blob: bf988232f5aeee9b16c4f54d7c866ff81da77953 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sv">
<translation id="101438888985615157">Rotera skärmen 180 grader</translation>
<translation id="1017967144265860778">Energibesparing på inloggningssidan</translation>
<translation id="1019101089073227242">Ange katalog för användardata</translation>
<translation id="1022361784792428773">Tilläggs-ID:n som användaren inte får installera (eller * om det gäller alla)</translation>
<translation id="102492767056134033">Ange standardläget för skärmtangentbordet på inloggningsskärmen</translation>
<translation id="1027000705181149370">Anger om autentiseringskoder som anges av en SAML IdP under inloggning ska överföras till användarens profil.
När en användare autentiserar via en SAML IdP under inloggning skrivs cookies som anges av IdP:n först till en tillfällig profil. Dessa cookies kan överföras till användarens profil för att vidarebefordra autentiseringstillståndet.
När den här policyn är inställd på sant överförs cookies som anges av IdP:n till användarens profil varje gång användaren autentiserar mot SAML IdP:n under inloggning.
När den här policyn är inställd på falskt eller inte har ställts in överförs cookies som ställts in av IdP:n bara till användarens profil under den första inloggningen på en enhet.
Den här policyn gäller bara användare vars domän matchar enhetens registreringsdomän. För alla andra användare överförs cookies som anges av IdP:n bara till användarens profil under den första inloggningen på enheten.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Aktivera filtrering av webbadresser för PAC (för https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Rapportera maskinvarustatistik som exempelvis användning av processor eller RAM-minne.
Om policyn är inställd på falskt kommer statistiken inte att rapporteras.
Om den är inställd på sant eller inte har angetts rapporteras statistik.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Aktivera föråldrade webbplattformsfunktioner under en begränsad tid</translation>
<translation id="1047128214168693844">Tillåt inte att någon webbplats spårar användarnas fysiska plats</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfigurerar vilken språkkod som ska gälla för inloggningsskärmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
När principen har ställts in visas inloggningsskärmen alltid på det språk som har angetts först i principen (definitionen ges i form av en lista så att principen ska vara kompatibel med framtida versioner). Om principen inte har ställts in eller om en tom lista har angetts visas inloggningsskärmen på det språk som användes vid den senaste användarsessionen. Om principen har ställts in på ett ogiltigt värde används reservspråkkoden (för närvarande en-US) för inloggningsskärmen.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Aktivera fjärrattestering för enheten</translation>
<translation id="1093082332347834239">Om inställningen är aktiverad körs fjärrhjälpsvärden i en process med behörigheter för <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Det innebär att fjärranvändare kan interagera med fönster som öppnats med högre behörighet på den lokala användarens dator.
Om inställningen är inaktiverad eller inte konfigurerad körs fjärrhjälpsvärden i användarens kontext och fjärranvändare kan inte interagera med fönster som öppnats med högre behörighet på datorn.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Standardsökleverantör</translation>
<translation id="1117535567637097036">Protokollhanterarna som ställs in via den här principen används inte för intent i Android.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Visar ikonen för <ph name="PRODUCT_NAME" /> i verktygsfältet</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurerar den katalog som <ph name="PRODUCT_NAME" /> ska använda för att lagra cachade filer på hårddisken.
Om du ställer in den här policyn använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> den angivna katalogen oavsett om användaren har angett flaggan --disk-cache-dir eller inte. Undvik dataförlust och andra oväntade fel genom att inte ställa in den här policyn på en volyms rotkatalog eller på en katalog som används i andra syften eftersom <ph name="PRODUCT_NAME" /> hanterar dess innehåll.
En lista över variabler som kan användas finns på https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Om den här policyn inte ställs in används standardkatalogen för cacheminnet och användaren kan åsidosätta den med kommandoradsflaggan --disk-cache-dir.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Den här policyn är bara aktiv i återförsäljarläge.
Avgör hur länge skärmsläckaren ska visas på inloggningsskärmen för enheter i återförsäljarläge.
Policyns värde anges i millisekunder.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Tillåt bilder på dessa webbplatser</translation>
<translation id="1152117524387175066">Rapportera vilket läge enhetens utvecklarväxel har vid uppstart.
Om principen anges som False kommer utvecklarväxelns läge inte att redovisas.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Inaktivera möjligheten att fortsätta från varningssidan Säker webbsökning</translation>
<translation id="1166377463685560145">Anger skrivare som inte får användas.
Den här principen används bara när <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> är inställd på <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
Om principen används får användaren tillgång till alla skrivare utom dem vars id anges i den här principen.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Hur ofta information om enhetsstatus laddas upp, uttryckt i millisekunder.
Om inget värde anges för principen är standardfrekvensen 3 timmar. Den kortaste
tillåtna frekvensen är 60 sekunder.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Aktiverade företagsskrivare</translation>
<translation id="1221359380862872747">Läs in angivna webbadresser vid demoinloggning</translation>
<translation id="123081309365616809">Aktivera möjlighet att casta till enheten</translation>
<translation id="1265053460044691532">Begränsa tiden som en användare som verifierats via SAML kan logga in offline</translation>
<translation id="1291880496936992484">Varning: RC4 kommer att helt tas bort från <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 52 (kring september 2016) och den här principen upphör då att fungera.
Om principen inte har ställts in eller är inställd på falskt kommer RC4-krypteringssviter inte att aktiveras. Principen kan ställas in som sant om kompatibilitet med en föråldrad server önskas bibehållas. Detta är en nödlösning, och servern bör omkonfigureras.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Använd en PAC-proxyskript</translation>
<translation id="1304973015437969093">Tilläggs-/app-id:n och uppdateringsadresser som ska installeras obemärkt</translation>
<translation id="1313457536529613143">Anger den procentsats med vilken fördröjningen av skärmdämpningen skalanpassas när användaren gör något då skärmen är dämpad eller strax efter det att skärmen har stängts av.
Om den här principen är inställd anges den procentsats med vilken fördröjningen av skärmdämpningen skalanpassas när användaren gör något eller strax efter det att skärmen har stängts av. När dämpningsfördröjningen skalanpassas anpassas fördröjningen av avstängningen av skärmen, skärmlåset och dödtiden så att samma avstånd från den ursprungligen angivna fördröjningen av skärmdämpningen bibehålls.
Om den här principen inte har angetts används en standardskalningsfaktor.
Skalningsfaktorn måste vara 100 % eller mer.</translation>
<translation id="131353325527891113">Visa användarnamn på inloggningsskärmen</translation>
<translation id="1327466551276625742">Aktivera uppmaning att konfigurera nätverk om enheten är offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">Aktivera skärmtangentbordet</translation>
<translation id="1330985749576490863">Inaktiverar Google Drive över mobilanslutningar i appen Filer i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="13356285923490863">Policynamn</translation>
<translation id="1353966721814789986">Startsidor</translation>
<translation id="1359553908012294236">Om den här principen är inställd på sant, eller om den inte är konfigurerad, aktiveras gästinloggning i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Gästinloggningar är profiler i <ph name="PRODUCT_NAME" /> där alla fönster öppnas i inkognitoläge.
Om principen är inställd på falskt tillåts ingen användning av gästprofiler i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Aktivera frågor till Quirks-servern (servern för maskinvaruspecifik information) om maskinvaruprofiler</translation>
<translation id="1393485621820363363">Aktiverade skrivare för företagsenheter</translation>
<translation id="1397855852561539316">Standardsökleverantörens förslagsadress</translation>
<translation id="1420281424655200442">Styr vilka skrivare i <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> som får användas.
Anger vilken åtkomstprincip som gäller vid gruppkonfigurering av skrivare. Med alternativet <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> visas alla skrivare. Med alternativet <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> blockeras de skrivare som anges i <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />. Med alternativet <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> går endast de skrivare som anges i <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> att välja.
Om inget värde anges för principen används <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ja</translation>
<translation id="1427655258943162134">Proxyserverns adress eller webbadress</translation>
<translation id="1435659902881071157">Nätverkskonfiguration på enhetsnivå</translation>
<translation id="1438739959477268107">Standardinställningar för nyckelgenerering</translation>
<translation id="1454846751303307294">Policyn gör att du kan ställa in en lista med webbadressmönster som anger webbplatser som inte får köra JavaScript.
Om policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från policyn DefaultJavaScriptSetting om den har ställts in. Annars används användarens personliga konfiguration.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-klienter):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontrollera användarbeteendet i en session med flera profiler på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter.
Om MultiProfileUserBehaviorUnrestricted har angetts som policy kan användaren vara antingen en primär eller en sekundär användare i en session med flera profiler.
Om MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary har angetts som policy kan användaren endast vara primär användare i en session med flera profiler.
Om MultiProfileUserBehaviorNotAllowed har angetts som policy kan användaren inte delta i en session med flera profiler.
Om du anger den här inställningen kan användare inte ändra eller åsidosätta den.
Om inställningen ändras medan användaren är inloggad i en session med flera profiler kontrolleras alla användare i sessionen mot sina respektive inställningar. Sessionen stängs om någon av användarna inte längre får delta i sessionen.
Om policyn inte har angetts tillämpas standardvärdet MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary för användare som hanteras av ett företag och MultiProfileUserBehaviorUnrestricted för användare som inte hanteras.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Klicka för att spela</translation>
<translation id="1466133662354365542">Aktiverar funktionen Autofyll i <ph name="PRODUCT_NAME" /> så att användarna kan fylla i webbformulär automatiskt med uppgifter som är sparade sedan tidigare, till exempel adress- och kreditkortsuppgifter.
Om du inaktiverar Autofyll får du inga förslag och kreditkortsuppgifter fylls inte i automatiskt. Ytterligare kreditkortsuppgifter som du anger när du surfar på webben sparas inte heller.
Om du aktiverar funktionen eller inte anger något värde kan användarna själva styra autofyll (inklusive kreditkort) i användargränssnittet.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Välj standardtillståndet för hjälpmedelsfunktionen högkontrastläge på inloggningsskärmen.
Om den här principen är sann är högkontrastläget aktiverat på inloggningsskärmen.
Om den här principen är falsk är högkontrastläget inaktiverat på inloggningsskärmen.
Om du anger den här principen kan användarna åsidosätta den temporärt genom att aktivera eller inaktivera högkontrastläget. Men inställningen sparas inte och standardvärdet återställs när inloggningsskärmen visas nästa gång eller om användaren inte gör något på inloggningsskärmen under en minut.
Om den här principen inte anges är högkontrastläget inaktiverat första gången som inloggningsskärmen visas. Användarna kan aktivera eller inaktivera högkontrastläget när som helst och dess status på inloggningsskärmen sparas.</translation>
<translation id="1468707346106619889">När värdet sant har angetts för den här principen är Enhetligt
skrivbord tillåtet och aktiverat som standard. Det gör att appar kan
sträcka sig över flera skärmar. Användaren kan inaktivera enhetligt skrivbord
för en enskild skärm genom att avmarkera det i skärminställningarna.
Om värdet falskt eller inget värde har angetts för principen inaktiveras
enhetligt skrivbord. I så fall kan användaren inte aktivera funktionen.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Inaktivera falsk start i TLS</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> förbigår proxyn för listan med värdenheter som anges här.
Den här principen används bara om du har valt manuella proxyinställningar i Välj hur inställningar för proxyserver ska anges.
Ange inte den här principen om du har valt något annat läge för inställning av proxyprinciper.
Mer ingående exempel hittar du på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="1504431521196476721">Fjärrattestering</translation>
<translation id="1509692106376861764">Den här principen gäller inte från version 29 av <ph name="PRODUCT_NAME" /> och senare.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Tillåt alla webbplatser att spåra användarnas fysiska plats</translation>
<translation id="152657506688053119">Lista över alternativa webbadresser för standardsökleverantören.</translation>
<translation id="1530812829012954197">Rendera alltid följande webbadressmönster i värdwebbläsaren</translation>
<translation id="1553684822621013552">När den här principen är inställd på sant aktiveras ARC för användaren
(givet att övriga principinställningar tillåter det – ACR är fortfarande
otillgängligt om antingen tillfälligt läge eller multiinloggning är aktiverat
i den aktuella användarsessionen).
Om inställningen är inaktiverad eller inte konfigurerad kan företagsanvändare
inte använda ARC.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Åsidosättningar av policyn för felsökningsversioner av fjärråtkomstvärden</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F plus tillägg för enskild attestering</translation>
<translation id="1583248206450240930">Använd <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> som standard</translation>
<translation id="1603058613431276040">Tillhandahåller skrivarkonfigurationer för företagsenheter.
Med den här principen kan du tillhandahålla skrivarkonfigurationer för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter. Filen får vara högst 5 MB stor och måste vara i JSON-format. Formatet är samma som för NativePrinters-ordlistan. En fil som är 5 MB stor beräknas rymma cirka 21 000 skrivare. Det kryptografiska hashvärdet används för att verifiera nedladdningens integritet.
Filen laddas ned och cachelagras. Den laddas ned på nytt varje gång webbadressen eller hashvärdet ändras.
Om principen har ställts in laddas filen med skrivarkonfigurationer ned i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> och skrivarna görs tillgängliga i enlighet med principerna <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> och <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Principen påverkar inte om användarna får konfigurera skrivare på enskilda enheter. Den är tänkt som ett komplement till enskilda användares skrivarkonfigurationer.
Principen gäller som tillägg till <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Om principen inte ställs in finns det inga enhetsskrivare och övriga principer med namnet <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> ignoreras.</translation>
<translation id="1608755754295374538">Webbadresser som ska ges tillgång till ljudinspelningsenheter utan meddelande</translation>
<translation id="1617235075406854669">Aktivera borttagning av webb- och nedladdningshistorik</translation>
<translation id="163200210584085447">Mönster på den här listan kommer att matchas mot den begärande
webbadressens säkerhetsursprung. Om det blir en träff får adressen
åtkomst till videoinspelningsenheter på inloggningssidor med SAML.
Om det inte blir någon träff nekas åtkomst automatiskt. Mönster
med jokertecken får inte användas.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Tillåt pluginprogrammet för <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> på dessa webbplatser</translation>
<translation id="1655229863189977773">Ange enhetens cachestorlek i byte</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxyserver</translation>
<translation id="1668836044817793277">Anger om kioskappen som startas automatiskt utan fördröjning får styra vilken version av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> som används.
Den här principen anger om kioskappen som startas automatiskt utan fördröjning får styra <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen genom att en obligatorisk plattformsversion anges i manifestfilen med required_platform_version och används som målversionsprefix vid automatisk uppdatering.
Om principen är inställd på sant används värdet på nyckeln required_platform_version i manifestfilen för den kioskapp som startas automatiskt utan fördröjning som målversionsprefix vid automatisk uppdatering.
Om principen inte har konfigurerats eller om den har ställts in på falskt ignoreras nyckeln required_platform_version i manifestfilen och den automatiska uppdateringen fungerar som vanligt.
Obs! Att delegera kontrollen över vilken version av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> som används till en kioskapp rekommenderas inte, eftersom det kan leda till att uppdateringar av programvaran och viktiga säkerhetskorrigeringar inte längre görs på enheten. Om du delegerar valet av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-version kan användarnas säkerhet äventyras.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Stöds av:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Offentlig session för automatisk inloggning</translation>
<translation id="1689963000958717134">Tillåter att en pushad nätverkskonfiguration används för alla användare på en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enhet. Nätverkskonfigurationen är en JSON-formaterad sträng som definieras av formatet för öppen nätverkskonfiguration som beskrivs på <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Ange begränsning av hämtningen av startvärdet för Variations</translation>
<translation id="172374442286684480">Tillåt alla webbplatser att ange lokala data</translation>
<translation id="1734716591049455502">Konfigurera alternativ för fjärråtkomst</translation>
<translation id="1736269219679256369">Tillåt fortsättning från SSL-varningssidan</translation>
<translation id="1749815929501097806">Anger de användarvillkor som användaren måste godkänna innan en session med ett konto som är lokalt i enheten kan påbörjas.
Om policyn ställs in laddar <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ned användarvillkoren och de visas för användaren varje gång en session med ett konto som är lokalt i enheten påbörjas. Användaren får inte påbörja sessionen förrän användarvillkoren har godkänts.
Om policyn inte ställs in visas inga användarvillkor.
Den här policyn ska ställas in på en webbadress som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kan ladda ned användarvillkoren från. Användarvillkoren måste vara oformaterad text av MIME-typ. Ingen kod får användas.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blockera alla nedladdningar</translation>
<translation id="1781356041596378058">Den här principen styr även tillgången till Androids utvecklaralternativ. Om principen är inställd på sant kan användarna inte öppna utvecklaralternativen. Om principen är inställd på falskt eller lämnas utan inställning kan användarna öppna utvecklaralternativen genom att trycka sju gånger på versionsnumret i appen Inställningar i Android.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Lista över fasta appar som ska visas i startfönstret</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blockera cookies på dessa webbplatser</translation>
<translation id="1827523283178827583">Använd fasta proxyservrar</translation>
<translation id="1843117931376765605">Uppdateringsfrekvens för användarpolicy</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigurerar principer som är relaterade till snabb upplåsning.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Anger parametrarna som används vid sökningar på Instant med POST. Den består av kommaavgränsade namn-/värdepar. Om ett värde är en mallparameter, t.ex. {searchTerms} i ovanstående exempel, kommer det att ersättas med riktiga söktermer.
Den här policyn är valfri. Om den inte anges kommer begäran om sökningar på Instant att använda GET-metoden.
Den här policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Varning! Den alternativa TLS-versionen tas bort från <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 52 (i september 2016) och den här principen slutar då att fungera.
När en TLS-handskakning misslyckas försökte <ph name="PRODUCT_NAME" /> tidigare ansluta igen med en lägre version av TLS för att kunna kringgå fel i HTTPS-servrar. Den här inställningen konfigurerar versionen då den alternativa processen upphör. Om versionsförhandling utförs korrekt i en server (dvs. utan att bryta anslutningen) gäller inte denna inställning. I vilket fall som helst måste den resulterande anslutningen överensstämma med SSLVersionMin.
Om den här principen inte är konfigurerad eller om den är inställd på tls1.2 använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> inte längre den alternativa versionen. Tänk på att detta inte inaktiverar stöd för äldre TLS-versioner. Det avgör bara om <ph name="PRODUCT_NAME" /> kringgår servrar med fel som inte kan förhandla versioner korrekt.
Om kompatibiliteten med en server med fel måste upprätthållas kan den ställas in på tls1.1. Det här är en nödlösning och servern bör snabbt åtgärdas.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Om policyn anges som en tom sträng eller inte har konfigurerats visar inte <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> alternativet för autoslutför under användarens inloggningsflöde.
Om policyn är inställd på en sträng som motsvarar ett domännamn visar <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ett alternativ för autoslutför under användarens inloggning så att användaren bara kan skriva sitt användarnamn utan domännamnstillägget. Användaren kan skriva över detta domännamnstillägg.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Nyckelbehörigheter</translation>
<translation id="186719019195685253">Åtgärd som vidtas när fördröjning på grund av inaktivitet har uppnåtts vid anslutning till ett elnät</translation>
<translation id="187819629719252111">Policyn tillåter åtkomst till lokala filer på datorn genom att tillåta att <ph name="PRODUCT_NAME" /> visar dialogrutor för filval.
Om du aktiverar den här inställningen kan användarna öppna dialogrutor för filval som vanligt.
Om du inaktiverar inställningen visas ett meddelande varje gång användaren utför en åtgärd som skulle göra att en dialogruta för filval öppnades (som att importera bokmärken, överföra filer, spara länkar osv.) istället och användaren antas ha klickat på Avbryt i dialogrutan för filval.
Om inställningen inte ställs in kan användaren öppna dialogrutor för filval som vanligt.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Anger vilken tidszon som används på enheten. Användare kan åsidosätta den angivna tidszonen för den aktuella sessionen. När användaren loggar ut återgår dock inställningen till den angivna tidszonen. Om en ogiltig tidszon anges är principen fortfarande aktiverad och GMT används istället. Om en tom sträng anges ignoreras principen.
Om principen inte används är det den tidszon som för närvarande är aktiv som används. Användare kan dock ändra tidszonen och ändringen är permanent. Därför påverkas inloggningsskärmen och alla användare av de ändringar som en enskild användare gör.
På nya enheter har tidszonen US/Pacific angetts.
Formatvärdet följer namnen på tidszonerna i databasen IANA Time Zone Database (besök http://sv.wikipedia.org/wiki/Tz_database). Det går att hänvisa till de flesta tidszoner som continent/large_city eller ocean/large_city.
När du anger principen inaktiveras automatiska tidszoner efter enhetens plats. Principen SystemTimezoneAutomaticDetection åsidosätts också.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript (rekommenderas)</translation>
<translation id="193259052151668190">Vitlista med frånkopplingsbara USB-enheter</translation>
<translation id="1933378685401357864">Bakgrundsbild</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfigurera energihanteringen på inloggningsskärmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Med den här principen kan du konfigurera hur <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ska fungera om inte användaren gör något under en viss tid när inloggningsskärmen visas. Den här principen styr flera inställningar. Deras enskilda semantik och värdeintervaller finns i motsvarande principer som styr energihanteringen under en session. Det här är enda avvikelserna från dessa principer:
* De åtgärder som ska vidtas vid inaktivitet eller när locket stängs får inte vara att avsluta sessionen.
* Standardåtgärden vid inaktivitet när nätspänning är ansluten är att stänga av.
Ett standardvärde används om en inställning inte specificeras.
Om principen inte ställs in används standardvärden för alla inställningar.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Om certifikat som utfärdats av lokala tillitsankare och saknar tillägget subjectAlternativeName tillåts eller inte</translation>
<translation id="1964634611280150550">Inkognitoläget är inaktiverat</translation>
<translation id="1964802606569741174">Den här principen gäller inte YouTube-appen för Android. Om Säkert läge på YouTube ska vara obligatoriskt bör du blockera möjligheten att installera YouTube-appen för Android.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Åsidosätter policyer på felsökningsversioner av fjärråtkomstvärden.
Värdet analyseras som en JSON-ordlista med policyns namn till mappningar av policyns värde.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Betalningar med automatisk uppdatering i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kan laddas ned via HTTP i stället för HTTPS. Detta möjliggör transparent HTTP-cachelagring av HTTP-nedladdningar.
Om policyn är inställd på sant kommer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> att försöka ladda ned betalningar med automatisk uppdatering via HTTP. Om policyn är inställd på falskt eller inte har angetts kommer HTTPS att användas för att ladda ned betalningar med automatisk uppdatering.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Energibesparing (DPMS)</translation>
<translation id="201557587962247231">Frekvens för antal uppladdningar av statusrapport för enhet</translation>
<translation id="2018836497795982119">Anger en tid i millisekunder för hur ofta enhetshanteringstjänsten tillfrågas om användarpolicyinformation.
När denna policy har ställts in åsidosätts standardvärdet tre timmar. Giltiga värden är från 1800000 (30 minuter) till 86400000 (en dag). Värden utanför intervallet ändras till närmaste gräns. Om plattformen stöder policymeddelanden används 24 timmar som uppdateringsfördröjning, eftersom uppdateringar då sker automatiskt så fort policyn förändras.
Om denna policy inte har ställts in används standardvärdet 3 timmar i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Observera att om plattformen stöder policymeddelanden används 24 timmar som uppdateringsfördröjning (och alla standardvärden och detta policyvärde ignoreras), eftersom uppdateringar då sker automatiskt så fort policyn förändras. Det gör tätare uppdateringar överflödiga.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfigurera domännamnet som krävs för fjärråtkomstklienter</translation>
<translation id="2030905906517501646">Sökord för standardsökleverantör</translation>
<translation id="203096360153626918">Den här principen gäller inte Android-appar. De kan använda helskärmsläge även om den har principen har ställts in på <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Inaktiverade företagsskrivare</translation>
<translation id="2063380907529983889">Styr vilka skrivare i <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> som får användas.
Anger vilken åtkomstprincip som gäller vid gruppkonfigurering av skrivare. Med alternativet <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> visas alla skrivare. Med alternativet <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> blockeras de skrivare som anges i <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />. Med alternativet <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> går endast de skrivare som anges i <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> att välja.
Om inget värde anges för principen används <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Anger vilka scheman för HTTP-autentisering som stöds av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Möjliga värden är basic, digest, ntlm och negotiate. Avgränsa värdena med komma.
Om principen inte anges används alla fyra.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blockera åtkomst till webbplatser utanför innehållspaket</translation>
<translation id="2077129598763517140">Använd maskinvaruacceleration när det är tillgängligt</translation>
<translation id="2077273864382355561">Skärmavstängningstid när enheten drivs av batteriet</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfigurera lägsta tillåtna Chrome-version för enheten.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabil kanal</translation>
<translation id="2098658257603918882">Aktivera rapportering av användning och kraschrelaterade data</translation>
<translation id="2113068765175018713">Begränsa enhetens upptid genom att starta om automatiskt</translation>
<translation id="2127599828444728326">Tillåt meddelanden på dessa webbplatser</translation>
<translation id="2131902621292742709">Skärmdämpningstid när enheten drivs av batteriet</translation>
<translation id="2134437727173969994">Tillåt att skärmen låses</translation>
<translation id="2137064848866899664">När den här principen har ställts in roteras alla skärmar till
den angivna riktningen vid varje omstart och första gången som skärmen
ansluts efter att värdet i principen har ändrats. Användarna kan ändra
skärmrotationen via inställningssidan när de har loggat in, men inställningen
åsidosätts av värdet i principen vid nästa omstart.
Principen gäller både den primära skärmen och alla sekundära skärmar.
Om principen inte har ställts in används standardvärdet 0 grader.
Användarna kan ändra det när som helst och standardvärdet tillämpas
i så fall inte på nytt vid omstart.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfigurera principer för <ph name="PRODUCT_NAME" />, en funktion med vars hjälp användare kan skicka innehåll på flikar, webbplatser och skrivbordet från webbläsaren till fjärrskärmar och ljudsystem.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Inaktivitetstid när enheten är ansluten till elnätet</translation>
<translation id="2170233653554726857">Aktivera WPAD-optimering</translation>
<translation id="2176565653304920879">När den här principen har ställts in fungerar den automatiska identifieringen av tidszon på något av följande sätt beroende på vilken inställning som har valts:
Med inställningen TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide kan användarna bestämma om tidszonen ska identifieras automatiskt via de vanliga valmöjligheterna i chrome://settings.
Med inställningen TimezoneAutomaticDetectionDisabled inaktiveras valmöjligheterna i chrome://settings. Automatisk identifiering av tidszon är alltid inaktiverat.
Med inställningen TimezoneAutomaticDetectionIPOnly inaktiveras valmöjligheterna i chrome://settings. Automatisk identifiering av tidszon är alltid aktiverat. Platsen fastställs endast med hjälp av IP när tidszonen identifieras.
Med inställningen TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints inaktiveras valmöjligheterna i chrome://settings. Automatisk identifiering av tidszon är alltid aktiverat. Listan med synliga Wi-Fi-åtkomstpunkter skickas alltid till servern för Geolocation API så att tidszonen ska kunna identifieras med hög precision.
Med inställningen TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo inaktiveras valmöjligheterna i chrome://settings. Automatisk identifiering av tidszon är alltid aktiverat. Platsinformation (som Wi-Fi-åtkomstpunkter, åtkomliga mobilmaster, GPS) skickas till en server så att tidszonen ska kunna identifieras med hög precision.
Om principen inte har ställts in fungerar det på samma sätt som med inställningen TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Om principen SystemTimezone har ställts in har den företräde framför den här principen. I så fall inaktiveras automatisk identifiering av tidszon helt.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Tillämpa minst medelbegränsat läge på YouTube</translation>
<translation id="2183294522275408937">Inställningen styr hur ofta låsskärmen ska begära att lösenordet anges för att snabb upplåsning ska användas. Snabb upplåsning blir inte tillgänglig när låsskärmen visas om du översteg inställningen senaste gången du angav lösenordet. Om användaren har låsskärmen öppen längre än den här tidsperioden krävs ett lösenord nästa gång användaren anger fel kod eller när låsskärmen visas på nytt.
Om inställningen konfigureras uppmanas användaren att ange lösenord på låsskärmen beroende på inställningen.
Om inställningen inte konfigureras uppmanas användaren att ange lösenord på låsskärmen varje dag.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Den här principen har fasats ut i M61. Använd EcryptfsMigrationStrategy i stället.
Anger beteendet för en enhet som levererades med ecryptfs och måste övergå till ext4-kryptering.
Om du anger DisallowArc för den här principen inaktiveras Android-appar för alla användare på enheten (inklusive sådana som redan har ext4-kryptering) och ingen kryptering från ecryptfs till ext4-kryptering erbjuds för några användare.
Om du anger AllowMigration för den här principen erbjuds användare med startkataloger i ecryptfs att migrera dessa till ext4-kryptering vid behov (för närvarande när Android N blir tillgängligt på enheten).
Den här principen används inte för kioskappar. Dessa migreras automatiskt. Om inget värde anges för principen fungerar enheten som om DisallowArc har valts.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfigurera lista över tillåtna värdar för Native Messaging</translation>
<translation id="2204753382813641270">Kontrollera hur hyllan döljs automatiskt</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametrar för sökadress som använder POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Standardinställning för avisering</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importera webbhistorik från standardwebbläsaren första gången den körs</translation>
<translation id="2236488539271255289">Tillåt inte att någon webbplats ställer in lokala data</translation>
<translation id="2240879329269430151">Gör att du kan ange om webbplatser får visa popup-fönster. Du kan tillåta popup-fönster för alla webbplatser eller blockera popup-fönster för alla webbplatser.
Om du inte anger policyn används BlockPopups och inställningen kan ändras av användaren.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Denna policy konfigurerar aktiveringen av det virtuella tangentbordet som en inmatningsenhet i Chrome OS. Användare kan inte åsidosätta denna policy.
Om värdet som har angetts för policyn är "true" är det virtuella tangentbordet på skärmen alltid aktiverat.
Om värdet som anges är "false" är det virtuella tangentbordet på skärmen alltid inaktiverat.
Om du anger den här policyn kan användare inte ändra eller åsidosätta den. Användare kan däremot aktivera/inaktivera ett tillgänglighetstangentbord på skärmen som har företräde framför det virtuella tangentbord som kontrolleras av denna policy. I policyn |VirtualKeyboardEnabled| ser du hur du kontrollerar tillgänglighetstangentbordet på skärmen.
Om denna policy inte anges inaktiveras tangentbordet på skärmen till att börja med, men användaren kan när som helst aktivera det. Heuristiska regler kan även användas för att ange när tangentbordet ska visas.</translation>
<translation id="228659285074633994">Anger hur lång tid det tar innan ett varningsmeddelande visas när en användare inte gjort någon åtgärd när enheten är ansluten till elnätet.
När policyn har angetts anges hur lång tid användaren måste vara inaktiv innan ett varningsmeddelande visas i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> där användaren får reda på att enheten snart inaktiveras.
När policyn inte har angetts visas inget varningsmeddelande.
Värdet för policyn ska anges i millisekunder. Värdena måste vara lägre än eller desamma som inaktivitetstiden.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> kan använda en webbtjänst från Google för att åtgärda stavfel. Om inställningen aktiveras används alltid den här tjänsten. Om den inaktiveras används tjänsten aldrig.
Du kan fortfarande göra en stavningskontroll med hjälp av en ordlista som du laddar ned. Policyn styr endast användningen av onlinetjänsten.
Om den här inställningen inte konfigureras kan användare välja om de vill använda stavningskontrollen eller inte.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Videouppspelning i Android-appar påverkas inte även om den här principen har ställts in på <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Konfigurera standardinställningen för sidan Ny flik i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Ange en lista med aktiverade plugin-program</translation>
<translation id="2303795211377219696">Aktivera autofyll för kreditkort</translation>
<translation id="2309390639296060546">Standardinställning för geografisk plats</translation>
<translation id="2312134445771258233">Innebär att du kan konfigurera sidorna som läses in vid start.
Innehållet på listan "Webbadresser att öppna vid start" ignoreras om du inte väljer "Öppna följande sidor" i "Vid start".</translation>
<translation id="2334591568684482454">Konfigurerar tillgängligheten och beteendet för uppdateringar av firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Enskilda inställningar kan anges som JSON-egenskaper:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Om värdet <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" /> anges för principen kan användare aktivera Powerwash så att uppdateringar av firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> kan installeras.
Om inget värde anges för principen är uppdateringar av firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> inte tillgängliga.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Policyn gör att du kan ställa in en lista med adressmönster som anger webbplatser som får visa bilder.
Om den här policyn inte ställs in används det globala standardvärdet för alla webbplatser, antingen från policyn DefaultImagesSetting om den är inställd, eller från användarens personliga konfiguration om den inte är det.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Fördröjningen av den automatiska inloggningen till en offentlig session.
Om policyn |DeviceLocalAccountAutoLoginId| inte har angetts har inte policyn någon effekt. I annat fall:
Om den här policyn har angetts avgörs hur lång tid utan användaraktivitet som ska gå innan den automatiska inloggningen till den offentliga sessionen som angetts av policyn |DeviceLocalAccountAutoLoginId| sker.
Om policyn inte har angetts används 0 millisekunder som tidsgräns.
Policyn anges i millisekunder.</translation>
<translation id="237494535617297575">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som inte får visa meddelanden.
Om policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från policyn DefaultNotificationsSetting om den har angetts eller användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Tillåt skärmaktiveringslås</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blockera meddelanden på dessa webbplatser</translation>
<translation id="2418507228189425036">Policyn gör att webbhistoriken inte sparas i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar inställningen.
Om inställningen är aktiverad sparas ingen webbhistorik. Inställningen inaktiverar även fliksynkronisering.
Om inställningen är inaktiverad eller inte har angetts sparas webbhistorik.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Åsidosätter skrivarens standardurvalsregler för <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Genom denna princip fastställs reglerna för valet av standardskrivare i <ph name="PRODUCT_NAME" />, vilket sker första gången utskriftsfunktionen används av en profil.
När den här principen är inställd försöker <ph name="PRODUCT_NAME" /> hitta en skrivare som uppfyller alla de angivna attributen och välja denna som standardskrivare. Den första skrivare som hittas och överensstämmer med principen är den som väljs. Om matchningen inte är unik väljs en skrivare som uppfyller attributen i den ordning som skrivarna hittades.
Om denna princip inte ställs in eller om ingen av de skrivare som hittas uppfyller attributen innan tidsfristen löper ut, ställs den inbyggda PDF-skrivaren in som standardskrivare. Om det inte finns en tillgänglig PDF-skrivare väljs inte någon skrivare.
Värdet analyseras som ett JSON-objekt enligt följande schema:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Huruvida sökningen efter en skrivare som uppfyller attributen ska begränsas till en specifik uppsättning av skrivare.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Reguljärt uttryck som ska överensstämma med skrivar-id.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Reguljärt uttryck som ska överensstämma med skrivarens visningsnamn.",
"type": "string"
}
}
}
Skrivare som är anslutna till <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> betraktas som <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" /> medan övriga skrivare klassificeras som <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Om ett fält utelämnas innebär det att alla värden överensstämmer. Om till exempel anslutningen inte anges hittar förhandsgranskningen alla typer av skrivare, såväl lokala skrivare som sådana i moln.
Reguljära uttryck måste följa JavaScript RegExp-syntaxen. Träffar är skiftlägeskänsliga.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Aktiverar funktionen Instant i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och hindrar användarna från att ändra den här inställningen.
Om du aktiverar den här inställningen är Instant i <ph name="PRODUCT_NAME" /> aktiverat.
Om du inaktiverar den här inställningen är Instant i <ph name="PRODUCT_NAME" /> inaktiverat.
Om du aktiverar eller inaktiverar den här inställningen kan användarna inte ändra eller åsidosätta den.
Om ingen inställning anges kan användaren välja att använda eller inte använda denna funktion.
Den här inställningen har tagits bort från och med version 29 av <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Tillåter inloggning i <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Aktivera kortkommandot för bailout vid automatisk inloggning.
Om den här policyn har inställningen sant eller saknar inställning, och det lokala kontot på enheten konfigureras för automatisk inloggning utan fördröjning kommer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> att använda kortkommandot Ctrl+Alt+S för att passera skärmen för automatisk inloggning och i stället visa inloggningsskärmen.
Om policyn har inställningen falskt kan den automatiska inloggningen utan fördröjning (om en sådan har konfigurerats) inte passeras.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Appens språkversion</translation>
<translation id="2466131534462628618">Autentisering via infångstportal ignorerar proxy</translation>
<translation id="2482676533225429905">Native Messaging</translation>
<translation id="2483146640187052324">Förutsäg nätverksåtgärder för alla nätverksanslutningar</translation>
<translation id="2486371469462493753">Inaktiverar kraven för certifikattransparens på webbadresserna i listan.
Principen gör så att certifikaten för värdnamnen i de angivna webbadresserna inte lämnas ut via Certifikattransparens. Detta gör det möjligt att fortsätta använda certifikat som annars skulle vara opålitliga eftersom de inte lämnades ut ordentligt. Men det blir svårare att upptäcka felaktigt utfärdade certifikat för dessa värdar.
Ett webbadressmönster formateras så här: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Men eftersom certifikat gäller för ett visst värdnamn, oberoende av systemet, porten eller sökvägen, tas endast hänsyn till den delen av webbadressen som utgörs av värdnamnet. Jokervärdar stöds inte.
Om principen inte har angetts betraktas alla certifikat som måste lämnas ut via Certifikattransparens som opålitliga om de inte lämnas ut enligt principen Certifikattransparens.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Aktivera uppmaning att konfigurera nätverk om enheten är offline.
Om inget värde har angetts för den här principen eller om den har värdet Sant och ett enhetslokalt konto har konfigurerats för automatisk inloggning utan fördröjning och enheten saknar internetanslutning visas en uppmaning att konfigurera ett nätverk i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Om principen har värdet Falskt visas ett felmeddelande i stället för uppmaningen att konfigurera ett nätverk.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Dölj alltid hyllan automatiskt</translation>
<translation id="2514328368635166290">Policyn anger önskad ikonadress för standardsökleverantören.
Policyn är valfri. Om den inte anges används ingen ikon för sökleverantören.
Policyn används bara om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Aktiverar utskrift i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användare ändrar inställningen.
Om inställningen är aktiverad eller inte har konfigurerats kan användarna skriva ut.
Om inställningen har inaktiverats kan användarna inte skriva ut från <ph name="PRODUCT_NAME" />. Utskrifter inaktiveras bland annat via skiftnyckelmenyn, tillägg och JavaScript-appar. Det går fortfarande att skriva ut från pluginprogram som kopplas förbi <ph name="PRODUCT_NAME" /> under utskriften. Vissa Flash-appar har till exempel utskriftsalternativet i kontextmenyn, som inte omfattas av policyn.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Tillåta uppspelning av ljud</translation>
<translation id="2521581787935130926">Visa genvägen Appar i bokmärkesfältet</translation>
<translation id="2529700525201305165">Begränsa vilka användare som får logga in på <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfigurera listan med appar och tillägg som måste installeras</translation>
<translation id="253135976343875019">Inaktivitetstid när enheten är ansluten till elnätet</translation>
<translation id="2552966063069741410">Tidszon</translation>
<translation id="2562339630163277285">Principen anger webbadressen till sökmotorn som används för att visa direktresultat. Webbadressen ska innehålla strängen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som ersätts av den text användaren skrivit hittills när sökningen körs.
Principen är valfri. Om den inte anges visas inget direktresultat.
Googles direktresultat för webbadresser kan anges så här: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />
Principen används bara om principen DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Om principen är inställd på falskt inaktiveras Bluetooth för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> och användaren kan inte aktivera det igen.
Om principen är inställd på sant eller inte inställd alls kan användaren aktivera eller inaktivera Bluetooth när som helst.
Om principen är inställd kan användaren inte ändra eller åsidosätta den.
När Bluetooth har aktiverats måste användaren logga ut och logga in igen innan ändringarna tillämpas (detta behövs inte när du inaktiverar Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Aktiverar eller inaktiverar proxyfunktionen för datakomprimering och förhindra att användare ändrar inställningen.
Om du aktiverar eller inaktiverar inställningen kan användare inte ändra eller åsidosätta inställningen.
Om policyn inte anges kommer proxyfunktionen för datakomprimering kommer användaren att kunna välja om han eller hon vill använda den.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Gör <ph name="PRODUCT_NAME" /> till min standardwebbläsare</translation>
<translation id="2592091433672667839">Inaktivitetstid innan skärmsläckaren visas på inloggningsskärmen i återförsäljarläge</translation>
<translation id="2623014935069176671">Vänta på inledande användaraktivitet</translation>
<translation id="262740370354162807">Aktivera sändning av dokument till <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Aktivera talad feedback.</translation>
<translation id="2646290749315461919">Policyn gör att du kan ställa in om webbplatser får spåra användarnas fysiska plats. Att spåra användarnas fysiska plats kan vara tillåtet som standard, inte tillåtet som standard eller användaren kan bli tillfrågad varje gång en webbplats efterfrågar den fysiska platsen.
Om policyn inte har angetts används AskGeolocation och användaren kan ändra inställningen.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Åtgärd som ska vidtas när användaren stänger locket</translation>
<translation id="2655233147335439767">Principen anger webbadressen till sökmotorn som används för standardsökning. Webbadressen ska innehålla strängen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som ersätts av användarens sökord när sökningen utförs.
Googles sökadress kan anges så här: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Alternativet måste anges om principen DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad och används bara om så är fallet.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Använd aldrig en proxy</translation>
<translation id="267596348720209223">Policyn anger vilka teckenkodningar som stöds av sökleverantören. Kodningar är kodsidenamn som UTF-8, GB2312 och ISO-8859-1. De testas i den ordning som de anges.
Policyn är valfri. Om den inte anges används standarden UTF-8.
Policyn används bara om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Inaktiverar Drive i appen Filer i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="268577405881275241">Aktivera proxyfunktionen för datakomprimering</translation>
<translation id="2731627323327011390">Inaktivera användning av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-certifikat för ARC-appar</translation>
<translation id="2742843273354638707">Dölj appen Chrome Web Store och länken i sidfoten från den nya fliksidan och startprogrammet för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
När principen är inställd på sant döljs ikonerna.
När principen är inställd på falskt eller inte har konfigurerats visas ikonerna.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registrera protokollhanterare</translation>
<translation id="2746016768603629042">Den här policyn har fasats ut. Använd DefaultJavaScriptSetting istället.
Kan användas för att inaktivera JavaScript i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om den här inställningen är inaktiverad kan inte JavaScript användas på webbsidor och inställningen kan inte ändras av användaren.
Om inställningen är aktiverad eller inte inställd kan JavaScript användas på webbsidor, men inställningen kan inte ändras av användaren.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Låt WebRTC endast använda UDP-portar inom ett begränsat intervall</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typer av tillägg/appar som får installeras</translation>
<translation id="2759224876420453487">Styr användarens beteende i en multiprofilsession</translation>
<translation id="2761483219396643566">Inaktivitetstid när enheten drivs av batteriet</translation>
<translation id="2762164719979766599">Anger en lista över lokala konton på enheten som ska visas på inloggningsskärmen.
Alla poster i listan anger en identifierare som används internt för att skilja de olika lokala kontona på enheten från varandra.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Anger vilka skrivare som får användas.
Den här principen används bara när <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> är inställd på <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Om principen används är bara de skrivare vars id matchar något av principens värden tillgängliga för användaren. Id:na måste svara mot posterna i den fil som angetts i <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfigurera det obligatoriska domännamnet för fjärråtkomstvärdar</translation>
<translation id="2787173078141616821">Rapportera information om Android-status</translation>
<translation id="2801230735743888564">Tillåt användare att spela påskäggsspelet med dinosaurier när enheten är offline.
Om den här principen är inställd på falskt kommer användare inte att kunna spela påskäggsspelet med dinosaurier när enheten är offline. Om principen är inställd på sant kommer användare att kunna spela dinosauriespelet. Om principen inte tillämpas kommer användare inte att kunna spela påskäggsspelet med dinosaurier på Chrome OS med registrering, men kan spela det under andra omständigheter.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Tillåt alla webbplatser att visa popup-fönster</translation>
<translation id="2808013382476173118">Policyn gör att STUN-servrar kan användas när fjärrklienter försöker upprätta en anslutning till den här datorn.
Om den här inställningen har aktiverats kan fjärrklienter identifiera och ansluta till den här datorn även om det finns en brandvägg mellan dem.
Om inställningen har inaktiverats och utgående UDP-anslutningar filtreras av brandväggen, tillåter datorn bara anslutningar från klientdatorer inom det lokala nätverket.
Om policyn inte har angetts är inställningen aktiverad.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Windows-registerplats för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-klienter:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Aktivera inkognitoläge</translation>
<translation id="2838830882081735096">Tillåt inte datamigrering och ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Aktiverar tillgången till Tryck för att söka i innehållsvyn i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om inställningen aktiveras blir Tryck för att söka tillgängligt för användaren som sedan kan välja att aktivera eller inaktivera funktionen.
Om du inaktiverar inställningen inaktiveras Tryck för att söka helt och hållet.
Om principen inte ges något värde innebär det att den är aktiverad (se beskrivningen ovan).</translation>
<translation id="285480231336205327">Aktivera läge för hög kontrast</translation>
<translation id="2854919890879212089">Gör att datorns standardskrivare används som standardval för Förhandsgranskning i <ph name="PRODUCT_NAME" /> i stället för den senast använda skrivaren.
Om du inaktiverar den här inställningen eller inte anger något värde används den senast använda skrivaren som standardval för Förhandsgranskning.
Om du aktiverar den här inställningen används operativsystemets standardskrivare som standardval för Förhandsgranskning.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Stäng av</translation>
<translation id="2874209944580848064">Tänk på detta för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter som stöder Android-appar:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Inaktivera CNAME-sökning när Kerberos-autentisering kontrolleras</translation>
<translation id="2884728160143956392">Tillåt sessionscookies på dessa webbplatser</translation>
<translation id="2893546967669465276">Skicka systemloggar till hanteringsservern</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android-appar kan använda nätverkskonfigurationer och CA-certifikat som har angetts via den här principen men saknar tillgång till vissa konfigurationsalternativ.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Lista över tillägg i AppPack</translation>
<translation id="2908277604670530363">Högsta antalet samtidiga anslutningar till proxyservern</translation>
<translation id="2956777931324644324">Den här policyn har gäller inte för version 36 och senare av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Anger om domänbundna TLS-certifikattillägg ska aktiveras.
Inställningen används för att aktivera domänbundna TLS-certifikattillägg för testning. De experimentella inställningarna tas bort framöver.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Tillåt inte att webbplatser kan begära att få tillgång till Bluetooth-enheter via Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Kontotyp för autentisering av <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Regler för proxybypass</translation>
<translation id="2960691910306063964">Aktivera eller inaktivera autentisering utan pinkod för fjärråtkomstvärdar</translation>
<translation id="2976002782221275500">Anger efter hur lång tid utan åtgärd från användaren som skärmen ska dämpas när enheten drivs av batteriet.
Om den här policyn är inställd på ett värde som är större än noll anger den efter hur lång tids inaktivitet som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> dämpar skärmen.
Om den här policyn är inställd på noll dämpar inte <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skärmen när användaren är inaktiv.
Om den här policyn inte ställs in används en standardtid.
Policyns värde anges i millisekunder. Värdena måste vara mindre än eller lika med skärmavstängningstiden (om den har ställts in) och inaktivitetstiden.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Aktivera ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Kontrollera användningen av Web Bluetooth API</translation>
<translation id="3001534538097271560">Om den här principen är inställd på falskt kan inte användare skicka systeminformation eller innehåll på sidan till Googles servrar. Om inställningen är inställd på sant eller inte har konfigurerats kan användare skicka systeminformation och innehåll på sidan till Säker webbsökning och bidra till att farliga appar och webbplatser identifieras.
Läs mer om Säker webbsökning på https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Ange anteckningsappar som är tillåtna på låsskärmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3030000825273123558">Aktivera statistikrapportering</translation>
<translation id="3034580675120919256">Policyn gör att du kan ange om webbplatser får köra JavaScript. Du kan tillåta JavaScript på alla webbplatser eller blockera JavaScript på alla webbplatser.
Om policyn inte anges används AllowJavaScript och användaren kan ändra inställningen.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Fortsätt köra bakgrundsappar när <ph name="PRODUCT_NAME" /> avslutas</translation>
<translation id="3046192273793919231">Skicka nätverkspaket för övervakning av onlinestatusen till hanteringsservern</translation>
<translation id="3048744057455266684">Om den här policyn ställs in och en sökadress som har föreslagits från adressfältet innehåller den här parametern i sökfrågan eller i fragmentidentifieraren kommer förslaget att visa sökorden och sökleverantören istället för själva sökadressen.
Policyn är valfri. Om den inte ställs in byts inga sökord ut.
Policyn beaktas bara om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Tillåter att WPAD-optimering (Web Proxy Auto-Discovery) inaktiveras för <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om principen är inställd på falskt är WPAD-optimeringen inaktiverad, vilket innebär att <ph name="PRODUCT_NAME" /> får vänta längre på DNS-baserade WPAD-servrar. Om principen inte har konfigurerats eller har aktiverats är WPAD-optimeringen aktiverad.
Oavsett om eller hur principen har konfigurerats kan inte WPAD-optimeringen ändras av användare.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Skärmsläckare att använda på inloggningsskärmen i återförsäljarläge</translation>
<translation id="3072847235228302527">Ange användarvillkor för ett lokalt enhetskonto</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfigurera cast-mottagaren i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Lista med aktiverade plugin-program</translation>
<translation id="3101501961102569744">Välj hur inställningar för proxyserver ska anges</translation>
<translation id="3117676313396757089">Varning: DHE kommer att helt tas bort från <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 57 (runt mars 2017) och den här principen upphör då att fungera.
Om principen inte har ställts in eller är inställd på falskt kommer DHE-krypteringssviter i TLS inte att aktiveras. Principen kan ställas in som sant för att aktivera DHE-krypteringssviter och om kompatibilitet med en föråldrad server önskas bibehållas. Detta är en nödlösning, och servern bör omkonfigureras.
Servrar uppmanas att migrera till ECDHE-krypteringssviter. Om dessa inte är tillgängliga ska en krypteringssvit med RSA-nyckelutbyte aktiveras.</translation>
<translation id="316778957754360075">Den här inställningen finns inte med i version 29 av <ph name="PRODUCT_NAME" /> och senare. Det rekommenderade sättet att konfigurera tillägg/appsamlingar som värdlagras hos företaget är att ta med platsen där CRX-paketen finns på listan ExtensionInstallSources och infoga direkta nedladdningslänkar till paketen på en webbsida. Det går att skapa ett startprogram för den aktuella webbsidan med hjälp av principen ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">sedan version <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Android-appar kan inte ges tillgång till företagsnycklar. Den här principen gäller inte dem.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Innebär att du kan ange vilken proxyserver som ska användas av <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar proxyinställningarna.
Om du väljer att aldrig använda en proxyserver och alltid ansluta direkt ignoreras alla andra alternativ.
Om du väljer att använda datorns proxyinställningar ignoreras alla andra alternativ.
Om du väljer att identifiera proxyservern automatiskt ignoreras alla andra alternativ.
Om du väljer läget för fast serverproxy kan du ange fler alternativ i fälten Proxyserverns adress eller webbadress och Kommaavgränsad lista med regler för proxybypass. ARC-appar använder bara den HTTP-proxyserver som har högst prioritet.
Om du väljer att använda ett pac-proxyskript måste du ange webbadressen till skriptet i fältet Webbadress till en pac-proxyfil.
Mer ingående exempel hittar du på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Om du aktiverar inställningen ignorerar <ph name="PRODUCT_NAME" /> och ARC-appar alla proxyrelaterade alternativ som har angetts i kommandoraden.
Om du inte anger den här principen kan användarna själva välja proxyinställningar.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Maximera det först visade fönstret första gången som webbläsaren körs</translation>
<translation id="3213821784736959823">Styr huruvida den inbyggda DNS-klienten används i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om policyn tillämpas används den inbyggda DNS-klienten om den är tillgänglig.
Om policyn inte tillämpas används aldrig den inbyggda DNS-klienten.
Om policyn inte tillämpas kan användarna ändra huruvida den inbyggda DNS-klienten används genom att redigera chrome://flags eller ange en flagga i kommandoraden.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Om den här policyn är aktiverad tvingar den startsidan att importeras från den nuvarande standardwebbläsaren.
Om policyn inte är aktiverad importeras inte startsidan.
Om policyn inte ställs in kan användaren tillfrågas om han eller hon vill importera, eller så kan importen göras automatiskt.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Inkognitoläget är tillgängligt</translation>
<translation id="3220624000494482595">Om det är en Android-app som används som kioskapp kommer den inte att kunna påverka versionen av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> även om den här principen har ställts in på <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Webbadressmönster för att tillåta installationer av tillägg, appar och användarskript från</translation>
<translation id="3240609035816615922">Åtkomstprincip för skrivarkonfiguration</translation>
<translation id="3243309373265599239">Anger efter hur lång tid utan åtgärd från användaren som skärmen ska dämpas när enheten är ansluten till elnätet.
Om den här policyn är inställd på ett värde som är större än noll anger den efter hur lång tids inaktivitet som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> dämpar skärmen.
Om den här policyn är inställd på noll dämpar inte <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skärmen när användaren är inaktiv.
Om den här policyn inte ställs in används en standardtid.
Policyns värde anges i millisekunder. Värdena måste vara mindre än eller lika med skärmavstängningstiden (om den har ställts in) och inaktivitetstiden.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kodningar för standardsökleverantör</translation>
<translation id="3273221114520206906">Standardinställning för JavaScript</translation>
<translation id="3288595667065905535">Lanseringskanal</translation>
<translation id="3292147213643666827">Gör att <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan fungera som proxy mellan <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> och gamla skrivare som är anslutna till datorn.
Om inställningen är aktiverad eller inte har konfigurerats kan användarna aktivera molnutskriftsproxyn genom autentisering med deras Google-konton.
Om inställningen inte är inaktiverad kan användarna inte aktivera proxyn och datorn tillåts inte att dela skrivare med <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Gör det möjligt att avsluta processer i Aktivitetshanteraren</translation>
<translation id="3307746730474515290">Styr vilka typer av appar/tillägg som får installeras och begränsar körningsåtkomst.
Med den här inställningen anges vilka tillåttna typer av tillägg/appar som får installeras i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och vilka värdar dessa kan interagera med. Värdet är en stränglista som ska vara något av följande: extension, theme, user_script, hosted_app, legacy_packaged_app, platform_app. Läs hela dokumentationen om tillägg för <ph name="PRODUCT_NAME" /> om du vill veta mer om dessa typer.
Observera att policyn även påverkar tillägg och appar så att installationen av dem tvingas fram via ExtensionInstallForcelist.
Om inställningen konfigureras installeras inte tillägg/appar som har en typ som inte finns med på listan.
Om denna inställning inte konfigureras tillämpas inga begränsningar för godkända typer av tillägg/appar.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som anger vilka webbplatser som får använda nyckelgenerering. Om ett webbadressmönster har policyn KeygenBlockedForUrls åsidosätts dessa undantag.
Om policyn inte anges används den globala standardpolicyn för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas antingen från policyn DefaultKeygenSetting om den har angetts, eller från användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="332771718998993005">Ange vilket namn som ska visas som mål för <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om principen är inställd på något annat än en tom sträng används den strängen som namn på målet för <ph name="PRODUCT_NAME" />. I annat fall används enhetens namn som målnamn. Om principen lämnas utan inställning används enhetens namn som målnamn och enhetens ägare (eller en användare på den domän som hanterar enheten) kan ändra det. Namnet får vara högst 24 tecken långt.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Använd värdwebbläsaren som standard</translation>
<translation id="3395348522300156660">Anger vilka skrivare som får användas.
Den här principen används bara när <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> är inställd på <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Om principen används är bara de skrivare vars id matchar något av principens värden tillgängliga för användaren. Id:na måste svara mot posterna i den fil som angetts i <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Om den här policyn är inställd på sant eller inte är konfigurerad aktiveras gästinloggning i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Gästinloggningar är anonyma användarsessioner och kräver inget lösenord.
Om policyn är inställd på falskt går det inte att starta gästsessioner i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Anger en obligatorisk lägstanivå för begränsat läge på YouTube och
förhindrar att användarna väljer en mindre strikt begränsning.
Med inställningen Strikt är strikt begränsat läge på YouTube alltid aktivt.
Med inställningen Medel kan användaren välja mellan medelbegränsat eller
strikt begränsat läge på YouTube men inte inaktivera begränsat läge.
Med inställningen Av eller om inget värde anges är begränsat läge på YouTube inte obligatoriskt i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Däremot kan det fortfarande finnas externa principer, till exempel principer för YouTube, som gör begränsat läge obligatoriskt.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Aktivera nätverksförslag</translation>
<translation id="3449886121729668969">Konfigurerar proxyinställningarna för <ph name="PRODUCT_NAME" />. Dessa proxyinställningar blir också tillgängliga för ARC-appar.
Använd inte den här principen. Den är inte färdig ännu.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Anger webbadressen som en sökmotor använder för att tillhandahålla en ny fliksida.
Policyn är valfri. Om den inte anges tillhandahålls ingen ny fliksida.
Policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="346731943813722404">Anger om fördröjningar i energisparfunktionen och begränsningar i sessionslängden endast ska användas efter att den första användaraktiviteten har observerats i en session.
Om Sant har angetts för den här policyn börjar inte fördröjningar i energisparfunktionen och begränsningar i sessionslängden förrän den första användaraktiviteten har observerats i sessionen.
Om Falskt har angetts för den här policyn, eller om ingenting har angetts, påbörjas fördröjningar i energisparfunktionen och begränsningar i sessionslängden så fort sessionen har påbörjats.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Ta bort användardata vid utloggning</translation>
<translation id="348495353354674884">Aktivera virtuellt tangentbord</translation>
<translation id="3496296378755072552">Lösenordshanteraren</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfigurera ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Anger webbadressen till sökmotorn som används vid bildsökning. Sökförfrågningar skickas via GET-metoden. Om policyn DefaultSearchProviderImageURLPostParams har angetts kommer POST-metoden att användas vid bildsökningar i stället.
Den här policyn är valfri. Om den inte anges kommer ingen bildsökning att användas.
Policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="350797926066071931">Aktivera Översätt</translation>
<translation id="3512226956150568738">Om klientmodellen hade stöd för ARC redan innan det blev nödvändigt att migrera till ext4 för att köra ARC och om principen ArcEnabled är inställd på sant fungerar det här alternativet som AskUser (värde 3). I alla andra fall (om enhetsmodellen inte hade stöd för ARC tidigare eller om principen ArcEnabled är inställd på falskt) är det här värdet likvärdigt med DisallowArc (värde 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Aktivera alternativa felsidor</translation>
<translation id="3547954654003013442">Proxyinställningar</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfigurera vad som ska göras vid inloggningsautentisering</translation>
<translation id="3627678165642179114">Aktivera eller inaktivera webbtjänsten för stavningskontroll</translation>
<translation id="3646859102161347133">Ange typen av skärmförstorare</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikon för standardsökleverantör</translation>
<translation id="3660562134618097814">Överför SAML-cookies från identitetsleverantörer vid inloggning</translation>
<translation id="3687282113223807271">Med tjänsten Säker webbsökning visas en varningssida när användare navigerar till webbplatser som flaggats som skadliga. Om du aktiverar inställningen kan användare inte fortsätta från varningssidan till den skadliga webbplatsen.
Om inställningen inaktiveras eller inte konfigureras kan användare välja att fortsätta från den flaggade webbplatsen efter att varningen har visats.
Läs mer om Säker webbsökning på https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfigurera svartlista för tilläggsinstallation</translation>
<translation id="3711895659073496551">Stäng av</translation>
<translation id="3736879847913515635">Gör att en person kan läggas till i användarhanteraren</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blockera nyckelgenerering på dessa webbplatser</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blockera utvecklarläget</translation>
<translation id="3758089716224084329">Med den här principen kan du ange vilken proxyserver som används av <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindra att användare ändrar sina proxyinställningar.
Om du väljer att aldrig använda en proxyserver och alltid ansluta direkt ignoreras alla andra alternativ.
Om du väljer att proxyservrar ska upptäckas automatiskt ignoreras alla andra alternativ.
Mer ingående exempel hittar du på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Om du aktiverar inställningen ignorerar <ph name="PRODUCT_NAME" /> och ARC-appar alla proxyrelaterade alternativ som har angetts i kommandoraden.
Om du inte anger de här principerna kan användarna själva välja proxyinställningar.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Inaktivera utvecklarverktygen</translation>
<translation id="3765260570442823273">Varaktighet för varningsmeddelande för inaktivitetsutloggning</translation>
<translation id="376931976323225993">Låter dig ange om pluginprogrammet för <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> får köras automatiskt på webbplatser. Det kan vara tillåtet för alla webbplatser eller inte tillåtet för någon webbplats att köra pluginprogrammet för <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> automatiskt.
Inställningen Klicka för att spela innebär att pluginprogrammet för <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> får köras, men användaren måste klicka på platshållaren för att det ska starta.
Om den här principen inte anges kan användaren ändra inställningen manuellt.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Inkludera port som inte är standard i Kerberos SPN</translation>
<translation id="3780319008680229708">Om sant har angetts för principen visas alltid Cast-ikonen i verktygsfältet eller i fler menyalternativ och användarna kan inte ta bort den.
Om falskt har angetts för principen eller om en inställning för principen saknas, kan användarna fästa eller ta bort ikonen via dess sammanhangskänsliga meny.
Om falskt har angetts för principen EnableMediaRouter gäller inte värdet för denna princip och ikonen i verktygsfältet visas inte.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Energisparinställningar när användaren är inaktiv</translation>
<translation id="3793095274466276777">Konfigurerar standardwebbläsarkontrollerna i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar dem.
Om du aktiverar den här inställningen kontrollerar <ph name="PRODUCT_NAME" /> alltid om den är standardwebbläsare vid start och registrerar sig om det går.
Om inställningen är inaktiverad kontrollerar <ph name="PRODUCT_NAME" /> aldrig om den är standardwebbläsare och användarkontrollerna för inställningen inaktiveras.
Om inställningen inte anges kan användaren avgöra om <ph name="PRODUCT_NAME" /> ska vara standardwebbläsare och om ett meddelande ska visas för användaren när den inte är det.</translation>
<translation id="379602782757302612">Låter dig ange vilka tillägg som användarna INTE får installera. Om ett svartlistat tillägg redan har installerats inaktiveras det och användaren kan inte aktivera det igen. Svartlistade tillägg som tas bort från listan aktiveras igen automatiskt.
Värdet * i listan betyder att alla tillägg är svartlistade såvida de inte uttryckligen står med i vitlistan.
Om principen har lämnats utan inställning får användaren installera vilket tillägg som helst i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Konfigurerar vilken katalog som ska användas för nedladdade filer i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om principen har ställts in används den angivna katalogen i <ph name="PRODUCT_NAME" /> oavsett om användaren har angett en katalog eller aktiverat flaggan för att bli tillfrågad om nedladdningsplats varje gång.
En lista med variabler som kan användas finns på https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Om principen inte har ställts in används standardplatsen för nedladdningar och användaren kan ändra inställningen.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Aktivera domänbundna TLS-certifikattillägg (föråldrad)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Ange en lista med inaktiverade plugin-program</translation>
<translation id="3816312845600780067">Aktivera kortkommandot för räddning vid automatisk inloggning</translation>
<translation id="3820526221169548563">Aktivera tillgänglighetsfunktionen för skärmtangentbord.
Om policyn är inställd på sant är skärmtangentbordet alltid aktiverat.
Om policyn är inställd på falskt är skärmtangentbordet alltid inaktiverat.
Om du ställer in policyn kan den inte ändras eller åsidosättas av användare.
Om du inte ställer in policyn är skärmtangentbordet inaktiverat som standard, men det aktiveras av användaren när som helst.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfigurera prefixet TalkGadget för fjärråtkomstvärdar</translation>
<translation id="383466854578875212">Låter dig ange vilka värdar för Native Messaging (kommunikation med inbyggda appar) som svarta listan inte gäller för.
Om svarta listan har värdet * betyder det att alla värdar för Native Messaging är otillåtna och att endast de som står med på vitlistan läses in.
Som standard är alla värdar för Native Messaging tillåtna, men om alla sådana värdar har satts på svarta listan av en princip kan du åsidosätta den principen med hjälp av vitlistan.</translation>
<translation id="384743459174066962">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som anger webbplatser som inte får öppna popupfönster.
Om policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från policyn DefaultPopupsSetting om den har angetts, eller från användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Rapporterar information om den aktiva kiosksessionen, bland annat
app-id och appversion.
Om principen är inställd på falskt rapporteras ingen information om
kiosksessionen. Om principen är inställd på sant eller inte har angetts
rapporteras information om kiosksessionen.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Lägg till en parameter för att hämta ett slumpfrö i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Om den har specificerats kommer en frågeparameter som kallas begränsad att läggas till webbadressen som används för att hämta ett slumpfrö. Parametervärdet kommer att vara det värde som specificerats i denna policy.
Om den inte har specificerats kommer webbadressen till slumpfröet inte att ändras.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Lägsta SSL-version som kan användas</translation>
<translation id="3864020628639910082">Principen anger webbadressen till sökmotorn som används för att visa sökförslag. Webbadressen ska innehålla strängen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som ersätts när frågan körs av den text som användaren har skrivit dittills.
Principen är valfri. Om den inte anges används inga adressförslag.
Googles förslagsadress kan anges så här: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Principen tillämpas bara om principen DefaultSearchProviderEnabled har aktiverats.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Beskrivning</translation>
<translation id="3868347814555911633">Den här policyn är bara aktiv i återförsäljarläge.
Anger tillägg som installeras automatiskt för demoanvändaren för enheter i återförsäljarläge. Dessa tillägg sparas i enheten och kan installeras offline efter installationen.
Varje post i listan innehåller en ordbok som måste innehålla tilläggets ID i fältet extension-id och dess uppdateringsadress i fältet update-url.</translation>
<translation id="3877517141460819966">Läget för integrerad tvåfaktorsautentisering</translation>
<translation id="388237772682176890">Den här principen har fasats ut i M53 och tagits bort från M54, eftersom stödet för SPDY/3.1 har tagits bort.
Inaktiverar användning av SPDY-protokollet i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om den här principen är aktiverad är SPDY-protokollet inte tillgängligt i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om den här principen inaktiveras kan SPDY användas.
Om den här principen inte anges kommer SPDY att bli tillgängligt.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Principer för snabb upplåsning</translation>
<translation id="3891357445869647828">Aktivera JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Principen inaktiverar utvecklarverktygen och JavaScript-konsolen.
Om du aktiverar inställningen går det inte att använda utvecklarverktygen och det går inte att inspektera webbplatselement. Kortkommandon och alternativ för att öppna utvecklarverktygen eller JavaScript-konsolen på menyer och snabbmenyer inaktiveras.
Om det här alternativet inaktiveras eller inte anges kan utvecklarverktygen och JavaScript-konsolen användas.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Anger de rekommenderade språkkoderna för en offentlig session</translation>
<translation id="3911737181201537215">Den här principen har ingen inverkan på loggningen i Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">När inställningen här är Sant inaktiveras Google Drive-synkronisering i appen Filer i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Då överförs ingen data till Google Drive.
Om ingen inställning görs eller om Falskt anges kan användaren föra över filer till Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Webbadress till en PAC-proxyfil</translation>
<translation id="3939893074578116847">Skicka nätverkspaket för övervakning av onlinestatusen till hanteringsservern, så att
den kan identifiera om enheten är offline.
Om principen är inställd på sant kommer nätverkspaket för övervakning (så kallade <ph name="HEARTBEATS_TERM" />) att skickas.
Om principen är inställd på falskt eller inte har angetts skickas inga paket.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Om detta är sant är attestering på distans tillåtet för enheten och ett certifikat genereras automatiskt. Det laddas upp till enhetshanteringsservern.
Om detta är falskt, eller om alternativet inte har angetts, skapas inget certifikat och anrop till tilläggs-API:et enterprise.platformKeys misslyckas.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Ger åtkomst till en lista med webbadresser</translation>
<translation id="3965339130942650562">Tidsgräns för utloggning av inaktiv användare</translation>
<translation id="3973371701361892765">Dölj aldrig hyllan automatiskt</translation>
<translation id="3984028218719007910">Avgör om <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ska spara lokala kontodata efter utloggning. Om värdet är sant sparas inga konton permanent av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> och alla data från användarsessionen kasseras efter utloggning. Om policyn är inställd på falskt eller inte konfigurerad kan lokala användardata sparas (krypterade) i enheten.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Webbadresser som ska beviljas åtkomst till videoinspelningsenheter på inloggningssidor med SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">IT-administratörer för företagsenheter kan använda den här flaggan för att styra om användarna ska kunna utnyttja erbjudanden via registrering i Chrome OS.
Om policyn är inställd på sant eller inte är inställd kan användarna utnyttja erbjudanden via registrering i Chrome OS.
Om policyn är inställd på falskt kan användarna inte utnyttja erbjudanden.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Tillåt anrop till dialogrutor för filval</translation>
<translation id="4012737788880122133">Inaktiverar automatiska uppdateringar när principen är inställd på sant.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter söker automatiskt efter uppdateringar när inställningen inte är konfigurerad eller när den är inställd på falskt.
Obs! Vi rekommenderar att du låter den automatiska uppdateringen vara aktiv så att användarna får uppdateringar av programvaran och viktiga säkerhetskorrigeringar. Om du inaktiverar automatiska uppdateringar kan användarnas säkerhet äventyras.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Cookies som överförs till användarprofilen är inte tillgängliga för Android-appar.</translation>
<translation id="402759845255257575">Tillåt inte att någon webbplats kör JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Aktivera standardsökleverantör</translation>
<translation id="4039085364173654945">Policyn styr om underordnat innehåll från tredje part på en sida får öppna en dialogruta för HTTP Basic Auth.
Policyn är normalt inaktiverad som skydd mot lösenordsfiske. Om policyn inte anges är inställningen inaktiverad och underordnat innehåll från tredje part får inte öppna en dialogruta för HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Inaktivera SPDY-protokoll</translation>
<translation id="408029843066770167">Tillåt sökfrågor till en tidstjänst från Google</translation>
<translation id="4088589230932595924">Tvingat inkognitoläge</translation>
<translation id="4088983553732356374">Innebär att du kan ange om webbplatser ska få ange lokal data. Att ange lokal data kan tillåtas för alla webbplatser eller nekas för alla webbplatser.
Om principen är inställd på Behåll cookies under hela sessionen kommer cookies att tas bort när sessionen avslutas. Observera att om <ph name="PRODUCT_NAME" /> körs i bakgrundsläge kan det hända att sessionen inte avslutas även om det sista fönstret stängs. Se principen BackgroundModeEnabled för mer information om konfigurering av detta.
Om inget värde anges för principen används AllowCookies och användaren kan ändra inställningen.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Omdirigera till SAML IdP när användaren har bekräftat</translation>
<translation id="410478022164847452">Anger efter hur lång tid utan åtgärd från användaren som inaktivitetsåtgärden vidtas när enheten är ansluten till elnätet.
När den här policyn är inställd anger den hur länge användaren måste vara inaktiv innan inaktivitetsåtgärden vidtas av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Inaktivitetsåtgärden kan ställas in separat.
Om policyn inte är inställd används standardtiden.
Policyns värde anges i millisekunder.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Inaktivera tillämpning av Certifikattransparens för en lista med webbadresser</translation>
<translation id="4121350739760194865">Förhindra att appkampanjer visas på den nya fliksidan</translation>
<translation id="4157003184375321727">Rapportera version av operativsystem och fast programvara</translation>
<translation id="4183229833636799228">Standardinställning för <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">Webbadress för validering av autentiseringstoken för fjärråtkomstklient</translation>
<translation id="4203389617541558220">Begränsa enhetens drifttid genom att schemalägga automatiska omstarter.
När den här principen är aktiverad anger den hur länge enheten kan vara igång innan den startas om automatiskt.
När den här principen inte har angetts får enheten vara igång hur länge som helst.
Om du konfigurerar den här principen kan användarna varken ändra eller åsidosätta den.
En automatisk omstart schemaläggs på den valda tidpunkten, men kan fördröjas i upp till 24 timmar om någon använder enheten.
Obs! För närvarande är automatiska omstarter endast aktiverade när inloggningsskärmen visas eller om en kioskappssession pågår. Detta kommer att förändras i framtiden och principen kommer alltid att tillämpas, oberoende av om en session av någon särskild typ pågår eller inte.
Principvärdet är i sekunder. Värdet måste vara minst 3 600 sekunder (en timme).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Endast skrivare i vitlistan visas för användare</translation>
<translation id="420512303455129789">En ordlista som mappar webbadresser till en boolesk flagga som anger om åtkomst till värden ska tillåtas (sant) eller blockeras (falskt).
Denna princip är endast för intern användning i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Skärmlåsfördröjningar</translation>
<translation id="423797045246308574">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som anger vilka webbplatser som inte får använda nyckelgenerering. Om ett webbadressmönster har policyn KeygenAllowedForUrls åsidosätts dessa undantag av policyn.
Om policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas antingen från policyn DefaultKeygenSetting om den har angetts, eller från användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Cacheminnet används inte för Android-appar. Om flera användare installerar samma Android-app laddas den ned på nytt varje gång.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nej</translation>
<translation id="4261820385751181068">Språkkod för enhetens inloggningsskärm</translation>
<translation id="427632463972968153">Anger parametrarna som används vid bildsökning med POST. Den består av kommaavgränsade namn-/värdepar. Om ett värde är en mallparameter, t.ex. {imageThumbnail} i ovanstående exempel, ersätts det av en riktig miniatyrbild.
Den här policyn är valfri. Om den inte anges kommer begäran om bildsökning att skickas via GET-metoden.
Den här policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Ställer in en målversion för automatiska uppdateringar.
Anger med hjälp av ett prefix vilken målversion som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ska uppdateras till. Om en version som är äldre än det angivna prefixet körs på enheten uppdateras den till den senaste versionen som har prefixet i fråga. Om en senare version redan körs på enheten händer ingenting (versionen nedgraderas med andra ord inte) och den aktuella versionen blir kvar på enheten. Prefixets format anger komponent som exemplet nedan visar:
"" (eller har inte konfigurerats): uppdateras till den senaste versionen.
"1412.": uppdateras till en underversion av 1412 (t.ex. 1412.24.34 eller 1412.60.2)
"1412.2.": uppdateras till en underversion av 1412.2 (t.ex. 1412.2.34 eller 1412.2.2)
"1412.24.34": uppdateras endast till just denna version
Obs! Versionsbegränsningar rekommenderas inte eftersom de kan leda till att uppdateringar av programvaran eller viktiga säkerhetskorrigeringar inte görs. Om uppdateringarna begränsas till ett visst versionsprefix kan användarnas säkerhet äventyras.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Anger en lista med anteckningsappar som går att aktivera på låsskärmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
När den föredragna anteckningsappen har aktiverats på låsskärmen ges möjlighet att starta den appen i gränssnittet på låsskärmen.
När anteckningsappen har startats kan den öppna ett appfönster ovanpå låsskärmen och skapa dataobjekt (anteckningar) med låsskärmen som kontext. Appen kan importera de anteckningar som skapas till den primära användarsessionen när sessionen har låsts upp. För närvarande stöds bara anteckningsappar i Chrome på låsskärmen.
När principen har ställts in går en app bara att aktivera som anteckningsapp på låsskärmen om den appens tilläggs-id står med i principens värdelista.
Därav följer att anteckningar på låsskärmen inaktiveras helt och hållet om principen ställs in på en tom lista.
Observera att användaren inte nödvändigtvis kan aktivera en anteckningsapp på låsskärmen även om dess app-id har angetts i principen. I Chrome 61, till exempel, begränsas listan med tillgängliga appar ytterligare av plattformen.
Om principen inte ställs in alls begränsar den inte villka appar som användaren får aktivera på låsskärmen.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Om DHE-krypteringssviter i TLS är aktiverade eller inte</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 eller senare</translation>
<translation id="4322842393287974810">Tillåt att kioskappen som startas automatiskt utan fördröjning styr <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen</translation>
<translation id="4325690621216251241">Lägg till en utloggningsknapp i systemfältet</translation>
<translation id="4347908978527632940">Om den här principen är inställd på sant och användaren är en kontrollerad användare så kan andra Android-appar fråga om användarens webbrestriktioner via en innehållsleverantör.
Om den här principen är inställd på falskt eller om det inte angivet returnerar innehållsleverantören ingen information.</translation>
<translation id="436581050240847513">Rapporteringsgränssnitt för nätverk med enheter</translation>
<translation id="4372704773119750918">Tillåt inte att företagsanvändare ingår i multiprofiler (primärt eller sekundärt)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Tillåt att alla bilder visas på alla webbplatser</translation>
<translation id="437791893267799639">Princip inte angiven, tillåt inte datamigrering och ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfigurera fjärrattesteringen med TPM-mekanism.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Om principen är inställd på falskt förhindras att sökfrågor skickas från <ph name="PRODUCT_NAME" /> till en Google-server för att hämta en korrekt tidsstämpel. Dessa sökfrågor aktiveras om principen är inställd på sant eller inte inställd alls.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ange proxyinställningar manuellt</translation>
<translation id="4429220551923452215">Aktiverar eller inaktiverar genvägen Appar i bokmärkesfältet.
Om principen inte anges kan användaren välja att visa eller dölja genvägen Appar via bokmärkesfältets snabbmeny.
Om principen har konfigurerats kan användaren inte ändra den, utan genvägen Appar kommer antingen alltid att visas eller aldrig att visas.</translation>
<translation id="443665821428652897">Ta bort webbplatsdata när webbläsaren avslutas</translation>
<translation id="4439336120285389675">Ange en lista över utfasade webbplattformsfunktioner som ska kunna återaktiveras tillfälligt.
Med den här policyn får administratörer möjlighet att återaktivera webbplattformsfunktioner som har fasats ut under en begränsad tid. Funktionerna identifieras med hjälp av en strängtagg och de funktioner som motsvarar taggarna och ingår i listan som har angetts via den här policyn återaktiveras.
Om denna policy inte aktiveras eller om listan är tom eller saknar motsvarighet till de strängtaggar som stöds förblir samtliga webbplattformsfunktioner inaktiverade.
Även om själva policyn stöds av plattformarna ovan kanske inte den återaktiverade funktionen stöds av alla dessa plattformar. Det är inte alla utfasade webbplattformsfunktioner som kan återaktiveras. Endast de funktioner som uttryckligen tas upp i listan nedan kan återaktiveras under en begränsad tid som varierar mellan olika funktioner. Strängtaggens allmänna format är [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. För information om ändringarna av webbplattformsfunktioner hänvisar vi till http://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Aktivera lås när enheten är i viloläge eller vänteläge</translation>
<translation id="4449545651113180484">Rotera skärmen 270 grader medurs</translation>
<translation id="4467952432486360968">Blockera cookies från tredje part</translation>
<translation id="4474167089968829729">Aktivera lösenordshanteraren för sparade lösenord</translation>
<translation id="4476769083125004742">Om den här principen är inställd på <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" /> får Android-appar inte tillgång till platsinformation. Om principen är inställd på något annat eller lämnas utan inställning blir användaren tillfrågad om han eller hon vill ge Android-appen tillgång till platsinformationen när det blir aktuellt.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Tvinga fram användning av SafeSearch</translation>
<translation id="4482640907922304445">Policyn visar knappen Startsida i verktygsfältet i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om du aktiverar inställningen visas alltid knappen Startsida.
Om du inaktiverar inställningen visas aldrig knappen Startsida.
Om du aktiverar eller inaktiverar inställningen kan den inte ändras eller åsidosättas av användare i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om du inte anger policyn kan användaren välja om knappen Startsida ska visas.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfigurera webbadressen för sidan Ny flik</translation>
<translation id="4492287494009043413">Inaktivera tagning av skärmdumpar</translation>
<translation id="450537894712826981">Konfigurerar storleken på cacheminnet där <ph name="PRODUCT_NAME" /> sparar cachade mediafiler på skivan.
När den här principen har getts ett värde använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> ett cacheminne med den angivna storleken oavsett om användaren har angett en storlek med flaggan --media-cache-size eller inte. Det värde som anges i principen är inte en fast gräns utan snarare ett förslag till cachesystemet. Om värdet är mindre än några MB är det för litet och avrundas uppåt till en vettig minimigräns.
Om principen har värdet 0 används cacheminnets standardstorlek men användaren får inte ändra den.
Om inget värde har angetts används standardstorleken och användaren kan åsidosätta den med flaggan --media-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">När den här principen har ställts in på sant eller lämnats utan inställning är <ph name="PRODUCT_NAME" /> aktiverat. Användarna kan då starta det via appmenyn, snabbmenyer på sidan, mediekontroller på Cast-kompatibla webbplatser eller Cast-ikonen i verktygsfältet (om den visas).
Om principen har ställts in på falskt är <ph name="PRODUCT_NAME" /> inaktiverat.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Fråga när en webbplats vill spåra användarens fysiska plats</translation>
<translation id="4519046672992331730">Policyn aktiverar sökförslag i adressfältet i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar inställningen.
Om du aktiverar inställningen används sökförslag.
Om du inaktiverar inställningen används aldrig sökförslag.
Om du aktiverar eller inaktiverar inställningen kan användarna inte ändra eller åsidosätta inställningen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om policyn inte anges är inställningen aktiverad men kan ändras av användaren.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Policyn gör att du kan ställa in en lista med adressmönster som anger webbplatser som får visa bilder.
Om den här policyn inte ställs in används det globala standardvärdet för alla webbplatser, antingen från policyn DefaultImagesSetting om den är inställd, eller från användarens personliga konfiguration om den inte är det.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Android-appar kan tvångsinstalleras via Googles Administratörskonsol med Google Play. Den här principen gäller inte för dem.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Namn på Android-begränsning:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokala konton på enheten</translation>
<translation id="4555850956567117258">Aktivera fjärrattestering för användaren</translation>
<translation id="4557134566541205630">Webbadress för standardsökleverantören av ny fliksida</translation>
<translation id="4600786265870346112">Aktivera den stora markören</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfigurera svarta listan för Native Messaging</translation>
<translation id="4617338332148204752">Hoppa över kontroll av metataggar i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfigurera vitlista för tilläggsinstallation</translation>
<translation id="4632343302005518762">Tillåt att <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> hanterar innehållstyperna som anges</translation>
<translation id="4633786464238689684">Ändrar standardbeteendet för tangenter på den översta raden till funktionstangenter.
Om principen anges som true fungerar tangentbordets översta tangentrad som tangenter med funktionskommandon som standard. Tryck på söktangenten för att ändra tillbaka funktionen till medieknappar.
Om principen anges som false, eller inte ställs in, används tangentbordet för mediekommandon som standard och funktionskommandon när söktangenten hålls ned.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Namn på de värdar för Native Messaging som ska undantas från svarta listan</translation>
<translation id="4650759511838826572">Inaktivera protokollscheman för webbadresser</translation>
<translation id="465099050592230505">Webbadress till företagets webbutik (föråldrad)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Inställningar för hantering av tillägg</translation>
<translation id="4668325077104657568">Standardinställning för bilder</translation>
<translation id="467236746355332046">Funktioner som stöds:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Anpassa listan med webbadressmönster som alltid ska renderas av <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Om principen inte har ställts in används standardrenderaren för alla webbplatser enligt specifikationen i principen ChromeFrameRendererSettings.
Exempel på mönster finns på https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Öppna följande sidor</translation>
<translation id="4680961954980851756">Aktivera Autofyll</translation>
<translation id="4722399051042571387">Om inställningen har konfigurerats som falsk kan inte användare ange pinkoder som är osäkra och lätta att gissa.
Exempel på osäkra pinkoder är pinkoder som genomgående innehåller samma siffra (1111), pinkoder med sifferföljder i stigande (1234) eller fallande (4321) ordning och pinkoder som är vanliga.
Som standard får användare ett varningsmeddelande i stället för ett felmeddelande om pinkoden anses vara osäker.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Aktivera brandväggspassage från fjärråtkomstklient</translation>
<translation id="4725123658714754485">Styr om användarstatistik och diagnostisk data, till exempel felrapporter, rapporteras till Google. Om värdet är sant rapporterar <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> användarstatistik och diagnostisk data. Om principen inte har konfigurerats eller om värdet är falskt inaktiveras rapportering av statistik och diagnostisk data.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Aktivera säkerhetskopieringstjänsten för Android</translation>
<translation id="4733471537137819387">Policyer som gäller integrerad HTTP-autentisering</translation>
<translation id="4744190513568488164">Servrar som <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan delegera till.
Avgränsa flera servernamn med kommatecken. Jokertecken (*) tillåts.
Om du inte anger principen kommer <ph name="PRODUCT_NAME" /> inte att delegera användaruppgifter även om en server identifieras som ett intranät.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klientcertifikat för att ansluta till RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Aktivera hjälpmedelsfunktionen stor markör.
Om den här principen är sann är den stora markören alltid aktiverad.
Om den här principen är falsk är den stora markören alltid inaktiverad.
Om du anger den här principen kan användarna varken ändra eller åsidosätta den.
Om den här principen inte anges är den stora markören inaktiverad från start, men kan aktiveras när som helst av användaren.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfigurera beteende för uppdatering av firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">De användare som använts minst nyligen tas bort tills det finns tillräckligt med ledigt utrymme</translation>
<translation id="4815725774537609998">Den här principen gäller inte längre. Använd ProxyMode istället.
Den innebär att du kan ange vilken proxyserver som ska användas av <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar proxyinställningarna.
Om du väljer att aldrig använda en proxyserver och alltid ansluta direkt ignoreras alla andra alternativ.
Om du väljer att använda datorns proxyinställningar eller identifiera proxyservern automatiskt ignoreras alla andra inställningar.
Om du väljer manuella proxyinställningar kan du ange fler alternativ i Proxyserverns adress eller webbadress, Webbadress till en PAC-proxyfil och Kommaavgränsad lista med regler för proxybypass. RC-appar kan bara använda den HTTP-proxyserver som har högst prioritet.
Mer ingående exempel hittar du på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Om du aktiverar inställningen ignorerar <ph name="PRODUCT_NAME" /> alla proxyrelaterade alternativ som har angetts i kommandoraden.
Om du inte anger den här principen kan användarna själva välja proxyinställningar.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Tillåt en företagsanvändare att vara både primär och sekundär (standardbeteendet för användare som inte hanteras av någon annan)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Åtgärd som ska vidtas när fördröjning på grund av inaktivitet har uppnåtts vid batteridrift</translation>
<translation id="4834526953114077364">De användare som använts minst nyligen och som inte har loggat in de senaste tre månaderna tas bort tills det finns tillräckligt med ledigt utrymme</translation>
<translation id="4838572175671839397">Innehåller ett reguljärt uttryck som används för att bestämma vilka användare som kan logga in på <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ett lämpligt fel visas om en användare försöker logga in med ett användarnamn som inte matchar detta mönster.
Om denna princip inte anges eller lämnas tom kan alla användare logga in på <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Tillåt helskärmsläge</translation>
<translation id="4869787217450099946">Anger om skärmaktiveringslåset är tillåtet. Skärmaktiveringslåset kan krävas av vissa tillägg via API:et för näthanteringstillägget.
Om denna policy har inställningen sant, eller inte har ställts in, kommer skärmaktiveringslåsen att användas för näthantering.
Om policyn har inställningen falskt kommer skärmaktiveringslåset att ignoreras.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Högsta SSL-version har aktiverats</translation>
<translation id="4881315447528084360">Anger en lista med appar och tillägg som installeras tyst, utan att
användaren gör något, och som användaren inte får
avinstallera eller inaktivera. Alla behörigheter som appen
eller tilläggen behöver beviljas implicit utan att användaren
blir tillfrågad. Det gäller även nya behörigheter som tillkommer
i framtida versioner av appen eller tillägget. Dessutom beviljas
behörighet för tilläggs-API:erna enterprise.deviceAttributes och
enterprise.platformKeys. (Dessa API:er är inte tillgängliga
för appar eller tillägg som inte tvångsinstallerats.)
Den här principen har företräde framför andra principer på <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> vid en eventuell konflikt. Om en app eller ett tillägg som tidigare har tvångsinstallerats tas bort från listan avinstalleras den/det automatiskt i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
På Windows-domäner som inte har anslutits till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän kan bara appar och tillägg som finns på Chrome Web Store tvångsinstalleras.
Observera att användarna kan ändra i källkoden till vilket tillägg som helst med hjälp av verktygen för utvecklare (vilket kan leda till att tillägget slutar fungera). Om detta är ett problem bör principen <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" /> ställas in.
Varje listpost i principen är en sträng med ett tilläggs-id och en ”uppdateringsadress”, avgränsade med semikolon (<ph name="SEMICOLON" />). Tilläggs-id:t är den sträng med 32 tecken som visas exempelvis på <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> i utvecklarläget. ”Uppdateringsadressen” ska peka på ett uppdateringsmanifest i XML-format enligt beskrivningen på <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Observera att den ”uppdateringsadress” som anges i den här principen bara används för den första installationen. För senare uppdateringar av tillägget används uppdateringsadressen i tilläggets manifestfil.
Med <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> installeras t.ex. appen <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> från den vanliga ”uppdateringsadressen” på Chrome Web Store. Mer information om att stå värd för tillägg finns här: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Om den här principen lämnas utan inställning installeras inga appar eller tillägg automatiskt och användaren får avinstallera alla appar och tillägg i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Anger parametrarna som används när en förslagssökning görs med POST. Den består av kommaavgränsade namn-/värdepar. Om ett värde är en mallparameter, t.ex. {searchTerms} i ovanstående exempel, ersätts den av riktiga söktermer.
Den här policyn är valfri. Om den inte anges kommer begäran om förslagssökningar att skickas via GET-metoden.
Den här policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter som styr sökordsplacering för standardsökleverantören</translation>
<translation id="4899708173828500852">Aktivera Säker webbsökning</translation>
<translation id="4906194810004762807">Uppdateringsfrekvens för enhetspolicy</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast-mottagare</translation>
<translation id="4962262530309732070">Om den här principen är inställd på sant eller inte har konfigurerats tillåts Lägg till person i användarhanteraren av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om principen är inställd på falskt tillåter <ph name="PRODUCT_NAME" /> inte att nya profiler skapas i profilhanteraren.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Med den här principen kan du ange en lista med webbadressmönster som anger för vilka webbplatser <ph name="PRODUCT_NAME" /> ska välja ett klientcertifikat automatiskt, om webbplatsen kräver ett certifikat.
Värdet måste vara JSON-ordlistor i strängformat i en matris. Varje ordlista måste ha formen { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, där $URL_PATTERN är ett innehållsinställningsmönster. $FILTER begränsar vilka klientcertifikat webbläsaren automatiskt väljer mellan. Oavsett vilket filter som används väljs bara certifikat som matchar serverns certifikatbegäran. Om $FILTER har formen { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } } är det dessutom endast klientcertifikat som har skapats av ett certifikat med CommonName $ISSUER_CN som väljs. Om $FILTER är en tom ordlista {} begränsas inte valet av klientcertifikat ytterligare.
Om principen inte anges görs inga automatiska val för någon webbplats.</translation>
<translation id="4978405676361550165">När principen OffHours har ställts in ignoreras de angivna enhetsprinciperna (använd standardinställningarna för dessa principer) under de angivna tidsperioderna. Varje gång en OffHours-period börjar eller slutar ändras tillämpningen av enhetsprinciperna i Chrome. Användarna aviseras och måste logga ut när OffHours-perioden slutar och enhetens principinställningar ändras (t.ex. om användaren är inloggad med ett konto som inte är tillåtet).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Datatyp:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Tillåt att föråldrade plugin-program körs</translation>
<translation id="4988291787868618635">Åtgärd som ska vidtas när inaktivitetstiden har gått</translation>
<translation id="4995548127349206948">Om autentisering med NTLMv2 har aktiverats eller inte</translation>
<translation id="5047604665028708335">Tillåt åtkomst till webbplatser utanför innehållspaket</translation>
<translation id="5052081091120171147">Om den här policyn är aktiverad gör den att webbhistoriken måste importeras från den nuvarande standardwebbläsaren. Den påverkar då även importfönstret.
Om den är inaktiverad importeras ingen webbhistorik.
Om den inte anges kan användaren få välja om import ska göras, eller så kan import göras automatiskt.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Skärmförstoraren är inaktiverad</translation>
<translation id="5067143124345820993">Vitlista för användarinloggning</translation>
<translation id="5068140065960598044">Molnprincipen åsidosätter datorprincipen för <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Inaktivera förhandsgranskning av utskrift</translation>
<translation id="5090209345759901501">Utöka inställningen för Flash-innehåll till allt innehåll</translation>
<translation id="5105313908130842249">Skärmlåsningstid när enheten drivs av batteriet</translation>
<translation id="5108031557082757679">Inaktiverade skrivare för företagsenheter</translation>
<translation id="5130288486815037971">Om RC4-krypteringssviter i TLS är aktiverade eller inte</translation>
<translation id="5141670636904227950">Ange standardtypen för skärmförstoraren på inloggningsskärmen</translation>
<translation id="5142301680741828703">Rendera alltid följande webbadressmönster i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Innebär att du kan ange ytterligare parametrar som används när <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> startar <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om policyn inte anges används standardkommandoraden.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Hur ofta nätverkspaket för övervakning skickas, i millisekunder.
Om principen inte har angetts är standardintervallet 3 minuter. Det lägsta
värdet är 30 sekunder och det högsta 24 timmar. Värden som är
högre eller lägre än så ändras till det högsta eller lägsta tillåtna värdet.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurera Google Drive i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Innebär att du kan ange vilka tillägg som inte omfattas av svartlistan.
Om värdet * finns i svartlistan innebär det att alla tillägg är svartlistade. Användarna kan bara installera tillägg som uttryckligen finns i vitlistan.
Som standard är alla tillägg vitlistade, men om alla tillägg har svartlistats av en policy kan vitlistan användas för att åsidosätta den policyn.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Policyn gör att det går att använda alternativa felsidor som finns inbyggda i <ph name="PRODUCT_NAME" /> (till exempel Sidan hittades inte) och förhindrar att användarna ändrar inställningen.
Om du aktiverar inställningen används alternativa felsidor.
Om du inaktiverar inställningen används aldrig alternativa felsidor.
Om du aktiverar eller inaktiverar inställningen kan användarna inte ändra eller åsidosätta den i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om policyn inte anges är inställningen aktiverad men kan ändras av användarna.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Blockera utvecklarläget.
Om den här principen ges värdet Sant förhindrar <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> att enheten startas i utvecklarläge. Om utvecklarväxeln har aktiverats vägrar systemet att starta och en felskärm visas.
Om principen inte anges eller om den ges värdet Falskt förblir utvecklarläget tillgängligt på enheten.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som inte får visa meddelanden.
Om policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från policyn DefaultNotificationsSetting om den har angetts eller användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="5219844027738217407">För Android-appar påverkar den här principen endast mikrofonen. När principen är inställd på sant är mikrofonen avstängd i alla Android-appar utan undantag.</translation>
<translation id="523505283826916779">Inställningar för tillgänglighet</translation>
<translation id="5247006254130721952">Blockera farliga nedladdningar</translation>
<translation id="5255162913209987122">Kan rekommenderas</translation>
<translation id="527237119693897329">Låter dig ange vilka värdar för Native Messaging (kommunikation med inbyggda appar) som inte ska läsas in.
Om svarta listan har värdet * betyder det att alla värdar för Native Messaging är otillåtna, såvida de inte har angetts explicit i vitlistan.
Om principen inte har getts något värde läser <ph name="PRODUCT_NAME" /> in alla installerade värdar för Native Messaging.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Om den är inställd på sant kan användaren använda maskinvaran i Chrome-enheten för att fjärrattestera sin identitet i sekretessinställningarna CA via <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> med hjälp av <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Om den är inställd på falskt, eller om den saknar inställning, fungerar inte anslutningen till API:et och en felkod visas.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Om den här principen har angetts används bara UDP-portarna inom det angivna intervallet (ändvärdena inräknade) för WebRTC.
Om principen inte anges eller om den har ställts in på den tomma strängen eller ett ogiltigt portintervall får vilken tillgänglig lokal UDP-port som helst användas för WebRTC.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Ange en lista med plugin-program som användaren kan aktivera och inaktivera</translation>
<translation id="5302612588919538756">Den här principen har fasats ut. Använd SyncDisabled i stället.
Tillåter att användaren loggar in i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om du ställer in den här principen kan du konfigurera om en användare ska ha tillåtelse att logga in i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Om principen är inställd på falskt hindras appar och tillägg som använder API:et chrome.identity från att fungera. Du kan därför använda SyncDisabled i stället.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Anger hur lång tid det tar innan ett varningsmeddelande visas när användaren inte gjort någon åtgärd vid batteridrift.
När policyn har angetts anges hur lång tid användaren måste vara inaktiv innan ett varningsmeddelande visas i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> där användaren får reda på att enheten snart inaktiveras.
När policyn inte har angetts visas inget varningsmeddelande.
Värdet för policyn ska anges i millisekunder. Värdena måste vara lägre än eller desamma som inaktivitetstiden.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Tillgänglighet för inkognitoläge</translation>
<translation id="5318185076587284965">Aktivera reläserveranvändning via värden för fjärråtkomst</translation>
<translation id="5323128137188992869">Tillåt att innehåll castas till enheten med <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om principen är inställd på falskt kan användarna inte casta till enheten. Om principen är inställd på sant får användarna casta innehåll. Om principen lämnas utan inställning får användarna inte casta till registrerade Chrome OS-enheter, men däremot till enheter som inte är registrerade.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Tillåt att <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> hanterar följande innehållstyper</translation>
<translation id="5365946944967967336">Visa knappen Startsida i verktygsfältet</translation>
<translation id="5366977351895725771">Om "false" anges inaktiveras alternativet att skapa övervakade användare för den här användaren. Eventuella befintliga övervakade användare är fortfarande tillgängliga.
Om "true" anges eller ingen konfiguration utförs kan den här användaren skapa och hantera övervakade användare.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Policyn gör att du kan ange om webbplatser får visa meddelanden på skrivbordet. Meddelanden på skrivbordet kan vara tillåtet som standard, otillåtet som standard eller så kan användaren tillfrågas varje gång en webbplats försöker visa meddelanden på skrivbordet.
Om policyn inte anges används AskNotifications och användaren kan ändra inställningen.</translation>
<translation id="538108065117008131">Tillåt att <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> hanterar följande innehållstyper.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Väljer den strategi som används för att frigöra diskutrymme under automatisk rensning (föråldrad).</translation>
<translation id="5392172595902933844">Android-statusrapporter skickas till servern.
Om principen har ställts in på falskt eller lämnats utan värde skickas ingen statusinformation.
Om principen har ställts in på sant skickas statusinformation.
Principen gäller bara om Android-appar har aktiverats.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Aktiverar avskärmning av fjärråtkomstvärdar när en anslutning har upprättats.
Om den här inställningen är aktiverad inaktiveras värdens fysiska indata- och utadataenheter när en fjärranslutning har upprättats.
Om inställningen inaktiveras eller inte har konfigurerats kan både lokala användare och fjärranvändare kommunicera med värden när den delas.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Konfigurerar vilka tangentbordslayouter som är tillåtna på inloggningsskärmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Om en lista med identifierare för inmatningsmetoder har angetts för principen blir de angivna inmatningsmetoderna tillgängliga på inloggningsskärmen. Den inmatningsmetod som anges först blir standardvärde. När fokus ligger på ett användarfält på inloggningsskärmen blir användarens äldsta inmatningsmetod tillgänglig förutom de inmatningsmetoder som angetts i principen. Om principen inte har ställts in styrs valet av inmatningsmetoder av vilken språkkod som används för inloggningsskärmen. Ogiltiga värden som inte identifierar någon inmatningsmetod ignoreras.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Om den här policyn är aktiverad tvingar den sökmotorer att importeras från standardwebbläsaren. Policyn påverkar också dialogrutan för import.
Om policyn är inaktiverad importeras inte standardsökmotorn.
Om policyn inte är inställd kan användaren tillfrågas om importen ska göras eller inte, eller så kan importen göras automatiskt.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Begränsningsnamn för Android WebView:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Aktivera minnesrapportering (heap-storlek för JavaScript) på sidan (föråldrad)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Använda gästläget i webbläsaren</translation>
<translation id="5457924070961220141">Policyn gör att du kan konfigurera standardrenderare för HTML när <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> installeras.
Standardinställningen som används om policyn inte ställs in är att tillåta att värdwebbläsaren utför renderingen, men du kan åsidosätta detta och låta <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> rendera HTML-sidor som standard.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Konfigurera inställningar för hanterade användare.</translation>
<translation id="546726650689747237">Skärmdämpningstid när enheten är ansluten till elnätet</translation>
<translation id="5469484020713359236">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som anger webbplatser som får spara cookies.
Om policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från policyn DefaultCookiesSetting om den har angetts eller användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Blockera bilder på dessa webbplatser</translation>
<translation id="5475361623548884387">Aktivera utskrift</translation>
<translation id="5499375345075963939">Policyn är endast aktiv i återförsäljarläge.
När värdet för den här policyn är angiven och inte är 0 kommer den nuvarande inloggade demoanvändaren att loggas ut automatiskt när en viss tid av inaktivitet har gått.
Policyvärdet ska anges i millisekunder.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Aktivera bokmärkesfältet</translation>
<translation id="5512418063782665071">Webbadress för startsida</translation>
<translation id="5523812257194833591">En offentlig session för att logga in automatiskt efter en fördröjning.
Om policyn har angetts kommer den angivna sessionen automatiskt att loggas in efter att en viss tid har förflutit på inloggningsskärmen utan åtgärder från användaren. Den offentliga sessionen måste redan vara konfigurerad (se |DeviceLocalAccounts|).
Om policyn inte har angetts sker ingen automatisk inloggning.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Anger en tid i millisekunder för hur ofta enhetshanteringstjänsten tillfrågas om användarpolicyinformation.
När denna policy principen har ställts in åsidosätts standardvärdet tre timmar. Giltiga värden är från 1800000 (30 minuter) till 86400000 (en dag). Värden utanför intervallet ändras till närmaste gräns.
Om denna policy inte har ställts in används standardvärdet 3 timmar i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Observera att om plattformen stöder policymeddelanden används 24 timmar som uppdateringsfördröjning (och alla standardvärden och detta principvärde ignoreras), eftersom uppdateringar då sker automatiskt så fort policyn förändras. Det gör tätare uppdateringar överflödiga.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Blockera potentiellt farliga nedladdningar</translation>
<translation id="5535973522252703021">Vitlista för Kerberos-delegeringsserver</translation>
<translation id="555077880566103058">Tillåt att pluginprogrammet för <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> körs på alla webbplatser</translation>
<translation id="5559079916187891399">Den här principen gäller inte Android-appar.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Lägg till en parameter vid hämtningen av startvärdet för Variations i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om den anges läggs en frågeparameter som kallas "restrict" till i webbadressen som används för att hämta startvärdet för Variations. Värdet för parametern kommer att vara det värde som anges i policyn.
Om den inte anges ändras inte webbadressen för startvärdet för Variations.</translation>
<translation id="556941986578702361">Kontrollera hur <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-hyllan döljs automatiskt.
Om policyn har angetts till AlwaysAutoHideShelf döljs alltid hyllan automatiskt.
Om policyn har angetts till NeverAutoHideShelf döljs aldrig hyllan automatiskt.
Om du tillämpar den här policyn kan inte användarna ändra eller förbigå den.
Om policyn inte tillämpas kan användarna välja om de vill att hyllan ska döljas automatiskt.</translation>
<translation id="557360560705413259">Om den här inställningen har aktiverats används ett servercertifikats commonName i <ph name="PRODUCT_NAME" /> för att matcha ett värdnamn om certifikatet saknar tillägget subjectAlternativeName, förutsatt att certifikatet kan valideras i en obruten kedja till ett lokalt installerat CA-certifikat.
Observera att detta inte rekommenderas eftersom det kan användas för att förbigå tillägget nameConstraints som begränsar värdnamnen som ett visst certifikat kan auktoriseras för.
Om den här principen inte har ställts in eller har ställts in på falskt betraktas servercertifikat som saknar tillägget subjectAlternativeName och innehåller antingen ett DNS-namn eller en IP-adress som otillförlitliga.</translation>
<translation id="557658534286111200">Aktiverar eller inaktiverar bokmärkesredigering</translation>
<translation id="5586942249556966598">Gör ingenting</translation>
<translation id="5630352020869108293">Återställ den senaste sessionen</translation>
<translation id="5645779841392247734">Tillåt cookies på dessa webbplatser</translation>
<translation id="5693469654327063861">Tillåt datamigrering</translation>
<translation id="5694594914843889579">När den här principen är inställd på sant är inte extern lagring tillgängligt i filsökaren.
Principen gäller för alla typer av lagringsmedia, till exempel USB-minnen, externa hårddiskar, SD-kort och andra minneskort och optisk lagring. Den interna lagringen påverkas inte och du kan därmed komma åt filer som har sparats i mappen Hämtade filer. Google Drive påverkas inte heller av den här principen.
Om inställningen har inaktiverats eller inte har konfigurerats kan användare använda alla typer av extern lagring som stöds av deras enhet.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Rapportera enhetsanvändare</translation>
<translation id="570062449808736508">När man ställt in ett annat värde för principen än en tom sträng läser WebView webbadressbegränsningar från innehållsutgivaren med utfärdarnamnet.</translation>
<translation id="5722934961007828462">När den här inställningen är aktiverad kommer <ph name="PRODUCT_NAME" /> alltid att utföra kontroller för återkallning av servercertifikat som valideras och signeras av lokalt installerade CA-certifikat.
Om <ph name="PRODUCT_NAME" /> inte kan hämta statusinformation för återkallning kommer sådana certifikat att behandlas som återkallade ("hard-fail").
Om ingen inställning görs för principen eller om den har värdet falskt använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> de befintliga inställningarna för kontroller för återkallning online.</translation>
<translation id="572720239788271400">Aktiverar komponentuppdateringar i <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">Aktivera framställningen av roamingkopior för profiluppgifterna för <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">Importera formuläruppgifter för Autofyll från standardwebbläsaren första gången den körs</translation>
<translation id="5765780083710877561">Beskrivning:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Kanal för utvecklare (kan vara instabil)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Sökadress för standardsökleverantör</translation>
<translation id="5776485039795852974">Fråga varje gång en webbplats försöker visa aviseringar på skrivbordet</translation>
<translation id="5781412041848781654">Anger vilket GSSAPI-bibliotek som ska användas för HTTP-autentisering. Du kan ange bara ett biblioteksnamn eller en fullständig sökväg.
Om ingen inställning anges använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> ett standardbiblioteksnamn.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Anger efter hur lång tid utan åtgärd från användaren som inaktivitietsåtgärden vidtas när enheten drivs av batteriet.
När den här policyn är inställd anger den hur länge användaren måste vara inaktiv innan inaktivitetsåtgärden vidtas av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Inaktivitetsåtgärden kan ställas in separat.
Om policyn inte är inställd används standardtiden.
Policyns värde anges i millisekunder.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Aktiverar stöd för HTTP/0.9 på portar som inte har angetts som standard</translation>
<translation id="5809728392451418079">Ange visningsnamnet för lokala konton på enheten</translation>
<translation id="5814301096961727113">Ange standardtillståndet för talad feedback på inloggningsskärmen</translation>
<translation id="5815129011704381141">Starta om automatiskt efter uppdatering</translation>
<translation id="5815353477778354428">Konfigurerar i vilken katalog som användardata ska sparas i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Om principen har ställts in används den angivna katalogen i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
En lista med variabler som kan användas finns på https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Om inget har ställts in används profilens standardkatalog.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Policyn anger om användaren får öppna sidor i inkognitoläge i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om policyn är aktiverad eller inte anges kan sidor öppnas i inkognitoläge.
Om policyn är inaktiverad kan sidor inte öppnas i inkognitoläge.
Om tvingat läge är valt kan sidor BARA öppnas i inkognitoläge.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Begränsa UDP-portintervallet som används av värden för fjärråtkomst</translation>
<translation id="5862253018042179045">Ställer in standardtillståndet för hjälpmedelsfunktionen talad feedback på inloggningsskärmen.
Om den här principen är sann är talad feedback aktiverad när inloggningsskärmen visas.
Om den här principen är falsk är talad feedback inaktiverad när inloggningsskärmen visas.
Om du anger den här principen kan användarna temporärt åsidosätta den genom att aktivera eller inaktivera talad feedback. Men inställningen sparas inte och standardvärdet återställs nästa gång inloggningsskärmen visas eller om användaren inte gör något på inloggningsskärmen under en minut.
Om den här principen inte anges är talad feedback inaktiverad första gången som inloggningsskärmen visas. Användarna kan aktivera eller inaktivera talad feedback när som helst och funktionens status på inloggningsskärmen sparas.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Nätverkskonfiguration på användarnivå</translation>
<translation id="588135807064822874">Aktivera Tryck för att söka</translation>
<translation id="5883015257301027298">Standardinställning för cookies</translation>
<translation id="5887414688706570295">Konfigurerar prefixet TalkGadget som kommer att användas av fjärråtkomstvärdar och förhindrar att användare ändrar det.
Om prefixet anges kopplas det till det grundläggande TalkGadget-namnet för att skapa ett fullständigt domännamn för TalkGadget. Det grundläggande domännamnet för TalkGadget är .talkgadget.google.com.
Om inställningen aktiveras kommer värdar att använda det anpassade domännamnet för att komma åt TalkGadget istället för domännamnet som är standard.
Om inställningen inaktiveras eller inte anges kommer domännamnet som är standard för TalkGadget (chromoting-host.talkgadget.google.com) att användas för alla värdar.
Fjärråtkomstklienter påverkas inte av den här policyinställningen. De kommer alltid att använda chromoting-client.talkgadget.google.com för att komma åt TalkGadget.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Om inställningen är aktiverad kommer gnubby-autentiseringsbegäranden att skickas via proxy via en fjärranslutning.
Om inställningen är inaktiverad eller inte konfigurerad kommer gnubby-autentiseringsbegäranden inte att skickas via proxy.</translation>
<translation id="5898486742390981550">När flera användare är inloggade är det bara den primära användaren som kan använda Android-appar.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera begränsad överföringshastighet i nätverket.
Detta gäller alla användare och alla gränssnitt på enheten. När principen
har ställts in används begränsningen tills den inaktiveras via principen.
Med värdet falskt görs ingen begränsning av överföringshastigheten.
Med värdet sant begränsas upp- och nedladdningshastigheten till de angivna värdena (i kbit/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Tillåt nedladdning av automatiska uppdateringar via HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Ange standardläget för hjälpmedelsfunktionen med en stor markör på inloggningsskärmen.
Om den här principen är aktiv aktiveras den stora markören när inloggningsskärmen visas.
Om den här principen inte är aktiv visas inte den stora markören när inloggningsskärmen visas.
Om du ställer in detta alternativ kan användarna temporärt åsidosätta det genom att aktivera eller inaktivera den stora markören. Men det val användaren gör sparas inte, och standardvärdet återställs när inloggningsskärmen visas nästa gång eller om användaren inte gör något på inloggningsskärmen under en hel minut.
Om den här principen inte anges är den stora markören inaktiverad när inloggningsskärmen visas för första gången. Användarna kan aktivera eller inaktivera den stora markören när som helst, och dess status på inloggningsskärmen sparas för olika användare.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Du kan även använda principen till att fästa Android-appar.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Tvingar sökfrågor i Googles webbsökning att genomföras med SafeSearch aktiverat och förhindrar att användarna ändrar inställningen.
Om du aktiverar den här inställningen är funktionen SafeSearch i Sök på Google alltid aktiv.
Om du inaktiverar den här inställningen eller inte anger ett värde tvingas inte användningen av SafeSearch i Sök på Google fram.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Betakanal</translation>
<translation id="5950205771952201658">Eftersom återkallelsekontroller online vid programfel inte ger någon effektiv säkerhetsfördel är de inaktiverade som standard i <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 19 och senare. Om du aktiverar den här principen återställs den tidigare inställningen och OCSP/CRL-onlinekontroller utförs.
Om ingen inställning görs för principen eller om den ställs in på falskt görs ingen återkallelsekontroll online i <ph name="PRODUCT_NAME" /> från och med <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Tilläggen får använda API:et för fjärrattestering</translation>
<translation id="5983708779415553259">Standardbeteende för webbplatser som inte ingår i ett innehållspaket</translation>
<translation id="5997543603646547632">Använd 24-timmarsklocka som standard</translation>
<translation id="6005179188836322782">Aktiverar funktionen Säker webbsökning i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och hindrar användarna från att ändra inställningen.
Om du aktiverar inställningen är Säker webbsökning alltid aktiverad.
Om du inaktiverar inställningen är Säker webbsökning aldrig aktiverad.
Om du aktiverar eller inaktiverar den här inställningen kan användarna inte ändra eller åsidosätta inställningen Aktivera skydd mot lösenordsfiske och skadlig programvara i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om principen inte anges är den aktiverad, men användarna kan ändra den.
Läs mer om Säker webbsökning på https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Visa systemets utskriftsdialogruta istället för förhandsgranskning av utskriften.
När inställningen är aktiverad öppnar <ph name="PRODUCT_NAME" /> systemets utskriftsdialogruta istället för den inbyggda förhandsgranskningen av utskriften när en användare skriver ut en sida.
Om policyn inte tillämpas eller tillämpas felaktigt visas skärmen med förhandsgranskning av utskriften vid utskrifter.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Åtgärd vid start</translation>
<translation id="6023030044732320798">Anger en uppsättning principer som överlämnas till ARC-körning. Värdet måste vara en giltig JSON.
Principen används för att konfigurera vilka Android-appar som installeras automatiskt på enheten:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"beskrivning": "Identifierare för Android-app, t.ex. "com.google.android.gm" for Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"beskrivning": "Anger hur en app installeras. OPTIONAL: Appen installeras inte automatiskt men användaren kan installera den. Detta är standardprincipen om annat inte anges. PRELOAD: Appen installeras automatiskt men användaren kan avinstallera den. FORCE_INSTALLED: Appen installeras automatiskt och användaren kan inte avinstallera den. BLOCKED: Appen blockeras och användaren kan inte installera den. Om appen installerades när en tidigare princip gällde så avinstalleras den.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"beskrivning": "Princip för att godkänna begäranden om behörighet till appar. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: Ingen princip är angiven. PROMPT är standard om ingen annan princip anges på någon nivå. PROMPT: Låt användaren ge behörighet. GRANT: Ge behörighet automatiskt. DENY: Neka behörighet automatiskt.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"beskrivning": "Appspecifikt konfigurationsobjekt för JSON med en uppsättning nyckel-värden, t.ex. '"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. Nycklarna definieras i appens manifest.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Läs mer om PinnedLauncherApps om du vill fästa appar i översikten.</translation>
<translation id="602728333950205286">Dynamisk webbadress för standardsökleverantör</translation>
<translation id="603410445099326293">Parametrar för föreslagen webbadress som använder POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Aktivera brandväggspassage från fjärråtkomstsvärd</translation>
<translation id="6070667616071269965">Tangentbordslayouter för enhetens inloggningsskärm</translation>
<translation id="6074963268421707432">Tillåt inte att någon webbplats visar aviseringar på skrivbordet</translation>
<translation id="6076099373507468537">Definierar vilka USB-enheter som får kopplas bort från sina kärndrivrutiner så att de kan användas direkt i en webbapp med API:et chrome.usb. Posterna i listan består av id-par för USB, leverantörs-id och produkt-id, som tillsammans identifierar maskinvaran.
Om principen inte har konfigurerats är listan med frånkopplingsbara USB-enheter tom.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (Windows-klienter):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Tillåt att fjärranvändare kan interagera med fönster som öppnats med adminbehörighet i fjärrhjälpsessioner</translation>
<translation id="6095999036251797924">Anger efter hur lång tid skärmen släcks när användaren är inaktiv och enheten drivs med batteri eller ström.
När tidslängden är inställd på ett tal som är högre än noll anges hur lång tid användaren måste vara inaktiv innan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> låser skärmen.
När tidslängden är inställd på noll låser inte <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skärmen när användaren är inaktiv.
När tidslängden inte har ställts in används en standardtidslängd.
Det rekommenderade sättet att låsa skärmen vid inaktivitet är att aktivera skärmlåsning när appen skickas till bakgrunden och sätta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> i viloläge efter en viss tids inaktivitet. Den här policyn bör endast användas när du vill att skärmen ska låsas mycket tidigare än viloläget startas eller när du inte vill att appen ska skickas till bakgrunden vid inaktivitet.
Policyvärdet ska anges i millisekunder. Värdena har skurits ned så att de är mindre än fördröjningen innan viloläget.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Tillåt påskäggsspelet med dinosaurier</translation>
<translation id="6114416803310251055">föråldrad</translation>
<translation id="6133088669883929098">Tillåt alla webbplatser att använda nyckelgenerering</translation>
<translation id="6145799962557135888">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som anger webbplatser som får köra JavaScript.
Om policyn inte anges används den globala standardpolicyn för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från policyn DefaultJavaScriptSetting om den har angetts eller användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="614662973812186053">Den här principen styr även insamlingen av användnings- och diagnostikinformation i Android.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Ange standardläget för den stora markören på inloggningsskärmen</translation>
<translation id="6157537876488211233">Kommaavgränsad lista med regler för proxybypass</translation>
<translation id="6158324314836466367">Namn på företagets webbutik (föråldrat)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Aktiverar <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Varning! Stöd för SSLv3 kommer helt att tas bort från <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 43 (kring juli 2015) och denna princip tas bort samtidigt med detta.
Om principen inte konfigureras använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> en standardminimiversion som är SSLv3 i <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 and TLS 1.0 i senare versioner.
I andra fall kan den sättas till något av följande värden: sslv3, tls1, tls1.1 eller tls1.2. Efter inställning kommer <ph name="PRODUCT_NAME" /> inte att använda SSL-/TLS-versioner som är tidigare än den angivna versionen. Ett värde som inte känns igen ignoreras.
Observera att sslv3 trots numret är en tidigare version än tls1.</translation>
<translation id="6181608880636987460">Låter dig ange en lista med webbadressmönster som definierar på vilka webbplatser pluginprogrammet för <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> inte får köras.
Om den här principen inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Värdet hämtas antingen från principen DefaultPluginsSetting, om den har ställts in, eller från användarens egna inställningar.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Standardinställning för popup-fönster</translation>
<translation id="6197453924249895891">Ger företagsnycklar åtkomst till tillägg.
Nycklar som genereras med API:et chrome.enterprise.platformKeys i ett hanterat konto har utformats för företagsanvändning. Nycklar som importeras eller genereras på annat sätt har inte utformats för företagsanvändning.
Åtkomst till nycklar för företagsanvändning styrs helt och hållet av den här policyn. Användaren kan varken bevilja eller återkalla åtkomst till företagsnycklar för tilläggen.
Ett tillägg kan som standard inte använda en nyckel som har utformats för företagsanvändning, vilket motsvarar värdet falskt för inställningen allowCorporateKeyUsage för tillägget.
Ett tillägg kan endast använda en plattformsnyckel för företagsanvändning för att signera arbiträr data om värdet sant har angetts för inställningen allowCorporateKeyUsage. Sådan behörighet ska endast beviljas tillägg som är tillförlitliga nog att utgöra ett skydd mot hackare.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Rapportera aktivitetstider för enhet.
Om ingen inställning görs eller om principen anges som True kommer information om tidsperioder när en användare varit aktiv på enheten att skickas från registrerade enheter. Om principen anges som False kommer enhetens aktivitetstider inte att registreras eller skickas.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Alla skrivare visas förutom de i svarta listan.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Om den här policyn är aktiverad tvingar den formuläruppgifter för Autofyll att importeras från standardwebbläsaren. Policyn påverkar också dialogrutan för import.
Om den är inaktiverad importeras inte formuläruppgifterna för Autofyll.
Om policyn inte har angetts kan användaren få välja om importen ska göras eller så utförs importen automatiskt.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Ange nedladdningskatalog</translation>
<translation id="6244210204546589761">Webbadresser att öppna vid start</translation>
<translation id="6258193603492867656">Policyn anger om Kerberos SPN som har genererats ska innehålla en port som inte är standard.
Om du aktiverar den här inställningen och en port som inte är standard anges (en annan port än 80 eller 443) tas den med när Kerberos SPN genereras.
Om du inaktiverar inställningen eller inte anger den tas ingen port med när Kerberos SPN genereras.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Konfigurerar principer för Native Messaging. Om en värd för Native Messaging står på svarta listan är den förbjuden såvida den inte står på vitlistan.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Tillåta eller neka ljudinspelning</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Aktiverar komponentuppdateringar för alla komponenter i <ph name="PRODUCT_NAME" /> när principen inte är angiven eller när den är inställd på sant.
Om den är inställd på falskt är komponentuppdateringar inaktiverade. Vissa komponenter undantas dock från principen. Uppdateringar för komponenter som inte innehåller körbar kod eller inte märkbart förändrar webbläsarens funktion eller är viktiga för dess säkerhet inaktiveras inte.
Exempel på sådana komponenter är uppgifter om listor över återkallade certifikat och uppgifter från Säker webbsökning.
Läs mer om Säker webbsökning på https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Aktivera autoslutför av domännamn vid användarinloggning</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome visar en varningssida när användare besöker webbplatser med SSL-fel. Som standardinställning eller om den här principen är inställd på sant ges användare möjligheten att klicka sig förbi dessa varningssidor.
Om principen är inställd på falskt hindras användare från att klicka sig förbi varningssidor.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Anger parametrarna som används vid sökning efter en webbadress med POST. Den består av kommaavgränsade namn-/värdepar. Om ett värde är en mallparameter, t.ex. {searchTerms} i ovanstående exempel, ersätts det av riktiga söktermer.
Policyn är valfri. Om den inte anges skickas sökförfrågningar via GET-metoden.
Policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Anger om lanseringskanalen ska kunna konfigureras av användaren</translation>
<translation id="6368011194414932347">Konfigurera webbadress för startsida</translation>
<translation id="6368403635025849609">Tillåt JavaScript på dessa webbplatser</translation>
<translation id="6376659517206731212">Kan vara obligatorisk</translation>
<translation id="6378076389057087301">Ange om ljudaktiviteter påverkar energihanteringen</translation>
<translation id="637934607141010488">Rapportera en lista över enhetsanvändare som nyligen har loggat in.
Om principen anges som False kommer användarna inte att redovisas.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Policyn aktiverar autofyllfunktionen i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och gör att användarna kan fylla i webbformulär automatiskt med uppgifter som sparats tidigare som adress- och kreditkortsuppgifter.
Om du inaktiverar inställningen kan användarna inte använda autofyll.
Om du aktiverar inställningen eller inte anger något värde kan användarna styra autofyll. De kan konfigurera autofyllprofiler och aktivera och inaktivera autofyllfunktionen när de vill.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Den här principen finns inte med i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> version 29 och senare. Använd principen PresentationScreenDimDelayScale i stället.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Logga ut användaren</translation>
<translation id="6417861582779909667">Policyn gör att du kan ställa in en lista med webbadressmönster som inte får spara cookies.
Om policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser, antingen från policyn DefaultCookiesSetting om den används eller användarens personliga konfiguration.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Det går inte att göra det obligatoriskt för Android-appar att ansluta via en proxyserver. Android-appar har tillgång till ett urval av proxyinställningarna enligt nedan och kan, men måste inte, följa dem.
Med alternativet Använd aldrig proxyserver får Android-apparna informationen att ingen proxyserver har konfigurerats.
Med alternativen Använd systemets proxyinställningar eller Fast serverproxy får Android-apparna tillgång till http-proxyserverns adress och port.
Med alternativet Identifiera proxyserver automatiskt får Android-apparna tillgång till skriptadressen http://wpad/wpad.dat. Ingen annan del av protokollet för automatisk proxyidentifiering används.
Med alternativet PAC-proxyskript får Android-apparna tillgång till skriptadressen.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Tillåt Bluetooth på enheten</translation>
<translation id="6520802717075138474">Importera sökmotorer från standardwebbläsaren första gången den körs</translation>
<translation id="6525955212636890608">Om du aktiverar den här inställningen körs allt inbäddat Flash-innehåll på webbplatser där Flash är tillåtet enligt innehållsinställningarna (som kan ha angetts av användaren eller med en företagsprincip). Det gäller även innehåll som kommer från andra domäner eller småskaligt innehåll.
Du styr vilka webbplatser som Flash får köras på med principerna DefaultPluginsSetting, PluginsAllowedForUrls och PluginsBlockedForUrls.
Om den här inställningen har inaktiverats eller lämnats orörd kan Flash-innehåll från andra domäner eller småskaligt innehåll blockeras.</translation>
<translation id="653608967792832033">Anger efter hur lång tid utan indata från användaren som skärmen ska låsas när enheten går på batteri.
Om policyns värde är större än noll anger det hur länge användaren kan vara inaktiv innan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> låser skärmen.
Om policyns värde är noll låser inte <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skärmen när användaren är inaktiv.
Om policyn inte ställs in används en standardtid.
Rekommendationen för skärmlåsning vid inaktivitet är att aktivera skärmlås vid avstängning och låta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> stängas av efter inaktivitetstiden. Policyn ska bara användas om skärmen ska låsas betydligt snabbare än enheten stängs av eller om enheten inte alls ska stängas av vid inaktivitet.
Policyns värde ska anges i millisekunder. Värdet måste vara lägre än inaktivitetstiden.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Automatisk omstart vid avstängning av enhet</translation>
<translation id="6539246272469751178">Den här principen gäller inte Android-appar. Android-appar använder alltid standardmappen för nedladdningar och har inte tillgång till filer som har laddats ned i någon annan mapp i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="654303922206238013">Migreringsstrategi för ecryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Om policyn angetts som sann och policyn ChromeOsReleaseChannel inte är angiven kommer användare på den registrerade domänen att kunna ändra lanseringskanal för enheten. Om policyn angetts som falsk kommer enheten att låsas till den kanal som senast angetts.
Den kanal som användaren valt kommer att åsidosättas av policyn ChromeOsReleaseChannel, men om kanalen för policyn är mer stabil än den som installerats på enheten kommer kanalen endast bytas då versionen för den mer stabila kanalen uppnått ett högre versionsnummer än det som installerats på enheten.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Tillåt inte att webbplatser kommer åt min kamera och mikrofon</translation>
<translation id="6561396069801924653">Visa tillgänglighetsalternativ i menyn i systemfältet</translation>
<translation id="6565312346072273043">Ange standardläge för tillgänglighetsfunktionen för skärmtangentbord på inloggningsskärmen.
Om policyn är inställd på sant är skärmtangentbordet aktiverat när inloggningsskärmen visas.
Om policyn är inställd på falskt är skärmtangentbordet inaktiverat när inloggningsskärmen visas.
Om du ställer in den här policyn kan användarna åsidosätta den tillfälligt genom att aktivera eller inaktivera skärmtangentbordet. Användarens val sparas däremot inte och standardinställningen återställs varje gång inloggningsskärmen öppnas igen eller användaren är inaktiv på inloggningsskärmen i en minut.
Om policyn inte ställs in är skärmtangentbordet inaktiverat när inloggningsskärmen visas första gången. Användaren kan aktivera eller inaktivera skärmtangentbordet när som helst och dess status på inloggningsskärmen sparas för användaren.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Ange en extern källa för webbadressbegränsningar</translation>
<translation id="6598235178374410284">Användarens avatarbild</translation>
<translation id="6603004149426829878">Skicka alla tillgängliga platssignaler till servern när tidszon fastställs</translation>
<translation id="6628646143828354685">Principen innebär att du kan ange om webbplatser får tillgång till Bluetooth-enheter i närheten. Åtkomsten kan blockeras helt eller så kan användaren bli tillfrågad varje gång en webbplats begär att få tillgång till Bluetooth-enheter i närheten.
Om policyn inte anges används 3 och användaren kan ändra inställningen.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Inaktivera stöd för programmeringsgränssnitt för 3D-grafik</translation>
<translation id="6647965994887675196">Om "true" anges kan övervakade användare skapas och användas.
Om "false" anges eller om ingen konfiguration utförs inaktiveras alternativet att skapa övervakade användare och att logga in. Alla befintliga övervakade användare döljs.
OBS! Standardbeteendet skiljer sig åt mellan kund- och företagsenheter: på kundenheter aktiveras övervakade användare som standard men på företagsenheter inaktiveras de som standard.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Den här principen är föråldrad, använd URLBlacklist i stället.
Inaktiverar de protokollscheman som listas i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Webbadresser där ett schema på den här listan används läses inte in och går inte att besöka.
Om den här principen inte ställs in eller om listan är tom är alla scheman tillgängliga i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Inställningar för lokalt hanterade användare</translation>
<translation id="6654559957643809067">Policyn aktiverar nätverksförslag i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar inställningen.
Detta styr DNS-förhämtning, TCP- och SSL-föranslutning och förrendering av webbsidor.
Om du ställer in den här inställningen på ”alltid”, ”aldrig” eller ”endast Wi-Fi” kan inte användare ändra eller åsidosätta inställningen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om policyn inte ställs in aktiveras nätverksförslag, men användaren kan då ändra det.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Anger hur många sekunder en nedladdning av en uppdatering via en enhet får försenas slumpmässigt från den tidpunkt då uppdateringen först skickades till servern. Enheten kan hållas i vänteläge dels under en vanlig tidsperiod, dels beroende på antalet uppdateringskontroller. Spridningen är alltid bunden till en övre tidsgräns så att en enhet aldrig fastnar för gott medan en uppdatering håller på att laddas ned.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Rapportera maskinvarustatus</translation>
<translation id="6699880231565102694">Aktivera tvåfaktorsautentisering för fjärråtkomstvärdar</translation>
<translation id="6724842112053619797">Om du aktiverar den här inställningen skrivs även inställningar för <ph name="PRODUCT_NAME" />-profiler (exempelvis bokmärken, autofylluppgifter och lösenord) till en fil som lagras i användarprofilmappen för roaming eller en plats som anges av administratören i principen <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. Molnsynkronisering inaktiveras när principen aktiveras.
Om den här principen är inaktiverad eller utan värde används endast vanliga lokala profiler.
Principen <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> inaktiverar all synkronisering av data och åsidosätter RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Låter dig ange en lista med webbadressmönster som definierar på vilka webbplatser pluginprogrammet för <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> får köras.
Om den här principen inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Värdet hämtas antingen från principen DefaultPluginsSetting, om den har ställts in, eller från användarens egna inställningar.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Tillåt att webbplatser begär att få tillgång till Bluetooth-enheter i närheten</translation>
<translation id="6770454900105963262">Rapportera information om aktiva kiosksessioner</translation>
<translation id="6786747875388722282">Tillägg</translation>
<translation id="6786967369487349613">Ange roamingprofilkatalogen</translation>
<translation id="6810445994095397827">Blockera JavaScript på dessa webbplatser</translation>
<translation id="681446116407619279">Autentiseringsscheman som stöds</translation>
<translation id="685769593149966548">Gör strikt begränsat läge på YouTube obligatoriskt</translation>
<translation id="687046793986382807">Denna princip används inte från och med <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 35. 
Minnesinfo rapporteras ändå till sidan, oavsett värdealternativ, men de storlekar som
rapporterats kvantiseras och uppdateringsintervallet är begränsat av säkerhetsskäl.
Om du vill få exakta data i realtid kan du använda ett verktyg som Telemetry.</translation>
<translation id="6894178810167845842">Webbadress för sidan Ny flik</translation>
<translation id="6899705656741990703">Identifiera proxyinställningar automatiskt</translation>
<translation id="6903814433019432303">Den här policyn är bara aktiv i återförsäljarläge.
Policyn avgör om webbadresser ska läsas in när demosessionen startas. Policyn ersätter andra funktioner som anger startadresser och kan därför bara användas i sessioner som inte är kopplade till någon enskild användare.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Konfigurerar standardsökleverantör. Du kan ange vilken standardsökleverantör som ska användas eller inaktivera standardsökning.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Aktivera hjälpmedelsfunktionen talad feedback.
Om den här principen är sann är talad feedback alltid aktiverad.
Om den här principen är falsk är talad feedback alltid inaktiverad.
Om du anger den här principen kan användarna varken ändra eller åsidosätta den.
Om den här principen inte anges är talad feedback inaktiverad från start, men funktionen kan aktiveras av användaren när som helst.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
När principen är inställd på sant har molnprincipen företräde framför datorprincipen i händelse av konflikt.
När principen är inställd på falskt eller inte har ställts in har datorprincipen företräde i händelse av konflikt med molnprincipen.
Mer information om principers inbördes prioritet finns här: https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Principen är inte tillgänglig på Windows-instanser som inte har anslutits till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Blockera pluginprogrammet för <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="6923366716660828830">Policyn anger namnet på standardsökleverantören. Om värdet lämnas tomt eller inte anges används det värdnamn som angavs av sökadressen.
Policyn används bara om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Inaktivera synkronisering av data med Google</translation>
<translation id="6936894225179401731">Policyn anger det maximala antalet anslutningar till proxyservern som kan göras samtidigt.
Vissa proxyservrar kan inte hantera stora antal anslutningar per klient samtidigt och detta kan åtgärdas genom att den här policyn ställs in på ett lägre värde.
Policyns värde ska vara lägre än 100 och högre än 6. Standardvärdet är 32.
Vissa webbappar kräver många anslutningar med hängande GET-kommandon, så om du sänker under 32 kanske webbläsaren hänger sig om för många sådana webbappar körs samtidigt. Använd värden under standardvärdet på egen risk.
Om policyn inte anges används standardvärdet 32.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Namn för Mac/Linux-inställning:</translation>
<translation id="69525503251220566">Parameter som anger bildsökningsfunktionen för sökleverantören som är standard</translation>
<translation id="6956272732789158625">Tillåt inte att någon webbplats använder nyckelgenerering</translation>
<translation id="6994082778848658360">Anger hur den integrerade maskinvaran för säkra element kan användas för tvåfaktorsautentisering om den är kompatibel med den här funktionen. Strömbrytaren på datorn används för att identifiera användarens fysiska närvaro.
Om Inaktiverad har valts tillhandahålls ingen tvåfaktorsautentisering.
Om U2F har valts fungerar tvåfaktorsautentiseringen i enlighet med specifikationen för FIDO U2F.
Om U2F_EXTENDED har valts får du U2F-funktioner och några tillägg för enskild attestering via den integrerade tvåfaktorsautentiseringen.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Om OCSP/CRL-kontroller online krävs för lokala tillitsankare</translation>
<translation id="7003334574344702284">När den här policyn är aktiverad tvingas import av sparade lösenord från standardwebbläsaren. Policyn påverkar också dialogrutan för import.
Om policyn inte är aktiverad importeras inte sparade lösenord.
Om policyn inte anges får användaren välja om lösenord ska importeras, eller så kan importen göras automatiskt.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Inställningar för <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Innehållsinställningar</translation>
<translation id="7007671350884342624">Konfigurerar den katalog som <ph name="PRODUCT_NAME" /> använder för att lagring av användardata.
Om du ställer in den här policyn använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> den angivna katalogen, oavsett om användare har angett flaggan --user-data-dir eller inte. Undvik dataförlust eller oväntade fel genom att inte ställa in den här policyn på volymens rotkatalog eller på en katalog som används i andra syften eftersom <ph name="PRODUCT_NAME" /> hanterar dess innehåll.
En lista över de variabler som kan användas finns på https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Om den här policyn inte ställs in används profilens standardsökväg och användaren kan åsidosätta den med kommandoradsflaggan --user-data-dir.</translation>
<translation id="7027785306666625591">Konfigurera energihantering i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Med dessa policyer kan du konfigurera hur <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ska fungera när användaren är inaktiv under en viss tid.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Exempelvärde:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Policyn gör att <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan skicka dokument till <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> för utskrift. Obs! Detta påverkar bara stöd för <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Det förhindrar inte att användarna skickar utskriftsjobb på webbplatser.
Om inställningen är aktiverad eller inte konfigurerad kan användarna skriva ut till <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> från dialogrutan Skriv ut i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om inställningen är inaktiverad kan användarna inte skriva ut till <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> från dialogrutan Skriv ut i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7053678646221257043">Om den här policyn är aktiverad gör den att bokmärken måste importeras från den nuvarande standardwebbläsaren. Policyn påverkar också importfönstret.
Om policyn är inaktiverad importeras inga bokmärken.
Om policyn inte har angetts kan användaren få välja om importen ska göras, eller så utförs importen automatiskt.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Tillåt popup-fönster på dessa webbplatser</translation>
<translation id="706669471845501145">Tillåt att webbplatser visar aviseringar på skrivbordet</translation>
<translation id="7072406291414141328">Aktiverar begränsning av bandbredden i nätverket</translation>
<translation id="7079519252486108041">Blockera popup-fönster på dessa webbplatser</translation>
<translation id="7091198954851103976">Kör alltid pluginprogram som kräver auktorisering</translation>
<translation id="7106631983877564505">Policyn aktiverar lås när <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter blir inaktiva eller stängs av.
Om du aktiverar inställningen måste användarna ange ett lösenord för att låsa upp enheter som är i viloläge.
Om du inaktiverar inställningen behöver användarna inte ange något lösenord för att låsa upp enheter som är i viloläge.
Om du aktiverar eller inaktiverar inställningen kan användarna inte ändra eller åsidosätta den.
Om du inte anger policyn kan användarna välja om det ska behövas ett lösenord för att låsa upp enheten eller inte.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Avgör om en process i <ph name="PRODUCT_NAME" /> startas när användaren loggar in i operativsystemet och fortsätter köras när det sista webbläsarfönstret har stängts, så att bakgrundsappar och den aktuella sessionen kan fortsätta vara aktiva (inklusive eventuella sessionscookies). Bakgrundsprocessen visas som en ikon i systemfältet och kan alltid stängas därifrån.
Om policyn är inställd på sant aktiveras bakgrundsläget och det kan inte ändras av användaren i webbläsarinställningarna.
Om policyn är inställd på falskt inaktiveras bakgrundsläget och det kan inte ändras av användaren i webbläsarinställningarna.
Om policyn inte ställs in är bakgrundsläget inaktiverat från början och kan ändras av användaren i webbläsarinställningarna.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Visar en lista med de appidentifierare som ska visas som fasta appar i startfältet i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Om den här policyn är konfigurerad är appuppsättningen fast och kan inte ändras av användaren.
Om den här policyn inte ställs in kan användaren ändra listan med fasta appar i startfältet.</translation>
<translation id="7132877481099023201">Webbadresser som ska beviljas åtkomst till videoinspelningsenheter utan meddelande</translation>
<translation id="7167436895080860385">Tillåt att användarnas lösenord visas i lösenordshanteraren (utfasad)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Kortlivad profil</translation>
<translation id="717630378807352957">Tillåt alla skrivare från konfigurationsfilen.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Anslutningstyper som tillåts för uppdateringar</translation>
<translation id="7194407337890404814">Standardsökleverantörens namn</translation>
<translation id="7199300565886109054">Innebär att du kan ange en lista med webbadressmönster som anger webbplatser som får ange sessionscookies.
Om den här policyn inte ställs in används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från policyn DefaultCookiesSetting om den är inställd eller användarens personliga konfiguration om den inte är det.
Tänk på att om <ph name="PRODUCT_NAME" /> körs i bakgrundsläge kanske sessionen inte stängs när det sista webbläsarfönstret stängs, utan i stället är aktivt tills webbläsaren stängs. Mer information om hur du konfigurerar detta finns i policyn BackgroundModeEnabled.
Om policyn RestoreOnStartup är inställd på att återställa webbadresser från tidigare sessioner fungerar inte den här policyn och cookies sparas inte permanent för dessa webbplatser.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Tillåt nedladdningsbegränsningar</translation>
<translation id="7207095846245296855">Tvinga fram användning av Google SafeSearch</translation>
<translation id="7216442368414164495">Tillåt användare att välja utökad rapportering i Säker webbsökning</translation>
<translation id="7234280155140786597">Namn på de värdar för Native Messaging som ska vara förbjudna (* betyder alla)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Konfigurera standardtypen av skärmförstorare som är aktiverad på inloggningsskärmen.
Om den här principen har angetts bestämmer den vilken typ av skärmförstorare som aktiveras när inloggningsskärmen visas. Om principen har värdet Ingen är skärmförstoraren inaktiv.
Om du anger den här principen kan användarna temporärt åsidosätta den genom att aktivera eller inaktivera skärmförstoraren. Men användarens val sparas inte och standardvärdet återställs nästa gång inloggningsskärmen visas eller om användaren inte gör något på inloggningsskärmen under en minut.
Om principen inte anges är skärmförstoraren inaktiverad första gången som inloggningsskärmen visas. Användarna kan aktivera eller inaktivera skärmförstoraren när som helst och dess inställning på inloggningsskärmen sparas för olika användare.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Aktivera användning av CA-certifikat i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> för ARC-appar</translation>
<translation id="7258823566580374486">Aktivera avskärmning av fjärråtkomstvärdar</translation>
<translation id="7260277299188117560">Automatisk uppdatering av p2p har aktiverats</translation>
<translation id="7261252191178797385">Enhetens bakgrundsbild</translation>
<translation id="7267809745244694722">Standard för medieknappar ändras till funktionstangenter</translation>
<translation id="7271085005502526897">Importera startsida från standardwebbläsaren första gången den körs</translation>
<translation id="7273823081800296768">Om inställningen är aktiverad eller inte konfigurerad kan användare välja att koppla ihop klienter och värdar vid anslutningstillfället så att de slipper ange en pinkod varje gång.
Om inställningen inaktiveras kommer inte funktionen att vara tillgänglig.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Hanterade bokmärken</translation>
<translation id="7295019613773647480">Aktivera kontrollerade användare</translation>
<translation id="7301543427086558500">Anger en lista med alternativa webbadresser som kan användas för att extrahera sökord från sökmotorn. Webbadresserna ska innehålla strängen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som används för att extrahera sökorden.
Policyn är valfri. Om den inte anges används inga alternativa webbadresser för att extrahera sökord.
Den här policyn gäller bara om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Skärmlåsningstid när enheten är ansluten till elnätet</translation>
<translation id="7311458740754205918">Om policyn är inställd på sant eller inte inställd alls kan förslag på innehåll utifrån användarens webbhistorik, intressen eller plats visas på sidan Ny flik.
Om policyn är inställd på falskt visas inte förslag på innehåll som genererats automatiskt på sidan Ny flik.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Ytterligare kommandoradsparametrar för <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Som Wipe (värde 2), med skillnaden att inloggningstoken om möjligt sparas så att användaren inte behöver logga in på nytt.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Anger efter hur lång tid utan åtgärd från användaren som skärmen ska stängas av när enheten drivs av batteriet.
Om policyn är inställd på ett värde som är större än noll anger den hur länge användaren måste vara inaktiv innan skärmen stängs av av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Om policyn är inställd på noll stänger inte <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> av skärmen när användaren inte är aktiv.
Om policyn inte ställs in används en standardtid.
Policyns värde anges i millisekunder. Värdet måste vara mindre än inaktivitetstiden.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Anger kontotypen för konton som tillhandahålls av Androids autentiseringsapp som har stöd för autentisering av <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> (t.ex. Kerberos-autentisering). Informationen ska vara tillgänglig från leverantören av autentiseringsappen. Mer information finns på https://goo.gl/hajyfN.
Om inställningen inte anges är autentisering av <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> inaktiverat på Android.</translation>
<translation id="7331962793961469250">När värdet är True visas inte kampanjer för appar i Chrome Web Store på sidan Ny flik.
Om inställningen är False eller inte anges visas kampanjer för appar i Chrome Web Store på sidan Ny flik</translation>
<translation id="7332963785317884918">Policyn är föråldrad. Rensningsstrategin RemoveLRU används alltid av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Strategin kontrollerar den automatiska rensningen på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter. Automatisk rensning utlöses för att frigöra diskutrymme när det tomma utrymmet har minskat till kritiska nivåer.
Om RemoveLRU har angetts som policy tas användare bort via automatisk rensning utifrån vem som loggade in för längst tid sedan, tills tillräckligt mycket utrymme har frigjorts.
Om RemoveLRUIfDormant har angetts som policy tas användare som inte har loggat in på tre månader bort, via automatisk rensning, i en ordningsföljd utifrån vem som loggade in för längst tid sedan, tills tillräckligt med utrymme har frigjorts.
Om policyn inte har angetts används den inbyggda strategin av den automatiska rensningen. För närvarande är det strategin RemoveLRUIfDormant.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Behåll cookies under hela sessionen</translation>
<translation id="7340034977315324840">Rapportera aktivitetstider för enhet</translation>
<translation id="7343497214039883642">Skivarkonfigurationsfil för företagsenheter</translation>
<translation id="7384999953864505698">Tillåter QUIC-protokoll</translation>
<translation id="7417972229667085380">Procentsatsen med vilken fördröjningen vid dödtid skalanpassas i presentationsläge (föråldrad)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Ange medieenhetens cachestorlek i byte</translation>
<translation id="7424751532654212117">Lista med undantag till listan med inaktiverade plugin-program</translation>
<translation id="7426112309807051726">Anger om optimeringen av <ph name="TLS_FALSE_START" /> ska inaktiveras. Av historiska skäl har principen namnet DisableSSLRecordSplitting.
Om principen inte har konfigurerats eller har ställts in på falskt aktiveras f<ph name="TLS_FALSE_START" />. Om principen har ställts in på sant inaktiveras <ph name="TLS_FALSE_START" />.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Aktivera Instant</translation>
<translation id="7443616896860707393">Frågor vid korsursprungs-HTTP med basauktorisering</translation>
<translation id="7469554574977894907">Aktivera sökförslag</translation>
<translation id="7474249562477552702">Om SHA-1-signerade certifikat som utfärdats av lokala tillitsankare tillåts eller inte</translation>
<translation id="7485481791539008776">Skrivarens standardurvalsregler</translation>
<translation id="749556411189861380">Rapportera versionsinformation om operativsystem och fast programvara på registrerade enheter.
Om ingen inställning görs eller om principen anges som True kommer versionsinformation om operativsystemet och den fasta programvaran regelbundet att skickas från registrerade enheter. Om principen anges som False kommer versionsinformationen inte att skickas.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Om den här policyn är inställd på sant eller inte har angetts är användning av QUIC-protokoll i <ph name="PRODUCT_NAME" /> tillåten.
Om policyn är inställd på falskt är inte användning av QUIC-protokoll tillåten.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Tillåt nyckelgenerering på dessa webbplatser</translation>
<translation id="7529100000224450960">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som anger webbplatser som får öppna popupfönster.
Om den här policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från policyn DefaultPopupsSetting om den har angetts och från användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Uppdatera spridningsfaktor automatiskt</translation>
<translation id="7534199150025803530">Den här principen gäller inte appen Google Drive för Android. Om du vill förhindra att Google Drive används via mobilanslutning bör du blockera möjligheten att installera appen Google Drive för Android.</translation>
<translation id="7553535237300701827">När principen är angiven går autentiseringen vid inloggning till på ett av följande sätt beroende på inställningens värde:
Om principen är inställd på GAIA utförs inloggningen via det vanliga autentiseringsflödet för GAIA.
Om principen är inställd på SAML_INTERSTITIAL visas en mellansidesskärm när användaren loggar in som frågar om han eller hon vill fortsätta autentiseringen via SAML IdP på enhetens registreringsdomän eller gå tillbaka till det vanliga inloggningsflödet för GAIA.</translation>
<translation id="757395965347379751">När den här inställningen har aktiverats är certifikat som signerats med SHA-1 tillåtna i <ph name="PRODUCT_NAME" /> så länge det går att validera dem i en obruten kedja till ett lokalt installerat CA-certifikat.
Observera att principen är beroende av att stacken för certifikatverifiering i operativsystemet tillåter SHA-1-signaturer. Om en uppdatering av operativsystemet leder till en ändring av hur SHA-1-certifikat hanteras där kanske den här principen inte längre har någon funktion. Vidare är principen bara en tillfällig lösning som ska ge företag längre tid på sig att avveckla SHA-1. Principen kommer att tas bort den 1 januari 2019 eller däromkring.
Om principen inte anges eller om den har ställts in på falskt kommer den utlysta tidsplanen för utfasning av SHA-1 att följas i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Konfigurerar storleken på cacheminnet där <ph name="PRODUCT_NAME" /> sparar cachade filer på skivan.
När den här principen har getts ett värde använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> ett cacheminne med den angivna storleken oavsett om användaren har angett en storlek med flaggan --disk-cache-size eller inte. Det värde som anges i principen är inte en fast gräns utan snarare ett förslag till cachesystemet. Om värdet är mindre än några MB är det för litet och avrundas uppåt till en vettig minimigräns.
Om principen har värdet 0 används cacheminnets standardstorlek men användaren får inte ändra den.
Om inget värde har angetts används standardstorleken och användaren kan åsidosätta den med flaggan --disk-cache-size.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Android-appar kan ta hänsyn till den här listan men måste inte göra det. Det går inte att göra inställningen obligatorisk för dem.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Flaggor som gäller hela systemet och som ska tillämpas vid start av <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Lista över inaktiverade protokollscheman</translation>
<translation id="7617319494457709698">Principen specificerar vilka tillägg som får använda <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />-funktionen <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> för fjärrattestering. Tillägg måste anges på den här listan om de ska kunna använda API:et.
Om ett tillägg inte finns med på listan, eller om listan inte har fastställts misslyckas anslutningen till API:et och en felkod visas.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Policyn anger vilken versionskanal som enheten ska låsas till.</translation>
<translation id="7632724434767231364">GSSAPI-biblioteksnamn</translation>
<translation id="7635471475589566552">Policyn konfigurerar appens språkversion i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar språk.
Om du aktiverar den här inställningen används den angivna språkversionen av <ph name="PRODUCT_NAME" />. Om den språkversion som anges inte stöds används en-US istället.
Om inställningen inaktiveras eller inte är konfigurerad använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> antingen den språkversion som användaren anger (om den är konfigurerad), samma språk som datorn eller standardversionen en-US.</translation>
<translation id="7651739109954974365">Avgör om dataroaming ska vara tillåtet för enheten. Om värdet är sant är dataroaming tillåten. Om policyn inte är konfigurerad eller om värdet är falskt är dataroaming inte tillåten.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Dynamisk policyuppdatering</translation>
<translation id="7694807474048279351">Schemalägg en automatisk omstart efter uppdatering av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
När den här principen är sann schemaläggs en automatisk omstart när <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> har uppdaterats och en omstart krävs för att slutföra processen. Omstarten schemaläggs omedelbart man kan fördröjas i upp till 24 timmar om någon använder enheten.
När den här principen är falsk schemaläggs ingen automatisk omstart när <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> har uppdaterats. Processen slutförs när användaren startar om enheten.
Om du anger den här principen kan användarna varken ändra eller åsidosätta den.
Obs! För närvarande är automatiska omstarter bara aktiverade när inloggningsskärmen visas eller när en kioskappssession pågår. Detta kommer att förändras och principen kommer alltid att gälla, oavsett om en session av en viss typ pågår eller inte.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Ange cachestorlek för appar och tillägg (i byte)</translation>
<translation id="7709537117200051035">En ordlista som mappar värdnamn till en boolesk flagga som anger om åtkomst till värden ska tillåtas (sant) eller blockeras (falskt).
Denna princip är endast för intern användning i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Fråga varje gång en webbplats vill komma åt min kamera och/eller mikrofon</translation>
<translation id="7713608076604149344">Nedladdningsbegränsningar</translation>
<translation id="7715711044277116530">Procentsats med vilken fördröjningen av skärmdämpningen ska skalanpassas i presentationsläge</translation>
<translation id="7717938661004793600">Konfigurera tillgänglighetsfunktioner i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Den här principen aktiverar HTTP/0.9 på andra portar än 80 för HTTP och 443 för HTTPS.
Principen är inaktiverad som standard och om den aktiveras löper användare risk att utsättas för säkerhetsbristen https://crbug.com/600352.
Principen är avsedd att ge företag möjlighet att migrera befintliga servrar från HTTP/0.9. Principen tas bort framöver.
Om principen inte har angetts, inaktiveras HTTP/0.9 på portar som inte har angetts som standard.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Aktiverar tvåfaktorsautentisering för värdar för fjärråtkomst istället för en användarangiven PIN-kod.
Om inställningen aktiveras måste användaren ange en giltig tvåfaktorskod för att komma åt värden.
Om inställningen inaktiveras eller inte anges så kommer tvåfaktorsautentisering inte att aktiveras och standardfunktionen med en användardefinierad PIN-kod kommer att användas.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Öppna sidan Ny flik</translation>
<translation id="7754704193130578113">Fråga var filerna ska sparas före nedladdning</translation>
<translation id="7761446981238915769">Konfigurera listan över installerade appar på inloggningsskärmen</translation>
<translation id="7761526206824804472">Anger en eller flera rekommenderade språkkoder för en offentlig session så att användare enkelt kan använda någon av dessa språkkoder.
Användaren kan välja en språkkod och en tangentbordslayout innan en offentlig session startas. Som standard anges alla språkkoder som stöds av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> i alfabetisk ordning. Du kan använda den här principen för att flytta flera rekommenderade språkkoder högst upp i listan.
Om principen inte är inställd kommer den aktuella språkkoden för gränssnittet att vara förvald.
Om principen är inställd kommer de rekommenderade språkkoderna att flyttas högst upp i listan och separeras visuellt från alla andra språkkoder. De rekommenderade språkkoderna anges i den ordning de visas i principen. Den första rekommenderade språkkoden är förvald.
Om det finns mer än en rekommenderad språkkod antas användarna kunna välja mellan dessa. Valet av språkkod och tangentbordslayout erbjuds på ett framträdande sätt när en offentlig session startas. I annat fall antas att de flesta användare använder den förvalda språkkoden. Valet av språkkod och tangentbordslayout erbjuds inte på ett lika framträdande sätt när en offentlig session startas.
När den här principen är inställd och automatisk inloggning aktiverad (mer information finns i principerna |DeviceLocalAccountAutoLoginId| och |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|) används den första rekommenderade språkkoden och den populäraste tangentbordslayouten som matchar språkkoden i den offentliga sessionen som startade automatiskt.
Den förvalda tangentbordslayouten är alltid den populäraste layouten som överensstämmer med den förvalda språkkoden.
Den här principen kan endast ställas in som rekommenderad. Du kan använda principen för att flytta flera rekommenderade språkkoder högst upp, men användare kan alltid välja en språkkod som stöds av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> för sessionen.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Policyn gör att du kan ställa in om webbplatser får visa bilder. Bildvisning kan tillåtas för alla webbplatser eller nekas för alla webbplatser.
Om du inte ställer in policyn används AllowImages och inställningen kan ändras av användaren.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> De typer av anslutningar som är tillåtna att använda uppdateringar av operativsystem. Uppdateringar av operativsystem belastar anslutningen hårt på grund av dess storlek och kan medföra extra kostnader. Därför är de inte aktiverade som standard för anslutningstyper som anses vara dyra. Det gäller bland annat WiMax, Bluetooth och Cellular.
Identifierarna för giltiga anslutningstyper är ”ethernet”, ”wifi”, ”wimax”, ”bluetooth” och ”cellular”.</translation>
<translation id="7763614521440615342">Visa förslag på innehåll på sidan Ny flik</translation>
<translation id="7774768074957326919">Använd systemets proxyinställningar</translation>
<translation id="7775831859772431793">Här kan du ange proxyserverns webbadress.
Den här principen används bara om du har valt manuella proxyinställningar under Välj hur inställningar för proxyserver ska anges.
Ställ inte in den här principen om du har valt något annat läge för inställningar av proxyprinciper.
Fler alternativ och ingående exempel hittar du på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="7781069478569868053">Sidan Ny flik</translation>
<translation id="7788511847830146438">Per profil</translation>
<translation id="7801886189430766248">När principen är inställd på sant laddas Android-appdata upp till Android-servrarna för säkerhetskopiering och återställs från dem när kompatibla appar återinstalleras.
När principen är inställd på falskt stängs säkerhetskopieringstjänsten för Android av.
Om inställningen konfigureras kan användarna inte ändra den själva.
Om inställningen inte konfigureras kan användare aktivera och inaktivera säkerhetskopieringstjänsten i appen Inställningar på Android.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Ange standardtillståndet för högkontrastläget på inloggningsskärmen</translation>
<translation id="7822837118545582721">När principen är inställd på sant kan användarna inte spara något på externa lagringsenheter.
Om principen är inställd på falskt eller inte har konfigurerats kan användarna skapa och redigera filer på externa lagringsenheter som är fysiskt skrivbara.
Principen ExternalStorageDisabled har företräde framför den här principen. Om ExternalStorageDisabled har ställts in på sant inaktiveras all åtkomst till extern lagring och den här principen ignoreras.
Dynamisk uppdatering av den här principen stöds i M56 och senare.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Anger den längsta fördröjningen i millisekunder mellan att en ogiltigförklaring av policyn tas emot och att den nya policyn hämtas från tjänsten för enhetshantering.
Om den här policyn anges åsidosätts standardvärdet 5 000 millisekunder. Giltiga värden för den här policyn ligger i intervallet från 1 000 (1 sekund) till 300 000 (5 minuter). Värden utanför detta intervall kommer att fästas vid respektive gräns.
Om policyn inte anges använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> standardvärdet 5 000 millisekunder.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Lägsta TLS-version som kan användas som alternativ</translation>
<translation id="7842869978353666042">Konfigurera alternativ för Google Drive</translation>
<translation id="7843525027689416831">Anger de flaggor som ska användas i <ph name="PRODUCT_NAME" /> vid start. De angivna flaggorna används bara för inloggningsskärmen. Flaggor som angetts via denna princip påverkar inte användarsessioner.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Konfigurerar inställningar för tilläggshantering för <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Principen styr flera inställningar, bland annat inställningar som styrs av befintliga tilläggsrelaterande principer. Principen åsidosätter alla äldre principer om båda är angivna.
Principen mappar ett tilläggs-id eller en uppdateringsadress till dess konfiguration. Med ett tilläggs-id tillämpas konfigurationen endast på det angivna tillägget. En standardkonfiguration kan anges för det särskilda id:t <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> som tillämpas på alla tillägg som inte har en anpassad konfiguration i den här principen. Med en uppdateringsadress tillämpas konfigurationen på alla tillägg med den exakta uppdateringsadressen som angetts i manifestet för tillägget, så som beskrivs på <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Konfigurationen för varje tillägg (eller tillägg med samma uppdateringsadress) är en annan ordlista som kan innehålla fälten nedan.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: mappar till en sträng som anger installationsläget för tillägget. De giltiga strängarna är:
* <ph name="ALLOWED" />: tillåter att användaren installerar tillägget. Detta är standardbeteende.
* <ph name="BLOCKED" />: blockerar installationen av tillägget.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: tillägget installeras automatiskt och kan inte tas bort av användaren.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: tillägget installeras automatiskt men kan inaktiveras av användaren.
<ph name="INSTALLTION_MODE" /> kan även konfigureras för flera tillägg, bland annat tillägget <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (som standardinställningar) och tillägg med samma uppdateringsadress. Endast värdena <ph name="ALLOWED" /> och <ph name="BLOCKED" />
kan användas i det här fallet.
Om läget är inställt på <ph name="FORCE_INSTALLED" /> eller <ph name="NORMAL_INSTALLED" /> måste även en <ph name="UPDATE_URL" /> konfigureras. Tänk på att uppdateringsadressen som anges i den här principen endast används för den första installationen. Vid senare uppdateringar av tillägget används uppdateringsadressen som anges i tilläggets manifest. Uppdateringsadressen ska peka på ett Update Manifest-dokument i XML-format så som nämnts ovan.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: mappar till en lista med strängar som anger de blockerade API-behörigheterna för tillägget. Namnen på behörigheterna är desamma som behörighetssträngarna som deklarerats i manifestet för tillägget som beskrivs på <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. Inställningen kan även konfigureras för tillägget <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Om tillägget kräver en behörighet som finns med på blockeringslistan läses den inte in. Om det innehåller en blockerad behörighet som inte är obligatorisk hanteras det som vanligt, men begäran om motstridiga behörigheter nekas automatiskt vid körning.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: liknar <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" /> men tillåter uttryckligen vissa behörigheter som kan vara blockerade av en global lista över blockerade behörigheter och kan därmed inte konfigureras för tillägget <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Tänk på att den här inställningen inte automatiskt tilldelar tilläggen beviljade behörigheter.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: mappar till en versionssträng. Formatet för versionssträngen är detsamma som det som används i tilläggets manifest, som beskrivs på <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. Ett tillägg med en version som är äldre än den angivna lägsta versionen inaktiveras. Detta gäller även för tillägg som måste installeras.
Följande inställningar kan endast användas för standardkonfigurationen <ph name="DEFAULT_SCOPE" />:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: Varje objekt i listan motsvarar en matchning i form av ett tillägg (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Användarna kan enkelt installera objekt från alla webbadresser som matchar ett objekt i listan. Både platsen för <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" />-filen och sidan där nedladdningen påbörjades (dvs. hänvisningsadressen) måste tillåtas av mönstren.
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: Den här inställningen godkänner de tillåtna typerna med tillägg/appar som kan installeras i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Värdet är en lista med strängar där varje måste vara något av följande: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Mer information om dessa typer finns i dokumentationen för tillägget <ph name="PRODUCT_NAME" />.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Om en användare försöker installera ett tillägg som blockeras av en princip visas ett allmänt felmeddelande i Chrome Webstore. Med den här inställningen kan du lägga till text i felmeddelandet. Du kan till exempel hänvisa användarna till din support, förklara varför ett visst tillägg är blockerat eller annat. Felmeddelandet blir avklippt om det överstiger 1 000 tecken.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: Tar emot en lista över värdar som tillägget blockeras från att använda. Detta inkluderar att lägga till JavaScript, ändra och visa webRequests / webNavigation och att visa och ändra cookies. Formatet liknar matchningsmönstren <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" /> förutom att sökvägar, t.ex. *://*.example.com, inte kan användas. Detta stöder även jokertoppdomäner, t.ex. *://example.*.
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: Tar emot en lista över värdar som tillägget kan använda oavsett om de finns med på listan över <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />. Detta är samma format som <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Om principen är inställd på SyncDisabled eller inte har konfigurerats blir inga certifikat i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tillgängliga för ARC-appar.
Om principen är inställd på CopyCaCerts blir alla CA-certifikat som installerats via ONC med <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> tillgängliga för ARC-appar.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Den här policyn är bara aktiv i återförsäljarläge.
Avgör ID för det tillägg som ska användas som skärmsläckare på inloggningsskärmen. Tillägget måste finnas i det AppPack som är konfigurerat för domänen i policyn DeviceAppPack.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Om du inaktiverar Google Sync kommer säkerhetskopiering och återställning i Android inte att fungera korrekt.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Ignorera varningar för operativsystem som inte stöds</translation>
<translation id="7912255076272890813">Konfigurera tillåtna app- och tilläggstyper</translation>
<translation id="7915236031252389808">Här kan du ange webbadressen till en PAC-fil för proxy.
Den här principen används bara om du har valt manuella proxyinställningar i Välj hur inställningar för proxyserver ska anges.
Ange inte den här principen om du har valt något annat läge för inställning av proxyprinciper.
Mer ingående exempel hittar du på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="793134539373873765">Anger om p2p ska användas för uppdateringar av betalningar i operativsystemet. Om policyn är inställd på Sant kommer enheterna att dela och försöka använda uppdateringar av betalningar i det lokala nätverket och eventuellt reducera användningen av bandbredd och överbelastning. Om uppdateringar av betalningar inte är tillgängliga i det lokala nätverket kommer enheten att återgå till att ladda ned från en uppdateringsserver. Om policyn är inställd på Falskt eller inte konfigurerad kommer p2p inte att användas.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Aktivera alternativet att skapa kontrollerade användare</translation>
<translation id="793473937901685727">Ange om certifikat ska vara tillgängliga för ARC-appar</translation>
<translation id="7937766917976512374">Tillåta eller neka videoinspelning</translation>
<translation id="7941975817681987555">Förutsäg inte nätverksåtgärder för någon nätverksanslutning</translation>
<translation id="7953256619080733119">Värdar för hanterade användares manuella undantag</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Policyn stöds inte längre.
Gör att STUN och reläservrar kan användas för att ansluta till en fjärrklient.
Om inställningen är aktiverad kan datorn identifiera och ansluta till fjärrvärdenheter även om det finns en brandvägg mellan dem.
Om inställningen är inaktiverad och utgående UDP-anslutningar filtreras av brandväggen kan den här datorn bara ansluta till värddatorer inom det lokala nätverket.</translation>
<translation id="7976157349247117979">Namn på <ph name="PRODUCT_NAME" />-mål</translation>
<translation id="7980227303582973781">Inga särskilda begränsningar</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Rotera skärmen 0 grader</translation>
<translation id="8044493735196713914">Rapportera omstartsläge för enhet</translation>
<translation id="8050080920415773384">Integrerad utskrift</translation>
<translation id="8059164285174960932">Webbadress där fjärråtkomstklienter erhåller sin autentiseringstoken</translation>
<translation id="8073243368829195">Tillåter att Smart Lock används</translation>
<translation id="8099880303030573137">Inaktivitetstid när enheten drivs av batteriet</translation>
<translation id="8102913158860568230">Standardinställning för medieuppspelning</translation>
<translation id="8104962233214241919">Välj klientcertifikat automatiskt för dessa webbplatser</translation>
<translation id="8112122435099806139">Anger klockformatet som ska användas på enheten.
Denna policy konfigurerar klockformatet som ska användas på inloggningsskärmen och som standardinställning gör användarsessioner. Användare kan fortfarande åsidosätta klockformatet för sina konton.
Om värdet "true" anges för policyn används formatet 24-timmarstid på enheten. Om värdet "false" anges för policyn används formatet 12-timmarstid.
Om inget värde anges för policyn används formatet 24-timmarstid som standard.</translation>
<translation id="8114382167597081590">Gör inte begränsat läge på YouTube obligatoriskt</translation>
<translation id="8118665053362250806">Ange cachestorlek för medieenhet</translation>
<translation id="8124468781472887384">Åtkomstprincip för skrivarkonfigurationer för enheter.</translation>
<translation id="8135937294926049787">Anger efter hur lång tid utan åtgärd från användaren som skärmen ska stängas av när enheten är ansluten till elnätet.
Om policyn är inställd på ett värde som är större än noll anger den hur länge användaren måste vara inaktiv innan skärmen stängs av av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Om policyn är inställd på noll stänger inte <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> av skärmen när användaren inte är aktiv.
Om policyn inte ställs in används en standardtid.
Policyns värde anges i millisekunder. Värdet måste vara mindre än inaktivitetstiden.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Rapportera en lista över nätverksgränssnitt med typ och maskinvaruadress till servern.
Om principen anges som False skickas inte gränssnittslistan.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Den här principen förhindrar inte användning av appen Google Drive för Android. Om du vill att användarna inte ska ha tillgång till Google Drive bör du blockera möjligheten att installera appen Google Drive för Android.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Tillåt att användare utnyttjar erbjudanden via registrering i Chrome OS</translation>
<translation id="8148785525797916822">Ignorerar varningar som visas när <ph name="PRODUCT_NAME" /> körs på en dator eller i ett operativsystem som inte längre stöds.</translation>
<translation id="8148901634826284024">Aktivera hjälpmedelsfunktionerna i högkontrastläge.
Om den här principen är sann är högkontrastläget alltid aktiverat.
Om den här principen är falsk är högkontrastläget alltid inaktiverat.
Om du anger den här principen kan användarna inte ändra eller åsidosätta den.
Om den här principen inte anges är högkontrastläget inte aktiverat från start, men användaren kan aktivera det när som helst.</translation>
<translation id="815061180603915310">Om den här policyn är aktiverad måste profilen växlas till tillfälligt läge. Om den här policyn anges som en OS-policy (t.ex. GPO i Windows) gäller den för alla profiler i systemet. Om den ställs in som en molnpolicy gäller den bara för profiler som är inloggade med ett hanterat konto.
I det här läget sparas profildata bara på hårddisken under användarsessionen. Funktioner som webbläsarhistorik, tillägg och tilläggsdata, webbdata som cookies och webbdatabaser sparas inte efter att webbläsaren har stängts. Detta förhindrar dock inte att användaren laddar ned data till hårddisken manuellt, sparar sidor eller skriver ut.
Om användaren har aktiverat synkronisering sparas all data i synkprofilen, precis som med vanliga profiler. Inkognitoläge är också tillgängligt om det inte har inaktiverats explicit av en policy.
Om policyn är inaktiverad eller inte inställd aktiveras vanliga profiler vid inloggning.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Aktivera framställningen av roamingkopior för profiluppgifterna för <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Policyn aktiverar den integrerade tjänsten Google Översätt i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om du aktiverar inställningen visas ett integrerat verktygsfält i <ph name="PRODUCT_NAME" /> där användaren kan välja att få sidan översatt, om det är tillämpligt.
Om du inaktiverar inställningen kan användarna inte se översättningsfältet.
Om du aktiverar eller inaktiverar inställningen kan användarna inte ändra eller åsidosätta inställningen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om du inte anger inställningen kan användarna välja om de vill använda funktionen eller inte.</translation>
<translation id="817455428376641507">Tillåter åtkomst till de webbadresser som anges, som undantag till svartlistan för webbadresser.
Formatet för poster i listan beskrivs i policyn för svartlistade webbadresser.
Den här policyn kan användas som undantag till restriktiva svartlistor. Du kan till exempel svartlista * för att blockera alla begäranden och sedan tillåta åtkomst till ett begränsat antal webbadresser med den här policyn. Den kan användas för att öppna undantag till vissa scheman, underdomäner till andra domäner, portar eller specifika sökvägar.
Det mest specifika filtret avgör om en webbadress är blockerad eller tillåten. Vitlistan har företräde framför svartlistan.
Den här policyn är begränsad till 1 000 poster. Efterföljande poster ignoreras.
Om den här policyn inte anges görs inga undantag från policyn URLBlacklist.</translation>
<translation id="8176035528522326671">Tillåt en företagsanvändare att vara enbart primär flerprofilsanvändare (standardbeteendet för företagshanterade användare)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Konfigurerar lösenordshanteraren.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Längsta fördröjning av hämtning efter en ogiltigförklarad policy</translation>
<translation id="8256688113167012935">Kontrollerar hur kontonamnet <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> visas på inloggningssidan för motsvarande lokala konto på enheten.
Om policyn tillämpas används den angivna strängen på inloggningsskärmen i den bildbaserade inloggningsväljaren för motsvarande lokala konto på enheten.
Om policyn inte tillämpas använder <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> det lokala kontot på enhetens e-postkonto-ID som visningsnamn på inloggningsskärmen.
Policyn ignoreras för vanliga användarkonton.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Tar bort sekretess- och säkerhetskänsliga delar av https://-adresser innan de skickas till PAC-skript (Proxy Auto Config) som används av <ph name="PRODUCT_NAME" /> under proxytolkning.
Om värdet är Sant är säkerhetsfunktionen aktiverad och https://-adresser
rensas innan de skickas till ett PAC-skript. Det innebär att PAC-skriptet
inte kan visa data som i vanliga fall skyddas av en
krypterad kanal (till exempel webbadressens sökväg och sökfråga).
Om värdet är Falskt är säkerhetsfunktionen inaktiverad och PAC-skript
kan implicit visa alla komponenter i en https://-adress.
Detta gäller alla PAC-skript oavsett ursprung (inklusive
skript som hämtas via en osäker anslutning eller upptäcks osäkert
via WPAD).
Standardvärdet är Sant (säkerhetsfunktionen är aktiverad), förutom för
företagsanvändare av Chrome OS, som har standardvärdet Falskt.
Den rekommenderade inställningen är Sant. Den enda orsaken att välja
Falskt är om det orsakar problem med befintliga PAC-skript.
Vi har för avsikt att ta bort åsidosättningsmöjligheten senare.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Helskärmsförstoraren är aktiverad</translation>
<translation id="8288199156259560552">Aktivera Googles platstjänst för Android</translation>
<translation id="8294750666104911727">Normalt kommer sidor med X-UA-Compatible som är inställda på chrome=1 att renderas i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> trots policyn ChromeFrameRendererSettings.
Om du aktiverar inställningen kommer sidorna inte att kunna genomsökas efter metataggar.
Om du inaktiverar inställningen kommer sidorna att genomsökas efter metataggar.
Om policyn inte anges kommer sidorna att genomsökas efter metataggar.</translation>
<translation id="8300455783946254851">När inställningen här är Sant inaktiveras Google Drive-synkronisering i appen Filer i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> när en mobilanslutning används. Data synkroniseras då med Google Drive endast vid anslutning via Wi-Fi eller Ethernet.
Om ingen inställning görs eller om Falskt anges, kan användaren föra över filer till Google Drive via mobilanslutningar.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Gör att du kan ange om webbplatser får använda nyckelgenerering. Du kan antingen tillåta eller blockera användning av nyckelgenerering på alla webbplatser.
Om du inte anger policyn används BlockKeygen och inställningen kan ändras av användaren.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Den här policyn är bara aktiv i återförsäljarläge.
När DeviceIdleLogoutTimeout har angetts definierar den här policyn hur länge en varningsruta med nedräkning ska visas för användaren innan utloggningen genomförs.
Policyns värde anges i millisekunder.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Tvåfaktorsautentisering har inaktiverats</translation>
<translation id="8344454543174932833">Importera bokmärken från standardwebbläsaren första gången den körs</translation>
<translation id="8359734107661430198">Aktivera API:et ExampleDeprecatedFeature sedan 2008-09-02.</translation>
<translation id="8369602308428138533">Skärmavstängningstid när enheten är ansluten till elnätet</translation>
<translation id="8370471134641900314">Om principen är inställd på sant måste användaren logga in i <ph name="PRODUCT_NAME" /> med sin profil för att kunna använda webbläsaren. Dessutom anges falskt som standardvärde för BrowserGuestModeEnabled.
Om principen är inställd på falskt eller om den inte har konfigurerats kan användaren använda webbläsaren utan att logga in i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Aktivera användning av fjärrattestering för innehållsskydd för enheten</translation>
<translation id="838870586332499308">Aktivera dataroaming</translation>
<translation id="8390049129576938611">Inaktiverar den interna PDF-läsaren i <ph name="PRODUCT_NAME" />. PDF-filer behandlas i stället som nedladdningar så att användaren kan öppna dem med standardappen.
Om den här principen inte anges eller är inaktiverad öppnas PDF-filer med PDF-pluginprogrammet såvida användaren inte inaktiverar det.</translation>
<translation id="8402079500086185021">Öppna alltid PDF-filer med en extern app</translation>
<translation id="8412312801707973447">Anger huruvida OCSP/CRL-onlinekontroller ska utföras</translation>
<translation id="8424255554404582727">Ange standardrotation efter omstart för skärmen</translation>
<translation id="8426231401662877819">Rotera skärmen 90 grader medurs</translation>
<translation id="8451988835943702790">Använd sidan Ny flik som startsida</translation>
<translation id="8465065632133292531">Parametrar för webbadress för Instant som använder POST</translation>
<translation id="847472800012384958">Tillåt inte att popup-fönster visas på någon webbplats</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">Anpassa listan med webbadressmönster som alltid ska renderas av värdwebbläsaren.
Om principen inte har ställts in används standardrenderaren för alla webbplatser enligt specifikationen i principen ChromeFrameRendererSettings.
Exempel på mönster finns på https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Spara inte webbhistorik</translation>
<translation id="8499172469244085141">Standardinställningar (kan åsidosättas av användare)</translation>
<translation id="8519264904050090490">Webbadresser för hanterade användares manuella undantag</translation>
<translation id="8527932539502116028">Anger skrivare som inte får användas.
Den här principen används bara när <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> är inställd på <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
Om principen används får användaren tillgång till alla skrivare utom dem vars id anges i den här principen.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">Konfigurerar kravet på lägsta tillåtna version av <ph name="PRODUCT_NAME" />. Versioner som är äldre än det givna värdet ses som föråldrade. Användaren tillåts då inte logga in förrän operativsystemet har uppdaterats.
Om den aktuella versionen blir föråldrad under en pågående användarsession loggas användaren ut.
Om principen inte ställs in gäller inga begränsningar och användaren kan logga in oavsett version av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Versionen kan vara ett exakt versionsnummer som 61.0.3163.120 eller ett versionsprefix som 61.0. </translation>
<translation id="8544375438507658205">HTML-standardrenderare för <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="8549772397068118889">Varna när du besöker webbplatser utanför innehållspaket</translation>
<translation id="8566842294717252664">Dölj webbutiken från sidan ny flik och startprogrammet för appar</translation>
<translation id="8587229956764455752">Tillåt att nya användarkonton skapas</translation>
<translation id="8614804915612153606">Inaktiverar automatisk uppdatering</translation>
<translation id="8631434304112909927">till och med version <ph name="UNTIL_VERSION" /></translation>
<translation id="863319402127182273">För Android-appar påverkar den här principen endast den inbyggda kameran. När principen är inställd på sant är kameran avstängd i alla Android-appar utan undantag.</translation>
<translation id="8649763579836720255">Chrome OS-enheter kan använda fjärrstyrd attestering (verifierad åtkomst) för att få ett certifikat utfärdat av Chrome OS CA som intygar att enheten kvalificerar för att spela upp skyddat innehåll. Processen innebär att skicka maskinvaruinformation till Chrome OS CA som unikt identifierar enheten.
Om inställningen är Falskt kommer enheten inte att använda fjärrstyrd attestering för innehållsskydd och skyddat innehåll kanske inte kan spelas upp på enheten.
Om inställningen är Sant eller om den inte anges kan fjärrstyrd attestering användas för innehållsskydd.</translation>
<translation id="8650974590712548439">Windows-registerplats för Windows-klienter:</translation>
<translation id="8654286232573430130">Anger vilka servrar som ska godkännas för integrerad autentisering. Integrerad autentisering är endast aktiverad när <ph name="PRODUCT_NAME" /> får en autentiseringsutmaning från en proxyserver som finns i listan över godkända servrar.
Avgränsa flera servernamn med kommatecken. Jokertecken (*) tillåts.
Om du inte ställer in den här principen kommer <ph name="PRODUCT_NAME" /> att försöka identifiera om en server finns i intranätet och endast då kommer den att svara på IWA-förfrågningar. Om en server identifieras som internet kommer IWA-förfrågningar därifrån att ignoreras av <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8672321184841719703">Målversion för automatisk uppdatering</translation>
<translation id="867410340948518937">U2F (Universal Second Factor)</translation>
<translation id="8693243869659262736">Använd en inbyggd DNS-klient</translation>
<translation id="8704831857353097849">Lista med inaktiverade plugin-program</translation>
<translation id="8711086062295757690">Policyn anger nyckelordet, som är ett kortkommando som används i adressfältet för att aktivera sökning för den här leverantören.
Policyn är valfri. Om den inte anges aktiverar inget nyckelord sökleverantören.
Policyn används bara om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="8731693562790917685">Med innehållsinställningarna kan du ange hur innehåll av en viss typ (till exempel cookies, bilder eller JavaScript) ska hanteras.</translation>
<translation id="8736538322216687231">Ange obligatorisk lägstanivå för begränsat läge på YouTube</translation>
<translation id="8749370016497832113">Aktiverar borttagning av webb- och nedladdningshistorik i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användare ändrar den här inställningen.
Tänk på att även om policyn är inaktiverad finns det ingen garanti för att webb- och nedladdningshistoriken behålls. Användare kan eventuellt redigera eller ta bort databasfiler i historiken direkt och webbläsaren kan sluta att gälla eller arkivera några eller alla historikobjekt när som helst.
Om inställningen är aktiverad eller inte angiven kan webb- och hämtningshistoriken tas bort.
Om inställningen är inaktiverad kan webb- och hämtningshistoriken inte tas bort.</translation>
<translation id