blob: f34655932536bf9b4f967ba696c7a2ab49fecf79 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sk">
<translation id="101438888985615157">Otočiť obrazovku o 180 stupňov</translation>
<translation id="1017967144265860778">Správa možností napájania na prihlasovacej obrazovke</translation>
<translation id="1019101089073227242">Nastaviť adresár používateľských údajov</translation>
<translation id="1022361784792428773">ID rozšírení, ktorých inštalácia by mala byť používateľovi zakázaná (alebo hodnota * pre všetky)</translation>
<translation id="102492767056134033">Nastavuje na prihlasovacej obrazovke predvolený stav klávesnice na obrazovke</translation>
<translation id="1027000705181149370">Určuje, či sa súbory cookie na overenie totožnosti nastavené poskytovateľom identity SAML počas prihlásenia majú preniesť do profilu používateľa.
Ak overenie totožnosti používateľa počas prihlásenia prebehne prostredníctvom poskytovateľa identity SAML, súbory cookie nastavené poskytovateľom identity sa najskôr zapíšu do dočasného profilu. Tieto súbory cookie môžu byť prenesené do profilu používateľa a použiť sa v ďalšom procese overenia totožnosti.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, súbory cookie nastavené poskytovateľom identity sa prenesú do profilu používateľa vždy v priebehu overenia identity prostredníctvom poskytovateľa identity SAML počas prihlásenia.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False alebo nie je nakonfigurované, súbory cookie nastavené poskytovateľom identity sa prenesú do profilu používateľa iba počas prvého prihlásenia používateľa na zariadení.
Toto pravidlo má vplyv iba na používateľov, ktorých doména sa zhoduje s doménou registrácie zariadenia. Pre všetkých ostatných používateľov platí, že súbory cookie nastavené poskytovateľom identity sa prenesú do profilu používateľa iba počas prvého prihlásenia používateľa na zariadení.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Aktivovať odstraňovanie častí z webových adries pred odoslaním do skriptov PAC (pre adresy https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Nahlasovanie štatistík hardvéru, napríklad využitia CPU/RAM.
Ak je pravidlo nastavené na možnosť False, štatistiky nebudú hlásené.
Ak je nastavené na možnosť True alebo nie je nastavené, štatistiky budú hlásené.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Povoliť zastarané funkcie webovej platformy na obmedzený čas</translation>
<translation id="1047128214168693844">Nepovoliť žiadnym stránkam sledovať fyzickú polohu používateľov</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfiguruje jazyk, ktorý je vynútene nastavený na prihlasovacej obrazovke systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ak je toto pravidlo nastavené, prihlasovacia obrazovka sa vždy zobrazí v jazyku, ktorý je určený prvou hodnotou tohto pravidla (z dôvodu kompatibility s nasledujúcimi verziami je pravidlo definované ako zoznam). Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo je nastavené na prázdny zoznam, prihlasovacia obrazovka sa zobrazí v jazyku poslednej relácie používateľa. Ak je pravidlo nastavené na hodnotu, ktorá nie je platným jazykom, prihlasovacia obrazovka sa zobrazí v záložnom jazyku (aktuálne americká angličtina).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Povoliť pre zariadenie vzdialené overenie</translation>
<translation id="1093082332347834239">Ak je toto nastavenie povolené, hostiteľ vzdialenej pomoci sa bude spúšťať v procesoch s povoleniami <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Umožní tak vzdialeným používateľom interagovať s privilegovanými oknami na pracovnej ploche miestneho používateľa.
Ak je toto nastavenie zakázané alebo nie je nakonfigurované, hostiteľ vzdialenej pomoci bude spustený v kontexte daného používateľa a vzdialení používatelia nemôžu interagovať s privilegovanými oknami na pracovnej ploche.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Predvolený poskytovateľ vyhľadávania</translation>
<translation id="1117535567637097036">Obslužné nástroje protokolov nastavené prostredníctvom tohto pravidla sa nepoužívajú pri spracovávaní intencií Androidu.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Zobrazuje sa ikona panela s nástrojmi funkcie <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1128903365609589950">Umožňuje nakonfigurovať adresár, ktorý <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije na ukladanie súborov vo vyrovnávacej pamäti na disk.
Ak toto pravidlo nastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používať zadaný adresár bez ohľadu na to, či používateľ uviedol príznak „--disk-cache-dir“. Ak chcete zabrániť strate dát alebo iným neočakávaných chybám, nemali by ste v rámci tohto pravidla nastaviť hlavný adresár zväzku alebo adresár používaný na iné účely, pretože <ph name="PRODUCT_NAME" /> spravuje jeho obsah.
Zoznam premenných, ktoré sa dajú použiť, nájdete na adrese https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa predvolený adresár vyrovnávacej pamäte a používateľ ho bude môcť prepísať zadaním príznaku „--disk-cache-dir“ do príkazového riadka.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Toto pravidlo je aktívne iba v režime určenom pre predaj.
Určuje čas, ktorý musí uplynúť pred zobrazením šetriča obrazovky na prihlasovacej obrazovke v režime určenom pre predaj.
Hodnota pre toto pravidlo by mala byť zadaná v milisekundách.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Povoliť obrázky na týchto webových stránkach</translation>
<translation id="1152117524387175066">Nahlásenie stavu prepínača režimu pre vývojárov pri spustení zariadenia.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, stav prepínača režimu pre vývojárov sa nebude nahlasovať.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Zakázať pokračovanie zo stránky s upozornením Bezpečného prehliadania</translation>
<translation id="1166377463685560145">Umožňuje určiť tlačiarne, ktoré používateľ nemôže používať.
Toto pravidlo sa používa iba vtedy, ak je pre režim <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> vybraná možnosť <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
Ak toto pravidlo použijete, používateľ má k dispozícii všetky tlačiarne okrem tých, ktorých identifikátory sú uvedené v tomto pravidle.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Ako často sa odosielajú informácie o stave zaradenia (v milisekundách).
Ak toto pravidlo nie je nastavené, použije sa predvolená frekvencia 3 hodiny. Minimálna
povolená frekvencia je 60 sekúnd.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Povolené podnikové tlačiarne</translation>
<translation id="1221359380862872747">Po prihlásení v režime ukážky načítať zadané webové adresy</translation>
<translation id="123081309365616809">Povolenie prenášania obsahu do zariadenia</translation>
<translation id="1265053460044691532">Stanovte časový limit prihlásenia v režime offline pre používateľa, ktorého totožnosť bola overená prostredníctvom štandardu SAML</translation>
<translation id="1291880496936992484">Upozornenie: Po verzii 52 (približne v septembri 2016) bude šifrovací algoritmus RC4 z prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> úplne odstránený a toto pravidlo prestane fungovať.
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo je nastavené na hodnotu False, v protokole TLS nebudú povolené šifrovacie súpravy RC4. Nastavením tohto pravidla na hodnotu True je možné zaistiť kompatibilitu so zastaraným serverom. Ide o krátkodobé riešenie, takže konfigurácia príslušného servera by mala byť upravená.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Použiť skript servera proxy vo formáte PAC</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID rozšírení/aplikácií a webové adresy aktualizácií, ktoré sa majú nainštalovať na pozadí</translation>
<translation id="1313457536529613143">Určuje percentuálnu hodnotu, o ktorú sa predĺži oneskorenie stmavenia obrazovky, keď sa zaznamená aktivita používateľa počas doby, keď je obrazovka stmavená, alebo krátko po vypnutí obrazovky.
Ak je toto pravidlo nastavené, určuje percentuálnu hodnotu, o ktorú sa predĺži oneskorenie stmavenia obrazovky, keď sa zaznamená aktivita používateľa počas doby, keď je obrazovka stmavená, alebo krátko po vypnutí obrazovky. Po predĺžení oneskorenia stmavenia obrazovky sa oneskorenia pre vypnutie, uzamknutie a nečinnosť obrazovky prispôsobia tak, aby si zachovali rovnaké odstupy od stmavenia obrazovky ako pri pôvodnej konfigurácii.
Ak je toto pravidlo nenastavené, použije sa predvolený škálovací faktor.
Škálovací faktor musí mať hodnotu aspoň 100 %.</translation>
<translation id="131353325527891113">Zobraziť používateľské mená na prihlasovacej obrazovke</translation>
<translation id="1327466551276625742">Povolenie výzvy na konfiguráciu siete v režime offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">Zobraziť klávesnicu na obrazovke</translation>
<translation id="1330985749576490863">Zakázať v aplikácii Súbory systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> používanie služby Disk Google prostredníctvom mobilných pripojení</translation>
<translation id="13356285923490863">Názov pravidla</translation>
<translation id="1353966721814789986">Stránky pri spustení</translation>
<translation id="1359553908012294236">Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť True alebo nie je nakonfigurované, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí prihlasovanie hostí. Prihlásenia hostí sú profily prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />, v ktorých sú všetky okná v režime inkognito.
Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť False, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> nepovolí spustenie profilov hostí.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Povoľte dopyty na serveri Quirks pre hardvérové profily</translation>
<translation id="1393485621820363363">Povolené podnikové tlačiarne zariadenia</translation>
<translation id="1397855852561539316">Webová adresa návrhu predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="1420281424655200442">Umožňuje ovládať, ktoré tlačiarne z pravidla <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> majú používatelia k dispozícii.
Označuje, ktoré pravidlo pre prístup sa použije na hromadnú konfiguráciu tlačiarní. Ak vyberiete možnosť <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, zobrazia sa všetky tlačiarne. Ak vyberiete <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, na obmedzenie prístupu špecifikovaných tlačiarní sa použije pravidlo <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />. Ak vyberiete možnosť <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> označuje iba tie tlačiarne, ktoré sa dajú vybrať.
Ak toto pravidlo nenastavíte, bude platiť možnosť <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Áno</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adresa alebo webová adresa servera proxy</translation>
<translation id="1435659902881071157">Konfigurácia siete na úrovni zariadenia</translation>
<translation id="1438739959477268107">Predvolené nastavenie generovania kľúčov</translation>
<translation id="1454846751303307294">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, ktoré nemôžu spúšťať kód JavaScript.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultJavaScriptSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (klienty <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Určuje správ používateľa v multiprofilovej relácii na zariadeniach so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu MultiProfileUserBehaviorUnrestricted, používateľ môže byť v multiprofilovej relácii buď primárnym, alebo sekundárnym používateľom.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary, používateľ môže byť v multiprofilovej relácii iba primárnym používateľom.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu MultiProfileUserBehaviorNotAllowed, používateľ nemôže byť súčasťou multiprofilovej relácie.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak sa nastavenie zmení v momente, kedy je k multiprofilovej relácii prihlásený nejaký používateľ, budú skontrolované príslušné nastavenia všetkých používateľov v relácii. Ak niektorý používateľ už nebude mať právo zúčastniť sa relácie, relácia bude ukončená.
Ak pravidlo nenastavíte, použije sa predvolená hodnota MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary pre používateľov spravovaných podnikom a hodnota MultiProfileUserBehaviorUnrestricted pre nespravovaných používateľov.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Kliknutím prehrať</translation>
<translation id="1466133662354365542">Aktivuje v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkciu Automatické dopĺňanie, ktorá používateľom umožňuje automaticky dopĺňať údaje kreditných kariet a adries do webových formulárov na základe predtým uložených informácií.
Ak toto nastavenie deaktivujete, Automatické dopĺňanie nebude nikdy navrhovať ani vyplňovať údaje kreditných kariet ani ukladať informácie o ďalších kartách, ktoré môže používateľ odoslať počas prehliadania webu.
Ak toto nastavenie aktivujete alebo preň nenastavíte žiadnu hodnotu, používateľ bude môcť ovládať celú funkciu Automatické dopĺňanie (vrátane kreditných kariet) v používateľskom rozhraní.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Nastaví predvolený stav režimu vysokého kontrastu (funkcia na uľahčenie prístupu) na prihlasovacej obrazovke.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true, pri zobrazení prihlasovacej obrazovky sa povolí režim vysokého kontrastu.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, pri zobrazení prihlasovacej obrazovky sa režim vysokého kontrastu zakáže.
Ak nastavíte toto pravidlo, používatelia ho budú môcť dočasne prepísať povolením alebo zakázaním režimu vysokého kontrastu. Voľba používateľa však nie je trvalá a predvolené nastavenie sa obnoví zakaždým, keď sa znova zobrazí prihlasovacia obrazovka alebo používateľ bude na prihlasovacej obrazovke nečinný po dobu jednej minúty.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, bude režim vysokého kontrastu pri prvom zobrazení prihlasovacej obrazovky zakázaný. Používatelia budú môcť režim vysokého kontrastu kedykoľvek povoliť alebo zakázať a jeho stav na prihlasovacej obrazovke sa zachová aj po zmene používateľov.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, bude povolený a
predvolene zapnutý režim zjednotenej plochy, ktorý umožňuje aplikáciám rozšíriť obsah na viacero obrazoviek.
Používateľ môže vypnúť režim zjednotenej plochy pre jednotlivé obrazovky tak, že zruší začiarknutie
danej obrazovky v nastaveniach zobrazenia.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false alebo ho nenastavíte, režim zjednotenej obrazovky
bude vypnutý. V tomto prípade ho používateľ nemôže zapnúť.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Zakázať funkciu TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071">Pri hostiteľoch v uvedenom zozname prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> vynechá všetky proxy servery.
Toto pravidlo sa prejaví len v prípade, že ste v časti „Zvoľte spôsob konfigurácie nastavení proxy servera“ vybrali ručné nastavenia proxy servera.
Ak ste zvolili akýkoľvek iný režim nastavenia pravidiel proxy, mali by ste toto pravidlo ponechať nenastavené.
Ďalšie podrobné príklady nájdete na adrese
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="1504431521196476721">Diaľkové overenie</translation>
<translation id="1509692106376861764">Toto pravidlo sa prestalo používať v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> verzie 29.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Povoliť stránkam sledovať fyzickú polohu používateľov</translation>
<translation id="152657506688053119">Zoznam alternatívnych webových adries pre predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="1530812829012954197">Vždy vykresliť nasledujúce vzory webových adries v hostiteľskom prehliadači</translation>
<translation id="1553684822621013552">Keď je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, bude pre používateľa povolená funkcia ARC (táto možnosť podlieha ďalším kontrolám nastavení pravidiel – ak je v aktuálnej relácii používateľa povolený buď režim dočasných profilov, alebo viacnásobné prihlásenie, funkcia ARC nebude dostupná).
Ak je toto nastavenie zakázané alebo nie je nakonfigurované, nebudú môcť podnikoví používatelia používať funkciu ARC.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Prepísania pravidiel pre zostavy ladenia používané hostiteľom vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F a rozšírenia na individuálne preverovanie</translation>
<translation id="1583248206450240930">Používať v predvolenom nastavení doplnok <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1603058613431276040">Umožňuje poskytnúť konfigurácie podnikových tlačiarní priradených k zariadeniam.
Toto pravidlo umožňuje poskytnúť konfigurácie tlačiarní pre zariadenia <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Veľkosť súboru nesmie prekročiť 5 MB a musí byť zakódovaný vo formáte JSON. Tento formát je rovnaký ako slovník NativePrinters. Odhaduje sa, že súbor obsahujúci približne 21 000 tlačiarní sa zašifruje ako súbor s veľkosťou 5 MB. Na overenie integrity stiahnutého obsahu sa použije kryptografická hodnota hash.
Súbor sa stiahne a uloží do vyrovnávacej pamäte. Znova sa stiahne, keď sa zmení webová adresa alebo hodnota hash.
Ak toto pravidlo nastavíte, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> stiahne súbor na konfiguráciu tlačiarní a sprístupní tlačiarne v súlade s pravidlami <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /><ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Toto pravidlo neovplyvní, či používatelia môžu konfigurovať tlačiarne pri jednotlivých zariadeniach. Slúži skôr ako doplnok ku konfigurácii tlačiarní jednotlivými používateľmi.
Toto pravidlo je doplnok pravidla <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Ak ho nenastavíte, nebudú k dispozícii žiadne tlačiarne zariadení a ostatné pravidlá <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> budú ignorované.</translation>
<translation id="1608755754295374538">Webové adresy, ktorým bude udelený prístup k zariadeniam na zachytávanie zvuku bez zobrazenia výzvy</translation>
<translation id="1617235075406854669">Povoliť odstránenie histórie prehliadača a sťahovania</translation>
<translation id="163200210584085447">Vzory v tomto zozname sa porovnajú s pôvodom zabezpečenia webovej adresy, ktorá odoslala žiadosť. Ak sa nájde zhoda, prístup k zariadeniam na zaznamenávanie videa sa udelí na prihlasovacích stránkach SAML. Ak sa zhoda nenájde, prístup bude automaticky odmietnutý. Vzory zástupných znakov nie sú povolené.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Povoliť doplnok <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> na týchto weboch</translation>
<translation id="1655229863189977773">Nastaviť veľkosť vyrovnávacej pamäte disku v bajtoch</translation>
<translation id="166427968280387991">Server proxy</translation>
<translation id="1668836044817793277">Ovláda, či má byť povolené verejnej aplikácii, ktorá sa spúšťa automaticky s nulovým oneskorením, ovládať verziu systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Toto pravidlo ovláda, či má byť povolené verejnej aplikácii, ktorá sa spúšťa automaticky s nulovým oneskorením, ovládať verziu systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> deklarovaním hodnoty required_platform_version v jej manifeste a jej používaním ako predpony cieľovej verzie automatickej aktualizácie.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, hodnota kľúča manifestu required_platform_version verejnej aplikácie, ktorá sa spúšťa automaticky s nulovým oneskorením, sa použije ako predpona cieľovej verzie automatickej aktualizácie.
Ak toto pravidlo nie je nakonfigurované alebo je nastavené na hodnotu False, kľúč manifestu required_platform_version sa bude ignorovať a automatická aktualizácia prebehne ako zvyčajne.
Upozornenie: Neodporúča sa delegovať ovládanie verzie systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verejnej aplikácii, pretože môže zariadeniu zabrániť získavať aktualizácie softvéru a kritické opravy chýb zabezpečenia. Delegovanie ovládania verzie systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> môže používateľov vystaviť riziku.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Podporované na:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Verejná relácia pre automatické prihlásenie</translation>
<translation id="1689963000958717134">Umožňuje preniesť konfiguráciu siete, ktorá sa použije pre všetkých používateľov v zariadení so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Konfigurácia siete je reťazec vo formáte JSON, ktorý sa riadi definíciou formátu Open Network Configuration uvedenou na adrese <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Nastaviť obmedzenie pre načítanie počiatočnej hodnoty variácie</translation>
<translation id="172374442286684480">Povoliť všetkým webovým stránkam nastavovať miestne údaje</translation>
<translation id="1734716591049455502">Konfigurovať možnosti vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="1736269219679256369">Povoliť pokračovanie zo stránky s upozornením protokolu SSL</translation>
<translation id="1749815929501097806">Nastavuje Zmluvné podmienky, ktoré musí používateľ prijať pred začatím relácie prostredníctvom miestneho účtu v zariadení.
Ak je toto pravidlo nastavené, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prevezme pri začatí relácie prostredníctvom miestneho účtu v zariadení Zmluvné podmienky a zobrazí ich používateľovi.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, Zmluvné podmienky sa nezobrazia.
Toto pravidlo byť malo byť nastavené ako webová adresa, z ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> môže Zmluvné podmienky stiahnuť. Zmluvné podmienky musia byť uložené vo formáte čistého textu, zobrazované ako typ MIME „text/plain“. Nie sú povolené žiadne značky.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokovať všetky súbory na stiahnutie</translation>
<translation id="1781356041596378058">Toto pravidlo ovláda aj prístup k nastaveniu Androidu Pre vývojárov. Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu True, používatelia budú môcť pristupovať k nastaveniu Pre vývojárov. Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu False alebo ho ponecháte nenastavené, umožní to používateľom otvoriť nastavenie Pre vývojárov tým, že sedemkrát klepnú na číslo zostavy v aplikácii nastavení Androidu.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Zoznam pripnutých aplikácií, ktoré sa zobrazujú v spúšťači</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokovať súbory cookie na týchto webových stránkach</translation>
<translation id="1827523283178827583">Použiť fixné servery proxy</translation>
<translation id="1843117931376765605">Frekvencia obnovenia pravidiel pre používateľov</translation>
<translation id="1844620919405873871">Nakonfiguruje pravidlá súvisiace s rýchlym odomknutím.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Určuje parametre, ktoré sa použijú pri okamžitom vyhľadávaní pomocou metódy POST. Pozostáva z párov názov/hodnota oddelených čiarkami. Ak je hodnota parameter šablóny, napr. hodnota {searchTerms} v príklade vyššie, bude nahradená údajmi skutočných vyhľadávaných výrazov.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nie je nastavené, žiadosť o okamžité vyhľadávanie sa odošle pomocou metódy GET.
Toto pravidlo sa rešpektuje iba v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Upozornenie: Po verzii 52 (približne v septembri 2016) bude záložná verzia protokolu TLS odstránená z prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> a toto pravidlo prestane fungovať.
Ak sa nepodarí nadviazať pripojenie prostredníctvom protokolu TLS, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa ho pokúsi nadviazať pomocou nižšej verzie protokolu TLS, aby tak bolo možné obísť chyby v serveroch HTTPS. Toto nastavenie umožňuje nakonfigurovať verziu, pri ktorej sa tento záložný proces zastaví. Ak server verziu vyjedná správne (t. j. bez prerušenia pripojenia), toto nastavenie sa nepoužije. Napriek tomu však musí byť výsledné pripojenie v súlade s pravidlom SSLVersionMin.
Ak toto pravidlo nie je nakonfigurované alebo je nastavené na hodnotu „tls1.2“, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> tento záložný postup nevykoná. Upozorňujeme, že touto akciou sa neruší podpora pre staršie verzie protokolu TLS, ale iba to, či sa bude prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> obchádzať chybné servery, ktoré nedokážu správne vyjednávať verzie.
Ak musí byť zachovaná kompatibilita s chybným serverom, pravidlo môže byť nastavené na hodnotu „tls1“. Ide o krátkodobé riešenie a príslušný server by mal byť urýchlene opravený.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Ak nie je toto pravidlo nakonfigurované alebo ak je nastavené na prázdny textový reťazec, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nezobrazí počas procesu prihlásenia možnosť automatického dopĺňania.
Ak je toto pravidlo nastavené na textový reťazec, ktorý zastupuje názov domény, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazí počas procesu prihlásenia možnosť automatického dopĺňania. Takto bude môcť používateľ zadávať iba používateľské meno bez prípony s názvom domény. Používateľ bude môcť príponu s názvom domény prepísať.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Kľúčové povolenia</translation>
<translation id="186719019195685253">Akcia, ktorá sa má vykonať po uplynutí určitého času nečinnosti počas prevádzky s napájaním</translation>
<translation id="187819629719252111">Umožňuje pristupovať k miestnym súborom v počítači tým, že prehliadaču <ph name="PRODUCT_NAME" /> umožní zobrazenie dialógových okien na výber súboru.
Ak toto nastavenie povolíte, používatelia budú môcť otvárať dialógové okná na výber súboru obvyklým spôsobom.
Ak toto nastavenie zakážete a používateľ vykoná akciu, po ktorej by sa mu v obvyklom prípade zobrazilo dialógové okno na výber súboru (napríklad import záložiek, nahrávanie súborov, ukladanie odkazov a pod.), zobrazí sa mu namiesto tohto dialógového okna správa a prehliadač sa zachová, ako keby používateľ v dialógovom okne na výber súboru klikol na možnosť Zrušiť.
Ak toto nastavenie nenastavíte, používatelia budú môcť otvárať dialógové okná na výber súboru obvyklým spôsobom.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Určí časové pásmo, ktoré sa má použiť v zariadení. Používatelia môžu prepísať určené časové pásmo pre aktuálnu reláciu. Po odhlásení sa však opäť nastaví určené časové pásmo. Ak poskytnete neplatnú hodnotu, toto pravidlo sa aktivuje a použije sa časové pásmo GMT. Ak poskytnete prázdny reťazec, toto pravidlo sa bude ignorovať.
Ak toto pravidlo nepoužijete, bude sa naďalej používať aktuálne časové pásmo. Používatelia však môžu časové pásmo zmeniť a táto zmena bude trvalá. Zmena, ktorú vykoná jeden používateľ, teda bude mať vplyv prihlasovaciu obrazovku a všetkých ďalších používateľov.
Nové zariadenia začínajú s časovým pásmom US/Pacific.
Formát hodnoty zodpovedá názvom časových pásiem v databáze časových pásiem IANA (nájdete ju na adrese https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database). Konkrétne je väčšina časových pásiem vyjadrená vo formáte „kontinent/veľkomesto“ alebo „oceán/veľkomesto“.
Nastavenie tohto pravidla zakáže automatické rozlíšenie časového pásma na základe polohy zariadenia. Prepíše tiež pravidlo SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Povoliť všetkým webovým stránkam spúšťať jazyk JavaScript</translation>
<translation id="193259052151668190">Zoznam povolených odpojiteľných zariadení USB</translation>
<translation id="1933378685401357864">Obrázok tapety</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfigurácia správy napájania na prihlasovacej obrazovke systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Toto pravidlo umožňuje nakonfigurovať správanie systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> v prípadoch, keď je zobrazená prihlasovacia obrazovka a používateľ určitý čas nevykonáva žiadnu činnosť. Toto pravidlo riadi niekoľko nastavení. Ak chcete zobraziť ich individuálnu sémantiku a rozsahy hodnôt, prejdite na zodpovedajúce pravidlá, ktoré riadia správu napájania v rámci relácie. Jedinými výnimkami z týchto pravidiel sú:
* Akcie, ktoré budú vykonané pri nečinnosti alebo zavretí krytu, nemôžu ukončiť reláciu.
* Predvolenou akciou, ktorá bude vykonaná počas nečinnosti pri používaní napájacieho zdroja, je vypnutie.
Ak niektoré nastavenie nebude určené, použije sa predvolená hodnota.
Ak toto pravidlo nie je nastavené, použijú sa predvolené hodnoty pre všetky nastavenia.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Či sú povolené certifikáty vydané miestnymi dôveryhodnými autoritami, v ktorých chýba rozšírenie subjectAlternativeName</translation>
<translation id="1964634611280150550">Režim inkognito je zakázaný</translation>
<translation id="1964802606569741174">Toto pravidlo nemá žiaden vplyv na aplikáciu YouTube pre Android. Ak chcete v službe YouTube vynútiť Bezpečnostný režim, inštalácia aplikácie YouTube pre Android by mala byť zakázaná.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Prepíše pravidlá v zostavách ladenia používaných hostiteľom vzdialeného prístupu.
Táto hodnota sa analyzuje ako slovník JSON mapovania názvu pravidla na hodnotu pravidla.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Dátové časti automatických aktualizácií systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> je možné namiesto protokolu HTTPS stiahnuť prostredníctvom protokolu HTTP. To umožňuje sťahovanie protokolu HTTP transparentne ukladať do vyrovnávacej pamäte protokolu HTTP.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa bude pokúšať sťahovať dátové časti automatických aktualizácií prostredníctvom protokolu HTTP. Ak pravidlo nastavíte na hodnotu false alebo ho nenastavíte, na sťahovanie dátových častí automatických aktualizácií sa použije protokol HTTPS.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Správa možností napájania</translation>
<translation id="201557587962247231">Frekvencia nahrávania hlásení stavu zariadenia</translation>
<translation id="2018836497795982119">Určuje interval (v ms), v ktorom budú službe správy zariadenia odosielané žiadosti o informácie o pravidlách pre používateľov.
Nastavením tohto pravidla bude prepísaná predvolená hodnota 3 hodiny. Platné hodnoty pre toto pravidlo sa pohybujú v rozmedzí od 1800000 (30 minút) do 86400000 (1 deň). Hodnoty mimo daného rozsahu budú upravené na príslušnú medznú hodnotu. Ak platforma podporuje upozornenia na pravidlá, oneskorenie obnovenia bude nastavené na 24 hodín, pretože sa očakáva, že upozornenia na pravidlá vynútia automatické obnovenie po každej zmene pravidiel.
Ak toto pravidlo nenastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije predvolenú hodnotu – 3 hodiny.
Upozorňujeme, že ak platforma podporuje upozornenia na pravidlá, oneskorenie obnovenia bude nastavené na 24 hodín (všetky predvolené nastavenia a hodnota určená v tomto pravidle budú ignorované), pretože sa očakáva, že upozornenia na pravidlá vynútia automatické obnovenie po každej zmene pravidiel. Častejšie obnovenia sú preto zbytočné.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfigurovať požadovaný názov domény pre klientov vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="2030905906517501646">Kľúčové slovo predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="203096360153626918">Toto pravidlo nemá žiaden vplyv na aplikácie pre Android. Budú môcť prejsť do režimu celej obrazovky aj v prípade, že je toto pravidlo nastavené na hodnotu <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Zakázané podnikové tlačiarne</translation>
<translation id="2063380907529983889">Umožňuje ovládať, ktoré tlačiarne z pravidla <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> majú používatelia k dispozícii.
Označuje, ktoré pravidlo pre prístup sa použije na hromadnú konfiguráciu tlačiarní. Ak vyberiete možnosť <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, zobrazia sa všetky tlačiarne. Ak vyberiete <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, na obmedzenie prístupu špecifikovaných tlačiarní sa použije pravidlo <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />. Ak vyberiete možnosť <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> označuje iba tie tlačiarne, ktoré sa dajú vybrať.
Ak toto pravidlo nenastavíte, bude platiť možnosť <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Určuje, ktoré schémy overenia totožnosti pomocou protokolu HTTP bude prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> podporovať.
Zadať môžete hodnoty „basic“, „ntlm“ a „negotiate“. Ak chcete zadať viacero hodnôt, oddeľte ich čiarkami.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použijú sa všetky štyri schémy.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokovať prístup ku stránkam mimo balíkov obsahu</translation>
<translation id="2077129598763517140">Používať hardvérovú akceleráciu (keď je dostupná)</translation>
<translation id="2077273864382355561">Oneskorenie vypnutia obrazovky pri napájaní z batérie</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfigurácia minimálnej povolenej verzie Chromu pre zariadenie.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabilná verzia</translation>
<translation id="2098658257603918882">Povoliť hlásenie údajov týkajúcich sa používania a zlyhaní</translation>
<translation id="2113068765175018713">Obmedziť časové obdobie prevádzky zariadenia automatickým reštartovaním</translation>
<translation id="2127599828444728326">Povoliť upozornenia na týchto webových stránkach</translation>
<translation id="2131902621292742709">Oneskorenie zníženia jasu obrazovky pri napájaní z batérie</translation>
<translation id="2134437727173969994">Povoliť uzamykanie obrazovky</translation>
<translation id="2137064848866899664">Ak nastavíte toto pravidlo, všetky obrazovky budú otočené
určeným smerom, keď ich reštartujete alebo prvýkrát pripojíte
po zmene hodnoty tohto pravidla. Prihlásení používatelia môžu
otáčanie obrazovky zmeniť pomocou stránky s nastaveniami, ale ich
nastavenie bude prepísané hodnotou tohto pravidla pri ďalšom reštartovaní.
Toto pravidlo platí pre hlavné aj všetky vedľajšie obrazovky.
Ak toto pravidlo nenastavíte, predvolená hodnota bude 0 stupňov a
používateľ ju môže zmeniť. V tomto prípade sa predvolená hodnota
pri reštartovaní opakovane nepoužije.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Umožňuje nakonfigurovať pravidlá pre funkciu <ph name="PRODUCT_NAME" />, ktorá používateľom umožňuje odosielať obsah kariet, webov alebo plochy z prehliadača na vzdialené obrazovky a do vzdialených zvukových systémov.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Oneskorenie režimu nečinnosti pri používaní napájacieho zdroja</translation>
<translation id="2170233653554726857">Povoliť optimalizáciu pomocou protokolu WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Keď je toto pravidlo nastavené, postup automatického zisťovania časového pásma bude v závislosti od hodnoty daného nastavenia prebiehať jedným z nasledujúcich spôsobov:
Ak je nastavené na hodnotu TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, používatelia budú môcť ovládať automatické zisťovanie časového pásma pomocou bežných ovládacích prvkov v nastaveniach na adrese chrome://settings.
Ak je nastavené na hodnotu TimezoneAutomaticDetectionDisabled, ovládacie prvky automatického zisťovania časového pásma budú v nastaveniach na adrese chrome://settings zakázané. Automatické zisťovanie časového pásma bude vždy vypnuté.
Ak je nastavené na hodnotu TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, ovládacie prvky časového pásma budú v nastaveniach na adrese chrome://settings zakázané. Automatické zisťovanie časového pásma bude vždy zapnuté. Zisťovanie časového pásma bude na rozpoznávanie polohy používať iba metódu pomocou adresy IP.
Ak je nastavené na hodnotu TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, ovládacie prvky časového pásma budú v nastaveniach na adrese chrome://settings zakázané. Automatické zisťovanie časového pásma bude vždy zapnuté. Zoznam viditeľných prístupových bodov Wi‑Fi sa bude vždy posielať na server s rozhraním Geolocation API, ktorý zisťovanie časového pásma ešte viac spresní.
Ak je nastavené na hodnotu TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, ovládacie prvky časového pásma budú v nastaveniach na adrese chrome://settings zakázané. Automatické zisťovanie časového pásma bude vždy zapnuté. Informácie o polohe (ako sú prístupové body Wi‑Fi, stanice BTS v dosahu a súradnice GPS) sa budú odosielať na server, ktorý zisťovanie časového pásma ešte viac spresní.
Ak toto pravidlo nie je nastavené, bude sa správať, ako keby bolo nastavené pravidlo TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Ak je nastavené pravidlo SystemTimezone, toto pravidlo prepíše. V tomto prípade bude automatické zisťovanie časového pásma úplne zakázané.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Vynútiť aspoň stredný obmedzený režim v službe YouTube</translation>
<translation id="2183294522275408937">Toto nastavenie ovláda, ako často bude zámka obrazovky požadovať zadanie hesla na ďalšie používanie rýchleho odomknutia. Ak prebehlo posledné zadanie hesla neskôr ako toto nastavenie, nebude rýchle odomknutie pri vstupe na uzamknutú obrazovku k dispozícii. Ak používateľ zostane na uzamknutej obrazovke dlhšie ako toto časové obdobie, pri zadaní nesprávneho kódu alebo pri opätovnom prístupe na uzamknutú obrazovku (podľa toho, čo nastane prvé) sa bude vyžadovať heslo.
Ak je toto nastavenie nakonfigurované, používatelia využívajúci rýchle odomknutie budú musieť na uzamknutej obrazovke zadať svoje heslo v závislosti od tohto nastavenia.
Ak toto nastavenie nie je nakonfigurované, používatelia využívajúci rýchle odomknutie budú musieť na uzamknutej obrazovke zadávať heslo každý deň.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Podpora tohto pravidla bola vo verzii M61 ukončená, použite namiesto neho pravidlo EcryptfsMigrationStrategy.
Umožňuje určiť, ako sa má správať zariadenie, ktoré bolo dodané so šifrovaním ecryptfs a ktoré potrebuje prejsť na šifrovanie ext4.
Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť DisallowArc, aplikácie pre Android budú zakázané pre všetkých používateľov daného zariadenia (vrátane tých, ktorí sú pripravení prejsť na šifrovanie ext4) a nikomu nebude ponúknutá možnosť migrácie zo šifrovania ecryptfs na ext4.
Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť AllowMigration, používatelia s domácimi adresármi ecryptfs získajú v prípade potreby možnosť migrovať na šifrovanie ext4 (momentálne vtedy, keď je v zariadení sprístupnený Android N).
Toto pravidlo neplatí pre verejné aplikácie, ktoré migrujú automaticky. Ak toto pravidlo nenastavíte, zariadenie sa bude správať, akoby bola vybraná možnosť DisallowArc.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfigurácia bielej listiny pre odosielanie natívnych správ</translation>
<translation id="2204753382813641270">Ovládať automatické skrývanie poličky</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametre pre webovú adresu vyhľadávania, ktorá používa metódu POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Predvolené nastavenie upozornení</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importovať históriu prehliadania z predvoleného prehliadača pri prvom spustení</translation>
<translation id="2236488539271255289">Nepovoliť žiadnym stránkam nastaviť miestne údaje</translation>
<translation id="2240879329269430151">Umožňuje nastaviť, či môžu webové stránky zobrazovať kontextové okná. Zobrazovanie kontextových okien je možné pre všetky webové stránky buď umožniť, alebo zamietnuť.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa pravidlo „BlockPopups“ a používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Toto pravidlo konfiguruje povolenie virtuálnej klávesnice ako zariadenia vstupu v systéme OS Chrome. Používatelia nemôžu toto pravidlo prepísať.
Ak je toto pravidlo povolené, bude virtuálna klávesnica na obrazovke vždy povolená.
Ak je toto pravidlo zakázané, bude virtuálna klávesnica na obrazovke vždy zakázaná.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať. Budú však stále môcť povoliť alebo zakázať klávesnicu na obrazovke zjednodušenia ovládania, ktorá má prednosť pred virtuálnou klávesnicou ovládanou týmto pravidlom. Informácie o ovládaní klávesnice na obrazovke zjednodušenia ovládania nájdete v pravidle |VirtualKeyboardEnabled|.
Ak toto pravidlo nenastavíte, bude klávesnica na obrazovke počiatočne zakázaná, ale používateľ ju bude môcť kedykoľvek povoliť. Pri rozhodovaní o tom, kedy zobraziť klávesnicu, je tiež možné použiť heuristické pravidlá.</translation>
<translation id="228659285074633994">Určuje časové obdobie bez zásahu používateľa, po ktorom sa pri napájaní zariadenia zo siete zobrazí okno s upozornením.
Ak je pravidlo nastavené, určuje časové obdobie nečinnosti používateľa, po uplynutí ktorého aplikácia <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazí okno s upozornením, že sa vykoná akcia z dôvodu nečinnosti.
Ak pravidlo nie je nastavené, okno s upozornením sa nezobrazí.
Hodnota pravidla by mala byť stanovená v milisekundách. Hodnoty musia byť menšie alebo rovnaké ako oneskorenie z nečinnosti.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> môže na opravu pravopisných chýb používať webovú službu spoločnosti Google. Ak je toto nastavenie povolené, služba sa používa neustále. Ak je nastavenie zakázané, služba sa nepoužíva nikdy.
Kontrolu pravopisu je stále možné vykonať pomocou stiahnutého slovníka. Toto pravidlo sa vzťahuje iba na používanie služieb online.
Ak toto nastavenie nie je nakonfigurované, používatelia môžu zvoliť, či službu na kontrolu pravopisu chcú použiť alebo nie.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Prehrávanie videí v aplikáciách pre Android sa neberie do úvahy ani v prípade, ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Nastavenie predvolenej stránky na novej karte v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Určiť zoznam povolených doplnkov</translation>
<translation id="2303795211377219696">Aktivovať Automatické dopĺňanie pre kreditné karty</translation>
<translation id="2309390639296060546">Predvolené nastavenie geolokácie</translation>
<translation id="2312134445771258233">Umožňuje konfigurovať stránky, ktoré sa načítavajú pri spustení. Ak ste v časti „Akcie pri spustení“ nezvolili možnosť „Otvoriť zoznam webových adries“, položky v zozname „Webové adresy otvárané pri spustení“ sa ignorujú.</translation>
<translation id="2334591568684482454">Umožňuje konfigurovať dostupnosť a správanie funkcií aktualizácie firmvéru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Jednotlivé nastavenia môžete určiť vo vlastnostiach JSON:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Ak nastavíte možnosť <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, používatelia budú môcť spustiť postup Powerwash na inštaláciu aktualizácie firmvéru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Ak toto pravidlo nenastavíte, funkcie aktualizácie firmvéru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> nebudú k dispozícii.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, na ktorých sa môžu zobrazovať obrázky.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultImagesSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Oneskorenie automatického prihlásenia do verejnej relácie.
Ak nie je nastavené pravidlo |DeviceLocalAccountAutoLoginId|, nebude mať toto pravidlo žiadny vplyv. V opačnom prípade platí:
Ak je toto pravidlo nastavené, určuje časové obdobie bez aktivity používateľa, ktoré musí uplynúť pred automatickým prihlásením do verejnej relácie stanovenej pravidlom |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Ak pravidlo nie je nastavené, použije sa pre časový limit hodnota 0 milisekúnd.
Pravidlo sa stanovuje v milisekundách.</translation>
<translation id="237494535617297575">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, na ktorých sa môžu zobrazovať upozornenia.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultNotificationsSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Povoliť uzamknutie obrazovky v aktívnom režime</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokovať upozornenia na týchto webových stránkach</translation>
<translation id="2418507228189425036">Zakáže v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> ukladanie histórie prehliadania a zabráni používateľom toto nastavenie meniť.
Ak toto nastavenie povolíte, história prehliadania sa nebude ukladať. Toto nastavenie tiež zakáže synchronizáciu kariet.
Ak toto nastavenie zakážete alebo nenastavíte, história prehliadania sa bude ukladať.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Umožňuje prepísať pravidlá výberu predvolenej tlačiarne v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Určuje pravidlá výberu predvolenej tlačiarne v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> pri prvom použití funkcie tlače s určitým profilom.
Keď toto pravidlo nastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa pokúsi nájsť tlačiareň zodpovedajúcu všetkým špecifikovaným atribútom a vyberie ju ako predvolenú. Vyberie sa prvá tlačiareň zodpovedajúca tomuto pravidlu. Ak sa nájde tlačiareň, ktorá nie je jedinečná zhoda, môžete vybrať akúkoľvek zodpovedajúcu tlačiareň (v závislosti od poradia, v ktorom boli tlačiarne objavené).
Ak toto pravidlo nenastavíte alebo sa v rámci časového limitu nenájde zodpovedajúca tlačiareň, obnoví sa predvolené nastavenie vstavanej tlačiarne PDF alebo sa nevyberie žiadna tlačiareň (ak tlačiareň PDF nie je k dispozícii).
Hodnota sa analyzuje ako objekt JSON, a to podľa nasledujúcej schémy:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Či obmedziť vyhľadávanie zodpovedajúcej tlačiarne na konkrétnu skupinu tlačiarní.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regulárny výraz na priradenie identifikátora tlačiarne.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regulárny výraz na priradenie zobrazovaného názvu tlačiarne.",
"type": "string"
}
}
}
Tlačiarne pripojené do služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> sa považujú za <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, ostatné tlačiarne sú označené ako <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Ak vynecháte určité pole, budú mu zodpovedať všetky príslušné hodnoty. Ak napríklad nešpecifikujete pripojenie, nástroj Print Preview spustí hľadanie všetkých druhov tlačiarní – miestnych aj v cloude.
Vzory bežných výrazov musia zodpovedať syntaxi JavaScript RegExp a vo všetkých zodpovedajúcich výrazoch sa rozlišujú veľké a malé písmená.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Povolí funkciu Dynamické vyhľadávanie prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabráni používateľom zmeniť toto nastavenie.
Ak toto nastavenie povolíte, bude Dynamické vyhľadávanie prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> vždy zapnuté.
Ak toto nastavenie zakážete, bude Dynamické vyhľadávanie prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> vždy vypnuté.
Ak toto pravidlo povolíte alebo zakážete, používatelia ho nebudú môcť zmeniť.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, používatelia si budú môcť vybrať, či chcú funkciu používať alebo nie.
Toto nastavenie sa v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> verzie 29 a vyšších už nenachádza.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Povoľuje prihlásenie do prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Povolí záchrannú klávesovú skratku pre automatické prihlásenie.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True alebo nie je nastavené vôbec a účet na miestnom zariadení je nastavený na automatické prihlásenie s nulovým oneskorením, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bude prijímať klávesovú skratku Ctrl+Alt+S, ktorá umožňuje obísť automatické prihlásenie a okamžite zobraziť prihlasovaciu obrazovku.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, automatické prihlásenie s nulovým oneskorením (ak je nakonfigurované) sa nedá obísť.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Miestne nastavenie aplikácie</translation>
<translation id="2466131534462628618">Overenie totožnosti pomocou prihlasovacieho portálu ignoruje proxy server</translation>
<translation id="2482676533225429905">Odosielanie natívnych správ</translation>
<translation id="2483146640187052324">Predvídať akcie siete pri sieťovom pripojení</translation>
<translation id="2486371469462493753">Zakáže vynucovanie požiadaviek pravidla transparentnosti certifikátov pre uvedené webové adresy.
Toto pravidlo umožňuje, aby certifikáty názvov hostiteľov na uvedených webových adresách neboli zverejňované prostredníctvom pravidla transparentnosti certifikátov. Umožňuje to ďalšie používanie certifikátov, ktoré by boli inak nedôveryhodné, pretože neboli správne zverejnené. Sťažuje to však zistenie zneužitých certifikátov takýchto hostiteľov.
Vzor webovej adresy je formátovaný v súlade s pokynmi na adrese https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Pretože sú však certifikáty platné pre daný názov hostiteľa nezávisle od schémy, portu alebo cesty, používa sa iba časť webovej adresy s názvom hostiteľa. Hostitelia so zástupnými znakmi nie sú podporovaní.
Ak nie je toto pravidlo nastavené, všetky certifikáty, ktoré majú povinnosť byť zverejnené prostredníctvom pravidla transparentnosti certifikátov a ktoré túto povinnosť nedodržia, budú považované za nedôveryhodné.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Povoliť zobrazenie výzvy na konfiguráciu siete v režime offline.
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo je jeho hodnota nastavená na True, v zariadení je nakonfigurovaný miestny účet s automatickým prihlasovaním bez oneskorenia a zariadenie nemá prístup na internet, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazí výzvu na konfiguráciu siete.
Ak je hodnota pravidla nastavená na False, namiesto výzvy na konfiguráciu siete sa zobrazí chybové hlásenie.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Poličku vždy skrývať automaticky</translation>
<translation id="2514328368635166290">Určuje webovú adresu ikony predvoleného poskytovateľa vyhľadávania.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nebude nastavené, pri poskytovateľovi vyhľadávania sa nezobrazí žiadna ikona.
Toto pravidlo bude dodržané len v prípade, ak je povolené pravidlo „DefaultSearchProviderEnabled“.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Umožňuje tlač v službe <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabraňuje používateľom zmeniť toto nastavenie.
Ak je toto nastavenie povolené alebo nie je nakonfigurované, používatelia môžu tlačiť.
Ak je toto nastavenie zakázané, používatelia v službe <ph name="PRODUCT_NAME" /> tlačiť nemôžu. Tlač je zakázaná v ponuke nástrojov, rozšíreniach, aplikáciách jazyka JavaScript a pod. Tlačiť môžete z doplnkov, ktoré pri tlači službu <ph name="PRODUCT_NAME" /> obchádzajú. Niektoré aplikácie Flash majú napríklad možnosť tlače v kontextovej ponuke, na ktoré sa tieto pravidlá nevzťahujú.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Povoliť prehrávanie zvuku</translation>
<translation id="2521581787935130926">Zobrazovať odkaz aplikácií na paneli so záložkami</translation>
<translation id="2529700525201305165">Obmedzenie používateľov, ktorí sa môžu prihlásiť do prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfigurácia zoznamu vynútene nainštalovaných aplikácií a rozšírení</translation>
<translation id="253135976343875019">Oneskorenie upozornenia na nečinnosť pri napájaní zo siete</translation>
<translation id="2552966063069741410">Časové pásmo</translation>
<translation id="2562339630163277285">Určuje webovú adresu vyhľadávača, ktorý poskytuje výsledky dynamického vyhľadávania. Webová adresa by mala obsahovať reťazec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, ktorý bude počas posielania dopytu nahradený textom zadávaným používateľom.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak ho nenastavíte, nebudú sa vám zobrazovať žiadne výsledky dynamického vyhľadávania.
Webovú adresu dynamických výsledkov Google je možné špecifikovať ako: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Toto pravidlo bude dodržané len v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> vypne rozhranie Bluetooth a používateľ ho nebude môcť znova zapnúť.
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo ak je nastavené na hodnotu True. používateľ bude môcť rozhranie Bluetooth zapnúť alebo vypnúť podľa svojho uváženia.
Keď je toto pravidlo nastavené, používateľ ho nemôže zmeniť ani prepísať.
Na to, aby sa po povolení rozhrania Bluetooth uplatnili zmeny, používateľ sa musí odhlásiť a zase prihlásiť (pri zakázaní rozhrania Bluetooth sa to nevyžaduje).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Povoliť alebo zakázať kompresiu dát servera proxy a zabrániť používateľom toto nastavenie zmeniť.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, nemôžu ho používateľa zmeniť ani prepísať.
Ak pravidlo ponecháte nenastavené, bude si môcť používateľ vybrať, či chce funkciu kompresie dát servera proxy použiť.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Nastaviť prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> ako predvolený prehliadač</translation>
<translation id="2592091433672667839">Doba nečinnosti pred zobrazením šetriča obrazovky na prihlasovacej obrazovke v režime určenom pre predaj</translation>
<translation id="2623014935069176671">Počkať na aktivitu používateľa</translation>
<translation id="262740370354162807">Povolí odoslanie dokumentov do služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Povoliť hlasovú odozvu</translation>
<translation id="2646290749315461919">Umožňuje nastaviť, či môžu webové stránky sledovať fyzickú polohu používateľa. Sledovanie fyzickej polohy používateľa sa dá nakonfigurovať tak, že bude v predvolenom nastavení umožnené alebo zamietnuté. Tiež je možné nastaviť, aby sa pri pokuse webových stránok o sledovanie fyzickej polohy používateľovi zobrazila výzva.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa pravidlo „AskGeolocation“ a používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Akcia pri zavretí veka</translation>
<translation id="2655233147335439767">Určuje webovú adresu vyhľadávača používaného pri predvolenom vyhľadávaní. Webová adresa by mala obsahovať reťazec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, ktorý bude počas posielania dopytu nahradený používateľom hľadanými výrazmi.
Webovú adresu vyhľadávania Google je možné špecifikovať ako: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Táto možnosť musí byť nastavená v prípade, že je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled, a bude uplatnená len v takom prípade.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nikdy nepoužívať server proxy</translation>
<translation id="267596348720209223">Určuje kódovanie znakov podporovaných poskytovateľom vyhľadávania. Kódovania sú kódové stránky, napríklad UTF-8, GB2312 alebo ISO-8859-1. Budú vyskúšané v uvedenom poradí.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nebude nastavené, použije sa predvolené kódovanie (UTF-8).
Toto pravidlo bude dodržané len v prípade, ak je povolené pravidlo „DefaultSearchProviderEnabled“.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Zakázať v aplikácii Súbory systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> službu Disk Google</translation>
<translation id="268577405881275241">Povoliť funkciu servera proxy na kompresiu údajov</translation>
<translation id="2731627323327011390">Zakázať použitie certifikátov systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> v aplikáciách ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Skryje na stránke Nová karta a v spúšťači systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aplikáciu Internetový obchod Chrome a odkaz na pätu stránky.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu true, ikony sa skryjú.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu false alebo ak nie je nastavené, ikony budú viditeľné.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registrovať obslužné nástroje protokolu</translation>
<translation id="2746016768603629042">Podpora tohto pravidla je ukončená. Použite namiesto neho pravidlo DefaultJavaScriptSetting.
Umožňuje zakázať jazyk JavaScript v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak je toto nastavenie zakázané, webové stránky nebudú môcť používať jazyk JavaScript a používateľ toto nastavenie nebude môcť zmeniť.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, webové stránky budú môcť používať jazyk JavaScript, ale používateľ bude môcť toto nastavenie zmeniť.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Obmedzenie rozsahu miestnych portov UDP používaných rozhraním WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typy rozšírení/aplikácií, ktorých inštalácia je povolená</translation>
<translation id="2759224876420453487">Ovládať správanie používateľa v relácii viacerých profilov</translation>
<translation id="2761483219396643566">Oneskorenie upozornenia na nečinnosť pri napájaní z batérie</translation>
<translation id="2762164719979766599">Určuje zoznam miestnych účtov na zariadení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke prihlásenia.
Každá položka v zozname určuje identifikátor, ktorý sa používa interne na rozpoznanie odlišných miestnych účtov na zariadení.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Umožňuje určiť tlačiarne, ktoré má používateľ k dispozícii.
Toto pravidlo sa používa iba vtedy, keď je pre <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> vybraná možnosť <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Ak toto pravidlo použijete, používateľ bude mať k dispozícii iba tlačiarne s identifikátormi, ktoré sa zhodujú s hodnotami v tomto pravidle. Identifikátory sa musia zhodovať so zadanými údajmi v súbore určenom v pravidle <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfigurácia povinného názvu domény pre hostiteľov vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="2787173078141616821">Nahlasovať informácie o stave Androidu</translation>
<translation id="2801230735743888564">Povoľte používateľom hrať veľkonočnú hru s dinosaurom, keď je zariadenie offline.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, používatelia nebudú môcť hrať veľkonočnú hru s dinosaurom, keď je zariadenie offline. Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, používatelia môžu hrať hru s dinosaurom. Ak toto pravidlo nie je nastavené, v zaregistrovanom systéme Chrome OS používatelia veľkonočnú hru s dinosaurom hrať nemôžu, ale za všetkých iných okolností ju hrať môžu.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Povoliť všetkým webovým stránkam zobrazovať kontextové okná</translation>
<translation id="2808013382476173118">Povoľuje použitie serverov typu STUN, keď sa vzdialení klienti pokúšajú nadviazať spojenie s týmto počítačom.
Ak je toto nastavenie povolené, vzdialení klienti môžu vyhľadať tieto počítače a pripojiť sa k nim aj v prípade, že sú oddelení bránou firewall.
Ak je toto nastavenie zakázané a brána firewall filtruje odchádzajúce pripojenia cez protokol UDP, povolí tento počítač iba pripojenia z klientskych počítačov v rámci miestnej siete.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, nastavenie sa povolí.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Umiestnenie v registri systému Windows pre klienty <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Povoliť režim inkognito</translation>
<translation id="2838830882081735096">Zakázať migráciu dát a ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Povolí dostupnosť Vyhľadávania klepnutím v zobrazení obsahu v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak toto nastavenie povolíte, bude mať používateľ k dispozícii Vyhľadávanie klepnutím a bude si môcť túto funkciu vypnúť alebo zapnúť.
Ak toto nastavenie zakážete, Vyhľadávanie klepnutím bude úplne vypnuté.
Ak toto pravidlo nenastavíte, prehliadač sa bude správať rovnako, ako keby ste ho povolili (prečítajte si popis vyššie).</translation>
<translation id="285480231336205327">Povoliť režim s vysokým kontrastom</translation>
<translation id="2854919890879212089">Umožňuje nastaviť, aby prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> predvolene používal v časti Ukážka tlače namiesto poslednej použitej tlačiarne predvolenú tlačiareň systému.
Ak toto nastavenie zakážete alebo nenastavíte žiadnu hodnotu, Ukážka tlače bude používať poslednú použitú tlačiareň ako predvolenú cieľovú možnosť.
Ak povolíte toto zariadenie, Ukážka tlače bude používať predvolenú tlačiareň operačného systému OS ako predvolenú cieľovú možnosť.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Vypnúť</translation>
<translation id="2874209944580848064">Poznámka pre zariadenia so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, ktoré podporujú aplikácie pre Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Zakázať hľadanie záznamov CNAME pri absolvovaní overenia Kerberos</translation>
<translation id="2884728160143956392">Povoliť súbory cookie iba pre reláciu na týchto weboch</translation>
<translation id="2893546967669465276">Odosielanie denníkov systému na správcovský server</translation>
<translation id="2899002520262095963">Aplikácie pre Android môžu používať konfigurácie siete a certifikáty CA nastavené prostredníctvom tohto pravidla, nemajú však prístup k rovnakým možnostiam konfigurácie.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Zoznam rozšírení AppPack</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maximálny počet súčasných pripojení k serveru proxy</translation>
<translation id="2956777931324644324">Podpora tohto pravidla bola ukončená vo verzii 36 aplikácie <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Určuje, či má byť povolené rozšírenie pre certifikáty TLS typu domain-bound.
Toto nastavenie slúži na povolenie rozšírenia pre certifikáty TLS typu domain-bound na testovacie účely. Toto experimentálne nastavenie bude v budúcnosti odstránené.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Nepovoliť žiadnemu webu požadovať prístup k zariadeniam Bluetooth prostredníctvom rozhrania Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Typ účtu pre overenie <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Pravidlá vynechania servera proxy</translation>
<translation id="2960691910306063964">Povolenie alebo zakázanie overenia totožnosti bez použitia kódu PIN pre hostiteľov vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="2976002782221275500">Určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej sa pri napájaní z batérie zníži jas obrazovky.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu väčšiu ako nula, určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zníži jas obrazovky.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu nula, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jas obrazovky pri nečinnosti používateľa nezníži.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, použije sa predvolená doba.
Hodnota pravidla by mala byť uvedená v milisekundách. Hodnoty musia byť nižšie alebo rovnaké ako oneskorenie vypnutia obrazovky (pokiaľ je nastavené) a oneskorenie režimu nečinnosti.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Povoliť funkciu ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Ovládať používanie rozhrania Web Bluetooth API</translation>
<translation id="3001534538097271560">Nastavením tohto pravidla na možnosť False zabránite používateľom odosielať niektoré systémové informácie a obsah stránok na servery Google. Ak je nastavené na možnosť True alebo nie je nakonfigurované, používatelia budú môcť odosielať niektoré systémové informácie a obsah stránok do Bezpečného prehliadania a pomôcť tak rozpoznať nebezpečné aplikácie a weby.
Ďalšie informácie o Bezpečnom prehliadaní získate na adrese https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Pridať na bielu listinu aplikácie na písanie poznámok, ktoré sú povolené na uzamknutej obrazovke systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3030000825273123558">Povoliť hlásenia o metrikách</translation>
<translation id="3034580675120919256">Umožní nastaviť, či môžu webové stránky spúšťať kód JavaScript. Spúšťanie kódu JavaScript sa dá pre všetky webové stránky buď umožniť, alebo naopak zamietnuť.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa pravidlo „AllowJavaScript“ a používateľ to bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Po zatvorení prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> nechať aplikácie na pozadí spustené</translation>
<translation id="3046192273793919231">Odosielať sieťové pakety na správcovský server s cieľom sledovania online stavu</translation>
<translation id="3048744057455266684">Ak je toto pravidlo nastavené a webová adresa vyhľadávania navrhnutá vo všeobecnom poli obsahuje tento parameter v reťazci dopytu alebo v identifikátore fragmentu, potom odporúčanie zobrazí hľadané výrazy a poskytovateľa vyhľadávania namiesto nespracovanej webovej adresy vyhľadávania.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nie je nastavené, nedôjde k žiadnej výmene hľadaných výrazov.
Toto pravidlo sa rešpektuje len vtedy, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Umožňuje vypnúť optimalizáciu WPAD (Web Proxy Auto-Discovery) v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť False, optimalizácia WPAD je zakázaná a prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> tak musí čakať dlhšie na servery WPAD založené na systéme DNS. Ak je toto pravidlo povolené alebo nie je nastavené, optimalizácia WPAD je aktívna.
Bez ohľadu na to, či je toto pravidlo nastavené, alebo na spôsob, akým bolo nastavené, nemôžu používatelia nastavenie optimalizácie WPAD zmeniť.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Šetrič obrazovky, ktorý sa má použiť na prihlasovacej obrazovke v režime určenom pre predaj</translation>
<translation id="3072847235228302527">Nastaviť Zmluvné podmienky pre miestny účet v zariadení</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfigurácia prijímača Cast v systéme <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Zoznam povolených doplnkov</translation>
<translation id="3101501961102569744">Zvoľte spôsob konfigurácie nastavení servera proxy</translation>
<translation id="3117676313396757089">Upozornenie: Po verzii 57 (približne v marci 2017) bude šifrovací algoritmus DHE z prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> úplne odstránený a toto pravidlo prestane fungovať.
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo je nastavené na hodnotu False, v protokole TLS nebudú povolené šifrovacie súpravy DHE. Nastavením tohto pravidla na hodnotu True je možné povoliť šifrovacie súpravy DHE a zaistiť kompatibilitu so zastaraným serverom. Ide o krátkodobé riešenie, takže konfigurácia príslušného servera by mala byť upravená.
Odporúčame migráciu serverov na šifrovacie súpravy ECDHE. Ak nie sú k dispozícii, povoľte šifrovaciu súpravu používajúcu výmenu kľúčov RSA.</translation>
<translation id="316778957754360075">Toto nastavenie sa prestalo používať v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> verzie 29. Odporúčaným spôsobom na nastavenie zbierok rozšírení/aplikácií hostených organizáciou je zahrnúť stránky hostiace balíky CRX do zoznamu ExtensionInstallSources a vložiť na webovú stránku priame odkazy na balíky. Spúšťač pre danú webovú stránku je možné vytvoriť pomocou pravidla ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">od verzie <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Aplikácie pre Android nemajú prístup k podnikovým kľúčom. Toto pravidlo nemá na ne žiaden vplyv.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Umožňuje špecifikovať proxy server, ktorý bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používať. Zabraňuje používateľom zmeniť nastavenia proxy servera.
Ak sa rozhodnete proxy server nikdy nepoužívať a vždy sa pripájať ručne, všetky ostatné možnosti budú ignorované.
Ak sa rozhodnete používať systémové nastavenia proxy servera, všetky ostatné možnosti budú ignorované.
Ak zvolíte možnosť automatického zisťovania proxy servera, všetky ostatné možnosti budú ignorované.
Ak zvolíte režim pevne daného proxy servera, môžete vybrať ďalšie možnosti v častiach „Adresa alebo webová adresa proxy servera“ a „Zoznam pravidiel vynechania proxy servera oddelených čiarkami“. Aplikácie ARC bude môcť používať iba proxy server HTTP s najvyššou prioritou.
Ak sa rozhodnete použiť skript .pac proxy servera, je potrebné zadať v časti „Webová adresa súboru .pac proxy servera“ webovú adresu.
Podrobné príklady nájdete na adrese
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ak toto nastavenie povolíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> a aplikácie ARC budú ignorovať všetky možnosti týkajúce sa proxy serverov zadané pomocou príkazového riadka.
Ak toto pravidlo nenastavíte, používateľom umožníte zvoliť vlastné nastavenia proxy servera.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Maximalizovať prvé okno prehliadača pri prvom spustení</translation>
<translation id="3213821784736959823">Ovláda, či sa v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> používa vstavaný klient DNS.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, vstavaný klient DNS sa použije (pokiaľ je k dispozícii).
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, vstavaný klient DNS sa nepoužije nikdy.
Ak je toto pravidlo ponechané nenastavené, používatelia budú môcť ovládať používanie vstavaného klienta DNS pomocou úprav na adrese chrome://flags alebo určením príznaku v príkazovom riadku.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Ak je toto pravidlo povolené, domovská stránka bude importovaná z aktuálneho predvoleného prehliadača.
Ak je zakázané, domovská stránka sa neimportuje.
Ak nie je nastavené, môže sa používateľovi zobraziť výzva, či chce domovskú stránku importovať, alebo môže import prebehnúť automaticky.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Režim inkognito je dostupný</translation>
<translation id="3220624000494482595">Ak je verejná aplikácia aplikáciou pre Android, nebude mať žiadnu kontrolu nad verziou systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, a to ani v prípade, keď je toto pravidlo nastavené na hodnotu <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Vzory webových adries na povolenie zdrojov inštalácie rozšírenia, aplikácie a skriptov používateľa</translation>
<translation id="3240609035816615922">Pravidlá prístupu ku konfigurácii tlačiarní</translation>
<translation id="3243309373265599239">Určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej sa pri používaní napájacieho zdroja zníži jas obrazovky.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu väčšiu ako nula, určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zníži jas obrazovky.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu nula, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jas obrazovky pri nečinnosti používateľ nezníži.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, použije sa predvolenú dobu.
Hodnota pravidla by mala byť uvedená v milisekundách. Hodnoty musia byť nižšie alebo rovnaké ako oneskorenie vypnutia obrazovky (pokiaľ je nastavené) a oneskorenie režimu nečinnosti.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kódovania predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="3273221114520206906">Predvolené nastavenie kódu JavaScript</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kanál verzie</translation>
<translation id="3292147213643666827">Umožňuje prehliadaču <ph name="PRODUCT_NAME" /> fungovať ako server proxy medzi službou <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> a staršími tlačiarňami pripojenými k počítaču.
Ak je toto nastavenie povolené alebo nebolo nakonfigurované, používatelia môžu povoliť server proxy pre tlač z cloudu prostredníctvom overenia totožnosti pomocou účtu Google.
Ak je toto nastavenie zakázané, používatelia nebudú môcť povoliť server proxy a počítač nebude môcť zdieľať pripojené tlačiarne so službou <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Povoľuje ukončovanie procesov v Správcovi úloh</translation>
<translation id="3307746730474515290">Ovláda typy aplikácií a rozšírení, ktoré je možné nainštalovať. Tiež obmedzuje prístup k spúšťaniu.
Týmto nastavením pridáte do zoznamu povolených položiek povolené typy rozšírení a aplikácií, ktoré je možné nainštalovať v aplikácii <ph name="PRODUCT_NAME" /> a s hostiteľmi, s ktorými je možné interagovať. Táto hodnota je zoznam reťazcov, z ktorých každý by mal byť jeden z nasledujúcich: „extension“, „theme“, „user_script“, „hosted_app“, „legacy_packaged_app“, „platform_app“. Ďalšie informácie o týchto typoch si môžete prečítať v dokumentácii k rozšíreniam prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Upozorňujeme, že toto pravidlo má vplyv aj na rozšírenia a aplikácie, ktoré budú vynútene nainštalované prostredníctvom pravidla ExtensionInstallForcelist.
Ak je toto nastavenie nakonfigurované, rozšírenia a aplikácie typu, ktorý sa nenachádza v zozname, sa nenainštalujú.
Ak toto nastavenie nie je nakonfigurované, nebudú sa vynucovať žiadne obmedzenia prijateľných rozšírení a aplikácií.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, ktoré môžu používať generovanie kľúčov. Ak sa vzor webovej adresy nachádza v zozname KeygenBlockedForUrls, tieto výnimky sa prepíšu.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, pre všetky stránky sa použije globálna predvolená hodnota buď z pravidla DefaultKeygenSetting (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="332771718998993005">Umožňuje zistiť názov cieľového priečinka funkcie <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak v tomto pravidle nastavíte reťazec, ktorý nie je prázdny, daný reťazec sa použije ako názov cieľového priečinka funkcie <ph name="PRODUCT_NAME" />. Inak sa ako názov cieľového priečinka použije názov zariadenia. Ak toto pravidlo nenastavíte, názov cieľového priečinka bude názov zariadenia, ktorý bude môcť zmeniť jeho vlastník (alebo používateľ z domény, ktorá ho spravuje). Názov môže mať maximálne 24 znakov.</translation>
<translation id="3381968327636295719">V predvolenom nastavení použiť hosťovský prehliadač</translation>
<translation id="3395348522300156660">Umožňuje určiť tlačiarne, ktoré má používateľ k dispozícii.
Toto pravidlo sa používa iba vtedy, keď je pre <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> vybraná možnosť <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />
Ak toto pravidlo použijete, používateľ bude mať k dispozícii iba tlačiarne s identifikátormi, ktoré sa zhodujú s hodnotami v tomto pravidle. Identifikátory sa musia zhodovať so zadanými údajmi v súbore určenom v pravidle <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true alebo je nenakonfigurované, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> povolí prihlásenie hostí. Prihlásenia hostí predstavujú relácie anonymných používateľov a nevyžadujú heslo.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nepovolí spustenie relácií hosťa.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Umožňuje vynútiť minimálny obmedzený režim v službe YouTube a zabrániť používateľom
vyberať menej obmedzený režim.
Ak toto nastavenie nakonfigurujete na možnosť Prísny, v službe YouTube bude vždy aktívny prísny obmedzený režim.
Ak toto nastavenie nakonfigurujete na možnosť Stredný, používatelia budú môcť v službe YouTube vybrať iba
stredný obmedzený režim a prísny obmedzený režim, ale nebudú môcť deaktivovať používanie obmedzeného režimu.
Ak toto nastavenie vypnete alebo nenastavíte žiadnu hodnotu, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude vynucovať obmedzený režim v službe YouTube. Externé pravidlá (napríklad pravidlá služby YouTube) však môžu naďalej vynucovať obmedzený režim.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Povolenie predpovede siete</translation>
<translation id="3449886121729668969">Nakonfiguruje nastavenia proxy servera pre prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" />. Tieto nastavenia proxy servera budú k dispozícii aj pre aplikácie s podporou ARC.
Toto pravidlo ešte nie je pripravené na používanie, preto ho radšej nepoužívajte.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Určuje webovú adresu, ktorú vyhľadávač otvorí na novej karte.
Toto pravidlo je nepovinné. Ak sa nenastaví, neotvorí sa na novej karta žiadna stránka.
Toto pravidlo sa rešpektuje iba v prípade, ak je zapnuté pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="346731943813722404">Toto pravidlo určuje, či oneskorenia správy napájania a limit dĺžky relácie sa majú spustiť iba po zaznamenaní prvej aktivity používateľa v relácii.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, oneskorenia správy napájania a limit dĺžky relácie sa nespustia po zaznamenaní prvej aktivity používateľa v relácii.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False alebo nastavené nie je, oneskorenia správy napájania a limit dĺžky relácie sa spustia hneď na začiatku relácie.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Vymazať údaje používateľa po odhlásení</translation>
<translation id="348495353354674884">Povoliť virtuálnu klávesnicu</translation>
<translation id="3496296378755072552">Správca hesiel</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfigurovať ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Určuje webovú adresu vyhľadávača použitého na poskytovanie vyhľadávania obrázkov. Žiadosti o vyhľadávanie sa budú odosielať pomocou metódy GET. Ak je nastavené pravidlo DefaultSearchProviderImageURLPostParams, budú žiadosti o vyhľadávanie obrázkov používať namiesto toho metódu POST.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nie je nastavené, nepoužije sa žiadne vyhľadávanie obrázkov.
Toto pravidlo sa rešpektuje iba v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="350797926066071931">Povoliť službu Translate</translation>
<translation id="3512226956150568738">Ak model klientskeho zariadenia podporoval ARC už predtým, ako bolo na spustenie ARC potrebné migrovať na ext4, a ak je pravidlo ArcEnabled nastavené na hodnotu True, táto možnosť sa bude správať ako parameter AskUser (hodnota 3). Vo všetkých ostatných prípadoch (ak model zariadenia predtým ARC nepodporoval alebo ak je pravidlo ArcEnabled nastavené na hodnotu False), táto hodnota sa bude zhodovať s parametrom DisallowArc (hodnota 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Povoliť alternatívne chybové stránky</translation>
<translation id="3547954654003013442">Nastavenia servera proxy</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfigurácia správania pri overovaní prihlasovacích údajov</translation>
<translation id="3627678165642179114">Povoliť alebo zakázať webovú službu kontroly pravopisu</translation>
<translation id="3646859102161347133">Nastavenie typu lupy obrazovky</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikona predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="3660562134618097814">Preniesť súbory cookie poskytovateľa identity SAML počas prihlásenia</translation>
<translation id="3687282113223807271">Keď používateľ prejde na weby, ktoré sú nahlásené ako potenciálne škodlivé, služba Bezpečné prehliadanie zobrazí stránku s upozornením. Povolenie tohto nastavenia zabráni používateľom pokračovať zo stránky s upozornením na škodlivý web.
Ak je toto nastavenie zakázané alebo ak nie je nakonfigurované, používatelia môžu pokračovať na nahlásený web aj po zobrazení upozornenia.
Ďalšie informácie o Bezpečnom prehliadaní získate na adrese https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfigurovať zoznam rozšírení, ktorých inštalácia je zakázaná</translation>
<translation id="3711895659073496551">Režim spánku</translation>
<translation id="3736879847913515635">Povoliť pridanie osoby pomocou správcu používateľov</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokovať generovanie kľúčov na týchto weboch</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blokovať režim pre vývojárov</translation>
<translation id="3758089716224084329">Umožňuje špecifikovať proxy server, ktorý bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používať, a bráni používateľom zmeniť nastavenia proxy servera.
Ak sa rozhodnete proxy server nikdy nepoužívať a vždy sa pripájať ručne, všetky ostatné možnosti budú ignorované.
Ak zvolíte možnosť automatického zisťovania proxy servera, všetky ostatné možnosti budú ignorované.
Podrobné príklady nájdete na adrese
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Ak toto nastavenie povolíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude ignorovať všetky možnosti týkajúce sa proxy serverov zadané pomocou príkazového riadka.
Ak toto pravidlo nenastavíte, používateľom umožníte zvoliť vlastné nastavenia proxy servera.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Zakázať Nástroje pre vývojárov</translation>
<translation id="3765260570442823273">Doba zobrazenia správy s upozornením na odhlásenie z dôvodu nečinnosti</translation>
<translation id="376931976323225993">Umožňuje nastaviť, či môžu weby automaticky spúšťať doplnok <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />. Automatické spúšťanie doplnku <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> je možné buď povoliť pre všetky weby, alebo ho pre všetky weby zakázať.
Spustenie doplnku <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> umožní kliknutie na tlačidlo prehrávania, ale používateľ musí kliknúť na zástupný symbol, aby spustil jeho aktiváciu.
Ak toto pravidlo nenastavíte, používateľ bude môcť nastavenie zmeniť ručne.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Do hlavného názvu služby protokolu Kerberos zahrnúť neštandardný port</translation>
<translation id="3780319008680229708">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, bude sa ikona Cast stále zobrazovať na paneli s nástrojmi a používatelia ju nebudú môcť odobrať.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False alebo nie je nastavené vôbec, používatelia budú môcť ikonu pripnúť alebo odstrániť prostredníctvom kontextovej ponuky.
Ak je pravidlo EnableMediaRouter nastavené na hodnotu False, hodnota tohto pravidla sa nijak neprejaví a ikona sa na paneli s nástrojmi nebude zobrazovať.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Nastavenia správy spotreby energie, keď je používateľ nečinný</translation>
<translation id="3793095274466276777">Slúži na konfiguráciu kontroly predvoleného prehliadača v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> a bráni používateľom toto nastavenie zmeniť. Ak toto nastavenie povolíte, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> pri spustení vždy skontroluje, či je predvoleným prehliadačom, a ak to bude možné, automaticky sa registruje. Ak je toto nastavenie zakázané, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude kontrolovať, či je predvoleným prehliadačom, a zakáže používateľské ovládacie prvky na nastavenie tejto možnosti. Ak toto nastavenie nebolo nakonfigurované, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> umožní používateľovi určiť, či ho chce nastaviť ako predvolený prehliadač a či sa v prípade, ak ním nie je, majú používateľovi zobraziť upozornenia.</translation>
<translation id="379602782757302612">Umožňuje určiť, ktoré rozšírenia používatelia NEMÔŽU inštalovať. Nainštalované rozšírenia uvedené v zozname zakázaných položiek budú zakázané a používateľ ich nebude môcť povoliť. Ak odstránite rozšírenie zo zoznamu zakázaných položiek, ktoré bolo na základe toho zakázané, bude automaticky znova povolené.
Hodnota „*“ v zozname zakázaných položiek znamená, že všetky rozšírenia sú zaradené do zoznamu zakázaných položiek, ak nie sú výslovne uvedené v zozname povolených položiek.
Ak toto pravidlo nenastavíte, používateľ bude môcť v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> inštalovať všetky rozšírenia.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Umožňuje nakonfigurovať adresár, ktorý bude prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> používať na sťahovanie súborov.
Ak nastavíte toto pravidlo, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používať zadaný adresár bez ohľadu na to, či používateľ určil takýto adresár alebo povolil príznak na zobrazenie výzvy na zadanie umiestnenia pre stiahnuté položky pri každom sťahovaní.
Zoznam premenných, ktoré sa dajú použiť, nájdete na adrese https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ak toto pravidlo nenastavíte, použije sa predvolený adresár pre stiahnuté súbory a používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Povolí rozšírenie pre certifikáty TLS typu domain-bound (ktorého podpora bola ukončená)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Určiť zoznam zakázaných doplnkov</translation>
<translation id="3816312845600780067">Povoliť záchrannú klávesovú skratku pre automatické prihlásenie</translation>
<translation id="3820526221169548563">Aktivuje funkciu zjednodušenia prístupu pomocou klávesnice na obrazovke.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true, klávesnica na obrazovke bude vždy aktívna.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, klávesnica na obrazovke bude vždy neaktívna.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak ho ponecháte nenastavené, klávesnica na obrazovke bude v predvolenom nastavení deaktivovaná, ale používatelia ju budú môcť kedykoľvek aktivovať.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfigurácia predpony TalkGadget pre hostiteľov vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="383466854578875212">Umožňuje určiť tých hostiteľov pre odosielanie natívnych správ, na ktorých sa nevzťahuje zoznam zakázaných položiek.
Hodnota * v zozname zakázaných položiek znamená, že všetci hostitelia pre odosielanie natívnych správ sú zakázaní a načítajú sa iba tí, ktorí sú uvedení na bielej listine.
V predvolenom nastavení sú všetci hostitelia pre odosielanie natívnych správ pridaní na bielu listinu. Ak sú v dôsledku určitého pravidla všetci pridaní na zoznam zakázaných položiek, môžete toto pravidlo prepísať pomocou bielej listiny.</translation>
<translation id="384743459174066962">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, ktoré nemôžu otvárať kontextové okná.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultPopupsSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Umožňuje nahlasovať informácie o aktívnej relácii režimu verejného terminálu, ako sú
identifikátor a verzia aplikácie.
Ak pravidlo nastavíte na možnosť False, informácie o relácii
sa nebudú nahlasovať. Ak ho nastavíte na možnosť True alebo ho nenastavíte,
informácie o relácii sa budú nahlasovať.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Pridá parameter k načítavaniu kanála Variácie systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ak je pravidlo určené, pridá k webovej adrese na načítanie kanála Variácie parameter dopytu s názvom „restrict". Hodnotou parametra bude hodnota, ktorá sa určí v tomto pravidle.
Ak pravidlo nie je určené, webová adresa na načítanie kanála Variácie sa neupraví.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Povolená minimálna verzia protokolu SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Určuje webovú adresu vyhľadávača, ktorý poskytuje návrhy pre vyhľadávanie. Webová adresa by mala obsahovať reťazec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, ktorý bude počas posielania dopytu nahradený textom zadávaným používateľom.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nebude nastavené, nepoužije sa žiadna webová adresa návrhu.
Webovú adresu návrhu Google je možné špecifikovať ako: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Toto pravidlo bude uplatnené len v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Popis</translation>
<translation id="3868347814555911633">Toto pravidlo je aktívne iba v režime predaja.
Zoznam rozšírení, ktoré sa automaticky nainštalujú pre používateľa ukážky v zariadeniach v režime predaja. Tieto rozšírenia sa uložia v zariadení a po inštalácii môžu byť nainštalované v režime offline.
Každý záznam v zozname obsahuje adresár, ktorý musí zahŕňať ID rozšírenia v poli „extension-id“ a jeho webovú adresu pre aktualizácie v poli „update-url“.</translation>
<translation id="3877517141460819966">Režim integrovaného druhého faktora overenia totožnosti</translation>
<translation id="388237772682176890">Podpora tohto pravidla bola ukončená vo verzii M53. Toto pravidlo bolo odstránené vo verzii M54, pretože bola ukončená podpora protokolu SPDY/3.1.
Umožňuje zakázať protokol SPDY v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Keď ho povolíte, protokol SPDY nebude k dispozícii v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak ho zakážete, povolíte tým používanie protokolu SPDY.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, protokol SPDY bude k dispozícii.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Pravidlá rýchleho odomknutia</translation>
<translation id="3891357445869647828">Povoliť kód JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Zakáže Nástroje pre vývojárov a konzolu JavaScript.
Ak toto nastavenie povolíte, nebude možné pristupovať k nástrojom pre vývojárov ani kontrolovať prvky webov. Zakázané budú tiež všetky klávesové skratky a položky klasických či kontextových ponúk, pomocou ktorých je možné otvoriť nástroje pre vývojárov alebo konzolu JavaScript.
Ak túto možnosť nastavíte ako zakázanú alebo ju ponecháte nenastavenú, umožní to používateľovi použiť Nástroje pre vývojárov a konzolu JavaScript.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Nastavenie odporúčaných miestnych nastavení pre verejnú reláciu</translation>
<translation id="3911737181201537215">Na zaznamenávanie do denníkov vykonávané systémom Android nemá toto pravidlo žiaden vplyv.</translation>
<translation id="391531815696899618">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, zakazuje synchronizáciu aplikácie Súbory systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> s Diskom Google. V takom prípade sa na Disk Google nenahrajú žiadne údaje.
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo ak je nastavené na hodnotu False, používatelia budú môcť prenášať súbory na Disk Google.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Webová adresa súboru PAC servera proxy</translation>
<translation id="3939893074578116847">Odosielanie sieťových paketov na správcovský server s cieľom sledovania online stavu, ktoré umožní
serveru zistiť, či je zariadenie v režime offline.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, budú sa odosielať sledovacie sieťové pakety (tzv. <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Ak je nastavené na hodnotu False alebo nie je nastavené, pakety sa odosielať nebudú.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, pre zariadenia sa povolí vzdialené overenie a certifikát sa automaticky vygeneruje a nahrá na server na správu zariadení.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu False alebo je nenastavené, nevygeneruje sa žiadny certifikát a volania rozhrania API rozšírenia enterprise.platformKeys zlyhajú.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Umožňuje prístup k zoznamu webových adries</translation>
<translation id="3965339130942650562">Časový limit pred odhlásením nečinného používateľa</translation>
<translation id="3973371701361892765">Poličku nikdy neskrývať automaticky</translation>
<translation id="3984028218719007910">Určuje, či má systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> po odhlásení zachovať miestne údaje o účte. Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nebude uchovávať žiadne trvalé účty a všetky údaje z relácií používateľov budú po odhlásení odstránené. Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, alebo nie je nakonfigurované, zariadenie môže uchovávať (zašifrované) miestne údaje používateľa.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Webové adresy, ktorým bude udelený prístup k zariadeniam na zaznamenávanie videa na prihlasovacích stránkach SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Správcovia IT spravujúci podnikové zariadenia môžu pomocou tohto pravidla povoliť alebo zakázať používateľom uplatniť ponuky pri registrácii OS Chrome.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true alebo je ponechané bez nastavenia, používatelia si pri registrácii OS Chrome budú môcť uplatniť ponuky.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, používatelia si nebudú môcť uplatniť ponuky.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Povolenie vyvolania dialógových okien na výber súborov</translation>
<translation id="4012737788880122133">Ak je pravidlo nastavené na hodnotu True, zakáže automatické aktualizácie.
Ak je toto nastavenie nenakonfigurované, alebo je nastavené na hodnotu False, budú zariadenia so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automaticky kontrolovať aktualizácie.
Upozornenie: Odporúča sa ponechať automatické aktualizácie povolené, aby mohli používatelia získavať aktualizácie softvéru a kritické opravy chýb zabezpečenia. Vypnutie automatických aktualizácií môže vystaviť používateľov riziku.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Aplikácie pre Android nemajú prístup k súborom cookie preneseným do profilu používateľa.</translation>
<translation id="402759845255257575">Nepovoliť žiadnym stránkam spúšťať JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Povoliť predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="4039085364173654945">Kontroluje, či má vnorený obsah tretej strany na stránke povolenie zobrazovať kontextové dialógové okno s protokolom HTTP Basic Auth.
Táto funkcia je zvyčajne zakázaná kvôli ochrane pred phishingom (neoprávneným získavaním údajov). Ak toto pravidlo nie je nastavené, je zakázané a vnorenému obsahu tretej strany sa nepovolí zobrazovať kontextové dialógové okno s protokolom HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Zakázať protokol SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Povolenie dopytov odosielaných do časovej služby Google</translation>
<translation id="4088589230932595924">Vynútený režim inkognito</translation>
<translation id="4088983553732356374">Umožňuje nastaviť, či môžu webové stránky nastavovať miestne údaje. Nastavenie miestnych údajov je možné buď povoliť pre všetky webové stránky, alebo ho pre všetky webové stránky zakázať.
Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť Uchovať súbory cookie počas trvania relácie, súbory cookie sa po ukončení relácie vymažú. Upozorňujeme, že ak je prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> spustený v režime na pozadí, relácia sa nemusí ukončiť po zavretí posledného okna. Ďalšie informácie o konfigurácii tohto správania nájdete pri pravidle BackgroundModeEnabled.
Ak ponecháte toto pravidlo nenastavené, použije sa pravidlo AllowCookies a používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Presmerovanie na poskytovateľa identity SAML po potvrdení používateľom</translation>
<translation id="410478022164847452">Určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém vykoná príslušnú akciu nečinnosti pri používaní napájacieho zdroja.
Ak je toto pravidlo nastavené, určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> vykoná príslušnú akciu, ktorú je možné nakonfigurovať samostatne.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, použije sa predvolená doba.
Hodnota pravidla by mala byť uvedená v milisekundách.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Zakázať vynucovanie pravidla transparentnosti certifikátov pre zoznam webových adries</translation>
<translation id="4121350739760194865">Zabraňuje tomu, aby sa propagácie aplikácií zobrazovali na stránke Nová karta</translation>
<translation id="4157003184375321727">Hlásiť verziu operačného systému a firmvéru</translation>
<translation id="4183229833636799228">Predvolené nastavenie doplnku <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">Webová adresa na potvrdenie overovacieho tokenu klienta vzdialeného pripojenia</translation>
<translation id="4203389617541558220">Obmedzuje dobu, počas ktorej je zariadenie zapnuté, prostredníctvom naplánovania automatických reštartov.
Keď je pravidlo nastavené, určuje dĺžku doby, počas ktorej je zariadenie zapnuté, a po ktorej uplynutí sa naplánuje automatický reštart.
Keď pravidlo nie je nastavené, doba zapnutia zariadenia nie je obmedzená.
Ak nastavíte toto pravidlo, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Automatický reštart sa naplánuje na vybratý čas, ale ak používateľ v danej chvíli zariadenie používa, môže sa reštart zariadenia odložiť až na 24 hodín.
Poznámka: Automatické reštartovanie je v súčasnosti povolené, iba pokiaľ sa zobrazuje prihlasovacia obrazovka alebo prebieha relácia aplikácie v režime kiosku. Toto sa v budúcnosti zmení a pravidlo sa použije bez ohľadu na to, či prebieha relácia akéhokoľvek typu alebo nie.
Hodnota pre pravidlo sa má zadať v sekundách. Hodnoty sa upravia tak, aby mali aspoň 3600 sekúnd (jedna hodina).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Používateľom sa zobrazujú iba tlačiarne pridané na bielu listinu</translation>
<translation id="420512303455129789">Slovník s mapovaním adries URL na boolovské identifikátory, ktoré určujú, či bude prístup k hostiteľovi povolený (true) alebo zablokovaný (false).
Toto pravidlo sa vzťahuje iba na interné používanie prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Oneskorenia uzamknutia obrazovky</translation>
<translation id="423797045246308574">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich stránky, ktoré nemôžu používať generovanie kľúčov. Ak sa vzor webovej adresy nachádza v zozname KeygenAllowedForUrls, toto pravidlo dané výnimky prepíše.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, pre všetky stránky sa použije globálna predvolená hodnota buď z pravidla DefaultKeygenSetting (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="4239720644496144453">V prípade aplikácií pre Android sa nepoužíva vyrovnávacia pamäť. Ak si viacero používateľov nainštaluje rovnakú aplikáciu pre Android, stiahne sa nanovo pre každého používateľa.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nie</translation>
<translation id="4261820385751181068">Jazyk prihlasovacej obrazovky zariadenia</translation>
<translation id="427632463972968153">Určuje parametre, ktoré sa použijú pri hľadaní obrázkov pomocou metódy POST. Pozostáva z párov názov/hodnota oddelených čiarkami. Ak je hodnota parameter šablóny, napr. hodnota {imageThumbnail} v príklade vyššie, bude nahradená údajmi skutočnej miniatúry obrázkov.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nie je nastavené, žiadosť o vyhľadávanie obrázka sa odošle pomocou metódy GET.
Toto pravidlo sa rešpektuje iba v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Nastaví cieľovú verziu pre automatické aktualizácie.
Špecifikuje predponu, na ktorú by sa mala cieľová verzia systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aktualizovať. Ak je na zariadení verzia, ktorá predchádza špecifikovanej predpone, bude aktualizovaná na najnovšiu verziu s danou predponou. Ak je na zariadení novšia verzia, nevykoná sa žiadna akcia (t. j. nedôjde k prechodu na staršiu verziu) a na zariadení zostane aktuálna verzia. Formát predpony funguje na základe komponentov. Príklad:
"" (alebo nenakonfigurované): aktualizácia na najnovšiu dostupnú verziu.
"1412.": aktualizácia na akúkoľvek malú verziu verzie 1412 (napr.. 1412.24.34 alebo 1412.60.2)
"1412.2.": aktualizácia na akúkoľvek malú verziu verzie 1412.2 (napr. 1412.2.34 alebo 1412.2.2)
"1412.24.34": aktualizácia iba na túto konkrétnu verziu
Upozornenie: Neodporúča sa konfigurovať obmedzenia verzií, pretože to môže používateľom zabrániť získavať aktualizácie softvéru a kritické opravy chýb zabezpečenia. Obmedzenie aktualizácií na konkrétnu predponu verzie môže používateľov vystaviť riziku.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Špecifikuje zoznam aplikácií, ktoré môžu byť na uzamknutej obrazovke systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> povolené ako aplikácie na písanie poznámok.
Ak je na uzamknutej obrazovke povolená preferovaná aplikácia na písanie poznámok, na uzamknutej obrazovke bude prvok používateľského rozhrania na spustenie preferovanej aplikácie na písanie poznámok.
Po spustení bude táto aplikácia môcť otvoriť okno aplikácie na uzamknutej obrazovke a vytvárať dátové položky (poznámky) v kontexte uzamknutej obrazovky. Aplikácia bude môcť vytvorené poznámky importovať do primárnej používateľskej relácie (keď bude odomknutá). Na uzamknutej obrazovke sú momentálne podporované iba aplikácie na písanie poznámok prehliadača Chrome.
Ak je toto pravidlo nastavené, používateľ bude môcť povoliť aplikáciu na uzamknutej obrazovke iba v prípade, ak bude ID rozšírenia aplikácie zahrnuté ako hodnota v zozname pravidla.
Preto ak nastavíte toto pravidlo na prázdny zoznam, písanie poznámok bude na uzamknutej obrazovke úplne zakázané.
Upozorňujeme, že pravidlo zahrnujúce ID aplikácie automaticky neznamená, že používateľ bude môcť na uzamknutej obrazovke povoliť príslušnú aplikáciu ako aplikáciu na písanie poznámok – v systéme Chrome 61 je napríklad skupina dostupných aplikácií ďalej obmedzená platformou.
Ak pravidlo ponecháte nenastavené, nebudú existovať žiadne obmedzenia skupiny aplikácií, ktoré používateľ môže povoliť na uzamknutej obrazovke na základe tohto pravidla.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Ovláda, či sú v protokole TLS povolené šifrovacie súpravy DHE</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 alebo novší</translation>
<translation id="4322842393287974810">Povoliť verejnej aplikácii, ktorá sa spúšťa automaticky s nulovým oneskorením, ovládať verziu systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Pridať do oblasti oznámení tlačidlo odhlásenia</translation>
<translation id="4347908978527632940">Ak je nastavená hodnota True a ide o kontrolovaného používateľa, ďalšie aplikácie pre Android sa môžu dopytovať na webové obmedzenia používateľa prostredníctvom poskytovateľa obsahu.
Ak je nastavená hodnota False alebo toto pravidlo nenastavíte, potom poskytovateľ obsahu nevráti žiadne informácie.</translation>
<translation id="436581050240847513">Hlásiť sieťové rozhrania zariadenia</translation>
<translation id="4372704773119750918">Nepovoliť podnikovému používateľovi byť súčasťou viacnásobného profilu (primárneho ani sekundárneho)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Povoliť všetkým stránkam zobrazovať obrázky</translation>
<translation id="437791893267799639">Pravidlo nie je nastavené, zakázať migráciu dát a ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfigurácia vzdialeného overenia s použitím mechanizmu TPM.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> prestane odosielať príležitostné dopyty na server Google s cieľom získať presnú časovú pečiatku. Ak pravidlo nastavíte na hodnotu True alebo ju nenastavíte, tieto dopyty budú povolené.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ručne určiť nastavenia servera proxy</translation>
<translation id="4429220551923452215">Povolí alebo zakáže skratku aplikácií na paneli záložiek.
Ak toto pravidlo nie je nastavené, používateľ si môže vybrať, či sa majú skratku aplikácií zobrazovať v kontextovej ponuke panela záložiek.
Ak je toto pravidlo nakonfigurované, nemôže ho používateľ zmeniť a skratka aplikácií sa zobrazí buď vždy, alebo nikdy.</translation>
<translation id="443665821428652897">Po vypnutí prehliadača vymazať údaje stránok (zastarané)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Určuje zoznam zastaraných funkcií webovej platformy, ktoré budú znova dočasne povolené.
Toto pravidlo umožňuje správcom na obmedzený čas znova povoliť zastarané funkcie webovej platformy. Funkcie sú identifikované podľa značky reťazca a ak budú zodpovedať značkám zahrnutým v tomto pravidle, budú znova povolené.
Ak toto pravidlo nenastavíte alebo ak je zoznam prázdny alebo nezodpovedá niektorej z podporovaných značiek reťazcov, zostanú všetky zastarané funkcie webovej platformy zakázané.
Zatiaľ čo samotné pravidlo podporujú platformy uvedené vyššie, funkcie, ktoré povoľuje, môžu byť k dispozícii na menšom množstve platforiem. Niektoré zastarané funkcie webovej platformy nie je možné znova povoliť. Je možné povoliť iba tie funkcie, ktoré sú výslovne uvedené nižšie (na obmedzený čas, ktorý sa líši podľa funkcie). Všeobecný formát značky reťazca je [NázovZastaranejFunkcie]_EffectiveUntil[rrrrmmdd]. Dôvody na zmenu funkcií webovej platformy nájdete na adrese https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Povoliť zámok, ak je zariadenie nečinné alebo pozastavené</translation>
<translation id="4449545651113180484">Otočiť obrazovku v smere hodinových ručičiek o 270 stupňov</translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokovať súbory cookie tretej strany</translation>
<translation id="4474167089968829729">Povolenie ukladania hesiel do správcu hesiel</translation>
<translation id="4476769083125004742">Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, aplikácie pre Android nebudú môcť pristupovať k informáciám o polohe. Ak nastavíte toto pravidlo na akúkoľvek inú hodnotu alebo ho ponecháte nenastavené, používateľ bude požiadaný o súhlas s prístupom aplikácie k informáciám o polohe.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Vynútenie Bezpečného vyhľadávania</translation>
<translation id="4482640907922304445">Zobrazí tlačidlo Domovská stránka na paneli s nástrojmi prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak toto nastavenie povolíte, tlačidlo Domovská stránka sa bude vždy zobrazovať.
Ak toto nastavenie zakážete, tlačidlo Domovská stránka sa nikdy nezobrazí.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, používatelia ho v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak toto nastavenie ponecháte nenastavené, umožní to používateľovi zvoliť, či chce tlačidlo Domovská stránka zobraziť.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfigurovať webovú adresu stránky na novej karte</translation>
<translation id="4492287494009043413">Zákaz zaznamenávania snímok obrazovky</translation>
<translation id="450537894712826981">Umožňuje nakonfigurovať veľkosť vyrovnávacej pamäte, ktorú služba <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije na ukladanie mediálnych súborov vo vyrovnávacej pamäti na disk.
Ak nastavíte toto pravidlo, služba <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije uvedenú veľkosť vyrovnávacej pamäte bez ohľadu na to, či používateľ určil príznak --media-cache-size. Hodnota určená v tomto pravidle nie je pevnou hraničnou hodnotou, ale skôr návrhom pre systém ukladania do vyrovnávacej pamäte. Každá hodnota menšia ako niekoľko megabajtov je príliš malá a zaokrúhli sa smerom nahor na rozumné minimum.
Ak toto pravidlo bude mať hodnotu 0, použije sa predvolená veľkosť vyrovnávacej pamäte, ale používateľ ju nebude môcť zmeniť.
Ak toto pravidlo nebude nastavené, použije sa predvolená veľkosť a používateľ ju bude môcť prepísať pomocou príznaku --media-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu True alebo ho nenastavíte, funkcia <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude povolená a používatelia ju budú môcť spustiť v ponuke aplikácií, kontextových ponukách na stránke, ovládacích prvkoch médií na weboch podporujúcich funkciu Cast a (ak sa zobrazuje) pomocou ikony panela s nástrojmi funkcie Cast.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, funkcia <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude zakázaná.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Opýtať sa vždy, keď chcú stránky sledovať fyzickú polohu používateľa</translation>
<translation id="4519046672992331730">Vo všeobecnom poli prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí funkciu návrhov pre vyhľadávanie a bráni používateľom toto nastavenie zmeniť.
Ak toto nastavenie povolíte, budú sa zobrazovať návrhy pre vyhľadávanie.
Ak toto nastavenie zakážete, návrhy pre vyhľadávanie sa nikdy nezobrazia.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, používatelia ho v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, povolí sa, no používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, ktoré nemôžu zobrazovať obrázky.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultImagesSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Inštaláciu aplikácií pre Android je možné vynútiť v Správcovskej konzole Google prostredníctvom služby Google Play. Aplikácie pre Android toto pravidlo nepoužívajú.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Názov obmedzenia systému Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Miestne účty na zariadení</translation>
<translation id="4555850956567117258">Povoliť pre používateľa vzdialené overenie</translation>
<translation id="4557134566541205630">Predvolená webová adresa stránky novej karty poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="4600786265870346112">Povoliť veľký kurzor</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfigurácia zoznamu zakázaných položiek pre odosielanie natívnych správ</translation>
<translation id="4617338332148204752">Preskočiť kontrolu metaznačiek v rámci služby <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfigurovať zoznam rozšírení, ktorých inštalácia je povolená</translation>
<translation id="4632343302005518762">Povoliť doplnku <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> spracovávať uvedené typy obsahu</translation>
<translation id="4633786464238689684">Zmení predvolené správanie klávesov v hornom rade na funkčné klávesy.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu pravda (true), klávesy v hornom rade klávesnice budú predvolene plniť príkazy funkčných klávesov. Stlačením klávesu vyhľadávania vrátite ich správanie späť na klávesy pre médiá.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu nepravda (false) alebo ho vôbec nenastavíte, klávesnica bude predvolene plniť príkazy klávesov pre médiá. Príkazy funkčných klávesov bude plniť vtedy, keď podržíte stlačený kláves vyhľadávania.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Názvy hostiteľov pre odosielanie natívnych správ, ktorí budú vynechaní zo zoznamu zakázaných položiek</translation>
<translation id="4650759511838826572">Zakázať schémy protokolu webovej adresy</translation>
<translation id="465099050592230505">Webová adresa Internetového obchodu pre podniky (podpora je ukončená)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Nastavenia správy rozšírení</translation>
<translation id="4668325077104657568">Predvolené nastavenie obrázkov</translation>
<translation id="467236746355332046">Podporované funkcie:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Umožňuje prispôsobiť zoznam vzorov webových adries, ktoré by mal doplnok <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> vždy vykresliť.
Ak toto pravidlo nenastavíte, bude pre všetky webové stránky použitý predvolený vykresľovací modul (ako je určené pravidlom „ChromeFrameRendererSettings“).
Príklady vzorov nájdete na adrese http://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Otvoriť zoznam webových adries</translation>
<translation id="4680961954980851756">Zapnúť automatické dopĺňanie</translation>
<translation id="4722399051042571387">Ak je toto nastavenie nakonfigurované na možnosť False, používatelia nebudú môcť nastaviť slabé ani ľahko uhádnuteľné kódy PIN.
Niekoľko príkladov slabých kódov PIN: kódy PIN obsahujúce iba jedno číslo (1111), kódy PIN so vzostupným radom po sebe nasledujúcich čísel (1234), kódy PIN so zostupnými radom po sebe nasledujúcich čísel (4321) a také, ktoré sa bežne používajú.
Ak bude kód PIN považovaný za slabý, používatelia predvolene dostanú upozornenie, nie chybové hlásenie.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Povoliť prechod cez bránu firewall v smere od klienta vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="4725123658714754485">Určuje, či sa budú Googlu spätne nahlasovať metriky používania a diagnostické údaje vrátane správ o zlyhaní. Ak je pravidlo nastavené na hodnotu True, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bude nahlasovať metriky používania a diagnostické údaje. Ak nie je nakonfigurované alebo je nastavené na hodnotu False, nahlasovanie metrík a diagnostických údajov bude zakázané.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Povolenie služby Android Backup Service</translation>
<translation id="4733471537137819387">Pravidlá týkajúce sa integrovaného overenia pomocou protokolu HTTP</translation>
<translation id="4744190513568488164">Servery, na ktoré môže <ph name="PRODUCT_NAME" /> delegovať poverenia.
Ak chcete zadať niekoľko názvov serverov, oddeľte ich čiarkami. Zástupné znaky (*) sú povolené.
Ak pravidlo nenastavíte, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude delegovať poverenia používateľov ani v prípade, ak je server v sieti intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Certifikát klienta na pripojenie k adrese RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Povolí veľký kurzor (funkcia na uľahčenie prístupu).
Ak toto pravidlo povolíte, bude veľký kurzor vždy zapnutý.
Ak toto pravidlo zakážete, bude veľký kurzor vždy vypnutý.
Ak toto pravidlo povolíte alebo zakážete, používatelia ho nebudú môcť prepísať.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, veľký kurzor bude spočiatku zakázaný, ale používateľ to bude môcť kedykoľvek zmeniť.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfigurácia správania aktualizácie firmvéru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">Odstránia sa najdlhšie neprihlásení používatelia, dokým sa neuvoľní dostatok voľného miesta</translation>
<translation id="4815725774537609998">Toto pravidlo je zastarané, použite namiesto neho režim ProxyMode.
Umožňuje špecifikovať proxy server, ktorý bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používať, a bráni používateľom zmeniť nastavenia proxy servera.
Ak sa rozhodnete proxy server nikdy nepoužívať a vždy sa pripájať ručne, všetky ostatné možnosti budú ignorované.
Ak sa rozhodnete používať systémové nastavenia proxy servera alebo proxy server zisťovať automaticky, všetky ostatné možnosti budú ignorované.
Ak zvolíte možnosť ručného nastavenia proxy servera, môžete vybrať ďalšie možnosti v častiach „Adresa alebo webová adresa proxy servera“, „Webová adresa súboru .pac servera proxy“ a „Zoznam pravidiel vynechania proxy servera oddelených čiarkami“.
Aplikácie ARC bude môcť používať iba proxy server HTTP s najvyššou prioritou.
Podrobné príklady nájdete na adrese
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ak toto nastavenie povolíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude ignorovať všetky možnosti týkajúce sa proxy serverov zadané pomocou príkazového riadka.
Ak toto pravidlo nenastavíte, používateľom umožníte zvoliť vlastné nastavenia proxy servera.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Povoliť používateľovi v podnikovej sieti stať sa hlavným aj sekundárnym používateľom (predvolené správanie pre používateľov, ktorí nie sú spravovaní)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Akcia, ktorá sa má vykonať po uplynutí určitého času nečinnosti počas prevádzky na batérii</translation>
<translation id="4834526953114077364">Odstránia sa najdlhšie neprihlásení používatelia (ktorí sa neprihlásili za posledné 3 mesiace), dokým sa neuvoľní dostatok voľného miesta</translation>
<translation id="4838572175671839397">Obsahuje regulárny výraz, ktorý sa používa na určenie toho, ktorí používatelia sa môžu prihlásiť do prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak sa používateľ pokúsi prihlásiť pomocou používateľského mena, ktoré sa nezhoduje s týmto vzorom, zobrazí sa príslušná chyba.
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo je prázdne, akýkoľvek používateľ sa môže prihlásiť do prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Povoliť režim celej obrazovky</translation>
<translation id="4869787217450099946">Určuje, či sú povolené uzamknutia obrazovky v aktívnom režime. Rozšírenia môžu o uzamknutie obrazovky v aktívnom režime požiadať prostredníctvom rozhrania API na správu napájania pre rozšírenia.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True alebo nie je nastavené vôbec, uzamknutia obrazovky v aktívnom režime budú pre správu napájania povolené.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, budú sa žiadosti o uzamknutie obrazovky v aktívnom režime ignorovať.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maximálna povolená verzia SSL</translation>
<translation id="4881315447528084360">Umožňuje špecifikovať zoznam aplikácií a rozšírení, ktoré sa inštalujú potichu,
bez interakcie s používateľom a ktoré používateľ nemôže odinštalovať
ani deaktivovať. Všetky povolenia vyžadované aplikáciami/rozšíreniami sú
bezpodmienečne udelené bez interakcie s používateľom,
a to vrátane všetkých ďalších povolení vyžiadaných budúcimi verziami
daných aplikácií/rozšírení. Ďalej sa udeľujú povolenia pre rozhrania API
rozšírení enterprise.deviceAttributes a enterprise.platformKeys.
(Tieto dve rozhrania sú k dispozícii iba pre aplikácie/rozšírenia, ktorých inštalácia bola vynútená.)
Tieto pravidlá sú uprednostnené pred potenciálne konfliktnými pravidlami <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />. Ak je z tohto zoznamu odstránená aplikácia alebo rozšírenie, ktorého inštalácia v minulosti bola vynútená, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ich automaticky odinštaluje.
V prípade inštancií systému Windows nepripojených k doméne <ph name="MS_AD_NAME" /> sa vynucuje inštalácia iba rozšírení uvedených v Internetovom obchode Chrome.
Všimnite si, že zdrojový kód jednotlivých rozšírení je možné pozmeniť pomocou nástrojov pre vývojárov (t. j. potenciálne tým znefunkčniť dané rozšírenie). Ak sa toho obávate, nastavte pravidlo <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Každá položka zoznamu je reťazec s identifikátorom rozšírenia a webovou adresou aktualizácie oddelenou bodkočiarkou (<ph name="SEMICOLON" />). Identifikátor rozšírenia je reťazec pozostávajúci z 32 písmen a nájdete ho napríklad v adrese <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />, keď prejdete do režimu pre vývojárov. Webová adresa aktualizácie by mala odkazovať na dokument XML manifestu aktualizácie tak, ako je to uvedené na adrese <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Upozorňujeme, že webová adresa aktualizácie nastavená v tom pravidle sa používa iba na prvotnú inštaláciu; nasledujúce aktualizácie rozšírenia využívajú webovú adresu aktualizácie uvedenú v manifeste rozšírenia.
Napríklad pravidlo <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> nainštaluje aplikáciu <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> zo štandardnej webovej adresy aktualizácie Internetového obchodu Chrome. Ďalšie informácie o hostení rozšírení si môžete prečítať na adrese <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Ak toto pravidlo nenastavíte, nebudú sa automaticky inštalovať žiadne aplikácie ani rozšírenia a používateľ môže odinštalovať ľubovoľnú aplikáciu alebo rozšírenie v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Určuje parametre, ktoré sa použijú pri hľadaní návrhov pomocou metódy POST. Pozostáva z párov názov/hodnota oddelených čiarkami. Ak je hodnota parameter šablóny, napr. hodnota {searchTerms} v príklade vyššie, bude nahradená údajmi skutočných vyhľadávaných výrazov.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nie je nastavené, žiadosť o vyhľadávanie návrhu sa odošle pomocou metódy GET.
Toto pravidlo sa rešpektuje iba v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter kontrolujúci umiestnenie vyhľadávacích výrazov pre predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="4899708173828500852">Povoliť Bezpečné prehliadanie</translation>
<translation id="4906194810004762807">Frekvencia obnovenia pravidiel pre zariadenie</translation>
<translation id="494613465159630803">Prijímač Cast</translation>
<translation id="4962262530309732070">Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť True alebo nie je nakonfigurované, <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí pridanie osoby prostredníctvom správcu používateľov.
Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nepovolí vytvorenie nového profilu prostredníctvom správcu používateľov.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Umožňuje vám uviesť zoznam vzorov webových adries, ktorý uvádza webové stránky, pre ktoré by mal prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> automaticky vybrať certifikát klienta (ak stránky vyžadujú certifikát).
Hodnota musí byť pole slovníkov JSON prevedených na reťazce. Každý slovník musí mať tvar { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, kde $URL_PATTERN je vzor nastavenia obsahu. $FILTER obmedzuje certifikáty klienta, z ktorých bude prehliadač automaticky vyberať. Nezávisle od filtra budú vybraté iba tie certifikáty, ktoré zodpovedajú žiadosti servera o certifikát. Ak má $FILTER tvar { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, budú navyše vybraté iba tie certifikáty klienta, ktoré boli vydané certifikátom s bežným názvom $ISSUER_CN. Ak je $FILTER prázdny slovník {}, výber certifikátov klienta nie je nijako ďalej obmedzený.
{/}{}
Ak toto pravidlo nenastavíte, automatický výber sa nevykoná pre žiadne webové stránky.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Ak nastavíte pravidlo OffHours, zadané pravidlá zariadenia budú ignorované (použite predvolené nastavenia týchto pravidiel) počas stanovených časových intervalov. Chrome znova začne používať pravidlá zariadenia, keď sa obdobie pravidla OffHours začne alebo skončí. Používateľ bude upozornený a systém vynúti jeho odhlásenie, keď sa časové obdobie pravidla OffHours skončí a nastavenia pravidiel zariadenia sa zmenia (t. j. keď sa používateľ prihlási pomocou účtu, ktorý nie je povolený).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Typ údajov:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Povoliť spúšťanie zastaraných doplnkov</translation>
<translation id="4988291787868618635">Akcia po určitej dobe nečinnosti</translation>
<translation id="4995548127349206948">Či je povolené overenie totožnosti NTLMv2</translation>
<translation id="5047604665028708335">Povoliť prístup ku stránkam mimo balíkov obsahu</translation>
<translation id="5052081091120171147">Ak je toto pravidlo povolené, história prehliadania bude importovaná z aktuálneho predvoleného prehliadača. Povolenie tohto pravidla má vplyv aj na dialógové okno importu.
Ak je zakázané, história prehliadania nebude importovaná.
Ak nie je nastavené, môže sa používateľovi zobraziť výzva, či chce históriu prehliadania importovať, alebo môže import prebehnúť automaticky.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Lupa obrazovky je vypnutá</translation>
<translation id="5067143124345820993">Zoznam používateľov s povolením na prihlásenie</translation>
<translation id="5068140065960598044">Pravidlá používania cloudu v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> prepíšu pravidlá zariadenia.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Zakázať ukážku pred tlačou</translation>
<translation id="5090209345759901501">Rozšíriť obsah Flash na všetok obsah</translation>
<translation id="5105313908130842249">Oneskorenie uzamknutia obrazovky pri napájaní z batérie</translation>
<translation id="5108031557082757679">Zakázané podnikové tlačiarne zariadenia</translation>
<translation id="5130288486815037971">Ovláda, či sú v protokole TLS povolené šifrovacie súpravy RC4</translation>
<translation id="5141670636904227950">Nastaviť predvolený typ lupy obrazovky, ktorý je povolený na prihlasovacej obrazovke</translation>
<translation id="5142301680741828703">Vždy vykreslovať nasledujúce vzory webových adries v doplnku <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Umožňuje nastaviť dodatočné parametre, ktoré doplnok <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> pri spúšťaní aplikácie <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije.
Ak toto pravidlo nie je nastavené, použije sa predvolený príkazový riadok.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Ako často sa odosielajú sledovacie sieťové pakety (v milisekundách).
Ak toto pravidlo nie je nastavené, použije sa predvolená frekvencia tri minúty. Minimálna
frekvencia je 30 sekúnd a maximálna 24 hodín – hodnoty mimo tohto rozsahu budú prispôsobené na príslušnú hranicu.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurácia služby Disk Google v systéme <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Umožňuje určiť rozšírenia, ktorých sa netýka zoznam zakázaných rozšírení. Ak je v zozname uvedená hodnota *, znamená to, že sa v ňom nachádzajú všetky rozšírenia a používatelia môžu inštalovať len tie, ktoré sú uvedené v zozname povolených rozšírení. V predvolenom nastavení sú všetky rozšírenia povolené. Ak však boli všetky rozšírenia pridané do zoznamu zakázaných rozšírení pomocou pravidla, je možné toto pravidlo nahradiť pomocou zoznamu povolených rozšírení.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Povoľuje využívať alternatívne chybové stránky vopred definované v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> (napr. webová stránka sa nenašla) a bráni používateľom toto nastavenie zmeniť.
Ak toto nastavenie povolíte, budú sa používať alternatívne chybové stránky.
Ak toto nastavenie zakážete, alternatívne chybové stránky sa používať nebudú.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, používatelia ho v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak bude toto nastavenie ponecháte nenastavené, povolí sa, no používateľ to bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Umožňuje blokovať režim pre vývojárov.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu Pravda, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zabráni zariadeniu, aby sa reštartovalo v režime pre vývojárov. Systém odmietne reštartovanie a ak je zapnutý prepínač pre vývojárov, zobrazí chybovú obrazovku.
Ak toto pravidlo nenastavíte alebo ho nastavíte na hodnotu Nepravda, režim pre vývojárov bude na zariadení naďalej dostupný.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, ktoré nemôžu zobrazovať upozornenia.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultNotificationsSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="5219844027738217407">V prípade aplikácii pre Android toto pravidlo ovplyvňuje iba mikrofón. Keď je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, mikrofón je stlmený pre všetky aplikácie pre Android (bez výnimiek).</translation>
<translation id="523505283826916779">Nastavenia zjednodušenia prístupu</translation>
<translation id="5247006254130721952">Blokovať nebezpečné súbory na stiahnutie</translation>
<translation id="5255162913209987122">Odporúča sa</translation>
<translation id="527237119693897329">Umožňuje určiť tých hostiteľov pre odosielanie natívnych správ, ktorí nebudú načítaní.
Hodnota * v zozname zakázaných položiek znamená, že všetci hostitelia pre odosielanie natívnych správ sú zakázaní. Povolení budú iba tí, ktorí sú výslovne uvedení na bielej listine.
Ak toto pravidlo nebude nastavené, produkt <ph name="PRODUCT_NAME" /> načíta všetkých nainštalovaných hostiteľov pre odosielanie natívnych správ.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Ak pravidlo nastavíte na hodnotu True, používateľ môže pomocou hardvéru zariadení Chrome diaľkovo overiť svoju identitu pre certifikačnú autoritu (CA) ochrany súkromia prostredníctvom metódy <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> rozhrania <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />.
Ak je nastavené na možnosť False alebo nie je nenastavené,
volania rozhrania API zlyhajú a nahlásia kód chyby.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Ak toto pravidlo nastavíte, rozsah portov UDP používaných rozhraním WebRTC bude obmedzovaný na špecifikovaný interval portov (vrátane koncových bodov).
Ak toto pravidlo nenastavíte, použijete prázdny reťazec alebo neplatný rozsah portov, rozhranie WebRTC bude môcť použiť ľubovoľný dostupný miestny port UDP.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Určiť zoznam doplnkov, ktoré môže používateľ povoliť alebo zakázať</translation>
<translation id="5302612588919538756">Podpora tohto pravidla je ukončená. Skúste namiesto toho použiť pravidlo SyncDisabled.
Umožňuje prihlásenie používateľa do prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak toto pravidlo nastavíte, môžete nakonfigurovať, či má používateľ povolenie na prihlásenie do prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť False, zabránite tým fungovaniu aplikácií a rozšírení, ktoré používajú rozhranie chrome.identity API. Zvážte radšej použitie pravidla SyncDisabled.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Určuje časové obdobie bez zásahu používateľa, po ktorom sa pri napájaní zariadenia z batérie zobrazí okno s upozornením.
Ak je pravidlo nastavené, určuje časové obdobie nečinnosti používateľa, po uplynutí ktorého aplikácia <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazí okno s upozornením, že sa vykoná akcia z dôvodu nečinnosti.
Ak pravidlo nie je nastavené, okno s upozornením sa nezobrazí.
Hodnota pravidla by mala byť stanovená v milisekundách. Hodnoty musia byť menšie alebo rovnaké ako oneskorenie z nečinnosti.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Dostupnosť režimu Inkognito</translation>
<translation id="5318185076587284965">Povolí hostiteľovi vzdialeného prístupu používať servery typu relay</translation>
<translation id="5323128137188992869">Umožňuje povoliť prenášanie obsahu do zariadenia pomocou funkcie <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu False, používatelia nebudú môcť do svojho zariadenia prenášať obsah. Ak ho nastavíte na hodnotu True, používatelia budú môcť prenášať obsah. Ak ho nenastavíte, používatelia nebudú môcť prenášať obsah do registrovaných zariadení Chrome OS, ale v prípade iných zariadení to bude povolené.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Povoliť doplnku <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> spracovávať nasledujúce typy obsahu</translation>
<translation id="5365946944967967336">Zobraziť tlačidlo Domov na paneli s nástrojmi</translation>
<translation id="5366977351895725771">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false, bude vytváranie a prihlasovanie kontrolovaných používateľov zakázané. Všetci existujúci kontrolovaní používatelia budú stále k dispozícii.
Ak toto pravidlo nenakonfigurujete alebo ho nastavíte na hodnotu true, tento používateľ bude môcť vytvárať a spravovať kontrolovaných používateľov.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Umožňuje nastaviť, či môžu webové stránky zobrazovať upozornenia na pracovnej ploche. Zobrazovanie upozornení na pracovnej ploche je možné nakonfigurovať tak, že bude v predvolenom nastavení buď umožnené, alebo zamietnuté. Tiež je možné nastaviť, aby sa pri pokuse webových stránok o zobrazenie upozornení na pracovnej ploche zobrazila používateľovi výzva.
Ak bude toto nastavenie ponechané nenastavené, použije sa pravidlo „AskNotifications“ a používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="538108065117008131">Povoliť doplnku <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> spracovávať tieto typy obsahu.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Zvolí stratégiu, ktorá sa použije na uvoľnenie miesta na disku počas automatického čistenia (ktorej podpora bola ukončená)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Informácie o stave Androidu sa odosielajú späť na
server.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False alebo nie je nastavené, nebudú sa hlásiť žiadne informácie o stave.
Ak je nastavené na hodnotu True, informácie o stave sa budú nahlasovať.
Toto pravidlo platí iba vtedy, keď sú povolené aplikácie pre Android.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Povoľuje zakrývanie hostiteľov vzdialeného prístupu počas nadviazaného spojenia.
Ak je toto nastavenie povolené, fyzické zariadenia vstupu a výstupu hostiteľa budú počas prebiehajúceho vzdialeného spojenia zakázané.
Ak je toto nastavenie zakázané alebo nenastavené, miestni aj vzdialení používatelia môžu počas zdieľania komunikovať s hostiteľom.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Umožňuje konfigurovať, ktoré rozloženia klávesnice sú povolené na prihlasovacej obrazovke v systéme <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ak toto pravidlo nastavíte na zoznam identifikátorov metód vstupu, príslušné metódy vstupu budú k dispozícii na prihlasovacej obrazovke. Predvolená bude prvá uvedená metóda vstupu. Keď je na prihlasovacej obrazovke zameraná sekcia konkrétneho používateľa, bude okrem metód vstupu definovaných týmto pravidlom k dispozícii aj metóda vstupu, ktorú používateľ naposledy použil. Ak toto pravidlo nie je nastavené, metódy vstupu na prihlasovacej obrazovke budú vychádzať z jazyka, v ktorom sa spúšťa prihlasovacia obrazovka. Hodnoty, ktoré nie sú platnými identifikátormi metód vstupu, sa budú ignorovať.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Ak je toto pravidlo povolené, vyhľadávače budú importované z aktuálneho predvoleného prehliadača. Povolenie tohto pravidla má vplyv aj na dialógové okno importu.
Ak je zakázané, predvolený vyhľadávač nebude importovaný.
Ak nie je nastavené, môže sa používateľovi zobraziť výzva, či chce vyhľadávač importovať, alebo môže import prebehnúť automaticky.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Názov obmedzenia Android WebView:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Povoliť nahlasovanie informácií o pamäti (veľkosť hromady kódu JavaScript) stránke (zamietnuté)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Povoliť v prehliadači režim pre hostí</translation>
<translation id="5457924070961220141">Umožňuje konfigurovať vykresľovací modul HTML, keď je nainštalovaný doplnok <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
V predvolenom nastavení, ktoré sa používa v prípade, ak je toto pravidlo ponechané nenastavené, môže vykresľovanie vykonávať hostiteľský prehliadač. Toto nastavenie však môžete prepísať a namiesto toho vykresľovať stránky HTML pomocou doplnku <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Umožňuje nakonfigurovať nastavenia pre spravovaných používateľov.</translation>
<translation id="546726650689747237">Oneskorenie zníženia jasu obrazovky pri používaní napájacieho zdroja</translation>
<translation id="5469484020713359236">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, ktoré môžu nastavovať súbory cookie.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultCookiesSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Blokovať obrázky na týchto weboch</translation>
<translation id="5475361623548884387">Povoliť tlač</translation>
<translation id="5499375345075963939">Toto pravidlo je aktívne iba v režime predaja.
Keď je hodnota pravidla nastavená a nerovná sa 0, aktuálne prihlásený používateľ ukážky bude automaticky odhlásený po uplynutí zadanej dĺžky nečinnosti.
Hodnota pravidla musí byť zadaná v milisekundách.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Povoliť panel so záložkami</translation>
<translation id="5512418063782665071">Webová adresa domovskej stránky</translation>
<translation id="5523812257194833591">Verejná relácia, do ktorej sa zariadenie po oneskorení automaticky prihlási.
Ak je pravidlo nastavené, zariadenie sa po uplynutí určitého časového obdobia nečinnosti používateľa na prihlasovacej obrazovke automaticky prihlási do určenej relácie. Verejná relácia už musí byť nakonfigurovaná (prečítajte si časť |DeviceLocalAccounts|).
Ak pravidlo nastavené nie je, automatické prihlásenie nenastane.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Určuje interval (v ms), v ktorom budú službe správy zariadenia odosielané žiadosti o informácie o pravidlách pre zariadenie.
Nastavením tohto pravidla bude prepísaná predvolená hodnota 3 hodiny. Platné hodnoty pre toto pravidlo sa pohybujú v rozmedzí od 1800000 (30 minút) do 86400000 (1 deň). Hodnoty mimo daného rozsahu budú upravené na príslušnú medznú hodnotu.
Ak toto pravidlo nenastavíte, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> použije predvolenú hodnotu – 3 hodiny.
Upozorňujeme, že ak platforma podporuje upozornenia na pravidlá, oneskorenie obnovenia bude nastavené na 24 hodín (všetky predvolené nastavenia a hodnota určená v tomto pravidle budú ignorované), pretože sa očakáva, že upozornenia na pravidlá vynútia automatické obnovenie po každej zmene pravidiel. Častejšie obnovenia sú preto zbytočné.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Blokovať potenciálne nebezpečné súbory na stiahnutie</translation>
<translation id="5535973522252703021">Zoznam povolených serverov delegovania protokolu Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Povoliť všetkým webom automaticky spúšťať doplnok <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">Toto pravidlo nemá žiaden vplyv na aplikácie pre Android.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Pridá parameter k načítaniu počiatočnej hodnoty variácie v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak je pravidlo stanovené, pridá sa k webovej adrese parameter dopytu s názvom „obmedziť“, ktorý sa použije na načítanie počiatočnej hodnoty variácie. Hodnota parametra bude predstavovať hodnotu stanovenú v tomto pravidle.
Ak pravidlo stanovené nie je, webová adresa počiatočnej hodnoty variácie sa nezmení.</translation>
<translation id="556941986578702361">Ovláda nastavenie automatického skrývania poličky systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu AlwaysAutoHideShelf, polička sa bude skrývať automaticky.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu NeverAutoHideShelf, polička sa nebude nikdy skrývať automaticky.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nemôžu zmeniť ani nahradiť.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, používatelia si môžu sami zvoliť, či sa bude polička skrývať automaticky.</translation>
<translation id="557360560705413259">Keď povolíte toto nastavenie, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude priraďovať názov hostiteľa pomocou atribútu commonName z certifikátu servera, ak v certifikáte chýba rozšírenie subjectAlternativeName. Musí sa však úspešne overiť a naviazať na miestne nainštalované certifikáty CA.
Upozorňujeme, že toto nastavenie sa neodporúča, pretože môže dôjsť k obchádzaniu rozšírenia nameConstraints obmedzujúceho názvy hostiteľa, pre ktoré je možné autorizovať daný certifikát.
Ak toto pravidlo nenastavíte alebo nastavíte na možnosť False, certifikáty servera bez rozšírenia subjectAlternativeName, ktoré obsahujú názov DNS alebo adresu IP, nebudú považované za dôveryhodné.</translation>
<translation id="557658534286111200">Povolí alebo zakáže úpravu záložiek</translation>
<translation id="5586942249556966598">Nevykonať žiadnu akciu</translation>
<translation id="5630352020869108293">Obnoviť poslednú reláciu</translation>
<translation id="5645779841392247734">Povoliť súbory cookie na týchto webových stránkach</translation>
<translation id="5693469654327063861">Povoliť migráciu dát</translation>
<translation id="5694594914843889579">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, externé úložisko sa nezobrazí v prehliadači súborov.
Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky typy pamäťových médií, ako sú prenosné disky USB, externé pevné disky, SD karty a ďalšie typy pamäťových kariet, optické úložiská a pod. Na interné úložisko sa nevzťahuje, takže položky v priečinku Stiahnuté súbory je možné otvoriť. Toto pravidlo tiež nemá žiadny vplyv na službu Disk Google.
Ak je toto nastavenie zakázané alebo nie je nakonfigurované, používatelia môžu v zariadeniach používať všetky podporované typy externých úložísk.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Nahlásiť používateľov zariadenia</translation>
<translation id="570062449808736508">Ak je toto pravidlo nastavené na reťazec, ktorý neobsahuje prázdne hodnoty, zobrazenie WebView bude čítať obmedzenia týkajúce sa webových adries od poskytovateľa obsahu s uvedeným názvom autority.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Keď je toto nastavenie povolené, <ph name="PRODUCT_NAME" /> vždy vykoná kontrolu odvolania certifikátov servera, ktoré sú úspešne overené a podpísané miestne nainštalovanými certifikátmi CA.
Ak <ph name="PRODUCT_NAME" /> nedokáže získať informácie o stave odvolania, budú sa takéto certifikáty považovať za odvolané („ťažké zlyhanie“).
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo ak je nastavené na možnosť False, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije existujúce nastavenia kontroly odvolania online.</translation>
<translation id="572720239788271400">Umožňuje aktualizácie komponentov v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">Povoliť vytváranie roamingových kópií údajov profilu v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">Importovať údaje automatického dopĺňania formulárov z predvoleného prehliadača pri prvom spustení</translation>
<translation id="5765780083710877561">Popis:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Verzia pre vývojárov (môže byť nestabilná)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Webová adresa vyhľadávania predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="5776485039795852974">Opýtať sa vždy, keď chcú stránky zobrazovať upozornenia na pracovnej ploche</translation>
<translation id="5781412041848781654">Určuje, ktorá knižnica GSSAPI sa má použiť na overenie HTTP. Môžete nastaviť buď len názov knižnice, alebo úplnú cestu.
Ak nenastavíte žiadnu možnosť, <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije predvolený názov knižnice.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém pri napájaní z batérie vykoná príslušnú akciu.
Ak je toto pravidlo nastavené, určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> vykoná príslušnú akciu. Túto akciu je možné nakonfigurovať samostatne.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, použije sa predvolená doba.
Hodnota pravidla by mala byť uvedená v milisekundách.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Toto pravidlo povoľuje podporu protokolu HTTP/0.9 na portoch, ktoré nie sú predvolené</translation>
<translation id="5809728392451418079">Nastaviť zobrazovaný názov pre miestne účty na zariadení</translation>
<translation id="5814301096961727113">Nastaviť predvolený stav hlasovej odozvy na prihlasovacej obrazovke</translation>
<translation id="5815129011704381141">Automaticky reštartovať po aktualizácii</translation>
<translation id="5815353477778354428">Umožňuje nakonfigurovať adresár, ktorý prehliadač <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> použije na ukladanie údajov používateľa.
Ak toto pravidlo nastavíte, prehliadač <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> bude používať zadaný adresár.
Zoznam premenných, ktoré sa dajú použiť, nájdete na adrese http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ak toto pravidlo nenastavíte, použije sa predvolený adresár profilu.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Určuje, či môže používateľ v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> otvoriť stránky v režime Inkognito.
Ak vyberiete možnosť „Povolené“ alebo bude pravidlo ponechané nenastavené, stránky sa v režime Inkognito budú dať otvoriť.
Ak vyberiete možnosť „Zakázané“, stránky v režime Inkognito nebude možné otvoriť.
Ak vyberiete možnosť „Vynútené“, stránky bude možné otvoriť LEN v režime Inkognito.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Obmedzí rozsah portov UDP používaných hostiteľom vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="5862253018042179045">Nastaví predvolený stav hlasovej odozvy (funkcia na uľahčenie prístupu) na prihlasovacej obrazovke.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true, pri zobrazení prihlasovacej obrazovky sa povolí hlasová odozva.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, pri zobrazení prihlasovacej obrazovky sa hlasová odozva zakáže.
Ak nastavíte toto pravidlo, používatelia ho budú môcť dočasne prepísať povolením alebo zakázaním hlasovej odozvy. Voľba používateľa však nie je trvalá a predvolené nastavenie sa obnoví zakaždým, keď sa znova zobrazí prihlasovacia obrazovka alebo používateľ bude na prihlasovacej obrazovke nečinný po dobu jednej minúty.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, bude hlasová odozva pri prvom zobrazení prihlasovacej obrazovky zakázaná. Používatelia budú môcť hlasovú odozvu kedykoľvek povoliť alebo zakázať a jej stav na prihlasovacej obrazovke sa zachová aj po zmene používateľov.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Konfigurácia siete na úrovni používateľa</translation>
<translation id="588135807064822874">Povoliť Vyhľadávanie klepnutím</translation>
<translation id="5883015257301027298">Predvolené nastavenie súborov cookie</translation>
<translation id="5887414688706570295">Konfiguruje predponu TalkGadget, ktorú budú používať hostitelia vzdialeného prístupu, a bráni používateľom, aby ju zmenili.
Ak je táto predpona určená, pridá sa pred základný názov modulu TalkGadget, čím vznikne celý názov domény TalkGadget. Základný názov domény TalkGadget je „.talkgadget.google.com“.
Ak je toto nastavenie povolené, budú hostitelia pri pristupovaní k doméne TalkGadget používať vlastný názov domény namiesto predvoleného názvu.
Ak je toto nastavenie zakázané alebo nie je nastavené, pre všetkých hostiteľov sa použije predvolený názov domény TalkGadget (chromoting-host.talkgadget.google.com).
Nastavenie tohto pravidla nemá žiadny vplyv na klientov so vzdialeným prístupom, ktorí budú k doméne TalkGadget pristupovať vždy pomocou adresy chromoting-client.talkgadget.google.com.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Ak je toto nastavenie povolené, žiadosti o overenie gnubby budú sprostredkované cez vzdialené pripojenie hostiteľa.
Ak je toto nastavenie zakázané alebo nie je nakonfigurované, žiadosti o overenie gnubby nebudú sprostredkované.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Keď je v Androide prihlásených viacero používateľov, môže aplikácie používať iba hlavný používateľ.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať obmedzenie rýchlosti siete.
Platí pre všetkých používateľov a rozhrania na zariadení. Po nastavení tohto pravidla
bude rýchlosť obmedzovaná, dokým ho nezmeníte alebo nezakážete.
Ak je nastavené na hodnotu False, rýchlosť nie je obmedzovaná.
Ak je nastavené na hodnotu True, rýchlosť systému je obmedzovaná, aby sa dosiahli zadané rýchlosti nahrávania a sťahovania (v kilobitoch za sekundu).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Povoliť stiahnutia automatických aktualizácií prostredníctvom protokolu HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Nastaví predvolený stav veľkého kurzora (funkcia na uľahčenie prístupu) na prihlasovacej obrazovke.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true, pri zobrazení prihlasovacej obrazovky sa povolí veľký kurzor.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, pri zobrazení prihlasovacej obrazovky sa veľký kurzor zakáže.
Ak nastavíte toto pravidlo, používatelia ho budú môcť dočasne prepísať povolením alebo zakázaním veľkého kurzora. Voľba používateľa však nie je trvalá a predvolené nastavenie sa obnoví zakaždým, keď sa znova zobrazí prihlasovacia obrazovka alebo používateľ bude na prihlasovacej obrazovke nečinný počas jednej minúty.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, bude veľký kurzor pri prvom zobrazení prihlasovacej obrazovky zakázaný. Používatelia budú môcť veľký kurzor kedykoľvek povoliť alebo zakázať a jeho stav na prihlasovacej obrazovke sa zachová aj po zmene používateľov.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Pomocou tohto pravidla sa dajú tiež pripnúť aplikácie pre Android.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Vynucuje vyhľadávanie dopytov vo Vyhľadávaní Google na webe pomocou aktívneho Bezpečného vyhľadávania a zabraňuje používateľom toto nastavenie zmeniť.
Ak toto nastavenie povolíte, Bezpečné vyhľadávanie bude vo Vyhľadávaní Google vždy aktívne.
Ak toto nastavenie zakážete alebo nenastavíte žiadnu hodnotu, Bezpečné vyhľadávanie vo Vyhľadávaní Google vynucované nebude.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Verzia beta</translation>
<translation id="5950205771952201658">Vzhľadom na to, že kontroly online odvolania s príznakom soft-fail neposkytujú žiadne účinné bezpečnostné výhody, sú v predvolenom nastavení aplikácie <ph name="PRODUCT_NAME" /> verzie 19 alebo vyššej deaktivované. Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, predchádzajúce správanie sa obnoví a budú sa vykonávať kontroly online OCSP/CRL.
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo je nastavené na hodnotu false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude v aplikácii <ph name="PRODUCT_NAME" /> verzie 19 alebo novšej vykonávať kontroly online odvolania.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Rozšírenia s povolením používať vzdialené overenie API</translation>
<translation id="5983708779415553259">Predvolené správanie pre webové stránky, ktoré sa nenachádzajú v žiadnom obsahovom balíku</translation>
<translation id="5997543603646547632">Používať v predvolenom nastavení 24-hodinový formát hodín</translation>
<translation id="6005179188836322782">Umožňuje povoliť funkciu Bezpečné prehliadanie <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabráni používateľom zmeniť toto nastavenie.
Ak toto nastavenie povolíte, Bezpečné prehliadanie bude vždy zapnuté.
Ak toto nastavenie zakážete, Bezpečné prehliadanie bude vždy vypnuté.
Ak toto pravidlo povolíte alebo zakážete, používatelia nemôžu zmeniť ani prepísať „Povoliť ochranu pred phishingom a malvérom“ v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, funkcia bude povolená, ale používateľ to bude môcť zmeniť.
Ďalšie informácie o Bezpečnom prehliadaní získate na adrese https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Zobrazí systémové dialógové okno tlače namiesto ukážky tlače.
Ak je toto nastavenie povolené a používateľ chce stránku vytlačiť, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> otvorí systémové dialógové okno tlače namiesto vstavanej ukážky tlače.
Ak toto pravidlo nastavené nie je alebo je nastavené na hodnotu False, príkazy na tlač spustia obrazovku ukážky tlače.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Akcia pri spustení</translation>
<translation id="6023030044732320798">Určuje skupinu pravidiel, ktoré budú postúpené na spustenie ARC. Hodnota musí mať platný formát JSON.
Pomocou tohto pravidla je možné konfigurovať, ktoré aplikácie pre Android sa automaticky nainštalujú do zariadenia:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Identifikátor aplikácie pre Android, napr. „com.google.android.gm“ pre Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Určí spôsob inštalácie aplikácie. OPTIONAL (VOLITEĽNÁ): Aplikácia sa nenainštaluje automaticky, ale môže ju nainštalovať používateľ. Ide o predvolené nastavenie, ak pravidlo nie je určené. PRELOAD (PREDINŠTALOVANÁ): Aplikácia sa nainštaluje automaticky, ale používateľ ju môže odinštalovať. FORCE_INSTALLED (VYNÚTENE NAINŠTALOVANÁ): Aplikácia sa nainštaluje automaticky a používateľ ju nemôže odinštalovať. BLOCKED (BLOKOVANÁ): Aplikácia je blokovaná a nedá sa nainštalovať. Ak bola aplikácia nainštalovaná v rámci predchádzajúceho pravidla, odinštaluje sa.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Pravidlo na udeľovanie žiadostí o povolenie aplikáciám. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED (PRAVIDLO POVOLENÍ NIE JE URČENÉ): Pravidlo nie je určené. Ak pre povolenie na akejkoľvek úrovni nie je určené žiadne pravidlo, predvolene sa použije nastavenie PROMPT (VYZVAŤ). PROMPT (VYZVAŤ): Používateľ bude vyzvaný udeliť povolenie. GRANT (UDELIŤ): Povolenie bude udelené automaticky. DENY (ZAMIETNUŤ): Povolenie bude automaticky zamietnuté.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Konfiguračný objekt JSON špecifický pre aplikáciu s nastavenými pármi kľúč-hodnota, napr. „"managedConfiguration": { "kľúč": hodnota, "kľúč": hodnota }“. Kľúče sú definované v manifeste aplikácie.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Ak chcete pripnúť aplikácie do spúšťača, pozrite si pravidlo PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">Webová adresa dynamického vyhľadávania predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="603410445099326293">Parametre pre webovú adresu návrhov, ktorá používa metódu POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Povoliť prechod cez bránu firewall v smere od hostiteľa vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="6070667616071269965">Rozloženie klávesnice na prihlasovacej obrazovke zariadenia</translation>
<translation id="6074963268421707432">Nepovoliť žiadnym stránkam zobrazovať upozornenia na pracovnej ploche</translation>
<translation id="6076099373507468537">Definuje zoznam zariadení USB, ktoré je možné odpojiť od ovládača jadra, aby sa dali použiť prostredníctvom rozhrania chrome.usb API priamo vo webovej aplikácii. Vstupné hodnoty sú páry identifikátor dodávateľa USB – identifikátor produktu na určenie konkrétneho hardvéru.
Ak toto pravidlo nenakonfigurujete, zoznam odpojiteľných zariadení USB bude prázdny.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (klienty Windows):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Umožnite vzdialeným používateľom interagovať počas relácií vzdialenej pomoci s privilegovanými oknami</translation>
<translation id="6095999036251797924">Stanovuje čas, počas ktorého nebol zadaný žiadny vstup používateľa, a po ktorého uplynutí sa pri používaní napájacieho zdroja alebo batérie uzamkne obrazovka.
Ak je tento čas nastavený na hodnotu väčšiu ako nula, stanovuje, ako dlho musí byť používateľ nečinný, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uzamkne obrazovku.
Ak je tento čas nastavený na nulu, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obrazovku pri nečinnosti používateľa neuzamkne.
Ak tento čas nie je nastavený, použije sa predvolený čas.
Odporúčaný spôsob uzamknutia obrazovky pri nečinnosti je povoliť uzamknutie obrazovky pri pozastavení a pozastaviť tak systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> po uplynutí času nečinnosti. Toto pravidlo použite iba v prípade, že chcete obrazovku uzamknúť podstatne skôr ako má dôjsť k pozastaveniu, alebo v prípade, že pozastavenie pri nečinnosti nechcete vôbec používať.
Hodnota tohto pravidla sa zadáva v milisekundách. Ak zadáte hodnotu vyššiu ako je čas nečinnosti, použije sa hodnota času nečinnosti.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Povoliť hru s dinosaurom</translation>
<translation id="6114416803310251055">zamietnuté</translation>
<translation id="6133088669883929098">Povoliť všetkým webovým stránkam používať generovanie kľúčov</translation>
<translation id="6145799962557135888">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, ktoré môžu spúšťať kód JavaScript.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultJavaScriptSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="614662973812186053">Toto pravidlo tiež ovláda zhromažďovanie údajov o používaní a diagnostike Androidu.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Nastaviť predvolený stav veľkého kurzora na prihlasovacej obrazovke</translation>
<translation id="6157537876488211233">Zoznam pravidiel vynechania servera proxy oddelených čiarkami</translation>
<translation id="6158324314836466367">Názov Internetového obchodu pre podniky (podpora je ukončená)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Umožňuje povoliť funkciu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Upozornenie: Podpora protokolu SSLv3 bude v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> od verzie 43 kompletne ukončená (okolo júla 2015) a zároveň bude odstránené toto pravidlo.
Ak toto pravidlo nenastavíte, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije predvolenú minimálnu verziu, teda protokol SSLv3 v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> verzie 39 a protokol TLS 1.0 v neskorších verziách.
V opačnom prípade môžete nastaviť jednu z nasledujúcich hodnôt: sslv3, tls1, tls1.1 alebo tls1.2. Ak túto hodnotu nastavíte, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> nepoužije protokol SSL alebo TLS v nižšej ako zadanej verzii. Nerozpoznaná hodnota sa bude ignorovať.
Upozorňujeme, že napriek vyššiemu číslu predstavuje protokol sslv3 staršiu verziu ako protokol tls1.</translation>
<translation id="6181608880636987460">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich weby, ktoré majú zakázané spustiť doplnok <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Ak toto pravidlo nenastavíte, pre všetky weby sa použije globálna predvolená hodnota, ktorá je určená buď pravidlom DefaultCookiesSetting (ak je nastavené), alebo inou osobnou konfiguráciou od používateľa.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Predvolené nastavenie kontextových okien</translation>
<translation id="6197453924249895891">Poskytne rozšíreniam prístup k podnikovým kľúčom.
Kľúče vygenerované pomocou rozhrania chrome.enterprise.platformKeys API v spravovanom účte sú určené na podnikové využitie. Kľúče importované alebo generované iným spôsobom nie sú určené na podnikové využitie.
Prístup ku kľúčom určeným na podnikové využitie je ovládaný výhradne týmto pravidlom. Používateľ nemôže rozšíreniam prístup k podnikovým kľúčom udeliť ani zrušiť.
Predvolene nemôže žiadne rozšírenie používať kľúč určený na podnikové využitie, čo je to isté, ako keď je povolenie allowCorporateKeyUsage pre toto rozšírenie nastavené na možnosť False.
Rozšírenie môže použiť kľúč ľubovoľnej platformy určený na podnikové využitie na podpísanie ľubovoľných dát iba vtedy, keď je povolenie allowCorporateKeyUsage pre toto rozšírenie nastavené na možnosť True. Toto povolenie by ste mali udeliť iba vtedy, keď máte istotu, že rozšírenie určite ochráni prístup ku kľúču pred útočníkmi.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Nahlásenie časov aktivity zariadenia.
Ak toto pravidlo nenastavíte alebo ho nastavíte na hodnotu True, registrované zariadenia budú nahlasovať časové obdobia, kedy používateľ zariadenie aktívne používa. Ak je nastavené na hodnotu False, časy aktivity zariadenia sa nebudú zaznamenávať ani nahlasovať.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Zobrazujú sa všetky tlačiarne okrem tých zo zoznamu zakázaných položiek</translation>
<translation id="6219965209794245435">Ak je toto pravidlo povolené, vynúti importovanie údajov automatického dopĺňania formulárov z predchádzajúceho predvoleného prehliadača. Povolenie tohto pravidla má vplyv aj na dialógové okno importu.
Ak je pravidlo zakázané, údaje automatického dopĺňania formulárov nebudú importované.
Ak nie je nastavené, môže sa používateľovi zobraziť výzva, či chce údaje importovať, alebo môže import prebehnúť automaticky.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Nastaviť adresár na sťahovanie</translation>
<translation id="6244210204546589761">Webové adresy otvárané pri spustení</translation>
<translation id="6258193603492867656">Určuje, či má generovaný hlavný názov služby protokolu Kerberos zahŕňať neštandardný port.
Ak toto nastavenie povolíte a zadáte neštandardný port (t.j. iný port ako 80 či 443), zahrnie sa do vygenerovaného hlavného názvu služby protokolu Kerberos.
Ak toto nastavenie zakážete alebo ho ponecháte nenastavené, port sa do vygenerovaného hlavného názvu služby protokolu Kerberos v žiadnom prípade nezahrnie.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Umožňuje konfiguráciu pravidiel pre odosielanie natívnych správ. Hostitelia pre odosielanie natívnych správ, ktorí sú na zozname zakázaných položiek, budú povolení iba v prípade, že budú pridaní na bielu listinu.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Povoliť alebo zakázať zaznamenávanie zvuku</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Umožňuje povoliť aktualizácie všetkých komponentov v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />, keď nie je nastavené alebo je nastavené na možnosť True.
Ak ho nastavíte na možnosť False, aktualizácie komponentov budú zakázané. Na niektoré komponenty sa však toto pravidlo nevzťahuje: nebudú zakázané aktualizácie komponentov bez spustiteľného kódu ani také, ktoré podstatne nezmenia správanie prehliadača alebo sú dôležité pre jeho zabezpečenie.
Medzi príklady týchto komponentov patria zoznamy zrušení certifikátov a dáta bezpečného prehliadania.
Ďalšie informácie o Bezpečnom prehliadaní získate na adrese https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Povolenie automatického dopĺňania názvu domény počas prihlasovania používateľa</translation>
<translation id="6315673513957120120">Keď používateľ prejde na weby, ktoré obsahujú chyby protokolu SSL, Chrome zobrazí stránku s upozornením. V predvolenom nastavení alebo vtedy, keď je toto pravidlo nastavené na možnosť True, môžu používatelia preskočiť tieto stránky s upozornením prostredníctvom kliknutia.
Nastavením tohto pravidla na možnosť False zakážete používateľom, aby mohli stránku s upozornením preskočiť kliknutím.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Určuje parametre, ktoré sa použijú vyhľadávaní webovej adresy pomocou metódy POST. Pozostáva z párov názov/hodnota oddelených čiarkami. Ak je hodnota parameter šablóny, napr. hodnota {searchTerms} v príklade vyššie, bude nahradená údajmi skutočných vyhľadávaných výrazov.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nie je nastavené, žiadosť o vyhľadávanie sa odošle pomocou metódy GET.
Toto pravidlo sa rešpektuje iba v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Či má byť kanál na vydávanie nových verzií konfigurovateľný používateľom</translation>
<translation id="6368011194414932347">Konfigurovať webovú adresu domovskej stránky</translation>
<translation id="6368403635025849609">Povoliť JavaScript na týchto weboch</translation>
<translation id="6376659517206731212">Môže byť povinné</translation>
<translation id="6378076389057087301">Určuje, či prehrávanie zvuku ovplyvňuje správu napájania</translation>
<translation id="637934607141010488">Nahlásenie zoznamu používateľov zariadenia, ktorí sa nedávno prihlásili.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, používatelia sa nenahlásia.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Povoľuje v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkciu Automatické dopĺňanie a umožňuje používateľom automaticky dopĺňať polia webových formulárov pomocou uložených údajov (napr. adresa alebo číslo kreditnej karty).
Ak toto nastavenie zakážete, používatelia nebudú mať k funkcii Automatické dopĺňanie prístup.
Ak toto nastavenie povolíte alebo nenastavíte žiadnu hodnotu, funkcia Automatické dopĺňanie zostane pod kontrolou používateľa. Vďaka tomu si budú môcť používatelia nakonfigurovať profily tejto funkcie a podľa vlastného úsudku ich vypínať alebo zapínať.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Toto pravidlo sa prestalo používať v systéme <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verzie 29. Použite namiesto neho pravidlo PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Odhlásiť používateľa</translation>
<translation id="6417861582779909667">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, ktoré nemôžu nastavovať súbory cookie.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultCookiesSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Aplikácie pre Android nemôžete donútiť používať proxy server. Tieto aplikácie však majú k dispozícii podmnožinu nastavení proxy servera, ktoré môžu dobrovoľne využiť:
Ak zvolíte možnosť „Nikdy nepoužívať proxy server“, aplikácie pre Android budú informované, že nie je nakonfigurovaný žiaden proxy server.
Ak zvolíte možnosť „Používať systémové nastavenia proxy servera“ alebo „Pevne daný proxy server“, aplikácie pre Android budú mať k dispozícii adresu a port proxy servera HTTP.
Ak zvolíte možnosť „Automaticky zisťovať proxy server“, aplikácie pre Android budú mať k dispozícii webovú adresu skriptu http://wpad/wpad.dat. Nepoužije sa žiadna iná časť protokolu automatického zisťovania proxy servera.
Ak zvolíte, že chcete používať skript .pac proxy servera, budú mať aplikácie pre Android k dispozícii webovú adresu skriptu.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Povoliť Bluetooth na zariadení</translation>
<translation id="6520802717075138474">Importovať vyhľadávače z predvoleného prehliadača pri prvom spustení</translation>
<translation id="6525955212636890608">Ak toto nastavenie povolíte, všetok obsah Flash vložený do webových stránok, ktoré majú povolené zobrazovať prvky Flash v nastaveniach obsahu (buď používateľom, alebo pravidlami pre podniky), bude spustený, a to vrátane obsahu z ostatných zdrojov alebo malého obsahu.
Ak chcete ovládať, ktoré webové stránky majú povolené spúšťať Flash, pozrite si pravidlá DefaultPluginsSetting, PluginsAllowedForUrls a PluginsBlockedForUrls.
Ak je toto nastavenie zakázané alebo nie je nastavené, obsah Flash z ostatných zdrojov alebo malého obsahu môže byť blokovaný.</translation>
<translation id="653608967792832033">Určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej sa obrazovka pri napájaní z batérie uzamkne.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu väčšiu ako nula, určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obrazovku uzamkne.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu nula, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> neuzamkne obrazovku ani počas nečinnosti používateľa.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, použije sa predvolená doba.
Odporúčaným spôsobom uzamknutia obrazovky pri nečinnosti je uzamknutie obrazovky v režime spánku a nastavenie doby, po uplynutí ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prejde do režimu spánku. Toto pravidlo by sa malo používať len v prípade, ak chcete obrazovku uzamknúť oveľa skôr, než dôjde k prechodu do režimu spánku alebo ak nechcete režim spánku používať vôbec.
Hodnota pravidla by mala byť uvedená v milisekundách. Hodnoty musia byť nižšie ako oneskorenie režimu nečinnosti.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Automaticky reštartovať po vypnutí zariadenia</translation>
<translation id="6539246272469751178">Toto pravidlo nemá žiaden vplyv na aplikácie pre Android. Aplikácie pre Android vždy používajú predvolený adresár sťahovania a nemôžu pristupovať k súborom stiahnutým systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> do iného ako predvoleného adresára.</translation>
<translation id="654303922206238013">Stratégia migrácie pre šifrovanie ecryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť True a pravidlo ChromeOsReleaseChannel nie je určené, používatelia budú môcť v zariadení meniť kanál na vydávanie nových verzií. Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť False, zariadenie bude uzamknuté v kanáli, v ktorom bolo naposledy nastavené.
Kanál vybratý používateľom bude prepísaný pravidlom ChromeOsReleaseChannel, avšak ak je kanál pravidla stabilnejší ako kanál nainštalovaný v zariadení, kanál sa zmení až potom, čo bude stabilnejší kanál vo vyššej verzii ako kanál nainštalovaný v zariadení.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Nepovoliť žiadnym stránkam používať kameru a mikrofón</translation>
<translation id="6561396069801924653">Zobraziť možnosti dostupnosti v oblasti oznámení</translation>
<translation id="6565312346072273043">Nastavuje na prihlasovacej obrazovke predvolený stav funkcie zjednodušenia prístupu ku klávesnici na obrazovke.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true, bude pri zobrazení prihlasovacej obrazovky klávesnica na obrazovke aktívna.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu false, bude pri zobrazení prihlasovacej obrazovky klávesnica na obrazovke deaktivovaná.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho budú môcť dočasne prepísať aktiváciou alebo deaktiváciou klávesnice na obrazovke. Voľba používateľa však nebude trvalá a po opätovnom zobrazení prihlasovacej obrazovky alebo nečinnosti používateľa na prihlasovacej obrazovke počas jednej minúty sa obnoví pôvodné nastavenie.
Ak toto pravidlo nenastavíte, bude pri prvom zobrazení prihlasovacej obrazovky klávesnica na obrazovke deaktivovaná. Používatelia budú môcť klávesnicu na obrazovke kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať a zvolený stav na prihlasovacej obrazovke pretrvá aj u iných používateľov.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Nastavenie externého zdroja na obmedzenie webových adries</translation>
<translation id="6598235178374410284">Obrázok avatara používateľa</translation>
<translation id="6603004149426829878">Počas rozpoznávania časového pásma vždy odosielať všetky dostupné signály polohy na server</translation>
<translation id="6628646143828354685">Umožňuje nastaviť, či môžu weby získať prístup k zariadeniam Bluetooth v blízkosti. Prístup môže byť úplne zablokovaný alebo je možné používateľa požiadať, keď chce web získať prístup k zariadeniam Bluetooth v blízkosti.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa hodnota 3 a používateľ ju bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Zakázať podporu rozhrania API pre grafiku 3D</translation>
<translation id="6647965994887675196">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, bude možné vytvárať a používať kontrolovaných používateľov.
Ak toto pravidlo nenakonfigurujete alebo ho nastavíte na hodnotu false, bude vytváranie a prihlasovanie kontrolovaných používateľov zakázané. Všetci existujúci kontrolovaní používatelia budú skrytí.
POZNÁMKA: Predvolené správanie pre zákaznícke a podnikové zariadenia sa líši. V zákazníckych zariadeniach budú kontrolovaní používatelia v predvolenom nastavení povolení, zatiaľ čo v podnikových zariadeniach budú zakázaní.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Podpora tohto pravidla je ukončená. Použite namiesto neho pravidlo URLBlacklist.
Zakáže v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> schémy protokolov uvedené v zozname.
Webové adresy so schémou z tohoto zoznamu sa nenačítajú ani sa na ne nebude dať prejsť.
Ak je toto pravidlo nenastavené alebo je zoznam prázdny, bude sa dať v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> pristupovať ku všetkým schémam.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Nastavenia miestne spravovaných používateľov</translation>
<translation id="6654559957643809067">Povolí predpovedanie siete v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabráni používateľom toto nastavenie zmeniť.
Toto pravidlo ovláda spoločne s predbežným načítaním servera DNS aj predbežné pripojenie pomocou protokolu TCP a SSL a predbežné vykreslenie webových stránok.
Ak túto predvoľbu zmeníte na hodnotu Vždy, Nikdy alebo Iba W-Fi, používatelia ju v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudú môcť zmeniť.
Ak ponecháte toto pravidlo nenastavené, bude predpovedanie siete aktivované, no používatelia budú môcť nastavenie zmeniť.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Určí počet sekúnd, o koľko môže zariadenie náhodne zdržať sťahovanie aktualizácie odvtedy, čo bola aktualizácia odoslaná na server. Zariadenie môže čakať určitý čas a sa pokúsiť o určitý počet kontrol aktualizácií. Oneskorenie je obmedzené nemenným maximálnym časovým intervalom tak, aby zariadenie nečakalo na stiahnutie aktualizácie donekonečna.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Nahlásiť stav hardvéru</translation>
<translation id="6699880231565102694">Povolenie dvojfázového overenia totožnosti pre hostiteľov vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="6724842112053619797">Ak povolíte toto nastavenie, nastavenia uložené v profiloch <ph name="PRODUCT_NAME" /> (napr. záložky, údaje automatického dopĺňania, heslá atď.) sa zapíšu tiež do súboru uloženého v priečinku roamingového používateľského profilu alebo v umiestnení špecifikovanom správcom prostredníctvom pravidla <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. Povolenie tohto pravidla vypne synchronizáciu s cloudom.
Ak je toto pravidlo zakázané alebo nie je nastavené, budú sa používať iba miestne profily.
Pravidlo <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> vypne synchronizáciu všetkých údajov a prepíše pravidlo RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich weby, ktoré majú povolené spustiť doplnok <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Ak toto pravidlo nenastavíte, pre všetky weby sa použije globálna predvolená hodnota, ktorá je určená buď pravidlom DefaultCookiesSetting (ak je nastavené), alebo inou osobnou konfiguráciou od používateľa.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Povoliť webom žiadať používateľa o prístup k zariadeniam Bluetooth v blízkosti</translation>
<translation id="6770454900105963262">Nahlásiť informácie o aktívnych reláciách verejného terminálu</translation>
<translation id="6786747875388722282">Rozšírenia</translation>
<translation id="6786967369487349613">Nastaviť adresár roamingového profilu</translation>
<translation id="6810445994095397827">Blokovať jazyk JavaScript na týchto webových stránkach</translation>
<translation id="681446116407619279">Podporované schémy overenia</translation>
<translation id="685769593149966548">Vynútiť prísny obmedzený režim v službe YouTube</translation>
<translation id="687046793986382807">Toto pravidlo sa prestalo používať v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> verzie 35.
Bez ohľadu na hodnotu výberu sa stránke stále nahlasujú informácie o pamäti. Nahlasované veľkosti sú však z
bezpečnostných dôvodov kvantované a interval aktualizácií je obmedzený. Ak chcete získať presné údaje v reálnom
čase, použite nástroje, ako je napríklad Telemetry.</translation>
<translation id="6894178810167845842">Webová adresa stránky na novej karte</translation>
<translation id="6899705656741990703">Automaticky zisťovať nastavenia servera proxy</translation>
<translation id="6903814433019432303">Toto pravidlo je aktívne iba v režime určenom pre predaj.
Určuje súbor webových adries, ktoré sa majú načítať po spustení ukážkovej relácie. Toto pravidlo prepíše akékoľvek ďalšie mechanizmy, ktoré slúžia na nastavenie počiatočných webových adries, a tak sa môže použiť iba v reláciách, ktoré nie sú spojené s konkrétnym používateľom.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Slúži na konfiguráciu predvoleného poskytovateľa vyhľadávania. Môžete zvoliť predvoleného poskytovateľa vyhľadávania pre používateľa alebo predvolené vyhľadávanie zakázať.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Povolí hlasovú odozvu (funkcia na uľahčenie prístupu).
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, bude hlasová odozva vždy zapnutá.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false, bude hlasová odozva vždy vypnutá.
Ak toto pravidlo povolíte alebo zakážete, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, hlasová odozva bude spočiatku zakázaná, ale používateľ to bude môcť kedykoľvek zmeniť.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu True, pravidlá používania cloudu budú uprednostnené, ak sa dostanú do konfliktu s pravidlami zariadenia.
Ak ho nastavíte na hodnotu False alebo ho nenakonfigurujete, pravidlá zariadenia budú uprednostnené, ak sa dostanú do konfliktu s pravidlami používania cloudu.
Ďalšie podrobnosti o priorite pravidiel získate na adrese https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Toto pravidlo nie je k dispozícii v inštanciách systému Windows, ktoré nie sú v doméne <ph name="MS_AD_NAME" />.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Blokovať doplnok <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="6923366716660828830">Určuje názov predvoleného poskytovateľa vyhľadávania. Ak sa pole nevyplní alebo bude pravidlo ponechané nenastavené, použije sa názov hostiteľa určený webovou adresou vyhľadávania.
Toto pravidlo sa vezme do úvahy len v prípade, ak je povolené pravidlo „DefaultSearchProviderEnabled“.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Zakázať synchronizáciu údajov so servermi Google</translation>
<translation id="6936894225179401731">Určuje maximálny počet súbežných pripojení k serveru proxy.
Niektoré servery proxy nemôžu spracovať veľký počet súbežných pripojení na jedného klienta, čo sa dá vyriešiť nastavením tohto pravidla na nižšiu hodnotu.
Hodnota tohto pravidla by mala byť nižšia ako 100 a vyššia ako 6. Predvolená hodnota je 32.
Niektoré webové aplikácie sú známe tým, že v dôsledku zablokovaných žiadostí GET využívajú mnoho pripojení. Zníženie hodnoty pod 32 môže viesť k zablokovaniu sieťových funkcií prehliadača v prípade, ak je otvorených príliš veľa takýchto webových aplikácií. Zníženie hodnoty pod predvolenú hodnotu je na vlastné riziko.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa predvolená hodnota (32).</translation>
<translation id="6943577887654905793">Názov predvoľby v systéme Mac/Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">Parameter poskytujúci funkciu vyhľadávania podľa obrázka pre predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="6956272732789158625">Nepovoliť žiadnym webovým stránkam používať generovanie kľúčov</translation>
<translation id="6994082778848658360">Umožňuje určiť, ako môže byť hardvér zabezpečeného prvku na základnej doske počítača použitý na poskytovanie druhého faktora overenia totožnosti, ak je kompatibilný s touto funkciou. Vypínač zariadenia sa používa na rozpoznanie fyzickej prítomnosti používateľa.
Ak vyberiete možnosť Zakázané, druhý faktor nebude poskytovaný.
Ak vyberiete možnosť U2F, integrovaný druhý faktor sa bude správať v súlade so špecifikáciou FIDO U2F.
Ak vyberiete možnosť U2F_EXTENDED, integrovaný druhý faktor bude poskytovať funkcie U2F a niekoľko rozšírení na individuálne preverovanie.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Toto pravidlo určuje, či sa pre miestne dôveryhodné ukotvenia vyžadujú kontroly OCSP/CRL online</translation>
<translation id="7003334574344702284">Ak je toto pravidlo povolené, uložené heslá sú importované z predchádzajúceho predvoleného prehliadača. Povolenie tohto pravidla má vplyv aj na dialógové okno importu.
Ak je zakázané, uložené heslá nebudú importované.
Ak nie je nastavené, môže sa používateľovi zobraziť výzva, či chce uložené heslá importovať, alebo môže import prebehnúť automaticky.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Predvoľby prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Nastavenia obsahu</translation>
<translation id="7007671350884342624">Umožňuje nakonfigurovať adresár, ktorý <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije na ukladanie údajov používateľa.
Ak toto pravidlo nastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používať zadaný adresár bez ohľadu na to, či používateľ uviedol príznak „--user-data-dir“. Ak chcete zabrániť strate dát alebo iným neočakávaných chybám, nemali by ste v rámci tohto pravidla nastaviť hlavný adresár zväzku alebo adresár používaný na iné účely, pretože <ph name="PRODUCT_NAME" /> spravuje jeho obsah.
Zoznam premenných, ktoré sa dajú použiť, nájdete na adrese https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa predvolený adresár vyrovnávacej pamäte a používateľ ho bude môcť prepísať zadaním príznaku „--user-data-dir“ do príkazového riadka.</translation>
<translation id="7027785306666625591">Konfiguruje správu napájania v systéme <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Tieto pravidlá vám umožňujú nakonfigurovať, ako sa systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> správa po určitej dobe nečinnosti používateľa.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Vzorová hodnota:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Povoľuje prehliadaču <ph name="PRODUCT_NAME" /> odosielať dokumenty na tlač do služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />. Poznámka: Toto pravidlo sa týka len podpory služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />. To však používateľom nebráni v tom, aby odosielali tlačové úlohy na webových stránkach.
Ak je toto nastavenie povolené alebo nie je nakonfigurované, môžu používatelia tlačiť zo služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> pomocou dialógového okna tlače prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak je toto nastavenie zakázané, tlač zo služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> pomocou dialógového okna tlače prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie je pre používateľov možná</translation>
<translation id="7053678646221257043">Ak je toto pravidlo povolené, záložky budú importované z aktuálneho predvoleného prehliadača. Povolenie tohto pravidla má vplyv aj na dialógové okno importu.
Ak je zakázané, nebudú importované žiadne záložky.
Ak nie je nastavené, môže sa používateľovi zobraziť výzva, či chce domovskú stránku importovať alebo či má import prebehnúť automaticky.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Povoliť na týchto weboch kontextové okná</translation>
<translation id="706669471845501145">Povoliť webovým stránkam zobrazovať upozornenia na pracovnej ploche</translation>
<translation id="7072406291414141328">Aktivuje obmedzenie rýchlosti pripojenia</translation>
<translation id="7079519252486108041">Blokovať kontextové okná na týchto webových stránkach</translation>
<translation id="7091198954851103976">Vždy spustí doplnky, ktoré vyžadujú autorizáciu</translation>
<translation id="7106631983877564505">Povolí uzamknutie v prípade, ak sú zariadenia so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nečinné alebo pozastavené.
Ak toto nastavenie povolíte, pri pokuse o odomknutie zariadenia a prebudenie z režimu spánku sa používateľom zobrazí výzva na zadanie hesla.
Ak toto nastavenie zakážete, používatelia budú môcť zariadenie prebudiť z režimu spánku aj bez hesla.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak toto nastavenie ponecháte nenastavené, používateľ si bude môcť zvoliť, či chce, aby sa mu pri pokuse o odomknutie zariadenia zobrazovala výzva na zadanie hesla.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Určuje, či sa pri prihlásení do operačného systému spustí proces prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zostane spustený aj po zatvorení posledného okna prehliadača, čím umožní aplikáciám na pozadí, aktuálnej relácii prehliadania, ako aj všetkým súborom cookie relácie zostať aktivovanými. Proces na pozadí zobrazí v oblasti oznámení ikonu, takže ho odtiaľ budete môcť kedykoľvek ukončiť.
Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť True, povolí sa režim na pozadí, ktorý používateľ nebude môcť ovládať pomocou nastavení prehliadača.
Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť False, zakáže sa režim na pozadí, ktorý používateľ nebude môcť ovládať pomocou nastavení prehliadača.
Ak toto pravidlo nenastavíte, režim na pozadí bude na začiatku zakázaný a používateľ ho bude môcť ovládať pomocou nastavení prehliadača.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Zoznam identifikátorov aplikácií, ktoré sa v <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na paneli spustenia zobrazujú ako pripnuté.
Ak je toto pravidlo nakonfigurované, tieto aplikácie sú pevne dané a používateľ ich nemôže zmeniť.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, používateľ zoznam aplikácií v spúšťači zmeniť môže.</translation>
<translation id="7132877481099023201">Webové adresy, ktorým bude udelený prístup k zariadeniam na zaznamenávanie videa bez zobrazenia výzvy</translation>
<translation id="7167436895080860385">Povoliť používateľom zobraziť heslá v Správcovi hesiel (podpora bola ukončená)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Efemérny profil</translation>
<translation id="717630378807352957">Povoliť všetky tlačiarne z konfiguračného súboru</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Typy pripojenia, pre ktoré sú povolené aktualizácie</translation>
<translation id="7194407337890404814">Názov predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="7199300565886109054">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich stránky, ktoré môžu nastavovať súbory cookie iba pre reláciu.
Ak toto pravidlo nenastavíte, pre všetky stránky sa použije globálna predvolená hodnota buď z pravidla DefaultCookiesSetting (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.
Upozorňujeme, že ak je prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> spustený v režime na pozadí, relácia sa nemusí ukončiť po zavretí posledného okna, ale zostane aktívna až dovtedy, kým sa neukončí prehliadač. Ďalšie informácie o konfigurácii tohto správania nájdete pri pravidle BackgroundModeEnabled.
Ak nastavíte pravidlo RestoreOnStartup, aby obnovilo webové adresy z predchádzajúcich relácií, nebude dodržané a súbory cookie budú pre dané stránky uložené natrvalo.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Povoliť obmedzenia súborov na stiahnutie</translation>
<translation id="7207095846245296855">Vynútiť Bezpečné vyhľadávanie Google</translation>
<translation id="7216442368414164495">Umožniť používateľom prihlásenie do rozšírených prehľadov Bezpečného prehliadania</translation>
<translation id="7234280155140786597">Názvy zakázaných hostiteľov pre odosielanie natívnych správ (všetkých označíte pomocou znaku *)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Nastaví predvolený typ lupy obrazovky, ktorý je povolený na prihlasovacej obrazovke.
Ak je toto pravidlo nastavené, ovláda typ lupy obrazovky, ktorý je povolený pri zobrazení prihlasovacej obrazovky. Nastavenie pravidla na možnosť Žiadne zakáže lupy obrazovky.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho budú môcť dočasne prepísať povolením alebo zakázaním lupy obrazovky. Voľba používateľa však nie je trvalá a predvolené nastavenie sa obnoví zakaždým, keď sa znova zobrazí prihlasovacia obrazovka alebo používateľ bude na prihlasovacej obrazovke nečinný po dobu jednej minúty.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, bude lupa obrazovky pri prvom zobrazení prihlasovacej obrazovky zakázaná. Používatelia budú môcť lupu obrazovky kedykoľvek povoliť alebo zakázať a jej stav na prihlasovacej obrazovke sa zachová aj po zmene používateľov.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Povoliť certifikáty CA systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> v aplikáciách ARC</translation>
<translation id="7258823566580374486">Povoliť blokovanie hostiteľov so vzdialeným prístupom</translation>
<translation id="7260277299188117560">Protokol p2p na automatické aktualizácie je povolený</translation>
<translation id="7261252191178797385">Obrázok tapety zariadenia</translation>
<translation id="7267809745244694722">Zmena predvoleného správania klávesov pre médiá na funkčné klávesy</translation>
<translation id="7271085005502526897">Import domovskej stránky z predvoleného prehliadača pri prvom spustení</translation>
<translation id="7273823081800296768">Ak je toto nastavenie povolené alebo nie je nakonfigurované, používatelia môžu aktivovať párovanie klientov a hostiteľov v čase pripojenia, čím predídu opakovanému zadávaniu kódu PIN.
Ak je toto nastavenie zakázané, nebude táto funkcia k dispozícii.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Spravované záložky</translation>
<translation id="7295019613773647480">Povoliť kontrolovaných používateľov</translation>
<translation id="7301543427086558500">Určuje zoznam alternatívnych webových adries, ktoré sa môžu použiť na extrahovanie hľadaných výrazov z vyhľadávačov. Webové adresy by mali obsahovať značku <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, ktorá sa použije na extrahovanie hľadaných výrazov.
Toto pravidlo je nepovinné. Ak ho nenastavíte, nepoužijú sa na extrahovanie hľadaných výrazov žiadne alternatívne webové adresy.
Toto pravidlo sa použije iba v prípade, že je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Oneskorenie uzamknutia obrazovky pri používaní napájacieho zdroja</translation>
<translation id="7311458740754205918">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu True alebo ho nenastavíte, na stránke na novej karte sa môžu zobrazovať návrhy obsahu na základe používateľovej histórie prehliadania, záujmov alebo polohy.
Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť False, automaticky generované návrhy obsahu sa na stránke na novej karte nezobrazujú.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Dodatočné parametre príkazového riadka pre <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Podobné možnosti Vymazať (hodnota 2), ale pokúsi sa uchovať prihlasovacie tokeny, aby sa používateľ nemusel znova prihlasovať.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej sa obrazovka pri napájaní z batérie vypne.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu väčšiu ako nula, určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obrazovku vypne.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu nula, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obrazovku pri nečinnosti používateľa nevypne.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, použije sa predvolená doba.
Hodnota pravidla by mala byť uvedená v milisekundách. Hodnoty musia byť nižšie alebo rovnaké ako oneskorenie režimu nečinnosti.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Určí typ účtov poskytnutých aplikáciou pre Android na overenie totožnosti, ktorá podporuje overenie <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> (napr. overenie Kerberos). Tieto informácie by ste mali mať k dispozícii od poskytovateľa danej aplikácie na overenie totožnosti. Ďalšie podrobnosti získate na adrese https://goo.gl/hajyfN.
Ak neposkytnete žiadne nastavenie, overenie <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> bude v systéme Android zakázané.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Ak je nastavená možnosť True, na stránke Nová karta sa nezobrazia propagácie aplikácií v Internetovom obchode Chrome.
Ak ju nastavíte na možnosť False alebo ju ponecháte nenastavenú, propagácie aplikácií v Internetovom obchode Chrome sa na stránke Nová karta budú zobrazovať</translation>
<translation id="7332963785317884918">Podpora tohto pravidlo bola ukončená. Systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bude vždy používať stratégiu čistenia RemoveLRU.
Ovláda správanie automatického čistenia na zariadeniach so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Automatické čistenie sa spustí s cieľom uvoľniť miesto na disku, keď množstvo voľného miesta dosiahne kritickú úroveň.
Ak sa toto pravidlo nastaví na hodnotu RemoveLRU, automatické čistenie bude odstraňovať používateľov na zariadení v poradí od najdlhšie neprihláseného používateľa až dovtedy, kým sa neuvoľní dostatok voľného miesta.
Ak sa toto pravidlo nastaví na hodnotu RemoveLRUIfDormant, automatické čistenie bude odstraňovať používateľov, ktorí sa neprihlásili aspoň tri mesiace v poradí od najdlhšie neprihláseného používateľa dovtedy, kým sa neuvoľní dostatok voľného miesta.
Ak sa toto pravidlo nenastaví, automatické čistenie použije predvolenú vstavanú stratégiu, ktorá v súčasnosti predstavuje stratégiu RemoveLRUIfDormant.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Uchovať súbory cookie počas trvania relácie</translation>
<translation id="7340034977315324840">Hlásiť časy aktivity zariadenia</translation>
<translation id="7343497214039883642">Konfiguračný súbor podnikovej tlačiarne pre zariadenia</translation>
<translation id="7384999953864505698">Povolenie protokolu QUIC</translation>
<translation id="7417972229667085380">Percento predĺženia oneskorenia režimu nečinnosti v režime prezentácie (podpora je ukončená)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Nastaviť veľkosť vyrovnávacej pamäte média v bajtoch</translation>
<translation id="7424751532654212117">Zoznam výnimiek zo zoznamu zakázaných doplnkov</translation>
<translation id="7426112309807051726">Určí, či bude optimalizácia <ph name="TLS_FALSE_START" /> zakázaná. Z historických dôvodov je toto pravidlo pomenované DisableSSLRecordSplitting.
Ak toto pravidlo nenastavíte alebo nastavíte na hodnotu False, bude povolená funkcia <ph name="TLS_FALSE_START" />. Ak ho nastavíte na hodnotu True, funkcia <ph name="TLS_FALSE_START" /> bude zakázaná.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Povoliť Dynamické vyhľadávanie</translation>
<translation id="7443616896860707393">Požiadavky typu cross-origin štandardu HTTP Basic Auth</translation>
<translation id="7469554574977894907">Povoliť návrhy pre vyhľadávanie</translation>
<translation id="7474249562477552702">Či sú povolené certifikáty podpísané algoritmom SHA-1 vydané miestnymi ukotveniami dôvery</translation>
<translation id="7485481791539008776">Pravidlá výberu predvolenej tlačiarne</translation>
<translation id="749556411189861380">Nahlásenie verzie operačného systému a firmvéru registrovaných zariadení.
Ak je toto nastavenie nastavené na hodnotu True, registrované zariadenia budú pravidelne nahlasovať verziu operačného systému a firmvéru. Ak je nastavené na hodnotu False, informácie o verzii sa nebudú nahlasovať.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť True alebo nie je nastavené vôbec, použitie protokolu QUIC je v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolené.
Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť False, použitie protokolu QUIC je zakázané.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Povoliť generovanie kľúčov na týchto webových stránkach</translation>
<translation id="7529100000224450960">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, ktoré môžu otvárať kontextové okná.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultPopupsSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Rozptylový faktor automatických aktualizácií</translation>
<translation id="7534199150025803530">Toto pravidlo nemá žiaden vplyv na aplikáciu Disk Google pre Android. Ak chcete zabrániť používaniu Disku Google prostredníctvom mobilného pripojenia, mali by ste zakázať inštaláciu aplikácie Disk Google.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Ak nastavíte toto pravidlo, overovanie prihlasovacích údajov bude v závislosti od hodnoty nastavenia prebiehať jedným z nasledujúcich spôsobov:
Ak ho nastavíte na možnosť GAIA, prihlasovanie bude prebiehať prostredníctvom normálneho overovania totožnosti GAIA.
Ak ho nastavíte na možnosť SAML_INTERSTITIAL, počas prihlásenia bude mať používateľ k dispozícii intersticiálnu obrazovku umožňujúcu pokračovať s overením totožnosti prostredníctvom poskytovateľa identity SAML z domény registrácie príslušného zariadenia, prípadne sa vrátiť na normálne prihlásenie prostredníctvom štandardu GAIA.</translation>
<translation id="757395965347379751">Ak je toto nastavenie aktivované, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí certifikáty podpísané algoritmom SHA-1, ktoré sú úspešne overené a pripojené k reťazcu miestne nainštalovaných certifikátov CA.
Upozorňujeme, že toto pravidlo je závislé od balíka súborov na overovanie totožnosti certifikátov operačných systémov, ktorý povoľuje podpisy algoritmom SHA-1. Ak sa v dôsledku aktualizácie operačného systému zmení spracovávanie certifikátov SHA-1 operačným systémom, toto pravidlo nemusí byť uplatňované. Toto pravidlo má fungovať ako dočasné riešenie, ktoré podnikom poskytne viac času na ukončenie používania algoritmu SHA-1. Bude odstránené približne 1. januára 2019.
Ak toto pravidlo nenastavíte alebo nastavíte na možnosť False, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude nasledovať zverejnený plán ukončenia podpory algoritmu SHA-1.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Umožňuje nakonfigurovať veľkosť vyrovnávacej pamäte, ktorú služba <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije na ukladanie súborov vo vyrovnávacej pamäti na disk.
Ak nastavíte toto pravidlo, služba <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije uvedenú veľkosť vyrovnávacej pamäte bez ohľadu na to, či používateľ určil príznak --disk-cache-size. Hodnota určená v tomto pravidle nie je pevnou hraničnou hodnotou, ale skôr návrhom pre systém ukladania do vyrovnávacej pamäte. Každá hodnota menšia ako niekoľko megabajtov je príliš malá a zaokrúhli sa smerom nahor na rozumné minimum.
Ak toto pravidlo bude mať hodnotu 0, použije sa predvolená veľkosť vyrovnávacej pamäte, ale používateľ ju nebude môcť zmeniť.
Ak toto pravidlo nebude nastavené, použije sa predvolená veľkosť a používateľ ju bude môcť prepísať pomocou príznaku --disk-cache-size.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Aplikácie pre Android sa môžu samostatne rozhodnúť, či sa budú týmto zoznamom riadiť. Nie je možné to vynútiť.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Príznaky v celom systéme, ktoré sa používajú pri spúšťaní prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Zoznam zakázaných schém protokolu</translation>
<translation id="7617319494457709698">Toto pravidlo určuje, pre ktoré rozšírenia bude povolené vzdialené prihlásenie pomocou metódy <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> rozhrania <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />. Rozšírenia môžu používať toto rozhranie API, keď sú pridané do tohto zoznamu.
Ak sa rozšírenie v zozname nenachádza alebo zoznam nie je vytvorený, volania rozhrania API zlyhajú a nahlásia kód chyby.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Určuje, aký kanál verzie by mal byť v zariadení uzamknutý.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Názov knižnice GSSAPI</translation>
<translation id="7635471475589566552">Slúži na konfiguráciu miestneho nastavenia aplikácie v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> a bráni používateľom miestne nastavenie zmeniť.
Ak toto nastavenie povolíte, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používať zvolené miestne nastavenie. Ak nebude nakonfigurované miestne nastavenie podporované, prehliadač namiesto toho použije nastavenie en-US.
Ak je toto nastavenie zakázané alebo nenastavené, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije preferované miestne nastavenie určené používateľom (ak je nakonfigurované) alebo miestne nastavenie systému alebo záložné nastavenie en-US.</translation>
<translation id="7651739109954974365">Určuje, či bude v zariadení povolený roaming pre dátové prenosy. Ak je pravidlo nastavené na hodnotu true, roaming pre dátové prenosy bude povolený. Ak ho ponecháte nenakonfigurované alebo ho nastavíte na hodnotu false, roaming pre dátové prenosy nebude k dispozícii.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Obnovenie dynamického pravidla</translation>
<translation id="7694807474048279351">Naplánuje automatické reštartovanie po použití aktualizácie systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true, automatické reštartovanie sa naplánuje vždy, keď sa použije aktualizácia systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> a dokončenie procesu aktualizácie bude vyžadovať reštartovanie. Automatické reštartovanie sa naplánuje na vybratý čas, ale ak používateľ v danej chvíli zariadenie používa, môže sa reštart zariadenia odložiť až o 24 hodín.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, nenaplánuje sa po použití aktualizácie systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> žiadne automatické reštartovanie. Proces aktualizácie sa dokončí pri ďalšom reštartovaní zariadenia.
Ak nastavíte toto pravidlo, používatelia ho nebudú môcť prepísať ani zmeniť.
Poznámka: Automatické reštartovanie je v súčasnosti povolené, iba pokiaľ sa zobrazuje prihlasovacia obrazovka alebo prebieha relácia aplikácie v režime kiosku. Toto sa v budúcnosti zmení a pravidlo sa použije bez ohľadu na to, či prebieha relácia akéhokoľvek typu alebo nie.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Nastaviť veľkosť vyrovnávacej pamäte aplikácií a rozšírení (v bajtoch)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Slovník s mapovaním hostiteľov na boolovské identifikátory, ktoré určujú, či bude prístup k hostiteľovi povolený (true) alebo zablokovaný (false).
Toto pravidlo sa vzťahuje iba na interné používanie prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Vždy sa opýtať, keď sa stránky snažia získať prístup ku kamere alebo mikrofónu</translation>
<translation id="7713608076604149344">Obmedzenia súborov na stiahnutie</translation>
<translation id="7715711044277116530">Percento predĺženia oneskorenia stmavenia obrazovky v režime prezentácie</translation>
<translation id="7717938661004793600">Konfigurujte funkcie zjednodušenia prístupu v systéme <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Toto pravidlo povoľuje protokol HTTP/0.9 na portoch iných ako 80 (v prípade protokolu HTTP) a 443 (v prípade protokolu HTTPS).
Toto pravidlo je predvolene zakázané a po povolení vystavuje používateľov problému so zabezpečením – https://crbug.com/600352.
Jeho cieľom je poskytnúť podnikom možnosť migrovať existujúce servery z protokolu HTTP/0.9. V budúcnosti bude odstránené.
Ak toto pravidlo nie je nastavené, protokol HTTP/0.9 bude zakázaný na portoch, ktoré nie sú predvolené.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Povoľuje dvojfázové overenie totožnosti pre hostiteľov vzdialeného prístupu namiesto kódu PIN zadaného používateľom.
Ak je toto nastavenie povolené, používatelia musia pri pristupovaní k hostiteľovi zadať platný dvojfázový kód.
Ak je toto nastavenie zakázané alebo nie je nastavené, dvojfázové overenie totožnosti nebude povolené a namiesto neho bude použitá predvolená možnosť – používateľom zadaný kód PIN.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Otvoriť stránku Nová karta</translation>
<translation id="7754704193130578113">Pred každým sťahovaním sa spýtať, kam uložiť súbor</translation>
<translation id="7761446981238915769">Konfigurácia zoznamu nainštalovaných aplikácií na prihlasovacej obrazovke</translation>
<translation id="7761526206824804472">Nastaví jedno alebo viac odporúčaných miestnych nastavení pre verejnú reláciu a umožní používateľom poľahky z nich niektoré vybrať.
Používateľ si môže vybrať miestne nastavenie a rozloženie klávesnice ešte pred spustením verejnej relácie. Predvolene sú všetky miestne nastavenia, ktoré <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> podporuje, uvedené v abecednom poradí. Pomocou tohto pravidla môžete presunúť skupinu odporúčaných miestnych nastavení na začiatok zoznamu.
Ak toto pravidlo nenastavíte, vopred sa vyberie aktuálne miestne nastavenie používateľského rozhrania.
Ak toto pravidlo nastavíte, odporúčané miestne nastavenia budú presunuté na začiatok daného zoznamu a budú vizuálne oddelené od ostatných miestnych nastavení. Odporúčané miestne nastavenia budú uvedené v poradí, v akom sa nachádzajú v danom pravidle. Prvé odporúčané miestne nastavenie bude vopred vybrané.
Ak existuje viac ako jedno odporúčané miestne nastavenie, potom sa predpokladá, že používatelia si budú chcieť vybrať z týchto miestnych nastavení. Pri spúšťaní verejnej relácie sa zobrazí neprehliadnuteľná výzva na výber miestneho nastavenia a rozloženia klávesnice. V opačnom prípade sa predpokladá, že väčšina používateľov bude chcieť použiť vopred vybraté miestne nastavenie. Pri spúšťaní verejnej relácie sa zobrazí menej výrazná výzva na výber miestneho nastavenia a rozloženia klávesnice.
Keď toto pravidlo nastavíte a povolíte automatické prihlasovanie (pozrite si pravidlá |DeviceLocalAccountAutoLoginId| a |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automaticky spustená verejná relácia použije prvé odporúčané miestne nastavenie a jemu zodpovedajúce najobľúbenejšie rozloženie klávesnice.
Vopred vybrané bude vždy to najobľúbenejšie rozloženie klávesnice zodpovedajúce vopred vybranému miestnemu nastaveniu.
Toto pravidlo môžete nastaviť iba ako odporúčané. Pomocou tohto pravidla môžete presúvať skupinu odporúčaných miestnych nastavení na začiatok, ale používatelia si budú môcť pre svoju reláciu vždy vybrať ľubovoľné miestne nastavenie, ktoré <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> podporuje.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Umožňuje vám nastaviť, či môžu webové stránky zobrazovať obrázky. Zobrazovanie obrázkov môže byť buď pre všetky webové stránky umožnené, alebo pre všetky webové stránky zamietnuté.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa pravidlo „AllowImages“ a používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Typy pripojení, ktoré je možné používať na aktualizáciu operačného systému. Aktualizácie operačného systému môžu vzhľadom na objem dát významne zaťažovať pripojenie a môžu tak zvýšiť vaše poplatky. Predvolene preto nie sú povolené pre typy pripojení, ktoré sú považované za finančne nákladné, ako sú momentálne pripojenia WiMax, Bluetooth a mobilné pripojenie.
Medzi uznávané identifikátory typov pripojení patria "ethernet", "wifi", "wimax", "bluetooth" a "cellular".</translation>
<translation id="7763614521440615342">Zobrazovať návrhy obsahu na stránke na novej karte</translation>
<translation id="7774768074957326919">Použiť systémové nastavenia servera proxy</translation>
<translation id="7775831859772431793">Tu môžete zadať webovú adresu proxy servera.
Toto pravidlo sa prejaví len v prípade, ak ste v časti „Zvoľte spôsob konfigurácie nastavení proxy servera“ zvolili ručné nastavenia proxy servera.
Ak ste zvolili akýkoľvek iný režim nastavenia pravidiel proxy servera, mali by ste toto pravidlo ponechať nenastavené.
Ďalšie podrobné príklady nájdete na adrese:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="7781069478569868053">Stránka na novej karte</translation>
<translation id="7788511847830146438">Podľa profilu</translation>
<translation id="7801886189430766248">Keď toto pravidlo nastavíte na hodnotu True, údaje aplikácií pre Android sa nahrajú na servery služby Android Backup a pri opätovnej inštalácii kompatibilných aplikácií ich z nich obnoví.
Keď ho nastavíte na hodnotu False, služba Android Backup Service bude vypnutá.
Ak toto nastavenie nakonfigurujete, používatelia ho nebudú môcť zmeniť.
Ak ho ponecháte nenastavené, používatelia budú môcť službu Android Backup Service zapnúť a vypnúť v aplikácii Nastavenia systému Android.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Nastaviť predvolený stav režimu vysokého kontrastu na prihlasovacej obrazovke</translation>
<translation id="7822837118545582721">Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť True, používatelia nemôžu zapisovať na externé úložné zariadenia.
Ak je toto nastavenie nastavené na hodnotu False alebo nie je nakonfigurované, používatelia môžu vytvárať a upravovať súbory na externých úložných zariadeniach, na ktoré ide fyzicky zapisovať.
Pravidlo ExternalStorageDisabled má prednosť pred týmto pravidlom. Ak je pravidlo ExternalStorageDisabled nastavené na hodnotu True, bude všetok prístup k externým úložiskám zakázaný a toto pravidlo sa bude ignorovať.
Dynamické obnovenie tohto pravidla je podporované vo verzii M56 a novších.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Určuje maximálne oneskorenie v milisekundách medzi prijatím zrušenia platnosti pravidla a načítaním nového pravidla zo služby správy zariadenia.
Nastavenie tohto pravidla prepíše predvolenú hodnotu 5 000 milisekúnd. Platné hodnoty pre toto pravidlo sú v rozsahu od 1 000 (1 sekunda) do 300 000 (5 minút). Všetky hodnoty mimo tohto rozsahu budú upravené k zodpovedajúcej hranici.
Ak toto pravidlo nenastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije predvolenú hodnotu 5 000 milisekúnd.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Minimálna záložná verzia protokolu TLS</translation>
<translation id="7842869978353666042">Konfigurácia možností služby Disk Google</translation>
<translation id="7843525027689416831">Určuje príznaky, ktoré sa použijú pri spúšťaní prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />. Určené príznaky budú použité iba na prihlasovacej obrazovke. Príznaky nastavené prostredníctvom tohto pravidla sa neprenesú do relácií používateľov.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Umožňuje konfigurovať nastavenia správy pre <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Toto pravidlo ovláda viaceré nastavenia, ako aj nastavenia ovládané existujúcimi pravidlami týkajúcimi sa rozšírení. Ak nastavíte obe, toto pravidlo prepíše všetky staré pravidlá.
Toto pravidlo namapuje identifikátor rozšírenia alebo webovú adresu aktualizácie na svoju konfiguráciu. Keď bude mať k dispozícii identifikátor rozšírenia, konfigurácia sa použije iba pre ním určené rozšírenie. Pre špeciálny identifikátor <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> môžete nastaviť predvolenú konfiguráciu, ktorá sa použije pre všetky rozšírenia, pre ktoré ste v rámci tohto pravidla nenastavili vlastnú konfiguráciu. Keď bude mať k dispozícii webovú adresu aktualizácie, konfigurácia sa použije pre všetky rozšírenia s presnou webovou adresou aktualizácie stanovenou v manifeste tohto rozšírenia tak, ako je to uvedené na adrese <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Konfigurácia pre jednotlivé rozšírenia (alebo rozšírenia s rovnakou webovou adresou aktualizácie) je ďalší slovník, ktorý môže obsahovať polia uvedené nižšie.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: spustí mapovanie na reťazec označujúci režim inštalácie daného rozšírenia. Medzi platné reťazce patria:
* <ph name="ALLOWED" />: umožňuje používateľovi nainštalovať rozšírenie.
* <ph name="BLOCKED" />: zablokuje inštaláciu rozšírenia.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: rozšírenie sa automaticky nainštaluje a používateľ ho nebude môcť odstrániť.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: rozšírenie sa automaticky nainštaluje, ale používateľ ho bude môcť zakázať.
Režim <ph name="INSTALLTION_MODE" /> môžete nakonfigurovať aj pre viacero rozšírení, ako aj pre rozšírenie <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (ako predvolené nastavenie) a rozšírenia s rovnakou webovou adresou aktualizácie. V tomto prípade môžete použiť iba hodnoty <ph name="ALLOWED" /><ph name="BLOCKED" />.
Ak režim nastavíte na <ph name="FORCE_INSTALLED" /> alebo <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, potom musíte nakonfigurovať aj parameter <ph name="UPDATE_URL" />. Upozorňujeme, že webová adresa aktualizácie nastavená v rámci tohto pravidla sa použije iba pri prvej inštalácii. Následné aktualizácie rozšírenia budú používať webovú adresu aktualizácie uvedenú v manifeste daného rozšírenia. Webová adresa aktualizácie by mala odkazovať na dokument XML manifestu aktualizácie tak, ako je to uvedené vyššie.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: spustí mapovanie na zoznam reťazcov označujúci blokované povolenia rozhrania API pre dané rozšírenie. Názvy povolení sú rovnaké ako reťazce povolení uvedené v manifeste daného rozšírenia tak, ako je to uvedené na adrese <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj pre rozšírenie <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Ak rozšírenie vyžaduje povolenie, ktoré sa nachádza v zozname blokovaných položiek, toto povolenie sa nenačíta. Ak ako nepovinnú požiadavku obsahuje blokované povolenie, bude spracované bežným spôsobom. Ak však vyžiada povolenia, ktoré sú v konflikte, budú automaticky zakázané pri spustení.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: je rovnaké nastavenie ako <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, ale na rozdiel od neho explicitne povolí niektoré povolenia, ktoré môžu byť blokované globálnym zoznamom blokovaných povolení, a preto ho nie je možné nakonfigurovať pre rozšírenie <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Upozorňujeme, že toto nastavenie neudeľuje rozšíreniam povolenia automaticky.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: spustí mapovanie na reťazec verzie. Formát reťazca verzie je rovnaký ako ten, ktorý bol použitý v manifeste daného rozšírenia tak, ako je to uvedené na adrese <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. Rozšírenia so staršou verziou ako stanovená minimálna verzia budú zakázané. Platí to aj pre rozšírenia, ktorých inštalácia bola vynútená.
Nasledujúce nastavenie môžete použiť iba pre predvolenú konfiguráciu <ph name="DEFAULT_SCOPE" />:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: všetky položky v tomto zozname sú vzory zodpovedajúce typu rozšírenia (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Používatelia budú môcť poľahky inštalovať položky z ľubovoľnej webovej adresy, ktorá sa bude zhodovať s položkou v tomto zozname. Pomocou týchto vzorov musíte povoliť umiestnenie súboru <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" /> a stránku, na ktorej sa spustí sťahovanie (t. j. sprostredkovateľa).
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: toto nastavenie pridá na bielu listinu povolené typy rozšírenia/aplikácií, ktoré je možné nainštalovať v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />. Daná hodnota je zoznam týchto reťazcov: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Ďalšie informácie o týchto typoch si môžete prečítať v dokumentácii k rozšíreniam prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Ak sa používateľ pokúsi nainštalovať rozšírenie, ktoré je blokované pravidlami, Internetový obchod Chrome zobrazí všeobecné chybové hlásenie. Toto nastavenie umožňuje k nemu pripojiť text. Môžete to využiť na nasmerovanie používateľov na vašu stránku technickej pomoci, vysvetliť dôvod blokovania konkrétneho rozšírenia a pod. Toto chybové hlásenie musí mať maximálne 1 000 znakov, inak bude skrátené.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: umožní prijať zoznam hostiteľov, s ktorými nebude môcť rozšírenie interagovať. Patria sem vkladanie JavaScriptu, upravovanie alebo zobrazovanie parametrov webRequests / webNavigation, zobrazovanie a upravovanie súborov cookie. Formát je podobný hľadaniu zhôd so vzormi <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" /> , avšak nemôžete definovať žiadne cesty, napr. *://*.príklad.com. Tiež je podporované efektívne používanie zástupných znakov TLD, napr. *://príklad.*.
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: Umožňuje prijať zoznam hostiteľov, s ktorými môže rozšírenie interagovať bez ohľadu na to, či sú uvedené v zozname <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />. Má rovnaký formát ako <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Ak je pravidlo nastavené na hodnotu SyncDisabled alebo nie je nakonfigurované, certifikáty systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie sú pre aplikácie ARC k dispozícii.
Ak je nastavené na hodnotu CopyCaCerts, všetky certifikáty CA inštalované s konfiguráciou ONC a parametrom <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> sú pre aplikácie ARC k dispozícii.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Toto pravidlo je aktívne iba v režime určenom pre predaj.
Určuje identifikátor rozšírenia, ktoré sa má použiť ako šetrič obrazovky na prihlasovacej obrazovke. Rozšírenie musí byť súčasťou balíka AppPack, ktorý bol pre túto doménu nakonfigurovaný v rámci pravidla DeviceAppPack.</translation>
<translation id="7882857838942884046">V prípade zákazu synchronizácie Google nebudú funkcie zálohy a obnovy v Androide fungovať správne.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Zrušenie zobrazovania upozornenia na nepodporovaný operačný systém</translation>
<translation id="7912255076272890813">Nakonfigurovať povolené typy aplikácií/rozšírení</translation>
<translation id="7915236031252389808">Tu môžete zadať webovú adresu súboru .pac proxy servera.
Toto pravidlo sa prejaví len v prípade, ak ste v časti „Zvoľte spôsob konfigurácie nastavení proxy servera“ zvolili ručné nastavenia proxy servera.
Ak ste zvolili akýkoľvek iný režim nastavenia pravidiel proxy servera, mali by ste toto pravidlo ponechať nenastavené.
Podrobné príklady nájdete na adrese:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="793134539373873765">Určuje, či sa pri aktualizovaní OS má použiť protokol p2p. Ak je táto možnosť nastavená na hodnotu True, zariadenia budú zdieľať aktualizácie a pokúsia sa ich sťahovať v sieti LAN, čím potenciálne znížia využitie a preťaženie rýchlosti pripojenia. Ak sa aktualizácie nedajú vykonať v sieti LAN, zariadenie ich prevezme z aktualizačného servera. Ak je táto možnosť nastavená na hodnotu False alebo nie je nakonfigurovaná, protokol p2p sa nepoužije.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Povoliť vytváranie kontrolovaných používateľov</translation>
<translation id="793473937901685727">Nastaviť dostupnosť certifikátov pre aplikácie ARC</translation>
<translation id="7937766917976512374">Povoliť alebo zakázať zaznamenávanie videa</translation>
<translation id="7941975817681987555">Nepredpovedať akcie siete pri sieťovom pripojení</translation>
<translation id="7953256619080733119">Spravované výnimky hostiteľov ručne nastavené používateľom</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Toto pravidlo už nie je podporované.
Povoľuje použitie serverov typu STUN a relay pri pripájaní sa k vzdialenému klientskemu programu.
Ak je toto nastavenie povolené, môžete tento počítač vyhľadať a pripojiť sa k počítačom vzdialeného hostiteľa aj v prípade, ak sú oddelené bránou firewall.
Ak je toto nastavenie zakázané a brána firewall filtruje odchádzajúce pripojenia cez protokol UDP, môže sa tento počítač pripojiť len k počítačom hostiteľa v rámci miestnej siete.</translation>
<translation id="7976157349247117979">Názov cieľového priečinka <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7980227303582973781">Žiadne špeciálne obmedzenia</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Otočiť obrazovku o 0 stupňov</translation>
<translation id="8044493735196713914">Hlásiť režim spustenia zariadenia</translation>
<translation id="8050080920415773384">Natívna tlač</translation>
<translation id="8059164285174960932">Webová adresa, kde by klienti vzdialeného prístupu mali získať token na overenie totožnosti</translation>
<translation id="8073243368829195">Povoliť použitie funkcie Smart Lock</translation>
<translation id="8099880303030573137">Oneskorenie režimu nečinnosti pri napájaní z batérie</translation>
<translation id="8102913158860568230">Predvolené nastavenie mediálneho streamu</translation>
<translation id="8104962233214241919">Automaticky vybrať certifikáty klienta pre tieto webové stránky</translation>
<translation id="8112122435099806139">Určuje formát hodín, ktorý sa použije na zariadení.
Toto pravidlo konfiguruje formát hodín, ktorý sa predvolene použije na prihlasovacej obrazovke pre relácie používateľov. Používatelia budú môcť nastavenia formátu hodín vo svojom účte prepísať.
Ak je pravidlo povolené, zariadenie bude používať 24-hodinový formát hodín. Ak je pravidlo zakázané, zariadenie použije 12-hodinový formát hodín.
Ak pravidlo nenastavíte, zariadenie použije v predvolenom nastavení 24-hodinový formát hodín.</translation>
<translation id="8114382167597081590">Nevynucovať obmedzený režim v službe YouTube</translation>
<translation id="8118665053362250806">Nastaví veľkosť vyrovnávacej pamäte disku média</translation>
<translation id="8124468781472887384">Pravidlá prístupu ku konfigurácii tlačiarní zariadenia</translation>
<translation id="8135937294926049787">Určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej sa obrazovka pri používaní napájacieho zdroja uzamkne.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu väčšiu ako nula, určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obrazovku vypne.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu nula, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obrazovku pri nečinnosti používateľa nevypne.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, použije sa predvolená doba.
Hodnota pravidla by mala byť uvedená v milisekundách. Hodnoty musia byť nižšie alebo rovnaké ako oneskorenie režimu nečinnosti.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Nahlásenie zoznamu sieťových rozhraní s typmi a adresami hardvéru pre server.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu False, zoznam rozhraní sa nenahlási.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Toto pravidlo nezabráni používateľovi používať aplikáciu Disk Google pre Android. Ak chcete zakázať prístup k Disku Google, mali by ste zakázať aj inštaláciu aplikácie Disk Google.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Povoliť používateľom uplatniť ponuky pri registrácii systému OS Chrome</translation>
<translation id="8148785525797916822">Zruší zobrazenie upozornenia spúšťaného vtedy, keď <ph name="PRODUCT_NAME" /> používate v počítači alebo operačnom systéme, ktorý už nie je podporovaný.</translation>
<translation id="8148901634826284024">Povolí režim vysokého kontrastu (funkcia na uľahčenie prístupu).
Ak toto nastavenie povolíte, bude režim vysokého kontrastu vždy zapnutý.
Ak toto nastavenie zakážete, bude režim vysokého kontrastu vždy vypnutý.
Ak toto pravidlo povolíte alebo zakážete, používatelia ho nebudú môcť zmeniť.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, režim vysokého kontrastu bude spočiatku zakázaný, ale používateľ to bude môcť kedykoľvek zmeniť.</translation>
<translation id="815061180603915310">Ak je toto pravidlo povolené, vynucuje prepnutie profilu do režimu dočasných profilov. Ak je toto pravidlo nastavené ako pravidlo operačného systému (napr. GPO v systéme Windows), použije sa na všetky profily v systéme. Ak je nastavené ako pravidlo cloudu, použije sa iba na profil prihlásený pomocou spravovaného účtu.
V tomto režime zostávajú dáta profilu na disku iba počas trvania relácie používateľa. Funkcie, ako história prehliadača, rozšírenia a ich dáta, dáta webov (napr. súbory cookie) ani webové databázy nezostanú po zavretí prehliadača uchované. To však nebráni používateľom ručne sťahovať dáta na disk ani ukladať alebo tlačiť stránky.
Ak používateľ povolil synchronizáciu, všetky tieto dáta zostanú uchované v synchronizovanom profile, rovnako ako v prípade bežných profilov. K dispozícii je aj anonymný režim (ak nie je vyslovene zakázaný pomocou pravidla).
Ak je toto pravidlo zakázané alebo ponechané nenastavené, budú sa používať bežné profily.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Povoľuje vytváranie roamingových kópií údajov profilu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Povoľuje v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> integrovanú službu Prekladač Google.
Ak toto nastavenie povolíte, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> zobrazí integrovaný panel s nástrojmi ponúkajúci preklad príslušnej stránky tam, kde je to vhodné.
Ak toto nastavenie zakážete, používateľom sa panel prekladu nezobrazí nikdy.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, používatelia nebudú môcť toto nastavenie v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> zmeniť ani prepísať.
Ak je toto nastavenie ponechané nenastavené, používateľ sa môže rozhodnúť, či túto funkciu použiť chce alebo nechce.</translation>
<translation id="817455428376641507">Umožňuje pristupovať k webovým adresám uvedeným v zozname, ktoré predstavujú výnimky pre zoznam zakázaných webových adries.
Informácie o formáte položiek v zozname nájdete v popise pravidla na zablokovanie webových adries.
Toto pravidlo umožňuje otvárať výnimky pre zoznamy zakázaných webových adries. Na zoznam zakázaných položiek môžete napríklad pridať položku „*“, ktorá zablokuje všetky žiadosti, a pomocou tohto pravidla následne môžete povoliť prístup k obmedzenému zoznamu webových adries. Môže sa použiť na otváranie určitých schém, subdomén a ďalších domén, portov alebo konkrétnych ciest.
O povolení alebo zablokovaní webové adresy rozhodne najkonkrétnejší filter. Biela listina má prednosť pred zoznamom zakázaných položiek.
Toto pravidlo je obmedzené na 1 000 položiek. Ostatné položky sa budú ignorovať.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, nebudú k dispozícii žiadne výnimky pre zoznam zakázaných adries uvedený v rámci pravidla URLBlacklist.</translation>
<translation id="8176035528522326671">Povolí používateľovi v podnikovej sieti stať sa iba hlavným používateľom s viacerými profilmi (predvolené správanie pre používateľov spravovaných podnikom)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Umožňuje konfiguráciu správcu hesiel.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Maximálne oneskorenie načítania po zrušení platnosti pravidla</translation>
<translation id="8256688113167012935">Ovláda názov účtu, ktorý systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazí na obrazovke prihlásenia pre zodpovedajúci miestny účet na zariadení.
Ak je toto pravidlo nastavené, obrazovka prihlásenia použije stanovený reťazec pri prihlásení založenom na obrázku pre zodpovedajúci miestny účet na zariadení.
Ak je toto pravidlo ponechané nenastavené, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> použije ID e-mailového účtu pre miestny účet na zariadení ako meno, ktoré zobrazí na obrazovke prihlásenia.
Toto pravidlo sa v prípade bežných používateľských účtov ignoruje.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Umožňuje odstrániť citlivé časti webových adries s predponou https:// týkajúce sa súkromia a zabezpečenia ešte predtým, ako sa odošlú do skriptov PAC (Proxy Auto Config) používaných prehliadačom <ph name="PRODUCT_NAME" /> počas vyvolania proxy servera.
Keď toto pravidlo nastavíte na hodnotu True, daná bezpečnostná funkcia bude povolená a časti webových
adries s predponou https:// sa odstránia ešte predtým, ako budú odoslané do skriptov PAC. Takto nebude
môcť skript PAC zobraziť dáta, ktoré sú štandardne chránené šifrovaným kanálom (ako sú napríklad cesta
webovej adresy a dopyt).
Keď toto pravidlo nastavíte na hodnotu False, daná bezpečnostná funkcia bude zakázaná a skriptom PAC
bude bezvýhradne povolené zobrazovať všetky časti webových adries
s predponou https://. Platí to pre všetky skripty PAC bez ohľadu na ich pôvod (vrátane
tých, ktoré boli načítané cez nezabezpečený prenos alebo objavené nezabezpečeným spôsobom
prostredníctvom protokolu WPAD).
Predvolene je nastavená možnosť True (bezpečnostná funkcia je povolená), neplatí to však pre podnikových
používateľov systému Chrome OS, pre ktorých je predvolená možnosť False.
Pravidlo odporúčame nastaviť na možnosť True. Nastavte ho na možnosť
False iba vtedy, keď spôsobuje problém s kompatibilitou v prípade existujúcich skriptov PAC.
V budúcnosti by malo byť toto prepísanie odstránené.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Lupa v režime na celú obrazovku je povolená</translation>
<translation id="8288199156259560552">Povoliť službu určovania polohy Google v aplikáciách pre Android</translation>
<translation id="8294750666104911727">Stránky s prvkom X-UA-Compatible nastaveným na hodnotu chrome=1 sa obvykle vykreslia v rámci služby <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> bez ohľadu na pravidlo ChromeFrameRendererSettings.
Ak toto nastavenie povolíte, na stránkach sa nebudú hľadať metaznačky.
Ak toto nastavenie zakážete, na stránkach sa budú hľadať metaznačky.
Ak toto pravidlo nenastavíte, na stránkach sa budú hľadať metaznačky.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Ak je pravidlo nastavené na hodnotu True, zakáže v aplikácií Súbory systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> synchronizáciu služby Disk Google pri používaní mobilného pripojenia. V tomto prípade sa budú údaje v službe Disk Google synchronizovať iba pri pripojení k sieti Wi‑Fi alebo Ethernet.
Ak je hodnota funkcie nastavená na možnosť False, používatelia budú môcť prenášať súbory do služby Disk Google prostredníctvom mobilných pripojení.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Umožňuje nastaviť, či môžu webové stránky používať generovanie kľúčov. Používanie generovania kľúčov je možné buď povoliť pre všetky webové stránky, alebo ho pre všetky webové stránky zakázať.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa pravidlo BlockKeygen a používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Toto pravidlo je aktívne iba v režime určenom pre predaj.
Ak je zadané pravidlo DeviceIdleLogoutTimeout, určuje toto pravidlo dobu zobrazenia poľa s upozornením a odpočítavaním, ktoré sa používateľovi zobrazí predtým, než dôjde k odhláseniu.
Hodnota pre toto pravidlo by mala byť zadaná v milisekundách.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Druhý faktor je zakázaný</translation>
<translation id="8344454543174932833">Importovanie záložiek z predvoleného prehliadača pri prvom spustení</translation>
<translation id="8359734107661430198">Povoliť rozhranie ExampleDeprecatedFeature API platné do 2. 9. 2008</translation>
<translation id="8369602308428138533">Oneskorenie vypnutia obrazovky pri používaní napájacieho zdroja</translation>
<translation id="8370471134641900314">Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť True, používateľ sa musí prihlásiť do prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> pomocou svojho profilu ešte predtým, ako ho začne používať. Predvolená hodnota parametra BrowserGuestModeEnabled bude nastavená na možnosť False.
Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť False alebo ho nenakonfigurujete, používateľ môže používať prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> bez prihlásenia.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Povoliť použitie vzdialeného overenia na ochranu obsahu pre zariadenie</translation>
<translation id="838870586332499308">Povoliť roaming pre dátové prenosy</translation>
<translation id="8390049129576938611">Zakáže v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> interný zobrazovač súborov PDF. Súbory PDF sa budú sťahovať a používateľ ich bude môcť otvoriť v predvolenej aplikácii.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené alebo deaktivované, súbory PDF sa budú otvárať pomocou doplnku PDF (ak ho používateľ nezakáže).</translation>
<translation id="8402079500086185021">Vždy otvárať súbory PDF externe</translation>
<translation id="8412312801707973447">Či sa majú vykonávať kontroly OCSP/CRL online</translation>
<translation id="8424255554404582727">Nastaviť predvolené otočenie obrazovky, ktoré sa opakovane použije pri každom reštarte</translation>
<translation id="8426231401662877819">Otočiť obrazovku v smere hodinových ručičiek o 90 stupňov</translation>
<translation id="8451988835943702790">Použiť stránku Nová karta ako domovskú stránku</translation>
<translation id="8465065632133292531">Parametre pre webovú adresu okamžitého vyhľadávania, ktorá používa metódu POST</translation>
<translation id="847472800012384958">Zakázať všetkým stránkam zobrazovať kontextové okná</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">Prispôsobte si zoznam vzorov webových adries, ktoré by mali byť vždy vykresľované hostiteľským prehliadačom.
Ak toto pravidlo nenastavíte, pre všetky webové stránky sa použije predvolený vykresľovací modul (ako je určené pravidlom „ChromeFrameRendererSettings“).
Príklady vzorov nájdete na adrese http://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Zakázať ukladanie histórie prehliadača</translation>
<translation id="8499172469244085141">Predvolené nastavenia (používatelia ich môžu nahradiť)</translation>
<translation id="8519264904050090490">Spravované výnimky webových adries ručne nastavené používateľom</translation>
<translation id="8527932539502116028">Umožňuje určiť tlačiarne, ktoré používateľ nemôže používať.
Toto pravidlo sa používa iba vtedy, ak je pre režim <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> vybraná možnosť <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.