blob: acac72efa5490e3b58af7af7749bf8bbe0cf6c58 [file] [log] [blame]
include_rules = [
"+jni",
"+net",
"+skia/ext",
"+third_party/skia",
"+third_party/zlib/zlib.h",
"+ui/display",
"+ui/events",
"+ui/gfx",
"+ui/resources/grit/ui_resources.h",
"+ui/resources/grit/ui_unscaled_resources.h",
"+ui/resources/grit/webui_resources.h",
"+ui/strings/grit/app_locale_settings.h",
"+ui/strings/grit/ui_strings.h",
]