blob: 2c2e04a1442111fe56ca7ea4c8c156469daa3e20 [file] [log] [blame]
6634
a
ai
am
an
ang
anh
ao
au
ba
bai
ban
bang
banh
bao
basoi
bay
be
bem
ben
beng
beo
bi
bia
bin
binh
biên
biêng
biếc
biếm
biến
biếng
biết
biếu
bin
bin
biu
bin
bit
bo
bom
bon
bong
boong
boóng
bu
bua
bung
buôn
buông
buýt
but
bui
bum
bun
bung
bui
buc
but
bài
bàm
bàn
bàng
bành
bào
bàu
bày
bá
bác
bách
bái
bám
bán
báng
bánh
báo
bát
báu
bân
bâng
bâu
bây
bã
bãi
bão
bè
bèm
bèn
bèo
bé
béc
bén
béng
béo
bép
bét
bê
bên
bênh
bêu
bì
bìa
bìm
bình
bìu
bí
bích
bím
bính
bít
bíu
bò
bòi
bòm
bòn
bòng
bó
bóc
bói
bón
bóng
bóp
bót
bô
bôi
bôm
bôn
bông
bõ
bõm
bõng
bù
bùa
bùi
bùm
bùn
bùng
bú
búa
búi
bún
búng
búp
bút
băm
băn
băng
bĩ
bĩnh
bĩu
bũm
bơ
bơi
bơm
bơn
bư
bưa
bưng
bưu
bươi
bươm
bươn
bương
bươu
bước
bướm
bướng
bướp
bướu
bưởi
bượt
b
bc
bch
bi
bn
bnh
bo
bp
bt
bu
b
bi
bn
bng
bnh
bo
bu
by
bc
bm
bn
bp
bt
bu
by
bm
bn
bng
bu
by
bm
bn
by
bm
by
bc
bm
bn
bp
bt
bu
by
bc
bn
bng
bp
bt
bm
bn
bng
bn
bng
bm
bn
bng
bp
bt
b
bn
bo
bp
bt
b
bm
bo
b
bn
bo
bế
bến
bếp
bết
b
bn
bnh
bu
b
b
bch
bn
bnh
bt
bu
b
bm
bnh
bu
b
ba
bch
bn
bnh
bp
bt
bu
b
bc
bn
bng
bp
bt
b
bi
bm
bng
b
bc
bi
bn
bng
bp
bt
b
bi
bm
bn
bng
b
bi
bn
bng
b
bng
b
bc
bi
bn
bng
bp
bt
b
bi
bp
bt
b
bi
bm
bn
b
bi
b
bn
b
bm
bn
bp
bt
b
ba
bc
bi
bm
bng
bp
bt
b
ba
bm
bn
bng
b
bc
bng
bt
ba
bng
ba
bng
bu
ba
b
ba
bc
bt
ca
cai
cam
can
canh
cao
cau
cay
cha
chai
chan
chang
chanh
chao
chau
chay
che
chem
chen
cheng
cheo
chi
chia
chim
chinh
chiu
chiêm
chiên
chiêng
chiêu
chiếc
chiếm
chiến
chiếng
chiếp
chiết
chiếu
chin
ching
chiu
chiu
chin
cho
choang
choi
chong
choài
choàng
choá
choái
choán
choáng
choãi
choèn
choé
choòng
choăn
choc
chong
chop
chong
chot
chot
chu
chua
chui
chum
chun
chung
chuyên
chuyến
chuyn
chuyn
chuyn
chuôi
chuôm
chuông
chun
chuếch
chuch
chuc
chui
chut
chui
chun
chung
chui
chuc
chui
chung
chut
chài
chàm
chàng
chành
chào
chày
chá
chác
chái
chán
cháng
chánh
cháo
chát
cháu
cháy
châm
chân
châu
chây
chã
chãi
chão
chè
chèn
chèo
ché
chém
chén
chéo
chép
chét
chê
chêm
chênh
chì
chìa
chìm
chình
chìu
chí
chích
chím
chín
chính
chíp
chít
chíu
chò
chòi
chòm
chòng
chó
chóc
chóe
chói
chóng
chóp
chót
chôm
chôn
chông
chõ
chõm
chõng
chù
chùa
chùi
chùm
chùn
chùng
chùy
chú
chúa
chúc
chúi
chúm
chúng
chút
chăm
chăn
chăng
chĩa
chĩn
chĩnh
chũi
chũm
chũn
chơ
chơi
chơm
chơn
chư
chưa
chưn
chưng
chương
chước
chướng
chườm
chường
chưởi
chưởng
chưỡng
chược
chượp
ch
chc
chch
chm
chn
chng
chnh
cho
chp
cht
chy
ch
chi
chnh
cho
chu
chy
chm
chn
chp
cht
chu
chy
chm
chn
chu
chy
chm
chn
chu
chc
chm
chn
chp
cht
chu
chc
chm
chn
chp
cht
chm
chn
chng
chng
chn
chc
chm
chn
chng
chp
cht
chn
cho
chp
cht
ch
chm
chn
cho
ch
chn
chế
chếch
chếnh
chết
ch
chm
chnh
chnh
chm
chnh
ch
chch
chn
chnh
ch
chn
chnh
ch
cha
cht
chu
ch
chc
che
chi
chn
cht
ch
chm
chn
chng
chc
chi
chn
chng
chp
cht
ch
chi
chm
chn
chng
chi
chng
ch
chm
ch
chi
chn
chp
cht
ch
chi
chm
chp
cht
ch
chm
chn
ch
chm
ch
chn
chp
cht
chc
chm
chp
cht
ch
chn
chng
ch
cha
chc
chng
ch
cha
chng
cha
chi
chng
ch
cha
chng
chc
co
coi
com
con
cong
coong
coóc
cu
cua
cui
cum
cun
cung
cuc
cui
cun
cung
cun
cung
cum
cuc
cui
cun
cung
cài
càn
càng
cành
cào
càu
cày
cá
các
cách
cái
cám
cán
cáng
cánh
cáo
cáp
cát
cáu
cáy
câm
cân
câng
câu
cây
cãi
cò
còi
còm
còn
còng
có
cóc
cói
cóng
cóp
cót
cô
côi
côm
côn
công
cõi
cõng
cù
cùi
cùm
cùn
cùng
cú
cúa
cúc
cúi
cúm
cúng
cúp
cút
căm
căn
căng
cũ
cũi
cũn
cũng
cơ
cơi
cơm
cơn
cư
cưa
cưng
cưu
cương
cước
cưới
cướp
cười
cườm
cường
cưỡi
cưỡng
c
cc
cch
cm
cn
cnh
co
cp
cu
cy
c
ci
cm
cn
cng
cnh
co
cu
cy
cc
cm
cn
cp
ct
cu
cy
cm
cn
cu
cy
cm
cn
cu
cy
cm
cn
cng
cn
cp
ct
cu
cy
cc
cm
cn
cp
ct
cm
cn
cn
cng
cng
cc
cm
cn
cp
ct
c
cc
cm
cn
cng
cp
ct
c
ci
cm
cn
cng
c
cc
ci
cm
cn
cng
cp
ct
c
cm
cn
cng
c
ci
cn
cng
c
ci
c
cc
ci
cm
cn
cng
cp
ct
c
cm
cn
ct
c
ci
cn
ci
c
ci
cm
cn
cn
ct
c
cc
ci
cm
cng
cp
ct
c
ca
ci
cn
cng
c
ca
cc
cng
ct
cu
c
cu
c
ca
ci
cng
cu
c
cu
c
ca
cc
cu
da
dai
dam
dan
dang
danh
dao
day
de
deo
di
dim
dinh
diêm
diên
diêu
diếc
diếp
diết
diếu
dim
diu
dim
din
diu
dic
din
dip
dit
diu
do
doa
doan
doanh
doi
dom
don
dong
doành
doá
doãi
doãn
doãng
du
dua
dun
dung
duy
duyên
duyt
dunh
duc
dui
dài
dàn
dàng
dành
dào
dàu
dày
dá
dác
dái
dám
dán
dáng
dát
dáy
dâm
dân
dâng
dâu
dây
dã
dãi
dãy
dè
dèn
dé
dép
dê
dênh
dì
dìa
dìm
dìu
dí
dích
dím
dính
díp
díu
dò
dòi
dòm
dòng
dó
dóa
dóc
dóm
dón
dót
dô
dôi
dông
dõi
dõng
dù
dùa
dùi
dùn
dùng
dúa
dúi
dúm
dún
dúng
dút
dăm
dăn
dăng
dĩ
dĩa
dĩnh
dũ
dũi
dũng
dơ
dơi
dư
dưa
dưng
dương
dưới
dướng
dường
dưỡng
dược
dượng
dượt
d
dc
di
dm
dn
dng
do
dt
dy
d
di
dy
dm
dn
dp
du
dy
dm
dn
du
dn
dm
dn
du
dy
dm
dn
dp
dt
du
dy
dng
dt
dm
dn
dng
dng
dc
dm
dn
dng
dt
dp
dt
d
do
d
dế
d
dnh
d
# dễ
dn
dt
d
dch
dp
dt
du
dịệp
da
dc
di
dn
dng
dp
d
dm
dng
dc
di
dt
di
dn
d
di
di
dng
dt
d
dp
d
di
d
dm
d
d
d
dc
dm
dng
d
da
dc
dt
d
da
dng
d
dng
d
d
da
dc
dng
e
em
en
eng
eo
ga
gai
gam
gan
gang
ganh
gao
gau
gay
gen
ghe
ghen
ghi
ghim
ghiếc
ghin
ghè
ghèn
ghé
ghém
ghép
ghét
ghê
ghì
ghìm
gh
ghn
gho
gh
gh
ghế
ghếch
gh
ghnh
ghnh
ght
gi
gia
giai
giam
gian
giang
gianh
giao
gieo
gio
gioi
gion
giong
gip
giu
giua
giun
giuc
giàn
giàng
giành
giào
giàu
giày
giá
giác
giám
gián
giáng
giáo
giáp
giát
giâm
giâu
giây
giã
giãi
giãn
giãy
gièm
gié
giéo
giê
giêng
giò
giòi
giòn
gió
gióc
giói
gión
gióng
giô
giôn
giông
giùi
giùm
giú
giúi
giúp
giăm
giăng
giũ
giũa
giơ
giương
giướng
giường
giượng
gi
gii
ging
git
gi
gii
gim
gin
ging
ginh
gio
giu
gic
gim
gip
giu
giy
gim
gin
giu
giy
gim
giy
gim
gin
gip
git
giu
gin
git
gim
gin
ging
gic
gim
gin
git
gio
gip
gi
giếc
giếm
giếng
giết
gi
gin
ging
giu
gi
gic
gii
ging
git
gi
gii
gin
ging
gii
ging
git
gi
gii
ging
gii
gi
gi
gii
gip
gii
gi
gii
gin
gi
gin
gia
gic
gii
gii
gi
gi
gia
git
go
gom
gon
goá
goòng
gram
gu
guc
gui
gung
guc
gài
gàn
gàng
gành
gào
gàu
gá
gác
gái
gán
gánh
gáo
gáp
gáu
gáy
gâm
gân
gâu
gây
gã
gãi
gãy
gì
gìm
gìn
gí
gích
gíp
gò
gòn
góc
gói
góp
gót
gô
gôm
gôn
gông
gõ
gù
gùi
gùn
gùng
gút
găm
găn
găng
gũi
gơ
gươm
gương
gườm
gường
gưỡng
gượm
gượng
g
gc
gch
gn
gnh
go
gt
g
gy
gc
gm
gp
gu
gy
gm
gn
gu
gy
gm
gm
gu
gm
gp
gt
gy
gm
gn
gng
gp
gt
gm
gn
gc
gm
gn
gng
gp
gt
g
gi
gn
gng
gt
gi
gng
gc
gi
gm
g
gi
gm
gng
g
g
g
gc
gi
gp
gt
gm
g
gm
gn
g
gi
g
gi
gn
gt
g
gc
gi
gt
g
gng
gi
h
ha
hai
ham
han
hang
hanh
hao
hau
hay
he
hem
hen
heo
hi
hia
him
hiu
hiên
hiêng
hiếm
hiến
hiếng
hiếp
hiếu
him
hin
him
hin
hiu
hin
hip
hiu
ho
hoa
hoan
hoang
hoay
hoe
hoen
hoi
hom
hon
hong
hoài
hoàn
hoàng
hoành
hoá
hoác
hoán
hoáy
hoãn
hoét
hoăm
hoăng
ho
hoch
hoi
hon
honh
hot
ho
hoi
hong
honh
hoc
hom
hot
hon
hong
hoc
hot
hon
hu
hua
hum
hun
hung
huy
huynh
huyên
huyết
huyn
huyn
huyn
huyt
huân
huê
huênh
huý
huých
huýt
huơ
hun
huếch
hu
hu
hung
hunh
huch
hu
hài
hàm
hàn
hàng
hành
hào
hàu
há
hác
hách
hái
hám
hán
háng
hánh
háo
hát
háu
háy
hâm
hân
hâu
hây
hãi
hãm
hãn
hãng
hãnh
hão
hãy
hè
hèm
hèn
hèo
hé
héc
héo
hét
hê
hên
hênh
hì
hình
hí
hích
híp
hít
hò
hòa
hòe
hòi
hòm
hòn
hòng
hóa
hóc
hói
hóm
hóng
hóp
hót
hô
hôi
hôm
hôn
hông
hõm
hù
hùa
hùm
hùn
hùng
hú
húc
húi
húng
húp
hút
hăm
hăng
hĩm
hĩnh
hũ
hũm
hơ
hơi
hơn
hư
hưng
hưu
hương
hươu
hước
hướm
hướng
hường
hưởng
hượm
h
hc
hch
hi
hm
hn
hng
hnh
ho
hp
ht
h
hi
hm
hng
ho
hn
hng
hp
ht
hu
hy
hm
hu
hy
hm
hng
hu
hy
hng
hu
hm
hn
hp
hu
hc
hn
hng
ht
hm
hn
hng
hn
hng
hc
h
hm
hn
hp
hm
ho
hếch
hến
hết
hếu
h
hnh
h
hn
hnh
h
hch
ht
h
hnh
hch
h
ha
hc
he
hng
hp
ha
hi
hm
hn
hng
h
hc
hi
hng
ht
h
hi
hn
hng
h
hi
hm
hn
hng
h
hn
hng
h
hc
hi
hn
hp
ht
h
hm
hn
hp
ht
h
hi
hn
h
hi
hi
hi
hm
hp
ht
hc
hi
hm
hp
ht
h
hi
hn
hy
ha
hc
hng
h
hm
hng
h
hng
h
hng
hu
h
hc
hu
i
im
in
inh
iu
ka
ke
kem
ken
keng
keo
kha
khai
kham
khan
khang
khanh
khao
khau
khay
khe
khem
khen
kheo
khi
khin
khinh
khiu
khiêm
khiên
khiêng
khiêu
khiếm
khiến
khiếp
khiết
khiếu
khin
khin
khing
kho
khoa
khoai
khoan
khoang
khoanh
khoe
khoeo
khom
khoào
khoá
khoác
khoái
khoán
khoáng
khoát
khoáy
khoèo
khoé
khoét
khoăm
khoăn
kho
khoi
khon
khong
khonh
khom
khon
khong
khot
khom
khu
khua
khui
khum
khung
khuy
khuya
khuynh
khuyên
khuyến
khuyết
khuyn
khuân
khuâng
khuây
khuê
khuôn
khuông
khuơ
khut
khuy
khun
khung
khuếch
khunh
khuu
khuu
khàn
khàng
khá
khác
khách
khái
khám
khán
kháng
khánh
kháo
kháp
khát
kháu
kháy
khâm
khân
khâu
khè
khèn
khèo
khé
khén
khéo
khép
khét
khê
khênh
khêu
khì
khìn
khí
khía
khích
khít
khíu
khò
khòm
khòng
khó
khóa
khóc
khóe
khói
khóm
khô
khôi
khôn
không
khù
khùng
khú
khúc
khúm
khăm
khăn
khăng
khĩnh
khơ
khơi
khư
khươi
khươm
khươn
khương
khước
khướt
khướu
khc
khng
kho
kh
khi
khm
khn
khng
khnh
kho
khy
khc
khm
khn
khp
kht
khu
khn
khu
khy
khp
kht
khc
khm
khng
khp
kht
khng
khm
khn
khng
khc
khc
kh
kho
kh
khế
kh
khu
khnh
kh
khnh
kh
khnh
kha
kht
khm
khe
khi
khng
kh
khc
khi
khn
khng
kh
khn
khng
kh
khp
kh
khi
kh
khc
kht
kh
khng
kh
kha
khng
khu
kh
khng
kh
khng
ki
kia
kim
kinh
kiêm
kiên
kiêng
kiêu
kiếm
kiến
kiếp
kiết
kiếu
kim
kin
king
kiu
kim
king
kiu
king
kim
kin
kit
kiu
kè
kèm
kèn
kèo
ké
kéc
kém
kén
kéo
kép
két
kê
kênh
kêu
kì
kìa
kìm
kình
kí
kích
kín
kính
kíp
kít
ký
kĩ
k
kn
ko
kp
kt
k
kng
ko
k
km
ko
kế
kếch
kếp
kết
k
km
kn
knh
ku
k
k
kch
knh
k
knh
k
kch
kp
kt
k
k
k
la
lai
lam
lan
lang
lanh
lao
lau
lay
le
lem
len
leng
leo
li
lia
lim
lin
linh
liu
liêm
liên
liêng
liêu
liếc
liếm
liến
liếng
liếp
lim
lin
liu
ling
lim
lin
liu
lim
ling
lip
lit
liu
lo
loa
loan
loang
loanh
loay
loe
loen
loi
lom
lon
long
loong
loài
loàn
loàng
loáng
loát
loãng
loè
loé
loét
loăng
loc
loi
lon
long
lot
long
lot
long
lot
lu
lua
lui
lum
lung
luya
luyến
luyn
luân
luôm
luôn
luông
luýnh
lun
lun
lun
lut
luc
lung
lut
lun
lung
lung
luc
lum
lu
lu
ly
lài
làm
làn
làng
lành
lào
làu
lá
lác
lách
lái
lán
láng
lánh
láo
láp
lát
láu
láy
lâm
lân
lâng
lâu
lây
lã
lãi
lãm
lãn
lãng
lãnh
lão
lè
lèm
lèn
lèo
lé
léc
lém
lén
léng
léo
lép
lét
lê
lên
lênh
lêu
lì
lìa
lìm
lình
lìu
lí
lính
líp
lít
líu
lò
lòa
lòe
lòi
lòm
lòn
lòng
ló
lóc
lóe
lói
lóm
lóng
lóp
lót
lô
lôi
lôm
lông
lõ
lõi
lõm
lõng
lù
lùa
lùi
lùm
lùn
lùng
lú
lúa
lúc
lúi
lúm
lún
lúng
lúp
lút
lý
lăm
lăn
lăng
lĩnh
lũ
lũi
lũm
lũn
lũng
lũy
lơ
lơi
lơn
lư
lưng
lưu
lươm
lươn
lương
lưới
lướng
lướt
lười
lườm
lườn
lường
lưỡi
lưỡng
lược
lượm
lượn
lượng
lượt
l
lc
lch
li
lm
ln
lng
lnh
lo
lp
lt
lu
ly
l
li
lm
lng
lnh
lo
lu
ly
lc
lm
ln
lp
lt
ly
lm
ln
lu
ly
lm
ln
lu
ly
lm
ln
ly
ln
lp
lt
lu
lc
lm
lng
lp
lt
lm
ln
lng
lm
ln
lng
lng
lc
lm
ln
lng
lp
lt
l
lm
ln
lo
lp
lt
l
lm
ln
lng
lo
l
ln
lo
lếch
lết
lếu
l
lnh
lu
l
lu
# lễ
lu
l
lch
lnh
lm
lnh
l
la
lch
lm
lnh
lu
l
lc
li
lm
ln
lng
lt
li
lm
ln
lng
l
lc
li
lm
ln
lp
lt
l
li
lm
ln
lng
l
lm
ln
lng
l
li
l
lc
li
lm
ln
lng
lp
lt
l
li
ln
lp
lt
l
li
lm
ln
l
li
lm
ln
l
lm
l
li
lm
ln
lp
lt
l
la
lc
li
ln
lng
lp
lt
ly
l
li
lm
ln
lng
la
lc
lt
l
la
lng
l
la
lng
l
la
lng
l
la
lc
lng
lu
ma
mai
man
mang
manh
mao
mau
may
me
mem
men
meo
mi
mia
mim
min
minh
miên
miêu
miến
miếng
miết
miếu
min
miu
min
miu
min
ming
mit
mo
moay
moi
mom
mon
mong
moóc
mu
mua
mui
mum
mun
mung
muôi
muôn
muông
mui
mun
mung
mut
mui
mui
mum
mung
mui
mun
mài
màn
màng
mành
mào
màu
mày
má
mác
mách
mái
mán
máng
mánh
máo
mát
máu
máy
mâm
mân
mâng
mâu
mây
mã
mãi
mãn
mãng
mãnh
mão
mè
mèm
mèn
mèng
mèo
mé
mém
mén
méo
mép
mét
mê
mên
mênh
mì
mìn
mình
mí
mía
mích
mím
míp
mít
míu
mò
mòi
mòm
mòn
mòng
mó
móc
mói
móm
món
móng
móp
mót
mô
môi
môm
môn
mông
mõ
mõm
mù
mùa
mùi
mùn
mùng
mú
múa
múc
múi
múm
mún
múp
mút
măm
măn
măng
mĩ
mĩm
mũ
mũi
mũm
mơ
mơi
mơn
mưa
mưu
mươi
mướn
mướp
mướt
mười
mường
mượn
mượt
m
mc
mch
mi
mn
mng
mnh
mo
mp
mt
my
m
mi
mng
mnh
my
mn
mp
mt
mu
my
mm
mn
mng
mu
mm
mn
my
mm
mn
mu
mn
mp
mt
mu
mc
mm
mn
mng
mt
mn
mn
mc
mn
mt
m
mo
mp
mt
m
mo
m
mế
mếch
mến
mếu
m
mm
mn
# mễ
m
mnh
mt
m
ma
mm
m
mch
mn
mnh
mt
mc
mi
mn
mng
mt
m
mi
mm
mng
m
mc
mi
mng
mt
m
mi
mm
mn
mng
m
mng
m
mi
m
mc
mng
mt
m
mi
mm
mp
m
mi
mm
m
mn
m
m
mc
mi
mn
mp
m
mi
mm
mn
mng
ma
mc
mt
mu
mng
ma
ma
mc
na
nai
nam
nan
nang
nanh
nao
nau
nay
ne
nem
nen
neo
nga
ngai
ngam
ngan
ngang
ngao
ngau
ngay
nghe
nghi
nghinh
nghiu
nghiêm
nghiên
nghiêng
nghiêu
nghiến
nghin
nghim
nghim
nghin
nghip
nghit
nghè
nghèn
nghèo
nghé
nghén
nghét
nghê
nghênh
nghêu
nghì
nghìn
nghí
nghít
nghĩ
nghĩa
nghn
ngho
nght
ngho
nghn
ngho
nghếch
ngh
nghu
nghn
nghnh
# nghễ
nghnh
nghu
ngh
nghch
nghn
ngh
nghm
nghn
nghnh
nghu
ngh
nghch
nght
nghu
ngoa
ngoan
ngoang
ngoao
ngoay
ngoe
ngoi
ngon
ngong
ngoài
ngoàm
ngoác
ngoách
ngoái
ngoáo
ngoáy
ngoã
ngoãn
ngoèo
ngoéo
ngoét
ngoi
ngom
ngon
ngoi
ngong
ngonh
ngoy
ngoc
ngot
ngon
ngong
ngong
ngoc
ngot
ngon
ngu
nguy
nguyên
nguyn
nguyn
nguyt
nguýt
nguy
ngui
ngun
ngui
nguu
ngài
ngàm
ngàn
ngàng
ngành
ngào
ngàu
ngày
ngác
ngách
ngái
ngám
ngán
ngáng
ngáo
ngáp
ngát
ngáu
ngáy
ngâm
ngân
ngâu
ngây
ngã
ngãi
ngãng
ngão
ngía
ngò
ngòi
ngòm
ngòn
ngòng
ngó
ngóc
ngóe
ngóeo
ngói
ngóm
ngón
ngóng
ngóp
ngót
ngô
ngôi
ngôn
ngông
ngõ
ngõi
ngõng
ngùi
ngùng
ngú
ngúc
ngúng
ngút
ngăm
ngăn
ngũ
ngơ
ngơi
ngơm
ngơn
ngư
ngưa
ngưng
ngưu
ngươi
ngước
người
ngường
ngưởng
ngưỡng
ngược
ngượng
ngc
ngch
ngi
ngn
ngnh
ngo
ngt
ng
ngi
ngnh
ngc
ngm
ngn
ngp
ngt
ngu
ngy
ngm
ngn
ngu
ngy
ngm
ngn
ngng
ngm
ngn
ngu
ngm
ngn
ngp
ngt
ngu
ngy
ngc
ngm
ngn
ngt
ngn
ngng
ngng
ngt
ng
ngc
ngn
ngng
ngt
ng
ngm
ngn
ngng
ng
ngc
ngn
ngt
ngi
ngm
ngn
ngng
ng
ngm
ngn
ng
ngng
ng
ngc
ngn
ngt
ng
ngn
ngp
ngt
ng
ngi
ngm
ng
ng
ngi
ngm
ngp
ng
nga
ngc
ngm
ngp
ngy
ng
ngi
ngn
ng
nga
ngt
ng
nga
ngng
nga
ngi
ngng
ng
ng
nga
ngc
nha
nhai
nham
nhan
nhang
nhanh
nhao
nhau
nhay
nhe
nhem
nhen
nheo
nhi
nhinh
nhiu
nhiên
nhiêu
nhiếc
nhiếp
nhiu
nhim
nhin
nhiu
nhim
nhit
nho
nhoai
nhoang
nhoay
nhoe
nhoen
nhoi
nhom
nhong
nhoài
nhoàm
nhoáng
nhoáy
nhoèn
nhoét
nhong
nhot
nhon
nhu
nhui
nhung
nhuyn
nhuôm
nhun
nhun
nhuế
nhu
nhuc
nhum
nhum
# nhà
nhài
nhàm
nhàn
nhàng
nhành
nhào
nhàu
nhày
nhá
nhác
nhách
nhái
nhám
nháng
nhánh
nháo
nháp
nhát
nháy
nhâm
nhân
nhâng
nhâu
nhây
nhã
nhãi
nhãn
nhãng
nhão
nhè
nhèm
nhèo
nhé
nhén
nhéo
nhép
nhét
nhênh
nhì
nhìn
nhí
nhía
nhích
nhím
nhín
nhíp
nhít
nhíu
nhò
nhòa
nhòe
nhòm
nhó
nhóa
nhóc
nhóe
nhói
nhóm
nhón
nhóng
nhóp
nhót
nhô
nhôi
nhôm
nhôn
nhông
nhõ
nhõm
nhõn
nhù
nhùi
nhùn
nhùng
nhú
nhúa
nhúc
nhúm
nhún
nhúng
nhút
nhăm
nhăn
nhăng
nhĩ
nhũ
nhũn
nhũng
nhơ
nhơi
nhơm
nhơn
như
nhưng
nhương
nhướng
nhường
nhưỡng
nhược
nhượng
nhc
nhn
nhnh
nho
nhp
nht
nhy
nh
nhi
nhm
nhn
nhnh
nhu
nhy
nhc
nhm
nhn
nhp
nht
nhm
nhn
nhy
nhm
nhn
nhy
nhm
nhn
nhp
nht
nhu
nhy
nhc
nhm
nhn
nhng
nhp
nht
nhm
nhn
nhng
nhn
nhng
nhn
nhng
nhm
nhn
nhng
nht
nh
nhm
nhn
nho
nhp
nht
nh
nhm
nh
nho
nhn
nhu
nh
nhnh
nh
nhn
nhp
nht
nhu
nh
nhc
nhn
nht
nh
nhm
nhng
nh
nhc
nhi
nhn
nht
nhi
nhm
nhn
nhng
nh
nhm
nhn
nhn
nhng
nht
nh
nhm
nhn
nhp
nht
nh
nhi
nhn
nh
nhn
nh
nh
nht
nh
nha
nhc
nhi
nhng
nht
nhy
nh
nhi
nhn
nh
nhc
nht
nh
nh