blob: c855d8af499846e75408c544c1f9f7f3f4ed489b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="1002439864875515590">Ако за това правило е зададен празен низ или то не е конфигурирано, в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> няма да се показва опция за автоматично довършване по време на процедурата за влизане в профил на потребител.
В случай че е зададен низ, представляващ име на домейн – при влизане в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще се показва опция за автоматично довършване, която дава възможност на потребителите да въведат само потребителското си име без разширението за име на домейн, което ще могат да презапишат.
Ако стойността на правилото не е валиден домейн, то няма да бъде приложено.</translation>
<translation id="101438888985615157">Завъртане на екрана на 180 градуса</translation>
<translation id="1016912092715201525">Конфигурира проверките за браузър по подразбиране в <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не разрешава на потребителите да ги променят.
Ако активирате тази настройка, <ph name="PRODUCT_NAME" /> винаги ще проверява при стартиране дали е браузърът по подразбиране и ще се регистрира автоматично, ако е възможно.
Ако настройката е деактивирана, <ph name="PRODUCT_NAME" /> никога няма да проверява това и ще деактивира потребителските контроли за задаване на тази опция.
Ако настройката не е конфигурирана, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще разрешава на потребителя да контролира дали това е браузърът по подразбиране и дали да се показват известия, ако не е така.
Забележка за администраторите на <ph name="MS_WIN_NAME" />: Активирането на тази настройка ще действа само за компютри с Windows 7. За по-новите версии на Windows трябва да внедрите файл с асоциации за приложението по подразбиране, чрез който <ph name="PRODUCT_NAME" /> се задава като манипулатор за протоколите <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> и <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (и евентуално за протокола <ph name="FTP_PROTOCOL" /> и файлови формати, като <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> и т.н.). За повече информация вижте <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Управление на захранването от екрана за вход</translation>
<translation id="1019101089073227242">Задаване на директорията за потребителски данни</translation>
<translation id="1022361784792428773">Идентификационни номера на разширения, чието инсталиране не бива да е позволено на потребителя (или „*“ за всички)</translation>
<translation id="102492767056134033">Задаване на стандартното състояние на екранната клавиатура на екрана за вход</translation>
<translation id="1027000705181149370">Посочва дали „бисквитките“ за удостоверяване, които доставчиците на удостоверителни услуги със SAML задават при влизане, да се прехвърлят към потребителския профил.
Когато при влизане потребител удостовери самоличността си чрез доставчик на удостоверителни услуги със SAML, зададените „бисквитки“ първо се записват във временен профил. Те могат да се прехвърлят към потребителския профил, за да се запази състоянието на удостоверяването.
Ако за това правило е зададено true, „бисквитките“, задавани от доставчика на удостоверителни услуги със SAML, ще се прехвърлят към потребителския профил всеки път, когато потребителят удостовери самоличността си при влизане.
В случай че правилото е false или не е зададено, „бисквитките“ ще се прехвърлят към потребителския профил само при първото влизане в устройството.
Това правило засяга единствено потребителите, чийто домейн съответства на този, с който е записано устройството. За всички други потребители „бисквитките“, задавани от доставчика на удостоверителни услуги, се прехвърлят към потребителския профил само при първото влизане в устройството.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Принудително рестартиране на устройството при излизане от профил на потребител</translation>
<translation id="1030120600562044329">Активира анонимното изпращане до Google на данни за употребата и сривовете на <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не разрешава на потребителите да променят тази настройка.
Ако я активирате, анонимните данни се изпращат до нас. Ако деактивирате настройката, това не се случва. И в двата случая потребителите не могат да променят или отменят настройката.
Ако правилото не е зададено, тя ще бъде избраното от потребителя
при инсталиране/първо стартиране.
Правилото е налице само за екземпляри на Windows, които са част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />, и за екземпляри на Windows 10 Pro или Enterprise, регистрирани за управление на устройствата.
(За Chrome OS вижте DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Това правило контролира възможността на функцията на <ph name="PRODUCT_NAME" /> за споделени хранилища в мрежата да използва NTLM за удостоверяване.
Когато правилото е true, при необходимост NTLM ще се използва за удостоверяване за споделени SMB хранилища.
При false удостоверяването през NTLM ще бъде деактивирано за SMB хранилищата.
Ако правилото не е зададено, по подразбиране то ще бъде деактивирано за управлявани корпоративни потребители и активирано за неуправлявани потребители.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Активиране на премахването на деликатни данни от URL адресите (започващи с https://) преди предаване към PAC</translation>
<translation id="1044878202534415707">Изпращане на статистически данни за хардуера, например за използването на процесора или RAM паметта.
Статистическите данни няма да се изпращат, в случай че за правилото е зададено false,
и ще се изпращат, ако то е true или не е конфигурирано.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Активиране за ограничен период от време на оттеглени функции на уеб платформата</translation>
<translation id="1047128214168693844">Без разрешаване на сайтовете да проследяват физическото местоположение на потребителите</translation>
<translation id="1049138910114524876">Конфигурира локала, който да се използва на екрана за вход в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ако това правило е зададено, екранът за вход винаги ще се показва на локала, посочен като първа стойност в правилото (то се дефинира като списък за съвместимост с бъдещи версии). В случай че то не е зададено или е конфигурирано като празен списък, ще се използва локалът от последната потребителска сесия. При задаване на невалидна стойност в правилото екранът за вход ще се показва на резервния локал (понастоящем en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Това правило не оказва ефект, освен ако SamlInSessionPasswordChangeEnabled е true.
Ако SamlInSessionPasswordChangeEnabled е true и за това правило е зададено например 14, потребителите със SAML ще бъдат известявани 14 дни, преди паролите им да изтекат.
Така те ще могат незабавно да реагират, като променят паролите си, без да излизат от сесията, и по този начин ги актуализират, преди да изтекат.
Тези известия ще се показват само ако по време на влизането в профила със SAML доставчикът на удостоверителни услуги със SAML изпраща на устройството информация за изтичането на паролата.
Ако за правилото се зададе 0, потребителите няма да бъдат известявани предварително, а само когато паролите им вече са изтекли.
Ако правилото е зададено, потребителят не може да го промени или замени.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Активиране на отдалечено удостоверяване за устройството</translation>
<translation id="1062407476771304334">Замяна</translation>
<translation id="1079801999187584280">Забраняване на използването на инструментите за програмисти</translation>
<translation id="1087437665304381368">Това правило контролира само режима за програмисти под <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Ако искате да предотвратите достъпа до опциите за програмисти под Android, трябва да зададете правилото <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Ако настройката е активирана, хостът за отдалечено съдействие ще се изпълнява в процес с разрешения <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Това ще позволи на отдалечените потребители да взаимодействат с прозорци с администраторски права на локалния работен плот на потребителя.
В случай че настройката е деактивирана или не е конфигурирана, хостът за отдалечено съдействие ще се изпълнява в контекста на потребителя и отдалечените потребители няма да могат да взаимодействат с прозорците с администраторски права.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Търсеща машина по подразбиране</translation>
<translation id="1099282607296956954">Активиране на изолирането на сайтове за всички сайтове</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Правилото служи за съставяне на списък с източници (URL адреси) или шаблони за имена на хостове (например *.example.com), за които няма да важат ограниченията за сигурност, налагани върху несигурните източници.
Целта е да се даде възможност на организациите да съставят бял списък с източници за наследените приложения, които не могат да използват TLS, или да настроят подготвителен сървър за вътрешни уеб разработки, така че програмистите им да могат да тестват функции, изискващи надежден контекст, без да се налага да внедряват TLS в подготвителния сървър. Това правило също така предотвратява означаването на източника с „Няма защита“ в полето за всичко.
Посочването на URL адреси в това правило има същия ефект като задаването на разделен със запетаи списък със същите URL адреси чрез флага в командния ред „--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure“. Ако правилото бъде зададено, то ще замени този флаг.
Това правило заменя UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, ако то съществува.
За повече информация относно надеждния контекст посетете https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Указва времето на валидност (в часове) на кеша за обектите с групови правила (GPO). Вместо да изтегля отново GPO при всяко извличане на правилата, системата може да използва повторно кешираните обекти, ако версията им не е променена. Това правило посочва максималната продължителност, в рамките на която кешираните GPO може да се използват повторно, преди да бъдат изтеглени отново. Кешът се изчиства при рестартиране и излизане от профила.
Ако правилото не е зададено, кешираните GPO може да се използват повторно до 25 часа.
При задаване на 0 кеширането на обектите с групови правила е изключено. Обърнете внимание, че това увеличава натоварването на сървъра, тъй като GPO се изтеглят отново при всяко извличане на правилата, дори и версията им да не е променена.</translation>
<translation id="1117462881884985156"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ще заобиколи всеки прокси сървър за предоставения тук списък с хостове.
Това правило има ефект само ако сте избрали ръчни настройки в „Изберете как да посочите настройките за прокси сървър“ и няма посочена стойност за правилото <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Не задавайте правилото, в случай че сте избрали друг режим за конфигуриране на правилата за прокси сървър.
За по-подробни примери посетете:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Манипулаторите на протоколи, зададени чрез това правило, не се използват при обработване на намерения за Android.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Разрешаване на сайтовете да искат от потребителя достъп до свързани USB устройства</translation>
<translation id="1128903365609589950">Конфигурира директорията, която <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва за съхраняване на кеширани файлове на диска.
Ако зададете това правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще ползва предоставената директория, независимо дали потребителят е посочил флага „--disk-cache-dir“. За да се избегнат загубата на данни и други неочаквани грешки, за правилото не трябва да се избира основната директория на даден том, нито директория с друго предназначение, тъй като <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще управлява съдържанието й.
Посетете https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables за списък с променливите, които можете да ползвате.
В случай че правилото не е зададено, ще се използва стандартната директория за кеш и потребителят ще може да я отменя чрез флага „--disk-cache-dir“ за команден ред.</translation>
<translation id="113521240853905588">Конфигурира езиците, които могат да се използват от <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> като предпочитани.
Ако правилото е зададено, потребителят може да добавя към списъка с предпочитани езици само език от посочените в правилото. Ако правилото не е зададено или е зададен празен списък, потребителят може да посочи който и да е предпочитан език. Ако за правилото е зададен списък с невалидни стойности, те ще бъдат пренебрегнати. Ако потребителят вече е добавил в списъка с предпочитани езици такива, които не се разрешават от правилото, те ще бъдат премахнати. Ако потребителят вече е конфигурирал за екранен език на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да се използва такъв, който не е се разрешава от правилото, екранният език ще бъде превключен към разрешен при следващото влизане на потребителя в профила му. В противен случай <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще превключи към първата валидна стойност, посочена в правилото, или към резервен локал (понастоящем en-US), ако правилото съдържа само невалидни записи.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Конфигурира кои клавиатурни подредби са разрешени за потребителските сесии в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ако това правило е зададено, потребителят може да избира само един от методите на въвеждане, посочени в него. Ако правилото не е зададено или съдържа празен списък, потребителят може да избира от всички поддържани методи на въвеждане. Ако текущият метод на въвеждане не е разрешен от правилото, ще бъде заменен от хардуерната клавиатурна подредба (ако е разрешена) или от първия валиден запис в списъка. Невалидните или неподдържани методи на въвеждане в списъка се пренебрегват.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Това правило е активно само в режим за търговски експонати. Определя продължителността, преди скрийнсейвърът да се покаже на екрана за вход за устройства в този режим. Стойността за правилото трябва да се посочва в милисекунди.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Това правило контролира параметрите на командния ред, които Internet Explorer предава към Chrome.
То няма ефект, ако добавката „Поддръжка на наследени браузъри“ за Internet Explorer не е инсталирана.
Когато правилото не е зададено, URL адресът е единственото, което Internet Explorer предава към Chrome като параметър на командния ред.
Когато за правилото е зададен списък с низове, те се съединяват с помощта на интервали и се предават към Chrome като параметри на командния ред.
Ако даден елемент съдържа параметър ${url}, той се заменя с URL адреса на страницата, която да бъде отворена.
Ако никой елемент не съдържа ${url}, URL адресът се добавя в края на командния ред.
Променливите на средата се разгъват. Под Windows %ABC% се заменя със стойността на променливата на средата ABC.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Разрешаване на изображенията на тези сайтове</translation>
<translation id="1152117524387175066">Съобщаване на състоянието на превключвателя за програмисти на устройството при стартиране.
Ако за правилото е зададено „false“, състоянието няма да се известява.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Разрешаване на протокола QUIC</translation>
<translation id="1160939557934457296">Деактивиране на продължаването от предупредителната страница на Безопасно сърфиране</translation>
<translation id="1189817621108632689">Позволява да съставите списък с образци на URL адреси, посочващи сайтове, на които не е разрешено да показват изображения.
Ако това правило не е зададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото DefaultImagesSetting, ако е зададено, или личната конфигурация на потребителя в противен случай.
Обърнете внимание, че по-рано правилото бе активирано по погрешка за платформата Android, но тази функционалност никога не се е поддържала напълно за нея.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Ако правилото е активирано, в системната област се показва голям червен бутон за изход при активна сесия и отключен екран.
В случай че е деактивирано или не е посочено, съответният бутон не се показва.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Не можете да заставите приложенията за Android да използват прокси сървър. За тях е налице поднабор от настройки за прокси сървър, които не е задължително да спазват. За повече подробности вижте правилото <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Честота на качване на данни за състоянието на устройството (в милисекунди).
Ако това правило не е зададено, стандартната честота е 3 часа. Минималната
разрешена е 60 секунди.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Активирани корпоративни принтери</translation>
<translation id="1216919699175573511">Активиране на поддръжка на технологията „Подписана обмяна на данни през HTTP“ (SXG)</translation>
<translation id="1219695476179627719">Указва дали версията, зададена чрез <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" />, да бъде възстановена на устройството, ако то вече работи с по-нова от нея.
Стандартната стойност е RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Зареждане на посочени URL адреси при демонстрационно влизане</translation>
<translation id="1223789468190631420">Активиране на Безопасно сърфиране за надеждни източници</translation>
<translation id="122899932962115297">Бял списък, контролиращ кои режими за бързо отключване на заключения екран може да конфигурира и използва потребителят.
Тази стойност представлява списък с низове, който може да съдържа следните записи: "all", "PIN", "FINGERPRINT". Добавянето на "all" към списъка означава, че потребителят може да използва всички режими за бързо отключване, включително тези, които ще бъдат внедрени в бъдеще. В противен случай ще са налице само посочените режими.
За да разрешите например всички режими за бързо отключване, използвайте ["all"]. За да дадете възможност за отключване само с ПИН код, въведете ["PIN"]. За да разрешите ПИН и отпечатък, използвайте ["PIN", "FINGERPRINT"]. За да деактивирате всички режими, въведете [].
По подразбиране режимите за бързо отключване не са налице за управлявани устройства.</translation>
<translation id="123081309365616809">Активиране на предаването на съдържание към устройството</translation>
<translation id="1231349879329465225">Дава възможност за активиране или деактивиране на функцията за бързо преминаване.
Това важи за всички потребители и всички интерфейси на устройството.
За да се използва бързо преминаване, трябва да бъдат активирани и тази настройка, и свойството ONC за всяка мрежа.
След като бъде зададена, настройката за бързо преминаване се запазва, докато правилото не бъде променено, така че да я деактивира.
Ако правилото не е зададено или е false, бързо преминаване не се използва.
Ако правилото е true, бързо преминаване се използва, когато безжичната точка за достъп го поддържа.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Контрол върху филтрирането на съдържание за пълнолетни SafeSites.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Задаване на стандартна директория за изтеглянията</translation>
<translation id="1265053460044691532">Ограничаване на времето, през което потребител, удостоверен чрез SAML, може да влиза офлайн.</translation>
<translation id="1290634681382861275">Контролира различни настройки, включително USB, Bluetooth, опресняването на правилата, режима за програмисти и др.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Предупреждение: Шифърът RC4 ще бъде напълно премахнат от <ph name="PRODUCT_NAME" /> след версия 52 (около септември 2016 г.) и тогава това правило ще престане да работи.
Ако правилото не е зададено или е false, то пакетите шифри RC4 в TLS няма да бъдат активирани. В противен случай за него може да бъде зададено true, за да се запази съвместимостта с остарял сървър. Това е временна мярка и сървърът трябва да бъде преконфигуриран.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Използване на .pac скрипт за прокси сървър</translation>
<translation id="1304973015437969093">Идентификационни номера на разширения/приложения и URL адреси за актуализации, които да се инсталират негласно</translation>
<translation id="1307454923744766368">Източници или шаблони за имена на хостове, за които да не важат ограниченията за несигурните източници</translation>
<translation id="1312799700549720683">Контролира настройките за дисплея.</translation>
<translation id="131353325527891113">Показване на потребителските имена на екрана за вход</translation>
<translation id="1327466551276625742">Активиране на подканата за конфигуриране на мрежа, когато устройството е офлайн</translation>
<translation id="1330145147221172764">Активиране на екранната клавиатура</translation>
<translation id="13356285923490863">Име на правилото</translation>
<translation id="1347198119056266798">Това правило е оттеглено. Моля, вместо него използвайте <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> и <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />. Това правило се пренебрегва, ако е зададено правилото <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> или (оттегленото) <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" />.
Принуждава заявките в Google Търсене в мрежата да бъдат извършвани с активирано „Безопасно търсене“ и не разрешава на потребителите да променят тази настройка. Тя също така налага използването на умерено ограничен режим в YouTube.
Ако активирате тази настройка, „Безопасно търсене“ в Google Търсене и умерено ограниченият режим в YouTube са винаги активни.
В случай че деактивирате настройката или не зададете стойност, „Безопасно търсене“ в Google Търсене и ограниченият режим в YouTube няма да се използват принудително.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Правилото разрешава обединяване на HTTP/2 връзки, когато се използват клиентски сертификати. За да се извърши обединяване, името на хоста за потенциалната нова връзка и името на хоста за съществуваща връзка трябва да съответстват на един или повече шаблони, описани в това правило. Правилото представлява списък с хостове във формата на филтъра URLBlacklist: „example.com“ съответства на „example.com“ и всички негови поддомейни (напр. „sub.example.com“), докато „.example.net“ съответства точно на „example.net“.
Обединяването на заявки към различни хостове във връзки, които използват клиентски сертификати, може да доведе до проблеми със сигурността и поверителността, тъй като общите пълномощия ще бъдат предоставени на всички заявки дори когато потребителят не е разрешил изрично това. Това правило е временно и ще бъде премахнато в бъдеща версия. Вижте https://crbug.com/855690.
Ако правилото не бъде зададено, се използва стандартното поведение да не се разрешава обединяване на HTTP/2 връзки, които използват клиентски сертификати.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Максимум:</translation>
<translation id="1354452738176731363">Когато за това правило е зададено false, потребителят няма да има достъп до аудиоизходите на устройството, докато е влязъл в профила си.
Правилото засяга всички типове аудиоизходи, а не само вградените високоговорители, както и функциите за достъпност чрез звук. Не го активирайте, ако за потребителя е необходим екранен четец.
В случай че настройката е true или не е конфигурирана, потребителите могат да използват всички поддържани аудиоизходи на устройството си.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Ако за това правило е зададено true или то не е конфигурирано, функцията за влизане като гост ще е активирана в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Сърфирането като гост се извършва в потребителски профили в <ph name="PRODUCT_NAME" />, в които всички прозорци се отварят в режим „инкогнито“.
При false използването на функцията няма да е разрешено в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Активиране на изпращането на заявки за хардуерни профили към Quirks Server</translation>
<translation id="1363612796557848469">Това правило разрешава на Google Асистент да осъществява достъп до контекста на екрана и да изпраща информацията до сървъра.
Ако правилото е активирано, Асистент ще има достъп до контекста на екрана.
В противен случай този достъп ще бъде забранен.
Ако правилото не е зададено, потребителите решават дали Google Асистент да има достъп до контекста на екрана.</translation>
<translation id="1376119291123231789">Активиране на разширения режим на зареждане на батерията</translation>
<translation id="1383493480903114193">Това правило налага кодът за мрежова комуникация да се изпълнява в процеса на браузъра.
То е деактивирано по подразбиране и ако бъде активирано, може да възникнат проблеми със сигурността на потребителите, след като процесът за мрежова комуникация премине в тестова среда.
Целта на това правило е да даде възможност на корпоративните клиенти да използват софтуер на трети страни, който не разчита на приложните програмни интерфейси (API) за мрежова комуникация. Препоръчително е използването на прокси сървъри при работа с LSP и извършване на корекции за Win32 API.
Ако това правило не е зададено, кодът за мрежова комуникация може да се изпълнява извън процеса на браузъра в зависимост от полевите изпитания на експеримента NetworkService.</translation>
<translation id="1384459581748403878">За справка: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Разрешаване на потребителите да управляват инсталираните сертификати.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Активирани корпоративни принтери за устройствата</translation>
<translation id="1397855852561539316">URL адрес за предложения от търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="1404043648050567997">Услугата за безопасно сърфиране показва предупредителна страница, когато потребителите навигират до сайтове, за които е сигнализирано, че са потенциално злонамерени. Активирането на тази настройка не разрешава продължаването към злонамерения сайт от съответната страница.
Това правило не позволява на потребителите да продължат напред само в случай на предупреждения от Безопасно сърфиране (напр. за злонамерен софтуер и фишинг). То не обхваща проблемите, свързани с SSL сертификатите, като например невалидни или изтекли сертификати.
Ако настройката е деактивирана или не е конфигурирана, потребителите могат да продължат към сайта, за който е подаден сигнал, след като видят предупреждението.
Посетете https://developers.google.com/safe-browsing за повече информация относно Безопасно сърфиране.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Изпращане на информация за използването на приложенията за Linux</translation>
<translation id="142346659686073702">Разрешаване на външни потребители да използват Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442">Да</translation>
<translation id="1427655258943162134">Адрес или URL адрес на прокси сървъра</translation>
<translation id="1431272318313028342">Активира функцията Безопасно сърфиране в <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не разрешава на потребителите да променят тази настройка.
Ако активирате настройката, функцията ще е винаги включена.
При деактивиране на настройката функцията никога няма да е активна.
И в двата случая потребителите не могат да променят или отменят настройката „Активиране на защитата срещу фишинг и злонамерен софтуер“ в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако правилото не е зададено, настройката ще бъде активирана, но потребителите ще могат да я променят.
Посетете https://developers.google.com/safe-browsing за повече информация относно Безопасно сърфиране.
Правилото е налице само за екземпляри на Windows, които са част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />, и за екземпляри на Windows 10 Pro или Enterprise, регистрирани за управление на устройствата.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Посочва списък с приложения, които се инсталират негласно на екрана за вход
(без взаимодействие с потребителя) и не могат да бъдат деинсталирани.
Всички искани от тях разрешения се предоставят
изрично (без взаимодействие с потребителя), включително допълнителните,
необходими за бъдещите версии на съответните приложения.
Обърнете внимание, че от съображения за сигурност и поверителност не е разрешено инсталирането на разширения посредством това правило. Освен това устройствата в стабилния канал ще инсталират само приложенията в белия списък, интегриран в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Всички елементи, които не отговарят на тези условия, ще бъдат пренебрегвани.
Ако принудително инсталирано приложение бъде премахнато от този списък, то се деинсталира автоматично от <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Всеки списъчен елемент в правилото представлява низ, който съдържа идентификационен номер на разширението и URL адрес за актуализация („update“), разделени с точка и запетая (<ph name="SEMICOLON" />). Този идентификационен номер е 32-буквеният низ, който се намира например в <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> при активиран режим за програмисти. URL адресът „update“ трябва да води до XML документ с манифеста за актуализацията, както е описано на адрес <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Обърнете внимание, че зададеният в това правило URL адрес служи само за първоначалното инсталиране. За последващите актуализации ще се използва URL адресът, посочен в манифеста на разширението.
Например <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> ще инсталира приложението <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> от стандартния за уеб магазина на Chrome URL адрес за актуализация. За повече информация относно хостването на разширения вижте: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Конфигурация на мрежата на ниво устройство</translation>
<translation id="1438739959477268107">Стандартна настройка за генериране на ключове</translation>
<translation id="1454846751303307294">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които не е разрешено да изпълняват JavaScript. Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultJavaScriptSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (клиенти под <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Това правило е оттеглено. Моля, използвайте <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" />, за да контролирате наличността на приставката Flash, и <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" />, за да указвате дали интегрираният визуализатор на PDF да се използва за отваряне на PDF файлове.
Посочва списък с деактивираните в <ph name="PRODUCT_NAME" /> приставки и не разрешава на потребителите да променят тази настройка.
Заместващите знаци „*“ и „?“ могат да се използват за намиране на съответствия с поредици от произволни знаци. „*“ съответства на произволен брой знаци, а „?“ определя един знак по избор, т.е. съответства на нула или един знака. Екраниращият знак е „\“, така че, за да намерите действителни „*“, „?“ или „\“, можете да поставите „\“ пред тях.
Ако активирате тази настройка, посочените в списъка приставки никога не се използват в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Те са означени като деактивирани в about:plugins и потребителите не могат да ги активират.
Обърнете внимание, че това правило може да бъде заменено от EnabledPlugins и DisabledPluginsExceptions.
Ако то не е зададено, потребителят може да използва всички инсталирани в системата приставки с изключение на несъвместимите твърдо кодирани, неактуалните и опасните.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Контролиране на поведението на потребителя в многопрофилна сесия на устройства с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ако за правилото е зададено „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted“, потребителят може да е основен или вторичен в многопрофилна сесия.
Ако е зададено „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary“, потребителят може да е само основният в многопрофилна сесия.
Ако е зададено „MultiProfileUserBehaviorNotAllowed“, потребителят не може да участва в многопрофилна сесия.
Ако зададете тази настройка, потребителите не могат да я променят или заменят.
Ако настройката бъде променена, докато потребителят е в многопрофилна сесия, за всички потребители в нея ще се извърши проверка на съответстващите им настройки. Сесията ще бъде затворена, ако на някой от тях вече не е разрешено да участват в нея.
Ако правилото не бъде зададено, стандартната стойност „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary“ важи за корпоративно управлявани потребители, а за неуправлявани потребители се ползва „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted“.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Кликнете за старт</translation>
<translation id="1468307069016535757">Задаване на състоянието по подразбиране на функцията за достъпност „режим на висок контраст“ на екрана за вход.
Ако за правилото е зададено true, при показване на екрана за вход ще бъде активиран режимът на висок контраст.
Ако за правилото е зададено false, при показване на екрана за вход режимът на висок контраст ще бъде деактивиран.
Ако зададете правилото, потребителите могат временно да го заменят, като активират или деактивират режима на висок контраст. Изборът им обаче не е за постоянно и стойността по подразбиране се възстановява, когато екранът за вход се покаже отново или потребителят не прави нищо на този екран за минута.
Ако правилото не бъде зададено, режимът на висок контраст е деактивиран при първото показване на екрана за вход. Потребителите могат да го активират или деактивират по всяко време и състоянието му в екрана за вход се запазва между тях.</translation>
<translation id="1468707346106619889">В случай че за това правило е зададено true, използването на обединения работен плот е разрешено и
режимът е активиран по подразбиране, което позволява на приложенията да се простират на няколко екрана.
Потребителите ще могат да деактивират режима за отделните екрани, като премахнат отметката
за него в настройките на екрана.
Ако правилото е false или не е зададено, обединеният работен плот ще е
деактивиран. В такъв случай потребителите няма да могат да активират функцията.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Деактивиране на TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">Блокиране на инжектирането на софтуер на трети страни</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Конфигурира кой MAC (Media Access Control) адрес да се използва, когато устройството е свързано с докинг станция.
Когато някои модели устройства са свързани с докинг станция, стандартно за идентифициране на устройството в Ethernet се използва определеният MAC адрес за докинг. Това правило дава възможност на администратора да промени източника на MAC адреса, докато устройството е свързано с докинг станция.
Ако е избрано DeviceDockMacAddress или правилото не е зададено, за устройството се използва определеният MAC адрес за докинг.
Ако е избрано DeviceNicMacAddress, се използва MAC адресът на мрежовата карта на устройството.
Ако е избрано DockNicMacAddress, се използва MAC адресът на мрежовата карта на докинг станцията.
Тази настройка не може да бъде променена от потребителя.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Ако за това правило е зададено true, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще се свързва с устройства Cast през всички IP адреси, а не само през частни адреси по RFC1918/RFC4193.
При false <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще се свързва с устройства Cast само през частни адреси по RFC1918/RFC4913.
В случай че правилото не е зададено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще се свързва с устройства Cast само през частни адреси по RFC1918/RFC4913, освен ако функцията CastAllowAllIPs не е активирана.
Ако за EnableMediaRouter е зададено false, стойността на това правило няма да има ефект.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Това правило е оттеглено от версия 29 на <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Активиране на <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Разрешаване на сайтовете да проследяват физическото местоположение на потребителите</translation>
<translation id="1523774894176285446">Алтернативен браузър, който да се стартира за конфигурираните уебсайтове.</translation>
<translation id="152657506688053119">Списък с алтернативни URL адреси за търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="1530812829012954197">Следните образци за URL адреси винаги да се изобразяват от браузъра хост</translation>
<translation id="1541170838458414064">Ограничаване на размера на страниците за отпечатване</translation>
<translation id="1553684822621013552">Когато това правило е true, услугата ARC ще е активирана за потребителите (подлежи на допълнителни проверки на настройките за правила – ARC пак няма да е налице, ако в текущата потребителска сесия е активиран преходен режим или централизиран вход).
В случай че настройката е деактивирана или не е конфигурирана, корпоративните потребители няма да могат да използват ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Това правило контролира дали да се съобщава информация за разширенията и приставките.
Когато правилото не е зададено или е True, се събират данни за разширенията и приставките.
Когато правилото е False, не се събират такива данни.
Това правило действа само когато <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> е активирано и машината е регистрирана с <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Контролира дали функционалността за Kerberos да е активирана. Kerberos е протокол, който служи за удостоверяване за уеб приложения и споделени хранилища.
Ако правилото е активирано, функционалността за Kerberos е включена. Профили за Kerberos могат да бъдат добавяни чрез правилото „Конфигуриране на профили за Kerberos“ или чрез съответните опции на страницата с настройки „Хора“.
Ако правилото е деактивирано или не е зададено, настройките за профили за Kerberos са изключени. Добавянето на профили за Kerberos не е възможно и този протокол не може да се използва за удостоверяване. Всички съществуващи профили за Kerberos и съхранявани пароли се изтриват.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Отмяна на правилата за версиите на хоста за отдалечен достъп, предназначени за отстраняване на грешки</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F и разширения за индивидуално удостоверяване</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Когато за това правило е зададено false, задействането на Powerwash не е разрешено за устройството.
При true то може да задейства Powerwash.
Ако правилото не е зададено, по подразбиране се използва false, което означава, че устройството няма разрешение за Powerwash.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Тази настройка е оттеглена. Вместо това използвайте функцията SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Нейното активиране или деактивиране е равносилно на задаване на false за SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed.
При задаване на false за това правило потребителите няма да могат да изпращат до сървърите на Google системна информация и част от съдържанието на страниците. Ако настройката е true или не е конфигурирана, те ще са в състояние да изпращат тези данни до Безопасно сърфиране, за да улеснят откриването на опасни приложения и сайтове.
Посетете https://developers.google.com/safe-browsing за повече информация относно Безопасно сърфиране.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Използване по подразбиране на <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1599424828227887013">Активиране на изолирането на сайтове за конкретни източници на устройства с Android</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL адреси, на които без подкана ще се предоставя достъп до звукозаписните устройства</translation>
<translation id="1615221548356595305">Разрешаване на обединяването на HTTP/2 връзки към съответните хостове дори когато се използват клиентски сертификати</translation>
<translation id="1615855314789673708">Осигурява конфигурация за Wilco DTC (контролер за диагностика и телеметрия).
Това правило дава възможност да предоставите конфигурация за Wilco DTC, която може да бъде приложена, ако WIlco DTC е налице на даденото устройство и е разрешен от правило. Конфигурацията не трябва да надхвърля 1 МБ (1 000 000 байта) и трябва да бъде кодирана във формат JSON. Обработването й е задължение на Wilco DTC. Криптографската хеш стойност служи за потвърждаване на целостта на изтеглянето.
Конфигурацията се изтегля и кешира. Тя ще се изтегля отново при всяка промяна на URL адреса или хеш стойността.
Ако зададете правилото, потребителите няма да могат да го променят или отменят.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Активиране на изтриването на историята на браузъра и на изтеглянията</translation>
<translation id="163200210584085447">Ще се търси съответствие между образците в този списък и първоизточника на сигурност
на отправящия заявката URL адрес. Ако има съвпадение, достъпът до
устройствата за заснемане на видео ще се предоставя на страниците за влизане чрез SAML, а при липса на
такова той ще се отказва автоматично. Образците със заместващи знаци не са
разрешени.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Разрешаване на приставката <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> на съответните сайтове</translation>
<translation id="1645793986494086629">Схема:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Ако правилото е зададено, контролира типа екранна лупа, която да бъде активирана. Задаването на „Няма“ за правилото деактивира екранната лупа.
Ако зададете правилото, потребителите няма да могат да го променят или отменят.
В случай че то не е зададено, първоначално екранната лупа е деактивирана, но потребителят може да я активира по всяко време.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Задаване на размер на кеша на диска в байтове</translation>
<translation id="166427968280387991">Прокси сървър</translation>
<translation id="1668836044817793277">Дали да се разреши на автоматично стартираното с нулево закъснение павилионно приложение да управлява версията на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Това правило определя дали да се разреши на автоматично стартираното с нулево закъснение павилионно приложение да управлява версията на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, като декларира задължителна версия на платформата (required_platform_version) в манифеста си и я използва като префикс на целевата версия при автоматичното актуализиране.
Ако за правилото е зададено true, стойността на ключа required_platform_version в манифеста на съответното приложение се използва като префикс на целевата версия при автоматичното актуализиране.
Ако правилото не е конфигурирано или е false, ключът required_platform_version в манифеста се пренебрегва и автоматичното актуализиране се извършва по обичайния начин.
Предупреждение: Не се препоръчва контролът върху версията на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да се предоставя на павилионно приложение, тъй като това може да попречи на устройството да получава актуализации на софтуера и критични поправки на сигурността. Предоставянето на контрола върху версията на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> може да изложи потребителите на риск.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Поддържа се от:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Разрешаване на устройството да подава заявки за Powerwash</translation>
<translation id="1704516734140344991">Конфигурира наличността и поведението на функцията за актуализиране на фърмуера на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Отделните настройки могат да бъдат посочени в свойства във формат JSON:
Ако зададете <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" /> за <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />, потребителите ще могат да задействат процеса на Powerwash, за да инсталират актуализация на фърмуера на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
В случай че зададете <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" /> за <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />, потребителите ще могат да извикват процеса за актуализиране на фърмуера на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />, при който се съхранява състоянието на устройството (включително корпоративното регистриране), но се заличават потребителските данни. Този процес е наличен от версия 68.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" /> контролира автоматичното актуализиране на фърмуера на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />, когато фърмуерът на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> е уязвим. При всички процеси се съхранява локалното състояние на устройството.
Ако правилото е 1 или не е зададено, актуализациите на фърмуера на TPM не се инсталират автоматично.
В случай че е зададено 2, фърмуерът на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> ще се актуализира при следващото рестартиране, след като потребителят потвърди актуализацията.
При задаване на 3 фърмуерът на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> ще се актуализира при следващото рестартиране.
Ако е зададено 4, фърмуерът на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> ще се актуализира след регистриране, преди потребителят да влезе в профила си.
Тази опция е налична от версия 74.
Ако правилото не е зададено, функцията за актуализиране на фърмуера на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> няма да е налична.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Задаване на ограничението за извличане на началното число за вариантите</translation>
<translation id="1717817358640580294">Ако правилото не е зададено и инструментът за почистване на Chrome открие нежелан софтуер, той може да изпрати метаданните за сканирането до Google в съответствие с правилото, зададено чрез SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. След това инструментът ще попита потребителя дали нежеланият софтуер да бъде премахнат. Потребителят може да сподели с Google резултатите от почистването, за да улесни бъдещото откриване на нежелан софтуер. Тези резултати съдържат метаданни за съответните файлове, информация за автоматично инсталираните разширения и ключове в системния регистър, както е описано в информационния бюлетин за поверителността на Chrome.
Ако правилото е деактивирано и инструментът за почистване на Chrome открие нежелан софтуер, метаданните за сканирането няма да бъдат изпратени на Google и всяко правило, зададено чрез SafeBrowsingExtendedReportingEnabled, ще бъде пренебрегнато. Инструментът ще попита потребителя дали нежеланият софтуер да бъде премахнат. Резултатите от почистването няма да ни бъдат съобщени и потребителят няма да има възможност да ги сподели с нас.
Ако правилото е активирано и инструментът за почистване на Chrome открие нежелан софтуер, той може да изпрати метаданните за сканирането до Google в съответствие с правилото, зададено чрез SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Инструментът ще попита потребителя дали нежеланият софтуер да бъде премахнат. Резултатите от почистването ще бъдат съобщени на Google и потребителят няма да може да предотврати това.
Правилото е налице само за екземпляри на Windows, които са част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />, и за екземпляри на Windows 10 Pro или Enterprise, регистрирани за управление на устройствата.</translation>
<translation id="172374442286684480">Разрешаване на всички сайтове да задават локални данни</translation>
<translation id="1736269219679256369">Разрешаване на продължаването напред от страницата с предупреждение от SSL</translation>
<translation id="1745780278307622857">Указва дали проверките от Безопасно сърфиране в <ph name="PRODUCT_NAME" /> да се пропускат при изтегляне от надежден източник.
При False файловете, изтегляни от надежден източник, няма да се изпращат за анализ от Безопасно сърфиране.
Когато правилото не е зададено (или е true), изтегляните файлове се изпращат за анализ от Безопасно сърфиране дори ако са от надежден източник.
Обърнете внимание, че тези ограничения се прилагат за изтеглянията, задействани от съдържанието на уеб страниците, както и чрез опцията „изтегляне на връзката...“ в контекстното меню. Те не са в сила при запазване/изтегляне на показваната страница, нито при запазване като PDF файл чрез опциите за отпечатване.
Правилото е налице само за екземпляри на Windows, които са част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />, и за екземпляри на Windows 10 Pro или Enterprise, регистрирани за управление на устройствата.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Задава Общите условия, които потребителят трябва да приеме, преди да започне сесия в локален за устройството профил.
Ако това правило е зададено, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще изтегли Общите условия и ще ги представи на потребителя в началото на всяка такава сесия. Влизането в нея ще бъде разрешено само след приемането им.
В случай че правилото не е зададено, няма да се показват Общи условия.
За него трябва да се посочи URL адрес, от който <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> може да изтегли Общите условия. Те трябва да бъдат с неформатиран текст, показван като тип MIME „text/plain“. Не е разрешено маркиране.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Блокиране на всички изтегляния</translation>
<translation id="1767673020408652620">Активиране на препоръките за приложения при нулево състояние на полето за търсене</translation>
<translation id="17719159826324007">
Когато за това правило е зададено ArcSession, устройството ще се рестартира принудително, след като потребител излезе от профила си, ако операционната система Android е стартирана.
При задаване на Always устройството ще се рестартира при всяко излизане от профил.
Ако не е зададено, правилото няма ефект и устройството няма да се рестартира принудително при излизане от профил. Задаването на Never дава същия резултат.
Това правило има ефект само за външни потребители.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">Това правило контролира и достъпа до опциите за програмисти под Android. Ако зададете true за него, потребителите няма да имат достъп до тях. В случай че правилото е false или не е конфигурирано, потребителите ще могат да използват опциите за програмисти, като докоснат седем пъти номера на компилацията в приложението Настройки на Android.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Отпечатването с ПИН код да бъде деактивирано по подразбиране</translation>
<translation id="1797233582739332495">Периодично показване на подкана, указваща на потребителя, че е необходимо повторно стартиране</translation>
<translation id="1798559516913615713">Време на валидност на кеша за обектите с групови правила (GPO)</translation>
<translation id="1803646570632580723">Списък с фиксирани приложения, които да се показват в стартовия панел</translation>
<translation id="1808715480127969042">Блокиране на „бисквитките“ на тези сайтове</translation>
<translation id="1810261428246410396">Разрешаване на използването на незабавен тетъринг</translation>
<translation id="1817685358399181673">С това правило се указва изображението за <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> на ниво потребител. Правилото се задава, като се посочи URL адресът, от който устройството може да изтегли изображението, и SHA-256 хеш, чрез който се потвърждава целостта на изтегления файл.
Правилото трябва да е посочено като низ с URL адреса и хеша във формат JSON.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Използване на фиксирани прокси сървъри</translation>
<translation id="1831495419375964631">С това правило се задава URL адрес, който води до XML файл, и е със същия формат като правилото <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> на Internet Explorer. То зарежда правила от XML файл, без да ги споделя с Internet Explorer.
Когато правилото не е зададено или въведеният URL адрес не е валиден, <ph name="PRODUCT_NAME" /> не го използва като източник на правилата за превключване на браузърите.
Когато е зададен валиден URL адрес, <ph name="PRODUCT_NAME" /> изтегля списъка със сайтове от този адрес и прилага правилата, както при конфигурирането им с правилото <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
За повече информация относно правилото <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> на Internet Explorer: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Изпращане на хардуерни статистически данни и идентификатори за устройствата за съхранение.
Ако правилото е false, статистическите данни няма да се изпращат.
В случай че правилото е true или не е зададено, те ще се изпращат.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Честота на опресняване за потребителските правила</translation>
<translation id="1844620919405873871">Служи за конфигуриране на правилата, свързани с функцията за бързо отключване.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Настройки за павилионен режим</translation>
<translation id="1845429996559814839">Ограничаване на режима за отпечатване с ПИН код</translation>
<translation id="1847960418907100918">Посочва параметрите, които се използват при динамично търсене посредством POST. Правилото се състои от разделени със запетая двойки име/стойност. Ако дадена стойност е шаблонен параметър, като {searchTerms} в примера по-горе, ще бъде заменена с данните за истинските думи за търсене.
Това правило не е задължително. Ако не е зададено, заявката за динамично търсене ще се изпрати посредством метода GET.
То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Разрешаване на автоматичното възпроизвеждане на мултимедия</translation>
<translation id="1857152770025485173">Това правило не позволява на потребителите да зареждат уеб страници от URL адресите в черния списък. Той съдържа образци на URL адресите, които ще бъдат поставяни в него.
Образците на URL адреси трябва да са форматирани според указанията на адрес https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Изключения могат да се посочват в правилото за бял списък с URL адреси. Ограничението за тези правила е 1000 записа. Следващите се пренебрегват.
Имайте предвид, че блокирането на вътрешни URL адреси (започващи с „chrome://*“) не се препоръчва, тъй като може да доведе до неочаквани грешки.
От версия M73 можете да блокирате URL адреси от типа „javascript://*“. Това обаче се отнася само за JavaScript, въведен в адресната лента (или например за скриптови отметки). Обърнете внимание, че правилото не обхваща URL адресите за JavaScript в страницата, за които данните се зареждат динамично. Ако например блокирате example.com/abc, страницата example.com пак ще може да зареди example.com/abc чрез XMLHTTPRequest.
В случай че правилото не е зададено, никой URL адрес няма да бъде включен в черния списък в браузъра.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Предупреждение: Използването на резервен вариант за TLS в <ph name="PRODUCT_NAME" /> няма да е възможно след версия 52 (около септември 2016 г.) и тогава това правило ще спре да работи.
По-рано при неуспешен диалог през TLS <ph name="PRODUCT_NAME" /> опитваше да установи връзка с помощта на по-стара версия на TLS, за да избегне програмните грешки в HTTPS сървърите. С това правило се конфигурира коя да е минималната резервна версия на протокола. Настройката няма ефект, ако сървърът съгласува версиите правилно (т.е. без прекъсване на връзката). При всички случаи установената връзка трябва да е съобразена с параметъра за минимална версия на SSL (SSLVersionMin).
Ако правилото не е конфигурирано или е зададено „tls1.2“, <ph name="PRODUCT_NAME" /> вече няма да преминава към резервния вариант. Обърнете внимание, че поддръжката за по-стари версии на TLS няма да се деактивира. Ще бъде засегната само възможността на <ph name="PRODUCT_NAME" /> да избягва неизправните сървъри, които не могат да съгласуват версиите правилно.
В случай че трябва да се поддържа съвместимост с неизправен сървър, може да се използва опцията „tls1.1“. Това е временна мярка и сървърът трябва да се поправи бързо.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Активира предвижданията за мрежата в <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не позволява на потребителите да променят тази настройка.
Тя контролира предварителното извличане на DNS, предварителното свързване през TCP и SSL и предварителното изобразяване на уеб страниците.
Ако зададете това правило, потребителите няма да могат да променят или отменят настройката в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
В случай че то не е зададено, предвижданията за мрежата ще са активирани, но потребителите ще могат да променят настройката.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Ключови разрешения</translation>
<translation id="186719019195685253">Действие след изтичане на времето за забавяне при неактивност при работа на променлив ток</translation>
<translation id="187819629719252111">Разрешава достъпа до локалните файлове на компютъра, като позволява на <ph name="PRODUCT_NAME" /> да показва диалогови прозорци за избор на файл. Ако активирате тази настройка, потребителите могат да отварят тези прозорци по обичайния начин. В случай че я деактивирате, при всяко действие на потребителя, предизвикващо отварянето на такъв прозорец (като импортиране на отметки, качване на файлове, запазване на връзки и т.н.), вместо това се показва съобщение и се приема, че в диалоговия прозорец за избор на файл е кликнато върху „Отказ“. Ако настройката не е зададена, потребителите могат да отварят тези прозорци по обичайния начин.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Активиране на показването на популяризиращо съдържание в цял раздел</translation>
<translation id="1888871729456797026">Означението за регистриране за правила от облака за компютри</translation>
<translation id="1897365952389968758">Разрешаване на всички сайтове да изпълняват JavaScript</translation>
<translation id="1906888171268104594">Контролира дали на Google да се съобщават показатели за използването и диагностични данни, включително сигналите за сривове.
Ако зададете true, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще изпраща съответните показатели и данни.
При false тази функция ще бъде деактивирана.
Ако правилото не е конфигурирано, съобщаването на показатели и диагностични данни ще бъде деактивирано за неуправляваните устройства и активирано за управляваните.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Конфигуриране на списъка с корпоративни URL адреси за вход (само със схеми HTTP и HTTPS), за които отпечатъкът на паролата да бъде записан, за да служи за установяване на случаи на повторно нейно използване.
За да може <ph name="PRODUCT_NAME" /> да записва правилно отпечатъците на паролите, страниците ви за вход трябва да са съобразени с указанията на адрес https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Ако настройката е активирана, услугата за защита на паролата ще запише отпечатъка й за посочените URL адреси, за да разпознава повторните използвания на паролата.
В случай че настройката е деактивирана или не е зададена, отпечатъкът на паролата ще бъде записан само за https://accounts.google.com.
Правилото е налице само за екземпляри на Windows, които са част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />, и за екземпляри на Windows 10 Pro или Enterprise, регистрирани за управление на устройствата.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Ако това правило е зададено, за удостоверяването си пред RemoteAccessHostTokenValidationUrl хостът ще използва клиентски сертификат с общото име (CN) на съответния издател. Задайте „*“, за да се ползват наличните клиентски сертификати.
Понастоящем функцията е деактивирана от страната на сървъра.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Използване на правилото за KDC за делегиране на идентификационните данни.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Разрешаване на управлявана сесия на устройството</translation>
<translation id="1929709556673267855">Осигурява конфигурации за корпоративни принтери, свързани с устройствата.
Това правило ви дава възможност да предоставите конфигурации за принтери за устройствата с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Форматът е същият като при речника NativePrinters, като за поставяне в белия или черния списък се изисква по едно допълнително поле id или guid на принтер.
Файлът не трябва да надхвърля 5 МБ и трябва да бъде кодиран във формат JSON. Изчислено е, че размерът на кодиран файл, съдържащ около 21 000 принтера, ще бъде 5 МБ. Криптографската хеш стойност служи за потвърждаване на целостта на изтеглянето.
Файлът се изтегля и кешира. Той ще се изтегля отново при всяка промяна на URL адреса или хеш стойността.
Ако това правило е зададено, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще изтегли файла с конфигурациите и ще предостави достъп до принтерите в съответствие с <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> и <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Това правило няма ефект върху възможността на потребителите да конфигурират принтери на отделни устройства. То е предназначено да допълва конфигурациите на принтери от отделни потребители.
Правилото е допълнение към <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Ако не бъде зададено, няма да има принтери за устройствата и другите правила <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> ще се пренебрегват.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Бял списък с USB устройства, които могат да се отделят</translation>
<translation id="1933378685401357864">Изображение на тапета</translation>
<translation id="1956493342242507974">Конфигурирайте управлението на захранването на екрана за вход в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Това правило ви позволява да зададете поведението на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> при липса на потребителска активност на екрана за вход за определен период от време. То контролира няколко настройки. За да научите за предназначението на всяка от тях и за стойностите, които можете да зададете, вижте съответните правила за контролиране на управлението на захранването в рамките на сесията. Единствените изключения от тези правила са следните:
* Действието при неактивност или затваряне на капака не може да е прекратяване на сесията.
* Стандартното действие при неактивност, когато устройството работи на променлив ток (AC), е изключване.
Ако дадена настройка не е посочена, се използва стандартната стойност за нея.
В случай че правилото не е зададено, за всички настройки се използват стандартните стойности.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Активира функцията на <ph name="PRODUCT_NAME" /> за автоматично попълване и позволява на потребителите да попълват автоматично уеб формуляри чрез вече съхранена информация за адреси.
При деактивиране на тази настройка функцията няма да предлага или попълва информация за адреси, нито ще запазва допълнителни данни за адреси, ако потребителят въведе такива, докато сърфира в мрежата.
В случай че настройката е активирана или няма стойност, потребителят ще може да контролира функцията за автоматично попълване на адреси в ПИ.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Разрешаване на събиране на регистри на събитията за WebRTC от услугите на Google</translation>
<translation id="1964634611280150550">Режим „инкогнито“ е деактивиран</translation>
<translation id="1964802606569741174">Правилото няма ефект върху приложението YouTube за Android. Ако безопасният режим на YouTube трябва да е активиран принудително, инсталирането на това приложение трябва да е забранено.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Отменя правилата за версиите на хоста за отдалечен достъп, предназначени за отстраняване на грешки.
Стойността се анализира синтактично като речник в JSON формат със съответствия между имена и стойности на правила.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Изискващите упълномощаване приставки се изпълняват винаги (оттеглено)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Вместо през HTTPS автоматичните актуализации на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> може да се изтеглят през HTTP. Това позволява прозрачно кеширане на изтегляните чрез HTTP файлове.
Ако за правилото е зададено true, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще опитва да изтегля автоматичните актуализации чрез HTTP. В случай че е false или не е зададено, за целта ще се използва HTTPS.</translation>
<translation id="199764499252435679">Активиране на актуализациите на компонентите в <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1997994951395619441">В случай че активирате тази настройка, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще показва лентата на отметките.
Ако деактивирате настройката, потребителите никога няма да виждат съответната лента.
И в двата случая потребителите не могат да променят или отменят тази настройка в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако тя не е зададена, потребителят може да реши дали да използва тази функция, или не.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Управление на захранването</translation>
<translation id="2014757022750736514">Контролира поведението на екрана за вход, където потребителите влизат в профилите си. Настройките включват кои потребители могат да влизат, какви типове профили са разрешени, какви методи за удостоверяване да се използват, както и общи настройки за достъпността, локала и метода на въвеждане.</translation>
<translation id="201557587962247231">Честота на качване на информация за състоянието на устройството</translation>
<translation id="2017301949684549118">URL адреси за уеб приложения, които да се инсталират негласно.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Вижте <ph name="REFERENCE_URL" /> за повече информация относно схемата и форматирането.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Посочва периода в милисекунди, на който услугата за управление на устройството се запитва за информация относно потребителските правила.
Задаването на това правило отменя стандартната стойност от 3 часа. Валидните стойности са между 1 800 000 (30 минути) и 86 400 000 (1 ден). Всичко извън този диапазон ще бъде променено към съответната граница. Ако платформата поддържа известия за правилата, опресняването ще се извършва на 24 часа, тъй като се очаква, че тези известия автоматично ще го задействат при промяна в правилата.
Ако правилото не е зададено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва стойността по подразбиране от 3 часа.
Обърнете внимание, че ако платформата поддържа известия за правилата, опресняването ще се извършва на 24 часа (пренебрегвайки всички стандартни настройки и стойността за това правило), тъй като се очаква, че тези известия ще го задействат принудително при промяна в правилата, при което не е нужно по-често опресняване.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Конфигуриране на името на задължителния домейн за клиентските програми за отдалечен достъп</translation>
<translation id="2030905906517501646">Ключова дума за търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="203096360153626918">Това правило няма ефект върху приложенията за Android. Дори за него да е зададено <ph name="FALSE" />, те ще могат да преминават в режим на цял екран.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Деактивирани корпоративни принтери</translation>
<translation id="2050629715135525072">Контролира възможността на даден потребител, свързан с хост за отдалечен достъп, да прехвърля файлове между клиента и хоста. Това не се отнася за връзките за отдалечено съдействие, които не поддържат прехвърляне на файлове.
Ако тази настройка е деактивирана, прехвърлянето на файлове ще бъде забранено. В случай че тя е активирана или не е зададена, прехвърлянето на файлове ще бъде разрешено.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Разрешаване на достъпа до списък с URL адреси</translation>
<translation id="2061810934846663491">Конфигуриране на задължителните имена на домейни за хостовете за отдалечен достъп</translation>
<translation id="206623763829450685">Посочва кои схеми за HTTP удостоверяване се поддържат от <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Възможните стойности са „basic“, „digest“, „ntlm“ и „negotiate“. При посочване на две или повече от тях ги разделете със запетаи.
Ако това правило не е зададено, ще се използват и четирите схеми.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Блокиране на достъпа до сайтове извън пакети със съдържание</translation>
<translation id="2073552873076775140">Разрешаване на влизането в <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Да се използва хардуерно ускорение, когато е налице</translation>
<translation id="2077273864382355561">Забавяне преди изключване на екрана при работа на батерия</translation>
<translation id="2082205219176343977">Конфигуриране на най-ниската разрешена версия на Chrome за устройството.</translation>
<translation id="209586405398070749">Стабилен канал</translation>
<translation id="2098658257603918882">Активиране на изпращането на данни за употреба и сривове</translation>
<translation id="2104418465060359056">Съобщаване на информация за разширенията и приставките</translation>
<translation id="2106627642643925514">Заменя стандартния режим за отпечатване с ПИН код. Ако режимът не е наличен, това правило се пренебрегва.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Това правило е оттеглено в M72. Вместо него, моля, използвайте CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Активира наличието на функцията за търсене с докосване в изгледа на <ph name="PRODUCT_NAME" /> за съдържание.
Ако активирате тази настройка, функцията ще е налице за потребителя и той ще може да я включва и изключва.
В случай че деактивирате настройката, търсенето с докосване ще се изключи изцяло.
Незадаването на правилото е равносилно на активирането му (вижте описанието по-горе).</translation>
<translation id="2113068765175018713">Ограничаване на активното време на устройството чрез автоматично рестартиране</translation>
<translation id="2116790137063002724">Това правило контролира отчитането на информация, която може да се използва за идентифициране на потребителите, като например данни за вход в операционната система, данни за вход в потребителския профил в <ph name="PRODUCT_NAME" />, име на потребителския профил в <ph name="PRODUCT_NAME" />, път на потребителския профил в <ph name="PRODUCT_NAME" /> и път за изпълнение на <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Когато правилото не е зададено или е true, информацията, която може да се използва за идентифициране на потребителите, се събира.
При false тя не се събира.
Правилото е в сила само когато разширението <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> е активирано и машината е регистрирана с <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Разрешаване на известията на тези сайтове</translation>
<translation id="2131902621292742709">Забавяне преди затъмняване на екрана при работа на батерия</translation>
<translation id="2134437727173969994">Разрешаване на заключването на екрана</translation>
<translation id="2137064848866899664">Ако това правило е зададено, всички дисплеи се завъртат спрямо
посочената ориентация при всяко рестартиране, както и при първото им свързване
след промяна на стойността на правилото. След като влязат, потребителите могат да променят
опцията за завъртане на екрана от страницата с настройки, но
при следващото рестартиране стойността на правилото ще отмени зададената от тях.
Това правило е в сила както за основния, така и за всички вторични дисплеи.
Ако то не е зададено, стандартната стойност е 0 градуса и потребителите
могат да я променят, при което тя не се прилага отново след
рестартиране.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Това правило дава възможност на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да заобикаля всички прокси сървъри при удостоверяване през портал за целта.
Правилото влиза в сила само при конфигуриран прокси сървър (например настроен чрез правило, от потребителя чрез chrome://settings или от разширения).
Ако активирате тази настройка, всички страници с портали за удостоверяване (т.е. всички уеб страници, вместо които се показва страница за вход на портал за удостоверяване, докато<ph name="PRODUCT_NAME" /> не установи наличието на успешна връзка с интернет) ще се показват в отделен прозорец, като се пренебрегват всички настроени правила и ограничения за текущия потребител.
В случай че деактивирате или не зададете тази настройка, страниците с портали за удостоверяване ще се показват в (обикновен) нов раздел в браузъра, като се използват настройките за прокси сървър на текущия потребител.</translation>
<translation id="21394354835637379">Позволява да посочите URL адресите, на които е разрешено да инсталират разширения, приложения и теми.
От <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 инсталирането на разширения, приложения и потребителски скриптове от източници извън уеб магазина на Chrome е по-трудно. По-рано потребителите можеха да кликнат върху връзка към файл във формат *.crx и <ph name="PRODUCT_NAME" /> щеше да предложи да го инсталира след няколко предупреждения. След <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 подобни файлове трябва да бъдат изтегляни и премествани с мишката в страницата с настройки на <ph name="PRODUCT_NAME" />. Това правило дава възможност старата и по-лесна процедура за инсталиране да се използва за конкретни URL адреси.
Всички елементи в списъкa са образци за съответствие, свързани с разширенията (вижте https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Потребителите ще могат лесно да инсталират съответстващи елементи от който и да е URL адрес в списъка. Местоположението на файла във формат *.crx и страницата, откъдето е започнало изтеглянето (т.е. препращащият URL адрес), трябва да са разрешени от тези образци.
<ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> има предимство пред съответното правило. Това означава, че дадено разширение от черния списък няма да бъде инсталирано дори ако това се случва от сайт, за който процедурата е разрешена.</translation>
<translation id="214901426630414675">Ограничаване на режима за двустранно отпечатване</translation>
<translation id="2149330464730004005">Активиране на цветното отпечатване</translation>
<translation id="2156132677421487971">Конфигурирайте правилата за <ph name="PRODUCT_NAME" /> – функция, която позволява на потребителите да изпращат съдържанието на раздели, сайтове или работния плот от браузъра към отдалечени дисплеи и аудиосистеми.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Без филтриране на сайтовете заради съдържание за пълнолетни</translation>
<translation id="2168397434410358693">Забавяне при неактивност при работа на променлив ток</translation>
<translation id="217013996107840632">Параметри на командния ред, служещи за превключване от алтернативния браузър.</translation>
<translation id="2170233653554726857">Активиране на оптимизирането на WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Когато това правило е зададено, автоматичното откриване на часовата зона ще се извършва по един от следните начини в зависимост от стойността на настройката:
Ако зададете TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, потребителите ще могат да управляват функцията за автоматично откриване на часовата зона посредством стандартните контроли в chrome://settings.
В случай че зададете TimezoneAutomaticDetectionDisabled, контролите за автоматична часова зона в chrome://settings ще бъдат деактивирани и функцията ще е винаги изключена.
При избиране на TimezoneAutomaticDetectionIPOnly контролите за часовата зона в chrome://settings ще бъдат деактивирани, а функцията за автоматичното й откриване ще е винаги включена. Установяването на местоположението с цел определяне на часовата зона ще се извършва по метод, основаващ се само на IP адреса.
Ако зададете TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, контролите за часовата зона в chrome://settings ще бъдат деактивирани, а функцията за автоматичното й откриване ще е винаги включена. Списъкът с видимите точки за достъп до Wi-Fi винаги ще се изпраща до сървъра на приложния програмен интерфейс (API) за геолокация с цел точно определяне на часовата зона.
В случай че зададете TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, контролите за часовата зона в chrome://settings ще бъдат деактивирани, а функцията за автоматичното й откриване ще е винаги включена. Информацията за местоположението (като точки за достъп до Wi-Fi, достъпни клетъчни кули, GPS) ще се изпраща до сървър с цел точно определяне на часовата зона.
Незадаването на това правило е равносилно на избирането на TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Ако правилото SystemTimezone е зададено, то ще отмени настоящото правило. В такъв случай автоматичното откриване на часовата зона е напълно деактивирано.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Налагане поне на умерено ограничен режим за YouTube</translation>
<translation id="2182291258410176649">Потребителят решава дали да активира функцията за резервни копия и възстановяване</translation>
<translation id="2183294522275408937">Тази настройка контролира колко често да се въвежда паролата на заключения екран, за да се продължи използването на функцията за бързо отключване. Когато екранът се заключи и от последното въвеждане на паролата е изминало повече време от зададеното в настройката, бързото отключване няма да работи. В случай че потребителят остане на заключения екран по-дълго от посоченото, той ще трябва да въведе парола следващия път, когато сгреши кода или екранът се заключи – което от двете се случи първо.
Ако настройката е конфигурирана, потребителите на бързо отключване ще трябва да въвеждат паролите си на заключения екран толкова често, колкото е указано в нея.
В случай че тя не е конфигурирана, потребителите ще трябва да въвеждат паролата си всеки ден.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Това правило е оттеглено в M61. Вместо това, моля, използвайте EcryptfsMigrationStrategy.
Определя поведението на устройство, доставено с ecryptfs, което трябва да премине към шифроване в ext4.
Ако за правилото зададете DisallowArc, приложенията за Android ще бъдат деактивирани за всички потребители на устройството (включително тези, които вече използват шифроване в ext4) и на никого от тях няма да бъде предложено мигриране от ecryptfs към шифроване в ext4.
Ако за правилото зададете AllowMigration, на потребителите с начални директории с ecryptfs ще бъде предложено да ги мигрират към шифроване с ext4 при необходимост (понастоящем това става, когато за устройството започне да се предлага Android N).
Това правило не важи за павилионни приложения – те се мигрират автоматично. Ако правилото не е зададено, устройството ще се държи, както ако е избрано DisallowArc.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Това правило бе премахнато в <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 и заменено от <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Ако правилото е активирано или не е конфигурирано (по подразбиране), потребителите ще получават подкани за
предоставяне на достъп за заснемане на видео, като изключение правят URL адресите, посочени в
списъка VideoCaptureAllowedUrls. Те ще получават достъп без подкана.
Когато това правило е деактивирано, потребителите няма да получават подкани и
заснемането на видео ще е разрешено само за URL адресите, конфигурирани във VideoCaptureAllowedUrls.
Правилото засяга всички типове видеовходове, а не само вградената камера.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Конфигуриране на белия списък за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение</translation>
<translation id="2204753382813641270">Контролиране на автоматичното скриване на полицата</translation>
<translation id="2208976000652006649">Параметри за URL адрес за търсене, за който се използва POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Когато това правило е активирано, на разширенията, инсталирани чрез корпоративни правила, е позволено да използват приложния програмен интерфейс (API) на Enterprise Hardware Platform.
Когато правилото е деактивирано или не е зададено, на разширенията не се позволява да използват API на Enterprise Hardware Platform.
Правилото също така важи за разширения на компоненти, като например разширението на Hangout Services.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Настройка по подразбиране за известията</translation>
<translation id="2231817271680715693">Импортиране на историята на сърфиране от браузъра по подразбиране при първото изпълнение</translation>
<translation id="2236488539271255289">Без разрешаване на сайтовете да задават локални данни</translation>
<translation id="2240879329269430151">Позволява да зададете дали на уебсайтовете е разрешено да показват изскачащи прозорци. Тази опция може да бъде разрешена или отказана за всички сайтове. Ако това правило е оставено незададено, ще се използва „BlockPopups“ и потребителят ще може да го променя.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Активирането на тази настройка предотвратява достъпа на уеб страниците до графичния процесор (ГП). По-конкретно те не могат да използват приложния програмен интерфейс (API) WebGL, а приставките – Pepper 3D.
С деактивирането или незадаването на настройката потенциално се разрешава на уеб страниците и приставките да използват горепосочените API. Стандартните настройки на браузъра пак може да изискват предаване на аргументи в командния ред, за да се ползват тези API.
Задаването на false за HardwareAccelerationModeEnabled е равносилно на true за правилото Disable3DAPIs, което в такъв случай се пренебрегва.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Разрешаване на потребителите с отдалечен достъп да прехвърлят файлове до/от хоста</translation>
<translation id="2265214338421787313">Това правило дава възможност на администратора да разреши на страниците да показват изскачащи прозорци при затварянето си.
Когато правилото е активирано, страниците могат да показват изскачащи прозорци при затварянето си.
Когато правилото е деактивирано или не е зададено, това не е разрешено в съответствие със спецификацията (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
Това правило ще бъде премахнато в Chrome 82.
Вижте https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288.</translation>
<translation id="2269319728625047531">Активиране на показването на съобщението за получаване на съгласие във връзка със синхронизирането, когато се влиза в профил</translation>
<translation id="2274864612594831715">Това правило конфигурира активирането на виртуалната клавиатура като метод на въвеждане под ChromeOS и не може да се отменя от потребителите.
Ако за правилото е зададено true, екранната виртуална клавиатура винаги ще е активирана.
В случай че е зададено false, тя винаги ще е деактивирана.
Ако зададете правилото, потребителите не могат да го променят, нито да го отменят. Те обаче пак ще са в състояние да активират/деактивират екранна клавиатура за достъпност, която е с предимство пред виртуалната клавиатура, контролирана чрез това правило. Вижте |VirtualKeyboardEnabled|, за да управлявате екранната клавиатура за достъпност.
В случай че правилото не е зададено, екранната клавиатура първоначално е деактивирана, но може да бъде включена от потребителя по всяко време. Също така е възможно да се използват евристични правила, за да се реши кога да се показва клавиатурата.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> може да използва уеб услуга на Google, за да помогне за поправянето на правописни грешки. Ако тази настройка е активирана, услугата се използва винаги. В случай че е деактивирана, тя не се ползва никога.
Пак може да се изпълнява проверка на правописа посредством изтеглен речник. Това правило контролира само използването на онлайн услугата.
Ако настройката не е конфигурирана, потребителите могат да изберат дали съответната услуга трябва да се ползва, или не.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Дори да сте задали <ph name="TRUE" /> за това правило, то няма ефект върху възпроизвеждането на видео в приложения за Android.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Посочване на списък с активирани приставки</translation>
<translation id="2303795211377219696">Активиране на автоматичното попълване за кредитни карти</translation>
<translation id="2309390639296060546">Настройка по подразбиране за геолокация</translation>
<translation id="2327252517317514801">Дефиниране на домейните с разрешен достъп до G Suite</translation>
<translation id="2356878440219553005">Посочва правилото за управление на захранването при зареждане на батерията.
Динамично контролира зареждането на батерията, за да се намали износването й поради натоварване и да се удължи животът й.
Ако е избран персонализиран режим на зареждане на батерията, DeviceBatteryChargeCustomStartCharging и DeviceBatteryChargeCustomStopCharging трябва да бъдат посочени.
Ако правилото е зададено, ще се прилага режимът на зареждане на батерията, при условие че се поддържа на устройството.
Ако правилото не е зададено и се поддържа на устройството, ще се прилага стандартният режим на зареждане на батерията и това не може да бъде променено от потребителя.
Забележка: Ако правилото <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" /> е посочено, то заменя това правило.</translation>
<translation id="237494535617297575">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които е разрешено да показват известия. Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultNotificationsSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Разрешаване на заключването на активността на екрана</translation>
<translation id="2411817661175306360">Извеждането на предупреждения от услугата за защита на паролата е изключено</translation>
<translation id="2411919772666155530">Блокиране на известията на тези сайтове</translation>
<translation id="2418507228189425036">Деактивира запазването на историята на браузъра в <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не позволява на потребителите да променят тази настройка.
Ако тя е активирана, историята на сърфирането не се запазва и синхронизирането на раздели се деактивира.
В случай че настройката е деактивирана или не е зададена, историята на сърфирането се запазва.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Активира функцията Динамично търсене с <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не позволява на потребителите да променят тази настройка.
Ако включите настройката, функцията Динамично търсене с <ph name="PRODUCT_NAME" /> е активирана.
В случай че изключите настройката, функцията Динамично търсене с <ph name="PRODUCT_NAME" /> е деактивирана.
При активиране или деактивиране на настройката потребителите не могат да я променят, нито да я отменят.
Ако настройката не е зададена, потребителите са в състояние да решат дали да използва функцията.
Тази настройка е премахната от <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 и по-новите версии.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Това правило контролира дали функцията на <ph name="PRODUCT_NAME" /> за споделяне на файлове в мрежата да е разрешена за потребителите.
Когато то не е конфигурирано или е true, потребителите ще могат да използват функцията.
При задаване на false това няма да е възможно.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Активира съобщаването на Google на информация за ключови събития по време на инсталирането на приложения за Android. Събитията се записват само за приложения, чието инсталиране е задействано от правило.
Ако за правилото е зададено true, събитията ще се записват в регистрационен файл.
Ако то е false или не е зададено, това няма да се случва.</translation>
<translation id="244317009688098048">Активирайте клавишната комбинация за предотвратяване на автоматичното влизане.
Ако това правило не е зададено или е True и за локален за устройството профил е конфигурирано автоматично влизане без забавяне, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще приеме клавишната комбинация „Ctrl+Alt+S“ за заобикалянето на това влизане и ще покаже екрана за вход.
В случай че правилото е False, автоматичното влизане без забавяне (ако е конфигурирано) не може да бъде заобиколено.</translation>
<translation id="2454228136871844693">Оптимизиране за стабилност.</translation>
<translation id="2463034609187171371">Активиране на пакетите шифри с DHE в TLS</translation>
<translation id="2463365186486772703">Локал на приложението</translation>
<translation id="2466131534462628618">Пренебрегване на прокси сървъра при използване на портали за удостоверяване</translation>
<translation id="2471748297300970300">Ако правилото е деактивирано, няма да се показват предупреждения за сигурността при стартиране на Chrome с някои потенциално опасни флагове на командния ред.
В случай че то е активирано или не е зададено, ще се показват такива предупреждения, когато определени флагове се използват за стартиране на Chrome.
Под Windows правилото е налице само за екземпляри, които са част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />, и за екземпляри на Windows 10 Pro или Enterprise, регистрирани за управление на устройствата.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение</translation>
<translation id="2483146640187052324">Предвиждане на действията на мрежата за мрежовите връзки</translation>
<translation id="2484208301968418871">Това правило контролира прилагането на филтъра за URL адреси SafeSites.
Този филтър използва приложния програмен интерфейс (API) на Google Безопасно търсене, за да определя дали URL адресите съдържат порнография.
Когато правилото не е конфигурирано или е зададено на „Без филтриране на сайтовете заради съдържание за пълнолетни“, сайтовете няма да бъдат филтрирани.
Когато правилото е зададено на „Филтриране на сайтовете от първо ниво заради съдържание за пълнолетни“, сайтовете, класифицирани като порнографски, ще бъдат филтрирани.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Деактивира налагането на изискванията за Прозрачност на сертификатите за изброените URL адреси.
Това правило позволява сертификатите за имената на хостовете в посочените URL адреси да не бъдат разкривани чрез Прозрачност на сертификатите. По този начин сертификати, които иначе не биха били надеждни, защото не са разкрити публично, могат да продължат да се използват, но е по-трудно да се открият неправилно издадени сертификати за тези хостове.
Шаблонът за URL адрес се форматира съгласно с https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Тъй като обаче сертификатите са валидни за име на хост независимо от схемата, порта или пътя, под внимание се взема само частта от URL адреса с името на хоста. Не се поддържат хостове със заместващи знаци.
Ако правилото не е зададено, сертификатите, за които се изисква да бъдат разкрити чрез Прозрачност на сертификатите, но това не е направено съобразно със съответното правило, ще се смятат за ненадеждни.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Активирайте подканата за конфигуриране на мрежа да се показва, когато устройството е офлайн.
В случай че това правило не е зададено или е True и ако за локалния профил е настроен автоматичен вход без забавяне и устройството няма достъп до интернет, в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще се показва подкана за конфигуриране на мрежа.
Когато правилото е False, вместо подканата ще се извежда съобщение за грешка.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Полицата да се скрива автоматично винаги</translation>
<translation id="2514328368635166290">Посочва URL адреса на любимата икона на основната търсеща машина. Това правило не е задължително. В случай че не е зададено, няма да има икона за търсещата машина. То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Активира отпечатването в <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не разрешава на потребителите да променят тази настройка.
Ако тя е активирана или не е конфигурирана, потребителите могат да отпечатват.
При деактивиране на настройката отпечатването от <ph name="PRODUCT_NAME" /> не е възможно. То се деактивира в менюто с икона на гаечен ключ, в разширенията, в приложенията на JavaScript и т.н. Все пак е възможно да се отпечатва от приставки, които при печат заобикалят <ph name="PRODUCT_NAME" />. Например определени приложения на Flash съдържат опцията за печат в контекстното си меню, за която това правило не е в сила.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Разрешаване на възпроизвеждането на звук</translation>
<translation id="2521581787935130926">Показване на прекия път към приложенията в лентата на отметките</translation>
<translation id="2529659024053332711">Позволява да посочите поведението при стартиране.
Ако изберете „Отваряне на нов раздел в браузъра“, новият раздел ще се отваря винаги когато стартирате <ph name="PRODUCT_NAME" />.
В случай че посочите „Възстановяване на последната сесия“, URL адресите, които са били отворени при последното затваряне на <ph name="PRODUCT_NAME" />, ще се покажат отново и сесията на сърфиране ще бъде възстановена оттам, откъдето е прекъсната.
С избирането на тази опция се деактивират някои настройки, които разчитат на сесиите или извършват действия при изход (например изчистване на данните за сърфирането или само на сесийните „бисквитки“).
Ако изберете „Отваряне на списък с URL адреси“, списъкът „URL адреси, които да се отварят при стартиране“ ще се показва, когато потребител стартира <ph name="PRODUCT_NAME" />.
В случай че активирате тази настройка, потребителите няма да могат да я променят или отменят в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Деактивирането й е равносилно на оставянето й неконфигурирана. Потребителят пак ще може да я променя в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Правилото е налице само за екземпляри на Windows, които са част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />, и за екземпляри на Windows 10 Pro или Enterprise, регистрирани за управление на устройствата.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Конфигуриране на списъка с приложения и разширения, които да се инсталират принудително</translation>
<translation id="253135976343875019">Забавяне преди предупреждение за неактивност при работа на променлив ток</translation>
<translation id="2536525645274582300">Потребителят решава дали да активира услугите на Google за местоположение</translation>
<translation id="254653220329944566">Активиране на функцията на <ph name="PRODUCT_NAME" /> за изпращане на информация в облака</translation>
<translation id="2548572254685798999">Съобщаване на информация за Безопасно сърфиране</translation>
<translation id="2550593661567988768">Само едностранно отпечатване</translation>
<translation id="2552966063069741410">Часова зона</translation>
<translation id="2562339630163277285">Посочва URL адреса на търсещата машина, използвана за предоставяне на динамични резултати. Той трябва да съдържа низа „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />“, който по време на заявката ще бъде заменен от текста, въведен от потребителя до момента.
Това правило е незадължително. Ако не е зададено, няма да се предоставят динамични резултати от търсенето.
URL адресът на Google за динамични резултати може да бъде посочен като: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />
Правилото се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Ако това правило е false, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще деактивира функцията за Bluetooth и потребителят няма да може да я активира отново.
В случай че правилото е true или не е зададено, потребителят ще е в състояние да активира или деактивира Bluetooth, когато пожелае.
Ако правилото е зададено, потребителят няма да може да го променя или отменя.
След като активира Bluetooth, потребителят трябва да излезе от профила си и да влезе отново в него, за да се приложи промяната (това не е необходимо при деактивиране на Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Активира или деактивира прокси сървър за компресиране на данни и не позволява на потребителите да променят тази настройка.
Ако активирате или деактивирате тази настройка, потребителите не могат да я променят или заменят.
Ако правилото не е зададено, потребителите ще могат да избират дали да ползват функцията на прокси сървър за компресиране на данни.</translation>
<translation id="257788512393330403">Паролата трябва да се въвежда на всеки 6 часа</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Това правило се отнася за екрана за вход. Моля, вижте и правилото <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />, което се прилага на ниво потребителска сесия.
Ако правилото е активирано, всеки сайт от наименованите източници в списък, разделен със запетаи, ще се изпълнява в собствен процес. Това също така ще изолира източниците по поддомейни, напр. посочването на https://example.com/ ще доведе до изолирането и на https://foo.example.com/, тъй като е част от сайта https://example.com/.
Ако правилото не е конфигурирано или е деактивирано, за екрана за вход ще се използват стандартните за платформата настройки за изолиране на сайтовете.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Задаване на <ph name="PRODUCT_NAME" /> като браузър по подразбиране</translation>
<translation id="2592091433672667839">Продължителност на неактивността, преди да се покаже скрийнсейвърът на екрана за вход в режим за търговски експонати</translation>
<translation id="2592162121850992309">Ако това правило е true или не е зададено, хардуерното ускорение ще е активирано, освен ако определена функция на графичния процесор не фигурира в черния списък.
При false хардуерното ускорение ще е деактивирано.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Контролира дали протоколът NTLMv2 да е активиран.
Всички скорошни версии на Samba и сървърите с Windows поддържат NTLMv2. Този протокол трябва да се деактивира само за обратна съвместимост, тъй като така се понижава сигурността на удостоверяването.
Ако това правило не е зададено, стандартната стойност е true и NTLMv2 е активиран.</translation>
<translation id="26023406105317310">Конфигуриране на профили за Kerberos</translation>
<translation id="2604182581880595781">Конфигуриране на правилата за споделяне на файлове в мрежата.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Изчакване на първоначална потребителска активност</translation>
<translation id="262740370354162807">Активиране на изпращането на документи до <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Осигурява конфигурации за корпоративни принтери.
Това правило ви дава възможност да предоставите конфигурации за принтери за устройствата с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Форматът е същият като при речника NativePrinters, като за поставяне в белия или черния списък се изисква по едно допълнително поле id или guid на принтер.
Файлът не трябва да надхвърля 5 МБ и трябва да бъде кодиран във формат JSON. Изчислено е, че размерът на кодиран файл, съдържащ около 21 000 принтера, ще бъде 5 МБ. Криптографската хеш стойност служи за потвърждаване на целостта на изтеглянето.
Файлът се изтегля и кешира. Той ще се изтегля отново при всяка промяна на URL адреса или хеш стойността.
Ако това правило е зададено, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще изтегли файла с конфигурациите и ще предостави достъп до принтерите в съответствие с <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> и <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Когато правилото е зададено, потребителите не могат да го променят или отменят.
Това правило няма ефект върху възможността на потребителите да конфигурират принтери на отделни устройства. То е предназначено да допълва конфигурациите на принтери от отделни потребители.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Да се активира обратната връзка с говор</translation>
<translation id="2646290749315461919">Позволява да зададете дали на уебсайтовете е разрешено да проследяват физическото местоположение на потребителите. Тази опция може да бъде разрешена или отказана по подразбиране или потребителят може да бъде питан всеки път, когато уебсайт изисква физическото местоположение.
Ако това правило е оставено незададено, ще се използва „AskGeolocation“ и потребителят ще може да го променя.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Активиране или деактивиране на редактирането на отметки</translation>
<translation id="2649896281375932517">По усмотрение на потребителите</translation>
<translation id="2650049181907741121">Действие, което да се предприеме, когато потребителят затвори капака</translation>
<translation id="2655233147335439767">Посочва URL адреса на търсещата машина, използвана при извършване на търсене по подразбиране. Той трябва да съдържа низа „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />“, който по време на заявката ще бъде заменен от търсените от потребителя думи.
URL адресът на Google за търсене може да бъде посочен като: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />
Тази опция трябва да бъде зададена, когато правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано, и ще се спазва само в такъв случай.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Ако тази настройка е активирана, на потребителите е разрешено да настройват синхронизиране на SMS съобщения между своите телефони и Chromebook. Обърнете внимание, че ако правилото е разрешено, потребителите трябва изрично да включат функцията, като извършат настройване. След края на настройването те ще могат да изпращат и получават SMS съобщения на своите Chromebook.
Ако настройката е деактивирана, на потребителите не е разрешено да настройват синхронизиране на SMS съобщения.
Ако правилото не е зададено, стандартно функцията не е разрешена за управляваните потребители и е разрешена за неуправляваните.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Никога да не се използва прокси сървър</translation>
<translation id="2672012807430078509">Управление на активирането на NTLM като протокол за удостоверяване при свързване на SMB хранилища</translation>
<translation id="267596348720209223">Посочва кодиранията на знаците, поддържани от търсещата машина. Това са имена на кодови страници, като UTF-8, GB2312 и ISO-8859-1. Те се изпробват в посочения ред. Това правило не е задължително. В случай че не е зададено, ще се използва кодиране по подразбиране, което е UTF-8. То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="268577405881275241">Активиране на функцията на прокси сървър за компресиране на данни</translation>
<translation id="2693108589792503178">Конфигуриране на URL адреса за промяна на паролата.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Лупата в прикрепен режим е активирана</translation>
<translation id="2706708761587205154">Разрешаване само на отпечатването с ПИН код</translation>
<translation id="2710534340210290498">Ако това правило е false, потребителите няма да могат да заключват екрана (ще е възможно само излизането от потребителската сесия). В случай че настройката е true или не е зададена, удостоверените с парола потребители ще могат да заключват екрана.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Деактивиране на използването на сертификатите в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> за приложенията в ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Скрийте от новия раздел в браузъра и от стартовия панел с приложения в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> иконата на уеб магазина на Chrome и водещата към него връзка в долната част.
Когато за това правило е зададено true, иконите са скрити.
Ако е false или не е конфигурирано, те са видими.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Регистриране на манипулатори на протоколи</translation>
<translation id="2746016768603629042">Това правило е оттеглено. Моля, вместо него използвайте „DefaultJavaScriptSetting“.
Можете да го ползвате, за да деактивирате JavaScript в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако тази настройка е деактивирана, уеб страниците не могат да използват JavaScript и потребителят не е в състояние да я променя.
В случай че тя е активирана или не е зададена, уеб страниците могат да ползват JavaScript, но потребителят е в състояние да я променя.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Ограничаване на диапазона на локалните UDP портове, използвани от WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Типове разширения/приложения, които е разрешено да се инсталират</translation>
<translation id="2758084448533744848">Посочва коя часова зона принудително да се използва за устройството. Когато правилото е зададено, потребителите на устройството не могат да променят посочената часова зона. Ако бъде въведена невалидна стойност, правилото пак се активира, като се използва „GMT“. Ако е посочен празен низ, правилото се пренебрегва.
В случай че правилото не се използва, активната понастоящем часова зона ще остане в сила, като потребителите могат да я променят.
Първоначално зададената часова зона за новите устройства е „US/Pacific“.
Форматът на стойността следва имената в базата от данни на IANA за часовите зони (вижте https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database). По-конкретно, повечето часови зони могат да се изпишат като „kontinent/golyam_grad“ или „okean/golyam_grad“.
Задаването на това правило напълно деактивира автоматичното определяне на часовата зона според местоположението на устройството и заменя правилото SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Контролиране на поведението на потребителите в сесия с няколко потребителски профила</translation>
<translation id="2761483219396643566">Забавяне преди предупреждение за неактивност при работа на батерия</translation>
<translation id="2762164719979766599">Посочва списъка с локалните за устройството профили, които да се показват на екрана за вход.
Всеки запис в списъка посочва идентификационен номер, който се използва вътрешно за различаване на съответните профили.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Конфигуриране на задължителното име на домейна за хостове за отдалечен достъп</translation>
<translation id="2783078941107212091">Активиране на препоръките за приложения при нулево състояние на полето за търсене в стартовия панел.
Ако за правилото е зададено true, тези препоръки може да се показват при нулево състояние на полето за търсене.
При false това няма да се случва.
Ако зададете правилото, потребителите не могат да го променят или отменят.
В случай че правилото не е зададено, стандартната стойност е false за управлявани устройства.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Изпращане на информация за състоянието на приложенията за Android</translation>
<translation id="2799297758492717491">Бял списък с образци на URL адреси, за които автоматичното възпроизвеждане на мултимедия да бъде разрешено</translation>
<translation id="2801155097555584385">Задаване на персонализирана стойност в проценти, при която да започва зареждането на батерията</translation>
<translation id="2801230735743888564">Разрешаване на потребителите да играят скритата игра с динозавъра, когато устройството е офлайн.
Ако за правилото е зададено False, потребителите няма да могат да играят скритата игра с динозавъра, когато устройството е офлайн. Ако настройката е True, на потребителите е разрешено да играят играта. Ако правилото не е зададено, на потребителите е забранено да играят играта на записана Chrome OS, но в останалите случаи им е разрешено.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Дава възможност да контролирате достъпа на потребителите до принтери, които не са корпоративни.
Ако правилото е True или не е зададено, потребителите ще могат да добавят и конфигурират собствени стандартни принтери, както и да отпечатват с тях.
При False потребителите няма да могат да добавят и конфигурират собствени стандартни принтери, нито да отпечатват чрез по-рано настроените стандартни принтери.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Разрешаване на всички сайтове да показват изскачащи прозорци</translation>
<translation id="2808013382476173118">Активира използването на STUN сървъри, когато отдалечените клиентски програми се опитват да установят връзка с тази машина.
В случай че настройката е активирана, отдалечените клиентски програми могат да откриват тази машина и да се свързват с нея дори и ако са отделени със защитна стена.
Ако е деактивирана и изходящите връзки по UDP се филтрират от защитната стена, тогава тази машина ще позволява връзки само от клиентски машини в локалната мрежа.
В случай че това правило не бъде зададено, настройката ще бъде активирана.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Това правило контролира периодите, през които автоматичната проверка за актуализации няма да е разрешена на устройството с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Когато за правилото е зададен списък с времеви интервали:
автоматичната проверка за актуализации няма да е възможна в рамките на посочените времеви интервали. Устройствата, за които се изисква връщане към друга версия или чиято версия на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> е по-стара от минималната, няма да бъдат засегнати от това правило поради потенциални проблеми със сигурността. Освен това то няма да блокира проверките за актуализация, заявени от потребители или администратори.
Когато това правило не е зададено или не съдържа времеви интервали:
то няма да блокира автоматичните проверки за актуализации, но те може да бъдат предотвратявани от други правила. Тази функция е активирана само на устройства с Chrome, конфигурирани като терминали с автоматично стартиране. Другите устройства няма да бъдат ограничени от това правило.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Местоположение в системния регистър на Windows за клиенти под <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Активиране на режим „инкогнито“</translation>
<translation id="2836621397261130126">Контролира дали одобрението чрез правилото за KDC да се зачита при вземането на решение относно делегирането на заявки с <ph name="KERBEROS" />.
Ако това правило е true, при HTTP удостоверяване се взема предвид одобрението чрез правилото за KDC, т.е. Chrome делегира идентификационните данни само в случай че KDC зададе <ph name="OK_AS_DELEGATE" /> за заявката за услуга. За повече информация, моля, вижте https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. Услугата трябва да съответства и на правилото AuthNegotiateDelegateWhitelist.
Ако настоящото правило не е зададено или е false, правилото за KDC се пренебрегва на поддържаните платформи и се взема предвид само правилото AuthNegotiateDelegateWhitelist.
Под Windows правилото за KDC винаги се зачита.</translation>
<translation id="283695852388224413">Ако правилото е зададено, ще бъде наложена конфигурираната максимална дължина на ПИН кодовете. В случай че зададете 0 или по-ниска стойност, потребителите може да създават ПИН кодове без ограничение за максималната дължина. Ако зададената стойност е по-малка от <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" />, но по-голяма от 0, максималната дължина ще е същата като минималната.
В случай че правилото не бъде зададено, няма да бъде наложена максимална дължина.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Забраняване на мигрирането на данни и ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Настройки за споделяне на файлове в мрежата</translation>
<translation id="2840269525054388612">Посочва кои принтери могат да се използват от потребителя.
Това правило е в сила само ако сте избрали <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> за <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Когато то се използва, потребителят ще има достъп само до принтерите, чиито идентификатори съответстват на стойностите в правилото. Идентификаторите трябва да отговарят на стойностите за полетата id или guid във файла, посочен в <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Контролира белия списък с образци на URL адреси, за които автоматичното възпроизвеждане да е винаги активирано.
Ако автоматичното възпроизвеждане е активирано, видеоклиповете могат да стартират автоматично (без съгласието на потребителя) с аудиосъдържание в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Валидните спецификации за образци на URL адреси са следните:
– [*.]domain.tld (съответства на domain.tld и всички поддомейни);
– host (точно съответствие на име на хост);
– scheme://host:port (поддържани схеми: http, https);
– scheme://[*.]domain.tld:port (поддържани схеми: http, https);
– file://path (path трябва да бъде абсолютен път и да започва с „/“);
– a.b.c.d (точно съответствие на IP адрес по IPv4);
– [a:b:c:d:e:f:g:h] (точно съответствие на IP адрес по IPv6).
Ако за AutoplayAllowed е зададено true, това правило няма да има ефект.
При false за AutoplayAllowed възпроизвеждането ще продължи да бъде разрешено за всички образци на URL адреси, зададени в това правило.
Обърнете внимание, че ако правилото бъде променено, докато <ph name="PRODUCT_NAME" /> се изпълнява, то ще се прилага само за новите отворени раздели. Следователно при някои раздели все още може да се наблюдава предишното поведение.</translation>
<translation id="284288632677954003">URL адрес на XML файл с URL адреси, които не бива да задействат превключване на браузъра.</translation>
<translation id="285480231336205327">Да се активира режимът на висок контраст</translation>
<translation id="2854919890879212089">Налага като стандартна опция във визуализацията за печат на <ph name="PRODUCT_NAME" /> да се ползва системният принтер по подразбиране вместо последно използвания.
Ако деактивирате тази настройка или не зададете стойност, стандартният избор за местоназначение във визуализацията за печат ще бъде последно използваният принтер.
В случай че активирате настройката, стандартният принтер за операционната система ще се използва като опция по подразбиране във визуализацията за печат.</translation>
<translation id="285627849510728211">Задаване на конфигурацията за деня за разширения режим на зареждане на батерията</translation>
<translation id="2856674246949497058">Трайно възстановяване на целевата версия на операционната система, ако текущата версия е по-нова от нея. Извършване на Powerwash по време на процеса.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Изключване</translation>
<translation id="2873651257716068683">Заменя стандартния размер на страниците за отпечатване. Ако съответният размер не е наличен, това правило се пренебрегва.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Забележка относно устройствата с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, поддържащи приложения за Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Деактивиране на търсенето на CNAME при съгласуване на удостоверяване с Kerberos</translation>
<translation id="2890645751406497668">Автоматично разрешаване на тези сайтове да се свързват с USB устройства с дадените идентификатори на доставчика и продукта.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Ограничава режима за двустранно отпечатване. При незадаване на правилото или използване на празно множество се счита, че няма ограничение.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Изпращане на системните регистрационни файлове до сървъра за управление</translation>
<translation id="2899002520262095963">Приложенията за Android могат да използват зададените чрез това правило мрежови конфигурации и сертификати от сертифициращи органи, но нямат достъп до някои опции за конфигуриране.</translation>
<translation id="290002216614278247">Позволява да заключвате потребителската сесия въз основа на часа от страната на клиента или на дневна квота за използване.
|time_window_limit| служи за посочване на дневен интервал, през който потребителската сесия да бъде заключена. Поддържаме само едно правило за всеки ден от седмицата. Затова размерът на масива |entries| може да варира от 0 до 7. Параметрите |starts_at| и |ends_at| указват началото и края на времевия интервал. Когато стойността на |ends_at| е по-малка от тази на |starts_at|, интервалът (|time_limit_window|) приключва на следващия ден. |last_updated_millis| е клеймото за дата и час по UTC, указващо кога за последно е актуализиран този запис. То се изпраща под формата на низ, защото не се побира в цяло число.
|time_usage_limit| служи за посочване на дневна квота за използване, при достигане на която потребителската сесия се заключва. За всеки ден от седмицата има отделно свойство, което трябва да бъде зададено само при наличието на активна квота за съответния ден. |usage_quota_mins| указва колко време може да се използва управляваното устройство в рамките на деня, a |reset_at| е часът на подновяване на квотата на използване. Стандартната стойност за |reset_at| е полунощ ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| е клеймото за дата и час по UTC, указващо кога за последно е актуализиран този запис. То се изпраща под формата на низ, защото не се побира в цяло число.
|overrides| служи за временно пренебрегване на едно или повече от предишните правила.
* Ако няма активни стойности за time_window_limit и time_usage_limit, за заключване на устройството може да се използва |LOCK|.
* С помощта на |LOCK| потребителската сесия се заключва временно до следващото започване на time_window_limit или time_usage_limit.
* |UNLOCK| служи за отключване на потребителска сесия, заключена чрез time_window_limit или time_usage_limit.
|created_time_millis| е клеймото за дата и час по UTC, указващо кога е създадено заменящото правило. Изпраща се под формата на низ, тъй като не се побира в цяло число, и служи за определяне на приложимостта на заменящото правило. То няма да влезе в сила, ако понастоящем активната функция за времево ограничение (посочена от time_window_limit или time_usage_limit) е стартирала след създаването на това правило или ако то е било създадено преди последната промяна на активните time_window_limit или time_usage_window.
Могат да бъдат изпратени няколко заменящи правила. Прилага се най-скорошният валиден запис.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Активиране на предупрежденията за сигурността за флагове на командния ред</translation>
<translation id="2905984450136807296">Време на валидност на кеша за удостоверителните данни</translation>
<translation id="2906874737073861391">Списък с разширения в пакета с приложения</translation>
<translation id="2907992746861405243">Контролира достъпа на потребителите до принтерите от <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Определя кое правило за достъп да се използва за групово конфигуриране на принтерите. При избиране на <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> се показват всички принтери. Ако посочите <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> служи за ограничаване на достъпа до указаните принтери. В случай че изберете <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> посочва само принтерите, които могат да бъдат избрани.
Ако правилото не е зададено, се използва <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Максимален брой едновременни връзки с прокси сървъра</translation>
<translation id="2952347049958405264">Ограничения:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Това правило е оттеглено от версия 36 на <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Посочва дали разширението за обвързани с домейна сертификати за TLS трябва да бъде активирано.
Тази експериментална настройка се използва, за да се активира съответното разширение с цел тестване. Тя ще бъде премахната в бъдеще.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Забраняване на сайтовете да заявяват достъп до устройства с Bluetooth през приложния програмен интерфейс (API) Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Тип на профилите за удостоверяване чрез <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959469725686993410">Точките за достъп до Wi-Fi да се изпращат винаги до сървъра при определяне на часовата зона</translation>
<translation id="2959898425599642200">Правила за заобикаляне на прокси сървъра</translation>
<translation id="2960128438010718932">График за поетапно прилагане на нова актуализация</translation>
<translation id="2960691910306063964">Активиране или деактивиране на удостоверяването без ПИН код за хостовете за отдалечен достъп</translation>
<translation id="2976002782221275500">Посочва периода от време без потребителска активност, след който при работа на батерия екранът се затъмнява.
Когато зададената за това правило стойност е по-голяма от нула, то посочва времето, за което потребителят трябва да остане неактивен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да затъмни екрана.
Ако стойността е нула, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не затъмнява екрана при неактивност.
Когато правилото не е зададено, се използва период от време по подразбиране.
Съответната стойност трябва да се посочи в милисекунди. Тя се променя така, че да е по-малка или равна на забавянето преди изключване на екрана (ако е зададено) и на това при неактивност.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Обърнете внимание, че това правило е оттеглено и ще бъде премахнато в бъдеще.
То предоставя резервна стойност за по-конкретните правила <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> и <ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />. Когато е зададено, стойността му се използва, ако съответното по-конкретно правило не е конфигурирано.
В случай че това правило не е зададено, поведението на по-конкретните правила не е засегнато.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Активиране на ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Контролиране на използването на приложния програмен интерфейс (API) Web Bluetooth</translation>
<translation id="2990018289267778247">Ако за това правило е зададено true, опциите за достъпност са винаги видими в менюто на системната област.
При false те никога не се показват там.
Ако зададете правилото, потребителите не могат да го променят или отменят.
В случай че то не е зададено, опциите за достъпност няма да се показват в менюто на системната област, но потребителят може да ги направи видими чрез страницата „Настройки“.
Когато функциите за достъпност са активирани (по друг начин, напр. чрез клавишна комбинация), съответните опции винаги ще се показват в менюто на системната област.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Конфигурира стандартния URL адрес на началната страница в <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не разрешава на потребителите да го променят.
Началната страница е тази, която се отваря чрез бутона „Начална страница“. Страниците при стартиране се контролират от правилата RestoreOnStartup.
За типа начална страница може да бъде зададен URL адрес, който посочвате тук, или новият раздел в браузъра. В случай че изберете втората възможност, това правило се пренебрегва.
Ако активирате тази настройка, потребителите не могат да променят URL адреса на началната си страница в <ph name="PRODUCT_NAME" />, но пак имат възможност да изберат за нея да се използва новият раздел в браузъра.
При незадаване на това правило потребителят ще може да избере сам началната си страница, ако HomepageIsNewTabPage също не е зададено.
URL адресът трябва да бъде със стандартна схема, напр. http://example.com или https://example.com.
Правилото е налице само за екземпляри на Windows, които са част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />, и за екземпляри на Windows 10 Pro или Enterprise, регистрирани за управление на устройствата.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Бял списък с приложения, които да могат да се използват за водене на бележки на заключения екран на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3021562480854470924">Брой следващи версии, за които да е разрешено възстановяването</translation>
<translation id="3023572080620427845">URL адрес на XML файл, съдържащ URL адресите, които да се зареждат в алтернативен браузър.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Активиране на съобщаването на показателите</translation>
<translation id="3033660238345063904">Тук можете да посочите URL адреса на прокси сървъра.
Това правило има ефект само ако сте избрали ръчни настройки в „Изберете как да посочите настройките за прокси сървър“ и няма посочена стойност за правилото <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Не задавайте правилото, в случай че сте избрали друг режим за конфигуриране на правилата за прокси сървър.
За още опции и подробни примери посетете:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Позволява да зададете дали на уебсайтовете е разрешено да изпълняват JavaScript. Тази опция може да бъде разрешена или отказана за всички сайтове. Ако това правило е оставено незададено, ще се използва „AllowJavaScript“ и потребителят ще може да го променя.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Изпълняване на приложения на заден план при затворен <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3046192273793919231">Изпращане на мрежови пакети до сървъра за управление с цел наблюдение на онлайн състоянието</translation>
<translation id="3047732214002457234">Контролиране на начина, по който инструментът за почистване на Chrome съобщава данни на Google</translation>
<translation id="304775240152542058">Това правило контролира параметрите на командния ред при стартирането на алтернативния браузър.
Когато правилото не е зададено, като параметър на командния ред се предава само URL адресът.
Когато за правилото е зададен списък с низове, всеки от тях се предава на алтернативния браузър като отделен параметър на командния ред. Под Windows параметрите са разделени с интервали. Под Mac OS X и Linux параметър може да съдържа интервали и пак да бъде третиран като един параметър.
Ако даден елемент съдържа ${url}, това се заменя с URL адреса на страницата, която да бъде отворена.
Ако нито един елемент не съдържа ${url}, URL адресът се добавя в края на командния ред.
Променливите на обкръжението се разгъват. Под Windows %ABC% се заменя със стойността на променливата на обкръжението ABC. Под Mac OS X и Linux с тази стойност се заменя ${ABC}.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Ако това правило е зададено и предложеният от полето за всичко URL адрес за търсене съдържа съответния параметър в низа на заявката или в идентификатора на фрагмента, тогава в предложението ще се показват думите за търсене и търсещата машина вместо необработения URL адрес.
Правилото е незадължително. Ако не е зададено, думите за търсене няма да се заместват.
Настройката се взема предвид само в случай че правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Това правило позволява на потребителите на функцията WebDriver да заменят правила, които могат да попречат на работата й.
Понастоящем това правило отменя правилата SitePerProcess и IsolateOrigins.
Ако правилото е активирано, WebDriver ще може да заменя несъвместимите правила.
Ако правилото е деактивирано или не е конфигурирано, на WebDriver няма да се позволява да заменя несъвместимите правила.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Позволява да се изключи оптимизирането на WPAD (автоматичното откриване на уеб прокси сървъри) в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако за това правило е зададено false, оптимизирането на WPAD ще е деактивирано. Така <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще чака по-дълго време основаните на DNS сървъри за WPAD. В случай че правилото не е конфигурирано или е активирано, оптимизирането ще е включено.
Независимо дали или как е зададено правилото, потребителите няма да могат да променят настройката за оптимизиране на WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Скрийнсейвър, който да се използва на екрана за вход в режим за търговски експонати</translation>
<translation id="3072847235228302527">Задаване на Общите условия за локален за устройството профил</translation>
<translation id="3077183141551274418">Активиране или деактивиране на жизнените цикли за разделите</translation>
<translation id="3079417254871857650">Определя какво действие да бъде предприето, когато основната директория на потребителя е създадена с шифроване чрез ecryptfs.
Ако зададете DisallowArc за правилото, приложенията за Android ще бъдат деактивирани за потребителя и няма да се извърши мигриране от ecryptfs към шифроване в ext4. Изпълнението на приложенията за Android ще е позволено, ако основната директория вече е шифрована в ext4.
Ако зададете Migrate за правилото, при влизане в профил шифрованите с ecryptfs начални директории ще бъдат автоматично мигрирани към шифроване с ext4, без да се иска съгласието на потребителя.
Ако зададете Wipe за правилото, шифрованите с ecryptfs начални директории ще бъдат изтрити при влизане в профил и на тяхно място ще бъдат създадени нови директории, шифровани с ext4. Предупреждение: Локалните данни на потребителя ще бъдат премахнати.
Ако зададете MinimalMigrate за правилото, шифрованите с ecryptfs начални директории ще бъдат изтрити при влизане в профил и на тяхно място ще бъдат създадени нови директории, шифровани с ext4. Ще се направи опит обаче да бъдат запазени означенията за вход, така че потребителят да не трябва да влиза отново в профила си. Предупреждение: Локалните данни на потребителя ще бъдат премахнати.
Ако за правилото зададете опция, която вече не се поддържа (AskUser или AskForEcryptfsArcUsers), тя ще се третира, като че ли сте избрали Migrate.
Това правило не важи за потребителите на павилионни приложения. Незадаването му ще е равносилно на избирането на DisallowArc за устройството.</translation>
<translation id="3086995894968271156">Конфигуриране на Cast Receiver в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Позволява да съставите списък с образци на URL адреси, посочващи сайтове, на които е разрешено да показват изображения.
Ако това правило не е зададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото DefaultImagesSetting, ако е зададено, или личната конфигурация на потребителя в противен случай.
Обърнете внимание, че по-рано правилото бе активирано по погрешка за платформата Android, но тази функционалност никога не се е поддържала напълно за нея.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Зареждане на батерията за устройства, които най-вече са свързани към външен захранващ източник.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Списък с активирани приставки</translation>
<translation id="3101501961102569744">Избор на посочване на настройките за прокси сървър</translation>
<translation id="3101709781009526431">Дата и час</translation>
<translation id="3114411414586006215">Това правило контролира списъка с уебсайтове, които няма да задействат превключване на браузъра.
Обърнете внимание, че към списъка могат да се добавят елементи и чрез правилото <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Когато правилото не е зададено, към списъка не се добавят уебсайтове.
Когато правилото е зададено, всеки елемент се третира като правило, подобно на правилото <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. Логиката обаче е обратната: при съвпадение с правило няма да се отвори алтернативен браузър.
За разлика от <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> правилата важат и в двете посоки. Тоест, когато добавката към Internet Explorer е инсталирана и активирана, това също така контролира и дали <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> да отваря тези URL адреси в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Предупреждение: DHE ще бъде напълно премахнат от <ph name="PRODUCT_NAME" /> след версия 57 (около март 2017 г.) и тогава това правило ще престане да работи.
Ако правилото не е зададено или е false, то пакетите шифри с DHE в TLS няма да бъдат активирани. Възможно е за правилото да бъде зададено true, при което ще се активират пакетите шифри с DHE, за да се запази съвместимостта с остарял сървър. Това е временна мярка и сървърът трябва да бъде преконфигуриран.
Препоръчва се сървърите да преминат към пакети шифри с ECDHE. Ако такива не са налични, активирайте пакет шифри, използващи размяна на ключовете съгласно RSA.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Ако правилото е деактивирано, инструментът за почистване на Chrome няма да сканира системата за нежелан софтуер и да го премахва от нея. Ръчното задействане на инструмента от chrome://settings/cleanup ще бъде деактивирано.
Ако правилото е активирано или не е зададено, инструментът за почистване на Chrome периодично ще сканира системата за нежелан софтуер и при намиране на такъв ще пита потребителя дали да го премахне. Ръчното задействане на инструмента от chrome://settings ще бъде активирано.
Правилото е налице само за екземпляри на Windows, които са част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />, и за екземпляри на Windows 10 Pro или Enterprise, регистрирани за управление на устройствата.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Активиране на обединения работен плот, така че да е налице и включен по подразбиране</translation>
<translation id="3159375329008977062">Потребителят има възможност да експортира и импортира контейнери на Crostini чрез ПИ</translation>
<translation id="3165808775394012744">Тези правила са включени тук, за да се улесни премахването им.</translation>
<translation id="316778957754360075">Това правило е оттеглено от версия 29 на <ph name="PRODUCT_NAME" />. Препоръчителният начин за настройване на колекции от разширения/приложения, хоствани от организацията, е в ExtensionInstallSources да се включи сайтът, хостващ CRX пакетите, и на уеб страница да се поставят връзки за директно изтегляне. Може да се създаде стартов панел за тази уеб страница посредством правилото ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Правила, свързани с удостоверяването с Kerberos.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Шаблон за името на хоста за мрежата на устройството</translation>
<translation id="3172512016079904926">Активира инсталираните на ниво потребител хостове за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение.
Ако тази настройка е активирана, използването на гореспоменатите хостове е разрешено в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
При деактивирането й в <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще се ползват само инсталираните на ниво система хостове за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение.
Ако настройката не е зададена, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще разрешава използването на хостове, които са инсталирани на ниво потребител.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Изискване на онлайн проверки през OCSP/CRL за локални надеждни източници</translation>
<translation id="3185009703220253572">от версия <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Това правило няма ефект върху приложенията за Android. Те не могат да получат достъп до корпоративни ключове.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Максимално увеличаване на първия прозорец на браузъра при първото стартиране</translation>
<translation id="3211426942294667684">Настройки за влизане в профил в браузъра</translation>
<translation id="3214164532079860003">Ако е активирано, това правило импортира принудително началната страница от текущия браузър по подразбиране. В противен случай тя няма да се импортира. Ако правилото не е зададено, потребителят може да бъде попитан дали операцията да се извърши, или импортирането може да стане автоматично.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Режим „инкогнито“ е налице</translation>
<translation id="3220624000494482595">Ако павилионното приложение е такова за Android, то няма да има контрол над версията на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, дори за това правило да е зададено <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Образци за URL адреси, от които да се разреши инсталирането на разширения, приложения и потребителски скриптове</translation>
<translation id="3240609035816615922">Правило за достъп до конфигурацията на принтерите.</translation>
<translation id="3240655340884151271">MAC адресът на вградената мрежова карта на докинг станцията</translation>
<translation id="3243309373265599239">Посочва периода от време без потребителска активност, след който при работа на променлив ток екранът се затъмнява.
Когато зададената за това правило стойност е по-голяма от нула, то посочва времето, за което потребителят трябва да остане неактивен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да затъмни екрана.
Ако стойността е нула, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не затъмнява екрана при неактивност.
Когато правилото не е зададено, се използва период от време по подразбиране.
Съответната стойност трябва да се посочи в милисекунди. Тя се променя така, че да е по-малка или равна на забавянето преди изключване на екрана (ако е зададено) и на това при неактивност.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Конфигуриране на правила за превключване между браузъри.
Конфигурираните уебсайтове автоматично ще се отварят в браузър, различен от <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Кодировки за търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="3273221114520206906">Настройка по подразбиране за JavaScript</translation>
<translation id="3284094172359247914">Контролиране на използването на API WebUSB</translation>
<translation id="3288595667065905535">Канал за пускане</translation>
<translation id="3292147213643666827">Активира възможността <ph name="PRODUCT_NAME" /> да действа като прокси сървър между <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> и наследените принтери, свързани с компютъра.
Ако тази настройка е активирана или не е конфигурирана, потребителите могат да активират прокси сървъра за отпечатване в облак чрез удостоверяване с профила си в Google.
В случай че е деактивирана, това няма да е възможно и на компютъра няма да е разрешено да споделя принтерите си с <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Активира страница на адрес chrome://password-change, която дава възможност на потребителите със SAML да променят паролите си в SAML, без да излизат от сесията. Така се осигурява синхрон между паролата в SAML и тази за заключения екран на устройството.
Правилото също така активира известия с предупреждения към потребителите със SAML, че паролите им в SAML скоро ще изтекат, за да могат незабавно да реагират, като променят паролите си, без да излизат от сесията.
Тези известия ще се показват само ако по време на влизането в профила със SAML доставчикът на удостоверителни услуги със SAML изпраща на устройството информация за изтичането на паролата.
Ако правилото е зададено, потребителят не може да го промени или замени.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Позволява да съставите списък с образци на URL адреси, посочващи сайтовете, на които е разрешено да генерират ключове. Ако даден образец фигурира в „KeygenBlockedForUrls“, изключението за него ще бъде отменено.
В случай че настройката не е зададена, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultKeygenSetting“, ако е зададено, или личната конфигурация на потребителя в противен случай.</translation>
<translation id="332771718998993005">Определяне на името, което да се показва като местоназначение за <ph name="PRODUCT_NAME" />.
При задаване на непразен низ за правилото той ще служи като име на местоназначението за <ph name="PRODUCT_NAME" />. В противен случай ще се използва името на устройството. То ще се ползва и когато правилото не е зададено, но тогава собственикът на устройството (или потребител от домейна, управляващ устройството) ще може да го променя. Името е ограничено до 24 знака.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Позволява да съставите списък с образци на URL адреси, посочващи сайтове, на които е разрешено да задават „бисквитки“.
Ако това правило не е зададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото DefaultCookiesSetting, ако е зададено, или личната конфигурация на потребителя в противен случай.
Вижте и правилата CookiesBlockedForUrls и CookiesSessionOnlyForUrls. Обърнете внимание, че не трябва да има конфликт между образци на URL адреси в тези три правила – не е посочено кое от тях има предимство.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Задава един или повече препоръчителни локали за управлявани сесии и дава възможност на потребителите лесно да изберат някой от тях.
Потребителят може да избере локал и клавиатурна подредба преди началото на управлявана сесия. По подразбиране всички поддържани от <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> локали са изброени по азбучен ред. С помощта на това правило можете да преместите набор от препоръчителни локали най-горе в списъка.
Ако правилото не е зададено, текущият локал на потребителския интерфейс ще бъде избран предварително.
В случай че правилото е зададено, препоръчителните локали ще бъдат преместени най-горе в списъка, видимо отделени от всички останали и изброени в реда, в който се показват в правилото. Първият от тях ще бъде избран предварително.
Ако има няколко препоръчителни локала, се приема, че потребителите ще искат да изберат някой от тях. Възможността за избор на локал и клавиатурна подредба ще бъде ясно представена в началото на управляваната сесия. В противен случай се допуска, че повечето потребители ще използват предварително избрания локал, и не се набляга на съответната възможност за избор.
Когато това правило е зададено и автоматичният вход е активиран (вижте правилата |DeviceLocalAccountAutoLoginId| и |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), за автоматично стартираната управлявана сесия ще се използват първият препоръчителен локал и най-популярната съответстваща на него клавиатурна подредба.
За най-популярна клавиатурна подредба, съответстваща на предварително избрания локал, винаги се смята предварително избраната.
Това правило може да се зададе само като препоръчително. Дори да преместите набор от локали най-горе в списъка, потребителите винаги ще могат да изберат за сесията си всеки локал, поддържан от <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Използване по подразбиране на браузъра хост</translation>
<translation id="3384115339826100753">Активиране на правилото за управление на енергоспестяването в пикови часове.
Това правило намалява потреблението на електроенергия по време на натоварените периоди от деня. За всеки делничен ден може да бъдат зададени начален и краен час за изпълняване на режима за енергоспестяване в пикови часове. В тези часове, докато нивото на батерията е над посочения праг, системата ще се захранва от нея дори ако устройството е включено в електрическата мрежа. След края на зададения период системата ще се захранва от мрежата, ако устройството е включено в нея, но батерията няма да се зарежда. След посочения начален час за зареждане системата отново ще функционира нормално, като се захранва от мрежата и презарежда батерията.
Ако правилото е true и DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold и DevicePowerPeakShiftDayConfig са зададени, режимът за енергоспестяване в пикови часове винаги ще бъде активиран, ако се поддържа на устройството.
При false той ще е винаги деактивиран.
Ако зададете правилото, потребителите няма да могат да го променят или отменят.
В случай че правилото не е зададено, режимът за енергоспестяване в пикови часове е деактивиран и не може да бъде активиран от потребителя.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Ако правилото не е конфигурирано, <ph name="PRODUCT_NAME" /> използва минималната версия по подразбиране, която е TLS 1.0.
Иначе може да бъде зададена една от следните стойности: tls1, tls1.1 или tls1.2. В този случай <ph name="PRODUCT_NAME" /> няма да използва версии на SSL/TLS, по-малки от посочената. Неразпознатите стойности ще бъдат пренебрегвани.</translation>
<translation id="34160070798637152">Контролира конфигурацията на мрежата на ниво устройство.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Ако за това правило е зададено „true“ или не е конфигурирано, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще активира влизанията като гост. Те са анонимни потребителски сесии и не изискват парола. В случай че е зададено „false“, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> няма да разрешава започването на сесии като гост.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Налага коя да е минимална допустима опция за ограничения режим в YouTube и не позволява на потребителите
да избират такава с по-малко ограничения.
Ако чрез тази настройка зададете строго ограничен режим за YouTube, той ще е винаги активен.
В случай че изберете умерено ограничен режим, потребителят ще може да избира само него
и този със строги ограничения, но не и да деактивира строгия режим.
Ако настройката е изключена или няма зададена стойност, ограниченият режим за YouTube няма да се налага чрез <ph name="PRODUCT_NAME" />. Възможно е обаче да бъде зададен принудително от външни правила, като например тези на YouTube.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Активиране на предвижданията за мрежата</translation>
<translation id="3432863169147125747">Контролира настройките за отпечатване.</translation>
<translation id="3434932177006334880">Преди Chrome 42 тази настройка се наричаше EnableWebBasedSignin. Поддръжката за нея ще бъде преустановена изцяло в Chrome 43.
Тази настройка е полезна за корпоративни клиенти, използващи решения за централизиран вход, които още не са съвместими с новия вграден процес за влизане в профила.
Ако я активирате, ще се ползва старият процес.
В случай че я деактивирате или не я зададете, новата вградена процедура за влизане в профила ще се използва по подразбиране. Потребителите пак могат да активират стария уеб базиран вход чрез флага --enable-web-based-signin в командния ред.
Експерименталната настройка ще бъде премахната в бъдеще, когато всички процеси за централизиран вход се поддържат от вградената функция за влизане в профила.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Разрешаване на потребителя да управлява VPN връзките</translation>
<translation id="3459509316159669723">Отпечатване</translation>
<translation id="3460784402832014830">Посочва URL адреса, който дадена търсеща машина ползва за осигуряване на нов раздел.
Това правило не е задължително. Ако не е зададено, няма да се осигурява нов раздел.
Правилото се зачита само ако е активирано правилото „DefaultSearchProviderEnabled“.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Съобщаване на състоянието на захранването</translation>
<translation id="346731943813722404">Посочва дали забавянията при управление на захранването и ограничаването на продължителността на сесията да започват да се изпълняват само след начало на потребителската активност в нея.
Ако правилото е „true“, гореописаните функции не влизат в сила преди отчитането на такава активност в сесията.
В случай че то е „false“ или не е зададено, те ще стартират незабавно при започване на сесията.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Изтриване на потребителските данни при изход</translation>
<translation id="3480961938508521469">Пълно зареждане на батерията със стандартната скорост.</translation>
<translation id="348495353354674884">Да се активира виртуалната клавиатура</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Ако това правило е зададено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще опита да се регистрира и да приложи съответните правила от облака за всички потребителски профили.
Стойността на правилото е означение за регистриране, което може да бъде извлечено от Google Admin console.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Ако тази настройка е активирана, <ph name="PRODUCT_NAME" /> може да запомня паролите на потребителите и да ги въвежда автоматично при следващото им влизане в сайт.
Ако настройката е деактивирана, потребителите няма да могат да запазват нови пароли, но
ще имат възможност да използват съхранените по-рано.
И в двата случая потребителите няма да могат да променят или отменят това правило в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ако то не е зададено, запазването на пароли ще е разрешено (но потребителите ще могат да го изключват).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Диспечер на паролите</translation>
<translation id="3500732098526756068">Дава възможност да контролирате задействането на предупреждение от услугата за защита на паролата. Тази услуга сигнализира на потребителите, когато защитената им парола е използвана повторно на потенциално подозрителни сайтове.
Можете да използвате правилата PasswordProtectionLoginURLs и PasswordProtectionChangePasswordURL, за да конфигурирате коя парола да бъде защитавана.
Ако за правилото е зададено PasswordProtectionWarningOff, няма да се показва предупреждение от услугата за защита на паролата.
При PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse предупреждение ще се показва, когато потребителят използва повторно защитената си парола в сайт извън белия списък.
В случай че за правилото е зададено PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse, предупреждение ще се показва, когато потребителят използва повторно защитената си парола в сайт за фишинг.
Ако правилото не е зададено, услугата за защита на паролата ще защитава само паролите за Google, но потребителите ще могат да променят настройката.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Разрешаване на всички двустранни режими</translation>
<translation id="350443680860256679">Конфигуриране на ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Посочва URL адреса на търсещата машина, която се използва за търсене по изображение. Заявките ще се изпращат посредством метода GET. Ако правилото „DefaultSearchProviderImageURLPostParams“ е зададено, вместо това за подаването им ще се ползва POST.
Правилото не е задължително. В случай че не е зададено, няма да се използва функция за търсене по изображение.
То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="350797926066071931">Активиране на „Преводач“</translation>
<translation id="3513655665999652754">Quirks Server предоставя конкретни за хардуера конфигурационни файлове, например
ICC профили за дисплея, с цел калибриране на монитора.
Когато това правило е false, устройството няма да опитва
да се свързва с Quirks Server, за да изтегля конфигурационни файлове.
В случай че правилото е true или не е зададено, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> автоматично ще се свързва с Quirks Server, ще изтегля съответните файлове, ако са налице, и ще ги съхранява на устройството. Например те може да се използват за подобряване на качеството на образа на свързани монитори.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Забраняване на сайтовете да заявяват достъп до USB устройства през API WebUSB</translation>
<translation id="3526752951628474302">Само монохромно отпечатване</translation>
<translation id="3528000905991875314">Активиране на алтернативните страници за грешки</translation>
<translation id="3545457887306538845">Дава възможност да контролирате къде да е разрешено използването на инструментите за програмисти.
Ако за това правило е зададено DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions (стойност 0, която е стандартната), инструментите за програмисти и конзолата на JavaScript ще бъдат достъпни, но няма да могат да се използват в контекста на разширения, инсталирани чрез корпоративно правило.
При DeveloperToolsAllowed (стойност 1) инструментите за програмисти и конзолата на JavaScript ще бъдат достъпни и използваеми във всеки контекст, включително във връзка с разширения, инсталирани чрез корпоративно правило.
Ако е зададено DeveloperToolsDisallowed (стойност 2), инструментите за програмисти няма да бъдат достъпни и проверката на елементи на уебсайтове няма да е възможна. Всички клавишни комбинации и записи в менюта или в контекстни менюта, служещи за отваряне на тези инструменти или конзолата на JavaScript, ще бъдат деактивирани.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Настройки за прокси сървър</translation>
<translation id="3550875587920006460">Дава възможност за задаване на персонализиран график за проверка за актуализации. Това важи за всички потребители и интерфейси на устройството. След като графикът бъде зададен, устройството ще проверява за актуализации съобразно с него. Правилото трябва да бъде премахнато, за да се анулират насрочените проверки за актуализации.</translation>
<translation id="355118380775352753">Уебсайтове, които да се отварят в алтернативен браузър</translation>
<translation id="3554984410014457319">Разрешаване на Google Асистент да очаква произнасянето на фразата за гласово активиране</translation>
<translation id="3557208865710006939">Служи за принудително активиране на езици за проверка на правописа. Неразпознатите езици в списъка ще се пренебрегват.
Ако активирате правилото, функцията за проверка на правописа ще бъде включена за посочените езици, както и за тези, за които е активирана от потребителя.
Ако правилото не е зададено или е деактивирано, няма да има промяна в потребителските предпочитания за проверка на правописа.
То няма да има ефект, ако за правилото <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> е зададено false.
В случай че даден език е включен и в това правило, и в <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, SpellcheckLanguage има предимство и езикът за проверка на правописа е активиран.
Понастоящем поддържаните езици са: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Потребителите може да конфигурират канала за пускане на Chrome OS</translation>
<translation id="3575011234198230041">Удостоверяване с HTTP</translation>
<translation id="3577251398714997599">Настройки за рекламите за сайтове с натрапчиви реклами</translation>
<translation id="357917253161699596">Разрешаване на потребителите да управляват потребителските сертификати</translation>
<translation id="3583230441447348508">Посочва списък с предварително конфигурирани споделени хранилища в мрежата.
Всеки списъчен елемент в правилото е обект с два атрибута: share_url и mode. share_url трябва да бъде URL адресът на хранилището, а mode трябва да е drop_down или pre_mount. Режимът drop_down посочва, че стойността от share_url ще бъде добавена към падащото меню за откриване на споделени хранилища. Режимът pre_mount посочва, че хранилището от share_url ще бъде свързано.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Активиране на функцията „Поддръжка на наследени браузъри“</translation>
<translation id="3591584750136265240">Конфигуриране на поведението при удостоверяване на данните за вход</translation>
<translation id="3627678165642179114">Активиране или деактивиране на уеб услугата за проверка на правописа</translation>
<translation id="3628480121685794414">Активиране на едностранното отпечатване</translation>
<translation id="3631099945620529777">Ако зададете false, бутонът „Прекратяване на процеса“ е деактивиран в диспечера на задачите.
В случай че правилото е true или не е конфигурирано, потребителите ще могат да прекратяват процеси в диспечера на задачите.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Активиране на функцията „Запомняне на паролата“</translation>
<translation id="3646859102161347133">Задаване на тип екранна лупа</translation>
<translation id="3653237928288822292">Икона на търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Когато това правило е true, регистрирането за управление в облака е задължително и ако не бъде успешно, процесът за стартиране на Chrome се блокира.
В случай че правилото не е зададено или е false, това регистриране ще бъде по избор и евентуалният му неуспех няма да възпрепятства стартирането на Chrome.
Това правило се използва при регистрирането на правила за облака на ниво устройство на настолни компютри и може да бъде зададено чрез системния регистър или GPO под Windows, plist за Mac и JSON файла с правила под Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Прехвърляне на „бисквитките“, задавани от доставчици на удостоверителни услуги със SAML при влизане</translation>
<translation id="3701121231485832347">Контролира настройките конкретно за управлявани чрез <ph name="MS_AD_NAME" /> устройства с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Отдалечено удостоверяване</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Едноредовото поле е оттеглено и ще бъде премахнато в бъдеще. Моля, започнете да използвате многоредовото текстово поле по-долу.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Конфигуриране на черния списък за инсталиране на разширения</translation>
<translation id="3711895659073496551">Спиране</translation>
<translation id="3715569262675717862">Удостоверяване въз основа на клиентски сертификати</translation>
<translation id="3736879847913515635">Активиране на възможността за добавяне на хора чрез функцията за управление на потребителите</translation>
<translation id="3738723882663496016">Това правило указва лицензионния ключ за <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> за устройството.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Указва дали заключванията в активно състояние са разрешени. Те могат да бъдат поискани от разширения чрез API за разширения за управление на захранването и от приложения в СИПС.
Ако това правило е true или не e зададено, заявките за заключване в активно състояние ще се приемат за целите на управлението на захранването.
При false заявките ще се пренебрегват.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Блокиране на генерирането на ключове от тези сайтове</translation>
<translation id="375266612405883748">Ограничава диапазона от портове за UDP, използван от хоста за отдалечен достъп на това устройство.
Ако правилото не е зададено или е празен низ, хостът за отдалечен достъп ще може да използва всеки наличен порт, освен ако правилото <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" /> не е деактивирано, в който случай хостът за отдалечен достъп ще използва UDP портове от 12400 до 12409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Блокиране на режима за програмисти</translation>
<translation id="3758089716224084329">Позволява да посочите прокси сървъра, използван от <ph name="PRODUCT_NAME" />, и не разрешава на потребителите да променят настройките за него.
Ако изберете никога да не се използва прокси сървър и винаги да се установява директна връзка, всички други опции се пренебрегват.
В случай че изберете автоматично откриване на прокси сървъра, всички други опции се пренебрегват.
За подробни примери посетете:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ако активирате тази настройка, <ph name="PRODUCT_NAME" /> и приложенията в ARC пренебрегват всички посочени в командния ред опции за прокси сървър.
Незадаването на тези правила ще позволи на потребителите да избират сами настройките за прокси сървър.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Деактивиране инструментите за програмисти</translation>
<translation id="3764248359515129699">Деактивира налагането на изискванията за Прозрачност на сертификатите за списък с наследени сертифициращи органи.
Това правило позволява да се деактивират изискванията за разкриване на вериги, съдържащи сертификати с някоя от посочените хеш стойности на subjectPublicKeyInfo. По този начин сертификати, които иначе не биха били надеждни, защото не са разкрити публично, могат да продължат да се използват за корпоративни хостове.
За да се деактивира налагането на Прозрачност на сертификатите при задаването на това правило, посочената хеш стойност трябва да е на обект subjectPublicKeyInfo, който се показва в сертификат от сертифициращ орган (CA), признат за наследен CA. Наследени са сертифициращите органи, които по подразбиране се смятат за публично надеждни от една или повече операционни системи, поддържани от <ph name="PRODUCT_NAME" />, но не се смятат за надеждни от Android Open Source Project или <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Хеш стойността на subjectPublicKeyInfo се посочва чрез конкатениране на името на хеширащия алгоритъм, знака „/“ и кодирания чрез Base64 низ на този алгоритъм, приложен към кодирания чрез DER обект subjectPublicKeyInfo на посочения сертификат. Кодираният чрез Base64 низ е в същия формат като SPKI отпечатъците, както е дефинирано в раздел 2.4 на RFC 7469. Неразпознатите хеширащи алгоритми се пренебрегват. Понастоящем се поддържа само алгоритъмът sha256.
Ако това правило не е зададено, всеки сертификат, за който са в сила изискванията за разкриване чрез Прозрачност на сертификатите, ще се третира като ненадежден, когато те не са спазени.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Продължителност на предупредителното съобщение за изход при неактивност</translation>
<translation id="377044054160169374">Предотвратяване на злоупотреби</translation>
<translation id="3780152581321609624">Включване на нестандартен порт в основното име на сървъра в Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">Ако това правило е true, иконата на Cast винаги ще се показва в лентата с инструменти или менюто при препълване и потребителите няма да могат да я премахнат.
Ако правилото е false или няма стойност, потребителите ще могат да фиксират или премахват иконата чрез контекстното й меню.
Ако правилото EnableMediaRouter е false, стойността в настоящото правило няма ефект и иконата няма да се показва в лентата с инструменти.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Настройки за управление на захранването при потребителска неактивност</translation>
<translation id="3790085888761753785">Ако тази настройка е активирана, потребителите ще могат да влизат в профила си чрез Smart Lock. Това поведение е по-свободно от обичайното на Smart Lock, което позволява само отключване на екрана.
В случай че настройката е деактивирана, потребителите няма да могат да влизат в профила си чрез Smart Lock.
Ако правилото не е зададено, по подразбиране влизането по този начин ще бъде забранено за управлявани корпоративни потребители и разрешено за неуправлявани потребители.</translation>
<translation id="379602782757302612">Позволява да посочите кои разширения НЕ могат да се инсталират от потребителите. Вече инсталираните ще бъдат деактивирани, ако са в черния списък, и потребителите няма да са в състояние да ги активират. При премахване на дадено разширение от този списък то автоматично ще се активира отново.
Стойността „*“ за черния списък означава, че всички разширения са в него, освен ако не са изрично посочени в белия списък.
В случай че това правило не е зададено, потребителите могат да инсталират всяко разширение в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Конфигурира директорията, която <ph name="PRODUCT_NAME" /> да използва за изтегляне на файлове.
Ако зададете това правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще ползва предоставената директория, независимо дали потребителят е посочил такава, или е активирал флага за извеждане на подкана за избор на място при всяко изтегляне.
Вижте https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables за списък с променливите, които можете да използвате.
В случай че правилото не е зададено, ще се ползва стандартната директория за изтегляне и потребителят ще може да я променя.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Активиране на разширението за обвързани с домейна сертификати за TLS (оттеглено)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Посочване на списък с деактивирани приставки</translation>
<translation id="3811562426301733860">Разрешаване на рекламите на всички сайтове</translation>
<translation id="3816312845600780067">Активиране на клавишната комбинация за предотвратяване на автоматичното влизане</translation>
<translation id="3820526221169548563">Активирайте функцията за достъпност, предлагаща екранна клавиатура.
Ако за това правило е зададено true, екранната клавиатура винаги ще е активирана.
В случай че е false, тя винаги ще е деактивирана.
Ако зададете правилото, потребителите не могат да го променят, нито да го отменят.
В случай че то не е зададено, първоначално екранната клавиатура е деактивирана, но потребителите са в състояние да я включат по всяко време.</translation>
<translation id="382476126209906314">Конфигуриране на префикса за притурката за Talk за хостове за отдалечен достъп</translation>
<translation id="3824972131618513497">Контролира настройките, свързани с управлението на захранването и с рестартирането.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Услугите на Google за местоположение са активирани</translation>
<translation id="3831054243924627613">Това правило контролира началното състояние на функцията на Android за резервни копия и възстановяване.
Когато правилото не е конфигурирано или е <ph name="BR_DISABLED" />, функцията на Android за резервни копия и възстановяване първоначално е деактивирана.
Когато правилото е <ph name="BR_ENABLED" />, тази функция първоначално е активирана.
Когато правилото е <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, потребителят трябва да избере дали да използва тази функция. Ако потребителят активира създаването на резервни копия и възстановяването, данните от приложенията за Android се качват на сървъри за резервни копия за Android и се възстановяват от там при повторното инсталиране на съвместимите приложения.
Обърнете внимание, че това правило контролира състоянието на функцията на Android за резервни копия и възстановяване само при първоначалното настройване. Потребителят може да отвори настройките на Android впоследствие и да включи или изключи тази функция.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Когато тази настройка е активирана, <ph name="PRODUCT_NAME" /> допуска сертификатите, издадени от старата инфраструктура на Symantec Corporation за удостоверяване с публичен ключ, да се смятат за надеждни, ако успешно преминат проверката за валидност и удостоверителната верига стига до сертификат от признат сертифициращ орган.
Обърнете внимание, че правилото разчита на това, операционната система още да разпознава сертификати от старата инфраструктура на Symantec. Ако актуализация промени третирането на тези сертификати от страна на ОС, правилото повече няма да важи. Освен това правилото е предвидено като временно решение, което да даде на фирмите повече време за преход от старите сертификати на Symantec. То ще бъде премахнато на 1 януари 2019 г. или около тази дата.
Ако правилото не е зададено или за него е зададено false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще следва обществено обявения график за оттегляне.
За повече подробности относно това оттегляне разгледайте https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Позволява ви да посочите кои хостове за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение не са в черния списък.
Когато стойността в черния списък е „*“, всички такива хостове са в него и само тези в белия списък ще се зареждат.
По подразбиране всички хостове от този тип са в белия списък, но ако са поставени в черния списък чрез правило, то може да бъде отменено посредством белия списък.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Принудително деактивиране на езици за проверка на правописа</translation>
<translation id="3837424079837455272">Това правило контролира възможността за добавяне на нови потребители към <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. То не пречи на потребителите да влизат в допълнителни профили в Google под Android. Ако искате да предотвратите това, конфигурирайте конкретното за Android правило <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> като част от <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="384743459174066962">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които не е разрешено да отварят изскачащи прозорци.
Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultPopupsSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Изпращане на информация за активната сесия в павилионен режим, например
идентификационния номер и версията на приложението.
Информацията за тази сесия няма да се изпраща,
ако за правилото е зададено false, и ще се изпраща,
в случай че то е true или не е конфигурирано.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Стандартен режим за двустранно отпечатване</translation>
<translation id="3859780406608282662">Добавете параметър за извличането на началното число за вариантите в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ако правилото бъде посочено, към използвания за извличане на това число URL адрес ще се добави параметър на заявката, наречен restrict. Стойността на параметъра ще бъде указаната в това правило.
В случай че то не е посочено, URL адресът за началното число за вариантите няма да се променя.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Активиране на възможността за задаване на минимална версия на SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Посочва URL адреса на търсещата машина, използвана за даване на предложения за търсене. Той трябва да съдържа низа „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />“, който по време на заявката ще бъде заменен от текста, въведен от потребителя до момента.
Това правило не е задължително. Ако не е зададено, няма да се използва URL адрес за предложения.
URL адресът на Google за предложения може да бъде посочен като: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />
Правилото се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Конфигуриране на разрешените езици за потребителските сесии</translation>
<translation id="3866249974567520381">Описание</translation>
<translation id="3868347814555911633">Това правило е активно само в режим за търговски експонати.
Посочва разширенията, които се инсталират автоматично за демонстрационния потребител за устройства в този режим. След инсталирането съответните разширения се запазват в устройството и могат да бъдат инсталирани, докато сте офлайн.
Всеки запис в списъка съдържа речник, който трябва да включва идентификационния номер на разширението в полето „extension-id“ и неговия URL адрес за актуализация в „update-url“.</translation>
<translation id="3874773863217952418">Активиране на функцията за търсене с докосване</translation>
<translation id="3877517141460819966">Режим с интегрирано второ ниво на удостоверяване на самоличността</translation>
<translation id="3879208481373875102">Конфигуриране на списъка с принудително инсталирани уеб приложения</translation>
<translation id="388237772682176890">Това правило е оттеглено във версия M53 и премахнато в M54, защото SPDY/3.1 вече не се поддържа.
Деактивира използването на протокола SPDY в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако това правило е активирано, SPDY няма да е налице в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
При деактивиране или незадаване на правилото използването на протокола ще бъде разрешено.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Активиране на JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Конфигурира стандартната директория, която ще се използва от <ph name="PRODUCT_NAME" /> за изтегляне на файлове.
Ако зададете това правило, ще промените стандартната директория, в която <ph name="PRODUCT_NAME" /> изтегля файлове. Спазването му не е задължително, така че потребителят ще може да променя директорията.
В случай че не зададете правилото, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва обичайната стандартна директория (конкретна за платформата).
Вижте https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables за списък с променливите, които можете да използвате.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Това правило няма ефект върху записването в регистрационни файлове от страна на Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Когато за правилото е зададено true, синхронизирането на Диск в приложението Файлове за <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> се деактивира. В този случай не могат да се качват данни в Диск.
Ако правилото не е зададено или е false, потребителите ще са в състояние да прехвърлят файлове в Google Диск.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL адрес на .pac файл за прокси сървър</translation>
<translation id="3920892052017026701">Задаване на персонализирана стойност в проценти, при която да започва зареждането на батерията.
Батерията започва да се зарежда, когато се разреди до тази персонализирана стойност.
DeviceBatteryChargeCustomStartCharging трябва да е по-малко от DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Това правило се използва само ако за DeviceBatteryChargeMode е зададено custom.
В случай че правилото не е конфигурирано или не е зададено, се прилага стандартният режим на зареждане на батерията.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Задаване на разделителната способност и мащаба на екрана</translation>
<translation id="3939893074578116847">Изпращане на мрежови пакети до сървъра за управление с цел наблюдение на онлайн състоянието. Така той
ще може да установява дали устройството е офлайн.
Мрежовите пакети за наблюдение (наричани „<ph name="HEARTBEATS_TERM" />“) ще се изпращат, в случай че е зададено true,
но не и при false или ако правилото не е конфигурирано.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Времеви ограничения за актуализациите</translation>
<translation id="3956686688560604829">Използване на правилото SiteList в Internet Explorer за поддръжка на наследени браузъри.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Разрешаване на използването на Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">Ако правилото е true, за устройството е разрешено отдалечено удостоверяване и автоматично ще се генерира сертификат, който ще се качи в сървъра за управление на устройства.
В случай че правилото е false или не е зададено, няма да се генерира сертификат и извикванията на разширението на приложния програмен интерфейс (API) enterprise.platformKeys няма да бъдат успешни.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Конфигуриране на тапета на ниво устройство, който да се показва на екрана за вход, когато все още няма влязъл потребител. Правилото се задава, като посочите URL адреса, от който устройството с Chrome OS може да изтегли съответното изображение, и криптографска хеш стойност за потвърждаване на целостта на изтеглянето. Графичният файл трябва да е във формат JPEG и с размер най-много 16 МБ. URL адресът трябва да е достъпен без удостоверяване. Изображението на тапета се изтегля и кешира. То ще се изтегля отново при всяка промяна на URL адреса или хеш стойността.
При задаване на това правило устройството с Chrome OS ще изтегли изображението за тапет и ще го използва на екрана за вход, ако все още няма влязъл потребител. След като потребителят влезе, ще се приложи неговото правило за тапет.
Ако това правило не е зададено, показваният фон ще се определя от съответното правило на потребителя, в случай че е конфигурирано.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Време за изчакване, преди да се изпълни излизане за неактивни потребители</translation>
<translation id="3973371701361892765">Полицата да не се скрива автоматично никога</translation>
<translation id="3984028218719007910">Определя дали <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да запазва локални данни за профили след излизане. Ако е зададено „true“, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не съхранява постоянни профили и всички данни от потребителската сесия ще бъдат отхвърлени след изход. В случай че за това правило е зададено „false“ или не е конфигурирано, устройството може да запазва (шифровани) локални потребителски данни.</translation>
<translation id="398475542699441679">Това правило контролира активирането на „Поддръжка на наследени браузъри“.
Когато правилото не е зададено или е false, Chrome няма да се опитва да отваря посочените URL адреси в алтернативен браузър.
Когато правилото е true, Chrome ще опитва да отваря някои URL адреси в друг браузър (като например Internet Explorer). Тази функция се конфигурира чрез правилата в групата „<ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />“.
Тя заменя разширението „<ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />“. Конфигурацията на разширението ще се прехвърли към функцията, но силно се препоръчва вместо това да се използват правилата за Chrome. Това ще обезпечи по-добра съвместимост в бъдеще.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL адреси, които ще получават достъп до устройствата за заснемане на видео на страниците за влизане чрез SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Системните администратори на корпоративни устройства могат да използват този флаг, за да контролират дали на потребителите е разрешено да осребряват оферти чрез регистрацията за Chrome OS.
Ако това правило е true или не е зададено, офертите ще могат да се осребряват по този начин.
В случай че е false, потребителите няма да са в състояние да осребряват оферти.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Посочва списък с приложения и разширения, които се инсталират негласно,
без взаимодействие с потребителя и без възможност за деинсталиране или
деактивиране от него. Всички разрешения, поискани от
приложенията/разширенията, се предоставят неявно, без взаимодействие с потребителя.
Това се отнася и за допълнителните разрешения, искани от бъдещите им версии.
Разрешенията се предоставят и за приложните програмни интерфейси (API)
за разширения enterprise.deviceAttributes и enterprise.platformKeys.
(Тези два API не са налични за приложения/разширения, които не са
инсталирани принудително.)
Това правило има предимство пред потенциално несъвместимото правило <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />. Ако дадено приложение или разширение, което по-рано е било инсталирано принудително, бъде премахнато от този списък, то се деинсталира автоматично от <ph name="PRODUCT_NAME" />.
За екземпляри на Windows, които не са част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />, принудително могат да се инсталират само приложения и разширения от уеб магазина на Chrome.
Обърнете внимание, че потребителите могат да променят изходния код на разширенията чрез инструментите за програмисти (при което е възможно разширенията да спрат да работят). Ако това ви тревожи, добре е да зададете правилото <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Всеки списъчен елемент в правилото е низ, който съдържа идентификатор на разширението и (по избор) URL адрес за „актуализация“, разделени с точка и запетая (<ph name="SEMICOLON" />). Този идентификатор е 32-буквеният низ, който може да бъде намерен например на адрес <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> при активиран режим за програмисти. Ако е посочен, URL адресът за „актуализация“ трябва да води до XML документ с манифест за актуализацията, както е описано на адрес <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. По подразбиране се използва URL адресът за актуализация от уеб магазина на Chrome (който понастоящем е https://clients2.google.com/service/update2/crx). Обърнете внимание, че зададеният в това правило URL адрес служи само за първоначалното инсталиране. За последващите актуализации ще се използва URL адресът, посочен в манифеста на разширението. Обърнете внимание също, че изричното посочване на URL адрес за актуализация бе задължително в <ph name="PRODUCT_NAME" /> до версия 67 включително.
Например <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> ще инсталира приложението <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> от стандартния за уеб магазина на Chrome URL адрес за актуализация. За повече информация относно хостването на разширения вижте: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Ако това правило не е зададено, приложения и разширения няма да се инсталират автоматично и потребителят ще може да деинсталира всяко приложение или разширение в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Обърнете внимание, че правилото няма ефект в режим „инкогнито“.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Ако това правило е true или не е конфигурирано, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще показва съществуващите потребители на екрана за вход и ще позволява избирането на един от тях.
В случай че правилото е false, съществуващите потребители няма да се показват на екрана за вход в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Вместо това ще се вижда обичайният екран за вход (с подкана за имейл адреса и паролата или телефона на потребителя) или екранът със заставка за SAML (ако е активиран чрез правилото <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />), освен ако не е конфигурирана управлявана сесия, в който случай ще се показват само профилите за нея и ще може да бъде избран един от тях.
Обърнете внимание, че това правило не определя дали локалните потребителски данни да бъдат съхранени, или отхвърлени от устройството.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Разрешаване на извикването на диалогови прозорци за избор на файл</translation>
<translation id="4012737788880122133">Деактивира автоматичните актуализации, когато е True.
Устройствата с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> проверяват автоматично за актуализации, когато тази настройка не е конфигурирана или е False.
Предупреждение: Препоръчва се автоматичните актуализации да се оставят активирани, тъй като така потребителите получават актуализации на софтуера и критични поправки на сигурността. Изключването на автоматичните актуализации може да изложи потребителите на риск.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Приложенията за Android нямат достъп до „бисквитките“, прехвърляни към потребителския профил на потребителя.</translation>
<translation id="402759845255257575">Забраняване на изпълняването на JavaScript от сайтовете</translation>
<translation id="4027608872760987929">Активиране на търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="4039085364173654945">Контролира дали на подсъдържанието от трета страна на дадена страница е разрешено да отваря диалогов прозорец за базово HTTP удостоверяване. Обикновено опцията е деактивирана като защита срещу фишинг. Ако това правило не е зададено, настройката не е активна и горепосоченото няма да е разрешено.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Деактивиране на протокола SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Разрешаване на заявките към услугата на Google за сверяване на часа</translation>
<translation id="408076456549153854">Активиране на влизането в профил в браузъра</translation>
<translation id="40853027210512570">Заменя правилата за избиране на стандартен принтер в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Това правило определя как се избира стандартният принтер в <ph name="PRODUCT_NAME" />, което става, когато функцията за печат се използва за първи път в потребителски профил.
Когато правилото е зададено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще опита да намери принтер, отговарящ на всички посочени атрибути, и да го зададе като стандартен. Ще бъде избран първият съответстващ принтер. Ако на атрибутите съответстват няколко принтера, може да бъде избран който и да е от тях в зависимост от реда на откриването им.
В случай че правилото не е зададено или не е намерен съответстващ принтер преди изтичане на времето за изчакване, като стандартен се избира вграденият PDF принтер, а ако той не е налице, не се задава нищо.
Принтерите, свързани с <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />, се смятат за <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, а останалите се класифицират като <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
При пропускане на поле се счита, че съответстват всички стойности. Ако например не е посочен тип свързаност, при визуализацията за печат ще се задейства откриването на всякакви видове принтери, локални и в облака.
Шаблоните за регулярните изрази трябва да използват синтаксиса на RegExp в JavaScript. Регистърът на буквите е от значение за съвпаденията.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Режим „инкогнито“ е наложен принудително</translation>
<translation id="4088983553732356374">Позволява да посочите дали на уебсайтовете е разрешено да задават локални данни. Това може да се разреши или откаже за всички уебсайтове.
Ако за правилото е зададено „Съхраняване на „бисквитките“ за цялата продължителност на сесията“, „бисквитките“ ще се изчистват след затварянето на сесията. Обърнете внимание, че ако <ph name="PRODUCT_NAME" /> се изпълнява в режим на заден план, сесията може да не бъде прекратена след затварянето на последния прозорец. Моля, разгледайте правилото „BackgroundModeEnabled“ за повече информация относно конфигурирането на това поведение.
В случай че правилото не е зададено, ще се използва „AllowCookies“ и потребителят ще може да го променя.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Пренасочване към доставчик на удостоверителни услуги със SAML след потвърждение от потребителя</translation>
<translation id="410478022164847452">Посочва периода от време без потребителска активност, след който при работа на променлив ток се предприема съответното действие.
Когато това правило е зададено, посочва времето, за което потребителят трябва да остане неактивен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да предприеме съответното действие, което може да се конфигурира отделно.
Ако правилото не е зададено, се използва период от време по подразбиране.
Съответната стойност трябва да се посочи в милисекунди.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Конфигурира типа удостоверяване за влизанията чрез SAML.
Когато това правило не е зададено или е избрана настройката Default (стойност 0), поведението при влизане чрез SAML се определя от браузъра в зависимост от други фактори. В най-основния случай удостоверяването на потребителите и защитата на кешираните потребителски данни са основани на пароли, въвеждани ръчно от потребителите.
Когато за правилото е зададено ClientCertificate (стойност 1), за новодобавени потребители, които влизат чрез SAML, се използва удостоверяване чрез клиентски сертификат. В този случай не се ползват пароли и кешираните локални данни на потребителите се защитават чрез съответните криптографски ключове. Тази настройка например дава възможност за конфигуриране на удостоверяване въз основа на смарткарти (обърнете внимание, че междинните приложения за смарткарти трябва да бъдат инсталирани чрез правилото DeviceLoginScreenExtensions).
Това правило засяга само потребителите, които удостоверяват самоличността си чрез SAML.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Изключване на налагането на Прозрачност на сертификатите за списък с URL адреси</translation>
<translation id="4121350739760194865">Спиране на показването на популяризации за приложения в новия раздел в браузъра</translation>
<translation id="412697421478384751">Разрешаване на потребителите да задават ненадеждни ПИН кодове за заключен екран</translation>
<translation id="4138655880188755661">Времево ограничение</translation>
<translation id="4144164749344898721">Това правило контролира няколко настройки за стратегията за управление на захранването при потребителска неактивност.
Налице са четири типа действия:
* Екранът ще се затъмни, ако потребителят остане неактивен за посоченото за |ScreenDim| време.
* Екранът ще се изключи, ако потребителят остане неактивен за посоченото за |ScreenOff| време.
* В случай че потребителят не извърши действие в рамките на посоченото за |IdleWarning| време, ще се покаже диалогов прозорец с предупреждение, че ще бъде предприето действието при неактивност. Предупредителното съобщение се показва само ако действието при неактивност е излизане от профила или изключване.
* Зададеното за |IdleAction| действие ще се извърши, ако потребителят остане неактивен за времето, посочено за |Idle|.
За да се извършат действията по-горе, забавянето за всяко от тях трябва да е посочено в милисекунди със стойност, по-голяма от нула. При задаване на нула <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> няма да предприеме съответното действие.
Когато не е зададен период от време, за всяко от горепосочените забавяния ще се използва стойност по подразбиране.
Обърнете внимание, че стойностите за |ScreenDim| ще бъдат променени така, че да са по-малки или равни на тези за |ScreenOff|, а стойностите за |ScreenOff| и |IdleWarning| – така, че да са по-малки или равни на тази за |Idle|.
|IdleAction| може да е някое от следните четири действия:
* |Suspend|;
* |Logout|;
* |Shutdown|;
* |DoNothing|.
Когато |IdleAction| не е зададено, се извършва действието по подразбиране, което е спиране.
Налице са също отделни настройки за работа на променлив ток и батерия.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Екран</translation>
<translation id="4157003184375321727">Съобщаване на версията на операционната система и фърмуера</translation>
<translation id="4157594634940419685">Разрешаване на достъпа до стандартни принтери, използващи CUPS</translation>
<translation id="4160962198980004898">Източник на MAC адреса на устройството, когато е свързано с докинг станция</translation>
<translation id="4163705126749612234">Конфигурира задължителните имена на домейни, които ще бъдат наложени на клиентите за отдалечен достъп, и не разрешава на потребителите да ги променят.
Ако тази настройка е активирана, само клиенти от посочените домейни ще могат да се свързват с хоста.
В случай че настройката е деактивирана или не е зададена, ще се прилага стандартното правило за типа връзка. За отдалечено съдействие с хоста ще могат да се свързват клиенти от всеки домейн. Установяването на връзка за отдалечен достъп по всяко време ще е възможно само за собственика на хоста.
Тази настройка ще замени RemoteAccessHostClientDomain, ако е налице.
Също така вижте RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Активиране на функцията за достъпност „Оставащи клавиши“.
Ако за това правило е зададено true, оставащите клавиши ще бъдат винаги активирани.
При false те ще бъдат винаги деактивирани.
Ако зададете правилото, потребителите не могат да го променят или отменят.
В случай че то не е зададено, оставащите клавиши първоначално са деактивирани, но потребителят може да ги активира по всяко време.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Ако зададете false за правилото, софтуер на трета страна ще може да инжектира изпълним код в процесите на Chrome. Това няма да е възможно, в случай че правилото не е зададено или е true.
Независимо от стойността на правилото браузърът понастоящем няма да пречи на софтуер на трета страна да инжектира изпълним код в процесите му на машина, която е част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Стандартна настройка за <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL адрес за проверка на означението за удостоверяване на клиентската програма за отдалечен достъп</translation>
<translation id="4203389617541558220">Ограничаване на времето на непрекъсната работа на устройството чрез нарочване на автоматични рестартирания.
Когато това правило е зададено, то указва продължителността на непрекъсната работа, след която се насрочва автоматично рестартиране на устройството.
Когато правилото не е зададено, времето за непрекъсната работа на устройството не е ограничено.
Ако зададете това правило, потребителите не могат да го променят или заменят.
Автоматично рестартиране се насрочва за избрания час, но може да се отложи в устройството до 24 часа, ако потребителят в момента го ползва.
Забележка: Понастоящем автоматичните рестартирания са активирани само докато се показва екранът за вход или тече сесия на павилионно приложение. В бъдеще това ще се промени и правилото ще важи винаги, независимо дали има активна сесия и от какъв тип е.
Стойността за правилото е в секунди и е най-малко 3600 (един час).</translation>
<translation id="4203879074082863035">На потребителите се показват само принтерите в белия списък</translation>
<translation id="420512303455129789">Флаг за речник, намиращ съответствия между URL адреси и булеви стойности. Настройката посочва дали достъпът до хоста да е разрешен (true), или блокиран (false).
Това правило е за вътрешно ползване от самия браузър <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Забавяния при заключване на екрана</translation>
<translation id="423797045246308574">Позволява да съставите списък с образци на URL адреси, посочващи сайтовете, на които не е разрешено да генерират ключове. Това правило отменя изключенията за образци, фигуриращи в „KeygenAllowedForUrls“.
В случай че настройката не е зададена, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultKeygenSetting“, ако е зададено, или личната конфигурация на потребителя в противен случай.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Конфигурира директорията, която <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва за съхраняване на подвижното копие на потребителските профили.
Ако зададете правилото и сте активирали <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" />, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще съхранява подвижното копие в предоставената директория. Стойността от това правило няма да се използва, ако правилото <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> е деактивирано или не е зададено.
Вижте https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables за списък с променливите, които можете да използвате.
Ако това правило не е зададено, ще се използва стандартният път за подвижните потребителски профили.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Кеш паметта не се използва за приложения за Android. Ако няколко потребители инсталират едно и също приложение за Android, то ще бъде изтеглено поотделно за всеки от тях.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Активира в <ph name="PRODUCT_NAME" /> функцията за събиране на анонимни данни с ключ в URL адреса и не позволява на потребителите да променят тази настройка.
Функцията изпраща на Google URL адресите на посещаваните от потребителя страници с цел подобряване на търсенето и сърфирането.
Ако активирате правилото, тази функция ще е винаги включена.
В случай че го деактивирате, тя никога няма да е включена.
Ако правилото не е зададено, функцията ще е активирана, но потребителят ще може да променя настройката.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Не</translation>
<translation id="4261820385751181068">Локал на екрана за вход в устройството</translation>
<translation id="427220754384423013">Посочва кои принтери могат да се използват от потребителя.
Това правило е в сила само ако сте избрали <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> за <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Когато то се използва, потребителят ще има достъп само до принтерите, чиито идентификатори съответстват на стойностите в правилото. Идентификаторите трябва да отговарят на стойностите за полетата id или guid във файла, посочен в <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Посочва параметрите, които се използват при търсене на изображения посредством POST. Правилото се състои от разделени със запетая двойки име/стойност. Ако дадена стойност е шаблонен параметър, като {imageThumbnail} в примера по-горе, тя ще бъде заменена с данните за истинските миниизображения.
Това правило не е задължително. Ако не е зададено, заявката за търсене на изображения ще се изпрати посредством метода GET.
То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Разрешаване на външни потребители да използват ARC</translation>
<translation id="4289903996435140853">Дава възможност да определите списък с URL адреси, които посочват на кои сайтове автоматично ще бъде разрешен достъп до USB устройство с дадените идентификатори на производител и продукт. За да бъде валидно правилото, всеки елемент в списъка трябва да съдържа устройства и URL адреси. Всеки запис за устройство може да съдържа полета за идентификатор на производител и идентификатор на продукт. Ако бъде пропуснат идентификатор, той се третира като заместващ символ. Не може да бъде посочен идентификатор на продукта, без да бъде посочен и идентификатор на производителя. В противен случай правилото няма да бъде валидно и се пренебрегва.
Моделът за разрешения за USB използва URL адреса на сайта, отправил заявката („URL адрес на заявката“), и URL адреса на съдържащия рамката сайт от най-високо ниво („URL адрес на вграждането“), за да предостави на URL адреса на заявката разрешение за достъп до USB устройството. URL адресът на заявката може да е различен от този на вграждането, когато отправилият заявката сайт е зареден във вложена рамка. Поради това полето urls може да съдържа до два низа за URL адрес, разделени със запетая, които посочват адресите съответно на заявката и на вграждането. Ако е посочен само един URL адрес, достъп до съответните USB устройства ще се предоставя, когато URL адресът на сайта, отправил заявката, съвпада с този адрес, независимо какво е състоянието на вграждане. URL адресите в полето urls трябва да са валидни, в противен случай правилото ще бъде пренебрегнато.
Ако правилото не е зададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото DefaultWebUsbGuardSetting, а ако то не е зададено, от личната конфигурация на потребителя.
Образците на URL адреси в това правило не бива да са в конфликт с конфигурираните чрез WebUsbBlockedForUrls. В случай на конфликт това правило има приоритет пред WebUsbBlockedForUrls и WebUsbAskForUrls.
Стойностите за това правило и за WebUsbAllowDevicesForUrls са обединени.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Служи за съставяне на списък с приложения, които да могат да се използват за водене на бележки на заключения екран на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ако предпочитаното приложение за водене на бележки е активирано на заключения екран, той ще съдържа елемент от ПИ за отваряне на приложението.
Когато бъде стартирано, то ще може да отвори прозорец в горната част на заключения екран и да създава елементи от данни (бележки) в неговия контекст. Приложението ще е в състояние да импортира създадените бележки в основната потребителска сесия, когато е отключена. Понастоящем на заключения екран се поддържат само предназначени за Chrome приложения за водене на бележки.
В случай че правилото е зададено, потребителят ще може да активира приложение на заключения екран само ако идентификационният номер на съответното разширение е посочен в стойността на правилото.
Това означава, че ако списъкът за правилото е празен, воденето на бележки на заключения екран ще бъде деактивирано напълно.
Обърнете внимание, че посочването на идентификационния номер на дадено приложение в правилото не означава непременно, че потребителят ще може да активира приложението като такова за водене на бележки на заключения екран. Например в Chrome 61 наборът от налични приложения е ограничен допълнително от платформата.
Ако правилото не е зададено, няма да има наложени от него ограничения за набора от приложения, които потребителят може да активира на заключения екран.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Определеният MAC адрес за докинг на устройството</translation>
<translation id="4322842393287974810">Разрешаване на павилионното приложение, което се стартира автоматично без забавяне, да контролира версията на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Добавяне на бутон за изход към системната област</translation>
<translation id="4332177773549877617">Регистриране на събития за инсталирания на приложения за Android</translation>
<translation id="4335292026668105285">Посочва периода от време без потребителска активност, след който се показва предупредителен диалогов прозорец, когато устройството работи със захранване от електрическата мрежа.
Когато това правило е зададено, посочва колко време потребителят трябва да не е бил активен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да покаже диалогов прозорец с предупреждение, че ще бъде изпълнено действието при неактивност.
Когато правилото не е зададено, не се показва диалогов прозорец с предупреждение.
Стойността на правилото трябва да бъде посочена в милисекунди. Стойностите се променят така, че да са по-малки или равни на закъснението при неактивност.
Предупредителното съобщение се показва само ако действието при неактивност е излизане от профила или изключване.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Позволява да посочите дали рекламите на сайтове с натрапчиви реклами да бъдат блокирани.
Ако за това правило е зададено 2, рекламите на сайтове с натрапчиви реклами ще бъдат блокирани.
Това поведение обаче няма да се задейства, ако за правилото SafeBrowsingEnabled е зададено False.
Ако за това правило е зададено 1, рекламите на сайтове с натрапчиви реклами няма да бъдат блокирани.
Ако за правилото не е зададена стойност, ще се използва 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Ако е зададено true и потребителят е контролиран, останалите приложения за Android могат да изпращат запитвания за наложените му ограничения в мрежата чрез доставчик на съдържание.
В случай че правилото е false или не е зададено, доставчикът на съдържание не връща информация.</translation>
<translation id="435461861920493948">Съдържа списък с образци за контрол на видимостта на профилите в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Всеки профил в Google на устройството ще бъде сравнен с образците в това правило, за да се определи видимостта в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Даден профил ще се вижда, ако името му съответства на образец в списъка. В противен случай профилът ще бъде скрит.
Заместващият знак „*“ служи за намиране на съответствие с нула или повече произволни знаци. Екраниращият знак е „\“, така че, за да намерите действителни „*“ или „\“, поставете „\“ пред тях.
Ако това правило не е зададено, всички профили в Google на устройството ще бъдат видими в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Ако това правило е зададено, хостът за отдалечен достъп ще изисква удостоверяващите се клиенти да получат съответното означение от посочения URL адрес, за да установят връзка. Настройката трябва да се използва заедно с RemoteAccessHostTokenValidationUrl.
Понастоящем функцията е деактивирана от страната на сървъра.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Разрешаване на обединяване на правила в списъци от различни източници</translation>
<translation id="436581050240847513">Съобщаване на мрежовите интерфейси на устройствата</translation>
<translation id="4372704773119750918">Да не се разрешава на корпоративния потребител да бъде част от няколко потребителски профила (основен или вторичен)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Разрешаване на всички сайтове да показват всички изображения</translation>
<translation id="437791893267799639">Правилото не е зададено, забраняване на мигрирането на данни и ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">Разрешаване на потребителите да управляват всички сертификати</translation>
<translation id="4389091865841123886">Конфигурирайте отдалеченото удостоверяване с механизма на модула за доверена платформа (TPM).</translation>
<translation id="4408428864159735559">Списък с предварително конфигурирани споделени хранилища в мрежата.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Активиране на форсирането на мрежата за постигане на максимална скорост</translation>
<translation id="441217499641439905">Деактивиране на Google Диск в приложението Файлове на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> при мобилни връзки</translation>
<translation id="4415603335307944578">Ако за това правило е зададено true или то не е конфигурирано, приветствената страница ще се показва в браузъра при първото му стартиране след надстройване на операционната система.
При false приветствената страница няма да се показва отново.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Ако зададете false за това правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> няма да може периодично да изпраща заявки до сървър на Google, за да получава информация за точния час. Заявките ще бъдат разрешени, в случай че правилото е true или не е зададено.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ръчно посочване на настройките за прокси сървър</translation>
<translation id="4429220551923452215">Активира или деактивира в лентата на отметките прекия път към приложенията.
Ако това правило не е зададено, потребителите могат да избират от контекстното меню на лентата на отметките дали прекият път към приложенията да се показва, или да е скрит.
В случай че правилото е конфигурирано, потребителите не могат да го променят и прекият път към приложенията се показва винаги или не се вижда никога.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Активиране на разширената функция на Безопасно сърфиране за подаване на сигнали</translation>
<translation id="443454694385851356">Наследени (несигурни)</translation>
<translation id="443665821428652897">Изчистване на данните за сайтове при затваряне на браузъра (оттеглено)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Разрешаване на това устройство да изпълнява PluginVm.
Ако правилото е false или не е зададено, устройството няма да може да използва <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />. При true то ще може да изпълнява <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />, ако това е разрешено и от другите настройки. <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> трябва да е true и правилата <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> и <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> трябва да са зададени, за да бъде разрешено изпълнението на <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Съставете списък с оттеглени функции на уеб платформата, които временно да се активират отново.
Това правило дава на администраторите възможност за ограничен период от време да включат отново стари функции на уеб платформата. Функциите се идентифицират чрез низов маркер и ще се активират отново тези, които съответстват на маркерите в указания чрез правилото списък.
Ако това правило не е зададено, списъкът е празен или нищо в него не съответства на един от поддържаните низови маркери, всички оттеглени функции на уеб платформата ще останат деактивирани.
Въпреки че самото правило се поддържа на горепосочените платформи, функцията, която то активира, може да не е налице за всяка от тях. Не всички оттеглени функции на уеб платформата могат да се активират отново. Само изрично посочените по-долу могат да бъдат включени за ограничен период от време, който е различен за отделните функции. Общият формат на низовия маркер е [ИмеНаОттегленатаФункция]_EffectiveUntil[ггггммдд]. За справка можете да намерите причините зад промените във функциите на уеб платформата на адрес https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Активиране на заключването, когато устройството премине в неактивно или спряно състояние</translation>
<translation id="4449469846627734399">Задаване на дневна конфигурация за енергоспестяване в пикови часове</translation>
<translation id="4449545651113180484">Завъртане на екрана на 270 градуса по часовниковата стрелка</translation>
<translation id="445270821089253489">Контролира какъв тип информация за потребителите и устройствата се отчита.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Показване на иконата на <ph name="PRODUCT_NAME" /> в лентата с инструменти</translation>
<translation id="4467952432486360968">Блокиране на „бисквитките“ на трети страни</translation>
<translation id="4474167089968829729">Активиране на запазването на пароли в диспечера на паролите</translation>
<translation id="4476769083125004742">Ако зададете <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" /> за това правило, приложенията за Android няма да имат достъп до информацията за местоположението. В случай че изберете която и да е друга стойност за правилото или не го конфигурирате, потребителят ще получава запитване за съгласие, когато приложение за Android иска достъп до тази информация.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Принудително активиране на Безопасно търсене</translation>
<translation id="4482640907922304445">Показва бутона „Начална страница“ в лентата с инструменти на <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ако активирате тази настройка, съответният бутон ще се вижда винаги. При деактивирането й той никога няма да се показва. И в двата случая потребителите не могат да променят или отменят тази настройка в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Оставянето незададено на това правило ще позволи на потребителя да избере дали да се показва бутонът „Начална страница“.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Деактивиране на автоматичното актуализиране</translation>
<translation id="4485425108474077672">Конфигуриране на URL адреса на новия раздел в браузъра</translation>
<translation id="4492287494009043413">Деактивиране на създаването на екранни снимки</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">Конфигуриране на правилата, свързани с <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">Конфигурира размера на буферната памет, която ще се използва от <ph name="PRODUCT_NAME" /> за съхраняване на кеширани медийни файлове на диска.
Ако зададете това правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще ползва предоставения размер на кеша, независимо дали потребителят е посочил флага „--media-cache-size“, или не го е направил. Указаната в правилото стойност не е строга граница, а по-скоро предложение към системата за кеширане. Всяка стойност под няколко мегабайта е твърде малка и ще бъде завишена до разумен минимум.
Ако стойността на правилото е 0, ще се използва стандартният размер на кеша, но потребителите няма да могат да го променят.
В случай че то не е зададено, ще се ползва стандартният размер и потребителите ще са в състояние да го отменят посредством флага „--media-cache-size flag“.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Ако това правило е true или не е зададено, функцията <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще бъде активирана и потребителите ще могат да я стартират чрез менюто с приложения, контекстните менюта в страниците, контролите за мултимедийно съдържание на поддържащи Cast уебсайтове и иконата за предаване (ако е показана) в лентата с инструменти.
В случай че правилото е false, функцията <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще бъде деактивирана.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Активиране на Безопасно сърфиране за надеждни източници</translation>
<translation id="4518251772179446575">Запитване всеки път, когато сайт иска да проследява физическото местоположение на потребителите</translation>
<translation id="4519046672992331730">Активира предложенията за търсене в полето за всичко на <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не разрешава на потребителите да променят тази настройка.
В случай че я активирате, се използват предложенията за търсене.
Ако я деактивирате, те никога не се ползват.
И в двата случая потребителите не могат да променят, нито да отменят тази настройка в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако това правило е оставено незададено, настройката ще бъде активирана, но потребителят ще може да я променя.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Приложенията за Android могат да се инсталират принудително от Google Admin console посредством Google Play. Това правило няма ефект върху тях.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Име на ограничението за Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Локални за устройството профили</translation>
<translation id="4543502256674577024">Настройки за актуализиране на устройството</translation>
<translation id="4554651132977135445">Режим за обработване на правилата за потребители от GPO на ниво устройство</translation>
<translation id="4554841826517980623">Това правило контролира дали функцията на <ph name="PRODUCT_NAME" /> за споделяне на файлове в мрежата да използва <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> за откриване на мрежови дялове.
Когато правилото е True, за откриване на мрежови дялове се използва <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />.
Когато правилото е False, за откриване на мрежови дялове не се използва <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />.
Ако правилото не е зададено, стандартно е деактивирано за корпоративни управлявани потребители и е активирано за неуправлявани потребители.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Активиране на отдалеченото удостоверяване за потребителя</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL адрес на новия раздел за търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="4567137030726189378">Разрешаване на използването на инструментите за програмисти</translation>
<translation id="4578265298946081589">Без рестартиране при излизане от профил на потребител.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Ако тази настройка е активирана, хостът за отдалечен достъп сравнява името на локалния потребител (с което е свързан хостът) и това на профила в Google, регистриран като собственик на хоста (напр. „ivanpetrov“, ако хостът е собственост на профила в Google „ivanpetrov@example.com“). Хостът няма да стартира, ако името на собственика му е различно от това на локалния потребител, с когото е свързан. Добре е правилото RemoteAccessHostMatchUsername да се използва заедно с RemoteAccessHostDomain, за да се укаже също, че профилът в Google на собственика на хоста е свързан с конкретен домейн (напр. „example.com“).
Ако настройката е деактивирана или не е зададена, хостът за отдалечен достъп може да бъде свързан с всеки локален потребител.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Предоставяне на потребителите на компилация за бърза поправка</translation>
<translation id="4600786265870346112">Активиране на голям курсор</translation>
<translation id="4604931264910482931">Конфигуриране на черния списък за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение</translation>
<translation id="4617338332148204752">Пропускане на проверката на meta маркерите в <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Конфигуриране на белия списък за инсталиране на разширения</translation>
<translation id="4632343302005518762">Разрешаване на <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> да обработва посочените типове съдържание</translation>
<translation id="4632566332417930481">Забраняване на използването на инструментите за програмисти в разширения, инсталирани чрез корпоративно правило, и разрешаване на използването им в друг контекст</translation>
<translation id="4633786464238689684">Променя стандартното поведение на клавишите от най-горния ред така, че да работят като функционални.
Ако за това правило е зададено true, клавишите от най-горния ред на клавиатурата ще служат по подразбиране за функционални команди. За да действат отново като мултимедийни клавиши, трябва да се натисне клавишът „търсене“.
В случай че правилото е false или не е зададено, тези клавиши стандартно ще работят като мултимедийни и ще служат за функционални команди при задържане на „търсене“.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Имената на хостовете за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение, които да бъдат изключени от черния списък</translation>
<translation id="4650759511838826572">Деактивиране на схеми на протокол за URL адреси</translation>
<translation id="465099050592230505">URL адрес на корпоративния уеб магазин (оттеглено)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Настройките за съдържанието дават възможност да посочите как да се обработва конкретен тип съдържание (например „бисквитки“, изображения или JavaScript).</translation>
<translation id="4665897631924472251">Настройки за управление на разширенията</translation>
<translation id="4668325077104657568">Настройка по подразбиране за изображенията</translation>
<translation id="4670865688564083639">Минимум:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Позволява да зададете дали злоупотребяващите сайтове да могат да отварят нови прозорци и раздели.
Ако правилото е True, това ще е забранено за тях.
То обаче няма да се задейства, в случай че за SafeBrowsingEnabled е зададено False.
При False за това правило злоупотребяващите сайтове ще могат да отварят нови прозорци и раздели.
Ако то не е зададено, ще се използва стойността True.</translation>
<translation id="467236746355332046">Поддържани функции:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Персонализиране на списъка с образци на URL адреси, които винаги да се изобразяват от <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Ако това правило не е зададено, стандартната програма за визуализация ще се използва за всички сайтове, както е посочено от „ChromeFrameRendererSettings“.
За примерни образци вижте https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Отваряне на списък с URL адреси</translation>
<translation id="4674871290487541952">Разрешаване на несигурни алгоритми при проверката на целостта при актуализации и инсталирания на разширения</translation>
<translation id="4680936297850947973">Това правило е оттеглено във версия M68. Вместо него използвайте DefaultPopupsSetting.
За пълно обяснение вижте https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Ако това правило е активирано, сайтовете ще могат да навигират и същевременно да отварят нови прозорци/раздели.
В случай че правилото е деактивирано или не е зададено, това няма да е разрешено.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Активиране на автоматичното попълване</translation>
<translation id="4703402283970867140">Активиране на модел на интелигентно затъмняване, за да се увеличи времето до затъмняване на екрана</translation>