blob: 7a324c42b320f369fadb27655e2c130aa0f57482 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="101438888985615157">Xoay màn hình 180 độ</translation>
<translation id="1017967144265860778">Quản lý nguồn trên màn hình đăng nhập</translation>
<translation id="1019101089073227242">Thiết lập thư mục dữ liệu người dùng</translation>
<translation id="1022361784792428773">Các ID tiện ích mà bạn nên ngăn người dùng cài đặt (hoặc * cho tất cả)</translation>
<translation id="102492767056134033">Đặt trạng thái mặc định của bàn phím ảo trên màn hình đăng nhập</translation>
<translation id="1027000705181149370">Chỉ định xem có nên chuyển cookie xác thực do SAML IdP đặt trong khi đăng nhập tới hồ sơ của người dùng không.
Khi người dùng xác thực qua SAML IdP trong khi đăng nhập, các cookie do IdP đặt được ghi vào hồ sơ tạm thời trước tiên. Các cookie này có thể được chuyển tới hồ sơ người dùng để chuyển tiếp trạng thái xác thực.
Khi chính sách này được đặt thành true, cookie do IdP đặt được chuyển tới hồ sơ của người dùng mỗi khi họ xác thực với SAML IdP trong khi đăng nhập.
Khi chính sách này được đặt thành false hoặc không được đặt, cookie do IdP đặt chỉ được chuyển tới hồ sơ của người dùng trong lần đăng nhập đầu tiên của họ trên thiết bị.
Chính sách này chỉ ảnh hưởng đến những người có miền khớp với miền đăng ký của thiết bị. Đối với tất cả người dùng khác, cookie do IdP đặt chỉ được chuyển tới hồ sơ của người dùng trong lần đăng nhập đầu tiên của họ trên thiết bị.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Bật tách URL PAC (cho https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Báo cáo thống kê phần cứng chẳng hạn như mức sử dụng CPU/RAM.
Nếu chính sách này được đặt thành false thì thống kê sẽ không được báo cáo.
Nếu được đặt thành true hoặc không được đặt thì thống kê sẽ được báo cáo.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Bật các tính năng nền tảng web không dùng nữa trong một khoảng thời gian giới hạn</translation>
<translation id="1047128214168693844">Không cho phép bất kỳ trang web nào theo dõi vị trí thực của người dùng</translation>
<translation id="1049138910114524876">Định cấu hình ngôn ngữ được thực thi trên màn hình đăng nhập <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Nếu chính sách này được đặt, màn hình đăng nhập sẽ luôn được hiển thị bằng ngôn ngữ được cung cấp theo giá trị đầu tiên của chính sách (chính sách được định nghĩa là danh sách về khả năng tương thích chuyển tiếp). Nếu chính sách này chưa được đặt hoặc được đặt thành danh sách trống, màn hình đăng nhập sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ của phiên người dùng cuối cùng. Nếu chính sách này được đặt thành giá trị không phải là ngôn ngữ hợp lệ, màn hình đăng nhập sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ dự phòng (hiện tại là en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Cho phép chứng thực từ xa cho thiết bị</translation>
<translation id="1093082332347834239">Nếu cài đặt này được bật, máy chủ hỗ trợ từ xa sẽ chạy theo quy trình với các quyền <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Điều này sẽ cho phép người dùng ở xa tương tác với cửa sổ bật lên trên màn hình của người dùng cục bộ.
Nếu cài đặt này bị tắt hoặc không được định cấu hình, máy chủ hỗ trợ từ xa sẽ chạy trên ngữ cảnh của người dùng và người dùng ở xa không thể tương tác với cửa sổ bật lên trên màn hình.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="1117535567637097036">Trình xử lý giao thức được đặt qua chính sách này không được sử dụng khi xử lý các cơ chế của Android.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Hiển thị biểu tượng thanh công cụ <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1128903365609589950">Định cấu hình thư mục mà <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng để lưu trữ các tệp được lưu trữ trong bộ nhớ cache trên đĩa.
Nếu bạn đặt chính sách này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng thư mục được cung cấp bất kể người dùng có chỉ định cờ '--disk-cache-dir' hay không. Để tránh mất dữ liệu hoặc các lỗi không mong đợi khác, không nên đặt chính sách này thành thư mục gốc của ổ đĩa hoặc thành thư mục dùng cho các mục đích khác, vì <ph name="PRODUCT_NAME" /> quản lý các nội dung của nó.
Xem https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables để biết danh sách các biến có thể được sử dụng.
Nếu chính sách này không được đặt thì thư mục bộ nhớ cache mặc định sẽ được sử dụng và người dùng có thể ghi đè bằng cờ dòng lệnh '--disk-cache-dir'.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Chính sách này chỉ hoạt động trong chế độ bán lẻ.
Xác định khoảng thời gian trước khi trình bảo vệ màn hình hiển thị trên màn hình đăng nhập của các thiết bị ở chế độ bán lẻ.
Giá trị của chính sách phải được chỉ định theo mili giây.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Cho phép hình ảnh trên các trang web này</translation>
<translation id="1152117524387175066">Báo cáo trạng thái của bộ chuyển đổi dành cho nhà phát triển của thiết bị lúc khởi động.
Nếu chính sách được đặt thành sai, trạng thái của bộ chuyển đổi dành cho nhà phát triển sẽ không được báo cáo.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Vô hiệu hóa khả năng tiếp tục từ trang cảnh báo Duyệt web an toàn</translation>
<translation id="1166377463685560145">Chỉ định các máy in mà người dùng không thể sử dụng.
Chỉ sử dụng chính sách này nếu đã chọn <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> cho <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Nếu sử dụng chính sách này, thì tất cả máy in sẽ được cung cấp cho người dùng trừ các máy in có id nằm trong chính sách này.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Tần suất tải lên trạng thái thiết bị, bằng mili giây.
Nếu chính sách này không được đặt thì tần suất mặc định là 3 giờ. Tần
suất nhỏ nhất được phép là 60 giây.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Đã bật máy in dành cho doanh nghiệp</translation>
<translation id="1221359380862872747">Tải các url đã chỉ định khi đăng nhập ở chế độ trình diễn</translation>
<translation id="123081309365616809">Bật tính năng truyền nội dung đến thiết bị</translation>
<translation id="1265053460044691532">Hạn chế thời gian người dùng được xác thực qua SAML có thể đăng nhập ngoại tuyến</translation>
<translation id="1291880496936992484">Cảnh báo: RC4 sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi <ph name="PRODUCT_NAME" /> sau phiên bản 52 (khoảng tháng 9 năm 2016) và chính sách này sẽ ngừng hoạt động sau đó.
Nếu chính sách này không được đặt hoặc được đặt thành false thì bộ mã hóa RC4 trong TLS sẽ không được bật. Ngoài ra, chính sách có thể được đặt thành true để duy trì khả năng tương thích với máy chủ lỗi thời. Đây là một biện pháp tạm thời và cần phải định cấu hình lại máy chủ.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Sử dụng tập lệnh proxy .pac</translation>
<translation id="1304973015437969093">Cần ID tiện ích/ứng dụng và URL cập nhật để tự động cài đặt</translation>
<translation id="1313457536529613143">Chỉ định tỷ lệ phần trăm theo đó độ trễ mờ màn hình được xác định khi hoạt động của người dùng được quan sát thấy lúc màn hình bị làm mờ hoặc ngay sau khi màn hình tắt.
Nếu chính sách này được đặt, chính sách chỉ định tỷ lệ phần trăm theo đó độ trễ mờ màn hình được xác định khi hoạt động của người dùng được quan sát thấy lúc màn hình bị làm mờ hoặc ngay sau khi màn hình tắt. Khi độ trễ mờ màn hình được xác định tỷ lệ, độ trễ tắt màn hình, độ trễ khóa màn hình và độ trễ khi không hoạt động được điều chỉnh để duy trì cùng khoảng cách với độ trễ mờ màn hình như được định cấu hình ban đầu.
Nếu không đặt chính sách này, hệ số tỷ lệ mặc định được sử dụng.
Hệ số tỷ lệ phải từ 100% trở lên.</translation>
<translation id="131353325527891113">Hiển thị tên người dùng trên màn hình đăng nhập</translation>
<translation id="1327466551276625742">Bật lời nhắc về cấu hình mạng khi ngoại tuyến</translation>
<translation id="1330145147221172764">Bật bàn phím ảo</translation>
<translation id="1330985749576490863">Tắt Google Drive trên các kết nối di động trong ứng dụng Tệp <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="13356285923490863">Tên chính sách</translation>
<translation id="1353966721814789986">Trang khởi động</translation>
<translation id="1359553908012294236">Nếu chính sách này được đặt thành true hoặc không được định cấu hình, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ bật chế độ đăng nhập khách. Chế độ đăng nhập khách là hồ sơ <ph name="PRODUCT_NAME" /> trong đó tất cả cửa sổ đều ở chế độ ẩn danh.
Nếu chính sách này được đặt thành false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ không cho phép bắt đầu hồ sơ khách.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Bật truy vấn cấu hình Máy chủ Quirks cho phần cứng</translation>
<translation id="1393485621820363363">Đã bật máy in kết nối với thiết bị dành cho doanh nghiệp</translation>
<translation id="1397855852561539316">URL đề xuất của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="1420281424655200442">Kiểm soát máy in nào từ <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> được cung cấp cho người dùng.
Chỉ định chính sách truy cập nào được sử dụng cho cấu hình máy in số lượng lớn. Nếu chọn <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, thì tất cả máy in sẽ hiển thị. Nếu chọn <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, thì <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> sẽ được sử dụng để hạn chế truy cập vào các máy in đã chỉ định. Nếu chọn <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, thì <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> sẽ chỉ chỉ định những máy in có thể chọn được.
Nếu không đặt chính sách này, thì <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> sẽ được sử dụng làm mặc định.
</translation>
<translation id="1426410128494586442"></translation>
<translation id="1427655258943162134">Địa chỉ hoặc URL của máy chủ proxy</translation>
<translation id="1435659902881071157">Cấu hình mạng ở mức thiết bị</translation>
<translation id="1438739959477268107">Cài đặt tạo khóa mặc định</translation>
<translation id="1454846751303307294">Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu URL chỉ định những trang web không được phép chạy JavaScript.
Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung từ chính sách 'DefaultJavaScriptSetting' nếu chính sách này được thiết lập hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (ứng dụng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kiểm soát hành vi người dùng trong phiên có nhiều cấu hình trên thiết bị <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Nếu chính sách này được đặt thành 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted', người dùng có thể là người dùng chính hoặc phụ trong phiên có nhiều cấu hình.
Nếu chính sách này được đặt thành 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary', người dùng chỉ có thể là người dùng chính trong phiên có nhiều cấu hình.
Nếu chính sách này được đặt thành 'MultiProfileUserBehaviorNotAllowed', người dùng không thể là một phần của phiên có nhiều cấu hình.
Nếu bạn đặt cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này.
Nếu cài đặt được thay đổi trong khi người dùng đăng nhập vào phiên có nhiều cấu hình thì tất cả người dùng trong phiên sẽ được kiểm tra theo cài đặt tương ứng của họ. Phiên sẽ bị đóng nếu một trong những người dùng bất kỳ không được phép tham gia phiên nữa.
Nếu chính sách không được đặt, giá trị mặc định 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary' sẽ áp dụng cho người dùng được doanh nghiệp quản lý và 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted' sẽ được sử dụng cho người dùng không bị quản lý.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Nhấp để phát</translation>
<translation id="1466133662354365542">Bật tính năng Tự động điền của <ph name="PRODUCT_NAME" /> rồi cho phép người dùng tự động hoàn thành thông tin địa chỉ và thẻ tín dụng trong biểu mẫu web bằng cách sử dụng thông tin đã lưu trữ trước đây.
Nếu bạn tắt cài đặt này, tính năng Tự động điền sẽ không bao giờ đề xuất hoặc điền thông tin thẻ tín dụng cũng như không lưu thông tin thẻ tín dụng bổ sung mà người dùng có thể gửi trong khi duyệt web.
Nếu bạn bật cài đặt này hoặc không đặt giá trị thì người dùng sẽ có thể kiểm soát toàn bộ tính năng tự động điền (bao gồm cả thẻ tín dụng) trong giao diện người dùng.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Đặt trạng thái mặc định của tính năng trợ năng chế độ tương phản cao trên màn hình đăng nhập.
Nếu chính sách này được đặt thành true, chế độ tương phản cao sẽ được bật khi màn hình đăng nhập hiển thị.
Nếu chính sách này được đặt thành false, chế độ tương phản cao sẽ bị tắt khi màn hình đăng nhập hiển thị.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng có thể tạm thời ghi đè chính sách bằng cách bật hoặc tắt chế độ tương phản cao. Tuy nhiên, lựa chọn của người dùng không được duy trì mãi và cài đặt mặc định được khôi phục bất cứ khi nào màn hình đăng nhập mới được hiển thị hoặc người dùng không thực hiện thao tác nào trên màn hình đăng nhập trong một phút.
Nếu không đặt chính sách này, chế độ tương phản cao bị tắt khi màn hình đăng nhập hiển thị lần đầu. Người dùng có thể bật hoặc tắt chế độ tương phản cao bất cứ lúc nào và trạng thái của chế độ này trên màn hình đăng nhập được duy trì giữa những người dùng.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Nếu chính sách này được đặt thành true thì Màn hình hợp nhất sẽ được cho phép và
bật theo mặc định, nhờ đó cho phép ứng dụng mở rộng nhiều màn hình.
Người dùng có thể tắt Màn hình hợp nhất cho các màn hình riêng lẻ bằng cách bỏ
chọn tính năng trong cài đặt màn hình.
Nếu chính sách này được đặt thành false hoặc không được đặt thì Màn hình hợp nhất
sẽ bị tắt. Trong trường hợp này, người dùng không thể bật tính năng đó.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Tắt Khởi động giả TLS</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ bỏ qua mọi proxy cho danh sách các máy chủ được cung cấp ở đây.
Chính sách này chỉ có hiệu lực nếu bạn đã chọn cài đặt proxy theo cách thủ công tại 'Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy'.
Bạn không nên đặt chính sách này nếu bạn đã chọn bất kỳ chế độ nào khác để đặt chính sách proxy.
Để biết thêm ví dụ cụ thể, hãy truy cập:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1504431521196476721">Chứng thực từ xa</translation>
<translation id="1509692106376861764">Chính sách này đã chấm dứt kể từ phiên bản <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Cho phép các trang web theo dõi vị trí thực của người dùng</translation>
<translation id="152657506688053119">Danh sách các URL thay thế cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="1530812829012954197">Luôn hiển thị các mẫu URL sau đây trong trình duyệt chính</translation>
<translation id="1553684822621013552">Khi chính sách này được đặt thành true, ARC sẽ được bật cho người dùng
(theo kiểm tra cài đặt chính sách bổ sung - ARC sẽ vẫn không khả
dụng nếu chế độ tạm thời hoặc đăng nhập nhiều tài khoản được bật trong
phiên người dùng hiện tại).
Nếu cài đặt này bị tắt hoặc không được định cấu hình thì người dùng
doanh nghiệp sẽ không thể sử dụng ARC.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Chính sách ghi đè dành cho bản dựng Gỡ lỗi của máy chủ truy cập từ xa</translation>
<translation id="1561967320164410511">Tiện ích U2F+ để chứng thực cá nhân</translation>
<translation id="1583248206450240930">Sử dụng <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> theo mặc định</translation>
<translation id="1603058613431276040">Cung cấp cấu hình máy in dành cho doanh nghiệp được kết nối với các thiết bị.
Chính sách này cho phép bạn cung cấp cấu hình máy in cho các thiết bị <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Kích thước tệp không được quá 5 MB và phải được mã hóa ở định dạng JSON. Định dạng này giống với định dạng của từ điển NativePrinters. Ước tính một tệp chứa xấp xỉ 21.000 máy in sẽ mã hóa dưới dạng một tệp 5 MB. Hàm băm mật mã dùng để xác minh tính toàn vẹn của nội dung tải xuống.
Tệp được tải xuống và lưu vào bộ nhớ cache. Tệp này sẽ tải xuống lại bất cứ khi nào URL hoặc hàm băm đó thay đổi.
Nếu bạn đặt chính sách này, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ tải tệp cấu hình máy in xuống và cung cấp máy in theo đúng các chính sách <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /><ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Chính sách này không ảnh hưởng đến việc người dùng có thể định cấu hình máy in trên từng thiết bị hay không. Chính sách này nhằm bổ sung cho cấu hình máy in của từng người dùng.
Chính sách này bổ sung cho <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Nếu bạn không đặt chính sách này, thì sẽ không có máy in nào cho thiết bị và các chính sách <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> khác sẽ bị bỏ qua.</translation>
<translation id="1608755754295374538">Các URL sẽ được cấp quyền truy cập thiết bị ghi âm mà không cần phải hiển thị lời nhắc</translation>
<translation id="1617235075406854669">Bật xóa lịch sử trình duyệt và lịch sử tải xuống</translation>
<translation id="163200210584085447">Các mẫu trong danh sách này sẽ được đối sánh dựa trên nguồn gốc
bảo mật của URL yêu cầu. Nếu tìm thấy mẫu phù hợp, quyền
truy cập thiết bị quay video sẽ được cấp trên
các trang đăng nhập SAML. Nếu không tìm thấy mẫu
phù hợp, quyền truy cập sẽ tự động bị từ chối. Các mẫu ký tự đại diện không được phép.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Cho phép plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> trên các trang web này</translation>
<translation id="1655229863189977773">Đặt kích thước bộ nhớ cache của đĩa theo byte</translation>
<translation id="166427968280387991">Máy chủ proxy</translation>
<translation id="1668836044817793277">Có cho phép ứng dụng kiosk tự động khởi chạy với độ trễ bằng không kiểm soát phiên bản <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hay không.
Chính sách này kiểm soát việc có cho phép ứng dụng kiosk tự động khởi chạy với độ trễ bằng không kiểm soát phiên bản <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hay không bằng cách khai báo required_platform_version trong tệp kê khai và sử dụng tệp này làm tiền tố phiên bản đích cập nhật tự động.
Nếu chính sách được đặt thành true, giá trị của khóa tệp kê khai required_platform_version của ứng dụng kiosk tự động khởi chạy với độ trễ bằng không được sử dụng làm tiền tố phiên bản đích cập nhật tự động.
Nếu chính sách không được định cấu hình hoặc được đặt thành false, khóa tệp kê khai required_platform_version bị bỏ qua và cập nhật tự động tiến hành như bình thường.
Cảnh báo: Không nên ủy quyền kiểm soát phiên bản <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> cho ứng dụng kiosk vì điều này có thể khiến thiết bị không thể nhận được các bản cập nhật phần mềm và các bản vá bảo mật tối quan trọng. Việc ủy quyền kiểm soát phiên bản <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> có thể khiến người dùng gặp rủi ro.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Hỗ trợ trên:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Phiên công khai dành cho tự động đăng nhập</translation>
<translation id="1689963000958717134">Cho phép áp dụng cấu hình mạng cho tất cả người dùng thiết bị <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Cấu hình mạng là chuỗi có định dạng JSON như được định nghĩa theo định dạng Cấu hình mạng mở được mô tả tại <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Đặt giới hạn cho quá trình tìm nạp khởi đầu Biến thể</translation>
<translation id="172374442286684480">Cho phép tất cả trang web lưu dữ liệu trên máy</translation>
<translation id="1734716591049455502">Định cấu hình tùy chọn truy cập từ xa</translation>
<translation id="1736269219679256369">Cho phép tiến hành từ trang cảnh báo SSL</translation>
<translation id="1749815929501097806">Đặt Điều khoản dịch vụ mà người dùng phải chấp nhận trước khi bắt đầu phiên tài khoản cục bộ trên thiết bị.
Nếu chính sách này được đặt, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ tải xuống Điều khoản dịch vụ và giới thiệu chúng với người dùng bất cứ khi nào phiên tài khoản cục bộ trên thiết bị bắt đầu. Người dùng chỉ được phép tham gia phiên sau khi chấp nhận Điều khoản dịch vụ.
Nếu không đặt chính sách này, không Điều khoản dịch vụ nào được hiển thị.
Phải đặt chính sách thành một URL nơi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> có thể tải xuống Điều khoản dịch vụ. Điều khoản dịch vụ phải là văn bản thuần túy, được phân phối dưới dạng văn bản/thuần túy loại MIME. Không cho phép đánh dấu.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Chặn tất cả các mục tải xuống</translation>
<translation id="1781356041596378058">Chính sách này cũng kiểm soát quyền truy cập vào Tùy chọn của nhà phát triển Android. Nếu bạn đặt chính sách này thành true, người dùng sẽ không thể truy cập vào Tùy chọn của nhà phát triển. Nếu bạn đặt chính sách này thành false hoặc không đặt chính sách này thì người dùng có thể truy cập Tùy chọn của nhà phát triển bằng cách nhấn bảy lần trên số bản dựng trong ứng dụng cài đặt Android.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Danh sách các ứng dụng được ghim sẽ hiển thị trong trình chạy</translation>
<translation id="1808715480127969042">Chặn cookie trên các trang web này</translation>
<translation id="1827523283178827583">Sử dụng máy chủ proxy cố định</translation>
<translation id="1843117931376765605">Chính sách tốc độ làm mới cho người dùng</translation>
<translation id="1844620919405873871">Định cấu hình chính sách liên quan đến mở khóa nhanh.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Chỉ định tham số được dùng khi thực hiện tìm kiếm tức thì với POST. Tham số này bao gồm các cặp tên/giá trị phân tách bằng dấu phẩy. Nếu một giá trị là tham số mẫu như {searchTerms} trong ví dụ trên, tham số đó sẽ được thay thế bằng dữ liệu cụm từ tìm kiếm thực.
Chính sách này là tùy chọn. Nếu không đặt, yêu cầu tìm kiếm tức thì sẽ được gửi bằng phương thức GET.
Chính sách này chỉ được tuân theo nếu kích hoạt chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled'.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Cảnh báo: Phiên bản dự phòng TLS sẽ bị xóa khỏi <ph name="PRODUCT_NAME" /> sau phiên bản 52 (khoảng tháng 9 năm 2016) và chính sách này sẽ ngừng hoạt động ngay sau đó.
Khi không kết hợp được qua TLS, trước đó <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ thử kết nối lại với phiên bản TLS thấp hơn để khắc phục các lỗi trong máy chủ HTTPS. Cài đặt này sẽ định cấu hình phiên bản mà tại đó quá trình dự phòng này sẽ ngừng. Nếu máy chủ thực hiện đúng cách việc dàn xếp phiên bản (tức là không phá vỡ kết nối) thì cài đặt này sẽ không áp dụng. Tuy nhiên, kết nối đầu ra vẫn phải tuân thủ SSLVersionMin.
Nếu chính sách này không được định cấu hình hoặc được đặt thành "tls1.2" thì <ph name="PRODUCT_NAME" /> không còn thực hiện bản dự phòng này nữa. Xin lưu ý rằng điều này không tắt hỗ trợ dành cho các phiên bản TLS cũ hơn, chỉ khi <ph name="PRODUCT_NAME" /> giải quyết các máy chủ bị lỗi mà không thể dàn xếp phiên bản đúng cách.
Ngoài ra, nếu phải duy trì khả năng tương thích với máy chủ bị lỗi thì chính sách này có thể được đặt thành "tls1.1". Đây là một giải pháp tạm thời và máy chủ cần được khắc phục nhanh chóng.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Nếu chính sách này được đặt thành chuỗi trống hoặc không được định cấu hình, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ không hiển thị tùy chọn tự động hoàn thành trong luồng đăng nhập của người dùng.
Nếu chính sách này được đặt thành chuỗi đại diện cho tên miền, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ hiển thị tùy chọn tự động hoàn thành trong lần đăng nhập của người dùng nhằm cho phép người dùng chỉ nhập tên người dùng của mình mà không có phần mở rộng tên miền. Người dùng có thể ghi đè phần mở rộng tên miền này.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Quyền khóa</translation>
<translation id="186719019195685253">Tác vụ sẽ thực hiện khi đạt độ trễ không hoạt động trong khi chạy bằng nguồn AC</translation>
<translation id="187819629719252111">Cho phép truy cập các tệp cục bộ trên máy bằng cách cho phép <ph name="PRODUCT_NAME" /> hiển thị các hộp thoại chọn tệp. Nếu bạn bật cài đặt này, người dùng có thể mở các hộp thoại chọn tệp như bình thường. Nếu bạn tắt cài đặt này, bất cứ khi nào người dùng thực hiện tác vụ kích hoạt hộp thoại chọn tệp (như nhập dấu trang, tải lên tệp, lưu liên kết, v.v..), một thông báo sẽ được hiển thị thay vào đó và người dùng được coi như đã nhấp Hủy trên hộp thoại chọn tệp. Nếu không thiết lập cài đặt này, người dùng có thể mở hộp thoại chọn tệp như bình thường.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Chỉ định múi giờ được sử dụng cho thiết bị. Người dùng có thể ghi đè múi giờ đã chỉ định cho phiên hiện tại. Tuy nhiên, khi đăng xuất, phiên được đặt trở về múi giờ đã chỉ định. Nếu giá trị không hợp lệ được cung cấp, chính sách sẽ vẫn được kích hoạt bằng cách sử dụng ''GMT". Nếu chuỗi trống được cung cấp, chính sách bị bỏ qua.
Nếu chính sách này không được sử dụng, múi giờ hiện đang hoạt động sẽ vẫn được sử dụng. Tuy nhiên, người dùng có thể thay đổi múi giờ này và thay đổi vẫn có hiệu lực. Do đó, thay đổi của một người dùng sẽ ảnh hưởng đến màn hình đăng nhập và tất cả người dùng khác.
Thiết bị mới khởi động với múi giờ được đặt thành "Hoa Kỳ/Thái Bình Dương".
Định dạng của giá trị tuân theo tên của múi giờ trong "Cơ sở dữ liệu múi giờ của IANA" (xem "https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database"). Đặc biệt, bạn có thể tham chiếu hầu hết các múi giờ theo "continent/large_city" hoặc "ocean/large_city".
Đặt chính sách này sẽ tắt hoàn toàn tính năng phân giải múi giờ tự động theo vị trí thiết bị. Thao tác này cũng ghi đè chính sách SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Cho phép tất cả các trang web chạy JavaScript</translation>
<translation id="193259052151668190">Danh sách cho phép các thiết bị USB có thể tách</translation>
<translation id="1933378685401357864">Hình nền</translation>
<translation id="1956493342242507974">Định cấu hình quản lý điện năng trên màn hình đăng nhập trong <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Chính sách này cho phép bạn định cấu hình cách <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hoạt động khi không có hoạt động nào của người dùng trong một khoảng thời gian khi màn hình đăng nhập đang hiển thị. Chính sách này kiểm soát nhiều cài đặt. Để biết từng vùng giá trị và ngữ nghĩa học của các cài đặt, hãy xem các chính sách tương ứng kiểm soát quản lý điện năng trong phiên. Sai lệch duy nhất so với các chính sách này là:
* Hành động thực hiện khi không hoạt động hoặc khi đóng nắp không thể kết thúc phiên.
* Hành động mặc định được thực hiện vào lúc không hoạt động khi chạy trên nguồn AC là để tắt.
Nếu cài đặt không được chỉ định, giá trị mặc định sẽ được sử dụng.
Nếu chính sách này không được thiết lập, các giá trị mặc định sẽ được sử dụng cho tất cả cài đặt.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Có cho phép chứng chỉ được cấp bởi mẩu neo đáng tin cậy cục bộ bị thiếu tiện ích subjectAlternativeName hay không</translation>
<translation id="1964634611280150550">Đã tắt chế độ ẩn danh</translation>
<translation id="1964802606569741174">Chính sách này không ảnh hưởng đến ứng dụng YouTube trên Android. Nếu bị buộc phải sử dụng Chế độ an toàn trên YouTube thì việc cài đặt ứng dụng YouTube trên Android sẽ không được cho phép.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Ghi đè chính sách trên bản dựng Gỡ lỗi của máy chủ truy cập từ xa.
Giá trị được phân tích cú pháp như từ điển JSON của tên chính sách đối với các ánh xạ giá trị chính sách.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Có thể tải xuống các phần tải dữ liệu tự động cập nhật trên <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> qua HTTP thay vì HTTPS. Điều này cho phép lưu vào cache qua HTTP thông suốt các tài nguyên đã tải xuống qua HTTP.
Nếu chính sách này được đặt thành true, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ cố gắng tải xuống các phần tải dữ liệu tự động cập nhật qua HTTP. Nếu chính sách được đặt thành false hoặc không được đặt, HTTPS sẽ không được sử dụng để tải xuống các phần tải dữ liệu tự động cập nhật.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Quản lý nguồn</translation>
<translation id="201557587962247231">Tần suất tải lên báo cáo trạng thái thiết bị</translation>
<translation id="2018836497795982119">Chỉ định khoảng thời gian tính bằng mili giây mà dịch vụ quản lý thiết bị được truy vấn về thông tin chính sách người dùng.
Đặt chính sách này sẽ ghi đè giá trị mặc định là 3 giờ. Các giá trị hợp lệ dành cho chính sách này nằm trong khoảng từ 1800000 (30 phút) tới 86400000 (1 ngày). Mọi giá trị không nằm trong khoảng này sẽ được giới hạn ở mức tương ứng. Nếu nền tảng hỗ trợ thông báo chính sách, độ trễ làm mới sẽ được đặt thành 24 giờ vì thông báo chính sách được kỳ vọng sẽ buộc làm mới tự động bất cứ khi nào chính sách thay đổi.
Không đặt chính sách này sẽ cho phép <ph name="PRODUCT_NAME" /> sử dụng giá trị mặc định là 3 giờ.
Xin lưu ý rằng nếu nền tảng hỗ trợ thông báo chính sách, độ trễ làm mới sẽ được đặt thành 24 giờ (bỏ qua tất cả các cài đặt mặc định và giá trị của chính sách này) vì thông báo chính sách được kỳ vọng sẽ buộc làm mới tự động bất cứ khi nào chính sách thay đổi, giúp việc làm mới thường xuyên hơn trở nên không cần thiết.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Định cấu hình tên miền được yêu cầu cho ứng dụng truy cập từ xa</translation>
<translation id="2030905906517501646">Từ khóa nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="203096360153626918">Chính sách này không ảnh hưởng đến các ứng dụng Android. Các ứng dụng đó sẽ có thể vào chế độ toàn màn hình ngay cả khi chính sách này được đặt thành <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Đã tắt máy in dành cho doanh nghiệp</translation>
<translation id="2063380907529983889">Kiểm soát máy in nào từ <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> được cung cấp cho người dùng.
Chỉ định chính sách truy cập nào được sử dụng cho cấu hình máy in số lượng lớn. Nếu chọn <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, thì tất cả máy in sẽ hiển thị. Nếu chọn <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, thì <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> sẽ được sử dụng để hạn chế truy cập vào những máy in đã chỉ định. Nếu chọn <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, thì <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> sẽ chỉ chỉ định những máy in có thể chọn được.
Nếu không đặt chính sách này, thì <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> sẽ được sử dụng làm mặc định.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Chỉ định các cơ chế xác thực HTTP mà <ph name="PRODUCT_NAME" /> hỗ trợ.
Các giá trị có thể có là 'basic', 'digest', 'ntlm' và 'negotiate'. Phân tách nhiều giá trị bằng dấu phẩy.
Nếu không thiết lập chính sách này, tất cả bốn cơ chế sẽ được sử dụng.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Chặn truy cập vào các trang web nằm ngoài gói nội dung</translation>
<translation id="2077129598763517140">Sử dụng chế độ tăng tốc phần cứng khi khả dụng</translation>
<translation id="2077273864382355561">Độ trễ tắt màn hình khi chạy trên nguồn pin</translation>
<translation id="2082205219176343977">Định cấu hình phiên bản Chrome tối thiểu được phép cho thiết bị.</translation>
<translation id="209586405398070749">Kênh ổn định</translation>
<translation id="2098658257603918882">Bật tính năng báo cáo sử dụng và dữ liệu liên quan đến sự cố</translation>
<translation id="2113068765175018713">Giới hạn thời gian hoạt động của thiết bị bằng cách tự động khởi động lại</translation>
<translation id="2127599828444728326">Cho phép thông báo trên các trang web này</translation>
<translation id="2131902621292742709">Độ trễ mờ màn hình khi chạy trên nguồn pin</translation>
<translation id="2134437727173969994">Cho phép khóa màn hình</translation>
<translation id="2137064848866899664">Nếu chính sách này được đặt, mỗi màn hình sẽ được xoay theo
hướng đã chỉ định mỗi khi khởi động lại và lần đầu tiên màn hình được kết nối
sau khi giá trị chính sách thay đổi. Người dùng có thể thay đổi chế độ
xoay màn hình thông qua trang cài đặt sau khi đăng nhập. Tuy nhiên,
cài đặt của họ sẽ bị giá trị chính sách ghi đè vào lần khởi động lại tiếp theo.
Chính sách này áp dụng cho cả màn hình chính và tất cả màn hình phụ.
Nếu chính sách chưa được đặt thì giá trị mặc định sẽ là 0 độ và người dùng
có thể thoải mái thay đổi giá trị đó. Trong trường hợp này, giá trị mặc định không
được áp dụng lại lúc khởi động lại.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Chính sách này cho phép <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bỏ qua bất kỳ proxy nào xác thực cổng cố định.
Chính sách này chỉ có hiệu lực nếu proxy được định cấu hình (ví dụ: thông qua chính sách, do người dùng thực hiện trong chrome://settings hoặc bằng các tiện ích).
Nếu bạn bật cài đặt này, mọi trang xác thực cổng cố định (tức là tất cả các trang web bắt đầu từ trang đăng nhập cổng cố định cho đến khi <ph name="PRODUCT_NAME" /> phát hiện kết nối Internet thành công) sẽ hiển thị trong một cửa sổ riêng biệt bỏ qua tất cả các cài đặt và các hạn chế của chính sách đối với người dùng hiện tại.
Nếu bạn tắt cài đặt này hoặc không thiết lập cài đặt, thì mọi trang xác thực cổng cố định sẽ hiển thị trong tab trình duyệt mới (thông thường), sử dụng cài đặt proxy của người dùng hiện tại.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Định cấu hình các chính sách cho <ph name="PRODUCT_NAME" />, một tính năng cho phép người dùng gửi nội dung của các tab, trang web hoặc màn hình từ trình duyệt đến màn hình và hệ thống âm thanh từ xa.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Độ trễ lúc không sử dụng khi chạy trên nguồn AC</translation>
<translation id="2170233653554726857">Bật tối ưu hóa WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Khi chính sách này được đặt, tính năng phát hiện múi giờ tự động sẽ là một trong những cách sau đây tùy thuộc vào giá trị của cài đặt:
Nếu được đặt thành TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, người dùng có thể kiểm soát tính năng phát hiện múi giờ tự động bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát thông thường trong chrome://settings.
Nếu được đặt thành TimezoneAutomaticDetectionDisabled, các biện pháp kiểm soát múi giờ tự động trong chrome://settings sẽ bị tắt. Tính năng phát hiện múi giờ tự động sẽ luôn được tắt.
Nếu được đặt thành TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, các biện pháp kiểm soát múi giờ trong chrome://settings sẽ bị tắt. Tính năng phát hiện múi giờ tự động sẽ luôn được bật. Phát hiện múi giờ sẽ sử dụng phương pháp chỉ IP để phân giải vị trí.
Nếu được đặt thành TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, các biện pháp kiểm soát múi giờ trong chrome://settings sẽ bị tắt. Tính năng phát hiện múi giờ tự động sẽ luôn được bật. Danh sách các điểm truy cập Wi-Fi hiển thị sẽ luôn được gửi tới máy chủ API vị trí địa lý để phát hiện múi giờ chi tiết.
Nếu được đặt thành TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, các biện pháp kiểm soát múi giờ trong chrome://settings sẽ bị tắt. Tính năng phát hiện múi giờ tự động sẽ luôn được bật. Thông tin vị trí (như các điểm truy cập Wi-Fi, Tháp di động có thể truy cập, GPS) sẽ được gửi tới máy chủ để phát hiện múi giờ chi tiết.
Nếu chính sách này không được đặt, tính năng sẽ hoạt động như thể TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide được đặt.
Nếu chính sách SystemTimezone được đặt, tính năng này sẽ ghi đè chính sách này. Trong trường hợp này, tính năng phát hiện múi giờ tự động bị tắt hoàn toàn.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Buộc sử dụng ít nhất Chế độ hạn chế trung bình trên YouTube</translation>
<translation id="2183294522275408937">Cài đặt này kiểm soát tần suất màn hình khóa yêu cầu nhập mật khẩu để tiếp tục sử dụng mở khóa nhanh. Mỗi khi truy cập màn hình khóa, nếu mục nhập mật khẩu cuối cùng không thuộc cài đặt này, thì tính năng mở khóa nhanh sẽ không khả dụng khi truy cập màn hình khóa. Nếu người dùng ở trên màn hình khóa quá khoảng thời gian này, mật khẩu sẽ được yêu cầu vào lần tiếp theo người dùng nhập sai mã hoặc truy cập lại màn hình khóa, tùy theo trường hợp nào đến trước.
Nếu cài đặt này được định cấu hình, người dùng sử dụng mở khóa nhanh sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu vào màn hình khóa tùy theo cài đặt này.
Nếu cài đặt này không được định cấu hình, người dùng sử dụng mở khóa nhanh sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu vào màn hình khóa hàng ngày.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Chính sách này không dùng trong M61 nữa, vui lòng sử dụng EcryptfsMigrationStrategy.
Chỉ định cách thiết bị đã có sẵn ecryptfs sẽ hoạt động và cần chuyển đổi sang mã hóa ext4..
Nếu bạn đặt chính sách này thành 'DisallowArc', các ứng dụng Android sẽ bị tắt cho tất cả người dùng trên thiết bị (bao gồm cả những người dùng đã có mã hóa ext4) và sẽ không có người dùng nào bị đề nghị di chuyển từ ecryptfs sang mã hóa ext4.
Nếu bạn đặt chính sách này thành 'AllowMigration', người dùng có thư mục gốc ecryptf sẽ được đề nghị di chuyển các thư mục này sang mã hóa ext4 nếu cần (hiện tại, khi Android N đã có sẵn trên thiết bị).
Chính sách này không áp dụng cho các ứng dụng kiosk - các ứng dụng này sẽ được di chuyển tự động. Nếu bạn không đặt chính sách này, thiết bị sẽ hoạt động giống như khi bạn chọn 'DisallowArc'.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Định cấu hình danh sách cho phép nhắn tin gốc</translation>
<translation id="2204753382813641270">Kiểm soát tự động ẩn giá</translation>
<translation id="2208976000652006649">Tham số cho URL tìm kiếm sử dụng POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Cài đặt thông báo mặc định</translation>
<translation id="2231817271680715693">Nhập lịch sử duyệt từ trình duyệt mặc định trong lần chạy đầu tiên</translation>
<translation id="2236488539271255289">Không cho phép bất kỳ trang web nào lưu dữ liệu trên máy</translation>
<translation id="2240879329269430151">Cho phép bạn đặt liệu các trang web có được phép hiển thị cửa sổ bật lên hay không. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối hiển thị cửa sổ bật lên đối với tất cả các trang web.
Nếu không thiết lập chính sách này, 'BlockPopups' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi cài đặt này.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Chính sách này định cấu hình bật bàn phím ảo làm thiết bị nhập liệu trên ChromeOS. Người dùng không thể ghi đè chính sách này.
Nếu chính sách này được đặt thành true, bàn phím ảo trên màn hình sẽ luôn được bật.
Nếu được đặt thành false, bàn phím ảo trên màn hình sẽ luôn bị tắt.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách. Tuy nhiên, người dùng sẽ vẫn có thể bật/tắt bàn phím trên màn hình trợ năng. Bàn phím này được ưu tiên hơn bàn phím ảo do chính sách này kiểm soát. Hãy xem chính sách |VirtualKeyboardEnabled| để kiểm soát bàn phím trên màn hình trợ năng.
Nếu chính sách này không được đặt, bàn phím trên màn hình lúc đầu bị tắt nhưng người dùng có thể bật lại bất kỳ lúc nào. Các quy tắc suy nghiệm cũng có thể được sử dụng để quyết định thời điểm hiển thị bàn phím.</translation>
<translation id="228659285074633994">Chỉ định thời lượng không có thao tác nhập của người dùng mà sau thời lượng đó, hộp thoại cảnh báo sẽ hiển thị khi chạy trên nguồn AC.
Khi được đặt, chính sách này sẽ chỉ định thời lượng mà người dùng phải duy trì ở trạng thái không sử dụng trước khi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hiển thị hộp thoại cảnh báo thông báo cho người dùng rằng hành động dành cho việc không sử dụng sắp được thực hiện.
Khi chính sách này không được đặt, không có hộp thoại cảnh báo nào được hiển thị.
Giá trị của chính sách được chỉ định theo mili giây. Các giá trị được giới hạn ở mức nhỏ hơn hoặc bằng thời gian chờ khi không sử dụng.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> có thể sử dụng dịch vụ web của Google để giúp giải quyết các lỗi chính tả. Nếu cài đặt này được bật thì dịch vụ này sẽ luôn được sử dụng. Nếu cài đặt này bị tắt thì dịch vụ này sẽ không bao giờ được sử dụng.
Kiểm tra lỗi chính tả có thể vẫn được thực hiện bằng từ điển đã tải xuống; chính sách này chỉ kiểm soát việc sử dụng dịch vụ trực tuyến.
Nếu cài đặt này không được định cấu hình thì người dùng có thể chọn xem liệu dịch vụ kiểm tra lỗi chính tả có được sử dụng hay không.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Video đang phát trong các ứng dụng Android không được xem xét ngay cả khi chính sách này được đặt thành <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Định cấu hình trang Tab mới mặc định trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Chỉ định danh sách plugin được phép</translation>
<translation id="2303795211377219696">Bật tính năng Tự động điền cho thẻ tín dụng</translation>
<translation id="2309390639296060546">Cài đặt vị trí địa lý mặc định</translation>
<translation id="2312134445771258233">Cho phép bạn định cấu hình các trang được tải khi khởi động. Nội dung của danh sách 'Các URL được mở khi khởi động' bị bỏ qua trừ khi bạn chọn 'Mở danh sách các URL' trong' Tác vụ khi khởi động'.</translation>
<translation id="2334591568684482454">Định cấu hình tính sẵn sàng và hành vi của chức năng cập nhật chương trình cơ sở <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Bạn có thể chỉ định từng cài đặt trong thuộc tính JSON:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Nếu đặt chính sách này thành <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, thì người dùng có thể kích hoạt luồng powerwash để cài đặt một bản cập nhật chương trình cơ sở <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Nếu không đặt chính sách này, thì chức năng cập nhật chương trình cơ sở <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> sẽ không hoạt động.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu url chỉ định những trang web được phép hiển thị hình ảnh.
Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung từ chính sách 'DefaultImagesSetting' nếu chính sách này được thiết lập hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Thời gian chờ trước khi tự động đăng nhập vào phiên công khai.
Nếu chính sách |DeviceLocalAccountAutoLoginId| không được đặt, chính sách này sẽ không có hiệu lực. Ngược lại:
Nếu được đặt, chính sách này sẽ xác định thời lượng không có hoạt động của người dùng phải trôi qua trước khi tự động đăng nhập vào phiên công khai theo chỉ định của chính sách |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Nếu chính sách này không được đặt, 0 mili giây sẽ được sử dụng làm thời gian chờ.
Chính sách này được chỉ định theo mili giây.</translation>
<translation id="237494535617297575">Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu url chỉ định những trang web được phép hiển thị thông báo.
Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung từ chính sách 'DefaultCookiesSetting' nếu chính sách này được thiết lập hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Cho phép khóa chế độ thức màn hình</translation>
<translation id="2411919772666155530">Chặn thông báo trên các trang web này</translation>
<translation id="2418507228189425036">Tắt lưu lịch sử trình duyệt trong <ph name="PRODUCT_NAME" /> và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.
Nếu cài đặt này được bật thì lịch sử duyệt web sẽ không được lưu. Cài đặt này cũng sẽ tắt đồng bộ hóa tab.
Nếu cài đặt này bị tắt hoặc không được đặt thì lịch sử duyệt web sẽ được lưu.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Ghi đè quy tắc chọn máy in mặc định trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Chính sách này xác định quy tắc chọn máy in mặc định trong <ph name="PRODUCT_NAME" />. Điều này xảy ra vào lần đầu tiên chức năng in được sử dụng với một cấu hình.
Khi chính sách này được đặt, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ cố gắng tìm máy in khớp với tất cả các thuộc tính đã chỉ định và chọn thiết bị đó làm máy in mặc định. Máy in đầu tiên được tìm thấy phù hợp với chính sách sẽ được chọn, trong trường hợp kết quả trùng khớp không phải duy nhất, có thể chọn bất kỳ máy in trùng khớp nào tùy thuộc vào thứ tự mà máy in được tìm thấy.
Nếu chính sách này chưa được đặt hoặc không tìm thấy máy in trùng khớp trong khoảng thời gian chờ thì máy in sẽ được đặt mặc định thành máy in PDF tích hợp hoặc không có máy in nào được chọn khi không có máy in PDF.
Giá trị này được phân tích cú pháp là đối tượng JSON tuân theo giản đồ sau đây:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Whether to limit the search of the matching printer to a specific set of printers.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regular expression to match printer id.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regular expression to match printer display name.",
"type": "string"
}
}
}
Máy in đã kết nối với <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> được coi là <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, các máy in còn lại được phân loại là <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Bỏ qua một trường nghĩa là tất cả các giá trị trùng khớp, chẳng hạn như không chỉ rõ kết nối, sẽ làm cho chế độ Xem trước bản in bắt đầu tìm tất cả các loại máy in, cục bộ và trên đám mây.
Mẫu biểu thức thông thường phải tuân thủ cú pháp JavaScript RegExp và kết quả trùng khớp có phân biệt chữ hoa-thường.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Bật tính năng Instant của <ph name="PRODUCT_NAME" /> và chặn người dùng thay đổi cài đặt này.
Nếu bạn bật cài đặt này, tính năng Instant của <ph name="PRODUCT_NAME" /> được bật.
Nếu bạn tắt cài đặt này, tính năng Instant của <ph name="PRODUCT_NAME" /> bị tắt.
Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này.
Nếu cài đặt này không được đặt, người dùng có thể quyết định sử dụng chức năng này hay không.
Cài đặt này đã bị xóa khỏi phiên bản <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 và các phiên bản cao hơn.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Cho phép đăng nhập vào <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Bật phím tắt bailout cho tự động đăng nhập.
Nếu chính sách này chưa được đặt hoặc được đặt thành True và tài khoản trong thiết bị được định cấu hình cho tự động đăng nhập không trễ, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ đặt phím tắt là Ctrl+Alt+S để bỏ qua tự động đăng nhập và hiển thị màn hình đăng nhập.
Nếu chính sách này được đặt thành False thì không thể bỏ qua tự động đăng nhập không trễ (nếu được định cấu hình).</translation>
<translation id="2463365186486772703">Ngôn ngữ của ứng dụng</translation>
<translation id="2466131534462628618">Xác thực cổng cố định bỏ qua proxy</translation>
<translation id="2482676533225429905">Nhắn tin gốc</translation>
<translation id="2483146640187052324">Dự đoán tác vụ mạng trên kết nối mạng bất kỳ</translation>
<translation id="2486371469462493753">Tắt buộc thực thi yêu cầu Tính minh bạch của chứng chỉ cho các URL được liệt kê.
Chính sách này cho phép chứng chỉ cho tên máy chủ trong URL được chỉ định không bị tiết lộ qua Tính minh bạch của chứng chỉ. Điều này cho phép các chứng chỉ lẽ ra không được tin cậy vì không được tiết lộ công khai một cách thích hợp, vẫn tiếp tục được sử dụng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến việc phát hiện các chứng chỉ bị sử dụng sai cho các máy chủ này trở nên khó khăn hơn.
Mẫu URL được định dạng theo https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Tuy nhiên, vì chứng chỉ có giá trị cho tên máy chủ đã cho độc lập với giao thức, cổng hoặc đường dẫn nên chỉ phần tên máy chủ của URL mới được xem xét. Không hỗ trợ các máy chủ trong tên có ký tự đại diện.
Nếu chính sách không được đặt, mọi chứng chỉ được yêu cầu phải tiết lộ qua Tính minh bạch của chứng chỉ sẽ bị coi là không đáng tin cậy nếu không được tiết lộ theo chính sách Tính minh bạch của chứng chỉ.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Bật lời nhắc về cấu hình mạng khi ngoại tuyến.
Nếu chính sách này chưa được đặt hoặc được đặt thành Đúng đồng thời tài khoản trên thiết bị được định cấu hình để tự động đăng nhập mà không có độ trễ và thiết bị không có quyền truy cập Internet, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ hiển thị lời nhắc về cấu hình mạng.
Nếu chính sách này được đặt thành Sai, thông báo lỗi sẽ được hiển thị thay vì lời nhắc về cấu hình mạng.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Luôn tự động ẩn giá</translation>
<translation id="2514328368635166290">Chỉ định URL biểu tượng yêu thích của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định.
Chính sách này là tùy chọn. Nếu không thiết lập chính sách này, sẽ không có biểu tượng nào được hiển thị cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Chính sách này chỉ được áp dụng nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Bật in trong <ph name="PRODUCT_NAME" /> và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.
Nếu cài đặt này được bật hoặc không được định cấu hình, người dùng có thể in.
Nếu cài đặt này bị tắt, người dùng không thể in từ <ph name="PRODUCT_NAME" />. In bị tắt trong menu cờ lê, tiện ích, ứng dụng JavaScript, v.v. <ph name="PRODUCT_NAME" /> trong khi in. Để biết ví dụ, ứng dụng Flash nhất định có tùy chọn in trong menu ngữ cảnh, không chịu sự điều chỉnh của chính sách này.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Cho phép phát âm thanh</translation>
<translation id="2521581787935130926">Hiển thị lối tắt ứng dụng trong thanh dấu trang</translation>
<translation id="2529700525201305165">Hạn chế người dùng được phép đăng nhập vào <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2529880111512635313">Định cấu hình danh sách các ứng dụng và tiện ích buộc phải cài đặt</translation>
<translation id="253135976343875019">Thời gian chờ cảnh báo trạng thái không sử dụng khi chạy trên nguồn AC</translation>
<translation id="2552966063069741410">Múi giờ</translation>
<translation id="2562339630163277285">Chỉ định URL của công cụ tìm kiếm được sử dụng để cung cấp kết quả tức thì. URL phải chứa chuỗi <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />. Chuỗi này sẽ được thay thế tại thời điểm truy vấn bằng văn bản mà người dùng đã nhập từ trước tới nay.
Chính sách này là tùy chọn. Nếu không được đặt, sẽ không có kết quả tìm kiếm tức thì nào được cung cấp.
Có thể chỉ định URL kết quả tức thì của Google dưới dạng: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Chính sách này chỉ được áp dụng nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Nếu chính sách này được đặt thành false, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ tắt Bluetooth và người dùng không thể bật trở lại.
Nếu chính sách này được đặt thành true hoặc không được đặt, người dùng sẽ có thể bật hoặc tắt Bluetooth theo ý muốn.
Nếu chính sách này được đặt, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách.
Sau khi bật Bluetooth, người dùng cần đăng xuất và đăng nhập lại để các thay đổi có hiệu lực (không cần thực hiện điều này khi tắt Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Bật hoặc tắt proxy nén dữ liệu và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.
Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này.
Nếu chính sách này không được đặt, sẽ có tính năng proxy nén dữ liệu để người dùng chọn có sử dụng hay không.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Đặt <ph name="PRODUCT_NAME" /> làm trình duyệt mặc định</translation>
<translation id="2592091433672667839">Khoảng thời gian không hoạt động trước khi trình bảo vệ màn hình hiển thị trên màn hình đăng nhập ở chế độ bán lẻ</translation>
<translation id="2623014935069176671">Đợi hoạt động người dùng đầu tiên</translation>
<translation id="262740370354162807">Cho phép gửi tài liệu tới <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Bật tính năng phản hồi bằng giọng nói</translation>
<translation id="2646290749315461919">Cho phép bạn đặt liệu các trang web có được phép theo dõi vị trí thực của người dùng hay không. Theo dõi vị trí thực của người dùng có thể được cho phép theo mặc định, từ chối theo mặc định hoặc người dùng có thể được hỏi mỗi lần trang web yêu cầu cung cấp vị trí thực.
Nếu không thiết lập chính sách này, 'AskGeolocation' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi cài đặt này.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Hành động sẽ thực hiện khi người dùng đóng nắp</translation>
<translation id="2655233147335439767">Chỉ định URL của công cụ tìm kiếm được sử dụng khi thực hiện tìm kiếm mặc định. URL phải chứa chuỗi '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />'. Chuỗi này sẽ được thay thế tại thời điểm truy vấn bằng các cụm từ người dùng đang tìm kiếm.
Có thể chỉ định URL tìm kiếm của Google dưới dạng: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Phải đặt tùy chọn này khi chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật và sẽ chỉ được áp dụng nếu chính sách này được bật.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Không bao giờ sử dụng proxy</translation>
<translation id="267596348720209223">Chỉ định các mã hóa ký tự được nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm hỗ trợ. Mã hóa là các tên trang mã như UTF-8, GB2312 và ISO-8859-1. Các mã này được thử theo thứ tự cung cấp.
Chính sách này là tùy chọn. Nếu không thiết lập, mặc định được sử dụng sẽ là UTF-8.
Chính sách này chỉ được áp dụng nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Tắt Drive trong ứng dụng Tệp <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="268577405881275241">Bật tính năng proxy nén dữ liệu</translation>
<translation id="2731627323327011390">Tắt sử dụng chứng chỉ <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> đối với ứng dụng ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Ẩn ứng dụng Cửa hàng Chrome trực tuyến và liên kết chân trang khỏi Trang tab mới và trình chạy ứng dụng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Khi chính sách này được đặt thành true, các biểu tượng sẽ bị ẩn. 
Khi chính sách này được đặt thành false hoặc không được định cấu hình, các biểu tượng sẽ hiển thị.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Đăng ký trình xử lý giao thức</translation>
<translation id="2746016768603629042">Chính sách này không được hỗ trợ, thay vào đó hãy sử dụng DefaultJavaScriptSetting.
Có thể được sử dụng để tắt JavaScript trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu cài đặt này tắt, các trang web không thể sử dụng JavaScript và người dùng không thể thay đổi cài đặt đó.
Nếu cài đặt này bật hoặc không được thiết lập, các trang web có thể sử dụng JavaScript nhưng người dùng có thể thay đổi cài đặt đó.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Hạn chế phạm vi của cổng UDP cục bộ do WebRTC sử dụng</translation>
<translation id="2757054304033424106">Các loại tiện ích/ứng dụng được phép cài đặt</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kiểm soát hoạt động của người dùng trong một phiên đa cấu hình</translation>
<translation id="2761483219396643566">Thời gian chờ cảnh báo trạng thái không sử dụng khi chạy trên nguồn pin</translation>
<translation id="2762164719979766599">Chỉ định danh sách tài khoản trong thiết bị được hiển thị trên màn hình đăng nhập.
Mỗi mục nhập trong danh sách chỉ định một định danh, được sử dụng nội bộ để cho biết riêng các tài khoản trong thiết bị khác nhau.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Chỉ định các máy in mà người dùng có thể sử dụng.
Chỉ sử dụng chính sách này nếu đã chọn <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> cho <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Nếu bạn sử dụng chính sách này, thì chỉ những máy in có id phù hợp với các giá trị trong chính sách này mới được cung cấp cho người dùng. Các id này phải tương ứng với các mục nhập trong tệp đã chỉ định trong <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Định cấu hình tên miền bắt buộc cho máy chủ truy cập từ xa</translation>
<translation id="2787173078141616821">Báo cáo thông tin về trạng thái của Android</translation>
<translation id="2801230735743888564">Cho phép người dùng chơi trò chơi trứng khủng long Phục sinh khi thiết bị ngoại tuyến.
Nếu chính sách này được đặt thành False, người dùng sẽ không thể chơi trò chơi trứng khủng long Phục sinh khi thiết bị đang ngoại tuyến. Nếu cài đặt này được đặt thành True, người dùng được phép chơi trò chơi khủng long. Nếu chính sách này không được đặt, người dùng không được phép chơi trò chơi trứng khủng long Phục sinh trên Chrome OS đã đăng ký nhưng được phép chơi trong những trường hợp khác.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Cho phép tất cả các trang web hiển thị cửa sổ bật lên</translation>
<translation id="2808013382476173118">Cho phép sử dụng máy chủ STUN khi máy khách từ xa cố gắng thiết lập kết nối với máy tính này.
Nếu cài đặt này được bật, máy khách từ xa có thể phát hiện và kết nối với máy tính này ngay cả khi chúng bị tường lửa chia cách.
Nếu cài đặt này bị tắt và kết nối UDP đi bị lọc bởi tường lửa, máy tính này sẽ chỉ cho phép kết nối từ các máy khách trong mạng cục bộ.
Nếu không đặt chính sách này, cài đặt này sẽ được bật.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Vị trí sổ đăng ký Windows cho các ứng dụng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Bật chế độ Ẩn danh</translation>
<translation id="2838830882081735096">Không cho phép di chuyển dữ liệu và ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Cho phép sử dụng Chạm để tìm kiếm trong chế độ xem nội dung của <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu bạn bật cài đặt này, người dùng có thể sử dụng Chạm để tìm kiếm và họ có thể chọn tắt hoặc bật tính năng này.
Nếu bạn tắt cài đặt này, Chạm để tìm kiếm sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Nếu bạn không đặt chính sách này, điều này tương đương với việc bạn đã bật chính sách này, hãy xem mô tả ở trên.</translation>
<translation id="285480231336205327">Bật chế độ tương phản cao</translation>
<translation id="2854919890879212089">Cài đặt <ph name="PRODUCT_NAME" /> để chọn máy in có sẵn trong hệ thống làm máy in mặc định trong mục Xem trước bản in thay cho máy in đã sử dụng gần đây nhất.
Nếu bạn tắt cài đặt này hoặc không đặt giá trị, tính năng Xem trước bản in sẽ chọn máy in đã sử dụng gần đây nhất làm máy in mặc định.
Nếu bạn bật cài đặt này, tính năng Xem trước bản in sẽ chọn máy in có sẵn trong hệ điều hành làm máy in mặc định.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Tắt</translation>
<translation id="2874209944580848064">Lưu ý dành cho thiết bị <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hỗ trợ ứng dụng Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Tắt tra cứu CNAME khi thỏa thuận xác thực Kerberos</translation>
<translation id="2884728160143956392">Cho phép cookie chỉ trong phiên trên các trang web này</translation>
<translation id="2893546967669465276">Gửi nhật ký hệ thống đến máy chủ quản lý</translation>
<translation id="2899002520262095963">Các ứng dụng Android có thể sử dụng cấu hình mạng và chứng chỉ CA được đặt qua chính sách này nhưng không có quyền truy cập vào một số tùy chọn cấu hình.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Danh sách tiện ích trong AppPack</translation>
<translation id="2908277604670530363">Số lượng tối đa kết nối đồng thời tới máy chủ proxy</translation>
<translation id="2956777931324644324">Chính sách này ngừng hoạt động kể từ phiên bản 36 của <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Chỉ định xem có cần bật tiện ích chứng chỉ giới hạn miền TLS hay không.
Cài đặt này được sử dụng để bật tiện ích chứng chỉ giới hạn miền TLS dành cho thử nghiệm. Cài đặt thử nghiệm này sẽ bị xóa trong tương lai.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Không cho phép bất kỳ trang web nào yêu cầu quyền truy cập vào thiết bị Bluetooth qua API Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Loại tài khoản để xác thực <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Quy tắc bỏ qua proxy</translation>
<translation id="2960691910306063964">Bật hoặc tắt xác thực không có mã PIN cho các máy chủ truy cập từ xa</translation>
<translation id="2976002782221275500">Chỉ định khoảng thời gian không có thao tác nhập của người dùng mà sau khoảng thời gian đó màn hình bị mờ đi khi chạy trên nguồn pin.
Khi được đặt thành một giá trị lớn hơn không, chính sách này chỉ định khoảng thời gian mà người dùng phải duy trì chế độ không sử dụng trước khi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> làm mờ màn hình.
Khi chính sách này được đặt thành không, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> không làm mờ màn hình khi người dùng ở chế độ không sử dụng.
Khi chính sách này không được đặt, khoảng thời gian mặc định sẽ được sử dụng.
Phải chỉ định giá trị chính sách bằng mili giây. Các giá trị được giới hạn ở mức nhỏ hơn hoặc bằng độ trễ tắt màn hình (nếu được đặt) và độ trễ khi không sử dụng.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Bật ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Kiểm soát việc sử dụng API Web Bluetooth</translation>
<translation id="3001534538097271560">Đặt chính sách này thành false sẽ ngăn người dùng chọn gửi nội dung trang và thông tin hệ thống nhất định tới máy chủ Google. Nếu cài đặt này là true hoặc không được định cấu hình, thì người dùng sẽ được phép gửi nội dung trang và thông tin hệ thống nhất định tới dịch vụ Duyệt web an toàn nhằm giúp phát hiện các ứng dụng cũng như trang web nguy hiểm.
Hãy xem https://developers.google.com/safe-browsing để biết thêm thông tin về Duyệt web an toàn.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Đưa các ứng dụng ghi chú được phép trên màn hình khóa của <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> vào danh sách cho phép</translation>
<translation id="3030000825273123558">Bật báo cáo số liệu</translation>
<translation id="3034580675120919256">Cho phép bạn đặt liệu các trang web có được phép chạy JavaScript hay không. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối chạy JavaScript đối với tất cả các trang web.
Nếu không thiết lập chính sách này, 'AllowJavaScript' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi cài đặt này.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Tiếp tục chạy các ứng dụng dưới nền khi <ph name="PRODUCT_NAME" /> bị đóng</translation>
<translation id="3046192273793919231">Gửi gói mạng tới máy chủ quản lý để theo dõi trạng thái trực tuyến</translation>
<translation id="3048744057455266684">Nếu chính sách này được đặt và URL tìm kiếm được đề xuất từ thanh địa chỉ có chứa tham số này trong chuỗi truy vấn hoặc trong số nhận dạng phân đoạn, thì đề xuất sẽ hiển thị cụm từ tìm kiếm và nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm thay vì URL tìm kiếm thô.
Chính sách này là tùy chọn. Nếu không được đặt, sẽ không có thay thế cụm từ tìm kiếm nào được thực hiện.
Chính sách này chỉ được lưu tâm nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Cho phép tắt tối ưu hóa WPAD (Tự động phát hiện proxy web) trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu bạn đặt chính sách này thành false, tối ưu hóa WPAD sẽ bị tắt, điều này khiến <ph name="PRODUCT_NAME" /> phải đợi trong khoảng thời gian lâu hơn đối với máy chủ WPAD dựa trên DNS. Nếu bạn không đặt hoặc nếu bạn bật chính sách này, tối ưu hóa WPAD sẽ được bật.
Bất kể bạn có đặt chính sách này hay không hoặc cách bạn đặt chính sách này, người dùng cũng không thể thay đổi cài đặt tối ưu hóa WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Trình bảo vệ màn hình được sử dụng trên màn hình đăng nhập ở chế độ bán lẻ</translation>
<translation id="3072847235228302527">Đặt Điều khoản dịch vụ cho một tài khoản cục bộ trên thiết bị</translation>
<translation id="3086995894968271156">Định cấu hình Bộ thu Google Cast trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Danh sách plugin được kích hoạt</translation>
<translation id="3101501961102569744">Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy</translation>
<translation id="3117676313396757089">Cảnh báo: DHE sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi <ph name="PRODUCT_NAME" /> sau phiên bản 57 (khoảng tháng 3 năm 2017) và chính sách này sẽ ngừng hoạt động sau đó.
Nếu chính sách này không được đặt hoặc được đặt thành false thì bộ mã hóa DHE trong TLS sẽ không được bật. Ngoài ra, chính sách có thể được đặt thành true để bật bộ mã hóa DHE và duy trì khả năng tương thích với các máy chủ lỗi thời. Đây là một biện pháp tạm thời và cần phải định cấu hình lại máy chủ.
Nên di chuyển máy chủ sang bộ mã hóa ECDHE. Nếu các bộ mã hóa này không khả dụng, hãy đảm bảo bộ mã hóa sử dụng trao đổi khóa RSA được bật.</translation>
<translation id="316778957754360075">Cài đặt này đã bị xóa kể từ phiên bản <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29. Phương thức được đề xuất để thiết lập bộ sưu tập tiện ích/ứng dụng được tổ chức lưu trữ là đưa trang web lưu trữ gói CRX vào ExtensionInstallSources và đặt liên kết tải xuống trực tiếp vào trong các gói trên trang web. Có thể tạo trình chạy cho trang web đó bằng chính sách ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">kể từ phiên bản <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Các ứng dụng Android không thể truy cập vào khóa công ty. Chính sách này không ảnh hưởng đến các ứng dụng đó.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Cho phép bạn chỉ định máy chủ proxy được <ph name="PRODUCT_NAME" /> sử dụng và không cho người dùng thay đổi cài đặt proxy.
Nếu bạn cho không bao giờ sử dụng máy chủ proxy và luôn kết nối trực tiếp, tất cả các tùy chọn khác đều được bỏ qua.
Nếu bạn chọn sử dụng cài đặt proxy hệ thống, tất cả các tùy chọn khác đều được bỏ qua.
Nếu bạn chọn tự động phát hiện máy chủ proxy, tất cả các tùy chọn khác đều được bỏ qua.
Nếu chọn chế độ proxy máy chủ cố định, bạn có thể chỉ định thêm các tùy chọn khác trong 'Địa chỉ hoặc URL của máy chủ proxy' và 'Danh sách quy tắc bỏ qua proxy được phân cách bằng dấu phẩy'. Chỉ máy chủ proxy HTTP có mức ưu tiên cao nhất mới khả dụng đối với các ứng dụng ARC.
Nếu chọn sử dụng tập lệnh proxy .pac, bạn phải chỉ định URL cho tập lệnh trong 'URL tới một tệp .pac proxy'.
Để biết thêm ví dụ cụ thể, hãy truy cập:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Nếu bạn bật cài đặt này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> và các ứng dụng ARC sẽ bỏ qua tất cả các tùy chọn liên quan đến proxy được chỉ định từ dòng lệnh.
Việc không đặt chính sách này sẽ cho phép người dùng tự chọn cài đặt proxy.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Mở tối đa cửa sổ trình duyệt đầu tiên trong lần chạy đầu tiên</translation>
<translation id="3213821784736959823">Kiểm soát xem máy khách DNS tích hợp có được sử dụng trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu chính sách được đặt thành đúng, máy khách DNS tích hợp sẽ được sử dụng, nếu có sẵn.
Nếu chính sách được đặt thành sai, máy khách DNS tích hợp sẽ không bao giờ được sử dụng.
Nếu chính sách không được đặt, người dùng sẽ có thể thay đổi để máy khách DNS tích hợp được sử dụng hay không bằng cách chỉnh sửa Chrome://flags hoặc chỉ định một cờ dòng lệnh.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Chính sách này nếu được bật sẽ buộc trang chủ phải được nhập từ trình duyệt mặc định hiện tại.
Nếu tắt chính sách này, trang chủ sẽ không được nhập.
Nếu không thiết lập chính sách này, người dùng có thể được hỏi có nhập hay không hoặc quá trình nhập có thể diễn ra tự động.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Chế độ ẩn danh khả dụng</translation>
<translation id="3220624000494482595">Nếu ứng dụng kiosk là một ứng dụng Android thì ứng dụng này không có quyền kiểm soát đối với phiên bản <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ngay cả khi chính sách này được đặt thành <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Mẫu URL để cho phép cài đặt tiện ích, ứng dụng và tập lệnh người dùng từ</translation>
<translation id="3240609035816615922">Chính sách truy cập vào cấu hình máy in.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Chỉ định khoảng thời gian không có thao tác nhập của người dùng mà sau khoảng thời gian đó màn hình bị mờ đi khi chạy trên nguồn AC.
Khi được đặt thành một giá trị lớn hơn không, chính sách này chỉ định khoảng thời gian mà người dùng phải duy trì chế độ không sử dụng trước khi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> làm mờ màn hình.
Khi chính sách này được đặt thành không, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> không làm mờ màn hình khi người dùng ở chế độ không sử dụng.
Khi chính sách này không được đặt, khoảng thời gian mặc định sẽ được sử dụng.
Phải chỉ định giá trị chính sách bằng mili giây. Các giá trị được giới hạn ở mức nhỏ hơn hoặc bằng độ trễ tắt màn hình (nếu được đặt) và độ trễ khi không sử dụng.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Mã hóa của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="3273221114520206906">Cài đặt JavaScript mặc định</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kênh phát hành</translation>
<translation id="3292147213643666827">Cho phép <ph name="PRODUCT_NAME" /> hoạt động như một proxy giữa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> và các máy in kế thừa kết nối với máy.
Nếu cài đặt này được bật hoặc không được định cấu hình, người dùng có thể bật proxy máy in máy chủ ảo bằng cách xác thực bằng tài khoản Google của họ.
Nếu cài đặt này được bật, người dùng không thể bật proxy và máy sẽ không được phép chia sẻ máy in với <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Bật kết thúc quá trình trong Trình quản lý tác vụ</translation>
<translation id="3307746730474515290">Kiểm soát các loại ứng dụng/tiện ích được phép cài đặt và giới hạn truy cập thời gian chạy.
Cài đặt này liệt kê các loại tiện ích/ứng dụng được cho phép có thể cài đặt được trong <ph name="PRODUCT_NAME" /> và loại máy chủ lưu trữ mà chúng có thể tương tác. Giá trị là một danh sách chuỗi, mỗi chuỗi phải là một trong số loại sau: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". Xem tài liệu về tiện ích <ph name="PRODUCT_NAME" /> để biết thêm thông tin về các loại này.
Xin lưu ý rằng chính sách này cũng ảnh hưởng đến tiện ích và ứng dụng được buộc cài đặt qua ExtensionInstallForcelist.
Nếu cài đặt này được định cấu hình, tiện ích/ứng dụng có loại không nằm trong danh sách sẽ không được cài đặt.
Nếu cài đặt này không được định cấu hình, không có giới hạn về loại tiện ích/ứng dụng được chấp nhận nào được đặt ra.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu URL chỉ định những trang web được phép sử dụng tạo khóa. Nếu một mẫu URL nằm trong 'KeygenBlockedForUrls', chính sách đó sẽ ghi đè các ngoại lệ này.
Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho tất cả trang web từ chính sách 'DefaultKeygenSetting' nếu chính sách này được đặt hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng.</translation>
<translation id="332771718998993005">Xác định tên được quảng cáo là đích <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu bạn đặt chính sách này thành một chuỗi không phải là chuỗi trống, thì chuỗi đó sẽ được sử dụng làm tên của đích <ph name="PRODUCT_NAME" />. Nếu không, tên đích sẽ là tên thiết bị. Nếu bạn không đặt chính sách này, thì tên đích sẽ là tên thiết bị và chủ sở hữu thiết bị (hoặc người dùng từ miền quản lý thiết bị) sẽ được phép thay đổi tên đó. Tên có độ dài tối đa là 24 ký tự.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Sử dụng trình duyệt chính theo mặc định</translation>
<translation id="3395348522300156660">Chỉ định các máy in mà người dùng có thể sử dụng.
Chỉ sử dụng chính sách này nếu đã chọn <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> cho <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />
Nếu bạn sử dụng chính sách này, thì chỉ những máy in có id phù hợp với các giá trị trong chính sách này mới được cung cấp cho người dùng. Các id này phải tương ứng với các mục nhập trong tệp đã chỉ định trong <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Nếu chính sách này được đặt thành đúng hoặc không được định cấu hình, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ bật tính năng đăng nhập với tư cách khách. Các đăng nhập với tư cách khách là các phiên người dùng ẩn danh và không yêu cầu mật khẩu.
Nếu chính sách này được đặt thành sai, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ không cho phép bắt đầu phiên khách.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Buộc sử dụng Chế độ hạn chế tối thiểu trên YouTube và ngăn người dùng
chọn chế độ hạn chế ít hơn.
Nếu cài đặt này được đặt thành Nghiêm ngặt thì Chế độ hạn chế nghiêm ngặt trên YouTube luôn hoạt động.
Nếu cài đặt này được đặt thành Trung bình thì người dùng chỉ có thể chọn Chế độ hạn chế trung bình
và Chế độ hạn chế nghiêm ngặt trên YouTube nhưng không thể tắt Chế độ hạn chế.
Nếu cài đặt này được đặt thành Tắt hoặc không có giá trị nào được đặt, Chế độ hạn chế trên Youtube sẽ không bị <ph name="PRODUCT_NAME" /> bắt buộc sử dụng. Mặc dù vậy, các chính sách bên ngoài như chính sách của YouTube có thể vẫn buộc sử dụng Chế độ hạn chế.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Bật dự đoán mạng</translation>
<translation id="3449886121729668969">Định cấu hình cài đặt proxy cho <ph name="PRODUCT_NAME" />. Những cài đặt proxy này cũng sẽ khả dụng cho ứng dụng ARC.
Chính sách chưa sẵn sàng để sử dụng, vui lòng không sử dụng chính sách này.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Chỉ định URL mà công cụ tìm kiếm sử dụng để cung cấp trang tab mới.
Chính sách này là tùy chọn. Nếu không được đặt, sẽ không có trang tab mới nào được cung cấp.
Chính sách này chỉ được tuân thủ nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.</translation>
<translation id="346731943813722404">Chỉ định liệu độ trễ quản lý nguồn và giới hạn thời lượng phiên có chỉ bắt đầu chạy sau khi hoạt động đầu tiên của người dùng được quan sát thấy trong phiên hay không.
Nếu chính sách này được đặt thành Đúng, độ trễ quản lý nguồn và giới hạn thời lượng phiên sẽ không bắt đầu chạy cho đến sau khi hoạt động đầu tiên của người dùng được quan sát thấy trong phiên.
Nếu chính sách này bị đặt thành Sai hoặc không được đặt, độ trễ quản lý nguồn và giới hạn thời lượng phiên sẽ bắt đầu chạy ngay lập tức khi bắt đầu phiên.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Xóa dữ liệu người dùng khi đăng xuất</translation>
<translation id="348495353354674884">Bật bàn phím ảo</translation>
<translation id="3496296378755072552">Trình quản lý mật khẩu</translation>
<translation id="350443680860256679">Định cấu hình ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Chỉ định URL của công cụ tìm kiếm được dùng để cung cấp tìm kiếm theo hình ảnh. Yêu cầu tìm kiếm sẽ được gửi bằng phương thức GET. Nếu đặt chính sách DefaultSearchProviderImageURLPostParams thì yêu cầu tìm kiếm theo hình ảnh sẽ sử dụng phương thức POST thay thế.
Chính sách này là tùy chọn. Nếu không đặt thì sẽ không có tìm kiếm theo hình ảnh nào được sử dụng.
Chính sách này chỉ được tuân theo nếu kích hoạt chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled'.</translation>
<translation id="350797926066071931">Bật tính năng Dịch</translation>
<translation id="3512226956150568738">Nếu cần có kiểu thiết bị khách đã hỗ trợ ARC trước khi di chuyển sang ext4 để chạy ARC và nếu chính sách ArcEnabled được đặt thành true thì tùy chọn này sẽ hoạt động giống như AskUser (giá trị 3). Trong tất cả các trường hợp khác (nếu kiểu thiết bị không hỗ trợ ARC từ trước hoặc nếu chính sách ArcEnabled được đặt thành false), thì giá trị này sẽ tương đương với DisallowArc (giá trị 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Bật các trang lỗi thay thế</translation>
<translation id="3547954654003013442">Cài đặt proxy</translation>
<translation id="3591584750136265240">Định cấu hình hành vi xác thực thông tin đăng nhập</translation>
<translation id="3627678165642179114">Bật hoặc tắt dịch vụ web kiểm tra lỗi chính tả</translation>
<translation id="3646859102161347133">Đặt loại kính lúp màn hình</translation>
<translation id="3653237928288822292">Biểu tượng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="3660562134618097814">Chuyển cookie SAML IdP trong khi đăng nhập</translation>
<translation id="3687282113223807271">Dịch vụ Duyệt web an toàn hiển thị trang cảnh báo khi người dùng điều hướng đến trang web được gắn cờ là có thể độc hại. Bật cài đặt này sẽ ngăn người dùng vẫn tiếp tục truy cập từ trang cảnh báo tới trang web độc hại.
Nếu cài đặt này bị tắt hoặc không được định cấu hình thì người dùng có thể chọn để tiếp tục tới trang web bị gắn cờ sau khi được hiển thị cảnh báo.
Hãy xem https://developers.google.com/safe-browsing để biết thêm thông tin về Duyệt web an toàn.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Định cấu hình danh sách đen cài đặt tiện ích</translation>
<translation id="3711895659073496551">Tạm ngừng</translation>
<translation id="3736879847913515635">Cho phép thêm người trong trình quản lý người dùng</translation>
<translation id="3750220015372671395">Chặn tạo khóa trên các trang web này</translation>
<translation id="3756011779061588474">Chặn chế độ của nhà phát triển</translation>
<translation id="3758089716224084329">Cho phép bạn chỉ định máy chủ proxy mà <ph name="PRODUCT_NAME" /> sử dụng và không cho người dùng thay đổi cài đặt proxy.
Nếu bạn chọn không bao giờ sử dụng máy chủ proxy và luôn kết nối trực tiếp, tất cả các tùy chọn khác đều được bỏ qua.
Nếu bạn chọn tự động phát hiện máy chủ proxy, tất cả các tùy chọn khác đều được bỏ qua.
Để biết thêm ví dụ cụ thể, hãy truy cập:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Nếu bạn bật cài đặt này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> và ứng dụng ARC sẽ bỏ qua tất cả các tùy chọn liên quan đến proxy được chỉ định từ dòng lệnh.
Việc không đặt các chính sách này sẽ cho phép người dùng tự chọn cài đặt proxy.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Vô hiệu hóa công cụ dành cho nhà phát triển</translation>
<translation id="3765260570442823273">Thời lượng hiển thị thông điệp cảnh báo đăng xuất khi không hoạt động</translation>
<translation id="376931976323225993">Cho phép bạn đặt cho phép hay không cho phép các trang web tự động chạy plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối tự động chạy plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> cho tất cả các trang web.
Tính năng nhấp để phát sẽ cho phép plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> chạy nhưng người dùng phải nhấp vào trình giữ chỗ để plugin đó bắt đầu chạy.
Nếu không thiết lập chính sách này, người dùng có thể thay đổi cài đặt này theo cách thủ công.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Bao gồm cổng không chuẩn trong Kerberos SPN</translation>
<translation id="3780319008680229708">Nếu chính sách này được đặt thành true thì biểu tượng thanh công cụ Cast sẽ luôn được hiển thị trên thanh công cụ hoặc menu mục bổ sung và người dùng sẽ không thể xóa biểu tượng này.
Nếu chính sách này được đặt thành false hoặc không được đặt thì người dùng sẽ có thể ghim hoặc xóa biểu tượng qua menu ngữ cảnh.
Nếu chính sách "EnableMediaRouter" được đặt thành false thì giá trị của chính sách này sẽ không có hiệu lực và biểu tượng thanh công cụ sẽ không được hiển thị.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Cài đặt quản lý nguồn khi người dùng không sử dụng</translation>
<translation id="3793095274466276777">Định cấu hình kiểm tra trình duyệt mặc định trong <ph name="PRODUCT_NAME" /> và ngăn người dùng thay đổi cấu hình này. Nếu bạn bật cài đặt này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ luôn kiểm tra khi khởi động để xem đó có phải là trình duyệt mặc định không và tự động đăng ký chính nó nếu có thể. Nếu bạn tắt cài đặt này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ không bao giờ kiểm tra xem đó có phải là trình duyệt mặc định không và vô hiệu hóa kiểm soát của người dùng để đặt tùy chọn này. Nếu cài đặt này không được thiết lập, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ cho phép người dùng kiểm soát xem đó có phải là trình duyệt mặc định không và có nên hiển thị thông báo cho người dùng hay không khi không phải là trình duyệt mặc định.</translation>
<translation id="379602782757302612">Cho phép bạn chỉ định tiện ích mà người dùng KHÔNG thể cài đặt. Những tiện ích đã cài đặt sẽ bị tắt nếu nằm trong danh sách cấm và người dùng không thể bật các tiện ích đó. Khi tiện ích bị tắt do thuộc danh sách cấm được loại bỏ khỏi danh sách này, tiện ích đó sẽ tự động được bật lại.
Giá trị danh sách cấm '*' có nghĩa là tất cả các tiện ích đều được đưa vào danh sách cấm trừ khi chúng được liệt kê rõ ràng trong danh sách cho phép.
Nếu chính sách này không được đặt thì người dùng có thể cài đặt mọi tiện ích trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Định cấu hình thư mục mà <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng để tải xuống tệp.
Nếu bạn đặt chính sách này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng thư mục được cung cấp bất kể người dùng đã chỉ định một thư mục hay đã bật cờ để được nhắc vị trí cho mỗi lần tải xuống.
Truy cập http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables để xem danh sách các biến có thể sử dụng.
Nếu bạn không đặt chính sách này, thư mục tải xuống mặc định sẽ được sử dụng và người dùng sẽ có thể thay đổi thư mục đó.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Bật tiện ích chứng chỉ giới hạn miền TLS (không được chấp thuận)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Chỉ định danh sách các plugin bị vô hiệu hóa</translation>
<translation id="3816312845600780067">Bật phím tắt bailout để tự động đăng nhập</translation>
<translation id="3820526221169548563">Bật tính năng trợ năng bàn phím ảo.
Nếu chính sách này được đặt thành true, bàn phím ảo sẽ luôn được bật.
Nếu chính sách này được đặt thành false, bàn phím ảo sẽ luôn bị tắt.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách đó.
Nếu chính sách không được đặt, ban đầu bàn phím ảo bị tắt nhưng người dùng có thể bật bất kỳ lúc nào.</translation>
<translation id="382476126209906314">Định cấu hình tiền tố TalkGadget cho máy chủ truy cập từ xa</translation>
<translation id="383466854578875212">Cho phép bạn chỉ định máy chủ nhắn tin gốc không bị đưa vào danh sách cấm.
Giá trị danh sách cấm * nghĩa là tất cả máy chủ nhắn tin gốc đều bị đưa vào danh sách cấm và chỉ có máy chủ nhắn tin gốc được liệt kê trong danh sách cho phép mới được tải.
Theo mặc định, tất cả các máy chủ nhắn tin gốc đều được đưa vào danh sách cho phép nhưng nếu tất cả các máy chủ nhắn tin gốc đã bị đưa vào danh sách cấm theo chính sách thì có thể sử dụng danh sách cho phép để ghi đè chính sách đó.</translation>
<translation id="384743459174066962">Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu url chỉ định những trang web không được phép mở cửa sổ bật lên.
Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung từ chính sách 'DefaultImagesSetting' nếu chính sách này được thiết lập hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng cho tất cả trang web.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Báo cáo thông tin về phiên kiosk hiện hoạt, chẳng hạn như
ID và phiên bản ứng dụng.
Nếu chính sách này được đặt thành false, thông tin về phiên kiosk sẽ không được
báo cáo. Nếu chính sách này được đặt thành true hoặc không được đặt, thông tin về phiên kiosk sẽ được
báo cáo.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Thêm thông số cho quá trình tìm nạp khởi đầu Biến thể trong <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Nếu được chỉ định, sẽ thêm thông số truy vấn được gọi là 'restrict' vào URL được sử dụng để tìm nạp khởi đầu Biến thể. Giá trị của thông số sẽ là giá trị được chỉ định trong chính sách này.
Nếu không được chỉ định, sẽ không sửa đổi URL khởi đầu Biến thể.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Đã bật phiên bản SSL tối thiểu</translation>
<translation id="3864020628639910082">Chỉ định URL của công cụ tìm kiếm dùng để cung cấp đề xuất tìm kiếm. URL phải chứa chuỗi '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />'. Chuỗi này sẽ được thay thế tại thời điểm truy vấn bằng văn bản người dùng đã nhập từ trước đến nay.
Chính sách này là tùy chọn. Nếu không được đặt, sẽ không có URL đề xuất nào được sử dụng.
Có thể chỉ định URL đề xuất của Google dưới dạng: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Chính sách này chỉ được áp dụng nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Mô tả</translation>
<translation id="3868347814555911633">Chính sách này chỉ hoạt động trong chế độ bán lẻ.
Liệt kê các tiện ích được tự động cài đặt cho người dùng Bản trình diễn, cho các thiết bị ở chế độ bán lẻ. Các tiện ích này được lưu trong thiết bị và có thể được cài đặt khi ngoại tuyến, sau quá trình cài đặt này.
Mỗi mục nhập trong danh sách chứa một từ điển. Từ điển này phải bao gồm ID tiện ích trong trường 'extension-id' và URL cập nhật trong trường 'update-url'.</translation>
<translation id="3877517141460819966">Chế độ xác thực hai yếu tố tích hợp</translation>
<translation id="388237772682176890">Chính sách này không được dùng trong M53 nữa và bị xóa trong M54, vì hỗ trợ của SPDY/3.1 đã bị xóa.
Không cho phép sử dụng giao thức SPDY trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu chính sách này được bật, giao thức SPDY sẽ không khả dụng trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Đặt chính sách này thành tắt sẽ cho phép sử dụng SPDY.
Nếu chính sách này chưa được đặt, SPDY sẽ khả dụng.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Chính sách mở khóa nhanh</translation>
<translation id="3891357445869647828">Bật JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Tắt Công cụ dành cho nhà phát triển và Bảng điều khiển JavaScript.
Nếu bật cài đặt này, bạn sẽ không thể truy cập Công cụ dành cho nhà phát triển cũng như không thể kiểm tra các phần tử của trang web được nữa. Mọi phím tắt và mọi menu hoặc các mục nhập menu ngữ cảnh để mở Công cụ dành cho nhà phát triển hoặc Bảng điều khiển JavaScript đều bị tắt.
Đặt thành tắt hoặc không đặt tùy chọn này sẽ cho phép người dùng sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển và Bảng điều khiển JavaScript.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Đặt ngôn ngữ được đề xuất cho phiên công khai</translation>
<translation id="3911737181201537215">Chính sách này không ảnh hưởng đến việc ghi nhật ký do Android thực hiện.</translation>
<translation id="391531815696899618">Tắt đồng bộ hóa Google Drive trong ứng dụng Tệp <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> khi được đặt thành True. Trong trường hợp đó, không có dữ liệu nào được tải lên Google Drive.
Nếu không được đặt hoặc được đặt thành False thì người dùng có thể chuyển các tệp đến Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL tới một tệp .pac proxy</translation>
<translation id="3939893074578116847">Gửi gói mạng tới máy chủ quản lý để theo dõi trạng thái trực tuyến, để cho phép
máy chủ phát hiện xem thiết bị có ngoại tuyến hay không.
Nếu chính sách này được đặt thành true, thông tin theo dõi gói mạng (được gọi là <ph name="HEARTBEATS_TERM" />) sẽ được gửi.
Nếu được đặt thành false hoặc không được đặt, thì sẽ không có gói nào được gửi.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Nếu được đặt thành true, cho phép xác nhận từ xa cho thiết bị và chứng chỉ sẽ tự động được tạo và tải lên Máy chủ quản lý thiết bị.
Nếu được đặt thành false hoặc không được đặt, sẽ không có chứng chỉ nào được tạo và các lệnh gọi đến API enterprise.platformKeys sẽ không thực hiện được.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Cho phép truy cập vào danh sách các URL</translation>
<translation id="3965339130942650562">Thời gian chờ cho tới khi đăng xuất của người dùng không hoạt động được thực thi</translation>
<translation id="3973371701361892765">Không bao giờ tự động ẩn giá</translation>
<translation id="3984028218719007910">Xác định liệu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> có lưu dữ liệu tài khoản trên máy sau khi đăng xuất hay không. Nếu được đặt thành đúng, không có tài khoản lâu dài nào được <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lưu và tất cả các dữ liệu từ phiên của người dùng sẽ bị hủy bỏ sau khi đăng xuất. Nếu chính sách này được đặt thành sai hoặc không được định cấu hình, thiết bị có thể lưu lại dữ liệu người dùng trên máy (được mã hóa).</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL sẽ được cấp quyền truy cập thiết bị quay video trên các trang đăng nhập SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Quản trị viên CNTT của thiết bị doanh nghiệp có thể sử dụng cờ này để kiểm soát xem có cho phép người dùng đổi phiếu mua hàng thông qua Đăng ký Chrome OS hay không.
Nếu chính sách này được đặt thành true hoặc không được đặt, người dùng sẽ có thể đổi phiếu mua hàng thông qua Đăng ký Chrome OS.
Nếu chính sách này được đặt thành false, người dùng sẽ không thể đổi phiếu mua hàng.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Cho phép kích hoạt các hộp thoại chọn tệp</translation>
<translation id="4012737788880122133">Tắt cập nhật tự động khi được đặt thành True.
Thiết bị <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ tự động kiểm tra các cập nhật khi cài đặt này không được định cấu hình hoặc được đặt thành False.
Cảnh báo: Bạn nên bật cập nhật tự động liên tục để người dùng nhận được các bản cập nhật phần mềm và các bản vá bảo mật tối quan trọng. Tắt cập nhật tự động có thể khiến người dùng gặp rủi ro.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Cookie được chuyển tới hồ sơ của người dùng không thể truy cập vào các ứng dụng Android.</translation>
<translation id="402759845255257575">Không cho phép bất kỳ trang web nào chạy JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Bật nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="4039085364173654945">Kiểm soát liệu nội dung phụ của bên thứ ba trên trang có được phép bật lên hộp thoại Xác thực cơ bản HTTP hay không.
Thông thường, chính sách này được tắt nhằm đề phòng hoạt động lừa đảo. Nếu không thiết lập chính sách này, chính sách sẽ bị tắt và nội dung phụ bên thứ ba sẽ không được phép bật lên hộp thoại Xác thực cơ bản HTTP.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Vô hiệu hóa giao thức SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Cho phép gửi truy vấn tới dịch vụ thời gian của Google</translation>
<translation id="4088589230932595924">Bắt buộc chế độ ẩn danh</translation>
<translation id="4088983553732356374">Cho phép bạn đặt trang web được phép hay không được phép đặt dữ liệu cục bộ. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối cho phép tất cả các trang web đặt dữ liệu cục bộ.
Nếu chính sách này được đặt thành 'Lưu giữ cookie trong thời hạn của phiên' thì cookie sẽ bị xóa khi phiên đóng. Xin lưu ý rằng nếu <ph name="PRODUCT_NAME" /> đang chạy trong 'chế độ nền', phiên có thể không đóng khi cửa sổ cuối cùng đóng. Vui lòng xem chính sách 'BackgroundModeEnabled' để biết thêm thông tin về cách định cấu hình thao tác này.
Nếu chính sách này không được đặt, 'AllowCookies' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi tùy chọn đó.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Chuyển hướng tới SAML IdP sau khi xác nhận người dùng</translation>
<translation id="410478022164847452">Chỉ định khoảng thời gian không có thao tác nhập của người dùng mà sau khoảng thời gian đó hành động không sử dụng được thực hiện khi chạy trên nguồn AC.
Khi được đặt, chính sách này chỉ định khoảng thời gian mà người dùng phải duy trì chế độ không sử dụng trước khi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> thực hiện hành động không sử dụng mà có thể được định cấu hình riêng biệt.
Khi chính sách này không được đặt, khoảng thời gian mặc định sẽ được sử dụng.
Phải chỉ định giá trị chính sách bằng mili giây.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Tắt buộc thực thi Tính minh bạch của chứng chỉ cho danh sách URL</translation>
<translation id="4121350739760194865">Chặn các quảng cáo ứng dụng xuất hiện trên trang tab mới</translation>
<translation id="4157003184375321727">Báo cáo phiên bản hệ điều hành và chương trình cơ sở</translation>
<translation id="4183229833636799228">Cài đặt <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> mặc định</translation>
<translation id="4192388905594723944">URL để xác thực mã thông báo xác thực ứng dụng truy cập từ xa</translation>
<translation id="4203389617541558220">Giới hạn thời gian hoạt động của thiết bị bằng cách lên lịch tự động khởi động lại.
Khi chính sách này được đặt, chính sách chỉ định lượng thời gian hoạt động của thiết bị mà sau lượng thời gian đó, khởi động lại tự động sẽ được lên lịch.
Khi không đặt chính sách này, thời gian hoạt động của thiết bị không bị giới hạn.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách.
Tự động khởi động lại được lên lịch theo thời gian đã chọn nhưng có thể bị trễ trên thiết bị tới 24 giờ nếu người dùng hiện đang sử dụng thiết bị.
Lưu ý: Hiện tại, tự động khởi động lại chỉ được bật khi màn hình đăng nhập đang được hiển thị hoặc phiên ứng dụng kiosk đang diễn ra. Điều này sẽ thay đổi trong tương lai và chính sách sẽ luôn áp dụng, bất kể phiên thuộc bất kỳ loại cụ thể nào có đang diễn ra hay không.
Giá trị của chính sách sẽ được chỉ định bằng giây. Giá trị được xác định tối thiểu phải là 3600 (một giờ).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Chỉ những máy in trong danh sách cho phép mới hiển thị với người dùng</translation>
<translation id="420512303455129789">Từ điển ánh xạ các URL đến cờ boolean nêu rõ nên cho phép (true) hay chặn (false) quyền truy cập đến máy chủ lưu trữ.
Chính sách này dành cho <ph name="PRODUCT_NAME" /> sử dụng nội bộ.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Độ trễ khóa màn hình</translation>
<translation id="423797045246308574">Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu URL chỉ định những trang web không được phép sử dụng tạo khóa. Nếu một mẫu URL nằm trong 'KeygenAllowedForUrls', chính sách này sẽ ghi đè các ngoại lệ này.
Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho tất cả trang web từ chính sách 'DefaultKeygenSetting' nếu chính sách này được đặt hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Bộ nhớ cache không được sử dụng cho các ứng dụng Android. Nếu nhiều người dùng cài đặt cùng một ứng dụng Android thì ứng dụng sẽ được tải xuống lại cho từng người dùng.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Không</translation>
<translation id="4261820385751181068">Ngôn ngữ màn hình đăng nhập thiết bị</translation>
<translation id="427632463972968153">Chỉ định tham số được dùng khi thực hiện tìm kiếm theo hình ảnh với POST. Tham số này bao gồm các cặp tên/giá trị phân tách bằng dấu phẩy. Nếu một giá trị là tham số mẫu như {searchTerms} trong ví dụ trên thì tham số đó sẽ được thay thế bằng dữ liệu hình thu nhỏ thực.
Chính sách này là tùy chọn. Nếu không đặt, yêu cầu tìm kiếm theo hình ảnh sẽ được gửi bằng phương thức GET.
Chính sách này chỉ được tuân theo nếu kích hoạt chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled'.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Đặt phiên bản đích cho Cập nhật tự động.
Chỉ định tiền tố của phiên bản đích mà <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ cập nhật. Nếu thiết bị đang chạy một phiên bản có trước tiền tố được chỉ định, thiết bị sẽ cập nhật lên phiên bản mới nhất với tiền tố đã cho. Nếu thiết bị đã chạy phiên bản mới hơn thì sẽ không có ảnh hưởng (tức là không bị hạ cấp) và thiết bị sẽ vẫn chạy trên phiên bản hiện tại. Định dạng tiền tố hoạt động theo từng thành phần như được minh họa trong ví dụ sau:
"" (hoặc không được định cấu hình): cập nhật lên phiên bản mới nhất hiện có.
"1412.": cập nhật lên bất kỳ phiên bản phụ nào của 1412 (ví dụ: 1412.24.34 hoặc 1412.60.2)
"1412.2.": cập nhật lên bất kỳ phiên bản phụ nào của 1412.2 (ví dụ: 1412.2.34 hoặc 1412.2.2)
"1412.24.34": chỉ cập nhật lên phiên bản cụ thể này
Cảnh báo: Không nên định cấu hình giới hạn phiên bản vì chúng có thể khiến người dùng không thể nhận được các bản cập nhật phần mềm và các bản vá bảo mật tối quan trọng. Giới hạn cập nhật ở một tiền tố phiên bản cụ thể có thể khiến người dùng gặp rủi ro.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Chỉ định danh sách các ứng dụng có thể bật làm ứng dụng ghi chú trên màn hình khóa của <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Nếu bạn bật ứng dụng ghi chú ưa thích trên màn hình khóa, màn hình khóa sẽ chứa phần tử giao diện người dùng để khởi chạy ứng dụng ghi chú ưa thích.
Khi đã khởi chạy, ứng dụng sẽ có thể tạo cửa sổ ứng dụng ở đầu màn hình khóa và tạo mục dữ liệu (ghi chú) trong ngữ cảnh màn hình khóa. Ứng dụng sẽ có thể nhập các ghi chú đã tạo vào phiên người dùng chính, khi phiên được mở khóa. Hiện tại, chỉ hỗ trợ các ứng dụng ghi chú của Chrome trên màn hình khóa.
Nếu bạn đã đặt chính sách, người dùng sẽ chỉ được phép bật ứng dụng trên màn hình khóa khi ID tiện ích của ứng dụng có trong giá trị danh sách chính sách.
Do vậy, việc đặt chính sách này cho một danh sách trống sẽ tắt hoàn toàn tính năng viết ghi chú trên màn hình khóa.
Lưu ý rằng chính sách chứa ID ứng dụng không nhất thiết có nghĩa là người dùng sẽ có thể bật ứng dụng làm ứng dụng ghi chú trên màn hình khóa - ví dụ: trên Chrome 61, tập hợp các ứng dụng hiện có bị nền tảng hạn chế thêm.
Nếu không đặt chính sách thì sẽ không có hạn chế nào được chính sách áp dụng cho tập hợp các ứng dụng mà người dùng có thể bật trên màn hình khóa.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Bộ mã hóa DHE trong TLS có được bật hay không</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn</translation>
<translation id="4322842393287974810">Cho phép ứng dụng kiosk tự động khởi chạy với độ trễ bằng không kiểm soát phiên bản <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Thêm một nút đăng xuất vào khay hệ thống</translation>
<translation id="4347908978527632940">Nếu đúng và người dùng là người dùng được giám sát thì các ứng dụng Android khác có thể truy vấn các giới hạn web của người dùng thông qua nhà cung cấp nội dung.
Nếu sai hoặc chưa đặt thì nhà cung cấp nội dung sẽ không trả về thông tin nào.</translation>
<translation id="436581050240847513">Báo cáo giao diện mạng thiết bị</translation>
<translation id="4372704773119750918">Không cho phép người dùng doanh nghiệp là một phần của đa cấu hình (chính hoặc phụ)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Cho phép tất cả các trang web hiển thị tất cả hình ảnh</translation>
<translation id="437791893267799639">Chưa đặt chính sách, không cho phép di chuyển dữ liệu và ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">Định cấu hình chứng thực từ xa với cơ chế TPM.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Đặt chính sách này thành False sẽ ngăn <ph name="PRODUCT_NAME" /> thỉnh thoảng gửi truy vấn tới máy chủ Google để truy xuất dấu thời gian chính xác. Các truy vấn này sẽ được kích hoạt nếu chính sách này được đặt thành True hoặc không được đặt.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Chỉ định cài đặt proxy theo cách thủ công</translation>
<translation id="4429220551923452215">Bật hoặc tắt lối tắt ứng dụng trong thanh dấu trang.
Nếu chính sách này không được đặt thì người dùng có thể chọn hiển thị hoặc ẩn lối tắt ứng dụng từ menu ngữ cảnh của thanh dấu trang.
Nếu chính sách này được định cấu hình thì người dùng không thể thay đổi và lối tắt ứng dụng sẽ luôn được hiển thị hoặc không bao giờ được hiển thị.</translation>
<translation id="443665821428652897">Xóa dữ liệu trang web khi đóng trình duyệt (không dùng nữa)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Chỉ định danh sách các tính năng trên nền tảng web không dùng nữa để bật lại tạm thời.
Chính sách này cung cấp cho quản trị viên khả năng bật lại các tính năng trên nền tảng web không dùng nữa trong thời gian giới hạn. Các tính năng do thẻ chuỗi xác định và các tính năng tương ứng với thẻ được bao gồm trong danh sách do chính sách này chỉ định sẽ được bật lại.
Nếu chính sách này không được đặt hoặc danh sách trống hay không phù hợp với một trong các thẻ chuỗi được hỗ trợ thì tất cả các tính năng trên nền tảng web không dùng nữa sẽ vẫn bị tắt.
Mặc dù chính sách được hỗ trợ trên các nền tảng ở trên, tính năng mà chính sách đang bật có thể khả dụng trên ít nền tảng hơn. Không phải tất cả tính năng trên Nền tảng web không dùng nữa đều có thể bật lại được. Chỉ có thể bật lại các tính năng được liệt kê rõ ràng bên dưới trong một khoảng thời gian giới hạn, khoảng thời gian này khác nhau tùy theo tính năng. Định dạng chung của thẻ chuỗi sẽ là [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Để tham khảo, bạn có thể tìm ý nghĩa ẩn sau các thay đổi về tính năng trên Nền tảng web tại https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Bật khóa khi thiết bị không hoạt động hoặc bị tạm ngừng</translation>
<translation id="4449545651113180484">Xoay màn hình 270 độ theo chiều kim đồng hồ</translation>
<translation id="4467952432486360968">Chặn cookie của bên thứ ba</translation>
<translation id="4474167089968829729">Bật lưu mật khẩu cho trình quản lý mật khẩu</translation>
<translation id="4476769083125004742">Nếu chính sách này được đặt thành <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, các ứng dụng Android sẽ không thể truy cập thông tin vị trí. Nếu bạn đặt chính sách này thành một giá trị bất kỳ nào khác hoặc không đặt chính sách này thì người dùng sẽ được yêu cầu đồng ý khi ứng dụng Android muốn truy cập thông tin vị trí.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Buộc Tìm kiếm an toàn</translation>
<translation id="4482640907922304445">Hiển thị nút Trang chủ trên thanh công cụ của <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu bạn bật cài đặt này, nút Trang chủ sẽ luôn được hiển thị.
Nếu bạn tắt cài đặt này, nút Trang chủ sẽ không bao giờ được hiển thị.
Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Không thiết lập chính sách này sẽ cho phép người dùng chọn có hiển thị nút trang chủ hay không.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Định cấu hình URL trang Tab mới</translation>
<translation id="4492287494009043413">Tắt tính năng chụp ảnh chụp màn hình</translation>
<translation id="450537894712826981">Định cấu hình kích thước bộ nhớ cache mà <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng để lưu trữ các tệp phương tiện đã lưu vào bộ nhớ cache trên đĩa.
Nếu bạn đặt chính sách này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng kích thước bộ nhớ cache được cung cấp cho dù người dùng đã chỉ định cờ '--media-cache-size' hay chưa. Giá trị được chỉ định trong chính sách này không phải là ranh giới cứng nhắc mà là một đề xuất cho hệ thống lưu vào bộ nhớ cache, mọi giá trị dưới vài megabyte là quá nhỏ và sẽ được làm tròn lên đến mức tối thiểu hợp lý.
Nếu giá trị của chính sách này là 0, kích thước bộ nhớ cache mặc định sẽ được sử dụng nhưng người dùng không thể thay đổi kích thước đó.
Nếu chính sách này không được đặt, kích thước mặc định sẽ được sử dụng và người dùng có thể ghi đè kích thước đó bằng cờ --media-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Nếu đặt chính sách này thành true hoặc không đặt, thì <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ được bật và người dùng sẽ có thể khởi chạy ứng dụng từ menu ứng dụng, menu ngữ cảnh của trang, các điều khiển phương tiện trên trang web hỗ trợ Cast và biểu tượng thanh công cụ Cast (nếu hiển thị).
Nếu đặt chính sách này thành false, thì <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ bị tắt.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Hỏi bất cứ khi nào trang web muốn theo dõi vị trí thực của người dùng.</translation>
<translation id="4519046672992331730">Bật đề xuất tìm kiếm trong thanh địa chỉ của <ph name="PRODUCT_NAME" /> và không cho phép người dùng thay đổi cài đặt này.
Nếu bạn bật cài đặt này, đề xuất tìm kiếm sẽ được sử dụng.
Nếu bạn tắt cài đặt này, đề xuất tìm kiếm sẽ không bao giờ được sử dụng.
Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng sẽ không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu chính sách này không được đặt, cài đặt này sẽ được bật nhưng người dùng có thể thay đổi cài đặt này.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu url chỉ định những trang web không được phép hiển thị hình ảnh.
Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung từ chính sách 'DefaultImagesSetting' nếu chính sách này được thiết lập hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Các ứng dụng Android có thể bị buộc cài đặt từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google bằng Google Play. Các ứng dụng đó không sử dụng chính sách này.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Tên giới hạn Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Tài khoản trong thiết bị</translation>
<translation id="4555850956567117258">Cho phép chứng thực từ xa cho người dùng</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL trang tab mới của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="4600786265870346112">Bật con trỏ lớn</translation>
<translation id="4604931264910482931">Định cấu hình danh sách cấm nhắn tin gốc</translation>
<translation id="4617338332148204752">Bỏ qua kiểm tra thẻ meta trong <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Định cấu hình danh sách trắng cài đặt tiện ích</translation>
<translation id="4632343302005518762">Cho phép <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> xử lý các loại nội dung được liệt kê</translation>
<translation id="4633786464238689684">Thay đổi trạng thái mặc định của các phím hàng trên cùng thành các phím chức năng.
Nếu chính sách này được thiết lập thành true, các phím ở hàng trên cùng của bàn phím sẽ tạo các lệnh phím chức năng mỗi mặc định. Phải nhấn phím tìm kiếm để hoàn nguyên hoạt động của chúng về phím phương tiện.
Nếu chính sách này được thiết lập thành false hoặc không được thiết lập, bàn phím sẽ tạo lệnh phím phương tiện mỗi mặc định và các lệnh phím chức năng khi giữ phím tìm kiếm.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Tên của các máy chủ nhắn tin gốc cần xóa khỏi danh sách cấm</translation>
<translation id="4650759511838826572">Tắt lược đồ giao thức URL</translation>
<translation id="465099050592230505">URL cửa hàng trực tuyến dành cho doanh nghiệp (không dùng nữa)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Cài đặt quản lý tiện ích</translation>
<translation id="4668325077104657568">Cài đặt hình ảnh mặc định</translation>
<translation id="467236746355332046">Các tính năng được hỗ trợ:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Tùy chỉnh danh sách các mẫu URL sẽ luôn được <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> hiển thị.
Nếu bạn không đặt chính sách này, kết xuất đồ họa mặc định sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web được chỉ định theo chính sách 'ChromeFrameRendererSettings'.
Để biết các mẫu ví dụ, hãy xem http://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Mở một danh sách URL</translation>
<translation id="4680961954980851756">Bật Tự động điền</translation>
<translation id="4722399051042571387">Nếu đặt thành false, người dùng sẽ không thể đặt các mã PIN yếu và dễ đoán.
Một số ví dụ về mã PIN yếu: mã PIN chỉ gồm những chữ số giống nhau (1111), mã PIN có các chữ số tăng 1 đơn vị (1234), mã PIN có các chữ số giảm 1 đơn vị (4321) và các mã PIN phổ dụng.
Theo mặc định, người dùng sẽ nhận được cảnh báo chứ không phải lỗi, nếu mã PIN được coi là yếu.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Bật tính năng chặn tường lửa từ máy khách truy cập từ xa</translation>
<translation id="4725123658714754485">Kiểm soát liệu số liệu sử dụng và dữ liệu chẩn đoán, kể cả báo cáo sự cố có được báo cáo lại cho Google hay không. Nếu được đặt thành true, thì <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ báo cáo số liệu sử dụng và dữ liệu chẩn đoán. Nếu chưa được định cấu hình hoặc được đặt thành false, thì báo cáo số liệu và dữ liệu chẩn đoán sẽ bị tắt.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Bật Android Backup Service</translation>
<translation id="4733471537137819387">Các chính sách liên quan đến xác thực HTTP tích hợp.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Các máy chủ mà <ph name="PRODUCT_NAME" /> có thể ủy quyền.
Phân tách tên của nhiều máy chủ bằng dấu phẩy. Cho phép ký tự đại diện (*).
Nếu bạn không đặt chính sách này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ không ủy quyền thông tin xác thực cho người dùng ngay cả khi máy chủ được phát hiện là mạng nội bộ.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Chứng chỉ ứng dụng để kết nối với RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Bật tính năng trợ năng con trỏ lớn.
Nếu chính sách này được đặt thành true, con trỏ lớn sẽ luôn được bật.
Nếu chính sách này được đặt thành false, con trỏ lớn sẽ luôn bị tắt.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách
Nếu không đặt chính sách này, con trỏ lớn bị tắt ngay từ đầu nhưng người dùng có thể bật tính năng này bất cứ lúc nào.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Định cấu hình hành vi của bản cập nhật chương trình cơ sở <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">Người dùng gần đây ít sử dụng nhất sẽ bị xóa cho tới khi có đủ dung lượng trống</translation>
<translation id="4815725774537609998">Chính sách này không còn được dùng nữa, hãy sử dụng ProxyMode.
Cho phép bạn chỉ định máy chủ proxy được <ph name="PRODUCT_NAME" /> sử dụng và không cho người dùng thay đổi cài đặt proxy.
Nếu bạn chọn không bao giờ sử dụng máy chủ proxy và luôn kết nối trực tiếp, tất cả các tùy chọn khác đều được bỏ qua.
Nếu bạn chọn sử dụng cài đặt proxy hệ thống hoặc tự động phát hiện máy chủ proxy, tất cả các tùy chọn khác đều được bỏ qua.
Nếu chọn cài đặt proxy theo cách thủ công, bạn có thể chỉ định thêm các tùy chọn khác trong 'Địa chỉ hoặc URL của máy chủ proxy', 'URL tới một tệp .pac proxy' và 'Danh sách quy tắc bỏ qua proxy được phân cách bằng dấu phẩy'. Chỉ máy chủ proxy HTTP có mức ưu tiên cao nhất mới khả dụng cho các ứng dụng ARC.
Để biết thêm ví dụ cụ thể, hãy truy cập:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Nếu bạn bật cài đặt này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ bỏ qua tất cả các tùy chọn liên quan đến proxy được chỉ định từ dòng lệnh.
Việc không đặt chính sách này sẽ cho phép người dùng tự chọn cài đặt proxy.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Cho phép người dùng doanh nghiệp trở thành người dùng vừa chính vừa phụ (Hành vi mặc định cho người dùng không được quản lý)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Tác vụ sẽ thực hiện khi đạt độ trễ không hoạt động trong khi chạy bằng nguồn pin</translation>
<translation id="4834526953114077364">Người dùng gần đây ít sử dụng nhất đã không đăng nhập trong 3 tháng qua và sẽ bị xóa cho tới khi đủ dung lượng trống</translation>
<translation id="4838572175671839397">Có chứa biểu thức chính quy được sử dụng để xác định người dùng nào có thể đăng nhập vào <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Lỗi thích hợp sẽ được hiển thị nếu người dùng cố đăng nhập bằng tên người dùng không khớp với mẫu này.
Nếu chính sách này không được thiết lập hoặc để trống, thì bất kỳ người dùng nào cũng có thể đăng nhập vào <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Cho phép chế độ toàn màn hình</translation>
<translation id="4869787217450099946">Xác định xem khóa chế độ thức màn hình có được phép hay không. Khóa chế độ thức màn hình có thể được tiện ích yêu cầu qua API tiện ích quản lý công suất.
Nếu chính sách này được đặt thành true hoặc không được đặt, khóa chế độ thức màn hình sẽ được đặt để quản lý công suất.
Nếu chính sách này được đặt thành false, yêu cầu khóa chế độ thức màn hình sẽ bị bỏ qua.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Đã bật phiên bản SSL tối đa</translation>
<translation id="4881315447528084360">Chỉ định danh sách các ứng dụng và tiện ích được cài đặt tự động
mà không có sự tương tác của người dùng và người dùng không thể gỡ cài đặt hoặc
vô hiệu hóa. Tất cả các quyền do ứng dụng/tiện ích
yêu cầu được cấp hoàn toàn mà không có sự tương tác của người dùng,
bao gồm mọi quyền bổ sung do các phiên bản trong tương lai của
ứng dụng/tiện ích yêu cầu. Ngoài ra, các quyền sẽ được cấp cho các API tiện ích
enterprise.deviceAttributes và enterprise.platformKeys.
(Các ứng dụng/tiện ích không bắt buộc cài đặt
không thể sử dụng 2 API này.)
Chính sách này được ưu tiên hơn chính sách <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> xung đột tiềm ẩn. Nếu một ứng dụng hoặc tiện ích trước đây bị buộc cài đặt đã được xóa khỏi danh sách này, thì <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ tự động gỡ cài đặt ứng dụng đó.
Đối với các phiên bản Windows không tham gia miền <ph name="MS_AD_NAME" /> thì cài đặt bắt buộc sẽ bị giới hạn ở các ứng dụng và tiện ích nêu trong Cửa hàng Chrome trực tuyến.
Xin lưu ý rằng người dùng có thể thay đổi mã nguồn của bất cứ tiện ích nào qua Công cụ dành cho nhà phát triển (có thể hiển thị tiện ích không hoạt động bình thường). Nếu đây là một mối quan ngại thì cần phải đặt chính sách <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Mỗi mục danh sách của chính sách là một chuỗi có chứa ID tiện ích và URL "cập nhật" được phân tách bằng dấu chấm phẩy (<ph name="SEMICOLON" />). ID tiện ích là chuỗi gồm 32 chữ cái được tìm thấy, chẳng hạn như trên <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> khi ở chế độ nhà phát triển. URL "cập nhật" sẽ trỏ tới tài liệu XML của tệp kê khai cập nhật như được mô tả tại <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Xin lưu ý rằng URL "cập nhật" được đặt trong chính sách này chỉ sử dụng cho cài đặt ban đầu; các lần cập nhật tiện ích tiếp theo sẽ sử dụng URL cập nhật được chỉ ra trong tệp kê khai của tiện ích.
Ví dụ: <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> cài đặt ứng dụng <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> từ URL "cập nhật" của Cửa hàng Chrome trực tuyến. Để biết thêm thông tin về việc lưu trữ tiện ích, hãy xem: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Nếu không đặt chính sách này, thì sẽ không có ứng dụng hoặc tiện ích nào được cài đặt tự động và người dùng có thể gỡ cài đặt mọi ứng dụng hoặc tiện ích trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Chỉ định tham số được dùng khi thực hiện tìm kiếm theo đề xuất với POST. Tham số này bao gồm các cặp tên/giá trị phân tách bằng dấu phẩy. Nếu một giá trị là tham số mẫu như {searchTerms} trong ví dụ trên, tham số đó sẽ được thay thế bằng dữ liệu cụm từ tìm kiếm thực.
Chính sách này là tùy chọn. Nếu không đặt, yêu cầu tìm kiếm theo đề xuất sẽ được gửi bằng phương thức GET.
Chính sách này chỉ được tuân theo nếu kích hoạt chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled'.</translation>
<translation id="489803897780524242">Tham số kiểm soát vị trí cụm từ tìm kiếm cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="4899708173828500852">Bật Duyệt web an toàn</translation>
<translation id="4906194810004762807">Chính sách tốc độ làm mới cho thiết bị</translation>
<translation id="494613465159630803">Bộ thu Google Cast</translation>
<translation id="4962262530309732070">Nếu chính sách này được đặt thành true hoặc không được định cấu hình, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ cho phép Thêm người từ trình quản lý người dùng.
Nếu chính sách này được đặt thành false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ không cho phép tạo hồ sơ mới từ trình quản lý người dùng.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Cho phép bạn chỉ định danh sách mẫu url. Những mẫu url này chỉ định các trang web theo đó <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ tự động chọn chứng chỉ ứng dụng, nếu trang web yêu cầu chứng chỉ.
Giá trị phải là một dãy từ điển JSON dạng chuỗi. Mỗi từ điển đều phải có dạng { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, trong đó $URL_PATTERN là mẫu cài đặt nội dung. $FILTER giới hạn các chứng chỉ ứng dụng mà trình duyệt sẽ tự động chọn. Bất kể bộ lọc, chỉ các chứng chỉ khớp với yêu cầu chứng chỉ của máy chủ mới được chọn. Nếu $FILTER có dạng { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } } thì thêm nữa, chỉ những chứng chỉ ứng dụng do chứng chỉ có CommonName $ISSUER_CN cấp mới được chọn. Nếu $FILTER là từ điển trống {}, lựa chọn chứng chỉ ứng dụng sẽ không bị hạn chế thêm.
Nếu bạn không đặt chính sách này, sẽ không có thao tác tự động chọn nào được thực hiện cho bất kỳ trang web nào.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Nếu bạn đặt chính sách "OffHours" thì Chrome sẽ bỏ qua các chính sách thiết bị đã chỉ định (sử dụng cài đặt mặc định của những chính sách này) trong khoảng thời gian đã định. Chrome sẽ áp dụng lại các chính sách thiết bị đối với mọi sự kiện khi khoảng thời gian "OffHours" bắt đầu hoặc kết thúc. Người dùng sẽ được thông báo và bắt buộc phải đăng xuất khi kết thúc thời gian "OffHours" và khi các cài đặt của chính sách thiết bị thay đổi (ví dụ: khi người dùng đăng nhập bằng một tài khoản không được phép).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Loại dữ liệu:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Cho phép chạy các plugin đã lỗi thời</translation>
<translation id="4988291787868618635">Hành động cần thực hiện khi đạt tới độ trễ khi không sử dụng</translation>
<translation id="4995548127349206948">Cho dù có bật xác thực NTLMv2 hay không.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Cho phép truy cập vào các trang web nằm ngoài gói nội dung</translation>
<translation id="5052081091120171147">Chính sách này nếu được bật sẽ buộc lịch sử web phải được nhập từ trình duyệt mặc định hiện tại. Nếu được bật, chính sách này cũng ảnh hưởng đến hộp thoại nhập.
Nếu tắt chính sách này, sẽ không có lịch sử duyệt web nào được nhập.
Nếu không thiết lập chính sách này, người dùng có thể được hỏi có nhập hay không hoặc quá trình nhập có thể diễn ra tự động.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Đã tắt kính lúp màn hình</translation>
<translation id="5067143124345820993">Danh sách trắng những người dùng được phép đăng nhập</translation>
<translation id="5068140065960598044">Chính sách đám mây của <ph name="PRODUCT_NAME" /> ghi đè Chính sách máy.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Vô hiệu hóa xem trước bản in</translation>
<translation id="5090209345759901501">Mở rộng cài đặt nội dung Flash cho tất cả nội dung</translation>
<translation id="5105313908130842249">Độ trễ khóa màn hình khi chạy trên nguồn pin</translation>
<translation id="5108031557082757679">Đã tắt máy in kết nối với thiết bị dành cho doanh nghiệp</translation>
<translation id="5130288486815037971">Bộ mã hóa RC4 trong TLS có được bật không</translation>
<translation id="5141670636904227950">Đặt loại kính lúp màn hình mặc định được bật trên màn hình đăng nhập</translation>
<translation id="5142301680741828703">Luôn hiển thị các mẫu URL sau đây trong <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Cho phép bạn chỉ định tham số bổ sung được sử dụng khi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> chạy <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu chính sách này không được đặt, dòng lệnh mặc định sẽ được sử dụng.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Tần suất gửi gói mạng theo dõi, tính bằng mili giây.
Nếu chính sách này không được đặt thì khoảng nghỉ mặc định là 3 phút. Khoảng nghỉ
tối thiểu là 30 giây và khoảng nghỉ tối đa là 24 giờ - các giá trị
nằm ngoài phạm vi này sẽ được giới hạn trong phạm vi này.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Định cấu hình Google Drive trong <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Cho phép bạn chỉ định các tiện ích không thuộc danh sách đen. Giá trị danh sách đen là * có nghĩa là tất cả tiện ích đều được đưa vào danh sách đen và người dùng chỉ có thể cài đặt các tiện ích trong danh sách trắng. Theo mặc định, tất cả tiện ích đều được đưa vào danh sách trắng nhưng nếu tất cả tiện ích đều đã được đưa vào danh sách đen theo chính sách thì có thể sử dụng danh sách trắng để ghi đè chính sách đó.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Cho phép sử dụng các trang lỗi thay thế được tích hợp vào <ph name="PRODUCT_NAME" /> (chẳng hạn như 'không tìm thấy trang') và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.
Nếu bạn bật cài đặt này, các trang lỗi thay thế sẽ được sử dụng.
Nếu bạn tắt cài đặt này, các trang lỗi thay thế sẽ không bao giờ được sử dụng.
Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu chính sách này không được đặt, cài đặt này sẽ được bật nhưng người dùng có thể thay đổi cài đặt này.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Chặn chế độ của nhà phát triển.
Nếu chính sách này được đặt thành Đúng, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ ngăn thiết bị khởi động vào chế độ của nhà phát triển. Hệ thống sẽ từ chốii khởi động và hiển thị màn hình lỗi khi công tắc của nhà phát triển được bật.
Nếu chính sách này không được đặt hoặc được đặt thành Sai, chế độ của nhà phát triển vẫn sẽ khả dụng cho thiết bị.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu url chỉ định những trang web không được phép hiển thị thông báo.
Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung từ chính sách 'DefaultCookiesSetting' nếu chính sách này được thiết lập hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Đối với các ứng dụng Android, chính sách này chỉ ảnh hưởng đến micrô. Khi chính sách này được đặt thành true, micrô sẽ bị tắt tiếng cho tất cả ứng dụng Android mà không có ngoại lệ nào.</translation>
<translation id="523505283826916779">Cài đặt trợ năng</translation>
<translation id="5247006254130721952">Chặn các mục tải xuống nguy hiểm</translation>
<translation id="5255162913209987122">Có thể được đề xuất</translation>
<translation id="527237119693897329">Cho phép bạn chỉ định máy chủ nhắn tin gốc nào không được tải.
Giá trị danh sách cấm '*' nghĩa là tất cả máy chủ nhắn tin gốc được đưa vào danh sách cấm trừ khi chúng được liệt kê rõ ràng trong danh sách cho phép.
Nếu chính sách này chưa được thiết lập <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ tải tất cả máy chủ nhắn tin gốc đã cài đặt.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Nếu true, người dùng có thể sử dụng phần cứng trên thiết bị Chrome để chứng thực từ xa danh tính của thiết bị với CA bảo mật qua <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> bằng <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Nếu cài đặt được đặt thành false hoặc chưa được đặt, cuộc gọi tới API sẽ không thực hiện được với mã lỗi.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Nếu đã đặt chính sách, phạm vi cổng UDP mà WebRTC sử dụng sẽ được hạn chế đến phạm vi cổng được chỉ định (đã bao gồm cả điểm cuối).
Nếu chưa đặt chính sách hoặc nếu chính sách được đặt thành chuỗi trống hoặc phạm vi cổng không hợp lệ thì WebRTC được phép sử dụng bất kỳ cổng UDP cục bộ khả dụng nào.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Chỉ định danh sách plugin mà người dùng có thể bật hoặc tắt</translation>
<translation id="5302612588919538756">Chính sách này không được dùng nữa, thay vào đó hãy cân nhắc sử dụng SyncDisabled.
Cho phép người dùng đăng nhập vào <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu đặt chính sách này, bạn có thể định cấu hình để cho phép hoặc không cho phép người dùng đăng nhập vào <ph name="PRODUCT_NAME" />. Đặt chính sách này thành 'False' sẽ ngăn các ứng dụng và tiện ích sử dụng API chrome.identity hoạt động, do đó có thể bạn muốn sử dụng SyncDisabled.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Chỉ định thời lượng không có thao tác nhập của người dùng mà sau thời lượng đó, hộp thoại cảnh báo sẽ hiển thị khi chạy trên nguồn pin.
Khi được đặt, chính sách này sẽ chỉ định thời lượng mà người dùng phải duy trì trạng thái không sử dụng trước khi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hiển thị hộp thoại cảnh báo thông báo cho người dùng rằng hành động dành cho việc không sử dụng sắp được thực hiện.
Khi chính sách này không được đặt, không có hộp thoại cảnh báo nào được hiển thị.
Giá trị của chính sách được chỉ định theo mili giây. Các giá trị được giới hạn ở mức nhỏ hơn hoặc bằng thời gian chờ khi không sử dụng.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Tính khả dụng của chế độ ẩn danh</translation>
<translation id="5318185076587284965">Cho phép máy chủ truy cập từ xa sử dụng máy chủ chuyển tiếp</translation>
<translation id="5323128137188992869">Cho phép truyền nội dung đến thiết bị này bằng cách sử dụng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu bạn đặt chính sách này thành False, người dùng sẽ không thể truyền nội dung đến thiết bị của họ. Nếu bạn đặt chính sách này thành True, người dùng sẽ được phép truyền nội dung. Nếu bạn không đặt chính sách này, người dùng sẽ không được phép truyền nội dung đến thiết bị Chrome OS đã đăng ký, nhưng có thể truyền đến các thiết bị không được đăng ký.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Cho phép <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> xử lý các loại nội dung sau</translation>
<translation id="5365946944967967336">Hiển thị nút Trang chủ trên thanh công cụ</translation>
<translation id="5366977351895725771">Nếu đặt thành sai, tác vụ tạo tài khoản người dùng bị giám sát của người dùng này sẽ bị tắt. Mọi tài khoản người dùng bị giám sát hiện có sẽ vẫn khả dụng.
Nếu đặt thành đúng hoặc không định cấu hình, người dùng này có thể tạo và quản lý tài khoản người dùng bị giám sát.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Cho phép bạn đặt liệu các trang web có được phép hiển thị thông báo trên màn hình hay không. Việc hiển thị thông báo trên màn hình có thể được cho phép theo mặc định, từ chối theo mặc định hoặc người dùng có thể được hỏi mỗi lần trang web muốn hiển thị thông báo trên màn hình.
Nếu không thiết lập chính sách này, 'AskNotifications' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi cài đặt này.</translation>
<translation id="538108065117008131">Cho phép <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> xử lý các loại nội dung sau.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Lựa chọn chiến lược dùng để giải phóng dung lượng đĩa trong khi dọn sạch tự động (không được dùng nữa)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Thông tin về trạng thái của Android được gửi lại cho
máy chủ.
Nếu chính sách được đặt thành false hoặc chưa được đặt thì không có thông tin trạng thái nào được báo cáo.
Nếu được đặt thành true, thông tin trạng thái sẽ được báo cáo.
Chính sách này chỉ áp dụng nếu các ứng dụng Android được bật.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Bật tính năng ẩn của máy máy chủ truy cập từ xa trong khi đang thực hiện kết nối.
Nếu bạn bật cài đặt này thì các thiết bị đầu vào và đầu ra vật lý của máy chủ sẽ bị tắt khi đang thực hiện kết nối từ xa.
Nếu bạn tắt hoặc chưa đặt cài đặt này thì cả người dùng cục bộ và người dùng từ xa đều có thể tương tác với máy chủ khi máy chủ đang được chia sẻ.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Định cấu hình bố cục bàn phím được cho phép trên màn hình đăng nhập <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Nếu chính sách này được đặt thành danh sách số nhận dạng phương thức nhập, phương thức nhập được cung cấp sẽ có sẵn trên màn hình đăng nhập. Phương thức nhập được cung cấp đầu tiên sẽ được chọn sẵn. Mặc dù nhóm người dùng được lấy tiêu điểm trên màn hình đăng nhập, phương thức nhập được sử dụng gần đây nhất của người dùng sẽ có sẵn ngoài phương thức nhập được cung cấp bởi chính sách này. Nếu chính sách này chưa được đặt, các phương thức nhập trên màn hình đăng nhập sẽ được lấy từ ngôn ngữ mà màn hình đăng nhập hiển thị. Các giá trị không phải số nhận dạng phương thức nhập hợp lệ sẽ bị bỏ qua.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Chính sách này nếu được bật sẽ buộc công cụ tìm kiếm phải được nhập từ trình duyệt mặc định hiện tại. Nếu được bật, chính sách này cũng ảnh hưởng đến hộp thoại nhập.
Nếu tắt chính sách này, sẽ không có công cụ tìm kiếm mặc định nào được nhập.
Nếu không thiết lập chính sách này, người dùng có thể được hỏi có nhập hay không hoặc quá trình nhập có thể diễn ra tự động.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Tên giới hạn Android WebView:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Bật báo cáo thông tin bộ nhớ (kích thước khối xếp JS) tới trang (không dùng nữa)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Bật chế độ khách trong trình duyệt</translation>
<translation id="5457924070961220141">Cho phép bạn định cấu hình trình kết xuất HTML mặc định khi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> được cài đặt.
Cài đặt mặc định, được sử dụng khi không thiết lập chính sách này, cho phép trình duyệt chính thực hiện chức năng hiển thị nhưng bạn có thể tùy chọn ghi đè cài đặt này và yêu cầu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> hiển thị các trang HTML theo mặc định.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Định cấu hình cài đặt cho người dùng được quản lý.</translation>
<translation id="546726650689747237">Độ trễ mờ màn hình khi chạy trên nguồn AC</translation>
<translation id="5469484020713359236">Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu url chỉ định những trang web được phép đặt cookie.
Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung từ chính sách 'DefaultCookiesSetting' nếu chính sách này được thiết lập hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Chặn hình ảnh trên các trang web này</translation>
<translation id="5475361623548884387">Bật tính năng in</translation>
<translation id="5499375345075963939">Chính sách này chỉ hoạt động trong chế độ bán lẻ.
Khi giá trị của chính sách này được đặt và giá trị đó khác 0, người dùng hiện được đăng nhập vào bản trình diễn sẽ tự động bị đăng xuất sau khi thời gian không hoạt động của khoảng thời gian đã chỉ định trôi qua.
Giá trị của chính sách này sẽ được chỉ định theo mili giây.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Bật Thanh dấu trang</translation>
<translation id="5512418063782665071">URL trang chủ</translation>
<translation id="5523812257194833591">Tự động đăng nhập vào phiên công khai sau thời gian chờ.
Nếu chính sách này được đặt, sẽ tự động đăng nhập vào phiên được chỉ định sau khi một khoảng thời gian trôi qua ở màn hình đăng nhập mà không có tương tác của người dùng (xem |DeviceLocalAccounts|).
Nếu chính sách này không được đặt, tự động đăng nhập sẽ không xảy ra.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Chỉ định khoảng thời gian tính bằng mili giây mà dịch vụ quản lý thiết bị được truy vấn về thông tin chính sách thiết bị.
Đặt chính sách này sẽ ghi đè giá trị mặc định là 3 giờ. Các giá trị hợp lệ dành cho chính sách này nằm trong khoảng từ 1800000 (30 phút) tới 86400000 (1 ngày). Mọi giá trị không nằm trong khoảng này được giới hạn ở mức tương ứng.
Nếu không đặt chính sách này, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ sử dụng giá trị mặc định là 3 giờ.
Xin lưu ý rằng nếu nền tảng hỗ trợ thông báo chính sách, độ trễ làm mới sẽ được đặt thành 24 giờ (bỏ qua tất cả các cài đặt mặc định và giá trị của chính sách này) vì thông báo chính sách được kỳ vọng sẽ bắt buộc làm mới tự động bất cứ khi nào chính sách thay đổi, giúp việc làm mới thường xuyên hơn trở nên không cần thiết.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Chặn các mục tải xuống có thể gây nguy hiểm</translation>
<translation id="5535973522252703021">Danh sách trắng máy chủ ủy quyền Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Cho phép tất cả các trang web tự động chạy plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">Chính sách này không ảnh hưởng đến các ứng dụng Android.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Thêm thông số cho quá trình tìm nạp khởi đầu Biến thể trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu được chỉ định, sẽ thêm thông số truy vấn được gọi là 'restrict' vào URL được sử dụng để tìm nạp khởi đầu Biến thể. Giá trị của thông số sẽ là giá trị được chỉ định trong chính sách này.
Nếu không được chỉ định, sẽ không sửa đổi URL khởi đầu Biến thể.</translation>
<translation id="556941986578702361">Kiểm soát tự động ẩn giá <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Nếu chính sách này được đặt thành 'Luôn tự động ẩn giá', giá sẽ luôn tự động ẩn.
Nếu chính sách này được đặt thành 'Không bao giờ tự động ẩn giá', giá sẽ không bao giờ tự động ẩn.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách.
Nếu chính sách không được đặt, người dùng có thể chọn có nên tự động ẩn giá không.</translation>
<translation id="557360560705413259">Khi cài đặt này được bật, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng commonName của chứng chỉ máy chủ để khớp với tên máy chủ nếu chứng chỉ thiếu tiện ích subjectAlternativeName miễn là chứng chỉ xác thực thành công và liên kết với chứng chỉ CA được cài đặt cục bộ.
Lưu ý rằng tùy chọn này không được đề xuất, vì điều này có thể cho phép bỏ qua tiện ích nameConstraints hạn chế tên máy chủ mà một chứng chỉ đã cho có thể được ủy quyền.
Nếu chính sách này chưa được đặt hoặc được đặt thành false, chứng chỉ máy chủ thiếu tiện ích subjectAlternativeName chứa tên DNS hoặc địa chỉ IP sẽ không được tin tưởng.</translation>
<translation id="557658534286111200">Cho phép hoặc vô hiệu hóa chỉnh sửa dấu trang</translation>
<translation id="5586942249556966598">Không làm gì</translation>
<translation id="5630352020869108293">Khôi phục phiên trước đó</translation>
<translation id="5645779841392247734">Cho phép cookie trên các trang web này</translation>
<translation id="5693469654327063861">Cho phép di chuyển dữ liệu</translation>
<translation id="5694594914843889579">Khi chính sách này được đặt thành true, bộ nhớ ngoài sẽ không khả dụng trong trình duyệt tệp.
Chính sách này ảnh hưởng tới tất cả các loại phương tiện lưu trữ. Ví dụ: ổ USB flash, ổ đĩa cứng bên ngoài, SD và các thẻ nhớ khác, bộ nhớ quang v.v.. Bộ nhớ trong không bị ảnh hưởng, do đó vẫn có thể truy cập vào các tệp đã lưu trong thư mục Tải xuống. Google Drive cũng không bị ảnh hưởng bởi chính sách này.
Nếu cài đặt này bị tắt hoặc không được định cấu hình thì người dùng có thể sử dụng tất cả các loại bộ nhớ ngoài được hỗ trợ trên thiết bị của họ.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Báo cáo người dùng thiết bị</translation>
<translation id="570062449808736508">Khi chính sách này được đặt thành chuỗi không trống, WebView sẽ đọc hạn chế URL từ nhà cung cấp nội dung có tên tổ chức cho trước.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Khi bật cài đặt này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ luôn thực hiện quá trình kiểm tra thu hồi cho chứng chỉ máy chủ đã xác thực thành công và ký theo chứng chỉ CA được cài đặt cục bộ.
Nếu <ph name="PRODUCT_NAME" /> không thể nhận được thông tin trạng thái thu hồi thì những chứng chỉ đó sẽ được coi là bị thu hồi ('lỗi cứng').
Nếu chính sách này không được đặt hoặc được đặt thành false thì <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng cài đặt kiểm tra thu hồi trực tuyến hiện có.</translation>
<translation id="572720239788271400">Bật cập nhập thành phần trong <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">Bật tạo bản sao chuyển vùng cho dữ liệu hồ sơ của <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">Nhập dữ liệu biểu mẫu tự động điền từ trình duyệt mặc định trong lần chạy đầu tiên</translation>
<translation id="5765780083710877561">Mô tả:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Kênh nhà phát triển (có thể không ổn định)</translation>
<translation id="5774856474228476867">URL tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="5776485039795852974">Hỏi mỗi lần trang web muốn hiển thị thông báo trên màn hình</translation>
<translation id="5781412041848781654">Chỉ định thư viện GSSAPI nào được sử dụng để xác thực HTTP. Bạn có thể chỉ đặt tên thư viện hoặc đường dẫn đầy đủ.
Nếu không có cài đặt nào được cung cấp, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ quay trở lại sử dụng tên thư viện mặc định.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Chỉ định khoảng thời gian không có thao tác nhập của người dùng mà sau khoảng thời gian đó hành động không sử dụng được thực hiện khi chạy trên nguồn pin.
Khi được đặt, chính sách này chỉ định khoảng thời gian mà người dùng phải duy trì chế độ không sử dụng trước khi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> thực hiện hành động không sử dụng mà có thể được định cấu hình riêng biệt.
Khi chính sách này không được đặt, khoảng thời gian mặc định sẽ được sử dụng.
Phải chỉ định giá trị chính sách bằng mili giây.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Bật hỗ trợ HTTP/0.9 trên cổng không phải là cổng mặc định</translation>
<translation id="5809728392451418079">Đặt tên hiển thị cho tài khoản trong thiết bị</translation>
<translation id="5814301096961727113">Đặt trạng thái phản hồi bằng giọng nói mặc định trên màn hình đăng nhập</translation>
<translation id="5815129011704381141">Tự động khởi động lại sau khi cập nhật</translation>
<translation id="5815353477778354428">Định cấu hình thư mục mà <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> sẽ sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng.
Nếu bạn đặt chính sách này, <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> sẽ sử dụng thư mục được cung cấp.
Truy cập http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables để xem danh sách các biến có thể sử dụng.
Nếu bạn không đặt cài đặt này, thư mục hồ sơ mặc định sẽ được sử dụng.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Chỉ định liệu người dùng có thể mở trang ở chế độ Ẩn danh trong <ph name="PRODUCT_NAME" /> hay không.
Nếu chọn 'Bật' hoặc không thiết lập chính sách này, bạn có thể mở trang ở chế độ Ẩn danh.
Nếu chọn 'Tắt', bạn không thể mở trang ở chế độ Ẩn danh.
Nếu chọn 'Bắt buộc', bạn CHỈ có thể mở trang ở chế độ Ẩn danh.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Hạn chế phạm vi cổng UDP được máy chủ truy cập từ xa sử dụng</translation>
<translation id="5862253018042179045">Đặt trạng thái mặc định của tính năng trợ năng phản hồi bằng giọng nói trên màn hình đăng nhập.
Nếu chính sách này được đặt thành true, phản hồi bằng giọng nói sẽ được bật khi màn hình đăng nhập hiển thị.
Nếu chính sách này được đặt thành false, phản hồi bằng giọng nói sẽ bị tắt khi màn hình đăng nhập hiển thị.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng có thể tạm thời ghi đè chính sách bằng cách bật hoặc tắt phản hồi bằng giọng nói. Tuy nhiên, lựa chọn của người dùng không được duy trì mãi và cài đặt mặc định được khôi phục bất cứ khi nào màn hình đăng nhập mới được hiển thị hoặc người dùng không thực hiện thao tác nào trên màn hình đăng nhập trong một phút.
Nếu không đặt chính sách này, phản hồi bằng giọng nói bị tắt khi màn hình đăng nhập hiển thị lần đầu. Người dùng có thể bật hoặc tắt phản hồi bằng giọng nói bất cứ lúc nào và trạng thái của tính năng này trên màn hình đăng nhập được duy trì giữa những người dùng.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Cấu hình mạng ở mức người dùng</translation>
<translation id="588135807064822874">Bật Chạm để tìm kiếm</translation>
<translation id="5883015257301027298">Cài đặt cookie mặc định</translation>
<translation id="5887414688706570295">Định cấu hình tiền tố TalkGadget sẽ được máy chủ truy cập từ xa sử dụng và ngăn người dùng thay đổi tiền tố này.
Nếu được chỉ định, tiền tố này sẽ được thêm vào đầu tên gốc của TalkGadget để tạo tên miền đầy đủ cho TalkGadget. Tên miền gốc của TalkGadget là '.talkgadget.google.com'.
Nếu cài đặt này được bật thì máy chủ sẽ sử dụng tên miền tùy chỉnh khi truy cập vào TalkGadget thay vì tên miền mặc định.
Nếu cài đặt này bị tắt hoặc không được đặt thì tên miền TalkGadget mặc định ('chromoting-host.talkgadget.google.com') sẽ được sử dụng cho tất cả máy chủ.
Các ứng dụng khách truy cập từ xa không bị ảnh hưởng bởi cài đặt chính sách này. Chúng sẽ luôn sử dụng 'chromoting-client.talkgadget.google.com' để truy cập vào TalkGadget.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Nếu cài đặt này được bật, yêu cầu xác thực gnubby sẽ được proxy qua kết nối máy chủ từ xa.
Nếu cài đặt này bị tắt hoặc không được định cấu hình, yêu cầu xác thực gnubby sẽ không được proxy.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Khi có nhiều người dùng đăng nhập thì chỉ người dùng chính mới có thể sử dụng các ứng dụng Android.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Cho phép bật hoặc tắt điều chỉnh mạng.
Tùy chọn này áp dụng cho tất cả người dùng và tất cả giao diện trên thiết bị. Sau khi được đặt,
tính năng điều chỉnh sẽ tiếp tục cho đến khi chính sách này được thay đổi thành tắt tính năng điều chỉnh.
Nếu được đặt thành false thì sẽ không có tính năng điều chỉnh.
Nếu được đặt thành true, hệ thống sẽ được điều chỉnh để đạt được tốc độ tải lên và tải xuống được cung cấp (theo kbit/giây).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Cho phép tài nguyên đã tải xuống tự động cập nhật qua HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Đặt trạng thái mặc định của tính năng trợ năng con trỏ lớn trên màn hình đăng nhập.
Nếu chính sách này được đặt thành true, con trỏ lớn sẽ được bật khi màn hình đăng nhập hiển thị.
Nếu chính sách này được đặt thành false, con trỏ lớn sẽ bị tắt khi màn hình đăng nhập hiển thị.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng có thể tạm thời ghi đè chính sách bằng cách bật hoặc tắt con trỏ lớn. Tuy nhiên, lựa chọn của người dùng không được duy trì mãi và trạng thái mặc định được khôi phục bất cứ khi nào màn hình đăng nhập mới được hiển thị hoặc người dùng không thực hiện thao tác nào trên màn hình đăng nhập trong một phút.
Nếu không đặt chính sách này, con trỏ lớn bị tắt khi màn hình đăng nhập hiển thị lần đầu. Người dùng có thể bật hoặc tắt con trỏ lớn bất kỳ lúc nào và trạng thái của con trỏ trên màn hình đăng nhập được duy trì giữa những người dùng.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Chính sách này cũng có thể được dùng để ghim ứng dụng Android.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Buộc các truy vấn trong Google Web Search được hoàn tất bằng Tìm kiếm an toàn được đặt thành hoạt động và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.
Nếu bạn bật cài đặt này, Tìm kiếm an toàn trong Google Tìm kiếm luôn hoạt động.
Nếu bạn tắt cài đặt này hoặc không đặt một giá trị, Tìm kiếm an toàn trong Google Tìm kiếm sẽ không hoạt động.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Kênh beta</translation>
<translation id="5950205771952201658">Vì các kiểm tra lỗi phần mềm, thu hồi trực tuyến không mang lại lợi ích bảo mật hiệu quả nên chúng bị tắt theo mặc định trong <ph name="PRODUCT_NAME" /> phiên bản 19 trở lên. Bằng cách đặt chính sách này thành true, hoạt động trước đó được khôi phục và các kiểm tra OCSP/CRL trực tuyến sẽ được thực hiện.
Nếu chính sách không được đặt hoặc được đặt thành false, khi đó <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ không thực hiện các kiểm tra thu hồi trực tuyến trong <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 và cao hơn.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Tiện ích được phép sử dụng API chứng thực từ xa</translation>
<translation id="5983708779415553259">Thao tác mặc định cho trang web không nằm trong bất kỳ gói nội dung nào</translation>
<translation id="5997543603646547632">Sử dụng đồng hồ 24 giờ theo mặc định</translation>
<translation id="6005179188836322782">Bật tính năng Duyệt web an toàn của <ph name="PRODUCT_NAME" /> và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.
Nếu bạn bật cài đặt này, Duyệt web an toàn sẽ luôn hoạt động.
Nếu bạn tắt cài đặt này, Duyệt web an toàn sẽ không bao giờ hoạt động.
Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt ''Bật tính năng bảo vệ chống lừa đảo và phần mềm độc hại'' trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu bạn không đặt chính sách này, cài đặt này sẽ được bật nhưng người dùng có thể thay đổi cài đặt này.
Hãy xem https://developers.google.com/safe-browsing để biết thêm thông tin về Duyệt web an toàn.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Hiển thị hộp thoại in hệ thống thay vì chế độ xem trước bản in.
Khi cài đặt này được bật, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ mở hộp thoại in hệ thống thay vì chế độ xem trước bản in đã cài đặt sẵn khi người dụng yêu cầu trang được in.
Nếu chính sách này không được đặt hoặc bị đặt thành sai, lệnh in sẽ chạy màn hình chế độ xem trước bản in.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Tác vụ khi khởi động</translation>
<translation id="6023030044732320798">Chỉ định một nhóm chính sách sẽ được chuyển giao cho thư viện thời gian chạy ARC. Giá trị phải là định dạng JSON hợp lệ.
Chính sách này có thể dùng để định cấu hình ứng dụng Android nào sẽ được tự động cài đặt trên thiết bị:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Giá trị nhận dạng ứng dụng Android, ví dụ: "com.google.android.gm" cho Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Chỉ định cách cài đặt ứng dụng. OPTIONAL: Ứng dụng không được cài đặt tự động, nhưng người dùng có thể tự cài đặt. Đây là cài đặt mặc định nếu không chỉ định chính sách này. PRELOAD: Ứng dụng được cài đặt tự động, nhưng người dùng có thể gỡ cài đặt. FORCE_INSTALLED: Ứng dụng được cài đặt tự động và người dùng không thể gỡ cài đặt. BLOCKED: Ứng dụng bị chặn và không thể cài đặt. Nếu ứng dụng đã được cài đặt theo một chính sách trước đây thì nó sẽ bị gỡ cài đặt.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Chính sách yêu cầu cấp quyền cho ứng dụng. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: Không chỉ định chính sách. Nếu không có chính sách cấp quyền ở cấp nào, hành vi `PROMPT` sẽ được áp dụng theo mặc định. PROMPT: Nhắc người dùng cấp quyền. GRANT: Tự động cấp quyền. DENY: Tự động từ chối quyền.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Đối tượng cấu hình JSON riêng cho ứng dụng, chứa một tập hợp các cặp khóa-giá trị, ví dụ: '"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. Các khóa được định nghĩa trong trong tệp kê khai của ứng dụng.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Để ghim ứng dụng vào trình khởi chạy, hãy xem PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">URL instant của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="603410445099326293">Tham số cho URL đề xuất sử dụng POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Bật tính năng chặn tường lửa từ máy chủ truy cập từ xa</translation>
<translation id="6070667616071269965">Bố cục bàn phím màn hình đăng nhập thiết bị</translation>
<translation id="6074963268421707432">Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị thông báo trên màn hình</translation>
<translation id="6076099373507468537">Xác định danh sách thiết bị USB được phép tách khỏi trình điều khiển nhân hệ điều hành để sử dụng thông qua API chrome.usb ngay bên trong ứng dụng web. Mục nhập là các cặp Số nhận dạng nhà cung cấp USB và Số nhận dạng sản phẩm để xác định một phần cứng cụ thể.
Nếu chính sách này chưa được định cấu hình, danh sách thiết bị USB có thể tách là trống.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (ứng dụng Windows):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Cho phép người dùng ở xa tương tác với cửa sổ bật lên trong phiên hỗ trợ từ xa</translation>
<translation id="6095999036251797924">Chỉ định khoảng thời gian không có thao tác nhập của người dùng mà sau khoảng thời gian đó màn hình bị khóa khi chạy trên nguồn AC hoặc pin.
Khi được đặt thành giá trị lớn hơn không, khoảng thời gian này thể hiện khoảng thời gian mà người dùng không sử dụng trước khi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> khóa màn hình.
Khi khoảng thời gian này được đặt thành không, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> không khóa màn hình khi người dùng không sử dụng.
Khi khoảng thời gian này không được đặt, khoảng thời gian mặc định sẽ được sử dụng.
Cách khóa màn hình khi không sử dụng được khuyến nghị là bật khóa màn hình khi tạm ngừng và đặt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tạm ngừng sau độ trễ khi không sử dụng. Bạn chỉ nên sử dụng chính sách này khi khóa màn hình xảy ra sớm hơn thời gian tạm ngừng đáng kể hoặc khi tạm ngừng khi không sử dụng hoàn toàn không được mong muốn.
Bạn phải chỉ định giá trị chính sách bằng mili giây. Các giá trị được giới hạn ở mức nhỏ hơn khoảng thời gian trễ khi không sử dụng.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Cho phép trò chơi trứng khủng long Phục sinh</translation>
<translation id="6114416803310251055">không được chấp thuận</translation>
<translation id="6133088669883929098">Cho phép tất cả các trang web sử dụng tạo khóa</translation>
<translation id="6145799962557135888">Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu url chỉ định những trang web được phép chạy JavaScript.
Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung từ chính sách 'DefaultImagesSetting' nếu chính sách này được thiết lập hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web.</translation>
<translation id="614662973812186053">Chính sách này cũng kiểm soát việc thu thập dữ liệu chẩn đoán và sử dụng Android.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Đặt trạng thái của con trỏ lớn mặc định trên màn hình đăng nhập</translation>
<translation id="6157537876488211233">Danh sách quy tắc bỏ qua proxy được phân cách bằng dấu phẩy</translation>
<translation id="6158324314836466367">Tên cửa hàng trực tuyến dành cho doanh nghiệp (không dùng nữa)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Bật <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Cảnh báo: Hỗ trợ SSLv3 sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi <ph name="PRODUCT_NAME" /> sau phiên bản 43 (khoảng tháng 7 năm 2015), đồng thời chính sách này cũng sẽ bị xóa.
Nếu chính sách này không được định cấu hình thì <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng phiên bản tối thiểu mặc định là SSLv3 trong <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 và TLS 1.0 trong các phiên bản mới hơn.
Ngoài ra, chính sách này có thể được đặt thành một trong các giá trị sau: "sslv3", "tls1", "tls1.1" hoặc "tls1.2". Khi được đặt, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ không sử dụng các phiên bản SSL/TLS nhỏ hơn phiên bản đã chỉ định. Giá trị không xác định sẽ bị bỏ qua.
Lưu ý rằng, dù số lớn hơn nhưng "sslv3" là phiên bản cũ hơn "tls1".</translation>
<translation id="6181608880636987460">Cho phép bạn đặt danh sách mẫu url chỉ định các trang web không được phép chạy plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Nếu bạn không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web của chính sách 'DefaultPluginsSetting' nếu chính sách này được đặt hoặc nếu không thì giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho cấu hình cá nhân của người dùng.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Cài đặt cửa sổ bật lên</translation>
<translation id="6197453924249895891">Cấp quyền truy cập vào khóa kết hợp đến các tiện ích.
Các khóa được chỉ định để sử dụng kết hợp nếu chúng được tạo bằng API chrome.enterprise.platformKeys trên tài khoản được quản lý. Các khóa được nhập hoặc tạo bằng cách khác sẽ không được chỉ định để sử dụng kết hợp.
Chính sách này sẽ toàn quyền quản lý việc truy cập vào các khóa được chỉ định để sử dụng kết hợp. Người dùng không thể cấp và lấy lại quyền truy cập vào khóa kết hợp đến hoặc từ các tiện ích.
Theo mặc định, một tiện ích không thể sử dụng khóa được chỉ định để sử dụng kết hợp, tương tự như việc đặt allowCorporateKeyUsage thành false cho tiện ích đó.
Chỉ khi đặt allowCorporateKeyUsage thành true cho một tiện ích thì tiện ích đó mới có thể sử dụng bất kỳ khóa nền tảng nào được đánh dấu để sử dụng kết hợp nhằm xác nhận dữ liệu tùy ý. Chỉ cấp quyền này nếu tiện ích được tin cậy để truy cập an toàn vào khóa chống lại kẻ tấn công.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Báo cáo số lần hoạt động của thiết bị.
Nếu cài đặt này không được đặt hoặc được đặt thành Đúng, các thiết bị được đăng ký sẽ báo cáo các khoảng thời gian khi có người dùng sử dụng thiết bị. Nếu cài đặt này được đặt giá trị thành Sai, số lần thiết bị hoạt động sẽ không được ghi lại hay báo cáo.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Tất cả các máy in đều hiển thị trừ những máy in trong danh sách cấm.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Chính sách này nếu được bật sẽ buộc nhập dữ liệu biểu mẫu tự động điền từ trình duyệt mặc định trước. Nếu được bật, chính sách này cũng ảnh hưởng đến hộp thoại nhập.
Nếu tắt, dữ liệu biểu mẫu tự động điền sẽ không được nhập.
Nếu chính sách này không được đặt, người dùng có thể được hỏi có nhập hay không hoặc quá trình nhập có thể diễn ra tự động.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Đặt thư mục tải xuống</translation>
<translation id="6244210204546589761">Các URL được mở khi khởi động</translation>
<translation id="6258193603492867656">Chỉ định liệu Kerberos SPN được tạo có được bao gồm cổng không chuẩn hay không.
Nếu bạn bật cài đặt này và nhập một cổng không chuẩn (tức là một cổng không phải là 80 hoặc 443), cổng này sẽ được bao gồm trong Kerberos SPN được tạo.
Nếu bạn tắt cài đặt này, Kerberos SPN được tạo sẽ không bao gồm cổng trong bất kỳ trường hợp nào.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Định cấu hình chính sách cho Nhắn tin gốc. Máy chủ nhắn tin gốc được đưa vào danh sách cấm sẽ không được phép trừ khi chúng được đưa vào danh sách cho phép.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Cho phép hoặc từ chối ghi âm</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Bật cập nhật thành phần cho tất cả các thành phần trong <ph name="PRODUCT_NAME" /> khi chưa được đặt hoặc đã được đặt thành True.
Nếu bạn đặt thành False, tùy chọn cập nhật thành phần sẽ bị tắt. Tuy nhiên, một số thành phần được loại trừ khỏi chính sách này: các bản cập nhật cho bất kỳ thành phần nào không chứa mã thực thi hoặc không làm thay đổi đáng kể hoạt động của trình duyệt hay có ý nghĩa quan trọng đối với tính bảo mật của trình duyệt sẽ không bị tắt.
Ví dụ về các thành phần như vậy gồm có danh sách thu hồi chứng chỉ và dữ liệu duyệt web an toàn.
Hãy xem https://developers.google.com/safe-browsing để biết thêm thông tin về Duyệt web an toàn.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Bật tự động hoàn tất tên miền trong khi người dùng đăng nhập</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome hiển thị trang cảnh báo khi người dùng truy cập các trang web gặp lỗi SSL. Theo mặc định hoặc khi chính sách này được đặt thành true, người dùng được phép nhấp qua các trang cảnh báo này.
Đặt chính sách này thành false sẽ không cho phép người dùng nhấp qua bất kỳ trang cảnh báo nào.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Chỉ định tham số được dùng khi tìm kiếm URL với POST. Tham số này bao gồm các cặp tên/giá trị phân tách bằng dấu phẩy. Nếu một giá trị là tham số mẫu như {searchTerms} trong ví dụ trên, tham số đó sẽ được thay thế bằng dữ liệu cụm từ tìm kiếm thực.
Chính sách này là tùy chọn. Nếu không đặt, yêu cầu tìm kiếm sẽ được gửi bằng phương thức GET.
Chính sách này chỉ được tuân theo nếu kích hoạt chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled'.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Kênh phát hành có thể được định cấu hình bởi người dùng hay không</translation>
<translation id="6368011194414932347">Định cấu hình URL trang chủ</translation>
<translation id="6368403635025849609">Cho phép JavaScript trên các trang web này</translation>
<translation id="6376659517206731212">Có thể bắt buộc</translation>
<translation id="6378076389057087301">Chỉ định xem hoạt động âm thanh có ảnh hưởng đến việc quản lý nguồn không</translation>
<translation id="637934607141010488">Danh sách báo cáo người dùng thiết bị đã đăng nhập gần đây.
Nếu chính sách này được đặt thành sai, người dùng sẽ không được báo cáo.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Bật tính năng Tự động điền của <ph name="PRODUCT_NAME" /> và cho phép người dùng tự động hoàn thành các biểu mẫu web bằng cách sử dụng thông tin được lưu trữ trước đây, chẳng hạn như địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng. Nếu bạn tắt cài đặt này, người dùng sẽ không sử dụng được tính năng Tự động điền. Nếu bạn bật cài đặt này hoặc không đặt giá trị, Tự động điền sẽ vẫn thuộc quyền kiểm soát của người dùng. Điều này sẽ cho phép họ thiết lập cấu hình Tự động điền và bật hoặc tắt Tự động điền tùy theo ý họ.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Chính sách này đã chấm dứt kể từ phiên bản <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> 29. Vui lòng sử dụng chính sách PresentationScreenDimDelayScale thay vào đó.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Đăng xuất người dùng</translation>
<translation id="6417861582779909667">Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu URL chỉ định những trang web không được phép đặt cookie.
Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung từ chính sách 'DefaultCookiesSetting' nếu chính sách này được thiết lập hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Bạn không thể buộc ứng dụng Android sử dụng proxy. Tập hợp con của cài đặt proxy được cung cấp cho ứng dụng Android. Cài đặt mà ứng dụng có thể tự nguyện chọn để thực hiện:
Nếu bạn chọn không bao giờ sử dụng máy chủ proxy, ứng dụng Android được thông báo rằng không có proxy nào được định cấu hình.
Nếu bạn chọn sử dụng cài đặt proxy hệ thống hoặc proxy máy chủ cố định, ứng dụng Android được cung cấp cùng với cổng và địa chỉ máy chủ proxy http.
Nếu bạn chọn tự động phát hiện máy chủ proxy, URL tập lệnh "http://wpad/wpad.dat" được cung cấp cho ứng dụng Android. Không sử dụng phần khác của giao thức tự động phát hiện proxy.
Nếu bạn chọn sử dụng tập lệnh proxy .pac, URL tập lệnh được cung cấp cho ứng dụng Android.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Cho phép bluetooth trên thiết bị</translation>
<translation id="6520802717075138474">Nhập công cụ tìm kiếm từ trình duyệt mặc định trong lần chạy đầu tiên</translation>
<translation id="6525955212636890608">Nếu bạn bật cài đặt này, thì tất cả nội dung Flash được nhúng trên các trang web -- do người dùng hoặc chính sách doanh nghiệp -- đặt để cho phép Flash trong cài đặt nội dung -- sẽ được chạy, bao gồm cả nội dung từ các nguồn khác hoặc nội dung nhỏ.
Để kiểm soát những trang web nào được phép chạy Flash, hãy xem chính sách "DefaultPluginsSetting", "PluginsAllowedForUrls" và "PluginsBlockedForUrls".
Nếu bạn tắt hoặc không đặt cài đặt này, nội dung Flash từ các nguồn khác hoặc nội dung nhỏ có thể bị chặn.</translation>
<translation id="653608967792832033">Chỉ định khoảng thời gian không có thao tác nhập của người dùng mà sau khoảng thời gian đó màn hình bị khóa khi chạy trên nguồn pin.
Khi được đặt thành một giá trị lớn hơn không, chính sách này chỉ định khoảng thời gian mà người dùng phải duy trì chế độ không sử dụng trước khi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> khóa màn hình.
Khi chính sách này được đặt thành không, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> không khóa màn hình khi người dùng ở chế độ không sử dụng.
Khi chính sách này không được đặt, khoảng thời gian mặc định sẽ được sử dụng.
Cách khóa màn hình khi ở chế độ không sử dụng được khuyến nghị là cho phép khóa màn hình khi tạm ngừng và đặt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tạm ngừng sau độ trễ khi không sử dụng. Chỉ nên sử dụng chính sách này khi khóa màn hình xảy ra sớm hơn thời gian tạm ngừng đáng kể hoặc khi tạm ngừng ở chế độ không sử dụng hoàn toàn không được mong muốn.
Phải chỉ định giá trị chính sách bằng mili giây. Các giá trị được giới hạn ở mức nhỏ hơn độ trễ khi không sử dụng.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Tự động khởi động lại khi tắt thiết bị</translation>
<translation id="6539246272469751178">Chính sách này không ảnh hưởng đến ứng dụng Android. Ứng dụng Android luôn sử dụng thư mục nội dung tải xuống mặc định và không thể truy cập bất kỳ tệp nào do <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tải xuống thư mục nội dung tải xuống không phải mặc định.</translation>
<translation id="654303922206238013">Chiến lược di chuyển cho ecryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Nếu chính sách này được đặt thành Đúng và chính sách ChromeOsReleaseChannel không được chỉ định thì người dùng của miền đăng ký sẽ được phép thay đổi kênh phát hành của thiết bị. Nếu chính sách này được đặt thành sai, thiết bị sẽ bị khóa bất kể kênh mà thiết bị được đặt lần cuối.
Kênh do người dùng đã chọn sẽ bị ghi đè bởi chính sách ChromeOsReleaseChannel nhưng nếu kênh của chính sách ổn định hơn kênh được cài đặt trên thiết bị thì kênh sẽ chỉ chuyển đổi sau khi phiên bản của kênh ổn định hơn đạt tới số phiên bản cao hơn phiên bản được cài đặt trên thiết bị.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Không cho phép bất kỳ trang web nào truy cập vào máy ảnh và micrô</translation>
<translation id="6561396069801924653">Hiển thị tùy chọn trợ năng trong menu của khay hệ thống</translation>
<translation id="6565312346072273043">Đặt trạng thái mặc định của tính năng trợ năng bàn phím ảo trên màn hình đăng nhập.
Nếu chính sách này được đặt thành true, bàn phím ảo sẽ được bật khi màn hình đăng nhập hiển thị.
Nếu chính sách này được đặt thành false, bàn phím ảo sẽ bị tắt khi màn hình đăng nhập hiển thị.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng có thể tạm thời ghi đè chính sách này bằng cách bật hoặc tắt bàn phím ảo. Tuy nhiên, lựa chọn của người dùng không cố định và giá trị mặc định được khôi phục bất cứ lúc nào màn hình đăng nhập được hiển thị lại hoặc người dùng duy trì trạng thái rảnh trên màn hình đăng nhập trong một phút.
Nếu chính sách này không được đặt, bàn phím ảo bị tắt khi màn hình đăng nhập được hiển thị lần đầu tiên. Người dùng có thể bật hoặc tắt bàn phím ảo bất kỳ lúc nào và trạng thái của bàn phím trên màn hình đăng nhập được duy trì giữa những người dùng.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Đặt nguồn bên ngoài cho hạn chế URL</translation>
<translation id="6598235178374410284">Hình đại diện của người dùng</translation>
<translation id="6603004149426829878">Luôn gửi mọi tín hiệu vị trí có sẵn cho máy chủ trong khi phân giải múi giờ</translation>
<translation id="6628646143828354685">Cho phép bạn đặt có cho phép trang web truy cập vào các thiết bị Bluetooth lân cận hay không. Quyền truy cập có thể bị chặn hoàn toàn hoặc người dùng có thể được hỏi mỗi lần trang web muốn truy cập vào các thiết bị Bluetooth lân cận.
Nếu chính sách này không được đặt, '3' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi cài đặt này.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Tắt hỗ trợ dành cho API đồ họa 3D</translation>
<translation id="6647965994887675196">Nếu đặt thành đúng, bạn có thể tạo và sử dụng tài khoản người dùng bị giám sát.
Nếu đặt thành sai hoặc không định cấu hình, tính năng tạo và đăng nhập tài khoản người dùng bị giám sát sẽ bị tắt. Tất cả tài khoản người dùng bị giám sát hiện có sẽ bị ẩn.
LƯU Ý: Chế độ mặc định đối với các thiết bị dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp khác nhau: trên thiết bị dành cho người tiêu dùng, tài khoản người dùng bị giám sát được bật theo mặc định nhưng trên thiết bị dành cho doanh nghiệp, các tài khoản này được tắt theo mặc định.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Chính sách này không còn được dùng nữa, thay vào đó hãy sử dụng URLBlacklist.
Tắt các lược đồ giao thức được liệt kê trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Không thể tải và điều hướng đến URL sử dụng lược đồ từ danh sách này.
Nếu không đặt chính sách này hoặc danh sách trống, tất cả lược đồ sẽ có thể truy cập được trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Cài đặt người dùng được quản lý cục bộ</translation>
<translation id="6654559957643809067">Bật dự đoán mạng trong <ph name="PRODUCT_NAME" /> và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.
Cài đặt này kiểm soát việc tìm nạp trước DNS, kết nối trước TCP và SSL cũng như hiển thị trước các trang web.
Nếu bạn đặt tùy chọn này thành 'luôn luôn', 'không bao giờ' hoặc 'Chỉ WiFi', người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu chính sách này không được đặt, dự đoán mạng sẽ được bật nhưng người dùng sẽ có thể thay đổi cài đặt đó.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Chỉ định số giây tối đa mà thiết bị có thể ngẫu nhiên trì hoãn việc tải xuống bản cập nhật từ thời điểm bản cập nhật được đưa lên máy chủ lần đầu tiên. Thiết bị có thể đợi một phần số thời gian này là thời gian thực và phần thời gian còn lại là thời gian kiểm tra bản cập nhật. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc phân tán bị chặn trên ở lượng thời gian cố định để thiết bị không bao giờ phải chờ mãi để tải xuống bản cập nhật.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Báo cáo trạng thái phần cứng</translation>
<translation id="6699880231565102694">Bật xác thực hai bước cho máy chủ truy cập từ xa</translation>
<translation id="6724842112053619797">Nếu bạn bật cài đặt này, thì các cài đặt được lưu trữ trong cấu hình của <ph name="PRODUCT_NAME" /> như dấu trang, dữ liệu tự động điền, mật khẩu, v.v. cũng sẽ được ghi vào một tệp được lưu trữ trong thư mục cấu hình Người dùng chuyển vùng hoặc một vị trí do Quản trị viên chỉ định thông qua chính sách <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. Việc bật chính sách này sẽ tắt đồng bộ hóa trên đám mây.
Nếu chính sách này bị tắt hoặc chưa được đặt thì chỉ các cấu hình cục bộ thông thường mới được sử dụng.
Chính sách <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> sẽ tắt tất cả đồng bộ hóa dữ liệu, ghi đè RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Cho phép bạn đặt danh sách mẫu url chỉ định các trang web được phép chạy plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Nếu bạn không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web của chính sách 'DefaultPluginsSetting' nếu chính sách này được đặt hoặc nếu không thì giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho cấu hình cá nhân của người dùng.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Cho phép trang web yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào thiết bị Bluetooth lân cận</translation>
<translation id="6770454900105963262">Báo cáo thông tin về các phiên kiosk hiện hoạt</translation>
<translation id="6786747875388722282">Tiện ích</translation>
<translation id="6786967369487349613">Đặt thư mục hồ sơ chuyển vùng</translation>
<translation id="6810445994095397827">Chặn JavaScript trên các trang web này</translation>
<translation id="681446116407619279">Các giao thức xác thực được hỗ trợ</translation>
<translation id="685769593149966548">Buộc sử dụng Chế độ hạn chế nghiêm ngặt cho YouTube</translation>
<translation id="687046793986382807">Chính sách này sẽ được xóa bỏ kể từ phiên bản 35 của <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Thông tin bộ nhớ vẫn được báo cáo tới trang bất kể giá trị tùy chọn như thế nào. Tuy nhiên, kích thước được báo cáo
được lượng tử hóa và tốc độ cập nhật bị giới hạn vì lý do bảo mật. Để có dữ liệu chính xác trong thời gian thực,
hãy sử dụng các công cụ như Telemetry.</translation>
<translation id="6894178810167845842">URL trang Tab mới</translation>
<translation id="6899705656741990703">Cài đặt tự động phát hiện proxy</translation>
<translation id="6903814433019432303">Chính sách này chỉ hoạt động ở chế độ bán lẻ.
Xác định nhóm URL được tải khi phiên trình diễn bắt đầu. Chính sách này sẽ ghi đè bất kỳ cơ chế nào khác dành cho cài đặt URL ban đầu và do đó, chỉ có thể áp dụng cho phiên không được liên kết với người dùng cụ thể.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Định cấu hình nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định. Bạn có thể chỉ định nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định mà người dùng sẽ sử dụng hoặc chọn tắt tìm kiếm mặc định.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Bật tính năng trợ năng phản hồi bằng giọng nói.
Nếu chính sách này được đặt thành true, phản hồi bằng giọng nói sẽ luôn được bật.
Nếu chính sách này được đặt thành false, phản hồi bằng giọng nói sẽ luôn bị tắt.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách.
Nếu không đặt chính sách này, phản hồi bằng giọng nói bị tắt ngay từ đầu nhưng người dùng có thể bật tính năng này bất cứ lúc nào.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Nếu đặt chính sách thành true, thì chính sách đám mây sẽ được ưu tiên trong trường hợp xung đột với chính sách máy.
Nếu đặt chính sách thành false hoặc không định cấu hình chính sách, thì chính sách máy sẽ được ưu tiên trong trường hợp xung đột với chính sách đám mây.
Để biết thêm chi tiết về ưu tiên chính sách, vui lòng truy cập vào: https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Chính sách này không áp dụng trên các phiên bản Windows không tham gia vào miền <ph name="MS_AD_NAME" />.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Chặn plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="6923366716660828830">Chỉ định tên của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định. Nếu để trống hoặc không đặt, tên máy chủ lưu trữ do URL tìm kiếm chỉ định sẽ được sử dụng.
Chính sách này chỉ được xem xét nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Tắt đồng bộ hóa dữ liệu với Google</translation>
<translation id="6936894225179401731">Chỉ định số lượng tối đa kết nối đồng thời tới máy chủ proxy.
Một số máy chủ proxy không thể xử lý nhiều kết nối cùng lúc cho mỗi ứng dụng khách và điều này có thể được giải quyết bằng cách đặt chính sách này về giá trị thấp hơn.
Giá trị của chính sách này phải nhỏ hơn 100 và lớn hơn 6 và giá trị mặc định là 32.
Một số ứng dụng web tiêu hao nhiều kết nối với các GET treo, vì vậy, việc hạ giá trị xuống dưới 32 có thể khiến mạng của trình duyệt bị treo nếu mở quá nhiều ứng dụng web như vậy. Bạn tự chịu rủi ro khi đặt giá trị thấp hơn giá trị mặc định.
Nếu không đặt chính sách này, giá trị mặc định được sử dụng sẽ là 32.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Tên tùy chọn Mac/Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">Tham số cung cấp tính năng tìm theo hình ảnh cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="6956272732789158625">Không cho phép bất kỳ trang web nào sử dụng tạo khóa</translation>
<translation id="6994082778848658360">Chỉ định cách bạn có thể sử dụng phần cứng tích hợp phần tử bảo mật để cung cấp xác thực hai yếu tố nếu tương thích với tính năng này. Nút nguồn của máy dùng để phát hiện sự hiện diện của người dùng.
Nếu bạn chọn 'Đã tắt' thì sẽ không nhận được hai yếu tố.
Nếu bạn chọn 'U2F', hai yếu tố đã tích hợp sẽ tuân theo thông số FIDO U2F.
Nếu bạn chọn 'U2F_EXTENDED', hai yếu tố đã tích hợp sẽ cung cấp các chức năng của U2F cùng với một số tiện ích để chứng thực cá nhân.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Có bắt buộc kiểm tra OCSP/CRL trực tuyến cho mẩu neo tin cậy nội bộ hay không</translation>
<translation id="7003334574344702284">Chính sách này nếu được bật sẽ buộc mật khẩu đã lưu phải được nhập từ trình duyệt mặc định trước đó. Nếu được bật, chính sách này cũng ảnh hưởng đến hộp thoại nhập.
Nếu tắt chính sách này, sẽ không có mật khẩu đã lưu nào được nhập.
Nếu không thiết lập chính sách này, người dùng có thể được hỏi có nhập hay không hoặc quá trình nhập có thể diễn ra tự động.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Tùy chọn <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Cài đặt nội dung</translation>
<translation id="7007671350884342624">Định cấu hình thư mục <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng.
Nếu bạn đặt chính sách này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng thư mục được cung cấp bất kể người dùng có chỉ định cờ '--user-data-dir' hay không. Để tránh mất dữ liệu hoặc các lỗi không mong đợi khác, không nên đặt chính sách này thành thư mục gốc của ổ đĩa hoặc thành thư mục cho các mục đích khác, vì <ph name="PRODUCT_NAME" /> quản lý các nội dung của nó.
Xem https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables để biết danh sách các biến có thể được sử dụng.
Nếu chính sách này không được đặt thì đường dẫn hồ sơ mặc định sẽ được sử dụng và người dùng có thể ghi đè bằng cờ dòng lệnh '--user-data-dir'.</translation>
<translation id="7027785306666625591">Định cấu hình việc quản lý nguồn trong <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Những chính sách này cho phép bạn định cấu hình cách <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hoạt động khi người dùng duy trì chế độ rảnh trong một khoảng thời gian.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Giá trị mẫu:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Cho phép <ph name="PRODUCT_NAME" /> gửi tài liệu tới <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> để in. LƯU Ý: Điều này chỉ ảnh hưởng đến hỗ trợ <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> trong <ph name="PRODUCT_NAME" /> chứ không ngăn người dùng gửi lệnh in trên các trang web.
Nếu bật hoặc không định cấu hình cài đặt này, người dùng có thể in sang <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> từ hộp thoại in của <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu tắt cài đặt này, người dùng không thể in sang <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> từ hộp thoại in của <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7053678646221257043">Chính sách này nếu được bật sẽ buộc dấu trang phải được nhập từ trình duyệt mặc định hiện tại. Nếu được bật, chính sách này cũng ảnh hưởng đến hộp thoại nhập.
Nếu tắt chính sách này, sẽ không có dấu trang nào được nhập.
Nếu không thiết lập chính sách này, người dùng có thể được hỏi có nhập hay không hoặc quá trình nhập có thể diễn ra tự động.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Cho phép cửa sổ bật lên trên các trang web này</translation>
<translation id="706669471845501145">Cho phép các trang web hiển thị thông báo trên màn hình</translation>
<translation id="7072406291414141328">Bật điều chỉnh băng thông mạng</translation>
<translation id="7079519252486108041">Chặn cửa sổ bật lên trên các trang web này</translation>
<translation id="7091198954851103976">Luôn chạy plugin yêu cầu ủy quyền</translation>
<translation id="7106631983877564505">Bật khóa khi thiết bị chạy <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> không hoạt động hoặc bị treo.
Nếu bạn bật cài đặt này, người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu để mở khóa thiết bị khỏi chế độ ngủ.
Nếu bạn tắt cài đặt này, người dùng sẽ không được yêu cầu cung cấp mật khẩu để mở khóa thiết bị khỏi chế độ ngủ.
Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này.
Nếu không đặt chính sách này, người dùng có thể chọn liệu họ có muốn được yêu cầu cung cấp mật khẩu để mở khóa thiết bị hay không.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Xác định xem liệu có khởi động quá trình <ph name="PRODUCT_NAME" /> khi đăng nhập hệ điều hành và tiếp tục chạy khi cửa sổ trình duyệt cuối cùng đóng hay không, để cho phép các ứng dụng nền và phiên duyệt web hiện tại vẫn hiện hoạt, bao gồm bất kỳ cookie phiên nào. Quá trình nền hiển thị một biểu tượng trong khay hệ thống và luôn có thể được đóng từ đó.
Nếu chính sách này được đặt thành True thì chế độ nền sẽ được bật và người dùng không thể kiểm soát chế độ này trong cài đặt trình duyệt.
Nếu chính sách được đặt thành False thì chế độ nền sẽ bị tắt và người dùng không thể kiểm soát chế độ này trong trong cài đặt trình duyệt.
Nếu chính sách này không được đặt thì chế độ nền sẽ bị tắt ban đầu và người dùng có thể kiểm soát chế độ này trong cài đặt trình duyệt.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Liệt kê số nhận dạng ứng dụng mà <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hiển thị dưới dạng ứng dụng được ghim trong thanh trình chạy.
Nếu chính sách này được định cấu hình, bộ ứng dụng sẽ được cố định và người dùng không thể thay đổi được.
Nếu chính sách này không được đặt, người dùng có thể thay đổi danh sách các ứng dụng được ghim trong trình chạy.</translation>
<translation id="7132877481099023201">Các URL sẽ được cấp quyền truy cập thiết bị quay video mà không cần phải hiển thị lời nhắc</translation>
<translation id="7167436895080860385">Cho phép người dùng hiển thị mật khẩu trong Trình quản lý mật khẩu (không dùng nữa)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Cấu hình tạm thời</translation>
<translation id="717630378807352957">Cho phép tất cả các máy in của tệp cấu hình.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Các loại kết nối được cho phép để cập nhật</translation>
<translation id="7194407337890404814">Tên nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="7199300565886109054">Cho phép bạn đặt danh sách các mẫu url chỉ định những trang web được phép đặt các cookie chỉ trong phiên.
Nếu chính sách này không được đặt thì giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web từ chính sách 'DefaultCookiesSetting' nếu chính sách này được đặt hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng.
Lưu ý rằng nếu <ph name="PRODUCT_NAME" /> đang chạy trong 'chế độ nền' thì phiên có thể không đóng khi cửa sổ trình duyệt cuối cùng đóng nhưng thay vào đó sẽ vẫn hoạt động cho đến khi trình duyệt thoát. Vui lòng xem chính sách 'BackgroundModeEnabled' để biết thêm thông tin về cách định cấu hình thao tác này.
Nếu chính sách "RestoreOnStartup" được đặt để khôi phục URL từ các phiên trước đó, chính sách này sẽ không được áp dụng và cookie sẽ được lưu vĩnh viễn cho các trang web đó.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Cho phép hạn chế tải xuống</translation>
<translation id="7207095846245296855">Bắt buộc bật Tìm kiếm an toàn của Google</translation>
<translation id="7216442368414164495">Cho phép người dùng chọn sử dụng báo cáo mở rộng trong Duyệt web an toàn</translation>
<translation id="7234280155140786597">Tên của các máy chủ nhắn tin gốc bị cấm (hoặc * cho tất cả)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Đặt loại kính lúp màn hình mặc định được bật trên màn hình đăng nhập.
Nếu đặt chính sách này, chính sách sẽ kiểm soát loại kính lúp màn hình được bật khi màn hình đăng nhập hiển thị. Đặt chính sách thành ''None'' sẽ tắt kính lúp màn hình.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng có thể tạm thời ghi đè chính sách bằng cách bật hoặc tắt kính lúp màn hình. Tuy nhiên, lựa chọn của người dùng sẽ không được duy trì mãi và cài đặt mặc định được khôi phục bất cứ khi nào màn hình đăng nhập mới được hiển thị hoặc người dùng không thực hiện thao tác nào trên màn hình đăng nhập trong một phút.
Nếu không đặt chính sách này, kính lúp màn hình bị tắt khi màn hình đăng nhập hiển thị lần đầu. Người dùng có thể bật hoặc tắt kính lúp màn hình bất cứ lúc nào và trạng thái của kính lúp trên màn hình đăng nhập được duy trì giữa những người dùng.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Bật chứng chỉ CA <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> đối với ứng dụng ARC</translation>
<translation id="7258823566580374486">Bật tính năng ẩn của máy chủ truy cập từ xa</translation>
<translation id="7260277299188117560">Tự động cập nhật p2p được bật</translation>
<translation id="7261252191178797385">Hình nền của thiết bị</translation>
<translation id="7267809745244694722">Các phím phương tiện mặc định cho phím chức năng</translation>
<translation id="7271085005502526897">Nhập trang chủ từ trình duyệt mặc định trong lần chạy đầu tiên</translation>
<translation id="7273823081800296768">Nếu kích hoạt hoặc không định cấu hình cài đặt này, người dùng có thể chọn ghép nối máy khách và máy chủ tại thời điểm kết nối và không cần phải nhập mã PIN.
Nếu vô hiệu hóa cài đặt này thì tính năng này sẽ không khả dụng.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Dấu trang được quản lý</translation>
<translation id="7295019613773647480">Bật người dùng được giám sát</translation>
<translation id="7301543427086558500">Chỉ định danh sách các URL thay thế có thể được sử dụng để trích xuất cụm từ tìm kiếm từ công cụ tìm kiếm. URL phải chứa chuỗi <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, sẽ được sử dụng để trích xuất cụm từ tìm kiếm.
Chính sách này là tùy chọn. Nếu không được thiết lập, sẽ không có url thay thế nào được sử dụng để trích xuất cụm từ tìm kiếm.
Chính sách này chỉ được áp dụng nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Độ trễ khóa màn hình khi chạy trên nguồn AC</translation>
<translation id="7311458740754205918">Nếu giá trị này được đặt thành true hoặc không được đặt, trang Tab mới có thể hiển thị đề xuất nội dung dựa trên lịch sử duyệt web, sở thích hoặc vị trí của người dùng.
Nếu giá trị này được đặt thành false, các đề xuất nội dung được tạo tự động sẽ không hiển thị trên trang Tab mới.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Tham số dòng lệnh bổ sung cho <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Tương tự như Wipe (giá trị 2) nhưng cố gắng giữ lại mã đăng nhập để người dùng không phải đăng nhập lại.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Chỉ định khoảng thời gian không có thao tác nhập của người dùng mà sau khoảng thời gian đó màn hình bị tắt khi chạy trên nguồn pin.
Khi được đặt thành một giá trị lớn hơn không, chính sách này chỉ định khoảng thời gian người dùng phải duy trì chế độ không sử dụng trước khi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tắt màn hình.
Khi chính sách này được đặt thành không, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> không tắt màn hình khi người dùng ở chế độ không sử dụng.
Khi chính sách này không được đặt, khoảng thời gian mặc định sẽ được sử dụng.
Phải chỉ định giá trị chính sách bằng mili giây. Các giá trị được giới hạn ở mức nhỏ hơn hoặc bằng độ trễ khi không sử dụng.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Chỉ định loại tài khoản của các tài khoản được ứng dụng xác thực Android có hỗ trợ xác thực <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> (ví dụ: xác thực Kerberos) cung cấp. Thông tin này có sẵn từ nhà cung cấp ứng dụng xác thực. Để biết thêm chi tiết, hãy xem https://goo.gl/hajyfN.
Nếu không có cài đặt nào được cung cấp thì xác thực <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> sẽ bị vô hiệu hóa trên Android.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Khi được đặt thành True, kết quả thăng hạng của các ứng dụng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ không xuất hiện trên trang tab mới.
Nếu đặt tùy chọn này thành False hoặc không đặt, các kết quả thăng hạng của các ứng dụng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ xuất hiện trên trang tab mới.</translation>
<translation id="7332963785317884918">Chính sách này không còn được sử dụng. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ luôn sử dụng chiến lược dọn sạch 'RemoveLRU'.
Kiểm soát hoạt động dọn sạch tự động trên các thiết bị <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Tính năng dọn sạch tự động được kích hoạt khi dung lượng đĩa trống đạt tới mức tới hạn để khôi phục một số dung lượng đĩa.
Nếu chính sách này được đặt thành 'RemoveLRU', tính năng dọn sạch tự động sẽ tiếp tục xóa người dùng khỏi thiết bị theo thứ tự gần đây ít đăng nhập nhất cho tới khi có đủ dung lượng trống.
Nếu chính sách này được đặt thành 'RemoveLRUIfDormant', tính năng dọn sạch tự động sẽ tiếp tục xóa người dùng đã không đăng nhập trong ít nhất 3 tháng theo thứ tự gần đây ít đăng nhập nhất cho tới khi có đủ dung lượng trống.
Nếu chính sách này không được đặt, tính năng dọn sạch tự động sẽ sử dụng chiến lược tích hợp sẵn mặc định. Hiện tại đó là chiến lược 'RemoveLRUIfDormant'.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Lưu giữ cookie trong thời hạn phiên</translation>
<translation id="7340034977315324840">Báo cáo thời gian hoạt động của thiết bị</translation>
<translation id="7343497214039883642">Tệp cấu hình máy dành cho in doanh nghiệp cho các thiết bị</translation>
<translation id="7384999953864505698">Cho phép giao thức QUIC</translation>
<translation id="7417972229667085380">Tỷ lệ phần trăm theo đó xác định độ trễ khi không hoạt động trong chế độ bản trình bày (không dùng nữa)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Đặt kích thước bộ nhớ cache của đĩa phương tiện theo byte</translation>
<translation id="7424751532654212117">Danh sách các trường hợp ngoại lệ của danh sách plugin bị vô hiệu hóa</translation>
<translation id="7426112309807051726">Chỉ định xem có nên tắt tính năng tối ưu hóa <ph name="TLS_FALSE_START" /> hay không. Do các nguyên nhân trước đây, chính sách này được đặt tên là DisableSSLRecordSplitting.
Nếu chính sách này chưa được đặt hoặc được đặt thành false, <ph name="TLS_FALSE_START" /> sẽ được bật. Nếu chính sách này được đặt thành true, <ph name="TLS_FALSE_START" /> sẽ bị tắt.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Bật chế độ Instant</translation>
<translation id="7443616896860707393">Lời nhắc xác thực cơ bản HTTP giữa các gốc</translation>
<translation id="7469554574977894907">Bật đề xuất tìm kiếm</translation>
<translation id="7474249562477552702">Có cho phép chứng chỉ có chữ ký SHA-1 do mẩu neo tin cậy nội bộ phát hành hay không</translation>
<translation id="7485481791539008776">Quy tắc chọn máy in mặc định</translation>
<translation id="749556411189861380">Báo cáo phiên bản hệ điều hành và chương trình cơ sở của thiết bị đã đăng ký.
Nếu cài đặt này không được đặt hoặc được đặt thành Đúng, các thiết bị đã đăng ký sẽ báo cáo định kỳ phiên bản hệ điều hành và chương trình cơ sở. Nếu cài đặt này được đặt thành Sai, thông tin phiên bản sẽ không được báo cáo.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Nếu chính sách này được đặt thành true hoặc không được đặt thì được phép sử dụng giao thức QUIC trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu chính sách này được đặt thành false thì không được phép sử dụng giao thức QUIC.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Cho phép tạo khóa trên các trang web này</translation>
<translation id="7529100000224450960">Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu URL chỉ định những trang web được phép mở cửa sổ bật lên.
Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung từ chính sách 'DefaultPopupsSetting' nếu chính sách này được thiết lập hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Yếu tố phân tán tự động cập nhật</translation>
<translation id="7534199150025803530">Chính sách này không ảnh hưởng đến ứng dụng Google Drive trên Android. Nếu muốn ngăn việc sử dụng Google Drive trên kết nối di động thì bạn phải không cho phép cài đặt ứng dụng Google Drive trên Android.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Khi bạn đặt chính sách này, luồng xác thực thông tin đăng nhập sẽ thuộc một trong các cách sau tùy thuộc vào giá trị của cài đặt:
Nếu bạn đặt chính sách thành GAIA, quy trình đăng nhập sẽ được thực hiện qua luồng xác thực GAIA thông thường.
Nếu bạn đặt chính sách thành SAML_INTERSTITIAL, quy trình đăng nhập sẽ hiển thị màn hình chuyển tiếp đề xuất người dùng tiếp tục xác thực thông qua SAML IdP của miền đăng ký của thiết bị hoặc quay lại luồng đăng nhập GAIA thông thường.</translation>
<translation id="757395965347379751">Khi bạn bật cài đặt này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ cho phép các chứng chỉ có chữ ký SHA-1 miễn là các chứng chỉ xác thực thành công và cung cấp đến chứng chỉ CA được cài đặt cục bộ.
Hãy lưu ý rằng chính sách này phụ thuộc vào ngăn xếp xác minh chứng chỉ hệ điều hành cho phép chữ ký SHA-1. Nếu bản cập nhật HĐH thay đổi khả năng xử lý HĐH của chứng chỉ SHA-1 thì chính sách này có thể không còn hiệu lực nữa. Ngoài ra, theo dự kiến, chính sách này sẽ là giải pháp tạm thời nhằm cho các doanh nghiệp thêm thời gian để di chuyển khỏi SHA-1. Chính sách này sẽ bị xóa vào hoặc khoảng ngày 01 tháng 01 năm 2019.
Nếu bạn chưa đặt chính sách này hoặc nếu bạn đặt chính sách này thành false thì <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ tuân theo lịch biểu ngừng hoạt động SHA-1 đã được thông báo công khai.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Định cấu hình kích thước bộ nhớ cache mà <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng để lưu trữ các tệp đã lưu vào bộ nhớ cache trên đĩa.
Nếu bạn đặt chính sách này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng kích thước bộ nhớ cache được cung cấp cho dù người dùng đã chỉ định cờ '--disk-cache-size' hay chưa. Giá trị được chỉ định trong chính sách này không phải là ranh giới cứng nhắc mà là một đề xuất cho hệ thống lưu vào bộ nhớ cache, mọi giá trị dưới vài megabyte là quá nhỏ và sẽ được làm tròn lên đến mức tối thiểu hợp lý.
Nếu giá trị của chính sách này là 0, kích thước bộ nhớ cache mặc định sẽ được sử dụng nhưng người dùng không thể thay đổi kích thước đó.
Nếu chính sách này không được đặt, kích thước mặc định sẽ được sử dụng và người dùng có thể ghi đè kích thước đó bằng cờ --disk-cache-size.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Các ứng dụng Android có thể chọn sử dụng danh sách này một cách tự nguyện. Bạn không thể buộc các ứng dụng đó sử dụng danh sách.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Cờ trên toàn hệ thống được áp dụng khi khởi động <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Danh sách các lược đồ giao thức bị vô hiệu hóa</translation>
<translation id="7617319494457709698">Chính sách này nêu rõ các tiện ích được phép sử dụng chức năng <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> cho chứng thực từ xa. Các tiện ích phải được thêm vào danh sách này để sử dụng API.
Nếu tiện ích không có trong danh sách hoặc danh sách không được đặt thì lệnh gọi đến API sẽ không thực hiện được với mã lỗi.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Chỉ định kênh phát hành mà thiết bị này phải bị khóa.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Tên thư viện GSSAPI</translation>
<translation id="7635471475589566552">Định cấu hình ngôn ngữ ứng dụng trong <ph name="PRODUCT_NAME" /> và ngăn người dùng thay đổi ngôn ngữ này. Nếu bạn bật cài đặt này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng ngôn ngữ được chỉ định. Nếu ngôn ngữ được định cấu hình không được hỗ trợ, 'en-US' sẽ được sử dụng thay thế. Nếu bạn tắt hoặc không thiết lập cài đặt này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng ngôn ngữ ưa thích do người dùng chỉ định (nếu được định cấu hình), ngôn ngữ hệ thống hoặc ngôn ngữ dự phòng 'en-US'.</translation>
<translation id="7651739109954974365">Xác định liệu chuyển vùng dữ liệu có được bật cho thiết bị hay không. Nếu được đặt thành đúng, chuyển vùng dữ liệu sẽ được phép. Nếu không được định cấu hình hoặc được đặt thành sai, chuyển vùng dữ liệu sẽ không khả dụng.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Làm mới chính sách động</translation>
<translation id="7694807474048279351">Lên lịch tự động khởi động lại sau khi áp dụng cập nhật <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Khi chính sách này được đặt thành true, tự động khởi động lại được lên lịch khi áp dụng cập nhật <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> và yêu cầu khởi động lại để hoàn thành quy trình cập nhật. Khởi động lại được lên lịch ngay lập tức nhưng có thể bị trễ trên thiết bị tới 24 giờ nếu người dùng hiện đang sử dụng thiết bị.
Khi chính sách này được đặt thành false, tự động khởi động lại không được lên lịch sau khi áp dụng cập nhật <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Quy trình cập nhật hoàn thành khi người dùng khởi động lại thiết bị vào lần tiếp theo.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách.
Lưu ý: Hiện tại, tự động khởi động lại chỉ được bật khi màn hình đăng nhập đang được hiển thị hoặc phiên ứng dụng kiosk đang diễn ra. Điều này sẽ thay đổi trong tương lai và chính sách sẽ luôn áp dụng, bất kể phiên thuộc loại cụ thể bất kỳ có đang diễn ra hay không.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Đặt kích thước bộ nhớ cache của tiện ích và ứng dụng (bằng byte)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Từ điển ánh xạ các tên máy chủ đến cờ boolean chỉ định cho phép (true) hay chặn (false) quyền truy cập đến máy chủ lưu trữ.
Chính sách này dành cho <ph name="PRODUCT_NAME" /> sử dụng nội bộ.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Hỏi mỗi lần trang web muốn truy cập vào máy ảnh và/hoặc micrô</translation>
<translation id="7713608076604149344">Hạn chế tải xuống</translation>
<translation id="7715711044277116530">Tỷ lệ phần trăm theo đó xác định độ trễ mờ màn hình ở chế độ bản trình bày</translation>
<translation id="7717938661004793600">Định cấu hình tính năng trợ năng của <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Chính sách này bật HTTP/0.9 trên cổng không phải 80 cho HTTP và 443 cho HTTPS.
Chính sách này được tắt theo mặc định và nếu được bật sẽ khiến người dùng dễ gặp phải các sự cố bảo mật https://crbug.com/600352.
Chính sách này nhằm cung cấp cho doanh nghiệp cơ hội để di chuyển các máy chủ hiện có khỏi HTTP/0.9 và sẽ bị xóa trong tương lai.
Nếu bạn không đặt chính sách này, HTTP/0.9 sẽ bị tắt trên cổng không phải là cổng mặc định.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Bật xác thực hai bước cho máy chủ truy cập từ xa thay vì mã PIN do người dùng chỉ định.
Nếu cài đặt này được bật thì người dùng phải cung cấp mã xác thực hai bước hợp lệ khi truy cập vào máy chủ.
Nếu cài đặt này bị tắt hoặc không được đặt thì tính năng xác thực hai bước sẽ không được bật và hành vi mặc định là có mã PIN do người dùng xác định sẽ được sử dụng.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Mở trang tab mới</translation>
<translation id="7754704193130578113">Hỏi vị trí lưu từng tệp trước khi tải xuống</translation>
<translation id="7761446981238915769">Định cấu hình danh sách ứng dụng đã cài đặt trên màn hình đăng nhập</translation>
<translation id="7761526206824804472">Đặt một hoặc nhiều ngôn ngữ được đề xuất cho phiên công khai, nhờ đó cho phép người dùng dễ dàng chọn một trong các ngôn ngữ này.
Người dùng có thể chọn ngôn ngữ và bố cục bàn phím trước khi bắt đầu một phiên công khai. Theo mặc định, tất cả ngôn ngữ được <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hỗ trợ sẽ được liệt kê theo thứ tự trong bảng chữ cái. Bạn có thể sử dụng chính sách này để di chuyển một nhóm ngôn ngữ được đề xuất lên đầu danh sách.
Nếu chính sách này không được đặt thì ngôn ngữ giao diện người dùng hiện tại sẽ được chọn trước.
Nếu chính sách này được đặt thì các ngôn ngữ được đề xuất sẽ được di chuyển lên đầu danh sách và được tách biệt rõ ràng với tất cả ngôn ngữ khác. Các ngôn ngữ được đề xuất sẽ được liệt kê theo thứ tự mà chúng xuất hiện trong chính sách. Ngôn ngữ được đề xuất đầu tiên sẽ được chọn trước.
Nếu có nhiều ngôn ngữ được đề xuất thì có thể cho rằng người dùng sẽ muốn chọn trong số các ngôn ngữ này. Lựa chọn bố cục bàn phím và ngôn ngữ sẽ được cung cấp nổi bật khi bắt đầu một phiên công khai. Nếu không, có thể giả định rằng hầu hết người dùng đều muốn sử dụng ngôn ngữ được chọn trước. Lựa chọn bố cục bàn phím và ngôn ngữ sẽ được cung cấp ít nổi bật hơn khi bắt đầu một phiên công khai.
Khi chính sách này được đặt và đăng nhập tự động được bật (hãy xem các chính sách |DeviceLocalAccountAutoLoginId| và |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), phiên công khai được bắt đầu tự động sẽ sử dụng ngôn ngữ được đề xuất đầu tiên và bố cục bàn phím phổ biến nhất phù hợp với ngôn ngữ này.
Bố cục bàn phím được chọn trước sẽ luôn là bố cục phổ biến nhất phù hợp với ngôn ngữ được chọn trước.
Chính sách này chỉ có thể được đặt thành đề xuất. Bạn có thể sử dụng chính sách này để di chuyển một nhóm ngôn ngữ được đề xuất lên trên cùng nhưng người dùng luôn được phép chọn bất kỳ ngôn ngữ nào mà <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hỗ trợ đối với phiên của họ.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Cho phép bạn đặt liệu các trang web có được phép hiển thị hình ảnh hay không. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối hiển thị hình ảnh đối với tất cả các trang web.
Nếu không thiết lập chính sách này, 'AllowImages' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi cài đặt này.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Các loại kết nối được phép sử dụng cho cập nhật hệ điều hành. Các cập nhật hệ điều hành có khả năng gây quá tải cho kết nối do kích thước của chúng và có thể phải chịu thêm phí. Do đó, theo mặc định chúng không được bật cho các loại kết nối hiện được xem là đắt đỏ, gồm có WiMax, Bluetooth và kết nối di động.
Các mã định danh loại kết nối được nhận dạng là "ethernet", "wifi", "wimax", "bluetooth" và "cellular".</translation>
<translation id="7763614521440615342">Hiển thị các đề xuất nội dung trên trang Tab mới</translation>
<translation id="7774768074957326919">Sử dụng cài đặt proxy hệ thống</translation>
<translation id="7775831859772431793">Bạn có thể chỉ định URL của máy chủ proxy ở đây.
Chính sách này chỉ có hiệu lực nếu bạn đã chọn cài đặt proxy thủ công tại 'Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy'.
Bạn không nên đặt chính sách này nếu bạn đã chọn bất kỳ chế độ nào khác để đặt chính sách proxy.
Để có thêm tùy chọn và các ví dụ cụ thể, hãy truy cập:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="7781069478569868053">Trang tab mới</translation>
<translation id="7788511847830146438">Cho mỗi hồ sơ</translation>
<translation id="7801886189430766248">Khi chính sách này được đặt thành true, dữ liệu ứng dụng Android được tải lên máy chủ Android Backup và được khôi phục từ các máy chủ này khi cài đặt trước ứng dụng cho các ứng dụng tương thích.
Khi chính sách này được đặt thành false, Android Backup Service sẽ bị tắt.
Nếu cài đặt này được định cấu hình thì người dùng không thể tự thay đổi cấu hình này.
Nếu cài đặt này không được định cấu hình thì người dùng có thể bật và tắt Android Backup Service trong ứng dụng Cài đặt Android.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Đặt trạng thái chế độ tương phản cao mặc định trên màn hình đăng nhập</translation>
<translation id="7822837118545582721">Khi chính sách này được đặt thành true, người dùng không thể ghi bất kỳ nội dung gì vào thiết bị lưu trữ bên ngoài.
Nếu cài đặt này được đặt thành false hoặc không được định cấu hình thì người dùng có thể tạo và sửa đổi các tệp của thiết bị lưu trữ bên ngoài có thể ghi được.
Chính sách ExternalStorageDisabled được ưu tiên hơn so với chính sách này - nếu ExternalStorageDisabled được đặt thành true thì tất cả các hoạt động truy cập vào bộ nhớ ngoài đều bị vô hiệu và do đó, chính sách này bị bỏ qua.
Làm mới động chính sách này được hỗ trợ trong M56 trở lên.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Chỉ định độ trễ tối thiểu bằng mili giây giữa quá trình nhận hủy hiệu lực chính sách và tìm nạp chính sách mới từ dịch vụ quản lý thiết bị.
Việc đặt chính sách này sẽ thay thế giá trị mặc định là 5000 mili giây. Giá trị hợp lệ cho chính sách này nằm trong khoảng từ 1000 (1 giây) đến 300000 (5 phút). Mọi giá trị không nằm trong khoảng này sẽ bị xếp vào ranh giới tương ứng.
Nếu không đặt chính sách này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ sử dụng giá trị mặc định là 5000 mili giây.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Phiên bản TLS tối thiểu để dự phòng sang</translation>
<translation id="7842869978353666042">Định cấu hình tùy chọn Google Drive</translation>
<translation id="7843525027689416831">Chỉ định cờ sẽ được áp dụng cho <ph name="PRODUCT_NAME" /> khi khởi động. Cờ được chỉ định sẽ chỉ được áp dụng trên màn hình đăng nhập. Các cờ được đặt thông qua chính sách này không truyền sang các phiên của người dùng.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Định cấu hình cài đặt quản lý tiện ích đối với <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Chính sách này kiểm soát nhiều cài đặt, bao gồm cả những cài đặt chịu sự kiểm soát của bất kỳ chính sách hiện có nào liên quan đến tiện ích. Chính sách này sẽ ghi đè bất kỳ chính sách cũ nào nếu đã đặt cả hai.
Chính sách này ánh xạ một ID tiện ích hoặc URL cập nhật tới cấu hình của chính sách. Với ID tiện ích, cấu hình sẽ chỉ được áp dụng cho tiện ích đã chỉ định. Bạn có thể đặt cấu hình mặc định cho ID đặc biệt <ph name="DEFAULT_SCOPE" />, cấu hình này sẽ áp dụng cho tất cả các tiện ích chưa đặt cấu hình tùy chỉnh trong chính sách này. Với URL cập nhật, cấu hình sẽ được áp dụng cho tất cả tiện ích có URL cập nhật chính xác đã nêu trong tệp kê khai của tiện ích này, như mô tả tại <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Cấu hình cho mỗi tiện ích (hoặc các tiện ích có cùng URL cập nhật) là một từ điển khác có thể chứa các trường được nêu dưới đây.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: ánh xạ tới một chuỗi cho biết chế độ cài đặt của tiện ích. Các chuỗi hợp lệ là:
* <ph name="ALLOWED" />: cho phép người dùng cài đặt tiện ích. Đây là chế độ mặc định.
* <ph name="BLOCKED" />: chặn việc cài đặt tiện ích.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: tiện ích tự động được cài đặt và người dùng không thể xóa.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: tiện ích tự động được cài đặt nhưng người dùng có thể tắt.
<ph name="INSTALLTION_MODE" /> cũng có thể được định cấu hình cho nhiều tiện ích, bao gồm cả tiện ích <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (giống như cài đặt mặc định) và các tiện ích có cùng URL cập nhật. Chỉ có thể sử dụng các giá trị <ph name="ALLOWED" /><ph name="BLOCKED" /> trong trường hợp này.
Nếu đặt chế độ thành <ph name="FORCE_INSTALLED" /> hoặc <ph name="NORMAL_INSTALLED" /> thì bạn cũng phải định cấu hình <ph name="UPDATE_URL" />. Lưu ý rằng URL cập nhật được đặt trong chính sách này chỉ dùng cho cài đặt ban đầu; các lần cập nhật tiện ích tiếp theo sẽ sử dụng URL cập nhật nêu trong tệp kê khai của tiện ích. URL cập nhật phải trỏ tới tài liệu XML của Tệp kê khai cập nhật như đề cập ở trên.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: ánh xạ tới danh sách các chuỗi cho biết các quyền API bị chặn đối với tiện ích. Tên quyền giống với các chuỗi quyền được khai báo trong tệp kê khai của tiện ích như mô tả tại <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. Cài đặt này cũng có thể được định cấu hình cho tiện ích <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Nếu tiện ích yêu cầu quyền có trên danh sách chặn thì quyền đó sẽ không được phép tải. Nếu tiện ích chứa một quyền bị chặn dưới dạng yêu cầu tùy chọn, thì quyền đó sẽ được xử lý theo cách thông thường, nhưng việc yêu cầu các quyền xung đột sẽ tự động bị từ chối vào thời gian chạy.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: tương tự như <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, nhưng cho phép rõ ràng một số quyền có thể bị chặn theo danh sách quyền bị chặn chung nên không thể định cấu hình cho tiện ích <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Lưu ý rằng cài đặt này không tự động cung cấp quyền đã cấp cho tiện ích.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: ánh xạ tới chuỗi phiên bản. Định dạng của chuỗi phiên bản tương tự như định dạng dùng trong tệp kê khai của tiện ích, như mô tả tại <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. Tiện ích có phiên bản cũ hơn phiên bản tối thiểu đã chỉ định sẽ bị tắt. Điều này cũng áp dụng cho các tiện ích bị buộc cài đặt.
Chỉ có thể sử dụng các cài đặt sau cho cấu hình <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> mặc định:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: Mỗi mục trong danh sách này là mẫu khớp với kiểu của tiện ích (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Người dùng có thể dễ dàng cài đặt các mục từ URL bất kỳ khớp với một mục trong danh sách này. Cả vị trí của tệp <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" /> và trang nơi bắt đầu tải xuống (tức là liên kết giới thiệu) phải được các mẫu này cho phép.
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: Cài đặt này đưa vào danh sách cho phép các loại tiện ích/ứng dụng được phép cài đặt trong <ph name="PRODUCT_NAME" />. Giá trị là một danh sách chuỗi, mỗi chuỗi phải thuộc một trong số các loại sau: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Hãy xem tài liệu về tiện ích <ph name="PRODUCT_NAME" /> để biết thêm thông tin về các loại này.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Nếu người dùng cố cài đặt một tiện ích nhưng bị chặn bởi chính sách, thì Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ hiển thị thông báo lỗi chung. Cài đặt này cho phép bạn thêm văn bản vào thông báo lỗi. Thông báo này có thể được dùng để chuyển hướng người dùng đến bộ phận trợ giúp, giải thích nguyên nhân một tiện ích cụ thể bị chặn hoặc cho mục đích khác. Thông báo lỗi này sẽ bị cắt bớt nếu dài hơn 1000 ký tự.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: Chấp nhận danh sách các máy chủ mà một tiện ích sẽ bị chặn tương tác. Việc này bao gồm chèn javascript, thay đổi và xem webRequests/webNavigation, xem và thay đổi cookie. Định dạng tương tự như Mẫu khớp <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" /> trừ trường hợp không xác định được đường dẫn, ví dụ: "*://*.example.com". Ngoài ra còn hỗ trợ cả ký tự đại diện cho miền cấp cao nhất (TLD) hiệu quả, ví dụ: "*://example.*".
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: Chấp nhận danh sách các máy chủ mà một tiện ích có thể tương tác bất kể các máy chủ đó có tên trong <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" /> hay không. Định dạng tương tự như <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Nếu được đặt thành SyncDisabled hoặc không được định cấu hình, các chứng chỉ <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ không khả dụng cho ứng dụng ARC.
Nếu được đặt thành CopyCaCerts, tất cả các chứng chỉ CA đã cài đặt ONC có <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> sẽ khả dụng cho ứng dụng ARC.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Chính sách này chỉ hoạt động trong chế độ bán lẻ.
Xác định id của tiện ích được sử dụng làm trình bảo vệ màn hình trên màn hình đăng nhập. Tiện ích phải thuộc AppPack được định cấu hình cho miền này thông qua chính sách DeviceAppPack.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Việc tắt Google Sync sẽ khiến Sao lưu và khôi phục trên Android không hoạt động bình thường.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Ẩn cảnh báo hệ điều hành không được hỗ trợ</translation>
<translation id="7912255076272890813">Định cấu hình loại ứng dụng/tiện ích được cho phép</translation>
<translation id="7915236031252389808">Bạn có thể chỉ định URL cho tệp .pac proxy tại đây.
Chính sách này chỉ có hiệu lực nếu bạn đã chọn cài đặt proxy thủ công tại 'Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy'.
Bạn không nên đặt chính sách này nếu bạn đã chọn bất kỳ chế độ nào khác để đặt chính sách proxy.
Để biết các ví dụ cụ thể, hãy truy cập:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="793134539373873765">Chỉ định có sử dụng p2p cho các phần tải dữ liệu cập nhật OS không. Nếu được đặt thành True, các thiết bị sẽ chia sẻ và cố gắng sử dụng các phần tải dữ liệu cập nhật trên LAN, có thể làm giảm nghẽn và mức sử dụng băng thông Internet. Nếu phần tải dữ liệu cập nhật không khả dụng trên LAN, thiết bị sẽ quay lại tải xuống từ máy chủ cập nhật. Nếu được đặt thành False hay không được định cấu hình, p2p sẽ không được sử dụng.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Cho phép tạo người dùng được giám sát</translation>
<translation id="793473937901685727">Đặt mức độ khả dụng của chứng chỉ cho ứng dụng ARC</translation>
<translation id="7937766917976512374">Cho phép hoặc từ chối quay video</translation>
<translation id="7941975817681987555">Không dự đoán tác vụ mạng trên kết nối mạng bất kỳ</translation>
<translation id="7953256619080733119">Lưu trữ ngoại lệ hướng dẫn người dùng được quản lý</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Chính sách này không còn được hỗ trợ.
Cho phép sử dụng STUN và máy chủ chuyển tiếp khi kết nối với máy khách từ xa.
Nếu cài đặt này được bật, máy này có thể khám phá và kết nối với máy chủ từ xa ngay cả khi chúng bị tường lửa phân cách.
Nếu cài đặt này bị tắt và kết nối UDP đi bị lọc bởi tường lửa, máy này chỉ có thể kết nối với máy chủ trong mạng cục bộ.</translation>
<translation id="7976157349247117979">Tên của đích <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7980227303582973781">Không có hạn chế đặc biệt</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Xoay màn hình 0 độ</translation>
<translation id="8044493735196713914">Báo cáo chế độ khởi động thiết bị</translation>
<translation id="8050080920415773384">In bản gốc</translation>
<translation id="8059164285174960932">URL nơi ứng dụng truy cập từ xa sẽ lấy mã thông báo xác thực</translation>
<translation id="8073243368829195">Cho phép sử dụng Smart Lock</translation>
<translation id="8099880303030573137">Độ trễ khi không sử dụng khi chạy trên nguồn pin</translation>
<translation id="8102913158860568230">Cài đặt luồng truyền thông mặc định</translation>
<translation id="8104962233214241919">Tự động chọn chứng chỉ ứng dụng khách cho các trang web này</translation>
<translation id="8112122435099806139">Chỉ định định dạng đồng hồ được dùng cho thiết bị.
Chính sách này định cấu hình định dạng đồng hồ để sử dụng trên màn hình đăng nhập và làm định dạng mặc định cho các phiên của người dùng. Người dùng vẫn có thể ghi đè định dạng đồng hồ cho tài khoản của họ.
Nếu chính sách này được đặt thành true, thiết bị sẽ sử dụng định dạng đồng hồ 24 giờ. Nếu chính sách được đặt thành false, thiết bị sẽ sử dụng định dạng đồng hồ 12 giờ.
Nếu chính sách này không được đặt, thiết bị sẽ mặc định về định dạng đồng hồ 24 giờ.</translation>
<translation id="8114382167597081590">Không buộc sử dụng Chế độ hạn chế trên YouTube</translation>
<translation id="8118665053362250806">Đặt kích thước bộ nhớ cache của đĩa phương tiện</translation>
<translation id="8124468781472887384">Chính sách truy cập vào cấu hình máy in kết nối với thiết bị.</translation>
<translation id="8135937294926049787">Chỉ định khoảng thời gian không có thao tác nhập của người dùng mà sau khoảng thời gian đó màn hình bị tắt khi chạy trên nguồn AC.
Khi được đặt thành một giá trị lớn hơn không, chính sách này chỉ định khoảng thời gian người dùng phải duy trì chế độ không sử dụng trước khi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tắt màn hình.
Khi chính sách này được đặt thành không, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> không tắt màn hình khi người dùng ở chế độ không sử dụng.
Khi chính sách này không được đặt, khoảng thời gian mặc định sẽ được sử dụng.
Phải chỉ định giá trị chính sách bằng mili giây. Các giá trị được giới hạn ở mức nhỏ hơn độ trễ khi không sử dụng.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Danh sách báo cáo giao diện mạng chứa thông tin về loại và địa chỉ phần cứng đến máy chủ.
Nếu chính sách được đặt giá trị thành sai, danh sách giao diện sẽ không được báo cáo.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Chính sách này không ngăn người dùng sử dụng ứng dụng Google Drive trên Android. Nếu muốn ngăn việc truy cập vào Google Drive, bạn cũng phải không cho phép cài đặt ứng dụng Google Drive trên Android.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Cho phép người dùng đổi phiếu mua hàng thông qua Đăng ký Chrome OS</translation>
<translation id="8148785525797916822">Ẩn cảnh báo xuất hiện khi <ph name="PRODUCT_NAME" /> đang chạy trên máy tính hoặc hệ điều hành không được hỗ trợ nữa.</translation>
<translation id="8148901634826284024">Bật tính năng trợ năng chế độ tương phản cao.
Nếu chính sách này được đặt thành true, chế độ tương phản cao sẽ luôn được bật.
Nếu chính sách này được đặt thành false, chế độ tương phản cao sẽ luôn bị tắt.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách.
Nếu không đặt chính sách này, chế độ tương phản cao bị tắt ngay từ đầu nhưng người dùng có thể bật chế độ này bất cứ lúc nào.</translation>
<translation id="815061180603915310">Nếu đặt ở trạng thái bật, chính sách này sẽ buộc chuyển cấu hình sang chế độ tạm thời. Nếu được chỉ định là chính sách OS (ví dụ: GPO trên Windows), chính sách này sẽ áp dụng cho mọi cấu hình trên hệ thống; nếu được đặt thành chính sách Đám mây, chính sách này sẽ chỉ áp dụng cho cấu hình đã đăng nhập bằng tài khoản được quản lý.
Trong chế độ này, dữ liệu cấu hình chỉ được duy trì trên đĩa trong thời lượng phiên người dùng. Các tính năng như lịch sử trình duyệt, tiện ích và dữ liệu của chúng, các dữ liệu web như cookie và cơ sở dữ liệu web sẽ không được lưu giữ sau khi đóng trình duyệt. Tuy nhiên, điều này không ngăn người dùng tải bất kỳ dữ liệu nào xuống đĩa theo cách thủ công, lưu hoặc in trang.
Nếu người dùng đã bật đồng bộ hóa thì toàn bộ dữ liệu này sẽ được lưu giữ trong cấu hình đồng bộ hóa của họ giống như các cấu hình thông thường. Chế độ ẩn danh cũng khả dụng nếu không bị tắt rõ ràng theo chính sách.
Nếu chính sách được đặt ở trạng thái tắt hoặc không được đặt, việc đăng nhập sẽ dẫn tới cấu hình thông thường.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Bật tạo bản sao chuyển vùng cho dữ liệu hồ sơ của <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Cho phép dịch vụ Google Dịch tích hợp trên <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu bạn bật cài đặt này, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sẽ hiển thị tùy chọn thanh công cụ được tích hợp để dịch trang cho người dùng khi phù hợp.
Nếu bạn tắt cài đặt này, người dùng sẽ không bao giờ nhìn thấy thanh dịch.
Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này trong <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nếu không thiết lập cài đặt này, người dùng có thể quyết định có sử dụng chức năng này hay không.</translation>
<translation id="817455428376641507">Cho phép truy cập vào các URL đã liệt kê, ngoại trừ danh sách đen URL.
Xem mô tả về chính sách danh sách đen URL để biết định dạng của các mục nhập trong danh sách này.
Có thể sử dụng chính sách này để mở ngoại lệ ra danh sách đen giới hạn. Ví dụ: '*' có thể bị liệt vào danh sách đen để chặn tất cả các yêu cầu và có thể sử dụng chính sách này để cho phép truy cập vào danh sách các URL giới hạn. Có thể sử dụng chính sách này để mở ngoại lệ ra các giao thức nhất định, miền phụ của các miền khác, cổng hoặc đường dẫn cụ thể.
Bộ lọc cụ thể nhất sẽ xác định xem URL bị chặn hay được cho phép. Danh sách trắng được ưu tiên hơn so với danh sách đen.
Chính sách này được giới hạn đến 1000 mục nhập; các mục nhập tiếp theo sẽ bị bỏ qua.
Nếu không thiết lập chính sách này, sẽ không có ngoại lệ nào cho danh sách đen từ chính sách 'URLBlacklist'.</translation>
<translation id="8176035528522326671">Cho phép người dùng doanh nghiệp trở thành người dùng chính duy nhất có nhiều hồ sơ (Hành vi mặc định cho người dùng do doanh nghiệp quản lý)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Định cấu hình trình quản lý mật khẩu.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Độ trễ tìm nạp tối đa sau khi hủy hiệu lực chính sách</translation>
<translation id="8256688113167012935">Kiểm soát tên tài khoản <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hiển thị trên màn hình đăng nhập cho tài khoản trong thiết bị tương ứng.
Nếu chính sách này được đặt, màn hình đăng nhập sẽ sử dụng chuỗi đã chỉ định trong trình chọn đăng nhập dựa trên hình ảnh cho tài khoản trong thiết bị tương ứng.
Nếu chính sách không được đặt, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sẽ sử dụng ID tài khoản email của tài khoản trong thiết bị làm tên hiển thị trên màn hình đăng nhập.
Chính sách này bị bỏ qua đối với các tài khoản người dùng thông thường.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Xóa phần thông tin nhạy cảm trong bảo mật và quyền riêng tư của URL https:// trước khi gửi URL này tới tập lệnh PAC (Tự động định cấu hình proxy) do <ph name="PRODUCT_NAME" /> sử dụng trong quá trình phân giải proxy.
Nếu cài đặt là True, tính năng bảo mật sẽ được bật và URL https:// sẽ bị
xóa trước khi được gửi tới tập lệnh PAC. Theo cách này, tập lệnh PAC
không thể xem dữ liệu do kênh được mã hóa bảo vệ ban đầu
(chẳng hạn như truy vấn và đường dẫn của URL).
Nếu cài đặt là False, tính năng bảo mật sẽ bị vô hiệu hóa và tập lệnh PAC
sẽ được cấp cho khả năng xem tất cả thành phần của URL https://.
Điều này áp dụng cho tất cả tập lệnh PAC bất kể nguồn gốc là gì (bao gồm
các tập lệnh được tìm nạp qua chuyển tuyến không an toàn hoặc bị phát
hiện là không an toàn thông qua WPAD).
Cài đặt này được đặt mặc định này là True (tính năng bảo mật được bật),
trừ những người dùng doanh nghiệp Chrome OS có cài đặt này hiện được
đặt này là False.
Chúng tôi đề xuất đặt cài đặt này là True. Lý do duy nhất để đặt cài<