blob: 028ea38a8289e14427f504065a9546268de605b7 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="iw">
<translation id="1002439864875515590">אם המדיניות הזו הוגדרה כמחרוזת ריקה או לא הוגדרה, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא יציג אפשרות השלמה אוטומטית בתהליך הכניסה של המשתמש לחשבון.
אם המדיניות הוגדרה כמחרוזת שמייצגת שם דומיין, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יציג אפשרות השלמה אוטומטית בתהליך הכניסה של המשתמש לחשבון, ויאפשר למשתמש להקליד רק את שם המשתמש שלו, בלי סיומת שם הדומיין. המשתמש יוכל לשנות את סיומת שם הדומיין הזו.
אם ערך המדיניות אינו דומיין חוקי, המערכת לא תחיל את המדיניות.</translation>
<translation id="101438888985615157">סובב את המסך ב-180 מעלות</translation>
<translation id="1016912092715201525">המדיניות הזו מגדירה את הבדיקות של דפדפן ברירת המחדל על ידי <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת מהמשתמשים לשנות אותן.
אם ההגדרה הזו מופעלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> תמיד יבדוק אם הוא דפדפן ברירת מחדל בזמן האתחול, וירשום את עצמו באופן אוטומטי אם זה אפשרי.
אם ההגדרה הזו מושבתת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> אף פעם לא יבדוק אם הוא דפדפן ברירת המחדל, ופקדי המשתמשים להגדרת האפשרות הזו יושבתו.
אם ההגדרה הזו לא נקבעת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יאפשר למשתמש לשלוט בהגדרה שלו כדפדפן ברירת המחדל, ולקבוע אם צריך להציג הודעות משתמש כאשר הוא לא מוגדר כדפדפן ברירת המחדל.
הערה למנהלי מערכת של <ph name="MS_WIN_NAME" />: הפעלת ההגדרה הזו תעבוד רק במחשבים עם Windows 7‏. אם מדובר בגרסאות של Windows החל מ-Windows 8, צריך לפרוס קובץ "שיוכי ברירת מחדל של אפליקציות" שמגדיר את <ph name="PRODUCT_NAME" /> כגורם שמטפל בפרוטוקולים <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> ו-<ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (ובאופן אופציונלי גם בפרוטוקול <ph name="FTP_PROTOCOL" /> ובפורמטים של קבצים כמו <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" />, וכו'…). מידע נוסף זמין בכתובת <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">ניהול צריכת החשמל במסך ההתחברות</translation>
<translation id="1019101089073227242">הגדר ספרייה של נתוני משתמשים</translation>
<translation id="1022361784792428773">מזהי תוספים שיש למנוע מהמשתמש להתקין אותם (או * לכולם)</translation>
<translation id="102492767056134033">הגדר מצב ברירת מחדל במסך ההתחברות של המקלדת על המסך</translation>
<translation id="1027000705181149370">מדיניות זו מציינת האם להעביר לפרופיל המשתמש קובצי cookie לאימות שהוגדרו על ידי SAML IdP במהלך ההתחברות.
כשמשתמש מבצע אימות באמצעות SAML IdP במהלך ההתחברות, קובצי cookie המוגדרים על ידי ה-IdP נרשמים תחילה בפרופיל זמני. ניתן להעביר קובצי cookie אלה לפרופיל המשתמש כדי להעביר הלאה את מצב האימות.
כשמדיניות זו מוגדרת כ-true, קובצי cookie המוגדרים על ידי ה-IdP מועברים לפרופיל של המשתמש בכל פעם שהוא מבצע אימות באמצעות SAML IdP במהלך ההתחברות.
כשמדיניות זו מוגדרת כ-false או אינה מוגדרת, קובצי cookie המוגדרים על ידי ה-IdP מועברים לפרופיל המשתמש במהלך ההתחברות הראשונה שלו במכשיר בלבד.
מדיניות זו משפיעה על משתמשים שהדומיין שלהם תואם את דומיין ההרשמה של המכשיר בלבד. לכל המשתמשים האחרים, קובצי cookie המוגדרים על ידי ה-IdP מועברים לפרופיל המשתמש במהלך ההתחברות הראשונה שלו במכשיר בלבד.</translation>
<translation id="1029052664284722254">אילוץ הפעלה מחדש של המכשיר כשהמשתמש יוצא מהחשבון</translation>
<translation id="1030120600562044329">המדיניות הזו מאפשרת דיווח אנונימי ל-Google על נתונים שקשורים לשימוש ולקריסות לגבי <ph name="PRODUCT_NAME" />. בנוסף, המדיניות מונעת מהמשתמשים לשנות את ההגדרה הזו.
אם ההגדרה הזו מופעלת, דיווחים אנונימיים על נתונים שקשורים לשימוש ולקריסות נשלחים אל Google. אם ההגדרה מושבתת, המידע הזה לא נשלח אל Google. בשני המקרים, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל את ההגדרה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ההגדרה תיקבע לפי האפשרות שנבחרה על ידי המשתמש במהלך ההתקנה / ההפעלה הראשונה.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.
(מידע לגבי Chrome OS זמין במדיניות DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">המדיניות הזו קובעת אם התכונה 'התקן רשת לשיתוף קבצים' של <ph name="PRODUCT_NAME" /> תבצע אימות בעזרת NTLM.
אם המדיניות מוגדרת כ-True, במקרה הצורך, אימות בשביל התקני רשת לשיתוף קבצים מסוג SMB יתבצע באמצעות NTLM.
אם המדיניות מוגדרת כ-True, יושבת אימות ה-NTLM בשביל התקני רשת לשיתוף קבצים מסוג SMB.
אם המדיניות לא הוגדרה, האפשרות הזו מושבתת כברירת מחדל בשביל משתמשים המנוהלים דרך הארגון, אך מופעלת בשביל משתמשים שאינם מנוהלים.</translation>
<translation id="1040446814317236570">הפעל חיתוך כתובות אתרים ל-PAC (ל-‎https://‎)</translation>
<translation id="1044878202534415707">דיווח על סטטיסטיקת חומרה כגון שימוש ביחידת עיבוד מרכזית (CPU) / זיכרון RAM.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, לא יתבצע דיווח סטטיסטיקה. אם היא מוגדרת כ-true או שאינה מוגדרת כלל, יתבצע דיווח סטטיסטיקה.</translation>
<translation id="1046484220783400299">הפעל לזמן מוגבל תכונות פלטפורמת אינטרנט שהוצאו משימוש</translation>
<translation id="1047128214168693844">מניעה מכל האתרים לעקוב אחר המיקום הפיזי של המשתמשים</translation>
<translation id="1049138910114524876">מגדירה את המקום שנאכף במסך הכניסה אל <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם המדיניות הזו מוגדרת, מסך הכניסה יוצג תמיד לפי המקום שסופק על-ידי הערך הראשון במדיניות הזו (המדיניות מוגדרת כרשימה כדי להתאים לגרסאות עתידיות). אם המדיניות לא מוגדרת או אם הוגדרה רשימה ריקה, מסך הכניסה יוצג לפי המקום בהפעלת המשתמש האחרונה. אם המדיניות הזו מוגדרת כערך שאינו מקום חוקי, מסך הכניסה יוצג לפי מקום שהוגדר כברירת מחדל (נכון לעכשיו זהו en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">למדיניות הזו אין השפעה אלא אם הערך של SamlInSessionPasswordChangeEnabled הוא True.
אם הערך של המדיניות הזו הוא True והיא מוגדרת למשל לערך 14, פירוש הדבר שמשתמשי SAML יקבלו התראה 14 ימים מראש על כך שתוקף הסיסמה שלהם עומד לפוג בתאריך מסוים.
אחרי שיקבלו את ההתראה, הם יוכלו מיד לטפל בעניין ולשנות את הסיסמה במהלך הסשן. כך יוכלו לעדכן את הסיסמה לפני שיפוג תוקפה.
אבל, ההתראות האלה מוצגות רק אם ספק הזהויות שולח למכשיר את פרטי תפוגת הסיסמה במהלך תהליך ההתחברות ב-SAML.
אם מגדירים את המדיניות הזו לאפס, פירוש הדבר שהמשתמשים לא יקבלו התראה מראש — אלא רק אחרי שתוקף הסיסמה כבר יפוג.
אם המדיניות הזו מוגדרת, המשתמש לא יכול לשנות או לבטל אותה.</translation>
<translation id="1062011392452772310">אפשר הזדהות מרחוק עבור המכשיר</translation>
<translation id="1062407476771304334">החלף</translation>
<translation id="1079801999187584280">חסימת השימוש ב'כלים למפתחים'</translation>
<translation id="1087437665304381368">המדיניות הזו שולטת במצב המפתח של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> בלבד. כדי למנוע גישה אל האפשרויות למפתחים של Android, יש להגדיר את המדיניות <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">אם ההגדרה הזו פועלת, מארח הסיוע מרחוק יופעל בתהליך עם הרשאות <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. מצב זה יאפשר למשתמשים מרוחקים לבצע פעולות בחלונות עם הרשאות מתקדמות בשולחן העבודה של המשתמש המקומי.
אם ההגדרה הזו מושבתת או לא מוגדרת, מארח הסיוע מרחוק יופעל בהקשר המשתמש ומשתמשים מרוחקים לא יוכלו לבצע פעולות בחלונות עם הרשאות מתקדמות בשולחן העבודה.</translation>
<translation id="1096105751829466145">ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="1099282607296956954">הפעלת בידוד אתר בשביל כל אתר</translation>
<translation id="1100570158310952027">
המדיניות הזו מגדירה רשימת מקורות (כתובות אתרים) או דפוסים של שמות מארחים (כמו
‎"*.example.com"‎) שיש להתייחס אליהם כאל מקור מאובטח.
המטרה היא להתיר לארגונים להגדיר מקורות ברשימת היתרים בשביל אפליקציות מדור קודם
שאינן יכולות לפרוס TLS (אבטחת שכבת התעבורה), או להגדיר שרת ביניים לפיתוח אינטרנט
פנימי כדי שהמפתחים יוכלו לבדוק תכונות שנחוץ להן הקשר מאובטח, ללא צורך בפריסה של
TLS בשרת הביניים. המדיניות הזו גם תמנע תיוג של המקור כ"לא מאובטח" בסרגל הכתובות.
להגדרת רשימה של כתובות אתרים במדיניות הזו יש השפעה זהה לזו של הגדרת הסימון בשורת
הפקודות '‎--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure' כרשימה המופרדת בפסיקים שכוללת
את אותן כתובות אתרים. אם המדיניות מוגדרת, היא תבטל את הסימון בשורת הפקודות.
המדיניות הזו תבטל את UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, אם הוגדרה.
מידע נוסף על הקשרים מאובטחים זמין בכתובת https://www.w3.org/TR/secure-contexts/‎.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">המדיניות הזו מציינת את משך החיים (בשעות) של מטמון האובייקטים של המדיניות הקבוצתית (GPO). במקום להוריד מחדש אובייקטים של מדיניות קבוצתית במסגרת כל אחזור מדיניות, המערכת רשאית לעשות שימוש חוזר באובייקטים של מדיניות קבוצתית שנשמרו במטמון, כל עוד הגרסה שלהם לא משתנה. המדיניות הזו מציינת את משך הזמן המקסימלי שבו ניתן לעשות שימוש חוזר באובייקטים של מדיניות קבוצתית שנשמרו במטמון, לפני שהם עוברים הורדה מחדש. הפעלה מחדש והתנתקות גורמות לניקוי המטמון.
אם המדיניות לא מוגדרת, אובייקטים של מדיניות קבוצתית שנשמרו במטמון זמינים לשימוש חוזר למשך עד 25 שעות.
אם המדיניות מקבלת את הערך 0, השמירה במטמון של אובייקטים של מדיניות קבוצתית מושבתת. חשוב לשים לב שהשבתת השמירה במטמון מגדילה את העומס על השרת, מאחר שאובייקטים של מדיניות קבוצתית עוברים הורדה מחדש במסגרת כל אחזור מדיניות, גם אם הם לא השתנו.</translation>
<translation id="1117462881884985156">כל שרת proxy יבוטל על ידי <ph name="PRODUCT_NAME" /> עבור רשימת המארחים שמופיעה כאן.
המדיניות הזו בתוקף רק אם נבחרו הגדרות שרת proxy ידניות ב'בחירה כיצד לציין הגדרות שרת Proxy' והמדיניות <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> לא צוינה.
אין להגדיר את המדיניות הזו אם בחרת את אחד מהמצבים האחרים להגדרת כללי מדיניות של שרתי proxy.
דוגמאות מפורטות יותר זמינות בקישור הבא:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">מטפלי הפרוטוקול שהוגדרו דרך המדיניות הזו לא משמשים לטיפול במנגנוני Intent של Android.</translation>
<translation id="1118093128235245168">אתרים יכולים לבקש מהמשתמש להעניק גישה אל התקן USB מחובר</translation>
<translation id="1128903365609589950">מגדירה את הספרייה שתשמש את <ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחסון קובצי מטמון בדיסק.
אם תגדיר את המדיניות הזאת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בסיפריה שהוגדרה בין אם המשתמש ציין את הסימן '--disk-cache-dir' u ובין אם לא. כדי להימנע מאובדן נתונים או שגיאות בלתי צפויות אחרות, רצוי לא להגדיר את המדיניות הזאת לספריית הבסיס של אמצעי האחסון או לספריה המשמשת למטרות אחרות, מכיוון ש-<ph name="PRODUCT_NAME" /> מנהל את התוכן שלה.
היכנס לכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables לקבלת רשימת משתנים שבהם ניתן להשתמש.
אם המדיניות הזאת נותרת ללא הגדרה, ייעשה שימוש בספריית ברירת המחדל של המטמון והמשתמש יוכל לבטל אותה באמצעות סימון שורת הפקודה '--disk-cache-dir'.</translation>
<translation id="113521240853905588">המדיניות הזו מגדירה את השפות שיכולות לשמש כשפות מועדפות במערכת ההפעלה <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם המדיניות הזו מוגדרת, המשתמש יכול להוסיף לרשימת השפות המועדפות רק את אחת מהשפות שרשומות במדיניות. אם המדיניות לא מוגדרת או מוגדרת כרשימה ריקה, המשתמש יכול לציין את כל השפות כמועדפות. אם המדיניות הזו מוגדרת כרשימה שכוללת ערכים לא חוקיים, המערכת תתעלם מכל הערכים הלא חוקיים. אם משתמש הוסיף קודם לכן כמה שפות שלא מותרות על ידי המדיניות הזו לרשימת השפות המועדפות, השפות האלו יוסרו. אם המשתמש הגדיר קודם לכן שפה שלא מותרת על ידי המדיניות הזו כשפת התצוגה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, שפת התצוגה תשתנה לשפת ממשק מותרת בפעם הבאה שבה המשתמש ייכנס לחשבון. אחרת, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> תעבור לערך החוקי הראשון שמצוין על ידי המדיניות הזו, או למיקום גיבוי חלופי (כרגע en-US) אם המדיניות מכילה רק ערכים לא חוקיים.</translation>
<translation id="1135264353752122851">מגדירה אילו פריסות מקלדת מורשות בשביל סשנים של המשתמש ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם המדיניות הזו הוגדרה, המשתמש יכול לבחור רק אחת משיטות הקלט שצוינו במדיניות הזו. אם המדיניות לא הוגדרה או שהוגדרה עם רשימה ריקה, המשתמש יכול לבחור בכל שיטות הקלט הנתמכות. אם המדיניות אוסרת את שיטת הקלט הנוכחית, ייעשה שימוש בפריסת מקלדת החומרה (אם מותר להשתמש בה) או ברשומה החוקית הראשונה ברשימה הזו. המערכת תתעלם מכל שיטות הקלט ברשימה הזו שאינן חוקיות או נתמכות.</translation>
<translation id="1138294736309071213">מדיניות זו פועלת במצב קמעונאי בלבד.
קובעת את משך הזמן לפני ששומר המסך מופיע במסך הכניסה במכשירים במצב קמעונאי.
הערך של המדיניות צריך להיות מוגדר באלפיות השנייה.</translation>
<translation id="1141767714195601945">המדיניות הזו שולטת בפרמטרים של שורת הפקודה עבור Chrome מ-Internet Explorer.
אם התוסף 'תמיכה בדפדפן מדור קודם' של Internet Explorer לא מותקן, אין למדיניות הזאת השפעה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, Internet Explorer מעביר את כתובת ה-URL ל-Chrome רק כפרמטר של שורת פקודה.
כאשר המדיניות הזו מוגדרת כרשימה של מחרוזות, המחרוזות מצורפות אחת לשנייה עם רווחים ביניהן ומועברות ל-Chrome כפרמטרים של שורת פקודה.
אם רכיב מכיל ‎${url}‎, הוא מוחלף בכתובת ה-URL של הדף שאמור להיפתח.
אם אין רכיבים שמכילים ‎${url}‎, כתובת ה-URL מצורפת לסוף של שורת הפקודה.
המשתנים הסביבתיים מורחבים. ב-Windows‏, %ABC% מוחלף בערך של המשתנה הסביבתי ABC.</translation>
<translation id="1151353063931113432">אפשר תמונות באתרים אלה</translation>
<translation id="1152117524387175066">דיווח על מצב מתג dev של המכשיר בעת אתחול.
אם המדיניות מוגדרת כ-False, מצב מתג dev לא ידיווח.</translation>
<translation id="1160479894929412407">אישור פרוטוקול QUIC</translation>
<translation id="1160939557934457296">השבת יכולת להמשיך מדף האזהרה של 'גלישה בטוחה'</translation>
<translation id="1189817621108632689">מאפשרת לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתרים המציינים אתרים שאינם מורשים להציג תמונות.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל הכללי לכל האתרים. הערך הזה ייקבע על-פי המדיניות 'DefaultCookiesSetting' אם הוגדרה, או לחלופין, מהתצורה האישית של המשתמש.
לתשומת ליבך, בעבר המדיניות הזו הופעלה בטעות ב-Android, אבל הפעולה הזו אף פעם לא נתמכה באופן מלא ב-Android.</translation>
<translation id="1194005076170619046">אם המדיניות הזו מופעלת, לחצן התנתקות אדום וגדול מוצג במגש המערכת כאשר ישנו סשן פעיל והמסך לא נעול.
אם המדיניות מושבתת או לא מוגדרת, במגש המערכת לא מוצג לחצן התנתקות אדום וגדול.</translation>
<translation id="1197437816436565375">לא ניתן לכפות על אפליקציות Android להשתמש בשרת proxy. לאפליקציות Android יש גישה לקבוצת משנה של הגדרות שרת proxy. האפליקציות יכולות לבחור אם לקחת את ההגדרות האלה בחשבון. אפשר לקבל פרטים נוספים במדיניות <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1198465924256827162">תדירות השליחה של העלאות סטטוס מכשיר, באלפיות השנייה.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, תדירות ברירת המחדל היא 3 שעות. התדירות המותרת
המינימלית היא 60 שניות.</translation>
<translation id="1204263402976895730">מדפסות ארגוניות מופעלות</translation>
<translation id="1216919699175573511">הפעלה של תמיכה ב-Signed HTTP Exchange ‏(SXG)</translation>
<translation id="1219695476179627719">מציינת אם המכשיר צריך לחזור לגירסה שנקבעה על-ידי <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" />, אם כבר פועלת בו גירסה מאוחרת יותר.
ברירת המחדל היא RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">טען כתובות אתר מוגדרות עם הכניסה להדגמה</translation>
<translation id="1223789468190631420">הפעלת מצב 'גלישה בטוחה' למקורות מהימנים</translation>
<translation id="122899932962115297">רשימת היתרים שקובעת עבור המשתמש אילו מצבים של ביטול נעילה מהיר זמינים להגדרה ולשימוש כדי לבטל את נעילת המסך.
הערך מופיע כרשימה של מחרוזות; הערכים החוקיים ברשימה הם: "all" (הכול), "PIN" (קוד אימות) ו-"FINGERPRINT" (טביעת אצבע). הוספה של הערך "all" לרשימה פירושה שכל מצב של ביטול נעילה מהיר זמין למשתמש, כולל מצבים שיוגדרו בעתיד. אחרת, רק המצבים של ביטול נעילה מהיר שמופיעים ברשימה יהיו זמינים למשתמש.
לדוגמה, כדי לאפשר כל מצב של ביטול נעילה מהיר, יש להשתמש בערך ["all"]. כדי לאפשר ביטול נעילה באמצעות קוד אימות בלבד, יש להשתמש בערך ["PIN"]. כדי להתיר קוד אימות וטביעת אצבע, יש להשתמש בערך ["PIN", "FINGERPRINT"]. כדי להשבית את כל המצבים של ביטול נעילה מהיר, יש להזין [].
כברירת מחדל, מצבים של ביטול נעילה מהיר לא זמינים במכשירים מנוהלים.</translation>
<translation id="123081309365616809">הפעלה של העברת תוכן אל המכשיר</translation>
<translation id="1231349879329465225">המדיניות מאפשרת להפעיל או להשבית את המעבר המהיר.
הפעולה הזו חלה על כל המשתמשים וכל הממשקים במכשיר.
כדי להשתמש במעבר המהיר, יש להפעיל את ההגדרה הזו וגם את נכס ה-ONC לכל רשת.
אחרי הגדרת המדיניות, המעבר המהיר נשאר פעיל עד שמשנים את המדיניות ומשביתים אותו.
אם המדיניות לא מוגדרת או מקבלת את הערך false, לא נעשה שימוש במעבר מהיר.
אם המדיניות מקבלת את הערך true, נעשה שימוש במצב המהיר כשנקודת הגישה האלחוטית תומכת באפשרות הזו.</translation>
<translation id="1243570869342663665">שליטה בסינון של תוכן למבוגרים בלבד ב-SafeSites.</translation>
<translation id="1257550411839719984">הגדרת ספריית הורדות שתשמש כברירת מחדל</translation>
<translation id="1265053460044691532">הגבל את משך הזמן שבמהלכו משתמש שאומת באמצעות SAML יכול להתחבר באופן לא מקוון.</translation>
<translation id="1290634681382861275">שולטת בהגדרות שונות, כולל USB, ‏Bluetooth, רענון מדיניות, מצב פיתוח ואחרות.</translation>
<translation id="1291880496936992484">אזהרה: RC4 יוסר לחלוטין מ-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחר גרסה 52 (בסביבות ספטמבר 2016), ולאחר מכן מדיניות זו תפסיק לפעול.
אם המדיניות לא תוגדר או תוגדר כ-false, חבילות הצפנים של RC4 ב-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) לא יופעלו. כדי למנוע זאת, אפשר להגדיר את המדיניות כ-true וכך לשמור על תאימות לשרת מיושן. זהו פתרון זמני, ויש להגדיר את השרת מחדש.</translation>
<translation id="1297182715641689552">השתמש בסקריפט Proxy מסוג ‎.pac</translation>
<translation id="1304973015437969093">מזהי תוספים/אפליקציות וכתובות אתרים של עדכונים המיועדים להתקנה שקטה</translation>
<translation id="1307454923744766368">דפוסים של מקורות או שמות מארחים שיש להתייחס אליהם כאל מקור מאובטח</translation>
<translation id="1312799700549720683">שולטת בהגדרות התצוגה.</translation>
<translation id="131353325527891113">הצג שמות משתמש במסך הכניסה</translation>
<translation id="1327466551276625742">הפעל בקשה לתצורת רשת במצב לא מקוון</translation>
<translation id="1330145147221172764">הפעל מקלדת על המסך</translation>
<translation id="13356285923490863">שם מדיניות</translation>
<translation id="1347198119056266798">המדיניות הזו הוצאה משימוש. במקומה יש להשתמש ב-<ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> וב-<ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />. המערכת מתעלמת מהמדיניות הזו אם כללי המדיניות <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, ‏<ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> או <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" /> (הוצאה משימוש) מוגדרים.
המדיניות הזו מאלצת את ההפעלה של SafeSearch במהלך ביצוע שאילתות בחיפוש האינטרנט של Google. בנוסף, המדיניות מונעת מהמשתמשים לשנות את ההגדרה הזו. ההגדרה הזו כופה גם סינון תוכן מתון ב-YouTube.
אם ההגדרה הזו מופעלת, SafeSearch בחיפוש Google וסינון תוכן מתון ב-YouTube תמיד מופעלים.
אם ההגדרה הזו מושבתת או לא מקבלת ערך, SafeSearch בחיפוש Google וסינון תוכן מתון ב-YouTube לא נאכפים.</translation>
<translation id="1352174694615491349">המדיניות הזו מתירה איחוד של חיבורי HTTP/2 כשנעשה שימוש באישורי לקוח. כדי לבצע את האיחוד, שם המארח של החיבור הפוטנציאלי החדש ושם המארח של החיבור הקיים צריכים להתאים לדפוס אחד או יותר שתואר על-ידי המדיניות הזו. המדיניות היא רשימה של מארחים המשתמשים בפורמט המסנן URLBlacklist: ‏"example.com" תואם ל-"example.com" ולכל תתי-הדומיינים (למשל "sub.example.com"), בעוד ש-".example.net" תואם בדיוק ל-"example.net".
בקשות איחוד הנשלחות אל מארחים שונים בחיבורים שבהם נעשה שימוש באישור לקוח יכולות ליצור בעיות אבטחה ופרטיות, מפני שההרשאה הכללית תינתן לכל הבקשות, גם אם המשתמש לא התיר זאת באופן מפורש. המדיניות הזו זמנית ותוסר בגרסה עתידית. יש לעיין בכתובת https://crbug.com/855690.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, תחול התנהגות ברירת המחדל שאינה מתירה איחוד של חיבורי HTTP/2 כשנעשה שימוש באישורי לקוח.</translation>
<translation id="1354424209129232709">מקסימום:</translation>
<translation id="1354452738176731363">כאשר המדיניות הזו מקבלת את הערך False, פלט האודיו לא יהיה זמין במכשיר בזמן שהמשתמש מחובר.
המדיניות הזו משפיעה על פלט אודיו מכל הסוגים, ולא רק מהרמקולים המובנים. המדיניות הזו מגבילה גם תכונות נגישות של אודיו. אין להפעיל את המדיניות הזו אם המשתמש זקוק לקורא מסך.
אם ההגדרה הזו מקבלת את הערך True או לא נקבעת, המשתמשים יכולים להשתמש בכל הסוגים הנתמכים של פלט אודיו במכשיר שלהם.</translation>
<translation id="1359553908012294236">אם מדיניות זו מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יאפשר התחברויות של אורחים. התחברויות של אורחים הן פרופילים של <ph name="PRODUCT_NAME" /> שבהם כל החלונות הם במצב גלישה בסתר.
אם מדיניות זו מוגדרת כ-false,‏ <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יאפשר להפעיל פרופילים של אורחים.</translation>
<translation id="1363275621236827384">התר שליחת שאילתות אל Quirks Server בנושא פרופילים של חומרה</translation>
<translation id="1363612796557848469">המדיניות הזו מעניקה ל-Google Assistant הרשאה לגשת להקשר של מסכים ולשלוח את המידע לשרת.
אם המדיניות מופעלת, ל-Google Assistant תהיה הרשאה לגשת להקשר של מסכים.
אם המדיניות מושבתת, ל-Google Assistant לא תהיה הרשאה לגשת להקשר של מסכים.
אם המדיניות לא מוגדרת, משתמשים יוכלו לקבוע אם להעניק ל-Google Assistant הרשאה לגשת להקשר של מסכים</translation>
<translation id="1376119291123231789">הפעלת מצב לטעינה מתקדמת של הסוללה</translation>
<translation id="1383493480903114193">המדיניות הזו מאלצת הרצה של קוד רשת בתהליך הדפדפן.
המדיניות הזו מושבתת כברירת מחדל, ואם היא מופעלת, המשתמשים חשופים לבעיות אבטחה אחרי שתהליך הרשת עובר אל ארגז חול.
מטרת המדיניות הזו היא לספק לארגונים אפשרות לעבור לתוכנות של צד שלישי שאינן תלויות בשימוש בממשקי ה-API של הרשת. עדיף להשתמש בשרתי Proxy ולא בנתיבי LSP ותיקוני API של Win32.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, קוד הרשת עשוי להפסיק לפעול בתהליך הדפדפן, בהתאם לבדיקות השטח של ניסוי NetworkService.</translation>
<translation id="1384459581748403878">ייחוס: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">משתמשים יכולים לנהל אישורים מותקנים.</translation>
<translation id="1393485621820363363">מדפסות ארגוניות מופעלות הקשורות למכשירים</translation>
<translation id="1397855852561539316">כתובת אתר שמציעה ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="1404043648050567997">השירות 'גלישה בטוחה' מציג דף אזהרה כשמשתמשים מנווטים אל אתרים המסומנים ככאלה שעלולים להיות זדוניים. הפעלת הגדרה זו מונעת מהמשתמשים להמשיך בכל זאת מדף האזהרה אל האתר הזדוני.
המדיניות הזו מונעת ממשתמשים להמשיך רק כשמוצגות אזהרות גלישה בטוחה (למשל: במקרה של תוכנה זדונית או פישינג), ולא כשהבעיות קשורות לאישורי SSL, למשל אם הם אינם חוקיים או שהתוקף שלהם פג.
אם הגדרה זו מושבתת או לא מוגדרת, המשתמשים יכולים לבחור אם להמשיך לאתר מסומן לאחר הצגת האזהרה.
אפשר לקבל מידע נוסף על גלישה בטוחה בכתובת https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1413936351612032792">דיווח מידע לגבי השימוש באפליקציות Linux</translation>
<translation id="142346659686073702">משתמשים לא משויכים רשאים להשתמש ב-Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442">כן</translation>
<translation id="1427655258943162134">כתובת או כתובת אתר של שרת Proxy</translation>
<translation id="1431272318313028342">המדיניות הזו מפעילה את תכונת הגלישה הבטוחה של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת מהמשתמשים לשנות את ההגדרה הזאת.
אם ההגדרה הזאת מופעלת, הגלישה הבטוחה תמיד פעילה.
אם ההגדרה הזאת מושבתת, הגלישה הבטוחה אף פעם לא פעילה.
אם ההגדרה הזו מופעלת או מושבתת, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל את ההגדרה "הפעלת הגנה מפני פישינג ותוכנות זדוניות" של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ההגדרה מופעלת אך המשתמשים יכולים לשנות אותה.
אפשר לקבל מידע נוסף על גלישה בטוחה
בכתובת https://developers.google.com/safe-browsing.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
המדיניות הזו מציינת רשימת אפליקציות שמותקנות בסתר במסך הכניסה,
בלי אינטראקציה של המשתמש. לא ניתן לבטל את ההתקנה של האפליקציות האלו.
כל ההרשאות שמתבקשות על ידי האפליקציות האלו מוענקות
בצורה לא גלויה, בלי אינטראקציה של המשתמש, כולל כל הרשאה
נוספת שמתבקשת על ידי גרסאות עתידיות של האפליקציה.
חשוב לשים לב שכתוצאה משיקולי אבטחה ופרטיות, לא ניתן להתקין תוספים באמצעות המדיניות הזו. בנוסף, במכשירים מהערוץ היציב יותקנו רק האפליקציות מרשימת ההיתרים שמצורפת אל <ph name="PRODUCT_NAME" />. המערכת מתעלמת מכל הפריטים שלא עומדים בתנאים האלה.
אם מסירים מהרשימה הזו אפליקציה שהותקנה בעבר בהגדרת מנהל המערכת, ההתקנה שלה מבוטלת באופן אוטומטי על ידי <ph name="PRODUCT_NAME" />.
כל פריט ברשימה של המדיניות הוא מחרוזת שמכילה מזהה תוסף וכתובת URL ל"עדכון" שמופרדת באמצעות נקודה ופסיק (<ph name="SEMICOLON" />). מזהה התוסף הוא מחרוזת באורך 32 אותיות שנמצאת, למשל, ב-<ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> במצב פיתוח. כתובת ה-URL ל"עדכון" אמורה להפנות למסמך מניפסט עדכון בפורמט XML, כמתואר ב-<ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. חשוב לשים לב שכתובת ה-URL ל"עדכון" שמוגדרת במדיניות הזו משמשת רק לצורך ההתקנה הראשונית. עדכוני תוסף שמתבצעים בהמשך מתבססים על כתובת ה-URL לעדכון שמצוינת במניפסט של התוסף.
למשל, האפליקציה <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> מותקנת על ידי <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> מכתובת ה-URL הרגילה ל"עדכון" של חנות האינטרנט של Chrome. מידע נוסף על תוספי אירוח זמין כאן: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">תצורת רשת ברמת המכשיר</translation>
<translation id="1438739959477268107">הגדרת ברירת מחדל ליצירת מפתחות</translation>
<translation id="1454846751303307294">מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובת אתר שמציינים אתרים שאינם מורשים להפעיל JavaScript. אם מדיניות זו אינה מוגדרת, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים בין אם הם שייכים למדיניות 'DefaultJavaScriptSetting', אם היא מוגדרת, ובין אם הם שייכים לתצורה האישית של המשתמש.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (לקוחות <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1458547592473993238">המדיניות הזו הוצאה משימוש. יש להשתמש במדיניות <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> כדי לשלוט בזמינות של הפלאגין Flash ובמדיניות <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> כדי לקבוע אם הכלי המשולב להצגת PDF ישמש לפתיחת קובצי PDF.
המדיניות מציינת רשימת יישומי פלאגין שמושבתים במסגרת <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת ממשתמשים לשנות את ההגדרה הזו.
ניתן להשתמש בתווים הכלליים לחיפוש '*' ו-'?' כדי להתאים לרצפים של תווים שרירותיים. התו '*' תואם למספר שרירותי של תווים והתו '?' מציין תו אופציונלי יחיד, כלומר תואם לאפס תווים או לתו אחד. תו הבריחה הוא '\', כך שכדי להתאים בפועל לתווים '*', '?', או '\', ניתן להוסיף לפניהם '\'.
אם ההגדרה הזו מופעלת, אף פעם לא נעשה שימוש ברשימת יישומי הפלאגין שצוינה במסגרת <ph name="PRODUCT_NAME" />. יישומי הפלאגין מסומנים כמושבתים ב-about:plugins והמשתמשים לא יכולים להפעיל אותם.
חשוב לשים לב שכללי המדיניות EnabledPlugins ו-DisabledPluginsExceptions יכולים לבטל את המדיניות הזו.
,אם המדיניות הזו לא מוגדרת, המשתמשים יכולים להשתמש בכל פלאגין שמותקן במערכת, פרט ליישומי פלאגין בתוך הקוד שהם מיושנים, מסוכנים או לא תואמים.</translation>
<translation id="1464848559468748897">שולטת בהתנהגות המשתמשים בהפעלה מרובת-פרופילים במכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted', המשתמש יכול להיות משתמש ראשי או משני בהפעלה מרובת-פרופילים.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary', המשתמש יכול להיות רק המשתמש הראשי בהפעלה מרובת פרופילים.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'MultiProfileUserBehaviorNotAllowed', המשתמש אינו יכול להשתתף בהפעלה מרובת-פרופילים.
אם תקבע את ההגדרה הזו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם ההגדרה תשונה בזמן שהמשתמש מחובר להפעלה מרובת פרופילים, כל המשתמשים בהפעלה ייבדקו שוב בהתאם להגדרות התואמות שלהם. ההפעלה תיסגר עם מישהו מבין המשתמשים אינו מורשה עוד להשתתף בהפעלה.
אם המדיניות לא תוגדר, ערך ברירת המחדל 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary' יחול על משתמשים המנוהלים על ידי ארגון, ויעשה שימוש ב-'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted' עבור משתמשים שאינם מנוהלים.</translation>
<translation id="1465619815762735808">לחץ להפעלה</translation>
<translation id="1468307069016535757">הגדר את מצב ברירת המחדל של תכונת הנגישות במצב ניגודיות גבוהה במסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, מצב ניגודיות גבוהה יופעל בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False, מצב ניגודיות גבוהה יושבת בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים יוכלו לעקוף אותה באופן זמני על ידי הפעלה או השבתה של מצב ניגודיות גבוהה. עם זאת, בחירת המשתמש אינה עקבית וברירת המחדל משוחזרת בכל פעם שמסך ההתחברות מוצג מחדש, או כאשר המשתמש אינו פעיל במסך ההתחברות במשך דקה.
אם לא תגדיר מדיניות זו, מצב ניגודיות גבוהה יהיה מושבת בעת ההצגה הראשונה של מסך ההתחברות. המשתמשים יוכלו להפעיל או להשבית את מצב ניגודיות גבוהה בכל עת, והסטטוס שלו במסך ההתחברות יישאר עקבי בין המשתמשים.</translation>
<translation id="1468707346106619889">אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, התכונה Unified Desktop מותרת
ומופעלת כברירת מחדל, והיא מאפשרת לאפליקציות להתפרס על כמה צגים.
משתמשים המעוניינים להשבית את התכונה Unified Desktop בצגים ספציפיים יכולים לבטל את הסימון שלה בהגדרות התצוגה.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False או אינה מוגדרת, התכונה Unified Desktop תושבת.
במקרה כזה לא תהיה למשתמשים אפשרות להשבית את התכונה.</translation>
<translation id="1474273443907024088">השבת את TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">הפעלת חסימה של החדרת תוכנות צד שלישי</translation>
<translation id="1507382822467487898">
המדיניות מגדירה את כתובת ה-MAC (בקרת גישה למדיה) שייעשה בה שימוש כשיחובר אביזר עגינה למכשיר.
כשמחברים אביזר עגינה למכשירים מדגמים מסוימים, כתובת ה-MAC הייעודית לעגינה של המכשיר משמשת כברירת מחדל לזיהוי המכשיר ב-Ethernet. המדיניות הזו מאפשרת למנהל המערכת לשנות את מקור כתובת ה-MAC בזמן העגינה.
אם בוחרים את 'DeviceDockMacAddress' או אם לא מגדירים את המדיניות, נעשה שימוש בכתובת ה-MAC הייעודית לעגינה של המכשיר.
אם בוחרים את 'DeviceNicMacAddress', נעשה שימוש בכתובת ה-MAC של כרטיס הרשת של המכשיר.
אם בוחרים את 'DockNicMacAddress', נעשה שימוש בכתובת ה-MAC של כרטיס הרשת של אביזר העגינה.
המשתמש לא יכול לשנות את ההגדרה הזו.</translation>
<translation id="1507957856411744193">אם המדיניות מקבלת את הערך true, ‏<ph name="PRODUCT_NAME" /> יתחבר למכשירי העברה בכל כתובת IP, ולא רק בכתובות פרטיות מסוג RFC1918/RFC4193.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך false, ‏<ph name="PRODUCT_NAME" /> יתחבר למכשירי העברה בכתובות פרטיות בלבד מסוג RFC1918/RFC4193.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יתחבר למכשירי העברה רק בכתובות פרטיות מסוג RFC1918/RFC4193, אלא אם התכונה CastAllowAllIPs מופעלת.
אם המדיניות EnableMediaRouter מקבלת את הערך false, לערך של המדיניות הזו לא תהיה השפעה.</translation>
<translation id="1509692106376861764">מדיניות זו הופסקה החל מגרסה 29 של <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1514888685242892912">הפעלת <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">אפשר לאתרים לעקוב אחר המיקום הפיזי של המשתמשים</translation>
<translation id="1523774894176285446">דפדפן חלופי להפעלה בשביל אתרים שהוגדרו.</translation>
<translation id="152657506688053119">רשימה של כתובות אתרים חלופיות עבור ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="1530812829012954197">עבד תמיד את הדפוסים הבאים של כתובות אתר בדפדפן המארח</translation>
<translation id="1541170838458414064">הגבלה של גודל הדף המודפס</translation>
<translation id="1553684822621013552">כשהגדרת המדיניות הזו היא true‏, ARC יופעל עבור המשתמש
(בהתאם לבדיקות נוספות של המדיניות, ARC עדיין לא יהיה
זמין אם בפעילות הנוכחית של המשתמש הופעלו פרופיל זמני
או כניסה עם מספר חשבונות).
אם ההגדרה הזו מושבתת או שלא נקבעה, משתמשים ארגוניים
אינם יכולים להשתמש ב-ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">המדיניות הזו קובעת אם לדווח מידע לגבי תוספים ויישומי פלאגין.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה או הוגדרה כ-True, המערכת אוספת נתונים לגבי תוספים ויישומי פלאגין.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-False, המערכת לא אוספת נתונים לגבי תוספים ויישומי פלאגין.
המדיניות הזו חלה רק כשהתוסף <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> מופעל והמחשב רשום במדיניות <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">המדיניות קובעת אם הפונקציונליות של Kerberos מופעלת. Kerberos הוא פרוטוקול אימות שניתן להשתמש בו כדי לאמת אפליקציות אינטרנט והתקני רשת לשיתוף קבצים.
אם המדיניות הזו מופעלת, הפונקציונליות של Kerberos מופעלת. ניתן להוסיף חשבונות Kerberos באמצעות המדיניות 'הגדרת חשבונות Kerberos' או דרך ההגדרות של חשבונות Kerberos בדף הגדרות האנשים.
אם המדיניות הזו מושבתת או לא מוגדרת, ההגדרות של חשבונות Kerberos מושבתות. לא ניתן להוסיף חשבונות Kerberos ולא ניתן להשתמש באימות של Kerberos. כל חשבונות Kerberos הקיימים נמחקים וגם כל הסיסמאות השמורות נמחקות.</translation>
<translation id="1561424797596341174">שינויי מדיניות עבור גרסאות Build של ניפוי באגים של מארח הגישה מרחוק</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F יחד עם תוספים להזדהות בנפרד</translation>
<translation id="1566329065312331399">
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-False, המכשיר לא יכול להפעיל Powerwash.
כשהיא מוגדרת כ-True, המכשיר יכול להפעיל Powerwash.
אם היא לא מוגדרת, ברירת המחדל היא False — כלומר, המכשיר לא יכול להפעיל Powerwash.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">ההגדרה הזו הוצאה משימוש. יש להשתמש במקומה ב-SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. הפעלה או השבתה של SafeBrowsingExtendedReportingEnabled זהה להגדרה של SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed כ-False.
הגדרת המדיניות הזו כ-False מונעת ממשתמשים לבחור חלק מפרטי המערכת ותוכן הדף על מנת לשלוח אותם אל שרתי Google. אם ההגדרה הזו נקבעת כ-True או לא מוגדרת, משתמשים יורשו לשלוח חלק מפרטי המערכת ותוכן הדף אל 'גלישה בטוחה' כדי לעזור באיתור של אפליקציות ואתרים מסוכנים.
בכתובת https://developers.google.com/safe-browsing אפשר למצוא מידע נוסף על 'גלישה בטוחה'.</translation>
<translation id="1583248206450240930">השתמש ב-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> כברירת מחדל</translation>
<translation id="1599424828227887013">הפעלת בידוד אתר בשביל מקורות ספציפיים במכשירי Android</translation>
<translation id="1608755754295374538">כתובות אתרים שיקבלו גישה למכשירי הקלטת אודיו ללא הצגת בקשה</translation>
<translation id="1615221548356595305">התרת איחוד של חיבורי HTTP/2 במארחים האלה, גם כשנעשה שימוש באישורי לקוח</translation>
<translation id="1615855314789673708">המדיניות הזו מספקת תצורת DTC (בקר אבחון וטלמטריה) של Wilco.
המדיניות הזו מאפשרת לספק תצורת DTC של Wilco שניתן להחיל אם DTC של Wilco זמין במכשיר הנקוב והשימוש בו מותר לפי מדיניות. הגודל המרבי המותר של התצורה הוא 1MB ‏(1,000,000 בתים), ועליה להיות מקודדת ב-JSON. ה-DTC של Wilco אחראי על הטיפול בה. הגיבוב הקריפטוגרפי משמש כדי לאמת את התקינות של ההורדה.
המערכת מורידה את התצורה ושומרת אותה במטמון. אחרי כל שינוי של כתובת ה-URL או הגיבוב, תתבצע הורדה מחדש של התצורה.
אם המדיניות הזו מוגדרת על ידך, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל אותה.</translation>
<translation id="1617235075406854669">הפעל את מחיקת היסטוריית הדפדפן וההורדות</translation>
<translation id="163200210584085447">תבניות ברשימה הזו יעברו השוואה למקור האבטחה
של כתובת האתר שממנה הגיעה הבקשה. אם תימצא התאמה, הגישה להתקני
צילום הווידאו תוענק בדפי כניסה מסוג SAML. אם לא תימצא התאמה, הגישה
תישלל באופן אוטומטי. אין להשתמש בתבניות הכוללות תווים כלליים לחיפוש.</translation>
<translation id="1634989431648355062">מאשרת את השימוש בפלאגין <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> באתרים האלה</translation>
<translation id="1645793986494086629">סכימה:</translation>
<translation id="1653229475925941921">אם המדיניות הזו מוגדרת, היא שולטת בסוג הגדלת התצוגה שמופעלת. אם המדיניות מקבלת את הערך "None", הגדלת התצוגה מושבתת.
אם המדיניות הזו מוגדרת על ידך, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל אותה.
אם המדיניות לא מוגדרת, הגדלת התצוגה מושבתת בהתחלה אך המשתמשים יכולים להפעיל אותה בכל שלב.</translation>
<translation id="1655229863189977773">הגדר גודל מטמון של דיסק בבייטיים</translation>
<translation id="166427968280387991">שרת Proxy</translation>
<translation id="1668836044817793277">האם לאפשר ליישום הקיוסק שהופעל אוטומטית ללא עיכובים לשלוט על גרסת <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />?
מדיניות זו קובעת אם לאפשר ליישום הקיוסק שהופעל אוטומטית ללא עיכובים לשלוט על גרסת <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> באמצעות הצהרת required_platform_version במניפסט שלה ושימוש בה כקידומת של גרסת היעד שמתעדכנת אוטומטית.
אם המדיניות מוגדרת ל-true, הערך של מפתח המניפסט required_platform_version של יישום הקיוסק שהופעל אוטומטית ללא עיכובים ישמש כקידומת של גרסת היעד שמתעדכנת אוטומטית.
אם המדיניות אינה מוגדרת או שמוגדרת ל-false, המערכת תתעלם ממפתח המניפסט required_platform_version והעדכון האוטומטי ימשיך כרגיל.
אזהרה: לא מומלץ להאציל את השליטה על גרסת <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ליישום קיוסק כי ייתכן שהדבר ימנע מהמכשיר לקבל עדכוני תוכנה ותיקוני אבטחה קריטיים. האצלת השליטה על גרסת <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> עלולה להציב את המשתמשים בפני סיכון.</translation>
<translation id="1675002386741412210">נתמכת ב:</translation>
<translation id="1700811900332333712">מתן הרשאה למכשיר לבקש Powerwash</translation>
<translation id="1704516734140344991">המדיניות הזו מגדירה את הזמינות וההתנהגות של פונקציונליות עדכון הקושחה של <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
ניתן לציין הגדרות נפרדות בנכסי JSON:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: אם נבחרת האפשרות <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, משתמשים יכולים להפעיל את תהליך ה-Powerwash כדי להתקין עדכון קושחה של <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: אם נבחרת האפשרות <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />, משתמשים יכולים להפעיל את עדכון הקושחה של <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> ששומר את המצב לכל המכשיר (כולל הרשמה ארגונית), אבל מאבד את נתוני המשתמשים. תהליך העדכון הזה זמין החל מגרסה 68.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: שליטה באופן שבו עדכונים אוטומטיים של קושחת <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> נאכפים עבור קושחת <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> פגיעה. כל התהליכים שומרים על מצב המכשיר המקומי.
אם מוגדר ערך של 1 או לא מוגדר ערך, עדכוני קושחה של TPM לא נאכפים.
אם מוגדר ערך של 2, קושחת <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> מתעדכנת בפעם הבאה שבה מתבצעת הפעלה מחדש ולאחר שהמשתמש מאשר את ביצוע העדכון.
אם מוגדר ערך של 3, קושחת <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> מתעדכנת בפעם הבאה שבה מתבצעת הפעלה מחדש.
אם מוגדר ערך של 4, קושחת <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> מתעדכנת אחרי ההרשמה ולפני כניסת המשתמש.
האפשרות הזו זמינה החל מגרסה 74.
אם המדיניות לא מוגדרת, פונקציונליות עדכון הקושחה של <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> לא זמינה.</translation>
<translation id="1708496595873025510">הגדרת ההגבלה לאחזור Seed של וריאציות</translation>
<translation id="1717817358640580294">אם המדיניות הזו לא מוגדרת והכלי Chrome Cleanup מגלה תוכנה לא רצויה, ייתכן שהוא ישלח ל-Google דיווח עם מטא-נתונים לגבי הסריקה, בהתאם למדיניות שמוגדרת על ידי SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. לאחר הדיווח, Chrome Cleanup ישאל את המשתמשים אם הם רוצים לנקות את התוכנה הלא רצויה. המשתמשים יכולים לשתף את תוצאות הניקוי עם Google, כדי לעזור בזיהוי של תוכנות לא רצויות. התוצאות האלה כוללות מטא-נתונים של קבצים, תוספים שהותקנו באופן אוטומטי ומפתחות מרשם, כמתואר בסקירה הטכנית בנושא פרטיות ב-Chrome.
אם המדיניות מושבתת ו-Chrome Cleanup מגלה תוכנה לא רצויה, לא יישלח ל-Google דיווח עם מטא-נתונים לגבי הסריקה, תוך ביטול כל כללי המדיניות שמוגדרים על ידי SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup ישאל את המשתמש אם הוא רוצה לנקות את התוכנה הלא רצויה. תוצאות הניקוי לא ידווחו ל-Google ולמשתמש לא תהיה אפשרות לעשות זאת.
אם המדיניות מופעלת ו-Chrome Cleanup מגלה תוכנה לא רצויה, ייתכן שהוא ישלח ל-Google דיווח עם מטא-נתונים לגבי הסריקה, בהתאם למדיניות שמוגדרת על ידי SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup ישאל את המשתמש אם הוא רוצה לנקות את התוכנה הלא רצויה. תוצאות הניקוי ידווחו ל-Google ולמשתמש לא תהיה אפשרות למנוע זאת.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="172374442286684480">אפשר לכל האתרים להגדיר נתונים מקומיים</translation>
<translation id="1736269219679256369">אפשר להמשיך מדף אזהרת SSL</translation>
<translation id="1745780278307622857">המדיניות הזו קובעת אם <ph name="PRODUCT_NAME" /> מאפשר הורדה ללא בדיקות גלישה בטוחה, כאשר ההורדה מתבצעת ממקור מהימן.
אם המדיניות מקבלת את הערך False, קבצים שמורדים לא נשלחים לבדיקת גלישה בטוחה אם הם מגיעים ממקור מהימן.
אם המדיניות לא מוגדרת (או מקבלת את הערך True), קבצים שמורדים נשלחים לבדיקת גלישה בטוחה, גם אם הם מגיעים ממקור מהימן.
חשוב לשים לב שהמגבלות האלה חלות על הורדות שמופעלות מתוכן של דפי אינטרנט ומהאפשרות 'הורדת קישור…' של תפריטי הקשר. המגבלות לא חלות על שמירה / הורדה של הדף הנוכחי שמוצג, ועל שמירה כ-PDF דרך אפשרויות ההדפסה.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="1749815929501097806">מגדירה את התנאים וההגבלות שעל המשתמש לקבל לפני שיתחיל בהפעלה של חשבון מקומי במכשיר.
אם המדיניות הזו מוגדרת, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יוריד את התנאים וההגבלות ויציג אותם למשתמש בכל פעם שתתחיל הפעלה של חשבון מקומי במכשיר. המשתמש יורשה להיכנס להפעלה רק לאחר שיקבל את התנאים וההגבלות.
אם המדיניות לא מוגדרת, לא מוצגים תנאים והגבלות.
יש להגדיר את המדיניות ככתובת אתר שממנה <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יכול להוריד את התנאים וההגבלות. התנאים וההגבלות חייבים להיות בטקסט פשוט ומוצגים כסוג MIME טקסט/פשוט. השימוש בסימון אסור.</translation>
<translation id="1750315445671978749">חסום את כל ההורדות</translation>
<translation id="1767673020408652620">הפעלת המלצות על אפליקציות במצב אפס של תיבת החיפוש</translation>
<translation id="17719159826324007">
כשהמדיניות הזו מקבלת את הערך ArcSession, היא מאלצת הפעלה מחדש של המכשיר כשהמשתמש יוצא, אם Android הופעל.
אם היא מקבלת את הערך 'תמיד', היא מאלצת הפעלה מחדש של המכשיר בכל פעם שהמשתמש יוצא.
אם המדיניות לא מוגדרת, אין לה השפעה ולא מתבצעת הפעלה מאולצת מחדש כשהמשתמש יוצא. ההתנהגות הזו זהה גם אם נקבעה ההגדרה 'אף פעם'.
המדיניות הזו משפיעה רק על משתמשים שאינם משויכים.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">המדיניות הזו שולטת גם על הגישה אל אפשרויות למפתחים ב-Android. אם תגדיר את המדיניות הזו כ-true, משתמשים לא יוכלו לגשת אל אפשרויות למפתחים. אם תגדירו אותה כ-false או לא תגדיר אותה, משתמשים יוכלו לגשת אל אפשרויות למפתחים על-ידי הקשה שבע פעמים על מספר ה-Build באפליקציית ההגדרות של Android.</translation>
<translation id="1793346220873697538">השבתת ההדפסה עם קוד אימות כברירת מחדל</translation>
<translation id="1797233582739332495">הצגת הודעה חוזרת למשתמש המציינת שיש צורך להפעיל מחדש</translation>
<translation id="1798559516913615713">משך החיים של מטמון GPO</translation>
<translation id="1803646570632580723">רשימת אפליקציות מוצמדות להצגה במרכז האפליקציות</translation>
<translation id="1808715480127969042">חסום קובצי Cookie באתרים אלה</translation>
<translation id="1810261428246410396">אישור להשתמש בשיתוף אינטרנט מיידי בין מכשירים.</translation>
<translation id="1817685358399181673">המדיניות כוללת את תמונת ה-<ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> של המשתמש. כדי להגדיר את המדיניות מציינים את כתובת האתר שממנה המכשיר יכול להוריד את התמונה וקוד גיבוב (hash) מסוג SHA-256 שבאמצעותו מאומתת תקינות ההורדה.
יש לציין את המדיניות כמחרוזת שמבטאת את כתובת האתר ואת הגיבוב (hash) בפורמט JSON.</translation>
<translation id="1827523283178827583">השתמש בשרתי Proxy קבועים</translation>
<translation id="1831495419375964631">המדיניות הזו היא כתובת URL שמצביעה על קובץ XML באותו הפורמט שמשמש במדיניות <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> של Internet Explorer. מתבצעת טעינה של כללים מקובץ XML בלי לשתף את הכללים האלה עם Internet Explorer.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, או אם מוגדרת בה כתובת URL לא חוקית, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא משתמש בה כמקור של כללים להחלפת דפדפנים.
אם מוגדרת במדיניות הזו כתובת URL חוקית, <ph name="PRODUCT_NAME" /> מוריד את רשימת האתרים מכתובת ה-URL ומחיל את הכללים כאילו הם הוגדרו באמצעות המדיניות <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
אפשר לקבל מידע נוסף על המדיניות <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> של Internet Explorer‏ בקישור הבא: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">דיווח מזהים ונתונים סטטיסטיים של חומרה הקשורים להתקני אחסון.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, הנתונים הסטטיסטיים לא ידווחו.
אם המדיניות מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, הנתונים הסטטיסטיים ידווחו.</translation>
<translation id="1843117931376765605">קצב רענון עבור מדיניות משתמש</translation>
<translation id="1844620919405873871">הגדרה של מדיניות הקשורה לביטול נעילה מהיר.</translation>
<translation id="1845405905602899692">הגדרות קיוסק</translation>
<translation id="1845429996559814839">הגבלת מצב ההדפסה עם קוד אימות</translation>
<translation id="1847960418907100918">מדיניות זו מציינת את הפרמטרים שנעשה בהם שימוש בעת ביצוע של חיפוש מיידי באמצעות POST. היא מורכבת מצמדים של שם/ערך, המופרדים באמצעות פסיק. אם ערך מסוים הוא פרמטר תבנית, למשל {searchTerms} בדוגמה שלמעלה, הוא יוחלף על ידי נתונים אמיתיים של מונחי חיפוש.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, תישלח בקשה לחיפוש מיידי באמצעות שיטת GET.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="1852294065645015766">אישור להפעלה אוטומטית של מדיה</translation>
<translation id="1857152770025485173">המדיניות הזו מונעת מהמשתמשים לטעון דפי אינטרנט מכתובות URL שנמצאות ברשימה שחורה. הרשימה השחורה כוללת רשימה של דפוסי כתובות URL שמציינים אילו כתובות URL יתווספו לרשימה השחורה.
העיצוב של דפוסי כתובות URL חייב להתאים להוראות בכתובת https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
ניתן להגדיר חריגות במדיניות רשימת ההיתרים של כתובות URL. כללי המדיניות האלה מוגבלים ל-1,000 רשומות. המערכת תתעלם מרשומות נוספות.
הערה: מומלץ לא לחסום כתובות URL פנימיות מסוג '‎chrome://*‎' מאחר שחסימתן עשויה לגרום לשגיאות בלתי צפויות.
החל מגרסה M73 ניתן לחסום כתובות URL של '‎javascript://*‎' . עם זאת, הדבר משפיע רק על קוד JavaScript שמוקלד בסרגל הכתובות (או בסימניות, למשל). חשוב לשים לב שכתובות URL של JavaScript שנכללות בדף לא כפופות למדיניות הזו, כל עוד הן מקשרות לנתונים שנטענים באופן דינמי. לדוגמה: אם הדף 'example.com/abc' נחסם, בדף 'example.com' עדיין אפשר לטעון את 'example.com/abc' באמצעות XMLHTTPRequest.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, אף כתובת URL לא תתווסף לרשימה השחורה בדפדפן.</translation>
<translation id="1859859319036806634">אזהרה: האפשרות להשתמש בגירסה קודמת של TLS (אבטחת שכבת התעבורה) לצורך עקיפת באגים תוסר מ-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחר גירסה 52 (בערך בספטמבר 2016) והמדיניות הזו תפסיק לפעול במועד זה.
קודם לכן, כאשר לחיצת יד של TLS‏ הייתה נכשלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> היה מנסה לבצע את החיבור עם גירסה קודמת של TLS על מנת לעקוף באגים בשרתי HTTPS. ההגדרה הזו קובעת את הגירסה האחרונה אליה ניתן לחזור. אם שרת יבצע התאמת גירסאות בצורה תקינה (כלומר, בלי לנתק את החיבור), ההגדרה הזו לא תהיה רלוונטית. ללא קשר לכך, החיבור שייווצר עדיין יהיה חייב לעמוד בדרישות התאימות של SSLVersionMin.
אם המדיניות הזו לא תוגדר או תיקבע כ-"tls1.2", ‏<ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יחזור יותר לגרסה קודמת. שים לב ששינוי זה אינו משבית את התמיכה בגירסאות ישנות יותר של TLS, ורק קובע אם <ph name="PRODUCT_NAME" /> יעקוף שרתים עם באגים שלא יכולים להתאים גירסאות בצורה תקינה.
לחלופין, אם יש לשמור על תאימות לשרת שבו קיימים באגים, אפשר לקבוע את המדיניות הזו כ-"tls1.1". זהו פתרון זמני ויש לתקן במהירות את השרת.</translation>
<translation id="1864382791685519617">מדיניות זו מאפשרת חיזוי רשת ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת מהמשתמשים לשנות הגדרה זו.
מדיניות זו שולטת באחזור מראש של DNS, בחיבור מראש של TCP ו-SSL ובעיבוד מראש של דפי אינטרנט.
אם מדיניות זו תוגדר, המשתמשים לא יוכלו לשנות או לבטל אותה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם מדיניות זו לא תוגדר, חיזויי רשת יופעלו, אך המשתמשים יוכלו לשנות זאת.</translation>
<translation id="1865417998205858223">הרשאות עיקריות</translation>
<translation id="186719019195685253">הפעולה שיש לנקוט כאשר יש עיכוב ללא פעילות בעת שימוש במתח AC</translation>
<translation id="187819629719252111">המדיניות מאפשרת גישה לקבצים מקומיים במחשב בכך שהיא מאפשרת ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> להציג תיבות דו-שיח לבחירת קבצים. אם תהפוך הגדרה זו לפעילה, המשתמשים יוכלו לפתוח תיבות דו-שיח לבחירת קבצים כרגיל. אם תשבית הגדרה זו, בכל פעם שהמשתמש יבצע פעולה שתפעיל תיבת דו-שיח לבחירת קבצים (כגון ייבוא ​​סימניות, העלאת קבצים, שמירת קישורים וכדומה), תוצג במקום זאת הודעה והמערכת תניח שהמשתמש לחץ על 'ביטול' בתיבת הדו-שיח של בחירת הקבצים. אם הגדרה זו לא נקבעה, המשתמשים יוכלו לפתוח תיבות דו-שיח לבחירת קבצים כרגיל.</translation>
<translation id="1885782360784839335">הפעלת הצגה של תוכן קידום מכירות על פני כל הכרטיסייה</translation>
<translation id="1888871729456797026">אסימון ההרשמה במדיניות הענן במחשב</translation>
<translation id="1897365952389968758">אפשר לכל האתרים להריץ JavaScript</translation>
<translation id="1906888171268104594">קובעת אם מדדי שימוש ונתוני אבחון ידווחו ל-Google, כולל דוחות קריסה.
אם המדיניות מוגדרת כ-true, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ידווח את מדדי השימוש ונתוני האבחון.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, הדיווח של מדדים ונתוני אבחון מושבת.
אם המדיניות לא מוגדרת, הדיווח של מדדים ונתוני אבחון יושבת במכשירים שאינם מנוהלים ויופעל במכשירים מנוהלים.</translation>
<translation id="1907431809333268751">המדיניות הזו מגדירה את הרשימה של כתובות URL ארגוניות לכניסה (סכימות של HTTP ו-HTTPS). טביעת האצבע של הסיסמה תתועד בכתובות ה-URL האלה ותשמש כדי לזהות שימוש חוזר בסיסמה.
כדי לאפשר ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לתעד בצורה נכונה טביעות אצבע של סיסמאות, יש לוודא שדפי הכניסה תואמים לכללים בכתובת https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
אם ההגדרה הזו מופעלת, שירות הגנת הסיסמאות יתעד את טביעת האצבע של הסיסמה כדי לזהות שימוש חוזר בסיסמאות.
אם ההגדרה הזו מושבתת או לא מוגדרת, שירות הגנת הסיסמאות יתעד טביעות אצבע של סיסמאות רק ב-https://accounts.google.com.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="1914840757300882918">אם המדיניות הזו מוגדרת, המארח ישתמש באישור לקוח עם ה-CN הנתון של המנפיק לצורך אימות עבור RemoteAccessHostTokenValidationUrl. אם המדיניות תקבל את הערך "*", ניתן יהיה להשתמש בכל אישור לקוח זמין.
בשלב זה, התכונה הזו מושבתת בצד השרת.</translation>
<translation id="1919802376548418720">שימוש במדיניות KDC כדי להעניק גישה לפרטי כניסה.</translation>
<translation id="1920046221095339924">התרת סשן מנוהל במכשיר</translation>
<translation id="1929709556673267855">מספקת תצורה למדפסות ארגוניות המשויכות למכשירים.
המדיניות הזו מאפשרת לך לספק תצורת מדפסות למכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. הפורמט זהה לזה של מילון NativePrinters, עם תוספת של שדה "id" או "guid" נדרש לכל מדפסת כדי להוסיף לרשימת ההיתרים או לרשימה השחורה.
הקובץ יכול להיות בגודל של 5MB לכל היותר ועליו להיות מקודד ב-JSON. ההערכה היא שקובץ מקודד הכולל כ-21,000 מדפסות יהיה בגודל של 5MB. הגיבוב הקריפטוגרפי משמש לאימות השלמות של ההורדה.
המערכת מורידה את הקובץ ומעבירה אותו למטמון. המערכת תוריד אותו שוב כשכתובת האתר או הגיבוב ישתנו.
אם המדיניות הזו תוגדר, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יוריד את הקובץ כדי לקבל תצורות מדפסת, והמדפסות יהיו זמינות על פי <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> ו-<ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
למדיניות הזו אין השפעה על היכולת של משתמשים להגדיר תצורת מדפסות במכשירים נפרדים. היא מיועדת לשמש כתוסף לתצורה של מדפסות שנקבעת על-ידי משתמשים נפרדים.
המדיניות הזו היא תוספת ל-<ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, לא יקושרו מדפסות למכשירים, ושאר סעיפי המדיניות <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> לא יובאו בחשבון.
</translation>
<translation id="193259052151668190">רשימת היתרים של מכשירי USB ניתנים לניתוק</translation>
<translation id="1933378685401357864">תמונת טפט</translation>
<translation id="1956493342242507974">הגדר ניהול צריכת חשמל במסך ההתחברות ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
המדיניות הזו מאפשרת לך להגדיר את ההתנהגות של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> במצב שבו אין פעילות של המשתמש למשך זמן מסוים, כאשר מסך ההתחברות מוצג. המדיניות קובעת מספר הגדרות. לעיון בפרטים ובטווחי ערכים, קרא את המדיניות המתאימה המגדירה את ניהול צריכת החשמל במהלך הפעלה. החריגים היחידים מהמדיניות הזו הם:
* הפעולות שיש לנקוט כשאין פעילות של המשתמש או בסגירת מכסה, לא יכולות לכלול סיום של ההפעלה.
* פעולת ברירת המחדל הננקטת במצב שבו אין פעילות של משתמש בזמן חיבור לשקע החשמל שבקיר, היא כיבוי.
אם לא נקבע ערך להגדרה כלשהי, ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ייעשה שימוש בברירות המחדל עבור כל ההגדרות.</translation>
<translation id="1958138414749279167">המדיניות מפעילה את תכונת המילוי האוטומטי של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומאפשרת למשתמשים להשלים באופן אוטומטי פרטי כתובת בטפסים באינטרנט, באמצעות מידע שאוחסן בעבר.
אם ההגדרה הזו מושבתת, לא מוצגות הצעות למלא באופן אוטומטי פרטי כתובת, והמילוי אינו נעשה באופן אוטומטי. כמו כן, לא יישמרו פרטי כתובת נוספים שהמשתמש יזין בזמן גלישה באינטרנט.
אם ההגדרה הזו מופעלת או אם לא נקבע הערך שלה, המשתמש יוכל לקבוע דרך ממשק המשתמש את ההגדרות של תכונת המילוי האוטומטי לכתובות.</translation>
<translation id="1962273523772270623">התרת איסוף יומנים של אירועי WebRTC משירותי Google</translation>
<translation id="1964634611280150550">מצב גלישה בסתר מושבת.</translation>
<translation id="1964802606569741174">למדיניות הזו אין השפעה על האפליקציה של YouTube ל-Android. אם יש לאכוף מצב בטיחות ב-YouTube, יש לאסור את התקנת האפליקציה של YouTube ל-Android.</translation>
<translation id="1969212217917526199">מדיניות זו מבטלת תקנוני מדיניות בגרסאות Build של ניפוי באגים של מארח הגישה מרחוק.
הערך מנותח כשם המדיניות של מילון JSON למיפויים של ערכי מדיניות.</translation>
<translation id="1969808853498848952">מפעילה תמיד יישומי פלאגין שנחוצה עבורם הרשאה (יצאה משימוש)</translation>
<translation id="1988371335297483117">ניתן להוריד תוכן מנות של עדכונים אוטומטיים ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> באמצעות HTTP במקום HTTPS. כך מתאפשרת שמירה שקופה של הורדות HTTP בקובץ HTTP שמור.
אם אפשרות זו מוגדרת כ-true‏, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ינסה להוריד תוכן מנות של עדכונים אוטומטיים דרך HTTP. אם המדיניות מוגדרת כ-false, או אינה מוגדרת כלל, ייעשה שימוש ב-HTTPS להורדת תוכן מנות של עדכונים אוטומטיים.</translation>
<translation id="199764499252435679">הפעלת עדכוני רכיבים ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1997994951395619441">אם ההגדרה הזו מופעלת, סרגל סימניות יוצג ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם ההגדרה הזו מושבתת, משתמשים אף פעם לא יראו את סרגל הסימניות.
אם ההגדרה הזו מופעלת או מושבתת, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל אותה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם ההגדרה הזו לא נקבעת, המשתמשים יכולים להחליט אם להשתמש בפונקציה הזו או לא.</translation>
<translation id="2006530844219044261">ניהול צריכת החשמל</translation>
<translation id="2014757022750736514">שולטת בהתנהגות של מסך הכניסה, שדרכו משתמשים מתחברים לחשבונות שלהם. ההגדרות כוללות את הפרטים הבאים: אילו משתמשים יכולים להתחבר, סוגי החשבונות המותרים, שיטות האימות שבהן יש להשתמש, נגישות כללית, שיטת הקלט והגדרות הלוקאל.</translation>
<translation id="201557587962247231">תדירות ההעלאות של דוח מצב המכשיר</translation>
<translation id="2017301949684549118">כתובות אתרים בשביל אפליקציות אינטרנט שיותקנו באופן שקט.</translation>
<translation id="2017459564744167827">אפשר לקבל מידע נוסף לגבי סכימה ועיצוב בכתובת <ph name="REFERENCE_URL" />.</translation>
<translation id="2018836497795982119">מדיניות זו מציינת את פרק הזמן במילי-שניות עד שנשלחת לשירות ניהול המכשיר בקשה לקבלת מידע על מדיניות המשתמש.
הגדרה של מדיניות זו תחול במקום הגדרת ברירת המחדל של 3 שעות. ערכים חוקיים למדיניות זו נמצאים בטווח שבין 1800000 (30 דקות) ל-86400000 (יום אחד). ערכים שאינם נמצאים בטווח הזה יוחלפו בערכים המתאימים הנמצאים בגבולות הטווח. אם הפלטפורמה תומכת בהודעות בנוגע למדיניות, פרק הזמן עד לרענון יוגדר ל-24 שעות, מכיוון שהודעות בנוגע למדיניות צפויות לגרום לרענון אוטומטי בכל פעם שהמדיניות משתנה.
אם מדיניות זו לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בברירת המחדל של 3 שעות.
שים לב שאם המערכת תומכת בהודעות בנוגע למדיניות, פרק הזמן עד לרענון יוגדר ל-24 שעות (תוך התעלמות מכל הגדרות ברירת המחדל והערכים של מדיניות זו) מכיוון שהודעות בנוגע למדיניות צפויות לגרום לרענון אוטומטי בכל פעם שהמדיניות משתנה, ובכך הן הופכות רענון בתדירות גבוהה יותר ללא הכרחי.</translation>
<translation id="2024476116966025075">הגדר את שם הדומיין הנדרש ללקוחות של גישה מרחוק</translation>
<translation id="2030905906517501646">מילת מפתח של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="203096360153626918">למדיניות הזו אין השפעה על האפליקציות של Android. הן יוכלו לעבור למסך מלא גם אם המדיניות הזו תוגדר כ-<ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">מדפסות ארגוניות מושבתות</translation>
<translation id="2050629715135525072">המדיניות הזו שולטת ביכולת של משתמשים שמחוברים למארח גישה מרחוק להעביר קבצים בין הלקוח למארח. המדיניות לא חלה על חיבורי סיוע מרחוק, שאינם תומכים בהעברת קבצים.
אם ההגדרה הזו מושבתת, לא מתאפשרת העברת קבצים. אם ההגדרה הזו מופעלת או לא מקבלת ערך, העברת הקבצים מתאפשרת.</translation>
<translation id="2057317273526988987">אישור הגישה לרשימה של כתובות אתרים</translation>
<translation id="2061810934846663491">הגדרת שמות הדומיינים שדרושים למארחי גישה מרחוק</translation>
<translation id="206623763829450685">מציינת אילו סכמות אימות HTTP נתמכות ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
הערכים האפשריים הם basic,‏ digest‏, ntlm ו-negotiate. ערכים מרובים יש להפריד בפסיקים.
אם מדיניות זו לא תוגדר, המערכת תשתמש בכל ארבע הסכמות.</translation>
<translation id="2067011586099792101">חסום את הגישה לאתרים שמחוץ לחבילות תוכן</translation>
<translation id="2073552873076775140">אישור הכניסה ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">השתמש בהאצת חומרה כשניתן</translation>
<translation id="2077273864382355561">השהיה של כיבוי מסך בזמן שימוש בסוללה</translation>
<translation id="2082205219176343977">הגדרת הגירסה המוקדמת ביותר של Chrome שבה אפשר להשתמש במכשיר הזה.</translation>
<translation id="209586405398070749">ערוץ יציב</translation>
<translation id="2098658257603918882">אפשר דיווח על נתוני שימוש ונתונים הקשורים לקריסה</translation>
<translation id="2104418465060359056">דיווח מידע לגבי תוספים ויישומי פלאגין</translation>
<translation id="2106627642643925514">ביטול מצב ברירת המחדל של הדפסה עם קוד אימות. אם המצב לא זמין, המערכת מתעלמת מהמדיניות הזו.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
המדיניות הזו הוצאה משימוש ב-M72. במקומה, יש להשתמש במדיניות CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">המדיניות מפעילה את הזמינות של 'הקשה כדי לחפש' בתצוגת התוכן של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם מפעילים הגדרה זו, התכונה 'הקשה כדי לחפש' תהיה זמינה למשתמשים והם יוכלו לבחור אם להפעיל או לכבות אותה.
אם מבטלים הגדרה זו, התכונה 'הקשה כדי לחפש' תושבת לחלוטין.
אי-הגדרה של מדיניות זו כמוה כהפעלתה. פרטים נוספים בתיאור למעלה.</translation>
<translation id="2113068765175018713">הגבלת משך פעילות המכשיר באמצעות אתחול אוטומטי</translation>
<translation id="2116790137063002724">המדיניות הזו קובעת אם לדווח על מידע שיכול לשמש לצורך זיהוי משתמשים, כמו פרטי התחברות למערכת ההפעלה, פרטי התחברות לפרופיל <ph name="PRODUCT_NAME" />, שם פרופיל <ph name="PRODUCT_NAME" />, הנתיב של פרופיל <ph name="PRODUCT_NAME" /> ונתיב ההפעלה של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
כאשר המדיניות הזו לא מוגדרת או מקבלת את הערך True, נאסף מידע שיכול לשמש לצורך זיהוי משתמשים.
כאשר המדיניות הזו מקבלת את הערך False, לא נאסף מידע שיכול לשמש לצורך זיהוי משתמשים.
המדיניות הזו תקפה רק כאשר <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> מופעל והמחשב רשום במדיניות <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">אפשר התראות באתרים אלה</translation>
<translation id="2131902621292742709">השהיה של עמעום מסך בעת השימוש בסוללה</translation>
<translation id="2134437727173969994">אפשר את נעילת המסך</translation>
<translation id="2137064848866899664">הפעלת מדיניות זו גורמת לסיבוב של כל תצוגה
לכיוון המוגדר בכל הפעלה מחדש וכן בפעם הראשונה שבה המכשיר מחובר
אחרי שינוי ערך המדיניות. משתמשים יכולים לשנות את סיבוב התצוגה
דרך דף ההגדרות לאחר הכניסה, אבל ערך המדיניות יבטל את ההגדרות שלהם
בפעם הבאה שתתבצע הפעלה מחדש.
מדיניות זו חלה על התצוגה הראשית וכמו כן על כל תצוגות המשנה.
אם מדיניות זו אינה מופעלת, ערך ברירת המחדל הוא אפס מעלות
והמשתמש רשאי לשנות זאת. במקרה זה, ערך ברירת המחדל
אינו מיושם שוב בכל הפעלה מחדש.</translation>
<translation id="2138449619211358657">המדיניות הזו מאפשרת ל-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לעקוף את כל שרתי ה-proxy לצורך אימות פורטל שבוי.
המדיניות הזו בתוקף רק אם מוגדר שרת proxy (למשל על ידי מדיניות, על ידי המשתמש ב-chrome://settings או על ידי תוספים).
אם ההגדרה הזו מופעלת, כל דפי האימות של פורטל שבוי (כלומר כל דפי האינטרנט החל מדף הכניסה של הפורטל השבוי עד שמזוהה חיבור מוצלח לאינטרנט על ידי <ph name="PRODUCT_NAME" />) יוצגו בחלון נפרד, תוך התעלמות מכל ההגבלות והגדרות המדיניות של המשתמש הנוכחי.
אם ההגדרה הזו מושבתת או לא נקבעת, כל דפי האימות של פורטל שבוי יוצגו בכרטיסיית דפדפן חדשה (ורגילה), תוך שימוש בהגדרות שרת ה-proxy של המשתמש הנוכחי.</translation>
<translation id="21394354835637379">המדיניות הזו מאפשרת לך לציין לאילו כתובות URL יש הרשאה להתקין תוספים, אפליקציות ועיצובים.
החל מגרסה 21 של <ph name="PRODUCT_NAME" />, קשה יותר להתקין תוספים, אפליקציות וסקריפטים של משתמשים שאינם מחנות האינטרנט של Chrome. קודם לכן משתמשים יכלו ללחוץ על קישור לקובץ ‎*.crx ולקבל הצעה ממערכת <ph name="PRODUCT_NAME" /> להתקין את הקובץ לאחר כמה אזהרות. אחרי ‎<ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 יש להוריד קבצים כאלה ולגרור אותם לדף ההגדרות של <ph name="PRODUCT_NAME" />. ההגדרה הזו מאפשרת לשייך לכתובות URL ספציפיות את תהליך ההתקנה הקודם והקל יותר.
כל פריט ברשימה הוא דפוס התאמה בסגנון תוסף (מידע נוסף זמין בכתובת https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). משתמשים יוכלו להתקין בקלות פריטים מכל כתובת URL שתואמת לפריט ברשימה הזו. הדפוסים האלה צריכים לקחת בחשבון את המיקום של קובץ ה-‎*.crx וגם את מיקום הדף שההורדה מתחילה ממנו (כלומר: הגורם המפנה).
המדיניות <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> מקבלת עדיפות על פני המדיניות הזו. המשמעות היא שאם תוסף נמצא ברשימה השחורה, הוא לא יותקן גם אם ההתקנה מתבצעת מאתר שנמצא ברשימה הזו.</translation>
<translation id="214901426630414675">הגבלת הדפסה משני צידי הדף</translation>
<translation id="2149330464730004005">התרת הדפסה צבעונית</translation>
<translation id="2156132677421487971">מומלץ להגדיר מדיניות עבור <ph name="PRODUCT_NAME" />. זוהי תכונה המאפשרת למשתמשים לשלוח את התוכן של כרטיסיות, אתרים או שולחן עבודה מהדפדפן למערכות שמע מרוחקות ולצגים מרוחקים.</translation>
<translation id="2166472654199325139">אין לסנן אתרים עם תוכן למבוגרים בלבד</translation>
<translation id="2168397434410358693">השהיה לפני מצב לא פעיל כשנעשה שימוש בשקע חשמל</translation>
<translation id="217013996107840632">פרמטרים של שורת פקודה למעבר מהדפדפן החלופי.</translation>
<translation id="2170233653554726857">הפעלה של אופטימיזציית WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">כשהמדיניות הזו מוגדרת, ערך ההגדרה יקבע מהו התהליך שבו ייעשה שימוש כדי לזהות באופן אוטומטי את אזור הזמן.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, משתמשים יוכלו לשלוט בזיהוי האוטומטי של אזור הזמן בעזרת פקדים רגילים ב-chrome://settings.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionDisabled, הפקדים לשליטה על אזור הזמן האוטומטי ב-chrome://settings יושבתו. זיהוי אוטומטי של אזור זמן תמיד יהיה כבוי.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, הפקדים לשליטה על אזור הזמן ב-chrome://settings יושבתו. זיהוי אוטומטי של אזור זמן יפעל תמיד. זיהוי אזור הזמן ישתמש בשיטת "IP בלבד" כדי לאתר את המיקום.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, הפקדים לשליטה על אזור הזמן ב-chrome://settings יושבתו. זיהוי אוטומטי של אזור זמן יפעל תמיד. רשימת הנקודות הגלויות לגישה אל Wi-Fi תישלח תמיד אל שרת Geolocation API לזיהוי מדויק של אזור הזמן.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, הפקדים לשליטה על אזור הזמן ב-chrome://settings יושבתו. זיהוי אוטומטי של אזור זמן יפעל תמיד. פרטי מיקום (כמו נקודות גישה אל Wi-Fi, אנטנות סלולריות שנמצאות בטווח, GPS) יישלחו אל שרת לזיהוי מדויק של אזור הזמן.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, ברירת המחדל תהיה TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
אם המדיניות 'אזור זמן מערכת' מוגדרת, היא עוקפת את המדיניות הזו. במקרה זה הזיהוי האוטומטי של אזור הזמן יושבת לחלוטין.</translation>
<translation id="2178899310296064282">אכיפת סינון תוכן ברמה מתונה לפחות ב-YouTube</translation>
<translation id="2182291258410176649">המשתמש מחליט אם להפעיל גיבוי ושחזור</translation>
<translation id="2183294522275408937">ההגדרה הזו קובעת את התדירות שבה מסך הנעילה יבקש להזין סיסמה כדי להמשיך להשתמש בביטול נעילה מהיר. בכל פעם שמסך הנעילה מופעל, אם ההזנה האחרונה של הסיסמה בוצעה לפני משך הזמן שהוגדר, ביטול הנעילה המהיר לא יהיה זמין בכניסה למסך הנעילה. אם המשתמש יישאר במסך הנעילה מעבר לפרק הזמן הזה, הוא יצטרך להזין סיסמה בפעם הבאה שיזין קוד שגוי או שייכנס שוב למסך הנעילה - הראשון מביניהם.
אם ההגדרה הזו נקבעה, משתמשים שהגדירו ביטול נעילה מהיר יתבקשו להזין את הסיסמה במסך הנעילה בהתאם להגדרה הזו.
אם ההגדרה הזו לא נקבעה, משתמשים שהגדירו ביטול נעילה מהיר יתבקשו להזין את הסיסמה במסך הנעילה בכל יום.</translation>
<translation id="2194470398825717446">המדיניות הזו יצאה משימוש ב-M61. במקומה יש להשתמש ב-EcryptfsMigrationStrategy.
מציינת איך מכשיר צריך להתנהג אם הוא כולל ecryptfs ויש להעביר אותו להצפנת ext4.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'DisallowArc', אפליקציות Android יושבתו בשביל כל המשתמשים במכשיר (כולל אלה שכבר יש להם הצפנת ext4) ואף משתמש לא יראה הצעה לעבור מהצפנת ecryptfs ל-ext4.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'AllowMigration', משתמשים עם ספריות בית בהצפנת ecryptfs יראו הצעה להעביר אותן להצפנת ext4 לפי הצורך (נכון לעכשיו, כש-Android N יהיה זמין במכשיר).
המדיניות הזה לא חלה על אפליקציות קיוסק - הן מועברות באופן אוטומטי. אם המדיניות הזו לא מוגדרת, המכשיר יתנהג כאילו שנבחרה האפשרות 'DisallowArc'.</translation>
<translation id="2195032660890227692">המדיניות הזו הוסרה בגרסה 68 של <ph name="PRODUCT_NAME" /> והוחלפה על-ידי <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">אם המדיניות הזו מופעלת או לא מוגדרת (ברירת מחדל), המערכת מבקשת מהמשתמש אישור לפני
גישה לצילום ווידאו, מלבד כתובות URL שמוגדרות ברשימה
VideoCaptureAllowedUrls. הגישה לכתובות URL מהרשימה הזו תוענק ללא בקשת אישור.
כאשר המדיניות הזו מושבתת, המערכת אף פעם לא מבקשת אישור מהמשתמש וצילום
וידאו זמין רק לכתובות URL שהוגדרו ברשימה VideoCaptureAllowedUrls.
המדיניות הזו משפיעה על קלט וידאו מכל הסוגים, ולא רק מהמצלמה המובנית.</translation>
<translation id="2201555246697292490">הגדרה של רשימת היתרים עבור העברת הודעות מקומית</translation>
<translation id="2204753382813641270">בקרת הסתרה אוטומטית של מדף</translation>
<translation id="2208976000652006649">פרמטרים עבור כתובת אתר לחיפוש שמשתמשת ב-POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">כשהמדיניות הזו מופעלת, תוספים שמותקנים על-ידי מדיניות הארגון מורשים להשתמש ב-Enterprise Hardware Platform API.
כשהמדיניות הזו מושבתת או לא מוגדרת, אף תוסף אינו מורשה להשתמש ב-Enterprise Hardware Platform API.
המדיניות הזו חלה גם על תוספי רכיב, כמו התוסף Hangout Services.</translation>
<translation id="2223598546285729819">הגדרת ברירת מחדל של התראות</translation>
<translation id="2231817271680715693">ייבא ​​היסטוריית גלישה מדפדפן ברירת המחדל בהפעלה הראשונה</translation>
<translation id="2236488539271255289">אל תאפשר לאף אתר להגדיר נתונים מקומיים</translation>
<translation id="2240879329269430151">מאפשר לך לקבוע אם מותר לאתרים להציג חלונות קופצים. ניתן להציג חלונות קופצים עבור כל האתרים או לבטל את הצגתם עבור כל האתרים. אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב-'BlockPopups' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="2255326053989409609">הפעלת ההגדרה הזו מונעת מדפי אינטרנט לגשת למעבד הגרפי (GPU). דפי אינטרנט לא יכולים לגשת ל-WebGL API ויישומי פלאגין לא יכולים להשתמש ב-Pepper 3D API.
אם ההגדרה הזו מושבתת, או אם לא קובעים אותה, הדבר עשוי לאפשר לדפי אינטרנט להשתמש ב-WebGL API וליישומי פלאגין להשתמש ב-Pepper 3D API. ייתכן שהגדרות ברירת המחדל של הדפדפן עדיין ידרשו ארגומנטים של שורת פקודה שיש להעביר כדי להשתמש בממשקי API אלה.
אם המדיניות HardwareAccelerationModeEnabled מקבלת את הערך False, המערכת מתעלמת מהמדיניות Disable3DAPIs והדבר שווה ערך להגדרת Disable3DAPIs כ-True.</translation>
<translation id="2258126710006312594">מדיניות זו קובעת אם לאפשר למשתמשים בגישה מרחוק להעביר קבצים אל המארח וממנו</translation>
<translation id="2265214338421787313">המדיניות הזו מאפשרת למנהל המערכת לציין שדף יכול להציג חלונות קופצים בזמן הטעינה שלו.
כשהמדיניות מופעלת, הדפים מורשים להציג חלונות קופצים בזמן הטעינה שלהם.
כשהמדיניות מושבתת או אינה מוגדרת, דפים אינם מורשים להציג חלונות קופצים בזמן הטעינה שלהם, לפי המפרט (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
המדיניות הזו תוסר ב-Chrome 82.
יש לעיין בכתובת https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288 .</translation>
<translation id="2269319728625047531">הפעלה של הצגת הסכמה לסינכרון במהלך הכניסה לחשבון</translation>
<translation id="2274864612594831715">מדיניות זו מגדירה הפעלה של המקלדת הווירטואלית כהתקן קלט במערכת ההפעלה של Chrome. משתמשים אינם יכולים לעקוף מדיניות זו.
אם המדיניות מוגדרת ל-True, המקלדת הווירטואלית שעל המסך תפעל תמיד.
אם היא מוגדרת ל-False, המקלדת הווירטואלית שעל המסך תהיה מושבתת תמיד.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה. עם זאת, משתמשים עדיין יוכלו להפעיל/להשבית מקלדת נגישות שעל המסך, המקבלת קדימות על פני המקלדת הווירטואלית הנשלטת על ידי מדיניות זו. עיין במדיניות |VirtualKeyboardEnabled| לשליטה במקלדת הנגישות שעל המסך.
אם מדיניות זו מושארת ללא הגדרה, המקלדת שעל המסך מושבתת בתור התחלה, אך המשתמש יכול להפעיל אותה בכל עת. ניתן להשתמש גם בכללים לגילוי כדי להחליט מתי להציג את המקלדת.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> יכול להשתמש בשירות האינטרנט של Google כדי לתקן שגיאות כתיב. כאשר הגדרה זו פעילה, שירות זה תמיד בשימוש. אם הגדרה זו מושבתת, לא ייעשה שימוש בשירות זה.
ניתן עדיין לבצע בדיקת איות באמצעות הורדת מילון; מדיניות זו שולטת רק בשימוש בשירות המקוון.
כאשר הגדרה זו אינה מוגדרת, המשתמשים יכולים לבחור אם להשתמש בשירות בדיקת האיות או לא.</translation>
<translation id="2294382669900758280">הפעלת וידאו באפליקציות Android אינה מובאת בחשבון, גם אם המדיניות הזו מוגדרת כ-<ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">ציין רשימה של יישומי פלאגין מופעלים</translation>
<translation id="2303795211377219696">הפעלה של מילוי אוטומטי בשביל כרטיסי אשראי</translation>
<translation id="2309390639296060546">הגדרת ברירת מחדל של מיקום גיאוגרפי</translation>
<translation id="2327252517317514801">הגדרת דומיינים שמורשים לגשת אל G Suite</translation>
<translation id="2356878440219553005">מציינת את המדיניות בנושא ניהול צריכת חשמל שמאפשרת להשתמש במצב טעינת סוללה.
היא מאפשרת שליטה דינמית בטעינת הסוללה כדי לצמצם את בלאי הסוללה הנגרם עקב עומס וכדי להאריך את חיי הסוללה.
אם בוחרים את המצב של טעינת סוללה בהתאמה אישית, יש לציין את DeviceBatteryChargeCustomStartCharging ואת DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
אם מגדירים את המדיניות הזו, מצב טעינת הסוללה מיושם אם הוא נתמך במכשיר.
אם לא מגדירים את המדיניות הזו והיא נתמכת במכשיר, מיושם המצב הרגיל של טעינת הסוללה והמשתמש לא יכול לשנות אותו.
הערה: <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" /> מבטלת את המדיניות הזו אם מציינים את האפשרות הראשונה.</translation>
<translation id="237494535617297575">מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים עם אישור להציג התראות. אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultNotificationsSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="2386362615870139244">אפשר נעילות של התעוררות מסך</translation>
<translation id="2411817661175306360">האזהרה של שירות ההגנה באמצעות סיסמה מושבתת</translation>
<translation id="2411919772666155530">חסום התראות באתרים אלה</translation>
<translation id="2418507228189425036">מדיניות זו משביתה את השמירה של היסטוריית הדפדפן ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת ממשתמשים לשנות הגדרה זו.
אם הגדרה זו מופעלת, היסטוריית הגלישה לא נשמרת. הגדרה זו גם משביתה את סנכרון הכרטיסיות.
אם הגדרה זו מושבתת או כלל אינה מוגדרת, היסטוריית הגלישה נשמרת.</translation>
<translation id="2426782419955104525">מדיניות זו מפעילה את התכונה Instant של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת מהמשתמשים לשנות הגדרה זו.
אם תפעיל הגדרה זו, Instant‏ <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‏ יופעל.
אם תשבית הגדרה זו, ‏‏Instant‏ <ph name="PRODUCT_NAME" /> יושבת.
אם תפעיל או תשבית הגדרה זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לבטל הגדרה זו.
אם לא תקבע הגדרה זו כלל, המשתמש יוכל להחליט אם להשתמש בפונקציה זו.
הגדרה זו הוסרה מגרסה 29 של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומגרסאות מתקדמות יותר.</translation>
<translation id="2433412232489478893">המדיניות הזו קובעת אם התכונה 'התקן רשת לשיתוף קבצים' של <ph name="PRODUCT_NAME" /> זמינה למשתמש.
אם המדיניות לא מוגדרת או אם הגדירו אותה לערך True, המשתמשים יכולים להשתמש בתכונה 'התקן רשת לשיתוף קבצים'.
אם הגדירו את המדיניות לערך False, משתמשים לא יכולים להשתמש בתכונה 'התקן רשת לשיתוף קבצים'.</translation>
<translation id="2438609638493026652">מאפשרת לדווח ל-Google על אירועי מפתח במהלך התקנה של אפליקציות Android. האירועים נרשמים רק בשביל אפליקציות שההתקנה שלהן הופעלה באמצעות מדיניות.
אם המדיניות מוגדרת כ-true, האירועים יירשמו ביומן.
אם המדיניות תוגדר כ-false או לא תוגדר, האירועים לא יירשמו ביומן.</translation>
<translation id="244317009688098048">הפעל מקשי קיצור כחלופה עבור התחברות אוטומטית.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, או אם היא מוגדרת ל-True וחשבון מקומי במכשיר מוגדר להתחברות אוטומטית ללא כל השהיה, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יכבד את מקשי הקיצור Ctrl+Alt+S לעקיפת התחברות אוטומטית ולהצגת מסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False‏, התחברות אוטומטית ללא כל השהיה (אם מוגדרת) אינה ניתנת לעקיפה.</translation>
<translation id="2454228136871844693">אופטימיזציה תוך התמקדות ביציבות.</translation>
<translation id="2463034609187171371">הפעלת חבילות הצפנה מסוג DHE ב-TLS (אבטחת שכבת התעבורה)</translation>
<translation id="2463365186486772703">אזור יישום</translation>
<translation id="2466131534462628618">אימות פורטל חובה מתעלם משרת proxy</translation>
<translation id="2471748297300970300">אם המדיניות הזו מושבתת, היא מונעת את ההצגה של אזהרות אבטחה כאשר Chrome מופעל עם תכונות ניסיוניות מסוימות של שורת הפקודה שעשויות להיות מסוכנות.
אם המדיניות הזו מופעלת או לא מוגדרת, מוצגות אזהרות אבטחה כאשר Chrome מופעל באמצעות תכונות ניסיוניות מסוימות של שורת הפקודה.
ב-Windows, המדיניות הזו זמינה רק במופעים שמחוברים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" /> או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="2482676533225429905">העברת הודעות מקומית</translation>
<translation id="2483146640187052324">בצע חיזוי של פעולות רשת בכל חיבור רשת</translation>
<translation id="2484208301968418871">המדיניות הזו שולטת באופן הפעולה של מסנן כתובות האתרים של SafeSites.
המסנן הזה משתמש ב-Google Safe Search API כדי לקבוע אילו כתובות אתרים מכילת תוכן פורנוגרפי.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה או נקבעה כ"אין לסנן אתרים עם תוכן למבוגרים בלבד", לא יתבצע סינון אתרים.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ"סינון אתרים ברמה העליונה שמכילים תוכן למבוגרים בלבד", אתרים שסווגו כמכילים תוכן פורנוגרפי יסוננו.</translation>
<translation id="2486371469462493753">השבתת אכיפה של דרישות 'שקיפות אישורים' בכתובות ה-URL הרשומות.
המדיניות הזו מאפשרת מצב שבו אישורים של שמות מארחים בכתובות ה-URL הרשומות לא ייחשפו דרך 'שקיפות אישורים'. כך ניתן להמשיך להשתמש באישורים שבמקרים רגילים לא ייחשבו כמהימנים, מפני שלא נחשפו כראוי באופן ציבורי, אך מצב זה מקשה על זיהוי אישורים שהונפקו לאותם מארחים בצורה לא תקינה.
תבנית URL מעוצבת בהתאם ל-https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. עם זאת, מפני שתוקף האישורים הוא לשם מארח נתון, ללא קשר לסכימה, ליציאה או לנתיב, רק החלק של שם המארח בכתובת האתר מובא בחשבון. אין תמיכה בשמות כלליים של מארחים.
אם המדיניות הזו אינה מוגדרת, כל אישור שיש לחשוף דרך 'שקיפות אישורים' ייחשב כבלתי מהימן אם הוא לא נחשף בהתאם למדיניות של 'שקיפות אישורים'.</translation>
<translation id="2488010520405124654">הפעלה של בקשה לתצורת רשת במצב לא מקוון.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה או מוגדרת כ-true, וחשבון מקומי במכשיר מוגדר לכניסה אוטומטית ללא השהיה, אך למכשיר אין גישה לאינטרנט, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יציג בקשה לתצורת רשת.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, תוצג הודעת שגיאה במקום הבקשה להגדרת רשת.</translation>
<translation id="2498238926436517902">תמיד הסתר אוטומטית את המדף</translation>
<translation id="2514328368635166290">מציין את כתובת האתר של הסמל המועדף של ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל. מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, לא יוצג סמל עבור ספק החיפוש. מדיניות זו תקפה רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="2516600974234263142">מדיניות זו מאפשרת הדפסה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת את השינוי של הגדרה זו על ידי המשתמשים.
אם הגדרה זו מופעלת או אינה מוגדרת, המשתמשים יכולים להדפיס.
אם הגדרה זו מושבתת, המשתמשים אינם יכולים להדפיס מ-<ph name="PRODUCT_NAME" />. ההדפסה מושבתת בתפריט הכלים, בתוספים, ביישומי JavaScript ועוד. עדיין ניתן להדפיס מתוך יישומי פלאגין שעוקפים את <ph name="PRODUCT_NAME" /> בזמן הדפסה. לדוגמה, יישומי Flash מסוימים כוללים את אפשרות ההדפסה בתפריט ההקשר שלהם, שמדיניות זו אינה חלה עליו.</translation>
<translation id="2518231489509538392">אפשר הפעלת אודיו</translation>
<translation id="2521581787935130926">הצג את קיצור היישומים בסרגל הסימניות</translation>
<translation id="2529659024053332711">המדיניות הזו מאפשרת לציין את ההתנהגות בזמן ההפעלה.
אם נבחרת האפשרות 'פתיחת דף כרטיסייה חדשה', דף הכרטיסייה החדשה תמיד נפתח כש-<ph name="PRODUCT_NAME" /> מופעל.
אם נבחרת האפשרות 'שחזור הסשן האחרון', כתובות ה-URL שהיו פתוחות בפעם האחרונה ש-<ph name="PRODUCT_NAME" /> נסגר ייפתחו מחדש, וסשן הגלישה ישוחזר למצב שלו בזמן הסגירה.
בחירת האפשרות הזו גורמת להשבתה של כמה הגדרות שתלויות בסשנים, או הגדרות שמבצעות פעולות בזמן היציאה (למשל ניקוי נתוני גלישה בזמן היציאה או קובצי cookie בזמן הסשן בלבד).
אם נבחרת האפשרות 'פתיחת רשימה של כתובות URL', הרשימה של 'כתובות URL לפתיחה בעת ההפעלה' תיפתח כאשר משתמש מפעיל את <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם ההגדרה הזאת מופעלת, משתמשים לא יכולים לשנות או לבטל אותה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
גם אם משביתים את ההגדרה הזו וגם אם לא מגדירים אותה כלל, התוצאה זהה. המשתמש עדיין יוכל לשנות את ההגדרה הזו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין של <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="2529880111512635313">הגדרת הרשימה של אפליקציות ותוספים המותקנים בכפייה</translation>
<translation id="253135976343875019">השהיה של אזהרה על מצב לא פעיל כשנעשה שימוש בשקע חשמל</translation>
<translation id="2536525645274582300">המשתמש מחליט אם להפעיל את שירותי המיקום של Google.</translation>
<translation id="254653220329944566">הפעלת דיווח הענן של <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2548572254685798999">דיווח מידע לגבי גלישה בטוחה</translation>
<translation id="2550593661567988768">הדפסה בצד אחד בלבד</translation>
<translation id="2552966063069741410">אזור זמן</translation>
<translation id="2562339630163277285">מציינת את כתובת האתר של מנוע החיפוש שבו נעשה שימוש כדי לספק תוצאות מיידיות. כתובת האתר צריכה להכיל את המחרוזת <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, אשר תוחלף במועד השאילתה בטקסט שהמשתמש הזין עד כה.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא לא מוגדרת, לא יסופקו תוצאות חיפוש מיידיות.
ניתן לציין את כתובת האתר של התוצאות המיידיות של Google כ: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />
מדיניות זו תקפה רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="2569647487017692047">אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, ‏<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ישבית את ה-Bluetooth והמשתמש לא יוכל להפעיל אותו מחדש.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, המשתמש יוכל להפעיל או להשבית את ה-Bluetooth כרצונו.
אם המדיניות הזו מוגדרת, המשתמש לא יכול לשנות או לעקוף אותה.
לאחר הפעלת ה-Bluetooth, על המשמש לצאת ולהתחבר שוב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף (אין בכך צורך בעת השבתת Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">הפעל או השבת את שרת ה-Proxy לדחיסת נתונים, ומנע שינוי של הגדרה זו על ידי משתמשים.
אם תפעיל או תשבית הגדרה זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם מדיניות זו נותרת ללא הגדרה, התכונה של שרת ה-Proxy לדחיסת נתונים תהיה זמינה לבחירת המשתמשים בין אם ישתמשו בה, או לא.</translation>
<translation id="257788512393330403">יש להזין סיסמה כל שש שעות</translation>
<translation id="2586162458524426376">
המדיניות הזו חלה על מסך הכניסה. יש לעיין גם במדיניות <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" /> שחלה על הסשן של המשתמש.
אם המדיניות מופעלת, כל אחד מהמקורות שצוינו ברשימה המופרדת באמצעות פסיקים יפעל בתהליך משלו. ההגדרה הזו תבודד גם מקורות שהשם שלהם הוא תת-דומיין; למשל, ציון הכתובת https://example.com/‎ יגרום גם לבידוד של https://foo.example.com/‎ כחלק מהאתר https://example.com/‎.
אם המדיניות מושבתת או לא מוגדרת, המערכת תיישם במסך הכניסה את הגדרות בידוד האתר המוגדרות בפלטפורמה כברירת מחדל.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">הגדר את <ph name="PRODUCT_NAME" /> כדפדפן ברירת המחדל</translation>
<translation id="2592091433672667839">משך הזמן של חוסר פעילות לפני הופעת שומר המסך במסך הכניסה במצב קמעונאי</translation>
<translation id="2592162121850992309">אם המדיניות הזו לא מוגדרת, או אם היא מקבלת את הערך True, שיפור המהירות באמצעות החומרה מופעל אלא אם תכונה מסוימת של ה-GPU נוספת לרשימה השחורה.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך False, שיפור המהירות באמצעות החומרה מושבת.</translation>
<translation id="2596260130957832043">קובעת אם אימות NTLMv2 מופעל.
כל הגירסאות האחרונות של שרתי Samba ו-Windows תומכים ב-NTLMv2. יש להשבית את האפשרות הזו רק אם יש צורך בתאימות לגירסאות קודמות. הגדרה זו מחלישה את אבטחת האימות.
כשהמדיניות הזו לא מוגדרת, ברירת המחדל היא true ו-NTLMv2 מופעל.</translation>
<translation id="26023406105317310">הגדרת חשבונות Kerberos</translation>
<translation id="2604182581880595781">הגדרת כללי המדיניות הקשורים ל'התקן רשת לשיתוף קבצים'.</translation>
<translation id="2623014935069176671">המתן לפעילות משתמש התחלתית</translation>
<translation id="262740370354162807">אפשר הגשת מסמכים ל-<ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">מספקת תצורות בשביל מדפסות ארגוניות.
המדיניות הזו מאפשרת לך לספק תצורות מדפסת למכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. הפורמט זהה לזה של מילון NativePrinters, עם תוספת של שדה "id" או "guid" נדרש לכל מדפסת כדי להוסיף לרשימת ההיתרים או לרשימה השחורה.
הקובץ יכול להיות בגודל של 5MB לכל היותר ועליו להיות מקודד ב-JSON. ההערכה היא שקובץ מקודד הכולל כ-21,000 מדפסות יהיה בגודל של 5MB. הגיבוב הקריפטוגרפי משמש לאימות השלמות של ההורדה.
המערכת מורידה את הקובץ ומעבירה אותו למטמון. המערכת תוריד אותו שוב כשכתובת האתר או הגיבוב ישתנו.
אם המדיניות הזו תוגדר, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יוריד את הקובץ כדי לקבל תצורות מדפסת, והמדפסות יהיו זמינות על פי <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> ו-<ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
אם המדיניות תוגדר, המשתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
למדיניות הזו אין השפעה על היכולת של משתמשים להגדיר תצורת מדפסות במכשירים נפרדים. היא מיועדת לשמש כתוסף לתצורה של מדפסות שנקבעת על-ידי משתמשים נפרדים.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">אפשר משוב מילולי</translation>
<translation id="2646290749315461919">מאפשר לך להגדיר אם מותר לאתרים לעקוב אחר המיקום הפיזי של המשתמשים. ניתן לאפשר מעקב אחר המיקום הפיזי של המשתמש כברירת מחדל, לדחות מעקב זה כברירת מחדל או שהמשתמש יתבקש לדווח על מיקומו הפיזי בכל פעם שאתר מבקש זאת. אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב-'AskGeolocation' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="2647069081229792812">הפעלה או השבתה של עריכת סימניות</translation>
<translation id="2649896281375932517">המשתמשים מחליטים</translation>
<translation id="2650049181907741121">פעולה שיש לבצע כשהמשתמש סוגר את המכסה</translation>
<translation id="2655233147335439767">מציינת את כתובת האתר של מנוע החיפוש שבו נעשה שימוש לביצוע חיפוש המוגדר כברירת מחדל. כתובת האתר צריכה להכיל את המחרוזת '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />', אשר תוחלף בעת ביצוע השאילתה במונחים שהמשתמש מחפש.
ניתן לציין את כתובת האתר של החיפוש ב-Google כ: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />
יש להגדיר את האפשרות הזו כאשר המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת, והיא תקפה רק במקרה זה.</translation>
<translation id="2659019163577049044">אם ההגדרה הזו מופעלת, משתמשים יוכלו להגדיר את המכשירים שלהם לסנכרון הודעות SMS בין הטלפון ל-Chromebook. לתשומת ליבך, אם המדיניות הזו מורשית, משתמשים חייבים להביע הסכמה מפורשת לתכונה הזו על-ידי ביצוע תהליך הגדרה. בסיום תהליך ההגדרה, המשתמשים יוכלו לשלוח ולקבל הודעות SMS ב-Chromebook.
אם ההגדרה הזו מושבתת, משתמשים לא יורשו להגדיר סנכרון של הודעות SMS.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, ברירת המחדל היא 'אסור' למשתמשים מנוהלים ו'מותר' למשתמשים שאינם מנוהלים.</translation>
<translation id="2660846099862559570">לעולם אל תשתמש בשרת Proxy</translation>
<translation id="2672012807430078509">שולטת בהפעלה של NTLM כפרוטוקול אימות בשביל טעינות SMB</translation>
<translation id="267596348720209223">מציין את קידודי התווים שנתמכים על ידי ספק החיפוש. קידודים הם שמות דפי קידוד כגון UTF-8‏, GB2312 ו-ISO-8859-1. יש להשתמש בהם לפי הסדר שבו הם סופקו. מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, ברירת המחדל שבה המערכת תשתמש הוא UTF-8. מדיניות זו תקפה רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="268577405881275241">הפעל את התכונה של שרת Proxy לדחיסת נתונים</translation>
<translation id="2693108589792503178">הגדרת כתובת האתר לשינוי סיסמה.</translation>
<translation id="2694143893026486692">זכוכית מגדלת במצב עגינה הופעלה</translation>
<translation id="2706708761587205154">ניתן להדפיס רק עם קוד אימות</translation>
<translation id="2710534340210290498">אם המדיניות הזו מקבלת את הערך False, המשתמשים לא יוכלו לנעול את המסך (הם יוכלו רק לצאת מהסשן של המשתמש). אם המדיניות הזו מקבלת את הערך True או לא מוגדרת, משתמשים שביצעו אימות באמצעות סיסמה יכולים לנעול את המסך.</translation>
<translation id="2731627323327011390">השבת את השימוש באישורי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ביישומי ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">הסתרת האפליקציה של חנות האינטרנט של Chrome ואת הקישור בכותרת התחתונה בדף הכרטיסייה החדשה ובמרכז האפליקציות של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
כשמדיניות זו מוגדרת כ-true, הסמלים מוסתרים.
כשמדיניות זו מוגדרת כ-false או אינה מוגדרת, הסמלים מוצגים.</translation>
<translation id="2744751866269053547">רשום מטפלים של פרוטוקול</translation>
<translation id="2746016768603629042">מדיניות זו הוצאה משימוש, השתמש ב-DefaultJavaScriptSetting במקומה.
ניתן להשתמש בה כדי להשבית JavaScript ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם תשבית הגדרה זו, דפי אינטרנט לא יוכלו להשתמש ב-JavaScript והמשתמשים לא יוכלו לשנות הגדרה זו.
אם תפעיל הגדרה זו או לא תגדיר אותה כלל, דפי אינטרנט יוכלו להשתמש ב-JavaScript אך המשתמש יוכל לשנות את ההגדרה.</translation>
<translation id="2753637905605932878">הגבלת הטווח של יציאות UDP מקומיות שבהן נעשה שימוש ב-WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">סוגים של תוספים/יישומים שמותר להתקין</translation>
<translation id="2758084448533744848">מציינת את אזור הזמן שייאכף במכשיר. כשהמדיניות הזו מוגדרת, משתמשים במכשיר לא יכולים לעקוף את אזור הזמן שצוין. אם צוין ערך לא חוקי, המדיניות עדיין פועלת, ומחילה את הגדרת הזמן GMT. אם צוינה מחרוזת ריקה, המערכת לא מביאה בחשבון את המדיניות.
אם לא נעשה שימוש במדיניות, אזור הזמן הפעיל כרגע יישאר בשימוש, אבל המשתמשים יוכלו לשנות את אזור הזמן.
במכשירים חדשים, אזור הזמן הראשוני מוגדר כ-"US/Pacific".
פורמט הערכים תואם לשמות אזורי הזמן ב-"IANA Time Zone Database" (אפשר לקרוא עוד בכתובת הבאה: "https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database"). על סמך התבנית הזו, ציון רוב אזורי הזמן יכול להיות בפורמט "continent/large_city" או "ocean/large_city".
הגדרת המדיניות הזו משביתה לחלוטין את הפענוח האוטומטי של אזור הזמן על בסיס מיקום המכשיר. היא גם מבטלת את המדיניות SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">שלוט בהתנהגות המשתמשים בהפעלה של ריבוי פרופילים</translation>
<translation id="2761483219396643566">השהיה של אזהרה על מצב לא פעיל כשנעשה שימוש בסוללה</translation>
<translation id="2762164719979766599">מדיניות זו מפרטת את רשימת החשבונות המקומיים במכשיר שיוצגו במסך ההתחברות.
כל רשומה ברשימה מציינת מזהה, המשמש באופן פנימי להבחנה בין החשבונות המקומיים השונים במכשיר.</translation>
<translation id="2769952903507981510">הגדר את שם הדומיין הנדרש עבור מארחים של גישה מרחוק</translation>
<translation id="2783078941107212091">הפעלת המלצות על אפליקציות, כאשר תיבת החיפוש נמצאת במצב אפס במרכז האפליקציות.
אם ערך המדיניות הזו הוא True, עשויות להופיע המלצות על אפליקציות בחיפוש במצב אפס.
אם ערך המדיניות הוא False, המלצות על אפליקציות לא יופיעו בחיפוש במצב אפס.
אם המדיניות מוגדרת, משתמשים לא יכולים לשנות או לבטל אותה.
אם המדיניות לא מוגדרת, ערך ברירת המחדל עבור מכשירים מנוהלים הוא False.</translation>
<translation id="2787173078141616821">דיווח מידע על סטטוס של Android</translation>
<translation id="2799297758492717491">אישור להפעלה אוטומטית של מדיה ברשימת היתרים של דפוסי כתובת אתר</translation>
<translation id="2801155097555584385">הגדרת אחוז הטעינה המותאם אישית שבו מתחילה טעינת הסוללה</translation>
<translation id="2801230735743888564">המדיניות מאפשרת למשתמשים לשחק במשחק ביצי הפסחא של הדינוזאורים (Dinosaur Easter Egg) כשהמכשיר במצב לא מקוון.
אם המדיניות תוגדר כ-False, המשתמשים לא יוכלו לשחק במשחק ביצי הפסחא של הדינוזאורים כשהמכשיר במצב לא מקוון. אם היא תוגדר כ-True, המשתמשים יורשו לשחק במשחק הדינוזאורים. אם המדיניות לא תוגדר, המשתמשים לא יורשו לשחק במשחק ביצי הפסחא של הדינוזאורים במערכות הפעלה רשומות של Chrome, אבל יורשו לשחק בו בנסיבות אחרות.</translation>
<translation id="2802085784857530815">מאפשרת לקבוע אם משתמשים יוכלו לגשת אל מדפסות שאינן של הארגון
אם המדיניות מוגדרת כ-True, או אינה מוגדרת, משתמשים יוכלו להוסיף מדפסות מקוריות משלהם, להגדיר אותן ולהדפיס באמצעותן.
אם המדיניות מוגדרת כ-False, משתמשים לא יוכלו להגדיר מדפסות מקוריות משלהם. הם גם לא יוכלו להדפיס באמצעות מדפסות מקוריות שהוגדרו בעבר.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">אפשר לכל האתרים להציג חלונות קופצים</translation>
<translation id="2808013382476173118">מאפשרת שימוש בשרתי STUN כאשר לקוחות מרוחקים מנסים ליצור חיבור עם המחשב הזה.
אם הגדרה זו הופעלה, הלקוחות המרוחקים יכולים לגלות את המחשב הזה ולהתחבר אליו, גם אם הם מופרדים על ידי חומת אש.
אם ההגדרה הזו מושבתת וחומת האש מסננת חיבורי UDP, המחשב הזה יאפשר רק חיבורים ממחשבי לקוח הנמצאים ברשת המקומית.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, ההגדרה תופעל.</translation>
<translation id="2813281962735757923">המדיניות הזו קובעת את מסגרות הזמן שבהן מכשיר ה-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> אינו מורשה לחפש עדכונים באופן אוטומטי.
כשבמדיניות הזו מוגדרת רשימת טווחי זמן שאינה ריקה:
מכשירים לא יוכלו לחפש עדכונים באופן אוטומטי בטווחי הזמן שצוינו. מכשירים שנדרשת עבורם החזרה למצב קודם או שהגרסה שלהם ישנה מגרסת המינימום <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא יושפעו מהמדיניות הזו, כדי למנוע בעיות אבטחה פוטנציאליות. בנוסף, המדיניות הזו לא תחסום בדיקות עדכונים שמשתמשים או מנהלי מערכת ביקשו.
כשהמדיניות אינה מוגדרת או כשלא צוינו בה טווחי זמן:
המדיניות הזו לא תחסום חיפוש אוטומטי של עדכונים, אבל ייתכן שהחיפוש ייחסם על-ידי מדיניות אחרת. התכונה הזו מופעלת רק במכשירי Chrome שהוגדרו בתור קיוסקים בהפעלה אוטומטית. מכשירים אחרים לא יוגבלו על-ידי המדיניות הזו.</translation>
<translation id="2823870601012066791">מיקום בקובץ הרישום של Windows בשביל לקוחות <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">הפעל מצב גלישה בסתר</translation>
<translation id="2836621397261130126">המדיניות הזו קובעת אם אישור על ידי מדיניות KDC נלקח בחשבון כדי להחליט אם להקצות כרטיסי <ph name="KERBEROS" />.
אם המדיניות מקבלת את הערך True, האישור על ידי מדיניות KDC נלקח בחשבון על ידי אימות ה-HTTP, כלומר Chrome מקצה פרטי כניסה רק אם <ph name="OK_AS_DELEGATE" /> מוגדר בכרטיס שירות על ידי KDC. מידע נוסף זמין בכתובת https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. השירות צריך גם להתאים למדיניות AuthNegotiateDelegateWhitelist.
אם המדיניות לא מוגדרת או מקבלת את הערך False, מדיניות ה-KDC לא נלקחת בחשבון בפלטפורמות נתמכות ורק המדיניות AuthNegotiateDelegateWhitelist נלקחת בחשבון.
ב-Windows, מדיניות ה-KDC תמיד נלקחת בחשבון.</translation>
<translation id="283695852388224413">אם המדיניות הזו מוגדרת, המערכת אוכפת את הגדרת האורך המקסימלי של קודי אימות. המשמעות של ערך של 0 ומטה היא שאין אורך מקסימלי. במקרה כזה, המשתמשים רשאים להגדיר קוד אימות בכל אורך. אם הערך של ההגדרה הזו גדול מאפס אבל קטן מ-<ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" />, האורך המקסימלי זהה לאורך המינימלי.
אם ההגדרה לא נקבעת, המערכת לא אוכפת אורך מקסימלי כלשהו.</translation>
<translation id="2838830882081735096">אל תאפשר העברת נתונים ו-ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">ההגדרות של 'התקן רשת לשיתוף קבצים'</translation>
<translation id="2840269525054388612">מציינת את המדפסות הזמינות למשתמש.
המדיניות הזו מופעלת רק אם האפשרות <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> נבחרה בשביל <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />
אם המדיניות הזו הופעלה, רק המדפסות שהמזהים שלהן תואמים לערכים שצוינו יהיו זמינות למשתמש. המזהים חייבים להיות תואמים לשדות "id" או "guid" בקובץ שצוין ב-<ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">המדיניות הזו שולטת ברשימת ההיתרים של דפוסי כתובות URL שההפעלה האוטומטית תמיד פעילה בהם.
אם ההפעלה האוטומטית פעילה, סרטונים יכולים לפעול באופן אוטומטי (בלי הסכמת המשתמש) עם תוכן אודיו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
מפרט חוקי של דפוסי כתובות URL הוא:
- ‎[*.]domain.tld (תואם ל-domain.tld ולכל התת-דומיינים)
- host (תואם לשם מארח בצורה מדויקת)
- scheme://host:port (סכימות נתמכות: http‏, https)
- scheme://[*.]domain.tld:port (סכימות נתמכות: http‏, https)
- file://path (הנתיב חייב להיות אבסולוטי ולהתחיל עם '/')
- a.b.c.d (תואם במדויק לכתובת IP מסוג IPv4)
- [a:b:c:d:e:f:g:h] (תואם במדויק לכתובת IP מסוג IPv6)
אם המדיניות AutoplayAllowed מקבלת את הערך True, למדיניות הזאת אין השפעה.
אם המדיניות AutoplayAllowed מקבלת את הערך False, לכל דפוסי כתובות ה-URL שמוגדרים במדיניות הזו עדיין תהיה הרשאת הפעלה.
חשוב לשים לב שאם המדיניות הזו תשתנה בזמן הפעולה של <ph name="PRODUCT_NAME" />, היא תחול רק על כרטיסיות חדשות שנפתחות. כתוצאה מכך, בחלק מהכרטיסיות עדיין תחול ההתנהגות הקודמת.</translation>
<translation id="284288632677954003">כתובת URL של קובץ XML שמכיל כתובות URL שאף פעם לא יגרמו להחלפת דפדפן.</translation>
<translation id="285480231336205327">הפעל מצב ניגודיות גבוהה</translation>
<translation id="2854919890879212089">מורה ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לבחור במדפסת שהוגדרה במערכת כברירת מחדל לתצוגה המקדימה של ההדפסה, במקום במדפסת האחרונה שבה נעשה שימוש.
אם תשבית את ההגדרה הזו או לא תקבע ערך, המדפסת האחרונה שבה נעשה שימוש תיבחר, כברירת מחדל, כיעד לתצוגה המקדימה של ההדפסה.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, המדפסת שהוגדרה ב-OS תיבחר, כברירת מחדל, כיעד לתצוגה המקדימה של ההדפסה.</translation>
<translation id="285627849510728211">הגדרת מצב לטעינה מתקדמת של הסוללה בשעות היום</translation>
<translation id="2856674246949497058">חזרה למצב קודם והשארת גרסת היעד אם גרסת ה-OS חדשה יותר מהיעד. ביצוע Powerwash כחלק מהתהליך.</translation>
<translation id="2872961005593481000">כיבוי</translation>
<translation id="2873651257716068683">עוקפת את גודל ברירת המחדל של הדף בהדפסה. אם גודל הדף לא זמין, המדיניות הזו לא מובאת בחשבון.</translation>
<translation id="2874209944580848064">הערה למכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> התומכים באפליקציות Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">השבת חיפוש CNAME בעת ניהול משא ומתן של אימות Kerberos</translation>
<translation id="2890645751406497668">הענקת הרשאה אוטומטית לאתרים האלו להתחבר אל מכשירי USB עם מזהי המוצר והספק שצוינו.</translation>
<translation id="2892414556511568464">מגבילה הדפסה משני צידי הדף. אם המדיניות לא מוגדרת, או אם הוגדרה ללא ערך, ההדפסה תבוצע ללא הגבלה.</translation>
<translation id="2893546967669465276">שליחה של יומני מערכת לשרת הניהול</translation>
<translation id="2899002520262095963">אפליקציות Android יכולות להשתמש בתצורות רשת ובאישורי CA המוגדרים דרך המדיניות הזו, אבל אין להן גישה אל חלק מאפשרויות התצורה.</translation>
<translation id="290002216614278247">מאפשרת לך לנעול את סשן המשתמש על סמך השעה בלקוח או מכסת השימוש היומית.
הערך |time_window_limit| מציין חלון יומי שבמהלכו יש לנעול את הסשן של המשתמש. אנחנו תומכים בכלל אחד בלבד לכל יום בשבוע, ולכן גודל המערך |entries| יכול להיות מ-0 עד 7. הערכים |starts_at| ו-|ends_at| הם מועד ההתחלה והסיום של החלון. כשהערך |ends_at| קטן מהערך |starts_at|, המשמעות היא שהחלון |time_limit_window| מסתיים ביום שלמחרת. הערך |last_updated_millis| הוא חותמת הזמן שמציינת בשעון UTC מתי בוצע העדכון האחרון של הערך הזה. הוא נשלח כמחרוזת מפני שלא ניתן לציין חותמת זמן כמספר שלם.
הערך |time_usage_limit| מציין מכסה יומית לצפייה במסך, וכשהמשתמש מגיע אליה, הסשן שלו ננעל. יש מאפיין בשביל כל יום בשבוע, וצריך לקבוע אותו רק אם קיימת מכסה פעילה בשביל אותו יום. הערך |usage_quota_mins| מציין את משך הזמן שבו אפשר להשתמש במכשיר המנוהל במהלך יום אחד. הערך |reset_at| מציין את השעה שבה מתחדשת המכסה של זמן הצפייה. ערך ברירת המחדל של |reset_at| הוא חצות ({‎'hour': 0, 'minute': 0}). הערך |last_updated_millis| הוא חותמת הזמן שמציינת בשעון UTC מתי בוצע העדכון האחרון של הערך הזה. הוא נשלח כמחרוזת מפני שלא ניתן לציין חותמת זמן כמספר שלם.
הערך |overrides| נועד על מנת לבטל באופן זמני את התוקף של אחד או יותר מהכללים הקודמים.
* אם time_window_limit ו-time_usage_limit אינם פעילים, אפשר להשתמש בערך |LOCK| כדי לנעול את המכשיר.
* הערך |LOCK| נועל באופן זמני את הסשן עד לתחילת ערך time_window_limit או time_usage_limit הבא.
* הערך |UNLOCK| מבטל את נעילת הסשן של המשתמש, אם הוא ננעל על-ידי time_window_limit או time_usage_limit.
הערך |created_time_millis| הוא חותמת הזמן שמציינת בשעון UTC מתי נוצר הביטול. הוא נשלח כמחרוזת מפני שלא ניתן לציין חותמת זמן כמספר שלם. הערך הזה משמש כדי לקבוע אם עדיין צריך להחיל את הביטול. אם המאפיין הנוכחי הפעיל של מגבלת הזמן (מגבלת זמן שימוש או מגבלת חלון זמן) התחיל אחרי יצירת הביטול, הוא לא יבוצע. כמו כן, הוא לא יבוצע אם הביטול נוצר לפני השינוי האחרון של הערכים הפעילים עבור time_window_limit או time_usage_window.
אפשר לשלוח כמה ביטולים, והערך החדש ביותר יהיה זה שייושם.</translation>
<translation id="2901725272378498025">הפעלת אזהרות בטיחות לתכונות ניסיוניות של שורת הפקודה</translation>
<translation id="2905984450136807296">משך החיים של מטמון נתוני האימות</translation>
<translation id="2906874737073861391">רשימה של תוספי AppPack</translation>
<translation id="2907992746861405243">המדיניות הזו קובעת אילו מדפסות מהמדיניות <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> זמינות למשתמשים.
היא מציינת איזו מדיניות גישה משמשת לצורך הגדרת מדפסות בכמות גדולה. אם נבחרת האפשרות <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, כל המדפסות מוצגות. אם נבחרת האפשרות <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, הרשימה <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> משמשת להגבלת הגישה למדפסות שצוינו. אם נבחרת האפשרות <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, הרשימה <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> מציינת רק את המדפסות שניתן לבחור.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, נעשה שימוש באפשרות <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">מספר מרבי של חיבורים בו זמניים לשרת proxy</translation>
<translation id="2952347049958405264">הגבלות:</translation>
<translation id="2956777931324644324">המדיניות הזו הוצאה משימוש החל מגרסה 36 של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
מציינת האם יש להפעיל את תוסף האישורים המאוגד לדומיין TLS.
ההגדרה הזו משמשת להפעלת תוסף האישורים המאוגד לדומיין TLS לביצוע בדיקות. ההגדרה הניסיונית הזו תוסר בעתיד.</translation>
<translation id="2957506574938329824">אל תאפשר לאף אתר לבקש גישה אל התקני Bluetooth דרך ה-Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">סוג חשבון לאימות <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959469725686993410">שליחת נקודות גישה של Wi-Fi לשרת בכל פעם שהמערכת מזהה את אזור הזמן</translation>
<translation id="2959898425599642200">כללי עקיפת Proxy</translation>
<translation id="2960128438010718932">לוח הזמנים של שלבי הביניים לפני החלה של עדכון חדש</translation>
<translation id="2960691910306063964">הפעלה או השבתה של אימות ללא PIN עבור מארחי גישה מרחוק</translation>
<translation id="2976002782221275500">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו המסך מעומעם כשנעשה שימוש בסוללה.
כשהמדיניות הזו מוגדרת לערך גדול מאפס, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מעמעם את המסך.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כאפס, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא מעמעם את המסך כשהמשתמש במצב לא פעיל.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה. הערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים ממשך ההשהיה לפני מצב לא פעיל.</translation>
<translation id="2977997796833930843">חשוב לשים לב שהמדיניות הזו הוצאה משימוש ואנחנו נסיר אותה בעתיד.
המדיניות הזו מספקת ערך בסיס לכללי המדיניות הספציפיים יותר <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> ו-<ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />. אם המדיניות הזו מוגדרת, הערך שלה נמצא בשימוש אם המדיניות הספציפית יותר לא מוגדרת.
כאשר המדיניות הזו לא מוגדרת, ההתנהגות של כללי המדיניות הספציפיים יותר לא מושפעת.</translation>
<translation id="2987155890997901449">הפעל את ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">שליטה על השימוש ב-Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2990018289267778247">אם המדיניות הזו מקבלת את הערך True, אפשרויות הנגישות תמיד מופיעות בתפריט מגש המערכת.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך False, אפשרויות הנגישות אף פעם לא מופיעות בתפריט מגש המערכת.
אם המדיניות מוגדרת, משתמשים לא יכולים לשנות או לבטל אותה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, אפשרויות הנגישות לא מופיעות בתפריט מגש המערכת, אך המשתמשים יכולים לגרום להצגת אפשרויות הנגישות דרך דף ההגדרות.
כשתכונות הנגישות מופעלות (בדרך אחרת, למשל באמצעות שילוב מקשים), אפשרויות הנגישות מוצגות תמיד בתפריט מגש המערכת.</translation>
<translation id="3011301228198307065">המדיניות הזו קובעת את כתובת ה-URL של דף הבית שמוגדר כברירת מחדל ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת מהמשתמשים לשנות אותה.
דף הבית הוא הדף שנפתח באמצעות לחצן דף הבית. הדפים שנפתחים בזמן ההפעלה נשלטים על-ידי כללי המדיניות RestoreOnStartup.
ניתן להגדיר דף בית משני סוגים: כתובת URL שמצוינת כאן, או דף הכרטיסייה החדשה. אם בוחרים בדף הכרטיסייה החדשה, המדיניות הזו לא מיושמת.
אם ההגדרה הזו מופעלת, משתמשים לא יכולים לשנות את כתובת ה-URL של דף הבית שלהם ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />, אבל הם עדיין יכולים לבחור את דף הכרטיסייה החדשה כדף הבית.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, המשתמשים יכולים לבחור את דף הבית שלהם בעצמם, אם גם המדיניות HomepageIsNewTabPage לא מוגדרת.
כתובת ה-URL צריכה להיות בסכימה רגילה, כמו "http://example.com" או "https://example.com".
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="3016255526521614822">הוסף לרשימת ההיתרים אפליקציות לרישום הערות שמותרות במסך הנעילה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3021562480854470924">מספר הגירסאות הקודמות שאפשר לחזור אליהן</translation>
<translation id="3023572080620427845">כתובת URL של קובץ XML המכיל כתובות URL לטעינה בדפדפן חלופי.</translation>
<translation id="3030000825273123558">הפעל דיווח על מדדים</translation>
<translation id="3033660238345063904">ניתן לציין כאן את כתובת ה-URL של שרת ה-proxy.
המדיניות הזו בתוקף רק אם נבחרו הגדרות שרת proxy ידניות ב'בחירה כיצד לציין הגדרות שרת Proxy' והמדיניות <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> לא צוינה.
אין להגדיר את המדיניות הזו אם בחרת את אחד מהמצבים האחרים להגדרת כללי מדיניות של שרתי proxy.
אפשרויות נוספות ודוגמאות מפורטות זמינות בקישור הבא:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">מאפשר לך לקבוע אם מותר לאתרים להפעיל JavaScript. ניתן להפעיל JavaScript עבור כל האתרים או לבטל את ההגדרה עבור כל האתרים. אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב-'AllowJavaScript' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="3038323923255997294">המשך הפעלת יישומים ברקע כאשר <ph name="PRODUCT_NAME" /> סגור</translation>
<translation id="3046192273793919231">שליחת מנות רשת לשרת הניהול כדי לנטר את הסטטוס המקוון</translation>
<translation id="3047732214002457234">שליטה בדיווח הנתונים של Chrome Cleanup ל-Google</translation>
<translation id="304775240152542058">המדיניות הזו קובעת פרמטרים של שורת הפקודה להפעלת הדפדפן החלופי.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה, רק כתובת ה-URL מועברת כפרמטר בשורת הפקודה.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כרשימת מחרוזות, כל מחרוזת מועברת אל הדפדפן החלופי כפרמטר נפרד בשורת הפקודה. ב-Windows, הפרמטרים מחוברים בעזרת רווחים. ב-Mac OS X וב- Linux, גם פרמטרים שכוללים רווחים יטופלו כפרמטר יחיד.
אם רכיב כולל את המשתנה ‎${url}‎, הוא מוחלף בכתובת ה-URL של הדף שיש לפתוח.
אם אין אף רכיב עם ‎${url}‎, כתובת ה-URL מצורפת בסוף שורת הפקודה.
משתני סביבה מורחבים. ב-Windows, המשתנה %ABC% מוחלף עם הערך של משתנה הסביבה ABC. ב- Mac OS X וב-Linux, המשתנה ‎${ABC}‎ מוחלף עם הערך של משתנה הסביבה ABC.</translation>
<translation id="3048744057455266684">אם המדיניות הזו מוגדרת, וכתובת אתר של חיפוש המוצעת מסרגל הכתובות מכילה את הפרמטר הזה במחרוזת השאילתה או במזהה המקטע, ההצעה תציג את מונחי החיפוש ואת ספק החיפוש במקום את כתובת האתר המקורית של החיפוש.
המדיניות הזו אופציונלית. אם היא לא מוגדרת, לא תבוצע החלפה של מונח חיפוש.
מדיניות זו מבוצעת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">המדיניות הזו מאפשרת למשתמשים של תכונת WebDriver לעקוף סעיפי מדיניות
שעשויים להפריע לפעולה שלה.
נכון לעכשיו, התכונה הזו משביתה את סעיפי המדיניות SitePerProcess ו-IsolateOrigins.
אם המדיניות הופעלה, תכונת WebDriver תוכל לעקוף סעיפי מדיניות שאינם תואמים לה.
אם המדיניות מושבתת או לא הוגדרה, WebDriver לא תורשה לעקוף סעיפי מדיניות שאינם
תואמים לה.</translation>
<translation id="3069958900488014740">מאפשרת לכבות את אופטימיזציית WPAD ‏(גילוי אוטומטי של פרוקסי באינטרנט) ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, אופטימיזציית WPAD מושבתת והדבר גורם ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> להמתין זמן רב יותר לשרתי WPAD מבוססי-DNS. אם המדיניות לא מוגדרת או שהיא מופעלת, אופטימיזציית WPAD מופעלת.
ללא קשר להגדרת המדיניות או לאופן הגדרתה, משתמשים לא יכולים לשנות את ההגדרה של אופטימיזציית WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">שומר מסך שמשמש במסך הכניסה של מצב קמעונאי</translation>
<translation id="3072847235228302527">הגדר את התנאים וההגבלות עבור חשבון מקומי של מכשיר</translation>
<translation id="3077183141551274418">מפעילה או משביתה מחזורי חיים של כרטיסיות</translation>
<translation id="3079417254871857650">המדיניות מציינת את הפעולה שיש לבצע במקרה שספריית הבית של המשתמש נוצרה עם הצפנת ecryptfs.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך DisallowArc, אפליקציות Android מושבתות עבור המשתמש ולא מתבצעת העברה מהצפנת ecryptfs ל-ext4. אם ספריית הבית כבר מוגנת באמצעות הצפנת ext4, אפליקציות Android יכולות לפעול.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך Migrate, ספריות בית שמוגנות באמצעות הצפנת ecryptfs מועברות באופן אוטומטי להצפנת ext4 בזמן הכניסה, בלי לבקש את הסכמת המשתמש.
אם המדיניות מקבלת את הערך Wipe, ספריות בית שמוגנות באמצעות הצפנת ecryptfs נמחקות בזמן הכניסה ובמקומן נוצרות ספריות בית חדשות שמוגנות באמצעות הצפנת ext4. אזהרה: הפעולה הזו גורמת להסרת הנתונים המקומיים של המשתמש.
אם המדיניות מקבלת את הערך MinimalMigrate, ספריות בית שמוגנות באמצעות הצפנת ecryptfs נמחקות בזמן הכניסה ובמקומן נוצרות ספריות בית חדשות שמוגנות באמצעות הצפנת ext4. עם זאת, המערכת מנסה לשמר אסימוני התחברות כדי שהמשתמש לא יצטרך להיכנס שוב לחשבון. אזהרה: הפעולה הזו גורמת להסרת הנתונים המקומיים של המשתמש.
אם בוחרים עבור המדיניות ערך שכבר אינו נתמך (AskUser או AskForEcryptfsArcUsers), הבחירה מתבטלת והמדיניות מקבלת את הערך Migrate כברירת מחדל.
המדיניות הזו לא רלוונטית למשתמשי קיוסק. אם המדיניות הזו לא מוגדרת, המכשיר יתנהג בהתאם לערך DisallowArc.</translation>
<translation id="3086995894968271156">הגדרת מקלט העברה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">מאפשרת לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים שיכולים להציג תמונות.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל הכללי לכל האתרים. הערך הזה ייקבע על-פי המדיניות 'DefaultImagesSetting' אם הוגדרה, או לחלופין, מהתצורה האישית של המשתמש.
לתשומת ליבך, בעבר המדיניות הזו הופעלה בטעות ב-Android, אבל הפעולה הזו אף פעם לא נתמכה באופן מלא ב-Android.</translation>
<translation id="3091832372132789233">טעינת הסוללה של מכשירים שבדרך כלל מחוברים למקור מתח חיצוני.</translation>
<translation id="3096595567015595053">רשימת יישומי פלאגין מופעלים</translation>
<translation id="3101501961102569744">בחר כיצד לציין הגדרות שרת Proxy</translation>
<translation id="3101709781009526431">תאריך ושעה</translation>
<translation id="3114411414586006215">המדיניות הזו שולטת ברשימת האתרים שאף פעם לא יגרמו להחלפת דפדפן.
חשוב לשים לב שאפשר להוסיף אלמנטים לרשימה הזו באמצעות המדיניות <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, לא מתווספים אתרים לרשימה.
אם המדיניות הזו מוגדרת, כל פריט נחשב ככלל, בדומה למדיניות <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. עם זאת, הלוגיקה היא הפוכה: כללים תואמים לא יגרמו לפתיחת דפדפן חלופי.
בניגוד למדיניות <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />, כללים חלים בשני הכיוונים. כלומר, אם תוסף של Internet Explorer קיים ומופעל, הוא קובע גם אם <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> צריך לפתוח את כתובות ה-URL האלו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3117676313396757089">אזהרה: DHE יוסר לחלוטין מ-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחר גירסה 57 (בסביבות מרץ 2017), ולאחר מכן מדיניות זו תפסיק לפעול.
אם המדיניות לא תוגדר או תוגדר כ-false, חבילות הצפנים של DHE ב-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) לא יופעלו. לחלופין, אפשר להגדיר את המדיניות כ-true על מנת להפעיל חבילות צפנים של DHE וכך לשמור על תאימות לשרת מיושן. זהו פתרון זמני, ויש להגדיר את השרת מחדש.
מומלץ להעביר שרתים אל חבילות צפנים של ECDHE. אם הן אינן זמינות, ודא שהופעלה חבילת צפנים המשתמשת בהחלפת מפתחות RSA.</translation>
<translation id="3117706142826400449">אם המדיניות מושבתת, היא מונעת מ-Chrome Cleanup לסרוק את המערכת כדי לאתר תוכנה לא רצויה ולבצע ניקיונות. אפשרות ההפעלה הידנית של Chrome Cleanup מ-chrome://settings/cleanup מושבתת.
אם המדיניות תופעל או לא תוגדר, הכלי Chrome Cleanup יסרוק מדי פעם את המערכת כדי לאתר תוכנות לא רצויות. אם תזוהה תוכנה כזו, Chrome Cleanup ישאל את המשתמש אם הוא רוצה להסיר אותה. אפשרות ההפעלה הידנית של Chrome Cleanup מ-chrome://settings מופעלת.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="3152425128389603870">התכונה Unified Desktop זמינה ומופעלת כברירת מחדל</translation>
<translation id="3159375329008977062">המשתמש מקבל את היכולת לייצא/לייבא קונטיינרים של Crostini דרך ממשק המשתמש</translation>
<translation id="3165808775394012744">כללי המדיניות האלה מפורטים כאן כדי שניתן יהיה להסיר אותם בקלות.</translation>
<translation id="316778957754360075">מדיניות זו הופסקה החל מגרסה 29 של <ph name="PRODUCT_NAME" />. הדרך המומלצת להגדרת אוספים של תוספים/אפליקציות המתארחים בארגון היא לכלול את האתר המארח את חבילות ה-CRX ב-ExtensionInstallSources ולהציב קישורים להורדה ישירה של החבילות בדף אינטרנט. ניתן ליצור מרכז אפליקציות לדף אינטרנט זה באמצעות המדיניות ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">הגדרות מדיניות הקשורות לאימות Kerberos.</translation>
<translation id="3171369832001535378">תבנית שם המארח של רשת המכשיר</translation>
<translation id="3172512016079904926">המדיניות הזו מאפשרת להתקין ברמת המשתמש מארחים מקומיים להעברת הודעות.
אם ההגדרה הזו מופעלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> מאפשר להשתמש במארחים מקומיים להעברת הודעות שהותקנו ברמת המשתמש.
אם ההגדרה הזו מושבתת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> משתמש רק במארחים מקומיים להעברת הודעות שהותקנו ברמת המערכת.
אם ההגדרה הזו לא נקבעת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> מאפשר להשתמש במארחים מקומיים להעברת הודעות ברמת המשתמש.</translation>
<translation id="3177802893484440532">דרישת בדיקות OCSP/CRL מקוונות עבור עוגני אמון מקומיים</translation>
<translation id="3185009703220253572">מאז גרסה <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">אפליקציות Android אינן יכולות לגשת אל מפתחות ארגוניים. אין למדיניות הזו השפעה עליהן.</translation>
<translation id="3205825995289802549">הגדל למקסימום את חלון הדפדפן הראשון בהפעלה הראשונה</translation>
<translation id="3211426942294667684">הגדרות הכניסה לחשבון בדפדפן</translation>
<translation id="3214164532079860003">מדיניות זו מאלצת לייבא את דף הבית מדפדפן ברירת המחדל הנוכחי אם היא מופעלת. אם היא מושבתת, דף הבית אינו מיובא. אם לא הוגדרה, ייתכן כי המערכת תשאל את המשתמש אם לייבא את דף הבית, או שהייבוא עשוי להתבצע באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="3219421230122020860">מצב גלישה בסתר זמין</translation>
<translation id="3220624000494482595">אם אפליקציית הקיוסק היא של Android, לא תהיה לה שליטה על הגרסה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, גם אם המדיניות הזו תוגדר כ-<ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">דפוסי כתובת אתר מאפשרים התקנות של תוספים, יישומים וסקריפטים של משתמשים מאת</translation>
<translation id="3240609035816615922">מדיניות גישה אל תצורת מדפסות.</translation>
<translation id="3240655340884151271">כתובת ה-MAC המובנית של כרטיס הרשת של אביזר העגינה</translation>
<translation id="3243309373265599239">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו המסך מעומעם כשנעשה שימוש בשקע חשמל.
כשהמדיניות הזו מוגדרת לערך גדול מאפס, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מעמעם את המסך.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כאפס, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא מעמעם את המסך כשהמשתמש במצב לא פעיל.
כשהמדיניות הזו לא מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה. הערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים יותר או שווים להשהיה לפני כיבוי המסך (אם הוגדרה) ולהשהיה לפני מצב לא פעיל.</translation>
<translation id="3251500716404598358">הגדרת מדיניות להחלפה בין דפדפנים.
אתרים שהוגדרו ייפתחו באופן אוטומטי בדפדפן אחר במקום ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">קידודים של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="3273221114520206906">הגדרת ברירת מחדל של JavaScript</translation>
<translation id="3284094172359247914">שליטה בשימוש של ה-WebUSB API</translation>
<translation id="3288595667065905535">הפצת ערוץ</translation>
<translation id="3292147213643666827">מדיניות זו מאפשרת ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לתפקד כשרת proxy בין <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> למדפסות מדור קודם המחוברות למחשב.
אם הגדרה זו מופעלת או אינה מוגדרת, המשתמשים יכולים להפעיל את ה-proxy של הדפסה בענן על ידי אימות באמצעות חשבון Google שלהם.
אם הגדרה זו מושבתת, המשתמשים אינם יכולים להפעיל את ה-proxy, והמחשב לא יוכל לשתף את המדפסות שלו עם <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">המדיניות מפעילה דף בכתובת chrome://password-change שמאפשר למשתמשי SAML לשנות את סיסמאות SAML שלהם בזמן הסשן. כך ניתן להבטיח שסיסמת ה-SAML וסיסמת נעילת המסך של המכשיר מסונכרנות.
המדיניות הזו מאפשרת גם להציג למשתמשי SAML התראות על כך שתוקף הסיסמה שלהם עומד לפוג, כדי שיוכלו מיד לטפל בעניין וישנו את הסיסמה בזמן הסשן.
אבל, ההתראות האלה מוצגות רק אם ספק הזהויות שולח למכשיר את פרטי תפוגת הסיסמה במהלך תהליך ההתחברות ב-SAML.
אם המדיניות הזו מוגדרת, המשתמש לא יכול לשנות או לבטל אותה.</translation>
<translation id="3322771899429619102">מדיניות זו מאפשרת לך להגדיר רשימה של תבניות URL המפרטת אתרים שיש להם הרשאה להפעיל יצירת מפתחות. אם תבנית ה-URL היא 'KeygenBlockedForUrls', מדיניות זו מבטלת את החריגות האלה.
אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultKeygenSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="332771718998993005">קביעת השם שיפורסם כיעד של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם במדיניות הזו הוגדרה מחרוזת שאינה ריקה, אותה מחרוזת תשמש כשם היעד של <ph name="PRODUCT_NAME" />. אחרת, שם היעד יהיה שם המכשיר. אם המדיניות הזו לא מוגדרת, שם היעד יהיה שם המכשיר, ובעל המכשיר (או משתמש מהדומיין שמנהל את המכשיר) יוכל לשנות אותו. השם מוגבל ל-24 תווים.</translation>
<translation id="3335468714959531450">מאפשרת לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר שמציינים אתרים עם אישור להגדיר קובצי Cookie.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל הכללי לכל האתרים. הערך הזה ייקבע על-פי המדיניות 'DefaultCookiesSetting' אם הוגדרה, או לחלופין, מהתצורה האישית של המשתמש.
יש גם לעיין במדיניות 'CookiesBlockedForUrls' ו-'CookiesSessionOnlyForUrls'. לתשומת ליבך, יש להימנע מסתירות בדפוסי כתובות האתרים שמצוינים בשלוש הגדרות המדיניות האלה, מפני שלא נקבע איזו מהן תקבל עדיפות.</translation>
<translation id="3373364525435227558">המדיניות הזו מגדירה שילוב מומלץ אחד או יותר של שפה ואזור לסשן מנוהל, כך שהמשתמשים יכולים לבחור בקלות את אחד מהשילובים האלה.
לפני התחלת הסשן המנוהל, המשתמש יכול לבחור שילוב של שפה ואזור ופריסת מקלדת. כברירת מחדל, כל השילובים שנתמכים על-ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> רשומים בסדר אלפביתי. אפשר להשתמש במדיניות הזו כדי להעביר קבוצה של שילובים מומלצים לראש הרשימה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, השילוב הנוכחי של השפה והאזור בממשק המשתמש ייבחר מראש.
אם המדיניות הזו מוגדרת, השילובים המומלצים של השפה והאזור יועברו לראש הרשימה ויופרדו באופן חזותי מכל שאר השילובים. השילובים המומלצים יירשמו לפי הסדר שבו הם מופיעים במדיניות. השילוב המומלץ שמופיע ראשון ייבחר מראש.
אם קיימים כמה שילובים מומלצים של שפה ואזור, ההנחה היא שמשתמשים ירצו לבחור מתוך השילובים האלה. בחירת השילוב ופריסת המקלדת תוצג בפני המשתמשים בצורה בולטת כשהם מתחילים סשן מנוהל. אם קיים רק שילוב מומלץ אחד, ההנחה היא שרוב המשתמשים ירצו להשתמש בשילוב שנבחר מראש. במקרה הזה בחירת השילוב ופריסת המקלדת תוצג בצורה פחות בולטת כשהמשתמשים מתחילים סשן מנוהל.
כשהמדיניות הזאת מוגדרת וההתחברות האוטומטית מופעלת (מידע נוסף זמין בכללי המדיניות |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ו-|DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|)‏, בסשן המנוהל שמופעל אוטומטית יוגדרו השילוב המומלץ של השפה והאזור שמופיע ראשון, ופריסת המקלדת הפופולרית ביותר שתואמת לשילוב הזה.
פריסת המקלדת שנבחרה מראש תמיד תהיה הפריסה הפופולרית ביותר שתואמת לשילוב של השפה והאזור שנבחר מראש.
אפשר להגדיר את המדיניות הזו רק כמדיניות מומלצת. ניתן להשתמש בה כדי להעביר קבוצת שילובים מומלצים של שפה ואזור לראש הרשימה, אבל משתמשים תמיד רשאים לבחור כל שילוב שנתמך על-ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לצורך הסשן שלהם.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">השתמש בדפדפן המארח כברירת מחדל</translation>
<translation id="3384115339826100753">הפעלת המדיניות לניהול צריכת החשמל ששולטת על החלפת מקור החשמל בשעות השיא.
'החלפה בשעות השיא' היא מדיניות חיסכון בחשמל שמצמצמת את השימוש בזרם חילופין בשעות של עומס השיא במהלך היום. בכל יום בשבוע אפשר להגדיר שעת התחלה ושעת סיום לפעולה במצב 'החלפה בשעות השיא'. במהלך השעות האלה המערכת תפעל מהסוללה גם אם ישנו חיבור למקור של זרם חילופין, כל עוד רמת הטעינה של הסוללה נשארת מעל לסף שצוין. אחרי שעת הסיום שצוינה, המערכת תפעל מהחיבור לזרם החילופין (אם הוא קיים) אך בלי להטעין את הסוללה. המערכת תחזור לפעילות רגילה – ניצול זרם החילופין תוך כדי טעינת הסוללה – אחרי שעת התחלת הטעינה שצוינה.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך True וכללי המדיניות DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold ו-DevicePowerPeakShiftDayConfig מוגדרים, החלפת מקור החשמל בשעות השיא תמיד מופעלת אם המכשיר תומך באפשרות הזו.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך False, החלפת מקור החשמל בשעות השיא תמיד מושבתת.
אם המדיניות הזו מוגדרת על ידך, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל אותה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, החלפת מקור החשמל בשעות השיא מושבתת מראש והמשתמש לא יכול להפעיל אותה.</translation>
<translation id="3414260318408232239">אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ייעשה שימוש בגירסת ברירת המחדל המינימלית, שהיא TLS 1.0.
אחרת, אפשר להגדיר אותה לאחד מהערכים הבאים: "tls1"‏, "tls1.1" או "tls1.2". כשהמדיניות מוגדרת, ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לא ייעשה שימוש בגירסאות SSL/TLS ישנות יותר מהגירסה המצוינת. המערכת תתעלם מערך לא מוכר.</translation>
<translation id="34160070798637152">שולטת בתצורת הרשת בכל המכשיר.</translation>
<translation id="3417418267404583991">אם מדיניות זו מוגדרת כ'אמת' או אינה מוגדרת, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יאפשר כניסות אורח. כניסות אורח הן הפעלות משתמש אנונימיות ואינן דורשות סיסמה.
אם מדיניות זו מוגדרת כ'שקר', <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא יאפשר התחלת הפעלות אורח.</translation>
<translation id="3418871497193485241">מדיניות זו אוכפת סינון תוכן מינימלי ב-YouTube ומונעת ממשתמשים לעבור למצב פחות מוגבל.
אם הגדרה זו נקבעת כ'קפדנית', תמיד יפעל סינון תוכן קפדני ב-YouTube.
אם הגדרה זו נקבעת כ'מתונה', המשתמש יכול לבחור ב-YouTube רק בסינון תוכן מתון
ובסינון תוכן קפדני, אבל אינו יכול להשבית את סינון התוכן.
אם ההגדרה הזו כבויה או לא מוגדר עבורה ערך, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא אוכף סינון תוכן ב-YouTube. עם זאת, ייתכן שסעיפי מדיניות חיצונית, כמו המדיניות של YouTube, עדיין יאכפו סינון תוכן.</translation>
<translation id="3428247105888806363">הפוך חיזוי רשת לפעיל</translation>
<translation id="3432863169147125747">שולטת בהגדרות ההדפסה.</translation>
<translation id="3434932177006334880">לפני Chrome 42 ההגדרה הזו נקראה EnableWebBasedSignin. התמיכה בהגדרה תופסק לחלוטין ב-Chrome 43.
ההגדרה הזו שימושית ללקוחות ארגוניים המשתמשים בפתרונות SSO שעדיין לא תואמים לתהליך החדש של הכניסה המוטבעת.
אם ההגדרה הזו מופעלת, נעשה שימוש בתהליך הקודם של כניסה מבוססת אינטרנט.
אם ההגדרה הזו מושבתת או לא נקבעת, השימוש בתהליך החדש של הכניסה המוטבעת מתבצע כברירת מחדל. משתמשים יכולים עדיין להפעיל את התהליך הישן של כניסה מבוססת אינטרנט באמצעות התכונה הניסיונית של שורת הפקודה ‎--enable-web-based-signin.
ההגדרה הניסיונית תוסר בעתיד, כאשר הכניסה המוטבעת תתמוך בצורה מלאה בכל תהליכי הכניסה מסוג SSO.</translation>
<translation id="3437924696598384725">הענקת הרשאה למשתמש לנהל חיבורי VPN</translation>
<translation id="3459509316159669723">הדפסה</translation>
<translation id="3460784402832014830">מציין את כתובת האתר שמנוע חיפוש משתמש בה לאספקת דף כרטיסייה חדשה.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, לא יסופק דף כרטיסייה חדשה.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="3461279434465463233">דיווח על סטטוס חשמל</translation>
<translation id="346731943813722404">מציינת האם הגבלת אורך ההפעלה והשהיית ניהול צריכת החשמל צריכות להתחיל לרוץ רק אחרי זיהוי הפעילות הראשונה של משתמש בהפעלה.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true, הגבלת אורך ההפעלה והשהיית ניהול צריכת החשמל לא מתחילות לרוץ עד לאחר זיהוי הפעילות הראשונה של המשתמש בהפעלה.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, או אינה מוגדרת כלל, הגבלת אורך ההפעלה והשהיית ניהול צריכת החשמל מתחילות לרוץ מיד בתחילת ההפעלה.</translation>
<translation id="3478024346823118645">מחק נתוני משתמש בעת יציאה</translation>
<translation id="3480961938508521469">טעינה מלאה של הסוללה בקצב רגיל.</translation>
<translation id="348495353354674884">הפעל מקלדת וירטואלית</translation>
<translation id="3487623755010328395">
אם המדיניות הזו מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ינסה לרשום את עצמו ולהחיל מדיניות ענן משויכת על כל הפרופילים.
ערך המדיניות הזו הוא אסימון הרשמה שאפשר לאחזר מהמסוף בממשק Google למנהלי מערכות.</translation>
<translation id="3489247539215560634">כשההגדרה הזו מופעלת, סיסמאות של המשתמשים יישמרו בזיכרון של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ויוזנו באופן אוטומטי בפעם הבאה שהם ייכנסו לאתר.
כשההגדרה הזו מושבתת, משתמשים לא יכולים לשמור סיסמאות חדשות אבל הם
עדיין יכולים להשתמש בסיסמאות שנשמרו קודם לכן.
אם המדיניות הזו מופעלת או מושבתת, משתמשים לא יכולים לשנות או לבטל אותה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />. אם המדיניות לא מוגדרת, שמירת הסיסמאות מותרת (אבל המשתמשים רשאים להשבית אותה).</translation>
<translation id="3496296378755072552">מנהל הסיסמאות</translation>
<translation id="3500732098526756068">מאפשרת לך לשלוט בהפעלה של אזהרת הגנה על סיסמה. הגנת הסיסמה מתריעה בפני משתמשים כשהם עושים שימוש חוזר בסיסמה באתרים חשודים.
אפשר להשתמש במדיניות 'PasswordProtectionLoginURLs' ו-'PasswordProtectionChangePasswordURL' כדי להגדיר על אילו סיסמאות להגן.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'PasswordProtectionWarningOff', לא תוצג אזהרה של הגנת סיסמה.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse', אזהרת הגנת הסיסמה תוצג כשהמשתמש יעשה שימוש חוזר בסיסמה המוגנת שלו באתר שאינו ברשימת ההיתרים.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse', אזהרת הגנת הסיסמה תוצג כשהמשתמש יעשה שימוש חוזר בסיסמה המוגנת שלו באתר פישינג.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, שירות הגנת הסיסמה יגן רק על סיסמאות Google, אבל המשתמש יוכל לשנות את ההגדרה הזו.</translation>
<translation id="3502555714327823858">התרת הדפסה דו-צדית וחד-צדית</translation>
<translation id="350443680860256679">הגדר ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">מדיניות זו מציינת את כתובת האתר של מנוע החיפוש שנעשה בו שימוש לביצוע חיפוש תמונות. בקשות החיפוש יישלחו באמצעות שיטת GET. אם מוגדרת המדיניות DefaultSearchProviderImageURLPostParams, בקשות לחיפוש תמונות יישלחו במקום זאת באמצעות שיטת POST.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, לא ייעשה שימוש בחיפוש תמונות.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="350797926066071931">הפוך את Google Translate לפעיל</translation>
<translation id="3513655665999652754">שרת ה-Quirks מספק קובצי תצורה ספציפיים לחומרה, כגון
פרופילי ICC למסכים המשמשים להתאמת כיול צגים.
כאשר המדיניות הזו מקבלת את הערך False, המכשיר לא ינסה
ליצור קשר עם שרת ה-Quirks כדי להוריד קובצי תצורה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, או אם היא מקבלת את הערך True, מערכת ההפעלה <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> תנסה באופן אוטומטי ליצור קשר עם שרת ה-Quirks, להוריד קובצי תצורה אם הם זמינים ולשמור אותם במכשיר. לדוגמה, קבצים מהסוג הזה משמשים כדי לשפר את איכות התצוגה של צגים מצורפים.</translation>
<translation id="3524204464536655762">אתרים לא יכולים לבקש גישה אל התקני USB דרך ה-WebUSB API</translation>
<translation id="3526752951628474302">הדפסה רק בשחור-לבן</translation>
<translation id="3528000905991875314">הפעל דפי שגיאה חלופיים</translation>
<translation id="3545457887306538845">מאפשרת לך לקבוע איפה ניתן להשתמש ב'כלים למפתחים'.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions' (ערך 0, שהוא ברירת המחדל), אפשר באופן כללי לגשת אל 'כלים למפתחים' ואל 'לוח JavaScript', מלבד בהקשר של תוספים שהותקנו על-פי המדיניות הארגונית.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'DeveloperToolsAllowed' (ערך 1), אפשר לגשת אל 'כלים למפתחים' ואל 'לוח JavaScript' ולהשתמש בהם בכל הקשר, כולל בהקשר של תוספים שהותקנו על-פי המדיניות הארגונית.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'DeveloperToolsDisallowed' (ערך 2), לא ניתן לגשת אל 'כלים למפתחים', ולא ניתן עוד לבדוק רכיבים באתרים. המערכת תשבית מקשי קיצור, תפריטים ואפשרויות בתפריטי הקשר המיועדים לפתיחת 'כלים למפתחים' או 'לוח JavaScript'.</translation>
<translation id="3547954654003013442">הגדרות Proxy</translation>
<translation id="3550875587920006460">מאפשרת להגדיר לוח זמנים בהתאמה אישית לבדיקת עדכונים. הפעולה הזו חלה על כל המשתמשים וכל הממשקים במכשיר. לאחר ההגדרה, המכשיר יבדוק עדכונים בהתאם ללוח הזמנים. כדי לבטל בדיקות מתוזמנות נוספות של עדכונים, צריך להסיר את המדיניות.</translation>
<translation id="355118380775352753">אתרים לפתיחה בדפדפן חלופי</translation>
<translation id="3554984410014457319">המדיניות הזו מאפשרת ל-Google Assistant להקשיב כדי לזהות את ביטוי ההפעלה הקולי</translation>
<translation id="3557208865710006939">המדיניות הזו מאלצת את ההפעלה של שפות בדיקת איות. המערכת מתעלמת משפות לא מזוהות שמופיעות ברשימה הזו.
אם המדיניות הזו מופעלת, בדיקת האיות מופעלת לכל השפות שצוינו, בנוסף לשפות שהמשתמשים הפעילו עבורן את בדיקת האיות.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, או אם היא מושבתת, העדפות בדיקת האיות של המשתמשים לא משתנות.
אם המדיניות <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> מקבלת את הערך False, למדיניות הזו אין השפעה.
אם שפה כלולה במדיניות הזו וגם במדיניות <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, המדיניות הזו מקבלת עדיפות ושפת בדיקת האיות מופעלת.
נכון לעכשיו, השפות שנתמכות הן: af, ‏bg, ‏ca, ‏cs, ‏da, ‏de, ‏el, ‏en-AU, ‏en-CA, ‏en-GB, ‏en-US, ‏es, ‏es-419, ‏es-AR, ‏es-ES, ‏es-MX, ‏es-US, ‏et, ‏fa, ‏fo, ‏fr, ‏he, ‏hi, ‏hr, ‏hu, ‏id, ‏it, ‏ko, ‏lt, ‏lv, ‏nb, ‏nl, ‏pl, ‏pt-BR, ‏pt-PT, ‏ro, ‏ru, ‏sh, ‏sk, ‏sl, ‏sq, ‏sr, ‏sv, ‏ta, ‏tg, ‏tr, ‏uk, ‏vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">משתמשים רשאים להגדיר את ערוץ ההפצה של Chrome OS</translation>
<translation id="3575011234198230041">אימות HTTP</translation>
<translation id="3577251398714997599">הגדרות המודעות לאתרים עם מודעות שמפריעות</translation>
<translation id="357917253161699596">משתמשים יכולים לנהל אישורי משתמשים</translation>
<translation id="3583230441447348508">מציינת רשימה של התקני רשת שהוגדרו מראש לשיתוף קבצים.
כל פריט ברשימת המדיניות הוא אובייקט המורכב משני חלקים: "share_url" ו-"mode". הרכיב "share_url" צריך להיות כתובת ה-URL של התקן הרשת לשיתוף קבצים, והרכיב "mode" צריך להיות "drop_down" או "pre_mount". מצב "drop_down" מציין ש-"share_url" יתווסף לרשימה הנפתחת לאיתור של התקני הרשת לשיתוף קבצים. מצב "pre_mount" מציין ש-"share_url" ייטען.</translation>
<translation id="3591527072193107424">הפעלת התכונה לתמיכה בדפדפן מדור קודם.</translation>
<translation id="3591584750136265240">הגדרה של התנהגות האימות בהתחברות</translation>
<translation id="3627678165642179114">הפעל או השבת את שירות האינטרנט 'בדיקת איות'</translation>
<translation id="3628480121685794414">התרת הדפסה בצד אחד</translation>
<translation id="3631099945620529777">אם המדיניות מקבלת את הערך False, הלחצן 'סיום תהליך' מושבת במנהל המשימות.
אם המדיניות מקבלת את הערך True או לא מוגדרת, המשתמשים יכולים לסיים תהליכים במנהל המשימות.</translation>
<translation id="3643284063603988867">הפעלת התכונה 'שמירת סיסמה'</translation>
<translation id="3646859102161347133">הגדר את סוג מגדיל התצוגה</translation>
<translation id="3653237928288822292">סמל של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="3660510274595679517">
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-True, חובה להירשם לניהול ענן והמערכת חוסמת את תהליך ההפעלה של Chrome במקרה שהרישום נכשל.
אם לא מגדירים את המדיניות הזו, או אם מגדירים אותה כ-False, הרישום לניהול ענן אופציונלי והמערכת לא חוסמת את תהליך ההפעלה של Chrome במקרה שהרישום נכשל.
במדיניות הזו נעשה שימוש במחשבים בהרשמה למדיניות ענן בטווח מחשבים ואפשר לקבוע אותה בעזרת המרשם או GPO ב-Windows, בעזרת plist ב-Mac ובעזרת קובץ מדיניות JSON ב-Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">העבר קובצי cookie של SAML IdP במהלך ההתחברות</translation>
<translation id="3701121231485832347">שולטת בהגדרות הספציפיות של מכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> המנוהלים על-ידי <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="3702518095257671450">אימות (attestation) מרחוק</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (השדה בעל השורה היחידה הוצא משימוש ויוסר בעתיד. יש להשתמש בתיבת הטקסט מרובת השורות שבהמשך).</translation>
<translation id="3709266154059827597">הגדר רשימה שחורה של התקנת תוספים</translation>
<translation id="3711895659073496551">השהה</translation>
<translation id="3715569262675717862">אימות המבוסס על אישורי לקוח</translation>
<translation id="3736879847913515635">ניתן להוסיף משתמשים דרך מנהל המשתמשים</translation>
<translation id="3738723882663496016">המדיניות הזו מציינת את מפתח הרישיון <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> בשביל המכשיר הזה.</translation>
<translation id="3748900290998155147">מציינת אם חסימות מצב שינה מותרות. בקשות לחסימות מצב שינה יכולות להתבצע על-ידי אפליקציות ARC ועל-ידי תוספים. כדי שתוסף יוכל לבקש חסימות מצב שינה, עליו לעשות זאת דרך ה-API של תוסף ניהול צריכת החשמל.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, חסימות מצב שינה יבוצעו למטרת ניהול צריכת החשמל.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, המערכת לא תביא בחשבון בקשות של חסימות מצב שינה.</translation>
<translation id="3750220015372671395">חסימה של יצירת מפתחות באתרים אלה</translation>
<translation id="375266612405883748">המדיניות הזו מגבילה את טווח יציאות ה-UDP שמארח הגישה מרחוק משתמש בהן במחשב הזה.
אם המדיניות לא מוגדרת, או אם היא מוגדרת כמחרוזת ריקה, מארח הגישה מרחוק רשאי להשתמש בכל יציאה זמינה, אלא אם המדיניות <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" /> מושבתת. אם היא מושבתת, מארח הגישה מרחוק משתמש ביציאות UDP בטווח של 12400-12409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">חסימה של מצב מפתח</translation>
<translation id="3758089716224084329">מאפשרת לך לציין את שרת ה-proxy שבו משתמש <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת ממשתמשים לשנות את הגדרות שרת ה-proxy.
אם תבחר לעולם לא להשתמש בשרת proxy ולהתחבר תמיד באופן ישיר, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר לזהות באופן אוטומטי את שרת ה-proxy, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
תוכל למצוא דוגמאות מפורטות בכתובת הבאה:
<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, <ph name="PROXY_HELP_URL" /> ויישומי ARC יתעלמו מכל האפשרויות הקשורות לשרת proxy שצוינו דרך שורת הפקודה.
אם לא תגדיר את המדיניות הזו, משתמשים יוכלו לבחור את הגדרות שרת ה-proxy בעצמם.</translation>
<translation id="3758249152301468420">השבת כלים למפתחים</translation>
<translation id="3764248359515129699">המדיניות הזו משביתה את אכיפת הדרישות של 'שקיפות אישורים' בנוגע לרשימה של רשויות אישורים מדור קודם.
המדיניות הזו מאפשרת להשבית את דרישות החשיפה של 'שקיפות אישורים' בנוגע לשרשראות אישורים שמכילות אישורים עם אחד מגיבובי subjectPublicKeyInfo שצוינו. כך ניתן להמשיך ולהשתמש באישורים שבמצבים אחרים נחשבים כלא מהימנים (מאחר שהם לא נחשפו כראוי באופן ציבורי) במארחי Enterprise.
כדי להשבית את האכיפה של 'שקיפות אישורים' כאשר המדיניות הזו מוגדרת, הגיבוב חייב להיות מ-subjectPublicKeyInfo שמופיע באישור של רשות אישורים המזוהה כרשות אישורים מדור קודם (Legacy CA). רשות אישורים מדור קודם היא רשות אישורים שהוגדרה כברירת מחדל כאמינה באופן ציבורי במערכת הפעלה אחת או יותר שנתמכת על ידי <ph name="PRODUCT_NAME" />, אבל לא הוגדרה כאמינה בפרויקט הקוד הפתוח של Android או <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
גיבוב subjectPublicKeyInfo מצוין על ידי שרשור השם של אלגוריתם הגיבוב, התו "/" וקידוד Base64 של אותו אלגוריתם גיבוב המוחל על subjectPublicKeyInfo בקידוד DER של האישור שצוין. קידוד Base64 זה זהה לפורמט טביעת אצבע של SPKI, כמתואר ב-RFC 7469, סעיף 2.4. המערכת מתעלמת מאלגוריתמים לא מזוהים של גיבוב. נכון לעכשיו ישנה תמיכה באלגוריתם גיבוב אחד בלבד - 'sha256'.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, כל אישור שהחשיפה שלו נדרשת דרך 'שקיפות אישורים' ייחשב כלא מהימן אם הוא לא נחשף בהתאם למדיניות 'שקיפות אישורים'.</translation>
<translation id="3765260570442823273">משך הודעת האזהרה להתנתקות משתמש לא פעיל.</translation>
<translation id="377044054160169374">אכיפת התערבות במקרה של חוויית שימוש מטעה</translation>
<translation id="3780152581321609624">כלול יציאה שאינה סטנדרטית ב-SPN של Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">אם המדיניות הוגדרה כ-true, סמל סרגל הכלים של העברה יוצג תמיד בסרגל הכלים או באפשרויות הנוספות, ולמשתמשים לא תהיה אפשרות להסיר אותו.
אם המדיניות הוגדרה כ-false או שלא הוגדרה כלל, המשתמשים יוכלו להצמיד או להסיר את הסמל באמצעות האפשרויות הנוספות.
אם המדיניות "EnableMediaRouter" הוגדרה כ-false, לערך שבו הוגדרה המדיניות לא תהיה כל השפעה וסמל סרגל הכלים לא יוצג.</translation>
<translation id="3788662722837364290">הגדרות של ניהול צריכת חשמל כשהמשתמש אינו פעיל</translation>
<translation id="3790085888761753785">אם ההגדרה הזו מופעלת, משתמשים יורשו להיכנס אל החשבון שלהם בעזרת Smart Lock. הגדרה זו פחות מחמירה מהתנהגות רגילה של Smart Lock, שדרכה משתמשים יכולים רק לבטל את נעילת המסך.
אם ההגדרה הזו מושבתת, משתמשים לא יורשו להשתמש בכניסה באמצעות Smart Lock.
אם המדיניות לא הוגדרה, האפשרות הזו מושבתת כברירת מחדל בשביל משתמשים המנוהלים דרך הארגון, אך מופעלת בשביל משתמשים שאינם מנוהלים.</translation>
<translation id="379602782757302612">המדיניות מאפשרת לציין את התוספים שאותם המשתמשים לא יכולים להתקין. אם הותקנו כבר תוספים שנכללים ברשימת התוספים האסורים לשימוש, הם יושבתו והמשתמשים לא יוכלו להפעיל אותם. תוסף מושבת שיוסר מרשימת התוספים האסורים יופעל מחדש באופן אוטומטי.
ערך '*' ברשימת התוספים האסורים פירושו שכל התוספים כלולים ברשימה, אלא אם הם נוספו באופן מפורש לרשימת התוספים המורשים לשימוש.
אם המדיניות לא הוגדרה, המשתמש יכול להתקין כל תוסף ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">מדיניות זו מגדירה את הספריה שבה ישתמש <ph name="PRODUCT_NAME" /> להורדת קבצים.
אם תגדיר מדיניות זו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בספריה שצוינה, בין אם המשתמש ציין ספריה ובין אם המשתמש הפעיל את הסימון לבקשת מיקום הורדה בכל פעם.
בכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables תוכל לעיין ברשימת משתנים שניתן להשתמש בהם.
אם לא תגדיר מדיניות זו כלל, ייעשה שימוש בספריית ברירת המחדל של ההורדות והמשתמש יוכל לשנות אותה.</translation>
<translation id="3805659594028420438">הפעל תוסף אישורים המאוגד לדומיין TLS (יצא משימוש)</translation>
<translation id="3808945828600697669">ציין רשימה של יישומי פלאגין מושבתים</translation>
<translation id="3811562426301733860">הצגת מודעות בכל האתרים</translation>
<translation id="3816312845600780067">הפעל מקשי קיצור כחלופה להתחברות אוטומטית</translation>
<translation id="3820526221169548563">הפעל את תכונת הנגישות של מקלדת על המסך.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true, המקלדת על המסך תופעל תמיד.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, המקלדת על המסך תושבת תמיד.
אם תגדיר את המדיניות הזו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, בתחילה המקלדת על המסך תושבת, אבל המשתמש יוכל להפעיל אותה בכל עת.</translation>
<translation id="382476126209906314">הגדר את קידומת TalkGadget עבור מארחים של גישה מרחוק</translation>
<translation id="3824972131618513497">שולטת בהגדרות הקשורות לניהול צריכת החשמל והפעלה מחדש.</translation>
<translation id="3826475866868158882">שירותי המיקום של Google מופעלים</translation>
<translation id="3831054243924627613">מדיניות זו קובעת את המצב ההתחלתי של הגיבוי והשחזור של Android.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, או אם היא מקבלת את הערך <ph name="BR_DISABLED" />, שירות הגיבוי והשחזור של Android מושבת בשלב ההתחלתי.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך <ph name="BR_ENABLED" />, שירות הגיבוי והשחזור של Android מופעל בשלב ההתחלתי.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, המשתמש מתבקש לבחור אם הוא רוצה להשתמש בשירות הגיבוי והשחזור של Android. אם המשתמש מפעיל את הגיבוי והשחזור, נתוני האפליקציות ב-Android מועלים לשרתי הגיבוי של Android ומשוחזרים מתוכם כשמתקינים מחדש אפליקציות, כדי לקבל אפליקציות תואמות.
חשוב לדעת שהמדיניות הזו קובעת את מצב הגיבוי והשחזור של Android רק במהלך ההגדרה הראשונית. בהמשך, המשתמש יכול לפתוח את הגדרות Android ולהשבית או להפעיל את הגיבוי והשחזור של Android.</translation>
<translation id="3831376478177535007">כשהמדיניות הזו פועלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> מתיר מתן אמון באישורים שהונפקו על-ידי פעולות ה-PKI מדור קודם של Symantec Corporation, אם מתבצע אימות מוצלח שלהם בדרך אחרת והם מקשרים אל אישור CA מוכר.
הערה: המדיניות הזו תלויה בכך שמערכת ההפעלה עדיין תזהה אישורים מהתשתית של Symantec מדור קודם. אם עדכון של ה-OS משנה את האופן שבו ה-OS מטפלת באישורים כאלה, לא תהיה למדיניות השפעה. בנוסף, מטרת המדיניות הזו היא לשמש כפתרון זמני שמאריך את הזמן שיעמוד לרשות ארגונים עד שיפסיקו את השימוש באישורים מדור קודם של Symantec. מדיניות זו תוסר ב-1 בינואר 2019 או בסביבות תאריך זה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, או אם היא מוגדרת כ-false, ‏<ph name="PRODUCT_NAME" /> יציית ללוח הזמנים שהוכרז לגבי ההוצאה משימוש.
בכתובת https://g.co/chrome/symantecpkicerts אפשר למצוא פרטים נוספים על ההוצאה משימוש.</translation>
<translation id="383466854578875212">מאפשרת לך לציין אילו מארחים של העברת הודעות מקומית אינם נכללים ברשימה השחורה.
ערך רשימה שחורה של * משמעו שכל המארחים של העברת הודעות מקומית נכללים ברשימה השחורה ורק מארחים של העברת הודעות מקומית הרשומים ברשימת ההיתרים ייטענו.
כברירת מחדל, כל המארחים של העברת הודעות מקומית נמצאים ברשימת ההיתרים, אך אם כל מארחי העברת ההודעות המקומית הועברו לרשימה השחורה על פי המדיניות, ניתן להשתמש ברשימת ההיתרים על מנת לעקוף את המדיניות הזו.</translation>
<translation id="3835692988507803626">השבתה כפויה של שפות בדיקת איות</translation>
<translation id="3837424079837455272">המדיניות הזו קובעת אם אפשר להוסיף משתמשים חדשים אל <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. היא לא מונעת ממשתמשים להיכנס לחשבונות Google נוספים ב-Android. כדי למנוע זאת, יש להגדיר את מדיניות <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> הספציפית ל-Android כחלק מ-<ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="384743459174066962">מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים ללא אישור לפתוח חלונות קופצים. אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultPopupsSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="3851039766298741586">דיווח של מידע לגבי הפעלת הקיוסק הפעילה, כגון המזהה והגרסה של היישום.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, פרטי הפעלת הקיוסק לא ידווחו. אם
היא מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, פרטי הפעלת הקיוסק ידווחו.</translation>
<translation id="3858658082795336534">ברירת מחדל של מצב הדפסה משני צידי הדף</translation>
<translation id="3859780406608282662">הוסף פרמטר להבאת ה-seed של הגרסאות ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם מדיניות זו צוינה, יתווסף פרמטר שאילתה שנקרא 'restrict' לכתובת האתר המשמשת להבאת ה-seed של הגרסאות. ערך הפרמטר יהיה הערך שצוין במדיניות זו.
אם מדיניות זו לא צוינה, לא יחול שינוי בכתובת האתר של ה-seed של הגרסאות.</translation>
<translation id="3863409707075047163">גרסה מינימלית של SSL מופעלת</translation>
<translation id="3864020628639910082">מציינת את כתובת האתר של מנוע החיפוש שבו נעשה שימוש כדי לספק הצעות חיפוש. כתובת האתר צריכה להכיל את המחרוזת '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />', אשר תוחלף כשמבצעים שאילתה בטקסט שהמשתמש הקליד עד כה.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, לא ייעשה שימוש בכתובות אתר מוצעות.
ניתן לציין את כתובת האתר המוצעת של Google כ: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />
מדיניות זו תקפה רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="3864129983143201415">הגדרת השפות המותרות בסשן של משתמש</translation>
<translation id="3866249974567520381">תיאור</translation>
<translation id="3868347814555911633">מדיניות זו פועלת במצב קמעונאי בלבד.
כוללת רשימות של תוספים שמותקנים באופן אוטומטי עבור משתמש ההדגמה, במכשירים במצב קמעונאי. תוספים אלו נשמרים במכשיר וניתן להתקינם במצב לא מקוון, לאחר ההתקנה.
כל ערך ברשימה מכיל מילון שחייב לכלול את מזהה התוסף בשדה 'מזהה-תוסף' ואת כתובת האתר לעדכון בשדה 'כתובת אתר לעדכון'.</translation>
<translation id="3874773863217952418">הפעלת 'הקשה כדי לחפש'</translation>
<translation id="3877517141460819966">מצב משולב של אימות גורם שני</translation>
<translation id="3879208481373875102">הגדרת רשימה של אפליקציות אינטרנט שמותקנות בהגדרת מנהל המערכת</translation>
<translation id="388237772682176890">המדיניות הוצאה משימוש ב-M53 והוסרה ב-M54, כתוצאה מהפסקת התמיכה ב-SPDY/3.1.
מדיניות זו משביתה את פרוטוקול SPDY ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו תופעל, פרוטוקול SPDY לא יהיה זמין ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
העברת המדיניות הזו למצב מושבת תאפשר את השימוש ב-SPDY.
אם המדיניות הזו תישאר במצב לא מוגדר, פרוטוקול SPDY יהיה זמין.</translation>
<translation id="3891357445869647828">הפוך JavaScript לפעיל</translation>
<translation id="3895557476567727016">קובעת את ספריית ברירת המחדל שבה <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש להורדת קבצים.
אם המדיניות הזו מוגדרת, היא תשנה את ספריית ברירת המחדל שאליה <ph name="PRODUCT_NAME" /> מוריד קבצים. אין חובה לפעול בהתאם למדיניות הזו, ולכן המשתמש יוכל לשנות את הספרייה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בספרייה שמוגדרת בו כברירת מחדל (בהתאם לפלטפורמה)
בכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables אפשר למצוא רשימת משתנים שבהם אפשר להשתמש.</translation>
<translation id="3911737181201537215">אין למדיניות הזו השפעה על הרישום ש-Android מבצע ביומן.</translation>
<translation id="391531815696899618">מבטלת את הסנכרון של Google Drive ביישום ה'קבצים' של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> כשמוגדר כ-true. במקרה זה, נתונים אינם מועלים ל- Google Drive.
אם לא מוגדר, או אם מוגדר כ-false, משתמשים יוכלו להעביר קבצים ל-Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">כתובת אתר לקובץ ‎.pac של שרת Proxy</translation>
<translation id="3920892052017026701">הגדרת אחוז הטעינה המותאם אישית שבו מתחילה טעינת הסוללה.
טעינת הסוללה מתחילה כשהסוללה מגיעה לאחוז הטעינה המותאם אישית שהוגדר להתחלת טעינה.
הערך של DeviceBatteryChargeCustomStartCharging חייב להיות קטן מהערך של DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
נעשה שימוש במדיניות הזו רק אם DeviceBatteryChargeMode מוגדר להתאמה אישית.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת או לא מקבלת שום ערך, מיושם המצב הרגיל של טעינת הסוללה.</translation>
<translation id="3925377537407648234">הגדרה של רזולוציית המסך ושל אחוז שינוי הגודל</translation>
<translation id="3939893074578116847">שליחת מנות רשת לשרת הניהול כדי לנטר את הסטטוס המקוון וכדי
שהשרת יוכל לזהות אם המכשיר נמצא במצב לא מקוון.
אם מדיניות זו מוגדרת לערך true, מנות רשת לניטור (הנקראות <ph name="HEARTBEATS_TERM" />) יישלחו.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת או מוגדרת לערך false, לא יישלחו מנות רשת.</translation>
<translation id="3950239119790560549">עדכון מגבלות זמן</translation>
<translation id="3956686688560604829">שימוש במדיניות SiteList של Internet Explorer לתמיכה בדפדפן מדור קודם.</translation>
<translation id="3958586912393694012">אישור להשתמש ב-Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">אם ערך המדיניות הוא true, הזדהות מרחוק מותרת במכשיר ואישור יונפק ויועלה באופן אוטומטי לשרת ניהול המכשיר.
אם ערך המדיניות הוא false, או אם היא לא הוגדרה, לא יונפק אישור וקריאות ל-enterprise.platformKeys extension API ייכשלו.</translation>
<translation id="3964262920683972987">הגדרת תמונת טפט ברמת המכשיר, שמוצגת במסך הכניסה אם עדיין לא נכנסו למכשיר משתמשים כלשהם. המדיניות הזו מוגדרת על ידי ציון כתובת ה-URL שמכשיר ה-Chrome OS יכול להוריד ממנה את תמונת הטפט, וגיבוב קריפטוגרפי לצורך אימות התקינות של ההורדה. התמונה צריכה להיות בפורמט JPEG וגודל הקובץ לא יכול להיות יותר מ-16MB. כתובת ה-URL צריכה להיות נגישה ללא צורך באימות כלשהו. המערכת מורידה את תמונת הטפט ושומרת אותה במטמון. אחרי כל שינוי של כתובת ה-URL או הגיבוב, תתבצע הורדה מחדש של התמונה.
אם מדיניות הטפט של המכשיר מוגדרת, מכשיר ה-Chrome OS יוריד את תמונת הטפט וישתמש בה במסך הכניסה אם עדיין לא נכנסו למכשיר משתמשים כלהם. אחרי שהמשתמש מתחבר, מדיניות הטפט של המשתמש נכנסת לתוקף.
אם מדיניות הטפט של המכשיר לא מוגדרת ומדיניות הטפט של המשתמש מוגדרת, מדיניות הטפט של המשתמש קובעת את הטפט שיוצג.</translation>
<translation id="3965339130942650562">זמן קצוב עד שמתבצעת התנתקות משתמש לא פעיל.</translation>
<translation id="3973371701361892765">לעולם אל תסתיר אוטומטית את המדף</translation>
<translation id="3984028218719007910">קובעת אם <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ישמור את נתוני החשבון המקומיים לאחר התנתקות. אם הוגדר כ'אמת', לא יישמרו חשבונות קבועים כלשהם על ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> וכל נתוני ההפעלה של המשתמש יסולקו לאחר התנתקות. אם מדיניות זו מוגדרת כ'שקר' או שאינה מוגדרת, המכשיר יכול לשמור את נתוני המשתמש המקומיים (מוצפנים).</translation>
<translation id="398475542699441679">המדיניות הזו קובעת אם להפעיל תמיכה בדפדפן מדור קודם.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת, או אם היא מוגדרת כ-false, ‏Chrome לא ינסה להפעיל בדפדפן חלופי כתובות URL שצוינו.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-true, ‏Chrome ינסה להפעיל חלק מכתובות ה-URL בדפדפן חלופי (למשל, Internet Explorer). התכונה הזו מוגדרת באמצעות המדיניות בקבוצה <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
התכונה הזו מחליפה את התוסף <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. הגדרת התכונה הזו תתבסס על ההגדרה בתוסף, אבל מומלץ מאוד להשתמש במקום זאת במדיניות של Chrome. כך אפשר להבטיח תאימות טובה יותר בעתיד.</translation>
<translation id="3997519162482760140">כתובות אתרים שיקבלו גישה להתקני צילום וידאו בדפי כניסה מסוג SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">מנהלי IT עבור מכשירים ארגוניים יכולים להשתמש בסימון הזה כדי לקבוע אם לאפשר למשתמשים לממש מבצעים באמצעות הרשמה של מערכת ההפעלה של Chrome.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, משתמשים יוכלו לממש מבצעים באמצעות הרשמה של מערכת ההפעלה של Chrome.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, המשתמש לא יוכל לממש מבצעים.</translation>
<translation id="4008233182078913897">המדיניות הזו מציינת רשימת אפליקציות ותוספים שמותקנים בצורה שקטה,
בלי אינטראקציה של המשתמש, ושהמשתמש לא יכול להסיר את ההתקנה שלהם או
להשבית אותם. כל ההרשאות שמתבקשות על-ידי
האפליקציות/תוספים מוענקות בצורה משתמעת, בלי אינטראקציה של המשתמש,
כולל הרשאות נוספות שמתבקשות על-ידי גרסאות עתידיות של
האפליקציה/תוסף. בנוסף, מוענקות הרשאות לממשקי ה-API של התוספים
enterprise.deviceAttributes ו-enterprise.platformKeys.
(שני ממשקי ה-API האלה לא זמינים לאפליקציות/תוספים שלא הותקנו
בהגדרת מנהל המערכת.)
המדיניות הזו מקבלת עדיפות על-פני מדיניות <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, שיש לה פוטנציאל להתנגשות. אם מסירים מהרשימה אפליקציה או תוסף שהותקנו בעבר בהגדרת מנהל המערכת, ההתקנה שלהם מבוטלת באופן אוטומטי על-ידי <ph name="PRODUCT_NAME" />.
במקרה של מופעי Windows שלא מחוברים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, התקנה בהגדרת מנהל המערכת מוגבלת לאפליקציות ותוספים שרשומים בחנות האינטרנט של Chrome.
חשוב לשים לב שמשתמשים יכולים לשנות את קוד המקור של כל תוסף באמצעות הכלים למפתחים (וכתוצאה מכך התוסף עשוי להפסיק לתפקד). אם האפשרות הזאת בעייתית, יש להגדיר את המדיניות <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
כל פריט של המדיניות הוא מחרוזת שכוללת מזהה תוסף, ובאופן אופציונלי גם כתובת URL ל"עדכון" שמופרדת באמצעות נקודה ופסיק (<ph name="SEMICOLON" />). מזהה התוסף הוא המחרוזת בת 32 האותיות שנמצאת למשל ב-<ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> כשמציגים את הדף במצב פיתוח. כתובת ה-URL ל"עדכון", אם היא מצוינת, צריכה להפנות למסמך מניפסט עדכון בפורמט XML, כמתואר במסמך <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. כברירת מחדל, נעשה שימוש בכתובת ה-URL לעדכון של חנות האינטרנט של Chrome‏ (נכון לעכשיו היא "https://clients2.google.com/service/update2/crx"). חשוב לשים לב שכתובת ה-URL ל"עדכון" שמוגדרת במדיניות הזו משמשת רק לצורך ההתקנה הראשונית. עדכוני תוסף במועד מאוחר יותר מתבססים על כתובת ה-URL לעדכון שמצוינת במניפסט של התוסף. בנוסף, חשוב לשים לב שציון כתובת ה-URL ל"עדכון" בצורה מפורשת היה חובה עד לגרסה 67 של <ph name="PRODUCT_NAME" />, כולל.
לדוגמה, התוסף עם המזהה <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> מותקן על-ידי <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> מכתובת ה-URL הרגילה ל"עדכון" בחנות האינטרנט של Chrome. מידע נוסף לגבי אירוח תוספים זמין בקישור הבא: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, לא תתבצע התקנה אוטומטית של אפליקציות או תוספים, והמשתמש יכול להסיר את ההתקנה של כל אפליקציה או תוסף ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
הערה: המדיניות הזו לא חלה על מצב גלישה בסתר.</translation>
<translation id="4008507541867797979">אם המדיניות הזו מקבלת את הערך True או לא מקבלת ערך, המשתמשים הקיימים יוצגו על-ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> במסך ההתחברות ואפשר יהיה לבחור אחד מהם.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך False, המשתמשים הקיימים לא יוצגו על-ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> במסך ההתחברות. מסך הכניסה הרגיל (שבו המשתמש מתבקש להזין כתובת אימייל וסיסמה או מספר טלפון) או המסך של מעברון ה-SAML (אם הוא מופעל דרך המדיניות <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />) יוצג, אלא אם הוגדר סשן מנוהל. כאשר מוגדר סשן מנוהל, מוצגים רק חשבונות סשן מנוהל ואפשר לבחור אחד מהם.
חשוב לשים לב שהמדיניות הזו לא משפיעה על השמירה או המחיקה של נתוני משתמשים מקומיים במכשיר.</translation>
<translation id="4010738624545340900">אפשר העלאת תיבות דו-שיח לבחירת קבצים</translation>
<translation id="4012737788880122133">השבתה של עדכונים אוטומטיים כאשר נבחרה ההגדרה True.
מכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מחפשים עדכונים באופן אוטומטי כאשר הגדרה זו לא נקבעה או כשהיא מוגדרת ל-False.
אזהרה: מומלץ להשאיר את העדכונים האוטומטיים מופעלים כדי לאפשר למשתמשים לקבל עדכוני תוכנה ותיקוני אבטחה קריטיים. השבתה של העדכונים האוטומטיים עלולה להציב את המשתמשים בפני סיכון.</translation>
<translation id="4020682745012723568">קובצי cookie שהועברו אל פרופיל המשתמש אינם נגישים לאפליקציות Android.</translation>
<translation id="402759845255257575">אל תאפשר לאף אתר להריץ JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">הפעל את ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="4039085364173654945">קובע אם תוכן משני של צד שלישי בדף מורשה להציג חלון קופץ של תיבת דו-שיח לאימות בסיסי ב-HTTP.
בדרך כלל האפשרות הזו מושבתת כדי להגן מפני פישינג. אם המדיניות הזו אינה מוגדרת, האפשרות הזו מושבתת ותוכן משני של צד שלישי לא יורשה להציג חלון קופץ של תיבת דו-שיח לאימות בסיסי ב-HTTP.</translation>
<translation id="4056910949759281379">השבת פרוטוקול SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">אפשר שאילתות לשירות זמנים של Google</translation>
<translation id="408076456549153854">הפעלת כניסה לחשבון בדפדפן</translation>
<translation id="40853027210512570">המדיניות הזו מבטלת את כללי הבחירה של מדפסת ברירת המחדל ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
המדיניות קובעת את כללי הבחירה של מדפסת ברירת המחדל ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> בפעם הראשונה שבה נעשה שימוש בפונקציית ההדפסה עם פרופיל.
כאשר המדיניות הזו מוגדרת, מערכת <ph name="PRODUCT_NAME" /> תנסה לאתר מדפסת שתואמת לכל המאפיינים שהוגדרו ולבחור אותה כמדפסת ברירת המחדל. נבחרת המדפסת הראשונה שנמצאת ותואמת למדיניות. במקרה של התאמה לא ייחודית, אפשר לבחור כל מדפסת תואמת בהתאם לסדר שבו המדפסות מאותרות.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, או אם לא מאותרת מדפסת תואמת לפני תום הזמן הקצוב, מדפסת ה-PDF המובנית נבחרת כברירת מחדל. אם מדפסת ה-PDF לא זמינה, לא נבחרת מדפסת.
מדפסות שמחוברות אל <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> נחשבות כמדפסות מסוג <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />. שאר המדפסות מסווגות כמדפסות מסוג <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
המשמעות של השמטת שדה היא שכל הערכים תואמים. למשל, אם לא מציינים קישוריות, ההדפסה המקדימה מאתרת מדפסות מכל הסוגים, מקומיות ובענן.
דפוסי ביטויים רגולריים חייבים להתאים לתחביר JavaScript RegExp ובהתאמות יש חשיבות לגודל האותיות.</translation>
<translation id="4088589230932595924">אילוץ של מצב גלישה בסתר</translation>
<translation id="4088983553732356374">מדיניות זו מאפשרת לקבוע אם אתרים יורשו להגדיר נתונים מקומיים. הגדרת נתונים מקומיים יכולה להיות מותרת לכל האתרים או אסורה לכל האתרים.
אם מדיניות זו תוגדר לאפשרות 'שמור את קובצי ה-Cookie למשך כל ההפעלה', קובצי ה-Cookie יימחקו כשההפעלה תסתיים. שים לב שאם <ph name="PRODUCT_NAME" /> פועל ב'מצב רקע', ייתכן שההפעלה לא תסתיים כשהחלון האחרון ייסגר. עיין במדיניות BackgroundModeEnabled למידע נוסף על הגדרת התנהגות זו.
אם מדיניות זו לא תוגדר, המדיניות AllowCookies תהיה בשימוש והמשתמש יוכל לשנות אותה.</translation>
<translation id="4103289232974211388">הפנייה מחדש אל SAML IdP לאחר אישור המשתמש</translation>
<translation id="410478022164847452">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו מבוצעת הפעולה המוגדרת למצב לא פעיל בזמן שימוש בשקע חשמל.
כשהמדיניות הזו מוגדרת, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מבצע את הפעולה המוגדרת למצב לא פעיל, שאותה ניתן להגדיר בנפרד.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה.</translation>
<translation id="4105884561459127998">מגדירה את סוג האימות בהתחברות SAML.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה, או אם היא הוגדרה כברירת המחדל (ערך 0), ההתנהגות בחיבורי SAML תיקבע על-ידי הדפדפן, בהתאם לגורמים אחרים. בתרחיש הבסיסי ביותר, אימות המשתמש וההגנה על נתוני המשתמש במטמון יתבססו על סיסמאות שהוזנו באופן ידני על-ידי המשתמש.
כשהמדיניות הזו נקבעת כ-ClientCertificate (ערך 1), האימות של משתמשים חדשים שנוספו ומתחברים באמצעות SAML נעשה בעזרת אישור לקוח. לא נעשה שימוש בסיסמאות בשביל משתמשים כאלה, והנתונים שלהם במטמון המקומי מוגנים באמצעות מפתחות קריפטוגרפיים תואמים. לדוגמה: ההגדרה הזו מאפשרת לקבוע אימות המבוסס על כרטיס חכם (לתשומת ליבך, התקנת אפליקציות של תווכה בשביל כרטיסים חכמים חייבת להתבצע דרך המדיניות DeviceLoginScreenExtensions).
המדיניות הזו משפיעה רק על משתמשים שמאמתים באמצעות SAML.</translation>
<translation id="4105989332710272578">השבתת אכיפה של 'שקיפות אישורים' ברשימת כתובות אתרים</translation>
<translation id="4121350739760194865">מנע הצגה של קידומי מכירות של יישומים בדף הכרטיסייה החדשה</translation>
<translation id="412697421478384751">משתמשים רשאים להגדיר קוד PIN חלש כקוד ה-PIN של מסך הנעילה</translation>
<translation id="4138655880188755661">מגבלת זמן</translation>
<translation id="4144164749344898721">המדיניות הזו שולטת בהגדרות מרובות של השיטה לניהול צריכת החשמל כשהמשתמש לא פעיל.
יש ארבעה סוגי פעולות:
* אם המשתמש לא פעיל במשך פרק הזמן שצוין באמצעות |ScreenDim|, המסך מתעמעם.
* אם המשתמש לא פעיל במשך פרק הזמן שצוין באמצעות |ScreenOff|, המסך נכבה.
* אם המשתמש לא פעיל במשך פרק הזמן שצוין באמצעות |IdleWarning|, מופיעה תיבת דו-שיח עם אזהרה. באזהרה זו נמסר למשתמש שהפעולה שהוגדרה לחוסר פעילות עומדת להתבצע. הודעת האזהרה מוצגת רק אם הפעולה שתבוצע לאחר חוסר פעילות היא התנתקות או כיבוי.
* אם המשתמש לא פעיל במשך פרק הזמן שצוין באמצעות |Idle|, הפעולה שצוינה באמצעות |IdleAction| תתבצע.
בכל אחת מהפעולות שלמעלה יש לציין את ההשהיה באלפיות שנייה. בנוסף, יש לציין ערך גדול מאפס כדי לגרום להפעלת הפעולה המתאימה. אם מוגדרת השהיה של 'אפס', מערכת ההפעלה <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא תבצע את הפעולה המתאימה.
אם משך הזמן של כל אחת מההשהיות שלמעלה לא מוגדר, המערכת משתמשת בערך ברירת מחדל.
חשוב לשים לב שהערכים של |ScreenDim| יוגבלו כך שלא יהיו גדולים מהערך של |ScreenOff|. בנוסף, הערכים של |ScreenOff| ו-|IdleWarning| יוגבלו כך שהם לא יהיו גדולים מהערך של |Idle|.
ב-|IdleAction| ניתן להגדיר אחת מתוך ארבע הפעולות הבאות:
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|
כאשר לא מגדירים את |IdleAction|, המערכת מבצעת את פעולת ברירת המחדל, שהיא השעיה.
קיימות גם הגדרות נפרדות לסוללה ולחיבור לחשמל.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">תצוגה</translation>
<translation id="4157003184375321727">דיווח על מערכת ההפעלה ועל גירסת הקושחה</translation>
<translation id="4157594634940419685">הענקת גישה למדפסות CUPS מקוריות</translation>
<translation id="4160962198980004898">מקור כתובת MAC של המכשיר בזמן עגינה</translation>
<translation id="4163705126749612234">המדיניות הזו מגדירה שמות נדרשים של דומיינים של לקוחות שנכפים על לקוחות גישה מרחוק. בנוסף, המדיניות מונעת מהמשתמשים לשנות אותם.
אם ההגדרה הזו מופעלת, רק לקוחות מאחד מהדומיינים שצוינו יכולים להתחבר למארח.
אם ההגדרה הזו מושבתת או לא נקבעת, המערכת מתבססת על מדיניות ברירת המחדל שמתאימה לסוג הקישור. אם מדובר בסיוע מרחוק, המדיניות מאפשרת ללקוחות מכל דומיין להתחבר למארח. כדי ליהנות תמיד מגישה מרחוק, רק הבעלים של המארח יכול להתחבר.
המדיניות הזו מבטלת את המדיניות RemoteAccessHostClientDomain, אם היא קיימת.
מידע נוסף זמין במדיניות RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">הפעלת תכונת הנגישות 'מקשים דביקים'.
אם ערך המדיניות הזו הוא True, המקשים הדביקים יהיו תמיד מופעלים.
אם ערך המדיניות הזו הוא False, המקשים הדביקים יהיו תמיד מושבתים.
אם מגדירים את המדיניות הזו, המשתמשים לא יוכלו לשנות או לבטל אותה.
אם לא מוגדר שום ערך עבור המדיניות הזו, המקשים הדביקים מושבתים בהתחלה, אבל המשתמש יכול להפעיל אותם בכל שלב.</translation>
<translation id="4171331498167688968">אם המדיניות הזו מקבלת את הערך False, תוכנת צד שלישי יכולה להוסיף קוד לביצוע אל תוך התהליכים של Chrome. אם המדיניות לא מקבלת ערך או מקבלת את הערך True, תוכנת צד שלישי לא יכולה להוסיף קוד לביצוע אל תוך התהליכים של Chrome.
ללא תלות בערך של המדיניות הזו, נכון לעכשיו הדפדפן לא מונע מתוכנת צד שלישי להוסיף קוד לביצוע אל תוך התהליכים שלו במחשב שמצורף לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="4183229833636799228">הגדרת ברירת מחדל של <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">כתובת אתר לאימות אסימון אימות של לקוח גישה מרחוק</translation>
<translation id="4203389617541558220">הגבל את משך ההפעלה של המכשיר על ידי תזמון אתחולים אוטומטיים.
כאשר מדיניות זו מוגדרת, היא מציינת את משך זמן ההפעלה של המכשיר שלאחריו יתוזמן אתחול אוטומטי.
כאשר מדיניות זו אינה מוגדרת, משך ההפעלה של המכשיר אינו מוגדר.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אתחול אוטומטי מתוזמן לשעה שנבחרה, אך ניתן לדחות אותו במכשיר לפרק זמן של עד 24 שעות, אם המכשיר נמצא בשימוש באותו זמן.
הערה: בשלב זה, אתחולים אוטומטיים מופעלים רק כאשר מסך ההתחברות מוצג או כאשר הפעלה של יישום קיוסק נמצאת בתהליך. מצב זה ישתנה בעתיד והמדיניות תחול תמיד, בין אם פעילות מסוג מסוים מתבצעת או לא.
יש לציין את ערך המדיניות בשניות. הערכים חייבים להיות לפחות 3600 (שעה אחת).</translation>
<translation id="4203879074082863035">משתמשים רואים רק מדפסות שנכללות ברשימת ההיתרים</translation>
<translation id="420512303455129789">מילון הממפה כתובות אתרים לסימון בוליאני ומציין אם יש לאפשר את הגישה למארח (true) או לחסום אותה (false).
מדיניות זו מיועדת לשימוש פנימי של <ph name="PRODUCT_NAME" /> עצמו.</translation>
<translation id="4224610387358583899">פרקי זמן לנעילת מסך</translation>
<translation id="423797045246308574">מדיניות זו מאפשרת לך להגדיר רשימה של תבניות URL המפרטת אתרים שאין להם הרשאה להפעיל יצירת מפתחות. אם תבנית ה-URL היא 'KeygenAllowedForUrls', מדיניות זו מבטלת את החריגות האלה.
אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultKeygenSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="4238997902172035160">המדיניות הזו מגדירה את הספרייה שתשמש את <ph name="PRODUCT_NAME" /> לצורך אחסון העותק הנודד של הפרופילים.
אם המדיניות הזו מוגדרת, הספריה שסופקה משמשת את <ph name="PRODUCT_NAME" /> כדי לאחסן את העותק הנודד של הפרופילים, אם המדיניות <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> הופעלה. אם המדיניות <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> מושבתת או לא מוגדרת, המערכת לא משתמשת בערך שמאוחסן במדיניות הזו.
רשימת משתנים שניתן להשתמש בהם זמינה בכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
אם המדיניות לא מוגדרת, המערכת משתמשת בנתיב ברירת המחדל של הפרופיל הנודד.</translation>
<translation id="4239720644496144453">אפליקציות Android אינן משתמשות בקובץ השמור. אם מספר משתמשים יתקינו את אותה אפליקציית Android, תתבצע הורדה חוזרת שלה בשביל כל משתמש.</translation>
<translation id="4243336580717651045">הפעלת איסוף נתונים שעברו אנונימיזציה עם קידוד שכולל כתובת אתר במסגרת <ph name="PRODUCT_NAME" />, ומניעת היכולת של משתמשים לשנות את ההגדרה הזאת.
במסגרת איסוף נתונים שעברו אנונימיזציה עם קידוד שכולל כתובת אתר, כתובות אתרים של דפים שהמשתמש ביקר בהם נשלחות אל Google במטרה לשפר את האיכות של החיפושים והגלישה.
אם המדיניות הזאת מופעלת, איסוף נתונים שעברו אנונימיזציה עם קידוד שכולל כתובת אתר תמיד פעיל.
אם המדיניות הזאת מושבתת, איסוף נתונים שעברו אנונימיזציה עם קידוד שכולל כתובת אתר אף פעם לא פעיל.
אם המדיניות הזאת לא מוגדרת, איסוף נתונים שעברו אנונימיזציה עם קידוד שכולל כתובת אתר יופעל, אבל המשתמשים יוכלו לשנות את ההגדרה.</translation>
<translation id="4250680216510889253">לא</translation>
<translation id="4261820385751181068">הגדרת המקום של מסך הכניסה במכשיר</translation>
<translation id="427220754384423013">מציינת את המדפסות הזמינות למשתמש.
המדיניות הזו מופעלת רק אם האפשרות <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> נבחרה בשביל <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
אם המדיניות הזו הופעלה, רק המדפסות שהמזהים שלהן תואמים לערכים שצוינו יהיו זמינות למשתמש. המזהים חייבים להיות תואמים לשדות "id" או "guid" בקובץ שצוין ב-<ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">מדיניות זו מציינת את הפרמטרים שנעשה בהם שימוש בעת ביצוע של חיפוש תמונות באמצעות POST. היא מורכבת מצמדים של שם/ערך, המופרדים באמצעות פסיק. אם ערך מסוים הוא פרמטר תבנית, למשל {imageThumbnail} בדוגמה שלמעלה, הוא יוחלף על ידי נתונים אמיתיים של תמונות ממוזערות של תמונות.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, תישלח בקשה לחיפוש תמונות באמצעות שיטת GET.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="4285674129118156176">התרת שימוש ב-ARC בשביל משתמשים לא משויכים</translation>
<translation id="4289903996435140853">המדיניות מאפשרת חיבור רשימה של כתובות אתרים שמציינות אילו אתרים יקבלו הרשאת גישה אוטומטית להתקן USB בעל מזהה הספק ומזהה המוצר שצוינו. כל פריט ברשימה חייב להכיל גם התקנים וגם כתובות אתרים כדי שיהיה תוקף למדיניות. כל פריט בהתקנים יכול להכיל שדה של מזהה ספק ושדה של מזהה מוצר. אם משמיטים מזהה מסוים המערכת מתייחסת אליו כאל תו כללי לחיפוש, למעט במקרים שבהם לא ניתן לציין מזהה מוצר מבלי לציין גם מזהה ספק. בשאר המקרים, אין תוקף למדיניות והמערכת מתעלמת ממנה.
מודל ההרשאה ל-USB משתמש בכתובת האתר של האתר המבקש ("האתר המבקש") ובכתובת האתר של אתר המסגרת ברמה העליונה ("כתובת האתר המטמיע") כדי להעניק לכתובת האתר המבקש הרשאת גישה להתקן ה-USB. כתובת האתר המבקש עשויה להיות שונה מכתובת האתר המטמיע אם האתר המבקש נטען ב-iframe. לכן השדה 'כתובות אתרים' יכול להכיל עד שתי מחרוזות של כתובות אתרים המופרדות באמצעות פסיק כדי לציין את כתובת האתר המבקש וכתובת האתר המטמיע בהתאמה. אם מציינים כתובת אתר אחת בלבד, הגישה להתקני ה-USB המתאימים מוענקת כשכתובת האתר המבקש תואמת לכתובת האתר הזו, בכל סטטוס הטמעה. כתובות האתרים בשדה 'כתובות אתרים' חייבות להיות כתובות אתרים חוקיות, אחרת המערכת מתעלמת מהמדיניות.
אם לא מגדירים את המדיניות הזו, המערכת משתמשת בערך ברירת המחדל הכללי לכל האתרים, שנקבע במדיניות 'DefaultWebUsbGuardSetting' (אם היא מוגדרת) או שנקבע על ידי המשתמש.
אסור שתהיה סתירה בין התבניות של כתובות האתרים שנקבעו במדיניות הזו לבין התבניות של כתובות האתרים שהוגדרו ב-WebUsbBlockedForUrls. במקרה של סתירה, המדיניות הזו מקבלת עדיפות על-פני WebUsbBlockedForUrls ו-WebUsbAskForUrls.
הערכים של המדיניות הזו ושל המדיניות WebUsbAllowDevicesForUrls ממוזגים יחד.</translation>
<translation id="4298509794364745131">באמצעות המדיניות הזו מגדירים רשימת אפליקציות שניתן לאשר לשימוש כאפליקציות לרישום הערות במסך הנעילה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם האפליקציה המועדפת לרישום הערות תאושר לשימוש במסך הנעילה, מסך הנעילה יכיל רכיב של ממשק משתמש שבאמצעותו ניתן להפעיל את האפליקציה הזו.
לאחר הפעלת האפליקציה, היא תוכל ליצור חלון אפליקציה על-גבי מסך הנעילה, וליצור פריטי נתונים (הערות) בהקשר של מסך הנעילה. לאחר ביטול הנעילה של הפעלת המשתמש העיקרית, האפליקציה תוכל לייבא את ההערות שנוצרו להפעלת המשתמש. נכון לעכשיו רק אפליקציות של Chrome לרישום הערות נתמכות במסך הנעילה.
אם המדיניות הזו תוגדר, המשתמש יוכל לאשר אפליקציה לשימוש במסך הנעילה רק אם מזהה התוסף של האפליקציה כלול בערך של רשימת המדיניות.
כתוצאה מכך, אם המדיניות הזו תוגדר עם רשימה ריקה, רישום ההערות במסך הנעילה יושבת לחלוטין.
לתשומת ליבך, גם אם המדיניות מכילה מזהה של אפליקציה מסוימת, בחלק מהמקרים המשתמש לא יוכל לאשר את האפליקציה הזו לשימוש כאפליקציית רישום הערות במסך הנעילה. לדוגמה, ב-Chrome 61, קבוצת האפליקציות הזמינות מוגבלת גם לפי הפלטפורמה.
אם המדיניות תישאר ללא הגדרה, לא יחולו מגבלות שנובעות מהמדיניות על קבוצת האפליקציות שהמשתמש יכול לאשר לשימוש במסך הנעילה.</translation>
<translation id="4313767483634435271">כתובת ה-MAC הייעודית לעגינה של המכשיר</translation>
<translation id="4322842393287974810">התר ליישום הקיוסק המופעל באופן אוטומטי ללא השהייה לקבוע את הגירסה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">הוסף לחצן התנתקות למגש המערכת</translation>
<translation id="4332177773549877617">רישום אירועים של התקנת אפליקציות Android</translation>
<translation id="4335292026668105285">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שאחריו מופיעה אזהרה בתיבת דו-שיח, אם המחשב מחובר לחשמל.
כשהמדיניות הזו מוגדרת, היא מציינת את משך הזמן ללא פעולת משתמש שאחריו מוצגת ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> אזהרה בתיבת דו-שיח לפני שהמערכת תבצע את הפעולה שהוגדרה לחוסר פעילות.
כשהמדיניות הזו לא מוגדרת, לא מוצגת אזהרה.
הערך במדיניות צריך להיות מוגדר באלפיות שנייה. הערכים מוגבלים כך שיהיו שווים למשך הזמן ללא פעילות, או קצרים ממנו.
הודעת האזהרה מוצגת רק אם הפעולה שתבוצע לאחר חוסר פעילות היא התנתקות או כיבוי.</translation>
<translation id="4346674324214534449">המדיניות הזו מאפשרת לך להגדיר אם צריך לחסום מודעות באתרים עם מודעות שמפריעות.
אם המדיניות מקבלת את הערך 2, מודעות באתרים עם מודעות שמפריעות ייחסמו.
עם זאת, ההתנהגות הזו לא תופעל אם המדיניות SafeBrowsingEnabled קיבלה את הערך False.
אם המדיניות מקבלת את הערך 1, מודעות באתרים עם מודעות שמפריעות לא ייחסמו.
אם המדיניות לא מוגדרת, המערכת תשתמש בערך 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">אם הערך הוא true וזהו משתמש בפיקוח, אפליקציות Android נוספות יכולות לבצע שאילתות ביחס להגבלות האינטרנט של המשתמש באמצעות ספק תוכן.
אם הערך הוא false או שאינו מוגדר, ספק התוכן לא מחזיר מידע.</translation>
<translation id="435461861920493948">המדיניות מכילה רשימה של דפוסים שמשמשים לשליטה בחשיפה של החשבונות במסגרת <ph name="PRODUCT_NAME" />.
כדי לקבוע את החשיפה של החשבון במסגרת <ph name="PRODUCT_NAME" />, כל חשבון Google במכשיר עובר השוואה לדפוסים שמאוחסנים במדיניות הזו. אם שם החשבון תואם לאחד מהדפוסים ברשימה, החשבון יהיה גלוי. אם השם לא תואם, החשבון יוסתר.
כדי לקבל התאמה לאפס או יותר תווים שרירותיים, צריך להשתמש בתו הכללי לחיפוש '*'. תו הבריחה הוא '\', כך שכדי לקבל התאמה לתווים '*' או '\' עצמם, צריך להוסיף '\' לפניהם.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, כל חשבונות Google במכשירים יהיו גלויים במסגרת <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4360826270668210664">אם המדיניות הזו מוגדרת, מארח הגישה מרחוק ידרוש מלקוחות המבצעים אימות לקבל אסימון אימות מכתובת URL זו כדי להתחבר. יש להשתמש במדיניות הזו ביחד עם RemoteAccessHostTokenValidationUrl.
בשלב זה, התכונה הזו מושבתת בצד השרת.</translation>
<translation id="4363057787588706121">המדיניות הזו מאפשרת למזג כללי מדיניות מסוג רשימה שמגיעים ממקורות שונים</translation>
<translation id="436581050240847513">דיווח על ממשקים של רשתות מכשירים</translation>
<translation id="4372704773119750918">אל תאפשר למשתמש ארגוני להיות חלק מריבוי פרופילים (ראשי או משני)</translation>
<translation id="4377599627073874279">אפשר לכל האתרים להציג את כל התמונות</translation>
<translation id="437791893267799639">מדיניות לא מוגדרת, אל תאפשר העברת נתונים ו-ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">משתמשים יכולים לנהל את כל האישורים</translation>
<translation id="4389091865841123886">הגדר את ההזדהות מרחוק באמצעות מנגנון TPM.</translation>
<translation id="4408428864159735559">רשימה של התקני רשת שהוגדרו מראש לשיתוף קבצים.</translation>
<translation id="4410236409016356088">הפעלת ויסות רוחב הפס ברשת</translation>
<translation id="441217499641439905">השבתת Google Drive דרך חיבורים סלולריים באפליקציה 'קבצים' של ‎<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4415603335307944578">אם המדיניות הזו מקבלת את הערך True או לא מוגדרת, הדפדפן מציג מחדש את דף קבלת הפנים בפעם הראשונה שבה הוא מופעל אחרי שדרוג מערכת ההפעלה.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך False, הדפדפן לא מציג מחדש את דף קבלת הפנים בפעם הראשונה שבה הוא מופעל אחרי שדרוג מערכת ההפעלה.</translation>
<translation id="4418726081189202489">אם המדיניות תועבר למצב 'שקר', מערכת <ph name="PRODUCT_NAME" /> תפסיק לשלוח מדי פעם שאילתות לשרת Google כדי לאחזר חותמת זמן מדויקת. השאילתות יופעלו אם המדיניות תועבר למצב 'אמת' או תישאר ללא הגדרה.</translation>
<translation id="4423597592074154136">ציין הגדרות Proxy באופן ידני</translation>
<translation id="4429220551923452215">מפעילה או משבית את קיצור היישומים בשורת הסימניות.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה, המשתמש יכול לבחור להציג או להסתיר את קיצור היישומים בתפריט ההקשר של סרגל הסימניות.
אם המדיניות מוגדרת, המשמש לא יוכל לשנות אותה וקיצור היישומים תמיד יוצג או שלעולם לא יוצג.</translation>
<translation id="4432762137771104529">הפעלת דיווח מורחב של גלישה בטוחה</translation>
<translation id="443454694385851356">דור קודם (לא מאובטח)</translation>
<translation id="443665821428652897">ניקוי נתוני אתר בעת סגירת הדפדפן (הוצא משימוש)</translation>
<translation id="4439132805807595336">מתן הרשאה למכשיר הזה להפעיל את PluginVm.
אם המדיניות מוגדרת כ-false או אינה מוגדרת, המכשיר לא מקבל הרשאה להפעיל את <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />. אם היא מוגדרת כ-true, המכשיר מקבל הרשאה להפעיל את <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />, כל עוד גם הגדרות אחרות מתירות זאת. כדי לאפשר את הפעולה של <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />, הערך של <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> צריך להיות true ויש להגדיר ערך עבור <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> ו-<ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="4439336120285389675">ציין רשימה של תכונות פלטפורמת אינטרנט שהוצאו משימוש לצורך הפעלה מחדש באופן זמני.
מדיניות זו מעניקה למנהלי מערכת את היכולת להפעיל מחדש לזמן מוגבל תכונות פלטפורמת אינטרנט שהוצאו משימוש. תג מחרוזת ישמש לזיהוי התכונות, ותכונות המופיעות ברשימה המוגדרת על ידי מדיניות זו ותואמות לתג יופעלו מחדש.
אם מדיניות זו לא תוגדר, או שהרשימה ריקה או שאינה תואמת את אחד מתגי המחרוזת הנתמכים, כל תכונות פלטפורמת האינטרנט שהוצאו משימוש יישארו מושבתות.
אף שהמדיניות עצמה נתמכת בפלטפורמות שהוזכרו לעיל, ייתכן שהתכונה שהיא מפעילה תהיה זמינה במספר קטן יותר של פלטפורמות. לא את כל תכונות פלטפורמת האינטרנט שהוצאו משימוש אפשר להפעיל מחדש. ניתן להפעיל רק את אלו המוזכרות במפורש ברשימה שבהמשך, וזאת לפרק זמן מוגבל, המשתנה בהתאם לתכונה. הפורמט הכללי של תג המחרוזת יהיה [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. כסימוכין, ניתן לראות את הכוונה שמאחורי השינויים בתכונת פלטפורמת האינטרנט בכתובת https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">אפשר נעילה כאשר המכשיר אינו פעיל או מושעה</translation>
<translation id="4449469846627734399">הגדרת תצורת הימים להחלפת מקור החשמל בשעות השיא</translation>
<translation id="4449545651113180484">סובב את המסך ב-270 מעלות בכיוון השעון</translation>
<translation id="445270821089253489">קובעת אילו סוגי משתמשים ופרטי מכשיר יופיעו בדיווח.</translation>
<translation id="4454820008017317557">הצגת סמל סרגל הכלים של <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4467952432486360968">חסום קובצי Cookie של צד שלישי</translation>
<translation id="4474167089968829729">אפשר שמירה של סיסמאות במנהל הסיסמאות</translation>
<translation id="4476769083125004742">אם המדיניות הזו מוגדרת כ-<ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, אפליקציות Android לא יכולות לגשת אל פרטי מיקום. אם תגדיר ערך אחר בשביל המדיניות או לא תגדיר אותה, המשתמש יתבקש להעניק הסכמה כאשר אפליקציית Android תרצה לגשת אל פרטי מיקום.</translation>
<translation id="4480694116501920047">אלץ חיפוש בטוח</translation>
<translation id="4482640907922304445">מציג את כפתור דף הבית בסרגל הכלים של <ph name="PRODUCT_NAME" />. אם תהפוך הגדרה זו לפעילה, כפתור דף הבית מוצג תמיד. אם תשבית הגדרה זו, כפתור דף הבית לא מוצג לעולם. אם תפעיל או תשבית הגדרה זו, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל הגדרה זו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> . אם לא תגדיר מדיניות זו, המשתמש יוכל לבחור אם להציג את כפתור דף הבית.</translation>
<translation id="4483649828988077221">השבתת העדכון האוטומטי</translation>
<translation id="4485425108474077672">הגדרת כתובת האתר של הדף 'כרטיסייה חדשה'</translation>
<translation id="4492287494009043413">השבת צילום צילומי מסך</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">יש להגדיר כללי מדיניות שקשורים ל-<ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">מגדירה את גודל המטמון שבו ישתמש <ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחסון קובצי מדיה מהמטמון בדיסק.
אם תגדיר את המדיניות הזו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בגודל המטמון שסופק גם אם המשתמש לא ציין את הסימון '‎--media-cache-size'. הערך המצוין במדיניות הזו אינו הגבלה קשיחה, אלא הצעה עבור מערכת יצירת קובצי המטמון. כל ערך הנמוך מכמה מגהבייט קטן מדי ויעוגל מעלה למינימום סביר.
אם הערך של המדיניות הזו הוא 0, יעשה שימוש בגודל ברירת המחדל של המטמון, אך המשתמש לא יוכל לשנות זאת.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, יעשה שימוש בגודל ברירת המחדל והמשתמש יוכל לעקוף אותה באמצעות הסימון ‎--media-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">אם המדיניות מוגדרת ל-true או לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יופעל והמשתמשים יוכלו להפעילו דרך תפריטי האפליקציות, תפריטי הקשר של דפים, לחצני בקרת מדיה באתרים שהעברה פועלת בהם וסמל ההעברה בסרגל הכלים (אם הוא מוצג).
אם המדיניות מוגדרת ל-false, ‏<ph name="PRODUCT_NAME" /> יושבת.</translation>
<translation id="4515404363392014383">הפעלת גלישה בטוחה בשביל מקורות מהימנים</translation>
<translation id="4518251772179446575">שאל בכל פעם שאתר כלשהו רוצה לעקוב אחר המיקום הפיזי של המשתמשים</translation>
<translation id="4519046672992331730">מאפשרת הצעות חיפוש בסרגל הכתובות של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת ממשתמשים לשנות את ההגדרה הזו.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, ייעשה שימוש בהצעות חיפוש.
אם תשבית את ההגדרה הזו, לעולם לא ייעשה שימוש בהצעות חיפוש.
אם תפעיל או תשבית את ההגדרה הזו, המשתמשים לא יכולים לשנות או לעקוף אותה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, היא תופעל, אך המשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="4531706050939927436">אפשר להשתמש ב-Google Play כדי לאלץ התקנה של אפליקציות Android דרך Google Admin. הן לא משתמשות במדיניות הזו.</translation>
<translation id="4534500438517478692">שם ההגבלה של Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">חשבונות מקומיים במכשיר</translation>
<translation id="4543502256674577024">הגדרות של עדכון מכשיר</translation>
<translation id="4554651132977135445">מצב עיבוד בלולאה חוזרת של מדיניות משתמש</translation>
<translation id="4554841826517980623">המדיניות הזו קובעת אם התכונה 'התקן רשת לשיתוף קבצים' של <ph name="PRODUCT_NAME" /> צריכה להשתמש ב-<ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> כדי לאתר התקני שיתוף ברשת.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-True, איתור התקני השיתוף ישתמש בפרוטוקול <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> כדי לאתר התקני שיתוף ברשת.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-False, איתור התקני השיתוף לא ישתמש בפרוטוקול <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> כדי לאתר התקני שיתוף.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, ברירת המחדל היא להשבית את האפשרות הזו בשביל משתמשים מנוהלים בארגון ולהפעיל אותה בשביל משתמשים שאינם מנוהלים.</translation>
<translation id="4555850956567117258">הפעל הזדהות מרחוק עבור המשתמש</translation>
<translation id="4557134566541205630">כתובת האתר של דף הכרטיסייה החדשה של ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="4567137030726189378">התרת שימוש ב'כלים למפתחים'</translation>
<translation id="4578265298946081589">ללא הפעלה מחדש כשמשתמש יוצא.</translation>
<translation id="4578912515887794133">אם ההגדרה הזו מופעלת, מארח הגישה מרחוק משווה בין השם של המשתמש המקומי (שהמארח משויך אליו) לשם של חשבון Google הרשום כבעלים של המארח (למשל: "johndoe" אם המארח בבעלות חשבון Google בשם "johndoe@example.com"). מארח הגישה מרחוק לא יפעל אם שם הבעלים של המארח שונה מהשם של המשתמש המקומי שהמארח משויך אליו. בנוסף, כדי לאכוף שיוך בין חשבון Google של בעלי המארח לבין דומיין ספציפי (למשל: "example.com"), יש להשתמש במדיניות RemoteAccessHostMatchUsername ביחד עם RemoteAccessHostDomain.
אם ההגדרה הזו מושבתת או לא מוגדרת, מארח הגישה מרחוק יכול להיות משויך לכל משתמש מקומי.</translation>
<translation id="4591366717022345234">מתן גישה למשתמשים אל Quick Fix Build</translation>
<translation id="4600786265870346112">הפעל סמן גדול</translation>
<translation id="4604931264910482931">הגדרה של רשימה שחורה עבור העברת הודעות מקומית</translation>
<translation id="4617338332148204752">דלג על בדיקת המטא תגים ב-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">הגדר רשימת היתרים של התקנת תוספים</translation>
<translation id="4632343302005518762">אפשר ל-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> לטפל בסוגי התוכן הרשומים.</translation>
<translation id="4632566332417930481">חסימת השימוש ב'כלים למפתחים' בתוספים שמותקנים על-ידי המדיניות הארגונית, התרת שימוש ב'כלים למפתחים' בהקשרים אחרים</translation>
<translation id="4633786464238689684">משנה את התנהגות ברירת המחדל של המקשים בשורה העליונה לזו של מקשי פונקציה.
אם המדיניות הזו תוגדר כ-true, שורת המקשים העליונה במקלדת תבצע פקודות של מקשי פונקציה כברירת מחדל. יש להקיש על מקש החיפוש על מנת להחזיר את ההתנהגות שלהם לזו של מקשי מדיה.
אם המדיניות הזו תוגדר כ-false או לא תוגדר, המקלדת תבצע פקודות של מקשי מדיה כברירת מחדל. היא תבצע את פקודות מקשי הפונקציה בעת לחיצה ארוכה על מקש החיפוש.</translation>
<translation id="4639407427807680016">שמות של מארחי העברת ההודעות המקומית שיש להוציא מהרשימה השחורה</translation>
<translation id="4650759511838826572">השבת סכימות פרוטוקול של כתובות אתר</translation>
<translation id="465099050592230505">כתובת אתר של חנות אינטרנט של ארגון (הוצא משימוש)</translation>
<translation id="4661889655253181651">הגדרות תוכן מאפשרות לך לציין את אופן הטיפול בתוכן מסוג מסוים (למשל: קובצי Cookie, תמונות או JavaScript).</translation>
<translation id="4665897631924472251">הגדרות ניהול תוספים</translation>
<translation id="4668325077104657568">הגדרת ברירת מחדל של תמונות</translation>
<translation id="4670865688564083639">מינימום:</translation>
<translation id="4671708336564240458">מאפשרת לך לקבוע האם יש למנוע מאתרים עם חוויית שימוש מטעה לפתוח כרטיסיות או חלונות חדשים.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-True, אתרים עם חוויית שימוש מטעה לא יוכלו לפתוח כרטיסיות או חלונות חדשים.
עם זאת, התנהגות זו לא תופעל אם המדיניות SafeBrowsingEnabled מוגדרת כ-False.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-False, אתרים עם חוויית שימוש מטעה יוכלו לפתוח כרטיסיות
וחלונות חדשים.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, ייעשה שימוש בערך True.</translation>
<translation id="467236746355332046">תכונות נתמכות:</translation>
<translation id="4674167212832291997">מדיניות זו משמשת להתאמה אישית של הרשימה של דפוסי כתובות האתר אשר <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> צריך תמיד לאפשר.
אם מדיניות זו לא תוגדר, המערכת תשתמש במעבד המוגדר כברירת מחדל עבור כל האתרים כמפורט במדיניות 'ChromeFrameRendererSettings'.
כדי לראות דפוסים לדוגמה, עבור לכתובת https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">פתח רשימה של כתובות אתר</translation>
<translation id="4674871290487541952">מתן הרשאה לאלגוריתמים לא מאובטחים בבדיקות תקינות עבור עדכונים והתקנות של תוספים</translation>
<translation id="4680936297850947973">הוצאה משימוש ב-M68. במקום זאת, יש להשתמש ב-DefaultPopupsSetting.
הסבר מלא זמין בכתובת https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
אם המדיניות הזו מופעלת, אתרים יהיו רשאים לנווט בין חלונות/כרטיסיות חדשים ולפתוח אותם בו-זמנית.
אם המדיניות הזו מושבתת או לא מוגדרת, אתרים לא יהיו רשאים לנווט בין חלונות/כרטיסיות חדשים ולפתוח אותם בו-זמנית.</translation>
<translation id="4680961954980851756">הפעל מילוי אוטומטי</translation>
<translation id="4703402283970867140">הפעלת מודל עמעום חכם להארכת הזמן עד לעמעום המסך</translation>
<translation id="4722122254122249791">הפעלת בידוד אתר בשביל מקורות ספציפיים</translation>
<translation id="4722399051042571387">אם המדיניות מוגדרת כ-false, המשתמשים לא יוכלו להגדיר קודי PIN חלשים וקלים לניחוש.
דוגמאות לקודי PIN חלשים: קודים שמכילים רק ספרה אחת (1111), קודים שהספרות בהם גדלות ב-1 (1234), קודים שהספרות בהם קטנות ב-1 (4321) וקודים נפוצים מדי.
כאשר המערכת קובעת שקוד PIN הוא חלש, כברירת מחדל למשתמשים תוצג אזהרה ולא שגיאה.</translation>
<translation id="4723829699367336876">אפשר חציית חומת אש מלקוח הגישה מרחוק</translation>
<translation id="4725528134735324213">הפעל את Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">מדיניות זו מחייבת התאמה בין השם של המשתמש המקומי ושם הבעלים של מארח הגישה מרחוק</translation>
<translation id="4733471537137819387">כללי מדיניות הקשורים לאימות HTTP משולב.</translation>
<translation id="4744190513568488164">שרתים ש-<ph name="PRODUCT_NAME" /> עשוי להאציל אליהם.
הפרד באמצעות פסיקים בין שמות מרובים של שרתים. ניתן להשתמש בתווים כלליים (*).
אם לא תגדיר מדיניות זו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יאציל פרטי כניסה של משתמש, גם אם שרת מתגלה כמחובר לאינטראנט.</translation>
<translation id="4752880493649142945">אישור הלקוח להתחברות ל-RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">אם המדיניות הזו מקבלת את הערך 'נכון' או לא מקבלת ערך, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יציע דפים שקשורים לדף הנוכחי.
ההצעות האלה מאוחזרות מרחוק מהשרתים של Google.
אם ההגדרה הזו מקבלת את הערך 'לא_נכון', לא יאוחזרו או יוצגו הצעות.</translation>
<translation id="4759650396863318477">המדיניות הזו מאפשרת לך לקבוע את פרק הזמן, באלפיות שנייה, להצגת הודעה למשתמש על כך שצריך להפעיל מחדש את <ph name="PRODUCT_NAME" /> או מכשיר <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> כדי להחיל עדכון שנמצא בהמתנה.
בפרק הזמן הזה תוצג למשתמש שוב ושוב ההודעה לגבי הצורך בעדכון. במכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, הודעה על הצורך בהפעלה מחדש מופיעה במגש המערכת בהתאם למדיניות <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" />. בדפדפני <ph name="PRODUCT_NAME" />, בתום שליש מהזמן שהוגדר להודעה, תפריט האפליקציות משתנה ומציין שיש צורך בהפעלה מחדש. צבע ההודעה הזו משתנה אחרי שחולפים שני שלישים מהזמן שהוגדר להודעה, ושוב אחרי שחולף פרק הזמן המלא שהוגדר להודעה. לוח הזמנים הזה חל גם על ההודעות הנוספות שמופעלות במדיניות <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" />.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, מוגדר פרק הזמן שנקבע כברירת מחדל: במכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> פרק הזמן הוא 345,600,000 אלפיות שנייה (4 ימים) וב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> פרק הזמן הוא 604,800,000 אלפיות שנייה (שבוע).</translation>
<translation id="4777805166623621364">
באמצעות ההגדרה הזו — SitePerProcess — ניתן לחייב משתמשים להשתמש בהתנהגות ברירת המחדל שבה כל האתרים מבודדים. הערה: אפשר להשתמש במדיניות IsolateOrigins כדי לבודד מקורות נוספים, ספציפיים יותר.
אם המדיניות הזו מופעלת, משתמשים יהיו חייבים להשתמש בהתנהגות ברירת המחדל שבה כל אתר פועל בתהליך משלו.
אם המדיניות מושבתת או לא מוגדרת, המשתמש יוכל להפסיק להשתמש בבידוד של אתר (למשל, הוא יוכל להשתמש בערך "השבתת בידוד של אתר" ב-chrome://flags). גם אם משביתים את המדיניות ו/או לא מגדירים אותה, התכונה 'בידוד של אתר' לא מושבתת.
ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מגרסה 76 ומוקדמות יותר מומלץ להגדיר גם במדיניות המכשיר <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> את אותו ערך. אם בכל אחת משתי הגדרות המדיניות יצוין ערך אחר, ייתכן שהכניסה לסשן של משתמש תתעכב בזמן שהמערכת מיישמת את הערך שצוין במדיניות המשתמש.
הערה: המדיניות הזו לא רלוונטית ל-Android. כדי להפעיל את SitePerProcess ב-Android, יש להשתמש בהגדרת המדיניות SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">המדיניות מפעילה את תכונת המילוי האוטומטי של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומאפשרת למשתמשים להשלים אוטומטית פרטים של כרטיס אשראי בטפסים באינטרנט, באמצעות מידע שאוחסן בעבר.
אם ההגדרה הזו מושבתת, לא מוצגות הצעות למלא באופן אוטומטי פרטים של כרטיסי אשראי, והמילוי אינו מתבצע באופן אוטומטי. כמו כן, לא יישמרו פרטים של כרטיסי אשראי נוספים שהמשתמש יזין בזמן גלישה באינטרנט.
אם ההגדרה הזו מופעלת, או אם לא נקבע הערך שלה, המשתמש יוכל לקבוע דרך ממשק המשתמש את ההגדרות של תכונת המילוי האוטומטי בשביל כרטיסי אשראי.</translation>
<translation id="4791031774429044540">הפעל את תכונת הנגישות של סמן גדול.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, הסמן הגדול יהיה מופעל תמיד.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False, הסמן הגדול יהיה מושבת תמיד.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם תשאיר מדיניות זו ללא הגדרה, הסמן הגדול יהיה מושבת בתור התחלה, אך המשתמש יוכל להפעיל אותו בכל עת.</translation>
<translation id="4802905909524200151">קביעת ההתנהגות של עדכון הקושחה של <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4804828344300125154">הפעלה מחדש בכל פעם שמשתמש יוצא.</translation>
<translation id="4807950475297505572">המשתמשים שביצעו שימוש אחרון לפני הכי הרבה זמן יוסרו עד שיתפנה מספיק מקום</translation>
<translation id="4816674326202173458">אפשר למשתמשים ארגוניים להיות ראשיים ומשניים (התנהגות ברירת מחדל עבור משתמשים שאינם מנוהלים)</translation>
<translation id="4826326557828204741">הפעולה שיש לנקוט כאשר יש עיכוב ללא פעילות בעת שימוש במתח סוללה</translation>
<translation id="4832852360828533362">דיווח פרטי משתמש ומכשיר</translation>
<translation id="4834526953114077364">המשתמשים שביצעו שימוש אחרון לפני הכי הרבה זמן, ולא נכנסו בשלושת החודשים האחרונים, יוסרו עד שיתפנה מספיק מקום</translation>
<translation id="4835622243021053389">הפעלת אימות NTLMv2.</translation>
<translation id="4858735034935305895">הפעל את מצב מסך מלא</translation>
<translation id="4861767323695239729">הגדרת שיטות הקלט המורשות בסשן המשתמש</translation>
<translation id="487460824085252184">העברה אוטומטית בלי לבקש את הסכמת המשתמש.</translation>
<translation id="4874982543810021567">חסימת WebUSB באתרים האלה</translation>
<translation id="4876805738539874299">גרסת ה-SSL המקסימלית מופעלת</translation>
<translation id="4887274746092315609">המדיניות הזו מאפשרת למשתמשי SAML לשנות את הסיסמה בדף תוך כדי הביקור</translation>
<translation id="4897928009230106190">מדיניות זו מציינת את הפרמטרים שנעשה בהם שימוש בעת ביצוע של חיפוש הצעות באמצעות POST. היא מורכבת מצמדים של שם/ערך, המופרדים באמצעות פסיק. אם ערך מסוים הוא פרמטר תבנית, למשל {searchTerms} בדוגמה שלמעלה, הוא יוחלף על ידי נתונים אמיתיים של מונחי חיפוש.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, תישלח בקשה לחיפוש הצעות באמצעות שיטת GET.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="489803897780524242">פרמטר השולט במיקום של מונח החיפוש עבור ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="4899708173828500852">הפעל גלישה בטוחה</translation>
<translation id="4899802251198446659">המדיניות מאפשרת לך לקבוע אם ניתן להפעיל סרטונים באופן אוטומטי (בלי אישור משתמש) עם תוכן אודיו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו נקבעת כ-True, <ph name="PRODUCT_NAME" /> מורשה להפעיל מדיה באופן אוטומטי.
אם המדיניות הזו נקבעת כ-False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא מורשה להפעיל מדיה באופן אוטומטי. ניתן להשתמש במדיניות AutoplayWhitelist כדי לשנות הגדרה זו בחלק מדפוסי כתובות האתר.
כברירת מחדל, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא מורשה להפעיל מדיה באופן אוטומטי. ניתן להשתמש במדיניות AutoplayWhitelist כדי לשנות הגדרה זו בחלק מדפוסי כתובות האתר.
הערה: אם <ph name="PRODUCT_NAME" /> פועל כשמשנים את המדיניות הזו, היא תחול רק על כרטיסיות חדשות. ייתכן שכרטיסיות שכבר היו פתוחות יפעלו לפי ההתנהגות הקודמת.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">קצב רענון עבור מדיניות מכשיר</translation>
<translation id="4917385247580444890">חזק</translation>
<translation id="4923806312383904642">מתן הרשאה לתכונת WebDriver לעקוף סעיפי מדיניות שאינם תואמים לה</translation>
<translation id="494613465159630803">מקלט העברה</translation>
<translation id="494924690085329212">הפעלה מחדש כשהמשתמש יוצא, אם Android הופעל.</translation>
<translation id="4962262530309732070">אם המדיניות מוגדרת כ-true או שהיא לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יאפשר הוספה של משתמש ממנהל המשתמשים.
אם המדיניות מוגדרת כ-‎‏‎false‎‏, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יאפשר יצירה של פרופילים חדשים ממנהל המשתמשים.</translation>
<translation id="4970855112942626932">השבתת כניסה לחשבון בדפדפן</translation>
<translation id="4978405676361550165">אם המדיניות OffHours הוגדרה, סעיפי מדיניות המכשיר שצוינו לא יובאו בחשבון במהלך פרקי הזמן שנקבעו (ויחולו הגדרות ברירת המחדל של סעיפי המדיניות). Chrome יחיל מחדש את סעיפי מדיניות המכשיר בכל אירוע שבו מתחילה או מסתיימת תקופת OffHours. המשתמש יקבל הודעה ויצא מהחשבון באופן אוטומטי בסיום תקופת OffHours והגדרות המדיניות ישתנו (לדוגמה, כשהמשתמש אינו מחובר באמצעות חשבון מורשה).</translation>
<translation id="4980635395568992380">סוג נתונים:</translation>
<translation id="4983201894483989687">אפשר להריץ יישומי פלאגין מיושנים</translation>
<translation id="4986560318567565414">הנתיב ל-Chrome לצורך מעבר מהדפדפן החלופי.</translation>
<translation id="4988291787868618635">הפעולה שיש לבצע כשמסתיימת ההשהיה לפני מצב לא פעיל</translation>
<translation id="5034604678285451405">הגדרת סף טעינת הסוללה להחלפת מקור החשמל בשעות השיא, באחוזים.
המדיניות הזו נמצאת בשימוש רק אם המדיניות DevicePowerPeakShiftEnabled מקבלת את הערך True.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת או לא מקבלת ערך, החלפת מקור החשמל בשעות השיא תמיד מושבתת.</translation>
<translation id="5047604665028708335">אפשר גישה לאתרים שמחוץ לחבילות תוכן</translation>
<translation id="5052081091120171147">מדיניות זו מאלצת לייבא את היסטוריית הגלישה מדפדפן ברירת המחדל הנוכחי, אם הוא מופעל. אם מדיניות זו מופעלת, היא משפיעה גם על תיבת הדו-שיח של הייבוא. אם היא מושבתת, אין ייבוא של היסטוריית גלישה. אם אינה מוגדרת, ייתכן כי המערכת תשאל את המשתמש אם לייבא או שהייבוא יתבצע באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="5055312535952606505">המדיניות הזו קובעת את הגדרות שרת ה-proxy של <ph name="PRODUCT_NAME" />. הגדרות אלה של שרת proxy יהיו זמינות גם לאפליקציות ARC.
אם ההגדרה הזו מופעלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ואפליקציות ARC מתעלמים מכל האפשרויות שקשורות לשרת proxy שצוינו משורת הפקודה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, המשתמשים רשאים לבחור בעצמם את הגדרות שרת ה-proxy.
אם המדיניות <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> מוגדרת, היא מבטלת את כללי המדיניות הנפרדים <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, ‏<ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, ‏<ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, ‏<ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> ו-<ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
השדה <ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> מאפשר לך לציין את שרת ה-proxy שבו נעשה שימוש על ידי <ph name="PRODUCT_NAME" />. בנוסף, השדה מונע ממשתמשים לשנות את הגדרות שרת ה-proxy.
השדה <ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> הוא כתובת ה-URL לקובץ ‎.pac של שרת proxy.
השדה <ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> הוא כתובת URL של שרת proxy.
השדה <ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> הוא רשימה של מארחי שרת proxy שייעקפו על ידי <ph name="PRODUCT_NAME" />.
השדה <ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> הוצא משימוש והוחלף על ידי השדה ProxyMode. הוא מאפשר לך לציין את שרת ה-proxy שמשמש את <ph name="PRODUCT_NAME" />. בנוסף, השדה מונע ממשתמשים לשנות את הגדרות שרת ה-proxy.
אם השדה ProxyMode יקבל את הערך direct, אף פעם לא יהיה שימוש בשרת proxy והמערכת תתעלם מכל שאר השדות.
אם השדה ProxyMode יקבל את הערך system, שרת ה-proxy של המערכת יהיה בשימוש והמערכת תתעלם מכל שאר השדות.
אם השדה ProxyMode יקבל את הערך auto_detect, המערכת תתעלם מכל שאר השדות.
אם השדה ProxyMode יקבל את הערך fixed_server, המערכת תשתמש בשדות ProxyServer ו-ProxyBypassList.
אם השדה ProxyMode יקבל את הערך pac_script, המערכת תשתמש בשדות ProxyPacUrl ו-ProxyBypassList.</translation>
<translation id="5056708224511062314">מגדיל התצוגה מושבת</translation>
<translation id="5058573563327660283">בחירת האסטרטגיה שתשמש לפינוי מקום בדיסק במהלך ניקוי אוטומטי (הוצאה משימוש)</translation>
<translation id="5067143124345820993">רשימת היתרים של פרטי כניסת משתמש</translation>
<translation id="5075834892754086022">אם המדיניות מוגדרת, המערכת אוכפת את הגדרת האורך המינימלי של קודי
האימות. (האורך המינימלי של קודי האימות לא יכול להיות קטן מ-1. ערכים קטנים מ-1
נחשבים כ-1.)
אם המדיניות לא מוגדרת, המערכת אוכפת קודי אימות באורך מינימלי של 6
ספרות. זהו המינימום המומלץ.</translation>
<translation id="5076274878326940940">המדיניות הזו מאפשרת להשתמש בספק חיפוש שמוגדר כברירת מחדל.
אם המדיניות הזו מופעלת, מתבצע חיפוש ברירת מחדל כאשר המשתמש מקליד בסרגל הכתובות טקסט שהוא לא כתובת URL.