blob: b174fca0a7ec9c738c5beefe978f3dac77010fdb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="iw">
<translation id="101438888985615157">סובב את המסך ב-180 מעלות</translation>
<translation id="1017967144265860778">ניהול צריכת החשמל במסך ההתחברות</translation>
<translation id="1019101089073227242">הגדר ספרייה של נתוני משתמשים</translation>
<translation id="1022361784792428773">מזהי תוספים שיש למנוע מהמשתמש להתקין אותם (או * לכולם)</translation>
<translation id="102492767056134033">הגדר מצב ברירת מחדל במסך ההתחברות של המקלדת על המסך</translation>
<translation id="1027000705181149370">‏מדיניות זו מציינת האם להעביר לפרופיל המשתמש קובצי cookie לאימות שהוגדרו על ידי SAML IdP במהלך ההתחברות.
כשמשתמש מבצע אימות באמצעות SAML IdP במהלך ההתחברות, קובצי cookie המוגדרים על ידי ה-IdP נרשמים תחילה בפרופיל זמני. ניתן להעביר קובצי cookie אלה לפרופיל המשתמש כדי להעביר הלאה את מצב האימות.
כשמדיניות זו מוגדרת כ-true, קובצי cookie המוגדרים על ידי ה-IdP מועברים לפרופיל של המשתמש בכל פעם שהוא מבצע אימות באמצעות SAML IdP במהלך ההתחברות.
כשמדיניות זו מוגדרת כ-false או אינה מוגדרת, קובצי cookie המוגדרים על ידי ה-IdP מועברים לפרופיל המשתמש במהלך ההתחברות הראשונה שלו במכשיר בלבד.
מדיניות זו משפיעה על משתמשים שהדומיין שלהם תואם את דומיין ההרשמה של המכשיר בלבד. לכל המשתמשים האחרים, קובצי cookie המוגדרים על ידי ה-IdP מועברים לפרופיל המשתמש במהלך ההתחברות הראשונה שלו במכשיר בלבד.</translation>
<translation id="1040446814317236570">‏הפעל חיתוך כתובות אתרים ל-PAC (ל-‎https://‎)</translation>
<translation id="1044878202534415707">‏דיווח על סטטיסטיקת חומרה כגון שימוש ביחידת עיבוד מרכזית (CPU) / זיכרון RAM.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, לא יתבצע דיווח סטטיסטיקה. אם היא מוגדרת כ-true או שאינה מוגדרת כלל, יתבצע דיווח סטטיסטיקה.</translation>
<translation id="1046484220783400299">הפעל לזמן מוגבל תכונות פלטפורמת אינטרנט שהוצאו משימוש</translation>
<translation id="1047128214168693844">אל תאפשר לאף אתר לעקוב אחר המיקום הפיזי של המשתמשים</translation>
<translation id="1049138910114524876">‏מגדירה את המקום שנאכף במסך הכניסה אל <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם המדיניות הזו מוגדרת, מסך הכניסה יוצג תמיד לפי המקום שסופק על-ידי הערך הראשון במדיניות הזו (המדיניות מוגדרת כרשימה כדי להתאים לגרסאות עתידיות). אם המדיניות לא מוגדרת או אם הוגדרה רשימה ריקה, מסך הכניסה יוצג לפי המקום בהפעלת המשתמש האחרונה. אם המדיניות הזו מוגדרת כערך שאינו מקום חוקי, מסך הכניסה יוצג לפי מקום שהוגדר כברירת מחדל (נכון לעכשיו זהו en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">אפשר הזדהות מרחוק עבור המכשיר</translation>
<translation id="1093082332347834239">אם ההגדרה הזו פועלת, מארח הסיוע מרחוק יופעל בתהליך עם הרשאות <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. מצב זה יאפשר למשתמשים מרוחקים לבצע פעולות בחלונות עם הרשאות מתקדמות בשולחן העבודה של המשתמש המקומי.
אם ההגדרה הזו מושבתת או לא מוגדרת, מארח הסיוע מרחוק יופעל בהקשר המשתמש ומשתמשים מרוחקים לא יוכלו לבצע פעולות בחלונות עם הרשאות מתקדמות בשולחן העבודה.</translation>
<translation id="1096105751829466145">ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="1117535567637097036">‏מטפלי הפרוטוקול שהוגדרו דרך המדיניות הזו לא משמשים לטיפול במנגנוני Intent של Android.</translation>
<translation id="1122282995569868661">הצגת סמל סרגל הכלים של <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1128903365609589950">‏מגדירה את הספרייה שתשמש את <ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחסון קובצי מטמון בדיסק.
אם תגדיר את המדיניות הזאת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בסיפריה שהוגדרה בין אם המשתמש ציין את הסימן '--disk-cache-dir' u ובין אם לא. כדי להימנע מאובדן נתונים או שגיאות בלתי צפויות אחרות, רצוי לא להגדיר את המדיניות הזאת לספריית הבסיס של אמצעי האחסון או לספריה המשמשת למטרות אחרות, מכיוון ש-<ph name="PRODUCT_NAME" /> מנהל את התוכן שלה.
היכנס לכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables לקבלת רשימת משתנים שבהם ניתן להשתמש.
אם המדיניות הזאת נותרת ללא הגדרה, ייעשה שימוש בספריית ברירת המחדל של המטמון והמשתמש יוכל לבטל אותה באמצעות סימון שורת הפקודה '--disk-cache-dir'.</translation>
<translation id="1138294736309071213">מדיניות זו פועלת במצב קמעונאי בלבד.
קובעת את משך הזמן לפני ששומר המסך מופיע במסך הכניסה במכשירים במצב קמעונאי.
הערך של המדיניות צריך להיות מוגדר באלפיות השנייה.</translation>
<translation id="1151353063931113432">אפשר תמונות באתרים אלה</translation>
<translation id="1152117524387175066">‏דווח על מצב מתג dev של המכשיר בעת אתחול.
אם המדיניות מוגדרת כ-False, מצב מתג dev לא ידווח.</translation>
<translation id="1160939557934457296">השבת יכולת להמשיך מדף האזהרה של 'גלישה בטוחה'</translation>
<translation id="1166377463685560145">מציינת את המדפסות שאינן זמינות למשתמש.
במדיניות הזו נעשה שימוש רק אם האפשרות <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> נבחרה בשביל <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
אם המדיניות הזו בשימוש, כל המדפסות זמינות למשתמש, מלבד אלה עם המזהים שרשומים במדיניות.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">תדירות השליחה של העלאות סטטוס מכשיר, באלפיות השנייה.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, תדירות ברירת המחדל היא 3 שעות. התדירות המותרת
המינימלית היא 60 שניות.</translation>
<translation id="1204263402976895730">מדפסות ארגוניות מופעלות</translation>
<translation id="1221359380862872747">טען כתובות אתר מוגדרות עם הכניסה להדגמה</translation>
<translation id="123081309365616809">הפעלה של העברת תוכן אל המכשיר</translation>
<translation id="1265053460044691532">‏הגבל את משך הזמן שבמהלכו משתמש שאומת באמצעות SAML יכול להתחבר באופן לא מקוון.</translation>
<translation id="1291880496936992484">‏אזהרה: RC4 יוסר לחלוטין מ-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחר גרסה 52 (בסביבות ספטמבר 2016), ולאחר מכן מדיניות זו תפסיק לפעול.
אם המדיניות לא תוגדר או תוגדר כ-false, חבילות הצפנים של RC4 ב-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) לא יופעלו. כדי למנוע זאת, אפשר להגדיר את המדיניות כ-true וכך לשמור על תאימות לשרת מיושן. זהו פתרון זמני, ויש להגדיר את השרת מחדש.</translation>
<translation id="1297182715641689552">‏השתמש בסקריפט Proxy מסוג ‎.pac</translation>
<translation id="1304973015437969093">מזהי תוספים/אפליקציות וכתובות אתרים של עדכונים המיועדים להתקנה שקטה</translation>
<translation id="1313457536529613143">הגדרת האחוז שלפיו ייקבע שינוי קנה המידה של השהיית עמעום המסך כאשר מובחנת פעילות משתמש בזמן שהמסך מעומעם או מיד לאחר כיבוי המסך.
אם מדיניות זו מוגדרת, היא מציינת את האחוז שלפיו ייקבע שינוי קנה המידה של השהיית עמעום המסך כאשר מובחנת פעילות משתמש בזמן שהמסך מעומעם או מיד לאחר כיבוי המסך. בעת שינוי קנה המידה של עמעום המסך, ההשהיות של כיבוי מסך, נעילת מסך ומצב סרק יותאמו לשמירה על אותם הפרשים מהשהיית עמעום המסך שהוגדרו במקור.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, ייעשה שימוש בגורם ברירת מחדל של קנה מידה.
גורם קנה המידה חייב להיות לפחות 100%.</translation>
<translation id="131353325527891113">הצג שמות משתמש במסך הכניסה</translation>
<translation id="1327466551276625742">הפעל בקשה לתצורת רשת במצב לא מקוון</translation>
<translation id="1330145147221172764">הפעל מקלדת על המסך</translation>
<translation id="1330985749576490863">‏השבתה של Google Drive בחיבורים סלולריים ביישום 'קבצים' של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="13356285923490863">שם מדיניות</translation>
<translation id="1353966721814789986">דפי הפעלה</translation>
<translation id="1359553908012294236">‏אם מדיניות זו מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יאפשר התחברויות של אורחים. התחברויות של אורחים הן פרופילים של <ph name="PRODUCT_NAME" /> שבהם כל החלונות הם במצב גלישה בסתר.
אם מדיניות זו מוגדרת כ-false,‏ <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יאפשר להפעיל פרופילים של אורחים.</translation>
<translation id="1363275621236827384">‏התר שליחת שאילתות אל Quirks Server בנושא פרופילים של חומרה</translation>
<translation id="1393485621820363363">מדפסות ארגוניות מופעלות הקשורות למכשירים</translation>
<translation id="1397855852561539316">כתובת אתר שמציעה ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="1420281424655200442">קובעת אילו מדפסות מהמדיניות <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> זמינות למשתמשים.
מגדירה על פי איזו מדיניות גישה תיקבע התצורה של מדפסות בכמות גדולה. אם נבחרה האפשרות <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, כל המדפסות יוצגו. אם נבחרה האפשרות <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, הגישה אל המדפסות שצוינו תוגבל על פי <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />. אם נבחרה האפשרות <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, רשימת ההיתרים <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> תאפשר גישה רק למדפסות שניתן לבחור.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה, תיבחר <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> כברירת מחדל.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">כן</translation>
<translation id="1427655258943162134">‏כתובת או כתובת אתר של שרת Proxy</translation>
<translation id="1435659902881071157">תצורת רשת ברמת המכשיר</translation>
<translation id="1438739959477268107">הגדרת ברירת מחדל ליצירת מפתחות</translation>
<translation id="1454846751303307294">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובת אתר שמציינים אתרים שאינם מורשים להפעיל JavaScript. אם מדיניות זו אינה מוגדרת, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים בין אם הם שייכים למדיניות 'DefaultJavaScriptSetting', אם היא מוגדרת, ובין אם הם שייכים לתצורה האישית של המשתמש.</translation>
<translation id="1456822151187621582">‏Windows (לקוחות <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">‏שולטת בהתנהגות המשתמשים בהפעלה מרובת-פרופילים במכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted', המשתמש יכול להיות משתמש ראשי או משני בהפעלה מרובת-פרופילים.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary', המשתמש יכול להיות רק המשתמש הראשי בהפעלה מרובת פרופילים.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'MultiProfileUserBehaviorNotAllowed', המשתמש אינו יכול להשתתף בהפעלה מרובת-פרופילים.
אם תקבע את ההגדרה הזו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם ההגדרה תשונה בזמן שהמשתמש מחובר להפעלה מרובת פרופילים, כל המשתמשים בהפעלה ייבדקו שוב בהתאם להגדרות התואמות שלהם. ההפעלה תיסגר עם מישהו מבין המשתמשים אינו מורשה עוד להשתתף בהפעלה.
אם המדיניות לא תוגדר, ערך ברירת המחדל 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary' יחול על משתמשים המנוהלים על ידי ארגון, ויעשה שימוש ב-'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted' עבור משתמשים שאינם מנוהלים.</translation>
<translation id="1465619815762735808">לחץ להפעלה</translation>
<translation id="1466133662354365542">המדיניות מפעילה את תכונת המילוי האוטומטי של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומאפשרת למשתמשים להשלים אוטומטית פרטים של כרטיס אשראי וכתובת בטפסים באינטרנט, באמצעות מידע שאוחסן בעבר.
אם ההגדרה הזו תושבת, המילוי האוטומטי לא יציע למלא פרטי כרטיס אשראי ולא יעשה זאת באופן אוטומטי. כמו כן לא יישמרו פרטים של כרטיסי אשראי נוספים שהמשתמש יזין בזמן גלישה באינטרנט.
אם ההגדרה הזו תופעל או אם לא ייקבע ערך לגביה, המשתמש יוכל לקבוע באופן מלא את ההגדרות של תכונת המילוי האוטומטי (כולל כרטיסי אשראי) בממשק.</translation>
<translation id="1468307069016535757">‏הגדר את מצב ברירת המחדל של תכונת הנגישות במצב ניגודיות גבוהה במסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, מצב ניגודיות גבוהה יופעל בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False, מצב ניגודיות גבוהה יושבת בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים יוכלו לעקוף אותה באופן זמני על ידי הפעלה או השבתה של מצב ניגודיות גבוהה. עם זאת, בחירת המשתמש אינה עקבית וברירת המחדל משוחזרת בכל פעם שמסך ההתחברות מוצג מחדש, או כאשר המשתמש אינו פעיל במסך ההתחברות במשך דקה.
אם לא תגדיר מדיניות זו, מצב ניגודיות גבוהה יהיה מושבת בעת ההצגה הראשונה של מסך ההתחברות. המשתמשים יוכלו להפעיל או להשבית את מצב ניגודיות גבוהה בכל עת, והסטטוס שלו במסך ההתחברות יישאר עקבי בין המשתמשים.</translation>
<translation id="1468707346106619889">‏אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, התכונה Unified Desktop מותרת
ומופעלת כברירת מחדל, והיא מאפשרת לאפליקציות להתפרס על כמה צגים.
משתמשים המעוניינים להשבית את התכונה Unified Desktop בצגים ספציפיים יכולים לבטל את הסימון שלה בהגדרות התצוגה.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False או אינה מוגדרת, התכונה Unified Desktop תושבת.
במקרה כזה לא תהיה למשתמשים אפשרות להשבית את התכונה.</translation>
<translation id="1474273443907024088">‏השבת את TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> יעקוף כל שרת proxy של המארחים ברשימה זו.
מדיניות זו תקפה רק אם בחרת הגדרות proxy ידניות בקטע 'בחר כיצד לציין הגדרות שרת proxy'.
אין להגדיר מדיניות זו אם בחרת מצב אחר להגדרה של מדיניות שרת proxy.
תוכל למצוא לדוגמאות מפורטות יותר בכתובת הבאה:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1504431521196476721">הזדהות מרחוק</translation>
<translation id="1509692106376861764">מדיניות זו הופסקה החל מגרסה 29 של <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1522425503138261032">אפשר לאתרים לעקוב אחר המיקום הפיזי של המשתמשים</translation>
<translation id="152657506688053119">רשימה של כתובות אתרים חלופיות עבור ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="1530812829012954197">עבד תמיד את הדפוסים הבאים של כתובות אתר בדפדפן המארח</translation>
<translation id="1553684822621013552">‏כשהגדרת המדיניות הזו היא true‏, ARC יופעל עבור המשתמש
(בהתאם לבדיקות נוספות של המדיניות, ARC עדיין לא יהיה
זמין אם בפעילות הנוכחית של המשתמש הופעלו פרופיל זמני
או כניסה עם מספר חשבונות).
אם ההגדרה הזו מושבתת או שלא נקבעה, משתמשים ארגוניים
אינם יכולים להשתמש ב-ARC.</translation>
<translation id="1561424797596341174">‏שינויי מדיניות עבור גרסאות Build של ניפוי באגים של מארח הגישה מרחוק</translation>
<translation id="1561967320164410511">‏U2F יחד עם תוספים להזדהות בנפרד</translation>
<translation id="1583248206450240930">השתמש ב-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> כברירת מחדל</translation>
<translation id="1603058613431276040">‏מספקת תצורה למדפסות ארגוניות המשויכות למכשירים.
המדיניות הזו מאפשרת לך לספק תצורת מדפסות למכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. הקובץ יכול להיות בגודל 5MB לכל היותר ועליו להיות מקודד ב-JSON. הפורמט זהה לזה של מילון NativePrinters. ההערכה היא שקובץ מקודד הכולל כ-21,000 מדפסות יהיה בגודל של 5MB. הגיבוב הקריפטוגרפי משמש לאימות השלמות של ההורדה.
המערכת מורידה את הקובץ ומעבירה אותו למטמון. המערכת תוריד אותו שוב כשכתובת האתר או הגיבוב ישתנו.
אם המדיניות הזו מוגדרת, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יוריד את הקובץ כדי לקבל תצורות מדפסת, והזמינות של המדפסות תהיה על פי <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> ו-<ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
למדיניות הזו אין השפעה על היכולת של משתמשים להגדיר תצורת מדפסות במכשירים נפרדים. היא מיועדת לשמש כתוסף לתצורה של מדפסות שנקבעת על-ידי משתמשים נפרדים.
המדיניות הזו היא תוספת ל-<ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה, לא יקושרו מדפסות למכשירים, ושאר סעיפי המדיניות <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> לא יובאו בחשבון.</translation>
<translation id="1608755754295374538">כתובות אתרים שיקבלו גישה למכשירי הקלטת אודיו ללא הצגת בקשה</translation>
<translation id="1617235075406854669">הפעל את מחיקת היסטוריית הדפדפן וההורדות</translation>
<translation id="163200210584085447">‏תבניות ברשימה הזו יעברו השוואה למקור האבטחה
של כתובת האתר שממנה הגיעה הבקשה. אם תימצא התאמה, הגישה להתקני
צילום הווידאו תוענק בדפי כניסה מסוג SAML. אם לא תימצא התאמה, הגישה
תישלל באופן אוטומטי. אין להשתמש בתבניות הכוללות תווים כלליים לחיפוש.</translation>
<translation id="1634989431648355062">מאשרת את השימוש בפלאגין <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> באתרים האלה</translation>
<translation id="1655229863189977773">הגדר גודל מטמון של דיסק בבייטיים</translation>
<translation id="166427968280387991">‏שרת Proxy</translation>
<translation id="1668836044817793277">‏האם לאפשר ליישום הקיוסק שהופעל אוטומטית ללא עיכובים לשלוט על גרסת <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />?
מדיניות זו קובעת אם לאפשר ליישום הקיוסק שהופעל אוטומטית ללא עיכובים לשלוט על גרסת <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> באמצעות הצהרת required_platform_version במניפסט שלה ושימוש בה כקידומת של גרסת היעד שמתעדכנת אוטומטית.
אם המדיניות מוגדרת ל-true, הערך של מפתח המניפסט required_platform_version של יישום הקיוסק שהופעל אוטומטית ללא עיכובים ישמש כקידומת של גרסת היעד שמתעדכנת אוטומטית.
אם המדיניות אינה מוגדרת או שמוגדרת ל-false, המערכת תתעלם ממפתח המניפסט required_platform_version והעדכון האוטומטי ימשיך כרגיל.
אזהרה: לא מומלץ להאציל את השליטה על גרסת <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ליישום קיוסק כי ייתכן שהדבר ימנע מהמכשיר לקבל עדכוני תוכנה ותיקוני אבטחה קריטיים. האצלת השליטה על גרסת <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> עלולה להציב את המשתמשים בפני סיכון.</translation>
<translation id="1675002386741412210">נתמכת ב:</translation>
<translation id="1679420586049708690">פעילות ציבורית באתר עבור התחברות אוטומטית</translation>
<translation id="1689963000958717134">‏מאפשר דחיפה של תצורת הרשת כדי שתיושם עבור כל המשתמשים של מכשיר <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. תצורת הרשת היא מחרוזת בפורמט JSON כפי שהוגדרה על ידי פורמט תצורת הרשת הפתוחה, באופן שמתואר ב-<ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">‏הגדרת ההגבלה לאחזור Seed של וריאציות</translation>
<translation id="172374442286684480">אפשר לכל האתרים להגדיר נתונים מקומיים</translation>
<translation id="1734716591049455502">הגדר אפשרויות גישה מרחוק</translation>
<translation id="1736269219679256369">‏אפשר להמשיך מדף אזהרת SSL</translation>
<translation id="1749815929501097806">‏מגדירה את התנאים וההגבלות שעל המשתמש לקבל לפני שיתחיל בהפעלה של חשבון מקומי במכשיר.
אם המדיניות הזו מוגדרת, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יוריד את התנאים וההגבלות ויציג אותם למשתמש בכל פעם שתתחיל הפעלה של חשבון מקומי במכשיר. המשתמש יורשה להיכנס להפעלה רק לאחר שיקבל את התנאים וההגבלות.
אם המדיניות לא מוגדרת, לא מוצגים תנאים והגבלות.
יש להגדיר את המדיניות ככתובת אתר שממנה <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יכול להוריד את התנאים וההגבלות. התנאים וההגבלות חייבים להיות בטקסט פשוט ומוצגים כסוג MIME טקסט/פשוט. השימוש בסימון אסור.</translation>
<translation id="1750315445671978749">חסום את כל ההורדות</translation>
<translation id="1781356041596378058">‏המדיניות הזו שולטת גם על הגישה אל אפשרויות למפתחים ב-Android. אם תגדיר את המדיניות הזו כ-true, משתמשים לא יוכלו לגשת אל אפשרויות למפתחים. אם תגדירו אותה כ-false או לא תגדיר אותה, משתמשים יוכלו לגשת אל אפשרויות למפתחים על-ידי הקשה שבע פעמים על מספר ה-Build באפליקציית ההגדרות של Android.</translation>
<translation id="1803646570632580723">רשימת יישומים מוצמדים שיש להציג במפעיל</translation>
<translation id="1808715480127969042">‏חסום קובצי Cookie באתרים אלה</translation>
<translation id="1827523283178827583">‏השתמש בשרתי Proxy קבועים</translation>
<translation id="1843117931376765605">קצב רענון עבור מדיניות משתמש</translation>
<translation id="1844620919405873871">הגדרה של מדיניות הקשורה לביטול נעילה מהיר.</translation>
<translation id="1847960418907100918">‏מדיניות זו מציינת את הפרמטרים שנעשה בהם שימוש בעת ביצוע של חיפוש מיידי באמצעות POST. היא מורכבת מצמדים של שם/ערך, המופרדים באמצעות פסיק. אם ערך מסוים הוא פרמטר תבנית, למשל {searchTerms} בדוגמה שלמעלה, הוא יוחלף על ידי נתונים אמיתיים של מונחי חיפוש.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, תישלח בקשה לחיפוש מיידי באמצעות שיטת GET.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="1859859319036806634">‏אזהרה: האפשרות להשתמש בגירסה קודמת של TLS (אבטחת שכבת התעבורה) לצורך עקיפת באגים תוסר מ-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחר גירסה 52 (בערך בספטמבר 2016) והמדיניות הזו תפסיק לפעול במועד זה.
קודם לכן, כאשר לחיצת יד של TLS‏ הייתה נכשלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> היה מנסה לבצע את החיבור עם גירסה קודמת של TLS על מנת לעקוף באגים בשרתי HTTPS. ההגדרה הזו קובעת את הגירסה האחרונה אליה ניתן לחזור. אם שרת יבצע התאמת גירסאות בצורה תקינה (כלומר, בלי לנתק את החיבור), ההגדרה הזו לא תהיה רלוונטית. ללא קשר לכך, החיבור שייווצר עדיין יהיה חייב לעמוד בדרישות התאימות של SSLVersionMin.
אם המדיניות הזו לא תוגדר או תיקבע כ-"tls1.2", ‏<ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יחזור יותר לגרסה קודמת. שים לב ששינוי זה אינו משבית את התמיכה בגירסאות ישנות יותר של TLS, ורק קובע אם <ph name="PRODUCT_NAME" /> יעקוף שרתים עם באגים שלא יכולים להתאים גירסאות בצורה תקינה.
לחלופין, אם יש לשמור על תאימות לשרת שבו קיימים באגים, אפשר לקבוע את המדיניות הזו כ-"tls1.1". זהו פתרון זמני ויש לתקן במהירות את השרת.</translation>
<translation id="1864269674877167562">אם מדיניות זו מוגדרת למחרוזת ריקה או שאינה מוגדרת כלל, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא יציג אפשרות להשלמה אוטומטית במהלך זרימת הכניסה של משתמש.
אם מדיניות זו מוגדרת למחרוזת המייצגת שם דומיין, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יציג אפשרות להשלמה אוטומטית בכניסה של המשתמש ויאפשר למשתמש להקליד רק את שם המשתמש שלו ללא סיומת שם הדומיין. המשתמש יוכל להחליף את הסיומת של שם דומיין זה.</translation>
<translation id="1865417998205858223">הרשאות עיקריות</translation>
<translation id="186719019195685253">‏הפעולה שיש לנקוט כאשר יש עיכוב ללא פעילות בעת שימוש במתח AC</translation>
<translation id="187819629719252111">המדיניות מאפשרת גישה לקבצים מקומיים במחשב בכך שהיא מאפשרת ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> להציג תיבות דו-שיח לבחירת קבצים. אם תהפוך הגדרה זו לפעילה, המשתמשים יוכלו לפתוח תיבות דו-שיח לבחירת קבצים כרגיל. אם תשבית הגדרה זו, בכל פעם שהמשתמש יבצע פעולה שתפעיל תיבת דו-שיח לבחירת קבצים (כגון ייבוא ​​סימניות, העלאת קבצים, שמירת קישורים וכדומה), תוצג במקום זאת הודעה והמערכת תניח שהמשתמש לחץ על 'ביטול' בתיבת הדו-שיח של בחירת הקבצים. אם הגדרה זו לא נקבעה, המשתמשים יוכלו לפתוח תיבות דו-שיח לבחירת קבצים כרגיל.</translation>
<translation id="1879485426724769439">‏מציינת את אזור הזמן שבו ייעשה שימוש במכשיר. משתמשים יכולים לעקוף את אזור הזמן שצוין בהפעלה הנוכחית. עם זאת, לאחר ההתנתקות אזור הזמן חוזר לערך שצוין. אם צוין ערך לא חוקי, המדיניות עדיין מופעלת, אך באמצעות "GMT". אם צוינה מחרוזת ריקה, המדיניות אינה מובאת בחשבון.
אם לא נעשה שימוש במדיניות הזו, ימשיך להיעשות שימוש באזור הזמן הפעיל הנוכחי, אך משתמשים יוכלו לשנות את אזור הזמן והשינוי יישמר. כך שינוי על-ידי משתמש אחד ישפיע על מסך ההתחברות ועל כל המשתמשים האחרים.
במכשירים חדשים ההגדרה הראשונית של אזור הזמן היא "US/Pacific".
פורמט הערך מבוסס על השמות של אזורי הזמן ב-"IANA Time Zone Database" (עיין בכתובת "https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database"). באופן ספציפי, רוב אזורי הזמן יכולים להיכתב בפורמט "continent/large_city" או "ocean/large_city".
הגדרת המדיניות הזו משביתה לחלוטין את זיהוי אזור הזמן לפי מיקום המכשיר. היא גם עוקפת את המדיניות SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="1897365952389968758">‏אפשר לכל האתרים להריץ JavaScript</translation>
<translation id="193259052151668190">‏רשימת היתרים של מכשירי USB ניתנים לניתוק</translation>
<translation id="1933378685401357864">תמונת טפט</translation>
<translation id="1956493342242507974">הגדר ניהול צריכת חשמל במסך ההתחברות ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
המדיניות הזו מאפשרת לך להגדיר את ההתנהגות של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> במצב שבו אין פעילות של המשתמש למשך זמן מסוים, כאשר מסך ההתחברות מוצג. המדיניות קובעת מספר הגדרות. לעיון בפרטים ובטווחי ערכים, קרא את המדיניות המתאימה המגדירה את ניהול צריכת החשמל במהלך הפעלה. החריגים היחידים מהמדיניות הזו הם:
* הפעולות שיש לנקוט כשאין פעילות של המשתמש או בסגירת מכסה, לא יכולות לכלול סיום של ההפעלה.
* פעולת ברירת המחדל הננקטת במצב שבו אין פעילות של משתמש בזמן חיבור לשקע החשמל שבקיר, היא כיבוי.
אם לא נקבע ערך להגדרה כלשהי, ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ייעשה שימוש בברירות המחדל עבור כל ההגדרות.</translation>
<translation id="1960840544413786116">‏האם להתיר אישורים שהונפקו באמצעות עוגני אמון מקומיים שחסר בהם התוסף subjectAlternativeName</translation>
<translation id="1964634611280150550">מצב גלישה בסתר מושבת.</translation>
<translation id="1964802606569741174">‏למדיניות הזו אין השפעה על האפליקציה של YouTube ל-Android. אם יש לאכוף מצב בטיחות ב-YouTube, יש לאסור את התקנת האפליקציה של YouTube ל-Android.</translation>
<translation id="1969212217917526199">‏מדיניות זו מבטלת תקנוני מדיניות בגרסאות Build של ניפוי באגים של מארח הגישה מרחוק.
הערך מנותח כשם המדיניות של מילון JSON למיפויים של ערכי מדיניות.</translation>
<translation id="1988371335297483117">‏ניתן להוריד תוכן מנות של עדכונים אוטומטיים ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> באמצעות HTTP במקום HTTPS. כך מתאפשרת שמירה שקופה של הורדות HTTP בקובץ HTTP שמור.
אם אפשרות זו מוגדרת כ-true‏, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ינסה להוריד תוכן מנות של עדכונים אוטומטיים דרך HTTP. אם המדיניות מוגדרת כ-false, או אינה מוגדרת כלל, ייעשה שימוש ב-HTTPS להורדת תוכן מנות של עדכונים אוטומטיים.</translation>
<translation id="2006530844219044261">ניהול צריכת החשמל</translation>
<translation id="201557587962247231">תדירות ההעלאות של דוח מצב המכשיר</translation>
<translation id="2018836497795982119">מדיניות זו מציינת את פרק הזמן במילי-שניות עד שנשלחת לשירות ניהול המכשיר בקשה לקבלת מידע על מדיניות המשתמש.
הגדרה של מדיניות זו תחול במקום הגדרת ברירת המחדל של 3 שעות. ערכים חוקיים למדיניות זו נמצאים בטווח שבין 1800000 (30 דקות) ל-86400000 (יום אחד). ערכים שאינם נמצאים בטווח הזה יוחלפו בערכים המתאימים הנמצאים בגבולות הטווח. אם הפלטפורמה תומכת בהודעות בנוגע למדיניות, פרק הזמן עד לרענון יוגדר ל-24 שעות, מכיוון שהודעות בנוגע למדיניות צפויות לגרום לרענון אוטומטי בכל פעם שהמדיניות משתנה.
אם מדיניות זו לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בברירת המחדל של 3 שעות.
שים לב שאם המערכת תומכת בהודעות בנוגע למדיניות, פרק הזמן עד לרענון יוגדר ל-24 שעות (תוך התעלמות מכל הגדרות ברירת המחדל והערכים של מדיניות זו) מכיוון שהודעות בנוגע למדיניות צפויות לגרום לרענון אוטומטי בכל פעם שהמדיניות משתנה, ובכך הן הופכות רענון בתדירות גבוהה יותר ללא הכרחי.</translation>
<translation id="2024476116966025075">הגדר את שם הדומיין הנדרש ללקוחות של גישה מרחוק</translation>
<translation id="2030905906517501646">מילת מפתח של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="203096360153626918">‏למדיניות הזו אין השפעה על האפליקציות של Android. הן יוכלו לעבור למסך מלא גם אם המדיניות הזו תוגדר כ-<ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">מדפסות ארגוניות מושבתות</translation>
<translation id="2063380907529983889">קובעת אילו מדפסות מהמדיניות <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> זמינות למשתמשים.
מגדירה מהי מדיניות הגישה שבה ייעשה שימוש בקביעת התצורה של מדפסות בכמות גדולה. אם נבחרה האפשרות <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, כל המדפסות יוצגו. אם נבחרה האפשרות <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, הגישה אל המדפסות שצוינו תוגבל על פי <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />. אם נבחרה האפשרות <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, רשימת ההיתרים <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> תאפשר גישה רק למדפסות שניתן לבחור.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה, תיבחר <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> כברירת מחדל.
</translation>
<translation id="206623763829450685">‏מציינת אילו סכמות אימות HTTP נתמכות ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
הערכים האפשריים הם basic,‏ digest‏, ntlm ו-negotiate. ערכים מרובים יש להפריד בפסיקים.
אם מדיניות זו לא תוגדר, המערכת תשתמש בכל ארבע הסכמות.</translation>
<translation id="2067011586099792101">חסום את הגישה לאתרים שמחוץ לחבילות תוכן</translation>
<translation id="2077129598763517140">השתמש בהאצת חומרה כשניתן</translation>
<translation id="2077273864382355561">השהיה של כיבוי מסך בזמן שימוש בסוללה</translation>
<translation id="2082205219176343977">‏הגדרת הגירסה המוקדמת ביותר של Chrome שבה אפשר להשתמש במכשיר הזה.</translation>
<translation id="209586405398070749">ערוץ יציב</translation>
<translation id="2098658257603918882">אפשר דיווח על נתוני שימוש ונתונים הקשורים לקריסה</translation>
<translation id="2113068765175018713">הגבלת משך פעילות המכשיר באמצעות אתחול אוטומטי</translation>
<translation id="2127599828444728326">אפשר התראות באתרים אלה</translation>
<translation id="2131902621292742709">השהיה של עמעום מסך בעת השימוש בסוללה</translation>
<translation id="2134437727173969994">אפשר את נעילת המסך</translation>
<translation id="2137064848866899664">הפעלת מדיניות זו גורמת לסיבוב של כל תצוגה
לכיוון המוגדר בכל הפעלה מחדש וכן בפעם הראשונה שבה המכשיר מחובר
אחרי שינוי ערך המדיניות. משתמשים יכולים לשנות את סיבוב התצוגה
דרך דף ההגדרות לאחר הכניסה, אבל ערך המדיניות יבטל את ההגדרות שלהם
בפעם הבאה שתתבצע הפעלה מחדש.
מדיניות זו חלה על התצוגה הראשית וכמו כן על כל תצוגות המשנה.
אם מדיניות זו אינה מופעלת, ערך ברירת המחדל הוא אפס מעלות
והמשתמש רשאי לשנות זאת. במקרה זה, ערך ברירת המחדל
אינו מיושם שוב בכל הפעלה מחדש.</translation>
<translation id="2156132677421487971">מומלץ להגדיר מדיניות עבור <ph name="PRODUCT_NAME" />. זוהי תכונה המאפשרת למשתמשים לשלוח את התוכן של כרטיסיות, אתרים או שולחן עבודה מהדפדפן למערכות שמע מרוחקות ולצגים מרוחקים.</translation>
<translation id="2168397434410358693">השהיה לפני מצב לא פעיל כשנעשה שימוש בשקע חשמל</translation>
<translation id="2170233653554726857">‏הפעלה של אופטימיזציית WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">‏כשהמדיניות הזו מוגדרת, ערך ההגדרה יקבע מהו התהליך שבו ייעשה שימוש כדי לזהות באופן אוטומטי את אזור הזמן.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, משתמשים יוכלו לשלוט בזיהוי האוטומטי של אזור הזמן בעזרת פקדים רגילים ב-chrome://settings.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionDisabled, הפקדים לשליטה על אזור הזמן האוטומטי ב-chrome://settings יושבתו. זיהוי אוטומטי של אזור זמן תמיד יהיה כבוי.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, הפקדים לשליטה על אזור הזמן ב-chrome://settings יושבתו. זיהוי אוטומטי של אזור זמן יפעל תמיד. זיהוי אזור הזמן ישתמש בשיטת "IP בלבד" כדי לאתר את המיקום.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, הפקדים לשליטה על אזור הזמן ב-chrome://settings יושבתו. זיהוי אוטומטי של אזור זמן יפעל תמיד. רשימת הנקודות הגלויות לגישה אל Wi-Fi תישלח תמיד אל שרת Geolocation API לזיהוי מדויק של אזור הזמן.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, הפקדים לשליטה על אזור הזמן ב-chrome://settings יושבתו. זיהוי אוטומטי של אזור זמן יפעל תמיד. פרטי מיקום (כמו נקודות גישה אל Wi-Fi, אנטנות סלולריות שנמצאות בטווח, GPS) יישלחו אל שרת לזיהוי מדויק של אזור הזמן.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, ברירת המחדל תהיה TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
אם המדיניות 'אזור זמן מערכת' מוגדרת, היא עוקפת את המדיניות הזו. במקרה זה הזיהוי האוטומטי של אזור הזמן יושבת לחלוטין.</translation>
<translation id="2178899310296064282">‏אכיפת סינון תוכן ברמה מתונה לפחות ב-YouTube</translation>
<translation id="2183294522275408937">ההגדרה הזו קובעת את התדירות שבה מסך הנעילה יבקש להזין סיסמה כדי להמשיך להשתמש בביטול נעילה מהיר. בכל פעם שמסך הנעילה מופעל, אם ההזנה האחרונה של הסיסמה בוצעה לפני משך הזמן שהוגדר, ביטול הנעילה המהיר לא יהיה זמין בכניסה למסך הנעילה. אם המשתמש יישאר במסך הנעילה מעבר לפרק הזמן הזה, הוא יצטרך להזין סיסמה בפעם הבאה שיזין קוד שגוי או שייכנס שוב למסך הנעילה - הראשון מביניהם.
אם ההגדרה הזו נקבעה, משתמשים שהגדירו ביטול נעילה מהיר יתבקשו להזין את הסיסמה במסך הנעילה בהתאם להגדרה הזו.
אם ההגדרה הזו לא נקבעה, משתמשים שהגדירו ביטול נעילה מהיר יתבקשו להזין את הסיסמה במסך הנעילה בכל יום.</translation>
<translation id="2194470398825717446">‏המדיניות הזו יצאה משימוש ב-M61. במקומה יש להשתמש ב-EcryptfsMigrationStrategy.
מציינת איך מכשיר צריך להתנהג אם הוא כולל ecryptfs ויש להעביר אותו להצפנת ext4.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'DisallowArc', אפליקציות Android יושבתו בשביל כל המשתמשים במכשיר (כולל אלה שכבר יש להם הצפנת ext4) ואף משתמש לא יראה הצעה לעבור מהצפנת ecryptfs ל-ext4.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'AllowMigration', משתמשים עם ספריות בית בהצפנת ecryptfs יראו הצעה להעביר אותן להצפנת ext4 לפי הצורך (נכון לעכשיו, כש-Android N יהיה זמין במכשיר).
המדיניות הזה לא חלה על אפליקציות קיוסק - הן מועברות באופן אוטומטי. אם המדיניות הזו לא מוגדרת, המכשיר יתנהג כאילו שנבחרה האפשרות 'DisallowArc'.</translation>
<translation id="2201555246697292490">הגדרה של רשימת היתרים עבור העברת הודעות מקומית</translation>
<translation id="2204753382813641270">בקרת הסתרה אוטומטית של מדף</translation>
<translation id="2208976000652006649">‏פרמטרים עבור כתובת אתר לחיפוש שמשתמשת ב-POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">הגדרת ברירת מחדל של התראות</translation>
<translation id="2231817271680715693">ייבא ​​היסטוריית גלישה מדפדפן ברירת המחדל בהפעלה הראשונה</translation>
<translation id="2236488539271255289">אל תאפשר לאף אתר להגדיר נתונים מקומיים</translation>
<translation id="2240879329269430151">‏מאפשר לך לקבוע אם מותר לאתרים להציג חלונות קופצים. ניתן להציג חלונות קופצים עבור כל האתרים או לבטל את הצגתם עבור כל האתרים. אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב-'BlockPopups' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="2274864612594831715">‏מדיניות זו מגדירה הפעלה של המקלדת הווירטואלית כהתקן קלט במערכת ההפעלה של Chrome. משתמשים אינם יכולים לעקוף מדיניות זו.
אם המדיניות מוגדרת ל-True, המקלדת הווירטואלית שעל המסך תפעל תמיד.
אם היא מוגדרת ל-False, המקלדת הווירטואלית שעל המסך תהיה מושבתת תמיד.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה. עם זאת, משתמשים עדיין יוכלו להפעיל/להשבית מקלדת נגישות שעל המסך, המקבלת קדימות על פני המקלדת הווירטואלית הנשלטת על ידי מדיניות זו. עיין במדיניות |VirtualKeyboardEnabled| לשליטה במקלדת הנגישות שעל המסך.
אם מדיניות זו מושארת ללא הגדרה, המקלדת שעל המסך מושבתת בתור התחלה, אך המשתמש יכול להפעיל אותה בכל עת. ניתן להשתמש גם בכללים לגילוי כדי להחליט מתי להציג את המקלדת.</translation>
<translation id="228659285074633994">מציין את משך הזמן ללא קלט משתמש שאחריו מוצגת תיבת דו-שיח עם אזהרה כשנעשה שימוש בשקע חשמל.
כשהמדיניות הזו נקבעת, היא מציינת את משך הזמן שבו על המשתמש להישאר ללא פעולה לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מציג תיבת דו-שיח לאזהרה המתריעה בפני המשתמש שהפעולה שהוגדרה עבור חוסר פעילות עומדת להתבצע.
כשהמדיניות הזו לא מוגדרת, לא מוצגת תיבת דו-שיח לאזהרה.
יש לציין את ערך המדיניות באלפיות שנייה. ערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים ממשך הזמן ללא פעילות או שווים לו.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> יכול להשתמש בשירות האינטרנט של Google כדי לתקן שגיאות כתיב. כאשר הגדרה זו פעילה, שירות זה תמיד בשימוש. אם הגדרה זו מושבתת, לא ייעשה שימוש בשירות זה.
ניתן עדיין לבצע בדיקת איות באמצעות הורדת מילון; מדיניות זו שולטת רק בשימוש בשירות המקוון.
כאשר הגדרה זו אינה מוגדרת, המשתמשים יכולים לבחור אם להשתמש בשירות בדיקת האיות או לא.</translation>
<translation id="2294382669900758280">‏הפעלת וידאו באפליקציות Android אינה מובאת בחשבון, גם אם המדיניות הזו מוגדרת כ-<ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">הגדר את ברירת המחדל לדף 'כרטיסייה חדשה' ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">ציין רשימה של יישומי פלאגין מופעלים</translation>
<translation id="2303795211377219696">הפעלה של מילוי אוטומטי בשביל כרטיסי אשראי</translation>
<translation id="2309390639296060546">הגדרת ברירת מחדל של מיקום גיאוגרפי</translation>
<translation id="2312134445771258233">המדיניות מאפשרת לך להגדיר את הדפים הנטענים בעת ההפעלה. המערכת מתעלמת מתוכן הרשימה 'כתובות אתר לפתיחה בעת ההפעלה' אלא אם כן בחרת באפשרות 'פתח רשימה של כתובות אתר' ב'פעולה בעת ההפעלה'.</translation>
<translation id="2334591568684482454">‏מגדירה את הזמינות וההתנהגות של עדכון הקושחה של <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
אפשר לציין הגדרות נפרדות בנכסי JSON:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: אם נבחרה האפשרות <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, משתמשים יכולים להפעיל את תהליך ה-Powerwash כדי להתקין עדכון של קושחת <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
אם המדיניות לא הוגדרה, לא ניתן לעדכן את הקושחה של <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.</translation>
<translation id="2337466621458842053">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים עם אישור להציג תמונות. אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultImagesSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="2372547058085956601">‏ההשהיה של התחברות אוטומטית לפעילות ציבורית באתר.
אם המדיניות |DeviceLocalAccountAutoLoginId| לא הוגדרה, המדיניות הזו לא חלה. אחרת:
אם המדיניות הזו מוגדרת, היא קובעת את משך הזמן ללא פעילות משתמש שצריכה לחלוף לפני התחברות אוטומטית לפעילות הציבורית באתר שצוינה על ידי מדיניות |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, משך הזמן לפני תפוגת הזמן הקצוב יהיה 0 אלפיות שנייה.
המדיניות הזו מצוינת באלפיות שנייה.</translation>
<translation id="237494535617297575">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים עם אישור להציג התראות. אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultNotificationsSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="2386362615870139244">אפשר נעילות של התעוררות מסך</translation>
<translation id="2411919772666155530">חסום התראות באתרים אלה</translation>
<translation id="2418507228189425036">מדיניות זו משביתה את השמירה של היסטוריית הדפדפן ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת ממשתמשים לשנות הגדרה זו.
אם הגדרה זו מופעלת, היסטוריית הגלישה לא נשמרת. הגדרה זו גם משביתה את סנכרון הכרטיסיות.
אם הגדרה זו מושבתת או כלל אינה מוגדרת, היסטוריית הגלישה נשמרת.</translation>
<translation id="2424023834246613232">‏מבטלת את הכללים לבחירת מדפסת ברירת מחדל של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
מדיניות זו קובעת את הכללים לבחירת מדפסת ברירת המחדל ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />. הבחירה נעשית בפעם הראשונה שנעשה שימוש בפונקציית ההדפסה עם פרופיל.
כשהמדיניות מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ינסה למצוא מדפסת שמתאימה לכל המאפיינים שצוינו ויבחר אותה כמדפסת ברירת המחדל. המדפסת הראשונה שנמצאה כמתאימה למדיניות, נבחרת. אם ההתאמה אינה חד-ערכית, כל מדפסת מתאימה יכולה להיבחר, בהתאם לסדר שבו מתגלות המדפסות.
אם המדיניות לא מוגדרת או שלא נמצאה מדפסת תואמת בזמן הקצוב לתפוגה, מדפסת ה-PDF המובנית נקבעת כמדפסת ברירת המחדל. כשמדפסת ה-PDF לא זמינה, לא נבחרת מדפסת.
הערך מנותח כאובייקט JSON בהתאם לסכמה הבאה:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "אם להגביל את חיפוש המדפסת המתאימה לקבוצת מדפסות מסוימת.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "ביטוי רגולרי להתאמת מזהה מדפסת.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "ביטוי רגולרי להתאמת שם תצוגה של מדפסת.",
"type": "string"
}
}
}
המדפסות שמחוברות אל <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> נחשבות <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, ושאר המדפסות מסווגות כ-<ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
השמטת שדה פירושה שכל הערכים תואמים. לדוגמה, השמטת 'קישוריות' תגרום לתצוגת ההדפסה המקדימה להתחיל בגילוי כל סוגי המדפסות, מקומיות ובענן.
דפוסי הביטוי הרגולרי צריכים להתאים לתחביר RegExp של JavaScript, וההתאמות תלויות רישיות.</translation>
<translation id="2426782419955104525">‏מדיניות זו מפעילה את התכונה Instant של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת מהמשתמשים לשנות הגדרה זו.
אם תפעיל הגדרה זו, Instant‏ <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‏ יופעל.
אם תשבית הגדרה זו, ‏‏Instant‏ <ph name="PRODUCT_NAME" /> יושבת.
אם תפעיל או תשבית הגדרה זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לבטל הגדרה זו.
אם לא תקבע הגדרה זו כלל, המשתמש יוכל להחליט אם להשתמש בפונקציה זו.
הגדרה זו הוסרה מגרסה 29 של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומגרסאות מתקדמות יותר.</translation>
<translation id="2436445024487698630">מאפשרת להיכנס אל <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">‏הפעל מקשי קיצור כחלופה עבור התחברות אוטומטית.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, או אם היא מוגדרת ל-True וחשבון מקומי במכשיר מוגדר להתחברות אוטומטית ללא כל השהיה, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יכבד את מקשי הקיצור Ctrl+Alt+S לעקיפת התחברות אוטומטית ולהצגת מסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False‏, התחברות אוטומטית ללא כל השהיה (אם מוגדרת) אינה ניתנת לעקיפה.</translation>
<translation id="2463365186486772703">אזור יישום</translation>
<translation id="2466131534462628618">‏אימות פורטל חובה מתעלם משרת proxy</translation>
<translation id="2482676533225429905">העברת הודעות מקומית</translation>
<translation id="2483146640187052324">בצע חיזוי של פעולות רשת בכל חיבור רשת</translation>
<translation id="2486371469462493753">‏משביתה אכיפה של דרישות 'שקיפות אישורים' בכתובות האתרים הרשומות.
המדיניות הזו מאפשרת מצב שבו אישורים של שמות מארחים בכתובות האתרים הרשומות לא ייחשפו דרך 'שקיפות אישורים'. כך ניתן להמשיך להשתמש באישורים שבמקרים רגילים לא ייחשבו כמהימנים, מפני שלא נחשפו כראוי באופן ציבורי, אך מצב זה מקשה על זיהוי אישורים שהונפקו לאותם מארחים בצורה לא תקינה.
דפוס של כתובת אתר מעוצב בהתאם ל-https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. עם זאת, מפני שתוקף האישורים הוא לשם מארח נתון, ללא קשר לסכימה, ליציאה או לנתיב, רק החלק של שם המארח בכתובת האתר מובא בחשבון. אין תמיכה בשמות כלליים של מארחים.
אם המדיניות הזו אינה מוגדרת, כל אישור שיש לחשוף דרך 'שקיפות אישורים' ייחשב כבלתי מהימן אם הוא לא נחשף בהתאם למדיניות של 'שקיפות אישורים'.</translation>
<translation id="2488010520405124654">‏הפעלה של בקשה לתצורת רשת במצב לא מקוון.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה או מוגדרת כ-true, וחשבון מקומי במכשיר מוגדר לכניסה אוטומטית ללא השהיה, אך למכשיר אין גישה לאינטרנט, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יציג בקשה לתצורת רשת.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, תוצג הודעת שגיאה במקום הבקשה להגדרת רשת.</translation>
<translation id="2498238926436517902">תמיד הסתר אוטומטית את המדף</translation>
<translation id="2514328368635166290">‏מציין את כתובת האתר של הסמל המועדף של ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל. מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, לא יוצג סמל עבור ספק החיפוש. מדיניות זו תקפה רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="2516600974234263142">‏מדיניות זו מאפשרת הדפסה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת את השינוי של הגדרה זו על ידי המשתמשים.
אם הגדרה זו מופעלת או אינה מוגדרת, המשתמשים יכולים להדפיס.
אם הגדרה זו מושבתת, המשתמשים אינם יכולים להדפיס מ-<ph name="PRODUCT_NAME" />. ההדפסה מושבתת בתפריט הכלים, בתוספים, ביישומי JavaScript ועוד. עדיין ניתן להדפיס מתוך יישומי פלאגין שעוקפים את <ph name="PRODUCT_NAME" /> בזמן הדפסה. לדוגמה, יישומי Flash מסוימים כוללים את אפשרות ההדפסה בתפריט ההקשר שלהם, שמדיניות זו אינה חלה עליו.</translation>
<translation id="2518231489509538392">אפשר הפעלת אודיו</translation>
<translation id="2521581787935130926">הצג את קיצור היישומים בסרגל הסימניות</translation>
<translation id="2529700525201305165">הגבלת כניסת משתמשים ל-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2529880111512635313">הגדרת הרשימה של אפליקציות ותוספים המותקנים בכפייה</translation>
<translation id="253135976343875019">השהיה של אזהרה על מצב לא פעיל כשנעשה שימוש בשקע חשמל</translation>
<translation id="2552966063069741410">אזור זמן</translation>
<translation id="2562339630163277285">‏מציינת את כתובת האתר של מנוע החיפוש שבו נעשה שימוש כדי לספק תוצאות מיידיות. כתובת האתר צריכה להכיל את המחרוזת <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, אשר תוחלף במועד השאילתה בטקסט שהמשתמש הזין עד כה.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא לא מוגדרת, לא יסופקו תוצאות חיפוש מיידיות.
ניתן לציין את כתובת האתר של התוצאות המיידיות של Google כ: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />
מדיניות זו תקפה רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="2569647487017692047">‏אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, ‏<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ישבית את ה-Bluetooth והמשתמש לא יוכל להפעיל אותו מחדש.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, המשתמש יוכל להפעיל או להשבית את ה-Bluetooth כרצונו.
אם המדיניות הזו מוגדרת, המשתמש לא יכול לשנות או לעקוף אותה.
לאחר הפעלת ה-Bluetooth, על המשמש לצאת ולהתחבר שוב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף (אין בכך צורך בעת השבתת Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">‏הפעל או השבת את שרת ה-Proxy לדחיסת נתונים, ומנע שינוי של הגדרה זו על ידי משתמשים.
אם תפעיל או תשבית הגדרה זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם מדיניות זו נותרת ללא הגדרה, התכונה של שרת ה-Proxy לדחיסת נתונים תהיה זמינה לבחירת המשתמשים בין אם ישתמשו בה, או לא.</translation>
<translation id="2587719089023392205">הגדר את <ph name="PRODUCT_NAME" /> כדפדפן ברירת המחדל</translation>
<translation id="2592091433672667839">משך הזמן של חוסר פעילות לפני הופעת שומר המסך במסך הכניסה במצב קמעונאי</translation>
<translation id="2623014935069176671">המתן לפעילות משתמש התחלתית</translation>
<translation id="262740370354162807">אפשר הגשת מסמכים ל-<ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">אפשר משוב מילולי</translation>
<translation id="2646290749315461919">‏מאפשר לך להגדיר אם מותר לאתרים לעקוב אחר המיקום הפיזי של המשתמשים. ניתן לאפשר מעקב אחר המיקום הפיזי של המשתמש כברירת מחדל, לדחות מעקב זה כברירת מחדל או שהמשתמש יתבקש לדווח על מיקומו הפיזי בכל פעם שאתר מבקש זאת. אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב-'AskGeolocation' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="2650049181907741121">פעולה שיש לבצע כשהמשתמש סוגר את המכסה</translation>
<translation id="2655233147335439767">‏מציינת את כתובת האתר של מנוע החיפוש שבו נעשה שימוש לביצוע חיפוש המוגדר כברירת מחדל. כתובת האתר צריכה להכיל את המחרוזת '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />', אשר תוחלף בעת ביצוע השאילתה במונחים שהמשתמש מחפש.
ניתן לציין את כתובת האתר של החיפוש ב-Google כ: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />
יש להגדיר את האפשרות הזו כאשר המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת, והיא תקפה רק במקרה זה.</translation>
<translation id="2660846099862559570">‏לעולם אל תשתמש בשרת Proxy</translation>
<translation id="267596348720209223">‏מציין את קידודי התווים שנתמכים על ידי ספק החיפוש. קידודים הם שמות דפי קידוד כגון UTF-8‏, GB2312 ו-ISO-8859-1. יש להשתמש בהם לפי הסדר שבו הם סופקו. מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, ברירת המחדל שבה המערכת תשתמש הוא UTF-8. מדיניות זו תקפה רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="2682225790874070339">‏משביתה את Google Drive ביישום 'קבצים' של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="268577405881275241">‏הפעל את התכונה של שרת Proxy לדחיסת נתונים</translation>
<translation id="2731627323327011390">‏השבת את השימוש באישורי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ביישומי ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">‏הסתר את יישום חנות האינטרנט של Chrome ואת הקישור בכותרת התחתונה בדף הכרטיסייה החדשה ובמפעיל היישומים של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
כשמדיניות זו מוגדרת כ-true, הסמלים מוסתרים.
כשמדיניות זו מוגדרת כ-false או אינה מוגדרת, הסמלים מוצגים.</translation>
<translation id="2744751866269053547">רשום מטפלים של פרוטוקול</translation>
<translation id="2746016768603629042">‏מדיניות זו הוצאה משימוש, השתמש ב-DefaultJavaScriptSetting במקומה.
ניתן להשתמש בה כדי להשבית JavaScript ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם תשבית הגדרה זו, דפי אינטרנט לא יוכלו להשתמש ב-JavaScript והמשתמשים לא יוכלו לשנות הגדרה זו.
אם תפעיל הגדרה זו או לא תגדיר אותה כלל, דפי אינטרנט יוכלו להשתמש ב-JavaScript אך המשתמש יוכל לשנות את ההגדרה.</translation>
<translation id="2753637905605932878">‏הגבלת הטווח של יציאות UDP מקומיות שבהן נעשה שימוש ב-WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">סוגים של תוספים/יישומים שמותר להתקין</translation>
<translation id="2759224876420453487">שלוט בהתנהגות המשתמשים בהפעלה של ריבוי פרופילים</translation>
<translation id="2761483219396643566">השהיה של אזהרה על מצב לא פעיל כשנעשה שימוש בסוללה</translation>
<translation id="2762164719979766599">מדיניות זו מפרטת את רשימת החשבונות המקומיים במכשיר שיוצגו במסך ההתחברות.
כל רשומה ברשימה מציינת מזהה, המשמש באופן פנימי להבחנה בין החשבונות המקומיים השונים במכשיר.</translation>
<translation id="2766302473082018239">מציינת את המדפסות הזמינות למשתמש.
המדיניות הזו מופעלת רק אם האפשרות <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> נבחרה בשביל <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
אם המדיניות הזו הופעלה, רק המדפסות שהמזהים שלהן תואמים לערכים שצוינו יהיו זמינות למשתמש. המזהים חייבים להיות תואמים לרשומות בקובץ שצוין ב-<ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">הגדר את שם הדומיין הנדרש עבור מארחים של גישה מרחוק</translation>
<translation id="2787173078141616821">‏דיווח מידע על סטטוס של Android</translation>
<translation id="2801230735743888564">‏המדיניות מאפשרת למשתמשים לשחק במשחק ביצי הפסחא של הדינוזאורים (Dinosaur Easter Egg) כשהמכשיר במצב לא מקוון.
אם המדיניות תוגדר כ-False, המשתמשים לא יוכלו לשחק במשחק ביצי הפסחא של הדינוזאורים כשהמכשיר במצב לא מקוון. אם היא תוגדר כ-True, המשתמשים יורשו לשחק במשחק הדינוזאורים. אם המדיניות לא תוגדר, המשתמשים לא יורשו לשחק במשחק ביצי הפסחא של הדינוזאורים במערכות הפעלה רשומות של Chrome, אבל יורשו לשחק בו בנסיבות אחרות.</translation>
<translation id="2805707493867224476">אפשר לכל האתרים להציג חלונות קופצים</translation>
<translation id="2808013382476173118">‏מאפשרת שימוש בשרתי STUN כאשר לקוחות מרוחקים מנסים ליצור חיבור עם המחשב הזה.
אם הגדרה זו הופעלה, הלקוחות המרוחקים יכולים לגלות את המחשב הזה ולהתחבר אליו, גם אם הם מופרדים על ידי חומת אש.
אם ההגדרה הזו מושבתת וחומת האש מסננת חיבורי UDP, המחשב הזה יאפשר רק חיבורים ממחשבי לקוח הנמצאים ברשת המקומית.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, ההגדרה תופעל.</translation>
<translation id="2823870601012066791">‏מיקום בקובץ הרישום של Windows בשביל לקוחות <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">הפעל מצב גלישה בסתר</translation>
<translation id="2838830882081735096">‏אל תאפשר העברת נתונים ו-ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">מדיניות זו מאפשרת זמינות של 'גע כדי לחפש' בתצוגת התוכן של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם תפעיל הגדרה זו, התכונה 'גע כדי לחפש' תהיה זמינה למשתמשים והם יוכלו לבחור אם להפעיל או לכבות אותה.
אם תבטל הגדרה זו, התכונה 'גע כדי לחפש' תושבת לחלוטין.
אי-הגדרה של מדיניות זו כמוה כהפעלתה. ראה בתיאור למעלה.</translation>
<translation id="285480231336205327">הפעל מצב ניגודיות גבוהה</translation>
<translation id="2854919890879212089">‏מורה ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לבחור במדפסת שהוגדרה במערכת כברירת מחדל לתצוגה המקדימה של ההדפסה, במקום במדפסת האחרונה שבה נעשה שימוש.
אם תשבית את ההגדרה הזו או לא תקבע ערך, המדפסת האחרונה שבה נעשה שימוש תיבחר, כברירת מחדל, כיעד לתצוגה המקדימה של ההדפסה.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, המדפסת שהוגדרה ב-OS תיבחר, כברירת מחדל, כיעד לתצוגה המקדימה של ההדפסה.</translation>
<translation id="2872961005593481000">כיבוי</translation>
<translation id="2874209944580848064">‏הערה למכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> התומכים באפליקציות Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">‏השבת חיפוש CNAME בעת ניהול משא ומתן של אימות Kerberos</translation>
<translation id="2884728160143956392">‏אפשר קובצי Cookie להפעלה בלבד באתרים אלה</translation>
<translation id="2893546967669465276">שליחה של יומני מערכת לשרת הניהול</translation>
<translation id="2899002520262095963">‏אפליקציות Android יכולות להשתמש בתצורות רשת ובאישורי CA המוגדרים דרך המדיניות הזו, אבל אין להן גישה אל חלק מאפשרויות התצורה.</translation>
<translation id="2906874737073861391">‏רשימה של תוספי AppPack</translation>
<translation id="2908277604670530363">‏מספר מרבי של חיבורים בו זמניים לשרת proxy</translation>
<translation id="2956777931324644324">‏המדיניות הזו הוצאה משימוש החל מגרסה 36 של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
מציינת האם יש להפעיל את תוסף האישורים המאוגד לדומיין TLS.
ההגדרה הזו משמשת להפעלת תוסף האישורים המאוגד לדומיין TLS לביצוע בדיקות. ההגדרה הניסיונית הזו תוסר בעתיד.</translation>
<translation id="2957506574938329824">‏אל תאפשר לאף אתר לבקש גישה אל התקני Bluetooth דרך ה-Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">סוג חשבון לאימות <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">‏כללי עקיפת Proxy</translation>
<translation id="2960691910306063964">‏הפעלה או השבתה של אימות ללא PIN עבור מארחי גישה מרחוק</translation>
<translation id="2976002782221275500">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו המסך מעומעם כשנעשה שימוש בסוללה.
כשהמדיניות הזו מוגדרת לערך גדול מאפס, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מעמעם את המסך.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כאפס, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא מעמעם את המסך כשהמשתמש במצב לא פעיל.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה. הערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים ממשך ההשהיה לפני מצב לא פעיל.</translation>
<translation id="2987155890997901449">‏הפעל את ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">‏שליטה על השימוש ב-Web Bluetooth API</translation>
<translation id="3001534538097271560">‏הגדרת המדיניות הזו כ-false מונעת ממשתמשים לשלוח חלק מפרטי המערכת ותוכן הדף אל שרתי Google. אם ההגדרה הזו נקבעת כ-true או לא נקבעת, משתמשים יוכלו לשלוח פרטי מערכת ותוכן דף אל 'גלישה בטוחה' כדי לעזור בזיהוי של אפליקציות ואתרים מסוכנים.
עיין בכתובת https://developers.google.com/safe-browsing לקבלת מידע נוסף על 'גלישה בטוחה'.</translation>
<translation id="3016255526521614822">הוסף לרשימת ההיתרים אפליקציות לרישום הערות שמותרות במסך הנעילה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3030000825273123558">הפעל דיווח על מדדים</translation>
<translation id="3034580675120919256">‏מאפשר לך לקבוע אם מותר לאתרים להפעיל JavaScript. ניתן להפעיל JavaScript עבור כל האתרים או לבטל את ההגדרה עבור כל האתרים. אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב-'AllowJavaScript' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="3038323923255997294">המשך הפעלת יישומים ברקע כאשר <ph name="PRODUCT_NAME" /> סגור</translation>
<translation id="3046192273793919231">שלח מנות רשת לשרת הניהול כדי לנטר את הסטטוס המקוון</translation>
<translation id="3048744057455266684">‏אם המדיניות הזו מוגדרת, וכתובת אתר של חיפוש המוצעת מסרגל הכתובות מכילה את הפרמטר הזה במחרוזת השאילתה או במזהה המקטע, ההצעה תציג את מונחי החיפוש ואת ספק החיפוש במקום את כתובת האתר המקורית של החיפוש.
המדיניות הזו אופציונלית. אם היא לא מוגדרת, לא תבוצע החלפה של מונח חיפוש.
מדיניות זו מבוצעת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="3069958900488014740">‏מאפשרת לכבות את אופטימיזציית WPAD ‏(גילוי אוטומטי של פרוקסי באינטרנט) ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, אופטימיזציית WPAD מושבתת והדבר גורם ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> להמתין זמן רב יותר לשרתי WPAD מבוססי-DNS. אם המדיניות לא מוגדרת או שהיא מופעלת, אופטימיזציית WPAD מופעלת.
ללא קשר להגדרת המדיניות או לאופן הגדרתה, משתמשים לא יכולים לשנות את ההגדרה של אופטימיזציית WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">שומר מסך שמשמש במסך הכניסה של מצב קמעונאי</translation>
<translation id="3072847235228302527">הגדר את התנאים וההגבלות עבור חשבון מקומי של מכשיר</translation>
<translation id="3086995894968271156">‏הגדרת Cast Receiver ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">רשימת יישומי פלאגין מופעלים</translation>
<translation id="3101501961102569744">‏בחר כיצד לציין הגדרות שרת Proxy</translation>
<translation id="3117676313396757089">‏אזהרה: DHE יוסר לחלוטין מ-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחר גירסה 57 (בסביבות מרץ 2017), ולאחר מכן מדיניות זו תפסיק לפעול.
אם המדיניות לא תוגדר או תוגדר כ-false, חבילות הצפנים של DHE ב-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) לא יופעלו. לחלופין, אפשר להגדיר את המדיניות כ-true על מנת להפעיל חבילות צפנים של DHE וכך לשמור על תאימות לשרת מיושן. זהו פתרון זמני, ויש להגדיר את השרת מחדש.
מומלץ להעביר שרתים אל חבילות צפנים של ECDHE. אם הן אינן זמינות, ודא שהופעלה חבילת צפנים המשתמשת בהחלפת מפתחות RSA.</translation>
<translation id="316778957754360075">‏מדיניות זו הופסקה החל מגרסה 29 של <ph name="PRODUCT_NAME" />. הדרך המומלצת להגדרת אוספים של תוספים/יישומים המתארחים בארגון היא לכלול את האתר המארח את חבילות ה-CRX ב-ExtensionInstallSources ולהציב קישורים להורדה ישירה של החבילות בדף אינטרנט. ניתן ליצור מפעיל עבור דף אינטרנט זה באמצעות המדיניות ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">מאז גרסה <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">‏אפליקציות Android אינן יכולות לגשת אל מפתחות ארגוניים. אין למדיניות הזו השפעה עליהן.</translation>
<translation id="3201273385265130876">‏מאפשרת לך לציין באיזה שרת proxy <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש ומונעת ממשתמשים לשנות את הגדרת שרת ה-proxy.
אם תבחר לעולם לא להשתמש בשרת proxy ולהתחבר תמיד באופן ישיר, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר להשתמש בהגדרות שרת ה-proxy של המערכת, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר לזהות באופן אוטומטי את שרת ה-proxy, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר במצב של שרת proxy קבוע, תוכל לציין אפשרויות נוספות ב'ככתובת או כתובת אתר של שרת proxy' וב'רשימה מופרדת בפסיקים של כללי עקיפת proxy'. רק שרת ה-proxy ל-HTTP שמוגדר בעדיפות הגבוהה ביותר זמין ליישומי ARC.
אם תבחר להשתמש בסקריפט ‎.pac של שרת proxy עליך לציין את כתובת האתר המובילה אל הסקריפט ב'כתובת אתר לקובץ ‎.pac של שרת proxy'.
תוכל למצוא דוגמאות מפורטות בכתובת הבאה:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ויישומי ARC יתעלמו מכל האפשרויות הקשורות לשרת proxy שצוינו דרך שורת הפקודה.
אם לא תגדיר את המדיניות הזו, משתמשים יוכלו לבחור את הגדרות שרת ה-proxy בעצמם.</translation>
<translation id="3205825995289802549">הגדל למקסימום את חלון הדפדפן הראשון בהפעלה הראשונה</translation>
<translation id="3213821784736959823">‏מדיניות זו קובעת אם לקוח ה-DNS המובנה משמש ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם מדיניות זו מוגדרת לפעול, לקוח ה-DNS המובנה יהיה בשימוש, אם הוא זמין.
אם מדיניות זו מוגדרת לא לפעול, לקוח ה-DNS המובנה לעולם לא יהיה בשימוש.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת כלל, המשתמשים יוכלו לקבוע אם לקוח ה-DNS המובנה יהיה או לא יהיה בשימוש על ידי עריכת chrome://flags או הגדרת סימון בשורת פקודה.</translation>
<translation id="3214164532079860003">מדיניות זו מאלצת לייבא את דף הבית מדפדפן ברירת המחדל הנוכחי אם היא מופעלת. אם היא מושבתת, דף הבית אינו מיובא. אם לא הוגדרה, ייתכן כי המערכת תשאל את המשתמש אם לייבא את דף הבית, או שהייבוא עשוי להתבצע באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="3219421230122020860">מצב גלישה בסתר זמין</translation>
<translation id="3220624000494482595">‏אם אפליקציית הקיוסק היא של Android, לא תהיה לה שליטה על הגרסה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, גם אם המדיניות הזו תוגדר כ-<ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">דפוסי כתובת אתר מאפשרים התקנות של תוספים, יישומים וסקריפטים של משתמשים מאת</translation>
<translation id="3240609035816615922">מדיניות גישה אל תצורת מדפסות.</translation>
<translation id="3243309373265599239">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו המסך מעומעם כשנעשה שימוש בשקע חשמל.
כשהמדיניות הזו מוגדרת לערך גדול מאפס, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מעמעם את המסך.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כאפס, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא מעמעם את המסך כשהמשתמש במצב לא פעיל.
כשהמדיניות הזו לא מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה. הערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים יותר או שווים להשהיה לפני כיבוי המסך (אם הוגדרה) ולהשהיה לפני מצב לא פעיל.</translation>
<translation id="3264793472749429012">קידודים של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="3273221114520206906">‏הגדרת ברירת מחדל של JavaScript</translation>
<translation id="3288595667065905535">הפצת ערוץ</translation>
<translation id="3292147213643666827">‏מדיניות זו מאפשרת ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לתפקד כשרת proxy בין <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> למדפסות מדור קודם המחוברות למחשב.
אם הגדרה זו מופעלת או אינה מוגדרת, המשתמשים יכולים להפעיל את ה-proxy של הדפסה בענן על ידי אימות באמצעות חשבון Google שלהם.
אם הגדרה זו מושבתת, המשתמשים אינם יכולים להפעיל את ה-proxy, והמחשב לא יוכל לשתף את המדפסות שלו עם <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">מאפשרת לסיים תהליכים במנהל המשימות</translation>
<translation id="3307746730474515290">‏קביעה של סוגי היישומים/התוספים המותרים להתקנה והגבלת הגישה לזמן ריצה.
הגדרה זו מוסיפה לרשימת היתרים את סוגי היישומים/התוספים המותרים להתקנה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ואת המארחים שיכולים ליצור איתם אינטראקציה. הערך הוא רשימה של מחרוזות, שכל אחת מהן צריכה להיות מאחד הסוגים הבאים: "extension"‏,‏ "theme"‏,‏ "user_script"‏,‏ "hosted_app"‏,‏ "legacy_packaged_app"‏,‏ "platform_app". במסמכי התיעוד של תוספי <ph name="PRODUCT_NAME" /> קיים מידע נוסף על סוגים אלה.
הערה: המדיניות גם משפיעה על תוספים ויישומים שמתבצעת אכיפה של ההתקנה שלהם דרך ExtensionInstallForcelist.
כאשר נקבעת הגדרה זו, תוספים/יישומים מסוג שאינו ברשימה לא יותקנו.
כאשר לא נקבעת הגדרה זו, לא מתבצעת אכיפה של סוגי התוספים/היישומים המותרים להתקנה.</translation>
<translation id="3322771899429619102">‏מדיניות זו מאפשרת לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים שיש להם הרשאה להפעיל יצירת מפתחות. אם דפוס כתובת אתר הוא ב-'KeygenBlockedForUrls', מדיניות זו מבטלת את החריגות האלה.
אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultKeygenSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="332771718998993005">קביעת השם שיפורסם כיעד של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם במדיניות הזו הוגדרה מחרוזת שאינה ריקה, אותה מחרוזת תשמש כשם היעד של <ph name="PRODUCT_NAME" />. אחרת, שם היעד יהיה שם המכשיר. אם המדיניות הזו לא מוגדרת, שם היעד יהיה שם המכשיר, ובעל המכשיר (או משתמש מהדומיין שמנהל את המכשיר) יוכל לשנות אותו. השם מוגבל ל-24 תווים.</translation>
<translation id="3381968327636295719">השתמש בדפדפן המארח כברירת מחדל</translation>
<translation id="3395348522300156660">מציינת את המדפסות הזמינות למשתמש.
המדיניות הזו מופעלת רק אם האפשרות <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> נבחרה בשביל <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />
אם המדיניות הזו הופעלה, רק המדפסות שהמזהים שלהן תואמים לערכים שצוינו יהיו זמינות למשתמש. המזהים חייבים להיות תואמים לרשומות בקובץ שצוין ב-<ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">אם מדיניות זו מוגדרת כ'אמת' או אינה מוגדרת, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יאפשר כניסות אורח. כניסות אורח הן הפעלות משתמש אנונימיות ואינן דורשות סיסמה.
אם מדיניות זו מוגדרת כ'שקר', <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא יאפשר התחלת הפעלות אורח.</translation>
<translation id="3418871497193485241">‏מדיניות זו אוכפת סינון תוכן מינימלי ב-YouTube ומונעת ממשתמשים לעבור למצב פחות מוגבל.
אם הגדרה זו נקבעת כ'קפדנית', תמיד יפעל סינון תוכן קפדני ב-YouTube.
אם הגדרה זו נקבעת כ'מתונה', המשתמש יכול לבחור ב-YouTube רק בסינון תוכן מתון
ובסינון תוכן קפדני, אבל אינו יכול להשבית את סינון התוכן.
אם ההגדרה הזו כבויה או לא מוגדר עבורה ערך, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא אוכף סינון תוכן ב-YouTube. עם זאת, ייתכן שסעיפי מדיניות חיצונית, כמו המדיניות של YouTube, עדיין יאכפו סינון תוכן.</translation>
<translation id="3428247105888806363">הפוך חיזוי רשת לפעיל</translation>
<translation id="3449886121729668969">‏קובעת את הגדרות ה-proxy ל-<ph name="PRODUCT_NAME" />. גם יישומי ARC יוכלו להשתמש בהגדרות ה-proxy האלה.
מדיניות זו עדיין אינה מוכנה לשימוש, אל תשתמש בה.</translation>
<translation id="3460784402832014830">‏מציין את כתובת האתר שמנוע חיפוש משתמש בה לאספקת דף כרטיסייה חדשה.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, לא יסופק דף כרטיסייה חדשה.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="346731943813722404">‏מציינת האם הגבלת אורך ההפעלה והשהיית ניהול צריכת החשמל צריכות להתחיל לרוץ רק אחרי זיהוי הפעילות הראשונה של משתמש בהפעלה.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true, הגבלת אורך ההפעלה והשהיית ניהול צריכת החשמל לא מתחילות לרוץ עד לאחר זיהוי הפעילות הראשונה של המשתמש בהפעלה.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, או אינה מוגדרת כלל, הגבלת אורך ההפעלה והשהיית ניהול צריכת החשמל מתחילות לרוץ מיד בתחילת ההפעלה.</translation>
<translation id="3478024346823118645">מחק נתוני משתמש בעת יציאה</translation>
<translation id="348495353354674884">הפעל מקלדת וירטואלית</translation>
<translation id="3496296378755072552">מנהל הסיסמאות</translation>
<translation id="350443680860256679">‏הגדר ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">‏מדיניות זו מציינת את כתובת האתר של מנוע החיפוש שנעשה בו שימוש לביצוע חיפוש תמונות. בקשות החיפוש יישלחו באמצעות שיטת GET. אם מוגדרת המדיניות DefaultSearchProviderImageURLPostParams, בקשות לחיפוש תמונות יישלחו במקום זאת באמצעות שיטת POST.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, לא ייעשה שימוש בחיפוש תמונות.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="350797926066071931">‏הפוך את Google Translate לפעיל</translation>
<translation id="3512226956150568738">‏אם הדגם של מכשיר הלקוח תמך ב-ARC לפני שהיה צורך בהעברה אל ext4 כדי להפעיל ARC, ואם המדיניות ArcEnabled מוגדרת כ-true, ההתנהגות של אפשרות זו תהיה זהה ל-AskUser (ערך 3). בכל המקרים האחרים (אם דגם המכשיר לא תמך לפני כן ב-ARC, או אם מדיניות ArcEnabled מוגדרת כ-false), הערך הזה זהה ל-DisallowArc (ערך 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">הפעל דפי שגיאה חלופיים</translation>
<translation id="3547954654003013442">‏הגדרות Proxy</translation>
<translation id="3591584750136265240">הגדרה של התנהגות האימות בהתחברות</translation>
<translation id="3627678165642179114">הפעל או השבת את שירות האינטרנט 'בדיקת איות'</translation>
<translation id="3646859102161347133">הגדר את סוג מגדיל התצוגה</translation>
<translation id="3653237928288822292">סמל של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="3660562134618097814">‏העבר קובצי cookie של SAML IdP במהלך ההתחברות</translation>
<translation id="3687282113223807271">‏שירות 'גלישה בטוחה' מציג דף אזהרה כשמשתמשים מנווטים אל אתרים שסומנו כבעלי פוטנציאל זדוני. הפעלת ההגדרה הזו מונעת ממשתמשים להמשיך מדף האזהרה אל האתר הזדוני.
אם ההגדרה הזו מושבתת או לא נקבעה, משתמשים יכולים להמשיך אל האתר המסומן לאחר הצגת האזהרה.
עיין בכתובת https://developers.google.com/safe-browsing לקבלת מידע נוסף על 'גלישה בטוחה'.</translation>
<translation id="3709266154059827597">הגדר רשימה שחורה של התקנת תוספים</translation>
<translation id="3711895659073496551">השהה</translation>
<translation id="3736879847913515635">הפעלה של הוספת אדם במנהל המשתמשים</translation>
<translation id="3750220015372671395">חסימה של יצירת מפתחות באתרים אלה</translation>
<translation id="3756011779061588474">חסימה של מצב מפתח</translation>
<translation id="3758089716224084329">‏מאפשרת לך לציין את שרת ה-proxy שבו משתמש <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת ממשתמשים לשנות את הגדרות שרת ה-proxy.
אם תבחר לעולם לא להשתמש בשרת proxy ולהתחבר תמיד באופן ישיר, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר לזהות באופן אוטומטי את שרת ה-proxy, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
תוכל למצוא דוגמאות מפורטות בכתובת הבאה:
<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, <ph name="PROXY_HELP_URL" /> ויישומי ARC יתעלמו מכל האפשרויות הקשורות לשרת proxy שצוינו דרך שורת הפקודה.
אם לא תגדיר את המדיניות הזו, משתמשים יוכלו לבחור את הגדרות שרת ה-proxy בעצמם.</translation>
<translation id="3758249152301468420">השבת כלים למפתחים</translation>
<translation id="3765260570442823273">משך הודעת האזהרה להתנתקות משתמש לא פעיל.</translation>
<translation id="376931976323225993">‏המדיניות הזו מאפשרת לך לקבוע אם אתרים רשאים להפעיל באופן אוטומטי את הפלאגין <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />. ניתן לאשר את ההפעלה האוטומטית של הפלאגין <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> בכל האתרים או למנוע אותה.
האפשרות 'לחץ להפעלה' מאפשרת לפלאגין <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> לפעול, אבל המשתמש צריך ללחוץ על ה-placeholder כדי להתחיל את ביצוע הפלאגין.
אם לא מגדירים את המדיניות, המשתמש יכול לשנות את ההגדרה הזו באופן ידני.</translation>
<translation id="3780152581321609624">‏כלול יציאה שאינה סטנדרטית ב-SPN של Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">‏אם המדיניות הוגדרה כ-true, סמל סרגל הכלים של Cast יוצג תמיד בסרגל הכלים או באפשרויות הנוספות, ולמשתמשים לא תהיה אפשרות להסיר אותו.
אם המדיניות הוגדרה כ-false או שלא הוגדרה כלל, המשתמשים יוכלו להצמיד או להסיר את הסמל באמצעות האפשרויות הנוספות.
אם המדיניות "EnableMediaRouter" הוגדרה כ-false, לערך שבו הוגדרה המדיניות לא תהיה כל השפעה וסמל סרגל הכלים לא יוצג.</translation>
<translation id="3788662722837364290">הגדרות של ניהול צריכת חשמל כשהמשתמש אינו פעיל</translation>
<translation id="3793095274466276777">המדיניות מגדירה את בדיקות דפדפן ברירת המחדל ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת ממשתמשים לשנות אותן. אם תהפוך הגדרה זו לזמינה, <ph name="PRODUCT_NAME" /> תמיד יבדוק בהפעלה אם הוא דפדפן ברירת המחדל וירשום את עצמו באופן אוטומטי אם הדבר אפשרי. אם הגדרה זו מושבתת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לעולם לא יבדוק אם הוא דפדפן ברירת המחדל וישבית את פקדי המשתמש להגדרת אפשרות זו. אם הגדרה זו לא נקבעה, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יאפשר למשתמש לקבוע אם הוא דפדפן ברירת המחדל ואם יש להציג התראות משתמש כשהוא אינו מוגדר כברירת המחדל.</translation>
<translation id="379602782757302612">המדיניות מאפשרת לציין את התוספים שאותם המשתמשים לא יכולים להתקין. אם הותקנו כבר תוספים שנכללים ברשימת התוספים האסורים לשימוש, הם יושבתו והמשתמשים לא יוכלו להפעיל אותם. תוסף מושבת שיוסר מרשימת התוספים האסורים יופעל מחדש באופן אוטומטי.
ערך '*' ברשימת התוספים האסורים פירושו שכל התוספים כלולים ברשימה, אלא אם הם נוספו באופן מפורש לרשימת התוספים המורשים לשימוש.
אם המדיניות לא הוגדרה, המשתמש יכול להתקין כל תוסף ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">‏מדיניות זו מגדירה את הספריה שבה ישתמש <ph name="PRODUCT_NAME" /> להורדת קבצים.
אם תגדיר מדיניות זו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בספריה שצוינה, בין אם המשתמש ציין ספריה ובין אם המשתמש הפעיל את הסימון לבקשת מיקום הורדה בכל פעם.
בכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables תוכל לעיין ברשימת משתנים שניתן להשתמש בהם.
אם לא תגדיר מדיניות זו כלל, ייעשה שימוש בספריית ברירת המחדל של ההורדות והמשתמש יוכל לשנות אותה.</translation>
<translation id="3805659594028420438">‏הפעל תוסף אישורים המאוגד לדומיין TLS (יצא משימוש)</translation>
<translation id="3808945828600697669">ציין רשימה של יישומי פלאגין מושבתים</translation>
<translation id="3816312845600780067">הפעל מקשי קיצור כחלופה להתחברות אוטומטית</translation>
<translation id="3820526221169548563">‏הפעל את תכונת הנגישות של מקלדת על המסך.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true, המקלדת על המסך תופעל תמיד.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, המקלדת על המסך תושבת תמיד.
אם תגדיר את המדיניות הזו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, בתחילה המקלדת על המסך תושבת, אבל המשתמש יוכל להפעיל אותה בכל עת.</translation>
<translation id="382476126209906314">‏הגדר את קידומת TalkGadget עבור מארחים של גישה מרחוק</translation>
<translation id="383466854578875212">מאפשרת לך לציין אילו מארחים של העברת הודעות מקומית אינם נכללים ברשימה השחורה.
ערך רשימה שחורה של * משמעו שכל המארחים של העברת הודעות מקומית נכללים ברשימה השחורה ורק מארחים של העברת הודעות מקומית הרשומים ברשימת ההיתרים ייטענו.
כברירת מחדל, כל המארחים של העברת הודעות מקומית נמצאים ברשימת ההיתרים, אך אם כל מארחי העברת ההודעות המקומית הועברו לרשימה השחורה על פי המדיניות, ניתן להשתמש ברשימת ההיתרים על מנת לעקוף את המדיניות הזו.</translation>
<translation id="384743459174066962">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים ללא אישור לפתוח חלונות קופצים. אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultPopupsSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="3851039766298741586">‏דיווח של מידע לגבי הפעלת הקיוסק הפעילה, כגון המזהה והגרסה של היישום.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, פרטי הפעלת הקיוסק לא ידווחו. אם
היא מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, פרטי הפעלת הקיוסק ידווחו.</translation>
<translation id="3859780406608282662">‏הוסף פרמטר להבאת ה-seed של הגרסאות ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם מדיניות זו צוינה, יתווסף פרמטר שאילתה שנקרא 'restrict' לכתובת האתר המשמשת להבאת ה-seed של הגרסאות. ערך הפרמטר יהיה הערך שצוין במדיניות זו.
אם מדיניות זו לא צוינה, לא יחול שינוי בכתובת האתר של ה-seed של הגרסאות.</translation>
<translation id="3863409707075047163">‏גרסה מינימלית של SSL מופעלת</translation>
<translation id="3864020628639910082">‏מציינת את כתובת האתר של מנוע החיפוש שבו נעשה שימוש כדי לספק הצעות חיפוש. כתובת האתר צריכה להכיל את המחרוזת '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />', אשר תוחלף כשמבצעים שאילתה בטקסט שהמשתמש הקליד עד כה.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, לא ייעשה שימוש בכתובות אתר מוצעות.
ניתן לציין את כתובת האתר המוצעת של Google כ: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />
מדיניות זו תקפה רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="3866249974567520381">תיאור</translation>
<translation id="3868347814555911633">מדיניות זו פועלת במצב קמעונאי בלבד.
כוללת רשימות של תוספים שמותקנים באופן אוטומטי עבור משתמש ההדגמה, במכשירים במצב קמעונאי. תוספים אלו נשמרים במכשיר וניתן להתקינם במצב לא מקוון, לאחר ההתקנה.
כל ערך ברשימה מכיל מילון שחייב לכלול את מזהה התוסף בשדה 'מזהה-תוסף' ואת כתובת האתר לעדכון בשדה 'כתובת אתר לעדכון'.</translation>
<translation id="3877517141460819966">מצב משולב של אימות גורם שני</translation>
<translation id="388237772682176890">‏המדיניות הוצאה משימוש ב-M53 והוסרה ב-M54, כתוצאה מהפסקת התמיכה ב-SPDY/3.1.
מדיניות זו משביתה את פרוטוקול SPDY ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו תופעל, פרוטוקול SPDY לא יהיה זמין ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
העברת המדיניות הזו למצב מושבת תאפשר את השימוש ב-SPDY.
אם המדיניות הזו תישאר במצב לא מוגדר, פרוטוקול SPDY יהיה זמין.</translation>
<translation id="3890999316834333174">מדיניות לביטול נעילה מהיר</translation>
<translation id="3891357445869647828">‏הפוך JavaScript לפעיל</translation>
<translation id="3891953007921334498">‏ההגדרה הזו גורמת להשבתת הכלים למפתחים ולוח JavaScript.
אם תאפשר את ההגדרה הזו, לא תוכל יותר לגשת אל הכלים למפתחים ולבחון רכיבי אתר. יבוטלו כל מקשי הקיצור, וכל הרשומות בתפריטים או בתפריטי הקשר, שמיועדים לפתיחת הכלים למפתחים או לוח JavaScript.
אם תעביר את האפשרות הזו למצב מושבת או תשאיר אותה במצב לא מוגדר, הכלים למפתחים ולוח JavaScript יהיו זמינים לשימוש על ידי המשתמשים.</translation>
<translation id="3907986150060929099">הגדרת המקומות המומלצים להפעלה ציבורית</translation>
<translation id="3911737181201537215">‏אין למדיניות הזו השפעה על הרישום ש-Android מבצע ביומן.</translation>
<translation id="391531815696899618">‏מבטלת את הסנכרון של Google Drive ביישום ה'קבצים' של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> כשמוגדר כ-true. במקרה זה, נתונים אינם מועלים ל- Google Drive.
אם לא מוגדר, או אם מוגדר כ-false, משתמשים יוכלו להעביר קבצים ל-Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">‏כתובת אתר לקובץ ‎.pac של שרת Proxy</translation>
<translation id="3939893074578116847">‏שלח מנות רשת לשרת הניהול כדי לנטר את הסטטוס המקוון וכדי
שהשרת יוכל לזהות אם המכשיר נמצא במצב לא מקוון.
אם מדיניות זו מוגדרת לערך true, מנות רשת לניטור (הנקראות <ph name="HEARTBEATS_TERM" />) יישלחו.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת או מוגדרת לערך false, לא יישלחו מנות רשת.</translation>
<translation id="3963602271515417124">‏אם ערך המדיניות הוא true, הזדהות מרחוק מותרת במכשיר ואישור יונפק ויועלה באופן אוטומטי לשרת ניהול המכשיר.
אם ערך המדיניות הוא false, או אם היא לא הוגדרה, לא יונפק אישור וקריאות ל-enterprise.platformKeys extension API ייכשלו.</translation>
<translation id="3964909636571393861">מאפשר גישה לרשימה של כתובות אתר</translation>
<translation id="3965339130942650562">זמן קצוב עד שמתבצעת התנתקות משתמש לא פעיל.</translation>
<translation id="3973371701361892765">לעולם אל תסתיר אוטומטית את המדף</translation>
<translation id="3984028218719007910">קובעת אם <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ישמור את נתוני החשבון המקומיים לאחר התנתקות. אם הוגדר כ'אמת', לא יישמרו חשבונות קבועים כלשהם על ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> וכל נתוני ההפעלה של המשתמש יסולקו לאחר התנתקות. אם מדיניות זו מוגדרת כ'שקר' או שאינה מוגדרת, המכשיר יכול לשמור את נתוני המשתמש המקומיים (מוצפנים).</translation>
<translation id="3997519162482760140">‏כתובות אתרים שיקבלו גישה להתקני צילום וידאו בדפי כניסה מסוג SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">‏מנהלי IT עבור מכשירים ארגוניים יכולים להשתמש בסימון הזה כדי לקבוע אם לאפשר למשתמשים לממש מבצעים באמצעות הרשמה של מערכת ההפעלה של Chrome.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, משתמשים יוכלו לממש מבצעים באמצעות הרשמה של מערכת ההפעלה של Chrome.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, המשתמש לא יוכל לממש מבצעים.</translation>
<translation id="4010738624545340900">אפשר העלאת תיבות דו-שיח לבחירת קבצים</translation>
<translation id="4012737788880122133">‏השבתה של עדכונים אוטומטיים כאשר נבחרה ההגדרה True.
מכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מחפשים עדכונים באופן אוטומטי כאשר הגדרה זו לא נקבעה או כשהיא מוגדרת ל-False.
אזהרה: מומלץ להשאיר את העדכונים האוטומטיים מופעלים כדי לאפשר למשתמשים לקבל עדכוני תוכנה ותיקוני אבטחה קריטיים. השבתה של העדכונים האוטומטיים עלולה להציב את המשתמשים בפני סיכון.</translation>
<translation id="4020682745012723568">‏קובצי cookie שהועברו אל פרופיל המשתמש אינם נגישים לאפליקציות Android.</translation>
<translation id="402759845255257575">‏אל תאפשר לאף אתר להריץ JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">הפעל את ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="4039085364173654945">‏קובע אם תוכן משני של צד שלישי בדף מורשה להציג חלון קופץ של תיבת דו-שיח לאימות בסיסי ב-HTTP.
בדרך כלל האפשרות הזו מושבתת כדי להגן מפני דיוג. אם המדיניות הזו אינה מוגדרת, האפשרות הזו מושבתת ותוכן משני של צד שלישי לא יורשה להציג חלון קופץ של תיבת דו-שיח לאימות בסיסי ב-HTTP.</translation>
<translation id="4056910949759281379">‏השבת פרוטוקול SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">‏אפשר שאילתות לשירות זמנים של Google</translation>
<translation id="4088589230932595924">אילוץ של מצב גלישה בסתר</translation>
<translation id="4088983553732356374">‏מדיניות זו מאפשרת לקבוע אם אתרים יורשו להגדיר נתונים מקומיים. הגדרת נתונים מקומיים יכולה להיות מותרת לכל האתרים או אסורה לכל האתרים.
אם מדיניות זו תוגדר לאפשרות 'שמור את קובצי ה-Cookie למשך כל ההפעלה', קובצי ה-Cookie יימחקו כשההפעלה תסתיים. שים לב שאם <ph name="PRODUCT_NAME" /> פועל ב'מצב רקע', ייתכן שההפעלה לא תסתיים כשהחלון האחרון ייסגר. עיין במדיניות BackgroundModeEnabled למידע נוסף על הגדרת התנהגות זו.
אם מדיניות זו לא תוגדר, המדיניות AllowCookies תהיה בשימוש והמשתמש יוכל לשנות אותה.</translation>
<translation id="4103289232974211388">‏הפנייה מחדש אל SAML IdP לאחר אישור המשתמש</translation>
<translation id="410478022164847452">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו מבוצעת הפעולה המוגדרת למצב לא פעיל בזמן שימוש בשקע חשמל.
כשהמדיניות הזו מוגדרת, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מבצע את הפעולה המוגדרת למצב לא פעיל, שאותה ניתן להגדיר בנפרד.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה.</translation>
<translation id="4105989332710272578">השבתת אכיפה של 'שקיפות אישורים' ברשימת כתובות אתרים</translation>
<translation id="4121350739760194865">מנע הצגה של קידומי מכירות של יישומים בדף הכרטיסייה החדשה</translation>
<translation id="4157003184375321727">דווח על מערכת ההפעלה ועל גירסת הקושחה</translation>
<translation id="4183229833636799228">הגדרת ברירת מחדל של <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">כתובת אתר לאימות אסימון אימות של לקוח גישה מרחוק</translation>
<translation id="4203389617541558220">הגבל את משך ההפעלה של המכשיר על ידי תזמון אתחולים אוטומטיים.
כאשר מדיניות זו מוגדרת, היא מציינת את משך זמן ההפעלה של המכשיר שלאחריו יתוזמן אתחול אוטומטי.
כאשר מדיניות זו אינה מוגדרת, משך ההפעלה של המכשיר אינו מוגדר.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אתחול אוטומטי מתוזמן לשעה שנבחרה, אך ניתן לדחות אותו במכשיר לפרק זמן של עד 24 שעות, אם המכשיר נמצא בשימוש באותו זמן.
הערה: בשלב זה, אתחולים אוטומטיים מופעלים רק כאשר מסך ההתחברות מוצג או כאשר הפעלה של יישום קיוסק נמצאת בתהליך. מצב זה ישתנה בעתיד והמדיניות תחול תמיד, בין אם פעילות מסוג מסוים מתבצעת או לא.
יש לציין את ערך המדיניות בשניות. הערכים חייבים להיות לפחות 3600 (שעה אחת).</translation>
<translation id="4203879074082863035">משתמשים רואים רק מדפסות שנכללות ברשימת ההיתרים</translation>
<translation id="420512303455129789">‏מילון הממפה כתובות אתרים לסימון בוליאני ומציין אם יש לאפשר את הגישה למארח (true) או לחסום אותה (false).
מדיניות זו מיועדת לשימוש פנימי של <ph name="PRODUCT_NAME" /> עצמו.</translation>
<translation id="4224610387358583899">פרקי זמן לנעילת מסך</translation>
<translation id="423797045246308574">‏מדיניות זו מאפשרת לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים שאין להם הרשאה להפעיל יצירת מפתחות. אם דפוס כתובת אתר הוא ב-'KeygenAllowedForUrls', מדיניות זו מבטלת את החריגות האלה.
אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultKeygenSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="4239720644496144453">‏אפליקציות Android אינן משתמשות בקובץ השמור. אם מספר משתמשים יתקינו את אותה אפליקציית Android, תתבצע הורדה חוזרת שלה בשביל כל משתמש.</translation>
<translation id="4250680216510889253">לא</translation>
<translation id="4261820385751181068">הגדרת המקום של מסך הכניסה במכשיר</translation>
<translation id="427632463972968153">‏מדיניות זו מציינת את הפרמטרים שנעשה בהם שימוש בעת ביצוע של חיפוש תמונות באמצעות POST. היא מורכבת מצמדים של שם/ערך, המופרדים באמצעות פסיק. אם ערך מסוים הוא פרמטר תבנית, למשל {imageThumbnail} בדוגמה שלמעלה, הוא יוחלף על ידי נתונים אמיתיים של תמונות ממוזערות של תמונות.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, תישלח בקשה לחיפוש תמונות באמצעות שיטת GET.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="4294280661005713627">הגדרת גרסת יעד לעדכונים אוטומטיים.
ציון הקידומת של גרסת יעד של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> שאליה יש לעדכן. אם המכשיר פועל בגרסה שקדמה לקידומת שצוינה, יתבצע עדכון לגרסה העדכנית ביותר של הקידומת הנתונה. אם המכשיר כבר פועל בגרסה מתקדמת יותר, לא תהיה לכך כל השפעה (כלומר, לא יבוצעו שדרוגים לאחור) והמכשיר יישאר בגרסה הנוכחית. בהיבט של הרכיבים, פורמט הקידומת פועל כפי שמומחש בדוגמה הבאה:
"" (או לא מוגדר): יש לעדכן לגרסה העדכנית ביותר הזמינה.
"1412.": יש לעדכן לגרסה משנית של 1412 (למשל, 1412.24.34 או 1412.60.2)
"1412.2.": יש לעדכן לגרסה משנית של 1412.2 (למשל, 1412.2.34 או 1412.2.2)
"1412.24.34": יש לעדכן לגרסה הספציפית הזו בלבד
אזהרה: לא מומלץ להגדיר הגבלות גרסה מכיוון שהן עלולות למנוע מהמשתמשים לקבל עדכוני תוכנה ותיקוני אבטחה קריטיים. הגבלת העדכונים לקידומת גרסה ספציפית עלולה להציב את המשתמשים בפני סיכון.</translation>
<translation id="4298509794364745131">‏באמצעות המדיניות הזו מגדירים רשימת אפליקציות שניתן לאשר לשימוש כאפליקציות לרישום הערות במסך הנעילה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם האפליקציה המועדפת לרישום הערות תאושר לשימוש במסך הנעילה, מסך הנעילה יכיל רכיב של ממשק משתמש שבאמצעותו ניתן להפעיל את האפליקציה הזו.
לאחר הפעלת האפליקציה, היא תוכל ליצור חלון אפליקציה על-גבי מסך הנעילה, וליצור פריטי נתונים (הערות) בהקשר של מסך הנעילה. לאחר ביטול הנעילה של הפעלת המשתמש העיקרית, האפליקציה תוכל לייבא את ההערות שנוצרו להפעלת המשתמש. נכון לעכשיו רק אפליקציות של Chrome לרישום הערות נתמכות במסך הנעילה.
אם המדיניות הזו תוגדר, המשתמש יוכל לאשר אפליקציה לשימוש במסך הנעילה רק אם מזהה התוסף של האפליקציה כלול בערך של רשימת המדיניות.
כתוצאה מכך, אם המדיניות הזו תוגדר עם רשימה ריקה, רישום ההערות במסך הנעילה יושבת לחלוטין.
שם לב, גם אם המדיניות מכילה מזהה של אפליקציה מסוימת, בחלק מהמקרים המשתמש לא יוכל לאשר את האפליקציה הזו לשימוש כאפליקציית רישום הערות במסך הנעילה. לדוגמה, ב-Chrome 61, קבוצת האפליקציות הזמינות מוגבלת גם לפי הפלטפורמה.
אם המדיניות תישאר ללא הגדרה, לא יחולו מגבלות שנובעות מהמדיניות על קבוצת האפליקציות שהמשתמש יכול לאשר לשימוש במסך הנעילה.</translation>
<translation id="4309640770189628899">‏האם חבילות הצפנים של DHE ב-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) מופעלות</translation>
<translation id="4320376026953250541">‏Microsoft Windows XP SP2 ואילך</translation>
<translation id="4322842393287974810">התר ליישום הקיוסק המופעל באופן אוטומטי ללא השהייה לקבוע את הגירסה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">הוסף לחצן התנתקות למגש המערכת</translation>
<translation id="4347908978527632940">‏אם הערך הוא true וזהו משתמש בפיקוח, אפליקציות Android נוספות יכולות לבצע שאילתות ביחס להגבלות האינטרנט של המשתמש באמצעות ספק תוכן.
אם הערך הוא false או שאינו מוגדר, ספק התוכן לא מחזיר מידע.</translation>
<translation id="436581050240847513">דווח על ממשקים של רשתות מכשירים</translation>
<translation id="4372704773119750918">אל תאפשר למשתמש ארגוני להיות חלק מריבוי פרופילים (ראשי או משני)</translation>
<translation id="4377599627073874279">אפשר לכל האתרים להציג את כל התמונות</translation>
<translation id="437791893267799639">‏מדיניות לא מוגדרת, אל תאפשר העברת נתונים ו-ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">‏הגדר את ההזדהות מרחוק באמצעות מנגנון TPM.</translation>
<translation id="4418726081189202489">‏אם המדיניות תועבר למצב 'שקר', מערכת <ph name="PRODUCT_NAME" /> תפסיק לשלוח מדי פעם שאילתות לשרת Google כדי לאחזר חותמת זמן מדויקת. השאילתות יופעלו אם המדיניות תועבר למצב 'אמת' או תישאר ללא הגדרה.</translation>
<translation id="4423597592074154136">‏ציין הגדרות Proxy באופן ידני</translation>
<translation id="4429220551923452215">מפעילה או משבית את קיצור היישומים בשורת הסימניות.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה, המשתמש יכול לבחור להציג או להסתיר את קיצור היישומים בתפריט ההקשר של סרגל הסימניות.
אם המדיניות מוגדרת, המשמש לא יוכל לשנות אותה וקיצור היישומים תמיד יוצג או שלעולם לא יוצג.</translation>
<translation id="443665821428652897">נקה נתוני אתר בעת סגירת הדפדפן (הוצא משימוש)</translation>
<translation id="4439336120285389675">‏ציין רשימה של תכונות פלטפורמת אינטרנט שהוצאו משימוש לצורך הפעלה מחדש באופן זמני.
מדיניות זו מעניקה למנהלי מערכת את היכולת להפעיל מחדש לזמן מוגבל תכונות פלטפורמת אינטרנט שהוצאו משימוש. תג מחרוזת ישמש לזיהוי התכונות, ותכונות המופיעות ברשימה המוגדרת על ידי מדיניות זו ותואמות לתג יופעלו מחדש.
אם מדיניות זו לא תוגדר, או שהרשימה ריקה או שאינה תואמת את אחד מתגי המחרוזת הנתמכים, כל תכונות פלטפורמת האינטרנט שהוצאו משימוש יישארו מושבתות.
אף שהמדיניות עצמה נתמכת בפלטפורמות שהוזכרו לעיל, ייתכן שהתכונה שהיא מפעילה תהיה זמינה במספר קטן יותר של פלטפורמות. לא את כל תכונות פלטפורמת האינטרנט שהוצאו משימוש אפשר להפעיל מחדש. ניתן להפעיל רק את אלו המוזכרות במפורש ברשימה שבהמשך, וזאת לפרק זמן מוגבל, המשתנה בהתאם לתכונה. הפורמט הכללי של תג המחרוזת יהיה [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. כסימוכין, ניתן לראות את הכוונה שמאחורי השינויים בתכונת פלטפורמת האינטרנט בכתובת https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">אפשר נעילה כאשר המכשיר אינו פעיל או מושעה</translation>
<translation id="4449545651113180484">סובב את המסך ב-270 מעלות בכיוון השעון</translation>
<translation id="4467952432486360968">‏חסום קובצי Cookie של צד שלישי</translation>
<translation id="4474167089968829729">אפשר שמירה של סיסמאות במנהל הסיסמאות</translation>
<translation id="4476769083125004742">‏אם המדיניות הזו מוגדרת כ-<ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, אפליקציות Android לא יכולות לגשת אל פרטי מיקום. אם תגדיר ערך אחר בשביל המדיניות או לא תגדיר אותה, המשתמש יתבקש להעניק הסכמה כאשר אפליקציית Android תרצה לגשת אל פרטי מיקום.</translation>
<translation id="4480694116501920047">אלץ חיפוש בטוח</translation>
<translation id="4482640907922304445">מציג את כפתור דף הבית בסרגל הכלים של <ph name="PRODUCT_NAME" />. אם תהפוך הגדרה זו לפעילה, כפתור דף הבית מוצג תמיד. אם תשבית הגדרה זו, כפתור דף הבית לא מוצג לעולם. אם תפעיל או תשבית הגדרה זו, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל הגדרה זו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> . אם לא תגדיר מדיניות זו, המשתמש יוכל לבחור אם להציג את כפתור דף הבית.</translation>
<translation id="4485425108474077672">הגדרת כתובת האתר של הדף 'כרטיסייה חדשה'</translation>
<translation id="4492287494009043413">השבת צילום צילומי מסך</translation>
<translation id="450537894712826981">‏מגדירה את גודל המטמון שבו ישתמש <ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחסון קובצי מדיה מהמטמון בדיסק.
אם תגדיר את המדיניות הזו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בגודל המטמון שסופק גם אם המשתמש לא ציין את הסימון '‎--media-cache-size'. הערך המצוין במדיניות הזו אינו הגבלה קשיחה, אלא הצעה עבור מערכת יצירת קובצי המטמון. כל ערך הנמוך מכמה מגהבייט קטן מדי ויעוגל מעלה למינימום סביר.
אם הערך של המדיניות הזו הוא 0, יעשה שימוש בגודל ברירת המחדל של המטמון, אך המשתמש לא יוכל לשנות זאת.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, יעשה שימוש בגודל ברירת המחדל והמשתמש יוכל לעקוף אותה באמצעות הסימון ‎--media-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">‏אם המדיניות מוגדרת ל-true או לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יופעל והמשתמשים יוכלו להפעילו דרך תפריטי האפליקציות, תפריטי הקשר של דפים, בקרות מדיה באתרים ש- Cast פועל בהם וסמל סרגל הכלים של Cast (אם הוא מוצג).
אם המדיניות מוגדרת ל-false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יושבת.</translation>
<translation id="4518251772179446575">שאל בכל פעם שאתר כלשהו רוצה לעקוב אחר המיקום הפיזי של המשתמשים</translation>
<translation id="4519046672992331730">מאפשרת הצעות חיפוש בסרגל הכתובות של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת ממשתמשים לשנות את ההגדרה הזו.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, ייעשה שימוש בהצעות חיפוש.
אם תשבית את ההגדרה הזו, לעולם לא ייעשה שימוש בהצעות חיפוש.
אם תפעיל או תשבית את ההגדרה הזו, המשתמשים לא יכולים לשנות או לעקוף אותה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, היא תופעל, אך המשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="4525521128313814366">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים עם אישור להציג תמונות. אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultImagesSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="4531706050939927436">‏אפשר להשתמש ב-Google Play כדי לאלץ התקנה של אפליקציות Android דרך ממשק Google למנהלי מערכות. הן לא משתמשות במדיניות הזו.</translation>
<translation id="4534500438517478692">‏שם ההגבלה של Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">חשבונות מקומיים במכשיר</translation>
<translation id="4555850956567117258">הפעל הזדהות מרחוק עבור המשתמש</translation>
<translation id="4557134566541205630">כתובת האתר של דף הכרטיסייה החדשה של ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="4600786265870346112">הפעל סמן גדול</translation>
<translation id="4604931264910482931">הגדרה של רשימה שחורה עבור העברת הודעות מקומית</translation>
<translation id="4617338332148204752">דלג על בדיקת המטא תגים ב-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">הגדר רשימת היתרים של התקנת תוספים</translation>
<translation id="4632343302005518762">אפשר ל-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> לטפל בסוגי התוכן הרשומים.</translation>
<translation id="4633786464238689684">‏משנה את התנהגות ברירת המחדל של המקשים בשורה העליונה לזו של מקשי פונקציה.
אם המדיניות הזו תוגדר כ-true, שורת המקשים העליונה במקלדת תבצע פקודות של מקשי פונקציה כברירת מחדל. יש להקיש על מקש החיפוש על מנת להחזיר את ההתנהגות שלהם לזו של מקשי מדיה.
אם המדיניות הזו תוגדר כ-false או לא תוגדר, המקלדת תבצע פקודות של מקשי מדיה כברירת מחדל. היא תבצע את פקודות מקשי הפונקציה בעת לחיצה ארוכה על מקש החיפוש.</translation>
<translation id="4639407427807680016">שמות של מארחי העברת ההודעות המקומית שיש להוציא מהרשימה השחורה</translation>
<translation id="4650759511838826572">השבת סכימות פרוטוקול של כתובות אתר</translation>
<translation id="465099050592230505">כתובת אתר של חנות אינטרנט של ארגון (הוצא משימוש)</translation>
<translation id="4665897631924472251">הגדרות ניהול תוספים</translation>
<translation id="4668325077104657568">הגדרת ברירת מחדל של תמונות</translation>
<translation id="467236746355332046">תכונות נתמכות:</translation>
<translation id="4674167212832291997">‏מדיניות זו משמשת להתאמה אישית של הרשימה של דפוסי כתובות האתר אשר <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> צריך תמיד לאפשר.
אם מדיניות זו לא תוגדר, המערכת תשתמש במעבד המוגדר כברירת מחדל עבור כל האתרים כמפורט במדיניות 'ChromeFrameRendererSettings'.
כדי לראות דפוסים לדוגמה, עבור לכתובת https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">פתח רשימה של כתובות אתר</translation>
<translation id="4680961954980851756">הפעל מילוי אוטומטי</translation>
<translation id="4722399051042571387">‏אם המדיניות מוגדרת כ-false, המשתמשים לא יוכלו להגדיר קודי PIN חלשים וקלים לניחוש.
דוגמאות לקודי PIN חלשים: קודים שמכילים רק ספרה אחת (1111), קודים שהספרות בהם גדלות ב-1 (1234), קודים שהספרות בהם קטנות ב-1 (4321) וקודים נפוצים מדי.
כאשר המערכת קובעת שקוד PIN הוא חלש, כברירת מחדל למשתמשים תוצג אזהרה ולא שגיאה.</translation>
<translation id="4723829699367336876">אפשר חציית חומת אש מלקוח הגישה מרחוק</translation>
<translation id="4725123658714754485">‏קובעת האם מדדי שימוש ונתוני אבחון ידווחו ל-Google, כולל דוחות קריסה. אם המדיניות מוגדרת כ-true, ‏<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ידווח את מדדי השימוש ונתוני האבחון. אם המדיניות לא מוגדרת או מוגדרת כ-false, הדיווח של מדדים ונתוני אבחון מושבת.</translation>
<translation id="4725528134735324213">‏הפעל את Android Backup Service</translation>
<translation id="4733471537137819387">‏כללי מדיניות הקשורים לאימות HTTP משולב.</translation>
<translation id="4744190513568488164">שרתים ש-<ph name="PRODUCT_NAME" /> עשוי להאציל אליהם.
הפרד באמצעות פסיקים בין שמות מרובים של שרתים. ניתן להשתמש בתווים כלליים (*).
אם לא תגדיר מדיניות זו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יאציל פרטי כניסה של משתמש, גם אם שרת מתגלה כמחובר לאינטראנט.</translation>
<translation id="4752880493649142945">‏אישור הלקוח להתחברות ל-RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">‏הפעל את תכונת הנגישות של סמן גדול.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, הסמן הגדול יהיה מופעל תמיד.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False, הסמן הגדול יהיה מושבת תמיד.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם תשאיר מדיניות זו ללא הגדרה, הסמן הגדול יהיה מושבת בתור התחלה, אך המשתמש יוכל להפעיל אותו בכל עת.</translation>
<translation id="4802905909524200151">קביעת ההתנהגות של עדכון הקושחה של <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">המשתמשים שביצעו שימוש אחרון לפני הכי הרבה זמן יוסרו עד שיתפנה מספיק מקום</translation>
<translation id="4815725774537609998">‏המדיניות הזו יצאה משימוש, השתמש במקום זאת ב-ProxyMode.
מאפשרת לך לציין באיזה שרת proxy‏ <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש ומונעת ממשתמשים לשנות את הגדרות שרת ה-proxy.
אם תבחר לעולם לא להשתמש בשרת proxy ולהתחבר תמיד באופן ישיר, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר להשתמש בהגדרות שרת ה-proxy של המערכת או לזהות את שרת ה-proxy באופן אוטומטי, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר בהגדרות ידניות של שרת proxy, תוכל לציין אפשרויות נוספות ב'כתובת או כתובת אתר של שרת proxy', ב'כתובת אתר לקובץ ‎.pac של שרת proxy' וב'רשימה מופרדת בפסיקים של כללי עקיפת proxy'. רק שרת ה-proxy ל-HTTP שמוגדר בעדיפות הגבוהה ביותר זמין ליישומי ARC.
תוכל למצוא דוגמאות מפורטות בכתובת הבאה:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יתעלם מכל האפשרויות הקשורות לשרת proxy שצוינו דרך שורת הפקודה.
אם לא תגדיר את המדיניות הזו, משתמשים יוכלו לבחור את הגדרות שרת ה-proxy בעצמם.</translation>
<translation id="4816674326202173458">אפשר למשתמשים ארגוניים להיות ראשיים ומשניים (התנהגות ברירת מחדל עבור משתמשים שאינם מנוהלים)</translation>
<translation id="4826326557828204741">הפעולה שיש לנקוט כאשר יש עיכוב ללא פעילות בעת שימוש במתח סוללה</translation>
<translation id="4834526953114077364">המשתמשים שביצעו שימוש אחרון לפני הכי הרבה זמן, ולא נכנסו בשלושת החודשים האחרונים, יוסרו עד שיתפנה מספיק מקום</translation>
<translation id="4838572175671839397">מכיל ביטוי רגיל המשמש כדי לקבוע אילו משתמשים יכולים להיכנס ל-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
הודעת שגיאה מתאימה מוצגת אם משתמש מנסה להתחבר עם שם משתמש שאינו תואם לדפוס זה.
אם המדיניות נותרת לא מוגדרת או ריקה, כל משתמש יוכל להיכנס ל-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">הפעל את מצב מסך מלא</translation>
<translation id="4869787217450099946">‏מדיניות זו מציינת אם נעילות של התעוררות מסך מותרות. תוספים עשויים לבקש נעילות של התעוררות מסך באמצעות ממשק ה-API של ניהול צריכת החשמל.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-true או מושארת ללא הגדרה, נעילות של התעוררות מסך יכובדו עבור ניהול צריכת חשמל.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-false‏, בקשות לנעילת התעוררות מסך לא יכובדו.</translation>
<translation id="4876805738539874299">‏גרסת ה-SSL המקסימלית מופעלת</translation>
<translation id="4881315447528084360">‏מציינת רשימה של אפליקציות ותוספים שמותקנים באופן שקט, ללא אינטראקציה של המשתמש,
ושהמשתמש לא יכול להסיר את ההתקנה שלהם או להשבית אותם. כל ההרשאות
שהאפליקציות/תוספים מבקשים מוענקות באופן מפורש, ללא אינטראקציה מצד המשתמש,
כולל הרשאות נוספות שיתבקשו על-ידי גירסאות עתידיות של האפליקציה/התוסף. כמו כן,
הרשאות ניתנות לממשקי ה-API של התוסף enterprise.deviceAttributes
ו-enterprise.platformKeys. (שני ממשקי ה-API האלו אינם זמינים לאפליקציות/תוספים
שאינם מותקנים באופן מאולץ).
המדיניות הזו מקבלת קדימות על פני מדיניות <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> שעשויה להתנגש איתה.
במקרה שמהרשימה יוסרו אפליקציה או תוסף שהותקנו בעבר באופן מאולץ,
<ph name="PRODUCT_NAME" /> יסיר את ההתקנה שלהם באופן אוטומטי.
לגבי מופעים ב-Windows שאינם מצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />,
ההתקנה המאולצת מוגבלת לאפליקציות ולתוספים הזמינים בחנות האינטרנט של Chrome.
לתשומך ליבך, משתמשים יכולים לשנות את קוד המקור של תוסף באמצעות
Developer Tools (ייתכן שלאחר מכן התוסף יפסיק לפעול). אם זו עשויה להיות בעיה,
יש להגדיר את המדיניות <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
כל פריט רשימה במדיניות הזו הוא מחרוזת שמכילה מזהה תוסף וכתובת אתר של "עדכון".
המזהה והכתובת מופרדים בסימן נקודה-פסיק (<ph name="SEMICOLON" />). מזהה התוסף הוא מחרוזת בת 32
תווים שאותה ניתן למצוא, לדוגמה, ב-<ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> במצב מפתח. כתובת האתר של ה"עדכון" צריכה
להפנות למסמך Update Manifest XML כפי שמתואר ב-<ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. לתשומת ליבך, כתובת האתר
של ה"עדכון" שמוגדרת במדיניות הזו משמשת רק להתקנה הראשונית. עדכונים עתידיים של
התוסף יעשו שימוש בכתובת האתר של העדכון שמצוינת במניפסט של התוסף.
לדוגמה, <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> מתקין את האפליקציה <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> מכתובת האתר הרגילה של "עדכון" בחנות האינטרנט
של Chrome. מידע נוסף על אירוח תוספים זמין כאן: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, לא תתבצע התקנה אוטומטית של אפליקציות או תוספים,
והמשתמש יוכל להסיר את ההתקנה של כל אפליקציה או תוסף ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">‏מדיניות זו מציינת את הפרמטרים שנעשה בהם שימוש בעת ביצוע של חיפוש הצעות באמצעות POST. היא מורכבת מצמדים של שם/ערך, המופרדים באמצעות פסיק. אם ערך מסוים הוא פרמטר תבנית, למשל {searchTerms} בדוגמה שלמעלה, הוא יוחלף על ידי נתונים אמיתיים של מונחי חיפוש.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, תישלח בקשה לחיפוש הצעות באמצעות שיטת GET.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="489803897780524242">פרמטר השולט במיקום של מונח החיפוש עבור ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="4899708173828500852">הפעל גלישה בטוחה</translation>
<translation id="4906194810004762807">קצב רענון עבור מדיניות מכשיר</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast Receiver</translation>
<translation id="4962262530309732070">‏אם המדיניות מוגדרת כ-true או שהיא לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יאפשר הוספת אדם ממנהל המשתמשים.
אם המדיניות מוגדרת כ-‎‏‎false‎‏, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יאפשר יצירה של פרופילים חדשים ממנהל המשתמשים.</translation>
<translation id="4971529314808359013">‏מאפשרת לציין רשימה של דפוסי כתובות אתרים המציינים אתרים שעבורם <ph name="PRODUCT_NAME" /> צריך לבחור אישור לקוח באופן אוטומטי, אם האתר מבקש אישור.
הערך צריך להיות מערך של מילוני JSON במחרוזת. כל מילון צריך להיות בתבנית { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, ו-$URL_PATTERN הוא דפוס להגדרת תוכן. $FILTER מגביל את אישורי הלקוח שמהם יבחר הדפדפן באופן אוטומטי. ללא קשר למסנן, ייבחרו רק אישורים שתואמים את בקשת האישור של השרת. אם התבנית של $FILTER היא { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, נוסף לכך נבחרים רק אישורי לקוח שמונפקים על ידי אישור עם CommonName $ISSUER_CN. אם $FILTER הוא המילון הריק {}, בחירת אישורי הלקוח לא מוגבלת מעבר לכך.
אם המדיניות לא מוגדרת, לא תבוצע בחירה אוטומטית לאתרים.</translation>
<translation id="4978405676361550165">‏אם המדיניות OffHours הוגדרה, סעיפי מדיניות המכשיר שצוינו לא יובאו בחשבון במהלך פרקי הזמן שנקבעו (ויחולו הגדרות ברירת המחדל של סעיפי המדיניות). Chrome יחיל מחדש את סעיפי מדיניות המכשיר בכל אירוע שבו מתחילה או מסתיימת תקופת OffHours. המשתמש יקבל הודעה ויצא מהחשבון באופן אוטומטי בסיום תקופת OffHours והגדרות המדיניות ישתנו (לדוגמה, כשהמשתמש אינו מחובר באמצעות חשבון מורשה).</translation>
<translation id="4980635395568992380">סוג נתונים:</translation>
<translation id="4983201894483989687">אפשר להריץ יישומי פלאגין מיושנים</translation>
<translation id="4988291787868618635">הפעולה שיש לבצע כשמסתיימת ההשהיה לפני מצב לא פעיל</translation>
<translation id="4995548127349206948">‏הפעלה או השבתה של אימות NTLMv2.</translation>
<translation id="5047604665028708335">אפשר גישה לאתרים שמחוץ לחבילות תוכן</translation>
<translation id="5052081091120171147">מדיניות זו מאלצת לייבא את היסטוריית הגלישה מדפדפן ברירת המחדל הנוכחי, אם הוא מופעל. אם מדיניות זו מופעלת, היא משפיעה גם על תיבת הדו-שיח של הייבוא. אם היא מושבתת, אין ייבוא של היסטוריית גלישה. אם אינה מוגדרת, ייתכן כי המערכת תשאל את המשתמש אם לייבא או שהייבוא יתבצע באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="5056708224511062314">מגדיל התצוגה מושבת</translation>
<translation id="5067143124345820993">רשימת היתרים של פרטי כניסת משתמש</translation>
<translation id="5068140065960598044">למדיניות של <ph name="PRODUCT_NAME" /> בענן יש קדימות על פני מדיניות המכשיר.</translation>
<translation id="5085647276663819155">השבת תצוגה מקדימה של הדפסה</translation>
<translation id="5090209345759901501">‏הרחבה של הגדרת תוכן Flash לכל התוכן</translation>
<translation id="5105313908130842249">השהיה של נעילת מסך בזמן שימוש בסוללה</translation>
<translation id="5108031557082757679">מדפסות ארגוניות מושבתות הקשורות למכשירים</translation>
<translation id="5130288486815037971">‏אם חבילות הצפנים של RC4 ב-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) מופעלות</translation>
<translation id="5141670636904227950">הגדר את סוג מגדיל התצוגה המוגדר כברירת מחדל המופעל במסך ההתחברות</translation>
<translation id="5142301680741828703">עבד תמיד את הדפוסים הבאים של כתובות האתר ב-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">מאפשר לך לציין פרמטרים נוספים הנמצאים בשימוש כאשר <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> מפעיל את <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם מדיניות זו לא מוגדרת, ייעשה שימוש בשורת הפקודה המוגדרת כברירת מחדל.</translation>
<translation id="5159469559091666409">תדירות השליחה של מנות רשת לניטור, באלפיות השנייה.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, מרווח ברירת המחדל הוא 3 דקות. המרווח המינימלי הוא 30 שניות והמרווח המקסימלי הוא 24 שעות - ערכים שנמצאים מחוץ לטווח הזה יוחלפו בערכים שתואמים את הטווח הזה.</translation>
<translation id="5182055907976889880">‏הגדר את Google Drive ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">המדיניות מאפשרת לך לציין אילו תוספים אינם כפופים לרשימה השחורה. ערך רשימה שחורה של * פירושו שכל התוספים נמצאים ברשימה השחורה והמשתמשים יכולים להתקין תוספים שמופיעים ברשימת ההיתרים בלבד. כברירת מחדל, כל התוספים מופיעים ברשימת ההיתרים, אך אם כל התוספים נוספו לרשימה השחורה בהתאם למדיניות, ניתן להשתמש ברשימת ההיתרים כדי לעקוף את המדיניות.</translation>
<translation id="5192837635164433517">מאפשר שימוש בדפי שגיאה חלופיים שבנויים לתוך <ph name="PRODUCT_NAME" /> (כגון "הדף לא נמצא") ומונע ממשתמשים לשנות הגדרה זו. אם תהפוך הגדרה זו לפעילה, המערכת תשתמש בדפי שגיאה חלופיים. אם תשבית הגדרה זו, המערכת לא תשתמש לעולם בדפי שגיאה חלופיים. אם תפעיל או תבטל הגדרה זו, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל הגדרה זו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> . אם מדיניות זו לא תוגדר, הגדרה זו תופעל, אך המשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="5196805177499964601">‏חסימה של מצב מפתח.
אם המדיניות הזו מוגדר כ-True‏, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ימנע מהמכשיר לבצע אתחול במצב מפתח. המערכת תסרב לבצע אתחול ותציג שגיאה כשמתג המפתח פועל.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-False, מצב המפתח יישאר זמין עבור המכשיר.</translation>
<translation id="5208240613060747912">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים עם אישור להציג התראות. ם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultNotificationsSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="5219844027738217407">‏באפליקציות Android, המדיניות הזו משפיעה רק על המיקרופון. כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-true, המיקרופון מושתק בכל אפליקציות Android, ללא חריגים.</translation>
<translation id="523505283826916779">הגדרות נגישות</translation>
<translation id="5247006254130721952">חסימת הורדות מסוכנות</translation>
<translation id="5255162913209987122">ניתן להמליץ</translation>
<translation id="527237119693897329">מאפשרת לך לציין אילו מארחים של העברת הודעות מקומית אין לטעון.
ערך רשימה שחורה של '*' משמעו שכל המארחים של העברת הודעות מקומית נמצאים ברשימה השחורה, אלא אם הם רשומים במפורש ברשימת ההיתרים.
אם המדיניות לא תוגדר, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יטען את כל מארחי העברת ההודעות המקומית המותקנים.</translation>
<translation id="5272684451155669299">‏אם ההגדרה נקבעה ל-true, המשתמש יכול להשתמש בחומרה במכשירי Chrome כדי לאשר מרחוק את זהותו לרשות שמנפיקה את אישורי הפרטיות באמצעות <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> עם <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
אם ההגדרה נקבעה ל-false, או שלא נקבעה, קריאות ל-API ייכשלו ויוצג קוד שגיאה.</translation>
<translation id="5288772341821359899">‏אם המדיניות מוגדרת, טווח יציאות ה-UDP שבהן נעשה שימוש ב-WebRTC מוגבל למרווח היציאות שצוין (כולל נקודות קצה).
אם המדיניות לא מוגדרת, או אם היא מוגדרת למחרוזת ריקה או לטווח יציאות לא חוקי, כל יציאות UDP המקומיות שזמינות מותרות לשימוש ב-WebRTC.</translation>
<translation id="5290940294294002042">ציין רשימה של יישומי פלאגין שהמשתמש יכול להפעיל או להשבית</translation>
<translation id="5302612588919538756">‏מדיניות זו הוצאה משימוש, שקול להשתמש במדיניות SyncDisabled במקומה.
המדיניות מאפשרת למשתמש להיכנס אל <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם תגדיר מדיניות זו, תוכל להגדיר אם משתמשים יורשו להיכנס אל <ph name="PRODUCT_NAME" />. הגדרת מדיניות זו לערך False תמנע מיישומים ומתוספים המשתמשים ב-API ‏chrome.identity לפעול, כך שעדיף שתשתמש ב-SyncDisabled במקומה.</translation>
<translation id="5304269353650269372">מציין את משך הזמן ללא קלט משתמש שאחריו מוצגת תיבת דו-שיח עם אזהרה כשנעשה שימוש בסוללה.
כשהמדיניות הזו מוגדרת, היא מציינת את משך הזמן שבו על המשתמש להישאר ללא פעולה לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מציג תיבת דו-שיח לאזהרה המתריעה בפני המשתמש שהפעולה שהוגדרה עבור חוסר פעילות עומדת להתבצע.
כשהמדיניות הזו לא מוגדרת, לא מוצגת תיבת דו-שיח לאזהרה.
יש לציין את ערך המדיניות באלפיות שנייה. הערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים ממשך הזמן ללא פעילות או שווים לו.</translation>
<translation id="5307432759655324440">זמינות של מצב גלישה בסתר</translation>
<translation id="5318185076587284965">הפעל את השימוש בשרתי שידור על ידי מארח הגישה המרוחקת</translation>
<translation id="5323128137188992869">‏התרה של העברת תוכן אל המכשיר באמצעות <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-False, המשתמשים לא יוכלו להעביר תוכן למכשיר שלהם. אם המדיניות מוגדרת כ-True, המשתמשים יוכלו להעביר תוכן. אם המדיניות לא מוגדרת, המשתמשים לא יוכלו להעביר תוכן למכשירי Chrome OS רשומים, אבל הם יוכלו להעביר תוכן למכשירים שאינם רשומים.</translation>
<translation id="5330684698007383292">אפשר ל-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> לטפל בסוגי התוכן הבאים.</translation>
<translation id="5365946944967967336">הצג את לחצן 'דף הבית' בסרגל הכלים</translation>
<translation id="5366977351895725771">‏אם תוגדר כ-false, יצירת משתמשים בפיקוח על ידי המשתמש הזה תושבת. משתמשים בפיקוח קיימים עדיין יהיו זמינים.
אם תוגדר כ-true או לא תוגדר, המשתמש הזה יוכל ליצור משתמשים בפיקוח ולנהל אותם.</translation>
<translation id="5378985487213287085">‏מאפשר לך לקבוע אם מותר לאתרים להציג התראות שולחן עבודה. ניתן להציג התראות שולחן עבודה כברירת מחדל, לדחות הצגת התראות אלה כברירת מחדל או שהמשתמש יתבקש להציג התראות שולחן עבודה בכל פעם שאתר מבקש זאת. אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב'AskNotifications' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="538108065117008131">אפשר ל-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> לטפל בסוגי התוכן הבאים.</translation>
<translation id="5388730678841939057">בוחרת את האסטרטגיה שתשמש לפינוי מקום בדיסק במהלך ניקוי אוטומטי (יצאה משימוש)</translation>
<translation id="5392172595902933844">‏מידע על הסטטוס של Android נשלח חזרה אל השרת.
אם המדיניות מוגדרת כ-false או אינה מוגדרת, לא מדווחים פרטי סטטוס.
אם היא מוגדרת כ-true, פרטי הסטטוס מדווחים.
מדיניות זה חלה רק אם אפליקציות Android הופעלו.</translation>
<translation id="5395271912574071439">מאפשר מיסוך של מארחים לגישה מרחוק במהלך החיבור. כאשר הגדרה זו מופעלת, מכשירי הקלט והפלט הפיזיים של המארחים מושבתים במהלך החיבור מרחוק. כאשר הגדרה זו מושבתת או כאשר היא אינה מוגדרת, גם המשתמש המקומי וגם המשתמש המרוחק יכולים לקיים אינטראקציה עם המארח כאשר הוא משותף.</translation>
<translation id="5405289061476885481">הגדרה של פריסות המקלדות שבהן מותר להשתמש במסך הכניסה אל <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם המדיניות הזו מוגדרת כרשימה של מזהי שיטות קלט, שיטות הקלט הנתונות יהיו זמינות במסך הכניסה. שיטת הקלט הראשונה תיבחר מראש. כשמפעילים סמל של משתמש מסוים במסך הכניסה, שיטת הקלט הראשונה של המשתמש תהיה זמינה בנוסף לשיטות הקלט שצוינו במדיניות הזו. אם המדיניות הזו לא מוגדרת, שיטות הקלט במסך הכניסה ייקבעו לפי המקום שבו מוצג מסך הכניסה. המערכת תתעלם מערכים שאינם מזהים חוקיים של שיטת קלט.</translation>
<translation id="5423001109873148185">כאשר מדיניות זו מופעלת היא מאלצת ייבוא של מנועי החיפוש מדפדפן ברירת המחדל הנוכחי. אם מדיניות זו מופעלת היא משפיעה גם על תיבת הדו-שיח של הייבוא. אם היא מושבתת, מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל אינו מיובא. אם לא הוגדרה, ייתכן כי המערכת תשאל את המשתמש אם לייבא או שהייבוא יתבצע באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="5423197884968724595">‏שם הגבלת WebView של Android:</translation>
<translation id="5447306928176905178">‏הפעלת דיווח של פרטי זיכרון (גודל ערימה של JS) לדף (יצא משימוש)</translation>
<translation id="5457065417344056871">הפעלת מצב אורח בדפדפן</translation>
<translation id="5457924070961220141">‏מאפשר לך להגדיר את מאפשר HTML המוגדר כברירת מחדל כאשר <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> מותקן. נעשה שימוש בהגדרת ברירת מחדל זו כאשר המדיניות שאינה מוגדרת היא לאפשר לדפדפן המארח לבצע את ההפעלה, אך תוכל באופן אופציונלי לבטל זאת וש-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> יאפשר דפי HTML כברירת מחדל.</translation>
<translation id="5464816904705580310">קבע הגדרות עבור משתמשים מנוהלים.</translation>
<translation id="546726650689747237">השהיה של עמעום מסך בזמן שימוש בשקע חשמל</translation>
<translation id="5469484020713359236">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים עם אישור להגדיר קובצי Cookie. אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultCookiesSetting', במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="5469825884154817306">חסום תמונות באתרים אלה</translation>
<translation id="5475361623548884387">הפוך הדפסה לפעילה</translation>
<translation id="5499375345075963939">מדיניות זו פועלת במצב קמעונאי בלבד.
כאשר הערך של המדיניות מוגדר ואינו 0, משתמש ההדגמה המחובר כעת ינותק באופן אוטומטי לאחר שעבר זמן חוסר הפעילות שנקבע.
את ערך המדיניות יש לקבוע באלפיות השנייה.</translation>
<translation id="5511702823008968136">הפוך סרגל סימניות לפעיל</translation>
<translation id="5512418063782665071">כתובת אתר של דף הבית</translation>
<translation id="5523812257194833591">‏פעילות ציבורית באתר לביצוע התחברות אוטומטית לאחר השהיה.
אם המדיניות הזו מוגדרת, הפעילות המצוינת באתר תחובר באופן אוטומטי לאחר שיחלוף משך זמן מסוים ללא פעולת משתמש במסך ההתחברות. על הפעילות הציבורית באתר כבר להיות מוגדרת (ראה |DeviceLocalAccounts|).
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, לא תבוצע התחברות אוטומטית.</translation>
<translation id="5529037166721644841">מדיניות זו מציינת את פרק הזמן במילי-שניות עד שנשלחת לשירות ניהול המכשיר בקשה לקבלת מידע על מדיניות המשתמש.
הגדרה של מדיניות זו תחול במקום הגדרת ברירת המחדל של 3 שעות. ערכים חוקיים למדיניות זו נמצאים בטווח שבין 1800000 (30 דקות) ל-86400000 (יום אחד). ערכים שאינם נמצאים בטווח הזה יוחלפו בערכים המתאימים הנמצאים בגבולות הטווח.
אם מדיניות זו לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> תשתמש בברירת המחדל של 3 שעות.
שים לב שאם המערכת תומכת בהודעות בנוגע למדיניות, פרק הזמן עד לרענון יוגדר ל-24 שעות (תוך התעלמות מכל הגדרות ברירת המחדל והערכים של מדיניות זו) מכיוון שהודעות בנוגע למדיניות צפויות לגרום לרענון אוטומטי בכל פעם שהמדיניות משתנה, ובכך הן הופכות רענון בתדירות גבוהה יותר ללא הכרחי.</translation>
<translation id="5530347722229944744">חסימת הורדות שעלולות להיות מסוכנות</translation>
<translation id="5535973522252703021">‏רשימת היתרים של שרת האצלה של Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">אשר לכל האתרים להריץ באופן אוטומטי את הפלאגין <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">‏למדיניות הזו אין השפעה על אפליקציות Android.</translation>
<translation id="5560039246134246593">‏הוסף פרמטר לאחזור של Seed הווריאציות ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם תצוין, תוסיף פרמטר שאילתה הנקרא 'restrict' לכתובת האתר שבה נעשה שימוש לאחזור Seed הווריאציות. ערך הפרמטר יהיה הערך שצוין במדיניות הזו.
אם לא תצוין, לא תשנה את כתובת האתר של Seed הווריאציות.</translation>
<translation id="556941986578702361">‏מדיניות זו שולטת בהסתרה האוטומטית של המדף <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם מדיניות זו מוגדרת ל- 'AlwaysAutoHideShelf', המדף יוסתר תמיד אוטומטית.
אם מדיניות זו מוגדרת ל- 'NeverAutoHideShelf', המדף לעולם לא יוסתר אוטומטית.
אם תגדיר מדיניות זו, המשתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם המדיניות אינה מוגדרת כלל, המשתמשים יוכלו לבחור אם להסתיר אוטומטית את המדף.</translation>
<translation id="557360560705413259">‏כשהגדרה זו מופעלת, ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ייעשה שימוש ב-commonName של אישור שרת להתאמת שם מארח, אם באישור חסר תוסף מסוג subjectAlternativeName, כל עוד הוא מאומת בהצלחה ומקושר לאישורי CA בהתקנה מקומית.
שים לב שלא מומלץ לעשות זאת, שכן הדבר עלול לאפשר עקיפה של תוסף ה-nameConstraints שמגביל את שמות המארחים שניתן להקצות לאישור מסוים.
אם המדיניות לא הוגדרה, או אם הוגדרה ל-false, לא יינתן אמון באישורי שרת שאין בהם תוסף subjectAlternativeName שמכיל שם DNS או כתובת IP.</translation>
<translation id="557658534286111200">המדיניות מפעילה או משביתה עריכת סימניות</translation>
<translation id="5586942249556966598">אל תעשה דבר</translation>
<translation id="5630352020869108293">שחזר את ההפעלה האחרונה</translation>
<translation id="5645779841392247734">‏אפשר קובצי Cookie באתרים אלה</translation>
<translation id="5693469654327063861">אפשר העברת נתונים</translation>
<translation id="5694594914843889579">‏כאשר מדיניות זו מוגדרת ל-true, אחסון חיצוני לא יהיה זמין בדפדפן הקבצים.
מדיניות זו משפיעה על כל סוגי אמצעי האחסון. לדוגמה: כונני Flash ל-USB, כוננים קשיחים חיצוניים, כרטיסי SD וכרטיסי זיכרון אחרים, אחסון אופטי וכדומה. האחסון הפנימי אינו מושפע, לכן ניתן לגשת לקבצים שנשמרו בתיקייה 'הורדות'. גם Google Drive אינו מושפע ממדיניות זו.
אם הגדרה זו מושבתת או לא מוגדרת, המשתמשים יכולים להשתמש בכל סוגי האחסון החיצוני הנתמכים במכשיר שלהם.</translation>
<translation id="5697306356229823047">דיווח על משתמשי המכשיר</translation>
<translation id="570062449808736508">‏כשמדיניות זו מוגדרת למחרוזת שאינה ריקה, WebView יקרא הגבלות על כתובות אתרים מספק התוכן עם שם הסמכות הנתון.</translation>
<translation id="5722934961007828462">‏כאשר הגדרה זו מופעלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> תמיד יבצע בדיקת ביטול עבור אישורי שרת המאומתים בהצלחה וחתומים באמצעות אישורי CA המותקנים באופן מקומי.
אם אין באפשרות <ph name="PRODUCT_NAME" /> להשיג מידע על מצב הביטול, אישורים מסוג זה יטופלו כאישורים מבוטלים ('כשל חמור').
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, או אם היא מוגדרת כ-false‏, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בהגדרות המקוונות הקיימות לבדיקת ביטול.</translation>
<translation id="572720239788271400">מאפשרת עדכוני רכיבים ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">מאפשרת ליצור עותקי נדידה לפרטי פרופיל של <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">יבוא נתוני מילוי אוטומטי של טפסים מדפדפן ברירת המחדל בהפעלה הראשונה</translation>
<translation id="5765780083710877561">תיאור:</translation>
<translation id="5770738360657678870">ערוץ פיתוח (יכול להיות לא יציב)</translation>
<translation id="5774856474228476867">כתובת אתר של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="5776485039795852974">שאל בכל פעם שאתר רוצה להציג התראות בשולחן העבודה</translation>
<translation id="5781412041848781654">‏המדיניות מציינת את ספריית GSSAPI לשימוש לאימות HTTP. ניתן להגדיר שם ספרייה בלבד או נתיב מלא.
אם לא תצוין הגדרה, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יחזור להשתמש בשם הספרייה המוגדרת כברירת המחדל.</translation>
<translation id="5781806558783210276">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו מבוצעת הפעולה המוגדרת למצב לא פעיל בזמן שימוש בסוללה.
כשהמדיניות הזו מוגדרת, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מבצע את הפעולה המוגדרת למצב לא פעיל, שאותה ניתן להגדיר בנפרד.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה.</translation>
<translation id="5795001131770861387">‏הפעלת תמיכה ב-HTTP/0.9 ליציאות שאינן מוגדרות כברירת מחדל</translation>
<translation id="5809728392451418079">הגדרת שם התצוגה עבור חשבונות מקומיים במכשיר</translation>
<translation id="5814301096961727113">הגדר את מצב ברירת המחדל של משוב קולי במסך ההתחברות</translation>
<translation id="5815129011704381141">אתחול אוטומטי לאחר עדכון</translation>
<translation id="5815353477778354428">‏מדיניות זו מגדירה את הספריה שבה ישתמש <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> לאחסון נתוני משתמשים.
אם תגדיר מדיניות זו, <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ישתמש בספריה שצוינה.
בכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables תוכל לעיין ברשימת משתנים שניתן להשתמש בהם.
אם לא תגדיר מדיניות זו כלל, ייעשה שימוש בספריה של פרופיל ברירת המחדל.</translation>
<translation id="5826047473100157858">מציין אם המשתמש יכול לפתוח דפים במצב גלישה בסתר ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />. אם נבחרת האפשרות 'הפיכה לפעיל' או שהמדיניות לא מוגדרת, ייתכן שהדפים ייפתחו במצב גלישה בסתר. אם נבחרת האפשרות 'השבתה', ייתכן שהדפים לא ייפתחו במצב גלישה בסתר. אם נבחרת האפשרות 'אכיפה', ייתכן שהדפים יפתחו רק במצב גלישה בסתר.</translation>
<translation id="5836064773277134605">‏הגבל את טווח יציאות UDP שבהן נעשה שימוש על ידי מארח הגישה המרוחקת</translation>
<translation id="5862253018042179045">‏הגדר את מצב ברירת המחדל של תכונת הנגישות של משוב קולי במסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, המשוב הקולי יהיה מופעל בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False, המשוב הקולי יהיה מושבת בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים יוכלו לעקוף אותה באופן זמני על ידי הפעלה או השבתה של המשוב הקולי. עם זאת, בחירת המשתמש אינה עקבית וברירת המחדל משוחזרת בכל פעם שמסך ההתחברות מוצג מחדש או כאשר המשתמש אינו פעיל במסך ההתחברות במשך דקה.
אם תשאיר מדיניות זו ללא הגדרה, המשוב הקולי יהיה מושבת בעת ההצגה הראשונה של מסך ההתחברות. משתמשים יוכלו להפעיל או להשבית את המשוב הקולי בכל עת והסטטוס שלו במסך ההתחברות יישאר עקבי בין המשתמשים.</translation>
<translation id="5868414965372171132">תצורת רשת ברמת המשתמש</translation>
<translation id="588135807064822874">הפעלת 'גע כדי לחפש'</translation>
<translation id="5883015257301027298">‏הגדרת ברירת מחדל של קובצי Cookie</translation>
<translation id="5887414688706570295">‏מגדיר את קידומת TalkGadget שתשמש עבור מארחים של גישה מרחוק ומונע מהמשתמשים לשנות אותה.
אם נקבעה, קידומת זו מתווספת לתחילת שם TalkGadget הבסיסי ליצירת שם דומיין מלא עבור TalkGadget. שם הדומיין הבסיסי של TalkGadget הוא '.talkgadget.google.com'.
כאשר הגדרה זו מופעלת, המארחים ישתמשו בשם הדומיין המותאם אישית בעת הגישה ל-‏TalkGadget במקום בשם הדומיין המוגדר כברירת מחדל.
כאשר הגדרה זו מושבתת או אינה מוגדרת, שם הדומיין המוגדר כברירת מחדל של TalkGadget‏ ('chromoting-host.talkgadget.google.com') ישמש עבור כל המארחים.
לקוחות של גישה מרחוק אינם מושפעים מהגדרת מדיניות זו. הם תמיד ישתמשו ב-‏'chromoting-client.talkgadget.google.com' כדי לגשת ל-‏TalkGadget.</translation>
<translation id="5893553533827140852">‏אם ההגדרה הזו פועלת, בקשות אימות של Gnubby יועברו דרך שרת proxy בחיבור מארח מרוחק.
אם ההגדרה הזו מושבתת או אינה מוגדרת, בקשות אימות של Gnubby לא יועברו דרך שרת proxy.</translation>
<translation id="5898486742390981550">‏כשמספר משתמשים מחוברים, רק המשתמש הראשי יכול להשתמש באפליקציות Android.</translation>
<translation id="5906199912611534122">‏המדיניות הזו מאפשרת להפעיל את ויסות הרשת או להשבית אותו.
המדיניות חלה על כל המשתמשים וכל הממשקים במכשיר. לאחר הגדרת המדיניות,
הוויסות ממשיך עד שהמדיניות משתנה במטרה להשבית אותו.
אם המדיניות מקבלת את הערך 'לא נכון', לא מתבצע ויסות.
אם המדיניות מקבלת את הערך 'נכון', מופעל ויסות על המערכת כדי להגיע לקצבי ההעלאה וההורדה שצוינו (ביחידות של kbit/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">‏אפשר הורדות של עדכונים אוטומטיים דרך HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">‏הגדר את מצב ברירת המחדל של תכונת הנגישות של הסמן הגדול במסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, הסמן הגדול יופעל בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False, הסמן הגדול יושבת בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים יוכלו לעקוף אותה באופן זמני על ידי הפעלה או השבתה של הסמן הגדול. עם זאת, בחירת המשתמש אינה עקבית וברירת המחדל משוחזרת בכל פעם שמסך ההתחברות מוצג מחדש או שהמשתמש אינו מבצע כל פעולה (מצב סרק) במסך ההתחברות במשך דקה.
אם תשאיר מדיניות זו ללא הגדרה, הסמן הגדול יהיה מושבת בעת ההצגה הראשונה של מסך ההתחברות. המשתמשים יוכלו להפעיל או להשבית את הסמן הגדול בכל עת והסטטוס שלו במסך ההתחברות יהיה עקבי בין המשתמשים.</translation>
<translation id="5932767795525445337">‏אפשר להשתמש במדיניות הזו גם כדי להצמיד אפליקציות Android.</translation>
<translation id="5936622343001856595">‏מדיניות זו מאלצת שאילתות בחיפוש האינטרנט של Google להתבצע כאשר 'חיפוש בטוח' מוגדר לפעיל ומונעת את השינוי של הגדרה זו על ידי המשתמשים.
אם תפעיל הגדרה זו, 'חיפוש בטוח' בחיפוש Google יהיה תמיד פעיל.
אם תשבית הגדרה זו או לא תגדיר ערך, לא תתבצע אכיפה של 'חיפוש בטוח' בחיפוש Google.</translation>
<translation id="5946082169633555022">ערוץ ביטא</translation>
<translation id="5950205771952201658">‏לאור העובדה שבדיקות ביטול מקוונות מסוג soft-fail אינן מספקות יתרון אבטחה אפקטיבי, הן מושבתות כברירת מחדל ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> מגרסה 19 ואילך. על ידי הגדרת מדיניות זו כ-true, ההתנהגות הקודמת תשוחזר ויבוצעו בדיקות OCSP/CRL מקוונות.
אם המדיניות לא תוגדר, או תוגדר כ-false‏, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יבצע בדיקות ביטול מקוונות בגרסה 19 ואילך של <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="5966615072639944554">‏תוספים המורשים להשתמש בממשק ה-API של הזדהות מרחוק</translation>
<translation id="5983708779415553259">ברירת מחדל של אופן פעולה עבור אתרים שאינם כלולים בחבילת תוכן כלשהי</translation>
<translation id="5997543603646547632">השתמש בשעון של 24 שעות כברירת מחדל</translation>
<translation id="6005179188836322782">‏מפעילה את תכונת 'גלישה בטוחה' של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת ממשתמשים לשנות את ההגדרה הזו.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, 'גלישה בטוחה' תפעל תמיד.
אם תשבית את ההגדרה הזו, 'גלישה בטוחה' אף פעם לא תפעל.
אם תפעיל או תשבית את ההגדרה הזו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף את ההגדרה 'הפעל הגנה מפני דיוג ותוכנות זדוניות' ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, התכונה הזו תופעל, אבל המשתמש יוכל לשנות אותה.
עיין בכתובת https://developers.google.com/safe-browsing לקבלת מידע נוסף על 'גלישה בטוחה'.</translation>
<translation id="6017568866726630990">הצג את תיבת הדו-שיח של ההדפסה של המערכת במקום תצוגה מקדימה.
כאשר הגדרה זו מופעלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יפתח את תיבת הדו-שיח של ההדפסה של המערכת במקום את התצוגה המקדימה המובנית כאשר משתמש יבקש להדפיס דף.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת או מוגדרת לא לפעול, פקודות הדפסה מפעילות את מסך התצוגה המקדימה של ההדפסה.</translation>
<translation id="6022948604095165524">פעולה בעת ההפעלה</translation>
<translation id="6023030044732320798">‏מציין קבוצת סעיפי מדיניות שיועברו אל זמן הריצה של ARC. הערך חייב להיות JSON חוקי.
אפשר להשתמש במדיניות הזו כדי להגדיר אילו אפליקציות Android יותקנו באופן אוטומטי במכשיר:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "מזהה אפליקציית Android , לדוגמה "com.google.android.gm" בשביל Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "מציין איך אפליקציה מותקנת. OPTIONAL: האפליקציה לא תותקן באופן אוטומטי, אבל המשתמש יוכל להתקין אותה. זו ברירת המחדל אם המדיניות הזו לא צוינה. PRELOAD: האפליקציה מותקנת באופן אוטומטי, אבל המשתמש יכול להסיר את ההתקנה שלה. FORCE_INSTALLED: האפליקציה מותקנת באופן אוטומטי והמשתמש לא יכול להסיר את ההתקנה שלה. BLOCKED: האפליקציה חסומה ולא ניתן להתקין אותה. אם האפליקציה הותקנה מתוקף מדיניות קודמת, ההתקנה שלה תוסר.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "מדיניות להענקת הרשאות על-פי בקשות של אפליקציות. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: המדיניות לא צוינה. אם לא צוינה מדיניות בשביל הרשאה ברמה כלשהי, נעשה שימוש בהתנהגות `PROMPT` כברירת מחדל. PROMPT: מוצגת למשתמש בקשה להעניק הרשאה. GRANT: הרשאה מוענקת באופן אוטומטי. DENY: הרשאה נדחית באופן אוטומטי.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "אובייקט תצורת JSON ספציפי לאפליקציה עם קבוצה של זוגות ערכי מפתח. לדוגמה: ‎'"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. T המפתחות מוגדרים במניפסט האפליקציה.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
כדי להצמיד אפליקציות למפעיל האפליקציות, יש לעיין ב-PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">‏כתובת אתר Instant של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="603410445099326293">‏פרמטרים עבור כתובת אתר להצעה שמשתמשת ב-POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">אפשר חציית חומת אש ממארח הגישה מרחוק</translation>
<translation id="6070667616071269965">פריסות המקלדת של מסך הכניסה במכשיר</translation>
<translation id="6074963268421707432">אל תרשה לאף אתר להציג התראות בשולחן העבודה</translation>
<translation id="6076099373507468537">‏מדיניות זו מגדירה את רשימת מכשירי ה-USB שניתן לנתק ממנהל התקן הליבה שלהם, במטרה להשתמש במכשירים באמצעות ה-API ‏chrome.usb ישירות בתוך אפליקציית אינטרנט. כל רשומה כוללת זוג מזהים - מזהה ספק USB ומזהה מוצר - שמציינים חומרה ספציפית.
אם מדיניות זו לא הוגדרה, רשימת מכשירי ה-USB שניתן לנתק ריקה.</translation>
<translation id="6083631234867522991">‏Windows (לקוחות Windows):</translation>
<translation id="6093156968240188330">התר למשתמשים מרוחקים לבצע פעולות בחלונות עם הרשאות מתקדמות בהפעלות של סיוע מרחוק</translation>
<translation id="6095999036251797924">מציין את פרק הזמן של חוסר פעילות מצד המשתמש, שלאחריו המסך ננעל בזמן שהמכשיר פועל על סוללה או כשהוא מחובר לשקע החשמל שבקיר.
כשפרק הזמן מוגדר לערך הגדול מאפס, הוא מייצג את פרק הזמן הנדרש של חוסר פעילות מצד המשתמש לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> נועל את המסך.
כשפרק הזמן הזה מוגדר לאפס, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> אינו נועל את המסך בזמן חוסר פעילות של המשתמש.
אם לא הוגדר פרק זמן, ייעשה שימוש בברירת מחדל של פרק זמן.
הדרך המומלצת לנעול את המסך בזמן של חוסר פעילות היא להפעיל נעילת מסך בהשעייה, ולהגדיר את <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לביצוע ההשעייה לאחר שחלף פרק הזמן של חוסר הפעילות. יש להשתמש במדיניות זו רק כאשר נעילת המסך צריכה להתרחש הרבה לפני ההשעייה, או כאשר אינך מעוניין להשתמש כלל בהשעייה בזמן חוסר פעילות.
יש לציין את פרק הזמן באלפיות שנייה. הערכים צריכים להיות קטנים יותר מפרק הזמן של חוסר פעילות.</translation>
<translation id="6111936128861357925">‏אפשר לשחק במשחק ביצי הפסחא של הדינוזאורים (Dinosaur Easter Egg)</translation>
<translation id="6114416803310251055">הוצאה משימוש</translation>
<translation id="6133088669883929098">אפשר לכל האתרים להשתמש ביצירת מפתחות</translation>
<translation id="6145799962557135888">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים עם אישור להפעיל JavaScript. אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultJavaScriptSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="614662973812186053">‏המדיניות הזו שולטת גם באיסוף של נתוני שימוש ואבחון של Android.</translation>
<translation id="6155936611791017817">הגדר מצב ברירת מחדל של הסמן הגדול במסך ההתחברות</translation>
<translation id="6157537876488211233">‏רשימה מופרדת בפסיקים של כללי עקיפת Proxy</translation>
<translation id="6158324314836466367">שם חנות אינטרנט של ארגון (הוצא משימוש)</translation>
<translation id="6161405879872578475">הפעלה של <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">‏אזהרה: לאחר גרסה 43 (בערך ביולי 2015), התמיכה של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ב- SSLv3 תופסק לחלוטין ומדיניות זו תופסק באותו זמן.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> משתמש כברירת מחדל בגרסה מינימלית - SSLv3 ב-39 <ph name="PRODUCT_NAME" /> ו-TLS 1.0 בגרסאות חדשות יותר.
אחרת, ניתן להגדירה לאחד מהערכים הבאים: "sslv3"‏, "tls1"‏, "tls1.1"‏ או "tls1.2"‏. כשהמדיניות מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא ישתמש בגרסאות SSL/TLS הקודמות לגרסה שצוינה. ערך בלתי מזוהה לא יובא בחשבון.
שים לב שלמרות המספר, "sslv3" היא גרסה מוקדמת יותר מ-"tls1".</translation>
<translation id="6181608880636987460">‏המדיניות הזו מאפשרת לך להגדיר רשימת תבניות של כתובות אתרים שמציינות אתרים שלא רשאים להריץ את הפלאגין <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
אם לא מגדירים את המדיניות הזו, הערך הגלובלי שמוגדר כברירת מחדל ישמש בכל האתרים - מהמדיניות DefaultPluginsSetting, או מהתצורה האישית של המשתמש אם המדיניות DefaultPluginsSetting לא הוגדרה.</translation>
<translation id="6190022522129724693">הגדרת ברירת מחדל של חלונות קופצים</translation>
<translation id="6197453924249895891">‏הענקת גישה למפתחות תאגידיים לתוספים.
מפתחות מיועדים לשימוש תאגידי אם הם נוצרים באמצעות ממשק ה-API ‏chrome.platformKeys בחשבון מנוהל. מפתחות שמיובאים או נוצרים בדרך אחרת אינם מיועדים לשימוש תאגידי.
גישה למפתחות המיועדים לשימוש תאגידי נשלטת אך ורק על ידי מדיניות זו. המשתמש אינו יכול להעניק או לשלול גישה למפתחות תאגידיים לתוספים או מהם.
כברירת מחדל, תוסף אינו יכול להשתמש במפתח המיועד לשימוש תאגידי, והדבר מקביל להגדרת allowCorporateKeyUsage לערך false עבור אותו תוסף.
רק אם הערך של הגדרת allowCorporateKeyUsage מוגדר כ-true עבור תוסף כלשהו, ניתן להשתמש עבורו בכל מפתח פלטפורמה שסומן לשימוש תאגידי כדי לחתום על נתונים שרירותיים. יש להעניק את ההרשאה רק אם אפשר לתת אמון בתוסף שיעניק למפתח גישה מאובטחת וימנע גישה של תוקפים.</translation>
<translation id="6211428344788340116">‏דווח על זמני הפעילות של המכשיר.
אם הגדרה זו לא נקבעה, או מוגדרת כ-True, מכשירים רשומים ידווחו על תקופות הזמן שבהן המשתמש מפעיל את המכשיר. אם הגדרה זו מוגדרת כ-False, זמני הפעילות של המכשיר לא יירשמו או ידווחו.</translation>
<translation id="6212868225782276239">כל המדפסות מוצגות, מלבד אלה ברשימה השחורה.</translation>
<translation id="6219965209794245435">כאשר מדיניות זו מופעלת, היא כופה יבוא של נתוני הטפסים של המילוי האוטומטי מדפדפן ברירת המחדל הקודם. אם מדיניות זו מופעלת, היא גם משפיעה על מדיניות תיבת הדו-שיח של הייבוא.
אם המדיניות מושבתת, לא מתבצע ייבוא של נתוני הטפסים של המילוי האוטומטי.
אם המדיניות לא הוגדרה, ייתכן שהמערכת תשאל את המשתמש אם לייבא או שהייבוא יתבצע באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="6233173491898450179">הגדר ספריית הורדות</translation>
<translation id="6244210204546589761">כתובות אתר לפתיחה בעת ההפעלה</translation>
<translation id="6258193603492867656">‏המדיניות מציינת אם ה-SPN של Kerberos שנוצר אמור לכלול יציאה שאינה סטנדרטית. אם תהפוך הגדרה זו לפעילה ותוזן יציאה שאינה סטנדרטית (כלומר יציאה שאינה 80 או 443), היא תיכלל ב-SPN של Kerberos שנוצר. אם תשבית הגדרה זו או לא תגדיר אותה כלל, ה-SPN של Kerberos שנוצר לא יכלול יציאה כלשהי בכל מקרה.</translation>
<translation id="6281043242780654992">מגדירה תקנונים עבור העברת הודעות מקומית. מארחים של העברת הודעות מקומית הנמצאים ברשימה השחורה יידחו, אלא אם יועברו לרשימת ההיתרים.</translation>
<translation id="6282799760374509080">התר או דחה הקלטת אודיו</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">‏כשאינה מוגדרת כ-True, מפעילה עדכוני רכיבים לכל הרכיבים ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם היא מוגדרת כ-False, עדכוני רכיבים מושבתים. עם זאת, חלק מהרכיבים פטורים מהמדיניות הזו: עדכונים של רכיבים שאינם מכילים קוד הפעלה, שאינם משנים באופן משמעותי את ההתנהגות של הדפדפן או שיש להם חשיבות קריטית לאבטחה לא יושבתו.
דוגמאות לרכיבים כאלה כוללות את רשימות ביטול האישורים ואת נתוני הגלישה הבטוחה.
עיין בכתובת https://developers.google.com/safe-browsing לקבלת מידע נוסף על 'גלישה בטוחה'.</translation>
<translation id="6310223829319187614">התרת השלמה אוטומטית של שמות דומיינים במהלך כניסת משתמשים</translation>
<translation id="6315673513957120120">‏Chrome מציג דף אזהרה כשמשתמשים מנווטים אל אתרים שיש בהם שגיאות SSL. כברירת מחדל או כשמדיניות זו מוגדרת כ-true, המשתמשים רשאים לדלג על דפי האזהרה.
הגדרת מדיניות זו כ-false אוסרת על משתמשים לדלג על דפי אזהרה מכל סוג שהוא.</translation>
<translation id="6353901068939575220">‏מדיניות זו מציינת את הפרמטרים שנעשה בהם שימוש בעת חיפוש של כתובת אתר באמצעות POST. היא מורכבת מצמדים של שם/ערך, המופרדים באמצעות פסיק. אם ערך מסוים הוא פרמטר תבנית, למשל {searchTerms} בדוגמה שלמעלה, הוא יוחלף על ידי נתונים אמיתיים של מונחי חיפוש.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, תישלח בקשה לחיפוש באמצעות שיטת GET.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="6367755442345892511">קביעה אם ערוץ ההפצה יהיה ניתן להגדרה על ידי המשתמש</translation>
<translation id="6368011194414932347">הגדר את כתובת האתר של דף הבית</translation>
<translation id="6368403635025849609">‏אפשר JavaScript באתרים אלה</translation>
<translation id="6376659517206731212">עשויה להיות הכרחית</translation>
<translation id="6378076389057087301">ציון האם פעילות אודיו משפיעה על ניהול צריכת החשמל</translation>
<translation id="637934607141010488">‏העבר דיווח של רשימת משתמשים במכשיר שהתחברו לאחרונה.
אם המדיניות מוגדרת כ-False, לא יתבצע דיווח של המשתמשים.</translation>
<translation id="6392973646875039351">המדיניות הופכת את תכונת המילוי האוטומטי של <ph name="PRODUCT_NAME" /> לפעילה ומאפשרת למשתמשים להשלים אוטומטית טפסים באינטרנט באמצעות מידע שאוחסן בעבר, כגון כתובת או פרטי כרטיס אשראי. אם תשבית הגדרה זו, המילוי האוטומטי לא יהיה נגיש למשתמשים. אם תהפוך הגדרה זו לפעילה או לא תקבע ערך, המילוי האוטומטי יישאר תחת שליטתו של ​​המשתמש. דבר זה יאפשר לו להגדיר פרופילי מילוי אוטומטי ולהפעיל או לבטל מילוי אוטומטי על פי שיקול דעתו.</translation>
<translation id="6394350458541421998">‏מדיניות זו הופסקה החל מגרסה 29 של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. השתמש במדיניות PresentationScreenDimDelayScale במקום זאת.</translation>
<translation id="6401669939808766804">הוצא את המשתמש מהמערכת</translation>
<translation id="6417861582779909667">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר של אתרים שאין להם הרשאה להגדיר קובצי Cookie. אם מדיניות זו לא תוגדר, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים, בהתאם למדיניות DefaultCookiesSetting (אם היא מוגדרת) או לפי התצורה שקבע המשתמש.</translation>
<translation id="6426205278746959912">‏אינך יכול לאלץ אפליקציות Android להשתמש בשרת proxy. קבוצת-משנה של הגדרות שרת proxy זמינה לאפליקציות Android, והן יכולות לקבוע אם לכבד אותן או לא:
אם אתה בוחר לא להשתמש לעולם בשרת proxy, הודעה תישלח לאפליקציות Android על כך שלא הוגדר שרת proxy.
אם אתה בוחר להשתמש במערכת הגדרות לשרת proxy או בשרת fixed קבוע, כתובת ה-http והיציאה של שרת ה-proxy יישלחו לאפליקציות Android.
אם אתה בוחר לזהות את שרת ה-proxy באופן אוטומטי, כתובת האתר "http://wpad/wpad.dat" של הסקריפט תימסר לאפליקציות Android. לא ייעשה שימוש באף חלק אחר מפרוטוקול הזיהוי האוטומטי של שרת ה-proxy.
אם אתה בוחר להשתמש בסקריפט ‎.pac‎ של שרת proxy, כתובת האתר של הסקריפט תימסר לאפליקציות Android.</translation>
<translation id="6491139795995924304">‏התר Bluetooth במכשיר</translation>
<translation id="6520802717075138474">ייבא ​​מנועי חיפוש מדפדפן ברירת המחדל בהפעלה הראשונה</translation>
<translation id="6525955212636890608">‏ההגדרה הזו תגרום להפעלה של כל תוכן Flash המוטמע באתרים שבהם הגדרות התוכן מתירות Flash, כולל תוכן ממקורות אחרים או תוכן קטן. השינוי הזה יתרחש בין אם ההגדרות להתרת Flash נקבעו על-ידי המשתמש ובין אם מקורן במדיניות הארגון.
כדי לקבוע אילו אתרים יורשו להפעיל Flash, יש לעיין במדיניות "DefaultPluginsSetting"‏, "PluginsAllowedForUrls" ו-"PluginsBlockedForUrls" policies.
אם ההגדרה הזו מושבתת או לא נקבעה, ייתכן שתוכן Flash ממקורות אחרים או תוכן קטן ייחסם.</translation>
<translation id="653608967792832033">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו המסך ננעל כשנעשה שימוש בסוללה.
כשהמדיניות הזו מוגדרת לערך גדול מאפס, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> נועל את המסך.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כאפס, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא נועל את המסך כשהמשתמש במצב לא פעיל.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
הדרך המומלצת לנעול את המסך במצב לא פעיל היא להפעיל את נעילת המסך במצב השהיה ולגרום ל-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> להשהות לאחר משך הזמן המוגדר להמתנה לפני כניסה למצב לא פעיל. יש להשתמש במדיניות הזו רק כאשר נעילת מסך צריכה להתרחש זמן רב לפני ההשהיה או כשההשהיה במצב לא פעיל אינה רצויה כלל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה. הערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים ממשך ההשהיה לפני מצב לא פעיל.</translation>
<translation id="6536600139108165863">הפעלה מחדש באופן אוטומטי בעת כיבוי המכשיר</translation>
<translation id="6539246272469751178">‏המדיניות הזו לא משפיעה על אפליקציות Android. אפליקציות Android משתמשות תמיד בספריית ברירת המחדל להורדות, ואינן יכולות לגשת אל קבצים ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> הוריד אל ספריית הורדות שאינה ברירת המחדל.</translation>
<translation id="654303922206238013">‏אסטרטגיית העברה ל-ecryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">‏אם מדיניות זו מוגדרת ל'אמת' ומדיניות ChromeOsReleaseChannel לא צוינה,המשתמשים של הערוץ הנרשם יוכלו לשנות את ערוץ ההפצה של המכשיר. אם מדיניות זו מוגדרת ל'שקר', המכשיר יינעל בכל ערוץ שאליו הוא הוגדר לאחרונה.
הערוץ הנבחר על ידי המשתמש יבוטל על ידי מדיניות ChromeOsReleaseChannel, אך אם ערוץ המדיניות יציב יותר מזה שהותקן במכשיר, אז הערוץ יוחלף רק לאחר שהגרסה של הערוץ היציב יותר תגיע למספר גרסה גבוה יותר מאשר זו שהותקנה במכשיר.</translation>
<translation id="6559057113164934677">אל תאפשר לאף אתר גישה למצלמה ולמיקרופון</translation>
<translation id="6561396069801924653">הצג אפשרויות גישה בתפריט מגש המערכת</translation>
<translation id="6565312346072273043">‏הגדר את מצב ברירת המחדל במסך ההתחברות של תכונת הנגישות של מקלדת על המסך.
אם המדיניות מוגדרת כ-true, המקלדת על המסך תופעל כשמסך ההתחברות יוצג.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, המקלדת על המסך תושבת כשמסך ההתחברות יוצג.
אם תגדיר את המדיניות הזו, משתמשים יוכלו לעקוף אותה זמנית על ידי הפעלה או השבתה של המקלדת על המסך. עם זאת, בחירת המשתמש לא נשמרת לאורך זמן, וברירת המחדל משוחזרת בכל פעם שמסך ההתחברות מוצג מחדש או כשהמשתמש נותר בלתי פעיל במסך ההתחברות למשך דקה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, המקלדת על המסך מושבתת כשמסך ההתחברות מוצג בפעם הראשונה. משתמשים יכולים להפעיל או להשבית את המקלדת על המסך בכל עת, והסטטוס שלה במסך ההתחברות נשמר בין משתמשים שונים.</translation>
<translation id="6573305661369899995">הגדר מקור חיצוני להגבלות על כתובות אתרים</translation>
<translation id="6598235178374410284">תמונה של דמות משתמש</translation>
<translation id="6603004149426829878">שלח אותות מיקום זמינים אל השרת בכל פעם שהמערכת מזהה את אזור זמן</translation>
<translation id="6628646143828354685">‏מאפשרת לך לקבוע אם אתרים יכולים לקבל גישה אל התקני Bluetooth קרובים. ניתן לחסום את הגישה לחלוטין, או שהמשתמש יתבקש להעניק אישור בכל פעם שאתר רוצה לקבל גישה אל התקני Bluetooth קרובים.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, יעשה שימוש ב-'3' והמשתמש יוכל לשנות את ההגדרה.</translation>
<translation id="6641981670621198190">‏השבת תמיכה בממשקי API של גרפיקה תלת-ממדית</translation>
<translation id="6647965994887675196">‏אם תוגדר כ-true, ניתן יהיה ליצור משתמשים בפיקוח ולהשתמש בהם.
אם תוגדר כ-false, יצירת משתמשים בפיקוח תוגבל וההתחברות תושבת. כל המשתמשים בפיקוח האחרים יוסתרו.
שים לב: ההתנהגות המוגדרת כברירת מחדל עבור מכשירים של צרכנים ושל ארגונים שונה: במכשירים של צרכנים, משתמשים בפיקוח מופעלים כברירת מחדל, אבל במכשירים של ארגונים, הם מושבתים כברירת מחדל.</translation>
<translation id="6649397154027560979">‏מדיניות זו הוצאה משימוש, אנא השתמש ב-URLBlacklist במקום זאת.
משבית את סכימות הפרוטוקול המפורטות ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
כתובות אתרים המשתמשות בסכימה מרשימה זו לא ייטענו ולא תהיה אפשרות לנווט אליהן.
אם תשאיר מדיניות זו ללא הגדרה או אם הרשימה ריקה, ניתן יהיה לגשת לכל הסכימות ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="6652197835259177259">הגדרות של משתמשים המנוהלים באופן מקומי</translation>
<translation id="6654559957643809067">‏מדיניות זו מאפשרת חיזוי רשת ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת מהמשתמשים לשנות הגדרה זו.
מדיניות זו שולטת בהבאה מראש של DNS, בחיבור מראש של TCP ו-SSL ובעיבוד מראש של דפי אינטרנט.
אם תגדיר העדפה זו למצבי 'תמיד', 'אף פעם' או 'Wi-Fi בלבד', המשתמשים לא יוכלו לשנות או לבטל אותה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם לא תגדיר מדיניות זו כלל, חיזויי רשת יופעלו, אך המשתמשים יוכלו לשנות זאת.</translation>
<translation id="6658245400435704251">מציין עד כמה שניות המכשיר יכול לעכב אוטומטית את הורדת העדכון המתבצעת באמצעותו, מהרגע שבו העדכון נדחף לראשונה אל השרת. המכשיר עשוי להמתין חלק מזמן זה במונחים של זמן לפי שעון רגיל, ואת החלק הנותר במונחים של מספר בדיקות העדכון. בכל מקרה, הפיזור נמצא בתחום העליון של פרק זמן קבוע, כדי שהמכשיר לעולם לא ייתקע לנצח בהמתנה להוריד עדכון.</translation>
<translation id="6689792153960219308">דיווח על מצב חומרה</translation>
<translation id="6699880231565102694">אפשר אימות של שני גורמים עבור מארחים של גישה מרחוק</translation>
<translation id="6724842112053619797">‏אם תפעיל את ההגדרה הזו, גם ההגדרות השמורות בפרופילים ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />, כמו סימניות, נתוני מילוי אוטומטי, סיסמאות וכו', ייכתבו בקובץ שמאוחסן בתיקיית פרופיל המשתמש Roaming או במיקום שצוין על-ידי מנהל המערכת במדיניות <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. הפעלת המדיניות הזו משביתה את הסינכרון בענן.
אם המדיניות הזו מושבתת או אינה מוגדרת, ייעשה שימוש רק בפרופילים המקומיים הרגילים.
המדיניות <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> משביתה לחלוטין את סינכרון הנתונים, ועוקפת את RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">‏המדיניות הזו מאפשרת לך להגדיר רשימת תבניות של כתובות אתרים שמציינות אתרים שרשאים להריץ את הפלאגין <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
אם לא מגדירים את המדיניות הזו, הערך הגלובלי שמוגדר כברירת מחדל ישמש בכל האתרים - מהמדיניות DefaultPluginsSetting, או מהתצורה האישית של המשתמש אם המדיניות DefaultPluginsSetting לא הוגדרה.</translation>
<translation id="6766216162565713893">‏התר לאתרים לבקש מהמשתמש רשות לגשת אל התקן Bluetooth קרוב</translation>
<translation id="6770454900105963262">דיווח מידע על הפעלות פעילות של קיוסק</translation>
<translation id="6786747875388722282">תוספים</translation>
<translation id="6786967369487349613">הגדרת ספריית הפרופיל לנדידה</translation>
<translation id="6810445994095397827">‏חסום JavaScript באתרים אלה</translation>
<translation id="681446116407619279">סכימות אימות נתמכות</translation>
<translation id="685769593149966548">‏אכיפת סינון תוכן קפדני ב-YouTube</translation>
<translation id="687046793986382807">‏המדיניות הזו יצאה משימוש החל מגרסת <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‏35.
פרטי הזיכרון מדווחים בכל זאת לדף, ללא תלות בערך האפשרות, אבל הנפחים המדווחים מוגבלים לערכים מוגדרים ותדירות העדכונים מוגבלת מסיבות אבטחה. כדי לקבל נתונים מדויקים בזמן אמת, השתמש בכלים כמו Telemetry.</translation>
<translation id="6894178810167845842">כתובת האתר של הדף 'כרטיסייה חדשה'</translation>
<translation id="6899705656741990703">‏זהה באופן אוטומטי הגדרות Proxy</translation>
<translation id="6903814433019432303">מדיניות זו פועלת במצב קמעונאי בלבד.
היא קובעת קבוצה של כתובות אתר שיטענו כאשר הפעלת ההדגמה מתחילה. המדיניות תדרוס מנגנונים אחרים להגדרת כתובות האתר ההתחלתיות ולכן ניתן ליישם אותה רק בהפעלה שאינה מקושרת למשתמש מסוים.</translation>
<translation id="6908640907898649429">המדיניות מגדירה את ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל. ניתן לציין את ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל שבו ישתמש המשתמש או לבחור להשבית את חיפוש ברירת המחדל.</translation>
<translation id="6915442654606973733">‏הפעל את תכונת הנגישות של משוב קולי.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, המשוב הקולי יהיה מופעל תמיד.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False, המשוב הקולי יהיה מושבת תמיד.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם תשאיר מדיניות זו ללא הגדרה, המשוב הקולי יהיה מושבת בתור התחלה אך המשתמש יוכל להפעיל אותו בכל עת.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
אם המדיניות מוגדרת ל-true, כאשר קיימת התנגשות, למדיניות בענן תהיה קדימות על פני מדיניות המכשיר.
אם המדיניות מוגדרת ל-false או שהיא לא מוגדרת, למדיניות במכשיר תהיה קדימות על פני המדיניות בענן במקרה של התנגשות.
פרטים נוספים על קדימות המדיניות זמינים כאן: https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
מדיניות זו לא זמינה למופעי Windows שאינם מצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">חסום את הפלאגין <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="6923366716660828830">‏מציין את שם ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל. אם נשאר ריק או לא מוגדר, המערכת תשתמש בשם המארח שצוין על ידי כתובת האתר של החיפוש. מדיניות זו נשקלת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="6931242315485576290">‏השבת סנכרון נתונים עם Google</translation>
<translation id="6936894225179401731">‏קובע את המספר המרבי של חיבורים בו-זמניים לשרת ה-Proxy.
חלק משרתי ה-Proxy לא יכולים לטפל במספר גבוה של חיבורים בו-זמנית ללקוח וניתן לפתור זאת על ידי הגדרת מדיניות זו לערך נמוך יותר.
על ערך מדיניות זו להיות נמוך מ-100 וגבוה מ-6, וערך ברירת המחדל הוא 32.
ידוע כי חלק מיישומי האינטרנט צורכים חיבורים רבים באמצעות פעולות GET לניתוק, לכן ירידה מתחת ל-32 עלולה לגרום לניתוקים ברשת הדפדפן, אם יותר מדי יישומי אינטרנט מסוג זה פתוחים. ירידה מתחת לערך ברירת המחדל היא על אחריותך בלבד.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל, שהוא 32.</translation>
<translation id="6943577887654905793">‏שם העדפה של Mac/‏Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">פרמטר המספק תכונה של חיפוש לפי תמונות עבור ספק החיפוש המוגדר כברירת המחדל</translation>
<translation id="6956272732789158625">אל תאפשר לאף אתר להשתמש ביצירת מפתחות</translation>
<translation id="6994082778848658360">‏מציינת איך אפשר להשתמש ברכיב החומרה המובנה לאבטחה כדי לספק אימות לפי גורם שני, אם הרכיב תואם לתכונה הזו. לחצן ההפעלה של המחשב משמש לזיהוי הנוכחות הפיזית של המשתמש.
אם תבחר באפשרות 'מושבת', לא יסופק גורם שני.
אם תבחר באפשרות 'U2F', הגורם השני המשולב יתנהג בהתאם למפרט FIDO U2F.
אם תבחר באפשרות 'U2F_EXTENDED', הגורם השני המשולב יספק את התפקוד של U2F יחד עם תוספים מסוימים להזדהות בנפרד.</translation>
<translation id="6997592395211691850">‏אם בדיקות OCSP/CRL מקוונות נדרשות עבור עוגני אמון מקומיים</translation>
<translation id="7003334574344702284">מדיניות זו מאלצת לייבא את הסיסמאות השמורות מדפדפן ברירת המחדל הקודם, אם הוא מופעל. אם מדיניות זו מופעלת, היא משפיעה גם על תיבת הדו-שיח של הייבוא. אם היא מושבתת, אין ייבוא של הסיסמאות השמורות. אם אינה מוגדרת, ייתכן כי המערכת תשאל את המשתמש אם לייבא או שהייבוא יתבצע באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="7003746348783715221">העדפות <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">הגדרות תוכן</translation>
<translation id="7007671350884342624">‏מגדירה את הספרייה שתשמש את <ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחסון נתוני המשתמש.
אם תגדיר את המדיניות הזאת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בסיפריה שהוגדרה בין אם המשתמש ציין את הסימן '--user-data-dir' ובין אם לא. כדי להימנע מאובדן נתונים או שגיאות בלתי צפויות אחרות, רצוי לא להגדיר את המדיניות הזאת לספריית הבסיס של אמצעי האחסון או לספריה המשמשת למטרות אחרות, מכיוון ש-<ph name="PRODUCT_NAME" /> מנהל את התוכן שלה.
היכנס לכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables לקבלת רשימת משתנים שבהם ניתן להשתמש.
אם המדיניות הזאת נותרת ללא הגדרה, ייעשה שימוש בנתיב ברירת המחדל של הפרופיל והמשתמש יוכל לבטל אותה באמצעות סימון שורת הפקודה '--user-data-dir'.</translation>
<translation id="7027785306666625591">הגדר את ניהול צריכת החשמל ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
התקנון הזה מאפשר לך להגדיר כיצד <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מתנהג כשהמשתמש נותר לא פעיל במשך פרק זמן מסוים.</translation>
<translation id="7040229947030068419">ערך לדוגמה:</translation>
<translation id="7049373494483449255">מאפשר ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לשלוח ל-<ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> מסמכים להדפסה. הערה: פעולה זו משפיעה רק על תמיכת <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />. היא אינה מונעת ממשתמשים לשלוח עבודות הדפסה באתרי אינטרנט. אם הגדרה זו הופעלה או לא הוגדרה, המשתמשים יכולים להדפיס ל-<ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> מתיבת דו-שיח של הדפסה של <ph name="PRODUCT_NAME" />. אם הגדרה זו מושבתת, המשתמשים לא יכולים להדפיס ל-<ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> מתיבת דו-שיח של הדפסה של <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7053678646221257043">מדיניות זו אוכפת על ייבוא סימניות מדפדפן ברירת המחדל הנוכחי, אם היא הוגדרה כפעילה. אם הופעלה, מדיניות זו גם משפיעה על תיבת הדו-שיח של הייבוא. אם היא מושבתת, לא יבוצע ייבוא לסימניות. אם מדיניות זו אינה מוגדרת, ייתכן שהמערכת תשאל את המשתמש אם לייבא, או שהייבוא יתרחש באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="7063895219334505671">אפשר חלונות קופצים באתרים אלה</translation>
<translation id="706669471845501145">אפשר לאתרים להציג התראות בשולחן העבודה</translation>
<translation id="7072406291414141328">מאפשרת לווסת את רוחב הפס</translation>
<translation id="7079519252486108041">חסום חלונות קופצים באתרים אלה</translation>
<translation id="7091198954851103976">תמיד מפעיל יישומי פלאגין שדורשים אישור</translation>
<translation id="7106631983877564505">אפשר נעילה כאשר מכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> אינם פעילים או מושעים.
אם תהפוך הגדרה זו לפעילה, משתמשים יתבקשו להזין סיסמה כדי לבטל את נעילת המכשירים ממצב שינה.
אם תשבית הגדרה זו, משתמשים לא יתבקשו להזין סיסמה כדי לבטל את נעילת המכשירים ממצב שינה.
אם תהפוך הגדרה זו לפעילה או תשבית אותה, משתמשים לא יוכלו לשנות או לבטל אותה.
אם מדיניות זו תישאר לא מוגדרת, המשתמש יוכל לבחור האם הוא יתבקש להזין סיסמה כדי לבטל את נעילת המכשיר או לא.</translation>
<translation id="7115494316187648452">‏מדיניות זו קובעת אם תהליך של <ph name="PRODUCT_NAME" /> יופעל בכניסה למערכת ההפעלה וימשיך לפעול עם סגירת החלון האחרון של הדפדפן, ובכך יאפשר לאפליקציות ברקע ולהפעלת הגלישה הנוכחית להישאר פעילות, יחד עם כל קובצי ה-Cookie של הפעלות. התהליך שפועל ברקע מציג סמל במגש המערכת ותמיד ניתן לסגור אותו משם.
אם מדיניות זו מוגדרת לערך True, 'מצב ברקע' מופעל והמשתמש לא יכול לשלוט בו מהגדרות הדפדפן.
אם מדיניות זו מוגדרת לערך False, 'מצב ברקע' מושבת והמשתמש לא יכול לשלוט בו מהגדרות הדפדפן.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת כלל, 'מצב ברקע' מושבת כברירת מחדל, אך המשתמש יכול לשלוט בו מהגדרות הדפדפן.</translation>
<translation id="7128918109610518786">מפרט רשימה של מזהי היישומים ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מציג כיישומים המוצמדים לסרגל ההפעלה.
אם מדיניות זו מוגדרת, קבוצת היישומים קבועה ולמשתמש אין אפשרות לשנותה.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, המשתמש רשאי לשנות את רשימת היישומים המוצמדים במפעיל.</translation>
<translation id="7132877481099023201">כתובות אתרים שיקבלו גישה למכשירי צילום וידאו ללא הצגת בקשה</translation>
<translation id="7167436895080860385">התר למשתמשים להציג סיסמאות במנהל הסיסמאות (יצא משימוש)</translation>
<translation id="7173856672248996428">פרופיל זמני</translation>
<translation id="717630378807352957">היתר לכל המדפסות מקובץ התצורה.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">סוגי החיבורים המותרים לקבלת עדכונים</translation>
<translation id="7194407337890404814">שם ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="7199300565886109054">‏מדיניות זו מאפשרת לך להגדיר רשימת דפוסים של כתובות אתרים שמציינים אתרים שמורשים להגדיר קובצי Cookie של הפעלות בלבד.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, עבור כל האתרים ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל הגלובלי מהמדיניות 'DefaultCookiesSetting', אם היא עצמה מוגדרת; אחרת, ייעשה שימוש בתצורה האישית של המשתמש.
לתשומת לבך, אם <ph name="PRODUCT_NAME" /> פועל ב'מצב רקע', ייתכן שההפעלה לא תיסגר עם סגירת החלון האחרון של הדפדפן, אלא תישאר פעילה עד ליציאה מהדפדפן. לקבלת מידע נוסף על הגדרת התנהגות זו, עיין במדיניות 'BackgroundModeEnabled'.
אם המדיניות "RestoreOnStartup" מוגדרת לשחזר כתובות אתרים מהפעלות קודמות, מדיניות זו לא תכובד, וקובצי Cookie יאוחסנו באתרים אלה לצמיתות.</translation>
<translation id="7202925763179776247">התרת הגבלות על הורדה</translation>
<translation id="7207095846245296855">‏אלץ חיפוש בטוח של Google</translation>
<translation id="7216442368414164495">מאפשר למשתמשים להביע הסכמה לדיווח מורחב של 'גלישה בטוחה'</translation>
<translation id="7234280155140786597">שמות של מארחי העברת הודעות מקומית אסורים (או * עבור כולם)</translation>
<translation id="7236775576470542603">הגדר את סוג ברירת המחדל של מגדיל התצוגה המופעל במסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת, היא קובעת את סוג מגדיל התצוגה המופעל כאשר מסך ההתחברות מוצג. הגדרת המדיניות ל"לא" משביתה את מגדיל התצוגה.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים יוכלו לעקוף אותה באופן זמני על ידי הפעלה או השבתה של מגדיל התצוגה. עם זאת, בחירת המשתמש אינה עקבית וברירת המחדל משוחזרת בכל פעם שמסך ההתחברות מוצג מחדש או שהמשתמש אינו מבצע כל פעולה במסך ההתחברות במשך דקה.
אם מדיניות זו נותרת ללא הגדרה, מגדיל התצוגה מושבת כאשר מסך ההתחברות מוצג לראשונה. המשתמשים יכולים להפעיל או להשבית את מגדיל התצוגה בכל עת והסטטוס שלו במסך ההתחברות נותר עקבי בין כל המשתמשים.</translation>
<translation id="7249828445670652637">‏הפעל אישורי CA של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ביישומי ARC</translation>
<translation id="7258823566580374486">אפשר מיסוך של מארחים לגישה מרחוק</translation>
<translation id="7260277299188117560">‏p2p בעדכון אוטומטי מופעל</translation>
<translation id="7261252191178797385">תמונת טפט של מכשיר</translation>
<translation id="7267809745244694722">ברירת המחדל של מקשי מדיה למקשי פונקציות</translation>
<translation id="7271085005502526897">ייבוא ​​של דף בית מדפדפן ברירת המחדל בהפעלה הראשונה</translation>
<translation id="7273823081800296768">‏אם הגדרה זו מופעלת או לא מוגדרת, משתמשים יכולים לבחור להתאים בין לקוחות ומארחים בזמן החיבור, לביטול הצורך בהזנת PIN בכל פעם.
אם הגדרה זו מושבתת, תכונה זו לא תהיה זמינה.</translation>
<translation id="7275334191706090484">סימניות מנוהלות</translation>
<translation id="7295019613773647480">הפעלת משתמשים בפיקוח</translation>
<translation id="7301543427086558500">‏מדיניות זו מגדירה רשימה של כתובות אתרים חלופיות שיכולות לשמש לחילוץ מונחי חיפוש ממנוע החיפוש. כתובות האתרים יכילו את המחרוזת <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, שתשמש לחילוץ מונחי החיפוש.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם לא הוגדרה, לא ייעשה שימוש בכתובות אתרים חלופיות לחילוץ מונחי חיפוש.
מדיניות זו תכובד רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת</translation>
<translation id="7302043767260300182">השהיה של נעילת מסך כשנעשה שימוש בשקע חשמל</translation>
<translation id="7311458740754205918">‏אם מדיניות זו מוגדרת כ-true או לא מוגדרת, הדף 'כרטיסייה חדשה' עשוי להציג הצעות תוכן בהתבסס על היסטוריית הגלישה, תחומי העניין או המיקום של המשתמש.
אם מדיניות זו מוגדרת כ-false, הצעות תוכן שנוצרות באופן אוטומטי לא יוצגו בדף 'כרטיסייה חדשה'.</translation>
<translation id="7323896582714668701">פרמטרים נוספים של שורת פקודה עבור <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">‏דומה ל-Wipe (ערך 2), אבל מנסה לשמר אסימוני התחברות כדי שהמשתמש לא יצטרך להיכנס שוב לחשבון.</translation>
<translation id="7329842439428490522">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו המסך מכובה בזמן שימוש בסוללה.
כשהמדיניות הזו מוגדרת לערך גדול מאפס, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מכבה את המסך.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כאפס, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא מכבה את המסך כשהמשתמש במצב לא פעיל.
כשהמדיניות הזו לא מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה. הערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים מ- או שווים להשהיה לפני מצב לא פעיל.</translation>
<translation id="7329968046053403405">‏מדיניות זו מציינת את סוג החשבונות שסופקו על ידי אפליקציית האימות של Android שתומכת באימות <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> (למשל, אימות Kerberos). מידע זה צריך להיות זמין מהספק של אפליקציית האימות. לקבלת פרטים נוספים, היכנס אל https://goo.gl/hajyfN.
אם לא תצוין הגדרה, אימות <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> יושבת ב-Android.</translation>
<translation id="7331962793961469250">‏כאשר ההגדרה היא True, מבצעים לרכישת יישומי 'חנות האינטרנט של Chrome' לא יופיעו בדף הכרטיסיה החדשה. אם אפשרות זו תוגדר ל-False או לא תוגדר כלל, מבצעים לרכישת יישומי 'חנות האינטרנט של Chrome' יופיעו בדף הכרטיסיה החדשה</translation>
<translation id="7332963785317884918">‏מדיניות זו יצאה משימוש. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ישתמש תמיד באסטרטגיית הניקוי 'RemoveLRU'.
שולטת בהתנהגות הניקוי האוטומטית במכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. ניקוי אוטומטי מופעל כשהנפח הפנוי בדיסק מגיע לרמה קריטית, על מנת לפנות מקום בדיסק.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'RemoveLRU', הניקוי האוטומטי ימשיך להסיר משתמשים מהמכשיר לפי סדר ההתחברות האחרונה הרחוקה ביותר, עד שיהיה מספיק מקום בדיסק.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'RemoveLRUIfDormant', הניקוי האוטומטי ימשיך להסיר משתמשים שלא התחברו למשך 3 חודשים לפחות לפי סדר ההתחברות האחרונה הרחוקה ביותר, עד שיהיה מספיק מקום בדיסק.
אם המדיניות הזו אינה מוגדרת, הניקוי האוטומטי עושה שימוש באסטרטגיה המובנית המוגדרת כברירת מחדל. נכון לעכשיו, זוהי אסטרטגיית 'RemoveLRUIfDormant'.</translation>
<translation id="7336878834592315572">‏שמור את קובצי ה-Cookie לכל משך ההפעלה.</translation>
<translation id="7340034977315324840">דווח על זמני הפעילות של המכשיר</translation>
<translation id="7343497214039883642">קובץ תצורת מדפסות ארגוניות בשביל מכשירים</translation>
<translation id="7384999953864505698">‏הפעלה של פרוטוקול QUIC</translation>
<translation id="7417972229667085380">האחוז שלפיו יש לדרג את ההשהיה לפני כניסה למצב לא פעיל במצב מצגת (הוצא משימוש)</translation>
<translation id="7421483919690710988">הגדר גודל מטמון של דיסק בבייטיים</translation>
<translation id="7424751532654212117">רשימת חריגים לרשימת יישומי הפלאגין המושבתים</translation>
<translation id="7426112309807051726">‏מדיניות זו מציינת אם יש להשבית את האופטימיזציה <ph name="TLS_FALSE_START" />. מסיבות היסטוריות, מדיניות זו מכונה בשם DisableSSLRecordSplitting.
אם המדיניות לא תוגדר, או תוגדר כ-false‎, <ph name="TLS_FALSE_START" /> תופעל. אם תוגדר כ-true, ‏<ph name="TLS_FALSE_START" /> תושבת.</translation>
<translation id="7433714841194914373">‏הפוך את Google Instant לפעיל</translation>
<translation id="7443616896860707393">‏בקשות אימות בסיסיות של HTTP ממקורות שונים</translation>
<translation id="7469554574977894907">הפוך הצעות חיפוש לפעילות</translation>
<translation id="7474249562477552702">‏האם אישורים החתומים באמצעות SHA-1 שהונפקו על-ידי עוגני אמון מקומיים מותרים</translation>
<translation id="7485481791539008776">כללים לבחירת מדפסת ברירת מחדל</translation>
<translation id="749556411189861380">‏דווח על גרסת הקושחה ומערכת ההפעלה של מכשירים רשומים.
אם ההגדרה לא נקבעה או אם היא מוגדרת כ-True, מכשירים רשומים ידווח את גרסת הקושחה ומערכת ההפעלה על בסיס תקופתי. אם ההגדרה הזו נקבעה כ-False, פרטי הגרסה לא ידווחו.</translation>
<translation id="7511361072385293666">‏שימוש בפרוטוקול QUIC ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> מותר אם מדיניות זו מוגדרת כ-true או שאינה מוגדרת כלל.
שימוש בפרוטוקול QUIC אסור אם מדיניות זו מוגדרת כ-false.</translation>
<translation id="7519251620064708155">אפשר יצירת מפתחות באתרים הבאים</translation>
<translation id="7529100000224450960">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים עם אישור לפתוח חלונות קופצים. אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultImagesSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="7529144158022474049">גורם פיזור של עדכון אוטומטי</translation>
<translation id="7534199150025803530">‏מדיניות זו אינה משפיע אל האפליקציה של Google Drive ל-Android. אם אתה רוצה למנוע את השימוש ב-Google Drive בזמן חיבור לרשת סלולרית, עליך לאסור את התקנת האפליקציה של Google Drive ל-Android.</translation>
<translation id="7553535237300701827">‏כשהמדיניות הזו מוגדרת, התהליך של אימות ההתחברות יתבצע באחת מהדרכים הבאות, בהתאם לערך שנבחר בהגדרה:
אם נבחרה האפשרות GAIA, ההתחברות תתבצע בתהליך האימות הרגיל של GAIA.
אם נבחרה האפשרות SAML_INTERSTITIAL, בהתחברות יוצג מסך ביניים המציע למשתמש להמשיך באימות דרך ה-SAML IdP של דומיין הרישום של המכשיר, או לחזור אל תהליך ההתחברות הרגיל של GAIA.</translation>
<translation id="757395965347379751">‏כאשר הגדרה זו מופעלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> מתיר אישורים שנחתמו באמצעות SHA-1 כל עוד הם מאומתים בהצלחה ומשורשרים לאישורי CA המותקנים מקומית.
שים לב שמדיניות זו תלויה בערימת אימות האישורים של מערכת ההפעלה המאפשרת חתימות SHA-1. אם עדכון של מערכת ההפעלה משנה את אופן הטיפול של מערכת ההפעלה באישורי SHA-1, ייתכן שלמדיניות זו לא תהיה השפעה יותר. בנוסף, מדיניות זו מיועדת לשמש כפתרון זמני כדי להקנות לארגונים זמן נוסף למעבר מ-SHA-1. מדיניות זו תוסר ב-1 בינואר 2019, או זמן קצר לאחר מכן.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, או אם היא מוגדרת לערך false‏, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יפעל בהתאם ללוח הזמנים שפורסם להוצאה משימוש של SHA-1</translation>
<translation id="7593523670408385997">‏מגדירה את גודל המטמון שבו ישתמש <ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחסון קובצי מטמון בדיסק.
אם תגדיר את המדיניות הזו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בגודל המטמון שסופק גם אם המשתמש לא ציין את הסימון '‎--disk-cache-size'. הערך המצוין במדיניות הזו אינו הגבלה קשיחה, אלא הצעה עבור מערכת יצירת קובצי המטמון. כל ערך הנמוך מכמה מגהבייט קטן מדי ויעוגל מעלה למינימום סביר.
אם הערך של המדיניות הזו הוא 0, יעשה שימוש בגודל ברירת המחדל של המטמון, אך המשתמש לא יוכל לשנות זאת.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, יעשה שימוש בגודל ברירת המחדל והמשתמש יוכל לעקוף אותה באמצעות הסימון ‎--disk-cache-size.</translation>
<translation id="7604169113182304895">‏אפליקציות Android עשויות לפעול בהתאם לרשימה הזו. אין אפשרות לאכוף זאת.</translation>
<translation id="7612157962821894603">סימונים כלל-מערכתיים שיוחלו בעת ההפעלה של <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">רשימה של סכימות פרוטוקול מושבתות</translation>
<translation id="7617319494457709698">‏מדיניות זו מציינת את התוספים המורשים להשתמש בפונקציה <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> של <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> להזדהות מרחוק. כדי שאפשר יהיה להשתמש ב-API יש להוסיף את התוספים לרשימה הזו.
אם תוסף אינו כלול ברשימה, או אם הרשימה אינה מוגדרת, הקריאה ל-API תיכשל ויוצג קוד שגיאה.</translation>
<translation id="7625444193696794922">מציין את אמצעי השחרור שלפיו יינעל מכשיר זה.</translation>
<translation id="7632724434767231364">‏שם ספריית GSSAPI</translation>
<translation id="7635471475589566552">‏המדיניות מגדירה את אזור היישום ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת מהמשתמשים לשנות זאת. אם תהפוך הגדרה זו לפעילה, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש באזור שצוין. אם האזור המוגדר אינו נתמך, המערכת תשתמש ב-'en-US' במקום זאת. אם הגדרה זו מושבתת או לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> משתמש באזור המועדף שציין המשתמש (אם הוגדר), באזור המערכת או באזור הגיבוי 'en-US'.</translation>
<translation id="7651739109954974365">קובעת אם נתוני הנדידה יופעלו עבור המכשיר. אם מוגדרת כ'אמת', תתאפשר נדידת נתונים. אם אינה מוגדרת, או מוגדרת כ'שקר', נדידת נתונים תהיה לא זמינה.</translation>
<translation id="7683777542468165012">רענון מדיניות דינמי</translation>
<translation id="7694807474048279351">‏תזמן אתחול אוטומטי לאחר שהוחל עדכון עבור <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
כאשר מדיניות זו מוגדרת ל-True, אתחול אוטומטי מתוזמן לאחר החלת עדכון ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ונדרש אתחול להשלמת תהליך העדכון. האתחול מתוזמן מידית אך ייתכן שהוא יושהה במכשיר למשך עד 24 שעות אם המכשיר נמצא באותו רגע בשימוש.
כאשר מדיניות זו מוגדרת ל-False, לא מתוזמן אתחול אוטומטי לאחר החלת עדכון ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. תהליך העדכון מושלם בפעם הבאה שהמשתמש מאתחל את המכשיר.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
הערה: בשלב זה, אתחולים אוטומטיים מופעלים רק כאשר מסך ההתחברות מוצג או כאשר הפעלה של אפליקציית קיוסק נמצאת בתהליך. מצב זה ישתנה בעתיד והמדיניות תחול תמיד, ללא קשר לשאלה אם הפעלה מסוג כלשהו נמצאת בתהליך או לא.</translation>
<translation id="7701341006446125684">הגדרת גודל המטמון של אפליקציות ותוספים (בבייטים)</translation>
<translation id="7709537117200051035">‏מילון הממפה שמות מארחים לסימון בוליאני ומציין אם יש לאפשר את הגישה למארח (true) או לחסום אותה (false).
מדיניות זו מיועדת לשימוש פנימי של <ph name="PRODUCT_NAME" /> עצמו.</translation>
<translation id="7712109699186360774">שאל בכל פעם שאתר מנסה לגשת למצלמה ו/או למיקרופון</translation>
<translation id="7713608076604149344">הגבלות על הורדה</translation>
<translation id="7715711044277116530">האחוז שלפיו יש לדרג את ההשהיה לפני עמעום המסך במצב מצגת</translation>
<translation id="7717938661004793600">הגדר את תכונות הנגישות של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">‏המדיניות הזו מפעילה את HTTP/0.9 ביציאות שאינן 80 עבור HTTP או 443 עבור HTTPS.
מדיניות זו מושבתת כברירת מחדל. אם תפעיל אותה, המשתמשים יהיו חשופים לבעיית האבטחה https://crbug.com/600352.
מדיניות זו נועדה לאפשר לארגונים להעביר שרתים קיימים מ-HTTP/0.9, והיא תוסר בעתיד.
אם מדיניות זו לא הוגדרה, HTTP/0.9 יושבת ביציאות שאינן מוגדרות כברירת מחדל.</translation>
<translation id="7749402620209366169">‏מאפשר אימות של שני גורמים עבור מארחים של גישה מרחוק במקום PIN שנקבע על ידי המשתמש.
כאשר הגדרה זו מופעלת, המשתמשים חייבים לספק קוד חוקי של שני גורמים בעת הגישה למארח.
כאשר הגדרה זו מושבתת או אינה מוגדרת, האימות של שני גורמים לא יופעל ויתבצע שימוש בהתנהגות ברירת המחדל של שימוש ב-PIN שהוגדר על ידי המשתמש.</translation>
<translation id="7750991880413385988">פתח דף כרטיסיה חדשה</translation>
<translation id="7754704193130578113">שאל היכן לשמור כל קובץ לפני הורדתו</translation>
<translation id="7761446981238915769">הגדרת התצורה של היישומים המותקנים שמופיעים במסך ההתחברות</translation>
<translation id="7761526206824804472">‏מגדירה לפחות מקום מומלץ אחד להפעלה ציבורית, ומאפשרת למשתמשים לבחור בקלות אחד מהמקומות האלה.
המשתמש יכול לבחור מקום ופריסת מקלדת לפני הפעלה ציבורית. כברירת מחדל, כל המקומות שנתמכים על ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מופיעים ברשימה בסדר אלפביתי. תוכל להשתמש במדיניות הזו כדי להעביר קבוצת מקומות מומלצים לראש הרשימה.
אם המדיניות לא מוגדרת, המקום הנוכחי בממשק המשתמש ייבחר מראש.
אם המדיניות מוגדרת, המקומות המומלצים יועברו לראש הרשימה ויופרדו באופן ויזואלי מהמקומות האחרים. המקומות המומלצים יצוינו בסדר שבו הם מופיעים במדיניות. המקום הראשון שהומלץ ייבחר מראש.
אם יש יותר ממקום מומלץ אחד, ההנחה היא שהמשתמשים ירצו לבחור מהרשימה הזו. בחירת המקום ופריסת המקלדת יוצעו באופן בולט בעת התחלת הפעלה ציבורית. אחרת, ההנחה היא כי רוב המשתמשים ירצו להשתמש במקום שנבחר מראש. בחירה של מקום ופריסת מקלדת יוצעו באופן פחות בולט בעת התחלת הפעלה ציבורית.
כשהמדיניות מוגדרת וההתחברות האוטומטית מופעלת, (עיין במדיניות |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ו-|DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), ההפעלה הציבורית שמתחילה אוטומטית תשתמש במקום המומלץ הראשון ובפריסת המקלדת הפופולרית ביותר המתאימה למקום הזה.
פריסת המקלדת שנבחרה מראש תמיד תהיה הפריסה הפופולרית ביותר שמתאימה למקום שנבחר מראש.
אפשר להגדיר את המדיניות הזו רק כפי שהומלץ. תוכל להשתמש במדיניות כדי להעביר קבוצת מקומות מומלצים לראש הרשימה, אבל המשתמשים תמיד יכולים לבחור כל מקום שנתמך על ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> להפעלה שלהם.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">‏מאפשר לך לקבוע אם מותר לאתרים להציג תמונות. ניתן להציג תמונות עבור כל האתרים או לבטל אפשרות זאת עבור כל האתרים. אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב'AllowImages' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="7763479091692861127">‏ סוגי חיבורים המותרים לשימוש עבור עדכוני מערכת ההפעלה. עדכוני מערכת ההפעלה עלולים להכביד על החיבור בשל גודלם וייתכן שהם יהיו כרוכים בתשלום נוסף. לכן, כברירת מחדל, הם אינם פעילים עבור סוגי החיבורים הנחשבים יקרים, הכוללים Bluetooth‏, WiMax וסלולרי, בשלב זה.
מזהי סוגי החיבור המוכרים הם "Ethernet"‏, "WiFi"‏, "WiMAX"‏, "Bluetooth" ו"סלולרי".</translation>
<translation id="7763614521440615342">הצג הצעות תוכן בדף 'כרטיסייה חדשה'</translation>
<translation id="7774768074957326919">‏השתמש בהגדרות Proxy של המערכת</translation>
<translation id="7775831859772431793">‏כאן תוכל לציין את כתובת האתר של שרת ה-proxy.
במדיניות זו נעשה שימוש רק אם בחרת הגדרות proxy ידניות באפשרות 'בחר כיצד לציין את הגדרות שרת ה-proxy'
אין להגדיר מדיניות זו אם בחרת במצב אחר להגדרת אפשרויות מדיניות של שרת proxy.
לקבלת אפשרויות נוספות ודוגמאות מפורטות, היכנס לכתובת: 
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="7781069478569868053">דף 'כרטיסייה חדשה'</translation>
<translation id="7788511847830146438">לפרופיל</translation>
<translation id="7801886189430766248">‏אם המדיניות הזו תועבר למצב 'נכון', נתוני אפליקציות Android יועלו לשרתי Android Backup וישוחזרו מהשרתים האלו בעת התקנה מחדש של אפליקציות תואמות.
אם המדיניות תועבר למצב 'לא נכון', שירות Android Backup Service יושבת.
אם ההגדרה הזו תועבר למצב כלשהו, משתמשים לא יוכלו לשנות אותה בעצמם.
אם ההגדרה הזו לא תועבר למצב כלשהו, משתמשים יוכלו להפעיל ולהשבית את Android Backup Service ביישום 'הגדרות' של Android.</translation>
<translation id="7818131573217430250">הגדר את מצב ברירת המחדל של מצב ניגודיות גבוהה במסך ההתחברות</translation>
<translation id="7822837118545582721">‏כאשר המדיניות מוגדרת ל-true, המשתמשים לא יכולים לכתוב בהתקני אחסון חיצוניים.
אם ההגדרה הזו מוגדרת ל-false או שלא הוגדרה, המשתמשים יכולים ליצור ולשנות קבצים של התקני אחסון חיצוניים שניתנים לכתיבה באופן פיזי.
המדיניות ExternalStorageDisabled מקבלת קדימות על פני המדיניות הנוכחית - אם ExternalStorageDisabled מוגדרת ל-true, כל הגישה לאחסון חיצוני מושבתת והמערכת תתעלם מהמדיניות הנוכחית.
רענון דינמי של מדיניות זו נתמך ב-M56 ומעלה.</translation>
<translation id="7831595031698917016">מדיניות זו מציינת את משך העיכוב המרבי, בשניות, בין קבלת ביטול תוקף של מדיניות ואחזור של המדיניות החדשה מהשירות לניהול מכשירים.
הגדרת מדיניות זו עוקפת את ערך ברירת המחדל של 5,000 אלפיות השנייה. ערכים חוקיים עבור מדיניות זו נעים בטווח שבין 1,000 אלפיות השנייה (שנייה אחת) ל-300,000 אלפיות השנייה (חמש דקות). ערכים שאינם כלולים בטווח זה יותאמו לערך הקרוב ביותר הכלול בטווח.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בערך ברירת המחדל - 5,000 אלפיות השנייה.</translation>
<translation id="7841880500990419427">‏גרסה מינימלית של TLS כגיבוי</translation>
<translation id="7842869978353666042">‏הגדרת אפשרויות Google Drive</translation>
<translation id="7843525027689416831">מדיניות זו מציינת את הסימונים שיש להחיל על <ph name="PRODUCT_NAME" /> כשהוא מופעל. הסימונים המצוינים מוחלים במסך הכניסה בלבד. סימונים המוגדרים במסגרת מדיניות זו אינם מתפשטים להפעלות המשתמש.</translation>
<translation id="7844537954833753199">‏קובעת הגדרות של ניהול תוספים בשביל <ph name="PRODUCT_NAME" />.
המדיניות הזו שולטת במספר הגדרות, כולל הגדרות שנשלטות על-ידי סעיפי מדיניות קיימים שקשורים לתוספים. המדיניות הזו תעקוף מדיניות מדור קודם אם שתיהן הוגדרו.
המדיניות הזו ממפה מזהה תוסף או כתובת אתר של עדכון אל התצורה שלהם. במזהי תוספים, התצורה תיושם רק על התוסף שצוין. אפשר לקבוע תצורת ברירת מחדל בשביל המזהה המיוחד <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> שתחול על כל התוספים שלא הוגדרה עבורם תצורה מותאמת אישית במדיניות הזו. בכתובת אתר של עדכון, התצורה תחול על כל התוספים שצוינה עבורם אותה כתובת אתר של עדכון במניפסט של התוסף הזה, כפי שמתואר ב-<ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
התצורה של כל תוסף (או תוספים עם אותה כתובת אתר של עדכון) היא מילון נוסף שיכול להכיל את השדות המצוינים בהמשך.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: ממפה אל מחרוזת שמציינת את מצב ההתקנה של התוסף. המחרוזות החוקיות הן:
* <ph name="ALLOWED" />: מאפשרת למשתמש להתקין את התוסף. זו התנהגות ברירת המחדל.
* <ph name="BLOCKED" />: חוסמת את התקנת התוסף.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: התוסף מותקן באופן אוטומטי והמשתמש לא יכול להסיר אותו.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: התוסף מותקן באופן אוטומטי, אבל המשתמש יכול להשבית אותו.
אפשר להגדיר את <ph name="INSTALLTION_MODE" /> גם בשביל תוספים מרובים, כולל התוסף <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (כהגדרות ברירת מחדל) ותוספים עם אותה כתובת אתר של עדכון. במקרה הזה אפשר להשתמש רק בערכים <ph name="ALLOWED" /> ו-<ph name="BLOCKED" />.
אם המצב מוגדר כ-<ph name="FORCE_INSTALLED" /> או <ph name="NORMAL_INSTALLED" /> יש להגדיר גם <ph name="UPDATE_URL" />. לתשומת ליבך, כתובת האתר של עדכון שהוגדרה במדיניות הזו משמשת רק להתקנה הראשונית. עדכונים נוספים של התוסף ישתמשו בכתובת האתר של עדכון שצוינה במניפסט של התוסף. כתובת האתר של העדכון צריכה להוביל אל מסמך Update Manifest XML כפי שצוין למעלה.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: ממפה אל רשימת מחרוזות שמציינות את הרשאות ה-API החסומות בשביל התוסף. שמות ההרשאות זהים למחרוזות ההרשאה שצוינו במניפסט התוסף, כפי שמתואר ב-<ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. אפשר גם לקבוע את ההגדרה הזו בשביל תוסף <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. אם לתוסף דרושה הרשאה שנמצאת ברשימת החסימות, לא יתאפשר לו להיטען. אם הוא מכיל הרשאה חסומה כדרישה אופציונלית, הוא יטופל בדרך הרגילה, אבל בקשת הרשאות סותרות תידחה באופן אוטומטי בזמן הריצה.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: דומה ל-<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, אבל במקום זאת מתירה באופן מפורש הרשאות מסוימות שייתכן כי הן חסומות על-ידי רשימה גלובלית של הרשאות חסומות. לכן לא ניתן להגדיר אותה בשביל תוסף <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. לתשומת ליבך, ההגדרה הזו לא מעניקה לתוספים באופן אוטומטי הרשאות שהוענקו.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: ממפה אל מחרוזת גירסה. פורמט הגירסה זהה לפורמט שבו נעשה שימוש במניפסט התוסף, כפי שמתואר ב-<ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. תוסף שגירסתו ישנה יותר מהגירסה המינימלית שצוינה יושבת. כלל זה חל גם על תוספים שהותקנו באופן כפוי.
בהגדרות הבאות אפשר להשתמש רק בתצורת <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> המשמשת כברירת מחדל:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: כל פריט ברשימה הזו הוא תבנית התאמה של תוסף לסגנון (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). משתמשים יוכלו להתקין בקלות פריטים מכל כתובת אתר שתואמת לפריט ברשימה הזו. התבניות האלה חייבות להתיר את המיקום של הקובץ <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" /> וגם את הדף שממנו מתחילה ההורדה (כלומר, הגורם המפנה).
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: ההגדרה הזו מכניסה לרשימת ההיתרים את סוגי התוספים/אפליקציות שאפשר להתקין ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />. הערך הוא רשימת מחרוזות, שאחת מהן צריכה להיות אחת מהבאות: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. יש לעיין בתיעוד התוסף <ph name="PRODUCT_NAME" /> לקבלת עוד מידע לגבי הסוגים האלה.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: אם משתמש מנסה להתקין תוסף, אבל הוא חסום על-ידי מדיניות, חנות האינטרנט של Chrome מציגה הודעת שגיאה גנרית. ההגדרה הזו מאפשרת לך להוסיף טקסט להודעת השגיאה. אפשר להשתמש בטקסט הזה כדי להפנות משתמשים אל מחלקת התמיכה שלך, להסביר למה תוסף מסוים נחסם או להציג מידע אחר. הודעת השגיאה הזו תיקטע אם היא תהיה ארוכה מ-1,000 תווים.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: מקבלת רשימה של מארחים שתוסף לא יורשה לבצע איתם אינטראקציה. האינטראקציה כוללת הוספת javascript, שינוי והצגה של webRequests / webNavigation, הצגה ושינוי של קובצי Cookie. הפורמט דומה לדפוסי התאמה <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />, כשההבדל היחיד הוא שאין להגדיר נתיבים. לדוגמה, "‎*://*.example.com". האפשרות הזו תומכת גם בשימוש אפקטיבי בתווים כלליים לחיפוש מסוג TLD. לדוגמה "‎*://example.*‎".
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: מקבלת רשימה של מארחים שתוסף יכול לבצע איתם אינטראקציה, גם אם הם לא רשומים ב-<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />. הפורמט זהה ל-<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">‏אם המדיניות מוגדרת כ-SyncDisabled או אינה מוגדרת, אישורים של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> אינם זמינים ליישומי ARC.
אם המדינות מוגדרת כ-CopyCaCerts, כל אישורי ה-CA בהתקנת ONC עם <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> זמינים ליישומי ARC.</translation>
<translation id="7882585827992171421">‏מדיניות זו פועלת במצב קמעונאי בלבד.
קובעת את מזהה התוסף שישמש כשומר מסך במסך הכניסה. התוסף חייב להיות חלק מה-AppPack שמוגדר עבור דומיין זה באמצעות מדיניות DeviceAppPack.</translation>
<translation id="7882857838942884046">‏השבתת הסנכרון של Google תגרום לבעיות בתפקוד הגיבוי והשחזור של Android.</translation>
<translation id="7882890448959833986">בטל את האזהרה בדבר מערכת הפעלה לא נתמכת</translation>
<translation id="7912255076272890813">הגדרת סוגי יישומים/תוספים מותרים</translation>
<translation id="7915236031252389808">‏תוכל לציין כאן כתובת אתר לקובץ ‎.pac של שרת proxy.
במדיניות זו נעשה שימוש רק אם בחרת הגדרות proxy ידניות באפשרות 'בחר כיצד לציין את הגדרות שרת ה-proxy'
אין להגדיר מדיניות זו אם בחרת במצב אחר להגדרת אפשרויות מדיניות של שרת proxy. 
לקבלת דוגמאות מפורטות, היכנס לכתובת:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="793134539373873765">‏מציין אם יש לעשות שימוש ב-p2p עבור תוכן מנות לעדכון מערכת ההפעלה. אם מוגדרת האפשרות True, מכשירים ישתפו וינסו לצרוך תוכן מנות של עדכונים ברשת LAN, ועלולים לפגוע ברמת השימוש ובצפיפות של רוחב הפס של האינטרנט. אם תוכן מנת העדכון אינו זמין ברשת ה-LAN, המכשיר יחזור לבצע הורדות משרת עדכונים. אם מוגדרת האפשרות False, או שהגדרה זו לא מוגדרת כלל, לא ייעשה שימוש ב-p2p.</translation>
<translation id="7933141401888114454">אפשר יצירה של משתמשים מבוקרים</translation>
<translation id="793473937901685727">‏הגדר זמינות אישורים ליישומי ARC</translation>
<translation id="7937766917976512374">התר או דחה הקלטת וידאו</translation>
<translation id="7941975817681987555">אל תבצע חיזוי של פעולות רשת באף חיבור רשת</translation>
<translation id="7953256619080733119">מארחים של חריגים ידניים של משתמשים מנוהלים</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">‏מדיניות זו אינה נתמכת עוד.
מאפשר שימוש של שרתי STUN ושרתי ממסר בעת חיבור ללקוח מרוחק. אם הפכת הגדרה זו לפעילה, מחשב זה יכול לגלות מחשבי מארח מרוחקים אלה ולהתחבר אליהם, גם אם הם מופרדים על ידי חומת אש. אם הגדרה זו מושבתת וחיבורי UDP יוצאים מסוננים על ידי חומת האש, מחשב זה יכול להתחבר רק למחשבי מארח בתוך הרשת המקומית.</translation>
<translation id="7976157349247117979">שם היעד של <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7980227303582973781">ללא הגבלות מיוחדות</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">סובב את המסך ב-0 מעלות</translation>
<translation id="8044493735196713914">דווח על מצב אתחול של המכשיר</translation>
<translation id="8050080920415773384">הדפסה מקומית</translation>
<translation id="8059164285174960932">כתובת אתר שבו לקוחות גישה מרחוק אמורים לקבל את אסימון האימות שלהם</translation>
<translation id="8073243368829195">‏מאפשר שימוש ב-Smart Lock</translation>
<translation id="8099880303030573137">השהיה במצב לא פעיל בזמן שימוש בסוללה</translation>
<translation id="8102913158860568230">‏הגדרת ברירת המחדל של Mediastream</translation>
<translation id="8104962233214241919">בחר אישורי לקוח באופן אוטומטי עבור אתרים אלו</translation>
<translation id="8112122435099806139">‏ציון פורמט השעון המשמש עבור המכשיר.
מדיניות זו מגדירה את פורמט השעון שישמש במסך ההתחברות וכברירת מחדל עבור פעילויות של משתמשים באתר. המשתמשים עדיין יכולים לעקוף את פורמט השעון עבור החשבון שלהם.
אם המדיניות מוגדרת ל-True, המכשיר ישתמש בפורמט שעון של 24 שעות. אם המדיניות מוגדרת ל-False, המכשיר ישתמש בפורמט שעון של 12 שעות.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, המכשיר ישתמש כברירת מחדל בפורמט שעון של 24 שעות.</translation>
<translation id="8114382167597081590">‏אי-אכיפה של סינון תוכן ב-YouTube</translation>
<translation id="8118665053362250806">הגדר את גודל המטמון של דיסק המדיה</translation>
<translation id="8124468781472887384">מדיניות גישה אל תצורת מדפסות הקשורות למכשירים.</translation>
<translation id="8135937294926049787">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו המסך ננעל כשנעשה שימוש בשקע חשמל.
כשהמדיניות הזו מוגדרת לערך גדול מאפס, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מכבה את המסך.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כאפס, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא מכבה את המסך כשהמשתמש במצב לא פעיל.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה. הערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים ממשך ההשהיה לפני מצב לא פעיל.</translation>
<translation id="8140204717286305802">‏העבר לשרת דיווח של רשימת ממשקי רשת יחד עם הסוגים שלהם וכתובות חומרה.
אם המדיניות מוגדרת כ-False, רשימת הממשקים לא תדווח.</translation>
<translation id="8141795997560411818">‏מדיניות זו אינה מונעת מהמשתמש לעשות שימוש באפליקציה של Google Drive ל-Android. אם ברצונך למנוע גישה אל Google Drive, עליך לאסור גם את התקנת האפליקציה של Google Drive ל-Android.</translation>
<translation id="8146727383888924340">‏התר למשתמשים לממש מבצעים באמצעות רישום למערכת ההפעלה של Chrome</translation>
<translation id="8148785525797916822">בטל את האזהרה שמופיעה כאשר <ph name="PRODUCT_NAME" /> פועל במחשב או מערכת הפעלה שאינם נתמכים יותר.</translation>
<translation id="8148901634826284024">‏הפעל את תכונת הנגישות של מצב ניגודיות גבוהה.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, מצב ניגודיות גבוהה יהיה מופעל תמיד.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False, מצב ניגודיות גבוהה יהיה מושבת תמיד.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם תשאיר מדיניות זו ללא הגדרה, מצב ניגודיות גבוהה יהיה מושבת בהתחלה אך המשתמש יוכל להפעיל אותו בכל עת.</translation>
<translation id="815061180603915310">‏כשהיא מופעלת, המדיניות הזו כופה מעבר של הפרופיל למצב זמני. אם המדיניות הזו מצוינת כמדיניות של מערכת ההפעלה (למשל, GPO ב-Windows), היא תחול על כל פרופיל במערכת. אם המדיניות מוגדרת כמדיניות ענן, היא תחול רק על פרופיל שההתחברות אליו היא מחשבון מנוהל.
במצב הזה, נתוני הפרופיל מאוחסנים באופן קבוע בדיסק רק במשך ההפעלה של המשתמש. תכונות כמו היסטוריית הדפדפן, תוספים והנתונים שלהם, נתוני אינטרנט כמו קובצי Cookie ומסדי נתונים באינטרנט לא נשמרים לאחר סגירת הדפדפן. עם זאת, המשתמש יכול להמשיך להוריד נתונים אל הדיסק באופן ידני, לשמור דפים או להדפיס אותם.
אם המשתמש הפעיל סנכרון מלא, הנתונים האלה נשמרים בפרופיל הסנכרון שלו בדיוק כמו פרופילים רגילים. גם מצב גלישה בסתר זמין, אלא אם הושבת במפורש על פי מדיניות.
אם המדיניות מושבתת או אינה מוגדרת כלל, כניסה מובילה לפרופילים רגילים.</translation>
<translation id="8158758865057576716">הפעלת היצירה של עותקי נדידה עבור נתוני פרופיל ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8170878842291747619">‏מאפשר את שירות Google Translate המשולב ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> . אם תהפוך הגדרה זו לפעילה, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יציג הצעה לסרגל כלים משולב כדי לתרגם את הדף עבור המשתמש, בעת הצורך. אם תשבית הגדרה זו, המשתמשים לא יראו לעולם את סרגל התרגום. אם תהפוך הגדרה זו לפעילה או תשבית הגדרה זו, המשתמשים לא יוכלו לשנות או לבטל הגדרה זו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> . אם הגדרה זו לא נקבעה, המשתמש יכול להחליט אם להשתמש בפונקציה זו או שלא.</translation>
<translation id="817455428376641507">‏מדיניות זו מאפשרת גישה לכתובות האתרים המפורטות, כחריגים לרשימה השחורה של כתובות האתרים.
עיין בתיאור המדיניות של הרשימה השחורה של כתובות אתרים לקבלת הפורמט של ערכים ברשימה זו.
מדיניות זו יכולה לשמש לפתיחת חריגים לרשימות שחורות מגבילות. לדוגמה, ניתן להעביר את '*' לרשימה השחורה כדי לחסום את כל הבקשות, ומדיניות זו יכולה לשמש כדי להתיר גישה לרשימה מוגבלת של כתובות אתרים. היא יכולה לשמש לפתיחת חריגים לסכימות מסוימות, תת-דומיינים של דומיינים אחרים, יציאות או נתיבים ספציפיים.
המסנן הספציפי ביותר יקבע אם כתובת אתר תיחסם או תותר. רשימת ההיתרים קודמת לרשימה השחורה.
מדיניות זו מוגבלת ל-1000 ערכים; המערכת תתעלם מהערכים שמעבר לכך.
אם לא תגדיר מדיניות זו כלל, לא יהיו חריגים לרשימה השחורה מהמדיניות 'URLBlacklist'.</translation>
<translation id="8176035528522326671">אפשר למשתמש ארגוני להיות משתמש ראשי ומרובה-פרופילים בלבד (התנהגות ברירת המחדל עבור משתמשים המנוהלים על ידי ארגון)</translation>
<translation id="8214600119442850823">מגדירה את מנהל הסיסמאות.</translation>
<translation id="8244525275280476362">העיכוב המרבי לאחזור לאחר ביטול תוקף של מדיניות</translation>
<translation id="8256688113167012935">מדיניות זו קובעת את שם החשבון <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> המוצג במסך ההתחברות עבור החשבון המתאים המקומי במכשיר.
אם המדיניות מוגדרת, מסך ההתחברות ישתמש במחרוזת שצוינה בבוחר ההתחברות מבוסס התמונה עבור החשבון המתאים המקומי במכשיר.
אם המדיניות אינה מוגדרת כלל, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ישתמש בזיהוי חשבון האימייל של החשבון המקומי במכשיר כשם התצוגה במסך ההתחברות.
מדיניות זו אינה תקפה בחשבונות משתמשים רגילים.</translation>
<translation id="8279832363395120715">‏מסירה חלקים רגישים מבחינת פרטיות ואבטחה מכתובות אתרים מסוג ‎https://‎ לפני העברתן לקובצי סקריפט מסוג PAC ‏(Proxy Auto Config) שבהם נעשה שימוש על ידי <ph name="PRODUCT_NAME" /> במהלך זיהוי שרת Proxy.
כאשר המדיניות מוגדרת כ-True, היא מופעלת וחותכת כתובות אתרים מסוג ‎https://‎ לפני
שליחתן לסקריפט מסוג PAC. באופן זה לסקריפט ה-PAC אין גישה לנתונים שמוגנים בדרך
כלל על ידי ערוץ מוצפן (כמו הנתיב של כתובת האתר והשאילתה).
כאשר המדיניות מוגדרת כ-False, תכונת האבטחה מושבתת וקובצי הסקריפט מסוג PAC
מקבלים באופן מפורש גישה לכל הרכיבים של כתובת האתר מסוג ‎https://‎. הגדרה זו חלה על
כל קובצי הסקריפט מסוג PAC, מכל המקורות. (כולל אלו שהובאו באמצעות העברה לא
מאובטחת או שהתגלו באופן לא מאובטח דרך WPAD).
כברירת מחדל, מדיניות זו מוגדרת כ-True (תכונת האבטחה מופעלת), למעט אצל משתמשים
ארגוניים במערכת ההפעלה של Chrome שעבורם ברירת המחדל היא הגדרתה כ-False.
מומלץ להגדיר את המדיניות כ-True. המקרים היחידים שבהם יש סיבה להגדירה כ-False הם
מקרים של בעיות תאימות עם קובצי סקריפט קיימים מסוג PAC.
השאיפה היא לבטל את הצורך בביטול זה בעתיד.</translation>
<translation id="8285435910062771358">מגדיל התצוגה למסך מלא מופעל</translation>
<translation id="8288199156259560552">‏הפעלת שירות המיקום של Google ל-Android</translation>
<translation id="8294750666104911727">‏באופן רגיל, דפים עם הפרמטר X-UA-Compatible מוגדר ל-chrome=1 יעובדו ב-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ללא תלות במדיניות 'ChromeFrameRendererSettings'.
אם תפעיל הגדרה זו, לא תתבצע סריקה של דפים לאיתור מטא תגים.
אם תשבית הגדרה זו, תתבצע סריקה של דפים לאיתור מטא תגים.
אם מדיניות זו לא מוגדרת כלל, תתבצע סריקה של דפים לאיתור מטא תגים.</translation>
<translation id="8300455783946254851">‏כאשר היא מוגדרת כ-true, משביתה את הסנכרון של Google Drive ביישום 'קבצים' של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> בעת שימוש בחיבור סלולרי. במקרה זה, נתונים מסונכרנים עם Google Drive רק כשיש חיבור דרך Wi-Fi או Ethernet.
אם לא הוגדרה, או אם הוגדרה כ-false, משתמשים יוכלו להעביר קבצים ל-Google Drive באמצעות חיבור סלולרי.</translation>
<translation id="8312129124898414409">‏מדיניות זו מאפשרת לך לקבוע אם מותר לאתרים להשתמש ביצירת מפתחות. ניתן לאפשר יצירת מפתחות עבור כל האתרים או לבטל זאת עבור כל האתרים.
אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב-'BlockKeygen' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="8329984337216493753">‏מדיניות זו פועלת במצב קמעונאי בלבד.
כאשר DeviceIdleLogoutTimeout מוגדרת, מדיניות זו מגדירה את משך הזמן שבו מופיעה תיבת האזהרה עם טיימר ספירה לאחור שמוצג למשתמש לפני ביצוע ההתנתקות.
הערך של המדיניות צריך להיות מוגדר באלפיות השנייה.</translation>
<translation id="8339420913453596618">גורם שני מושבת</translation>
<translation id="8344454543174932833">ייבא ​​סימניות מדפדפן ברירת המחדל בהפעלה הראשונה</translation>
<translation id="8359734107661430198">‏הפעל את ממשק ה-API ‏של ExampleDeprecatedFeature עד 2.9.2008</translation>
<translation id="8369602308428138533">השהיה של כיבוי מסך כשנעשה שימוש בשקע חשמל</translation>
<translation id="8370471134641900314">‏אם המדיניות הזו מוגדרת ל-true, המשתמשים נדרשים להיכנס אל <ph name="PRODUCT_NAME" /> באמצעות הפרופיל האישי שלהם כדי להשתמש בדפדפן. ערך ברירת המחדל של BrowserGuestModeEnabled יוגדר ל-false.
אם המדיניות הזו מוגדרת ל-false או אם היא לא מוגדרת, אפשר להשתמש בדפדפן בלי להיכנס אל <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8382184662529825177">הפעל את השימוש בהזדהות מרחוק להגנה על תוכן עבור המכשיר הזה</translation>
<translation id="838870586332499308">הפעל נתוני נדידה</translation>
<translation id="8390049129576938611">‏משבית את מציג ה-PDF הפנימי של <ph name="PRODUCT_NAME" />. במקום להשתמש במציג הפנימי, המערכת מתייחסת לקובצי PDF כהורדה ומאפשרת למשתמש לפתוח אותם באפליקציה המוגדרת כברירת מחדל.
אם לא תוגדר מדיניות למקרים אלה או שהמדיניות תושבת, המערכת תשתמש בפלאגין ה-PDF לפתיחת קובצי PDF, אלא אם המשתמש ישבית אותו.</translation>
<translation id="8402079500086185021">‏השתמש תמיד באמצעי חיצוני לפתיחת קובצי PDF</translation>
<translation id="8412312801707973447">‏האם מבוצעות בדיקות OCSP/CRL מקוונות</translation>
<translation id="8424255554404582727">הגדר את ברירת המחדל של סיבוב התצוגה, מיושם בכל הפעלה מחדש</translation>
<translation id="8426231401662877819">סובב את המסך ב-90 מעלות בכיוון השעון</translation>
<translation id="8451988835943702790">השתמש בדף 'כרטיסייה חדשה' בתור דף הבית</translation>