blob: 18047b9c376f71e1fdf33b87ffce76beddb6361e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="7809034755304591547"><ph name="EXTENSION_NAME"/> (ID tiện ích mở rộng &quot;<ph name="EXTENSION_ID"/>&quot;) bị quản trị viên chặn.</translation>
<translation id="2857834222104759979">Tệp kê khai không hợp lệ.</translation>
<translation id="8978038008714088448">Đọc và sửa đổi dữ liệu của bạn trên <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="4205302772098850608">Đọc và sửa đổi dữ liệu của bạn trên <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/><ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="3828484226910527078">Truy cập thiết bị USB</translation>
<translation id="6384275966486438344">Thay đổi cài đặt tìm kiếm của bạn thành: <ph name="SEARCH_HOST"/></translation>
<translation id="5911798608827489036">Trao đổi dữ liệu với bất kỳ máy tính nào trên mạng cục bộ hoặc internet</translation>
<translation id="4719685943208231314">Truy cập thiết bị USB từ <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="657064425229075395">Không thể tải tập lệnh nền '<ph name="BACKGROUND_SCRIPT"/>'.</translation>
<translation id="8597109877291678953">Trao đổi dữ liệu với máy tính có tên <ph name="HOSTNAME"/></translation>
<translation id="5456409301717116725">Tiện ích mở rộng này bao gồm tệp khóa '<ph name="KEY_PATH"/>'. Bạn có thể không muốn thực hiện việc đó.</translation>
<translation id="2350172092385603347">Sử dụng bản địa hóa nhưng không chỉ định default_locale trong tệp kê khai.</translation>
<translation id="8058376558882514200">Truy cập thiết bị USB <ph name="PRODUCT_NAME"/> từ <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="8774379383902544371">Truy cập thiết bị USB</translation>
<translation id="149347756975725155">Không thể tải biểu tượng tiện ích mở rộng '<ph name="ICON"/>'.</translation>
<translation id="6344170822609224263">Truy cập danh sách kết nối mạng</translation>
<translation id="2518849872271000461">Trao đổi dữ liệu với các máy tính có tên: <ph name="HOSTNAMES"/></translation>
<translation id="1389014510128217152">- <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="961805664415579088">Trao đổi dữ liệu với bất kỳ máy tính nào trong miền <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="4968399700653439437">Trao đổi dữ liệu với bất kỳ máy tính nào trong các miền: <ph name="DOMAINS"/></translation>
<translation id="8662911384982557515">Thay đổi trang chủ của bạn thành: <ph name="HOME_PAGE"/></translation>
<translation id="8114679593444120202">Đọc và sửa đổi dữ liệu của bạn trên <ph name="NUMBER_OF_WEBSITES"/> trang web</translation>
<translation id="8602184400052594090">Tệp kê khai bị thiếu hoặc không thể đọc được.</translation>
<translation id="7893008570150657497">Truy cập ảnh, nhạc và các phương tiện khác từ máy tính của bạn</translation>
<translation id="7217838517480956708">Quản trị viên của máy này yêu cầu cài đặt <ph name="EXTENSION_NAME"/>. Bạn không thể xóa hoặc sửa đổi tiện ích mở rộng này.</translation>
<translation id="7154130902455071009">Thay đổi trang chủ của bạn thành: <ph name="START_PAGE"/></translation>
<translation id="6094507746643187368">Đọc và sửa đổi dữ liệu của bạn trên <ph name="WEBSITE_1"/><ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="1803557475693955505">Không thể tải trang nền '<ph name="BACKGROUND_PAGE"/>'.</translation>
<translation id="8207052894957937969">Đọc và sửa đổi dữ liệu của bạn trên <ph name="NUMBER_OF_WEBSITES"/> trang web</translation>
</translationbundle>