blob: 48fc676ac1c9df780ab95d5149ff48f4f9d9d00d [file] [log] [blame]
SET ISO8859-13
TRY iastnokreuldvëmgpjðbyþûczfèhàáøæwxq
PFX r Y 2
PFX r 0 pasi .
PFX r 0 nepasi .
PFX s Y 2
PFX s 0 parsi .
PFX s 0 neparsi .
PFX p Y 2
PFX p 0 iðsi .
PFX p 0 neiðsi .
PFX q Y 2
PFX q 0 nusi .
PFX q 0 nenusi .
PFX v Y 2
PFX v 0 prisi .
PFX v 0 neprisi .
PFX w Y 2
PFX w 0 susi .
PFX w 0 nesusi .
PFX t Y 2
PFX t 0 persi .
PFX t 0 nepersi .
PFX u Y 2
PFX u 0 prasi .
PFX u 0 neprasi .
PFX x Y 2
PFX x 0 uþsi .
PFX x 0 neuþsi .
PFX b Y 4
PFX b 0 ati [dt]
PFX b 0 at [^dt]
PFX b 0 neati [dt]
PFX b 0 neat [^dt]
PFX c Y 2
PFX c 0 á .
PFX c 0 neá .
PFX a Y 4
PFX a 0 api [pb]
PFX a 0 ap [^pb]
PFX a 0 neapi [pb]
PFX a 0 neap [^pb]
PFX f Y 2
PFX f 0 pa .
PFX f 0 nepa .
PFX g Y 2
PFX g 0 par .
PFX g 0 nepar .
PFX d Y 2
PFX d 0 ið .
PFX d 0 neið .
PFX e Y 2
PFX e 0 nu .
PFX e 0 nenu .
PFX j Y 2
PFX j 0 pri .
PFX j 0 nepri .
PFX k Y 2
PFX k 0 su .
PFX k 0 nesu .
PFX h Y 2
PFX h 0 per .
PFX h 0 neper .
PFX i Y 2
PFX i 0 pra .
PFX i 0 nepra .
PFX n Y 2
PFX n 0 atsi .
PFX n 0 neatsi .
PFX o Y 2
PFX o 0 ási .
PFX o 0 neási .
PFX l Y 2
PFX l 0 uþ .
PFX l 0 neuþ .
PFX m Y 2
PFX m 0 apsi .
PFX m 0 neapsi .
PFX S Y 6
PFX S 0 ne .
PFX S 0 nebe .
PFX S 0 nesi .
PFX S 0 nebesi .
PFX S 0 besi .
PFX S 0 tebesi .
PFX X Y 3
PFX X 0 be .
PFX X 0 te .
PFX X 0 tebe .
PFX N Y 2
PFX N 0 ne .
PFX N 0 nebe .
SFX Y Y 258
SFX Y o au o
SFX Y o ai o
SFX Y 0 me o
SFX Y 0 te o
SFX Y 0 m o
SFX Y 0 t o
SFX Y osi ausi osi
SFX Y osi aisi osi
SFX Y si mës osi
SFX Y si tës osi
SFX Y ë iau [^dt
SFX Y dë dþiau dë
SFX Y të èiau të
SFX Y ë ei ë
SFX Y 0 me ë
SFX Y 0 te ë
SFX Y 0 m ë
SFX Y 0 t ë
SFX Y ësi iausi [^dtsi
SFX Y dësi dþiausi dësi
SFX Y tësi èiausi tësi
SFX Y si eisi ësi
SFX Y si mës ësi
SFX Y si tës ësi
SFX Y o us o
SFX Y ë ius [^dt
SFX Y dë dþius dë
SFX Y të èius të
SFX Y osi usis osi
SFX Y ësi iusis ësi
SFX Y o æs o
SFX Y o usio o
SFX Y o usiam o
SFX Y o usá o
SFX Y o usiu o
SFX Y o usiame o
SFX Y o æ o
SFX Y o usiø o
SFX Y o usiems o
SFX Y o usius o
SFX Y o usiais o
SFX Y o usiuose o
SFX Y o usi o
SFX Y o usios o
SFX Y o usiai o
SFX Y o usià o
SFX Y o usia o
SFX Y o usioje o
SFX Y o usioj o
SFX Y o usioms o
SFX Y o usias o
SFX Y o usiomis o
SFX Y o usiose o
SFX Y o usysis o
SFX Y o usiojo o
SFX Y o usiajam o
SFX Y o usájá o
SFX Y o usiuoju o
SFX Y o usiajame o
SFX Y o usieji o
SFX Y o usiøjø o
SFX Y o usiesiems o
SFX Y o usiuosius o
SFX Y o usiaisiais o
SFX Y o usiuosiuose o
SFX Y o usioji o
SFX Y o usiosios o
SFX Y o usiajai o
SFX Y o usiàjà o
SFX Y o usiàja o
SFX Y o usiojoje o
SFX Y o usiojoj o
SFX Y o usiosioms o
SFX Y o usiàsias o
SFX Y o usiosiomis o
SFX Y o usiosiose o
SFX Y ë æs ë
SFX Y ë æ ë
SFX Y ë iusio [^dt
SFX Y ë iusiam [^dt
SFX Y ë iusá [^dt
SFX Y ë iusiu [^dt
SFX Y ë iusiame [^dt
SFX Y ë iusiø [^dt
SFX Y ë iusiems [^dt
SFX Y ë iusius [^dt
SFX Y ë iusiais [^dt
SFX Y ë iusiuose [^dt
SFX Y ë iusi [^dt
SFX Y ë iusios [^dt
SFX Y ë iusiai [^dt
SFX Y ë iusià [^dt
SFX Y ë iusia [^dt
SFX Y ë iusioje [^dt
SFX Y ë iusioj [^dt
SFX Y ë iusioms [^dt
SFX Y ë iusias [^dt
SFX Y ë iusiomis [^dt
SFX Y ë iusiose [^dt
SFX Y ë iusysis [^dt
SFX Y ë iusiojo [^dt
SFX Y ë iusiajam [^dt
SFX Y ë iusájá [^dt
SFX Y ë iusiuoju [^dt
SFX Y ë iusiajame [^dt
SFX Y ë iusieji [^dt
SFX Y ë iusiøjø [^dt
SFX Y ë iusiesiems [^dt
SFX Y ë iusiuosius [^dt
SFX Y ë iusiaisiais [^dt
SFX Y ë iusiuosiuose [^dt
SFX Y ë iusioji [^dt
SFX Y ë iusiosios [^dt
SFX Y ë iusiajai [^dt
SFX Y ë iusiàjà [^dt
SFX Y ë iusiàja [^dt
SFX Y ë iusiojoje [^dt
SFX Y ë iusiojoj [^dt
SFX Y ë iusiosioms [^dt
SFX Y ë iusiàsias [^dt
SFX Y ë iusiosiomis [^dt
SFX Y ë iusiosiose [^dt
SFX Y të èiusio të
SFX Y të èiusiam të
SFX Y të èiusá të
SFX Y të èiusiu të
SFX Y të èiusiame të
SFX Y të èiusiø të
SFX Y të èiusiems të
SFX Y të èiusius të
SFX Y të èiusiais të
SFX Y të èiusiuose të
SFX Y të èiusi të
SFX Y të èiusios të
SFX Y të èiusiai të
SFX Y të èiusià të
SFX Y të èiusia të
SFX Y të èiusioje të
SFX Y të èiusioj të
SFX Y të èiusioms të
SFX Y të èiusias të
SFX Y të èiusiomis të
SFX Y të èiusiose të
SFX Y të èiusysis të
SFX Y të èiusiojo të
SFX Y të èiusiajam të
SFX Y të èiusájá të
SFX Y të èiusiuoju të
SFX Y të èiusiajame të
SFX Y të èiusieji të
SFX Y të èiusiøjø të
SFX Y të èiusiesiems të
SFX Y të èiusiuosius të
SFX Y të èiusiaisiais të
SFX Y të èiusiuosiuose të
SFX Y të èiusioji të
SFX Y të èiusiosios të
SFX Y të èiusiajai të
SFX Y të èiusiàjà të
SFX Y të èiusiàja të
SFX Y të èiusiojoje të
SFX Y të èiusiojoj të
SFX Y të èiusiosioms të
SFX Y të èiusiàsias të
SFX Y të èiusiosiomis të
SFX Y të èiusiosiose të
SFX Y dë dþiusio dë
SFX Y dë dþiusiam dë
SFX Y dë dþiusá dë
SFX Y dë dþiusiu dë
SFX Y dë dþiusiame dë
SFX Y dë dþiusiø dë
SFX Y dë dþiusiems dë
SFX Y dë dþiusius dë
SFX Y dë dþiusiais dë
SFX Y dë dþiusiuose dë
SFX Y dë dþiusi dë
SFX Y dë dþiusios dë
SFX Y dë dþiusiai dë
SFX Y dë dþiusià dë
SFX Y dë dþiusia dë
SFX Y dë dþiusioje dë
SFX Y dë dþiusioj dë
SFX Y dë dþiusioms dë
SFX Y dë dþiusias dë
SFX Y dë dþiusiomis dë
SFX Y dë dþiusiose dë
SFX Y dë dþiusysis dë
SFX Y dë dþiusiojo dë
SFX Y dë dþiusiajam dë
SFX Y dë dþiusájá dë
SFX Y dë dþiusiuoju dë
SFX Y dë dþiusiajame dë
SFX Y dë dþiusieji dë
SFX Y dë dþiusiøjø dë
SFX Y dë dþiusiesiems dë
SFX Y dë dþiusiuosius dë
SFX Y dë dþiusiaisiais dë
SFX Y dë dþiusiuosiuose dë
SFX Y dë dþiusioji dë
SFX Y dë dþiusiosios dë
SFX Y dë dþiusiajai dë
SFX Y dë dþiusiàjà dë
SFX Y dë dþiusiàja dë
SFX Y dë dþiusiojoje dë
SFX Y dë dþiusiojoj dë
SFX Y dë dþiusiosioms dë
SFX Y dë dþiusiàsias dë
SFX Y dë dþiusiosiomis dë
SFX Y dë dþiusiosiose dë
SFX Y o imas o
SFX Y o imo o
SFX Y o imui o
SFX Y o imà o
SFX Y o imu o
SFX Y o ime o
SFX Y o imai o
SFX Y o imø o
SFX Y o imams o
SFX Y o imus o
SFX Y o imais o
SFX Y o imuose o
SFX Y ë ymas ë
SFX Y ë ymo ë
SFX Y ë ymui ë
SFX Y ë ymà ë
SFX Y ë ymu ë
SFX Y ë yme ë
SFX Y ë ymai ë
SFX Y ë ymø ë
SFX Y ë ymams ë
SFX Y ë ymus ë
SFX Y ë ymais ë
SFX Y ë ymuose ë
SFX Y osi imasis osi
SFX Y osi imosi osi
SFX Y osi imuisi osi
SFX Y osi imàsi osi
SFX Y osi imusi osi
SFX Y osi imesi osi
SFX Y osi imaisi osi
SFX Y osi imøsi osi
SFX Y osi imamsis osi
SFX Y osi imusis osi
SFX Y osi imaisis osi
SFX Y osi imuosesi osi
SFX Y ësi ymasis ësi
SFX Y ësi ymosi ësi
SFX Y ësi ymuisi ësi
SFX Y ësi ymàsi ësi
SFX Y ësi ymusi ësi
SFX Y ësi ymesi ësi
SFX Y ësi ymaisi ësi
SFX Y ësi ymøsi ësi
SFX Y ësi ymamsis ësi
SFX Y ësi ymusis ësi
SFX Y ësi ymaisis ësi
SFX Y ësi ymuosesi ësi
SFX Q Y 1607
SFX Q as asis as
SFX Q as ojo as
SFX Q as ajam as
SFX Q as àjá as
SFX Q as uoju as
SFX Q as ajame as
SFX Q as ieji [^i]as
SFX Q ias ieji [^èþ]ias
SFX Q èias tieji èias
SFX Q ias ieji [^dias
SFX Q dþias dieji dþias
SFX Q as øjø as
SFX Q as iesiems [^i]as
SFX Q ias iesiems [^èþ]ias
SFX Q èias tiesiems èias
SFX Q ias iesiems [^dias
SFX Q dþias diesiems dþias
SFX Q as uosius as
SFX Q as aisiais as
SFX Q as uosiuose as
SFX Q as oji as
SFX Q as osios as
SFX Q as ajai as
SFX Q as àjà as
SFX Q as àja as
SFX Q as ojoj as
SFX Q as ojoje as
SFX Q as osioms as
SFX Q as àsias as
SFX Q as osiomis as
SFX Q as osiose as
SFX Q is ysis is
SFX Q is ájá is
SFX Q is iojo [^dt]is
SFX Q is iajam [^dt]is
SFX Q is iuoju [^dt]is
SFX Q is iajame [^dt]is
SFX Q dis dþiojo dis
SFX Q dis dþiajam dis
SFX Q dis dþiuoju dis
SFX Q dis dþiajame dis
SFX Q tis èiojo tis
SFX Q tis èiajam tis
SFX Q tis èiuoju tis
SFX Q tis èiajame tis
SFX Q is ieji is
SFX Q is iesiems is
SFX Q dis dþiøjø dis
SFX Q dis dþiuosius dis
SFX Q dis dþiaisiais dis
SFX Q dis dþiuosiuose dis
SFX Q tis èiøjø tis
SFX Q tis èiuosius tis
SFX Q tis èiaisiais tis
SFX Q tis èiuosiuose tis
SFX Q is iøjø [^dt]is
SFX Q is iuosius [^dt]is
SFX Q is iaisiais [^dt]is
SFX Q is iuosiuose [^dt]is
SFX Q dis dþioji dis
SFX Q dis dþiosios dis
SFX Q dis dþiajai dis
SFX Q dis dþiàjà dis
SFX Q dis dþiàja dis
SFX Q dis dþiojoj dis
SFX Q dis dþiojoje dis
SFX Q dis dþiosioms dis
SFX Q dis dþiàsias dis
SFX Q dis dþiosiomis dis
SFX Q dis dþiosiose dis
SFX Q tis èioji tis
SFX Q tis èiosios tis
SFX Q tis èiajai tis
SFX Q tis èiàjà tis
SFX Q tis èiàja tis
SFX Q tis èiojoj tis
SFX Q tis èiojoje tis
SFX Q tis èiosioms tis
SFX Q tis èiàsias tis
SFX Q tis èiosiomis tis
SFX Q tis èiosiose tis
SFX Q jis joji jis
SFX Q jis josios jis
SFX Q jis jajai jis
SFX Q jis jàjà jis
SFX Q jis jàja jis
SFX Q jis jojoj jis
SFX Q jis jojoje jis
SFX Q jis jøjø jis
SFX Q jis josioms jis
SFX Q jis jàsias jis
SFX Q jis josiomis jis
SFX Q jis josiose jis
SFX Q is ioji [^dtj]is
SFX Q is iosios [^dtj]is
SFX Q is iajai [^dtj]is
SFX Q is iàjà [^dtj]is
SFX Q is iàja [^dtj]is
SFX Q is iojoj [^dtj]is
SFX Q is iojoje [^dtj]is
SFX Q is iøjø [^dtj]is
SFX Q is iosioms [^dtj]is
SFX Q is iàsias [^dtj]is
SFX Q is iosiomis [^dtj]is
SFX Q is iosiose [^dtj]is
SFX Q ys ysis ys
SFX Q ys iojo ys
SFX Q ys iajam ys
SFX Q ys ájá ys
SFX Q ys iuoju ys
SFX Q ys iajame ys
SFX Q ys ieji ys
SFX Q ys iøjø ys
SFX Q ys iesiems ys
SFX Q ys iuosius ys
SFX Q ys iaisiais ys
SFX Q ys iuosiuose ys
SFX Q ys ioji ys
SFX Q ys iosios ys
SFX Q ys iajai ys
SFX Q ys iàjà ys
SFX Q ys iàja ys
SFX Q ys iojoj ys
SFX Q ys iojoje ys
SFX Q ys iosioms ys
SFX Q ys iàsias ys
SFX Q ys iosiomis ys
SFX Q ys iosiose ys
SFX Q us usis us
SFX Q us øjá us
SFX Q tus èiojo tus
SFX Q tus èiajam tus
SFX Q tus èiuoju tus
SFX Q tus èiajame tus
SFX Q dus dþiojo dus
SFX Q dus dþiajam dus
SFX Q dus dþiuoju dus
SFX Q dus dþiajame dus
SFX Q jus jojo jus
SFX Q jus jajam jus
SFX Q jus juoju jus
SFX Q jus jajame jus
SFX Q us iojo [^dtj]us
SFX Q us iajam [^dtj]us
SFX Q us iuoju [^dtj]us
SFX Q us iajame [^dtj]us
SFX Q us ieji us
SFX Q us iesiems us
SFX Q dus dþiøjø dus
SFX Q dus dþiuosius dus
SFX Q dus dþiaisiais dus
SFX Q dus dþiuosiuose dus
SFX Q tus èiøjø tus
SFX Q tus èiuosius tus
SFX Q tus èiaisiais tus
SFX Q tus èiuosiuose tus
SFX Q jus jøjø jus
SFX Q jus juosius jus
SFX Q jus jaisiais jus
SFX Q jus juosiuose jus
SFX Q us iøjø [^dtj]us
SFX Q us iuosius [^dtj]us
SFX Q us iaisiais [^dtj]us
SFX Q us iuosiuose [^dtj]us
SFX Q us ioji [^dtj]us
SFX Q us iosios [^dtj]us
SFX Q us iajai [^dtj]us
SFX Q us iàjà [^dtj]us
SFX Q us iàja [^dtj]us
SFX Q us iojoj [^dtj]us
SFX Q us iojoje [^dtj]us
SFX Q us iosioms [^dtj]us
SFX Q us iàsias [^dtj]us
SFX Q us iosiomis [^dtj]us
SFX Q us iosiose [^dtj]us
SFX Q tus èioji tus
SFX Q tus èiosios tus
SFX Q tus èiajai tus
SFX Q tus èiàjà tus
SFX Q tus èiàja tus
SFX Q tus èiojoj tus
SFX Q tus èiojoje tus
SFX Q tus èiosioms tus
SFX Q tus èiàsias tus
SFX Q tus èiosiomis tus
SFX Q tus èiosiose tus
SFX Q jus joji jus
SFX Q jus josios jus
SFX Q jus jajai jus
SFX Q jus jàjà jus
SFX Q jus jàja jus
SFX Q jus jojoj jus
SFX Q jus jojoje jus
SFX Q jus josioms jus
SFX Q jus jàsias jus
SFX Q jus josiomis jus
SFX Q jus josiose jus
SFX Q dus dþioji dus
SFX Q dus dþiosios dus
SFX Q dus dþiajai dus
SFX Q dus dþiàjà dus
SFX Q dus dþiàja dus
SFX Q dus dþiojoj dus
SFX Q dus dþiojoje dus
SFX Q dus dþiosioms dus
SFX Q dus dþiàsias dus
SFX Q dus dþiosiomis dus
SFX Q dus dþiosiose dus
SFX Q is esnis is
SFX Q is esnio is
SFX Q is esniam is
SFX Q is esná is
SFX Q is esniu is
SFX Q is esniame is
SFX Q is esni is
SFX Q is esniø is
SFX Q is esniems is
SFX Q is esnius is
SFX Q is esniais is
SFX Q is esniuose is
SFX Q is esnë is
SFX Q is esnës is
SFX Q is esnei is
SFX Q is esnæ is
SFX Q is esne is
SFX Q is esnëje is
SFX Q is esnëms is
SFX Q is esnes is
SFX Q is esnëmis is
SFX Q is esnëse is
SFX Q is esnysis is
SFX Q is esniojo is
SFX Q is esniajam is
SFX Q is esnájá is
SFX Q is esniuoju is
SFX Q is esniajame is
SFX Q is esnieji is
SFX Q is esniøjø is
SFX Q is esniesiems is
SFX Q is esniuosius is
SFX Q is esniaisiais is
SFX Q is esniuosiuose is
SFX Q is esnioji is
SFX Q is esniosios is
SFX Q is esniajai is
SFX Q is esniàjà is
SFX Q is esniàja is
SFX Q is esniojoj is
SFX Q is esniojoje is
SFX Q is esniosioms is
SFX Q is esniàsias is
SFX Q is esniosiomis is
SFX Q is esniosiose is
SFX Q ys esnis ys
SFX Q ys esnio ys
SFX Q ys esniam ys
SFX Q ys esná ys
SFX Q ys esniu ys
SFX Q ys esniame ys
SFX Q ys esni ys
SFX Q ys esniø ys
SFX Q ys esniems ys
SFX Q ys esnius ys
SFX Q ys esniais ys
SFX Q ys esniuose ys
SFX Q ys esnë ys
SFX Q ys esnës ys
SFX Q ys esnei ys
SFX Q ys esnæ ys
SFX Q ys esne ys
SFX Q ys esnëje ys
SFX Q ys esnëms ys
SFX Q ys esnes ys
SFX Q ys esnëmis ys
SFX Q ys esnëse ys
SFX Q ys esnysis ys
SFX Q ys esniojo ys
SFX Q ys esniajam ys
SFX Q ys esnájá ys
SFX Q ys esniuoju ys
SFX Q ys esniajame ys
SFX Q ys esnieji ys
SFX Q ys esniøjø ys
SFX Q ys esniesiems ys
SFX Q ys esniuosius ys
SFX Q ys esniaisiais ys
SFX Q ys esniuosiuose ys
SFX Q ys esnioji ys
SFX Q ys esniosios ys
SFX Q ys esniajai ys
SFX Q ys esniàjà ys
SFX Q ys esniàja ys
SFX Q ys esniojoj ys
SFX Q ys esniojoje ys
SFX Q ys esniosioms ys
SFX Q ys esniàsias ys
SFX Q ys esniosiomis ys
SFX Q ys esniosiose ys
SFX Q as esnis [^i]as
SFX Q as esnio [^i]as
SFX Q as esniam [^i]as
SFX Q as esná [^i]as
SFX Q as esniu [^i]as
SFX Q as esniame [^i]as
SFX Q as esni [^i]as
SFX Q as esniø [^i]as
SFX Q as esniems [^i]as
SFX Q as esnius [^i]as
SFX Q as esniais [^i]as
SFX Q as esniuose [^i]as
SFX Q as esnë [^i]as
SFX Q as esnës [^i]as
SFX Q as esnei [^i]as
SFX Q as esnæ [^i]as
SFX Q as esne [^i]as
SFX Q as esnioje [^i]as
SFX Q as esnëms [^i]as
SFX Q as esnes [^i]as
SFX Q as esnëmis [^i]as
SFX Q as esnëse [^i]as
SFX Q as esnysis [^i]as
SFX Q as esniojo [^i]as
SFX Q as esniajam [^i]as
SFX Q as esnájá [^i]as
SFX Q as esniuoju [^i]as
SFX Q as esniajame [^i]as
SFX Q as esnieji [^i]as
SFX Q as esniøjø [^i]as
SFX Q as esniesiems [^i]as
SFX Q as esniuosius [^i]as
SFX Q as esniaisiais [^i]as
SFX Q as esniuosiuose [^i]as
SFX Q as esnioji [^i]as
SFX Q as esniosios [^i]as
SFX Q as esniajai [^i]as
SFX Q as esniàjà [^i]as
SFX Q as esniàja [^i]as
SFX Q as esniojoj [^i]as
SFX Q as esniojoje [^i]as
SFX Q as esniosioms [^i]as
SFX Q as esniàsias [^i]as
SFX Q as esniosiomis [^i]as
SFX Q as esniosiose [^i]as
SFX Q ias esnis [^èþ]ias
SFX Q ias esnio [^èþ]ias
SFX Q ias esniam [^èþ]ias
SFX Q ias esná [^èþ]ias
SFX Q ias esniu [^èþ]ias
SFX Q ias esniame [^èþ]ias
SFX Q ias esni [^èþ]ias
SFX Q ias esniø [^èþ]ias
SFX Q ias esniems [^èþ]ias
SFX Q ias esnius [^èþ]ias
SFX Q ias esniais [^èþ]ias
SFX Q ias esniuose [^èþ]ias
SFX Q ias esnë [^èþ]ias
SFX Q ias esnës [^èþ]ias
SFX Q ias esnei [^èþ]ias
SFX Q ias esnæ [^èþ]ias
SFX Q ias esne [^èþ]ias
SFX Q ias esnëje [^èþ]ias
SFX Q ias esnëms [^èþ]ias
SFX Q ias esnes [^èþ]ias
SFX Q ias esnëmis [^èþ]ias
SFX Q ias esnëse [^èþ]ias
SFX Q ias esnysis [^èþ]ias
SFX Q ias esniojo [^èþ]ias
SFX Q ias esniajam [^èþ]ias
SFX Q ias esnájá [^èþ]ias
SFX Q ias esniuoju [^èþ]ias
SFX Q ias esniajame [^èþ]ias
SFX Q ias esnieji [^èþ]ias
SFX Q ias esniøjø [^èþ]ias
SFX Q ias esniesiems [^èþ]ias
SFX Q ias esniuosius [^èþ]ias
SFX Q ias esniaisiais [^èþ]ias
SFX Q ias esniuosiuose [^èþ]ias
SFX Q ias esnioji [^èþ]ias
SFX Q ias esniosios [^èþ]ias
SFX Q ias esniajai [^èþ]ias
SFX Q ias esniàjà [^èþ]ias
SFX Q ias esniàja [^èþ]ias
SFX Q ias esniojoj [^èþ]ias
SFX Q ias esniojoje [^èþ]ias
SFX Q ias esniosioms [^èþ]ias
SFX Q ias esniàsias [^èþ]ias
SFX Q ias esniosiomis [^èþ]ias
SFX Q ias esniosiose [^èþ]ias
SFX Q èias tesnis èias
SFX Q èias tesnio èias
SFX Q èias tesniam èias
SFX Q èias tesná èias
SFX Q èias tesniu èias
SFX Q èias tesniame èias
SFX Q èias tesni èias
SFX Q èias tesniø èias
SFX Q èias tesniems èias
SFX Q èias tesnius èias
SFX Q èias tesniais èias
SFX Q èias tesniuose èias
SFX Q èias tesnë èias
SFX Q èias tesnës èias
SFX Q èias tesnei èias
SFX Q èias tesnæ èias
SFX Q èias tesne èias
SFX Q èias tesnëje èias
SFX Q èias tesnëms èias
SFX Q èias tesnes èias
SFX Q èias tesnëmis èias
SFX Q èias tesnëse èias
SFX Q èias tesnysis èias
SFX Q èias tesniojo èias
SFX Q èias tesniajam èias
SFX Q èias tesnájá èias
SFX Q èias tesniuoju èias
SFX Q èias tesniajame èias
SFX Q èias tesnieji èias
SFX Q èias tesniøjø èias
SFX Q èias tesniesiems èias
SFX Q èias tesniuosius èias
SFX Q èias tesniaisiais èias
SFX Q èias tesniuosiuose èias
SFX Q èias tesnioji èias
SFX Q èias tesniosios èias
SFX Q èias tesniajai èias
SFX Q èias tesniàjà èias
SFX Q èias tesniàja èias
SFX Q èias tesniojoj èias
SFX Q èias tesniojoje èias
SFX Q èias tesniosioms èias
SFX Q èias tesniàsias èias
SFX Q èias tesniosiomis èias
SFX Q èias tesniosiose èias
SFX Q dþias desnis dþias
SFX Q dþias desnio dþias
SFX Q dþias desniam dþias
SFX Q dþias desná dþias
SFX Q dþias desniu dþias
SFX Q dþias desniame dþias
SFX Q dþias desni dþias
SFX Q dþias desniø dþias
SFX Q dþias desniems dþias
SFX Q dþias desnius dþias
SFX Q dþias desniais dþias
SFX Q dþias desniuose dþias
SFX Q dþias desnë dþias
SFX Q dþias desnës dþias
SFX Q dþias desnei dþias
SFX Q dþias desnæ dþias
SFX Q dþias desne dþias
SFX Q dþias desnëje dþias
SFX Q dþias desnëms dþias
SFX Q dþias desnes dþias
SFX Q dþias desnëmis dþias
SFX Q dþias desnëse dþias
SFX Q dþias desnysis dþias
SFX Q dþias desniojo dþias
SFX Q dþias desniajam dþias
SFX Q dþias desnájá dþias
SFX Q dþias desniuoju dþias
SFX Q dþias desniajame dþias
SFX Q dþias desnieji dþias
SFX Q dþias desniøjø dþias
SFX Q dþias desniesiems dþias
SFX Q dþias desniuosius dþias
SFX Q dþias desniaisiais dþias
SFX Q dþias desniuosiuose dþias
SFX Q dþias desnioji dþias
SFX Q dþias desniosios dþias
SFX Q dþias desniajai dþias
SFX Q dþias desniàjà dþias
SFX Q dþias desniàja dþias
SFX Q dþias desniojoj dþias
SFX Q dþias desniojoje dþias
SFX Q dþias desniosioms dþias
SFX Q dþias desniàsias dþias
SFX Q dþias desniosiomis dþias
SFX Q dþias desniosiose dþias
SFX Q us esnis us
SFX Q us esnio us
SFX Q us esniam us
SFX Q us esná us
SFX Q us esniu us
SFX Q us esniame us
SFX Q us esni us
SFX Q us esniø us
SFX Q us esniems us
SFX Q us esnius us
SFX Q us esniais us
SFX Q us esniuose us
SFX Q us esnë us
SFX Q us esnës us
SFX Q us esnei us
SFX Q us esnæ us
SFX Q us esne us
SFX Q us esnioje us
SFX Q us esnëms us
SFX Q us esnes us
SFX Q us esnëmis us
SFX Q us esnëse us
SFX Q us esnysis us
SFX Q us esniojo us
SFX Q us esniajam us
SFX Q us esnájá us
SFX Q us esniuoju us
SFX Q us esniajame us
SFX Q us esnieji us
SFX Q us esniøjø us
SFX Q us esniesiems us
SFX Q us esniuosius us
SFX Q us esniaisiais us
SFX Q us esniuosiuose us
SFX Q us esnioji us
SFX Q us esniosios us
SFX Q us esniajai us
SFX Q us esniàjà us
SFX Q us esniàja us
SFX Q us esniojoj us
SFX Q us esniojoje us
SFX Q us esniosioms us
SFX Q us esniàsias us
SFX Q us esniosiomis us
SFX Q us esniosiose us
SFX Q is ëlesnis is
SFX Q is ëlesnio is
SFX Q is ëlesniam is
SFX Q is ëlesná is
SFX Q is ëlesniu is
SFX Q is ëlesniame is
SFX Q is ëlesni is
SFX Q is ëlesniø is
SFX Q is ëlesniems is
SFX Q is ëlesnius is
SFX Q is ëlesniais is
SFX Q is ëlesniuose is
SFX Q is ëlesnë is
SFX Q is ëlesnës is
SFX Q is ëlesnei is
SFX Q is ëlesnæ is
SFX Q is ëlesne is
SFX Q is ëlesnëje is
SFX Q is ëlesnëms is
SFX Q is ëlesnes is
SFX Q is ëlesnëmis is
SFX Q is ëlesnëse is
SFX Q is ëlesnysis is
SFX Q is ëlesniojo is
SFX Q is ëlesniajam is
SFX Q is ëlesnájá is
SFX Q is ëlesniuoju is
SFX Q is ëlesniajame is
SFX Q is ëlesnieji is
SFX Q is ëlesniøjø is
SFX Q is ëlesniesiems is
SFX Q is ëlesniuosius is
SFX Q is ëlesniaisiais is
SFX Q is ëlesniuosiuose is
SFX Q is ëlesnioji is
SFX Q is ëlesniosios is
SFX Q is ëlesniajai is
SFX Q is ëlesniàjà is
SFX Q is ëlesniàja is
SFX Q is ëlesniojoj is
SFX Q is ëlesniojoje is
SFX Q is ëlesniosioms is
SFX Q is ëlesniàsias is
SFX Q is ëlesniosiomis is
SFX Q is ëlesniosiose is
SFX Q ys ëlesnis ys
SFX Q ys ëlesnio ys
SFX Q ys ëlesniam ys
SFX Q ys ëlesná ys
SFX Q ys ëlesniu ys
SFX Q ys ëlesniame ys
SFX Q ys ëlesni ys
SFX Q ys ëlesniø ys
SFX Q ys ëlesniems ys
SFX Q ys ëlesnius ys
SFX Q ys ëlesniais ys
SFX Q ys ëlesniuose ys
SFX Q ys ëlesnë ys
SFX Q ys ëlesnës ys
SFX Q ys ëlesnei ys
SFX Q ys ëlesnæ ys
SFX Q ys ëlesne ys
SFX Q ys ëlesnëje ys
SFX Q ys ëlesnëms ys
SFX Q ys ëlesnes ys
SFX Q ys ëlesnëmis ys
SFX Q ys ëlesnëse ys
SFX Q ys ëlesnysis ys
SFX Q ys ëlesniojo ys
SFX Q ys ëlesniajam ys
SFX Q ys ëlesnájá ys
SFX Q ys ëlesniuoju ys
SFX Q ys ëlesniajame ys
SFX Q ys ëlesnieji ys
SFX Q ys ëlesniøjø ys
SFX Q ys ëlesniesiems ys
SFX Q ys ëlesniuosius ys
SFX Q ys ëlesniaisiais ys
SFX Q ys ëlesniuosiuose ys
SFX Q ys ëlesnioji ys
SFX Q ys ëlesniosios ys
SFX Q ys ëlesniajai ys
SFX Q ys ëlesniàjà ys
SFX Q ys ëlesniàja ys
SFX Q ys ëlesniojoj ys
SFX Q ys ëlesniojoje ys
SFX Q ys ëlesniosioms ys
SFX Q ys ëlesniàsias ys
SFX Q ys ëlesniosiomis ys
SFX Q ys ëlesniosiose ys
SFX Q as ëlesnis [^i]as
SFX Q as ëlesnio [^i]as
SFX Q as ëlesniam [^i]as
SFX Q as ëlesná [^i]as
SFX Q as ëlesniu [^i]as
SFX Q as ëlesniame [^i]as
SFX Q as ëlesni [^i]as
SFX Q as ëlesniø [^i]as
SFX Q as ëlesniems [^i]as
SFX Q as ëlesnius [^i]as
SFX Q as ëlesniais [^i]as
SFX Q as ëlesniuose [^i]as
SFX Q as ëlesnë [^i]as
SFX Q as ëlesnës [^i]as
SFX Q as ëlesnei [^i]as
SFX Q as ëlesnæ [^i]as
SFX Q as ëlesne [^i]as
SFX Q as ëlesnioje [^i]as
SFX Q as ëlesnëms [^i]as
SFX Q as ëlesnes [^i]as
SFX Q as ëlesnëmis [^i]as
SFX Q as ëlesnëse [^i]as
SFX Q as ëlesnysis [^i]as
SFX Q as ëlesniojo [^i]as
SFX Q as ëlesniajam [^i]as
SFX Q as ëlesnájá [^i]as
SFX Q as ëlesniuoju [^i]as
SFX Q as ëlesniajame [^i]as
SFX Q as ëlesnieji [^i]as
SFX Q as ëlesniøjø [^i]as
SFX Q as ëlesniesiems [^i]as
SFX Q as ëlesniuosius [^i]as
SFX Q as ëlesniaisiais [^i]as
SFX Q as ëlesniuosiuose [^i]as
SFX Q as ëlesnioji [^i]as
SFX Q as ëlesniosios [^i]as
SFX Q as ëlesniajai [^i]as
SFX Q as ëlesniàjà [^i]as
SFX Q as ëlesniàja [^i]as
SFX Q as ëlesniojoj [^i]as
SFX Q as ëlesniojoje [^i]as
SFX Q as ëlesniosioms [^i]as
SFX Q as ëlesniàsias [^i]as
SFX Q as ëlesniosiomis [^i]as
SFX Q as ëlesniosiose [^i]as
SFX Q ias ëlesnis [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnio [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniam [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesná [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniu [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniame [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesni [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniø [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniems [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnius [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniais [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniuose [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnë [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnës [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnei [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnæ [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesne [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnëje [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnëms [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnes [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnëmis [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnëse [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnysis [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniojo [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniajam [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnájá [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniuoju [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniajame [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnieji [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniøjø [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniesiems [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniuosius [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniaisiais [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniuosiuose [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesnioji [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniosios [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniajai [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniàjà [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniàja [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniojoj [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniojoje [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniosioms [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniàsias [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniosiomis [^èþ]ias
SFX Q ias ëlesniosiose [^èþ]ias
SFX Q èias tëlesnis èias
SFX Q èias tëlesnio èias
SFX Q èias tëlesniam èias
SFX Q èias tëlesná èias
SFX Q èias tëlesniu èias
SFX Q èias tëlesniame èias
SFX Q èias tëlesni èias
SFX Q èias tëlesniø èias
SFX Q èias tëlesniems èias
SFX Q èias tëlesnius èias
SFX Q èias tëlesniais èias
SFX Q èias tëlesniuose èias
SFX Q èias tëlesnë èias
SFX Q èias tëlesnës èias
SFX Q èias tëlesnei èias
SFX Q èias tëlesnæ èias
SFX Q èias tëlesne èias
SFX Q èias tëlesnëje èias
SFX Q èias tëlesnëms èias
SFX Q èias tëlesnes èias
SFX Q èias tëlesnëmis èias
SFX Q èias tëlesnëse èias
SFX Q èias tëlesnysis èias
SFX Q èias tëlesniojo èias
SFX Q èias tëlesniajam èias
SFX Q èias tëlesnájá èias
SFX Q èias tëlesniuoju èias
SFX Q èias tëlesniajame èias
SFX Q èias tëlesnieji èias
SFX Q èias tëlesniøjø èias
SFX Q èias tëlesniesiems èias
SFX Q èias tëlesniuosius èias
SFX Q èias tëlesniaisiais èias
SFX Q èias tëlesniuosiuose èias
SFX Q èias tëlesnioji èias
SFX Q èias tëlesniosios èias
SFX Q èias tëlesniajai èias
SFX Q èias tëlesniàjà èias
SFX Q èias tëlesniàja èias
SFX Q èias tëlesniojoj èias
SFX Q èias tëlesniojoje èias
SFX Q èias tëlesniosioms èias
SFX Q èias tëlesniàsias èias
SFX Q èias tëlesniosiomis èias
SFX Q èias tëlesniosiose èias
SFX Q dþias dëlesnis dþias
SFX Q dþias dëlesnio dþias
SFX Q dþias dëlesniam dþias
SFX Q dþias dëlesná dþias
SFX Q dþias dëlesniu dþias
SFX Q dþias dëlesniame dþias
SFX Q dþias dëlesni dþias
SFX Q dþias dëlesniø dþias
SFX Q dþias dëlesniems dþias
SFX Q dþias dëlesnius dþias
SFX Q dþias dëlesniais dþias
SFX Q dþias dëlesniuose dþias
SFX Q dþias dëlesnë dþias
SFX Q dþias dëlesnës dþias
SFX Q dþias dëlesnei dþias
SFX Q dþias dëlesnæ dþias
SFX Q dþias dëlesne dþias
SFX Q dþias dëlesnëje dþias
SFX Q dþias dëlesnëms dþias
SFX Q dþias dëlesnes dþias
SFX Q dþias dëlesnëmis dþias
SFX Q dþias dëlesnëse dþias
SFX Q dþias dëlesnysis dþias
SFX Q dþias dëlesniojo dþias
SFX Q dþias dëlesniajam dþias
SFX Q dþias dëlesnájá dþias
SFX Q dþias dëlesniuoju dþias
SFX Q dþias dëlesniajame dþias
SFX Q dþias dëlesnieji dþias
SFX Q dþias dëlesniøjø dþias
SFX Q dþias dëlesniesiems dþias
SFX Q dþias dëlesniuosius dþias
SFX Q dþias dëlesniaisiais dþias
SFX Q dþias dëlesniuosiuose dþias
SFX Q dþias dëlesnioji dþias
SFX Q dþias dëlesniosios dþias
SFX Q dþias dëlesniajai dþias
SFX Q dþias dëlesniàjà dþias
SFX Q dþias dëlesniàja dþias
SFX Q dþias dëlesniojoj dþias
SFX Q dþias dëlesniojoje dþias
SFX Q dþias dëlesniosioms dþias
SFX Q dþias dëlesniàsias dþias
SFX Q dþias dëlesniosiomis dþias
SFX Q dþias dëlesniosiose dþias
SFX Q us ëlesnis us
SFX Q us ëlesnio us
SFX Q us ëlesniam us
SFX Q us ëlesná us
SFX Q us ëlesniu us
SFX Q us ëlesniame us
SFX Q us ëlesni us
SFX Q us ëlesniø us
SFX Q us ëlesniems us
SFX Q us ëlesnius us
SFX Q us ëlesniais us
SFX Q us ëlesniuose us
SFX Q us ëlesnë us
SFX Q us ëlesnës us
SFX Q us ëlesnei us
SFX Q us ëlesnæ us
SFX Q us ëlesne us
SFX Q us ëlesnioje us
SFX Q us ëlesnëms us
SFX Q us ëlesnes us
SFX Q us ëlesnëmis us
SFX Q us ëlesnëse us
SFX Q us ëlesnysis us
SFX Q us ëlesniojo us
SFX Q us ëlesniajam us
SFX Q us ëlesnájá us
SFX Q us ëlesniuoju us
SFX Q us ëlesniajame us
SFX Q us ëlesnieji us
SFX Q us ëlesniøjø us
SFX Q us ëlesniesiems us
SFX Q us ëlesniuosius us
SFX Q us ëlesniaisiais us
SFX Q us ëlesniuosiuose us
SFX Q us ëlesnioji us
SFX Q us ëlesniosios us
SFX Q us ëlesniajai us
SFX Q us ëlesniàjà us
SFX Q us ëlesniàja us
SFX Q us ëlesniojoj us
SFX Q us ëlesniojoje us
SFX Q us ëlesniosioms us
SFX Q us ëlesniàsias us
SFX Q us ëlesniosiomis us
SFX Q us ëlesniosiose us
SFX Q is iausio [^dtj]is
SFX Q is iausiam [^dtj]is
SFX Q is iausá [^dtj]is
SFX Q is iausiu [^dtj]is
SFX Q is iausiame [^dtj]is
SFX Q is iausi [^dtj]is
SFX Q is iausiø [^dtj]is
SFX Q is iausiems [^dtj]is
SFX Q is iausius [^dtj]is
SFX Q is iausiais [^dtj]is
SFX Q is iausiuose [^dtj]is
SFX Q is iausia [^dtj]is
SFX Q is iausios [^dtj]is
SFX Q is iausiai [^dtj]is
SFX Q is iausià [^dtj]is
SFX Q is iausioje [^dtj]is
SFX Q is iausioms [^dtj]is
SFX Q is iausias [^dtj]is
SFX Q is iausiomis [^dtj]is
SFX Q is iausiose [^dtj]is
SFX Q is iausiasis [^dtj]is
SFX Q is iausiojo [^dtj]is
SFX Q is iausiajam [^dtj]is
SFX Q is iausiàjá [^dtj]is
SFX Q is iausiuoju [^dtj]is
SFX Q is iausiajame [^dtj]is
SFX Q is iausieji [^dtj]is
SFX Q is iausiøjø [^dtj]is
SFX Q is iausiesiems [^dtj]is
SFX Q is iausiuosius [^dtj]is
SFX Q is iausiaisiais [^dtj]is
SFX Q is iausiuosiuose [^dtj]is
SFX Q is iausioji [^dtj]is
SFX Q is iausiosios [^dtj]is
SFX Q is iausiajai [^dtj]is
SFX Q is iausiàjà [^dtj]is
SFX Q is iausiàja [^dtj]is
SFX Q is iausiojoj [^dtj]is
SFX Q is iausiojoje [^dtj]is
SFX Q is iausiosioms [^dtj]is
SFX Q is iausiàsias [^dtj]is
SFX Q is iausiosiomis [^dtj]is
SFX Q is iausiosiose [^dtj]is
SFX Q ys iausio [^dtj]ys
SFX Q ys iausiam [^dtj]ys
SFX Q ys iausá [^dtj]ys
SFX Q ys iausiu [^dtj]ys
SFX Q ys iausiame [^dtj]ys
SFX Q ys iausi [^dtj]ys
SFX Q ys iausiø [^dtj]ys
SFX Q ys iausiems [^dtj]ys
SFX Q ys iausius [^dtj]ys
SFX Q ys iausiais [^dtj]ys
SFX Q ys iausiuose [^dtj]ys
SFX Q ys iausia [^dtj]ys
SFX Q ys iausios [^dtj]ys
SFX Q ys iausiai [^dtj]ys
SFX Q ys iausià [^dtj]ys
SFX Q ys iausioje [^dtj]ys
SFX Q ys iausioms [^dtj]ys
SFX Q ys iausias [^dtj]ys
SFX Q ys iausiomis [^dtj]ys
SFX Q ys iausiose [^dtj]ys
SFX Q ys iausiasis [^dtj]ys
SFX Q ys iausiojo [^dtj]ys
SFX Q ys iausiajam [^dtj]ys
SFX Q ys iausiàjá [^dtj]ys
SFX Q ys iausiuoju [^dtj]ys
SFX Q ys iausiajame [^dtj]ys
SFX Q ys iausieji [^dtj]ys
SFX Q ys iausiøjø [^dtj]ys
SFX Q ys iausiesiems [^dtj]ys
SFX Q ys iausiuosius [^dtj]ys
SFX Q ys iausiaisiais [^dtj]ys
SFX Q ys iausiuosiuose [^dtj]ys
SFX Q ys iausioji [^dtj]ys
SFX Q ys iausiosios [^dtj]ys
SFX Q ys iausiajai [^dtj]ys
SFX Q ys iausiàjà [^dtj]ys
SFX Q ys iausiàja [^dtj]ys
SFX Q ys iausiojoj [^dtj]ys
SFX Q ys iausiojoje [^dtj]ys
SFX Q ys iausiosioms [^dtj]ys
SFX Q ys iausiàsias [^dtj]ys
SFX Q ys iausiosiomis [^dtj]ys
SFX Q ys iausiosiose [^dtj]ys
SFX Q as iausio [^dtij]as
SFX Q as iausiam [^dtij]as
SFX Q as iausià [^dtij]as
SFX Q as iausiu [^dtij]as
SFX Q as iausiame [^dtij]as
SFX Q as iausi [^dtij]as
SFX Q as iausiø [^dtij]as
SFX Q as iausiems [^dtij]as
SFX Q as iausius [^dtij]as
SFX Q as iausiais [^dtij]as
SFX Q as iausiuose [^dtij]as
SFX Q as iausia [^dtij]as
SFX Q as iausios [^dtij]as
SFX Q as iausiai [^dtij]as
SFX Q as iausioje [^dtij]as
SFX Q as iausioms [^dtij]as
SFX Q as iausias [^dtij]as
SFX Q as iausiomis [^dtij]as
SFX Q as iausiose [^dtij]as
SFX Q as iausiasis [^dtij]as
SFX Q as iausiojo [^dtij]as
SFX Q as iausiajam [^dtij]as
SFX Q as iausiàjá [^dtij]as
SFX Q as iausiuoju [^dtij]as
SFX Q as iausiajame [^dtij]as
SFX Q as iausieji [^dtij]as
SFX Q as iausiøjø [^dtij]as
SFX Q as iausiesiems [^dtij]as
SFX Q as iausiuosius [^dtij]as
SFX Q as iausiaisiais [^dtij]as
SFX Q as iausiuosiuose [^dtij]as
SFX Q as iausioji [^dtij]as
SFX Q as iausiosios [^dtij]as
SFX Q as iausiajai [^dtij]as
SFX Q as iausiàjà [^dtij]as
SFX Q as iausiàja [^dtij]as
SFX Q as iausiojoj [^dtij]as
SFX Q as iausiojoje [^dtij]as
SFX Q as iausiosioms [^dtij]as
SFX Q as iausiàsias [^dtij]as
SFX Q as iausiosiomis [^dtij]as
SFX Q as iausiosiose [^dtij]as
SFX Q us iausio [^dtj]us
SFX Q us iausiam [^dtj]us
SFX Q us iausià [^dtj]us
SFX Q us iausiu [^dtj]us
SFX Q us iausiame [^dtj]us
SFX Q us iausi [^dtj]us
SFX Q us iausiø [^dtj]us
SFX Q us iausiems [^dtj]us
SFX Q us iausius [^dtj]us
SFX Q us iausiais [^dtj]us
SFX Q us iausiuose [^dtj]us
SFX Q us iausia [^dtj]us
SFX Q us iausios [^dtj]us
SFX Q us iausiai [^dtj]us
SFX Q us iausioje [^dtj]us
SFX Q us iausioms [^dtj]us
SFX Q us iausias [^dtj]us
SFX Q us iausiomis [^dtj]us
SFX Q us iausiose [^dtj]us
SFX Q us iausiasis [^dtj]us
SFX Q us iausiojo [^dtj]us
SFX Q us iausiajam [^dtj]us
SFX Q us iausiàjá [^dtj]us
SFX Q us iausiuoju [^dtj]us
SFX Q us iausiajame [^dtj]us
SFX Q us iausieji [^dtj]us
SFX Q us iausiøjø [^dtj]us
SFX Q us iausiesiems [^dtj]us
SFX Q us iausiuosius [^dtj]us
SFX Q us iausiaisiais [^dtj]us
SFX Q us iausiuosiuose [^dtj]us
SFX Q us iausioji [^dtj]us
SFX Q us iausiosios [^dtj]us
SFX Q us iausiajai [^dtj]us
SFX Q us iausiàjà [^dtj]us
SFX Q us iausiàja [^dtj]us
SFX Q us iausiojoj [^dtj]us
SFX Q us iausiojoje [^dtj]us
SFX Q us iausiosioms [^dtj]us
SFX Q us iausiàsias [^dtj]us
SFX Q us iausiosiomis [^dtj]us
SFX Q us iausiosiose [^dtj]us
SFX Q dis dþiausio dis
SFX Q dis dþiausiam dis
SFX Q dis dþiausià dis
SFX Q dis dþiausiu dis
SFX Q dis dþiausiame dis
SFX Q dis dþiausi dis
SFX Q dis dþiausiø dis
SFX Q dis dþiausiems dis
SFX Q dis dþiausius dis
SFX Q dis dþiausiais dis
SFX Q dis dþiausiuose dis
SFX Q dis dþiausia dis
SFX Q dis dþiausios dis
SFX Q dis dþiausiai dis
SFX Q dis dþiausioje dis
SFX Q dis dþiausioms dis
SFX Q dis dþiausias dis
SFX Q dis dþiausiomis dis
SFX Q dis dþiausiose dis
SFX Q dis dþiausiasis dis
SFX Q dis dþiausiojo dis
SFX Q dis dþiausiajam dis
SFX Q dis dþiausiàjá dis
SFX Q dis dþiausiuoju dis
SFX Q dis dþiausiajame dis
SFX Q dis dþiausieji dis
SFX Q dis dþiausiøjø dis
SFX Q dis dþiausiesiems dis
SFX Q dis dþiausiuosius dis
SFX Q dis dþiausiaisiais dis
SFX Q dis dþiausiuosiuose dis
SFX Q dis dþiausioji dis
SFX Q dis dþiausiosios dis
SFX Q dis dþiausiajai dis
SFX Q dis dþiausiàjà dis
SFX Q dis dþiausiàja dis
SFX Q dis dþiausiojoj dis
SFX Q dis dþiausiojoje dis
SFX Q dis dþiausiosioms dis
SFX Q dis dþiausiàsias dis
SFX Q dis dþiausiosiomis dis
SFX Q dis dþiausiosiose dis
SFX Q das dþiausio das
SFX Q das dþiausiam das
SFX Q das dþiausià das
SFX Q das dþiausiu das
SFX Q das dþiausiame das
SFX Q das dþiausi das
SFX Q das dþiausiø das
SFX Q das dþiausiems das
SFX Q das dþiausius das
SFX Q das dþiausiais das
SFX Q das dþiausiuose das
SFX Q das dþiausia das
SFX Q das dþiausios das
SFX Q das dþiausiai das
SFX Q das dþiausioje das
SFX Q das dþiausioms das
SFX Q das dþiausias das
SFX Q das dþiausiomis das
SFX Q das dþiausiose das
SFX Q das dþiausiasis das
SFX Q das dþiausiojo das
SFX Q das dþiausiajam das
SFX Q das dþiausiàjá das
SFX Q das dþiausiuoju das
SFX Q das dþiausiajame das
SFX Q das dþiausieji das
SFX Q das dþiausiøjø das
SFX Q das dþiausiesiems das
SFX Q das dþiausiuosius das
SFX Q das dþiausiaisiais das
SFX Q das dþiausiuosiuose das
SFX Q das dþiausioji das
SFX Q das dþiausiosios das
SFX Q das dþiausiajai das
SFX Q das dþiausiàjà das
SFX Q das dþiausiàja das
SFX Q das dþiausiojoj das
SFX Q das dþiausiojoje das
SFX Q das dþiausiosioms das
SFX Q das dþiausiàsias das
SFX Q das dþiausiosiomis das
SFX Q das dþiausiosiose das
SFX Q dus dþiausio dus
SFX Q dus dþiausiam dus
SFX Q dus dþiausià dus
SFX Q dus dþiausiu dus
SFX Q dus dþiausiame dus
SFX Q dus dþiausi dus
SFX Q dus dþiausiø dus
SFX Q dus dþiausiems dus
SFX Q dus dþiausius dus
SFX Q dus dþiausiais dus
SFX Q dus dþiausiuose dus
SFX Q dus dþiausia dus
SFX Q dus dþiausios dus
SFX Q dus dþiausiai dus
SFX Q dus dþiausioje dus
SFX Q dus dþiausioms dus
SFX Q dus dþiausias dus
SFX Q dus dþiausiomis dus
SFX Q dus dþiausiose dus
SFX Q dus dþiausiasis dus
SFX Q dus dþiausiojo dus
SFX Q dus dþiausiajam dus
SFX Q dus dþiausiàjá dus
SFX Q dus dþiausiuoju dus
SFX Q dus dþiausiajame dus
SFX Q dus dþiausieji dus
SFX Q dus dþiausiøjø dus
SFX Q dus dþiausiesiems dus
SFX Q dus dþiausiuosius dus
SFX Q dus dþiausiaisiais dus
SFX Q dus dþiausiuosiuose dus
SFX Q dus dþiausioji dus
SFX Q dus dþiausiosios dus
SFX Q dus dþiausiajai dus
SFX Q dus dþiausiàjà dus
SFX Q dus dþiausiàja dus
SFX Q dus dþiausiojoj dus
SFX Q dus dþiausiojoje dus
SFX Q dus dþiausiosioms dus
SFX Q dus dþiausiàsias dus
SFX Q dus dþiausiosiomis dus
SFX Q dus dþiausiosiose dus
SFX Q jis jausio jis
SFX Q jis jausiam jis
SFX Q jis jausià jis
SFX Q jis jausiu jis
SFX Q jis jausiame jis
SFX Q jis jausi jis
SFX Q jis jausiø jis
SFX Q jis jausiems jis
SFX Q jis jausius jis
SFX Q jis jausiais jis
SFX Q jis jausiuose jis
SFX Q jis jausia jis
SFX Q jis jausios jis
SFX Q jis jausiai jis
SFX Q jis jausioje jis
SFX Q jis jausioms jis
SFX Q jis jausias jis
SFX Q jis jausiomis jis
SFX Q jis jausiose jis
SFX Q jis jausiasis jis
SFX Q jis jausiojo jis
SFX Q jis jausiajam jis
SFX Q jis jausiàjá jis
SFX Q jis jausiuoju jis
SFX Q jis jausiajame jis
SFX Q jis jausieji jis
SFX Q jis jausiøjø jis
SFX Q jis jausiesiems jis
SFX Q jis jausiuosius jis
SFX Q jis jausiaisiais jis
SFX Q jis jausiuosiuose jis
SFX Q jis jausioji jis
SFX Q jis jausiosios jis
SFX Q jis jausiajai jis
SFX Q jis jausiàjà jis
SFX Q jis jausiàja jis
SFX Q jis jausiojoj jis
SFX Q jis jausiojoje jis
SFX Q jis jausiosioms jis
SFX Q jis jausiàsias jis
SFX Q jis jausiosiomis jis
SFX Q jis jausiosiose jis
SFX Q jas jausio jas
SFX Q jas jausiam jas
SFX Q jas jausià jas
SFX Q jas jausiu jas
SFX Q jas jausiame jas
SFX Q jas jausi jas
SFX Q jas jausiø jas
SFX Q jas jausiems jas
SFX Q jas jausius jas
SFX Q jas jausiais jas
SFX Q jas jausiuose jas
SFX Q jas jausia jas
SFX Q jas jausios jas
SFX Q jas jausiai jas
SFX Q jas jausioje jas
SFX Q jas jausioms jas
SFX Q jas jausias jas
SFX Q jas jausiomis jas
SFX Q jas jausiose jas
SFX Q jas jausiasis jas
SFX Q jas jausiojo jas
SFX Q jas jausiajam jas
SFX Q jas jausiàjá jas
SFX Q jas jausiuoju jas
SFX Q jas jausiajame jas
SFX Q jas jausieji jas
SFX Q jas jausiøjø jas
SFX Q jas jausiesiems jas
SFX Q jas jausiuosius jas
SFX Q jas jausiaisiais jas
SFX Q jas jausiuosiuose jas
SFX Q jas jausioji jas
SFX Q jas jausiosios jas
SFX Q jas jausiajai jas
SFX Q jas jausiàjà jas
SFX Q jas jausiàja jas
SFX Q jas jausiojoj jas
SFX Q jas jausiojoje jas
SFX Q jas jausiosioms jas
SFX Q jas jausiàsias jas
SFX Q jas jausiosiomis jas
SFX Q jas jausiosiose jas
SFX Q jus jausio jus
SFX Q jus jausiam jus
SFX Q jus jausià jus
SFX Q jus jausiu jus
SFX Q jus jausiame jus
SFX Q jus jausi jus
SFX Q jus jausiø jus
SFX Q jus jausiems jus
SFX Q jus jausius jus
SFX Q jus jausiais jus
SFX Q jus jausiuose jus
SFX Q jus jausia jus
SFX Q jus jausios jus
SFX Q jus jausiai jus
SFX Q jus jausioje jus
SFX Q jus jausioms jus
SFX Q jus jausias jus
SFX Q jus jausiomis jus
SFX Q jus jausiose jus
SFX Q jus jausiasis jus
SFX Q jus jausiojo jus
SFX Q jus jausiajam jus
SFX Q jus jausiàjá jus
SFX Q jus jausiuoju jus
SFX Q jus jausiajame jus
SFX Q jus jausieji jus
SFX Q jus jausiøjø jus
SFX Q jus jausiesiems jus
SFX Q jus jausiuosius jus
SFX Q jus jausiaisiais jus
SFX Q jus jausiuosiuose jus
SFX Q jus jausioji jus
SFX Q jus jausiosios jus
SFX Q jus jausiajai jus
SFX Q jus jausiàjà jus
SFX Q jus jausiàja jus
SFX Q jus jausiojoj jus
SFX Q jus jausiojoje jus
SFX Q jus jausiosioms jus
SFX Q jus jausiàsias jus
SFX Q jus jausiosiomis jus
SFX Q jus jausiosiose jus
SFX Q tis èiausio tis
SFX Q tis èiausiam tis
SFX Q tis èiausià tis
SFX Q tis èiausiu tis
SFX Q tis èiausiame tis
SFX Q tis èiausi tis
SFX Q tis èiausiø tis
SFX Q tis èiausiems tis
SFX Q tis èiausius tis
SFX Q tis èiausiais tis
SFX Q tis èiausiuose tis
SFX Q tis èiausia tis
SFX Q tis èiausios tis
SFX Q tis èiausiai tis
SFX Q tis èiausioje tis
SFX Q tis èiausioms tis
SFX Q tis èiausias tis
SFX Q tis èiausiomis tis
SFX Q tis èiausiose tis
SFX Q tis èiausiasis tis
SFX Q tis èiausiojo tis
SFX Q tis èiausiajam tis
SFX Q tis èiausiàjá tis
SFX Q tis èiausiuoju tis
SFX Q tis èiausiajame tis
SFX Q tis èiausieji tis
SFX Q tis èiausiøjø tis
SFX Q tis èiausiesiems tis
SFX Q tis èiausiuosius tis
SFX Q tis èiausiaisiais tis
SFX Q tis èiausiuosiuose tis
SFX Q tis èiausioji tis
SFX Q tis èiausiosios tis
SFX Q tis èiausiajai tis
SFX Q tis èiausiàjà tis
SFX Q tis èiausiàja tis
SFX Q tis èiausiojoj tis
SFX Q tis èiausiojoje tis
SFX Q tis èiausiosioms tis
SFX Q tis èiausiàsias tis
SFX Q tis èiausiosiomis tis
SFX Q tis èiausiosiose tis
SFX Q tas èiausio tas
SFX Q tas èiausiam tas
SFX Q tas èiausià tas
SFX Q tas èiausiu tas
SFX Q tas èiausiame tas
SFX Q tas èiausi tas
SFX Q tas èiausiø tas
SFX Q tas èiausiems tas
SFX Q tas èiausius tas
SFX Q tas èiausiais tas
SFX Q tas èiausiuose tas
SFX Q tas èiausia tas
SFX Q tas èiausios tas
SFX Q tas èiausiai tas
SFX Q tas èiausioje tas
SFX Q tas èiausioms tas
SFX Q tas èiausias tas
SFX Q tas èiausiomis tas
SFX Q tas èiausiose tas
SFX Q tas èiausiasis tas
SFX Q tas èiausiojo tas
SFX Q tas èiausiajam tas
SFX Q tas èiausiàjá tas
SFX Q tas èiausiuoju tas
SFX Q tas èiausiajame tas
SFX Q tas èiausieji tas
SFX Q tas èiausiøjø tas
SFX Q tas èiausiesiems tas
SFX Q tas èiausiuosius tas
SFX Q tas èiausiaisiais tas
SFX Q tas èiausiuosiuose tas
SFX Q tas èiausioji tas
SFX Q tas èiausiosios tas
SFX Q tas èiausiajai tas
SFX Q tas èiausiàjà tas
SFX Q tas èiausiàja tas
SFX Q tas èiausiojoj tas
SFX Q tas èiausiojoje tas
SFX Q tas èiausiosioms tas
SFX Q tas èiausiàsias tas
SFX Q tas èiausiosiomis tas
SFX Q tas èiausiosiose tas
SFX Q tus èiausio tus
SFX Q tus èiausiam tus
SFX Q tus èiausià tus
SFX Q tus èiausiu tus
SFX Q tus èiausiame tus
SFX Q tus èiausi tus
SFX Q tus èiausiø tus
SFX Q tus èiausiems tus
SFX Q tus èiausius tus
SFX Q tus èiausiais tus
SFX Q tus èiausiuose tus
SFX Q tus èiausia tus
SFX Q tus èiausios tus
SFX Q tus èiausiai tus
SFX Q tus èiausioje tus
SFX Q tus èiausioms tus
SFX Q tus èiausias tus
SFX Q tus èiausiomis tus
SFX Q tus èiausiose tus
SFX Q tus èiausiasis tus
SFX Q tus èiausiojo tus
SFX Q tus èiausiajam tus
SFX Q tus èiausiàjá tus
SFX Q tus èiausiuoju tus
SFX Q tus èiausiajame tus
SFX Q tus èiausieji tus
SFX Q tus èiausiøjø tus
SFX Q tus èiausiesiems tus
SFX Q tus èiausiuosius tus
SFX Q tus èiausiaisiais tus
SFX Q tus èiausiuosiuose tus
SFX Q tus èiausioji tus
SFX Q tus èiausiosios tus
SFX Q tus èiausiajai tus
SFX Q tus èiausiàjà tus
SFX Q tus èiausiàja tus
SFX Q tus èiausiojoj tus
SFX Q tus èiausiojoje tus
SFX Q tus èiausiosioms tus
SFX Q tus èiausiàsias tus
SFX Q tus èiausiosiomis tus
SFX Q tus èiausiosiose tus
SFX Q ias iausio ias
SFX Q ias iausiam ias
SFX Q ias iausià ias
SFX Q ias iausiu ias
SFX Q ias iausiame ias
SFX Q ias iausi ias
SFX Q ias iausiø ias
SFX Q ias iausiems ias
SFX Q ias iausius ias
SFX Q ias iausiais ias
SFX Q ias iausiuose ias
SFX Q ias iausia ias
SFX Q ias iausios ias
SFX Q ias iausiai ias
SFX Q ias iausioje ias
SFX Q ias iausioms ias
SFX Q ias iausias ias
SFX Q ias iausiomis ias
SFX Q ias iausiose ias
SFX Q ias iausiasis ias
SFX Q ias iausiojo ias
SFX Q ias iausiajam ias
SFX Q ias iausiàjá ias
SFX Q ias iausiuoju ias
SFX Q ias iausiajame ias
SFX Q ias iausieji ias
SFX Q ias iausiøjø ias
SFX Q ias iausiesiems ias
SFX Q ias iausiuosius ias
SFX Q ias iausiaisiais ias
SFX Q ias iausiuosiuose ias
SFX Q ias iausioji ias
SFX Q ias iausiosios ias
SFX Q ias iausiajai ias
SFX Q ias iausiàjà ias
SFX Q ias iausiàja ias
SFX Q ias iausiojoj ias
SFX Q ias iausiojoje ias
SFX Q ias iausiosioms ias
SFX Q ias iausiàsias ias
SFX Q ias iausiosiomis ias
SFX Q ias iausiosiose ias
SFX Q as ai as
SFX Q us iai [^j]us
SFX Q us ai jus
SFX Q is iai [^dtj]is
SFX Q dis dþiai dis
SFX Q tis èiai tis
SFX Q jis jai jis
SFX Q ys iai ys
SFX Q as iau [^dtij]as
SFX Q tas èiau tas
SFX Q das dþiau das
SFX Q as au [ij]as
SFX Q us iau [^dtj]us
SFX Q dus dþiau dus
SFX Q tus èiau tus
SFX Q jus jau jus
SFX Q is iau [^dtj]is
SFX Q dis dþiau dis
SFX Q tis èiau tis
SFX Q ys iau ys
SFX Q jis jau jis
SFX Q ys iausiai ys
SFX Q as a as
SFX Q us u us
SFX Q as umas [^i]as
SFX Q as umo [^i]as
SFX Q as umui [^i]as
SFX Q as umà [^i]as
SFX Q as umu [^i]as
SFX Q as ume [^i]as
SFX Q as umai [^i]as
SFX Q as umø [^i]as
SFX Q as umams [^i]as
SFX Q as umus [^i]as
SFX Q as umais [^i]as
SFX Q as umuose [^i]as
SFX Q us umas us
SFX Q us umo us
SFX Q us umui us
SFX Q us umà us
SFX Q us umu us
SFX Q us ume us
SFX Q us umai us
SFX Q us umø us
SFX Q us umams us
SFX Q us umus us
SFX Q us umais us
SFX Q us umuose us
SFX Q ias umas [^èþ]ias
SFX Q ias umo [^èþ]ias
SFX Q ias umui [^èþ]ias
SFX Q ias umà [^èþ]ias
SFX Q ias umu [^èþ]ias
SFX Q ias ume [^èþ]ias
SFX Q ias umai [^èþ]ias
SFX Q ias umø [^èþ]ias
SFX Q ias umams [^èþ]ias
SFX Q ias umus [^èþ]ias
SFX Q ias umais [^èþ]ias
SFX Q ias umuose [^èþ]ias
SFX Q èias tumas èias
SFX Q èias tumo èias
SFX Q èias tumui èias
SFX Q èias tumà èias
SFX Q èias tumu èias
SFX Q èias tume èias
SFX Q èias tumai èias
SFX Q èias tumø èias
SFX Q èias tumams èias
SFX Q èias tumus èias
SFX Q èias tumais èias
SFX Q èias tumuose èias
SFX Q dþias dumas dþias
SFX Q dþias dumo dþias
SFX Q dþias dumui dþias
SFX Q dþias dumà dþias
SFX Q dþias dumu dþias
SFX Q dþias dume dþias
SFX Q dþias dumai dþias
SFX Q dþias dumø dþias
SFX Q dþias dumams dþias
SFX Q dþias dumus dþias
SFX Q dþias dumais dþias
SFX Q dþias dumuose dþias
SFX Q as okai [^i]as
SFX Q as okas [^i]as
SFX Q as oko [^i]as
SFX Q as okam [^i]as
SFX Q as okà [^i]as
SFX Q as oku [^i]as
SFX Q as okame [^i]as
SFX Q as oki [^i]as
SFX Q as okø [^i]as
SFX Q as okiems [^i]as
SFX Q as okus [^i]as
SFX Q as okais [^i]as
SFX Q as okuose [^i]as
SFX Q as oka [^i]as
SFX Q as okos [^i]as
SFX Q as okoje [^i]as
SFX Q as okoms [^i]as
SFX Q as okomis [^i]as
SFX Q as okose [^i]as
SFX Q ias okai [^èþ]ias
SFX Q ias okas [^èþ]ias
SFX Q ias oko [^èþ]ias
SFX Q ias okam [^èþ]ias
SFX Q ias okà [^èþ]ias
SFX Q ias oku [^èþ]ias
SFX Q ias okame [^èþ]ias
SFX Q ias oki [^èþ]ias
SFX Q ias okø [^èþ]ias
SFX Q ias okiems [^èþ]ias
SFX Q ias okus [^èþ]ias
SFX Q ias okais [^èþ]ias
SFX Q ias okuose [^èþ]ias
SFX Q ias oka [^èþ]ias
SFX Q ias okos [^èþ]ias
SFX Q ias okoje [^èþ]ias
SFX Q ias okoms [^èþ]ias
SFX Q ias okomis [^èþ]ias
SFX Q ias okose [^èþ]ias
SFX Q èias tokai èias
SFX Q èias tokas èias
SFX Q èias toko èias
SFX Q èias tokam èias
SFX Q èias tokà èias
SFX Q èias toku èias
SFX Q èias tokame èias
SFX Q èias toki èias
SFX Q èias tokø èias
SFX Q èias tokiems èias
SFX Q èias tokus èias
SFX Q èias tokais èias
SFX Q èias tokuose èias
SFX Q èias toka èias
SFX Q èias tokos èias
SFX Q èias tokoje èias
SFX Q èias tokoms èias
SFX Q èias tokomis èias
SFX Q èias tokose èias
SFX Q dþias dokai dþias
SFX Q dþias dokas dþias
SFX Q dþias doko dþias
SFX Q dþias dokam dþias
SFX Q dþias dokà dþias
SFX Q dþias doku dþias
SFX Q dþias dokame dþias
SFX Q dþias doki dþias
SFX Q dþias dokø dþias
SFX Q dþias dokiems dþias
SFX Q dþias dokus dþias
SFX Q dþias dokais dþias
SFX Q dþias dokuose dþias
SFX Q dþias doka dþias
SFX Q dþias dokos dþias
SFX Q dþias dokoje dþias
SFX Q dþias dokoms dþias
SFX Q dþias dokomis dþias
SFX Q dþias dokose dþias
SFX Q us okai us
SFX Q us okas us
SFX Q us oko us
SFX Q us okam us
SFX Q us okà us
SFX Q us oku us
SFX Q us okame us
SFX Q us oki us
SFX Q us okø us
SFX Q us okiems us
SFX Q us okus us
SFX Q us okais us
SFX Q us okuose us
SFX Q us oka us
SFX Q us okos us
SFX Q us okoje us
SFX Q us okoms us
SFX Q us okomis us
SFX Q us okose us
SFX P Y 168
SFX P o au o
SFX P o ai o
SFX P 0 me o
SFX P 0 te o
SFX P 0 m o
SFX P 0 t o
SFX P osi ausi osi
SFX P osi aisi osi
SFX P si mës osi
SFX P si tës osi
SFX P ë iau [^dt
SFX P dë dþiau dë
SFX P të èiau të
SFX P ë ei ë
SFX P 0 me ë
SFX P 0 te ë
SFX P 0 m ë
SFX P 0 t ë
SFX P ësi iausi [^dtsi
SFX P dësi dþiausi dësi
SFX P tësi èiausi tësi
SFX P ësi eisi ësi
SFX P si mës ësi
SFX P si tës ësi
SFX P o us o
SFX P ë us ë
SFX P osi usis osi
SFX P ësi usis ësi
SFX P o æs o
SFX P o usio o
SFX P o usiam o
SFX P o usá o
SFX P o usiu o
SFX P o usiame o
SFX P o æ o
SFX P o usiø o
SFX P o usiems o
SFX P o usius o
SFX P o usiais o
SFX P o usiuose o
SFX P o usi o
SFX P o usios o
SFX P o usiai o
SFX P o usià o
SFX P o usia o
SFX P o usioj o
SFX P o usioje o
SFX P o usioms o
SFX P o usias o
SFX P o usiomis o
SFX P o usiose o
SFX P ë æs ë
SFX P ë usio ë
SFX P ë usiam ë
SFX P ë usá ë
SFX P ë usiu ë
SFX P ë usiame ë
SFX P ë æ ë
SFX P ë usiø ë
SFX P ë usiems ë
SFX P ë usius ë
SFX P ë usiais ë
SFX P ë usiuose ë
SFX P ë usi ë
SFX P ë usios ë
SFX P ë usiai ë
SFX P ë usià ë
SFX P ë usia ë
SFX P ë usioje ë
SFX P ë usioj ë
SFX P ë usioms ë
SFX P ë usias ë
SFX P ë usiomis ë
SFX P ë usiose ë
SFX P o usysis o
SFX P o usiojo o
SFX P o usiajam o
SFX P o usájá o
SFX P o usiuoju o
SFX P o usiajame o
SFX P o usieji o
SFX P o usiøjø o
SFX P o usiesiems o
SFX P o usiuosius o
SFX P o usiaisiais o
SFX P o usiuosiuose o
SFX P o usioji o
SFX P o usiosios o
SFX P o usiajai o
SFX P o usiàjà o
SFX P o usiàja o
SFX P o usiojoje o
SFX P o usiojoj o
SFX P o usiosioms o
SFX P o usiàsias o
SFX P o usiosiomis o
SFX P o usiosiose o
SFX P ë usysis ë
SFX P ë usiojo ë
SFX P ë usiajam ë
SFX P ë usájá ë
SFX P ë usiuoju ë
SFX P ë usiajame ë
SFX P ë usieji ë
SFX P ë usiøjø ë
SFX P ë usiesiems ë
SFX P ë usiuosius ë
SFX P ë usiaisiais ë
SFX P ë usiuosiuose ë
SFX P ë usioji ë
SFX P ë usiosios ë
SFX P ë usiajai ë
SFX P ë usiàjà ë
SFX P ë usiàja ë
SFX P ë usiojoje ë
SFX P ë usiojoj ë
SFX P ë usiosioms ë
SFX P ë usiàsias ë
SFX P ë usiosiomis ë
SFX P ë usiosiose ë
SFX P o imas o
SFX P o imo o
SFX P o imui o
SFX P o imà o
SFX P o imu o
SFX P o ime o
SFX P o imai o
SFX P o imø o
SFX P o imams o
SFX P o imus o
SFX P o imais o
SFX P o imuose o
SFX P ë imas ë
SFX P ë imo ë
SFX P ë imui ë
SFX P ë imà ë
SFX P ë imu ë
SFX P ë ime ë
SFX P ë imai ë
SFX P ë imø ë
SFX P ë imams ë
SFX P ë imus ë
SFX P ë imais ë
SFX P ë imuose ë
SFX P osi imasis osi
SFX P osi imosi osi
SFX P osi imuisi osi
SFX P osi imàsi osi
SFX P osi imusi osi
SFX P osi imesi osi
SFX P osi imaisi osi
SFX P osi imøsi osi
SFX P osi imamsis osi
SFX P osi imusis osi
SFX P osi imaisis osi
SFX P osi imuosesi osi
SFX P ësi imasis ësi
SFX P ësi imosi ësi
SFX P ësi imuisi ësi
SFX P ësi imàsi ësi
SFX P ësi imusi ësi
SFX P ësi imesi ësi
SFX P ësi imaisi ësi
SFX P ësi imøsi ësi
SFX P ësi imamsis ësi
SFX P ësi imusis ësi
SFX P ësi imaisis ësi
SFX P ësi imuosesi ësi
SFX V Y 46
SFX V is iui [^dt]is
SFX V tis èiui tis
SFX V dis dþiui dis
SFX V is ies is
SFX V is á is
SFX V is imi is
SFX V is yje is
SFX V is y is
SFX V is ie is
SFX V is ys is
SFX V is ims is
SFX V is imis is
SFX V is yse is
SFX V uo ens [^ð]uo
SFX V uo eniui [^ð]uo
SFX V uo ená [^ð]uo
SFX V uo eniu [^ð]uo
SFX V uo enimi [^ð]uo
SFX V uo enyje [^ð]uo
SFX V uo eny [^ð]uo
SFX V uo enie [^ð]uo
SFX V uo enys [^ð]uo
SFX V uo enø [^ð]uo
SFX V uo enimis [^ð]uo
SFX V uo enims [^ð]uo
SFX V uo enis [^ð]uo
SFX V uo enyse [^ð]uo
SFX V ys ys ys
SFX V ys ø ys
SFX V ys ims ys
SFX V ys imis ys
SFX V ys is ys
SFX V ys yse ys
SFX V uo uns ðuo
SFX V uo uniui ðuo
SFX V uo uná ðuo
SFX V uo uniu ðuo
SFX V uo unimi ðuo
SFX V uo unyje ðuo
SFX V uo uny ðuo
SFX V uo unie ðuo
SFX V uo unys ðuo
SFX V uo unø ðuo
SFX V uo unimis ðuo
SFX V uo unis ðuo
SFX V uo unyse ðuo
SFX U Y 262
SFX U ti t ti
SFX U ti davau ti
SFX U ti davai ti
SFX U ti davo ti
SFX U ti davome ti
SFX U ti davom ti
SFX U ti davote ti
SFX U ti davot ti
SFX U tis davausi tis
SFX U tis davaisi tis
SFX U tis davosi tis
SFX U tis davomës tis
SFX U tis davotës tis
SFX U ti siu ti
SFX U ti si ti
SFX U ti s ti
SFX U ûti us ûti
SFX U yti is yti
SFX U ti sime ti
SFX U ti sim ti
SFX U ti site ti
SFX U ti sit ti
SFX U ti siuosi tis
SFX U ti siesi tis
SFX U ti sis tis
SFX U ti simës tis
SFX U ti sitës tis
SFX U ti èiau ti
SFX U ti tum ti
SFX U ti tumei ti
SFX U ti tø ti
SFX U ti tume ti
SFX U ti tumëme ti
SFX U ti tumëm ti
SFX U ti tumëte ti
SFX U ti tumët ti
SFX U ti tute ti
SFX U ti tut ti
SFX U tis èiausi tis
SFX U tis tumeis tis
SFX U tis tumeisi tis
SFX U tis tøsi tis
SFX U tis tumës tis
SFX U tis tumëmës tis
SFX U tis tumëtës tis
SFX U tis tutës tis
SFX U ti k ti
SFX U ti kime ti
SFX U ti kim ti
SFX U ti kite ti
SFX U ti kit ti
SFX U tis kis tis
SFX U tis kimës tis
SFX U tis kitës tis
SFX U ti damas ti
SFX U ti dama ti
SFX U ti dami ti
SFX U ti damos ti
SFX U tis damasis tis
SFX U tis damasi tis
SFX U tis damiesi tis
SFX U tis damosi tis
SFX U ti davus ti
SFX U tis davusis tis
SFX U ti siantis ti
SFX U ti davæs ti
SFX U ti davusio ti
SFX U ti davusiam ti
SFX U ti davusá ti
SFX U ti davusiu ti
SFX U ti davusiame ti
SFX U ti davæ ti
SFX U ti davusiø ti
SFX U ti davusiems ti
SFX U ti davusius ti
SFX U ti davusiais ti
SFX U ti davusiuose ti
SFX U ti davusi ti
SFX U ti davusios ti
SFX U ti davusiai ti
SFX U ti davusià ti
SFX U ti davusia ti
SFX U ti davusioje ti
SFX U ti davusioj ti
SFX U ti davusioms ti
SFX U ti davusias ti
SFX U ti davusiomis ti
SFX U ti davusiose ti
SFX U ti davusysis ti
SFX U ti davusiojo ti
SFX U ti davusiajam ti
SFX U ti davusájá ti
SFX U ti davusiuoju ti
SFX U ti davusiajame ti
SFX U ti davusieji ti
SFX U ti davusiøjø ti
SFX U ti davusiesiems ti
SFX U ti davusiuosius ti
SFX U ti davusiaisiais ti
SFX U ti davusiuosiuose ti
SFX U ti davusioji ti
SFX U ti davusiosios ti
SFX U ti davusiajai ti
SFX U ti davusiàjà ti
SFX U ti davusiàja ti
SFX U ti davusiojoje ti
SFX U ti davusiojoj ti
SFX U ti davusiosioms ti
SFX U ti davusiàsias ti
SFX U ti davusiosiomis ti
SFX U ti davusiosiose ti
SFX U ti siàs ti
SFX U ti sianèio ti
SFX U ti sianèiam ti
SFX U ti siantá ti
SFX U ti sianèiu ti
SFX U ti sianèiame ti
SFX U ti sià ti
SFX U ti sianèiø ti
SFX U ti siantiems ti
SFX U ti sianèius ti
SFX U ti sianèiais ti
SFX U ti sianèiuose ti
SFX U ti sianti ti
SFX U ti sianèios ti
SFX U ti sianèiai ti
SFX U ti sianèià ti
SFX U ti sianèia ti
SFX U ti sianèioje ti
SFX U ti sianèioj ti
SFX U ti sianèioms ti
SFX U ti sianèias ti
SFX U ti sianèiomis ti
SFX U ti sianèiose ti
SFX U ti siantysis ti
SFX U ti sianèiojo ti
SFX U ti sianèiajam ti
SFX U ti siantájá ti
SFX U ti sianèiuoju ti
SFX U ti sianèiajame ti
SFX U ti siantieji ti
SFX U ti sianèiøjø ti
SFX U ti siantiesiems ti
SFX U ti sianèiuosius ti
SFX U ti sianèiaisiais ti
SFX U ti sianèiuosiuose ti
SFX U ti sianèioji ti
SFX U ti sianèiosios ti
SFX U ti sianèiajai ti
SFX U ti sianèiàjà ti
SFX U ti sianèiàja ti
SFX U ti sianèiojoje ti
SFX U ti sianèiojoj ti
SFX U ti sianèiosioms ti
SFX U ti sianèiàsias ti
SFX U ti sianèiosiomis ti
SFX U ti sianèiosiose ti
SFX U ti tas ti
SFX U ti to ti
SFX U ti tam ti
SFX U ti tà ti
SFX U ti tu ti
SFX U ti tame ti
SFX U ti ti ti
SFX U ti tiems ti
SFX U ti tus ti
SFX U ti tais ti
SFX U ti tuose ti
SFX U ti ta ti
SFX U ti tos ti
SFX U ti tai ti
SFX U ti toje ti
SFX U ti toj ti
SFX U ti toms ti
SFX U ti tomis ti
SFX U ti tose ti
SFX U ti tasis ti
SFX U ti tojo ti
SFX U ti tajam ti
SFX U ti tàjá ti
SFX U ti tuoju ti
SFX U ti tajame ti
SFX U ti tieji ti
SFX U ti tøjø ti
SFX U ti tiesiems ti
SFX U ti tuosius ti
SFX U ti taisiais ti
SFX U ti tuosiuose ti
SFX U ti toji ti
SFX U ti tosios ti
SFX U ti tajai ti
SFX U ti tàjà ti
SFX U ti tàja ti
SFX U ti tojoje ti
SFX U ti tojoj ti
SFX U ti tosioms ti
SFX U ti tàsias ti
SFX U ti tosiomis ti
SFX U ti tosiose ti
SFX U ti simas ti
SFX U ti simo ti
SFX U ti simam ti
SFX U ti simà ti
SFX U ti simu ti
SFX U ti simame ti
SFX U ti simi ti
SFX U ti simø ti
SFX U ti simiems ti
SFX U ti simus ti
SFX U ti simais ti
SFX U ti simuose ti
SFX U ti sima ti
SFX U ti simos ti
SFX U ti simai ti
SFX U ti simoje ti
SFX U ti simoj ti
SFX U ti simoms ti
SFX U ti simomis ti
SFX U ti simose ti
SFX U ti simasis ti
SFX U ti simojo ti
SFX U ti simajam ti
SFX U ti simàjá ti
SFX U ti simuoju ti
SFX U ti simajame ti
SFX U ti simieji ti
SFX U ti simøjø ti
SFX U ti simiesiems ti
SFX U ti simuosius ti
SFX U ti simaisiais ti
SFX U ti simuosiuose ti
SFX U ti simoji ti
SFX U ti simosios ti
SFX U ti simajai ti
SFX U ti simàjà ti
SFX U ti simàja ti
SFX U ti simojoje ti
SFX U ti simojoj ti
SFX U ti simosioms ti
SFX U ti simàsias ti
SFX U ti simosiomis ti
SFX U ti simosiose ti
SFX U 0 nas ti
SFX U 0 no ti
SFX U 0 nam ti
SFX U 0 nà ti
SFX U 0 nu ti
SFX U 0 name ti
SFX U 0 ni ti
SFX U 0 nø ti
SFX U 0 niems ti
SFX U 0 nus ti
SFX U 0 nais ti
SFX U 0 nuose ti
SFX U 0 na ti
SFX U 0 nos ti
SFX U 0 nai ti
SFX U 0 noje ti
SFX U 0 noj ti
SFX U 0 noms ti
SFX U 0 nomis ti
SFX U 0 nose ti
SFX T Y 673
SFX T ti t ti
SFX T ti davau ti
SFX T ti davai ti
SFX T ti davo ti
SFX T ti davome ti
SFX T ti davom ti
SFX T ti davote ti
SFX T ti davot ti
SFX T tis davausi tis
SFX T tis davaisi tis
SFX T tis davosi tis
SFX T tis davomës tis
SFX T tis davotës tis
SFX T ti siu [^sðzþ]ti
SFX T ti si [^sðzþ]ti
SFX T ti s [^sðzþ]ti
SFX T ti sime [^sðzþ]ti
SFX T ti sim [^sðzþ]ti
SFX T ti site [^sðzþ]ti
SFX T ti sit [^sðzþ]ti
SFX T sti siu sti
SFX T sti si sti
SFX T sti s sti
SFX T sti sime sti
SFX T sti sim sti
SFX T sti site sti
SFX T sti sit sti
SFX T ti iu ðti
SFX T ti i ðti
SFX T ðti ð ðti
SFX T ti ime ðti
SFX T ti im ðti
SFX T ti ite ðti
SFX T ti it ðti
SFX T þti ðiu þti
SFX T þti ði þti
SFX T þti ð þti
SFX T þti ðime þti
SFX T þti ðim þti
SFX T þti ðite þti
SFX T þti ðit þti
SFX T tis siuosi [^sðzþ]tis
SFX T tis siesi [^sðzþ]tis
SFX T tis sis [^sðzþ]tis
SFX T tis simës [^sðzþ]tis
SFX T tis sitës [^sðzþ]tis
SFX T stis siuosi stis
SFX T stis siesi stis
SFX T stis sis stis
SFX T stis simës stis
SFX T stis sitës stis
SFX T tis iuosi ðtis
SFX T tis iesi ðtis
SFX T ðtis ðis ðtis
SFX T tis imës ðtis
SFX T tis itës ðtis
SFX T þtis ðiuosi þtis
SFX T þtis ðiesi þtis
SFX T þtis ðis þtis
SFX T þtis ðimës þtis
SFX T þtis ðitës þtis
SFX T ti èiau ti
SFX T ti tum ti
SFX T ti tumei ti
SFX T ti tø ti
SFX T ti tume ti
SFX T ti tumëme ti
SFX T ti tumëm ti
SFX T ti tumëte ti
SFX T ti tumët ti
SFX T ti tute ti
SFX T ti tut ti
SFX T tis èiausi tis
SFX T tis tumeis tis
SFX T tis tumeisi tis
SFX T tis tøsi tis
SFX T tis tumës tis
SFX T tis tumëmës tis
SFX T tis tumëtës tis
SFX T tis tutës tis
SFX T ti k [^kg]ti
SFX T ti kime [^kg]ti
SFX T ti kim [^kg]ti
SFX T ti kite [^kg]ti
SFX T ti kit [^kg]ti
SFX T kti k kti
SFX T kti kime kti
SFX T kti kim kti
SFX T kti kite kti
SFX T kti kit kti
SFX T gti k gti
SFX T gti kime gti
SFX T gti kim gti
SFX T gti kite gti
SFX T gti kit gti
SFX T tis kis [^kg]tis
SFX T tis kimës [^kg]tis
SFX T tis kitës [^kg]tis
SFX T ktis kis ktis
SFX T ktis kimës ktis
SFX T ktis kitës ktis
SFX T gtis kis gtis
SFX T gtis kimës gtis
SFX T gtis kitës gtis
SFX T ti damas ti
SFX T ti dama ti
SFX T ti dami ti
SFX T ti damos ti
SFX T tis damasis tis
SFX T tis damasi tis
SFX T tis damiesi tis
SFX T tis damosi tis
SFX T ti davus ti
SFX T tis davusis tis
SFX T ti siantis [^szðþ]ti
SFX T sti siantis sti
SFX T ðti ðiantis ðti
SFX T zti siantis zti
SFX T þti ðiantis þti
SFX T ti davæs ti
SFX T ti davusio ti
SFX T ti davusiam ti
SFX T ti davusá ti
SFX T ti davusiu ti
SFX T ti davusiame ti
SFX T ti davæ ti
SFX T ti davusiø ti
SFX T ti davusiems ti
SFX T ti davusius ti
SFX T ti davusiais ti
SFX T ti davusiuose ti
SFX T ti davusi ti
SFX T ti davusios ti
SFX T ti davusiai ti
SFX T ti davusià ti
SFX T ti davusia ti
SFX T ti davusioje ti
SFX T ti davusioj ti
SFX T ti davusioms ti
SFX T ti davusias ti
SFX T ti davusiomis ti
SFX T ti davusiose ti
SFX T ti davusysis ti
SFX T ti davusiojo ti
SFX T ti davusiajam ti
SFX T ti davusájá ti
SFX T ti davusiuoju ti
SFX T ti davusiajame ti
SFX T ti davusieji ti
SFX T ti davusiøjø ti
SFX T ti davusiesiems ti
SFX T ti davusiuosius ti
SFX T ti davusiaisiais ti
SFX T ti davusiuosiuose ti
SFX T ti davusioji ti
SFX T ti davusiosios ti
SFX T ti davusiajai ti
SFX T ti davusiàjà ti
SFX T ti davusiàja ti
SFX T ti davusiojoje ti
SFX T ti davusiojoj ti
SFX T ti davusiosioms ti
SFX T ti davusiàsias ti
SFX T ti davusiosiomis ti
SFX T ti davusiosiose ti
SFX T ti siàs [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèio [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiam [^ðþsz]ti
SFX T ti siantá [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiu [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiame [^ðþsz]ti
SFX T ti sià [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiø [^ðþsz]ti
SFX T ti siantiems [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèius [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiais [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiuose [^ðþsz]ti
SFX T ti sianti [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèios [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiai [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèià [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèia [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèioje [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèioj [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèioms [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèias [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiomis [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiose [^ðþsz]ti
SFX T ti siantysis [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiojo [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiajam [^ðþsz]ti
SFX T ti siantájá [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiuoju [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiajame [^ðþsz]ti
SFX T ti siantieji [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiøjø [^ðþsz]ti
SFX T ti siantiesiems [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiuosius [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiaisiais [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiuosiuose [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèioji [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiosios [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiajai [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiàjà [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiàja [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiojoje [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiojoj [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiosioms [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiàsias [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiosiomis [^ðþsz]ti
SFX T ti sianèiosiose [^ðþsz]ti
SFX T sti siàs sti
SFX T sti sianèio sti
SFX T sti sianèiam sti
SFX T sti siantá sti
SFX T sti sianèiu sti
SFX T sti sianèiame sti
SFX T sti sià sti
SFX T sti sianèiø sti
SFX T sti siantiems sti
SFX T sti sianèius sti
SFX T sti sianèiais sti
SFX T sti sianèiuose sti
SFX T sti sianti sti
SFX T sti sianèios sti
SFX T sti sianèiai sti
SFX T sti sianèià sti
SFX T sti sianèia sti
SFX T sti sianèioje sti
SFX T sti sianèioj sti
SFX T sti sianèioms sti
SFX T sti sianèias sti
SFX T sti sianèiomis sti
SFX T sti sianèiose sti
SFX T sti siantysis sti
SFX T sti sianèiojo sti
SFX T sti sianèiajam sti
SFX T sti siantájá sti
SFX T sti sianèiuoju sti
SFX T sti sianèiajame sti
SFX T sti siantieji sti
SFX T sti sianèiøjø sti
SFX T sti siantiesiems sti
SFX T sti sianèiuosius sti
SFX T sti sianèiaisiais sti
SFX T sti sianèiuosiuose sti
SFX T sti sianèioji sti
SFX T sti sianèiosios sti
SFX T sti sianèiajai sti
SFX T sti sianèiàjà sti
SFX T sti sianèiàja sti
SFX T sti sianèiojoje sti
SFX T sti sianèiojoj sti
SFX T sti sianèiosioms sti
SFX T sti sianèiàsias sti
SFX T sti sianèiosiomis sti
SFX T sti sianèiosiose sti
SFX T zti siàs zti
SFX T zti sianèio zti
SFX T zti sianèiam zti
SFX T zti siantá zti
SFX T zti sianèiu zti
SFX T zti sianèiame zti
SFX T zti sià zti
SFX T zti sianèiø zti
SFX T zti siantiems zti
SFX T zti sianèius zti
SFX T zti sianèiais zti
SFX T zti sianèiuose zti
SFX T zti sianti zti
SFX T zti sianèios zti
SFX T zti sianèiai zti
SFX T zti sianèià zti
SFX T zti sianèia zti
SFX T zti sianèioje zti
SFX T zti sianèioj zti
SFX T zti sianèioms zti
SFX T zti sianèias zti
SFX T zti sianèiomis zti
SFX T zti sianèiose zti
SFX T zti siantysis zti
SFX T zti sianèiojo zti
SFX T zti sianèiajam zti
SFX T zti siantájá zti
SFX T zti sianèiuoju zti
SFX T zti sianèiajame zti
SFX T zti siantieji zti
SFX T zti sianèiøjø zti
SFX T zti siantiesiems zti
SFX T zti sianèiuosius zti
SFX T zti sianèiaisiais zti
SFX T zti sianèiuosiuose zti
SFX T zti sianèioji zti
SFX T zti sianèiosios zti
SFX T zti sianèiajai zti
SFX T zti sianèiàjà zti
SFX T zti sianèiàja zti
SFX T zti sianèiojoje zti
SFX T zti sianèiojoj zti
SFX T zti sianèiosioms zti
SFX T zti sianèiàsias zti
SFX T zti sianèiosiomis zti
SFX T zti sianèiosiose zti
SFX T þti ðiàs þti
SFX T þti ðianèio þti
SFX T þti ðianèiam þti
SFX T þti ðiantá þti
SFX T þti ðianèiu þti
SFX T þti ðianèiame þti
SFX T þti ðià þti
SFX T þti ðianèiø þti
SFX T þti ðiantiems þti
SFX T þti ðianèius þti
SFX T þti ðianèiais þti
SFX T þti ðianèiuose þti
SFX T þti ðianti þti
SFX T þti ðianèios