 Y 5
SFX 484 նալ ցիր ենալ -նալ+ցիր
SFX 484 նալ ցիր անալ -նալ+ցիր
SFX 484 նալ ցիր [^եա]նալ -նալ+ցիր
SFX 484 նել ուր [ցձ]նել -նել+ուր
SFX 484 ընել ուր ընել -ընել+ուր
SFX 485 Y 7
SFX 485 նել եք նել -նել+եք
SFX 485 նիլ եք նիլ -նիլ+եք
SFX 485 նալ եք նալ -նալ+եք
SFX 485 չել եք չել -չել+եք
SFX 485 չիլ եք չիլ -չիլ+եք
SFX 485 նուլ եք նուլ -նուլ+եք
SFX 485 ել եք [^նչ]ել -ել+եք
SFX 486 Y 3
SFX 486 ել եցեք ել -ել+եցեք
SFX 486 իլ եցեք իլ -իլ+եցեք
SFX 486 ալ ացեք ալ -ալ+ացեք
SFX 487 Y 4
SFX 487 նալ ցեք ենալ -նալ+ցեք
SFX 487 նալ ցեք անալ -նալ+ցեք
SFX 487 նալ ցեք [^եա]նալ -նալ+ցեք
SFX 487 նել րեք [ցձ]նել -նել+րեք
SFX 488 Y 3
SFX 488 նել ուցեք [ցձ]նել -նել+ուցեք
SFX 488 ընել ուցեք ընել -ընել+ուցեք
SFX 488 ել ացեք սել -ել+ացեք
SFX 490 Y 11
SFX 490 ել եր [^ցձ]նել -ել+եր
SFX 490 իլ եր նիլ -իլ+եր
SFX 490 նալ եր [^եա]նալ -նալ+եր
SFX 490 չել եր չել -չել+եր
SFX 490 չիլ եր չիլ -չիլ+եր
SFX 490 նալ ցեր ենալ -նալ+ցեր
SFX 490 նալ ցեր անալ -նալ+ցեր
SFX 490 նել րեր [ցձ]նել -նել+րեր
SFX 490 ել եր [^չն]ել -ել+եր
SFX 490 իլ եր [^չն]իլ -իլ+եր
SFX 490 ալ ացեր [^ն]ալ -ալ+ացեր
SFX 491 Y 5
SFX 491 նել ուցեր [ցձ]նել -նել+ուցեր
SFX 491 ընել ուցեր ընել -ընել+ուցեր
SFX 491 անել եր ուցանել -անել+եր
SFX 491 ել եր չել -ել+եր
SFX 491 ալ ացեր ալ -ալ+ացեր
SFX 492 Y 2
SFX 492 նալ ցեր նալ -նալ+ցեր
SFX 492 նել եր նել -նել+եր
SFX 493 Y 2
SFX 493 ալ ացեր ալ -ալ+ացեր
SFX 493 ել եր ել -ել+եր
SFX 500 Y 11
SFX 500 ել ած [^ցձ]նել -ել+ած
SFX 500 իլ ած նիլ -իլ+ած
SFX 500 նալ ած [^եա]նալ -նալ+ած
SFX 500 չել ած չել -չել+ած
SFX 500 չիլ ած չիլ -չիլ+ած
SFX 500 նալ ցած ենալ -նալ+ցած
SFX 500 նալ ցած անալ -նալ+ցած
SFX 500 նել րած [ցձ]նել -նել+րած
SFX 500 ել ած [^չն]ել -ել+ած
SFX 500 իլ ած [^չն]իլ -իլ+ած
SFX 500 ալ ացած [^ն]ալ -ալ+ացած
SFX 501 Y 5
SFX 501 նել ուցած [ցձ]նել -նել+ուցած
SFX 501 ընել ուցած ընել -ընել+ուցած
SFX 501 անել ած ուցանել -անել+ած
SFX 501 ել ած չել -ել+ած
SFX 501 ալ ացած ալ -ալ+ացած
SFX 502 Y 4
SFX 502 նալ ցած նալ -նալ+ցած
SFX 502 նել ած նել -նել+ած
SFX 502 նիլ ած նիլ -նիլ+ած
SFX 502 նուլ ած նուլ -նուլ+ած
SFX 503 Y 1
SFX 503 ել ած ել -ել+ած
SFX 510 Y 7
SFX 510 ել ող ել -ել+ող
SFX 510 իլ ող իլ -իլ+ող
SFX 510 նալ ցող ենալ -նալ+ցող
SFX 510 նալ ցող անալ -նալ+ցող
SFX 510 ալ ացող [^եա]նալ -ալ+ացող
SFX 510 ալ ացող [^ն]ալ -ալ+ացող
SFX 510 ուլ ուցող ուլ -ուլ+ուցող
SFX 511 Y 2
SFX 511 նալ ցող նալ -նալ+ցող
SFX 511 ուլ ող ուլ -ուլ+ող
SFX 519 Y 3
SFX 519 վել վում վել -վել+վում
SFX 519 վիլ վում վիլ -վիլ+վում
SFX 519 վալ վում վալ -վալ+վում
SFX 520 Y 4
SFX 520 ել ում ել -ել+ում
SFX 520 իլ ում իլ -իլ+ում
SFX 520 ալ ում ալ -ալ+ում
SFX 520 ուլ ում ուլ -ուլ+ում
SFX 521 Y 11
SFX 521 ել ել [^ցձ]նել -ել+ել
SFX 521 իլ ել նիլ -իլ+ել
SFX 521 նալ ել [^եա]նալ -նալ+ել
SFX 521 չել ել չել -չել+ել
SFX 521 չիլ ել չիլ -չիլ+ել
SFX 521 նալ ցել ենալ -նալ+ցել
SFX 521 նալ ցել անալ -նալ+ցել
SFX 521 նել րել [ցձ]նել -նել+րել
SFX 521 ել ել [^չն]ել -ել+ել
SFX 521 իլ ել [^չն]իլ -իլ+ել
SFX 521 ալ ացել [^ն]ալ -ալ+ացել
SFX 522 Y 5
SFX 522 նել ուցել [ցձ]նել -նել+ուցել
SFX 522 ընել ուցել ընել -ընել+ուցել
SFX 522 անել ել ուցանել -անել+ել
SFX 522 ել ել չել -ել+ել
SFX 522 ալ ացել ալ -ալ+ացել
SFX 523 Y 3
SFX 523 նալ ցել նալ -նալ+ցել
SFX 523 նել ել նել -նել+ել
SFX 523 նիլ ել նիլ -նիլ+ել
SFX 600 Y 11
SFX 600 ել ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^ցձ]նել -ել+ած
SFX 600 իլ ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 նիլ -իլ+ած
SFX 600 նալ ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^եա]նալ -նալ+ած
SFX 600 չել ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 չել -չել+ած
SFX 600 չիլ ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 չիլ -չիլ+ած
SFX 600 նալ ցած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ենալ -նալ+ցած
SFX 600 նալ ցած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 անալ -նալ+ցած
SFX 600 նել րած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [ցձ]նել -նել+րած
SFX 600 ել ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^չն]ել -ել+ած
SFX 600 իլ ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^չն]իլ -իլ+ած
SFX 600 ալ ացած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^ն]ալ -ալ+ացած
SFX 601 Y 5
SFX 601 նել ուցած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [ցձ]նել -նել+ուցած
SFX 601 ընել ուցած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ընել -ընել+ուցած
SFX 601 անել ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ուցանել -անել+ած
SFX 601 ել ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 չել -ել+ած
SFX 601 ալ ացած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ալ -ալ+ացած
SFX 602 Y 4
SFX 602 նալ ցած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 նալ -նալ+ցած
SFX 602 նել ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 նել -նել+ած
SFX 602 նիլ ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 նիլ -նիլ+ած
SFX 602 նուլ ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 նուլ -նուլ+ած
SFX 603 Y 1
SFX 603 ել ած/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ել -ել+ած
SFX 610 Y 7
SFX 610 ել ող/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ել -ել+ող
SFX 610 իլ ող/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 իլ -իլ+ող
SFX 610 նալ ցող/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ենալ -նալ+ցող
SFX 610 նալ ցող/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 անալ -նալ+ցող
SFX 610 ալ ացող/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^եա]նալ -ալ+ացող
SFX 610 ալ ացող/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^ն]ալ -ալ+ացող
SFX 610 ուլ ուցող/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ուլ -ուլ+ուցող
SFX 611 Y 2
SFX 611 նալ ցող/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 նալ -նալ+ցող
SFX 611 ուլ ող/4,5,10,12,14,17,41,43,82,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ուլ -ուլ+ող
SFX 700 Y 11
SFX 700 ել ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^ցձ]նել -ել+ածներ
SFX 700 իլ ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 նիլ -իլ+ածներ
SFX 700 նալ ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^եա]նալ -նալ+ածներ
SFX 700 չել ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 չել -չել+ածներ
SFX 700 չիլ ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 չիլ -չիլ+ածներ
SFX 700 նալ ցածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ենալ -նալ+ցածներ
SFX 700 նալ ցածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 անալ -նալ+ցածներ
SFX 700 նել րածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [ցձ]նել -նել+րածներ
SFX 700 ել ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^չն]ել -ել+ածներ
SFX 700 իլ ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^չն]իլ -իլ+ածներ
SFX 700 ալ ացածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^ն]ալ -ալ+ացածներ
SFX 701 Y 5
SFX 701 նել ուցածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [ցձ]նել -նել+ուցածներ
SFX 701 ընել ուցածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ընել -ընել+ուցածներ
SFX 701 անել ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ուցանել -անել+ածներ
SFX 701 ել ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 չել -ել+ածներ
SFX 701 ալ ացածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ալ -ալ+ացածներ
SFX 702 Y 4
SFX 702 նալ ցածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 նալ -նալ+ցածներ
SFX 702 նել ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 նել -նել+ածներ
SFX 702 նիլ ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 նիլ -նիլ+ածներ
SFX 702 նուլ ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 նուլ -նուլ+ածներ
SFX 703 Y 1
SFX 703 ել ածներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ել -ել+ածներ
SFX 710 Y 7
SFX 710 ել ողներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ել -ել+ողներ
SFX 710 իլ ողներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 իլ -իլ+ողներ
SFX 710 նալ ցողներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ենալ -նալ+ցողներ
SFX 710 նալ ցողներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 անալ -նալ+ցողներ
SFX 710 ալ ացողներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^եա]նալ -ալ+ացողներ
SFX 710 ալ ացողներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 [^ն]ալ -ալ+ացողներ
SFX 710 ուլ ուցողներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ուլ -ուլ+ուցողներ
SFX 711 Y 2
SFX 711 նալ ցողներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 նալ -նալ+ցողներ
SFX 711 ուլ ողներ/4,5,10,11,12,14,17,41,43,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ուլ -ուլ+ողներ
SFX 800 Y 1
SFX 800 ել իլ վել -ել+իլ
SFX 801 Y 2
SFX 801 ել իմ վել -ել+իմ
SFX 801 ուլ վիմ ուլ -ուլ+վիմ
SFX 802 Y 2
SFX 802 ել իս վել -ել+իս
SFX 802 ուլ վիս ուլ -ուլ+վիս
SFX 803 Y 2
SFX 803 ել ի վել -ել+ի
SFX 803 ուլ վի ուլ -ուլ+վի
SFX 804 Y 2
SFX 804 ել ինք վել -ել+ինք
SFX 804 ուլ վինք ուլ -ուլ+վինք
SFX 805 Y 2
SFX 805 ել իք վել -ել+իք
SFX 805 ուլ վիք ուլ -ուլ+վիք
SFX 806 Y 2
SFX 806 ել ին վել -ել+ին
SFX 806 ուլ վին ուլ -ուլ+վին
SFX 810 Y 1
SFX 810 ել իլ/4,5,41,43 վել -ել+իլ
SFX 940 Y 3
SFX 940 ել եցա ել -ել+եցա
SFX 940 իլ եցա իլ -իլ+եցա
SFX 940 ենալ ացա ենալ -ենալ+ացա
SFX 941 Y 3
SFX 941 ել եցար ել -ել+եցար
SFX 941 իլ եցար իլ -իլ+եցար
SFX 941 ենալ ացար ենալ -ենալ+ացար
SFX 942 Y 3
SFX 942 ել եցավ ել -ել+եցավ
SFX 942 իլ եցավ իլ -իլ+եցավ
SFX 942 ենալ ացավ ենալ -ենալ+ացավ
SFX 943 Y 3
SFX 943 ել եցանք ել -ել+եցանք
SFX 943 իլ եցանք իլ -իլ+եցանք
SFX 943 ենալ ացանք ենալ -ենալ+ացանք
SFX 944 Y 3
SFX 944 ել եցաք ել -ել+եցաք
SFX 944 իլ եցաք իլ -իլ+եցաք
SFX 944 ենալ ացաք ենալ -ենալ+ացաք
SFX 945 Y 3
SFX 945 ել եցան ել -ել+եցան
SFX 945 իլ եցան իլ -իլ+եցան
SFX 945 ենալ ացան ենալ -ենալ+ացան
SFX 950 Y 3
SFX 950 ել ի [^ն]ել -ել+ի
SFX 950 նել ի նել -նել+ի
SFX 950 ուլ վի ուլ -ուլ+վի
SFX 951 Y 3
SFX 951 ել իր [^ն]ել -ել+իր
SFX 951 նել իր նել -նել+իր
SFX 951 ուլ վիր ուլ -ուլ+վիր
SFX 952 Y 3
SFX 952 ել ավ [^ն]ել -ել+ավ
SFX 952 նել ավ նել -նել+ավ
SFX 952 լ ր ուլ -լ+ր
SFX 953 Y 3
SFX 953 ել ինք [^ն]ել -ել+ինք
SFX 953 նել ինք նել -նել+ինք
SFX 953 ուլ վինք ուլ -ուլ+վինք
SFX 954 Y 3
SFX 954 ել իք [^ն]ել -ել+իք
SFX 954 նել իք նել -նել+իք
SFX 954 ուլ վիք ուլ -ուլ+վիք
SFX 955 Y 3
SFX 955 ել ին [^ն]ել -ել+ին
SFX 955 նել ին նել -նել+ին
SFX 955 ուլ վին ուլ -ուլ+վին
SFX 960 Y 2
SFX 960 ել ա ել -ել+ա
SFX 960 նուլ վա նուլ -նուլ+վա
SFX 961 Y 2
SFX 961 ել ար ել -ել+ար
SFX 961 նուլ վար նուլ -նուլ+վար
SFX 962 Y 2
SFX 962 ել ավ ել -ել+ավ
SFX 962 նուլ վավ նուլ -նուլ+վավ
SFX 963 Y 2
SFX 963 ել անք ել -ել+անք
SFX 963 նուլ վանք նուլ -նուլ+վանք
SFX 964 Y 2
SFX 964 ել աք ել -ել+աք
SFX 964 նուլ վաք նուլ -նուլ+վաք
SFX 965 Y 2
SFX 965 ել ան ել -ել+ան
SFX 965 նուլ վան նուլ -նուլ+վան
SFX 970 Y 1
SFX 970 ել ացի ել -ել+ացի
SFX 971 Y 1
SFX 971 ել ացիր ել -ել+ացիր
SFX 972 Y 1
SFX 972 ել աց ել -ել+աց
SFX 973 Y 1
SFX 973 ել ացինք ել -ել+ացինք
SFX 974 Y 1
SFX 974 ել ացիք ել -ել+ացիք
SFX 975 Y 1
SFX 975 ել ացին ել -ել+ացին
SFX 976 Y 1
SFX 976 լ ցավ ալ -լ+ցավ
SFX 1049 Y 1
SFX 1049 0 մ ու
SFX 1103 Y 1
SFX 1103 0 մս ու +մս
SFX 1104 Y 1
SFX 1104 0 մդ ու +մդ
SFX 1105 Y 1
SFX 1105 0 մն ու +մն
SFX 1106 Y 1
SFX 1106 0 մը ու -մը
##############################################################################
MAP 19
MAP բփ
MAP բպ
MAP գք
MAP գկ
MAP դթ
MAP դտ
MAP եէ
MAP զս
MAP խղ
MAP ցձ
MAP ծձ
MAP յհ
MAP յե
MAP չջ
MAP ջճ
MAP վւ
MAP ժշ
MAP րռ
MAP ոօ
REP 127
REP եւ և
REP գ կ
REP կ գ
REP գ ք
REP ք գ
REP ք կ
REP կ ք
REP ր ռ
REP ռ ր
REP ե է
REP է ե
REP դ թ
REP թ դ
REP դ տ
REP տ դ
REP տ թ
REP թ տ
REP փ բ
REP բ փ
REP բ պ
REP պ բ
REP ջ չ
REP չ ջ
REP ջ ճ
REP ճ ջ
REP չ ճ
REP ճ չ
REP ւ վ
REP վ ւ
REP հ յ
REP յ հ
REP ժ շ
REP շ ժ
REP խ ղ
REP ղ խ
REP ծ ց
REP ց ծ
REP ծ ձ
REP ձ ծ
REP ց ձ
REP ձ ց
REP ո օ
REP օ ո
REP ս զ
REP զ ս
REP և եվ
REP եվ և
REP կ՛ կ՚
REP չ՛ չ՚
REP եա յա
REP իւ յու
REP ոյ ույ
REP ուե ւե
REP ուե վե
REP ուա ւա
REP ուա վա
REP ուի ւի
REP ուի վի
REP ուո վո
REP ուու վու
REP ուու ւու
REP ուո ւո
REP այ ա
REP ոյ ո
REP եր ներ
REP ներ եր
REP ղ ղղ
REP երնի եր
REP ու ուա
REP յետոյ հետո
REP յարութիւն հարություն
REP առարկութիւն արարկություն
REP առաւելութիւն արավելություն
REP առկայութիւն արկայություն
REP առհաւութիւն արհավություն
REP առնականութիւն արնականություն
REP արժէքութիւն առժեքություն
REP արտադրութիւն արդադրություն
REP արտօնութիւն արտոնություն
REP արքայութիւն արգայություն
REP աւանդադրութիւն ավանթադրություն
REP աւանդութիւն ավանթություն
REP բանահիւսութիւն փանահյուսություն
REP բարբառութիւն բառբարություն
REP բարեխօսութիւն բարեխոսություն
REP բարութիւն փարություն
REP բացառութիւն բացարություն
REP բացութիւն փացություն
REP բաւականութիւն փավականություն
REP բաւարարութիւն փավարարություն
REP բնագիտութիւն փնագիտություն
REP բնականութիւն փնականություն
REP բնակութիւն փնակություն
REP բնաւորութիւն փնավորություն
REP բնութիւն փնություն
REP բուսաբանութիւն փուսապանություն
REP բռնութիւն փռնություն
REP բրտութիւն փրտություն
REP գէշութիւն գեշություն
REP գերութիւն քերություն
REP գթութիւն քթություն
REP գիտութիւն քիտություն
REP գիրութիւն քիրություն
REP գողութիւն քողություն
REP գրականութիւն քրականություն
REP գրութիւն քրություն
REP դիւրութիւն դյուրություն
REP դրութիւն թրություն
REP երանութիւն եռանություն
REP երրորդութիւն երորդություն
REP զգայնութիւն զքայնություն
REP զգօնութիւն զգոնություն
REP զօրասիրութիւն զորասիրություն
REP զօրութիւն զորություն
REP խօսուել խոսվել
REP ընտրութիւն ընդրություն
REP թանձրութիւն դանցրություն
REP թարգմանութիւն թարքմանություն
REP թացութիւն դացություն
REP թաւութիւն թավություն
REP թերահաւատութիւն դերահավատություն
REP թերութիւն դերություն
REP թշուառութիւն դշվառություն
REP թոթովութիւն դոդովություն
REP թուաբանութիւն թվաբանություն
REP իւրադրութիւն յուրադրություն
REP լրագրութիւն լռագրություն