blob: 897bd154a90763224a2553df1a554dc17a46ef0d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="cs">
<translation id="1002439864875515590">Pokud tato zásada není nastavená nebo je nastavená na prázdný textový řetězec, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> během procesu přihlášení nezobrazí možnost automatického doplňování.
Pokud je tato zásada nastavená na textový řetězec, který představuje název domény, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> během procesu přihlášení zobrazí možnost automatického doplňování a uživatel bude moci zadat pouze uživatelské jméno bez přípony s názvem domény. Příponu s názvem domény může uživatel přepsat.
Pokud hodnota zásady není platná doména, zásada se nepoužije.</translation>
<translation id="101438888985615157">Otočit obrazovku o 180 stupňů</translation>
<translation id="1016912092715201525">Slouží ke konfiguraci kontroly výchozího prohlížeče v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> a brání uživatelům, aby tato nastavení změnili.
Pokud toto nastavení aktivujete, <ph name="PRODUCT_NAME" /> při spuštění vždy zkontroluje, zda je výchozím prohlížečem, a pokud to bude možné, automaticky se zaregistruje.
Pokud je toto nastavení deaktivováno, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude kontrolovat, zda je výchozím prohlížečem, a deaktivuje uživatelské ovládací prvky pro zapnutí této kontroly.
Pokud toto nastavení není nakonfigurováno, může uživatel v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> určit, zda jej chce nastavit jako výchozí prohlížeč a zda se má zobrazit oznámení v případě, že jím není.
Poznámka pro administrátory systému <ph name="MS_WIN_NAME" />: Aktivace tohoto nastavení bude fungovat jen na počítačích se systémem Windows 7. V případě systému Windows 8 a pozdějších verzí systému Windows je potřeba implementovat soubor s přiřazením výchozích aplikací, v němž bude prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> nastaven jako obslužný nástroj pro protokoly <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /><ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (a volitelně případně také pro protokol <ph name="FTP_PROTOCOL" /> a formáty souborů jako <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> apod.). Další informace najdete na stránce <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Správa možností napájení na přihlašovací obrazovce</translation>
<translation id="1019101089073227242">Nastavit adresář uživatelských dat</translation>
<translation id="1022361784792428773">ID rozšíření, která by uživatelé neměli instalovat (* znamená, že se černá listina týká všech rozšíření)</translation>
<translation id="102492767056134033">Nastavuje výchozí stav softwarové klávesnice na přihlašovací obrazovce.</translation>
<translation id="1027000705181149370">Určuje, zda soubory cookie pro ověření vytvořené poskytovatelem identity SAML při přihlášení mají být přeneseny do profilu uživatele.
Když je uživatel při přihlášení ověřen prostřednictvím poskytovatele identity SAML, soubory cookie vytvořené poskytovatelem identity se nejprve zapíšou do dočasného profilu. Tyto soubory cookie lze přenést do profilu uživatele k dalšímu použití stavu ověření.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, soubory cookie vytvořené poskytovatelem identity se do profilu uživatele přenesou pokaždé, když se uživatel při přihlášení ověří prostřednictvím poskytovatele identity SAML.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False nebo nastavena není, soubory cookie vytvořené poskytovatelem identity se do profilu uživatele přenesou pouze při prvním přihlášení do zařízení.
Tato zásada má vliv pouze na uživatele, jejichž doména odpovídá doméně, ve které je zařízení zaregistrováno. V případě ostatních uživatelů se soubory cookie vytvořené poskytovatelem identity do profilu uživatele přenesou pouze při prvním přihlášení do zařízení.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Při odhlášení uživatele vynutit restart zařízení</translation>
<translation id="1030120600562044329">Aktivuje anonymní odesílání údajů o využití a selháních prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> do Googlu a znemožní uživatelům toto nastavení změnit.
Pokud je toto nastavení zapnuté, anonymní údaje o využití a selhání se budou odesílat do Googlu. Pokud je vypnuté, tyto informace se do Googlu odesílat nebudou. V obou případech uživatelé nemohou toto nastavení změnit ani přepsat.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, bude jako nastavení použita volba uživatele při instalaci nebo prvním spuštění.
Tato zásada je k dispozici jen v instancích systému Windows, které jsou připojené k doméně <ph name="MS_AD_NAME" />, nebo v instancích systému Windows 10 Pro nebo Enterprise, které jsou zaregistrované ke správě zařízení.
(Pokud používáte Chrome OS, přečtěte si informace o zásadě DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Tato zásada určuje, zda funkce Sdílené síťové složky pro prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude k ověření používat protokol NTLM.
Když je tato zásada nastavena na hodnotu True, v případě potřeby se k ověření sdílených složek SMB bude používat protokol NTLM.
Když je tato zásada nastavena na hodnotu False, ověření pomocí protokolu NTLM bude pro sdílené složky SMB zapnuto.
Pokud tato zásada není nastavena, u uživatelů spravovaných organizací bude toto ověření vypnuto a u ostatních uživatelů bude zapnuto.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Před odesláním skriptu PAC z adres se schématem https:// odstraňovat citlivá data</translation>
<translation id="1044878202534415707">Nahlášení statistik hardwaru, například využití CPU/RAM.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, statistiky nebudou hlášeny.
Pokud je nastavena na hodnotu true nebo nastavena není, statistiky hlášeny budou.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Na omezenou dobu povolit zastaralé funkce platformy Web Platform</translation>
<translation id="1047128214168693844">Nepovolovat sledování fyzické polohy žádným webovým stránkám</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfiguruje jazyk používaný povinně na přihlašovací obrazovce systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Je-li nastavena tato zásada, přihlašovací obrazovka se vždy zobrazí v jazyce, který je určen první hodnotou této zásady (z důvodu kompatibility s budoucími verzemi je zásada definována jako seznam). Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na prázdný seznam, zobrazí se přihlašovací obrazovka v jazyce poslední uživatelské návštěvy. Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu, která není platným jazykem, zobrazí se přihlašovací obrazovka v záložním jazyce (aktuálně americká angličtina).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Tato zásada se projeví jen v případě, že je zásada SamlInSessionPasswordChangeEnabled nastavená na hodnotu true.
Pokud je nastavená na hodnotu true a tato zásada je nastavená například na hodnotu 14, uživatelům SAML se 14 dní předem zobrazí oznámení, že platnost jejich hesla k určitému datu vyprší.
Ihned to budou moci vyřešit tím, že provedou změnu během relace a aktualizují heslo dříve, než jeho platnost vyprší.
Tato oznámení se však zobrazí pouze v případě, že poskytovatel identity SAML do zařízení během přihlašovacího procesu SAML odesílá informace o vypršení platnosti.
Pokud tuto zásadu nastavíte na nulu, oznámení se uživatelům předem nezobrazí. Zobrazí se jim až po vypršení platnosti hesla.
Pokud je tato zásada nastavená, uživatel ji nemůže změnit ani přepsat.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Povolit vzdálené ověření identity zařízení</translation>
<translation id="1062407476771304334">Nahradit</translation>
<translation id="1079801999187584280">Zakázat používání Nástrojů pro vývojáře</translation>
<translation id="1087437665304381368">Tato zásada ovládá pouze režim pro vývojáře systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Chcete-li uživatelům zabránit v přístupu k možnostem pro vývojáře systému Android, je třeba nastavit zásadu <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Pokud je zapnuto toto nastavení, hostitel vzdálené pomoci bude spuštěn v procesu s oprávněními <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Vzdálení uživatelé tak na počítači místního uživatele budou moci provádět interakci s okny, která vyžadují zvýšená oprávnění.
Pokud je toto nastavení vypnuto nebo není nakonfigurováno, hostitel vzdálené pomoci poběží v kontextu uživatele a vzdálení uživatelé na počítači nebudou moci provádět interakci s okny, která vyžadují zvýšená oprávnění.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Výchozí poskytovatel vyhledávání</translation>
<translation id="1099282607296956954">Aktivace izolace webů u všech webů</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Tato zásada určuje seznam zdrojů (adres URL) nebo vzorů názvů hostitelů (například „*.example.com“), na které se nebudou vztahovat bezpečnostní omezení nezabezpečených zdrojů.
Cílem je umožnit organizacím nastavit seznam povolených zdrojů pro starší aplikace, do kterých nelze implementovat protokol TLS, nebo nastavit zkušební server pro vývoj interních webových stránek, aby vývojáři mohli testovat funkce, které vyžadují zabezpečené kontexty, aniž by na testovacím serveru museli implementovat protokol TLS. Tato zásada také zabrání označení zdroje jako nezabezpečeného v omniboxu.
Nastavení seznamu adres URL v této zásadě má stejný dopad jako nastavení příznaku příkazového řádku --unsafely-treat-insecure-origin-as-secure na čárkami oddělený seznam stejných adres URL. Je-li nastavena tato zásada, bude jí příznak příkazového řádku přepsán.
Pokud je nastavená zásada UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, tato zásada ji přepíše.
Další informace o bezpečných kontextech najdete na stránce https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Určuje dobu platnosti (v hodinách) mezipaměti objektů zásad skupiny. Namísto opětovného stahování objektů zásad skupiny při každém načítání zásad může systém použít objekty zásad skupiny z mezipaměti (pokud se jejich verze nezmění). Tato zásada určuje maximální dobu, po kterou je objekty zásad skupiny možné používat před opětovným stažením. Restartováním a odhlášením se mezipaměť vymaže.
Pokud tato zásada není nastavená, objekty zásad skupiny je možné používat až 25 hodin.
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu 0, je ukládání objektů zásad skupiny do mezipaměti vypnuté. Upozorňujeme, že to vede k vyššímu zatížení serveru, protože objekty zásad skupiny se při každém načítání zásad stahují znovu i v případě, že se nezměnily.</translation>
<translation id="1117462881884985156">U hostitelů v tomto seznamu prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> obejde všechny proxy servery.
Tato zásada se použije pouze v případě, že jste v zásadě „Zvolit způsob konfigurace nastavení proxy serveru“ zvolili ruční nastavení a že byla zadána zásada <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Pokud jste vybrali jiný režim nastavení zásad proxy serveru, tuto zásadu byste nastavovat neměli.
Podrobnější příklady naleznete na následující stránce:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Obslužné nástroje protokolů nastavené pomocí této zásady se nepoužívají při zpracovávání zpráv Intent systému Android.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Povolit webům žádat uživatele o udělení přístupu k připojenému zařízení USB</translation>
<translation id="1128903365609589950">Slouží ke konfiguraci adresáře, který bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat k ukládání souborů do mezipaměti na disku.
Pokud tuto zásadu nastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používat stanovený adresář bez ohledu na to, zda uživatel zadal příznak „--disk-cache-dir“. Abyste předešli ztrátě dat a jiným neočekávaným chybám, nenastavujte tuto zásadu na kořenový adresář svazku ani na adresář používaný k dalším účelům, protože obsah adresáře spravuje prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Seznam proměnných, které lze použít, naleznete na stránce https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude použit výchozí adresář mezipaměti a uživatel jej bude moci přepsat pomocí příznaku příkazového řádku „--disk-cache-dir“.</translation>
<translation id="113521240853905588">Konfiguruje jazyky, které systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> může používat jako preferované.
Pokud je tato zásada nastavena, může uživatel do seznamu preferovaných jazyků přidat jen jeden z jazyků uvedených v této zásadě. Jestliže tato zásada není nastavena nebo je nastavena na prázdný seznam, může uživatel jako preferované zadat libovolné jazyky. Pokud je tato zásada nastavena na seznam s neplatnými hodnotami, všechny neplatné hodnoty budou ignorovány. Pokud uživatel do seznamu preferovaných jazyků dříve přidal nějaké jazyky, které tato zásada nepovoluje, budou odstraněny. Pokud uživatel dříve nakonfiguroval, aby se systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazoval v jazyce, který tato zásada nepovoluje, přepne se zobrazovaný jazyk při příštím přihlášení uživatele na povolený jazyk uživatelského rozhraní. Jinak se systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> přepne na první platnou hodnotu zadanou v této zásadě, nebo na záložní národní prostředí (aktuálně en-US), pokud tato zásada obsahuje pouze neplatné hodnoty.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Určuje, která rozvržení klávesnice jsou povolena pro uživatelské návštěvy systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Pokud je tato zásada nastavená, může uživatel vybrat jen jednu z metod zadávání dat zadaných v této zásadě. Pokud tato zásada není nastavená nebo je nastavená na prázdný seznam, může uživatel vybrat všechny podporované metody zadávání. Pokud tato zásada nepovoluje aktuální metodu zadávání, bude přepnuta na rozložení hardwarové klávesnice (pokud je povoleno) nebo na první platnou položku v tomto seznamu. Všechny neplatné nebo nepodporované metody zadávání v tomto seznamu budou ignorovány.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Tato zásada je aktivní pouze v režimu pro obchody.
Určuje dobu nečinnosti před zobrazením spořiče obrazovky na přihlašovací obrazovce v režimu pro obchody.
Hodnota zásady se určuje v milisekundách.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Tato zásada ovládá parametry příkazového řádku pro Chrome z prohlížeče Internet Explorer.
Pokud není nainstalován doplněk Podpora starších prohlížečů pro Internet Explorer, tato zásada nemá žádný účinek.
Když je tato zásada ponechána nenastavená, Internet Explorer předává Chromu jako parametr příkazového řádku jen adresu URL.
Když je tato zásada nastavená na seznam řetězců, spojí se mezerami a předají se Chromu jako parametry příkazového řádku.
Pokud prvek obsahuje hodnotu ${url}, nahradí se adresou URL stránky, která se má otevřít.
Pokud žádný prvek hodnotu ${url} neobsahuje, přidá se adresa URL na konec příkazového řádku.
Proměnné prostředí se nahradí svými hodnotami. V systému Windows se zástupný symbol %ABC% nahradí hodnotou proměnné prostředí ABC.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Povolit obrázky na těchto stránkách</translation>
<translation id="1152117524387175066">Hlásí stav přepínače režimu pro vývojáře při spuštění zařízení.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, stav přepínače režimu pro vývojáře se hlásit nebude.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Povolit protokol QUIC</translation>
<translation id="1160939557934457296">Zakázat pokračování ze stránky s upozorněním Bezpečného prohlížení</translation>
<translation id="1189817621108632689">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které nemají povoleno zobrazovat obrázky.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultImageSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.
Dříve tato zásada byla omylem k dispozici na zařízeních Android, ale tato funkce v systému Android nikdy nebyla plně podporována.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Pokud je tato zásada aktivovaná, na hlavním panelu systému se v případě, že je aktivní relace a obrazovka není uzamčená, zobrazí velké červené tlačítko k odhlášení.
Pokud je tato zásada deaktivovaná nebo není nastavená, velké červené tlačítko pro odhlášení se na hlavním panelu systému nezobrazí.</translation>
<translation id="1197437816436565375">U aplikací pro Android nelze používání proxy serveru vynutit. Aplikacím pro Android je poskytnuta část nastavení proxy serveru a mohou se rozhodnout, zda tato nastavení budou respektovat. Další podrobnosti naleznete u zásady <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Frekvence odesílání informací o stavu zařízení (v milisekundách).
Není-li tato zásada nastavena, výchozí frekvence je 3 hodiny. Minimální povolená frekvence je 60 sekund.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Povolené podnikové tiskárny</translation>
<translation id="1216919699175573511">Zapnout podporu technologie Signed HTTP Exchange (SXG)</translation>
<translation id="1219695476179627719">Určuje, zda se má zařízení vrátit k verzi nastavené v zásadě <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" />, pokud je v něm již spuštěna novější verze.
Výchozí nastavení je RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Načíst konkrétní adresy URL při přihlášení do ukázky</translation>
<translation id="1223789468190631420">Stav povolení Bezpečného prohlížení pro důvěryhodné zdroje</translation>
<translation id="122899932962115297">Seznam, který určuje, jaké metody rychlého odemknutí obrazovky uzamčení může uživatel nakonfigurovat a používat.
Hodnotou je seznam řetězců. Platné jsou tyto hodnoty: „all“, „PIN“ a "FINGERPRINT". Když na seznam přidáte hodnotu „all“, uživatel bude moci použít všechny metody rychlého odemknutí, včetně těch, které budou implementovány v budoucnu. V opačném případě budou k dispozici pouze metody uvedené na seznamu.
Příklad: Chcete-li povolit všechny metody rychlého odemknutí, použijte hodnotu [„all“]. Chcete-li povolit pouze odemknutí pomocí kódu PIN, použijte hodnotu [„PIN“]. Chcete-li povolit kód PIN a otisk prstu, použijte hodnotu ["PIN", "FINGERPRINT"]. Chcete-li všechny metody rychlého odemknutí zakázat, použijte hodnotu [].
Ve výchozím nastavení nejsou pro spravovaná zařízení k dispozici žádné metody rychlého odemknutí.</translation>
<translation id="123081309365616809">Povoluje odesílání obsahu do zařízení</translation>
<translation id="1231349879329465225">Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat Rychlé převádění.
Toto nastavení platí pro všechny uživatele a všechna rozhraní v zařízení.
Aby se Rychlé převádění použilo, musí být zapnuté toto nastavení i vlastnost ONC na úrovni sítě.
Jakmile je Rychlé převádění nastaveno, zůstane aktivní, dokud nebude deaktivováno změnou této zásady.
Pokud tato zásada není nastavená nebo je nastavená na hodnotu false, Rychlé převádění se nepoužívá.
Pokud je nastavená na hodnotu true, Rychlé převádění se používá v případě, že ho bezdrátový přístupový bod podporuje.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Ovládat filtrování obsahu pro dospělé pomocí funkce SafeSites.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Nastavit výchozí adresář pro stahování</translation>
<translation id="1265053460044691532">Omezit dobu, po kterou se uživatel ověřený pomocí technologie SAML může přihlásit offline</translation>
<translation id="1290634681382861275">Ovládá různá nastavení, včetně rozhraní USB a Bluetooth, aktualizace zásad, režimu pro vývojáře a dalších.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Upozornění: Po verzi 52 (přibližně v září 2016) bude šifrovací algoritmus RC4 z prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> zcela odstraněn a tato zásada přestane fungovat.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu false, v protokolu TLS nebudou povoleny šifrovací sady RC4. Nastavením této zásady na hodnotu true je možné zajistit kompatibilitu se zastaralým serverem. Toto nastavení by však mělo být použito pouze jako dočasné nouzové opatření a server by měl být překonfigurován.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Použít skript proxy serveru ve formátu PAC</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID aplikací/rozšíření a adresy URL aktualizací, které se mají nainstalovat na pozadí</translation>
<translation id="1307454923744766368">Vzory zdrojů nebo názvů hostitelů, na které se nemají vztahovat omezení ohledně nezabezpečených zdrojů.</translation>
<translation id="1312799700549720683">Ovládá nastavení zobrazení</translation>
<translation id="131353325527891113">Zobrazit uživatelská jména na přihlašovací obrazovce</translation>
<translation id="1327466551276625742">Povolit zobrazení výzvy ke konfiguraci sítě v režimu offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">Povolit softwarovou klávesnici</translation>
<translation id="13356285923490863">Název zásady</translation>
<translation id="1347198119056266798">Podpora této zásady byla ukončena. Použijte místo ní zásady <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /><ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />. Pokud je nastavena zásada <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> nebo <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" /> (podpora ukončena), je tato zásada ignorována.
Vynutí, aby při použití Vyhledávání Google bylo vždy aktivováno Bezpečné vyhledávání, a zabrání uživatelům toto nastavení změnit. Toto nastavení také vynutí střední omezený režim na YouTube.
Pokud zapnete toto nastavení, bude ve Vyhledávání Google vždy aktivováno Bezpečné vyhledávání a na YouTube bude vždy aktivován střední omezený režim.
Pokud toto nastavení vypnete nebo nenastavíte žádnou hodnotu, Bezpečné vyhledávání ve Vyhledávání Google a omezený režim na YouTube nebudou vynucovány.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Tato zásada umožňuje slučování připojení HTTP/2 při použití certifikátů klienta. Aby připojení bylo možné sloučit, musí název hostitele potenciálního nového připojení i název hostitele existujícího připojení odpovídat alespoň jednomu ze vzorů zadaných v této zásadě. Tato zásada je seznam hostitelů ve formátu filtru URLBlacklist: „example.com“ odpovídá doméně „example.com“ a všem subdoménám (např. „sub.example.com“), „.example.net“ však odpovídá pouze doméně „example.net“.
Slučování požadavků pro různé hostitele přes připojení, která používají certifikáty klientů, může vést k problémům se zabezpečením a ochranou soukromí, protože bude u všech požadavků použita ambientní autorita i v případě, že to uživatel výslovně nepovolil. Tato zásada je dočasná a v budoucím vydání bude odstraněna. Viz https://crbug.com/855690.
Je-li tato zásada ponechána nenastavená, použije se výchozí chování, při němž slučování připojení HTTP/2, která používají certifikáty klienta, není povoleno.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Maximum:</translation>
<translation id="1354452738176731363">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, nebude po dobu přihlášení uživatele zvukový výstup v zařízení k dispozici.
Tato zásada ovlivňuje všechny typy zvukových výstupů, nejen zabudované reproduktory. Zásada zablokuje i zvukové funkce usnadnění přístupu. Pokud uživatel potřebuje čtečku obrazovky, tuto zásadu nepovolujte.
Pokud je zásada nastavená na hodnotu true nebo není nastavená, mohou uživatelé v zařízení používat všechny podporované typy zvukových výstupů.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True nebo nastavena není, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí přihlášení hosta. Přihlášení hosta v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> jsou profily, ve kterých jsou všechna okna v anonymním režimu.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> vytváření profilů hosta nepovolí.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Povolit dotazy na server Quirks pro hardwarové profily</translation>
<translation id="1363612796557848469">Tato zásada dává Asistentovi Google oprávnění k přístupu ke kontextu obrazovky a odesílání informací o něm na server.
Pokud je tato zásada zapnutá, Asistent Google bude mít povolen přístup ke kontextu obrazovky.
Pokud je tato zásada zakázaná, Asistent Google ke kontextu obrazovky přístup mít nebude.
Pokud tato zásada není nastavená, uživatelé se mohou rozhodnout, zda Asistentovi Google povolí přístup ke kontextu obrazovky, či nikoliv.</translation>
<translation id="1376119291123231789">Zapnout rozšířený režim nabíjení baterie</translation>
<translation id="1383493480903114193">Tato zásada vynucuje spuštění kódu pro sítě v procesu prohlížeče.
Tato zásada je ve výchozím nastavení vypnutá. Pokud ji zapnete, budou uživatelé po přesunutí procesu pro sítě do izolovaného prostoru vystaveni bezpečnostním rizikům.
Účelem této zásady je umožnit organizacím přejít na software třetích stran, který není závislý na propojení s rozhraními API pro sítě. Proxy servery se doporučují prostřednictvím LSP a oprav rozhraní Win32 API.
Pokud tato zásada není nastavená, kód pro sítě se může spouštět mimo proces prohlížeče v závislosti na zkouškách experimentu NetworkService.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Reference: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Povolit uživatelům spravovat nainstalované certifikáty.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Povolené podnikové tiskárny pro zařízení</translation>
<translation id="1397855852561539316">URL výchozího vyhledávače pro návrhy</translation>
<translation id="1404043648050567997">Když uživatel přejde na web, který je označen jako potenciálně škodlivý, zobrazí služba Bezpečné prohlížení stránku s upozorněním. Aktivace tohoto nastavení zabrání uživatelům pokračovat ze stránky s upozorněním na škodlivý web.
Tato zásada uživatelům znemožňuje pokračovat jen u upozornění Bezpečného prohlížení (např. malware a phishing), nikoliv u problémů souvisejících s certifikáty SSL, jako jsou neplatné nebo prošlé certifikáty.
Pokud je toto nastavení deaktivováno nebo není nakonfigurováno, uživatelé mohou po zobrazení upozornění pokračovat na nahlášený web.
Další informace o Bezpečném prohlížení najdete na stránce https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Hlásit informace o využití Linuxových aplikací</translation>
<translation id="142346659686073702">Povolit cizím uživatelům používat Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ano</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adresa (nebo adresa URL) proxy serveru</translation>
<translation id="1431272318313028342">Aktivuje v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkci Bezpečné prohlížení a brání uživatelům ve změně tohoto nastavení.
Pokud toto nastavení aktivujete, Bezpečné prohlížení bude vždy aktivní.
Pokud toto nastavení deaktivujete, Bezpečné prohlížení nebude nikdy aktivní.
Pokud toto nastavení aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé nebudou moci v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> změnit ani přepsat nastavení Povolit ochranu proti phishingu a malwaru.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, bude tato možnost aktivovaná, ale uživatelé budou moci nastavení změnit.
Další informace o Bezpečném prohlížení najdete na stránce https://developers.google.com/safe-browsing.
Tato zásada je k dispozici jen v instancích systému Windows, které jsou připojené k doméně <ph name="MS_AD_NAME" />, nebo v instancích systému Windows 10 Pro nebo Enterprise, které jsou zaregistrované ke správě zařízení.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Určuje seznam aplikací, které se tiše nainstalují na přihlašovací obrazovce bez zásahu uživatele a které nelze odinstalovat.
Všechna oprávnění požadovaná aplikacemi se implicitně bez zásahu uživatele udělí, a to včetně všech dodatečných oprávnění požadovaných budoucími verzemi aplikace.
Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany soukromí pomocí této zásady nelze instalovat rozšíření. Do zařízení se stabilní verzí se navíc nainstalují pouze aplikace uvedené na seznamu povolených, který je integrován do prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />. Položky, které tyto podmínky nesplňují, budou ignorovány.
Bude-li ze seznamu odebrána aplikace, která byla předtím nainstalována vynuceně, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ji automaticky odinstaluje.
Každá položka v seznamu zásady představuje řetězec, který obsahuje ID rozšíření a adresu URL pro aktualizaci oddělené středníkem (<ph name="SEMICOLON" />). ID rozšíření je řetězec o 32 znacích a naleznete jej například zde: <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> (v režimu pro vývojáře). Adresa URL pro aktualizaci by měla odkazovat na dokument XML manifestu aktualizace (viz <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />). Adresa URL pro aktualizaci nastavená v této zásadě slouží pouze k počáteční instalaci. Další aktualizace rozšíření budou používat adresu URL pro aktualizaci uvedenou v manifestu rozšíření.
Například <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> nainstaluje aplikaci <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> ze standardní adresy URL pro aktualizaci z Internetového obchodu Chrome. Další informace o hostování rozšíření viz <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Konfigurace sítě na úrovni zařízení</translation>
<translation id="1438739959477268107">Výchozí nastavení generování klíčů</translation>
<translation id="1454846751303307294">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL stránek, kterým není povoleno spouštět JavaScript.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultJavaScriptSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (klienti <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Podpora této zásady byla ukončena. K určení dostupnosti pluginu Flash použijte zásadu <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> a k určení, zda se mají soubory PDF otevírat v integrovaném prohlížeči souborů PDF, použijte zásadu <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" />.
Určuje seznam pluginů, které jsou v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> zakázány, a brání uživatelům toto nastavení změnit.
Zástupnými znaky „*“ a „?“ lze nahradit sekvenci libovolných znaků. Znak „*“ odpovídá libovolnému počtu libovolných znaků a znak „?“ zastupuje jeden libovolný znak (tj. odpovídá jednomu nebo žádnému znaku). Řídicí znak je „\“, pokud tedy chcete hledat skutečné znaky „*“ nebo „?“, musíte před ně vložit znak „\“.
Pokud toto nastavení aktivujete, pluginy uvedené v tomto seznamu v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou používány. Příslušné pluginy budou na stránce about:plugins označeny jako zakázané a uživatelé je nebudou moci aktivovat.
Tuto zásadu lze přepsat zásadami EnabledPlugins a DisabledPluginsExceptions.
Je-li tato zásada ponechána nenastavená, může uživatel použít libovolný plugin nainstalovaný v systému, s výjimkou pevně zakódovaných nekompatibilních, zastaralých nebo nebezpečných pluginů.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Určuje chování uživatele v multiprofilové relaci v zařízeních se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu MultiProfileUserBehaviorUnrestricted, uživatel může být v multiprofilové relaci buď primárním, nebo sekundárním uživatelem.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary, uživatel může být v multiprofilové relaci pouze primárním uživatelem.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu MultiProfileUserBehaviorNotAllowed, uživatel nemůže být součástí multiprofilové návštěvy.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud dojde ke změně ve chvíli, kdy je uživatel přihlášen k multiprofilové relaci, bude nastavení zkontrolováno u všech uživatelů v dané relaci. Pokud některý uživatel již nebude mít právo návštěvy se účastnit, bude návštěvy ukončena.
Pokud tato zásada není nastavena, bude pro uživatele spravované organizací použita výchozí hodnota „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary“ a pro uživatele, kteří nejsou spravováni, bude použita hodnota „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted“.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Spustit kliknutím</translation>
<translation id="1468307069016535757">Nastavuje výchozí stav funkce usnadnění přístupu pomocí režimu vysokého kontrastu na přihlašovací obrazovce.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude při zobrazení obrazovky přihlášení režim vysokého kontrastu aktivní.
Pokud je nastavena na hodnotu false, bude při zobrazení přihlašovací obrazovky režim vysokého kontrastu deaktivován.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji budou moci dočasně přepsat aktivací nebo deaktivací režimu vysokého kontrastu. Volba uživatele nicméně nebude trvalá a po opětovném zobrazení přihlašovací obrazovky nebo nečinnosti uživatele na přihlašovací obrazovce po dobu jedné minuty se obnoví původní nastavení.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude při prvním zobrazení obrazovky přihlášení režim vysokého kontrastu deaktivován. Uživatelé budou moci režim vysokého kontrastu kdykoli aktivovat nebo deaktivovat a zvolený stav na přihlašovací obrazovce přetrvá i u jiných uživatelů.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, jednotná plocha je povolena a aktivována automaticky (výchozí nastavení), což umožňuje rozložení aplikací přes více obrazovek. Jednotnou plochu na jednotlivých displejích může uživatel vypnout zrušením zaškrtnutí v nastavení displeje.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false nebo ponechána bez nastavení, jednotná plocha bude zakázána. V takovém případě uživatel funkci nemůže zapnout.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Zakázat optimalizaci TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">Zapnout blokování vkládání softwaru třetích stran</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Určuje, která adresa MAC (Media Access Control) se použije, když k zařízení bude připojený dok.
U některých modelů zařízení se při připojení k doku k identifikaci zařízení v síti Ethernet ve výchozím nastavení používá speciální adresa MAC pro dok. Pomocí této zásady administrátor zdroj adresy MAC používané při připojení k doku může změnit.
Pokud je vybrána možnost DeviceDockMacAddress nebo je zásada ponechána nenastavená, použije se speciální adresa MAC zařízení pro dok.
Pokud je vybrána možnost DeviceNicMacAddress použije se adresa MAC řadiče síťového rozhraní (NIC) zařízení.
Pokud je vybrána možnost DockNicMacAddress, použije se adresa MAC NIC doku.
Uživatel toto nastavení nemůže změnit.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Je-li tato zásada nastavena na hodnotu true, bude se <ph name="PRODUCT_NAME" /> připojovat k zařízením Cast na všech IP adresách, nikoliv pouze na soukromých adresách RFC1918/RFC4193.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu false, bude se <ph name="PRODUCT_NAME" /> připojovat pouze k zařízením Cast na soukromých adresách RFC1918/RFC4193.
Pokud tato zásada není nastavena, bude se <ph name="PRODUCT_NAME" /> připojovat pouze k zařízením Cast na soukromých adresách RFC1918/RFC4193 s výjimkou případů, kdy je aktivována funkce CastAllowAllIPs.
Je-li zásada EnableMediaRouter nastavena na hodnotu false, hodnoty této zásady se nijak neprojeví.</translation>
<translation id="1509692106376861764">V prohlížečích <ph name="PRODUCT_NAME" /> verze 29 a novějších byla tato zásada zrušena.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Povolit <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Umožňuje webovým stránkám sledovat fyzickou polohu uživatele</translation>
<translation id="1523774894176285446">Alternativní prohlížeč, který se má spustit pro nakonfigurované weby.</translation>
<translation id="152657506688053119">Seznam alternativních adres URL výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="1530812829012954197">Následující vzory adres URL vykreslit vždy v hostitelském prohlížeči</translation>
<translation id="1541170838458414064">Omezit velikost stránky tisku</translation>
<translation id="1553684822621013552">Je-li zásada nastavena na hodnotu true, rozšíření ARC bude uživateli povoleno (pokud bude v aktuální uživatelské relaci povolen režim dočasných profilů nebo vícenásobné přihlašování, rozšíření ARC dostupné nebude).
Pokud je toto nastavení zakázáno nebo není nakonfigurováno, firemní uživatelé rozšíření ARC nebudou moci používat.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Tato zásada určuje, zda se mají hlásit informace o rozšířeních a pluginech.
Pokud je tato zásada ponechána nenastavená nebo je nastavená na hodnotu True, údaje o rozšířeních a pluginech se shromažďují.
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu False, údaje o rozšířeních a pluginech se neshromažďují.
Tato zásada je účinná pouze v případě, že je zapnutá zásada <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> a počítač je zaregistrován pomocí zásady <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Určuje, zda je povolena funkce Kerberos. Kerberos je ověřovací protokol, který lze použít k ověření ve webových aplikacích a sdílených úložištích.
Pokud je tato zásada aktivovaná, je funkce Kerberos povolena. Účty Kerberos lze přidat pomocí zásady Konfigurovat účty Kerberos na stránce Nastavení lidí.
Pokud je tato zásada deaktivovaná nebo není nastavená, je nastavení účtů Kerberos zakázáno. Nelze přidat žádné účty Kerberos a ověření pomocí protokolu Kerberos nelze použít. Všechny existující účty Kerberos a všechna uložená hesla jsou smazány.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Přepsání zásad pro ladicí sestavení hostitele vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F plus rozšíření pro individuální atestaci</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Když je tato zásada nastavená na hodnotu False, zakazuje zařízení spouštět funkci Powerwash.
Když je nastavená na hodnotu True, spouštění funkce Powerwash zařízení povoluje.
Pokud je ponechána nenastavená, použije se výchozí nastavení False, které zařízení spuštění funkce Powerwash zakazuje.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Podpora tohoto nastavení byla ukončena, použijte namísto něj zásadu SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Povolení nebo zakázání zásady SafeBrowsingExtendedReportingEnabled je ekvivalentní k nastavení zásady SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed na hodnotu False.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu false, uživatelé nebudou moci zvolit, že se mají některé informace o systému a obsahu stránek odesílat na servery Google. Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true nebo není nakonfigurována, uživatelé budou moci odesílat část informací o systému a obsahu stránek do Bezpečného prohlížení a pomoci tak rozpoznávat nebezpečné aplikace a weby.
Další informace o Bezpečném prohlížení najdete na stránce https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Ve výchozím nastavení používat plugin <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1599424828227887013">Aktivovat izolaci webů u určených zdrojů na zařízeních Android</translation>
<translation id="1608755754295374538">Adresy URL, kterým bude udělen přístup pro záznam zvuku bez zobrazení výzvy</translation>
<translation id="1615221548356595305">Pro tyto hostitele povolit slučování připojení HTTP/2 i při použití certifikátů klienta</translation>
<translation id="1615855314789673708">Poskytuje konfiguraci diagnostického a telemetrického ovladače (DTC) wilco.
Tato zásada umožňuje poskytnout konfiguraci DTC wilco, kterou je povoleno použít v případě, že je na zařízení k dispozici DTC wilco a je zásadami povolen. Konfigurace nesmí být větší než 1 MB (1 000 000 bajtů) a musí být zakódována ve formátu JSON. Za její zpracování zodpovídá DTC wilco. Kryptografický hash se používá k ověření integrity staženého souboru.
Konfigurace se stáhne a uloží do mezipaměti. Při každé změně adresy URL nebo hodnoty hash se stáhne znovu.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Aktivovat smazání historie prohlížeče a stahování</translation>
<translation id="163200210584085447">Vzory v tomto seznamu budou porovnány s žádající adresou URL. Pokud bude nalezena shoda, bude na přihlašovacích stránkách SAML udělen přístup k zařízením pro záznam videa. Pokud shoda nalezena nebude, přístup bude automaticky odepřen. Vzory se zástupnými znaky nejsou povoleny.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Povolit plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> na těchto webech</translation>
<translation id="1645793986494086629">Schéma:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Pokud je tato zásada nastavená, ovládá typ lupy, který je zapnutý. Nastavíte-li zásadu na hodnotu Žádné, lupa se vypne.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud ji ponecháte nenastavenou, lupa bude ve výchozím nastavení vypnutá, ale uživatel ji bude moci kdykoli zapnout.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Nastavit velikost diskové mezipaměti v bajtech</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxy server</translation>
<translation id="1668836044817793277">Udává, zda má mít automaticky spouštěná terminálová aplikace s nulovým zpožděním povoleno ovládat verzi systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Tato zásada řídí, zda bude mít automaticky spouštěná terminálová aplikace s nulovým zpožděním povoleno ovládat verzi systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tím, že ve svém manifestu deklaruje klíč required_platform_version, který se použije jako předpona cílové verze u automatických aktualizací.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu true, hodnota klíče required_platform_version v manifestu automaticky spouštěné terminálové aplikace s nulovým zpožděním se použije jako předpona cílové verze automatických aktualizací.
Pokud tato zásada není nakonfigurována nebo je nastavena na hodnotu false, klíč manifestu required_platform_version je ignorován a automatické aktualizace fungují běžným způsobem.
Upozornění: Delegovat řízení verze systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na terminálovou aplikaci se nedoporučuje, neboť to zařízení může zabránit v přijímání aktualizací softwaru a kritických oprav zabezpečení. Delegování řízení verze systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> by uživatele mohlo vystavit riziku.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Podpora:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Povolit zařízení žádat o Powerwash</translation>
<translation id="1704516734140344991">Slouží ke konfiguraci dostupnosti a chování funkce aktualizace firmwaru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Jednotlivá nastavení lze zadat ve vlastnostech objektu JSON:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Pokud je nastavená na hodnotu <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, uživatelé budou moci spustit proces Powerwash a nainstalovat aktualizaci firmwaru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: Pokud je nastavená na hodnotu <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />, uživatelé budou moci spustit proces aktualizace firmwaru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />, při kterém zůstane zachován stav celého zařízení (včetně registrace do podnikové sítě), ale budou ztracena data uživatele. Tento proces aktualizace je k dispozici od verze 68.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: Určuje, jak se vynucují automatické aktualizace firmwaru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> u zranitelného firmwaru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />. U všech procesů zůstává zachován stav místního zařízení.
Pokud je tato vlastnost nastavená na hodnotu 1 nebo je ponechána nenastavená, aktualizace firmwaru TPM se nevynucují.
Pokud je nastavená na hodnotu 2, aktualizuje se firmware <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> při dalším restartu poté, co uživatel aktualizaci potvrdí.
Pokud je nastavená na hodnotu 3, aktualizuje se firmware <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> při dalším restartu.
Pokud je nastavená na hodnotu 4, aktualizuje se firmware <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> po aktualizaci, ale před přihlášením uživatele.
Tato možnost je k dispozici od verze 74.
Pokud tato zásada není nastavená, funkce aktualizace firmwaru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> nebude k dispozici.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Nastavit omezení pro načítání počáteční hodnoty variace</translation>
<translation id="1717817358640580294">Pokud tato zásada není nastavená a Chrome Cleanup nalezne nežádoucí software, může metadata o kontrole poskytnout Googlu v souladu s nastavením zásady SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup se poté uživatele zeptá, zda chce nežádoucí software odstranit. Uživatel může výsledky čištění sdílet s Googlem a pomoci tak se zjišťováním nežádoucího softwaru do budoucna. Výsledky obsahují metadata souborů, automaticky nainstalovaná rozšíření a klíče registru, jak je popsáno v dokumentu Informace o ochraně soukromí v prohlížeči Google Chrome.
Pokud je tato zásada deaktivovaná a Chrome Cleanup nalezne nežádoucí software, metadata o kontrole do Googlu nenahlásí (bez ohledu na nastavení zásady SafeBrowsingExtendedReportingEnabled). Chrome Cleanup se uživatele zeptá, zda chce nežádoucí software odstranit. Výsledky čištění nebudou nahlášeny Googlu a nebude je moci nahlásit ani uživatel.
Pokud je tato zásada aktivovaná a Chrome Cleanup nalezne nežádoucí software, může metadata o kontrole nahlásit do Googlu v souladu s nastavením zásady SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup se uživatele zeptá, zda chce nežádoucí software odstranit. Výsledky čištění budou nahlášeny Googlu a uživatel tomu nebude moci zabránit.
Tato zásada je k dispozici jen v instancích systému Windows, které jsou připojené k doméně <ph name="MS_AD_NAME" />, nebo v instancích systému Windows 10 Pro nebo Enterprise, které jsou zaregistrované ke správě zařízení.</translation>
<translation id="172374442286684480">Umožnit nastavení místních dat všem webům</translation>
<translation id="1736269219679256369">Povolit pokračování ze stránky s upozorněním protokolu SSL</translation>
<translation id="1745780278307622857">Určuje, zda prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> u souborů z důvěryhodných zdrojů může povolit stažení bez kontrol Bezpečného prohlížení.
Když je tato zásada nastavená na hodnotu False, soubory stahované z důvěryhodných zdrojů se nebudou odesílat k analýze pomocí Bezpečného prohlížení.
Když tato zásada není nastavená (nebo je nastavená na hodnotu True), stahované soubory se odesílají k analýze pomocí Bezpečného prohlížení i v případě, že pocházejí z důvěryhodného zdroje.
Tato omezení se vztahují na stahování spuštěná z obsahu webových stránek i pomocí možnosti Uložit odkaz v kontextové nabídce. Tato omezení se nevztahují na uložení či stažení aktuálně zobrazené stránky ani na uložení do souboru PDF v možnostech tisku.
Tato zásada je k dispozici jen v instancích systému Windows, které jsou připojené k doméně <ph name="MS_AD_NAME" />, nebo v instancích systému Windows 10 Pro nebo Enterprise, které jsou zaregistrované ke správě zařízení.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Nastavuje smluvní podmínky, které musí uživatel přijmout před zahájením návštěvy prostřednictvím účtu v zařízení.
Pokud je tato zásada nastavena, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> stáhne při zahájení návštěvy prostřednictvím účtu v zařízení smluvní podmínky a zobrazí je uživateli. Uživatel bude moci pokračovat v relaci, pouze pokud tyto smluvní podmínky přijme.
Není-li tato zásada nastavena, žádné smluvní podmínky se nezobrazí.
Jako hodnotu této zásady zadejte adresu URL, ze které může systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> smluvní podmínky stáhnout. Smluvní podmínky musejí být uloženy ve formátu prostého textu s typem MIME „text/plain“. Nejsou povoleny žádné značky.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokovat veškerá stahování</translation>
<translation id="1767673020408652620">Povolit doporučení aplikací ve spouštěči při prázdném vyhledávacím poli</translation>
<translation id="17719159826324007">
Když je tato zásada nastavená na hodnotu ArcSession a byl spuštěn systém Android, bude po odhlášení uživatele vynucen restart zařízení.
Když je nastavená na možnost Always (Vždy), bude restart zařízení vynucen po každém odhlášení uživatele.
Pokud je ponechána nenastavená, nemá žádný účinek a restart se po odhlášení uživatele nevynucuje. To samé platí i v případě, že je nastavená na možnost Never (Nikdy).
Tato zásada se projeví jen u nepřidružených uživatelů.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">Tato zásada také ovládá přístup k možnostem Pro vývojáře v systému Android. Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu True, uživatelé nebudou mít přístup k sekci Pro vývojáře. Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu False nebo ji nenastavíte, uživatelé budou moci možnosti Pro vývojáře otevřít tak, že v aplikaci Nastavení Android sedmkrát klepnou na číslo sestavení.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Ve výchozím nastavení vypnout tisk s kódem PIN</translation>
<translation id="1797233582739332495">Zobrazovat uživateli opakovaně výzvu s oznámením, že je vyžadován restart</translation>
<translation id="1798559516913615713">Doba platnosti mezipaměti GPO</translation>
<translation id="1803646570632580723">Seznam připnutých aplikací, které se zobrazují ve spouštěči</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokovat soubory cookie na těchto stránkách</translation>
<translation id="1810261428246410396">Povolit používání dynamického tetheringu</translation>
<translation id="1817685358399181673">Tato zásada určuje obrázek <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> pro uživatele. Zásada se nastavuje zadáním adresy URL, ze které zařízení obrázek může stáhnout, a hodnoty hash SHA-256 k ověření integrity staženého obsahu.
Tuto zásadu je třeba zadat jako řetězec ve formátu JSON, který udává adresu URL a hodnotu hash.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Použít pevně dané servery proxy</translation>
<translation id="1831495419375964631">Tato zásada je adresa URL souboru XML ve stejném formátu jako zásady <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> prohlížeče Internet Explorer. Pravidla ze souboru XML se načtou, aniž by se sdílela s prohlížečem Internet Explorer.
Když je tato zásada ponechaná nenastavená nebo není nastavená na platnou adresu URL, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> ji jako zdroj pravidel pro přepínání prohlížečů nepoužívá.
Když je tato zásada nastavená na platnou adresu URL, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> z ní stáhne seznam webů a použije pravidla, jako kdyby byla nakonfigurovaná pomocí zásady <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
Další informace o zásadách <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> prohlížeče Internet Explorer: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Hlásí hardwarové statistiky a identifikátory pro úložná zařízení.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, statistiky nebudou hlášeny.
Pokud je nastavena na hodnotu true nebo nastavena není, statistiky hlášeny budou.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Obnovovací frekvence zásad pro uživatele</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfiguruje zásady související s rychlým odemknutím.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Nastavení veřejného terminálu</translation>
<translation id="1845429996559814839">Omezit režim tisku s kódem PIN</translation>
<translation id="1847960418907100918">Udává parametry, které se použijí při dynamickém vyhledávání pomocí metody POST. Sestává z párů název–hodnota oddělených čárkou. Pokud je hodnotou parametr šablony (např. {searchTerms} v příkladu výše), bude nahrazen skutečnými údaji vyhledávacích dotazů.
Tato zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, požadavek na dynamické vyhledávání bude odeslán pomocí metody GET.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Povolit automatické přehrávání médií</translation>
<translation id="1857152770025485173">Tato zásada uživateli zabraňuje v načítání webových stránek ze zakázaných adres URL. Seznam zakázaných položek obsahuje vzory adres URL. Ty určují, které adresy URL budou zakázány.
Vzor adres URL musí být naformátován podle pokynů na stránce https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Výjimky lze zadat v zásadě pro povolené adresy URL. Počet záznamů v těchto zásadách je omezen na 1000. Všechny další záznamy budou ignorovány.
Blokování interních adres URL „chrome://*“ nedoporučujeme, protože může vést k neočekávaným chybám.
Od verze M73 můžete blokovat adresy URL „javascript://*“. Toto blokování se však vztahuje pouze na JavaScript zadaný na adresním řádku (nebo například na bookmarklety). Upozorňujeme, že na javascriptové adresy URL na stránce ani na dynamicky načítaná data se tato zásada nevztahuje. Pokud například zablokujete adresu „example.com/abc“, stránka „example.com“ bude i nadále moci načíst stránku „example.com/abc“ prostřednictvím žádosti XMLHTTPRequest.
Když tato zásada není nastavená, v prohlížeči nebude zakázána žádná adresa URL.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Upozornění: Po verzi 52 (přibližně v září 2016) bude používání záložních nižších verzí TLS z prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> odstraněno a tato zásada přestane fungovat.
Pokud metoda handshake protokolu TLS selže, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> se pokusí o připojení znovu, ale jako dočasné řešení pro případ chyby serveru HTTPS použije nižší verzi protokolu TLS. Toto nastavení konfiguruje verzi, u které se tento záložní proces zastaví. Pokud server provede vyjednávání verze správně (tj. bez přerušení spojení), toto nastavení se nepoužije. Bez ohledu na toto nastavení musí výsledné připojení odpovídat také zásadě SSLVersionMin.
Pokud tato zásada není nakonfigurována nebo je nastavena na hodnotu „tls1.2“, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> tento záložní postup neprovede. Tato zásada nedeaktivuje podporu starších verzí protokolu TLS, pouze určuje, zda se bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> snažit řešit potíže s chybně fungujícími servery, které nedokážou správně vyjednávat verze.
Pokud je třeba zajistit kompatibilitu s chybným serverem, lze nastavit hodnotu „tls1.1“. Jedná se však o nouzové řešení a server by měl být co nejrychleji opraven.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Aktivuje v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> předvídání akcí sítě a brání uživatelům ve změně tohoto nastavení.
Tato zásada ovlivňuje předběžné načítání záznamů DNS, předběžná připojení TCP a SSL a předběžné vykreslování webových stránek.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, bude předvídání akcí sítě aktivováno, ale uživatelé nastavení budou moci změnit.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Klíčová oprávnění</translation>
<translation id="186719019195685253">Akce, která bude provedena, pokud bude dosaženo limitu doby nečinnosti při provozu na síťové napájení</translation>
<translation id="187819629719252111">Umožňuje přistupovat k místním souborům v počítači tím, že aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí, aby zobrazovala dialogová okna pro výběr souboru.
Pokud toto nastavení aktivujete, uživatelé budou moci otevírat dialogová okna pro výběr souboru obvyklým způsobem.
Pokud toto nastavení deaktivujete a uživatel provede akci, po které by se mu v obvyklém případě zobrazilo dialogové okno pro výběr souboru (například import záložek, nahrávání souborů, ukládání odkazů apod.), zobrazí se mu namísto tohoto dialogového okna zpráva a prohlížeč se zachová, jako kdyby uživatel v dialogovém okně pro výběr souboru kliknul na možnost Zrušit.
Pokud toto nastavení neupravíte, uživatelé budou moci otevírat dialogová okna pro výběr souboru obvyklým způsobem.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Povolit zobrazování propagačního obsahu na celou kartu</translation>
<translation id="1888871729456797026">Token pro registraci zásad využití cloudu na počítači</translation>
<translation id="1897365952389968758">Povolit všem webům spouštět JavaScript</translation>
<translation id="1906888171268104594">Udává, zda se do Googlu hlásí metriky využití a diagnostická data včetně zpráv o selhání.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hlásit metriky využití a diagnostická data.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, bude hlášení metrik a diagnostických dat zakázáno.
Pokud tato zásada není nakonfigurována, bude hlášení metrik a diagnostických dat na nespravovaných zařízeních zakázáno a na spravovaných zařízeních bude povoleno.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Konfiguruje seznam podnikových přihlašovacích adres URL (pouze schémata HTTP a HTTPS). Na těchto adresách URL se bude pořizovat otisk hesla, který bude následně sloužit k detekci opětovného použití hesla.
Aby prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> mohl správně pořizovat otisky hesel, měly by přihlašovací stránky odpovídat pokynům na stránce https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Pokud je toto nastavení zapnuté, bude služba pro ochranu hesel na těchto adresách URL pořizovat otisk hesla pro účely detekce jeho opětovného použití.
Pokud je toto nastavení vypnuté nebo není zadané, bude služba pro ochranu hesel pořizovat otisk hesla pouze na adrese https://accounts.google.com.
Tato zásada je k dispozici jen v instancích systému Windows, které jsou připojené k doméně <ph name="MS_AD_NAME" />, nebo v instancích systému Windows 10 Pro nebo Enterprise, které jsou zaregistrované ke správě zařízení.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Pokud je tato zásada nastavená, hostitel adresu RemoteAccessHostTokenValidationUrl ověří pomocí certifikátu klienta s běžným názvem příslušného vydavatele. Chcete-li použít libovolný dostupný certifikát klienta, jako hodnotu zadejte hvězdičku (*).
Tato funkce je v současné době na straně serveru zakázaná.</translation>
<translation id="1919802376548418720">K delegování Identifikačních údajů používat zásadu KDC.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Povolit v zařízení spravovanou relaci</translation>
<translation id="1929709556673267855">Poskytuje konfigurace pro podnikové tiskárny svázané se zařízeními.
Tato zásada umožňuje poskytnout zařízením <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> konfigurace tiskáren. Má stejný formát jako slovník NativePrinters, ale obsahuje navíc povinné pole „id“ nebo „guid“ pro každou tiskárnu, která má být zařazena na seznam povolených nebo zakázaných.
Soubor nesmí být větší než 5 MB a musí být zakódován ve formátu JSON. Formát je stejný jako ve slovníku NativePrinters. Podle odhadů by se do souboru o velikosti 5 MB mělo vejít přibližně 21 000 tiskáren. Kryptografický hash se používá k ověření integrity staženého souboru.
Soubor se stáhne a uloží do mezipaměti. Při každé změně adresy URL nebo hodnoty hash se stáhne znovu.
Je-li tato zásada nastavena, stáhne <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> soubor s konfiguracemi tiskáren a zpřístupní tiskárny v souladu se zásadami <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /><ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Tato zásada nemá vliv na to, zda uživatelé mohou konfigurovat tiskárny na jednotlivých zařízeních. Je zamýšlena jako doplněk ke konfiguraci tiskáren ze strany jednotlivých uživatelů.
Tato zásada doplňuje zásadu <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Pokud tato zásada není nastavena, nebude mít zařízení žádné tiskárny a ostatní zásady <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> budou ignorovány.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Seznam povolených odpojitelných zařízení USB</translation>
<translation id="1933378685401357864">Obrázek tapety</translation>
<translation id="1956493342242507974">Umožňuje konfigurovat na přihlašovací obrazovce systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> řízení spotřeby.
Tato zásada umožňuje nakonfigurovat chování systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> v případech, kdy je zobrazena přihlašovací obrazovka a uživatel po určitou dobu neprovádí žádnou činnost. Tato zásada řídí několik nastavení. Jejich individuální sémantika a rozsahy hodnot se řídí odpovídajícími zásadami pro řízení spotřeby v rámci návštěvy. Oproti těmto zásadám platí u této zásady následující odlišnosti:
* Akce, která bude provedena při nečinnosti nebo zavření krytu, nemůže být ukončení návštěvy.
* Výchozí akce, která bude provedena při nečinnosti během provozu na síťové napájení, je vypnutí.
Pokud některá možnost nebude nakonfigurována, použije se výchozí hodnota.
Pokud tato zásada není nastavena, budou pro všechna nastavení použity výchozí hodnoty.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Aktivuje v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkci Automatické vyplňování a umožňuje uživatelům automaticky ve webových formulářích vyplňovat adresní údaje s použitím dříve uložených dat.
Pokud je toto nastavení vypnuto, automatické vyplňování nebude navrhovat ani vyplňovat adresní údaje a nebude ani ukládat další informace o adresách, které uživatel při prohlížení webu odešle.
Pokud je toto nastavení zapnuto nebo nemá žádnou hodnotu, uživatel bude moci automatické vyplňování adres ovládat v uživatelském rozhraní.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Povolit shromažďování protokolů událostí WebRTC ze služeb Google</translation>
<translation id="1964634611280150550">Anonymní režim zakázán</translation>
<translation id="1964802606569741174">Tato zásada nemá vliv na aplikaci YouTube pro Android. Chcete-li na YouTube vynutit bezpečný režim, měli byste instalaci aplikace YouTube pro Android zakázat.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Přepíše zásady u ladicích sestavení hostitele vzdáleného připojení.
Hodnota je analyzována jako slovník JSON s mapováním názvu zásady na hodnoty zásady.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Vždy spustit pluginy, které vyžadují autorizaci (zastaralé)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Datové části automatických aktualizací systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lze namísto protokolu HTTPS stahovat prostřednictvím protokolu HTTP. To umožňuje transparentní ukládání souborů stahovaných pomocí protokolu HTTP do mezipaměti.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu true, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> se bude pokoušet stahovat datové části automatických aktualizací prostřednictvím protokolu HTTP. Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu false nebo ji nenastavíte, ke stahování datových částí automatických aktualizací se bude používat protokol HTTPS.</translation>
<translation id="199764499252435679">Povolit aktualizace komponent v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1997994951395619441">Pokud toto nastavení aktivujete, bude se v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> zobrazovat lišta záložek.
Pokud toto nastavení deaktivujete, lišta záložek se uživatelům nezobrazí.
Pokud toto nastavení aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé ho v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud toto nastavení ponecháte nenastavené, mohou se uživatelé rozhodnout, zda tuto funkci budou využívat, či nikoliv.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Správa možností napájení</translation>
<translation id="2014757022750736514">Ovládá chování přihlašovací obrazovky, na níž se uživatelé přihlašují ke svým účtům. Lze nastavit, kdo se může přihlásit, jaké typy účtů jsou povoleny, jaké metody ověření se mají používat a také zadat obecná nastavení přístupnosti, metody zadávání a národního prostředí.</translation>
<translation id="201557587962247231">Frekvence nahrávání hlášení o stavu zařízení</translation>
<translation id="2017301949684549118">Adresy URL webových aplikací, které mají být instalovány na pozadí.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Další informace o schématu a formátování najdete na stránce <ph name="REFERENCE_URL" />.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Určuje interval (v ms), ve kterém budou službě správy zařízení zasílány požadavky na informace o zásadách pro uživatele.
Nastavení této zásady přepíše výchozí hodnotu 3 hodiny. Platné hodnoty pro tuto zásadu jsou v rozsahu od 1800000 (30 minut) do 86400000 (1 den). Místo hodnot mimo tento rozsah bude použita příslušná mezní hodnota. Pokud platforma podporuje oznámení o zásadách, bude interval aktualizací nastaven na 24 hodin, protože se očekává, že při změně zásad bude aktualizace vynucena automaticky prostřednictvím oznámení.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije <ph name="PRODUCT_NAME" /> výchozí hodnotu, což jsou 3 hodiny.
Upozorňujeme, že pokud platforma podporuje oznámení o zásadách, budou všechna výchozí nastavení i hodnota této zásady ignorovány a interval aktualizací bude nastaven na 24 hodin. Očekává se totiž, že při změně zásad bude aktualizace vynucena automaticky prostřednictvím oznámení.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfigurace povinného názvu domény pro klienty vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="2030905906517501646">Klíčové slovo výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="203096360153626918">Tato zásada nemá vliv na aplikace pro Android. Budou moci přejít do režimu celé obrazovky i v případě, že je tato zásada nastavena na hodnotu <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Zakázané podnikové tiskárny</translation>
<translation id="2050629715135525072">Určuje, zda uživatel připojený k hostiteli vzdáleného přístupu může přenášet soubory mezi klientem a hostitelem. Nevztahuje se na připojení pro vzdálenou pomoc, u nichž přenos souborů není podporován.
Pokud je toto nastavení vypnuté, přenos souborů nebude povolen. Pokud je toto nastavení zapnuté nebo není nastavené, přenos souborů bude povolen.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Povolit přístup k seznamu adres URL</translation>
<translation id="2061810934846663491">Konfigurace povinných názvů domény pro hostitele vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="206623763829450685">Určuje, která schémata ověření v protokolu HTTP bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> podporovat.
Zadat můžete hodnoty „basic“, „digest“, „ntlm“ a „negotiate“. Chcete-li zadat více hodnot, oddělte je čárkami.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, budou se používat všechna čtyři schémata.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokování přístupu k webům mimo obsahové balíčky</translation>
<translation id="2073552873076775140">Povolit přihlášení do prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">V případě dostupnosti použít hardwarovou akceleraci</translation>
<translation id="2077273864382355561">Prodleva vypnutí obrazovky při napájení z baterie</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfigurace minimální povolené verze Chromu v zařízení.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabilní verze</translation>
<translation id="2098658257603918882">Aktivovat odesílání dat o využití nebo selhání</translation>
<translation id="2104418465060359056">Hlášení informací o rozšířeních a pluginech</translation>
<translation id="2106627642643925514">Přepisuje výchozí režim tisku s kódem PIN. Pokud režim není k dispozici, zásada se ignoruje.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Podpora této zásady je ve verzi M72 ukončena. Použijte namísto ní zásadu CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Aktivuje dostupnost Vyhledání klepnutím v zobrazení obsahu prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Pokud toto nastavení aktivujete, Vyhledání klepnutím bude pro uživatele dostupné (uživatel jej bude moci zapnout nebo vypnout).
Pokud toto nastavení deaktivujete, Vyhledání klepnutím bude zcela vypnuté.
Pokud zásadu nenastavíte, bude se považovat za aktivované (viz popis výše).</translation>
<translation id="2113068765175018713">Omezit provozní dobu zařízení automatickým restartováním</translation>
<translation id="2116790137063002724">Tato zásada určuje, zda se mají hlásit informace, pomocí kterých lze identifikovat uživatele, jako jsou například přihlašovací údaje operačního systému, přihlašovací údaje profilu <ph name="PRODUCT_NAME" />, název profilu <ph name="PRODUCT_NAME" />, cesta profilu <ph name="PRODUCT_NAME" /> a cesta ke spustitelnému souboru <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Když je tato zásada ponechána nenastavená nebo je nastavena na hodnotu True, informace, pomocí nichž lze identifikovat uživatele, se shromažďují.
Když je tato zásada nastavena na hodnotu False, informace, pomocí nichž lze identifikovat uživatele, se neshromažďují.
Tato zásada je účinná, když je zapnuto rozšíření <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> a počítač je zaregistrován pomocí tokenu <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Povolit na těchto stránkách oznámení</translation>
<translation id="2131902621292742709">Prodleva snížení jasu obrazovky při napájení z baterie</translation>
<translation id="2134437727173969994">Povolit uzamknutí obrazovky</translation>
<translation id="2137064848866899664">Pokud je tato zásada nastavena, každý displej se při prvním připojení po změně hodnoty zásady a při každém restartu otočí do požadované orientace. Uživatelé mohou otočení displeje po přihlášení na stránce nastavení změnit, ale při příštím restartu se jejich nastavení hodnotou zásady přepíše.
Tato zásada platí pro primární i pro všechny sekundární displeje.
Pokud tato zásada není nastavena, použije se výchozí hodnota 0 a uživatel ji bude moci změnit. V tomto případě se nastavení uživatele při restartu nepřepíše.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Tato zásada umožňuje operačnímu systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obejít za účelem ověření na captive portálu jakýkoliv proxy server.
Tato zásada bude použita pouze v případě, že je proxy server nakonfigurován (například pomocí zásady, uživatelským nastavením na stránce chrome://settings nebo pomocí rozšíření).
Pokud toto nastavení povolíte, všechny stránky ověření captive portálu (tj. všechny webové stránky počínaje přihlašovací stránkou captive portálu až do doby, dokud prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> nezjistí úspěšné připojení k internetu) budou zobrazeny v samostatném okně ignorujícím všechna nastavení zásad a omezení aktuálního uživatele.
Pokud toto nastavení zakážete nebo ponecháte bez nastavení, stránky ověření captive portálu budou zobrazeny v běžné nové kartě prohlížeče s použitím nastavení proxy serveru aktuálního uživatele.</translation>
<translation id="21394354835637379">Umožňuje určit, které adresy URL smějí instalovat rozšíření, aplikace a motivy.
Počínaje prohlížečem <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 je instalace rozšíření, aplikací a uživatelských skriptů z jiných zdrojů než z Internetového obchodu Chrome náročnější. Dříve mohli uživatelé kliknout na odkaz na soubor *.crx a prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> jim po několika upozorněních nabídl možnost instalace tohoto souboru. V prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 a novějších verzích je třeba takové soubory stáhnout a přesunout na stránku s nastaveními prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />. Toto nastavení umožňuje určitým webovým adresám starší a jednodušší proces instalace.
Každá položka v tomto seznamu představuje vzor odpovídající typu rozšíření (viz stránky https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Uživatelé budou moci jednoduše instalovat položky z jakékoli adresy, která odpovídá položce v tomto seznamu. V těchto vzorech musí být povoleno umístění souboru *.crx i stránka, ze které bude zahájeno stahování (tj. zdroj odkazu).
Zásada <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> má před touto zásadou přednost. To znamená, že rozšíření uvedené v seznamu zakázaných položek se nenainstaluje ani v případě, že pochází z webu uvedeného v tomto seznamu.</translation>
<translation id="214901426630414675">Omezit oboustranný režim tisku</translation>
<translation id="2149330464730004005">Povolit barevný tisk</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfiguruje zásady pro <ph name="PRODUCT_NAME" />, což je funkce, která uživatelům umožňuje odesílat obsah karet, webů nebo plochy z počítače na vzdálené obrazovky a do vzdálených zvukových systémů.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Nefiltrovat weby s obsahem pouze pro dospělé</translation>
<translation id="2168397434410358693">Prodleva nečinnosti při napájení ze sítě</translation>
<translation id="217013996107840632">Parametry příkazového řádku pro přepnutí z alternativního prohlížeče.</translation>
<translation id="2170233653554726857">Povolení optimalizace WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Když je tato zásada nastavena, automatické zjištění časového pásma bude v závislosti na hodnotě nastavení probíhat jedním z následujících způsobů:
Je-li tato zásada nastavena na možnost TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, uživatelé budou moci automatické zjišťování časového pásma ovládat pomocí běžných ovládacích prvků na stránce chrome://settings.
Je-li tato zásada nastavena na možnost TimezoneAutomaticDetectionDisabled, ovládací prvky automatického zjišťování časového pásma na stránce chrome://settings budou deaktivovány. Automatické zjišťování časového pásma bude vždy vypnuto.
Je-li tato zásada nastavena na možnost TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, ovládací prvky časových pásem na stránce chrome://settings budou deaktivovány. Automatické zjišťování časového pásma bude vždy zapnuto. Poloha se za účelem zjištění časového pásma bude určovat pouze podle IP adresy.
Je-li tato zásada nastavena na možnost TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, ovládací prvky časových pásem na stránce chrome://settings budou deaktivovány. Automatické zjišťování časového pásma bude vždy zapnuto. Za účelem přesného určení časového pásma se vždy odešle seznam viditelných přístupových bodů Wi-Fi na server Geolocation API.
Je-li tato zásada nastavena na možnost TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, ovládací prvky časových pásem na stránce chrome://settings budou deaktivovány. Automatické zjišťování časového pásma bude vždy zapnuto. Údaje o poloze (jako jsou přístupové body Wi-Fi, dostupné vysílače mobilní sítě a informace ze systému GPS) budou za účelem přesného určení časového pásma odeslány na server.
Pokud tato zásada není nastavena, bude se chovat, jako by byla nastavena na možnost TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Pokud je nastavena zásada SystemTimezone, má před touto zásadou přednost. V tomto případě je automatické zjišťování časového pásma zcela vypnuto.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Vynutit na YouTube alespoň střední nastavení omezeného režimu</translation>
<translation id="2182291258410176649">O aktivaci zálohování a obnovení rozhoduje uživatel</translation>
<translation id="2183294522275408937">Toto nastavení udává, jak často bude na obrazovce uzamčení vyžadováno zadání hesla, aby bylo možné i nadále používat rychlé odemknutí. Při každém vstupu na obrazovku uzamčení se zkontroluje, jaká doba uplynula od posledního zadání hesla. Pokud uplynula delší doba než udává toto nastavení, funkce rychlého odemknutí nebude k dispozici. Pokud uživatel na obrazovce uzamčení zůstane a tato doba bude překročena, bude uživatel o heslo požádán, buď až zadá nesprávný kód, nebo až znovu přejde na obrazovku uzamčení (podle toho, co nastane dříve).
Je-li toto nastavení nakonfigurováno, uživatelé, kteří používají rychlé odemknutí, budou muset na obrazovce uzamčení zadávat heslo podle tohoto nastavení.
Pokud toto nastavení není nakonfigurováno, uživatelé, kteří používají rychlé odemknutí, budou na obrazovce uzamčení muset zadávat heslo každý den.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Podpora této zásady byla ve verzi M61 ukončena. Použijte namísto ní zásadu EcryptfsMigrationStrategy.
Určuje, jak se má chovat zařízení dodané s šifrováním ecryptfs, které potřebuje přejít na šifrování ext4.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu DisallowArc, budou aplikace pro Android u všech uživatelů zařízení zakázány (včetně uživatelů, kteří již šifrování ext4 mají) a žádným uživatelům nebude nabídnuta migrace ze šifrování ecryptfs na ext4.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu AllowMigration, uživatelům s domovskými adresáři šifrovanými pomocí ecryptfs bude podle potřeby nabízena migrace adresářů na šifrování ext4 (momentálně ve chvíli, kdy v zařízení bude dostupný systém Android N).
Tato zásada se netýká terminálových aplikací – ty jsou migrovány automaticky. Pokud tato zásada nebude nastavena, bude se zařízení chovat, jako kdyby byla vybrána hodnota DisallowArc.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Tato zásada byla ve verzi 68 prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> odstraněna a nahrazena zásadou <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Pokud je tato zásada aktivní nebo není nakonfigurována (výchozí nastavení), bude uživatel vyzván k udělení přístupu pro záznam videa (s výjimkou adres URL nakonfigurovaných v seznamu VideoCaptureAllowedUrls, kterým bude přístup udělen bez vyzvání).
Pokud je tato zásada deaktivována, uživateli se výzva nikdy nezobrazí a záznam videa bude k dispozici pouze u adres URL uvedených na seznamu VideoCaptureAllowedUrls.
Tato zásada ovlivňuje kromě integrované webové kamery i všechny ostatní vstupy videa.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfigurace seznamu povolených hostitelů zasílání nativních zpráv</translation>
<translation id="2204753382813641270">Řídit automatické skrývání poličky</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametry adresy URL vyhledávání používající metodu POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Když je tato zásada povolena, rozšíření nainstalovaná podnikovými zásadami mohou používat rozhraní Enterprise Hardware Platform API.
Pokud zásada povolena není nebo není nastavena, rozšíření uvedené rozhraní API používat nemohou.
Zásada platí také pro rozšíření komponent, jako je rozšíření Hangout Services.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Výchozí nastavení oznámení</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importování historie procházení z výchozího prohlížeče při prvním spuštění</translation>
<translation id="2236488539271255289">Nepovolovat nastavení místních dat žádným webům</translation>
<translation id="2240879329269430151">Umožňuje nastavit, zda mohou webové stránky zobrazovat vyskakovací okna. Zobrazování vyskakovacích oken lze buď povolit pro všechny weby, nebo je pro všechny weby zakázat.
Není-li zásada nastavena, bude použita zásada BlockPopups a uživatelé ji budou moci změnit.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Aktivací tohoto nastavení zabráníte webovým stránkám v přístupu ke grafickému procesoru (GPU). Webové stránky nebudou mít přístup k rozhraní WebGL API a pluginy nebudou moci využít rozhraní Pepper 3D API.
Pokud toto nastavení deaktivujete, umožníte webovým stránkám využívat rozhraní WebGL API a pluginům umožníte využívat rozhraní Pepper 3D API. Výchozí nastavení prohlížeče však mohou k použití těchto rozhraní API i nadále vyžadovat předání argumentů příkazového řádku.
Pokud je zásada HardwareAccelerationModeEnabled nastavená na hodnotu false, zásada Disable3DAPIs se ignoruje a chová se, jak kdyby byla nastavená na hodnotu true.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Povolit uživatelům vzdáleného přístupu přenos souborů do/z hostitele</translation>
<translation id="2265214338421787313">Pomocí této zásady může správce zadat, že stránka při odstraňování z paměti může zobrazovat vyskakovací okna.
Když je tato zásada nastavená na Zapnuto, stránky při odstraňování z paměti mohou zobrazovat vyskakovací okna.
Když je tato zásada nastavená na Vypnuto nebo není nastavená, stránky nemají povoleno zobrazovat při odstraňování z paměti vyskakovací okna podle specifikace (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
V Chromu 82 tato zásada bude odstraněna.
Viz https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288.</translation>
<translation id="2269319728625047531">Zapnout zobrazení souhlasu se synchronizací při přihlašování</translation>
<translation id="2274864612594831715">Tato zásada konfiguruje aktivaci virtuální klávesnice jako vstupního zařízení v systému Chrome OS. Tuto zásadu nemohou uživatelé přepsat.
Pokud je zásada nastavena na hodnotu True, bude softwarová virtuální klávesnice vždy povolena.
Pokud je nastavena na hodnotu False, bude softwarová virtuální klávesnice vždy zakázána.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat. Uživatelé však nadále budou moci povolit a zakázat softwarovou klávesnici usnadnění, která má přednost před virtuální klávesnicí ovládanou touto zásadou. Ovládání softwarové klávesnice usnadnění naleznete pod zásadou |VirtualKeyboardEnabled|.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, softwarová klávesnice bude ve výchozím nastavení zakázána, ale uživatelé ji budou moci kdykoli povolit. O zobrazování klávesnice může být rozhodováno rovněž na základě heuristických pravidel.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> může k opravení pravopisných chyb použít webovou službu společnosti Google. Je-li toto nastavení zapnuto, služba je používána neustále. Je-li nastavení vypnuto, služba není používána nikdy.
Kontrolu pravopisu lze nicméně provést pomocí staženého slovníku. Tato zásada se vztahuje pouze na používání internetových služeb.
Pokud toto nastavení není nakonfigurováno, uživatelé mohou zvolit, zda službu pro kontrolu pravopisu chtějí použít či nikoli.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Přehrávání videí v aplikacích Android není bráno v potaz ani v případě, že je tato zásada nastavena na hodnotu <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Zadat seznam aktivovaných pluginů</translation>
<translation id="2303795211377219696">Povolit automatické vyplňování pro platební karty</translation>
<translation id="2309390639296060546">Výchozí nastavení geolokace</translation>
<translation id="2327252517317514801">Definování domén, kterým je povolen přístup ke službám G Suite</translation>
<translation id="2356878440219553005">Určuje zásadu řízení spotřeby pro režim nabíjení baterie.
Umožňuje dynamicky ovládat nabíjení baterie tak, aby se minimalizovalo její opotřebení a prodloužila její životnost.
Pokud je vybrán vlastní režim nabíjení baterie, musí být zadány zásady DeviceBatteryChargeCustomStartCharging a DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Pokud je tato zásada nastavená, režim nabíjení baterie se použije v případě, že je na zařízení podporován.
Pokud je tato zásada ponechána nenastavená a zásada je na zařízení podporována, použije se standardní režim nabíjení baterie a uživatel ho nebude moci změnit.
Poznámka: Pokud je zadána zásada <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" />, přepíše tuto zásadu.</translation>
<translation id="237494535617297575">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které mají povoleno nastavovat upozornění.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultNotificationsSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Povolit uzamčení obrazovky při probuzení</translation>
<translation id="2411817661175306360">Ochrana hesla – upozornění je vypnuté</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokovat upozornění na těchto stránkách</translation>
<translation id="2418507228189425036">Deaktivuje ukládání historie procházení v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> a brání uživatelům, aby toto nastavení změnili.
Pokud je toto nastavení deaktivováno, historie procházení nebude ukládána. Toto nastavení také deaktivuje synchronizaci karet.
Pokud je toto nastavení deaktivováno nebo není nakonfigurováno, historie procházení bude ukládána.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Aktivuje v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkci Dynamický režim a brání uživatelům ve změně tohoto nastavení.
Pokud toto nastavení aktivujete, bude Dynamický režim prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> aktivní.
Pokud toto nastavení deaktivujete, bude Dynamický režim prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> deaktivován.
Pokud tuto zásadu aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé je nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud toto nastavení ponecháte nenastavené, uživatelé se budou moci rozhodnout, zda tuto funkci chtějí používat.
Z prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> verze 29 a novějších verzí bylo toto nastavení odebráno.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Tato zásada určuje, zda má uživatel v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolenou funkci sdílených síťových složek.
Pokud tato zásada není nakonfigurována nebo je nastavena na hodnotu True, uživatelé sdílené síťové složky budou moci používat.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False, uživatelé sdílené síťové složky nebudou moci používat.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Umožňuje hlášení zásadních událostí během instalace aplikací pro Android do Googlu. Události se zaznamenávají pouze pro aplikace, jejichž instalace byla spuštěna prostřednictvím zásady.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, budou se události protokolovat.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false nebo není nastavena, události se protokolovat nebudou.</translation>
<translation id="244317009688098048">Bude aktivována nouzová klávesová zkratka pro automatické přihlašování.
Pokud tato zásada není nastavena nebo má hodnotu True a místní účet v zařízení je nakonfigurován na automatické přihlašování s nulovou prodlevou, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bude sledovat klávesovou zkratku Ctrl+Alt+S, pomocí které bude možné obejít automatické přihlášení a zobrazit přihlašovací obrazovku.
Pokud má tato zásada hodnotu False, automatické přihlašování s nulovou prodlevou (je-li nastaveno) nelze obejít.</translation>
<translation id="2454228136871844693">Optimalizovat pro stabilitu.</translation>
<translation id="2463034609187171371">Povolit v TLS šifrovací sady DHE</translation>
<translation id="2463365186486772703">Jazyk aplikace</translation>
<translation id="2466131534462628618">Ověření captive portálu ignoruje proxy server</translation>
<translation id="2471748297300970300">Pokud je tato zásada vypnutá, brání zobrazování bezpečnostních upozornění při spuštění Chromu s potenciálně nebezpečnými příznaky příkazového řádku.
Pokud je zapnutá nebo není nastavená, při spuštění Chromu s některými příznaky příkazového řádku se zobrazují bezpečnostní upozornění.
V systému Windows je tato zásada dostupná pouze v instancích, které jsou připojené k doméně <ph name="MS_AD_NAME" />, nebo v instancích systému Windows 10 Pro nebo Enterprise, které jsou zaregistrované ke správě zařízení.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Zasílání nativních zpráv</translation>
<translation id="2483146640187052324">Předvídat síťové akce u všech síťových připojení</translation>
<translation id="2484208301968418871">Tato zásada ovládá použití filtru SafeSites pro adresy URL.
Tento filtr pomocí rozhraní Google Safe Search API klasifikuje adresy URL, zda mají pornografický charakter.
Když tato zásada není nakonfigurována nebo je nastavena na možnost „Nefiltrovat weby s obsahem pouze pro dospělé“, weby se nefiltrují.
Když je tato zásada nastavená na možnost „Filtrovat weby nejvyšší úrovně s obsahem pouze pro dospělé“, weby klasifikované jako pornografické budou odfiltrovány.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Deaktivuje vynucování požadavků zásad Certificate Transparency pro uvedené adresy URL.
Tato zásada povolí použití certifikátů pro názvy hostitelů v uvedených adresách URL bez zveřejnění prostřednictvím Certificate Transparency. Bude tak možné používat certifikáty, které by jinak byly považovány za nedůvěryhodné, protože nebyly zveřejněny. Bude však obtížnější odhalit zneužití certifikátů těchto hostitelů.
Vzor adres URL musí být naformátován podle pokynů na stránce https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Protože jsou však certifikáty pro určitý název hostitele platné bez ohledu na schéma, port nebo cestu, uvažuje se z adresy URL pouze část s názvem hostitele. V názvu hostitele nejsou podporovány zástupné znaky.
Pokud tato zásada není nastavena, každý certifikát, u kterého je vyžadováno zveřejnění prostřednictvím Certificate Transparency, ale který není zveřejněn v souladu se zásadou Certificate Transparency, bude považován za nedůvěryhodný.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Povolit zobrazení výzvy ke konfiguraci sítě v režimu offline.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu Pravda, v zařízení je nakonfigurován místní účet s automatickým přihlašováním bez prodlevy a zařízení není připojeno k internetu, zobrazí systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> výzvu ke konfiguraci sítě.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu Nepravda, namísto výzvy ke konfiguraci sítě se zobrazí chybová zpráva.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Vždy poličku automaticky skrýt</translation>
<translation id="2514328368635166290">Určuje adresu URL ikony výchozího poskytovatele vyhledávání.
Zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, nezobrazí se žádná ikona poskytovatele vyhledávání.
Zásada bude dodržována pouze v případě, že je aktivní zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Aktivuje tisk v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabrání uživatelům toto nastavení změnit.
Pokud je toto nastavení aktivní nebo není nakonfigurované, uživatelé mohou tisknout.
Pokud je toto nastavení deaktivované, uživatelé nemohou tisknout z prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />. Tisk je deaktivován v nabídce Nástroje, rozšířeních, aplikacích JavaScript apod. I nadále lze tisknout pomocí pluginů, které při tisku prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> obcházejí. Kontextová nabídka některých aplikací Flash například obsahuje možnost tisku, na kterou se tato zásada nevztahuje.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Povolit přehrávání zvuku</translation>
<translation id="2521581787935130926">Zobrazovat na liště záložek zástupce aplikací</translation>
<translation id="2529659024053332711">Umožňuje nastavit možnosti spouštění.
Pokud vyberete možnost Otevřít stránku Nová karta, otevře se při spuštění prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> stránka Nová karta.
Pokud vyberete možnost Obnovit poslední relaci, otevřou se adresy URL, které byly otevřené při posledním ukončení prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />, a návštěvy prohlížeče se obnoví ve stavu, v jakém jste ji opustili.
Výběrem této možnosti deaktivujete některá nastavení, která jsou závislá na relacích nebo provádějí akce při zavření prohlížeče (například smazání údajů o prohlížení při ukončení nebo omezení souborů cookie pouze na relaci).
Pokud vyberete možnost Otevřít seznam adres, otevřou se při spuštění prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> adresy uvedené v seznamu Adresy URL otevírané při spuštění.
Pokud toto nastavení aktivujete, uživatelé ho v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> nemohou změnit ani přepsat.
Pokud toto nastavení deaktivujete, je to stejné, jako kdybyste ho nenastavili. Uživatelé ho v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> budou moci změnit.
Tato zásada je k dispozici jen v instancích systému Windows, které jsou připojené k doméně <ph name="MS_AD_NAME" />, nebo v instancích systému Windows 10 Pro nebo Enterprise, které jsou zaregistrované ke správě zařízení.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfigurace seznamu aplikací a rozšíření, jejichž instalace je vynucena</translation>
<translation id="253135976343875019">Prodleva upozornění na nečinnost při napájení ze sítě</translation>
<translation id="2536525645274582300">O povolení služeb určování polohy Google rozhoduje uživatel</translation>
<translation id="254653220329944566">Aktivuje cloudové hlášení prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2548572254685798999">Hlášení informací Bezpečného prohlížení</translation>
<translation id="2550593661567988768">Pouze jednostranný tisk</translation>
<translation id="2552966063069741410">Časové pásmo</translation>
<translation id="2562339630163277285">Určuje adresu URL vyhledávače, který bude použit k získání výsledků dynamického vyhledávání. Adresa URL by měla obsahovat řetězec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />. Tento řetězec bude během dotazování nahrazen textem, který do daného okamžiku zadal uživatel.
Tato zásada je volitelná. Pokud ji nenastavíte, výsledky dynamického vyhledávání se nebudou zobrazovat.
Adresu URL Googlu pro výsledky dynamického vyhledávání lze zadat takto: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zakáže rozhraní Bluetooth a uživatel jej nebude moci povolit.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True nebo je ponechána nenastavená, uživatel bude moci rozhraní Bluetooth povolit či zakázat dle svého uvážení.
Pokud je tato zásada nastavena, uživatel ji nemůže změnit ani přepsat.
Když Bluetooth povolujete, změny se projeví až poté, co se uživatel odhlásí a znovu přihlásí (když Bluetooth zakazujete, toto není potřeba).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Aktivuje nebo deaktivuje datovou kompresi na proxy serveru a zabrání uživatelům toto nastavení změnit.
Pokud tuto zásadu aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé je nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud zásadu nenastavíte, bude na uživatelích, aby zvolili, zda funkci datové komprese proxy serveru chtějí nebo nechtějí použít.</translation>
<translation id="257788512393330403">Heslo je třeba zadat každých šest hodin</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Tato zásada platí pro přihlašovací obrazovku. Prostudujte si také zásadu <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />, která platí pro uživatelskou relaci.
Pokud tuto zásadu povolíte, každý ze zdrojů uvedených v seznamu odděleném čárkami se bude spouštět ve vlastním procesu. Budou izolovány i zdroje uvedené pomocí subdomén – např. pokud zadáte web https://example.com/, bude v rámci něj izolována i subdoména https://foo.example.com/.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenakonfigurovanou, použije se pro přihlašovací obrazovku výchozí nastavení platformy týkající se izolace webů.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Nastavit <ph name="PRODUCT_NAME" /> jako výchozí prohlížeč</translation>
<translation id="2592091433672667839">Doba nečinnosti před zobrazením spořiče obrazovky na přihlašovací obrazovce v režimu pro obchody</translation>
<translation id="2592162121850992309">Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu true nebo ponechána nenastavená, bude hardwarová akcelerace povolena (pokud se určitá funkce GPU nenachází na seznamu zakázaných položek).
Pokud je zásada nastavená na hodnotu false, hardwarová akcelerace bude zakázána.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Udává, zda je povolen protokol NTLMv2.
Všechny verze serverů Samba a Windows z poslední doby protokol NTLMv2 podporují. Jeho zakázání snižuje bezpečnost ověřování a měli byste k němu přistupovat jen v případě, že potřebujete zajistit zpětnou kompatibilitu.
Pokud tato zásada není nastavena, použije se výchozí nastavení true a protokol NTLMv2 bude povolen.</translation>
<translation id="26023406105317310">Nakonfigurovat účty Kerberos</translation>
<translation id="2604182581880595781">Konfigurace zásad souvisejících se sdílenými síťovými složkami.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Počkat na první aktivitu uživatele</translation>
<translation id="262740370354162807">Povolí odesílání dokumentů do služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Poskytuje konfigurace pro podnikové tiskárny.
Tato zásada umožňuje poskytnout zařízením <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> konfigurace tiskáren. Má stejný formát jako slovník NativePrinters, ale obsahuje navíc povinné pole „id“ nebo „guid“ pro každou tiskárnu, která má být zařazena na seznam povolených nebo zakázaných.
Soubor nesmí být větší než 5 MB a musí být zakódován ve formátu JSON. Podle odhadů by se do souboru o velikosti 5 MB mělo vejít přibližně 21 000 tiskáren. Kryptografický hash se používá k ověření integrity staženého souboru.
Soubor se stáhne a uloží do mezipaměti. Při každé změně adresy URL nebo hodnoty hash se stáhne znovu.
Je-li tato zásada nastavena, stáhne <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> soubor s konfiguracemi tiskáren a zpřístupní tiskárny v souladu se zásadami <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /><ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Tato zásada nemá vliv na to, zda uživatelé mohou konfigurovat tiskárny na jednotlivých zařízeních. Je zamýšlena jako doplněk ke konfiguraci tiskáren ze strany jednotlivých uživatelů.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Aktivovat hlasovou odezvu</translation>
<translation id="2646290749315461919">Umožňuje nastavit, zda mohou webové stránky sledovat fyzickou polohu uživatele. Sledování fyzické polohy uživatelů lze nakonfigurovat tak, že bude ve výchozím nastavení povoleno nebo zakázáno. Také lze nastavit, že se při každém pokusu webových stránek o sledování fyzické polohy uživateli zobrazí výzva.
Není-li zásada nastavena, bude použita zásada AskGeolocation a uživatel ji bude moci změnit.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Povolit nebo zakázat úpravy záložek</translation>
<translation id="2649896281375932517">Nechat rozhodnout uživatele</translation>
<translation id="2650049181907741121">Akce při zavření víka</translation>
<translation id="2655233147335439767">Určuje adresu URL vyhledávače, který bude použit při výchozím vyhledávání. Adresa URL by měla obsahovat řetězec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, který bude během dotazování nahrazen vyhledávacími dotazy uživatele.
Adresu URL Googlu pro vyhledávání lze zadat takto: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Tato možnost bude respektována, pouze pokud je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled, a v tomto případě musí být nastavena.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Je-li toto nastavení aktivováno, uživatelé budou moci ve svých zařízeních nastavit synchronizaci zpráv SMS mezi telefonem a Chromebookem. Upozorňujeme, že pokud je tato zásada povolena, uživatelé se k této funkci musejí výslovně přihlásit dokončením procesu nastavení. Po dokončení nastavení budou moci uživatelé odesílat a přijímat zprávy SMS v Chromebooku.
Je-li toto nastavení deaktivováno, uživatelé nebudou moci nastavit synchronizaci SMS.
Pokud tato zásada není nastavena, ve výchozím nastavení je pro spravované uživatele zakázána a pro nespravované uživatele povolena.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nikdy nepoužívat proxy server</translation>
<translation id="2672012807430078509">Ovládací prvky, které povolují protokol NTLM jako ověřovací protokol pro připojená úložiště SMB</translation>
<translation id="267596348720209223">Určuje kódování znaků podporovaná poskytovatelem vyhledávání. Kódování jsou názvy stránek kódů, například UTF-8, GB2312 nebo ISO-8859-1. Budou vyzkoušena v uvedeném pořadí.
Tato zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, použije se výchozí kódování UTF-8.
Zásada bude dodržována pouze v případě, že je aktivní zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="268577405881275241">Aktivace funkce datové komprese proxy serveru</translation>
<translation id="2693108589792503178">Konfiguruje adresu URL pro změnu hesla.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Aktivace zadokované lupy</translation>
<translation id="2706708761587205154">Povolit pouze tisk s kódem PIN</translation>
<translation id="2710534340210290498">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, uživatelé nebudou moci uzamknout obrazovku (k dispozici bude pouze odhlášení od uživatelské relace). Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true nebo není nastavena, uživatelé ověření pomocí hesla budou moci obrazovku uzamknout.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Zakázat aplikacím ARC používání certifikátů systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="2742843273354638707">Skryje ze stránky Nová karta a ze spouštěče aplikací systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aplikaci Internetový obchod Chrome a odkaz na zápatí.
Je-li zásada nastavena na hodnotu True, budou ikony skryty.
Pokud je zásada nastavena na hodnotu False nebo nastavena není, budou ikony viditelné.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registrace obslužných nástrojů protokolů</translation>
<translation id="2746016768603629042">Podpora této zásady bude ukončena, používejte prosím zásadu DefaultJavaScriptSetting.
Pomocí této zásady lze v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> zakázat jazyk JavaScript.
Pokud je toto nastavení deaktivováno, webové stránky nemohou spouštět kód JavaScript a uživatel nemůže toto nastavení změnit.
Pokud je toto nastavení aktivováno nebo není nastaveno na konkrétní hodnotu, webové stránky mohou spouštět kód JavaScript, ale uživatel může toto nastavení změnit.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Omezit rozsah místních portů UDP používaných rozhraním WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typy rozšíření nebo aplikací, které mohou být nainstalovány</translation>
<translation id="2758084448533744848">Udává časové pásmo, jehož použití se má v zařízení vynutit. Když je tato zásada nastavená, uživatelé na zařízení zadané časové pásmo nemohou přepsat. Pokud zadáte neplatnou hodnotu, bude zásada aktivována s použitím hodnoty „GMT“. Pokud zadáte prázdný řetězec, bude tato zásada ignorována.
Pokud tato zásada není použita, bude se i nadále používat časové pásmo, které je aktuálně aktivní, ale uživatelé jej budou moci změnit.
V nových zařízeních je časové pásmo nastaveno na americký tichomořský čas („US/Pacific“).
Formát hodnot odpovídá názvům časových pásem v databázi IANA Time Zone Database (viz https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database). Název většiny časových pásem má tvar kontinent/velké_město nebo oceán/velké_město.
Nastavením této zásady zcela deaktivujete automatické rozpoznávání časového pásma podle polohy zařízení. Také tím přepíšete zásadu SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Řízení chování uživatele v multiprofilové relaci</translation>
<translation id="2761483219396643566">Prodleva upozornění na nečinnost při napájení z baterie</translation>
<translation id="2762164719979766599">Určuje seznam místních účtů v zařízení, které se zobrazují na přihlašovací obrazovce.
Každá položka v seznamu uvádí identifikátor, který se používá k internímu rozlišení různých místních účtů v zařízení.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfigurovat povinný název domény pro hostitele vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="2783078941107212091">Povolit doporučení aplikací ve spouštěči při prázdném stavu vyhledávacího pole.
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu true, mohou se ve vyhledávání v prázdném stavu zobrazovat doporučení aplikací.
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu false, doporučení aplikací se ve vyhledávání v prázdném stavu zobrazovat nebudou.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, jako výchozí nastavení se na spravovaných zařízeních použije hodnota False.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Hlásit informace o stavu systému Android</translation>
<translation id="2799297758492717491">Povolit automatické přehrávání médií zahrnutých v seznamu vzorů povolených adres URL</translation>
<translation id="2801155097555584385">Nastavit vlastní úroveň nabití baterie pro zahájení nabíjení v procentech</translation>
<translation id="2801230735743888564">Povolit uživatelům hrát hru s dinosaurem, když je zařízení offline.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, uživatelé nemohou hrát hru s dinosaurem, když je zařízení offline. Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, uživatelé hru s dinosaurem hrát mohou. Pokud tato zásada není nastavena, v zaregistrovaném systému Chrome OS uživatelé hru s dinosaurem hrát nemohou, ale za všech jiných okolností ji hrát mohou.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Umožňuje ovládat, zda mají uživatelé přístup k jiným než podnikovým tiskárnám.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True nebo není nastavena, budou uživatelé moci přidat a nakonfigurovat své vlastní nativní tiskárny a tisknout na nich.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, uživatelé nebudou moci přidat a nakonfigurovat své vlastní nativní tiskárny. Nebudou moci ani tisknout na dříve nakonfigurovaných nativních tiskárnách.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Povolit všem webům zobrazovat vyskakovací okna</translation>
<translation id="2808013382476173118">Povolí použití synchronizačních serverů a serverů STUN, když se vzdálení klienti pokouší připojit k tomuto počítači.
Pokud je toto nastavení aktivováno, mohou vzdálení klienti tento počítač objevit a připojit se k němu i v případě, že jsou odděleni bránou firewall.
Pokud je toto nastavení deaktivováno a odchozí připojení UDP jsou filtrována bránou firewall, lze se k tomuto počítači připojit pouze z klientských počítačů v místní síti.
Pokud tato zásada není nastavena, bude nastavení aktivováno.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Tato zásada určuje časové rámce, v nichž zařízení se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nemá povoleno automaticky kontrolovat dostupnost aktualizací.
Když je tato zásada nastavená na neprázdný seznam časových intervalů:
Zařízení během zadaných časových intervalů nebudou moci automaticky kontrolovat dostupnost aktualizací. Tato zásada vzhledem k možným bezpečnostním problémům nebude mít vliv na zařízení, která vyžadují vrácení na starší verzi nebo v nichž je nižší než minimální verze systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Nebude také blokovat kontroly dostupnosti aktualizací, o které požádají uživatelé nebo administrátoři.
Když tato zásada není nastavená nebo neobsahuje žádné časové intervaly:
Tato zásada nebude blokovat automatické kontroly dostupnosti aktualizací, mohou je však blokovat jiné zásady. Tato funkce je aktivovaná jen na zařízeních Chrome, která jsou nakonfigurována jako automaticky spouštěné terminály. Ostatní zařízení touto zásadou omezena nebudou.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Umístění v registru systému Windows pro klienty <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Povolit anonymní režim</translation>
<translation id="2836621397261130126">Určuje, zda se při rozhodování o delegování lístků <ph name="KERBEROS" /> respektuje schválení pomocí zásady KDC.
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu true, ověření přes HTTP respektuje schválení pomocí zásady KDC, tj. Chrome deleguje identifikační údaje jen v případě, že KDC u lístku služby nastaví <ph name="OK_AS_DELEGATE" />. Další informace najdete na stránce https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. Služba by také měla odpovídat zásadě AuthNegotiateDelegateWhitelist.
Pokud tato zásada není nastavená nebo je nastavená na hodnotu false, zásada KDC se na podporovaných platformách ignoruje a respektuje se jen zásada AuthNegotiateDelegateWhitelist.
V systémech Windows se zásada KDC vždy respektuje.</translation>
<translation id="283695852388224413">Pokud je tato zásada nastavená, vynucuje se maximální nakonfigurovaná délka kódu PIN. Hodnota 0 nebo menší znamená, že maximální délka není stanovena a uživatel může nastavit libovolně dlouhý PIN. Pokud je toto nastavení menší než <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" />, ale větší než 0, maximální délka je stejná jako minimální délka.
Pokud tato zásada není nastavená, maximální délka se nevynucuje.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Zakázat migraci dat a rozšíření ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Nastavení sdílených síťových složek</translation>
<translation id="2840269525054388612">Určuje, které tiskárny uživatel může používat.
Tato zásada se použije, jen pokud je v zásadě <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> vybrána možnost <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Je-li tato zásada použita, bude mít uživatel k dispozici pouze tiskárny, jejichž ID se shodují s hodnotami v této zásadě. ID musejí odpovídat polím „id“ a „guid“ v souboru, který je uveden v zásadě <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Určuje seznam povolených vzorů adres URL, na nichž bude vždy povoleno automatické přehrávání.
Pokud je povoleno automatické přehrávání, mohou se videa v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> přehrávat automaticky (bez souhlasu uživatele), včetně zvuku.
Platné jsou tyto specifikace vzorů adres URL:
– [*.]domain.tld (odpovídá doméně domain.tld a všem subdoménám),
– hostitel (odpovídá přesnému názvu hostitele),
– schéma://hostitel:port (jsou podporována schémata http a https),
– schéma://[*.]doména.tld:port (jsou podporována schémata http a https),
– file://cesta (cesta musí být absolutní a musí začínat lomítkem),
– a.b.c.d (odpovídá přesné adrese IPv4),
– [a:b:c:d:e:f:g:h] (odpovídá přesné adrese IPv6).
Je-li zásada AutoplayAllowed nastavena na hodnotu True, nemá tato zásada žádný účinek.
Je-li zásada AutoplayAllowed nastavena na hodnotu False, u všech vzorů adres URL nastavených v této zásadě bude přehrávání přesto povoleno.
Pokud je prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> spuštěn a tato zásada se změní, použije se nové nastavení pouze na nově otevřené karty. Některé karty proto mohou nadále vykazovat předchozí chování.</translation>
<translation id="284288632677954003">Adresa URL nebo soubor XML s adresami URL, které by nikdy neměly způsobit přepnutí prohlížeče.</translation>
<translation id="285480231336205327">Aktivovat vysoce kontrastní režim</translation>
<translation id="2854919890879212089">Způsobí, že bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> v Náhledu tisku jako výchozí výběr používat výchozí tiskárnu systému (namísto naposledy použité tiskárny).
Pokud toto nastavení zakážete nebo nenastavíte žádnou hodnotu, bude Náhled tisku jako výchozí cíl používat naposledy použitou tiskárnu.
Pokud aktivujete toto nastavení, bude Náhled tisku jako výchozí cíl používat výchozí tiskárnu systému.</translation>
<translation id="285627849510728211">Nastavení denní konfigurace rozšířeného režimu nabíjení baterie</translation>
<translation id="2856674246949497058">Pokud je verze operačního systému novější než cílová verze, vrátit se zpět k cílové verzi a zachovat ji. Během tohoto procesu spustit Powerwash.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Vypnout</translation>
<translation id="2873651257716068683">Přepíše výchozí velikost stránky tisku. Pokud velikost stránky není k dispozici, zásada bude ignorována.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Poznámka ohledně zařízení se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, která podporují aplikace pro Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Deaktivovat vyhledání záznamů CNAME při vyjednávání ověření protokolu Kerberos</translation>
<translation id="2890645751406497668">Automaticky těmto webům udělit oprávnění připojit se k zařízením USB daného dodavatele s danými ID produktu.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Omezí oboustranný režim tisku. Pokud zásada nebude nastavena nebo bude nastavena jako prázdná, bude to považováno za žádné omezení.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Odesílat systémové protokoly na server správy</translation>
<translation id="2899002520262095963">Aplikace Android mohou používat konfigurace sítě a certifikáty CA nastavené pomocí této zásady, ale nemají přístup k některým možnostem konfigurace.</translation>
<translation id="290002216614278247">Umožňuje uzamknout relaci uživatele na základě času klienta nebo denní kvóty použití.
Údaj |time_window_limit| udává denní časové okno, v němž by návštěvy uživatele měla být uzamknuta. Pro každý den v týdnu podporujeme jen jedno pravidlo, pole |entries| proto může obsahovat 0 až 7 prvků. |starts_at| a |ends_at| jsou začátek a konec časového okna. Když je hodnota |ends_at| menší než |starts_at|, znamená to, že časové okno |time_limit_window| končí následující den. |last_updated_millis| je časové razítko UTC poslední aktualizace tohoto záznamu. Odesílá se jako textový řetězec, protože do celočíselné hodnoty by se časové razítko nevešlo.
Údaj |time_usage_limit| udává denní kvótu použití zařízení. Po jejím dosažení se návštěvy uživatele uzamkne. Je k dispozici vlastnost pro každý den v týdnu, která by měla být nastavena jen v případě, že pro daný den existuje aktivní kvóta. |usage_quota_mins| udává, jak dlouho je spravované zařízení během dne možné používat, a |reset_at| udává, kdy se kvóta použití obnoví. Výchozí hodnotou |reset_at| je půlnoc ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| je časové razítko UTC poslední aktualizace tohoto záznamu. Odesílá se jako textový řetězec, protože do celočíselné hodnoty by se časové razítko nevešlo.
|overrides| umožňuje dočasně deaktivovat jedno nebo více předchozích pravidel.
* Pokud není aktivní time_window_limit ani time_usage_limit, je možné zařízení zamknout pomocí hodnoty |LOCK|.
* |LOCK| uživatelskou relaci dočasně uzamkne do začátku příštího období time_window_limit nebo time_usage_limit.
* |UNLOCK| odemkne uživatelskou relaci uzamknutou pomocí údaje time_window_limit nebo time_usage_limit.
|created_time_millis| je časové razítko UTC vytvoření přepisu. Odesílá se jako textový řetězec, protože do celočíselné hodnoty by se časové razítko nevešlo. Používá se ke zjištění, zda se tento přepis má nadále používat. Pokud aktuálně aktivní funkce časového omezení (limit doby používání nebo časové okno) začala platit po vytvoření přepisu, neměl by se přepis projevit. Přepis by se neměl použít ani v případě, že byl vytvořen před poslední změnou aktivních hodnot time_window_limit nebo time_usage_window.
Přepisů lze odeslat několik. Použije se nejnovější platná položka.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Povolit bezpečnostní upozornění pro příznaky příkazového řádku</translation>
<translation id="2905984450136807296">Doba platnosti mezipaměti ověřovacích údajů</translation>
<translation id="2906874737073861391">Seznam rozšíření AppPack</translation>
<translation id="2907992746861405243">Určuje, které tiskárny ze zásady <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> budou uživatelům dostupné.
Stanovuje, která zásada přístupu se použije pro hromadnou konfiguraci tiskáren. Je-li vybrána možnost <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, budou zobrazeny všechny tiskárny. Je-li vybrána možnost <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, bude zakázán přístup k tiskárnám uvedeným v zásadě <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />. Je-li vybrána možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, bude možné vybrat pouze tiskárny uvedené v zásadě <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" />.
Pokud tato zásada není nastavena, předpokládá se použití možnosti <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maximální počet současných připojení k proxy serveru</translation>
<translation id="2952347049958405264">Omezení:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Podpora této zásady byla ve verzi 36 prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> ukončena.
Určuje, zda má být povoleno rozšíření certifikátů svázaných s doménami.
Toto nastavení se používá k aktivaci rozšíření certifikátů TLS svázaných s doménami pro účely testování. Toto experimentální nastavení bude v budoucnu odebráno.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Nedovolit žádnému webu požadovat přístup k zařízením Bluetooth pomocí rozhraní Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Typ účtu pro ověření protokolu <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959469725686993410">Při určování časového pásma na server vždy odeslat přístupové body Wi-Fi</translation>
<translation id="2959898425599642200">Pravidla vynechání proxy serveru</translation>
<translation id="2960128438010718932">Plán zavádění nové aktualizace po etapách</translation>
<translation id="2960691910306063964">Aktivovat nebo deaktivovat ověřování bez kódu PIN u hostitelů vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="2976002782221275500">Udává dobu nečinnosti uživatele, po které bude při napájení z baterie snížen jas obrazovky.
Pokud je tato zásada nastavena hodnotu větší než nula, jedná se o dobu, po kterou musí uživatel zůstat v nečinnosti, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sníží jas obrazovku.
Pokud je tato zásada nastavena na nulovou hodnotu, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jas obrazovky při nečinnosti uživatele nesníží.
Není-li tato zásada nastavena, bude použita výchozí doba.
Hodnotu zásady zadávejte v milisekundách. Maximální hodnota je stejná jako prodleva vypnutí obrazovky (pokud je nastavena) a prodleva režimu spánku.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Tato zásada již není podporována a v budoucnu bude odebrána.
Tato zásada poskytuje záložní hodnotu pro konkrétnější zásady <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> a <ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />. Pokud je tato zásada nastavená, její hodnota se použije, jestliže není nastavená odpovídající konkrétnější zásada.
Pokud tato zásada nastavena není, chování konkrétnějších zásad nebude ovlivněno.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Povolit rozšíření ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Ovládat používání rozhraní Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2990018289267778247">Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu true, v nabídce hlavního panelu systému se vždy zobrazí možnosti usnadnění přístupu.
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu false, možnosti usnadnění přístupu se v nabídce hlavního panelu systému nikdy nezobrazí.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud tato zásada není nastavená, možnosti usnadnění přístupu se v nabídce hlavního panelu systému nezobrazí, ale uživatelé jejich zobrazení mohou aktivovat na stránce Nastavení.
Při aktivaci funkcí usnadnění přístupu (jiným způsobem, například klávesovou kombinací) se možnosti usnadnění přístupu v nabídce hlavního panelu systému zobrazí vždy.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Nakonfiguruje v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> adresu URL výchozí domovské stránky a zabrání uživatelům, aby toto nastavení změnili.
Domovská stránka je stránka, která se otevírá tlačítkem Domovská stránka. Stránky, které se otevírají po spuštění, jsou určeny zásadami RestoreOnStartup.
Typ domovské stránky může být nastaven na adresu URL, kterou zde zadáte, nebo na stránku Nová karta. Pokud zvolíte stránku Nová karta, tato zásada se nebude uplatňovat.
Pokud toto nastavení aktivujete, uživatelé v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit adresu URL domovské stránky. Jako domovskou stránku však stále budou moci nastavit stránku Nová karta.
Pokud tuto zásadu nenastavíte a není nastavená ani zásada HomepageIsNewTabPage, uživatelé si budou moci zvolit vlastní domovskou stránku.
Adresa URL musí mít standardní schéma, např. http://example.com nebo https://example.com.
Tato zásada je k dispozici jen v instancích systému Windows, které jsou připojené k doméně <ph name="MS_AD_NAME" />, nebo v instancích systému Windows 10 Pro nebo Enterprise, které jsou zaregistrované ke správě zařízení.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Seznam povolených aplikací k přidávání poznámek na obrazovku uzamčení v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3021562480854470924">Počet povolených milníků pro vrácení zpět (rollback)</translation>
<translation id="3023572080620427845">Adresa URL souboru XML, v němž jsou uvedeny adresy URL, které se mají načítat v alternativním prohlížeči.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Povolit hlášení o metrikách</translation>
<translation id="3033660238345063904">Zde můžete zadat adresu URL proxy serveru.
Tato zásada se použije pouze v případě, že jste v zásadě „Zvolit způsob konfigurace nastavení proxy serveru“ zvolili ruční nastavení a že byla zadána zásada <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Pokud jste vybrali jiný režim nastavení zásad proxy serveru, tuto zásadu byste nastavovat neměli.
Další možnosti a podrobné příklady naleznete na následující stránce:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Umožňuje nastavit, zda mohou webové stránky spouštět JavaScript. Spouštění JavaScriptu lze buď povolit pro všechny weby, nebo naopak pro všechny weby zakázat.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se zásada AllowJavaScript a uživatelé ji budou moci změnit.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Po ukončení prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> nechat aplikace na pozadí spuštěné</translation>
<translation id="3046192273793919231">Odesílat na server správy síťové pakety ke sledování stavu online</translation>
<translation id="3047732214002457234">Určuje, jak nástroj Chrome Cleanup hlásí data do Googlu</translation>
<translation id="304775240152542058">Tato zásada určuje parametry příkazového řádku, které se mají použít při spouštění alternativního prohlížeče.
Když je tato zásada ponechána nenastavená, pomocí parametrů příkazového řádku se předává pouze adresa URL.
Když je tato zásada nastavená na seznam řetězců, každý řetězec se do alternativního prohlížeče předá jako samostatný parametr příkazového řádku. V systému Windows jsou jednotlivé parametry odděleny mezerami. V systémech Mac OS X a Linux může parametr obsahovat mezery a přesto být považován za jeden parametr.
Pokud prvek obsahuje hodnotu ${url}, nahradí se adresou URL stránky, která se má otevřít.
Pokud žádný prvek hodnotu ${url} neobsahuje, přidá se adresa URL na konec příkazového řádku.
Proměnné prostředí se nahradí hodnotami. V systému Windows se zástupný symbol %ABC% nahradí hodnotou proměnné prostředí ABC. V systémech Mac OS X a Linux, se zástupný symbol ${ABC} nahradí hodnotou proměnné prostředí ABC.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Pokud je tato zásada nastavena a adresa URL pro vyhledávání navržená v omniboxu obsahuje tento parametr v řetězci dotazu nebo v identifikátoru fragmentu, jako návrh budou namísto samotné adresy URL zobrazeny vyhledávací dotazy a poskytovatel vyhledávání.
Tato zásada je volitelná. Pokud není nastavena, nebudou prováděna žádná nahrazení vyhledávacích dotazů.
Tato zásada je zohledňována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Tato zásada povoluje uživatelům funkce WebDriver přepsat zásady, které by mohly narušovat operace této funkce.
V současné době tato zásada deaktivuje zásady SitePerProcess a IsolateOrigins.
Pokud je tato zásada povolena, funkce WebDriver bude moci přepsat nekompatibilní zásady.
Pokud je tato zásada zakázána nebo není nakonfigurována, funkce WebDriver nebude moci přepsat nekompatibilní zásady.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Umožňuje vypnout v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> optimalizaci WPAD (Web Proxy Auto-Discovery).
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu false, je optimalizace WPAD zakázána, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> proto bude na servery WPAD založené na DNS čekat déle. Pokud tato zásada není nastavena, je optimalizace WPAD povolena.
Nezávisle na tom, zda je tato zásada nastavena nebo jak je nastavena, uživatelé nastavení optimalizace WPAD nemohou změnit.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Spořič obrazovky, který bude použit na přihlašovací obrazovce v režimu pro obchody</translation>
<translation id="3072847235228302527">Nastavit smluvní podmínky pro účet v zařízení</translation>
<translation id="3077183141551274418">Povolí nebo zakáže životní cykly karet</translation>
<translation id="3079417254871857650">Určuje akci, která se má podniknout v případě, že byl domovský adresář uživatele vytvořen se šifrováním ecryptfs.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu „DisallowArc“, uživatel nebude moci používat aplikace pro Android a neprovede se žádná migrace ze šifrování ecryptfs na šifrování ext4. Pokud domovský adresář šifrování ext4 již používá, spouštění aplikací pro Android zakázáno nebude.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu „Migrate“, domovské adresáře se šifrováním ecryptfs se při přihlášení automaticky převedou na šifrování ext4, aniž by byl uživatel požádán o souhlas.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu „Wipe“, domovské adresáře se šifrováním ecryptfs se při přihlášení smažou a namísto nich se vytvoří nové domovské adresáře se šifrováním ext4. Upozornění: Při této operaci budou odstraněna místní data uživatele.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu „MinimalMigrate“, domovské adresáře se šifrováním ecryptfs se při přihlášení smažou a namísto nich se vytvoří nové domovské adresáře se šifrováním ext4. Systém se však pokusí zachovat přihlašovací tokeny, aby se uživatel nemusel znovu přihlašovat. Upozornění: Při této operaci budou odstraněna místní data uživatele.
Pokud tuto zásadu nastavíte na možnost, která již není podporována („AskUser“ nebo „AskForEcryptfsArcUsers“), bude se tato zásada chovat stejně, jako kdybyste vybrali možnost „Migrate“.
Tato zásada se nevztahuje na uživatele veřejných terminálů. Pokud tato zásada nebude nastavena, bude se zařízení chovat, jako kdyby byla vybrána hodnota DisallowArc.</translation>
<translation id="3086995894968271156">Nakonfigurujte přijímač Cast ve službě <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které mají povoleno zobrazovat obrázky.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultImageSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.
Dříve tato zásada byla omylem k dispozici na zařízeních Android, ale tato funkce v systému Android nikdy nebyla plně podporována.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Nabíjet baterie zařízení, která jsou primárně připojená k externímu zdroji napájení.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Seznam aktivovaných pluginů</translation>
<translation id="3101501961102569744">Zvolit způsob konfigurace nastavení proxy serveru</translation>
<translation id="3101709781009526431">Datum a čas</translation>
<translation id="3114411414586006215">Tato zásada určuje seznam webů, které nikdy nezpůsobí přepnutí prohlížeče.
Položky lze do tohoto seznamu přidat také pomocí zásady <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Pokud tato zásada není nastavená, nepřidají se do seznamu žádné weby.
Pokud je tato zásada nastavená, každá položka se považuje za pravidlo, podobně jako v případě zásady <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. Logika je však opačná: při shodě s pravidlem se alternativní prohlížeč neotevře.
Na rozdíl od zásady <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> fungují pravidla oběma směry, tj. když je přítomen a zapnutý doplněk prohlížeče Internet Explorer, tato zásada také určuje, zda má <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> tyto adresy URL otevírat v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Upozornění: Po verzi 57 (přibližně v březnu 2017) bude šifrovací algoritmus DHE z prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> zcela odstraněn a tato zásada přestane fungovat.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu false, v protokolu TLS nebudou povoleny šifrovací sady DHE. Nastavením této zásady na hodnotu true je možné šifrovací sady DHE povolit a zajistit tak kompatibilitu se zastaralým serverem. Toto nastavení by však mělo být použito pouze jako dočasné nouzové opatření a server by měl být překonfigurován.
Doporučujeme migrovat servery na šifrovací sady ECDHE. Pokud nejsou k dispozici, měla by být aktivována šifrovací sada s výměnou klíčů RSA.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Pokud je tato zásada deaktivovaná, zakazuje nástroji Chrome Cleanup vyhledávat v systému nežádoucí software a čistit jej. Ruční spuštění nástroje Chrome Cleanup ze stránky chrome://settings/cleanup je zakázáno.
Pokud je tato zásada aktivovaná nebo není nastavená, bude Chrome Cleanup v systému pravidelně vyhledávat nežádoucí software, a pokud nějaký najde, zeptá se uživatele, zda jej chce odstranit. Ruční spuštění nástroje Chrome Cleanup ze stránky chrome://settings je povoleno.
Tato zásada je k dispozici jen v instancích systému Windows, které jsou připojené k doméně <ph name="MS_AD_NAME" />, nebo v instancích systému Windows 10 Pro nebo Enterprise, které jsou zaregistrované ke správě zařízení.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Zapnutí a automatické aktivování jednotné plochy ve výchozím nastavení</translation>
<translation id="3159375329008977062">Uživatel může exportovat a importovat kontejnery Crostini prostřednictvím uživatelského rozhraní</translation>
<translation id="3165808775394012744">Tyto zásady zde jsou zahrnuty, aby je bylo možné snadno odstranit.</translation>
<translation id="316778957754360075">V prohlížečích <ph name="PRODUCT_NAME" /> verze 29 a novějších bylo toto nastavení zrušeno. Doporučený způsob, jak nastavit sbírky rozšíření nebo aplikací hostovaných organizací, je zahrnout web hostující balíčky CRX do seznamu ExtensionInstallSources a na webovou stránku umístit přímé odkazy pro stažení balíčků. Spouštěč pro danou webovou stránku lze vytvořit pomocí zásady ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Zásady související s ověřením Kerberos.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Šablona názvu hostitelské sítě zařízení</translation>
<translation id="3172512016079904926">Umožňuje instalaci hostitelů zasílání nativních zpráv na úrovni uživatele.
Pokud je toto nastavení povoleno, <ph name="PRODUCT_NAME" /> povoluje použití hostitelů zasílání nativních zpráv nainstalovaných na úrovni uživatele.
Pokud je toto nastavení zakázáno, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používat pouze hostitele zasílání nativních zpráv nainstalované na úrovni systému.
Pokud toto nastavení ponecháte nenastavené, povolí prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> použití hostitelů zasílání nativních zpráv nastavených na úrovni uživatele.</translation>
<translation id="3177802893484440532">U místních kotev důvěry vyžadovat kontroly OCSP/CRL</translation>
<translation id="3185009703220253572">od verze <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Aplikace Android k podnikovým klíčům nemají přístup. Tato zásada na ně nemá vliv.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Při prvním spuštění maximalizovat první okno prohlížeče</translation>
<translation id="3211426942294667684">Nastavení přihlášení do prohlížeče</translation>
<translation id="3214164532079860003">Je-li tato zásada aktivovaná, vynucuje import domovské stránky z aktuálního výchozího prohlížeče.
Je-li deaktivovaná, k importu domovské stránky nedojde.
Není-li nastavena, může se uživatelům zobrazit výzva, zda chtějí domovskou stránku importovat, nebo může import probíhat automaticky.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Anonymní režim dostupný</translation>
<translation id="3220624000494482595">Je-li terminálová aplikace aplikace Android, nebude mít nad verzí systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kontrolu ani v případě, že je tato zásada nastavena na hodnotu <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Vzory adres URL, ze kterých je možné instalovat rozšíření, aplikace a uživatelské skripty</translation>
<translation id="3240609035816615922">Zásada přístupu ke konfiguraci tiskáren.</translation>
<translation id="3240655340884151271">Adresa MAC síťové karty vestavěné v doku</translation>
<translation id="3243309373265599239">Udává dobu nečinnosti uživatele, po které bude při napájení ze sítě snížen jas obrazovky.
Pokud je tato zásada nastavena hodnotu větší než nula, jedná se o dobu, po kterou musí uživatel zůstat v nečinnosti, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sníží jas obrazovku.
Pokud je tato zásada nastavena na nulovou hodnotu, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jas obrazovky při nečinnosti uživatele nesníží.
Není-li tato zásada nastavena, bude použita výchozí doba.
Hodnotu zásady zadávejte v milisekundách. Maximální hodnota je stejná jako prodleva vypnutí obrazovky (pokud je nastavena) a prodleva režimu spánku.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Konfiguruje zásady přepínání mezi prohlížeči.
Nakonfigurované weby se automaticky otevřou v jiném prohlížeči než <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kódování výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="3273221114520206906">Výchozí nastavení JavaScriptu</translation>
<translation id="3284094172359247914">Ovládat používání rozhraní WebUSB API</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kanál verzí</translation>
<translation id="3292147213643666827">Umožňuje prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> fungovat jako proxy server mezi službou <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> a staršími tiskárnami připojenými k počítači.
Pokud je toto nastavení aktivované nebo není nakonfigurované, mohou uživatelé proxy server pro tisk z cloudu aktivovat ověřením pomocí účtu Google.
Pokud je toto nastavení deaktivováno, uživatelé proxy server nebudou moci aktivovat a počítač nebude moci sdílet připojené tiskárny se službou <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Zapne stránku na adrese chrome://password-change, na které mohou uživatelé SAML měnit svá hesla SAML během relace. Zajišťuje se tím, aby heslo SAML a heslo na obrazovce uzamčení zařízení byla synchronizována.
Tato zásada také povoluje oznámení, která uživatele SAML upozorňují na brzké vypršení platnosti hesel SAML. Uživatelé tak tuto záležitost mohou ihned vyřešit tím, že heslo během relace změní.
Tato oznámení se však zobrazí pouze v případě, že poskytovatel identity SAML do zařízení během přihlašovacího procesu SAML odesílá informace o vypršení platnosti.
Pokud je tato zásada nastavená, uživatel ji nemůže změnit ani přepsat.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které mají povoleno generovat klíče. Vzory adres URL uvedené v zásadě KeygenBlockedForUrls tyto výjimky přepíšou.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultKeygenSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="332771718998993005">Určuje název uváděný jako cíl služby <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Je-li tato zásada nastavena na neprázdný řetězec, bude jako název cíle služby <ph name="PRODUCT_NAME" /> použit příslušný řetězec. V opačném případě bude jako název cíle použit název zařízení. Pokud tato zásada není nastavena, bude jako název cíle použit název zařízení a vlastník zařízení (nebo uživatel z domény, která zařízení spravuje) jej bude moci změnit. Název smí mít maximálně 24 znaků.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které mohou nastavovat soubory cookie.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultCookiesSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.
Podívejte se také na zásady CookiesBlockedForUrls a CookiesSessionOnlyForUrls. Vzory adres URL v těchto třech zásadách navzájem nesmějí být v konfliktu – není dáno, která zásada má přednost.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Nastavuje jedno nebo více doporučených národních prostředí pro spravovanou relaci, což uživatelům usnadňuje výběr některého z nich.
Před zahájením spravované návštěvy může uživatel zvolit národní prostředí a rozložení klávesnice. Ve výchozím nastavení jsou všechna národní prostředí podporovaná systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uvedena v abecedním pořadí. Pomocí této zásady můžete přesunout sadu doporučených národních prostředí na začátek seznamu.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, bude předvybráno aktuální národní prostředí uživatelského rozhraní.
Pokud je tato zásada nastavena, budou doporučená národní prostředí přesunuta na začátek seznamu a vizuálně odlišena od ostatních. Doporučená národní prostředí budou uvedena v pořadí, ve kterém jsou uvedena v nastavení zásady. První doporučené národní prostředí bude předvybráno.
Pokud nastavíte více než jedno doporučené národní prostředí, předpokládá se, že si z nich uživatel bude chtít vybrat. Při zahájení spravované návštěvy bude uživateli výrazným způsobem nabídnuta možnost výběru. Jinak se předpokládá, že většina uživatelů bude chtít použít předvybrané národní prostředí. V takovém případě bude uživateli při zahájení spravované návštěvy výběr národního prostředí a rozložení nabídnut méně výrazným způsobem.
Pokud je tato zásada nastavena a je aktivováno automatické přihlašování (viz zásady |DeviceLocalAccountAutoLoginId| a |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automaticky zahájená spravovaná návštěvy použije první doporučené národní prostředí a nejoblíbenější rozložení klávesnice, které mu odpovídá.
Jako předvybrané rozložení klávesnice se vždy použije nejoblíbenější rozložení odpovídajících předvybranému národnímu prostředí.
Tuto zásadu lze nastavit pouze jako doporučenou. Zásada slouží k přesunutí několika doporučených národních prostředí na začátek seznamu. Uživatelé však pro svou relaci mohou vždy zvolit kterékoliv z národních prostředí, která systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> podporuje.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Používat ve výchozím nastavení hostitelský prohlížeč</translation>
<translation id="3384115339826100753">Zapne zásadu řízení spotřeby Peak Shift.
Peak Shift je zásada řízení spotřeby, která minimalizuje odběr proudu ze sítě během denních špiček. Pro každý pracovní den lze nastavit čas zahájení a konce režimu napájení Peak Shift. V tuto dobu bude počítač napájen z baterie i v případě, že bude připojen k napájení ze sítě (dokud bude baterie nabitá nad zadanou hranici). Po zadaném čase ukončení bude počítač používat napájení ze sítě, ale nebude se nabíjet baterie. Do běžného režimu s napájením ze sítě a nabíjením baterie přejde počítač po zadaném čase zahájení nabíjení.
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu true a jsou nastavené zásady DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold a DevicePowerPeakShiftDayConfig, bude funkce napájení Peak Shift vždy zapnutá (jestliže je na zařízení podporována).
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu false, bude funkce napájení Peak Shift vždy vypnutá.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, funkce napájení Peak Shift bude ve výchozím nastavení vypnutá a uživatel ji nebude moci zapnout.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Pokud tato zásada není nakonfigurovaná, používá <ph name="PRODUCT_NAME" /> výchozí minimální verzi, což je TLS 1.0.
Jinak lze zásadu nastavit na jednu z těchto hodnot: tls1, tls1.1 nebo tls1.2. Je-li nastavena, nebude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat verze protokolů SSL a TLS nižší, než je uvedená verze. Nerozpoznané hodnoty budou ignorovány.</translation>
<translation id="34160070798637152">Ovládá konfiguraci sítě na úrovni zařízení.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True nebo není nastavena, povolí systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> přihlášení hosta. Přihlášení hosta jsou anonymní uživatelské návštěvy a nevyžadují heslo.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> spuštění relací hosta nepovolí.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Vynutí minimální nastavení omezeného režimu na YouTube a znemožní uživatelům vybrat méně omezený režim.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu Přísný, bude na YouTube vždy aktivní přísný omezený režim.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu Střední, uživatel na YouTube bude moci vybrat pouze střední nebo přísný omezený režim, ale nebude moci omezený režim deaktivovat.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu Vypnuto nebo není nastavena žádná hodnota, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> na YouTube omezený režim vynucovat nebude. Omezený režim však může být vynucován externími zásadami, například zásadami služby YouTube.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Aktivovat předvídání akcí sítě</translation>
<translation id="3432863169147125747">Ovládá nastavení tisku.</translation>
<translation id="3434932177006334880">Toto nastavení se do verze Chrome 42 jmenovalo EnableWebBasedSignin a ve verzi Chrome 43 bude podpora zcela ukončena.
Toto nastavení je užitečné zákazníkům z firem, které používají řešení SSO, jež dosud není kompatibilní s novým okamžitým přihlašováním.
Pokud toto nastavení aktivujete, použije se staré webové přihlašování.
Pokud toto nastavení deaktivujete nebo ho ponecháte nenastavené, ve výchozím nastavení se použije nové okamžité přihlašování. Uživatelé mohou staré webové přihlašování aktivovat prostřednictvím příznaku příkazového řádku --enable-web-based-signin.
Až bude okamžité přihlašování podporovat všechny přihlašovací procesy SSO, toto experimentální nastavení bude odstraněno.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Povolit uživateli spravovat připojení VPN</translation>
<translation id="3459509316159669723">Tisk</translation>
<translation id="3460784402832014830">Určuje adresu URL, kterou výchozí vyhledávač použije na stránce nové karty.
Tato zásada je nepovinná. Pokud ji nenastavíte, žádná stránka nové karty se nezobrazí.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Hlásit stav napájení</translation>
<translation id="346731943813722404">Určuje, zda mají prodlevy systému správy napájení a limit délky relací začít běžet až poté, co je v relaci zaznamenána první aktivita uživatele.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, prodlevy systému správy napájení a limit délky návštěvy začnou běžet až poté, co je v relaci zaznamenána první aktivita uživatele.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False nebo je ponechána nenastavená, prodlevy správy obsahu a limit délky návštěvy začnou běžet ihned po zahájení návštěvy.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Při odhlášení smazat uživatelská data</translation>
<translation id="3480961938508521469">Úplně baterii nabít standardní rychlostí.</translation>
<translation id="348495353354674884">Aktivovat virtuální klávesnici</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Pokud je tato zásada nastavena, pokusí se <ph name="PRODUCT_NAME" /> zaregistrovat a použít pro všechny profily přidružené zásady použití cloudu.
Hodnotou této zásady je registrační token, který lze získat v administrátorské konzoli Google.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Pokud je toto nastavení zapnuto, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uživatelům může ukládat hesla a poskytovat je automaticky při dalším přihlášení na web.
Pokud je toto nastavení vypnuto, uživatelé nová hesla ukládat nemohou, ale i nadále mohou používat hesla, která byla uložena v minulosti.
Pokud je tato zásada zapnutá nebo vypnutá, uživatelé ji v <ph name="PRODUCT_NAME" /> nemohou změnit ani přepsat. Pokud tato zásada není nastavená, ukládání hesel je povoleno (ale uživatel jej může vypnout).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Správce hesel</translation>
<translation id="3500732098526756068">Umožňuje ovládat spouštění upozornění ohledně ochrany hesla. Upozornění ohledně ochrany hesla se uživatelům zobrazí, pokud své chráněné heslo použijí na potenciálně podezřelých webech.
Pomocí zásad PasswordProtectionLoginURLs a PasswordProtectionChangePasswordURL můžete nakonfigurovat, která hesla mají být chráněna.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu PasswordProtectionWarningOff, upozornění ohledně ochrany hesla se zobrazovat nebude.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse, zobrazí se upozornění ohledně ochrany hesla, když uživatel použije chráněné heslo na webu, který není uveden na seznamu povolených.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse, zobrazí se upozornění ohledně ochrany hesla, když uživatel použije chráněné heslo na phishingovém webu.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, bude služba pro ochranu hesel chránit pouze hesla Google, ale uživatel toto nastavení bude moci změnit.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Povolit všechny oboustranné režimy</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfigurace ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Udává adresu URL vyhledávače, který se používá pro vyhledávání na základě obrázků. Požadavky na vyhledávání budou odesílány pomocí metody GET. Pokud je nastavena zásada DefaultSearchProviderImageURLPostParams, požadavky na vyhledávání na základě obrázků budou namísto toho využívat metodu POST.
Tato zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, nebude použito žádné vyhledávání podle obrázku.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="350797926066071931">Aktivovat Překladač</translation>
<translation id="3513655665999652754">Server Quirks poskytuje konfigurační soubory pro konkrétní hardware, například profily ICC displejů pro úpravu kalibrace monitoru.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu false, zařízení se nepokusí kontaktovat server Quirks za účelem stažení konfiguračních souborů.
Pokud tuto zásadu nenakonfigurujete nebo nastavíte na hodnotu True, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bude sever Quirks automaticky kontaktovat, stahovat z něj dostupné konfigurační soubory a ukládat je do zařízení. Tyto soubory mohou sloužit například k vylepšení kvality zobrazení na připojených monitorech.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Nedovolit žádnému webu požadovat přístup k zařízením USB pomocí rozhraní WebUSB API</translation>
<translation id="3526752951628474302">Pouze černobílý tisk</translation>
<translation id="3528000905991875314">Aktivovat alternativní chybové stránky</translation>
<translation id="3545457887306538845">Umožňuje ovládat, kde je možné používat Nástroje pro vývojáře.
Pokud je tato zásada nastavena na možnost DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions (výchozí hodnota 0), je přístup k Nástrojům pro vývojáře a konzoli JavaScriptu obecně povolen, ale není povolen v kontextu rozšíření nainstalovaných pomocí podnikových zásad.
Je-li tato zásada nastavena na možnost DeveloperToolsAllowed (hodnota 1), je možné Nástroje pro vývojáře a konzoli JavaScriptu otevřít a používat ve všech kontextech, včetně rozšíření nainstalovaných pomocí podnikových zásad.
Je-li tato zásada nastavena na možnost DeveloperToolsDisallowed (hodnota 2), Nástroje pro vývojáře nelze otevřít a nelze prozkoumávat prvky na webech. Deaktivovány budou také veškeré klávesové zkratky a položky klasických či kontextových nabídek, pomocí kterých lze nástroje pro vývojáře nebo konzoli JavaScriptu otevřít.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Nastavení proxy serveru</translation>
<translation id="3550875587920006460">Umožňuje nastavit vlastní plán kontroly dostupnosti aktualizací. Toto nastavení platí pro všechny uživatele a všechna rozhraní v zařízení. Po nastavení bude zařízení kontrolovat dostupnost aktualizací podle plánu. Ke zrušení zbývajících naplánovaných kontrol dostupnosti aktualizací je tuto zásadu potřeba odstranit.</translation>
<translation id="355118380775352753">Weby, které se mají otevírat v alternativním prohlížeči</translation>
<translation id="3554984410014457319">Povolit Asistentovi Google naslouchat hlasové aktivační frázi</translation>
<translation id="3557208865710006939">Vynutí povolení jazyků kontroly pravopisu. Neznámé jazyky v seznamu budou ignorovány.
Pokud tuto zásadu povolíte, bude kontrola pravopisu kromě jazyků, pro které ji povolil uživatel, povolena také pro zadané jazyky.
Pokud tuto zásadu nenastavíte nebo ji zakážete, bude platit nastavení kontroly pravopisu zadané uživatelem beze změny.
Je-li zásada <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> nastavená na hodnotu false, nebude mít tato zásada žádný účinek.
Pokud je jazyk uveden v této zásadě i v zásadě <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, má přednost tato zásada a kontrola pravopisu pro tento jazyk je povolena.
V současné době jsou podporovány tyto jazyky: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Uživatelé mohou nakonfigurovat kanál verzí systému Chrome OS</translation>
<translation id="3575011234198230041">Ověření HTTP</translation>
<translation id="3577251398714997599">Nastavení reklam pro weby s rušivými reklamami</translation>
<translation id="357917253161699596">Povolit uživatelům spravovat uživatelské certifikáty</translation>
<translation id="3583230441447348508">Určuje seznam předem nakonfigurovaných síťových sdílených úložišť.
Každá položka v seznamu zásady je objekt se dvěma členy: „share_url“ a „mode“. Hodnota „share_url“ by měla být adresa URL sdíleného úložiště a hodnota „mode“ by měla být buď „drop_down“, nebo „pre_mount“. Režim „drop_down“ udává, že úložiště „share_url“ bude přidáno do rozbalovacího seznamu pro výběr sdílených úložišť. Režim „pre_mount“ udává, že úložiště „share_url“ bude připojeno.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Aktivovat funkci Podpora starších prohlížečů.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfigurace chování přihlašovacího ověření</translation>
<translation id="3627678165642179114">Povolit nebo zakázat webovou službu kontroly pravopisu</translation>
<translation id="3628480121685794414">Povolit jednostranný tisk</translation>
<translation id="3631099945620529777">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, je tlačítko Ukončit proces ve Správci úloh deaktivováno.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true nebo není nakonfigurována, uživatel může ve Správci úloh ukončovat procesy.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Povolit funkci Zapamatovat heslo</translation>
<translation id="3646859102161347133">Nastavení typu lupy</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikona výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu True, je registrace do cloudové správy povinná a v případě selhání blokuje proces spuštění Chromu.
Pokud je tato zásada ponechána nenastavená nebo je nastavená na hodnotu False, je registrace do cloudové správy volitelná a v případě selhání neblokuje proces spuštění Chromu.
Tato zásada se používá k registraci cloudových zásad pro počítač. V systému Windows ji lze nastavit pomocí registru nebo objektů zásad skupiny, na počítačích Mac pomocí souboru plist a v Linuxu pomocí souboru JSON se zásadami.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Přenos souborů cookie od poskytovatele identity SAML při přihlášení</translation>
<translation id="3701121231485832347">Ovládá nastavení specifická pro zařízení <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> spravovaná službou <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Vzdálené ověření identity</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Podpora pole s jedním řádkem byla ukončena. Začněte používat níže uvedené textové pole s více řádky.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfigurace seznamu zakázaných položek instalace rozšíření</translation>
<translation id="3711895659073496551">Pozastavit</translation>
<translation id="3715569262675717862">Ověřování založené na certifikátech klientů</translation>
<translation id="3736879847913515635">Povolit přidání osoby ve správci uživatelů</translation>
<translation id="3738723882663496016">Tato zásada určuje licenční klíč pluginu <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> pro toto zařízení.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Určuje, zda je povoleno blokování přechodu do režimu spánku. O blokování přechodu do režimu spánku mohou žádat aplikace ARC a rozšíření prostřednictvím rozhraní API pro řízení spotřeby.
Pokud tato zásada není nastavena na hodnotu true nebo je ponechána nenastavená, blokování přechodu do režimu spánku budou při řízení spotřeby dodržována.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, žádosti o blokování přechodu do režimu spánku budou ignorovány.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokovat generování klíčů na těchto stránkách</translation>
<translation id="375266612405883748">Omezuje rozsah portů UDP používaný hostitelem vzdáleného připojení na tomto počítači.
Pokud je tato zásada ponechána nenastavená nebo je nastavena na prázdný řetězec, bude hostitel vzdáleného připojení moci použít libovolný dostupný port. Výjimkou je případ, kdy je zakázána zásada <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" />. V tomto případě hostitel vzdáleného připojení použije porty UDP v rozsahu 12400–12409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blokovat režim pro vývojáře</translation>
<translation id="3758089716224084329">Umožňuje zadat proxy server, který bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat, a brání uživatelům ve změně nastavení proxy serveru.
Pokud zvolíte, že proxy server nikdy používat nechcete a chcete se vždy připojovat přímo, všechny další možnosti budou ignorovány.
Pokud zvolíte, že chcete nastavení proxy serveru zjistit automaticky, všechny další možnosti budou ignorovány.
Podrobné příklady naleznete na následující stránce:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Pokud aktivujete toto nastavení, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> a aplikace ARC budou ignorovat veškeré možnosti související s proxy serverem zadané na příkazovém řádku.
Pokud tyto zásady ponecháte nenastavené, uživatelé budou moci zvolit vlastní nastavení proxy serveru.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Deaktivovat nástroje pro vývojáře</translation>
<translation id="3764248359515129699">Deaktivuje vynucování požadavků Certificate Transparency pro seznam starších certifikačních autorit.
Tato zásada umožňuje deaktivovat požadavky Certificate Transparency na zveřejnění pro řetězce certifikátů, které obsahují certifikáty s některou ze zadaných hodnot hash údaje subjectPublicKeyInfo. Pro podnikové hostitelské servery je pak možné používat certifikáty, které by jinak byly považovány za nedůvěryhodné, protože nebyly zveřejněny.
Aby při nastavení této zásady bylo vynucování požadavků Certificate Transparency deaktivováno, musí hodnota hash odpovídat údaji subjectPublicKeyInfo v certifikátu CA, který je považován za starší certifikační autoritu (CA). Starší CA je CA, které ve výchozím natavení veřejně důvěřují některé operační systémy podporované prohlížečem <ph name="PRODUCT_NAME" />, ale kterou nepovažuje za důvěrnou Android Open Source Project nebo systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hodnotu hash subjectPublicKeyInfo tvoří název hashovacího algoritmu následovaný znakem „/“ a kódováním Base64 hodnoty hash získané použitím daného hashovacího algoritmu na údaj subjectPublicKeyInfo certifikátu v kódování DER. Toto kódování Base64 má stejný formát jako otisk SPKI definovaný v oddílu 2.4 specifikace RFC 7469. Neznámé hashovací algoritmy jsou ignorovány. V současné době je podporován pouze hashovací algoritmus sha256.
Pokud tato zásada není nastavena, každý certifikát, u kterého je vyžadováno zveřejnění prostřednictvím Certificate Transparency, ale který není zveřejněn v souladu se zásadou Certificate Transparency, bude považován za nedůvěryhodný.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Doba zobrazení zprávy s upozorněním na odhlášení z důvodu nečinnosti</translation>
<translation id="377044054160169374">Vynucování zásahů proti obtěžujícímu chování</translation>
<translation id="3780152581321609624">Zahrnout do hlavního názvu služby protokolu Kerberos nestandardní port</translation>
<translation id="3780319008680229708">Je-li tato zásada nastavena na hodnotu true, bude ikona Cast na liště nebo v rozbalovací nabídce vždy zobrazena a uživatelé ji nebudou moci odebrat.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false nebo není nastavena, uživatelé ikonu budou moci připnout nebo odebrat pomocí kontextové nabídky.
Pokud je zásada EnableMediaRouter nastavena na hodnotu false, hodnota této zásady se nijak neprojeví a ikona se na liště zobrazovat nebude.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Nastavení řízení spotřeby při neaktivitě uživatele</translation>
<translation id="3790085888761753785">Pokud je toto nastavení zapnuto, uživatelé se ke svému účtu budou moci přihlásit pomocí funkce Smart Lock. Toto nastavení je mírnější než obvyklé chování funkce Smart Lock, které uživatelům povoluje pouze odemknout obrazovku.
Je-li toto nastavení vypnuto, uživatelé přihlášení pomocí funkce Smart Lock nebudou moci používat.
Pokud tato zásada není nastavena, pro uživatele spravované organizací bude nastavení zakázáno a pro ostatní uživatele povoleno.</translation>
<translation id="379602782757302612">Umožňuje zadat, která rozšíření uživatelé NEMOHOU instalovat. Již nainstalovaná rozšíření uvedená na seznamu zakázaných budou deaktivována. Když bude takto deaktivované rozšíření ze seznamu odstraněno, automaticky se znovu aktivuje.
Hodnota * v seznamu zakázaných znamená, že jsou zakázána všechna rozšíření, která nejsou uvedena na seznamu povolených.
Pokud tato zásada není nastavena, může uživatel v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> nainstalovat libovolné rozšíření.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Slouží ke konfiguraci adresáře, do kterého bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> stahovat soubory.
Pokud tuto zásadu nastavíte, použije <ph name="PRODUCT_NAME" /> zadaný adresář i v případě, že uživatel zadal jiný adresář nebo zvolil, že chce pokaždé zobrazit výzvu k zadání umístění stahovaného souboru.
Seznam proměnných, které můžete použít, naleznete na stránce https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Pokud tato zásada není nastavena, bude se používat výchozí adresář pro stažené soubory a uživatel jej bude moci změnit.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Povolit rozšíření certifikátů TLS vázaných na doménu (zastaralé)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Určit seznam deaktivovaných pluginů</translation>
<translation id="3811562426301733860">Povolit reklamy na všech webech</translation>
<translation id="3816312845600780067">Aktivovat nouzovou klávesovou zkratku pro automatické přihlášení</translation>
<translation id="3820526221169548563">Povolí funkci usnadnění přístupu pomocí softwarové klávesnice.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude softwarová klávesnice vždy povolena.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, bude softwarová klávesnice vždy zakázána.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud ji ponecháte nenastavenou, softwarová klávesnice bude ve výchozím nastavení zakázána, ale uživatelé ji budou moci kdykoli povolit.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfigurovat předponu TalkGadget pro hostitele vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="3824972131618513497">Ovládá nastavení související s řízením spotřeby a restartováním.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Služby určování polohy Google povoleny</translation>
<translation id="3831054243924627613">Tato zásada ovládá počáteční stav zálohování a obnovení systému Android.
Když tato zásada není nakonfigurovaná nebo je nastavená na hodnotu <ph name="BR_DISABLED" />, je zálohování a obnovení systému Android v počátečním stavu vypnuté.
Když je tato zásada nastavená na hodnotu <ph name="BR_ENABLED" />, je zálohování a obnovení systému Android v počátečním stavu zapnuté.
Když je tato zásada nastavená na hodnotu <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, zobrazí se uživateli dotaz, zda chce zálohování a obnovení systému Android používat. Pokud uživatel zálohování a obnovení zapne, data aplikací Android se budou nahrávat na zálohovací servery Android a při opětovných instalacích kompatibilních aplikací se z nich budou obnovovat.
Upozorňujeme, že tato zásada ovládá pouze stav zálohování a obnovení systému Android při počátečním nastavení. Uživatel následně může otevřít nastavení systému Android a zálohování a obnovení systému Android zapnout nebo vypnout.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Když je toto nastavení aktivováno, povoluje <ph name="PRODUCT_NAME" /> důvěřovat certifikátům vydaným pomocí operací starší infrastruktury PKI společnosti Symantec (pokud je jinak možné je úspěšně ověřit a propojit s uznávaným certifikátem CA).
Upozorňujeme, že tato zásada závisí na tom, zda operační systém stále uznává certifikáty ze starší infrastruktury společnosti Symantec. Jestliže při aktualizaci operačního systému dojde ke změně zpracování takových certifikátů operačním systémem, tato zásada již nebude fungovat. Tato zásada je určena jako dočasné řešení, které má podnikům poskytnout více času k přechodu ze starších certifikátů Symantec na jiné. Kolem 1. ledna 2019 bude odstraněna.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu false, bude se <ph name="PRODUCT_NAME" /> řídit veřejně publikovaným harmonogramem ukončení podpory.
Další informace o tomto ukončení podpory najdete na stránce https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Umožňuje určit, na které hostitele zasílání nativních zpráv se nebude vztahovat seznam zakázaných hostitelů.
Hodnota * v seznamu zakázaných znamená, že jsou všichni hostitelé zasílání nativních zpráv zakázáni a že budou načteni pouze hostitelé uvedení na seznamu povolených hostitelů.
Ve výchozím nastavení jsou povoleni všichni hostitelé zasílání nativních zpráv. Pokud však byly všichni hostitelé zasílání nativních zpráv pomocí zásady přidáni na seznam zakázaných, je možné tuto zásadu pomocí seznamu povolených hostitelů přepsat.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Vynutí zakázání jazyků kontroly pravopisu</translation>
<translation id="3837424079837455272">Tato zásada určuje, zda je do systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> možné přidávat nové uživatele. Nebrání uživatelům v přihlášení k dalším účtům Google v systému Android. Chcete-li tomu zabránit, nakonfigurujte zásadu <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> specifickou pro Android jako součást zásady <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="384743459174066962">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL stránek, které nemají povoleno otevírat vyskakovací okna.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultPopupsSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Hlášení informací o aktivní relaci veřejného terminálu, jako je ID a verze aplikace.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, informace o relaci veřejného terminálu se hlásit nebudou. Pokud je nastavena na hodnotu True nebo nastavena není, informace o relaci veřejného terminálu se hlásit budou.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Výchozí režim oboustranného tisku</translation>
<translation id="3859780406608282662">Přidá parametr k načítání počátečních hodnot variant v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Pokud je tato zásada nastavena, přidá se k adrese URL, která slouží k načítání počáteční hodnoty variant, parametr s názvem „restrict“. Hodnota parametru bude odpovídat hodnotě určené touto zásadou.
Pokud tato zásada není nastavena, zůstane adresa URL počáteční hodnoty variant nezměněna.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimální aktivovaná verze protokolu SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Určuje adresu URL vyhledávače, který bude použit k získání návrhů pro vyhledávání. Adresa URL by měla obsahovat řetězec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />. Tento řetězec bude během dotazování nahrazen textem, který do daného okamžiku zadal uživatel.
Tato zásada je volitelná. Pokud není nastavena, nebude použita žádná adresa URL pro návrhy.
Adresu URL Googlu pro návrhy lze zadat takto: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Nakonfigurovat povolené jazyky v uživatelské relaci</translation>
<translation id="3866249974567520381">Popis</translation>
<translation id="3868347814555911633">Tato zásada je aktivní pouze v režimu pro obchody.
Seznam rozšíření, která se automaticky nainstalují pro uživatele ukázky v zařízeních v režimu pro obchody. Tato rozšíření se uloží v zařízení a po instalaci mohou být nainstalována v režimu offline.
Každý záznam v seznamu obsahuje adresář, který musí zahrnovat ID rozšíření v poli „extension-id“ a jeho webovou adresu pro aktualizace v poli „update-url“.</translation>
<translation id="3874773863217952418">Aktivovat funkci Vyhledání klepnutím</translation>
<translation id="3877517141460819966">Režim integrovaného dvoufaktorového ověření</translation>
<translation id="3879208481373875102">Konfigurace seznamu webových aplikací s vynucenou instalací</translation>
<translation id="388237772682176890">Ve verzi M53 byla podpora této zásady ukončena a ve verzi M54 byla tato zásada zcela odstraněna, protože byla odstraněna podpora protokolu SPDY/3.1.
Zakáže v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> použití protokolu SPDY.
Pokud je tato zásada aktivní, nebude protokol SPDY v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> k dispozici.
Pokud tuto zásadu deaktivujete, povolíte tím využívání protokolu SPDY.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, bude protokol SPDY k dispozici.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Povolit JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Konfiguruje výchozí adresář, do kterého bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> stahovat soubory.
Pokud tuto zásadu nastavíte, změní výchozí adresář, do kterého bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> stahovat soubory. Tato zásada není závazná. Uživatel adresář bude moci změnit.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat svůj obvyklý výchozí adresář (specifický pro platformu).
Seznam proměnných, které můžete použít, naleznete na stránce https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Na protokolování prováděné systémem Android tato zásada nemá vliv.</translation>
<translation id="391531815696899618">Pokud má hodnotu True, deaktivuje synchronizaci aplikace Soubory systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> s Diskem Google. Na Disk Google se v tomto případě nebudou nahrávat žádná data.
Pokud má tato zásada hodnotu False nebo není nastavena, uživatelé budou moci přenášet soubory na Disk Google.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Adresa URL souboru PAC proxy serveru</translation>
<translation id="3920892052017026701">Nastavuje vlastní úroveň nabití baterie pro zahájení nabíjení v procentech.
Jakmile se baterie vybije na vlastní úroveň pro zahájení nabíjení, začne se nabíjet.
Hodnota DeviceBatteryChargeCustomStartCharging musí být menší než hodnota DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Tato zásada se používá jen v případě, že je zásada DeviceBatteryChargeMode nastavená na možnost Vlastní.
Pokud tato zásada není nakonfigurovaná nebo je ponechána nenastavená, použije se standardní režim nabíjení baterie.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Nastavit rozlišení a měřítko obrazovky</translation>
<translation id="3939893074578116847">Odesílá na server správy síťové pakety ke sledování stavu online, což serveru umožňuje zjistit, zda zařízení není offline.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu True, budou se odesílat sledovací síťové pakety (tzv. <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Pokud je nastavena na hodnotu False nebo není nastavena, pakety se odesílat nebudou.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Časová omezení aktualizací</translation>
<translation id="3956686688560604829">Použít zásadu SiteList prohlížeče Internet Explorer pro podporu starších prohlížečů.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Povolit používání funkce Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude pro zařízení povolena vzdálená atestace a bude automaticky vygenerován certifikát, který se nahraje na server správy zařízení.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false nebo není nakonfigurována, nebude vygenerován žádný certifikát a volání rozhraní API enterprise.platformKeys se nezdaří.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Slouží ke konfiguraci obrázku tapety na úrovni zařízení, který se bude zobrazovat na přihlašovací obrazovce, pokud se do zařízení dosud nepřihlásil žádný uživatel. Zásadu nastavíte zadáním adresy URL, ze které může zařízení se systémem Chrome OS obrázek tapety stáhnout, a kryptografické hodnoty hash k ověření integrity staženého obsahu. Obrázek musí být ve formátu JPEG a jeho velikost nesmí překročit 16 MB. Adresa URL musí být přístupná bez ověření. Obrázek tapety se stáhne a uloží do mezipaměti. Při každé změně adresy URL nebo hodnoty hash se stáhne znovu.
Pokud je zásada tapety zařízení nastavena, zařízení se systémem Chrome OS stáhne obrázek tapety a použije jej na přihlašovací obrazovce, pokud se do zařízení dosud nepřihlásil žádný uživatel. Po přihlášení se použije zásada pro tapetu příslušného uživatele.
Pokud zásada tapety zařízení není nastavena, zobrazený obrázek závisí na případném nastavení zásady tapety uživatele.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Časový limit před odhlášením nečinného uživatele</translation>
<translation id="3973371701361892765">Nikdy poličku automaticky neskrývat</translation>
<translation id="3984028218719007910">Určuje, zda systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> po odhlášení zachová místní data účtu. Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, nebude systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uchovávat žádné účty trvale a všechna data návštěvy uživatele budou po odhlášení smazána. Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False, nebo není nastavena, může zařízení uchovat (šifrovaná) místní uživatelská data.</translation>
<translation id="398475542699441679">Tato zásada ovládá zapnutí funkce Podpora starších prohlížečů.
Když je tato zásada ponechána nenastavená nebo je nastavená na hodnotu false, Chrome se zadané adresy URL nebude pokoušet otevírat v alternativním prohlížeči.
Když je tato zásada nastavená na hodnotu true, Chrome se některé adresy URL bude pokoušet otevřít v alternativním prohlížeči (jako je Internet Explorer). Tato funkce se konfiguruje pomocí zásad ve skupině <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Tato funkce nahrazuje rozšíření <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. Konfigurace se z rozšíření přenese do této funkce. Místo rozšíření důrazně doporučujeme používat zásady Chromu. Zajistíte tím lepší kompatibilitu do budoucnosti.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Adresy URL, kterým bude na přihlašovacích stránkách SAML udělen přístup k zařízením pro záznam videa</translation>
<translation id="4001275826058808087">Administrátoři IT spravující podniková zařízení mohou pomocí tohoto příznaku uživatelům povolit nebo zakázat uplatnění zvláštních nabídek při registraci systému Chrome OS.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true nebo ponechána bez nastavení, uživatelé budou moci při registraci systému Chrome OS uplatňovat zvláštní nabídky.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, uživatelé zvláštní nabídky nebudou moci uplatnit.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Určuje seznam aplikací a rozšíření, které se instalují na pozadí bez zásahu uživatele a které uživatel nemůže odinstalovat ani deaktivovat. Všechna oprávnění požadovaná aplikacemi nebo rozšířeními jsou udělována implicitně bez zásahu uživatele, a to včetně všech dodatečných oprávnění požadovaných budoucími verzemi aplikace nebo rozšíření. Kromě toho jsou udělena oprávnění těmto rozhraním API rozšíření: enterprise.deviceAttributes a enterprise.platformKeys. (Tato rozhraní API nejsou k dispozici aplikacím/rozšířením, jejichž instalace není vynucena.)
Tato zásada má přednost před potenciálně konfliktní zásadou <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />. Bude-li aplikace nebo rozšíření, které bylo dříve vynuceně nainstalováno, z tohoto seznamu odebráno, <ph name="PRODUCT_NAME" /> je automaticky odinstaluje.
U instancí systému Windows, které nejsou propojeny s doménou <ph name="MS_AD_NAME" />, je vynucená instalace omezena pouze na aplikace a rozšíření z Internetového obchodu Chrome.
Zdrojový kód libovolného rozšíření mohou uživatelé pomocí Nástrojů pro vývojáře upravit (což může způsobit, že rozšíření nebude fungovat). Pokud je to problém, nastavte zásadu <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Každá položka v seznamu zásady představuje řetězec, který obsahuje ID rozšíření a volitelně také adresu URL pro aktualizaci oddělené středníkem (<ph name="SEMICOLON" />). ID rozšíření je řetězec s 32 písmeny a naleznete jej například zde: <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> (v režimu pro vývojáře). Pokud je zadána adresa URL pro aktualizaci, měla by odkazovat na dokument XML manifestu aktualizace (viz <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />). Ve výchozím nastavení se použije adresa URL pro aktualizaci Internetového obchodu Chrome (v současné době https://clients2.google.com/service/update2/crx). Adresa URL pro aktualizaci nastavená v této zásadě slouží pouze k počáteční instalaci. Pro následné aktualizace rozšíření se použije adresa URL pro aktualizaci uvedená v manifestu rozšíření. Upozorňujeme, že až do verze 67 prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> bylo explicitní zadání adresy URL pro aktualizaci povinné.
Například <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> nainstaluje rozšíření s ID <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> ze standardní adresy URL pro aktualizaci z Internetového obchodu Chrome. Další informace o hostování rozšíření viz <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Je-li tato zásada ponechána nenastavená, žádné aplikace ani rozšíření se automaticky neinstalují a uživatel v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> může kteroukoliv aplikaci nebo rozšíření odinstalovat.
Tato zásada se nevztahuje na anonymní režim.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true nebo není nakonfigurována, bude <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na přihlašovací obrazovce ukazovat existující uživatele a umožní vybrat si z nich.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na přihlašovací obrazovce existující uživatele zobrazovat nebude. Jestliže není nakonfigurována spravovaná návštěvy, zobrazí se běžná přihlašovací obrazovka (vyzývající k zadání e‑mailu a hesla nebo telefonu uživatele) nebo vsunutá obrazovka SAML (pokud je zapnuta pomocí zásady <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />). Když je nakonfigurována spravovaná návštěvy, budou se zobrazovat jen účty spravované návštěvy a bude si z nich možné vybrat.
Upozorňujeme, že tato zásada nemá vliv na to, zda zařízení uchovává nebo zahazuje data místního uživatele.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Povolit zobrazování dialogových oken pro výběr souboru</translation>
<translation id="4012737788880122133">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, budou zakázány automatické aktualizace.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu False, zařízení se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automaticky kontrolují aktualizace.
Upozornění: Doporučuje se ponechat automatické aktualizace zapnuté, aby uživatelé mohli dostávat aktualizace softwaru a kritické opravy zabezpečení. Vypnutí automatických aktualizací by uživatele mohlo vystavit riziku.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Aplikace Android k souborům cookie převedeným do profilu uživatele nemají přístup.</translation>
<translation id="402759845255257575">Nepovolovat spouštění JavaScriptu žádnému webu</translation>
<translation id="4027608872760987929">Aktivovat výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="4039085364173654945">Kontroluje, zda je na stránce u obsahu třetích stran povoleno vyskakování dialogového okna HTTP Basic Auth.
Tato možnost je obvykle vypnuta jako ochrana proti phishingu. Pokud zásada není nastavena, je tato možnost vypnuta a u obsahu třetích stran nebude povoleno vyskakování dialogového okna HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Deaktivovat protokol SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Povolit dotazy na časovou službu Google</translation>
<translation id="408076456549153854">Povolit přihlášení do prohlížeče</translation>
<translation id="40853027210512570">Přepíše v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> pravidla výběru výchozí tiskárny.
Tato zásada určuje pravidla pro výběr výchozí tiskárny v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" />, který se provede při prvním použití funkce tisku v profilu.
Je-li tato zásada nastavená, <ph name="PRODUCT_NAME" /> se pokusí najít tiskárnu, která odpovídá všem zadaným atributům, a vybrat ji jako výchozí. Bude vybrána první tiskárna, která tuto zásadu splňuje. Pokud zásadě odpovídá více tiskáren, může být v závislosti na tom, v jakém pořadí jsou tiskárny objeveny, vybrána kterákoliv z nich.
Pokud tato zásada není nastavená nebo odpovídající tiskárna není nalezena před vypršením časového limitu, vybere se integrovaná virtuální tiskárna pro tisk do souboru PDF. Pokud tiskárna na vytváření souborů PDF není k dispozici, nebude vybrána žádná tiskárna.
Tiskárny připojené ke službě <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> jsou považovány za cloudové („<ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />“), ostatní jsou klasifikovány jako místní („<ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />“).
Vynechání pole znamená, že v něm budou vyhovovat všechny hodnoty. Pokud například nezadáte způsob připojení, při náhledu tisku se spustí vyhledávání všech typů tiskáren: místních i cloudových.
Regulární výrazy musejí odpovídat syntaxi objektů RegExp jazyka JavaScript a při vyhledávání shod se rozlišují velká a malá písmena.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Anonymní režim je povinný.</translation>
<translation id="4088983553732356374">Umožňuje určit, zda mohou webové stránky nastavovat místní data. Nastavení místních dat lze buď povolit pro všechny weby, nebo je pro všechny weby zakázat.
Pokud je tato zásada nastavena na možnost Uchovat soubory cookie po dobu trvání návštěvy, po ukončení návštěvy budou soubory cookie vymazány. Pokud je prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> spuštěn na pozadí, návštěvy se po zavření okna nemusí ukončit. Další informace o konfiguraci tohoto chování naleznete v podrobnostech o zásadě BackgroundModeEnabled.
Není-li zásada nastavena, bude použita zásada AllowCookies a uživatelé ji budou moci změnit.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Po potvrzení uživatele přesměrovat na poskytovatele identity SAML</translation>
<translation id="410478022164847452">Udává dobu nečinnosti uživatele, po které bude při napájení ze sítě provedena úsporná akce.
Pokud je tato zásada nastavena, jedná se o dobu, po kterou musí uživatel zůstat v nečinnosti, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> provede úspornou akci. Tuto akci lze nakonfigurovat samostatně.
Není-li tato zásada nastavena, bude použita výchozí doba.
Hodnota zásady se zadává v milisekundách.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Konfiguruje typ ověření pro přihlášení pomocí technologie SAML.
Když tato zásada není nastavená nebo je nastavená na možnost Default (hodnota 0), určuje chování při přihlašování pomocí technologie SAML prohlížeč na základě jiných faktorů. V nejzákladnějším případě se k ověření uživatele a ochraně dat uživatele uložených v mezipaměti používají hesla, která ručně zadávají uživatelé.
Když je tato zásada nastavená na možnost ClientCertificate (hodnota 1), pro nově přidané uživatele, kteří se přihlašují pomocí technologie SAML, se používá ověření pomocí certifikátu klienta. Pro takové uživatele se nepoužívají žádná hesla a jejich místní data uložená v mezipaměti jsou chráněna pomocí odpovídajících kryptografických klíčů. Pomocí tohoto nastavení lze nakonfigurovat například ověřování uživatelů pomocí čipových karet. (Aplikace middleware pro čipové karty je potřeba nainstalovat pomocí zásady DeviceLoginScreenExtensions.)
Tato zásada má vliv pouze na uživatele, kteří používají ověření pomocí technologie SAML.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Deaktivovat vynucování zásad Certificate Transparency pro seznam adres URL</translation>
<translation id="4121350739760194865">Zabraňuje zobrazování propagace aplikací na stránce Nová karta</translation>
<translation id="412697421478384751">Povolit uživatelům nastavovat slabé kódy PIN pro odemknutí obrazovky</translation>
<translation id="4138655880188755661">Časový limit</translation>
<translation id="4144164749344898721">Tato zásada udává několik nastavení strategie řízení spotřeby pro případ, že uživatel přestane být aktivní.
Lze nastavit čtyři typy akcí:
* Pokud uživatel nebude aktivní po dobu uvedenou v nastavení |ScreenDim|, obrazovka se ztlumí.
* Pokud uživatel nebude aktivní po dobu uvedenou v nastavení |ScreenOff|, obrazovka se vypne.
* Pokud uživatel nebude aktivní po dobu uvedenou v nastavení |IdleWarning|, zobrazí se dialog s upozorněním, že bude provedena akce nastavená pro případ nečinnosti.
* Pokud uživatel nebude aktivní po dobu uvedenou v nastavení |Idle|, provede se akce nastavená v možnosti |IdleAction|.
Hodnoty prodlev se pro všechny výše uvedené akce nastavují v milisekundách. Za účelem spuštění příslušné akce je třeba nastavit hodnotu vyšší než nula. Pokud je prodleva nastavená na nulu, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> příslušnou akci neprovede.
Pokud některou z výše uvedených prodlev nenastavíte, použije se pro ni výchozí nastavení.
Hodnota |ScreenDim| bude snížena tak, aby nepřevyšovala hodnotu |ScreenOff|. Hodnoty |ScreenOff| a |IdleWarning| budou sníženy tak, aby nepřevyšovaly hodnotu |Idle|.
Možnost |IdleAction| lze nastavit na jednu z následujících čtyř možných akcí:
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|
Když hodnota |IdleAction| není nastavená, provede se výchozí akce (Suspend).
K dispozici jsou také samostatná nastavení pro napájení ze sítě a z baterie.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Displej</translation>
<translation id="4157003184375321727">Hlásit verzi operačního systému a firmwaru</translation>
<translation id="4157594634940419685">Povolit přístup k nativním tiskárnám CUPS</translation>
<translation id="4160962198980004898">Zdroj adresy MAC zařízení při vložení do doku</translation>
<translation id="4163705126749612234">Slouží ke konfiguraci povinných názvů klientských domén, které budou vyžadovány u klientů vzdáleného přístupu, a brání uživatelům, aby je změnili.
Pokud je toto nastavení aktivováno, k hostiteli se budou moci připojit pouze klienti ze zadaných domén.
Pokud je toto nastavení deaktivováno nebo není nakonfigurováno, použije se výchozí zásada pro typ připojení. Pro účely vzdálené pomoci se k hostitelskému počítači mohou připojit klienti z libovolné domény. Pro účely běžného vzdáleného připojení se však může připojit jen majitel hostitelského počítače.
Pokud je zadáno nastavení RemoteAccessHostClientDomain, toto nastavení ho přepíše.
Viz také RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Umožňuje zapnout funkci Jedním prstem (funkce pro usnadnění přístupu).
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu true, bude funkce Jedním prstem vždy zapnutá.
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu false, bude funkce Jedním prstem vždy vypnutá.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud ji ponecháte nenastavenou, bude funkce Jedním prstem ve výchozím nastavení vypnutá, ale uživatel ji bude moci kdykoli zapnout.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu false, bude software třetích stran moci vkládat spustitelný kód do procesů prohlížeče Chrome. Pokud tato zásada není nastavená nebo je nastavená na hodnotu true, bude mít software třetích stran vkládání spustitelného kódu do procesů prohlížeče Chrome zakázáno.
Bez ohledu na hodnotu této zásady prohlížeč aktuálně nebude softwaru třetích stran bránit ve vkládání spustitelného kódu do svých procesů na počítačích v doméně <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Výchozí nastavení pluginu <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">Adresa URL k potvrzení ověřovacího tokenu klienta vzdáleného připojení</translation>
<translation id="4203389617541558220">Omezuje dobu, po kterou může být zařízení spuštěno, naplánováním automatických restartů.
Pokud je tato zásada nastavena, udává dobu, po kterou je zařízení spuštěno a po jejímž uplynutí dojde k automatickému restartu.
Pokud tato zásada není nastavena, doba, po kterou může být zařízení spuštěno, není omezena.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Automatický restart bude naplánován na zvolený čas, ale pokud bude uživatel zařízení používat, bude automatický restart možné odložit až o 24 hodin.
Poznámka: V současnosti jsou automatické restarty povoleny pouze v době, kdy je zobrazena přihlašovací obrazovka nebo kdy je spuštěna návštěvy terminálové aplikace. V budoucnu se tyto podmínky změní a tato zásada bude platit vždy, nehledě na to, zda je spuštěna návštěvy libovolného typu.
Hodnotu zásady je třeba zadat v sekundách. Hodnota musí být minimálně 3600 (jedna hodina).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Uživatelům se zobrazují pouze tiskárny uvedené v seznamu povolených</translation>
<translation id="420512303455129789">Slovník, který mapuje adresy URL na logický příznak, který určuje, zda je přístup k hostitelskému serveru povolen (true) nebo blokován (false).
Tato zásada je určena k internímu použití prohlížečem <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Prodlevy uzamčení obrazovky</translation>
<translation id="423797045246308574">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které nemají povoleno generovat klíče. Pokud je uveden vzor adres URL v zásadě KeygenAllowedForUrls, tato zásada tyto výjimky přepíše.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultKeygenSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Slouží ke konfiguraci adresáře, který bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat k ukládání cestovní kopie profilů.
Pokud nastavíte tuto zásadu a je povolena zásada <ph name="PRODUCT_NAME" />, bude <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> k ukládání cestovních kopií profilů používat stanovený adresář. Pokud je zásada <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> deaktivovaná nebo ponechána nenastavená, hodnota uložená v této zásadě se nepoužije.
Seznam proměnných, které můžete použít, naleznete na stránce https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Pokud tato zásada není nastavena, použije se výchozí cesta cestovního profilu.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Pro aplikace Android se mezipaměť nepoužívá. Pokud několik uživatelů nainstaluje stejnou aplikaci Android, stáhne se aplikace pro každého uživatele znovu.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Zapne v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> shromažďování anonymizovaných dat přidružených k adresám URL a znemožní uživatelům toto nastavení změnit.
Při shromažďování anonymizovaných dat přidružených k adresám URL se adresy URL navštívených stránek odesílají do Googlu kvůli usnadnění vyhledávání a prohlížení.
Pokud zapnete tuto zásadu, shromažďování anonymizovaných dat přidružených k adresám URL bude vždy aktivní.
Pokud tuto zásadu vypnete, shromažďování anonymizovaných dat nebude nikdy aktivní.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, bude shromažďování anonymizovaných dat zapnuto, ale uživatel to bude moci změnit.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Ne</translation>
<translation id="4261820385751181068">Jazyk přihlašovací obrazovky zařízení</translation>
<translation id="427220754384423013">Určuje, které tiskárny uživatel může používat.
Tato zásada se použije, jen pokud je v zásadě <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> vybrána možnost <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Je-li tato zásada použita, bude mít uživatel k dispozici pouze tiskárny, jejichž ID se shodují s hodnotami v této zásadě. ID musejí odpovídat polím „id“ a „guid“ v souboru, který je uveden v zásadě <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Udává parametry, které se použijí při vyhledávání podle obrázku pomocí metody POST. Sestává z párů název–hodnota oddělených čárkou. Pokud je hodnotou parametr šablony (např. {imageThumbnail} v příkladu výše), bude nahrazen skutečnými údaji vyhledávacích dotazů.
Tato zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, požadavek na vyhledávání podle obrázku bude odeslán pomocí metody GET.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Povolit cizím uživatelům používat ARC</translation>
<translation id="4289903996435140853">Umožňuje nastavit seznam adres URL určujících, kterým webům bude automaticky uděleno oprávnění k přístupu k zařízení USB od určitého dodavatele s určitými ID produktu. Aby zásada byla platná, musí každá položka v seznamu obsahovat jak zařízení, tak adresy URL. Každá položka zařízení může obsahovat pole ID dodavatele a ID produktu. Chybějící ID je považováno za zástupný znak. ID produktu však nesmí být zadáno bez ID dodavatele, jinak zásada nebude platná.
Model oprávnění USB k udělení přístupu k zařízení USB žádajícímu webu používá adresu URL žádajícího webu („žádající adresa URL“) a adresu URL webu v rámci nejvyšší úrovně („adresa URL hlavního rámce“). Pokud je žádající web načten v prvku iframe, může se žádající adresa URL od adresy URL hlavního rámce lišit. Pole „urls“ proto může obsahovat až dva řetězce URL oddělené čárkou, které určují žádající adresu URL a adresu URL hlavního rámce. Pokud je zadána jen jedna adresa URL, bude přístup k příslušným zařízením USB udělen, když adresa URL žádajícího webu odpovídá této adrese URL, bez ohledu na stav vložení. Adresy URL v poli „urls“ musejí být platné, jinak bude tato zásada ignorována.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultWebUsbGuardSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.
Vzory adres URL v této zásadě by neměly být v konfliktu se vzory nakonfigurovanými prostřednictvím zásady WebUsbBlockedForUrls. V případě konfliktu bude mít tato zásada před zásadami WebUsbBlockedForUrls a WebUsbAskForUrls přednost.
Hodnoty této zásady a zásady WebUsbAllowDevicesForUrls se slučují dohromady.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Určuje seznam aplikací, které lze povolit jako aplikace k přidávání poznámek na obrazovku uzamčení v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Je-li na obrazovce uzamčení povolena preferovaná aplikace k přidávání poznámek, obrazovka uzamčení bude obsahovat prvek uživatelského rozhraní ke spuštění preferované aplikace.
Když bude aplikace spuštěna, bude moci v horní části obrazovky uzamčení vytvořit okno aplikace a vkládat na ni datové položky (poznámky). Aplikace bude moci vytvořené poznámky importovat do primární návštěvy uživatele, bude-li návštěvy odemčená. V současné době jsou na obrazovce uzamčení podporovány pouze aplikace k přidávání poznámek pro Chrome.
Bude-li tato zásada aktivována, uživatel bude moci aplikaci na obrazovce uzamčení aktivovat jen v případě, že mezi hodnotami zásady bude uvedeno ID rozšíření aplikace.
To znamená, že pokud tuto zásadu nastavíte jako prázdný seznam, přidávání poznámek na obrazovku uzamčení bude zcela zakázáno.
Upozorňujeme, že zásada obsahující ID aplikace nutně neznamená, že uživatel bude moci určitou aplikaci povolit jako aplikaci k přidávání poznámek na obrazovku uzamčení. Například v Chromu verze 61 jsou dostupné aplikace navíc omezeny ze strany platformy.
Pokud zásada nebude nastavena, nebudou na základě zásady uplatňována žádná omezení ohledně sady aplikací, které uživatel může na obrazovce uzamčení povolit.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Adresa MAC zařízení pro dok</translation>
<translation id="4322842393287974810">Povolit automaticky spouštěné terminálové aplikaci s nulovým zpožděním ovládat verzi systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Přidat na hlavní panel systému tlačítko pro odhlášení</translation>
<translation id="4332177773549877617">Protokolovat události při instalaci aplikací pro Android</translation>
<translation id="4335292026668105285">Udává dobu bez interakce uživatele, po jejímž uplynutí se při napájení ze sítě zobrazí dialogové okno s upozorněním.
Pokud je tato zásada nastavená, udává, jak dlouho musí být uživatel neaktivní, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazí dialogové okno s upozorněním, že brzy bude provedena akce nastavená pro nečinnost.
Když tato zásada není nastavená, dialogové okno s upozorněním se nezobrazí.
Hodnota této zásady se zadává v milisekundách. Hodnota se v případě potřeby sníží, aby nepřesahovala prodlevu pro akci při nečinnosti.
Upozornění se zobrazí jen v případě, že je akce při nečinnosti nastavená na odhlášení nebo vypnutí.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Umožňuje nastavit, zda mají být blokovány reklamy na webech s rušivými reklamami.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu 2, budou reklamy na webech s rušivými reklamami blokovány.
Toto chování se však neprojeví v případě, že je zásada SafeBrowsingEnabled nastavena na hodnotu False.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu 1, reklamy na webech s rušivými reklamami blokovány nebudou.
Pokud tato zásada není nastavena, použije se hodnota 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true a jedná se o dozorovaného uživatele, ostatní aplikace pro Android mohou prostřednictvím poskytovatele obsahu zjišťovat, jaká omezení přístupu k webu se na uživatele vztahují.
Pokud je nastavena na hodnotu false nebo nastavena není, poskytovatel obsahu nevrátí žádné informace.</translation>
<translation id="435461861920493948">Obsahuje seznam vzorů, které určují viditelnost účtů v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Každý účet Google v zařízení bude porovnán se vzory uloženými v této zásadě s cílem určit jeho viditelnost v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" />. Pokud účet odpovídá některému vzoru v seznamu, bude viditelný. Jinak bude skryt.
Zástupný znak „*“ odpovídá prázdnému řetězci nebo několika libovolným znakům. Únikový znak je „\“. Chcete-li tedy zadat skutečné znaky „*“ nebo „\“, vložte před ně znak „\“.
Pokud tato zásada nebude nastavena, budou v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> viditelné všechny účty Google v zařízení.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Pokud je tato zásada nastavená, bude připojení hostitele vzdáleného přístupu vyžadovat, aby ověřovaní klienti získali token ověření z této adresy URL. Je třeba používat spolu se zásadou RemoteAccessHostTokenValidationUrl.
Tato funkce je v současné době na straně serveru zakázaná.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Povolit sloučení zásad se seznamy z různých zdrojů</translation>
<translation id="436581050240847513">Odesílat informace o síťových rozhraních zařízení</translation>
<translation id="4372704773119750918">Nepovolí podnikovým uživatelům být součástí multiprofilu (primárního či sekundárního)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Povolit všem webům zobrazování všech obrázků</translation>
<translation id="437791893267799639">Zásada nenastavena, zakázat migraci dat a rozšíření ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">Povolit uživatelům spravovat všechny certifikáty</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfiguruje vzdálené ověření identity pomocí mechanismu TPM.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Seznam předem nakonfigurovaných sdílených síťových úložišť.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Zapnout omezení rychlosti připojení</translation>
<translation id="441217499641439905">Zakázat v aplikaci Soubory v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> přístup k Disku Google přes mobilní připojení</translation>
<translation id="4415603335307944578">Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu true nebo nastavená není, bude prohlížeč při prvním spuštění po upgradu OS znovu zobrazovat uvítací stránku.
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu false, prohlížeč uvítací stránku při prvním spuštění po upgradu OS zobrazovat nebude.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu False, přestane <ph name="PRODUCT_NAME" /> odesílat příležitostné dotazy na server Google k získání přesného časového razítka. Pokud tato zásada bude nastavena na hodnotu True nebo nebude nastavena, budou tyto dotazy povoleny.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Zadat nastavení proxy serveru ručně</translation>
<translation id="4429220551923452215">Povolí nebo zakáže zástupce aplikací na liště záložek.
Pokud tato zásada není nastavena, uživatel si v kontextové nabídce záložek může vybrat, zda zástupce aplikací chce zobrazit, či nikoliv.
Pokud je tato zásada nakonfigurována, uživatel ji nemůže změnit a zástupce aplikací je buď zobrazen vždy, nebo není zobrazen nikdy.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Zapnout rozšířené hlášení Bezpečnému prohlížení</translation>
<translation id="443454694385851356">Starší (není bezpečné)</translation>
<translation id="443665821428652897">Po vypnutí prohlížeče vymazat data webů (zastaralé)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Povolit tomuto zařízení spouštět PluginVm.
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu false nebo je ponechaná nenastavená, <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> pro zařízení není povolen. Pokud je nastavená na hodnotu true, je <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> pro uživatele povolen (pokud jej povolují i jiná nastavení). Aby <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> bylo možné spustit, zásada <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> musí být true a musí být nastavená zásady <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> a <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Určuje seznam zastaralých funkcí webové platformy, které budou znovu aktivovány.
Tato zásada umožňuje administrátorům na omezenou dobu znovu aktivovat zastaralé funkce webové platformy. Funkce jsou označeny pomocí značky řetězce. Funkce odpovídající značkám uvedeným v seznamu, který určuje tato zásada, budou znovu aktivovány .
Pokud je tato zásada ponechána nenastavená nebo je seznam prázdný či neodpovídá některé z podporovaných značek řetězců, zůstanou všechny funkce zastaralé webové platformy zakázány.
Samotná zásada je na výše uvedených platformách podporována. Funkce, které zásada podporuje, však mohou být k dispozici na méně platformách. Některé zastaralé funkce platformy Web Platform nelze znovu povolit. Po různě dlouhou omezenou dobu lze povolit pouze ty, které jsou výslovně uvedeny níže. Obecný formát řetězcové značky je [NázevZastaraléFunkce]_EffectiveUntil[RRRRMMDD]. Důvody změny funkcí platformy Web Platform a informace naleznete zde: https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Aktivovat zámek, pokud jsou zařízení nečinná nebo pozastavená</translation>
<translation id="4449469846627734399">Nastavit denní konfiguraci režimu napájení Peak Shift</translation>
<translation id="4449545651113180484">Otočit obrazovku ve směru hodinových ručiček o 270 stupňů</translation>
<translation id="445270821089253489">Určuje, jaký typ informací o uživateli a zařízení bude hlášen.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Zobrazit ikonu lišty prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokovat soubory cookie třetích stran</translation>
<translation id="4474167089968829729">Povolit ukládání hesel do správce hesel</translation>
<translation id="4476769083125004742">Je-li tato zásada nastavena na možnost <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, aplikace Android nemají přístup k informacím o poloze. Pokud tuto zásadu nastavíte na jinou hodnotu nebo ji ponecháte nenastavenou a aplikace Android bude chtít získat přístup k informacím o poloze, zobrazí se uživateli žádost o schválení.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Vynutit Bezpečné vyhledávání</translation>
<translation id="4482640907922304445">Zobrazí na liště aplikace <ph name="PRODUCT_NAME" /> tlačítko Domovská stránka.
Pokud toto nastavení aktivujete, tlačítko Domovská stránka se bude vždy zobrazovat.
Pokud toto nastavení deaktivujete, tlačítko Domovská stránka se nikdy nezobrazí
Pokud toto nastavení aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé je v aplikace <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud zásadu nenastavíte, umožníte uživatelům zvolit, zda se tlačítko Domovská stránka zobrazí.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Zakázat automatické aktualizace</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfigurace adresy URL stránky Nová karta</translation>
<translation id="4492287494009043413">Zakázat pořizování snímků obrazovky</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">Konfiguruje zásady související s pluginem <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">Slouží ke konfiguraci velikosti mezipaměti, kterou bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat k ukládání mediálních souborů do mezipaměti na disku.
Pokud tuto zásadu nastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používat stanovenou velikost mezipaměti bez ohledu na to, zda uživatel zadal příznak „--media-cache-size“. Hodnota stanovená touto zásadou neurčuje pevný limit, jedná se spíše o návrh pro systém ukládání do mezipaměti. Hodnoty menší než několik megabajtů jsou příliš malé a budou zaokrouhleny nahoru na rozumné minimum.
Pokud pro tuto zásadu nastavíte hodnotu 0, bude použita výchozí velikost mezipaměti, ale uživatel ji nebude moci změnit.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude použita výchozí velikost a uživatel ji bude moci přepsat pomocí příznaku „--media-cache-size“.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True nebo není nastavena, služba <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude aktivována a uživatelé ji budou moci spustit pomocí nabídky aplikace, kontextových nabídek stránky, ovládacích prvků médií na webových stránkách s podporou technologie Cast a ikony Cast na panelu nástrojů (bude-li zobrazena).
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, služba <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude deaktivována.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Zapnout Bezpečné prohlížení pro důvěryhodné zdroje</translation>
<translation id="4518251772179446575">Dotázat se vždy, když se webové stránky snaží sledovat fyzickou polohu uživatele</translation>
<translation id="4519046672992331730">Aktivuje v adresním řádku prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkci návrhů pro vyhledávání a brání uživatelům, aby toto nastavení změnili.
Pokud toto nastavení aktivujete, budou se zobrazovat návrhy pro vyhledávání.
Pokud toto nastavení deaktivujete, návrhy pro vyhledávání se nikdy nezobrazí.
Pokud toto nastavení aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé je v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud zásadu nenastavíte, bude tato funkce zapnuta a uživatelé budou moci nastavení změnit.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Instalaci aplikací Android lze vynutit z administrátorské konzole pomocí Google Play. Tato zásada se na ně nevztahuje.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Název omezení Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Místní účty v zařízení</translation>
<translation id="4543502256674577024">Nastavení aktualizace zařízení</translation>
<translation id="4554651132977135445">Režim zpracování zásad pro uživatele (loopback)</translation>
<translation id="4554841826517980623">Tato zásada určuje, zda smí funkce sdílení síťových položek prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> rozpoznávat sdílení v síti pomocí protokolu <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu true, při rozpoznávání sdílení v síti bude používán protokol <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu false, při rozpoznávání sdílení nebude protokol <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> používán.
Pokud tato zásada není nastavena, ve výchozím nastavení je pro spravované uživatele zakázána a pro nespravované uživatele povolena.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Aktivuje vzdálené ověření identity uživatele</translation>
<translation id="4557134566541205630">Výchozí adresa URL stránky nové karty poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="4567137030726189378">Povolit použití Nástrojů pro vývojáře</translation>
<translation id="4578265298946081589">Při odhlášení uživatele nerestartovat.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Pokud je toto nastavení aktivováno, hostitel vzdáleného přístupu porovná jméno místního uživatele (k němuž je hostitel přidružen) a název účtu Google, který je registrován jako vlastník hostitele (je-li hostitel vlastněn například účtem Google jannovak@example.com, bude tímto názvem „jannovak“). Pokud se název vlastníka hostitele liší od jména místního uživatele, k němuž je hostitel přidružen, hostitel vzdáleného přístupu se nespustí. Zásadu RemoteAccessHostMatchUsername doporučujeme používat společně se zásadou RemoteAccessHostDomain, protože tak lze vynutit konkrétní doménu účtu Google vlastníka hostitele (např. example.com).
Pokud je toto nastavení deaktivováno nebo není nakonfigurováno, lze hostitele vzdáleného přístupu přidružit k libovolnému místnímu uživateli.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Poskytnout uživatelům sestavení Quick Fix Build</translation>
<translation id="4600786265870346112">Aktivovat velký kurzor</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfigurace seznamu zakázaných položek zasílání nativních zpráv</translation>
<translation id="4617338332148204752">Přeskočení kontroly metaznaček ve službě <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfigurovat seznam povolených pro instalaci rozšíření</translation>
<translation id="4632343302005518762">Umožnit pluginu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> zpracovávat uvedené typy obsahu</translation>
<translation id="4632566332417930481">Umožňuje zakázat používání Nástrojů pro vývojáře v rozšířeních nainstalovaných pomocí podnikových zásad, ale povolit jejich používání v jiných kontextech</translation>
<translation id="4633786464238689684">Změní výchozí chování horní řady kláves tak, aby tyto klávesy fungovaly jako funkční.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, klávesy v horní řadě budou ve výchozím nastavení fungovat jako funkční klávesy. Aby tyto klávesy fungovaly jako mediální, je potřeba současně stisknout vyhledávací tlačítko.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false nebo je ponechána nenastavená, klávesnice bude ve výchozím nastavení odesílat příkazy mediálních kláves a při podržení vyhledávacího tlačítka příkazy funkčních kláves.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Názvy hostitelů zasílání nativních zpráv, kterým chcete udělit výjimku ze seznamu zakázaných položek.</translation>
<translation id="4650759511838826572">Deaktivovat schémata protokolu adresy URL</translation>
<translation id="465099050592230505">Adresa URL podnikového úložiště aplikací (podpora ukončena)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Nastavení obsahu umožňují určit, jakým způsobem bude zpracováván obsah určitého typu (například soubory cookie, obrázky nebo JavaScript).</translation>
<translation id="4665897631924472251">Nastavení správy rozšíření</translation>
<translation id="4668325077104657568">Výchozí nastavení obrázků</translation>
<translation id="4670865688564083639">Minimum:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Umožňuje nastavit, zda mají mít weby s obtěžujícím chováním zakázáno otevírat nová okna a karty.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu True, nebudou weby s obtěžujícím chováním moci otevírat nová okna ani karty.
Toto chování se však neprojeví v případě, že je zásada SafeBrowsingEnabled nastavena na hodnotu False.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, weby s obtěžujícím chováním budou mít otevírání nových oken a karet povoleno.
Pokud tato zásada není nastavena, použije se hodnota True.</translation>
<translation id="467236746355332046">Podporované funkce:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Umožňuje personalizovat seznam vzorů adres URL, které by měl vždy vykreslit plugin <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Pokud tato zásada není nastavena, použije se pro všechny weby výchozí modul vykreslení určený zásadou ChromeFrameRendererSettings.
Ukázkové vzory naleznete na stránce https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Otevřít seznam adres URL</translation>
<translation id="4674871290487541952">V kontrolách integrity při aktualizacích a instalacích rozšíření povolit nezabezpečené algoritmy</translation>
<translation id="4680936297850947973">Podpora této zásady byla od verze M68 ukončena. Použijte namísto ní zásadu DefaultPopupsSetting.
Úplné vysvětlení najdete na stránce https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Je-li tato zásada aktivována, budou weby moci zároveň provádět navigaci a otevírat nová okna/karty.
Pokud je tato zásada zakázána nebo není nastavena, budou mít weby současné provádění navigace a otevírání nových oken/karet zakázáno.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Aktivovat Automatické vyplňování</translation>
<translation id="4703402283970867140">Povolit chytrému modelu ztmavování prodloužit dobu do ztmavení obrazovky</translation>
<translation id="4722122254122249791">Aktivace izolace webů u určených zdrojů</translation>
<translation id="4722399051042571387">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, uživatelé nebudou moci nastavit PIN, který je slabý a lze jej snadno uhodnout.
Příklady slabých kódů PIN: PIN tvořený pouze jednou opakující se číslicí (1111), PIN se vzestupnou nebo sestupnou řadou číslic (1234 nebo 4321), často používané kódy PIN.
Pokud uživatelé zadají slabý kód PIN, ve výchozím nastavení se jim zobrazí upozornění (nikoli chyba).</translation>
<translation id="4723829699367336876">Povolení přechodu přes bránu firewall z klienta vzdáleného připojení</translation>
<translation id="4725528134735324213">Povolit službu Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">Vyžadovat shodu jména místního uživatele a vlastníka hostitele vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="4733471537137819387">Zásady související s integrovaným ověřením pomocí protokolu HTTP</translation>
<translation id="4744190513568488164">Servery, na které může <ph name="PRODUCT_NAME" /> delegovat ověření.
Chcete-li zadat několik názvů serverů, oddělte je čárkami. Zástupné znaky (*) jsou povoleny.
Pokud zásadu nenastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude delegovat přihlašovací údaje uživatelů ani v případě, že server bude zjištěn jako intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klientský certifikát pro připojení k RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu true nebo není nastavená, bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> navrhovat stránky související s aktuální stránkou.
Tyto návrhy se načítají vzdáleně ze serverů Google.
Pokud je tato zásada nastavená na hodnotu false, návrhy se načítat ani zobrazovat nebudou.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Umožňuje nastavit dobu v milisekundách, po kterou se uživatelům bude zobrazovat oznámení, že je třeba prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebo zařízení se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> restartovat, aby bylo možné nainstalovat čekající aktualizaci.
Během této doby bude uživatel opakovaně informován, že je potřeba nainstalovat aktualizaci. Na zařízeních se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> se oznámení o restartu zobrazuje na hlavním panelu systému podle zásady <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" />. V prohlížečích <ph name="PRODUCT_NAME" /> se po uplynutí jedné třetiny lhůty pro oznámení změní nabídka aplikace na znamení, že je prohlížeč potřeba aktualizovat. Barva tohoto oznámení se změní po uplynutí dvou třetin lhůty a poté znovu po uplynutí celé lhůty. Další oznámení aktivovaná pomocí zásady <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" /> se řídí stejným časovým plánem.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> výchozí doba 345 600 000 milisekund (čtyři dny) a pro prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> 604 800 000 milisekund (jeden týden).</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Pomocí tohoto nastavení (SitePerProcess) lze uživatelům zakázat změnu výchozího chování, při kterém jsou všechny weby izolovány. K izolaci dalších (podrobněji určených) zdrojů může být užitečná také zásada IsolateOrigins.
Pokud je tato zásada aktivovaná, uživatelé nebudou moci změnit výchozí chování, kdy je každý web spuštěn v samostatném procesu.
Pokud tato zásada není nakonfigurovaná nebo je deaktivovaná, budou uživatelé moci izolaci webů zakázat (např. pomocí možnosti Disable site isolation (Vypnout izolaci webů) na stránce chrome://flags). Tím, že tuto zásadu deaktivujete nebo že ji nenakonfigurujete, izolaci webů nevypnete.
V systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verze 76 a dřívějších doporučujeme nastavit na stejnou hodnotu také zásadu zařízení <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" />. Pokud se hodnoty těchto dvou zásad neshodují, při vstupu do uživatelské relace může dojít k prodlevě způsobené používáním hodnoty zadané v zásadě pro uživatele.
POZNÁMKA: Tato zásada se nevztahuje na systém Android. K aktivaci zásady SitePerProcess v systému Android použijte zásadu SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Aktivuje v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkci Automatické vyplňování a umožňuje uživatelům automaticky ve webových formulářích vyplňovat informace o platebních kartách pomocí dříve uložených údajů.
Pokud je toto nastavení vypnuto, nebude automatické vyplňování navrhovat ani vyplňovat informace o platebních kartách a nebude ani ukládat další informace o platebních kartách, které uživatel při prohlížení webu odešle.
Pokud je toto nastavení zapnuto nebo nemá žádnou hodnotu, uživatel bude moci automatické vyplňování pro platební karty ovládat v uživatelském rozhraní.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Aktivuje funkci usnadnění přístupu pomocí velkého kurzoru.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, velký kurzor bude vždy aktivní.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, velký kurzor bude vždy deaktivován.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud ji ponecháte nenastavenou, velký kurzor bude ve výchozím nastavení deaktivován, ale uživatelé jej budou moci kdykoli aktivovat.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfigurace chování aktualizace firmwaru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4804828344300125154">Při odhlášení uživatele vždy restartovat.</translation>
<translation id="4807950475297505572">Bude odstraněno tolik uživatelů, od jejichž posledního použití uplynula nejdelší doba, kolik bude potřeba k uvolnění dostatečného množství místa.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Povolit firemnímu uživateli být primárním i sekundárním uživatelem (výchozí chování pro nespravované uživatele)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Akce, která bude provedena, pokud bude dosaženo limitu doby nečinnosti při provozu na baterii</translation>
<translation id="4832852360828533362">Hlášení uživatelů a zařízení</translation>
<translation id="4834526953114077364">Bude odstraněno tolik uživatelů, od jejichž posledního použití uplynula nejdelší doba, kolik bude potřeba k uvolnění dostatečného množství volného místa. Odstraněni budou pouze uživatelé, kteří se během posledních 3 měsíců nepřihlásili.</translation>
<translation id="4835622243021053389">Povolit ověřování NTLMv2.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Povolení režimu celé obrazovky</translation>
<translation id="4861767323695239729">Nakonfigurovat metody zadávání povolené v uživatelské relaci</translation>
<translation id="487460824085252184">Migrovat automaticky, nežádat uživatele o souhlas.</translation>
<translation id="4874982543810021567">Blokovat rozhraní WebUSB na těchto webech</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maximální povolená verze SSL</translation>
<translation id="4887274746092315609">Povoluje stránku pro změnu hesla během relace pro uživatele SAML</translation>
<translation id="4897928009230106190">Udává parametry, které se použijí při vyhledávání s našeptávačem pomocí metody POST. Sestává z párů název–hodnota oddělených čárkou. Pokud je hodnotou parametr šablony (např. {searchTerms} v příkladu výše), bude nahrazen skutečnými údaji vyhledávacích dotazů.
Tato zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, požadavek na vyhledávání s našeptávačem bude odeslán pomocí metody GET.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parametr nastavující nahrazení vyhledávacích dotazů pro výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="4899708173828500852">Aktivovat Bezpečné prohlížení</translation>
<translation id="4899802251198446659">Umožňuje určit, zda se v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> mohou videa automaticky (bez souhlasu uživatele) přehrávat se zvukovým obsahem.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu True, může <ph name="PRODUCT_NAME" /> automaticky přehrávat média.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> média automaticky přehrávat nemůže. Toto nastavení lze pro konkrétní vzory adres URL přepsat pomocí zásady AutoplayWhitelist.
Ve výchozím nastavení <ph name="PRODUCT_NAME" /> média automaticky přehrávat nemůže. Toto nastavení lze pro konkrétní vzory adres URL přepsat pomocí zásady AutoplayWhitelist.
Pokud je prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> spuštěn a tato zásada se změní, použije se nové nastavení pouze na nově otevřené karty. Některé karty proto mohou nadále vykazovat předchozí chování.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Obnovovací frekvence zásad pro zařízení</translation>
<translation id="4917385247580444890">Silný</translation>
<translation id="4923806312383904642">Povolit funkci WebDriver přepsat nekompatibilní zásady</translation>
<translation id="494613465159630803">Přijímač Cast</translation>
<translation id="494924690085329212">Restartovat při odhlášení uživatele, pokud byl spuštěn Android.</translation>
<translation id="4962262530309732070">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true nebo nastavena není, bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolovat přidávání osob ze správce uživatelů.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> vytváření nových profilů ze správce uživatelů povolovat nebude.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Zakázat přihlášení do prohlížeče</translation>
<translation id="4978405676361550165">Pokud je nastavena zásada OffHours, jsou v zadaných časových intervalech ignorovány určené zásady zařízení (použije se jejich výchozí nastavení). Na začátku a konci každého intervalu zadaného v zásadě OffHours prohlížeč Chrome znovu použije zásady zařízení. Pokud se na konci intervalu OffHours zásady zařízení změní, bude o tom uživatel informován a bude se muset odhlásit (například pokud je přihlášen pomocí účtu, který již není povolen).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Typ údajů:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Povolit spouštění zastaralých pluginů</translation>
<translation id="4986560318567565414">Cesta k Chromu pro přepínání z alternativního prohlížeče.</translation>
<translation id="4988291787868618635">Akce prováděná po určité době nečinnosti</translation>
<translation id="5034604678285451405">Nastaví mezní procentuální nabití baterie pro používání režimu napájení Peak Shift.
Tato zásada se používá jen v případě, že je zásada DevicePowerPeakShiftEnabled nastavená na hodnotu true.
Pokud tato zásada není nakonfigurovaná nebo je ponechána nenastavená, bude režim napájení Peak Shift vždy vypnutý.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Povolit přístup k webům mimo obsahové balíčky</translation>
<translation id="5052081091120171147">Je-li tato zásada aktivovaná, vynucuje import historie procházení z aktuálního výchozího prohlížeče. Aktivace této zásady má také vliv na dialogové okno importu
Je-li deaktivovaná, k importu historie procházení nedojde. Pokud není nakonfigurovaná, bude použito výchozí chování
Není-li nastavena, může se uživatelům zobrazit výzva, zda chtějí historii importovat, nebo může import probíhat automaticky.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Konfiguruje nastavení proxy serveru pro prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" />. Tato nastavení proxy serveru budou k dispozici i aplikacím ARC.
Pokud aktivujete toto nastavení, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> a aplikace ARC budou ignorovat veškeré možnosti související s proxy serverem zadané na příkazovém řádku.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, uživatelé budou moci nastavení proxy serveru zvolit sami.
Pokud je nastavena zásada <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />, přepíše jednotlivé zásady <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> a <ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
Pomocí pole <ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> lze zadat proxy server používaný prohlížečem <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabránit uživatelům ve změně nastavení proxy serveru.
Pole <ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> je adresa URL souboru PAC proxy serveru.
Pole <ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> je adresa URL proxy serveru.
Pole <ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> je seznam proxy serverů, které prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude obcházet.
Pole <ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> již není podporováno. Použijte místo něj pole ProxyMode. Můžete pomocí něj zadat proxy server, který bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat, a zabránit uživatelům ve změně nastavení proxy serveru.
Pokud v poli ProxyMode zadáte hodnotu „direct“, proxy server se nikdy nepoužije a ostatní pole budou ignorována.
Pokud v poli ProxyMode zadáte hodnotu „system“, použije se systémový proxy server a ostatní pole budou ignorována.
Pokud v poli ProxyMode zadáte hodnotu „auto_detect“, všechna ostatní pole budou ignorována.
Pokud v poli ProxyMode vyberete hodnotu „fixed_server“, použijí se pole ProxyServer a ProxyBypassList.
Pokud v poli ProxyMode vyberete hodnotu „pac_script“, použijí se pole ProxyPacUrl a ProxyBypassList.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Deaktivace lupy</translation>
<translation id="5058573563327660283">Vybrat strategii pro uvolnění místa na disku při automatickém čištění (zastaralé)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Seznam povolených uživatelů k přihlášení</translation>
<translation id="5075834892754086022">Pokud je tato zásada nastavená, vynucuje se minimální nakonfigurovaná délka kódu PIN. (Nejnižší možná délka kódu PIN je 1. Nižší hodnoty budou považovány za hodnotu 1.)
Pokud tato zásada není nastavená, vynucuje se minimální délka kódu PIN šest číslic. Toto je také doporučená minimální délka.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Umožňuje použití výchozího poskytovatele vyhledávání.
Pokud toto nastavení aktivujete, po zadání textu (jiného než adresa URL) do omniboxu proběhne výchozí vyhledávání.
Konkrétního výchozího poskytovatele vyhledávání můžete určit nastavením zbylých zásad výchozího vyhledávání. Pokud je nenastavíte, výchozího poskytovatele si bude moci zvolit uživatel.
Pokud toto nastavení deaktivujete, po zadání textu do omniboxu (jiného než adresa URL) žádné vyhledávání neproběhne.
Pokud toto nastavení aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé ho v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude aktivován výchozí poskytovatel vyhledávání a seznam poskytovatelů vyhledávání bude moci nastavit uživatel.
Tato zásada je k dispozici jen v instancích systému Windows, které jsou připojené k doméně <ph name="MS_AD_NAME" />, nebo v instancích systému Windows 10 Pro nebo Enterprise, které jsou zaregistrované ke správě zařízení.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Deaktivovat náhled tisku</translation>
<translation id="5090209345759901501">Rozšířit nastavení obsahu Flash na veškerý obsah</translation>
<translation id="5090791951240382356">Povolit sloučení slovníkových zásad z různých zdrojů</translation>
<translation id="5093540029655764852">Určuje, jak často (ve dnech) klient mění heslo účtu počítače. Heslo generuje klient náhodně a uživatel jej nemůže zobrazit.
Hesla počítačů by se stejně jako hesla uživatelů měla pravidelně měnit. Zakázání této zásady nebo její nastavení na velký počet dní může mít negativní dopad na bezpečnost, protože potenciální útočníci budou mít více času zjistit heslo počítače a použít jej.
Pokud tato zásada není nastavena, mění se heslo účtu počítače každých 30 dní.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu 0, je změna hesla počítače zakázána.
Jestliže byl klient delší dobu offline, mohou být hesla starší než zadaný počet dní.</translation>
<translation id="510196893779239086">Tato zásada určuje, zda se má Chrome zcela ukončit v případě, že poslední karta způsobí přepnutí na jiný prohlížeč.
Když je tato zásada ponechána nenastavená nebo je nastavená na hodnotu true, Chrome po přepnutí na alternativní prohlížeč ponechá otevřenou alespoň jednu kartu.
Když je tato zásada nastavená na hodnotu false, Chrome kartu po přepnutí na alternativní prohlížeč zavře, i kdyby byla poslední. Tím se Chrome zcela ukončí.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Umožňuje přenést nastavení sítě, která se uplatní pro jednotlivé uživatele v zařízení se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Konfigurace sítě je řetězec ve formátu JSON, který se řídí definicí formátu Open Network Configuration.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Prodleva uzamčení obrazovky při napájení z baterie</translation>
<translation id="5108031557082757679">Zakázané podnikové tiskárny pro zařízení</translation>
<translation id="5124368997194894978">Zapnout spuštění při připojení k napájení ze sítě</translation>
<translation id="5131211790949066746">Umožňuje sloučení zásad se seznamy pro instalaci rozšíření <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" /> a <ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" />.
Pokud aktivujete toto nastavení, hodnoty ze zásady platformy pro počítač, cloudové zásady pro počítač a zásady platformy pro uživatele se sloučí do jednoho seznamu a namísto použití hodnot z jednoho zdroje s nejvyšší prioritou se použijí jako celek.
Pokud toto nastavení deaktivujete nebo ponecháte nenastavené, použijí se pouze položky seznamu ze zdroje s nejvyšší prioritou. Všechny ostatní zdroje budou uvedeny jako konflikty a budou ignorovány.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Nastavení výchozího typu lupy, který je aktivován na přihlašovací obrazovce</translation>
<translation id="5142301680741828703">Následující vzory adres URL vykreslovat vždy v pluginu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Umožňuje nastavit dodatečné parametry, které plugin <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> při spouštění aplikace <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije.
Když tato zásada není nastavena, bude použit výchozí příkazový řádek.</translation>
<translation id="5152787786897382519">Prohlížeče Chromium a Google Chrome mají několik skupin zásad, které na sobě při ovládání určité funkce vzájemně závisejí. Tyto sady jsou reprezentovány následujícími skupinami zásad. Protože zásady mohou mít několik zdrojů, použijí se pouze hodnoty pocházející ze zdroje s nejvyšší prioritou. Hodnoty pocházející ze zdroje s nižší prioritou ve stejné skupině budou ignorovány. Pořadí priorit je popsáno v článku <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Udává, jak často se odesílají sledovací síťové pakety (v milisekundách).
Je-li tato zásada ponechána nenastavená, použije se výchozí interval tři minuty. Minimální interval je 30 sekund a maximální 24 hodin – hodnoty mimo tento rozsah budou přizpůsobeny příslušné hranici.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Aktivovat staré webové přihlašování</translation>
<translation id="5168529971295111207">Podpora této zásady byla ukončena, použijte místo ní zásadu ProxyMode.
Umožňuje zadat proxy server, který bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat, a brání uživatelům ve změně nastavení proxy serveru.
Tato zásada má účinek, jen když není zadána zásada <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Pokud zvolíte, že proxy server nikdy používat nechcete a chcete se vždy připojovat přímo, všechny další možnosti budou ignorovány.
Pokud zvolíte, že chcete použít systémové nastavení proxy serveru nebo jej zjistit automaticky, všechny další možnosti budou ignorovány.
Pokud zvolíte ruční nastavení proxy serveru, můžete v zásadách „Adresa (nebo adresa URL) proxy serveru“, „Adresa URL souboru PAC proxy serveru“ a „Seznam pravidel vynechání proxy serveru oddělených čárkami“ zadat další možnosti. Aplikacím ARC je k dispozici pouze proxy server HTTP s nejvyšší prioritou.
Podrobné příklady naleznete na následující stránce:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Pokud aktivujete toto nastavení, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude ignorovat veškeré možnosti související s proxy serverem zadané na příkazovém řádku.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, uživatelé budou moci nastavení proxy serveru zvolit sami.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurace Disku Google v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="5183383917553127163">Umožňuje určit rozšíření, kterých se netýká seznam zakázaných rozšíření.
Pokud je na seznamu zakázaných rozšíření uvedena hodnota *, znamená to, že jsou na ní všechna rozšíření a uživatelé mohou instalovat pouze rozšíření uvedená v seznamu povolených rozšíření.
Ve výchozím nastavení jsou všechna rozšíření na seznamu povolených. Pokud však byla všechna rozšíření pomocí zásady umístěna na seznam zakázaných rozšíření, lze tuto zásadu pomocí seznamu povolených přepsat.</translation>
<translation id="519247340330463721">Konfiguruje zásady týkající se Bezpečného prohlížení.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Umožňuje využívat alternativní chybové stránky předdefinované v aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" /> (např. stránka nenalezena) a brání uživatelům, aby toto nastavení změnili.
Pokud toto nastavení aktivujete, budou používány alternativní chybové stránky.
Pokud toto nastavení deaktivujete, alternativní chybové stránky používány nebudou.
Pokud toto nastavení aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé je v aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud zásadu nenastavíte, aktivuje se toto nastavení a uživatelé je budou moci měnit.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Zablokuje režim pro vývojáře.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zabrání spuštění zařízení v režimu pro vývojáře. Po zapnutí přepínače pro vývojáře se systém odmítne spustit a zobrazí se obrazovka s chybou.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu false, režim pro vývojáře bude v zařízení nadále k dispozici.</translation>
<translation id="520403427390290017">Funkce životních cyklů karet umožňuje znovu získat kapacitu procesoru a případně také paměť obsazenou spuštěnými kartami, které již dlouhou dobu nebyly použity. Takovým kartám se nejdříve omezí prostředky, poté se zmrazí a nakonec se zahodí.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu false, jsou životní cykly karet zakázány a všechny karty budou běžně ponechány spuštěné.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true nebo není zadána, je funkce životního cyklu karet povolena.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Konfiguruje výchozí adresu URL stránky Nová karta v prohlížeči a znemožňuje uživatelům změnit ji.
Stránka Nová karta je stránka, která se otevírá při otevření nové karty (včetně karty otevřené v novém okně).
Tato zásada nerozhoduje o tom, které stránky se mají otevřít při spuštění. To určují zásady <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />. Tato zásada však má vliv na domovskou a počáteční stránku (pokud jsou nastaveny tak, aby otevíraly stránku Nová karta).
Pokud tato zásada není nastavená nebo je ponechaná prázdná, použije se výchozí stránka Nová karta.
Tato zásada je k dispozici jen v instancích systému Windows, které jsou připojené k doméně <ph name="MS_AD_NAME" />, nebo v instancích systému Windows 10 Pro nebo Enterprise, které jsou zaregistrované ke správě zařízení.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které nemají povoleno zobrazovat oznámení.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultNotificationsSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Weby, které by nikdy neměly spustit přepnutí prohlížeče.</translation>
<translation id="5219844027738217407">U aplikací Android má tato zásada vliv pouze na mikrofon. Když je tato zásada nastavena na hodnotu True, je mikrofon pro všechny aplikace Android bez výjimky ztlumen.</translation>
<translation id="5221394278852982313">Umožňuje nastavit seznam adres URL určujících, kterým webům bude automaticky uděleno oprávnění k přístupu k zařízení USB od určitého dodavatele s určitými ID produktu. Aby zásada byla platná, musí každá položka v seznamu obsahovat jak zařízení, tak adresy URL. Každá položka zařízení může obsahovat pole ID dodavatele a ID produktu. Chybějící ID je považováno za zástupný znak. ID produktu však nesmí být zadáno bez ID dodavatele, jinak zásada nebude platná.
Model oprávnění USB k udělení přístupu k zařízení USB žádajícímu webu používá adresu URL žádajícího webu („žádající adresa URL“) a adresu URL webu v rámci nejvyšší úrovně („adresa URL hlavního rámce“). Pokud je žádající web načten v prvku iframe, může se žádající adresa URL od adresy URL hlavního rámce lišit. Pole „urls“ proto může obsahovat až dva řetězce URL oddělené čárkou, které určují žádající adresu URL a adresu URL hlavního rámce. Pokud je zadána jen jedna adresa URL, bude přístup k příslušným zařízením USB udělen, když adresa URL žádajícího webu odpovídá této adrese URL, bez ohledu na stav vložení. Adresy URL v poli „urls“ musejí být platné, jinak bude tato zásada ignorována.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultWebUsbGuardSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.
Vzory adres URL v této zásadě by neměly být v konfliktu se vzory nakonfigurovanými prostřednictvím zásady WebUsbBlockedForUrls. V případě konfliktu bude mít tato zásada před zásadami WebUsbBlockedForUrls a WebUsbAskForUrls přednost.
Hodnoty této zásady a zásady DeviceWebUsbAllowDevicesForUrls se slučují dohromady.</translation>
<translation id="5228316810085661003">Prodleva automatického přihlášení místního účtu na zařízení.