blob: 56cf98a814991e942d5c7c3ecfb9e0d040f0d83d [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html#License
lo{
AuxExemplarCharacters{"[\u200B ໐ ໑ ໒ ໓ ໔ ໕ ໖ ໗ ໘ ໙]"}
Ellipsis{
final{"{0}…"}
initial{"…{0}"}
medial{"{0}…{1}"}
word-final{"{0} …"}
word-initial{"… {0}"}
word-medial{"{0} … {1}"}
}
ExemplarCharacters{
"[\u0EC8 \u0EC9 \u0ECA \u0ECB \u0ECC \u0ECD ໆ ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ ຍ ດ ຕ ຖ ທ ນ ບ ປ ຜ"
" ຝ ພ ຟ ມ ຢ ຣ ລ ວ ຫ ໜ ໝ ອ ຮ ຯ ະ \u0EB1 າ ຳ \u0EB4 \u0EB5 \u0EB6 \u0EB7 "
"\u0EB8 \u0EB9 \u0EBB \u0EBC ຽ ເ ແ ໂ ໃ ໄ]"
}
ExemplarCharactersIndex{
"[ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ ຍ ດ ຕ ຖ ທ ນ ບ ປ ຜ ຝ ພ ຟ ມ ຢ ຣ ລ ວ ຫ {ຫງ} {ຫຍ} {ຫນ} {ຫມ} {ຫລ} "
"{ຫວ} ອ ຮ]"
}
ExemplarCharactersNumbers{"[\\- , . % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]"}
ExemplarCharactersPunctuation{
"[\\- ‐ – — , ; \\: ! ? . … ' ‘ ’ \u0022 “ ” ( ) \\[ \\] § @ * / \\& # † ‡ ′ "
"″]"
}
MoreInformation{"?"}
NumberElements{
default{"latn"}
laoo{
patternsLong{
decimalFormat{
1000{
other{"0ພັນ"}
}
10000{
other{"00ພັນ"}
}
100000{
other{"000ພັນ"}
}
1000000{
other{"0ລ້ານ"}
}
10000000{
other{"00ລ້ານ"}
}
100000000{
other{"000ລ້ານ"}
}
1000000000{
other{"0ພັນລ້ານ"}
}
10000000000{
other{"00ພັນລ້ານ"}
}
100000000000{
other{"000ພັນລ້ານ"}
}
1000000000000{
other{"0000ພັນລ້ານ"}
}
10000000000000{
other{"00ລ້ານລ້ານ"}
}
100000000000000{
other{"000ລ້ານລ້ານ"}
}
}
}
patternsShort{
decimalFormat{
1000{
other{"0ພັນ"}
}
10000{
other{"00ພັນ"}
}
100000{
other{"000ພັນ"}
}
1000000{
other{"0ລ້ານ"}
}
10000000{
other{"00ລ້ານ"}
}
100000000{
other{"000ລ້ານ"}
}
1000000000{
other{"0ຕື້"}
}
10000000000{
other{"00ຕື້"}
}
100000000000{
other{"000ຕື້"}
}
1000000000000{
other{"0000ຕື້"}
}
10000000000000{
other{"00ພັນຕື້"}
}
100000000000000{
other{"000ພັນຕື້"}
}
}
}
}
latn{
miscPatterns{
approximately{"~{0}"}
atLeast{"{0}+"}
atMost{"≤{0}"}
range{"{0}–{1}"}
}
patterns{
accountingFormat{"¤#,##0.00;¤-#,##0.00"}
currencyFormat{"¤#,##0.00;¤-#,##0.00"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
scientificFormat{"#"}
}
patternsLong{
decimalFormat{
1000{
other{"0 ພັນ"}
}
10000{
other{"00 ພັນ"}
}
100000{
other{"0 ແສນ"}
}
1000000{
other{"0 ລ້ານ"}
}
10000000{
other{"00 ລ້ານ"}
}
100000000{
other{"000 ລ້ານ"}
}
1000000000{
other{"0 ຕື້"}
}
10000000000{
other{"00 ຕື້"}
}
100000000000{
other{"000 ຕື້"}
}
1000000000000{
other{"0 ລ້ານລ້ານ"}
}
10000000000000{
other{"00 ລ້ານລ້ານ"}
}
100000000000000{
other{"000 ລ້ານລ້ານ"}
}
}
}
patternsShort{
currencyFormat{
1000{
other{"¤0 ພັນ"}
}
10000{
other{"¤00 ພັນ"}
}
100000{
other{"¤000 ກີບ"}
}
1000000{
other{"¤0 ລ້ານ"}
}
10000000{
other{"¤00 ລ້ານ"}
}
100000000{
other{"¤000 ລ້ານ"}
}
1000000000{
other{"¤0 ຕື້"}
}
10000000000{
other{"¤00 ຕື້"}
}
100000000000{
other{"¤000 ຕື້"}
}
1000000000000{
other{"¤0 ລ້ານລ້ານ"}
}
10000000000000{
other{"¤00 ລ້ານລ້ານ"}
}
100000000000000{
other{"¤000 ລ້ານລ້ານ"}
}
}
decimalFormat{
1000{
other{"0 ພັນ"}
}
10000{
other{"00 ພັນ"}
}
100000{
other{"000 ກີບ"}
}
1000000{
other{"0 ລ້ານ"}
}
10000000{
other{"00 ລ້ານ"}
}
100000000{
other{"000 ລ້ານ"}
}
1000000000{
other{"0 ຕື້"}
}
10000000000{
other{"00 ຕື້"}
}
100000000000{
other{"000 ຕື້"}
}
1000000000000{
other{"0 ລ້ານລ້ານ"}
}
10000000000000{
other{"00ລລ"}
}
100000000000000{
other{"000ລລ"}
}
}
}
symbols{
decimal{","}
exponential{"E"}
group{"."}
infinity{"∞"}
list{";"}
minusSign{"-"}
nan{"ບໍ່​ແມ່ນ​ໂຕ​ເລກ"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
superscriptingExponent{"×"}
timeSeparator{":"}
}
}
minimalPairs{
ordinal{
one{"ລ້ຽວຂວາທຳອິດ."}
other{"ລ້ຽວຂວາທີ {0}."}
}
plural{
other{"{0} ມື້"}
}
}
minimumGroupingDigits{"1"}
native{"laoo"}
}
Version{"2.1.43.50"}
calendar{
chinese{
DateTimePatterns{
"H ໂມງ m ນາທີ ss ວິນາທີ zzzz",
"H ໂມງ m ນາທີ ss ວິນາທີ z",
"H:mm:ss",
"H:mm",
"EEEE, U MMMM dd",
"U MMMM d",
"U MMM d",
"y-M-d",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
cyclicNameSets{
dayParts{
format{
abbreviated{
"ຊີ",
"ຊູ",
"ຢິນ",
"ເມົາ",
"ເຊັນ",
"ຊື່",
"ວູ",
"ເວີຍ",
"ເຊິ່ນ",
"ຢູ",
"ຊູ່",
"ໄຮ",
}
}
}
years{
format{
abbreviated{
"ເຈຍ-ຊິ",
"ຢີ-ຊູ",
"ບິງ-ຢິນ",
"ດິງ-ເມົາ",
"ວູ-ເຊັນ",
"ຈີ-ຊິ",
"ແກງ-ວູ",
"ຊິນ-ເວີຍ",
"ເຣນ-ເຊນ",
"ກຸຍ-ຢູ",
"ໄຈ-ຊູ",
"ຢີ-ໄຮ",
"ບິງ-ຊີ",
"ດິງ-ຊູ",
"ວູ-ຢິນ",
"ຈີ-ເມົາ",
"ແກງ-ເຊນ",
"ຊິນ-ຊິ",
"ເຣນ-ວູ",
"ກຸຍ-ເວີຍ",
"ເຈຍ-ເຊນ",
"ຢີ-ຢູ",
"ບິງ-ຊູ",
"ດິງ-ໄຫ",
"ວູ-ຊິ",
"ຈີ-ຊູ",
"ເກງ-ຢິນ",
"ຊິນ-ເມົາ",
"ເຣນເຊິ່ນ",
"ກຸຍ-ຊິ",
"ໄຈ-ວູ",
"ຢີ-ເວີຍ",
"ບິງ-ເຊນ",
"ດິງ-ຢູ",
"ວູ-ຊູ",
"ຈີ-ໄຫ",
"ເກງ-ຊິ",
"ຊິນ-ຊູ",
"ເຣຍ-ຢິນ",
"ກຸຍ-ເມົາ",
"ໄຈ-ເຊນ",
"ຢີ-ຊິ",
"ບິງ-ວູ",
"ດິງ-ເວີຍ",
"ວູ-ເກນ",
"ຈີ-ຢູ",
"ເກງ-ຊູ",
"ຊິນ-ໄຫ",
"ເຣນ-ຊິ",
"ກຸຍ-ຊູ",
"ເຈຍ-ຢິນ",
"ຢິ-ເມົາ",
"ບິງເຊິ່ນ",
"ດິງ-ຊິ",
"ວູ-ວູ",
"ຈີ-ເວີຍ",
"ເກງ-ເຊນ",
"ຊິນ-ຢູ",
"ເຣນ-ຊູ",
"ກຸຍຮ່າຍ",
}
}
}
zodiacs{
format{
abbreviated{
"ໜູ",
"ງົວຜູ້",
"ເສືອ",
"ກະຕ່າຍ",
"ມັງກອນ",
"ງູ",
"ມ້າ",
"ແກະ",
"ລິງ",
"ໄກ່ຜູ້",
"ໝາ",
"ໝູ",
}
}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
}
}
}
coptic{
monthNames{
format{
abbreviated{
"ເທົາ",
"ບາບາ",
"ຮາໂຕ",
"ເຄຍ",
"ໂທບາ",
"ອຳເຊີ",
"ບາລຳຮາດ",
"ບາລາມູດາ",
"ບາສຮານ",
"ເປົານາ",
"ອີແປບ",
"ມາສລາ",
"ນາຊິວ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
}
wide{
"ເທົາ",
"ບາບາ",
"ຮາໂຕ",
"ເຄຍ",
"ໂທບາ",
"ອາເຊີ",
"ບາລຳຮາດ",
"ບາລາມູດາ",
"ບາສຮານ",
"ເປົານາ",
"ອີແປບ",
"ມາສລາ",
"ນາຊີວ",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ເທົາ",
"ບາບາ",
"ຮາໂຕ",
"ເຄຍ",
"ໂທບາ",
"ອຳເຊີ",
"ບາລຳຮາດ",
"ບາລາມູດາ",
"ບາສຮານ",
"ເປົານາ",
"ອີແປບ",
"ມາສລາ",
"ນາຊີວ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
}
wide{
"ເທົາ",
"ບາບາ",
"ຮາໂຕ",
"ເຄຍ",
"ໂທບາ",
"ອຳເຊີ",
"ບາລຳຮາດ",
"ບາລາມູດາ",
"ບາສຮານ",
"ເປົານາ",
"ອີແປບ",
"ມາສລາ",
"ນາຊີວ",
}
}
}
}
ethiopic{
monthNames{
format{
abbreviated{
"ແມສເຄີແຣມ",
"ເຕເກມ",
"ເຮດາ",
"ທາຊັສ",
"ເທີ",
"ເຍຄາທິດ",
"ເມກາບິດ",
"ເມຍເຊຍ",
"ເຈນບອດ",
"ເຊເນ",
"ຮຳເລ",
"ເນແຮສ໌",
"ພາກູເມນ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
}
wide{
"ແມສເຄີແຣມ",
"ເຕເກມ",
"ເຮດາ",
"ທາຊັສ",
"ເທີ",
"ເຍຄາທິດ",
"ເມກາບິດ",
"ເມຍເຊຍ",
"ເຈນບອດ",
"ເຊເນ",
"ຮຳເລ",
"ເນແຮສ໌",
"ພາກູເມນ",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ແມສເຄີແຣມ",
"ເຕເກມ",
"ເຮດາ",
"ທາຊັສ",
"ເທີ",
"ເຍຄາທິດ",
"ເມກາບິດ",
"ເມຍເຊຍ",
"ເຈນບອດ",
"ເຊເນ",
"ຮຳເລ",
"ເນແຮສ໌",
"ພາກູເມນ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
}
wide{
"ແມສເຄີແຣມ",
"ເຕເກມ",
"ເຮດາ",
"ທາຊັສ",
"ເທີ",
"ເຍຄາທິດ",
"ເມກາບິດ",
"ເມຍເຊຍ",
"ເຈນບອດ",
"ເຊເນ",
"ຮຳເລ",
"ເນແຮສ໌",
"ພາກູເມນ",
}
}
}
}
generic{
DateTimePatterns{
"H ໂມງ m ນາທີ ss ວິນາທີ zzzz",
"H ໂມງ m ນາທີ ss ວິນາທີ z",
"H:mm:ss",
"H:mm",
"EEEEທີ d MMMM y G",
"d MMMM y G",
"d MMM y G",
"d/M/y GGGGG",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
availableFormats{
Bh{"h B"}
Bhm{"h:mm B"}
Bhms{"h:mm:ss B"}
E{"ccc"}
EBhm{"E h:mm B"}
EBhms{"E h:mm:ss B"}
EHm{"E HH:mm"}
EHms{"E HH:mm:ss"}
Ed{"E d"}
Ehm{"E h:mm a"}
Ehms{"E h:mm:ss a"}
Gy{"G y"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E, MMM d, y G"}
GyMMMd{"G d MMM y"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E, d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMMd{"MMMM d"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
h{"h ໂມງa"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"mm:ss"}
y{"G y"}
yyyy{"G y"}
yyyyM{"G M/y"}
yyyyMEd{"E, G d/M/y"}
yyyyMMM{"G MMM y"}
yyyyMMMEd{"E, G d MMM y"}
yyyyMMMM{"G MMMM y"}
yyyyMMMd{"G d MMM y"}
yyyyMd{"G d/M/y"}
yyyyQQQ{"G QQQ y"}
yyyyQQQQ{"G y QQQQ"}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm–HH:mm"}
m{"HH:mm–HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm–HH:mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH–HH v"}
}
M{
M{"M–M"}
}
MEd{
M{"E, dd-MM – E, dd-MM"}
d{"E, dd-MM – E, dd-MM"}
}
MMM{
M{"MMM – MMM"}
}
MMMEd{
M{"E, d-MM – E, d-MM"}
d{"E, d-MM – E, d-MM"}
}
MMMd{
M{"d-MM – d-MM"}
d{"MM-d – d"}
}
Md{
M{"d/M – d/M"}
d{"d/M – d/M"}
}
d{
d{"d–d"}
}
fallback{"{0} – {1}"}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h–h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm–h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm–h:mm a v"}
m{"h:mm–h:mm a v"}
}
hv{
a{"h a – h a v"}
h{"h–h a v"}
}
y{
y{"G y–y"}
}
yM{
M{"M/y – M/y GGGGG"}
y{"M/y – M/y GGGGG"}
}
yMEd{
M{"E, d/M/y – E, d/M/y GGGGG"}
d{"E, d/M/y – E, d/M/y GGGGG"}
y{"E, d/M/y – E, d/M/y GGGGG"}
}
yMMM{
M{"MMM – MMM y G"}
y{"MMM y – MMM y G"}
}
yMMMEd{
M{"E, G dd-MM-y – E, dd-MM-y"}
d{"E, G dd-MM-y – E, dd-MM-y"}
y{"E, d MMM y – E, d MMM y G"}
}
yMMMM{
M{"MMMM – MMMM y G"}
y{"MMMM y – MMMM y G"}
}
yMMMd{
M{"d MMM – d MMM, y G"}
d{"d–d MMM, y G"}
y{"d MMM y – d MMM y G"}
}
yMd{
M{"d/M/y – d/M/y GGGGG"}
d{"d/M/y – d/M/y GGGGG"}
y{"d/M/y – d/M/y GGGGG"}
}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"ກ່ອນທ່ຽງ",
"ຫຼັງທ່ຽງ",
}
AmPmMarkersAbbr{
"ກ່ອນທ່ຽງ",
"ຫຼັງທ່ຽງ",
}
AmPmMarkersNarrow{
"ກທ",
"ຫຼທ",
}
DateTimePatterns{
"H ໂມງ m ນາທີ ss ວິນາທີ zzzz",
"H ໂມງ m ນາທີ ss ວິນາທີ z",
"H:mm:ss",
"H:mm",
"EEEE ທີ d MMMM G y",
"d MMMM y",
"d MMM y",
"d/M/y",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
appendItems{
Timezone{"{0} {1}"}
}
availableFormats{
Bh{"h B"}
Bhm{"h:mm B"}
Bhms{"h:mm:ss B"}
E{"ccc"}
EBhm{"E h:mm B"}
EBhms{"E h:mm:ss B"}
EHm{"E HH:mm"}
EHms{"E HH:mm:ss"}
Ed{"E, d"}
Ehm{"E h:mm a"}
Ehms{"E h:mm:ss a"}
Gy{"G y"}
GyMMM{"MMM, G y"}
GyMMMEd{"E d MMMM, G y"}
GyMMMd{"d MMMM, G y"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
Hmsv{"HH:mm:ss v"}
Hmv{"HH:mm v"}
M{"L"}
MEd{"E, d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMMW{
other{"ອາທິດທີ່ W ຂອງເດືອນ M"}
}
MMMMd{"MMMM d"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
h{"h ໂມງa"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
hmsv{"h:mm:ss a v"}
hmv{"h:mm a v"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E, d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, d MMM y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
yw{
other{"ອາທິດທີ່ w ຂອງປີ Y"}
}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"ອາທິດ",
"ຈັນ",
"ອັງຄານ",
"ພຸດ",
"ພະຫັດ",
"ສຸກ",
"ເສົາ",
}
narrow{
"ອາ",
"ຈ",
"ອ",
"ພ",
"ພຫ",
"ສຸ",
"ສ",
}
short{
"ອາ.",
"ຈ.",
"ອ.",
"ພ.",
"ພຫ.",
"ສຸ.",
"ສ.",
}
wide{
"ວັນອາທິດ",
"ວັນຈັນ",
"ວັນອັງຄານ",
"ວັນພຸດ",
"ວັນພະຫັດ",
"ວັນສຸກ",
"ວັນເສົາ",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ອາທິດ",
"ຈັນ",
"ອັງຄານ",
"ພຸດ",
"ພະຫັດ",
"ສຸກ",
"ເສົາ",
}
narrow{
"ອາ",
"ຈ",
"ອ",
"ພ",
"ພຫ",
"ສຸ",
"ສ",
}
short{
"ອາ.",
"ຈ.",
"ອ.",
"ພ.",
"ພຫ.",
"ສຸ.",
"ສ.",
}
wide{
"ວັນອາທິດ",
"ວັນຈັນ",
"ວັນອັງຄານ",
"ວັນພຸດ",
"ວັນພະຫັດ",
"ວັນສຸກ",
"ວັນເສົາ",
}
}
}
dayPeriod{
format{
abbreviated{
afternoon1{"ຕອນບ່າຍ"}
evening1{"ຕອນແລງ"}
midnight{"ທ່ຽງຄືນ"}
morning1{"ຕອນເຊົ້າ"}
night1{"ກາງຄືນ"}
noon{"ຕອນທ່ຽງ"}
}
narrow{
afternoon1{"ຕອນທ່ຽງ"}
evening1{"ຕອນແລງ"}
midnight{"ທຄ"}
morning1{"ຕອນເຊົ້າ"}
night1{"ກາງຄືນ"}
noon{"ທ"}
}
wide{
afternoon1{"ຕອນບ່າຍ"}
evening1{"ຕອນແລງ"}
midnight{"ທ່ຽງຄືນ"}
morning1{"ຕອນເຊົ້າ"}
night1{"ຕອນກາງຄືນ"}
noon{"ຕອນທ່ຽງ"}
}
}
stand-alone{
abbreviated{
afternoon1{"ສວຍ"}
am{"ກ່ອນທ່ຽງ"}
evening1{"ແລງ"}
midnight{"ທ່ຽງ​ຄືນ"}
morning1{"​ເຊົ້າ"}
night1{"​ກາງ​ຄືນ"}
noon{"ທ່ຽງ"}
pm{"ຫຼັງທ່ຽງ"}
}
narrow{
afternoon1{"ສ"}
am{"ກທ"}
evening1{"ລ"}
midnight{"ທຄ"}
morning1{"ຊ"}
night1{"ກຄ"}
noon{"ຕອນທ່ຽງ"}
pm{"ຫຼທ"}
}
wide{
afternoon1{"ສວຍ"}
am{"ກ່ອນທ່ຽງ"}
evening1{"ແລງ"}
midnight{"ທ່ຽງຄືນ"}
morning1{"​ເຊົ້າ"}
night1{"​ກາງ​ຄືນ"}
noon{"ຕອນທ່ຽງ"}
pm{"ຫຼັງທ່ຽງ"}
}
}
}
eras{
abbreviated{
"ກ່ອນ ຄ.ສ.",
"ຄ.ສ.",
}
abbreviated%variant{
"ກ່ອນຍຸກ ຄ.ສ",
"ຍຸກ ຄ.ສ",
}
wide{
"ກ່ອນຄຣິດສັກກະລາດ",
"ຄຣິດສັກກະລາດ",
}
wide%variant{
"ກ່ອນສາກົນສັກກະລາດ",
"ສາກົນສັກກະລາດ",
}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm–HH:mm"}
m{"HH:mm–HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm–HH:mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH–HH v"}
}
M{
M{"M–M"}
}
MEd{
M{"E, dd/MM – E, dd/MM"}
d{"E, dd/MM – E, dd/MM"}
}
MMM{
M{"LLL–LLL"}
}
MMMEd{
M{"E, d/MM – E, d/MM"}
d{"E, d/MM – E, d/MM"}
}
MMMd{
M{"d/MM – d/MM"}
d{"d/MM – d/MM"}
}
Md{
M{"dd/MM – dd/MM"}
d{"dd/MM – dd/MM"}
}
d{
d{"d–d"}
}
fallback{"{0} – {1}"}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h–h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm–h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm–h:mm a v"}
m{"h:mm–h:mm a v"}
}
hv{
a{"h a – h a v"}
h{"h–h a v"}
}
y{
y{"y–y"}
}
yM{
M{"MM/y – MM/y"}
y{"y/MM – y/MM"}
}
yMEd{
M{"E, dd/MM/y – E, dd/MM/y"}
d{"E, dd/MM/y – E, dd/MM/y"}
y{"E, dd/MM/y – E, dd/MM/y"}
}
yMMM{
M{"MM/y – MM/y"}
y{"MM/y – MM/y"}
}
yMMMEd{
M{"E, dd/MM/y – E, dd/MM/y"}
d{"E, dd/MM/y – E, dd/MM/y"}
y{"E, dd/MM/y – E, dd/MM/y"}
}
yMMMM{
M{"MM/y – MM"}
y{"MM/y – MM/y"}
}
yMMMd{
M{"d/MM/y – d/MM"}
d{"d/MM/y – d/MM/y"}
y{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
}
yMd{
M{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
d{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
y{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ມ.ກ.",
"ກ.ພ.",
"ມ.ນ.",
"ມ.ສ.",
"ພ.ພ.",
"ມິ.ຖ.",
"ກ.ລ.",
"ສ.ຫ.",
"ກ.ຍ.",
"ຕ.ລ.",
"ພ.ຈ.",
"ທ.ວ.",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ມັງກອນ",
"ກຸມພາ",
"ມີນາ",
"ເມສາ",
"ພຶດສະພາ",
"ມິຖຸນາ",
"ກໍລະກົດ",
"ສິງຫາ",
"ກັນຍາ",
"ຕຸລາ",
"ພະຈິກ",
"ທັນວາ",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ມ.ກ.",
"ກ.ພ.",
"ມ.ນ.",
"ມ.ສ.",
"ພ.ພ.",
"ມິ.ຖ.",
"ກ.ລ.",
"ສ.ຫ.",
"ກ.ຍ.",
"ຕ.ລ.",
"ພ.ຈ.",
"ທ.ວ.",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ມັງກອນ",
"ກຸມພາ",
"ມີນາ",
"ເມສາ",
"ພຶດສະພາ",
"ມິຖຸນາ",
"ກໍລະກົດ",
"ສິງຫາ",
"ກັນຍາ",
"ຕຸລາ",
"ພະຈິກ",
"ທັນວາ",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"ຕມ1",
"ຕມ2",
"ຕມ3",
"ຕມ4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"ໄຕຣມາດ 1",
"ໄຕຣມາດ 2",
"ໄຕຣມາດ 3",
"ໄຕຣມາດ 4",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ຕ1",
"ຕ2",
"ຕ3",
"ຕ4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"ໄຕຣມາດ 1",
"ໄຕຣມາດ 2",
"ໄຕຣມາດ 3",
"ໄຕຣມາດ 4",
}
}
}
}
hebrew{
eras{
abbreviated{
"AM",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ທຣິດຣີ",
"ເຮວານ",
"ກິດເລບ",
"ເຕເວດ",
"ຊີວັດ",
"ອາດາ I",
"ອາດາ",
"ນິດຊານ",
"ອີຍາຣ",
"ສີວານ",
"ຕາມູ",
"ເອບ",
"ອີລູ",
"ອາດາ II",
}
wide{
"ທຣິດຣີ",
"ເຮວານ",
"ກິດເລບ",
"ເຕເວດ",
"ຊີວັດ",
"ອາດາ I",
"ອາດາ",
"ນິດຊານ",
"ອີຍາຣ",
"ສີວານ",
"ຕາມູ",
"ເອບ",
"ອີລູ",
"ອາດາ II",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ທຣິດຣີ",
"ເຮວານ",
"ກິດເລບ",
"ເຕເວດ",
"ຊີວັດ",
"ອາດາ I",
"ອາດາ",
"ນິດຊານ",
"ອີຍາຣ",
"ສີວານ",
"ຕາມູ",
"ເອບ",
"ອີລູ",
"ອາດາ II",
}
wide{
"ທຣິດຣີ",
"ເຮວານ",
"ກິດເລບ",
"ເຕເວດ",
"ຊີວັດ",
"ອາດາ I",
"ອາດາ",
"ນິດຊານ",
"ອີຍາຣ",
"ສີວານ",
"ຕາມູ",
"ເອບ",
"ອີລູ",
"ອາດາ II",
}
}
}
}
indian{
eras{
abbreviated{
"ມ.ສ.",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ຈິຕຣາ",
"ວິສາຂະ",
"ເຊດຖາ",
"ອັດສາ",
"ສາຣາວານາ",
"ພະຕຣາ",
"ອັສວິຊາ",
"ການຕິກາ",
"ອັກຣາຮາຢານາ",
"ປຸສາ",
"ມາຄະ",
"ຜາລກຸນີ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ຈິຕຣາ",
"ວິສາຂະ",
"ເຊດຖາ",
"ອັດສາ",
"ສາຣາວານາ",
"ພະຕຣາ",
"ອັສວິຊາ",
"ການຕິກາ",
"ອັກຣາຮາຢານາ",
"ປຸສະຍາ",
"ມາຄະ",
"ຜາລກຸນີ",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ຈິຕຣາ",
"ວິສາຂະ",
"ເຊດຖາ",
"ອັດສາ",
"ສາຣາວານາ",
"ພະຕຣາ",
"ອັສວິຊາ",
"ການຕິກາ",
"ອັກຣາຮາຢານາ",
"ປຸສະຍາ",
"ມາຄະ",
"ຜາລກຸນີ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ຈິຕຣາ",
"ວິສາຂະ",
"ເຊດຖາ",
"ອັດສາ",
"ສາຣາວານາ",
"ພະຕຣາ",
"ອັສວິຊາ",
"ການຕິກາ",
"ອັກຣາຮາຢານາ",
"ປຸສະຍາ",
"ມາຄະ",
"ຜາລກຸນີ",
}
}
}
}
islamic{
DateTimePatterns{
"H ໂມງ m ນາທີ ss ວິນາທີ zzzz",
"H ໂມງ m ນາທີ ss ວິນາທີ z",
"H:mm:ss",
"H:mm",
"EEEE, y MMMM dd",
"y MMMM d",
"y MMM d",
"y-MM-dd",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
availableFormats{
H{"H"}
Hm{"H:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E, d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E MMM d"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
h{"ha"}
hm{"h mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E M/d/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E,MMM d,y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
eras{
abbreviated{
"AH",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ມຸຮັດ",
"ເຄາະ",
"ຮອດບີ 1",
"ຮອກບີ 2",
"ນຸມາ 1",
"ນຸມາ 2",
"ເຮາະ",
"ຊະອ໌",
"ເຮາະມະ",
"ເຊົາ",
"ຊຸລກິອຸ",
"ຊຸລຫິຈ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ມຸຣະຮອມ",
"ຊາຟາຣ",
"ຮອດບີ 1",
"ຮອດບີ 2",
"ຈຸມາດາ 1",
"ຈຸມາດາ 2",
"ຮາຈັບ",
"ຊະບານ",
"ຮາມາດອນ",
"ເຊົາວັດ",
"ດຸອັດກິດະ",
"ດຸອັດກິຈະ",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ມຸຮັດ",
"ເຄາະ",
"ຮອກບີ 1",
"ຮອກບີ 2",
"ນຸມາ 1",
"ນຸມາ 2",
"ເຮາະ",
"ຊາ",
"ເຮາະມະ",
"ເຊົາ",
"ຊຸລກິອຸ",
"ຊຸລຫິຈ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ມຸຣະຮອມ",
"ຊາຟາຣ",
"ຮອດບີ 1",
"ຮອດບີ 2",
"ຈຸມາດາ 1",
"ຈຸມາດາ 2",
"ຮາຈັບ",
"ຊະບານ",
"ຮາມາດອນ",
"ເຊົາວັດ",
"ດຸອັດກິດະ",
"ດຸອັດກິຈະ",
}
}
}
}
japanese{
eras{
abbreviated{
"ທະອິກະ (645–650)",
"ຮາກູຊິ (650–671)",
"ຮາກູໂຮ (672–686)",
"ຊູໂຊ (686–701)",
"ທາອິໂຮ (701–704)",
"ເຄອຸງ (704–708)",
"ວະໂດ (708–715)",
"ເຣອິກິ (715–717)",
"ໂຢໂຣ (717–724)",
"ຈິງກິ (724–729)",
"ເທັມປຽວ (729–749)",
"ເທັມປຽວ-ຄໍາໂປ (749–749)",
"ເທັມປຽວ-ໂຊໂຮ (749–757)",
"ເທັມປຽວ-ໂຮຈິ (757–765)",
"ເທັມປຽວ-ຈິງໂງະ (765–767)",
"ຈິງໂງະ-ເຄອຸງ (767–770)",
"ໂຮກິ (770–780)",
"ເທັນ-ໂອ (781–782)",
"ເອັນຣຢາກຸ (782–806)",
"ດາອິໂດ (806–810)",
"ໂກນິນ (810–824)",
"ເທັນໂຊ (824–834)",
"ໂຊວະ (834–848)",
"ກະໂຈ (848–851)",
"ນິນຈູ (851–854)",
"ສະອິໂກະ (854–857)",
"ເທັນນານ (857–859)",
"ໂຈງານ (859–877)",
"ເກັນເກ (877–885)",
"ນິນນາ (885–889)",
"ກໍາປຽວ (889–898)",
"ໂຊຕາອິ (898–901)",
"ເອັນງິ (901–923)",
"ເອັນໂຊ (923–931)",
"ໂຊເຮ (931–938)",
"ເທັນງຽວ (938–947)",
"ເທັນຣຢາກູ (947–957)",
"ເທັນໂຕະກຸ (957–961)",
"ໂອວະ (961–964)",
"ໂກໂຮ (964–968)",
"ອານະ (968–970)",
"ເທັນໂຣະກຸ (970–973)",
"ເທັນ-ເອັນ (973–976)",
"ໂຈເງັນ (976–978)",
"ເທັນເງັນ (978–983)",
"ເອການ (983–985)",
"ການນະ (985–987)",
"ເອ-ເອັນ (987–989)",
"ເອໂຊ (989–990)",
"ໂຊຣຢະກຸ (990–995)",
"ໂຊໂຕະກຸ (995–999)",
"ໂຊໂຮ (999–1004)",
"ການໂກ (1004–1012)",
"ໂຊຫວະ (1012–1017)",
"ການນິງ (1017–1021)",
"ຈິອານ (1021–1024)",
"ມານຈຸ (1024–1028)",
"ໂຊເງັນ (1028–1037)",
"ໂຊເຣຢະກຸ (1037–1040)",
"ໂຊຄິວ (1040–1044)",
"ການໂຕະກຸ (1044–1046)",
"ເອະໂຊ (1046–1053)",
"ເທັນງິ (1053–1058)",
"ໂກເຮ (1058–1065)",
"ຈິເຣຢະກຸ (1065–1069)",
"ເອັນຄິວ (1069–1074)",
"ໂຊະໂຮ (1074–1077)",
"ໂຊະເຣຢະກຸ (1077–1081)",
"ເອໂຊະ (1081–1084)",
"ໂອໂຕະກຸ (1084–1087)",
"ການຈິ (1087–1094)",
"ກາໂຊ (1094–1096)",
"ເອະໂຊະ (1096–1097)",
"ໂຊະໂຕະກຸ (1097–1099)",
"ໂກະວະ (1099–1104)",
"ໂຊະຈິ (1104–1106)",
"ກາໂຊະ (1106–1108)",
"ເທັນນິນ (1108–1110)",
"ເທັນ-ອິ (1110–1113)",
"ເອກິວ (1113–1118)",
"ເຄັນ-ເອ (1118–1120)",
"ໂຮະອານ (1120–1124)",
"ເທັນຈິ (1124–1126)",
"ດາອິຈິ (1126–1131)",
"ເທັນໂຊະ (1131–1132)",
"ໂຊະໂຊະ (1132–1135)",
"ໂຮເອັນ (1135–1141)",
"ເອຈິ (1141–1142)",
"ໂກະຈິ (1142–1144)",
"ເທັນໂຢະ (1144–1145)",
"ຄິວອານ (1145–1151)",
"ນິນເປ (1151–1154)",
"ຄິວຈຸ (1154–1156)",
"ໂຮເຄັນ (1156–1159)",
"ເຮຈິ (1159–1160)",
"ເອເຣຢະກຸ (1160–1161)",
"ໂອໂຊ (1161–1163)",
"ໂຊະການ (1163–1165)",
"ເອມານ (1165–1166)",
"ນິນ-ອານ (1166–1169)",
"ກະໂອ (1169–1171)",
"ໂຊະອານ (1171–1175)",
"ອານເຄັນ (1175–1177)",
"ຈິໂຊະ (1177–1181)",
"ໂຢະວະ (1181–1182)",
"ຈຸເອະ (1182–1184)",
"ເຄັນເຣຢຸກິ (1184–1185)",
"ບັນຈິ (1185–1190)",
"ເກັນຄິວ (1190–1199)",
"ໂຊຈິ (1199–1201)",
"ເກັນນິນ (1201–1204)",
"ເຄັນກິວ (1204–1206)",
"ເກັນ-ເອະ (1206–1207)",
"ໂຊະເຄັນ (1207–1211)",
"ເກັນເຣຢະກຸ (1211–1213)",
"ເກັນໂປະ (1213–1219)",
"ໂຊະກິວ (1219–1222)",
"ໂຈະໂອະ (1222–1224)",
"ເຄັນນິນ (1224–1225)",
"ກາໂຮກຸ (1225–1227)",
"ອານເຕະ (1227–1229)",
"ການກິ (1229–1232)",
"ໂຈະເອະ (1232–1233)",
"ເທັມປຸກຸ (1233–1234)",
"ບັນເຣຢະກຸ (1234–1235)",
"ກາເຕະ (1235–1238)",
"ເຣຢະກຸນິນ (1238–1239)",
"ເອັນ-ໂອ (1239–1240)",
"ນິນຈີ (1240–1243)",
"ຄານເຈນ (1243–1247)",
"ໂຫຈີ (1247–1249)",
"ເຄນໂຊ (1249–1256)",
"ໂຄເຈນ (1256–1257)",
"ໂຊກາ (1257–1259)",
"ໂຊເກນ (1259–1260)",
"ບຸນ-ໂອ (1260–1261)",
"ໂຄໂຊ (1261–1264)",
"ບຸນ-ອີ (1264–1275)",
"ເຄນຈີ (1275–1278)",
"ເຄິນ (1278–1288)",
"ໂຊ (1288–1293)",
"ອິນນິນ (1293–1299)",
"ເຊີນ (1299–1302)",
"ເຄນເຈນ (1302–1303)",
"ຄາເຈນ (1303–1306)",
"ໂຕກູຈິ (1306–1308)",
"ອິນກິ (1308–1311)",
"ໂອໂຊ (1300–1312)",
"ໂຊວາ (1312–1317)",
"ບຸນໂປ (1317–1319)",
"ຈີໂນ (1319–1321)",
"ເຈນກຽວ (1321–1324)",
"ໂຊຊິ (1324–1326)",
"ຄາຣາກິ (1326–1329)",
"ເຈນໂຕກູ (1329–1331)",
"ເຈນໂກ (1331–1334)",
"ເກັມມຸ (1334–1336)",
"ເອັນເຈັນ (1336–1340)",
"ໂກໂກກຸ (1340–1346)",
"ໂຊຊິ (1346–1370)",
"ເຄນໂຕກຸ (1370–1372)",
"ບຸນຊຸ (1372–1375)",
"ເທັນຈຸ (1375–1379)",
"ຄໍຢາກຸ (1379–1381)",
"ໂກວາ (1381–1384)",
"ເຈັນຊຸ (1384–1392)",
"ມີໂຕກຸ (1384–1387)",
"ກາກິ (1387–1389)",
"ຄູ (1389–1390)",
"ມິໂຕກຸ (1390–1394)",
"ໂອອິ (1394–1428)",
"ໂຊໂຊ (1428–1429)",
"ອິກຽວ (1429–1441)",
"ກາກິຊຸ (1441–1444)",
"ບຸນ-ອານ (1444–1449)",
"ໂຫໂຕກຸ (1449–1452)",
"ກຽວໂຕກຸ (1452–1455)",
"ເກໂຊ (1455–1457)",
"ໂຊໂຣກຸ (1457–1460)",
"ຄານໂຊ (1460–1466)",
"ບຸນໂຊ (1466–1467)",
"ໂອນິນ (1467–1469)",
"ບຸນມິ (1469–1487)",
"ໂຊກຽວ (1487–1489)",
"ເອັນໂຕກຸ (1489–1492)",
"ມິໂອ (1492–1501)",
"ບຸນກິ (1501–1504)",
"ອິໂຊ (1504–1521)",
"ໄຕອິ (1521–1528)",
"ກຽວໂຣກຸ (1528–1532)",
"ເທັນມອນ (1532–1555)",
"ໂກຈິ (1555–1558)",
"ອິໂຣກຸ (1558–1570)",
"ເຈັນກິ (1570–1573)",
"ເທັນໂຊ (1573–1592)",
"ບຸນໂຣກຸ (1592–1596)",
"ຄິໂຊ (1596–1615)",
"ເກັນວາ (1615–1624)",
"ຄານ-ອິ (1624–1644)",
"ໂຊໂຊ (1644–1648)",
"ຄຽນ (1648–1652)",
"ຊຸ (1652–1655)",
"ເມຍຢາກຸ (1655–1658)",
"ແມນຈິ (1658–1661)",
"ການບຸນ (1661–1673)",
"ເອັນໂປ (1673–1681)",
"ເທັນວາ (1681–1684)",
"ໂຈກຽວ (1684–1688)",
"ເຈັນໂຣກຸ (1688–1704)",
"ໂຫອິ (1704–1711)",
"ຊຸຕຸກຸ (1711–1716)",
"ກຽວຫຸ (1716–1736)",
"ເຈັນບຸນ (1736–1741)",
"ຄານໂປ (1741–1744)",
"ເອັນກຽວ (1744–1748)",
"ຄານ-ອິນ (1748–1751)",
"ໂຫຢາກຸ (1751–1764)",
"ເມຍວາ (1764–1772)",
"ເອັນ-ອິ (1772–1781)",
"ເທັນມິ (1781–1789)",
"ຄານຊິ (1789–1801)",
"ກຽວວາ (1801–1804)",
"ບຸນກາ (1804–1818)",
"ບຸນຊິ (1818–1830)",
"ເທັນໂປ (1830–1844)",
"ກຸກາ (1844–1848)",
"ກາອິ (1848–1854)",
"ແອັນຊິ (1854–1860)",
"ແມັນ-ເອັນ (1860–1861)",
"ບຸນກຸ (1861–1864)",
"ເຈນຈີ (1864–1865)",
"ຄີໂອ (1865–1868)",
"ມີຈີ",
"ໄຕໂຊ",
"ໂຊວາ",
"ຮີຊີ",
"Qqqq",
}
}
}
persian{
eras{
abbreviated{
"ປີເປີເຊຍ",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ຟາຣວາດິນ",
"ອໍຣດີບີເຫຣດ",
"ຄໍຣເດດ",
"ແຕຣ",
"ມໍຣເດດ",
"ຊາຣຫິວາ",
"ເມີ",
"ອາບານ",
"ອາຊາ",
"ດີຣ",
"ບຣາມານ",
"ເອສຟານ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ຟຣາວາດິນ",
"ອໍຣດີບີເຫຣດ",
"ຄໍຣເດດ",
"ແຕຣ",
"ມໍຣເດດ",
"ຊາຣຫິວາ",
"ເມີ",
"ອາບານ",
"ອາຊາຣ",
"ດີຣ",
"ບຣາແມນ",
"ເອສຟານ",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ຟຣາວາດິນ",
"ອໍຣດີບີເຫຮດ",
"ຄໍຣເດດ",
"ແຕຣ",
"ມໍຣເດດ",
"ຊາຣລິວາ",
"ເມີ",
"ອາບານ",
"ອາຊາ",
"ດີຣ",
"ບຣາມານ",
"ເອສຟານ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ຟຣາວາດິນ",
"ອໍຣດີບີເຫຣດ",
"ຄໍຣເດດ",
"ແຕຣ",
"ມໍຣເດດ",
"ຊາຣຫິວາ",
"ເມີ",
"ອາບານ",
"ອາຊາຣ",
"ດີຣ",
"ບຣາແມນ",
"ເອສຟານ",
}
}
}
}
roc{
eras{
abbreviated{
"ກ່ອນ R.O.C.",
"R.O.C.",
}
}
}
}
characterLabel{
activities{"ການເຄື່ອນໄຫວ"}
african_scripts{"ແບບຂຽນອາຟຣິກັນ"}
american_scripts{"ແບບຂຽນອາເມຣິກັນ"}
animal{"ສັດ"}
animals_nature{"ສັດ ແລະ ທຳມະຊາດ"}
arrows{"ລູກສອນ"}
body{"ຮ່າງກາຍ"}
box_drawing{"ການແຕ້ມກ່ອງ"}
braille{"ອັກສອນເບຣວ"}
building{"ຕຶກ"}
bullets_stars{"ຈຸດນຳ/ດາວ"}
consonantal_jamo{"ພະຍັນຊະນະຈາໂມ"}
currency_symbols{"ສັນຍາລັກສະກຸນເງິນ"}
dash_connector{"ຂີດ/ຕົວເຊື່ອມ"}
digits{"ຕົວເລກ"}
dingbats{"ຟອນສັນຍາລັກ"}
divination_symbols{"ສັນຍາລັກພະຍາກອນ"}
downwards_arrows{"ລູກສອນຊີ້ລົງ"}
downwards_upwards_arrows{"ລູກສອນຊີ້ຂຶ້ນລົງ"}
east_asian_scripts{"ແບບຂຽນຊາວເອເຊຍຕາເວັນອອກ"}
emoji{"ອີໂມຈິ"}
european_scripts{"ແບບຂຽນຢູໂຣບ"}
female{"ຍິງ"}
flag{"ທຸງ"}
flags{"ທຸງ"}
food_drink{"ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ"}
format{"ຮູບແບບ"}
format_whitespace{"ຮູບແບບ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ"}
full_width_form_variant{"ຄ່າປ່ຽນຜັນຮູບແບບຄວາມກວ້າງເຕັມ"}
geometric_shapes{"ຮູບຊົງເລຂາຄະນິດ"}
half_width_form_variant{"ຄ່າປ່ຽນຜັນຮູບແບບຄວາມເຄິ່ງໜຶ່ງ"}
han_characters{"ຕົວອັກສອນຮັນ"}
han_radicals{"ໝວດຄຳອັກສອນຈີນ"}
hanja{"ຮັນຈາ"}
hanzi_simplified{"ຕົວອັກສອນຈີນ (ແບບງ່າຍ)"}
hanzi_traditional{"ຕົວອັກສອນຈີນ (ດັ້ງເດີມ)"}
heart{"ຫົວໃຈ"}
historic_scripts{"ແບບຂຽນປະຫວັດສາດ"}
ideographic_desc_characters{"ຕົວອັກສອນຄຳອະທິບາຍພາບສະແດງຄວາມໝາຍ"}
japanese_kana{"ຕົວອັກສອນຄານະຍີ່ປຸ່ນ"}
kanbun{"ຄັນບຸນ"}
kanji{"ຄັນຈິ"}
keycap{"ແປ້ນແຄັບ"}
leftwards_arrows{"ລູກສອນຊີ້ໄປຊ້າຍ"}
leftwards_rightwards_arrows{"ລູກສອນຊີ້ໄປຊ້າຍຂວາ"}
letterlike_symbols{"ສັນຍາລັກແບບຕົວຂຽນ"}
limited_use{"ໃຊ້ຈຳກັດ"}
male{"ຊາຍ"}
math_symbols{"ສັນຍາລັກເລກ"}
middle_eastern_scripts{"ແບບຂຽນຕາເວັນອອກກາງ"}
miscellaneous{"ເບັດຕະເລັດ"}
modern_scripts{"ແບບຂຽນສະໄໝໃໝ່"}
modifier{"ຕົວແກ້ໄຂ"}
musical_symbols{"ສັນຍາລັກດົນຕີ"}
nature{"ທຳມະຊາດ"}
nonspacing{"ບໍ່ມີຍະຫວ່າງ"}
numbers{"ຕົວເລກ"}
objects{"ອອບເຈັກ"}
other{"ອື່ນໆ"}
paired{"ຈັບຄູ່ແລ້ວ"}
person{"ຄົນ"}
phonetic_alphabet{"ພະຍັນຊະນະການອອກສຽງ"}
pictographs{"ສັນຍາລັກຮູບພາບ"}
place{"ສະຖານທີ່"}
plant{"ພືດ"}
punctuation{"ເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ"}
rightwards_arrows{"ລູກສອນຊີ້ໄປຂວາ"}
sign_standard_symbols{"ສັນຍາລັກ ປ້າຍ/ມາດຕະຖານ"}
small_form_variant{"ຄວາມປ່ຽນຜັນຮູບແບບນ້ອຍ"}
smiley{"ຍິ້ມ"}
smileys_people{"ຮູບຍິ້ມ ແລະ ຄົນ"}
south_asian_scripts{"ແບບຂຽນຊາວເອເຊຍໃຕ້"}
southeast_asian_scripts{"ແບບຂຽນຊາວເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້"}
spacing{"ຊ່ອງຫວ່າງ"}
sport{"ກິລາ"}
symbols{"ສັນຍາລັກ"}
technical_symbols{"ສັນຍາລັກທາງເທັກນິກ"}
tone_marks{"ັວັນນະຍຸດ"}
travel{"ທ່ອງທ່ຽວ"}
travel_places{"ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ"}
upwards_arrows{"ລູກສອນຊີ້ຂຶ້ນເທິງ"}
variant_forms{"ຮູບແບບຄວາມປ່ຽນຜັນ"}
vocalic_jamo{"ຈາໂມທີ່ປະກອບດ້ວຍສຽງສະຫລະ"}
weather{"ສະພາບອາກາດ"}
western_asian_scripts{"ແບບຂຽນຊາວເອເຊຍຕາເວັນຕົກ"}
whitespace{"ຊ່ອງຫວ່າງ"}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"’"}
alternateQuotationStart{"‘"}
quotationEnd{"”"}
quotationStart{"“"}
}
fields{
day{
dn{"ມື້"}
relative{
"-1"{"ມື້ວານ"}
"-2"{"ມື້ກ່ອນ"}
"0"{"ມື້ນີ້"}
"1"{"ມື້ອື່ນ"}
"2"{"ມື້ຮື"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ມື້"}
}
past{
other{"{0} ມື້ກ່ອນ"}
}
}
}
day-narrow{
dn{"ມື້"}
relative{
"-1"{"ມື້ວານ"}
"-2"{"ມື້ກ່ອນ"}
"0"{"ມື້ນີ້"}
"1"{"ມື້ອື່ນ"}
"2"{"ມື້ຮື"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ມື້"}
}
past{
other{"{0} ມື້ກ່ອນ"}
}
}
}
day-short{
dn{"ມື້"}
relative{
"-1"{"ມື້ວານ"}
"-2"{"ມື້ກ່ອນ"}
"0"{"ມື້ນີ້"}
"1"{"ມື້ອື່ນ"}
"2"{"ມື້ຮື"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ມື້"}
}
past{
other{"{0} ມື້ກ່ອນ"}
}
}
}
dayOfYear{
dn{"ມື້ຂອງປີ"}
}
dayOfYear-narrow{
dn{"ມື້ຂອງປີ"}
}
dayOfYear-short{
dn{"ມື້ຂອງປີ"}
}
dayperiod{
dn{"ກ່ອນທ່ຽງ/ຫຼັງທ່ຽງ"}
}
dayperiod-narrow{
dn{"ກ່ອນທ່ຽງ/ຫຼັງທ່ຽງ"}
}
dayperiod-short{
dn{"ກ່ອນທ່ຽງ/ຫຼັງທ່ຽງ"}
}
era{
dn{"ສະໄໝ"}
}
era-narrow{
dn{"ສະໄໝ"}
}
era-short{
dn{"ສະໄໝ"}
}
fri{
relative{
"-1"{"ວັນສຸກແລ້ວ"}
"0"{"ວັນສຸກນີ້"}
"1"{"ວັນສຸກໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ວັນສຸກ"}
}
past{
other{"{0} ວັນສຸກກ່ອນ"}
}
}
}
fri-narrow{
relative{
"-1"{"ສຸ. ແລ້ວ"}
"0"{"ສຸ. ນີ້"}
"1"{"ສຸ. ໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ວັນສຸກ"}
}
past{
other{"{0} ວັນສຸກກ່ອນ"}
}
}
}
fri-short{
relative{
"-1"{"ສຸກແລ້ວ"}
"0"{"ສຸກນີ້"}
"1"{"ສຸກໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ວັນສຸກ"}
}
past{
other{"{0} ວັນສຸກກ່ອນ"}
}
}
}
hour{
dn{"ຊົ່ວໂມງ"}
relative{
"0"{"ຊົ່ວໂມງນີ້"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ຊົ່ວໂມງ"}
}
past{
other{"{0} ຊົ່ວໂມງກ່ອນ"}
}
}
}
hour-narrow{
dn{"ຊມ."}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ຊມ."}
}
past{
other{"{0} ຊມ. ກ່ອນ"}
}
}
}
hour-short{
dn{"ຊມ."}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ຊມ."}
}
past{
other{"{0} ຊມ. ກ່ອນ"}
}
}
}
minute{
dn{"ນາທີ"}
relative{
"0"{"ນາທີນີ້"}
}
relativeTime{
future{
other{"{0} ໃນອີກ 0 ນາທີ"}
}
past{
other{"{0} ນາທີກ່ອນ"}
}
}
}
minute-narrow{
dn{"ນທ."}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ນທ."}
}
past{
other{"{0} ນທ. ກ່ອນ"}
}
}
}
minute-short{
dn{"ນທ."}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ນທ."}
}
past{
other{"{0} ນທ. ກ່ອນ"}
}
}
}
mon{
relative{
"-1"{"ວັນຈັນແລ້ວ"}
"0"{"ວັນຈັນນີ້"}
"1"{"ວັນຈັນໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນຈັນ"}
}
past{
other{"{0} ວັນຈັນກ່ອນ"}
}
}
}
mon-narrow{
relative{
"-1"{"ຈ. ແລ້ວ"}
"0"{"ຈ. ນີ້"}
"1"{"ຈ. ໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນຈັນ"}
}
past{
other{"{0} ວັນຈັນກ່ອນ"}
}
}
}
mon-short{
relative{
"-1"{"ຈັນແລ້ວ"}
"0"{"ຈັນນີ້"}
"1"{"ຈັນໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນຈັນ"}
}
past{
other{"{0} ວັນຈັນກ່ອນ"}
}
}
}
month{
dn{"ເດືອນ"}
relative{
"-1"{"ເດືອນແລ້ວ"}
"0"{"ເດືອນນີ້"}
"1"{"ເດືອນໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ເດືອນ"}
}
past{
other{"{0} ເດືອນກ່ອນ"}
}
}
}
month-narrow{
dn{"ດ."}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ດ."}
}
past{
other{"{0} ດ. ກ່ອນ"}
}
}
}
month-short{
dn{"ດ."}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ດ."}
}
past{
other{"{0} ດ. ກ່ອນ"}
}
}
}
quarter{
dn{"ໄຕຣມາດ"}
relative{
"-1"{"ໄຕຣມາດກ່ອນໜ້າ"}
"0"{"ໄຕຣມາດນີ້"}
"1"{"ໄຕຣມາດໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ໄຕຣມາດ"}
}
past{
other{"{0} ໄຕຣມາດກ່ອນ"}
}
}
}
quarter-narrow{
dn{"ຕມ."}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ຕມ."}
}
past{
other{"{0} ຕມ. ກ່ອນ"}
}
}
}
quarter-short{
dn{"ຕມ."}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ຕມ."}
}
past{
other{"{0} ຕມ. ກ່ອນ"}
}
}
}
sat{
relative{
"-1"{"ວັນເສົາແລ້ວ"}
"0"{"ວັນເສົານີ້"}
"1"{"ວັນເສົາໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນເສົາ"}
}
past{
other{"{0} ວັນເສົາກ່ອນ"}
}
}
}
sat-narrow{
relative{
"-1"{"ສ. ແລ້ວ"}
"0"{"ສ. ນີ້"}
"1"{"ສ. ໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນເສົາ"}
}
past{
other{"{0} ວັນເສົາກ່ອນ"}
}
}
}
sat-short{
relative{
"-1"{"ເສົາແລ້ວ"}
"0"{"ເສົານີ້"}
"1"{"ເສົາໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນເສົາ"}
}
past{
other{"{0} ວັນເສົາກ່ອນ"}
}
}
}
second{
dn{"ວິນາທີ"}
relative{
"0"{"ຕອນນີ້"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ວິນາທີ"}
}
past{
other{"{0} ວິນາທີກ່ອນ"}
}
}
}
second-narrow{
dn{"ວິ."}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວິ."}
}
past{
other{"{0} ວິ. ກ່ອນ"}
}
}
}
second-short{
dn{"ວິ."}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວິ."}
}
past{
other{"{0} ວິ. ກ່ອນ"}
}
}
}
sun{
relative{
"-1"{"ວັນອາທິດແລ້ວ"}
"0"{"ວັນອາທິດນີ້"}
"1"{"ວັນອາທິດໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນອາທິດ"}
}
past{
other{"{0} ວັນອາທິດກ່ອນ"}
}
}
}
sun-narrow{
relative{
"-1"{"ອາ. ແລ້ວ"}
"0"{"ອາ. ນີ້"}
"1"{"ອາ. ໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນອາທິດ"}
}
past{
other{"{0} ວັນອາທິດກ່ອນ"}
}
}
}
sun-short{
relative{
"-1"{"ວັນທິດແລ້ວ"}
"0"{"ວັນທິດນີ້"}
"1"{"ວັນທິດໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນອາທິດ"}
}
past{
other{"{0} ວັນອາທິດກ່ອນ"}
}
}
}
thu{
relative{
"-1"{"ວັນພະຫັດແລ້ວ"}
"0"{"ວັນພະຫັດນີ້"}
"1"{"ວັນພະຫັດໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນພະຫັດ"}
}
past{
other{"{0} ວັນພະຫັດກ່ອນ"}
}
}
}
thu-narrow{
relative{
"-1"{"ພຫ. ແລ້ວ"}
"0"{"ພຫ. ນີ້"}
"1"{"ພຫ. ໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນພະຫັດ"}
}
past{
other{"{0} ວັນພະຫັດກ່ອນ"}
}
}
}
thu-short{
relative{
"-1"{"ພະຫັດແລ້ວ"}
"0"{"ພະຫັດນີ້"}
"1"{"ພະຫັດໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນພະຫັດ"}
}
past{
other{"{0} ວັນພະຫັດກ່ອນ"}
}
}
}
tue{
relative{
"-1"{"ວັນອັງຄານແລ້ວ"}
"0"{"ວັນອັງຄານນີ້"}
"1"{"ວັນອັງຄານໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນອັງຄານ"}
}
past{
other{"{0} ວັນອັງຄານກ່ອນ"}
}
}
}
tue-narrow{
relative{
"-1"{"ອັງຄານແລ້ວ"}
"0"{"ອັງຄານນີ້"}
"1"{"ອັງຄານໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນອັງຄານ"}
}
past{
other{"{0} ວັນອັງຄານກ່ອນ"}
}
}
}
tue-short{
relative{
"-1"{"ອັງຄານແລ້ວ"}
"0"{"ອັງຄານນີ້"}
"1"{"ອັງຄານໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນອັງຄານ"}
}
past{
other{"{0} ວັນອັງຄານກ່ອນ"}
}
}
}
wed{
relative{
"-1"{"ວັນພຸດແລ້ວ"}
"0"{"ວັນພຸດນີ້"}
"1"{"ວັນພຸດໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນພຸດ"}
}
past{
other{"{0} ວັນພຸດກ່ອນ"}
}
}
}
wed-narrow{
relative{
"-1"{"ພຸ. ແລ້ວ"}
"0"{"ພຸ. ນີ້"}
"1"{"ພຸ. ໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນພຸດ"}
}
past{
other{"{0} ວັນພຸດກ່ອນ"}
}
}
}
wed-short{
relative{
"-1"{"ພຸດແລ້ວ"}
"0"{"ພຸດນີ້"}
"1"{"ພຸດໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນ {0} ວັນພຸດ"}
}
past{
other{"{0} ວັນພຸດກ່ອນ"}
}
}
}
week{
dn{"ອາທິດ"}
relative{
"-1"{"ອາທິດແລ້ວ"}
"0"{"ອາທິດນີ້"}
"1"{"ອາທິດໜ້າ"}
}
relativePeriod{"ອາທິດທີ {0}"}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ອາທິດ"}
}
past{
other{"{0} ອາທິດກ່ອນ"}
}
}
}
week-narrow{
dn{"ອ."}
relativePeriod{"ອາທິດທີ {0}"}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ອທ."}
}
past{
other{"{0} ອທ. ກ່ອນ"}
}
}
}
week-short{
dn{"ອ."}
relativePeriod{"ອາທິດທີ {0}"}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ອທ."}
}
past{
other{"{0} ອທ. ກ່ອນ"}
}
}
}
weekOfMonth{
dn{"ອາທິດຂອງເດືອນ"}
}
weekOfMonth-narrow{
dn{"ອທ ຂອງ ດ"}
}
weekOfMonth-short{
dn{"ອທ ຂອງ ດ"}
}
weekday{
dn{"ມື້ຂອງອາທິດ"}
}
weekday-narrow{
dn{"ມື້ຂອງອາທິດ"}
}
weekday-short{
dn{"ມື້ຂອງອາທິດ"}
}
weekdayOfMonth{
dn{"ມື້ເຮັດວຽກຂອງເດືອນ"}
}
weekdayOfMonth-narrow{
dn{"ມຮວ ຂອງ ດ"}
}
weekdayOfMonth-short{
dn{"ມຮວ ຂອງ ດ"}
}
year{
dn{"ປີ"}
relative{
"-1"{"ປີກາຍ"}
"0"{"ປີນີ້"}
"1"{"ປີໜ້າ"}
}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ປີ"}
}
past{
other{"{0} ປີກ່ອນ"}
}
}
}
year-narrow{
dn{"ປີ"}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ປີ"}
}
past{
other{"{0} ປີກ່ອນ"}
}
}
}
year-short{
dn{"ປີ"}
relativeTime{
future{
other{"ໃນອີກ {0} ປີ"}
}
past{
other{"{0} ປີກ່ອນ"}
}
}
}
zone{
dn{"ເຂດເວລາ"}
}
zone-narrow{
dn{"ເຂດເວລາ"}
}
zone-short{
dn{"ເຂດເວລາ"}
}
}
listPattern{
or{
2{"{0} ຫຼື {1}"}
end{"{0} ຫຼື {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
standard{
2{"{0} ແລະ {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
standard-short{
2{"{0} ແລະ {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit-narrow{
2{"{0} {1}"}
end{"{0} {1}"}
middle{"{0} {1}"}
start{"{0} {1}"}
}
unit-short{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"ອັງກິດ"}
US{"ອາເມຣິກາ"}
metric{"ເມທຣິກ"}
}
}