blob: 1adbe77cebd0cb29d9feba6942373091a98c001f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hr">
<translation id="101438888985615157">Zakreni zaslon 180 stupnjeva</translation>
<translation id="1017967144265860778">Upravljanje napajanjem na zaslonu za prijavu</translation>
<translation id="1019101089073227242">Postavi imenik korisničkih podataka</translation>
<translation id="1022361784792428773">ID-jevi proširenja u čijem bi instaliranju korisnik trebao biti spriječen (ili * za sve)</translation>
<translation id="102492767056134033">Postavljanje zadanog stanja zaslonske tipkovnice na zaslonu za prijavu</translation>
<translation id="1027000705181149370">Određuje hoće li se kolačići za autentifikaciju koje postavlja SAML IdP tijekom prijave prenositi na profil korisnika.
Kada se korisnik prilikom prijave autentificira putem SAML IdP-a, kolačići koje IdP postavi prvo se zapisuju u privremeni profil. Ti se kolačići mogu prenijeti na profil korisnika radi prosljeđivanja stanja autentifikacije.
Kada se to pravilo postavi na "true", kolačići koje postavi IdP prenose se na profil korisnika svaki put kada se korisnik tijekom prijave autentificira pomoću SAML IdP-a.
Kada se pravilo postavi na "false" ili se ne postavi, kolačići koje postavi IdP prenose se na profil korisnika samo prilikom prve prijave na uređaj.
To pravilo utječe samo na korisnike čija se domena podudara s domenom upisa uređaja. Za sve ostale korisnike kolačići koje postavi IdP prenose se na profil korisnika samo prilikom prve prijave na uređaj.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Omogući uklanjanje dijelova URL-a za PAC (za https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Izvješćivanje o statističkim podacima o hardveru, primjerice, o upotrebi procesora/RAM-a.
Ako se pravilo postavi na "neistinito", neće se izvješćivati o statističkim podacima.
Ako se postavi na "istinito" ili se ne postavi, izvješćivat će se o statističkim podacima.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Omogući zastarjele značajke web-platforme na ograničeno vrijeme</translation>
<translation id="1047128214168693844">Ne dopuštaj web-lokacijama praćenje fizičke lokacije korisnika</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfigurira oznaku zemlje/jezika koja se nameće na zaslonu za prijavu na usluzi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ako se to pravilo postavi, zaslon za prijavu uvijek će se prikazivati na jeziku određenom prvom vrijednošću pravila (pravilo je definirano kao popis za kompatibilnost s budućim verzijama). Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na prazan popis, zaslon za prijavu prikazivat će se na jeziku zadnje korisničke sesije. Ako se to pravilo postavi na vrijednost koja nije važeća oznaka zemlje/jezika, zaslon za prijavu prikazivat će se na osnovnom jeziku (trenutačno en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Omogući daljinsku ovjeru za uređaj</translation>
<translation id="1093082332347834239">Ako se omogući ta postavka, host daljinske pomoći pokrenut će se u procesu s dopuštenjima <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. To će udaljenim korisnicima omogućiti interakciju s privilegiranim prozorima na računalu lokalnog korisnika.
Ako je ta postavka onemogućena ili nije konfigurirana, host daljinske pomoći pokrenut će se u kontekstu korisnika i udaljeni korisnici neće moći pristupiti privilegiranim prozorima na računalu.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Zadani davatelj usluga pretraživanja</translation>
<translation id="1117535567637097036">Rukovatelji protokolom postavljeni putem ovog pravila ne upotrebljavaju se prilikom upotrebe Androidovih namjera.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Prikazivanje ikone <ph name="PRODUCT_NAME" /> alatne trake</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurira direktorij koji će <ph name="PRODUCT_NAME" /> koristiti za pohranu predmemoriranih datoteka na disku.
Ako postavite to pravilo, taj će direktorij <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavati bez obzira na to je li korisnik naveo oznaku "--disk-cache-dir". Kako bi se spriječio gubitak podataka ili druge neočekivane pogreške, pravilo se ne smije postaviti na korijenski direktorij ili direktorij jedinice koji se koristi u druge svrhe jer njegovim sadržajem upravlja <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Na stranici https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables možete pronaći popis mogućih varijabli.
Ako se pravilo ne postavi, koristit će se zadani direktorij predmemorije i korisnik će ga moći nadjačati oznakom naredbenog retka "--disk-cache-dir".</translation>
<translation id="1138294736309071213">To je pravilo aktivno samo u prodajnom načinu.
Određuje koliko će potrajati prije nego što se čuvar zaslona prikaže na zaslonu prijave za uređaje u prodajnom načinu.
Vrijednost pravila trebala bi biti navedena u milisekundama.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Dopusti slike na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="1152117524387175066">Generira izvješće o stanju prekidača za razvojne programere na uređaju prilikom pokretanja.
Ako se pravilo ne postavi ili se postavi na neistinito, izvješće o stanju prekidača za razvojne programere neće se generirati.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Onemogući nastavljanje sa stranice upozorenja Sigurno pregledavanje</translation>
<translation id="1166377463685560145">Određuje pisače koje korisnik ne može upotrebljavati.
To se pravilo upotrebljava samo ako je pravilo <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> odabrano za <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Ako se to pravilo upotrebljava, korisniku se pružaju svi pisači osim pisača s ID-ovima navedenima u pravilu.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Učestalost slanja prijenosa statusa uređaja u milisekundama.
Ako se to pravilo ne postavi, zadana učestalost iznosi 3 sata. Minimalna
dopuštena učestalost iznosi 60 sekundi.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Omogućeni pisači tvrtke</translation>
<translation id="1221359380862872747">Učitaj navedene URL-ove pri demonstracijskoj prijavi</translation>
<translation id="123081309365616809">Omogući emitiranje sadržaja na uređaju</translation>
<translation id="1265053460044691532">Ograničite vrijeme koliko se dugo korisnik autentificiran putem SAML-a može izvanmrežno prijaviti</translation>
<translation id="1291880496936992484">Upozorenje: RC4 potpuno će se ukloniti iz preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> nakon verzije 52 (oko rujna 2016.) i ovo će pravilo tada prestati funkcionirati.
Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na "False", RC4 paketi šifri u TLS-u neće biti omogućeni. U protivnom se može postaviti na "True" radi održanja kompatibilnosti sa zastarjelim poslužiteljem. To je privremena mjera i poslužitelj se treba ponovo konfigurirati.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Upotrijebi .pac proxy skriptu</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID-jevi proširenja/aplikacija i URL-ovi ažuriranja koja će se instalirati u pozadini</translation>
<translation id="1313457536529613143">Određuje postotak odgode skaliranja zatamnjivanja zaslona kada se uoči aktivnosti korisnika dok se zaslon zatamnjuje ili ubrzo nakon što se zaslon isključi.
Ako se to pravilo postavi, ono određuje postotak odgode skaliranja zatamnjivanja zaslona kada se uoči aktivnosti korisnika dok se zaslon zatamnjuje ili ubrzo nakon što se zaslon isključi. Kada se odgoda zatamnjivanja skalira, odgode isključivanja zaslona, zaključavanja zaslona i mirovanja podešavaju se kako bi se zadržali isti vremenski odmaci za odgodu zatamnjivanja zaslona koji su izvorno konfigurirani.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrebljava se zadani faktor skaliranja.
Faktor skaliranja mora biti 100% ili više.</translation>
<translation id="131353325527891113">Prikaži korisnička imena na zaslonu prijave</translation>
<translation id="1327466551276625742">Omogući odzivnu poruku za konfiguraciju mreže tijekom izvanmrežnog rada</translation>
<translation id="1330145147221172764">Omogući tipkovnicu na zaslonu</translation>
<translation id="1330985749576490863">Onemogućuje Google disk putem mobilne veze u aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="13356285923490863">Naziv pravila</translation>
<translation id="1353966721814789986">Početne stranice</translation>
<translation id="1359553908012294236">Ako se pravilo postavi na "True" ili se ne konfigurira, <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogućit će prijave gostiju. Prijave gostiju predstavljaju profile preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> u kojima se svi prozori otvaraju u anonimnom načinu.
Ako se pravilo postavi na "False", <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće dopustiti pokretanje profila gostiju.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Omogući slanje upita na Quirks Server za hardverske profile</translation>
<translation id="1393485621820363363">Omogućeni pisači za uređaje tvrtke</translation>
<translation id="1397855852561539316">Predloženi URL zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="1420281424655200442">Određuje koji su pisači iz pravila <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> dostupni korisnicima.
Određuje koje se pravilo za pristup upotrebljava za skupnu konfiguraciju pisača. Ako se odabere <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, prikazuju se svi pisači. Ako se odabere <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> upotrebljava se za ograničenje pristupa navedenim pisačima. Ako se odabere <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> određuje samo one pisače koji se mogu odabrati.
Ako se to pravilo ne postavi, pretpostavlja se da vrijedi <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Da</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adresa ili URL proxy poslužitelja</translation>
<translation id="1435659902881071157">Mrežna konfiguracija na razini uređaja</translation>
<translation id="1438739959477268107">Zadana postavka za generiranje ključeva</translation>
<translation id="1454846751303307294">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije kojima nije dopušteno pokretanje JavaScripta. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultJavaScriptSetting", ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika, ako nije.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> klijenti):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Upravlja ponašanjem korisnika u sesiji s više profila na uređajima sa sustavom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ako se to pravilo postavi na "MultiProfileUserBehaviorUnrestricted", korisnik može biti primarni ili sekundarni korisnik u sesiji s više profila.
Ako se to pravilo postavi na "MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary", korisnik može biti samo primarni korisnik u sesiji s više profila.
Ako se to pravilo postavi na "MultiProfileUserBehaviorNotAllowed", korisnik ne može sudjelovati u sesiji s više profila.
Ako odredite tu postavku, korisnici je ne mogu promijeniti niti premostiti.
Ako se postavka promijeni dok je korisnik prijavljen na sesiju s više profila, provjerit će se odgovarajuće postavke svih korisnika u sesiji. Sesija će se zatvoriti ako nekom od korisnika više nije dopušteno biti u sesiji.
Ako se pravilo ne postavi, zadana vrijednost "MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary" primjenjuje se za korisnike kojima upravlja organizacija, a "MultiProfileUserBehaviorUnrestricted" primjenjuje se na korisnike kojima se ne upravlja.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Kliknite za reprodukciju</translation>
<translation id="1466133662354365542">Omogućuje značajku Automatsko popunjavanje na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" /> i omogućuje korisnicima automatsko unošenje podataka o kreditnim karticama i adresi u web-obrasce pomoću ranije pohranjenih podataka.
Ako onemogućite tu postavku, Automatsko popunjavanje nikad neće predlagati niti unositi podatke o kreditnim kraticama niti će spremati dodatne podatke o kreditnim karticama koje korisnik može unijeti tijekom pregledavanja weba.
Ako omogućite tu postavku ili ne postavite vrijednost, korisnik će moći kontrolirati cijelu značajku Automatsko popunjavanje (uključujući kreditne kartice) na korisničkom sučelju.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Postavi zadano stanje značajke pristupačnosti načina visokog kontrasta na zaslonu za prijavu.
Ako se to pravilo postavi na točno, način visokog kontrasta bit će omogućen dok se prikazuje zaslon za prijavu.
Ako se to pravilo postavi na netočno, način visokog kontrasta bit će onemogućen dok se prikazuje zaslon za prijavu.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga mogu privremeno premostiti omogućujući ili onemogućujući način visokog kontrasta. Međutim, korisnički odabir nije trajan i zadana se vrijednost vraća svaki put kada se zaslon za prijavu prikaže iznova ili ako taj zaslon miruje jednu minutu.
Ako se to pravilo ne postavi, način visokog kontrasta onemogućen je pri prvom prikazivanju zaslona za prijavu. Korisnici mogu omogućiti ili onemogućiti način visokog kontrasta u bilo kojem trenutku, a njegov status na zaslonu za prijavu zadržat će se i za sljedeće korisnike.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Ako je to pravilo postavljeno na istinito, Jedinstvena radna površina dopuštena je
i omogućena prema zadanim postavkama, a aplikacijama omogućuje širenje na više zaslona.
Korisnik može onemogućiti Jedinstvenu radnu površinu za pojedinačne zaslone
poništavanjem njihova odabira u postavkama prikaza.
Ako je pravilo postavljeno na neistinito ili nije postavljeno, Jedinstvena radna
površina bit će onemogućena. U tom slučaju korisnik ne može omogućiti značajku.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Onemogući TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> zaobilazit će sve proxy poslužitelje na ovdje navedenom popisu hostova.
To će pravilo vrijediti samo ako odaberete ručne postavke proxyja pod stavkom "Odaberi način određivanja postavki proxy poslužitelja".
Ne postavljajte to pravilo ako ste odabrali bilo koji drugi način postavljanja pravila za proxy poslužitelje.
Detaljnije primjere možete pronaći ovdje:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1504431521196476721">Daljinsko atestiranje</translation>
<translation id="1509692106376861764">To se pravilo ne upotrebljava od verzije 29 sustava <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Dopusti web-lokacijama praćenje fizičke lokacije korisnika</translation>
<translation id="152657506688053119">Popis zamjenskih URL-ova za zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="1530812829012954197">Uvijek prikaži sljedeće URL obrasce u pregledniku hosta</translation>
<translation id="1553684822621013552">Kada je to pravilo postavljeno na "True", ARC će biti omogućen za korisnika
(ovisno o dodatnim postavkama pravila – ARC i dalje neće biti
dostupan ako su jednokratni način rada ili višestruka prijava omogućeni
u trenutačnoj korisničkoj sesiji).
Ako se ta postavka onemogući ili ne konfigurira, poslovni korisnici
ne mogu upotrebljavati ARC.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Nadjačavanja pravila za međuverzije za otklanjanje pogrešaka hosta daljinskog pristupa</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F i proširenja za pojedinačno atestiranje</translation>
<translation id="1583248206450240930">Upotrijebi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> kao zadano</translation>
<translation id="1603058613431276040">Pruža konfiguracije za pisače tvrtke povezane s uređajima.
To vam pravilo omogućuje da pružite konfiguracije pisača za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uređaje. Datoteka ne smije biti veća od 5 MB i mora se kodirati u JSON-u. Format je jednak kao za rječnik NativePrinters. Procjenjuje se da će se datoteka koja sadrži približno 21.000 pisača kodirati kao datoteka od 5 MB. Kriptografsko raspršivanje upotrebljava se za potvrdu integriteta preuzimanja.
Datoteka se preuzima i predmemorira. Ponovo će se preuzeti svaki put kad se URL ili raspršivanje promijene.
Ako se to pravilo postavi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> preuzet će datoteku za konfiguriranje pisača i učiniti pisače dostupnima u skladu s pravilima <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> i <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
To pravilo ne utječe na to mogu li korisnici konfigurirati pisače na pojedinačnim uređajima. Služi kao dodatno pravilo za konfiguraciju pisača koju vrše pojedinačni korisnici.
To je pravilo dodatno pravilo za <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Ako se to pravilo ne postavi, neće biti pisača za uređaje i ostala će se pravila za <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> zanemariti.</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL-ovi koji će dobiti pristup uređajima za snimanje zvuka bez postavljanja upita</translation>
<translation id="1617235075406854669">Omogući brisanje povijesti preglednika i preuzimanja</translation>
<translation id="163200210584085447">Uzorci na tom popisu usporedit će se sa sigurnosnim
izvorištem URL-a koji šalje zahtjev. Ako se podudaranje pronađe, pristup
uređajima za videosnimanje dodijelit će se na SAML stranicama za
prijavu. Ako se podudaranje ne pronađe, pristup će se automatski odbiti.
Uzorci sa zamjenskim znakovima nisu dopušteni.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Dopusti dodatak <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="1655229863189977773">Postavite veličinu predmemorije diska u bajtovima</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxy poslužitelj</translation>
<translation id="1668836044817793277">Određuje hoće li kiosk aplikacija pokrenuta automatski bez odgode upravljati verzijom proizvoda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Pravilo određuje hoće li kiosk aplikacija pokrenuta automatski bez odgode upravljati verzijom proizvoda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tako što u manifestu navodi potrebnu verziju platforme i upotrebljava je kao prefiks verzije koji će se ciljati prilikom automatskog ažuriranja.
Ako se to pravilo postavi na True, vrijednost potrebne verzije platforme ključa manifesta kiosk aplikacije pokrenute automatski bez odgode upotrebljava se kao prefiks verzije koji će se ciljati prilikom automatskog ažuriranja.
Ako se to pravilo ne konfigurira ili se postavi na False, ključ manifesta potrebne verzije platforme zanemaruje se i automatsko ažuriranje izvodi se na uobičajen način.
Upozorenje: ne preporučuje se ovlastiti kiosk aplikaciju za upravljanje verzijom proizvoda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jer uređaj tako može prestati primati ažuriranja softvera i važne sigurnosne ispravke. Davanje ovlasti za upravljanje verzijom proizvoda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> korisnike može izložiti opasnosti.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Podržano na:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Javna sesija za automatsku prijavu</translation>
<translation id="1689963000958717134">Omogućuje nametanje primjene mrežne konfiguracije za sve korisnike uređaja <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Mrežna je konfiguracija niz u formatu JSON, kao što je definirano formatom "Open Network Configuration", koji je opisan na stranici <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Postavljanje ograničenja za dohvaćanje vrijednosti varijacija</translation>
<translation id="172374442286684480">Dopusti svim web-lokacijama postavljanje lokalnih podataka</translation>
<translation id="1734716591049455502">Konfiguriraj opcije daljinskog pristupa</translation>
<translation id="1736269219679256369">Dopušta se nastavljanje dalje sa stranice s upozorenjem SSL-a</translation>
<translation id="1749815929501097806">Postavlja Uvjete pružanja usluge koje korisnik mora prihvatiti prije nego što započne sesiju lokalnog računa na uređaju.
Ako je ovo pravilo postavljeno, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> preuzima Uvjete pružanja usluge i prikazuje ih korisniku na početku svake sesije lokalnog računa na uređaju. Korisniku se sesija dopušta samo nakon što prihvati Uvjete pružanja usluge.
Ako pravilo nije postavljeno, Uvjeti pružanja usluge ne prikazuju se.
Pravilo treba biti postavljeno na URL s kojeg <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> može preuzeti Uvjete pružanja usluge. Uvjeti pružanja usluge moraju biti običan tekst, poslužen kao vrsta "text/plain" protokola MIME. Jezik za označavanje nije dopušten.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokiranje svih preuzimanja</translation>
<translation id="1781356041596378058">To pravilo kontrolira i pristup Opcijama za razvojne programere Androida. Ako to pravilo postavite na True, korisnici ne mogu pristupiti Opcijama za razvojne programere. Ako to pravilo postavite na False ili ga ne postavite, korisnici mogu pristupiti Opcijama za razvojne programere tako što će sedam puta dodirnuti broj međuverzije u aplikaciji postavki Androida.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Popis prikvačenih aplikacija za prikazivanje u pokretaču</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokiraj kolačiće na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="1827523283178827583">Upotrijebi fiksne proxy poslužitelje</translation>
<translation id="1843117931376765605">Brzina osvježavanja za korisničko pravilo</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigurira pravila povezana s brzim otključavanjem.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Određuje parametre koji se upotrebljavaju prilikom pretraživanja uz značajku Instant pomoću POST metode. Sastoji se od zarezom odvojenih parova naziv/vrijednost. Ako je vrijednost parametar predloška, primjerice {searchTerms} u gornjem primjeru, zamijenit će se podacima stvarnih pojmova za pretraživanje.
To je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, zahtjev za pretraživanje uz značajku Instant poslat će se pomoću GET metode.
To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="1859859319036806634">Upozorenje: rezervni postupak za verziju TLS-a uklonit će se iz preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> nakon verzije 52 (otprilike u rujnu 2016.) i ovo će pravilo tada prestati funkcionirati.
U slučaju neuspjelog rukovanja TLS-a <ph name="PRODUCT_NAME" /> prije je ponovo isprobavao vezu sa starijom verzijom TLS-a da bi zaobišao programske pogreške na HTTPS poslužiteljima. Ta postavka konfigurira verziju na kojoj će se rezervni postupak zaustaviti. Ako poslužitelj ispravno dogovori verziju (tj., bez prekidanja veze), ta se postavka neće primijeniti. Neovisno o tome, postignuta veza mora i dalje biti u skladu s pravilom SSLVersionMin.
Ako se to pravilo ne konfigurira ili se postavi na "tls1.2", <ph name="PRODUCT_NAME" /> više neće izvršavati rezervni postupak. Time se ne onemogućuje podrška za starije verzije TLS-a, već se samo određuje hoće li <ph name="PRODUCT_NAME" /> zaobilaziti poslužitelje s pogreškama koji ne mogu ispravno dogovoriti verzije.
No ako se mora održati kompatibilnost s poslužiteljem koji sadrži pogreške, pravilo se može postaviti na "tls1.1". To je samo privremena mjera i problem na poslužitelju potrebno je brzo riješiti.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Ako se to pravilo postavi na prazan niz ili se ne konfigurira, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> neće prikazivati opciju samodovršavanja prilikom tijeka korisničke prijave.
Ako se to pravilo postavi na niz koji predstavlja naziv domene, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikazivat će opciju samodovršavanja prilikom korisničke prijave koja omogućuje korisniku da unese samo svoje korisničko ime bez proširenja s nazivom domene. Korisnik će moći unijeti neko drugo proširenje s nazivom domene.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Glavna dopuštenja</translation>
<translation id="186719019195685253">Radnja koja se poduzima kada se dosegne odgoda zbog neaktivnosti dok je računalo priključeno na struju</translation>
<translation id="187819629719252111">Omogućuje pristup lokalnim datotekama na računalu tako da dopušta proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /> prikaz dijaloških okvira za odabir datoteka. Ako omogućite ovu postavku, korisnici mogu otvarati dijaloške okvire za odabir datoteka kao i obično. Ako onemogućite ovu postavku, svaki put kad korisnik napravi neku radnju koja bi dovela do otvaranja dijaloškog okvira za odabir datoteka (poput uvoza knjižnih oznaka, prijenosa datoteka, spremanja veza itd.) umjesto dijaloškog okvira prikazat će se poruka, a za korisnika će se pretpostaviti da je kliknuo "Odustani" u dijaloškom okviru za odabir datoteka. Ako ova postavka nije postavljena, korisnici mogu otvarati dijaloške okvire za odabir datoteka kao i obično.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Određuje vremensku zonu koja će se upotrebljavati za uređaj. Korisnici mogu nadjačati navedenu vremensku zonu za trenutačnu sesiju, no ona će se nakon odjave vratiti na navedenu vremensku zonu. Ako se navede nevažeća vrijednost, pravilo se i dalje aktivira oznakom "GMT". Ako se navede prazan niz, pravilo se zanemaruje.
Ako se to pravilo ne upotrebljava, i dalje će se upotrebljavati trenutačno aktivna vremenska zona, no korisnici će je moći trajno promijeniti. Zato promjena koju izvrši jedan korisnik utječe na zaslon za prijavu i sve druge korisnike.
Na novim je uređajima početno postavljena vremenska zona "SAD/Pacifik".
Format vrijednosti slijedi nazive vremenskih zona navedenih u bazi podataka vremenskih zona organizacije IANA (pogledajte "https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database"). To konkretno znači da se većina vremenskih zona navodi kao "kontinent/veliki_grad" ili "ocean/veliki_grad".
Postavljanjem tog pravila potpuno se onemogućuje automatsko određivanje vremenske zone prema lokaciji uređaja, a nadjačava se i pravilo SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Dopusti svim web-lokacijama izvođenje JavaScripta</translation>
<translation id="193259052151668190">Popis dopuštenih odvojivih USB uređaja</translation>
<translation id="1933378685401357864">Pozadinska slika</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfigurira upravljanje potrošnjom energije na zaslonu za prijavu u proizvodu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Tim pravilom možete konfigurirati kako se <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ponaša kada neko vrijeme nema korisničke aktivnosti dok se prikazuje zaslon za prijavu. Pravilo upravlja većim brojem postavki. Semantika i rasponi vrijednosti pojedinačnih postavki mogu se pronaći u odgovarajućim pravilima koja upravljaju potrošnjom energije u okviru sesije. Jedina su odstupanja od tih pravila sljedeća:
* Radnjama koje se poduzimaju pri prelasku u mirovanje ili zatvaranju poklopca ne može se završiti sesija.
* Zadana radnja koja se poduzima pri prelasku u mirovanje dok je računalo uključeno u struju jest isključivanje računala.
Ako se postavka ne odredi, upotrijebit će se zadana vrijednost.
Ako se pravilo ne postavi, za sve će se postavke upotrijebiti zadane vrijednosti.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Jesu li dopušteni certifikati koje izdaju lokalna pouzdana sidra, a kojima nedostaje proširenje subjectAlternativeName</translation>
<translation id="1964634611280150550">Onemogućen je anoniman način rada</translation>
<translation id="1964802606569741174">To pravilo nema utjecaja na Android aplikaciju YouTube. Ako se treba primijeniti sigurnosni način na YouTubeu, instaliranje Android aplikacije YouTube ne može biti dopušteno.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Nadjačava pravila na međuverzijama za otklanjanje pogrešaka hosta daljinskog pristupa.
Vrijednost se analizira kao JSON rječnik mapiranja naziva pravila na vrijednosti pravila.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Podaci automatskog ažuriranja na sustavu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mogu se preuzeti putem HTTP-a, umjesto putem HTTPS-a. Time se omogućuje transparentno HTTP predmemoriranje HTTP preuzimanja.
Ako je ovo pravilo postavljeno na istinito, sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />pokušat će preuzeti podatke automatskog ažuriranja putem HTTP-a. Ako je pravilo postavljeno na neistinito ili nije postavljeno, za preuzimanje podataka automatskog ažuriranja upotrebljavat će se HTTPS.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Upravljanje napajanjem</translation>
<translation id="201557587962247231">Učestalost učitavanja izvješća o statusu uređaja</translation>
<translation id="2018836497795982119">Određuje vrijeme u milisekundama tijekom kojeg se od usluge upravljanja uređajima traže podaci o korisničkim pravilima.
Postavljanje ovog pravila nadjačava zadanu vrijednost od 3 sata. Valjane vrijednosti za ovo pravilo u rasponu su od 1800000 (30 minuta) do 86400000 (1 dan). Sve vrijednosti koje nisu u ovom rasponu prebacit će se u odgovarajuće granice. Ako platforma podržava obavijesti o pravilima, odgoda osvježavanja postavit će se na 24 sata jer se očekuje da će obavijesti o pravilima automatski nametnuti osvježavanje nakon svake promjene pravila.
Ako ne postavite to pravilo, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavat će zadanu vrijednost od 3 sata.
Ako platforma podržava obavijesti o pravilima, odgoda osvježavanja postavit će se na 24 sata (sve zadane postavke i vrijednost ovog pravila bit će zanemareni) jer se očekuje da će obavijesti o pravilima automatski nametnuti osvježavanje nakon svake promjene pravila, zbog čega su češća osvježavanja nepotrebna.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfiguriraj traženi naziv domene za klijente s daljinskim pristupom</translation>
<translation id="2030905906517501646">Zadani davatelj usluga pretraživanja</translation>
<translation id="203096360153626918">To pravilo nema utjecaja na Android aplikacije. Moći će pokrenuti način prikazivanja na cijelom zaslonu čak i ako je to pravilo postavljeno na <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Onemogućeni pisači tvrtke</translation>
<translation id="2063380907529983889">Upravlja time koji su pisači iz pravila <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> dostupni korisnicima.
Određuje koje se pravilo za pristup upotrebljava za skupnu konfiguraciju pisača. Ako se odabere <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, prikazuju se svi pisači. Ako se odabere <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> upotrebljava se za ograničenje pristupa navedenim pisačima. Ako se odabere <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> određuje samo one pisače koji se mogu odabrati.
Ako se to pravilo ne postavi, pretpostavlja se da vrijedi <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Određuje koje sheme HTTP autentifikacije <ph name="PRODUCT_NAME" /> podržava.
Moguće su vrijednosti "basic" (osnovno), "digest" (sažeto), "NTLM" i "negotiate" (pregovaranje). Više vrijednosti odvojite zarezima.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrebljavat će se sve četiri sheme.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokiraj pristup web-lokacijama izvan paketa sadržaja</translation>
<translation id="2077129598763517140">Upotrijebi hardversko ubrzanje kada je dostupno</translation>
<translation id="2077273864382355561">Odgoda isključivanja zaslona za vrijeme baterijskog napajanja</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfiguriraj najmanju dopuštenu verziju Chromea za uređaj.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabilan kanal</translation>
<translation id="2098658257603918882">Omogući izvješćivanje o upotrebi i podatke o rušenjima programa</translation>
<translation id="2113068765175018713">Ograničavanje vremena rada uređaja automatskim ponovnim pokretanjem sustava</translation>
<translation id="2127599828444728326">Dopuštanje obavijesti na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="2131902621292742709">Odgoda zatamnjivanja zaslona za vrijeme baterijskog napajanja</translation>
<translation id="2134437727173969994">Dopusti zaključavanje zaslona</translation>
<translation id="2137064848866899664">Ako se to pravilo postavi, svaki se zaslon zakreće na navedeno
usmjerenje pri svakom ponovnom pokretanju i prilikom prvog povezivanja
nakon promjene vrijednosti pravila. Korisnici mogu promijeniti usmjerenje
zaslona na stranici postavki nakon prijave, no vrijednost pravila
nadjačat će njihovu postavku prilikom sljedećeg ponovnog pokretanja.
To se pravilo primjenjuje na primarni i sve sekundarne zaslone.
Ako se to pravilo ne postavi, zadana je vrijednost 0 stupnjeva i korisnik
je može promijeniti. U tom slučaju zadana vrijednost neće se ponovo
primjenjivati nakon ponovnog pokretanja.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfigurirajte pravila za <ph name="PRODUCT_NAME" />, značajku koja korisnicima omogućuje da sadržaj kartica, web-lokacija ili radne površine iz preglednika pošalju na udaljene zaslone i zvučne sustave.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Odgoda neaktivnosti za vrijeme napajanja izmjeničnom strujom</translation>
<translation id="2170233653554726857">Omogući WPAD optimizaciju</translation>
<translation id="2176565653304920879">Kada se to pravilo postavi, automatsko otkrivanje vremenske zone odvijat će se na jedan od sljedećih način ovisno o vrijednosti postavke:
Ako se pravilo postavi na TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, korisnici će moći upravljati automatskim otkrivanjem vremenske zone uobičajenim kontrolama na stranici chrome://settings.
Ako se pravilo postavi na TimezoneAutomaticDetectionDisabled, kontrole automatskog otkrivanja vremenske zone na stranici chrome://settings bit će onemogućene. Automatsko otkrivanje vremenske zone bit će uvijek isključeno.
Ako se pravilo postavi na TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, kontrole za vremenske zone na stranici chrome://settings bit će onemogućene. Automatsko otkrivanje vremenske zone bit će uvijek uključeno. Otkrivanje vremenske zone utvrđivat će lokaciju samo na temelju IP adrese.
Ako se pravilo postavi na TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, kontrole za vremenske zone na stranici chrome://settings bit će onemogućene. Automatsko otkrivanje vremenske zone bit će uvijek uključeno. Popis vidljivih Wi-Fi pristupnih točaka uvijek će se slati poslužitelju API-ja Geolocation radi preciznog otkrivanja vremenske zone.
Ako se pravilo postavi na TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, kontrole za vremenske zone na stranici chrome://settings bit će onemogućene. Automatsko otkrivanje vremenske zone bit će uvijek uključeno. Podaci o lokaciji (na primjer Wi-Fi pristupne točke, dostupne bazne stanice, GPS) slat će se poslužitelju radi preciznog otkrivanja vremenske zone.
Ako se to pravilo ne postavi, ponašat će se kao da je postavljeno pravilo TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Postavljanje pravila SystemTimezone nadjačava ovo pravilo. U tom je slučaju automatsko otkrivanje vremenske zone potpuno onemogućeno.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Primijeni barem umjereni Ograničeni način rada na YouTubeu</translation>
<translation id="2183294522275408937">Ta postavka određuje koliko se često mora unijeti zaporka na zaključanom zaslonu za daljnju upotrebu brzog otključavanja. Ako je od zadnjeg unosa zaporke prošlo više vremena od onog koje je određeno tom postavkom, brzo otključavanje neće biti dostupno za otvaranje zaključanog zaslona. Ako se korisnik zadrži na zaključanom zaslonu dulje od tog razdoblja, zaporka će se tražiti kada korisnik sljedeći put unese pogrešan kôd ili ponovo otvori zaključani zaslon, ovisno o tome što se dogodi prije.
Ako se ta postavka konfigurira, korisnici koji upotrebljavaju brzo otključavanje morat će unijeti zaporku na zaključanom zaslonu ovisno o toj postavci.
Ako se ta postavka ne konfigurira, korisnici koji upotrebljavaju brzo otključavanje morat će svaki dan unijeti zaporku na zaključanom zaslonu.</translation>
<translation id="2194470398825717446">To je pravilo obustavljeno u verziji M61. Umjesto toga upotrijebite EcryptfsMigrationStrategy.
Određuje kako se treba ponašati uređaj koji je isporučen s enkripcijom ecryptfs, a treba se prebaciti na enkripciju ext4.
Ako to pravilo postavite na "DisallowArc", Android aplikacije bit će onemogućene za sve korisnike na uređaju (uključujući one koji već imaju enkripciju ext4) i korisnicima se neće nuditi prebacivanje s enkripcije ecryptfs na enkripciju ext4.
Ako to pravilo postavite na "AllowMigration", korisnicima koji imaju početne direktorije s enkripcijom ecryptfs ponudit će se prebacivanje na enkripciju ext4 prema potrebi (trenutačno kada Android N postane dostupan na uređaju).
To se pravilo ne primjenjuje na kiosk aplikacije – one se premještaju automatski. Ako se to pravilo ne postavi, uređaj će se ponašati kao da je odabrano "DisallowArc".</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfiguriraj popis dopuštenih za lokalno slanje poruka</translation>
<translation id="2204753382813641270">Kontroliraj automatsko skrivanje police</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametri za URL pretraživanja koji upotrebljava POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Zadana postavka obavijesti</translation>
<translation id="2231817271680715693">Uvoz povijesti pregledavanja iz zadanog preglednika pri prvom pokretanju</translation>
<translation id="2236488539271255289">Ne dopusti nijednoj web-lokaciji postavljanje lokalnih podataka</translation>
<translation id="2240879329269430151">Omogućuje da postavite smiju li web-lokacije prikazivati skočne prozore. Prikazivanje skočnih prozora može biti dopušteno za sve web-lokacije ili odbijeno za sve web-lokacije. Ako to pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se pravilo "BlockPopups", a korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="2274864612594831715">To pravilo konfigurira omogućivanje virtualne tipkovnice kao uređaja za unos na OS-u Chrome. Korisnici ne mogu nadjačati to pravilo.
Ako se pravilo postavi na istinito, virtualna zaslonska tipkovnica uvijek će biti omogućena.
Ako se postavi na neistinito, virtualna zaslonska tipkovnica uvijek će biti onemogućena.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga ne mogu izmijeniti ili nadjačati, no i dalje će moći omogućiti/onemogućiti zaslonsku tipkovnicu za pristupačnost koja ima prednost pred virtualnom tipkovnicom kojom upravlja ovo pravilo. Pogledajte pravilo |VirtualKeyboardEnabled| za upravljanje zaslonskom tipkovnicom za pristupačnost.
Ako se to pravilo ne postavi, zaslonska tipkovnica u početku je onemogućena, ali je korisnik u bilo kojem trenutku može omogućiti. Za odluku o tome kada će se prikazivati tipkovnica mogu se upotrebljavati i heuristička pravila.</translation>
<translation id="228659285074633994">Određuje koliko vremena treba proći od zadnjeg korisničkog unosa nakon kojeg se prikazuje dijaloški okvir s upozorenjem dok je uređaj priključen na struju.
Kada je postavljeno, ovo pravilo određuje koliko dugo korisnik treba biti neaktivan prije nego što proizvod <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikaže dijaloški okvir upozorenja koji obavještava korisnika da će biti poduzeta radnja u vezi s neaktivnošću.
Kada ovo pravilo nije postavljeno, ne prikazuje se dijaloški okvir upozorenja.
Vrijednost pravila treba biti navedena u milisekundama. Vrijednosti se prilagođavaju kako bi bile manje ili jednake odgodi neaktivnosti.</translation>
<translation id="2292084646366244343">Proizvod <ph name="PRODUCT_NAME" /> može upotrebljavati Googleovu web-uslugu za ispravljanje pravopisnih pogrešaka. Ako je ta postavka omogućena, ta se usluga uvijek upotrebljava. Ako je ta postavka onemogućena, ta se usluga nikad ne upotrebljava.
Provjera pravopisa još se uvijek može vršiti pomoću preuzetog rječnika; to pravilo upravlja samo upotrebom mrežne usluge.
Ako ta postavka nije konfigurirana, korisnici mogu sami odlučiti hoće li se usluga provjere pravopisa upotrebljavati ili neće.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Reprodukcija videozapisa u Android aplikacijama ne uzima se u obzir, čak i ako se to pravilo postavi na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Konfigurira zadanu stranicu nove kartice u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Odredi popis omogućenih dodataka</translation>
<translation id="2303795211377219696">Omogući Automatsko popunjavanje za kreditne kartice</translation>
<translation id="2309390639296060546">Zadana postavka zemljopisnog položaja</translation>
<translation id="2312134445771258233">Omogućuje konfiguriranje stranica koje se učitavaju prilikom pokretanja. Sadržaj popisa "URL-ovi za otvaranje prilikom pokretanja" zanemaruje se, osim ako odaberete "Otvori popis URL-ova" pod "Radnje prilikom pokretanja".</translation>
<translation id="2334591568684482454">Konfigurira dostupnost i ponašanje funkcije ažuriranja <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> opreme.
Pojedinačne postavke mogu se navesti u JSON entitetima:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: ako se postavi na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, korisnici će moći pokrenuti tijek powerwasha da bi instalirali ažuriranje <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> opreme.
Ako se to pravilo ne postavi, funkcija ažuriranja <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> opreme neće biti dostupna.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje smiju prikazivati slike. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultImagesSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Odgoda automatske prijave u javnu sesiju.
Ako nije postavljeno pravilo |DeviceLocalAccountAutoLoginId|, ovo se pravilo neće primjenjivati. U suprotnom:
Ako je postavljeno, ovo pravilo određuje koliko vremena treba proći od zadnje aktivnosti korisnika prije automatske prijave u javnu sesiju koja je određena pravilom |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Ako ovo pravilo nije postavljeno, za privremeni prekid bit će upotrijebljena vrijednost od 0 milisekundi.
To se pravilo određuje u milisekundama.</translation>
<translation id="237494535617297575">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju prikazivati obavijesti. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultNotificationsSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Dopusti blokiranja aktivacije zaslona</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokiranje obavijesti na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="2418507228189425036">Onemogućuje spremanje povijesti preglednika u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> i korisnicima onemogućuje promjenu te postavke.
Ako je postavka omogućena, povijest pregledavanja ne sprema se. Ta postavka onemogućuje i sinkroniziranje kartica.
Ako se postavka onemogući ili se ne postavi, povijest pregledavanja se sprema.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Nadjačava pravila za odabir zadanog pisača za preglednik <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Tim se pravilom daju odrednice za odabir zadanog pisača za preglednik <ph name="PRODUCT_NAME" /> prilikom prve upotrebe funkcije ispisa na profilu.
Kada se to pravilo postavi, preglednik <ph name="PRODUCT_NAME" /> pokušat će pronaći pisač koji odgovara svim navedenim atributima i odabrati ga kao zadani. Odabire se prvi pisač koji odgovara pravilu, a u slučaju da se pronađe više odgovarajućih pisača, može se odabrati bilo koji pisač ovisno o redoslijedu njihova otkrivanja.
Ako se to pravilo ne postavi ili se odgovarajući pisač ne pronađe unutar vremenskog ograničenja, upotrebljavat će se ugrađeni PDF pisač ili se neće odabrati nijedan pisač ako PDF pisač nije dostupan.
Vrijednost se raščlanjuje kao JSON objekt prema sljedećoj shemi:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Treba li se traženje odgovarajućeg pisača ograničiti na određeni skup pisača.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regularni izraz koji se treba podudarati s ID-om pisača.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regularni izraz koji se treba podudarati sa zaslonskim nazivom pisača.",
"type": "string"
}
}
}
Pisači povezani s uslugom <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> smatraju se <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" /> pisačima, dok su ostali pisači klasificirani kao <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Izostavljanje polja znači da su podudarne sve vrijednosti. Na primjer, ako se ne odredi povezivanje, pregled ispisa pokrenut će otkrivanje svih vrsta pisača, kako lokalnih tako i onih u oblaku.
Uzorci regularnih izraza moraju slijediti sintaksu JavaScript RegExp, a u podudaranjima se razlikuju mala i velika slova.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Omogućuje značajku Instant preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima da mijenjaju tu postavku.
Ako omogućite tu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant je omogućen.
Ako onemogućite tu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant je onemogućen.
Ako omogućite ili onemogućite tu postavku, korisnici je ne mogu promijeniti ili premostiti.
Ako se ta postavka ne postavi, korisnici mogu upotrebljavati tu funkciju prema želji.
Ta je postavka uklonjena iz verzije <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 i novijih verzija.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Omogućuje prijavu na <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Omogućuje tipkovni prečac za izbjegavanje automatske prijave.
Ako to pravilo nije postavljeno ili ako je postavljeno na točno, a račun na uređaju konfiguriran je za automatsku prijavu bez odgode, proizvod <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> primjenjivat će tipkovni prečac Ctrl + Alt + S za izbjegavanje automatske prijave i prikazivanje zaslona za prijavu.
Ako je to pravilo postavljeno na netočno, automatska prijava bez odgode (ako je konfigurirana) ne može se izbjeći.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Oznaka zemlje/jezika aplikacije</translation>
<translation id="2466131534462628618">Autentifikacija putem obaveznog portala zanemaruje proxy</translation>
<translation id="2482676533225429905">Lokalno slanje poruka</translation>
<translation id="2483146640187052324">Predvidi mrežne radnje na bilo kojoj mrežnoj vezi</translation>
<translation id="2486371469462493753">Onemogućuje provedbu zahtjeva Transparentnosti certifikata za navedene URL-ove.
To pravilo omogućuje da se certifikati za nazive hostova na navedenim URL-ovima ne otkrivaju putem Transparentnosti certifikata. Tako se omogućuje nastavak upotrebe certifikata koji se inače ne bi smatrali pouzdanima jer nisu pravilno javno otkriveni, ali se otežava otkrivanje zloupotrijebljenih certifikata za te hostove.
Uzorak URL-ova oblikovan je u skladu s uputama na stranici https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. No s obzirom da su certifikati važeći za dani naziv hosta neovisno o shemi, priključku ili putu, u obzir se uzima samo dio URL-a s nazivom hosta. Zamjenski znakovi nisu podržani.
Ako se to pravilo ne postavi, sa svim certifikatima koji se moraju otkriti putem Transparentnosti certifikata postupat će se kao da nisu pouzdani ako se ne otkriju u skladu s pravilom Transparentnost certifikata.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Omogući odzivnu poruku za konfiguraciju mreže tijekom izvanmrežnog rada.
Ako to pravilo nije postavljeno ili je postavljeno na točno, a račun na uređaju konfiguriran je za automatsku prijavu bez odgode i uređaj nema pristup internetu, sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikazat će odzivnu poruku za konfiguraciju mreže.
Ako je to pravilo postavljeno na netočno, umjesto odzivne poruke za konfiguraciju mreže prikazat će se poruka pogreške.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Uvijek automatski sakrij policu</translation>
<translation id="2514328368635166290">Određuje URL ikone favorita zadanog davatelja usluga pretraživanja. Ovo je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, za davatelja usluga pretraživanja neće biti prikazana nijedna ikona. Ovo se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="2516600974234263142">Omogućuje ispis na proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima promjenu ove postavke.
Ako je ta postavka omogućena ili nije konfigurirana, korisnici mogu ispisivati.
Ako je ta postavka onemogućena, korisnici ne mogu ispisivati iz proizvoda <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ispis je onemogućen na izborniku francuskog ključa, proširenjima, aplikacijama jezika JavaScript itd. I dalje je omogućen ispis iz dodataka koji tijekom ispisa zaobilaze proizvod <ph name="PRODUCT_NAME" />. Primjerice, određene Flash aplikacije imaju na svojem kontekstom izborniku opciju ispisa, koja nije pokrivena ovim pravilom.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Dopusti reprodukciju zvuka</translation>
<translation id="2521581787935130926">Prikaži prečac aplikacije u traci oznaka</translation>
<translation id="2529700525201305165">Ograničavanje korisnika koji se mogu prijaviti na uslugu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfiguriranje popisa prisilno instaliranih aplikacija i proširenja</translation>
<translation id="253135976343875019">Odgoda upozorenja o neaktivnosti dok je uređaj priključen na struju</translation>
<translation id="2552966063069741410">Vremenska zona</translation>
<translation id="2562339630163277285">Određuje URL tražilice koja se upotrebljava za davanje instant rezultata. URL treba sadržavati niz <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" /> koji će se u trenutku postavljanja upita zamijeniti tekstom koji je korisnik dotad unio.
To pravilo nije obavezno. Ako se ne postavi, rezultati instant pretraživanja neće se prikazivati.
Googleov URL instant rezultata može se navesti kao: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
To će se pravilo poštovati samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="2569647487017692047">Ako se to pravilo postavi na False, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> onemogućit će Bluetooth i korisnik ga neće moći omogućiti.
Ako se to pravilo postavi na True ili se ne postavi, korisnik će moći omogućiti ili onemogućiti Bluetooth prema želji.
Ako se to pravilo postavi, korisnik ga ne može promijeniti niti nadjačati.
Nakon omogućivanja Bluetootha korisnik se mora odjaviti, pa ponovo prijaviti da bi promjene postale aktivne (taj postupak nije potreban kada se Bluetooth onemogućuje).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Omogućuje ili onemogućuje proxy za kompresiju podataka i sprječava korisnike da promjene tu postavku.
Ako omogućite ili onemogućite tu postavku, korisnici je ne mogu promijeniti niti premostiti.
Ako se to pravilo ne postavi, korisnici će moći odlučivati hoće li upotrebljavati značajku proxyja za kompresiju podataka.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Postavi <ph name="PRODUCT_NAME" /> kao zadani preglednik</translation>
<translation id="2592091433672667839">Trajanje neaktivnosti prije nego što se čuvar zaslona prikaže na zaslonu prijave u prodajnom načinu</translation>
<translation id="2623014935069176671">Pričekaj početnu aktivnost korisnika</translation>
<translation id="262740370354162807">Omogući slanje dokumenata na uslugu <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Omogućavanje govornih povratnih informacija</translation>
<translation id="2646290749315461919">Omogućuje da postavite smiju li web-lokacije pratiti fizičku lokaciju korisnika. Praćenje fizičke lokacije korisnika može biti dopušteno prema zadanim postavkama, odbijeno prema zadanim postavkama ili se korisniku može postaviti upit svaki puta kada web-lokacija zahtijeva fizičku lokaciju. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se pravilo "AskGeolocation", a korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Radnja koja će se izvršiti kada korisnik spusti poklopac</translation>
<translation id="2655233147335439767">Određuje URL tražilice koja se upotrebljava za zadano pretraživanje. URL treba sadržavati niz "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />" koji će se u trenutku upita zamijeniti pojmovima koje korisnik traži.
Googleov URL pretraživanja može se navesti kao: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Ta se opcija mora postaviti kada je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled" i poštovat će se samo u tom slučaju.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nikad ne upotrebljavaj proxy</translation>
<translation id="267596348720209223">Određuje kodiranje znakova koje podržava davatelj usluga pretraživanja. Kodiranja su nazivi kodnih stranica poput UTF-8, GB2312 i ISO-8859-1. Isprobavaju se navedenim redoslijedom. Ovo je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, upotrebljavat će se zadana stranica UTF-8. Ovo će se pravilo poštovati samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="2682225790874070339">Onemogućuje Disk u aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="268577405881275241">Omogući značajku proxyja za kompresiju podataka</translation>
<translation id="2731627323327011390">Onemogući upotrebu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> certifikata za ARC aplikacije</translation>
<translation id="2742843273354638707">Skrivanje aplikacije Chrome web-trgovine i veze u podnožju na web-stranici nove kartice i pokretača aplikacija za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kada je to pravilo postavljeno na točno, ikone su skrivene.
Kada je to pravilo postavljeno na netočno ili nije konfigurirano, ikone su vidljive.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registracija rukovatelja protokola</translation>
<translation id="2746016768603629042">Ovo je pravilo obustavljeno, umjesto njega upotrijebite DefaultJavaScriptSetting.
Može se upotrijebiti za onemogućavanje JavaScripta na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako je ova postavka onemogućena, web-stranice ne mogu upotrebljavati JavaScript i korisnik ne može promijeniti tu postavku.
Ako je ova postavka omogućena ili nije postavljena, web-stranice mogu upotrebljavati JavaScript, no korisnik može promijeniti tu postavku.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Ograniči raspon lokalnih UDP priključaka kojima se koristi WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Vrste proširenja/aplikacija koje se smiju instalirati</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kontroliraj ponašanje korisnika u sesiji višestrukih profila</translation>
<translation id="2761483219396643566">Odgoda upozorenja o neaktivnosti dok uređaj nije priključen na struju</translation>
<translation id="2762164719979766599">Navodi popis lokalnih računa na uređaju koji se prikazuje na zaslonu prijave.
Svaki unos na popisu navodi identifikator, koji se upotrebljava interno da bi se razlikovali lokalni računi na uređaju.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Određuje pisače koje korisnik može upotrebljavati.
To se pravilo upotrebljava samo ako je pravilo <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> odabrano za <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Ako se to pravilo upotrebljava, korisniku su dostupni samo pisači s ID-ovima podudarnim s vrijednostima u tom pravilu. ID-ovi se moraju podudarati s unosima u datoteci navedenoj u pravilu <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfiguriraj traženi naziv domene za hostove daljinskog pristupa</translation>
<translation id="2787173078141616821">Prijavi informacije o statusu Androida</translation>
<translation id="2801230735743888564">Dopusti korisnicima igranje skrivene igre s dinosaurom kada je uređaj izvan mreže.
Ako se to pravilo postavi na "False", korisnici neće moći igrati skrivenu igru s dinosaurom kada uređaj nije povezan s mrežom. Ako se ta postavka postavi na "True", korisnici će moći igrati igru s dinosaurom. Ako se to pravilo ne postavi, korisnici neće moći igrati skrivenu igru s dinosaurom u prijavljenom OS-u Chrome, ali će je moći igrati u drugim okolnostima.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Dopusti svim web-lokacijama prikazivanje skočnih prozora</translation>
<translation id="2808013382476173118">Omogućuje upotrebu STUN poslužitelja kada udaljeni klijenti pokušavaju uspostaviti vezu s ovim računalom.
Ako je ova postavka omogućena, onda udaljeni klijenti mogu otkriti ovo računalo i povezati se s njime, čak i ako je odvojeno vatrozidom.
Ako je ova postavka onemogućena, a odlazne UDP veze filtrirane su vatrozidom, onda će ovo računalo dopustiti samo veze s klijentskih računala unutar lokalne mreže.
Ako ovo pravilo nije postavljeno, postavka će biti omogućena.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Lokacija Windows registra za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> klijente:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Omogući anonimni način</translation>
<translation id="2838830882081735096">Onemogući premještanje podataka i ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Omogućuje dostupnost značajke Dodirnite za pretraživanje u prikazu sadržaja preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako omogućite tu postavku, korisniku će biti dostupna značajka Dodirnite za pretraživanje i moći će je samostalno uključiti ili isključiti.
Ako onemogućite tu postavku, značajka Dodirnite za pretraživanje bit će u potpunosti isključena.
Ako se pravilo ne postavi, to ima jednak učinak kao da se omogući. Pogledajte prethodni opis.</translation>
<translation id="285480231336205327">Omogućavanje načina visokog kontrasta</translation>
<translation id="2854919890879212089">Određuje da <ph name="PRODUCT_NAME" /> u Pregledu ispisa upotrebljava zadani pisač sustava, a ne pisač koji je upotrijebljen zadnji put.
Ako onemogućite tu postavku ili ne postavite nikakvu vrijednost, zadani će odredišni pisač u Pregledu ispisa biti pisač koji je upotrijebljen zadnji put.
Ako omogućite tu postavku, u Pregledu ispisa upotrebljavat će se zadani pisač OS-a kao zadani odredišni pisač.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Isključi</translation>
<translation id="2874209944580848064">Napomena za uređaje <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> koji podržavaju Androidove aplikacije:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Onemogući CNAME pretraživanje prilikom provjere Kerberos autentičnosti</translation>
<translation id="2884728160143956392">Omogući kolačiće na ovim web-lokacijama samo tijekom sesija</translation>
<translation id="2893546967669465276">Šalji zapisinike sustava poslužitelju za upravljanje</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android aplikacije mogu upotrebljavati mrežne konfiguracije i CA certifikate postavljene putem tog pravila, no nemaju pristup nekim opcijama konfiguracije.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Popis proširenja AppPack</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maksimalan broj istodobnih veza na proxy poslužitelju</translation>
<translation id="2956777931324644324">To je pravilo ukinuto od verzije <ph name="PRODUCT_NAME" /> 36.
Određuje hoće li proširenje TLS certifikata vezanih uz domenu biti omogućeno.
Ta se postavka upotrebljava za omogućivanje proširenja TLS certifikata vezanih uz domenu za testiranje. Ta će se eksperimentalna postavka ukloniti.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Nemoj dopustiti nijednoj web-lokaciji da traži pristup Bluetooth uređajima putem API-ja Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Vrsta računa za <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> autentifikaciju</translation>
<translation id="2959898425599642200">Pravila zaobilaženja proxyja</translation>
<translation id="2960691910306063964">Omogući ili onemogući autentifikaciju bez PIN-a za hostove daljinskog pristupa</translation>
<translation id="2976002782221275500">Određuje koliko vremena treba proteći bez aktivnosti korisnika da bi se zaslon zatamnio tijekom rada s baterijskim napajanjem.
Kada je postavljeno na vrijednost veću od nule, ovo pravilo određuje koliko vremena treba proteći u neaktivnosti prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zatamni zaslon.
Kada je ovo pravilo postavljeno na nulu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zatamnjuje zaslon tijekom neaktivnosti korisnika.
Kada nije postavljeno, upotrebljava se zadano vrijeme.
Vrijednost pravila treba navesti u milisekundama. Vrijednosti su ograničene na vrijeme kraće od odgode isključivanja zaslona i odgode neaktivnosti ili jednako tom vremenu (ako je postavljeno).</translation>
<translation id="2987155890997901449">Omogući ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Upravljanje upotrebom API-ja Web Bluetooth</translation>
<translation id="3001534538097271560">Ako se to pravilo postavi na "false", korisnici neće moći odabrati slanje nekih informacija sustava i sadržaja stranice Googleovim poslužiteljima. Ako se ta postavka postavi na "true" ili se ne konfigurira, korisnici će moći slati neke informacije sustava i sadržaj stranice Sigurnom pregledavanju radi boljeg otkrivanja opasnih aplikacija i web-lokacija.
Više informacija o Sigurnom pregledavanju potražite na stranici https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Aplikacije za izradu bilježaka dopuštene na zaključanom zaslonu uređaja sa sustavom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> stavi na popis dopuštenih</translation>
<translation id="3030000825273123558">Omogući izvješće o metrici</translation>
<translation id="3034580675120919256">Omogućuje da postavite smiju li web-lokacije pokretati JavaScript. Pokretanje JavaScripta može biti dopušteno za sve web-lokacije ili odbijeno za sve web-lokacije. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se pravilo "AllowJavaScript", a korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Nastavi izvršavati ​​pozadinske aplikacije po zatvaranju usluge <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3046192273793919231">Šalji mrežne pakete poslužitelju za upravljanje radi praćenja online statusa</translation>
<translation id="3048744057455266684">Ako je ovo pravilo postavljeno i ako URL pretraživanja predloženog u višenamjenskom okviru sadrži taj parametar u nizu upita ili identifikatoru fragmenta, prijedlog će prikazati pojmove za pretraživanje i pružatelja usluge pretraživanja umjesto neobrađenog URL-a pretraživanja.
Pravilo nije obavezno. Ako nije postavljeno, neće se vršiti zamjena pojma za pretraživanje.
Pravilo se primjenjuje samo ako je pravilo "DefaultSearchProviderEnabled" omogućeno.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Omogućuje isključivanje optimizacije WPAD-a (automatskog otkrivanja web-proxyja) u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se to pravilo postavi na "False", optimizacija WPAD-a nije omogućena, pa <ph name="PRODUCT_NAME" /> dulje čeka WPAD poslužitelje temeljene na DNS-u. Ako se pravilo ne postavi ili ako se omogući, optimizacija WPAD-a omogućena je.
Neovisno o tome hoće li se to pravilo postaviti i na koji način, korisnici ne mogu mijenjati postavku optimizacije WPAD-a.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Čuvar zaslona koji će se upotrebljavati na zaslonu prijave u prodajnom načinu</translation>
<translation id="3072847235228302527">Postavi Uvjete pružanja usluge za lokalni račun na uređaju</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfiguriranje pravila Cast prijemnika u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Popis omogućenih dodataka</translation>
<translation id="3101501961102569744">Odaberi način određivanja postavki proxy poslužitelja</translation>
<translation id="3117676313396757089">Upozorenje: DHE potpuno će se ukloniti iz preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> nakon verzije 57 (oko ožujka 2017.) i ovo će pravilo tada prestati funkcionirati.
Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na "False", DHE paketi šifri u TLS-u neće biti omogućeni. U protivnom se može postaviti na "True" radi omogućivanja DHE paketa šifri i održanja kompatibilnosti sa zastarjelim poslužiteljem. To je privremena mjera i poslužitelj se treba ponovo konfigurirati.
Potiče se premještanje poslužitelja na ECDHE pakete šifri. Ako oni nisu dostupni, pomoću RSA razmjene ključeva provjerite je li omogućen paket šifri.</translation>
<translation id="316778957754360075">To se pravilo ne upotrebljava od verzije 29 sustava <ph name="PRODUCT_NAME" />. Preporučuje se da se pri postavljanju zbirki proširenja ili aplikacija koje hostira određena organizacija web-lokacija koja hostira CRX pakete uključi u pravilo ExtensionInstallSources te da se u pakete na web-stanici postave izravne veze za preuzimanje. Pokretač za tu web-stranicu može se izraditi pomoću pravila ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">od verzije <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Android aplikacije ne mogu dobiti pristup korporacijskim ključevima. To pravilo nema utjecaja na njih.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Omogućuje vam da odredite proxy poslužitelj kojim se koristi <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima da mijenjaju postavke proxyja.
Ako odaberete da se proxy poslužitelj nikad ne upotrebljava i da se veza uvijek uspostavlja izravno, sve se ostale opcije zanemaruju.
Ako odaberete upotrebu sistemskih proxy postavki, sve se ostale opcije zanemaruju.
Ako odaberete automatsko otkrivanje proxy poslužitelja, sve se ostale opcije zanemaruju.
Ako odaberete fiksni način proxy poslužitelja, dodatne opcije možete odrediti pod stavkama "Adresa ili URL proxy poslužitelja" ili "Popis pravila o zaobilaženju proxyja odvojenih zarezima". ARC aplikacije upotrebljavat će samo HTTP proxy poslužitelj s najvišim prioritetom.
Ako odaberete da će se upotrebljavati .pac proxy skripta, morate navesti URL skripte u pravilu "URL prema proxy .pac datoteci".
Detaljne primjere možete pronaći ovdje:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ako omogućite tu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> i ARC aplikacije zanemaruju sve opcije koje se odnose na proxy navedene u naredbenom retku.
Ako se to pravilo ne postavi, korisnici će moći sami odabrati postavke proxyja.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Maksimiziraj prvi prozor preglednika pri prvom pokretanju</translation>
<translation id="3213821784736959823">Kontrolira primjenjuje li se ugrađeni DNS klijent u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako je to pravilo postavljeno na točno, primijenit će se ugrađeni DNS klijent ako je dostupan.
Ako je to pravilo postavljeno na netočno, ugrađeni DNS klijent nikad neće biti upotrijebljen.
Ako pravilo nije postavljeno, korisnici će moći mijenjati hoće li ugrađeni DNS klijent biti upotrijebljen uređivanjem oznaka chrome:// ili navođenjem oznaka naredbenog retka.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Ako je omogućeno, ovo pravilo prisilno uvozi početnu stranicu iz trenutačno zadanog preglednika. Ako je onemogućeno, početna se stranica ne uvozi. Ako nije postavljeno, korisniku može biti postavljen upit želi li uvesti stranicu ili do uvoza može doći automatski.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Dostupan je anoniman način rada</translation>
<translation id="3220624000494482595">Ako je kiosk aplikacija Android aplikacija, neće imati kontrolu nad <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verzijom, čak i ako se to pravilo postavi na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Obrasci URL-ova za dopuštanje instalacija proširenja, aplikacija i korisničkih skripti iz izvora</translation>
<translation id="3240609035816615922">Pravila za pristup konfiguraciji pisača.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Određuje koliko vremena treba proteći bez aktivnosti korisnika da bi se zaslon zatamnio tijekom napajanja izmjeničnom strujom.
Kada je postavljeno na vrijednost veću od nule, ovo pravilo određuje koliko vremena treba proteći u neaktivnosti prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zatamni zaslon.
Kada je ovo pravilo postavljeno na nulu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zatamnjuje zaslon tijekom neaktivnosti korisnika.
Kada nije postavljeno, upotrebljava se zadano vrijeme.
Vrijednost pravila treba navesti u milisekundama. Vrijednosti su ograničene na vrijeme kraće od odgode isključivanja zaslona i odgode neaktivnosti ili jednako tom vremenu (ako je postavljeno).</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kodiranja zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="3273221114520206906">Zadana postavka JavaScripta</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kanal izdanja</translation>
<translation id="3292147213643666827">Omogućuje da se proizvod <ph name="PRODUCT_NAME" /> ponaša kao proxy između pisača iz oblaka <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> i pisača iz starog sustava povezanih s računalom. Ako je ova postavka onemogućena ili nije konfigurirana, korisnici mogu omogućiti proxy ispisivanja na oblaku autentifikacijom putem svojih Google računa. Ako je ova postavka onemogućena, korisnici ne mogu omogućiti proxy, a računalu neće biti dopušteno dijeljenje pisača s oblakom <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Omogućuje završavanje postupaka u Upravitelju zadataka</translation>
<translation id="3307746730474515290">Kontrolira koje se vrste aplikacija/proširenja smiju instalirati i ograničava pristup za vrijeme izvođenja.
Ova postavka sadrži popis dopuštenih vrsta proširenja/aplikacija koje se mogu instalirati u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /> i hostova s kojima mogu stupiti u interakciju. Vrijednost je popis nizova, od kojih svaki treba biti jedan od sljedećih: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". Više informacija o tim vrstama potražite u dokumentaciji o proširenjima proizvoda <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Imajte na umu da to pravilo također utječe na proširenja i aplikacije čija se instalacija mora nametnuti popisom ExtensionInstallForcelist.
Ako je ta postavka konfigurirana, proširenja/aplikacije vrste koja nije na popisu neće se instalirati.
Ako ta postavka ostane nekonfigurirana, neće se primijeniti ograničenja o prihvatljivim vrstama proširenja/aplikacija.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje smiju upotrebljavati generiranje ključeva. Ako je uzorak URL-ova u pravilu "KeygenBlockedForUrls", to nadjačava ove iznimke.
Ako se to pravilo ne postavi, globalna zadana vrijednost upotrebljavat će se za sve web-lokacije iz pravila "DefaultKeygenSetting" ako je postavljeno, a u suprotnom iz korisnikove osobne konfiguracije.</translation>
<translation id="332771718998993005">Odredi naziv koji će se oglašavati kao odredište za <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se to pravilo postavi na niz koji nije prazan, taj će se niz upotrebljavati kao naziv odredišta za <ph name="PRODUCT_NAME" />. U suprotnom će naziv odredišta biti naziv uređaja. Ako se to pravilo ne postavi, naziv odredišta bit će naziv uređaja i vlasnik uređaja (ili korisnik s domene koja upravlja uređajem) moći će ga promijeniti. Duljina naziva ograničena je na 24 znaka.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Upotrijebi preglednik hosta prema zadanim postavkama</translation>
<translation id="3395348522300156660">Određuje pisače koje korisnik može upotrebljavati.
To se pravilo upotrebljava samo ako je pravilo <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> odabrano za <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />
Ako se to pravilo upotrebljava, korisniku su dostupni samo pisači s ID-ovima podudarnim s vrijednostima u tom pravilu. ID-ovi se moraju podudarati s unosima u datoteci navedenoj u pravilu <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Ako je to pravilo postavljeno na "istinito" ili ako nije konfigurirano, sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> omogućit će prijave gostiju. Prijave gostiju predstavljaju sesije anonimnih korisnika i zaporka nije potrebna.
Ako je to pravilo postavljeno na "lažno", sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> neće dopustiti pokretanje gostujućih sesija.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Primjenjuje minimalni Ograničeni način rada na YouTubeu i sprječava korisnike
da odaberu način rada s manje ograničenja.
Ako se ova postavka postavi na Strogo, strogi Ograničeni način rada na YouTubeu bit će uvijek aktivan.
Ako se postavi na Umjereno, korisnik će samo moći odabrati umjereni
ili strogi Ograničeni način rada na YouTubeu, ali neće moći onemogućiti
Ograničeni način rada.
Ako se ta postavka isključi ili se ne postavi neka vrijednost, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće primjenjivati Ograničeni način rada na YouTubeu. No vanjska pravila, primjerice YouTubeova pravila, i dalje mogu nametati Ograničeni način rada.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Omogućavanje predviđanja mreže</translation>
<translation id="3449886121729668969">Konfigurira postavke proxyja za <ph name="PRODUCT_NAME" />. Te postavke proxyja bit će dostupne i za ARC aplikacije.
To pravilo još nije spremno za upotrebu, pa ga nemojte upotrebljavati.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Određuje URL koji tražilica upotrebljava kako bi pružila web-stranicu nove kartice.
To pravilo nije obavezno. Ako nije postavljeno, neće se pružati web-stranica nove kartice.
To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="346731943813722404">Pravilo određuje trebaju li odgode upravljanja potrošnjom energije i ograničenje duljine sesije početi teći tek nakon što se uoči prva aktivnost korisnika u sesiji.
Ako se to pravilo postavi na istinito, odgode upravljanja potrošnjom energije i ograničenje duljine sesije neće početi teći dok se ne uoči prva aktivnost korisnika u sesiji.
Ako se to pravilo postavi na neistinito ili se ne postavi, odgode upravljanja potrošnjom energije i ograničenje duljine sesije počinju teći odmah po početku sesije.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Izbriši korisničke podatke nakon odjave</translation>
<translation id="348495353354674884">Omogućavanje virtualne tipkovnice</translation>
<translation id="3496296378755072552">Upravitelj zaporki</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfiguriraj ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Određuje URL tražilice koja se upotrebljava za pretraživanje slika. Zahtjevi za pretraživanje slat će se pomoću GET metode. Ako je postavljeno pravilo "DefaultSearchProviderImageURLPostParams", zahtjevi za pretraživanje slika umjesto toga upotrebljavat će POST metodu.
To je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, neće se upotrijebiti nijedna slika.
To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="350797926066071931">Omogući Prevoditelj</translation>
<translation id="3512226956150568738">Ako je klijentov model uređaja već podržavao ARC prije nego što je premještanje na ext4 bilo obavezno za izvođenje ARC-a i ako je pravilo ArcEnabled postavljeno na true, ta će se opcija ponašati kao AskUser (vrijednost 3). U svim ostalim slučajevima (ako model uređaja nije podržavao ARC ili ako je pravilo ArcEnabled postavljeno na false), ta je vrijednost ekvivalentna pravilu DisallowArc (vrijednost 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Omogući alternativne stranice pogrešaka</translation>
<translation id="3547954654003013442">Proxy postavke</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfiguriraj ponašanje autentifikacije tijekom prijave</translation>
<translation id="3627678165642179114">Omogući ili onemogući web-uslugu provjere pravopisa</translation>
<translation id="3646859102161347133">Postavljanje vrste povećala</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikona zadanog davatelja usluga pretraživanja</translation>
<translation id="3660562134618097814">Prenesi kolačiće SAML IdP-a tijekom prijave</translation>
<translation id="3687282113223807271">Usluga Sigurno pregledavanje prikazuje stranicu upozorenja kada korisnici dođu do web-lokacija koje su označene kao potencijalno zlonamjerne. Omogućavanje te postavke sprječava korisnike da ipak krenu dalje sa stranice upozorenja do zlonamjerne web-lokacije.
Ako je ta postavka onemogućena ili ako nije konfigurirana, korisnici prema želji mogu nastaviti do označene web-lokacije nakon što im se prikazalo upozorenje.
Više informacija o Sigurnom pregledavanju potražite na stranici https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfiguriraj crnu listu instalacije proširenja</translation>
<translation id="3711895659073496551">Obustavi</translation>
<translation id="3736879847913515635">Omogućivanje dodavanja osobe u upravitelju korisnika</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokiraj generiranje ključeva na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blokiraj način rada razvojnog programera</translation>
<translation id="3758089716224084329">Omogućuje vam da odredite proxy poslužitelj kojim se koristi <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima da mijenjaju postavke proxyja.
Ako odaberete da se proxy poslužitelj nikad ne upotrebljava i da se veza uvijek uspostavlja izravno, sve se ostale opcije zanemaruju.
Ako odaberete automatsko otkrivanje proxy poslužitelja, sve se ostale opcije zanemaruju.
Detaljne primjere možete pronaći ovdje:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ako omogućite tu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> i ARC aplikacije zanemarivat će sve opcije koje se odnose na proxy poslužitelj navedene u naredbenom retku.
Ako se ta pravila ne postave, korisnici će moći sami odabrati postavke proxyja.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Onemogući Razvojne alate</translation>
<translation id="3765260570442823273">Trajanje poruke upozorenja za odjavu u stanju mirovanja</translation>
<translation id="376931976323225993">Omogućuje određivanje je li web-lokacijama dopušteno automatsko pokretanje dodatka <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />. Automatsko pokretanje dodatka <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> može biti dopušteno za sve web-lokacije ili onemogućeno za sve web-lokacije.
Klik za reprodukciju omogućuje dodatku <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> da se pokrene, no korisnik mora kliknuti rezervirano mjesto da bi pokrenuo izvršavanje.
Ako se to pravilo ne postavi, korisnik će moći ručno promijeniti tu postavku.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Uključi nestandardni port u Kerberos SPN-u</translation>
<translation id="3780319008680229708">Ako se to pravilo postavi na "istinito", ikona Casta na alatnoj traci uvijek će se prikazivati na alatnoj traci ili u dodatnom izborniku te je korisnici neće moći ukloniti.
Ako se pravilo postavi na "neistinito" ili se ne postavi, korisnici će moći prikvačiti ili ukloniti ikonu putem njezinog kontekstnog izbornika.
Ako se pravilo "EnableMediaRouter" postavi na "neistinito", tada vrijednost tog pravila nema učinka i ikona na alatnoj traci neće se prikazivati.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Postavke upravljanja napajanjem kada korisnik postane neaktivan</translation>
<translation id="3793095274466276777">Konfigurira zadane provjere preglednika u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /> i sprječava korisnike da ih promijene. Ako omogućite ovu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> će prilikom svakog pokretanja provjeriti je li zadani preglednik i automatski se registrirati ako je moguće. Ako je ova postavka onemogućena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće nikad provjeravati je li zadani preglednik i onemogućit će korisničke kontrole za postavljanje ove opcije. Ako ova postavka nije podešena, korisnik će moći odrediti je li <ph name="PRODUCT_NAME" /> zadani preglednik i trebaju li korisničke obavijesti biti prikazane kada to nije slučaj.</translation>
<translation id="379602782757302612">Omogućuje da odredite koja proširenja korisnici NE mogu instalirati. Prethodno instalirana proširenja koja stavite na popis zabranjenih bit će onemogućena i korisnici ih neće moći omogućiti. Kad se proširenje koje je onemogućeno zbog toga što se nalazi na popisu zabranjenih ukloni s tog popisa, automatski će biti ponovo omogućeno.
Vrijednost "*" na popisu zabranjenih znači da nije dopušteno nijedno proširenje osim onih koja su izričito navedena na popisu dopuštenih.
Ako to pravilo nije postavljeno, korisnik može instalirati bilo koje proširenje u <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Konfigurira direktorij koji će <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavati za preuzimanje datoteka.
Ako postavite to pravilo, preglednik <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavat će navedeni direktorij bez obzira je li ga je korisnik naveo ili je označio okvir da se mjesto preuzimanja treba svaki put ponovo navesti.
Popis varijabli koje se mogu upotrijebiti potražite na http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrebljavat će se zadani direktorij za preuzimanja i korisnik će ga moći promijeniti.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Omogući proširenje TLS certifikata vezanih uz domenu (zastarjelo)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Odredi popis onemogućenih dodataka</translation>
<translation id="3816312845600780067">Omogući tipkovni prečac za izbjegavanje automatske prijave</translation>
<translation id="3820526221169548563">Omogućite značajku pristupačnosti tipkovnice na zaslonu.
Ako je ovo pravilo postavljeno na istinito, tipkovnica na zaslonu uvijek će biti omogućena.
Ako je ovo pravilo postavljeno na neistinito, tipkovnica na zaslonu uvijek će biti onemogućena.
Ako postavite ovo pravilo, korisnici ga ne mogu promijeniti niti nadjačati.
Ako ne postavite ovo pravilo, tipkovnica na zaslonu u početku je onemogućena, ali je korisnici mogu omogućiti u bilo kojem trenutku.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfiguriraj prefiks TalkGadget za hostove daljinskog pristupa</translation>
<translation id="383466854578875212">Omogućuje vam da odredite koji hostovi za lokalno slanje poruka neće biti podložni zabrani.
Vrijednost "*" na popisu nedopuštenih znači da su svi hostovi za lokalno slanje poruka zabranjeni i da će se učitati samo hostovi za lokalno slanje poruka koji su navedeni na popisu dopuštenih.
Prema zadanim postavkama svi su hostovi za lokalno slanje poruka dopušteni, ali ako su svi hostovi za lokalno slanje poruka prema pravilima zabranjeni, popis dopuštenih može se upotrijebiti za nadjačavanje tog pravila.</translation>
<translation id="384743459174066962">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju otvarati skočne prozore. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultPopupsSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Prijavljuje informacije o aktivnoj sesiji kioska, primjerice
ID i verziju aplikacije.
Ako se pravilo postavi na "false", informacije sesije kioska neće se
prijavljivati. Ako se postavi na "true" ili se ne postavi, prijavljivat će se
informacije sesije kioska.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Dodaje parametar dohvaćanju početne vrijednosti Varijacija u proizvodu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ako je navedeno, dodat će parametar upita zvan "restrict" URL-u koji se upotrebljava za dohvaćanje početne vrijednosti Varijacije. Vrijednost parametra bit će vrijednost navedena u tom pravilu.
Ako nije navedeno, neće mijenjati URL početne vrijednosti Varijacija.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimalna omogućena verzija SSL-a</translation>
<translation id="3864020628639910082">Određuje URL tražilice koja se upotrebljava za davanje prijedloga pretraživanja. URL treba sadržavati niz "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />" koji će se u trenutku upita zamijeniti tekstom koji je korisnik dotad unio.
To pravilo nije obavezno. Ako se ne postavi, URL-ovi prijedloga neće se upotrebljavati.
Googleov URL prijedloga može se navesti kao: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
To će se pravilo poštovati samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="3866249974567520381">Opis</translation>
<translation id="3868347814555911633">To je pravilo aktivno samo u prodajnom načinu.
Navodi proširenja koja se automatski instaliraju za korisnike demo verzije, za uređaje u prodajnom načinu. Ta se proširenja spremaju na uređaj i mogu se instalirati izvanmrežno, nakon instalacije.
Svaki unos popisa sadrži rječnik koji mora uključivati ID proširenja u polju "extension-id" i njegov URL za ažuriranje u polju "update-url".</translation>
<translation id="3877517141460819966">Integrirani način dvostruke autentifikacije</translation>
<translation id="388237772682176890">To je pravilo obustavljeno u verziji M53 i uklonjeno u verziji M54 jer je uklonjena podrška za SPDY/3.1.
Onemogućuje upotrebu protokola SPDY za uslugu <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako je to pravilo omogućeno, protokol SPDY neće biti dostupan na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Onemogućivanjem tog pravila dopustit će se upotreba protokola SPDY.
Ako se to pravilo ne postavi, SPDY će biti dostupan.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Pravila o brzom otključavanju</translation>
<translation id="3891357445869647828">Omogući JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Onemogućuje Alate za razvojne programere i konzolu JavaScripta.
Ako omogućite tu postavku, više neće biti moguće pristupiti Alatima za razvojne programere i više se neće moći provjeravati elementi web-lokacija. Bit će onemogućeni svi tipkovni prečaci i stavke izbornika ili kontekstnih izbornika za otvaranje Alata za razvojne programere ili konzole JavaScripta.
Ako se ta opcija onemogući ili ne postavi, korisnik može upotrebljavati Alate za razvojne programere i konzole JavaScripta.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Postavi preporučene jezike za javnu sesiju</translation>
<translation id="3911737181201537215">To pravilo nema utjecaja na Androidovo bilježenje u zapisnike.</translation>
<translation id="391531815696899618">Onemogućuje sinkronizaciju Google diska u aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kada je postavljeno na točno. U tom se slučaju nikakvi podaci ne prenose na Google disk.
Ako nije postavljeno ili je postavljeno na netočno, korisnici će moći prenositi datoteke na Google disk.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL prema proxy .pac datoteci</translation>
<translation id="3939893074578116847">Slanje mrežnih paketa poslužitelju za upravljanje radi praćenja online statusa kako bi
poslužitelj mogao otkriti je li uređaj offline.
Ako se to pravilo postavi na True, slat će se mrežni paketi za praćenje (takozvani <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Ako se postavi na False ili se ne postavi, paketi se neće slati.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Ako je točno, daljinsko atestiranje dopušteno je za uređaj i certifikat će se automatski generirati i prenijeti na poslužitelj za upravljanje uređajem.
Ako se postavi na netočno ili se ne postavi, certifikat se neće generirati i pozivi API-ju proširenja enterprise.platformKeys neće uspjeti.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Omogućuje pristup popisu URL-ova</translation>
<translation id="3965339130942650562">Privremeni prekid do izvršavanja odjave korisnika u stanju mirovanja</translation>
<translation id="3973371701361892765">Nikada nemoj automatski sakriti policu</translation>
<translation id="3984028218719007910">Određuje hoće li sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zadržati lokalne podatke računa nakon odjave. Ako je to pravilo postavljeno na "istinito", sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zadržava trajne račune i svi podaci s korisnikove sesije bit će odbačeni nakon odjave. Ako je to pravilo postavljeno na "lažno" ili ako nije konfigurirano, uređaj će možda zadržavati (kriptirane) lokalne korisničke podatke.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL-ovi koji će dobiti pristup uređajima za videosnimanje na SAML stranicama za prijavu</translation>
<translation id="4001275826058808087">IT administratori za poslovne uređaje pomoću te oznake mogu kontrolirati hoće li korisnici moći iskoristiti ponude registracijom OS-a Chrome.
Ako je ovo pravilo postavljeno na istinito ili ako nije postavljeno, korisnici će moći iskoristiti ponude registracijom OS-a Chrome.
Ako je pravilo postavljeno na neistinito, korisnici neće moći iskoristiti ponude.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Omogućavanje pozivanja dijaloga za odabir datoteka</translation>
<translation id="4012737788880122133">Kada se pravilo postavi na True, onemogućuju se automatska ažuriranja.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uređaji automatski traže ažuriranja kada ta postavka nije konfigurirana ili je postavljena na False.
Upozorenje: preporučuje se da automatska ažuriranja budu uvijek uključena da korisnici mogu primati ažuriranja softvera i važne sigurnosne ispravke. Isključivanje automatskih ažuriranja korisnike može izložiti opasnosti.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Kolačići prenijeti na korisnikov profil nisu dostupni Android aplikacijama.</translation>
<translation id="402759845255257575">Nemoj dopustiti nijednoj web-lokaciji da pokreće JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Omogući zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="4039085364173654945">Nadzire smije li podsadržaj treće strane na stranici prikazivati skočni dijaloški okvir HTTP Basic Auth. Obično je to onemogućeno radi obrane od krađe identiteta. Ako ovo pravilo nije postavljeno, to je onemogućeno i podsadržajima treće strane neće biti dopušteno prikazivanje skočnog dijaloškog okvira HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Onemogući SPDY protokol</translation>
<translation id="408029843066770167">Dopusti upute Googleovoj usluzi za vrijeme</translation>
<translation id="4088589230932595924">Anoniman način rada prisilno je uključen</translation>
<translation id="4088983553732356374">Omogućuje vam da odredite je li web-lokacijama dopušteno postavljanje lokalnih podataka. Postavljanje lokalnih podataka može biti dopušteno za sve web-lokacije ili odbijeno za sve web-lokacije.
Ako se pravilo postavi na "Zadrži kolačiće za vrijeme trajanja sesije", kolačići će se izbrisati po završetku sesije. Ako se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvodi u pozadini, sesija se možda neće završiti dok se ne zatvori posljednji prozor. Više informacija o konfiguriranju tog ponašanja potražite u pravilu "BackgroundModeEnabled".
Ako se to pravilo ne postavi, koristit će se pravilo "AllowCookies" i korisnik će ga moći promijeniti.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Preusmjeri na SAML IdP nakon korisnikove potvrde</translation>
<translation id="410478022164847452">Određuje koliko vremena treba proteći bez aktivnosti korisnika da bi se izvršila radnja neaktivnosti tijekom napajanja izmjeničnom strujom.
Kada je pravilo postavljeno, određuje koliko vremena treba proteći u neaktivnosti prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pokrene radnju neaktivnosti, što se može konfigurirati zasebno.
Kada pravilo nije postavljeno, upotrebljava se zadano vrijeme.
Vrijednost pravila treba navesti u milisekundama.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Onemogući provedbu Transparentnosti certifikata za popis URL-ova</translation>
<translation id="4121350739760194865">Sprječavanje prikaza promocija aplikacija na stranici Nova kartica</translation>
<translation id="4157003184375321727">Izvješće o verziji OS-a i opreme</translation>
<translation id="4183229833636799228">Zadana postavka za dodatak <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL za validaciju tokena za autentifikaciju klijenta za daljinski pristup</translation>
<translation id="4203389617541558220">Ograniči aktivno vrijeme uređaja određivanjem vremena za automatska ponovna pokretanja.
Kada se to pravilo postavi, određuje duljinu aktivnog vremena uređaja nakon kojeg je određeno automatsko ponovno pokretanje.
Kada se to pravilo ne postavi, aktivno vrijeme uređaja nije ograničeno.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga ne mogu promijeniti ili premostiti.
Automatsko ponovno pokretanje određeno je za odabrano vrijeme, ali može se odgoditi na uređaju do 24 sata ako korisnik trenutačno upotrebljava uređaj.
Napomena: trenutačno su automatska ponovna pokretanja omogućena samo dok se prikazuje zaslon za prijavu ili dok traje sesija aplikacije kioska. To će se u budućnosti promijeniti i pravilo će se primjenjivati uvijek, bez obzira na to je li neka određena vrsta sesije u tijeku ili nije.
Vrijednost pravila treba navesti u sekundama. Zadana je najmanja vrijednost 3600 (jedan sat).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Korisnicima se prikazuju samo pisači na popisu dopuštenih</translation>
<translation id="420512303455129789">Rječnik koji mapira URL-ove na Booleovu oznaku koja određuje hoće li pristup hostu biti dopušten (točno) ili blokiran (netočno).
To je pravilo za internu upotrebu preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Vrijeme do zaključavanja zaslona</translation>
<translation id="423797045246308574">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju upotrebljavati generiranje ključeva. Ako je uzorak URL-ova u pravilu "KeygenAllowedForUrls", ovo pravilo nadjačava te iznimke.
Ako se to pravilo ne postavi, globalna zadana vrijednost upotrebljavat će se za sve web-lokacije iz pravila "DefaultKeygenSetting" ako je postavljeno, a u suprotnom iz korisnikove osobne konfiguracije.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Za Android aplikacije ne upotrebljava se predmemorija. Ako više korisnika instalira istu Android aplikaciju, ta će se aplikacija preuzeti iznova za svakog korisnika.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Ne</translation>
<translation id="4261820385751181068">Oznaka zemlje/jezika za zaslon za prijavu na uređaju</translation>
<translation id="427632463972968153">Određuje parametre koji se upotrebljavaju prilikom pretraživanja slika pomoću POST metode. Sastoji se od zarezom odvojenih parova naziv/vrijednost. Ako je vrijednost parametar predloška, primjerice {imageThumbnail} u gornjem primjeru, zamijenit će se podacima stvarne minijature slike.
To je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, zahtjev za pretraživanje slika poslat će se pomoću GET metode.
To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="4294280661005713627">Postavlja ciljnu verziju za Automatska ažuriranja.
Određuje prefiks ciljne verzije na koju bi se proizvod <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> trebao ažurirati. Ako je verzija na uređaju starija od navedenog prefiksa, ažurirat će se na najnoviju verziju s navedenim prefiksom. Ako uređaj već ima noviju verziju, ništa se neće promijeniti (tj. neće se vratiti na stariju verziju) i uređaj će ostati na trenutačnoj verziji. Format prefiksa funkcionira prema komponentama kao što je prikazano u sljedećem primjeru:
"" (ili nije konfigurirano): ažuriranje na najnoviju dostupnu verziju.
"1412.": ažuriranje na bilo koju verziju podređenu verziji 1412 (npr. 1412.24.34 ili 1412.60.2)
"1412.2.": ažuriranje na bilo koju verziju podređenu verziji 1412.2 (npr. 1412.2.34 ili 1412.2.2)
"1412.24.34": ažuriranje samo na tu konkretnu verziju.
Upozorenje: ne preporučuje se konfigurirati ograničenja verzije jer korisnici tako možda neće primati ažuriranja softvera i važne sigurnosne ispravke. Ograničavanje ažuriranja na određeni prefiks verzije korisnike može izložiti opasnosti.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Navodi popis aplikacija koje se mogu omogućiti kao aplikacije za izradu bilježaka na zaključanom zaslonu uređaja sa sustavom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ako je željena aplikacija za izradu bilježaka omogućena na zaključanom zaslonu, zaključani će zaslon sadržavati element korisničkog sučelja za pokretanje željene aplikacije.
Kada se pokrene, aplikacija će moći izraditi prozor aplikacije na zaključanom zaslonu i podatkovne stavke (bilješke) u kontekstu zaključanog zaslona. Aplikacija će moći uvesti izrađene bilješke u sesiju primarnog korisnika kada se ta sesija otključa. Na zaključanom zaslonu trenutačno su podržane samo Chromeove aplikacije za izradu bilježaka.
Ako se to pravilo postavi, korisnik će moći uključiti aplikaciju na zaključanom zaslonu samo ako se ID proširenja aplikacije nalazi na popisu vrijednosti tog pravila.
Stoga će postavljanje tog pravila za prazan popis posve onemogućiti izradu bilježaka na zaključanom zaslonu.
Napominjemo da prisutnost ID-a aplikacije u pravilima ne mora značiti da će korisnik moći omogućiti aplikaciju kao aplikaciju za izradu bilježaka na zaključanom zaslonu, na primjer na Chromeu 61 skup dostupnih aplikacija dodatno je ograničen platformom.
Ako se to pravilo ne postavi, pravila neće nametati ograničenja za skup aplikacija koje korisnik može omogućiti na zaključanom zaslonu.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Omogući DHE pakete šifri u TLS-u</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 ili noviji</translation>
<translation id="4322842393287974810">Dopusti kiosk aplikaciji pokrenutoj automatski bez odgode da upravlja verzijom proizvoda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Dodaj gumb za odjavu na programsku traku</translation>
<translation id="4347908978527632940">Ako se pravilo postavi na "True" i korisnik je nadzirani korisnik, onda druge Androidove aplikacije mogu postaviti upit za korisnikova ograničenja za web putem davatelja sadržaja.
Ako se pravilo postavi na "False" ili se ne postavi, onda davatelj sadržaja neće vraćati nikakve podatke.</translation>
<translation id="436581050240847513">Izvješća o mrežnim sučeljima uređaja</translation>
<translation id="4372704773119750918">Ne dopusti poslovnom korisniku da bude dio višestrukog profila (primarnom ili sekundarnom)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Dopusti svim web-lokacijama prikazivanje svih slika</translation>
<translation id="437791893267799639">Postavljanje pravila poništeno, onemogući premještanje podataka i ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfiguriranje daljinskog atestiranja TPM mehanizmom.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Ako se to pravilo postavi na netočno, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće povremeno slati upite Googleovu poslužitelju radi dohvaćanja točne vremenske oznake. Ti će se upiti omogućiti ako se pravilo postavi na točno ili se ne postavi.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ručno određivanje proxy postavki</translation>
<translation id="4429220551923452215">Omogućuje ili onemogućuje prečace aplikacija u traci oznaka.
Ako se to pravilo ne postavi, korisnik može odabrati hoće li prikazati prečace aplikacija u kontekstnom izborniku trake oznaka ili ih iz njega sakriti.
Ako je to pravilo konfigurirano, korisnik ga ne može promijeniti, a prečac aplikacije prikazivat će se uvijek, odnosno nikad.</translation>
<translation id="443665821428652897">Izbriši podatke o web-lokacijama prilikom isključivanja preglednika (obustavljeno)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Navedite popis zastarjelih značajki web-platformi kako biste ih privremeno ponovo omogućili.
To pravilo pruža administratorima mogućnost ponovnog omogućivanja zastarjelih značajki web-platformi na ograničeno vrijeme. Značajke se identificiraju oznakom niza i one značajke koje odgovaraju oznakama koje se nalaze na popisu navedenom u tom pravilu omogućit će se ponovo.
Ako se to pravilo ne postavi ili ako je popis prazan ili se ne podudara s jednom od podržanih oznaka niza, sve zastarjele značajke web-platformi ostat će onemogućene.
Iako je pravilo podržano na prethodno navedenim platformama, značajka koju omogućuje može biti dostupna na manje platformi. Neke zastarjele značajke web-platformi ne mogu se ponovo omogućiti. Samo one koje su izričito navedene u nastavku mogu se ponovo omogućiti na ograničeno vrijeme koje se razlikuje od značajke do značajke. Općeniti oblik oznake niza bit će [Nazivzastarjeleznačajke]_EffectiveUntil[ggggmmdd]. Ako vas zanima, namjeru promjene značajke web-platforme možete pronaći na stranici https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Omogući zaključavanje kada uređaj prijeđe u stanje mirovanja ili se isključi</translation>
<translation id="4449545651113180484">Zakreni zaslon u smjeru kazaljke na satu 270 stupnjeva</translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokiraj kolačiće trećih strana</translation>
<translation id="4474167089968829729">Omogući spremanje zaporki u upravitelj zaporki</translation>
<translation id="4476769083125004742">Ako se to pravilo postavi na <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, Android aplikacije ne mogu pristupiti podacima o lokaciji. Ako to pravilo postavite na bilo koju drugu vrijednost ili ga ne postavite, korisniku se prikazuje upit o pristanku kada Android aplikacija želi pristupiti podacima o lokaciji.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Nametni Sigurno pretraživanje</translation>
<translation id="4482640907922304445">Pokazuje gumb Početna na alatnoj traci proizvoda <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ako omogućite ovu postavku, gumb Početna prikazivat će se uvijek. Ako onemogućite ovu postavku, gumb Početna neće se nikad prikazivati. Ako omogućite ili onemogućite ovu postavku, korisnici neće moći promijeniti ni poništiti ovu postavku u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ako ovo pravilo nije postavljeno, korisnik će moći odabrati želi li da se prikazuje gumb Početna.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfiguriraj URL stranice nove kartice</translation>
<translation id="4492287494009043413">Onemogući izradu snimki zaslona</translation>
<translation id="450537894712826981">Konfigurira veličinu predmemorije koju će <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavati za pohranu predmemoriranih medijskih datoteka na disku.
Ako postavite ovo pravilo, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavat će ponuđenu veličinu predmemorije, bez obzira je li korisnik označio "--media-cache-size". Vrijednost navedena u ovom pravilu nije čvrsto postavljena granica, već prijedlog za sustav predmemoriranja; svaka vrijednost ispod nekoliko megabajta premala je i zaokružit će se na prihvatljivi minimum.
Ako je vrijednost ovog pravila 0, upotrijebit će se zadana veličina predmemorije, ali je korisnik neće moći promijeniti.
Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrijebit će se zadana veličina i korisnik će je moći nadjačati oznakom --media-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Ako se to pravilo postavi na "točno" ili se ne postavi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bit će omogućen i korisnici će ga moći pokrenuti putem izbornika aplikacije, kontekstnih izbornika na stranici, medijskih kontrola na web-lokacijama koje podržavaju Cast te ikone Casta na alatnoj traci (ako je prikazana).
Ako se pravilo postavi na "netočno", <ph name="PRODUCT_NAME" /> bit će onemogućen.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Pitaj kad web-lokacija želi pratiti fizičku lokaciju korisnika</translation>
<translation id="4519046672992331730">Omogućuje prijedloge pretraživanja u višenamjenskom okviru usluge <ph name="PRODUCT_NAME" /> i sprječava korisnike da promijene tu postavku.
Ako omogućite ovu postavku, upotrebljavaju se prijedlozi pretraživanja.
Ako onemogućite ovu postavku, prijedlozi pretraživanja nikad se ne upotrebljavaju.
Ako omogućite ili onemogućite ovu postavku, korisnici neće moći promijeniti niti poništiti ovu postavku na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako ovo pravilo nije postavljeno, bit će omogućeno, ali će ga korisnici moći promijeniti.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju prikazivati slike. Ako se ovo pravilo ne postavi, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultImagesSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Instaliranje Android aplikacija može se nametnuti s konzole Google Admina putem Google Playa. One ne upotrebljavaju to pravilo.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Naziv ograničenja za Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokalni računi na uređaju</translation>
<translation id="4555850956567117258">Omogući daljinsku ovjeru za korisnika</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL web-stranice nove kartice zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="4600786265870346112">Omogućivanje velikog pokazivača</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfiguriraj popis nedopuštenih za lokalno slanje poruka</translation>
<translation id="4617338332148204752">Preskoči provjeru metaoznaka u okviru <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfiguriraj bijelu listu instalacije proširenja</translation>
<translation id="4632343302005518762">Dopusti proizvodu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> rukovanje navedenim vrstama sadržaja</translation>
<translation id="4633786464238689684">Mijenja se zadano ponašanje tipki u skroz gornjem redu u funkcijske tipke.
Ako se pravilo postavi na istinito, najgornji red tipki na tipkovnici prema zadanim će postavkama izvršavati naredbe funkcijskih tipki. Da bi se njihovo ponašanje vratilo na medijske tipke, potrebno je pritisnuti tipku za pretraživanje.
Ako se pravilo postavi na neistinito ili se ne postavi, tipkovnica će izvršavati naredbe medijskih tipki prema zadanim postavkama, a naredbe funkcijskih tipki izvršavat će se ako se istovremeno drži tipka za pretraživanje.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Nazivi hostova za lokalno slanje poruka koje treba izuzeti s popisa nedopuštenih</translation>
<translation id="4650759511838826572">Onemogući sheme URL protokola</translation>
<translation id="465099050592230505">URL web-trgovine tvrtke (obustavljeno)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Postavke upravljanja proširenjima</translation>
<translation id="4668325077104657568">Zadana postavka slika</translation>
<translation id="467236746355332046">Podržane značajke:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Prilagođava popis uzoraka URL-ova koje bi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> uvijek trebao generirati.
Ako se to pravilo ne postavi, zadani će se ispunjivač upotrebljavati za sve web-lokacije određene pravilom "ChromeFrameRendererSettings".
Primjere uzoraka pogledajte na https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Otvori popis URL-ova</translation>
<translation id="4680961954980851756">Omogući Automatsko popunjavanje</translation>
<translation id="4722399051042571387">Ako se postavi na False, korisnici neće moći postavljati PIN-ove koji su slabi ili ih je lako odgonetnuti.
Primjeri slabih PIN-ova uključuju: PIN-ove koji se sastoje od jedne te iste znamenke (1111), PIN-ove u kojima se znamenke povećavaju za 1 (1234), PIN-ove u kojima se znamenke smanjuju za 1 (4321) i PIN-ove koji su previše česti.
Prema zadanim postavkama korisnicima će se prikazivati upozorenje, a ne pogreška, ako se PIN smatra slabim.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Omogući prijelaz vatrozida iz klijenta za daljinski pristup</translation>
<translation id="4725123658714754485">Kontrolira šalju li se Googleu izvješća o mjernim podacima o upotrebi i dijagnostičkim podacima, uključujući izvješća o rušenju. Ako se postavi na točno, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> slat će izvješća o mjernim podacima o upotrebi i dijagnostičkim podacima. Ako se ne konfigurira ili se postavi na netočno, onemogućit će se izvješćivanje o mjernim i dijagnostičkim podacima.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Omogući Androidovu uslugu sigurnosnog kopiranja</translation>
<translation id="4733471537137819387">Pravila koja se odnose na integriranu HTTP autentifikaciju.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Poslužitelji koje <ph name="PRODUCT_NAME" /> može ovlastiti.
Razdvojite više poslužitelja zarezima. Zamjenski su znakovi (*) dopušteni.
Ako ne postavite ovo pravilo, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće dodijeliti vjerodajnice korisnika čak ni ako otkrije da je poslužitelj na intranetu.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klijentski certifikat za povezivanje s pravilom RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Omogući značajku pristupačnosti velikog pokazivača.
Ako se to pravilo postavi na točno, veliki će pokazivač uvijek biti omogućen.
Ako se to pravilo postavi na netočno, veliki će pokazivač uvijek biti onemogućen.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga ne mogu promijeniti ili premostiti.
Ako se to pravilo ne postavi, veliki će pokazivač u početku biti onemogućen, ali korisnici ga mogu omogućiti u bilo kojem trenutku.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfiguriranje ponašanja ažuriranja <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> opreme</translation>
<translation id="4807950475297505572">Uklanjaju se korisnici koji najdulje nisu upotrebljavani dok se ne oslobodi dovoljno prostora</translation>
<translation id="4815725774537609998">Pravilo je obustavljeno, upotrijebite ProxyMode.
Omogućuje vam da odredite proxy poslužitelj kojim se koristi <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima da mijenjaju postavke proxyja.
Ako odaberete da se proxy poslužitelj nikad ne upotrebljava i da se veza uvijek uspostavlja izravno, sve se ostale opcije zanemaruju.
Ako odaberete upotrebu proxy postavki sustava ili automatsko otkrivanje proxy poslužitelja, sve se ostale opcije zanemaruju.
Ako odaberete ručne postavke proxy poslužitelja, dodatne opcije možete navesti pod stavkama "Adresa ili URL proxy poslužitelja", 'URL prema .pac datoteci proxy poslužitelja" i "Popis pravila o zaobilaženju proxyja odvojenih zarezima". ARC aplikacije upotrebljavat će samo HTTP proxy poslužitelj s najvišim prioritetom.
Detaljne primjere možete pronaći ovdje:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ako omogućite tu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> zanemarivat će sve opcije koje se odnose na proxy poslužitelj navedene u naredbenom retku.
Ako se to pravilo ne postavi, korisnici će moći sami odabrati postavke proxyja.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Dopuštanje poslovnom korisniku da bude primarni i sekundarni (zadano ponašanje za korisnike kojima se ne upravlja)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Radnja koja se poduzima kada se dosegne odgoda zbog neaktivnosti dok računalo pokreće baterija</translation>
<translation id="4834526953114077364">Uklanjaju se korisnici koji najdulje nisu upotrebljavani, a koji se nisu prijavili u prethodna 3 mjeseca dok se ne oslobodi dovoljno prostora</translation>
<translation id="4838572175671839397">Sadrži regularni izraz koji se upotrebljava za utvrđivanje korisnika koji se mogu prijaviti na uslugu <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Prikazuje se odgovarajuća pogreška ako se korisnik pokuša prijaviti korisničkim imenom koje se ne podudara s uzorkom.
Ako se ovo pravilo ne postavi ili ostavi prazno, korisnik se može prijaviti na uslugu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Dopusti način punog zaslona</translation>
<translation id="4869787217450099946">Određuje jesu li dopuštena blokiranja aktivacije zaslona. Ta blokiranja mogu tražiti proširenja putem API-ja proširenja za upravljanje napajanjem.
Ako je to pravilo postavljeno na točno ili ako nije postavljeno, blokiranja aktivacije zaslona primjenjivat će se radi upravljanja napajanjem.
Ako je to pravilo postavljeno na netočno, ti će se zahtjevi zanemarivati.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maksimalna verzija SSL-a omogućena</translation>
<translation id="4881315447528084360">Određuje popis aplikacija i proširenja koja se instaliraju u pozadini,
bez interakcije s korisnikom, i koje korisnik ne može deinstalirati niti
onemogućiti. Sva dopuštenja koja aplikacije/proširenja
zahtijevaju dodjeljuju se implicitno, bez interakcije s korisnikom,
uključujući sva dodatna dopuštenja koja bi buduće verzije
aplikacije/proširenja mogli zahtijevati. Osim toga, dopuštenja se dodjeljuju
za API-je proširenja enterprise.deviceAttributes i enterprise.platformKeys.
(Ta dva API-ja nisu dostupna aplikacijama/proširenjima koji nisu prisilno
instalirani.)
Ovo pravilo ima prednost pred potencijalno sukobljenim pravilom <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />. Ako se s popisa ukloni aplikacija ili proširenje koji su prethodno bili prisilno instalirani, <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatski će ga deinstalirati.
Za instance Windowsa koje nisu pridružene <ph name="MS_AD_NAME" /> domeni prisilna instalacija ograničena je na aplikacije i proširenja navedene u Chrome web-trgovini.
Korisnici mogu izmijeniti izvorni kôd proširenja pomoću Alata za razvojne programere (zbog čega proširenje može prestati funkcionirati). Ako to predstavlja problem, postavite pravilo <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Svaka stavka pravila niz je koji sadrži ID proširenja i URL za "ažuriranje" odvojene točkom-zarezom (<ph name="SEMICOLON" />). ID proširenja niz je od 32 slova koji se primjerice može pronaći na <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> u načinu rada razvojnog programera. URL za "ažuriranje" treba usmjeravati na XML dokument manifesta ažuriranja kako je opisano u dokumentu <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. URL za "ažuriranje" postavljen u ovom pravilu upotrebljava se samo za prvo instaliranje, dok će se za daljnja ažuriranja proširenja upotrebljavati URL ažuriranja naveden u manifestu proširenja.
Na primjer, <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> instalira aplikaciju <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> sa standardnog URL-a za "ažuriranje" Chrome web-trgovine. Više informacija o hostingu proširenja potražite ovdje: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Ako se to pravilo ne postavi, aplikacije ili proširenja neće se instalirati automatski i korisnik može deinstalirati bilo koju aplikaciju ili proširenje u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Određuje parametre koji se upotrebljavaju prilikom pretraživanja prijedloga pomoću POST metode. Sastoji se od zarezom odvojenih parova naziv/vrijednost. Ako je vrijednost parametar predloška, primjerice {searchTerms} u gornjem primjeru, zamijenit će se podacima stvarnih pojmova za pretraživanje.
To je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, zahtjev za predloženo pretraživanje poslat će se pomoću GET metode.
To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="489803897780524242">Parametar koji kontrolira položaj pojma za pretraživanje za zadanog pružatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="4899708173828500852">Omogući Sigurno pregledavanje</translation>
<translation id="4906194810004762807">Brzina osvježavanja za pravilo uređaja</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast prijemnik</translation>
<translation id="4962262530309732070">Ako se pravilo postavi na točno ili se ne konfigurira, <ph name="PRODUCT_NAME" /> dopustit će dodavanje osoba iz upravitelja korisnika.
Ako se pravilo postavi na netočno, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće dopustiti izradu novih profila iz upravitelja profila.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Omogućuje vam da navedete popis uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije za koje <ph name="PRODUCT_NAME" /> treba automatski odabrati klijentski certifikat, ako web-lokacija zahtijeva certifikat.
Vrijednost mora biti polje JSON rječnika u nizovima. Svaki rječnik mora biti u obliku { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, pri čemu je $URL_PATTERN uzorak postavke sadržaja. $FILTER ograničava između kojih će klijentskih certifikata preglednik automatski birati. Neovisno o filtru, birat će se samo certifikati koji se podudaraju sa zahtjevom poslužitelja za certifikat. Ako je $FILTER u obliku { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, dodatno se biraju samo klijentski certifikati koje izdaje certifikat koji ima CommonName $ISSUER_CN. Ako je $FILTER prazan rječnik {}, odabir klijentskih certifikata nije dodatno ograničen.
Ako se to pravilo ne postavi, neće biti automatskog odabira ni za jednu web-lokaciju.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Ako se postavi pravilo "OffHours", navedena pravila za uređaje zanemaruju se (upotreba zadanih postavki tih pravila) tijekom navedenih vremenskih intervala. Chrome ponovo primjenjuje pravila za uređaje na svaki događaj kada razdoblje "OffHours" započne ili završi. Korisnik će dobiti obavijest i morat će se odjaviti kada vrijeme za "OffHours" završi i kada se postavke pravila za uređaje promijene (odnosno kada je korisnik prijavljen računom koji nije dopušten).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Vrste podataka:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Dopusti pokretanje dodataka koji su zastarjeli</translation>
<translation id="4988291787868618635">Radnja koja će se izvršiti kada nastupi odgoda neaktivnosti</translation>
<translation id="4995548127349206948">Je li NTLMv2 autentifikacija omogućena.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Dopusti pristup web-lokacijama izvan paketa sadržaja</translation>
<translation id="5052081091120171147">Ako je omogućeno, ovo pravilo prisilno uvozi povijest pregledavanja iz trenutačno zadanog preglednika. Ako je omogućeno, ovo pravilo također utječe na dijaloški okvir za uvoz. Ako je onemogućeno, povijest pregledavanja se ne uvozi. Ako nije postavljeno, korisniku može biti postavljen upit želi li uvesti povijest pregledavanja ili do uvoza može doći automatski.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Povećalo je onemogućeno</translation>
<translation id="5067143124345820993">Popis korisnika kojima je dopuštena prijava</translation>
<translation id="5068140065960598044">Pravila oblaka za <ph name="PRODUCT_NAME" /> nadjačavaju pravila računala.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Onemogući pregled ispisa</translation>
<translation id="5090209345759901501">Proširi postavku Flash sadržaja na sav sadržaj</translation>
<translation id="5105313908130842249">Odgoda zaključavanja zaslona za vrijeme baterijskog napajanja</translation>
<translation id="5108031557082757679">Onemogućeni pisači za uređaje tvrtke</translation>
<translation id="5130288486815037971">Omogućivanje RC4 paketa šifri u TLS-u</translation>
<translation id="5141670636904227950">Postavljanje zadane vrste povećala na "omogućeno" na zaslonu za prijavu</translation>
<translation id="5142301680741828703">Uvijek prikaži sljedeće URL obrasce u okviru <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Omogućuje vam da odredite dodatne parametre koji se upotrebljavaju kada <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> pokreće uslugu <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrebljavat će se zadani naredbeni redak.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Učestalost slanja mrežnih paketa za praćenje u milisekundama.
Ako se to pravilo ne postavi, zadani interval iznosi 3 minute. Minimalni
je interval 30 sekundi, a maksimalni 24 sata, a vrijednosti izvan raspona
svest će se na taj raspon.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfiguracija Google diska u proizvodu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Omogućuje određivanje proširenja koja ne podliježu crnoj listi.
Vrijednost * na crnoj listi znači da su sva proširenja na crnoj listi i da korisnici mogu instalirati samo proširenja koja su na bijeloj listi.
Prema zadanim postavkama sva su proširenja na bijeloj listi, no ako su sva proširenja prema pravilu na crnoj listi, bijela lista može se upotrebljavati za poništavanje tog pravila.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Omogućuje upotrebu zamjenskih stranica pogrešaka koje su ugrađene u proizvod <ph name="PRODUCT_NAME" /> (poput "Stranica nije pronađena") te sprječava korisnike da promijene tu postavku. Ako omogućite ovu postavku, upotrebljavat će se zamjenske stranice pogrešaka. Ako onemogućite ovu postavku, zamjenske stranice pogrešaka neće se nikada upotrebljavati. Ako omogućite ili onemogućite ovu postavku, korisnici neće moći promijeniti niti poništiti ovu postavku u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ako pravilo nije postavljeno, to će biti omogućeno, ali korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Blokiranje načina rada razvojnog programera.
Ako se to pravilo postavi na točno, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sprječava pokretanje uređaja u načinu rada razvojnog programera. Sustav će odbiti pokretanje i prikazati zaslon pogreške kada je način rada razvojnog programera uključen.
Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na lažno, način rada razvojnog programera bit će dostupan za uređaj.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju prikazivati obavijesti. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultNotificationsSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Za Android aplikacije to pravilo utječe samo na mikrofon. Kada se to pravilo postavi na True, mikrofon je isključen za sve Android aplikacije, bez iznimke.</translation>
<translation id="523505283826916779">Postavke pristupačnosti</translation>
<translation id="5247006254130721952">Blokiraj opasna preuzimanja</translation>
<translation id="5255162913209987122">Može se preporučiti</translation>
<translation id="527237119693897329">Omogućuje vam da odredite koji se hostovi za lokalno slanje poruka ne bi smjeli učitavati.
Vrijednost "*" na popisu nedopuštenih znači da su svi hostovi za lokalno slanje poruka zabranjeni, osim u slučaju kada su izričito navedeni na popisu dopuštenih.
Ako se to pravilo ne postavi, usluga <ph name="PRODUCT_NAME" /> učitat će sve instalirane hostove za lokalno slanje poruka.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Ako se postavi na True, korisnik može upotrebljavati hardver na Chrome uređajima za daljinsko atestiranje identiteta CA-u privatnosti putem API-ja <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> pomoću funkcije <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Ako se postavi na False ili ako se ne postavi, pozivi API-ju vratit će kôd pogreške.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Ako se to pravilo postavi, raspon UDP priključaka kojima se koristi WebRTC ograničen je na navedeni interval priključaka (krajnje točke uključene).
Ako se pravilo ne postavi ili se postavi na prazni niz ili nevažeći raspon priključaka, WebRTC može upotrebljavati bilo koji dostupni lokalni UDP priključak.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Odredite popis dodataka koje korisnik može omogućiti ili onemogućiti</translation>
<translation id="5302612588919538756">To je pravilo obustavljeno i umjesto njega možete upotrijebiti "SyncDisabled".
Korisniku omogućuje prijavu u <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako postavite to pravilo, možete konfigurirati dopuštenje za prijavu korisnika u <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ako pravilo postavite na "False", aplikacije i proširenja koje upotrebljavaju API chrome.identity prestat će funkcionirati, pa je zato bolje upotrijebiti pravilo "SyncDisabled".</translation>
<translation id="5304269353650269372">Određuje koliko vremena treba proći od zadnjeg korisničkog unosa nakon kojeg se prikazuje dijaloški okvir upozorenja kada uređaj nije priključen na struju.
Kada je postavljeno, ovo pravilo određuje koliko dugo korisnik treba biti neaktivan prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikaže dijaloški okvir upozorenja koji obavještava korisnika da će biti poduzeta radnja u vezi s neaktivnošću.
Kada pravilo nije postavljeno, dijaloški se okvir ne prikazuje.
Vrijednost pravila treba se postaviti u milisekundama. Vrijednosti se prilagođavaju kako bi bile manje ili jednake odgodi neaktivnosti.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Pristupačnost anonimnog načina rada</translation>
<translation id="5318185076587284965">Omogući hostu za daljinski pristup upotrebu relejnih poslužitelja</translation>
<translation id="5323128137188992869">Dopusti emitiranje sadržaja na uređaj pomoću usluge <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se to pravilo postavi na False, korisnici neće moći emitirati sadržaj na svom uređaju. Ako se pravilo postavi na True, korisnici će moći emitirati sadržaj. Ako se pravilo ne postavi, korisnici neće moći emitirati sadržaj na registrirane uređaje s OS-om Chrome, ali će moći emitirati na neregistrirane uređaje.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Dopusti proizvodu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> rukovanje sljedećim vrstama sadržaja</translation>
<translation id="5365946944967967336">Prikaži gumb Početna na alatnoj traci</translation>
<translation id="5366977351895725771">Ako je postavljeno na netočno, korisnik neće moći izrađivati nadzirane korisnike. Postojeći nadzirani korisnici i dalje će biti dostupni.
Ako je postavljeno na točno ili nije konfigurirano, korisnik može izrađivati nadzirane korisnike i upravljati njima.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Omogućuje da postavite smiju li web-lokacije prikazivati obavijesti radne površine. Prikazivanje obavijesti radne površine može biti dopušteno prema zadanim postavkama, odbijeno prema zadanim postavkama ili korisnik može primiti upit svaki put kad web-lokacija želi prikazati obavijest radne površine. Ako to pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se pravilo "AskNotifications", a korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="538108065117008131">Dopusti da <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> rukuje sljedećim vrstama sadržaja.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Odabir strategije kojom se oslobađa prostor na disku tijekom automatskog čišćenja (zastarjelo)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Informacije o statusu Androida šalju se
poslužitelju.
Ako se to pravilo postavi na False ili se ne postavi, informacije o statusu neće se prijavljivati.
Ako se postavi na True, te će se informacije prijavljivati.
To se pravilo primjenjuje samo ako su omogućene Androidove aplikacije.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Omogućuje skrivanje hostova za daljinski pristup dok traje povezivanje.
Ako je ova postavka omogućena, tada se onemogućuju fizički ulazni i izlazni uređaji hosta dok je daljinsko povezivanje u tijeku.
Ako je ta postavka onemogućena ili nije postavljena, tada u interakciju s hostom mogu stupati lokalni i udaljeni korisnici kada se on dijeli.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Konfigurira koji su rasporedi tipkovnice dopušteni na zaslonu za prijavu za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ako se to pravilo postavi na popis identifikatora načina unosa, zadani načini unosa bit će dostupni na zaslonu za prijavu. Prvi zadani način unosa bit će odabran unaprijed. Kad je korisnički modul aktiviran na zaslonu za prijavu, uz načine unosa zadane ovim pravilom bit će dostupan i način unosa koji je korisnik zadnji upotrebljavao. Ako se to pravilo ne postavi, načini unosa na zaslonu za prijavu izvest će se iz jezika na kojem se prikazuje zaslon za prijavu. Zanemarit će se vrijednosti koje nisu važeći identifikatori načina unosa.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Ako je omogućeno, ovo pravilo prisilno uvozi tražilice iz trenutačno zadanog preglednika. Ako je omogućeno, ovo pravilo također utječe na dijaloški okvir za uvoz. Ako je onemogućeno, zadana se tražilica ne uvozi. Ako nije postavljeno, korisniku može biti postavljen upit želi li uvesti tražilicu ili do uvoza može doći automatski.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Naziv ograničenja za Android WebView:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Omogući prijavljivanje informacija o memoriji (ukupna veličina JS-a) na stranici (zastarjelo)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Omogućivanje načina rada za goste u pregledniku</translation>
<translation id="5457924070961220141">Omogućuje konfiguriranje zadanog HTML prikazivača kada je instaliran okvir <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />. Ako ovo pravilo nije postavljeno, zadana je postavka da prikazivanje obavlja preglednik hosta, ali to po izboru možete poništiti i postaviti da okvir <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> prikazuje HTML stranice prema zadanim postavkama.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Konfiguriranje postavki za upravljane korisnike.</translation>
<translation id="546726650689747237">Odgoda zatamnjenja zaslona za vrijeme napajanja izmjeničnom strujom</translation>
<translation id="5469484020713359236">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju postavljati kolačiće. Ako se ovo pravilo ne postavi, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultCookiesSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Blokiraj slike na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="5475361623548884387">Omogući ispis</translation>
<translation id="5499375345075963939">To je pravilo aktivno samo u prodajnom načinu.
Kada je vrijednost tog pravila postavljena i nije 0, trenutačno prijavljeni korisnik demo verzije automatski će biti odjavljen nakon isteka razdoblja neaktivnosti određenog trajanja.
Vrijednost pravila treba odrediti u milisekundama.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Omogući traku Knjižne oznake</translation>
<translation id="5512418063782665071">URL početne stranice</translation>
<translation id="5523812257194833591">Automatska prijava u javnu sesiju nakon odgode.
Ako je ovo pravilo postavljeno, automatski će se prijavljivati u navedenu sesiju nakon isteka vremenskog razdoblja bez interakcije korisnika na zaslonu za prijavu. Javna sesija mora biti već konfigurirana (pogledajte |DeviceLocalAccounts|).
Ako ovo pravilo nije postavljeno, neće biti automatske prijave.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Određuje vrijeme u milisekundama tijekom kojeg se od usluge upravljanja uređajima traže podaci o korisničkim pravilima.
Postavljanje ovog pravila nadjačava zadanu vrijednost od 3 sata. Valjane vrijednosti za ovo pravilo u rasponu su od 1800000 (30 minuta) do 86400000 (1 dan). Sve vrijednosti koje nisu u ovom rasponu prebacit će se u odgovarajuće granice.
Ako ne postavite to pravilo, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> upotrebljavat će zadanu vrijednost od 3 sata.
Ako platforma podržava obavijesti o pravilima, odgoda osvježavanja postavit će se na 24 sata (sve zadane postavke i vrijednost ovog pravila zanemarit će se) jer se očekuje da će obavijesti o pravilima automatski nametnuti osvježavanje nakon svake promjene pravila, zbog čega su češća osvježavanja nepotrebna.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Blokiraj potencijalno opasna preuzimanja</translation>
<translation id="5535973522252703021">Bijela lista Kerberos poslužitelja za ovlašćivanje</translation>
<translation id="555077880566103058">Dopusti svim web-lokacijama pokretanje dodatka <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">To pravilo nema utjecaja na Android aplikacije.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Dodavanje parametra dohvaćanju vrijednosti varijacija u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako je naveden, parametar upita pod nazivom "restrict" dodat će se URL-u za dohvaćanje vrijednosti varijacija. Vrijednost parametra bit će vrijednost navedena u ovom pravilu.
Ako nije naveden, URL vrijednosti varijacija neće se izmijeniti.</translation>
<translation id="556941986578702361">Kontroliraj automatsko skrivanje police proizvoda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ako je ta polica postavljena na "AlwaysAutoHideShelf", polica će uvijek biti automatski skrivena.
Ako je ta polica postavljena na "NeverAutoHideShelf", polica se nikada automatski ne skriva.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga ne mogu promijeniti niti prebrisati.
Ako pravilo nije postavljeno, korisnici mogu birati treba li se polica automatski skrivati.</translation>
<translation id="557360560705413259">Kada se ta postavka omogući, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljava commonName certifikata poslužitelja za pronalaženje podudarnosti s nazivom poslužitelja ako certifikatu nedostaje proširenje subjectAlternativeName pod uvjetom da uspješno potvrdi lokalno instalirane CA certifikate i poveže s njima.
Napominjemo da se to ne preporučuje jer može omogućiti zaobilaženje proširenja nameConstraints koje ograničava nazive hostova za koje određeni certifikat može biti ovlašten.
Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na False, certifikati poslužitelja kojima nedostaje proširenje subjectAlternativeName s nazivom DNS-a ili IP adresom neće se smatrati pouzdanima.</translation>
<translation id="557658534286111200">Omogućuje ili onemogućuje uređivanje knjižnih oznaka</translation>
<translation id="5586942249556966598">Ne radi ništa</translation>
<translation id="5630352020869108293">Vrati posljednju sesiju</translation>
<translation id="5645779841392247734">Dopusti kolačiće na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="5693469654327063861">Dopusti premještanje podataka</translation>
<translation id="5694594914843889579">Kada se to pravilo postavi na True, vanjska pohrana neće biti dostupna u pregledniku datoteka.
To pravilo utječe na sve vrste medija za pohranu, na primjer USB flash pogone, vanjske tvrde diskove, SD i ostale memorijske kartice, optičku pohranu itd. Ne utječe na unutarnju pohranu, pa se i dalje može pristupati datotekama spremljenima u mapu Preuzimanja. To pravilo ne utječe ni na Google disk.
Ako se ta postavka onemogući ili ako se ne konfigurira, korisnici na svojem uređaju mogu upotrebljavati sve podržane vrste vanjske pohrane.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Izvješće o korisnicima uređaja</translation>
<translation id="570062449808736508">Kada je to pravilo postavljeno na niz koji nije prazan, web-prikaz će čitati ograničenja za URL-ove davatelja sadržaja s određenim nazivom nadležnog tijela.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Kada je ta postavka omogućena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uvijek vrši provjeru opoziva za certifikate poslužitelja koji uspješno potvrđuju lokalno instalirane CA certifikate kojima su potpisani.
Ako <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne može dobiti informaciju o statusu opoziva, s takvim će se certifikatima postupati kao da su opozvani (tzv. "hard-fail").
Ako to pravilo nije postavljeno ili je postavljeno kao netočno, tada će <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrijebiti postojeće mrežne postavke provjere opoziva.</translation>
<translation id="572720239788271400">Omogućuje ažuriranje komponenti u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">Omogućuje izradu roaming kopija podataka <ph name="PRODUCT_NAME" /> profila</translation>
<translation id="5732972008943405952">Uvoz podataka za automatsko popunjavanje obrazaca iz zadanog preglednika pri prvom pokretanju</translation>
<translation id="5765780083710877561">Opis:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Razvojni kanal (možda je nestabilan)</translation>
<translation id="5774856474228476867">URL zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="5776485039795852974">Pitaj kad god web-lokacija želi prikazati obavijesti radne površine</translation>
<translation id="5781412041848781654">Određuje koja se GSSAPI knjižnica treba upotrebljavati za HTTP autentifikaciju. Možete postaviti samo naziv knjižnice ili cijeli put.
Ako se ne navede nijedna postavka, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljava zadani naziv knjižnice.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Određuje koliko vremena treba proteći bez aktivnosti korisnika da bi se izvršila radnja neaktivnosti tijekom baterijskog napajanja.
Kada je pravilo postavljeno, određuje koliko vremena treba proteći u neaktivnosti prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pokrene radnju neaktivnosti, što se može konfigurirati zasebno.
Kada pravilo nije postavljeno, upotrebljava se zadano vrijeme.
Vrijednost pravila treba navesti u milisekundama.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Omogućuje podršku za HTTP/0.9 na priključcima koji nisu zadani</translation>
<translation id="5809728392451418079">Postavlja naziv za prikaz za lokalne račune uređaja</translation>
<translation id="5814301096961727113">Postavljanje zadanog stanja izgovaranja povratnih informacija na zaslonu za prijavu</translation>
<translation id="5815129011704381141">Automatsko ponovno pokretanje nakon ažuriranja</translation>
<translation id="5815353477778354428">Konfigurira direktorij koji će <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> upotrebljavati za pohranjivanje korisničkih podataka.
Ako postavite to pravilo, <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> upotrebljavat će navedeni direktorij.
Popis varijabli koje se mogu upotrijebiti potražite na http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ako se ta postavka ne postavi, upotrebljavat će se zadani direktorij profila.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Određuje može li korisnik otvarati stranice u anonimnom načinu u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ako je odabrano "Enabled" (omogućeno) ili pravilo nije postavljeno, stranice se mogu otvarati u anonimnom načinu. Ako je odabrano "Disabled" (onemogućeno), stranice se ne mogu otvarati u anonimnom načinu. Ako je odabrano "Forced" (prisilno), stranice se mogu otvarati SAMO u anonimnom načinu.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Ograniči raspon UDP priključaka koji upotrebljava host za daljinski pristup</translation>
<translation id="5862253018042179045">Postavi zadano stanje značajke pristupačnosti izgovaranja povratnih informacija na zaslonu za prijavu.
Ako se to pravilo postavi na točno, izgovaranje povratnih informacija bit će omogućeno dok se prikazuje zaslon za prijavu.
Ako se to pravilo postavi na netočno, izgovaranje povratnih informacija bit će onemogućeno dok se prikazuje zaslon za prijavu.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga mogu privremeno premostiti omogućujući ili onemogućujući izgovaranje povratnih informacija. Međutim, korisnički odabir nije trajan i zadana se vrijednost vraća svaki put kada se zaslon za prijavu prikaže iznova ili ako taj zaslon miruje jednu minutu.
Ako se to pravilo ne postavi, izgovaranje povratnih informacija onemogućeno je pri prvom prikazivanju zaslona za prijavu. Korisnici mogu omogućiti ili onemogućiti izgovaranje povratnih informacija u bilo kojem trenutku, a status te značajke na zaslonu za prijavu zadržat će se i za sljedeće korisnike.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Mrežna konfiguracija na razini korisnika</translation>
<translation id="588135807064822874">Omogućivanje značajke Dodirnite za pretraživanje</translation>
<translation id="5883015257301027298">Zadana postavka kolačića</translation>
<translation id="5887414688706570295">Konfigurira prefiks za TalkGadget koji će upotrebljavati hostovi daljinskog pristupa i sprječava korisnike da ga mijenjaju.
Ako je naveden, taj se prefiks stavlja ispred temeljnog naziva za TalkGadget kako bi nastao puni naziv domene za TalkGadget. Temeljni je naziv domene za TalkGadget ".talkgadget.google.com".
Ako je ta postavka omogućena, hostovi će upotrebljavati prilagođeni naziv domene kada pristupaju TalkGadgetu umjesto zadanog naziva domene.
Ako je ta postavka onemogućena ili ako nije postavljena, zadani naziv domene TalkGadget ("chromoting-host.talkgadget.google.com") upotrebljavat će se za sve hostove.
Ta postavka pravila ne utječe na klijente daljinskog pristupa. Oni će uvijek upotrebljavati "chromoting-client.talkgadget.google.com" za pristup TalkGadgetu.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Ako je ta postavka omogućena, zahtjevi autentifikacije "gnubby" proslijedit će se putem proxyja vezom udaljenog hosta.
Ako je ta postavka onemogućena ili nije konfigurirana, zahtjevi autentifikacije "gnubby" neće se prosljeđivati putem proxyja.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Kada je prijavljeno više korisnika, samo primarni korisnik može upotrebljavati Android aplikacije.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Dopušta omogućivanje ili onemogućivanje usporavanja mreže.
Primjenjuje se na sve korisnike i sva sučelja na uređaju. Kada se postavi,
usporavanje traje dok se ne isključi tim pravilom.
Ako se postavi na False, nema usporavanja.
Ako se postavi na True, sustav se usporava da bi se postigle pružene stope prijenosa i preuzimanja (u kbit/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Dopusti preuzimanja automatskog ažuriranja putem HTTP-a</translation>
<translation id="5921888683953999946">Postavi zadano stanje značajke pristupačnosti velikog pokazivača na zaslonu za prijavu.
Ako se to pravilo postavi na točno, veliki će pokazivač biti omogućen dok se prikazuje zaslon za prijavu.
Ako se to pravilo postavi na netočno, veliki će pokazivač biti onemogućen dok se prikazuje zaslon za prijavu.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga mogu privremeno premostiti omogućujući ili onemogućujući veliki pokazivač. Međutim, korisnički odabir nije trajan i zadana se vrijednost vraća svaki put kada se zaslon za prijavu prikaže iznova ili ako taj zaslon miruje jednu minutu.
Ako se to pravilo ne postavi, veliki je pokazivač onemogućen pri prvom prikazivanju zaslona za prijavu. Korisnici mogu omogućiti ili onemogućiti veliki pokazivač u bilo kojem trenutku, a njegov status na zaslonu za prijavu zadržat će se i za sljedeće korisnike.</translation>
<translation id="5932767795525445337">To se pravilo može koristiti i za prikvačivanje Android aplikacija.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Nameće da se upiti u Google web-pretraživanju provode s aktiviranom funkcijom Sigurno pretraživanje te sprječava korisnike da promijene tu postavku.
Ako omogućite tu postavku, Sigurno pretraživanje uvijek će biti aktivno u Google pretraživanju.
Ako onemogućite tu postavku ili ne odredite njenu vrijednost, Sigurno pretraživanje u Google pretraživanju neće biti primijenjeno.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Beta kanal</translation>
<translation id="5950205771952201658">Budući da "soft-fail", mrežne provjere opoziva ne pružaju učinkovitu zaštitu sigurnosti, onemogućuju se prema zadanim postavkama u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> verzije 19 i novijih verzija. Postavljanjem tog pravila na točno prethodno se ponašanje vraća i izvršit će se mrežne provjere OCSP/CRL.
Ako to pravilo nije postavljeno ili je postavljeno na netočno, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće vršiti mrežne provjere opoziva u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 i novijim verzijama.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Proširenja koja smiju upotrebljavati API za daljinsku ovjeru</translation>
<translation id="5983708779415553259">Zadano ponašanje za web-lokacije koje nisu ni u jednom paketu sadržaja</translation>
<translation id="5997543603646547632">Upotrijebi sat s 24-satnim prikazom prema zadanim postavkama</translation>
<translation id="6005179188836322782">Omogućuje značajku Sigurno pregledavanje usluge <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima da promijene tu postavku.
Ako omogućite tu postavku, Sigurno pregledavanje uvijek je aktivno.
Ako je onemogućite, Sigurno pregledavanje nikada nije aktivno.
Ako omogućite ili onemogućite tu postavku, korisnici ne mogu promijeniti niti nadjačati postavku "Omogući zaštitu od krađe identiteta i zlonamjernog softvera" na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se to pravilo ne postavi, ta će postavka biti omogućena, ali će je korisnici moći promijeniti.
Više informacija o Sigurnom pregledavanju potražite na stranici https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Prikaži dijalog ispisa iz sustava umjesto pretpregleda ispisa.
Kada je omogućena ta postavka, proizvod <ph name="PRODUCT_NAME" /> otvorit će dijalog ispisa iz sustava umjesto ugrađenog pretpregleda ispisa kada korisnik zatraži ispis stranice.
Ako to pravilo nije postavljeno ili je postavljeno na netočno, naredbe ispisa pokreću zaslon pretpregleda ispisa.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Radnja prilikom pokretanja</translation>
<translation id="6023030044732320798">Određuje skup pravila koja će se prenijeti na vrijeme izvođenja ARC-a. Vrijednost mora biti važeći JSON.
To se pravilo može upotrijebiti da bi se konfiguriralo koje će se Android aplikacije automatski instalirati na uređaj:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Identifikator Android aplikacije, na primjer "com.google.android.gm" za Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Određuje kako se aplikacija instalira. OPTIONAL: aplikacija se ne instalira automatski, ali je korisnik može instalirati. To je zadano ako se to pravilo ne odredi. PRELOAD: aplikacija se instalira automatski, no korisnik je može deinstalirati. FORCE_INSTALLED: aplikacija se instalira automatski i korisnik je ne može deinstalirati. BLOCKED: aplikacija je blokirana i ne može se instalirati. Ako je aplikacija instalirana prema nekom od prethodnih pravila, deinstalirat će se.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Pravilo za odobravanje zahtjeva za dopuštenje za aplikacije. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: pravilo nije određeno. Ako se pravilo za dopuštenje ne odredi ni na kojoj razini, ponašanje stavke "PROMPT" upotrebljava se prema zadanim postavkama. PROMPT: korisniku se postavlja pitanje žele li odobriti dopuštenje. GRANT: dopuštenje se odobrava automatski. DENY: dopuštenje se odbija automatski.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Konfiguracijski JSON objekt sa skupom parova ključ-vrijednost, na primjer '"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. Ključevi su definirani u manifestu aplikacije.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Ako želite prikvačiti aplikacije na pokretač, pogledajte PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">Instant URL zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="603410445099326293">Parametri URL-a za prijedloge koji upotrebljava POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Omogući prijelaz vatrozida iz hosta za daljinski pristup</translation>
<translation id="6070667616071269965">Rasporedi tipkovnice za zaslon za prijavu na uređaju</translation>
<translation id="6074963268421707432">Nemoj dopustiti nijednoj web-lokaciji da prikazuje obavijesti radne površine</translation>
<translation id="6076099373507468537">Definira popis USB uređaja za koje je dopušteno odvajanje od upravljačkog programa jezgre radi upotrebe putem API-ja chrome.usb izravno unutar web-aplikacije. Unosi su parovi identifikatora dobavljača i identifikatora proizvoda USB uređaja, a služe za prepoznavanje određenog hardvera.
Ako se pravilo ne konfigurira, popis uklonjivih USB uređaja ostaje prazan.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (Windows klijenti):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Dopusti udaljenim korisnicima da interakciju s privilegiranim prozorima u sesijama daljinske pomoći</translation>
<translation id="6095999036251797924">Navodi koliko vremena treba proteći od posljednjeg korisničkog unosa da bi se zaslon zaključao dok radi na izmjeničnom napajanju ili bateriji.
Kada je vrijeme postavljeno na vrijednost veću od nule, predstavlja koliko vremena korisnik mora mirovati da bi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zaključao zaslon.
Kada je vrijeme postavljeno na nulu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zaključava zaslon kada korisnik postane neaktivan.
Kada se vrijeme ne postavi, upotrebljava se zadano vrijeme.
Preporučeni način zaključavanja zaslona u mirovanju jest omogućiti zaključavanje zaslona u obustavljenom načinu i obustaviti <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nakon vremena do ulaska u stanje mirovanja. To bi se pravilo trebalo upotrebljavati samo kada bi do zaključavanja zaslona trebalo dolaziti značajno prije nego do obustavljanja ili kada obustavljanje u mirovanju uopće nije poželjno.
Vrijednost pravila treba navesti u milisekundama. Vrijednosti se ograničavaju kako bi bile kraće od vremena do ulaska u stanje mirovanja.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Dopuštanje skrivene igre s dinosaurom</translation>
<translation id="6114416803310251055">neodobreno</translation>
<translation id="6133088669883929098">Dopusti svim web-lokacijama da upotrebljavaju generiranje ključeva</translation>
<translation id="6145799962557135888">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju pokretati JavaScript. Ako to pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultJavaScriptSetting", ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika, ako nije.</translation>
<translation id="614662973812186053">To pravilo kontrolira i prikupljanje podataka o upotrebi i dijagnostici na Androidu.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Postavljanje zadanog stanja velikog pokazivača na zaslonu za prijavu</translation>
<translation id="6157537876488211233">Popis pravila zaobilaženja proxyja odvojenih zarezima</translation>
<translation id="6158324314836466367">Naziv web-trgovine tvrtke (obustavljeno)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Omogući <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Upozorenje: podrška za SSLv3 potpuno će se ukloniti iz preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> nakon verzije 43 (otprilike u srpnju 2015.) i istovremeno će se ukloniti i ovo pravilo.
Ako se pravilo ne konfigurira, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljava zadanu minimalnu verziju, a to je SSLv3 za <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 i TLS 1.0 za novije verzije.
U protivnom se može postaviti na jednu od sljedećih vrijednosti: "sslv3", "tls1", "tls1.1" ili "tls1.2". Kada se postavi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće upotrebljavati verzije SSL-a/TLS-a starije od navedene verzije. Neprepoznate će se vrijednosti zanemariti.
Napomena: usprkos broju, "sslv3" starija je verzija od "tls1".</translation>
<translation id="6181608880636987460">Omogućuje vam postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji navode web-lokacije kojima nije dopušteno pokretanje dodatka <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Ako se to pravilo ne postavi, za sve web-lokacije upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost iz pravila "DefaultPluginsSetting", ako je to pravilo postavljeno, ili vrijednost iz korisnikove osobne konfiguracije.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Zadana postavka skočnih prozora</translation>
<translation id="6197453924249895891">Dodjeljuje pristup korporacijskim ključevima za proširenja.
Ključevi su namijenjeni korporacijskoj upotrebi ako su generirani chrome.enterprise.platformKeys API-jem na upravljanom računu. Ključevi uvezeni ili generirani na neki drugi način nisu namijenjeni korporacijskoj upotrebi.
Pristup ključevima za korporacijsku upotrebu određen je isključivo ovim pravilom. Korisnik ne može ni dodijeliti ni povući pristup korporacijskim ključevima za proširenja.
Prema zadanim postavkama proširenje ne može upotrebljavati ključ za korporacijsku upotrebu, što je ekvivalentno postavljanju pravila allowCorporateKeyUsage na neistinito za određeno proširenje.
Samo ako se allowCorporateKeyUsage postavi na istinito za određeno proširenje, ono može upotrebljavati ključ bilo koje platforme označen za korporacijsku upotrebu za potpisivanje arbitrarnih podataka. To bi se dopuštenje trebalo odobriti samo ako proširenje pouzdano može zaštititi pristup ključu od napadača.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Generira izvješće o vremenima aktivnosti uređaja.
Ako se ta postavka ne postavi ili se postavi na istinito, registrirani uređaji izvješćivat će o razdobljima aktivnosti korisnika na uređaju. Ako se postavka postavi na neistinito, vremena aktivnosti uređaja neće se bilježiti niti će se o njima izvješćivati.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Prikazani su svi pisači osim onih na popisu zabranjenih.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Ako je omogućeno, to pravilo nameće uvoz podataka za automatsko popunjavanje obrazaca iz prethodnog zadanog preglednika, a utječe i na dijaloški okvir za uvoz.
Ako je onemogućeno, ti se podaci ne uvoze.
Ako se ne postavi, korisnik može dobiti upit želi li uvesti podatke ili uvoz može biti automatski.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Postavi imenik za preuzimanje</translation>
<translation id="6244210204546589761">URL-ovi koji se otvaraju prilikom pokretanja</translation>
<translation id="6258193603492867656">Određuje treba li generirani Kerberos SPN uključivati nestandardni priključak. Ako omogućite ovu postavku, a bude unesen nestandardni priključak (tj. priključak koji nije 80 ili 443), on će biti uključen u generirani Kerberos SPN. Ako onemogućite ovu postavku ili ju ne postavite, generirani Kerberos SPN neće uključivati priključak ni u kojem slučaju.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Konfigurira pravila za lokalno slanje poruka. Zabranjeni hostovi za lokalno slanje poruka bit će dopušteni samo ako se nalaze na popisu dopuštenih.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Omogući ili onemogući snimanje zvuka</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Omogućuje ažuriranja komponenti za sve komponente na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" /> kada pravilo nije postavljeno ili je postavljeno na True.
Ako se postavi na False, ažuriranje je komponenti onemogućeno. No neke su komponente izuzete od tog pravila i dalje će se ažurirati, a to su komponente koje ne sadrže izvršni kôd, koje bitno ne mijenjaju ponašanje preglednika ili koje su važne za sigurnost.
Primjeri takvih komponenti uključuju popise opozvanih certifikata i podatke sigurnog pregledavanja.
Više informacija o Sigurnom pregledavanju potražite na stranici https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Omogući samodovršavanje naziva domene tijekom prijave korisnika</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome prikazuje stranicu upozorenja kada korisnici dođu do web-lokacija koje sadrže pogreške SSL-a. Prema zadanim postavkama ili kada se to pravilo postavi na "True", korisnicima je dopušteno klikanjem proći stranice upozorenja.
Ako se pravilo postavi na "False", korisnici neće moći klikanjem proći stranice upozorenja.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Određuje parametre koji se upotrebljavaju prilikom pretraživanja URL-ova pomoću POST metode. Sastoji se od zarezom odvojenih parova naziv/vrijednost. Ako je vrijednost parametar predloška, primjerice {searchTerms} u gornjem primjeru, zamijenit će se podacima stvarnih pojmova za pretraživanje.
To je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, poslat će se zahtjev za pretraživanje pomoću GET metode.
To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="6367755442345892511">Treba li korisnik imati mogućnost za konfiguriranje kanala izdanja</translation>
<translation id="6368011194414932347">Konfiguriraj URL početne stranice</translation>
<translation id="6368403635025849609">Omogući JavaScript na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="6376659517206731212">Može biti obavezno</translation>
<translation id="6378076389057087301">Odredi utječe li zvučna aktivnost na upravljanje napajanjem</translation>
<translation id="637934607141010488">Generira popis korisnika uređaja koji su se nedavno prijavili.
Ako se pravilo postavi na neistinito, izvješća o korisnicima neće se generirati.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Omogućuje značajku Automatsko popunjavanje proizvoda <ph name="PRODUCT_NAME" /> i omogućuje korisnicima automatsko ispunjavanje web-obrazaca pomoću ranije pohranjenih informacija, kao što su adresa ili podaci o kreditnoj kartici. Ako onemogućite ovu postavku, Automatsko popunjavanje neće biti dostupno korisnicima. Ako omogućite ovu postavku i ne konfigurirate vrijednost, Automatsko popunjavanje ostat će pod nadzorom korisnika. To će im omogućiti konfiguriranje profila Automatskog popunjavanja te uključivanje ili isključivanje Automatskog popunjavanja po vlastitom nahođenju.</translation>
<translation id="6394350458541421998">To se pravilo ne upotrebljava od verzije 29 sustava <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Umjesto toga upotrijebite pravilo PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Odjavi korisnika</translation>
<translation id="6417861582779909667">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju postavljati kolačiće. Ako se ovo pravilo ne postavi, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultCookiesSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Android aplikacijama ne može se nametnuti upotreba proxyja. Podskup postavki proxyja dostupan je Android aplikacijama i one ga mogu primjenjivati prema želji:
Ako odaberete da se proxy poslužitelj ne upotrebljava nikad, Android aplikacije dobivaju informaciju da nije konfiguriran nijedan proxy.
Ako odaberete da se upotrebljavaju postavke proxyja sustava ili proxy fiksnog poslužitelja, Android aplikacijama pružaju se adresa i priključak http proxy poslužitelja.
Ako odaberete automatsko otkrivanje proxy poslužitelja, URL skripte "http://wpad/wpad.dat" pruža se Android aplikacijama. Ne upotrebljava se nijedan drugi dio protokola za automatsko otkrivanje proxyja.
Ako odaberete .pac skriptu proxyja, URL skripte pruža se Android aplikacijama.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Omogući Bluetooth na uređaju</translation>
<translation id="6520802717075138474">Uvoz tražilica iz zadanog preglednika pri prvom pokretanju</translation>
<translation id="6525955212636890608">Ako omogućite ovu postavku, pokrenut će se sav Flash sadržaj ugrađen na web-lokacijama s postavkom za dopuštanje Flasha u postavkama sadržaja – bilo da ju je postavio korisnik ili je postavljena pravilom tvrtke – uključujući sadržaj iz drugih izvora ili manji sadržaj.
Da biste odredili koje web-lokacije mogu pokretati Flash, pogledajte pravila "DefaultPluginsSetting", "PluginsAllowedForUrls" i "PluginsBlockedForUrls".
Ako je ta postavka onemogućena ili nije postavljena, postoji mogućnost da će Flash sadržaj iz drugih izvora ili manji sadržaj biti blokiran.</translation>
<translation id="653608967792832033">Određuje koliko vremena treba proteći bez aktivnosti korisnika da bi se zaslon zaključao tijekom rada s baterijskim napajanjem.
Kada je postavljeno na vrijednost veću od nule, ovo pravilo određuje koliko vremena treba proteći u neaktivnosti prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zaključa zaslon.
Kada je ovo pravilo postavljeno na nulu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zaključava zaslon tijekom neaktivnosti korisnika.
Kada nije postavljeno, upotrebljava se zadano vrijeme.
Preporučen je način za zaključavanje zaslona tijekom neaktivnosti omogućiti zaključavanje zaslona tijekom obustavljanja i postaviti <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na obustavljanje nakon razdoblja neaktivnosti. Ovo bi se pravilo trebalo upotrebljavati samo kada bi do zaključavanja zaslona trebalo doći puno prije obustavljanja ili kada obustavljanje u razdoblju neaktivnosti uopće nije poželjno.
Vrijednost pravila treba navesti u milisekundama. Vrijednosti su ograničene na vrijeme kraće od odgode neaktivnosti.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Automatsko ponovno pokretanje nakon isključivanja uređaja</translation>
<translation id="6539246272469751178">To pravilo nema utjecaja na Android aplikacije. One uvijek upotrebljavaju zadani direktorij za preuzimanja i ne mogu pristupiti nijednoj datoteci koju je sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> preuzeo u direktorij za preuzimanje koji nije zadan.</translation>
<translation id="654303922206238013">Strategija premještanja za ecryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Ako je to pravilo postavljeno na True, a pravilo ChromeOsReleaseChannel nije određeno, korisnicima domene koja se prijavljuje bit će dopušteno da mijenjaju kanal izdanja na uređaju. Ako je to pravilo postavljeno na False, uređaj će biti zaključan na posljednji postavljeni kanal.
Pravilo ChromeOsReleaseChannel premostit će kanal koji je odabrao korisnik, ali ako je kanal određen pravilom stabilniji od kanala instaliranog na uređaj, kanal će se promijeniti samo nakon što verzija stabilnijeg kanala dosegne viši broj verzije od verzije koja je instalirana na uređaj.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Ne dopuštaj nijednoj web-lokaciji pristupanje kameri i mikrofonu</translation>
<translation id="6561396069801924653">Prikaži opcije pristupačnosti u izborniku palete sustava</translation>
<translation id="6565312346072273043">Na zaslonu za prijavu postavite zadano stanje značajke pristupačnosti tipkovnice na zaslonu.
Ako je ovo pravilo postavljeno na istinito, tipkovnica na zaslonu bit će omogućena kad se prikaže zaslon za prijavu.
Ako je ovo pravilo postavljeno na neistinito, tipkovnica na zaslonu bit će onemogućena kad se prikaže zaslon za prijavu.
Ako postavite ovo pravilo, korisnici ga mogu privremeno nadjačati tako što će omogućiti ili onemogućiti tipkovnicu na zaslonu. No, korisnikov odabir nije trajan i zadana se postavka vraća svaki put kad se ponovo prikaže zaslon za prijavu ili kad je korisnik neaktivan 1 minutu na zaslonu za prijavu.
Ako ne postavite to pravilo, tipkovnica na zaslonu onemogućena je prilikom prvog prikazivanja zaslona za prijavu. Korisnici mogu omogućiti ili onemogućiti tipkovnicu na zaslonu u bilo kojem trenutku i njen status na zaslonu za prijavu zadržava se među korisnicima.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Postavi vanjski izvor ograničenja URL-ova</translation>
<translation id="6598235178374410284">Slika avatara korisnika</translation>
<translation id="6603004149426829878">Uvijek šalji sve dostupne signale lokacije poslužitelju prilikom utvrđivanja vremenske zone</translation>
<translation id="6628646143828354685">Omogućuje vam da odredite smiju li web-lokacije dobivati pristup Bluetooth uređajima u blizini. Pristup se može potpuno blokirati ili se može tražiti dopuštenje korisnika svaki put kad neka web-lokacija želi pristupiti Bluetooth uređajima u blizini.
Ako se pravilo ne postavi, upotrebljavat će se vrijednost "3" i korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Onemogući podršku za API-je 3D grafike</translation>
<translation id="6647965994887675196">Ako je postavljeno na točno, mogu se izrađivati i upotrebljavati nadzirani korisnici.
Ako je postavljeno na netočno ili nije konfigurirano, izrada i prijava nadziranih korisnika bit će onemogućena. Svi postojeći nadzirani korisnici bit će skriveni.
NAPOMENA: zadano se ponašanje za potrošačke i poslovne uređaje razlikuje: na potrošačkim su uređajima nadzirani korisnici omogućeni prema zadanim postavkama, a na poslovnim su uređajima onemogućeni prema zadanim postavkama.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Pravilo je obustavljeno, upotrijebite URLBlacklist.
Onemogućuje navedene sheme protokola na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" />.
URL-ovi koji upotrebljavaju shemu s tog popisa neće se učitati i nisu dostupni navigacijom.
Ako se to pravilo ne postavi ili ako je popis prazan, sve će sheme biti dostupne na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Postavke lokalno upravljanih korisnika</translation>
<translation id="6654559957643809067">Omogućuje mrežno predviđanje u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /> i sprječava korisnike da promijene tu postavku.
Time se kontrolira prethodno dohvaćanje DNS-a, TCP i SSL pretpovezivanje i prethodno generiranje web-stranica.
Ako postavite tu postavku na "Uvijek", "Nikad" ili "Samo na Wi-Fi-ju", korisnici neće moći promijeniti niti nadjačati tu postavku u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se to pravilo ne postavi, mrežno predviđanje bit će omogućeno, no korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Određuje do koliko sekundi uređaj može nasumično odgađati preuzimanje ažuriranja od trenutka kad je ažuriranje prvi put poslano na poslužitelj. Uređaj može dio tog vremena čekati u smislu stvarnog proteka vremena, a preostalo vrijeme u smislu broja provjera ažuriranja. U bilo kojem slučaju, gornja granica raspršivanja konstantan je iznos vremena tako da uređaj nikad ne može zauvijek zapeti čekajući ažuriranje.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Izvješćivanje o statusu hardvera</translation>
<translation id="6699880231565102694">Omogući autentifikaciju s dva čimbenika za hostove daljinskog pristupa</translation>
<translation id="6724842112053619797">Ako omogućite tu postavku, postavke pohranjene u <ph name="PRODUCT_NAME" /> profilima kao što su oznake, podaci za automatsko popunjavanje, zaporke itd. također će se bilježiti u datoteku pohranjenu u mapu korisničkog profila na Roamingu ili na lokaciju koju je odredio administrator pomoću pravila <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. Omogućivanjem tog pravila onemogućuje se sinkronizacija u oblaku.
Ako se to pravilo onemogući ili ne postavi, upotrebljavat će se samo uobičajeni lokalni profili.
Pravilo <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> onemogućuje svu sinkronizaciju podataka nadjačavajući RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Omogućuje vam postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji navode web-lokacije kojima je dopušteno pokretanje dodatka <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Ako se to pravilo ne postavi, za sve web-lokacije upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost iz pravila "DefaultPluginsSetting", ako je to pravilo postavljeno, ili vrijednost iz korisnikove osobne konfiguracije.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Dopusti web-lokacijama da traže dopuštenje korisnika za pristup Bluetooth uređajima u blizini</translation>
<translation id="6770454900105963262">Izvješćivanje o informacijama o aktivnim sesijama kioska</translation>
<translation id="6786747875388722282">Proširenja</translation>
<translation id="6786967369487349613">Postavljanje direktorija roaming profila</translation>
<translation id="6810445994095397827">Blok JavaScript na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="681446116407619279">Podržane sheme autentifikacije</translation>
<translation id="685769593149966548">Primijeni strogi Ograničeni način rada za YouTube</translation>
<translation id="687046793986382807">To se pravilo više ne primjenjuje od verzije 35 proizvoda <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Neovisno o vrijednosti opcije, informacije o memoriji prijavljuju se za stranicu, ali se prijavljene veličine kvantiziraju, a stopa ažuriranja ograničena je iz sigurnosnih razloga. Za dobivanje preciznih podataka u stvarnom vremenu upotrijebite alate kao što je Telemetrija.</translation>
<translation id="6894178810167845842">URL stranice nove kartice</translation>
<translation id="6899705656741990703">Automatski detektiraj proxy postavke</translation>
<translation id="6903814433019432303">To je pravilo aktivno samo u prodajnom načinu.
Određuje set URL-ova za učitavanje kada se pokrene demonstracijska sesija. To će pravilo premostiti sve druge mehanizme za postavljanje početnog URL-a, pa se može primijeniti samo na sesiju koja nije povezana s određenim korisnikom.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Konfigurira zadanog davatelja usluge pretraživanja. Možete odrediti zadanog davatelja usluge pretraživanja koji će korisnik upotrebljavati ili onemogućiti zadano pretraživanje.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Omogući značajku pristupačnosti izgovaranja povratnih informacija.
Ako se to pravilo postavi na točno, izgovaranje povratnih informacija uvijek će biti omogućeno.
Ako se to pravilo postavi na netočno, izgovaranje povratnih informacija uvijek će biti onemogućeno.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga ne mogu promijeniti ili premostiti.
Ako se to pravilo ne postavi, izgovaranje povratnih informacija u početku je onemogućeno, ali korisnik ga može omogućiti u bilo kojem trenutku.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Ako je pravilo postavljeno na točno, pravila oblaka imaju prednost u slučaju sukoba s pravilima računala.
Ako je pravilo postavljeno na netočno ili nije konfigurirano, pravila računala imaju prednost u slučaju sukoba s pravilima oblaka.
Za više pojedinosti o prioritetu pravila posjetite: https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
To pravilo nije dostupno u instancama Windowsa koje nisu pridružene <ph name="MS_AD_NAME" /> domeni.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Blokiraj dodatak <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="6923366716660828830">Određuje naziv zadanog davatelja usluga pretraživanja. Ako naziv ostane prazan ili nije postavljen, upotrebljavat će se naziv hosta određen URL-om pretraživanja. Ovo će pravilo biti uzeto u obzir samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="6931242315485576290">Onemogući sinkronizaciju podataka s Googleom</translation>
<translation id="6936894225179401731">Određuje maksimalni broj simultanih veza proxy poslužitelja.
Neki proxy poslužitelji ne mogu imati velik broj istodobnih veza po klijentu, a to se može riješiti postavljanjem ovog pravila na nižu vrijednost.
Vrijednost ovog pravila treba biti niža od 100 i viša od 6, a zadana je vrijednost 32.
Poznato je da neke web-aplikacije zauzimaju brojne veze uz GET-ove na čekanju pa snižavanje vrijednosti ispod 32 može dovesti do mrežnog čekanja za preglednik ako je otvoreno previše takvih web-aplikacija. Smanjivanje ispod zadane vrijednosti činite na vlastiti rizik.
Ako to pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se zadana vrijednost, a to je 32.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Naziv Mac/Linux preferencije:</translation>
<translation id="69525503251220566">Značajka pretraživanja po slici koja pruža parametre za zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="6956272732789158625">Nemoj dopustiti nijednoj web-lokaciji da upotrebljava generiranje ključeva</translation>
<translation id="6994082778848658360">Određuje način na koji se hardver s ugrađenim sigurnosnim elementom može upotrebljavati za pružanje dvostruke autentifikacije ako je kompatibilan s ovom značajkom. Tipka za uključivanje/isključivanje uređaja upotrebljava se za otkrivanje korisnikove fizičke prisutnosti.
Ako se odabere "Onemogućeno", dvostruka se autentifikacija ne upotrebljava.
Ako se odabere "U2F", integrirana dvostruka autentifikacija ponašat će se u skladu sa specifikacijom za FIDO U2F.
Ako se odabere "U2F_EXTENDED", integrirana dvostruka autentifikacija pružat će funkcije U2F i neka proširenja za pojedinačno atestiranje.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Jesu li potrebne mrežne OCSP/CRL provjere za lokalna pouzdana sidra</translation>
<translation id="7003334574344702284">Ako je omogućeno, ovo pravilo prisilno uvozi spremljene zaporke iz prethodno zadanog preglednika. Ako je omogućeno, ovo pravilo također utječe na dijaloški okvir za uvoz. Ako je onemogućeno, spremljene se zaporke ne uvoze. Ako nije postavljeno, korisniku može biti postavljen upit želi li uvesti zaporke ili do uvoza može doći automatski.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Postavke za <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Postavke sadržaja</translation>
<translation id="7007671350884342624">Konfigurira direktorij koji će <ph name="PRODUCT_NAME" /> koristiti za pohranu podataka korisnika.
Ako postavite to pravilo, taj će direktorij <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavati bez obzira na to je li korisnik naveo oznaku "--user-data-dir". Kako bi se spriječio gubitak podataka ili druge neočekivane pogreške, pravilo se ne smije postaviti na korijenski direktorij ili direktorij jedinice koji se koristi u druge svrhe jer njegovim sadržajem upravlja <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Na stranici https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables možete pronaći popis mogućih varijabli.
Ako se pravilo ne postavi, koristit će se zadani put profila i korisnik će ga moći nadjačati oznakom naredbenog retka "--user-data-dir".</translation>
<translation id="7027785306666625591">Konfigurirajte upravljanje napajanjem za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ova vam pravila omogućuju da konfigurirate kako će se <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ponašati kad korisnik ne bude aktivan određeno vrijeme.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Primjer vrijednosti:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Omogućuje proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /> slanje dokumenata na uslugu <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> za ispis. NAPOMENA: To se odnosi samo na podršku usluge <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />. To ne sprječava korisnike da poslove ispisa šalju na web-lokacije. Ako je ova postavka omogućena ili nije konfigurirana, korisnici mogu ispisivati putem usluge <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> iz dijaloškog okvira za ispis u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ako je ova postavka onemogućena, korisnici ne mogu ispisivati putem usluge <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> iz dijaloškog okvira za ispis u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7053678646221257043">Ako je omogućeno, ovo pravilo prisilno uvozi knjižne oznake iz trenutačno zadanog preglednika. Ako je omogućeno, ovo pravilo također utječe na dijaloški okvir za uvoz. Ako je onemogućeno, nijedna knjižna oznaka neće biti uvezena. Ako nije postavljeno, korisniku može biti postavljen upit želi li uvesti oznake ili do uvoza može doći automatski.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Dopusti skočne prozore na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="706669471845501145">Dopusti web-lokaciji prikazivanje obavijesti radne površine</translation>
<translation id="7072406291414141328">Omogućuje usporavanje propusnosti mreže</translation>
<translation id="7079519252486108041">Blokiraj skočne prozore na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="7091198954851103976">Uvijek pokreni dodatke koji zahtijevaju autorizaciju</translation>
<translation id="7106631983877564505">Omogući zaključavanje kada uređaji <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prijeđu u stanje mirovanja ili se isključe.
Ako omogućite tu postavku, korisnici će morati unijeti zaporku za otključavanje uređaja u stanju mirovanja.
Ako onemogućite tu postavku, korisnici neće morati unijeti zaporku za otključavanje uređaja u stanju mirovanja.
Ako omogućite ili onemogućite tu postavku, korisnici je ne mogu promijeniti ni nadjačati.
Ako ne postavite to pravilo, korisnici mogu odabrati žele li unositi zaporku za otključavanje uređaja.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Određuje je li proces preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> pokrenut prilikom prijave u OS i nastavlja li raditi nakon što se zatvori posljednji prozor preglednika, uslijed čega pozadinske aplikacije i trenutačna sesija pregledavanja mogu ostati aktivne, uključujući kolačiće sesije. Za pozadinski proces prikazuje se ikona na traci sustava putem koje ga se može zatvoriti u bilo kojem trenutku.
Ako se to pravilo postavi na "točno", pozadinski je način omogućen i korisnik ne može njime upravljati u postavkama preglednika.
Ako se pravilo postavi na "netočno", pozadinski je način onemogućen i korisnik ne može upravljati njime u postavkama preglednika.
Ako se pravilo ne postavi, pozadinski je način početno onemogućen i korisnik može upravljati njime u postavkama preglednika.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Navodi identifikatore aplikacija koje sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikazuje kao prikvačene aplikacije u traci pokretača.
Ako se to pravilo konfigurira, utvrđuje se skupina aplikacija i korisnik ih ne može mijenjati.
Ako se to pravilo ne postavi, korisnik može mijenjati popis prikvačenih aplikacija u pokretaču.</translation>
<translation id="7132877481099023201">URL-ovi koji će dobiti pristup uređajima za videosnimanje bez postavljanja upita</translation>
<translation id="7167436895080860385">Omogući korisnicima prikazivanje zaporki u upravitelju zaporki (zastarjelo)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Kratkotrajni profil</translation>
<translation id="717630378807352957">Dopušta sve pisače iz konfiguracijske datoteke.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Dopuštene vrste veza za ažuriranja</translation>
<translation id="7194407337890404814">Naziv zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="7199300565886109054">Omogućuje vam da postavite popis uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije kojima je dopušteno postavljanje kolačića samo za sesiju.
Ako se to pravilo ne postavi, za sve će se web-lokacije upotrebljavati globalna zadana vrijednost iz pravila "DefaultCookiesSetting", ako je ono postavljeno, odnosno osobna korisnička konfiguracija ako nije.
Ako je <ph name="PRODUCT_NAME" /> pokrenut u "pozadinskom načinu", sesija se možda neće završiti kada se zatvori posljednji prozor, već će ostati aktivna dok se ne zatvori preglednik. Više informacija o konfiguriranju tog ponašanja potražite u pravilu "BackgroundModeEnabled".
Ako se pravilo "RestoreOnStartup" postavi na vraćanje URL-ova iz prethodnih sesija, ovo se pravilo neće poštovati i za te će se web-lokacije kolačići trajno pohranjivati.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Dopusti ograničenja za preuzimanja</translation>
<translation id="7207095846245296855">Nametni Google sigurno pretraživanje</translation>
<translation id="7216442368414164495">Omogućivanje korisnicima da se uključe u prošireno izvješćivanje Sigurnog pregledavanja</translation>
<translation id="7234280155140786597">Nazivi zabranjenih hostova za lokalno slanje poruka (ili "*" za sve)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Postavi zadanu vrstu povećala koje je omogućeno na zaslonu za prijavu.
Ako se to pravilo postavi, ono upravlja vrstom povećala koje je omogućeno dok se zaslon za prijavu prikazuje. Postavljanjem tog pravila na vrijednost "Ništa" povećalo se onemogućuje.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga mogu privremeno premostiti omogućujući ili onemogućujući povećalo. Međutim, korisnički odabir nije trajan i zadana se vrijednost vraća svaki put kada se zaslon za prijavu prikaže iznova ili ako taj zaslon miruje jednu minutu.
Ako se to pravilo ne postavi, povećalo je onemogućeno pri prvom prikazivanju zaslona za prijavu. Korisnici mogu omogućiti ili onemogućiti povećalo u bilo kojem trenutku, a njegov status na zaslonu za prijavu zadržat će se i za sljedeće korisnike.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Omogući <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> CA certifikate za ARC aplikacije</translation>
<translation id="7258823566580374486">Omogući skrivanje hosta za daljinski pristup</translation>
<translation id="7260277299188117560">Omogućeno je automatsko ažuriranje p2p</translation>
<translation id="7261252191178797385">Slika pozadine uređaja</translation>
<translation id="7267809745244694722">Medijske tipke postavi kao zadane funkcijske tipke</translation>
<translation id="7271085005502526897">Uvoz početne stranice iz zadanog preglednika pri prvom pokretanju</translation>
<translation id="7273823081800296768">Ako je ta postavka omogućena ili nije konfigurirana, tada korisnici mogu odabrati hoće li upariti klijente i hostove u trenutku povezivanja tako da ne moraju svaki put unositi PIN.
Ako je ta postavka onemogućena, ta značajka neće biti dostupna.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Upravljane oznake</translation>
<translation id="7295019613773647480">Omogući nadzirane korisnike</translation>
<translation id="7301543427086558500">Navodi popis zamjenskih URL-ova koji se mogu upotrijebiti za izvlačenje pojmova pretraživanja iz tražilice. URL-ovi trebaju sadržavati niz <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, koji će se upotrijebiti za izvlačenje pojmova pretraživanja.
Ovo pravilo nije obavezno. Ako nije postavljeno, za izvlačenje pojmova pretraživanja neće se upotrebljavati zamjenski URL-ovi.
Ovo se pravilo primjenjuje samo ako je omogućeno pravilo 'DefaultSearchProviderEnabled'.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Odgoda zaključavanja zaslona za vrijeme napajanja izmjeničnom strujom</translation>
<translation id="7311458740754205918">Ako se ovo pravilo postavi na istinito ili se ne postavi, web-stranica nove kartice može prikazivati preporuke sadržaja na temelju korisnikove povijesti pretraživanja, interesa ili lokacije.
Ako se postavi na neistinito, automatski generirani prijedlozi sadržaja neće se prikazivati na web-stranici nove kartice.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Dodatni parametri naredbenog retka za uslugu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Slično pravilu Wipe (vrijednost 2), no pokušava zadržati oznake za prijavu kako se korisnik ne bi morao ponovo prijavljivati.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Određuje koliko vremena treba proteći bez aktivnosti korisnika da bi se zaslon isključio tijekom baterijskog napajanja.
Kada je postavljeno na vrijednost veću od nule, ovo pravilo određuje koliko vremena treba proteći u neaktivnosti prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> isključi zaslon.
Kada je ovo pravilo postavljeno na nulu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne isključuje zaslon tijekom neaktivnosti korisnika.
Kada nije postavljeno, upotrebljava se zadano vrijeme.
Vrijednost pravila treba navesti u milisekundama. Vrijednosti su ograničene na vrijeme kraće od odgode neaktivnosti ili jednako tom vremenu.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Određuje vrstu računa za račune koje pruža Androidova aplikacija za autentifikaciju koja podržava <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> autentifikaciju (npr., autentifikaciju Kerberos). Te informacije pruža dobavljač aplikacije za autentifikaciju. Više informacija potražite na https://goo.gl/hajyfN.
Ako se ne navede nijedna postavka, na Androidu nije omogućena <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> autentifikacija.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Kada je postavljeno na "true" (točno), promocije za aplikacije Chrome web-trgovine neće se pojavljivati na stranici Nova kartica. Ako se ova opcija postavi na "false" (netočno) ili se ne postavi uopće, promocije za aplikacije Chrome web-trgovine prikazivat će se na stranici Nova kartica</translation>
<translation id="7332963785317884918">Pravilo je zastarjelo. Sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uvijek će upotrebljavati strategiju čišćenja "RemoveLRU".
Upravlja ponašanjem automatskog čišćenja na uređajima <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Automatsko čišćenje pokreće se kada količina slobodnog prostora na disku dosegne kritičnu razinu kako bi se oslobodio prostor na disku.
Ako se to pravilo postavi na "RemoveLRU", automatsko čišćenje uklanjat će korisnike s uređaja počevši od onog koji se najdulje nije prijavljivao, sve dok ne bude dovoljno prostora.
Ako se to pravilo postavi na "RemoveLRUIfDormant", automatsko čišćenje uklanjat će korisnike koji se nisu prijavili najmanje 3 mjeseca počevši od onog koji se najdulje nije prijavljivao, sve dok ne bude dovoljno prostora.
Ako se to pravilo ne postavi, automatsko čišćenje upotrebljava zadanu ugrađenu strategiju. Ta je strategija trenutačno "RemoveLRUIfDormant".</translation>
<translation id="7336878834592315572">Zadrži kolačiće za vrijeme trajanja sesije</translation>
<translation id="7340034977315324840">Izvješće o vremenima aktivnosti uređaja</translation>
<translation id="7343497214039883642">Datoteka za konfiguraciju pisača tvrtke za uređaje</translation>
<translation id="7384999953864505698">Omogući QUIC protokol</translation>
<translation id="7417972229667085380">Postotak za skaliranje odgode u stanju mirovanja u načinu prezentacije (obustavljeno)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Postavite veličinu predmemorije medijskog diska u bajtovima</translation>
<translation id="7424751532654212117">Popis iznimki popisa onemogućenih dodataka</translation>
<translation id="7426112309807051726">Određuje treba li se onemogućiti <ph name="TLS_FALSE_START" /> optimizacija. Iz povijesnih razloga to se pravilo zove DisableSSLRecordSplitting.
Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na "False", omogućit će se <ph name="TLS_FALSE_START" />. Ako se postavi na "True", neće se omogućiti <ph name="TLS_FALSE_START" />.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Omogući Instant</translation>
<translation id="7443616896860707393">Zahtjevi za Cross-origin HTTP Basic Auth</translation>
<translation id="7469554574977894907">Omogući prijedloge pretraživanja</translation>
<translation id="7474249562477552702">Jesu li dopušteni certifikati s SHA-1 potpisom koje izdaju lokalna pouzdana sidra</translation>
<translation id="7485481791539008776">Zadana pravila za odabir pisača</translation>
<translation id="749556411189861380">Generira izvješće o verziji OS-a i opreme registriranih uređaja.
Ako se ta postavka ne postavi ili se postavi na istinito, registrirani uređaji periodički će izvješćivati o verziji OS-a i opreme. Ako se postavka postavi na neistinito, izvješće s informacijama o verziji neće se generirati.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Ako se to pravilo postavi na "istinito" ili ako se ne postavi, dopuštena je upotreba QUIC protokola na proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se postavi na "neistinito", upotreba QUIC protokola nije dopuštena.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Dopusti generiranje ključeva na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="7529100000224450960">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije kojima je dopušteno otvaranje skočnih prozora. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultPopupsSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Čimbenik raspršivanja automatskog ažuriranja</translation>
<translation id="7534199150025803530">To pravilo nema utjecaja na Android aplikaciju Google disk. Ako želite spriječiti upotrebu Google diska putem mobilnih veza, onemogućite instaliranje Android aplikacije Google disk.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Kada je to pravilo postavljeno, tijek autentifikacije prilikom prijave odvijat će se na jedan od sljedećih načina ovisno o vrijednosti te postavke:
Ako je postavljeno na GAIA-u, prijava će se odvijati uobičajenim GAIA-inim tijekom autentifikacije.
Ako je postavljeno na SAML_INTERSTITIAL, prijava će prikazati međuprostorni zaslon koji korisniku nudi da nastavi s autentifikacijom putem SAML IdP-a domene za prijavu uređaja ili da se vrati na uobičajen GAIA-in tijek prijave.</translation>
<translation id="757395965347379751">Kada je ta postavka omogućena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> dopušta certifikate s SHA-1 potpisom ako se uspješno ovjere i povežu s lokalno instaliranim CA certifikatima.
Napominjemo da to pravilo ovisi o tome dopušta li snop za potvrdu certifikata operativnog sustava SHA-1 potpise. Ako se ažuriranjem OS-a promijeni njegovo rukovanje SHA-1 certifikatima, to pravilo možda više neće imati utjecaja. Nadalje, to je pravilo predviđeno kao privremeno rješenje kako bi organizacije imale više vremena za napuštanje algoritma SHA-1. Pravilo će se ukloniti 1. siječnja 2019. ili oko tog datuma.
Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> slijedi javno najavljeni raspored ukidanja algoritma SHA-1.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Konfigurira veličinu predmemorije koju će <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavati za pohranu predmemoriranih datoteka na disku.
Ako postavite ovo pravilo, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavat će ponuđenu veličinu predmemorije, bez obzira je li korisnik označio "--disk-cache-size". Vrijednost navedena u ovom pravilu nije čvrsto postavljena granica, već prijedlog za sustav predmemoriranja; svaka vrijednost ispod nekoliko megabajta premala je i zaokružit će se na prihvatljivi minimum.
Ako je vrijednost ovog pravila 0, upotrijebit će se zadana veličina predmemorije, ali je korisnik neće moći promijeniti.
Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrijebit će se zadana veličina i korisnik će je moći nadjačati oznakom --disk-cache-size.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Android aplikacije mogu poštovati taj popis dobrovoljno. Na to ih ne možete natjerati.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Oznake na razini sustava primijenit će se prilikom pokretanja preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Popis onemogućenih shema protokola</translation>
<translation id="7617319494457709698">To pravilo određuje dopuštena proširenja za upotrebu funkcije <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> API-ja <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> za daljinsko atestiranje. Proširenja se moraju dodati na taj popis da bi upotrebljavala taj API.
Ako proširenje nije na popisu ili ako popis nije postavljen, poziv API-ju vratit će kôd pogreške.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Određuje kanal za izdavanje na koji bi ovaj uređaj trebao biti priključen.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Naziv GSSAPI biblioteke</translation>
<translation id="7635471475589566552">Konfigurira oznaku zemlje/jezika aplikacije u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /> i sprječava korisnike da promijene oznaku zemlje/jezika. Ako omogućite ovu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavat će navedenu oznaku zemlje/jezika. Ako konfigurirana oznaka zemlje/jezika nije podržana, upotrebljavat će se "en-US". Ako je ova postavka onemogućena ili nije postavljena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavat će oznaku zemlje/jezika koju odredi korisnik (ako je konfigurirana), oznaku zemlje/jezika sustava ili standardnu oznaku zemlje/jezika "en-US".</translation>
<translation id="7651739109954974365">Utvrđuje treba li roaming podataka biti omogućen za uređaj. Ako je to pravilo postavljeno na "istinito", roaming podataka bit će dopušten. Ako to pravilo nije konfigurirano ili je postavljeno na "lažno", roaming podataka neće biti dostupan.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Dinamičko osvježavanje pravila</translation>
<translation id="7694807474048279351">Odredi vrijeme automatskog ponovnog pokretanja nakon primjene ažuriranja sustava <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kada se to pravilo postavi na točno, određuje se vrijeme automatskog ponovnog pokretanja kada se primijeni ažuriranje sustava <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> za čije je dovršavanje potrebno ponovno pokretanje. Ponovno je pokretanje postavljeno na trenutak dovršavanja ažuriranja, ali može se odgoditi na uređaju do 24 sata ako korisnik trenutačno upotrebljava taj uređaj.
Kada se to pravilo postavi na netočno, nakon primjene ažuriranja sustava <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne određuje se vrijeme automatskog ponovnog pokretanja. Postupak ažuriranja dovršava se kada korisnik sljedeći put ponovo pokrene uređaj.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga ne mogu promijeniti ili premostiti.
Napomena: trenutačno su automatska ponovna pokretanja omogućena samo dok se prikazuje zaslon za prijavu ili dok traje sesija aplikacije kioska. To će se u budućnosti promijeniti i pravilo će se primjenjivati uvijek, bez obzira na to je li neka određena vrsta sesije u tijeku ili nije.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Postavljanje veličine predmemorije aplikacija i proširenja (u bajtovima)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Rječnik koji mapira nazive hostova na Booleovu oznaku koja određuje hoće li pristup hostu biti dopušten (točno) ili blokiran (netočno).
To je pravilo za internu upotrebu preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Pitaj svaki put kada web-lokacija želi pristupiti kameri i/ili mikrofonu</translation>
<translation id="7713608076604149344">Ograničenja za preuzimanja</translation>
<translation id="7715711044277116530">Postotak za skaliranje odgode zatamnjenja zaslona u načinu prezentacije</translation>
<translation id="7717938661004793600">Konfiguriranje značajki pristupačnosti proizvoda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">To pravilo omogućuje HTTP/0.9 na priključcima osim priključka 80 za HTTP i 443 za HTTPS.
To je pravilo onemogućeno prema zadanim postavkama. Ako se omogući, korisnici mogu biti izloženi sigurnosnoj poteškoći https://crbug.com/600352.
Tim se pravilom organizacijama želi pružiti prilika da premjeste postojeće poslužitelje s HTTP-a/0.9. Pravilo će se ukloniti u budućnosti.
Ako se to pravilo ne postavi, HTTP/0.9 onemogućit će se na priključcima koji nisu zadani.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Omogućuje autentifikaciju s dva čimbenika za hostove daljinskog pristupa umjesto PIN-a koji određuje korisnik.
Ako je ta postavka omogućena, korisnici moraju unijeti važeći kôd s dva čimbenika kada pristupaju hostu.
Ako je ta postavka onemogućena ili ako nije postavljena, autentifikacija s dva čimbenika neće biti omogućena i upotrebljavat će se zadani postupak s PIN-om koji određuje korisnik.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Otvori stranicu Nova kartica</translation>
<translation id="7754704193130578113">Pitaj gdje spremiti svaku datoteku prije preuzimanja</translation>
<translation id="7761446981238915769">Konfiguriranje popisa instaliranih aplikacija na zaslonu za prijavu</translation>
<translation id="7761526206824804472">Postavlja jedan ili više preporučenih jezika za javne sesije, tako da korisnici mogu jednostavno odabrati neki od tih jezika.
Korisnik može odabrati jezik i raspored tipkovnice prije pokretanja javne sesije. Svi jezici koje <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> podržava prema zadanim su postavkama poredani abecednim redom. Tim pravilom možete premjestiti skup preporučenih jezika na vrh popisa.
Ako se to pravilo ne postavi, unaprijed će se odabrati trenutačni jezik korisničkog sučelja.
Ako se pravilo postavi, preporučeni jezici premjestit će se na vrh popisa i bit će vidljivo odvojeni od ostalih jezika. Preporučeni jezici bit će navedeni redoslijedom kojim se pojavljuju u pravilu. Unaprijed će se odabrati prvi preporučeni jezik.
Ako postoji više preporučenih jezika, pretpostavlja se da će korisnici htjeti odabrati neki od tih jezika. Odabir jezika i rasporeda tipkovnice bit će jasno istaknut prilikom pokretanja javne sesije. U protivnom će se pretpostaviti da većina korisnika želi koristiti unaprijed odabrani jezik. Odabir jezika i rasporeda tipkovnice neće biti tako istaknut prilikom pokretanja javne sesije.
Kada se to pravilo postavi i omogući se automatska prijava (pogledajte pravila |DeviceLocalAccountAutoLoginId| i |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automatski pokrenuta javna sesija upotrebljavat će prvi preporučeni jezik i najpopularniji raspored tipkovnice koji odgovara tom jeziku.
Unaprijed odabrani raspored tipkovnice uvijek će biti onaj koji je najpopularniji za unaprijed odabrani jezik.
To se pravilo može postaviti samo kao preporučeno. Tim pravilom možete premjestiti skup preporučenih jezika na vrh popisa, ali korisnici za svoju sesiju uvijek mogu sami odabrati bilo koji jezik koji <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> podržava.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Omogućuje da postavite smiju li web-lokacije prikazivati slike. Prikazivanje slika može biti dopušteno za sve web-lokacije ili odbijeno za sve web-lokacije. Ako se ovo pravilo ne postavi, upotrebljavat će se pravilo "AllowImages", a korisnici će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Vrste veza putem kojih su dopuštena ažuriranja OS-a. Ažuriranja OS-a zbog svoje veličine potencijalno jako opterećuju vezu i mogu uzrokovati dodatne troškove. Stoga prema zadanim postavkama nisu omogućena za vrste veza koje se smatraju skupima, a to su trenutačno WiMax, Bluetooth i mobilne veze.
Prepoznati identifikatori vrste veze jesu "ethernet", "wifi", "wimax", "bluetooth" i "mobilna".</translation>
<translation id="7763614521440615342">Prikaz prijedloga sadržaja na web-stranici nove kartice</translation>
<translation id="7774768074957326919">Upotrijebi proxy postavke sustava</translation>
<translation id="7775831859772431793">Ovdje možete navesti URL proxy poslužitelja.
To će pravilo vrijediti samo ako odaberete ručne postavke proxyja pod stavkom "Odaberi način određivanja postavki proxy poslužitelja".
Ne postavljajte to pravilo ako ste odabrali bilo koji drugi način postavljanja pravila za proxy poslužitelje.
Dodatne opcije i detaljne primjere možete pronaći ovdje:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="7781069478569868053">Web-stranica nove kartice</translation>
<translation id="7788511847830146438">Po profilu</translation>
<translation id="7801886189430766248">Kada se to pravilo postavi na True, podaci Android aplikacija prenose se na Androidove poslužitelje za sigurnosne kopije i vraćaju s njih nakon ponovnog instaliranja kompatibilnih aplikacija.
Kad se to pravilo postavi na False, Androidova usluga za sigurnosno kopiranje bit će isključena.
Ako se ta postavka konfigurira, korisnici je ne mogu promijeniti.
Ako se ne konfigurira, korisnici mogu uključiti i isključiti Androidovu uslugu za sigurnosno kopiranje u Androidovoj aplikaciji Postavke.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Postavljanje zadanog stanja načina visokog kontrasta na zaslonu za prijavu</translation>
<translation id="7822837118545582721">Kada se to pravilo postavi na True, korisnici ne mogu ništa zapisivati na vanjske uređaje za pohranu.
Ako se ta postavka postavi na False ili se ne konfigurira, korisnici mogu izrađivati i izmjenjivati datoteke na vanjskim uređajima za pohranu na kojima se može fizički zapisivati.
ExternalStorageDisabled ima prednost pred ovim pravilom. Ako se ExternalStorageDisabled postavi na True, onda je pristup vanjskoj pohrani potpuno onemogućen, a ovo se pravilo stoga zanemaruje.
Dinamičko osvježavanje tog pravila podržano je u verziji M56 i kasnijim verzijama.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Određuje maksimalnu odgodu u milisekundama od primitka poništenja valjanosti pravila do dohvaćanja novog pravila s usluge upravljanja uređajem.
Postavljanjem tog pravila poništava se zadana vrijednost od 5000 milisekundi. Važeće vrijednosti za to pravilo u rasponu su od 1000 (1 sekunde) do 300000 (5 minuta). Sve vrijednosti koje nisu u tom rasponu bit će prilagođene odgovarajućoj granici.
Ako se to pravilo ne postavi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavat će zadanu vrijednost od 5000 milisekundi.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Minimalna verzija TLS-a za pričuvnu upotrebu</translation>
<translation id="7842869978353666042">Konfiguracija opcije Google diska</translation>
<translation id="7843525027689416831">Određuje oznake koje se trebaju primijeniti na <ph name="PRODUCT_NAME" /> prilikom pokretanja. Navedene oznake primjenjuju se samo na zaslonu za prijavu. Oznake postavljene ovim pravilom ne primjenjuju se na korisničke sesije.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Konfigurira postavke upravljanja proširenjima za <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Pravilo kontrolira više postavki, uključujući postavke kojima upravljaju postojeća pravila za proširenja. Ovo će pravilo nadjačati bilo koje starije pravilo ako su postavljena oba pravila.
Ovo pravilo mapira ID proširenja ili URL ažuriranja na svoju konfiguraciju. Uz ID proširenja konfiguracija će se primijeniti samo na navedeno proširenje. Zadana se konfiguracija može postaviti za posebni ID <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> koja će se primjenjivati na sva proširenja za koja nije postavljena prilagođena konfiguracija u tom pravilu. Uz URL ažuriranja konfiguracija će se primjenjivati na sva proširenja s točnim URL-om ažuriranja navedenim u manifestu tog proširenja kako je opisano na stranici <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Konfiguracija za svako proširenje (ili proširenja s istim URL-om ažuriranja) drugi je rječnik koji može sadržavati sljedeća polja.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: mapira na niz koji naznačuje način instalacije za proširenje. Važeći su sljedeći nizovi:
* <ph name="ALLOWED" />: omogućuje da korisnik instalira proširenje. To je zadano ponašanje.
* <ph name="BLOCKED" />: blokira instalaciju proširenja.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: proširenje se instalira automatski i korisnik ga ne može ukloniti.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: proširenje se instalira automatski, ali ga korisnik može onemogućiti.
Način instalacije <ph name="INSTALLTION_MODE" /> također se može konfigurirati za više proširenja, uključujući proširenje <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (kao zadane postavke) i proširenja s istim URL-om ažuriranja. U tom se slučaju mogu upotrijebiti samo vrijednosti <ph name="ALLOWED" /> i <ph name="BLOCKED" />.
Ako se način postavi na <ph name="FORCE_INSTALLED" /> ili <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, tada se mora konfigurirati i <ph name="UPDATE_URL" />. URL ažuriranja koji se postavi u ovom pravilu koristi se samo za početnu instalaciju, dok će se za daljnja ažuriranja proširenja upotrebljavati URL ažuriranja naveden u manifestu proširenja. URL ažuriranja treba upućivati na XML dokument Update Manifest kako je prethodno navedeno.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: mapira na popis nizova koji pokazuju blokirana dopuštenja API-ja za proširenje. Nazivi proširenja isti su kao i nizovi dopuštenja objavljeni u manifestu proširenja kako je opisano na stranici <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. Ova se postavka može konfigurirati i za proširenje <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Proširenje koje zahtijeva dopuštenje koje se nalazi na popisu blokiranih neće se moći učitati. Ako blokirano dopuštenje nije obavezan zahtjev, njime će se rukovati na uobičajen način, no zahtijevanje sukobljenih dopuštenja automatski će se odbiti tijekom vremena izvođenja.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: slično je kao <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, samo što izričito omogućuje neka dopuštenja koja bi mogla biti blokirana općim popisom blokiranih dopuštenja, tako da se ne može konfigurirati za proširenje <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Napominjemo da ova postavka ne daje proširenjima odobrena dopuštenja automatski.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: mapira na niz verzije. Format niza verzije isti je kao i niz upotrijebljen u manifestu proširenja kako je opisano na stranici <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. Proširenje će se onemogućiti ako je njegova verzija starija od navedene minimalne verzije. To se primjenjuje i na prisilno instalirana proširenja.
Sljedeće postavke mogu se upotrijebiti samo za zadanu <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> konfiguraciju:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: svaka stavka na ovom popisu predstavlja uzorak podudaranja u stilu proširenja (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Korisnici će moći instalirati stavke s bilo kojeg URL-a koji se podudara sa stavkama na tom popisu. Uzorci moraju dopuštati lokaciju <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" /> datoteke, kao i stranicu s koje se pokreće preuzimanje (preporuku).
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: ova postavka određuje popis dopuštenih vrsta proširenja/aplikacija koje su mogu instalirati u <ph name="PRODUCT_NAME" />. Vrijednost je popis nizova od kojih svaki treba biti jedno od sljedećeg: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Više informacija o tim vrstama potražite u dokumentaciji proširenja <ph name="PRODUCT_NAME" />.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: ako korisnik pokuša instalirati neko proširenje koje je blokirano pravilom, Chrome web-trgovina prikazat će generičku poruku pogreške. Pomoću ove postavke poruci pogreške možete dodati tekst. Tako možete usmjeriti korisnike na korisničku podršku, objasniti zašto je određeno proširenje blokirano ili slično. Poruka pogreške skratit će se ako je dulja od 1000 znakova.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: prihvaća popis hostova s kojima proširenje ne smije stupiti u interakciju. To uključuje umetanje Javascripta, izmjenu i prikaz API-ja webRequests/webNavigation te prikaz i izmjenu kolačića. Format je sličan uzorcima podudaranja <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />, samo što se ne mogu definirati putanje, primjerice "*://*.example.com". Pravilo podržava i upotrebu zamjenskih znakova za vršnu domenu, primjerice "*://example.*".
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: prihvaća popis hostova s kojima proširenje može stupiti u interakciju neovisno o tome jesu li navedeni u pravilu <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />. To je isti format kao i <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Ako se postavi na SyncDisabled ili se ne konfigurira, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> certifikati nisu dostupni za ARC aplikacije.
Ako se postavi na CopyCaCerts, svi CA certifikati instalirani u ONC uz <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> dostupni su za ARC aplikacije.</translation>
<translation id="7882585827992171421">To je pravilo aktivno samo u prodajnom načinu.
Određuje ID proširenja koje će se upotrebljavati kao čuvar zaslona na zaslonu prijave. To proširenje mora biti dijelom paketa AppPack koji se konfigurira za ovu domenu pravilom DeviceAppPack.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Onemogućivanje Google sinkronizacije uzrokovat će nepravilno funkcioniranje izrade sigurnosnih kopija i vraćanja na Androidu.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Spriječi upozorenje o nepodržanom OS-u</translation>
<translation id="7912255076272890813">Konfiguriraj dopuštene vrste aplikacija/proširenja</translation>
<translation id="7915236031252389808">Ovdje možete navesti URL za .pac datoteku proxy poslužitelja.
To će pravilo vrijediti samo ako odaberete ručne postavke proxyja pod stavkom "Odaberi način određivanja postavki proxy poslužitelja".
Ne postavljajte to pravilo ako ste odabrali bilo koji drugi način postavljanja pravila za proxy poslužitelje.
Detaljne primjere možete pronaći ovdje:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="793134539373873765">Određuje hoće li se p2p upotrebljavati za podatke ažuriranja OS-a. Ako je postavljeno na Točno, uređaji će dijeliti i pokušati konzumirati podatke ažuriranja na LAN-u potencijalno smanjujući potrošnju internetske propusnosti i zagušenje. Ako podaci ažuriranja nisu dostupni na LAN-u, uređaj će prijeći na preuzimanje s poslužitelja ažuriranja. Ako je postavljeno na Netočno ili nije konfigurirano, p2p se neće upotrebljavati.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Omogući izradu nadziranih korisnika</translation>
<translation id="793473937901685727">Postavi dostupnost certifikata za ARC aplikacije</translation>
<translation id="7937766917976512374">Omogući ili onemogući snimanje videozapisa</translation>
<translation id="7941975817681987555">Ne predviđaj mrežne radnje ni na jednoj mrežnoj vezi</translation>
<translation id="7953256619080733119">Hostovi ručnih iznimaka upravljanih korisnika</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Ovo pravilo više se ne podržava. Omogućuje upotrebu STUN i relejnih poslužitelja prilikom povezivanja s udaljenim klijentom. Ako je ova postavka omogućena, onda ovo računalo može otkriti udaljena računala hostove i povezati se s njima, čak i ako su odvojena vatrozidom. Ako je ova postavka onemogućena, a izlazne UDP veze filtrirane su vatrozidom, onda se ovo računalo može jedino povezati s računalima hostovima unutar lokalne mreže.</translation>
<translation id="7976157349247117979">Naziv odredišta za <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7980227303582973781">Nema posebnih ograničenja</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Zakreni zaslon 0 stupnjeva</translation>
<translation id="8044493735196713914">Izvješće načina pokretanja uređaja</translation>
<translation id="8050080920415773384">Nativni ispis</translation>
<translation id="8059164285174960932">URL na kojem bi klijenti za daljinski pristup trebali dobiti token za autentifikaciju</translation>
<translation id="8073243368829195">Omogućivanje upotrebe Smart Locka</translation>
<translation id="8099880303030573137">Odgoda neaktivnosti za vrijeme baterijskog napajanja</translation>
<translation id="8102913158860568230">Zadana postavka za medijski stream</translation>
<translation id="8104962233214241919">Automatski odabir certifikata klijenta za ove web-lokacije</translation>
<translation id="8112122435099806139">Određuje oblik sata koji će se upotrebljavati za uređaj.
To pravilo konfigurira oblik sata koji će se upotrebljavati na zaslonu za prijavu i biti zadan za korisnike sesije. Korisnici još uvijek mogu nadjačati oblik sata za svoje račune.
Ako se to pravilo postavi na istinito, uređaj će upotrebljavati 24-satni oblik. Ako se postavi na neistinito, uređaj će upotrebljavati 12-satni oblik.
Ako se to pravilo ne postavi, uređaj će prema zadanom upotrebljavati 24-satni oblik sata.</translation>
<translation id="8114382167597081590">Ne primjenjuj Ograničeni način rada na YouTubeu</translation>
<translation id="8118665053362250806">Postavi veličinu predmemorije medijskog diska</translation>
<translation id="8124468781472887384">Pravila za pristup konfiguraciji pisača za uređaje.</translation>
<translation id="8135937294926049787">Određuje koliko vremena treba proteći bez aktivnosti korisnika da bi se zaslon isključio tijekom napajanja izmjeničnom strujom.
Kada je postavljeno na vrijednost veću od nule, ovo pravilo određuje koliko vremena treba proteći u neaktivnosti prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> isključi zaslon.
Kada je ovo pravilo postavljeno na nulu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne isključuje zaslon tijekom neaktivnosti korisnika.
Kada nije postavljeno, upotrebljava se zadano vrijeme.
Vrijednost pravila treba navesti u milisekundama. Vrijednosti su ograničene na vrijeme kraće od odgode neaktivnosti ili jednako tom vremenu.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Generira popis mrežnih sučelja s njihovim vrstama i adresama hardvera koji prijavljuje poslužitelju.
Ako se pravilo postavi na neistinito, popis sučelja neće se generirati.</translation>
<translation id="8141795997560411818">To pravilo ne sprječava korisnika da upotrebljava Android aplikaciju Google disk. Ako želite spriječiti pristup Google disku, onemogućite instaliranje Android aplikacije Google disk.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Dopusti korisnicima da iskoriste ponude tijekom registracije OS-a Chrome</translation>
<translation id="8148785525797916822">Sprječava upozorenje koje se prikazuje kada se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvodi na računalima ili operativnim sustavima koji više nisu podržani.</translation>
<translation id="8148901634826284024">Omogući značajku pristupačnosti načina visokog kontrasta.
Ako se to pravilo postavi na točno, način visokog kontrasta uvijek će biti omogućen.
Ako se to pravilo postavi na netočno, način visokog kontrasta uvijek će biti onemogućen.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga ne mogu promijeniti ili premostiti.
Ako se to pravilo ne postavi, način visokog kontrasta u početku će biti onemogućen, ali korisnik ga može omogućiti u bilo kojem trenutku.</translation>
<translation id="815061180603915310">Ako se postavi na omogućeno, to pravilo prisilno prebacuje profil na jednokratni način rada. Ako je to pravilo navedeno kao pravilo OS-a (npr. GPO u sustavu Windows), primjenjivat će se na svaki profil u sustavu. Ako je postavljeno kao pravilo za oblak, primjenjivat će se samo na profil koji se prijavi upravljanim računom.
U tom načinu podaci profila ostaju na disku samo onoliko dugo koliko traje sesija korisnika. Značajke kao što su povijest preglednika, proširenja i njihovi podaci, web-podaci, primjerice kolačići i baze podataka na webu, ne čuvaju se nakon zatvaranja preglednika. No pravilo ne sprječava korisnika da ručno preuzme bilo koje podatke na disk te spremi ili ispiše stranice.
Ako je korisnik omogućio sinkronizaciju, svi ti podaci sačuvat će se na njegovom profilu za sinkronizaciju isto kao i s normalnim profilima. Anonimni način također je dostupan ako nije izričito onemogućen pravilom.
Ako se pravilo postavi na onemogućeno ili se ne postavi, prijava vodi na normalne profile.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Omogućuje izradu roaming kopija podataka <ph name="PRODUCT_NAME" /> profila.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Omogućuje integriranu uslugu Google Prevoditelj u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ako omogućite ovu postavku, usluga <ph name="PRODUCT_NAME" /> prikazivat će integriranu alatnu traku koja u odgovarajućem slučaju korisniku nudi prijevod stranice. Ako onemogućite ovu postavku, korisnicima se nikad neće prikazivati traka prevođenja. Ako omogućite ili onemogućite ovu postavku, korisnici ne mogu mijenjati niti poništiti tu postavku u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ako ova postavka nije postavljena, korisnik može odlučiti hoće li upotrebljavati tu funkciju.</translation>
<translation id="817455428376641507">Omogućuje pristup navedenim URL-ovima kao iznimkama s popisa zabranjenih URL-ova.
Pogledajte opis pravila o popisu zabranjenih URL-ova za opis formata unosa na tom popisu.
Ovo se pravilo može upotrijebiti za otvaranje iznimaka s ograničavajućih popisa nedopuštenih stavki. Primjerice, "*" može biti zabranjen kako bi se blokirali svi zahtjevi i to se pravilo može upotrebljavati za omogućavanje pristupa ograničenom popisu URL-ova. Može se upotrijebiti za otvaranje iznimaka za određene sheme, poddomene drugih domena, priključke ili specifične putanje.
Najodređeniji filtar odredit će je li URL blokiran ili dopušten. Popis dopuštenih stavki ima prednost pred popisom nedopuštenih.
Pravilo je ograničeno na 1000 unosa; svi se daljnji unosi zanemaruju.
Ako to pravilo nije postavljeno, na popisu nedopuštenih stavki u pravilu 'URLBlacklist' neće biti iznimaka.</translation>
<translation id="8176035528522326671">Dopuštanje poslovnom korisniku da bude samo primarni korisnik višestrukih profila (zadano ponašanje za korisnike kojima upravlja tvrtka)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Konfigurira upravitelja zaporki.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Maksimalna odgoda dohvaćanja nakon poništavanja valjanosti pravila</translation>
<translation id="8256688113167012935">Kontrolira naziv računa koji prikazuje proizvod <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na zaslonu prijave za odgovarajući lokalni račun na uređaju.
Ako je to pravilo postavljeno, zaslon prijave upotrijebit će navedeni niz u alatu za odabir prijave prema slici s odgovarajućeg lokalnog računa uređaja.
Ako pravilo nije postavljeno, proizvod <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> upotrijebit će ID računa e-pošte lokalnog računa uređaja kao naziv za prikaz na zaslonu prijave.
Ovo se pravilo zanemaruje za redovite korisničke račune.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Uklanja osjetljive dijelove https:// URL-ova koji se odnose na privatnost i sigurnost prije nego što se URL-ovi proslijede PAC skriptama (Proxy Auto Config) koje <ph name="PRODUCT_NAME" /> koristi tijekom razrješavanja proxyja.
Kada se pravilo postavi na True, sigurnosna je značajka omogućena i osjetljivi
se dijelovi https:// URL-ova uklanjaju prije slanja URL-ova PAC skriptama. Na taj
način PAC skripte ne mogu vidjeti podatke koji se obično štite kriptiranim
kanalom (kao što su put URL-a i upit).
Kada se postavi na False, sigurnosna je značajka onemogućena i PAC skriptama
implicitno se dopušta prikaz svih komponenti https:// URL-a. To se primjenjuje
na sve PAC skripte bez obzira na porijeklo (uključujući one dohvaćene
u nezaštićenom prijenosu ili one koje su na nesiguran način otkrivene putem
WPAD-a).
Zadana je postavka True (omogućena sigurnosna značajka), osim za poslovne
korisnike OS-a Chrome za koje je trenutačna zadana postavka False.
Preporučena je postavka True. Na False bi se trebala postaviti jedino ako
uzrokuje problem s kompatibilnošću s postojećim PAC skriptama.
Namjera je da se to nadjačavanje ubuduće ukloni.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Omogućeno je povećalo cijelog zaslona</translation>
<translation id="8288199156259560552">Omogući Googleovu uslugu lokacije na Androidu</translation>
<translation id="8294750666104911727">Stranice čija je vrijednost X-UA-Compatible postavljena na chrome=1 uobičajeno će se generirati u okviru <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> bez obzira na pravilo "ChromeFrameRendererSettings".
Ako omogućite tu postavku, na stranicama se neće tražiti metaoznake.
Ako onemogućite tu postavku, na stranicama će se tražiti metaoznake.
Ako se to pravilo ne postavi, na stranicama će se tražiti metaoznake.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Onemogućuje sinkronizaciju Google diska u aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prilikom upotrebe mobilne veze kada je postavljeno na točno. U tom slučaju podaci se sinkroniziraju s Google diskom prilikom povezanosti putem Wi-Fi-ja ili Etherneta.
Ako nije postavljeno ili je postavljeno na netočno, korisnici će moći prenositi datoteke na Google disk mobilnim vezama.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Omogućuje vam da postavite smiju li web-lokacije upotrebljavati generiranje ključeva. Generiranje ključeva može se dopustiti za sve web-lokacije ili odbiti za sve web-lokacije.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrebljavat će se "BlockKeygen" i korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="8329984337216493753">To je pravilo aktivno samo u prodajnom načinu.
Kada je pravilo "DeviceIdleLogoutTimeout" navedeno, to pravilo određuje trajanje okvira za upozorenje s odbrojavanjem koji se prikazuje korisniku prije nego što se izvrši odjava.
Vrijednost pravila trebala bi biti navedena u milisekundama.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Dvostruka autentifikacija onemogućena</translation>
<translation id="8344454543174932833">Uvoz oznaka iz zadanog preglednika pri prvom pokretanju</translation>
<translation id="8359734107661430198">Omogući ExampleDeprecatedFeature API do 2008/09/02</translation>
<translation id="8369602308428138533">Odgoda isključivanja zaslona za vrijeme napajanja izmjeničnom strujom</translation>
<translation id="8370471134641900314">Ako se to pravilo postavi na True, korisnik se mora prijaviti na <ph name="PRODUCT_NAME" /> svojim profilom da bi mogao upotrebljavati preglednik. Zadana vrijednost za BrowserGuestModeEnabled bit će postavljena na False.
Ako se to pravilo postavi na False ili se ne konfigurira, korisnik može upotrebljavati preglednik bez prijave na <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Omogući upotrebu daljinske ovjere za zaštitu sadržaja za uređaj</translation>
<translation id="838870586332499308">Omogući roaming podataka</translation>
<translation id="8390049129576938611">Onemogućuje interni preglednik PDF-ova na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" />. Tretira ga kao preuzimanje i omogućuje uređaju da otvara PDF datoteke zadanom aplikacijom.
Ako se to pravilo ne postavi ili se onemogući, a korisnik nije onemogućio dodatak za PDF-ove, za otvaranje PDF datoteka upotrebljavat će se dodatak za PDF-ove.</translation>
<translation id="8402079500086185021">Uvijek otvaraj PDF datoteke vanjski</translation>
<translation id="8412312801707973447">Izvršavaju li se mrežne provjere OCSP/CRL</translation>
<translation id="8424255554404582727">Postavi zadano zakretanje zaslona koje će se primjenjivati nakon svakog ponovnog pokretanja</translation>
<translation id="8426231401662877819">Zakreni zaslon u smjeru kazaljke na satu 90 stupnjeva</translation>
<translation id="8451988835943702790">Upotrijebi web-stranicu nove kartice kao početnu stranicu</translation>
<translation id="8465065632133292531">Parametri za URL usluge Instant koji upotrebljava POST</translation>
<translation id="847472800012384958">Ne dopusti web-lokacijama prikazivanje skočnih prozora</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">Prilagođava popis uzoraka URL-ova koje bi preglednik hosta trebao uvijek generirati.
Ako se to pravilo ne postavi, zadani će se ispunjivač upotrebljavati za sve web-lokacije određene pravilom "ChromeFrameRendererSettings".
Primjere uzoraka pogledajte na https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Onemogući pohranjivanje povijesti preglednika</translation>
<translation id="8499172469244085141">Zadane postavke (korisnici ih mogu prebrisati)</translation>
<translation id="8519264904050090490">URL-ovi ručnih iznimaka upravljanih korisnika</translation>
<translation id="8527932539502116028">Određuje pisače koje korisnik ne može upotrebljavati.
To se pravilo upotrebljava samo ako je pravilo <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> odabrano za <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Ako se to pravilo upotrebljava, korisniku se pružaju svi pisači osim pisača s ID-ovima navedenima u pravilu.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">Konfigurira zahtjev za minimalnu dopuštenu verziju preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" />. Verzije u nastavku smatraju se zastarjelima i uređaj ne bi dopustio korisniku prijavu dok se OS ne ažurira.
Ako trenutačne verzije postanu zastarjele tijekom sesije, korisnik će se prisilno odjaviti.
Ako se to pravilo ne postavi, ograničenja se ne primjenjuju i korisnik se može prijaviti bez obzira na verziju preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Pojam "verzija" može se odnositi na točnu verziju, na primjer "61.0.3163.120" ili prefiks verzije, na primjer "61.0". </translation>
<translation id="8544375438507658205">Zadani alat za prikazivanje HTML-a za <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="8549772397068118889">Upozori kada se posjećuju web-lokacije izvan paketa sadržaja</translation>
<translation id="8566842294717252664">Skrivanje web-trgovine na web-stranici nove kartice i pokretaču aplikacija</translation>
<translation id="8587229956764455752">Dopusti stvaranje novih korisničkih računa</translation>
<translation id="8614804915612153606">Onemogućuje automatsko ažuriranje</translation>
<translation id="8631434304112909927">do verzije <ph name="UNTIL_VERSION" /></translation>
<translation id="863319402127182273">Za Android aplikacije to pravilo utječe samo na ugrađenu kameru. Kada se to pravilo postavi na True, kamera je onemogućena za sve Android aplikacije, bez iznimke.</translation>
<translation id="8649763579836720255">Uređaji s OS-om Chrome mogu upotrebljavati daljinsku ovjeru (potvrđeni pristup) kako bi dobili certifikat koji izdaje tijelo za izdavanje certifikata OS-a Chrome koje potvrđuje da uređaj ispunjava uvjete za reprodukciju zaštićenog sadržaja. Taj proces uključuje slanje informacija o potvrdi hardvera tijelu za izdavanje certifikata OS-a Chrome koje jedinstveno identificira uređaj.
Ako je ta postavka netočna, uređaj neće upotrebljavati daljinsku ovjeru za zaštitu sadržaja i uređaj možda neće moći reproducirati zaštićeni sadržaj.
Ako je ta postavka točna ili ako nije postavljena, daljinska ovjera može se upotrebljavati za zaštitu sadržaja.</translation>
<translation id="8650974590712548439">Lokacija Windows registra za Windows klijente:</translation>
<translation id="8654286232573430130">Određuje koji poslužitelji trebaju biti stavljeni na popis dopuštenih za integriranu autentifikaciju. Integrirana autentifikacija omogućena je samo kada <ph name="PRODUCT_NAME" /> primi zahtjev za autentifikaciju od proxyja ili poslužitelja koji se nalazi na tom popisu.
Razdvojite više poslužitelja zarezima. Zamjenski su znakovi (*) dopušteni.
Ako ne postavite ovo pravilo, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pokušat će otkriti je li poslužitelj na intranetu te će jedino tada odgovoriti na IWA zahtjeve. Ako otkrije da se radi o poslužitelju na internetu, <ph name="PRODUCT_NAME" /> zanemarit će njegove IWA zahtjeve.</translation>
<translation id="8672321184841719703">Ciljna verzija automatskog ažuriranja</translation>
<translation id="867410340948518937">U2F (univerzalna dvostruka autentifikacija)</translation>
<translation id="8693243869659262736">Upotreba ugrađenog DNS klijenta</translation>
<translation id="8704831857353097849">Popis onemogućenih dodataka</translation>
<translation id="8711086062295757690">Određuje ključnu riječ koja je prečac u višenamjenskom okviru za pokretanje usluge pretraživanja ovog davatelja usluga. Ovo je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, nijedna ključna riječ neće aktivirati davatelja usluga pretraživanja. Ovo se pravilo uzima u obzir samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="8731693562790917685">Postavke sadržaja omogućuju određivanje načina postupanja s određenim vrstama sadržaja (kao što su Kolačići, Slike i JavaScript).</translation>
<translation id="8736538322216687231">Primijeni minimalni Ograničeni način rada na YouTubeu</translation>
<translation id="8749370016497832113">Omogućuje brisanje povijesti preglednika i preuzimanja u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> te sprječava korisnike da promijene tu postavku.
Uzmite u obzir da čak i kada je onemogućeno ovo pravilo, čuvanje povijesti pregledavanja i preuzimanja nije zajamčeno: korisnici možda mogu izravno urediti ili izbrisati datoteke baze podataka povijesti, a preglednik također može u bilo kojem trenutku arhivirati neke ili sve stavke povijesti ili im ukinuti rok trajanja.
Ako je ova postavka omogućena ili nije postavljena, povijest pregledavanja i preuzimanja može se izbrisati.
Ako je ova postavka onemogućena, povijest pregledavanja i preuzimanja nije moguće izbrisati.</translation>
<translation id="8764119899999036911">Određuje temelji li se generirani Kerberos SPN na kanonskom DNS imenu ili unesenom izvornom imenu. Ako omogućite ovu postavku, CNAME pretraživanje bit će preskočeno, a upotrijebit će se uneseni naziv poslužitelja. Ako onemogućite ovu postavku ili ju ne postavite, kanonski naziv poslužitelja bit će utvrđen putem CNAME pretraživanja.</translation>
<translation id="87812015706645271">Zahtijeva podudaranje imena lokalnog korisnika i vlasnika hosta daljinskog pristupa</translation>
<translation id="8782750230688364867">Određuje postotak skaliranja odgode zatamnjivanja zaslona kada je uređaj u načinu prezentacije.
Ako se postavi, pravilo određuje postotak skaliranja odgode zatamnjivanja zaslona kada je uređaj u načinu prezentacije. Kada se odgoda zatamnjivanja skalira, odgode isključivanja zaslona, zaključavanja zaslona i mirovanja podešavaju se kako bi se zadržali isti vremenski odmaci za odgodu zatamnjivanja zaslona koji su izvorno konfigurirani.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrebljava se zadani faktor skaliranja.
Faktor skaliranja mora biti 100% ili više. Vrijednosti koje bi učinile odgodu zatamnjivanja zaslona u načinu prezentacije kraćom od uobičajene odgode zatamnjivanja zaslona nisu dopuštene.</translation>
<translation id="8818173863808665831">Prijavljuje geografsku lokaciju uređaja.
Ako se to pravilo ne postavi ili ako se postavi na lažno, lokacija se neće prijavljivati.</translation>
<translation id="8818768076343557335">Predviđaj mrežne radnje na svim mrežama osim mobilnim.
(Zastarjelo u verziji 50, uklonjeno u verziji 52. Ako se u verzijama nakon 52. postavi vrijednost 1, njome će se postupati kao da je 0 – predviđanje mrežnih radnji na svim mrežnim vezama.)</translation>
<translation id="8828766846428537606">Konfigurirajte zadanu početnu stranicu u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /> i spriječite korisnike da je promijene.
Korisničke postavke početne stranice bit će potpuno zaključane ako odaberete početnu stranicu kao web-stranicu nove kartice ili je postavite kao URL i navedete URL početne stranice.
Ako ne navedete URL početne stranice, korisnik će svejedno moći postaviti početnu stranicu na web-stranicu nove kartice tako da navede "chrome://newtab".</translation>
<translation id="8833109046074170275">Autentifikacija zadanim GAIA-inim tijekom</translation>
<translation id="8838303810937202360"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> predmemorira aplikacije i proširenja kako bi ih moglo instalirati više korisnika jednog uređaja radi izbjegavanja ponovnog preuzimanja za svakog korisnika.
Ako se to pravilo ne konfigurira ili je vrijednost niža od 1 MB, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> upotrebljava zadanu veličinu predmemoriranja.</translation>
<translation id="8858642179038618439">Nametni Siguran način rada na YouTubeu</translation>
<translation id="8864975621965365890">Zaustavlja upit za odbijanje koji se pojavljuje kada web-lokaciju generira <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.</translation>
<translation id="8870318296973696995">Početna stranica</translation>
<translation id="8882006618241293596">Blokiraj dodatak <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="8906768759089290519">Omogući način gosta</translation>
<translation id="8908294717014659003">Omogućuje vam da postavite hoće li web-lokacijama biti dopušten pristup medijskim uređajima za snimanje. Pristup medijskim uređajima za snimanje može biti dopušten prema zadanim postavkama ili se korisniku može postaviti pitanje svaki put kada web-lokacija želi pristupiti tim uređajima.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrijebit će se "PromptOnAccess" i korisnik će ga moći promijeniti.</translation>
<translation id="8909280293285028130">Određuje koliko vremena treba proteći bez aktivnosti korisnika da bi se zaslon zaključao tijekom napajanja izmjeničnom strujom.
Kada je postavljeno na vrijednost veću od nule, ovo pravilo određuje koliko vremena treba proteći u neaktivnosti prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zaključa zaslon.
Kada je ovo pravilo postavljeno na nulu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zaključava zaslon tijekom neaktivnosti korisnika.
Kada nije postavljeno, upotrebljava se zadano vrijeme.
Preporučen je način za zaključavanje zaslona tijekom neaktivnosti omogućiti zaključavanje zaslona tijekom obustavljanja i postaviti <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na obustavljanje nakon razdoblja neaktivnosti. Ovo bi se pravilo trebalo upotrebljavati samo kada bi do zaključavanja zaslona trebalo doći puno prije obustavljanja ili kada obustavljanje u razdoblju neaktivnosti uopće nije poželjno.
Vrijednost pravila treba navesti u milisekundama. Vrijednosti su ograničene na vrijeme kraće od odgode neaktivnosti.</translation>
<translation id="891435090623616439">kodirano kao JSON niz, pojedinosti potražite na stranici <ph name="COMPLEX_POLICIES_URL" /></translation>
<translation id="8927384992072706174">Pruža konfiguracije za pisače tvrtke.
To vam pravilo omogućuje da pružite konfiguracije pisača za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uređaje. Datoteka ne smije biti veća od 5 MB i mora se kodirati u JSON-u. Format je jednak kao za rječnik NativePrinters. Procjenjuje se da će se datoteka koja sadrži približno 21.000 pisača kodirati kao datoteka od 5 MB. Kriptografsko raspršivanje upotrebljava se za potvrdu integriteta preuzimanja.
Datoteka se preuzima i predmemorira. Ponovo će se preuzeti svaki put kad se URL ili raspršivanje promijene.
Ako se to pravilo postavi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> preuzet će datoteku za konfiguraciju pisača i učiniti pisače dostupnima u skladu s pravilima <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> i <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga ne mogu promijeniti ili nadjačati.
To pravilo ne utječe na to mogu li korisnici konfigurirati pisače na pojedinim uređajima. Služi kao dodatno pravilo za konfiguraciju pisača koju vrše pojedinačni korisnici.
</translation>
<translation id="8947415621777543415">Prijava lokacije uređaja</translation>
<translation id="8951350807133946005">Postavi direktorij predmemorije na disku</translation>