blob: 5b7e0ad4b86279bdd847e713fe71b7b88974fe60 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sk">
<translation id="1002439864875515590">Ak toto pravidlo nastavíte na prázdny reťazec alebo ho nenakonfigurujete, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nezobrazí počas prihlasovacieho procesu možnosť automatického dopĺňania.
Ak toto pravidlo nastavíte na reťazec predstavujúci názov domény, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazí používateľovi pri prihlásení možnosť automatického dopĺňania, ktorá mu umožní zadať iba svoje používateľské meno bez prípony s názvom domény. Používateľ bude môcť príponu s názvom domény prepísať.
Ak hodnota tohto pravidla nie je platná doména, pravidlo sa nepoužije.</translation>
<translation id="101438888985615157">Otočiť obrazovku o 180 stupňov</translation>
<translation id="1016912092715201525">Konfiguruje predvolené kontroly prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabráni používateľom ich zmeniť.
Ak toto nastavenie povolíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude vždy pri spustení kontrolovať, či je predvolený prehliadač, a ak to bude možné, automaticky sa zaregistruje.
Ak toto nastavenie zakážete, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude nikdy kontrolovať, či je predvolený prehliadač, a deaktivuje ovládacie prvky, pomocou ktorých by mohol používateľ túto možnosť nastaviť.
Ak toto nastavenie nenakonfigurujete, <ph name="PRODUCT_NAME" /> umožní používateľovi ovládať, či je predvolený prehliadač a či by sa mali používateľovi zobrazovať upozornenia, keď nie je.
Poznámka pre správcov systému <ph name="MS_WIN_NAME" />: Toto nastavenie je možné povoliť iba v počítačoch so systémom Windows 7. V prípade vyšších verzií systému Windows (Windows 8 a ďalej) musíte nasadiť súbor s pridruženiami predvolených aplikácií, ktorý vytvorí obslužný nástroj prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> pre protokoly <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> a <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (a voliteľne protokol <ph name="FTP_PROTOCOL" /> a formáty súborov, ako <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> a pod...). Ďalšie informácie nájdete na <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Správa možností napájania na prihlasovacej obrazovke</translation>
<translation id="1019101089073227242">Nastaviť adresár používateľských údajov</translation>
<translation id="1022361784792428773">ID rozšírení, ktorých inštalácia by mala byť používateľovi zakázaná (alebo hodnota * pre všetky)</translation>
<translation id="102492767056134033">Nastavuje na prihlasovacej obrazovke predvolený stav klávesnice na obrazovke</translation>
<translation id="1027000705181149370">Určuje, či sa súbory cookie na overenie totožnosti nastavené poskytovateľom identity SAML počas prihlásenia majú preniesť do profilu používateľa.
Ak overenie totožnosti používateľa počas prihlásenia prebehne prostredníctvom poskytovateľa identity SAML, súbory cookie nastavené poskytovateľom identity sa najskôr zapíšu do dočasného profilu. Tieto súbory cookie môžu byť prenesené do profilu používateľa a použiť sa v ďalšom procese overenia totožnosti.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, súbory cookie nastavené poskytovateľom identity sa prenesú do profilu používateľa vždy v priebehu overenia identity prostredníctvom poskytovateľa identity SAML počas prihlásenia.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False alebo nie je nakonfigurované, súbory cookie nastavené poskytovateľom identity sa prenesú do profilu používateľa iba počas prvého prihlásenia používateľa na zariadení.
Toto pravidlo má vplyv iba na používateľov, ktorých doména sa zhoduje s doménou registrácie zariadenia. Pre všetkých ostatných používateľov platí, že súbory cookie nastavené poskytovateľom identity sa prenesú do profilu používateľa iba počas prvého prihlásenia používateľa na zariadení.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Pri odhlásení používateľa vynútiť reštartovanie zariadenia</translation>
<translation id="1030120600562044329">Povolí nahlasovanie údajov týkajúcich sa používania a zlyhaní prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> Googlu a zabráni používateľom toto nastavenie zmeniť.
Ak toto nastavenie povolíte, údaje týkajúce sa používania a zlyhaní sa budú anonymne nahlasovať Googlu. Ak ho zakážete, tieto informácie sa nebudú odosielať Googlu. V oboch prípadoch nebudú môcť používatelia toto nastavenie zmeniť ani prepísať.
Ak toto pravidlo nenastavíte, použije sa nastavenie vybrané používateľom pri inštalácii alebo prvom spustení.
Toto pravidlo je k dispozícii iba v inštanciách systému Windows, ktoré sú zapojené do domény <ph name="MS_AD_NAME" />, alebo v inštanciách systému Windows 10 Pro alebo Enterprise, ktoré sú zaregistrované do správy zariadení.
(V prípade systému Chrome OS si pozrite pravidlo DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Toto pravidlo riadi, či bude funkcia zdieľania súborov v sieti pre <ph name="PRODUCT_NAME" /> používať na overenie totožnosti NTLM.
Keď toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, totožnosť zdieľaných súborov malých a stredných firiem sa bude v prípade potreby overovať pomocou NTLM.
Keď ho nastavíte na hodnotu false, overenie totožnosti zdieľaných súborov malých a stredných firiem pomocou NTLM bude zakázané.
Ak toto pravidlo nenastavíte, predvolená hodnota bude zakázaná pre používateľov spravovaných podnikmi a povolená pre používateľov, ktorí nie sú spravovaní.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Aktivovať odstraňovanie častí z webových adries pred odoslaním do skriptov PAC (pre adresy https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Nahlasovanie štatistík hardvéru, napríklad využitia CPU/RAM.
Ak je pravidlo nastavené na možnosť False, štatistiky nebudú hlásené.
Ak je nastavené na možnosť True alebo nie je nastavené, štatistiky budú hlásené.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Povoliť zastarané funkcie webovej platformy na obmedzený čas</translation>
<translation id="1047128214168693844">Nepovoliť žiadnym stránkam sledovať fyzickú polohu používateľov</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfiguruje jazyk, ktorý je vynútene nastavený na prihlasovacej obrazovke systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ak je toto pravidlo nastavené, prihlasovacia obrazovka sa vždy zobrazí v jazyku, ktorý je určený prvou hodnotou tohto pravidla (z dôvodu kompatibility s nasledujúcimi verziami je pravidlo definované ako zoznam). Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo je nastavené na prázdny zoznam, prihlasovacia obrazovka sa zobrazí v jazyku poslednej relácie používateľa. Ak je pravidlo nastavené na hodnotu, ktorá nie je platným jazykom, prihlasovacia obrazovka sa zobrazí v záložnom jazyku (aktuálne americká angličtina).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Toto pravidlo nemá žiadny vplyv, pokiaľ je pravidlo SamlInSessionPasswordChangeEnabled nastavené na hodnotu true.
Ak je dané pravidlo nastavené na hodnotu true a toto pravidlo je nastavené (napríklad) na hodnotu 14, znamená to, že používatelia SAML budú na vypršanie platnosti hesla s určitým dátumom upozornení 14 dní vopred.
Môžu to vyriešiť okamžite zmenou hesla v rámci relácie a jeho aktualizovaním pred vypršaním platnosti.
Tieto upozornenia sa však zobrazia iba vtedy, keď informácie o vypršaní platnosti hesla odošle do zariadenia poskytovateľ identity SAML počas prihlasovacieho postupu SAML.
Ak toto pravidlo nastavíte na nulu, používatelia nebudú upozornení vopred. Upozornenie sa im zobrazí až po vypršaní platnosti hesla.
Keď je toto pravidlo nastavené, používateľ ho nemôže zmeniť ani prepísať.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Povoliť pre zariadenie vzdialené overenie</translation>
<translation id="1062407476771304334">Nahradiť</translation>
<translation id="1079801999187584280">Zakázať použitie nástrojov pre vývojárov</translation>
<translation id="1087437665304381368">Toto pravidlo ovláda iba režim vývojára systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Ak chcete zabrániť prístupu k nastaveniu Androidu Pre vývojárov, musíte nastaviť pravidlo <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Ak je toto nastavenie povolené, hostiteľ vzdialenej pomoci sa bude spúšťať v procesoch s povoleniami <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Umožní tak vzdialeným používateľom interagovať s privilegovanými oknami na pracovnej ploche miestneho používateľa.
Ak je toto nastavenie zakázané alebo nie je nakonfigurované, hostiteľ vzdialenej pomoci bude spustený v kontexte daného používateľa a vzdialení používatelia nemôžu interagovať s privilegovanými oknami na pracovnej ploche.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Predvolený poskytovateľ vyhľadávania</translation>
<translation id="1099282607296956954">Povolenie izolácie všetkých webov</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Toto pravidlo umožňuje určiť zoznam zdrojov (webových adries) alebo vzorov názvov hostiteľa (napríklad *.example.com), pre ktoré nebudú platiť bezpečnostné obmedzenia nezabezpečených zdrojov.
Cieľom je povoliť organizáciám nastaviť zoznam povolených zdrojov pre staré aplikácie, ktoré nemôžu nasadiť TLS, alebo nastaviť pracovný server pre interný vývoj webu, aby ich vývojári mohli testovať funkcie vyžadujúce zabezpečené kontexty bez nutnosti nasadenia protokolu TLS na pracovnom serveri. Týmto pravidlom tiež zabránite, aby sa určitý zdroj označil vo všeobecnom poli ako nezabezpečený.
Nastavenie zoznamu webových adries v rámci tohto pravidla má rovnaký účinok ako nastavenie príznaku príkazového riadka --unsafely-treat-insecure-origin-as-secure do zoznamu rovnakých webových adries oddelených čiarkou. Ak toto pravidlo nastavíte, prepíše príznak príkazového riadka.
Toto pravidlo prepíše parameter UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, ak ho používate.
Ďalšie informácie o zabezpečených kontextoch nájdete na adrese https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Špecifikuje životnosť (v hodinách) vyrovnávacej pamäte objektu skupinovej politiky (Group Policy Object – GPO). Namiesto opätovného sťahovania objektov GPO pri každom načítavaní pravidiel môže systém znova použiť objekty GPO z vyrovnávacej pamäte, pokiaľ sa nezmenila ich verzia. Toto pravidlo určuje maximálne obdobie, počas ktorého sa dajú objekty GPO znova použiť pred ich opätovným stiahnutím. Reštartovaním a odhlásením sa vyrovnávacia pamäť vymaže.
Ak pravidlo ponecháte nenastavené, objekty GPO vo vyrovnávacej pamäti sa môžu znova použiť počas obdobia maximálne 25 hodín.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu 0, ukladanie objektov GPO do vyrovnávacej pamäte je vypnuté. Upozorňujeme, že sa tým zvyšuje zaťaženie
servera, pretože objekty GPO sa znova sťahujú pri každom načítaní pravidiel, a to dokonca aj vtedy, ak sa nezmenili.</translation>
<translation id="1117462881884985156"><ph name="PRODUCT_NAME" /> pri hostiteľoch v tomto zozname obíde všetky proxy servery.
Toto pravidlo sa použije iba v prípade, že ste v pravidle „Zvoľte spôsob konfigurácie nastavení proxy servera“ vybrali ručné nastavenie a ak bolo zadané pravidlo <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Ak ste vybrali iný režim nastavenia pravidiel proxy servera, toto pravidlo by ste nastavovať nemali.
Podrobnejšie príklady nájdete na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Obslužné nástroje protokolov nastavené prostredníctvom tohto pravidla sa nepoužívajú pri spracovávaní intencií Androidu.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Povoliť webom žiadať používateľa o prístup k pripojenému zariadeniu USB</translation>
<translation id="1128903365609589950">Umožňuje nakonfigurovať adresár, ktorý <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije na ukladanie súborov vo vyrovnávacej pamäti na disk.
Ak toto pravidlo nastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používať zadaný adresár bez ohľadu na to, či používateľ uviedol príznak „--disk-cache-dir“. Ak chcete zabrániť strate dát alebo iným neočakávaných chybám, nemali by ste v rámci tohto pravidla nastaviť hlavný adresár zväzku alebo adresár používaný na iné účely, pretože <ph name="PRODUCT_NAME" /> spravuje jeho obsah.
Zoznam premenných, ktoré sa dajú použiť, nájdete na adrese https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa predvolený adresár vyrovnávacej pamäte a používateľ ho bude môcť prepísať zadaním príznaku „--disk-cache-dir“ do príkazového riadka.</translation>
<translation id="113521240853905588">Konfiguruje jazyky, ktoré môže <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> používať ako preferované.
Ak je toto pravidlo nastavené, používateľ môže do zoznamu preferovaných jazykov pridať iba jeden z jazykov uvedených v tomto pravidle. Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo je nastavené na prázdny zoznam, používateľ môže ako preferované nastaviť ľubovoľné jazyky. Ak je toto pravidlo nastavené na zoznam s neplatnými hodnotami, všetky neplatné hodnoty sa budú ignorovať. Ak používateľ v minulosti pridal do zoznamu preferovaných jazykov niektoré jazyky, ktoré toto pravidlo nepovoľuje, budú odstránené. Ak používateľ v minulosti nakonfiguroval, aby sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazoval v jednom z jazykov, ktoré toto pravidlo nepovoľuje, zobrazovaný jazyk sa pri najbližšom prihlásení používateľa prepne na povolený jazyk používateľského rozhrania. V opačnom prípade sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prepne na prvú platnú hodnotu špecifikovanú týmto pravidlom alebo na záložné miestne nastavenie (aktuálne en-US), ak pravidlo obsahuje iba neplatné záznamy.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Umožňuje konfigurovať, ktoré rozloženia klávesnice sú povolené pre relácie používateľa systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ak toto pravidlo nastavíte, používateľ môže vybrať iba jednu z metód vstupu určených týmto pravidlom. Ak ho nenastavíte alebo nastavíte na prázdny zoznam, používateľ môže vybrať všetky podporované metódy vstupu. Ak toto pravidlo nepovoľuje aktuálnu metódu vstupu, metóda vstupu sa prepne na rozloženie hardvérovej klávesnice (ak je povolená) alebo prvý platný záznam v tomto zozname. Všetky neplatné alebo nepodporované metódy vstupu v tomto zozname budú ignorované.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Toto pravidlo je aktívne iba v režime určenom pre predaj.
Určuje čas, ktorý musí uplynúť pred zobrazením šetriča obrazovky na prihlasovacej obrazovke v režime určenom pre predaj.
Hodnota pre toto pravidlo by mala byť zadaná v milisekundách.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Toto pravidlo ovláda parametre príkazového riadka pre Chrome z prehliadača Internet Explorer.
Ak nie je nainštalovaný doplnok Podpora staršieho prehliadača pre Internet Explorer, toto pravidlo nemá žiadny účinok.
Keď toto pravidlo nenastavíte, Internet Explorer postúpi webovú adresu Chromu iba ako parameter príkazového riadka.
Keď toto pravidlo nastavíte na zoznam reťazcov, reťazce sa spoja medzerami a budú postúpené Chromu ako parametre príkazového riadka.
Ak určitý prvok obsahuje zástupný znak ${url}, nahradí sa webovou adresou stránky, ktorá sa má otvoriť.
Ak zástupný znak ${url} neobsahuje žiadny prvok, webová adresa sa pripojí na koniec príkazového riadka.
Premenné prostredia sa rozbalia. V systéme Windows sa reťazec %ABC% nahradí hodnotou premennej prostredia ABC.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Povoliť obrázky na týchto webových stránkach</translation>
<translation id="1152117524387175066">Nahlásenie stavu prepínača režimu pre vývojárov pri spustení zariadenia.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, stav prepínača režimu pre vývojárov sa nebude nahlasovať.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Povoliť protokol QUIC</translation>
<translation id="1160939557934457296">Zakázať pokračovanie zo stránky s upozornením Bezpečného prehliadania</translation>
<translation id="1189817621108632689">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich weby, ktoré nemôžu zobrazovať obrázky.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webov globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultImagesSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.
Upozorňujeme, že toto pravidlo bolo v minulosti v Androide chybne povolené, ale táto funkcia nebola nikdy úplne podporovaná.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Ak je toto nastavenie povolené, v oblasti oznámení sa počas aktívnej relácie zobrazuje veľké červené tlačidlo odhlásenia (pokiaľ nie je obrazovka uzamknutá).
Ak je toto nastavenie zakázané alebo nie je nastavené, v oblasti oznámení sa nezobrazuje žiadne veľké červené tlačidlo odhlásenia.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Aplikácie pre Android nemôžete donútiť používať proxy server. Tieto aplikácie však majú k dispozícii podskupinu nastavení proxy servera, ktoré môžu dobrovoľne využiť. Ďalšie informácie nájdete v informáciách o pravidle <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Ako často sa odosielajú informácie o stave zaradenia (v milisekundách).
Ak toto pravidlo nie je nastavené, použije sa predvolená frekvencia 3 hodiny. Minimálna
povolená frekvencia je 60 sekúnd.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Povolené podnikové tlačiarne</translation>
<translation id="1216919699175573511">Povoliť podporu technológie Signed HTTP Exchange (SXG)</translation>
<translation id="1219695476179627719">Určuje, či má byť zariadenie vrátené na verziu nastavenú pravidlom <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" />, ak už používa novšiu verziu.
Predvolene je pravidlo zakázané (hodnota RollbackDisabled).</translation>
<translation id="1221359380862872747">Po prihlásení v režime ukážky načítať zadané webové adresy</translation>
<translation id="1223789468190631420">Stav povolenia Bezpečného prehliadania pre dôveryhodné zdroje</translation>
<translation id="122899932962115297">Zoznam povolených položiek umožňujúci ovládať, ktoré režimy rýchleho odomknutia môže používateľ nakonfigurovať a používať na odomykanie uzamknutej obrazovky.
Táto hodnota je zoznam reťazcov. Platné vstupy sú „all“, „PIN“ a „FINGERPRINT“. Ak do zoznamu pridáte možnosť „all“, používateľ bude mať k dispozícii všetky režimy rýchleho odomknutia vrátane tých, ktoré budú implementované v budúcnosti. Inak budú k dispozícii iba tie režimy rýchleho odomknutia, ktoré sú uvedené v zozname.
Ak chcete napríklad povoliť všetky režimy rýchleho odomknutia, použite možnosť ["all"]. Ak chcete povoliť iba odomknutie pomocou kódu PIN, použite ["PIN"]. Ak chcete povoliť kód PIN aj odtlačok prsta, použite ["PIN", "FINGERPRINT"]. Ak chcete všetky režimy rýchleho odomknutia zakázať, použite [].
Pre spravované zariadenia nie sú predvolene k dispozícii žiadne režimy rýchleho odomknutia.</translation>
<translation id="123081309365616809">Povolenie prenášania obsahu do zariadenia</translation>
<translation id="1231349879329465225">Umožňuje povoliť alebo zakázať rýchly prechod.
Platí pre všetkých používateľov a rozhrania v zariadení.
Ak chcete používať rýchly prechod, musíte povoliť toto nastavenie aj vlastnosť ONC konkrétnej siete.
Rýchly prechod je po nastavení povolený dovtedy, kým pravidlo nezmeníte a nezakážete ho.
Ak pravidlo nenastavíte alebo ho nastavíte na hodnotu false, rýchly prechod sa nebude používať.
Ak ho nastavíte na hodnotu true, rýchly prechod sa použije, keď ho bezdrôtový prístupový bod podporuje.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Ovládať filtrovanie obsahu pre dospelých SafeSites</translation>
<translation id="1257550411839719984">Nastaviť predvolený adresár na sťahovanie</translation>
<translation id="1265053460044691532">Stanovte časový limit prihlásenia v režime offline pre používateľa, ktorého totožnosť bola overená prostredníctvom štandardu SAML</translation>
<translation id="1290634681382861275">Umožňuje ovládať rôzne nastavenia vrátane rozhraní USB a Bluetooth, obnovovania pravidiel, režimu vývojára a pod.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Upozornenie: Po verzii 52 (približne v septembri 2016) bude šifrovací algoritmus RC4 z prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> úplne odstránený a toto pravidlo prestane fungovať.
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo je nastavené na hodnotu False, v protokole TLS nebudú povolené šifrovacie súpravy RC4. Nastavením tohto pravidla na hodnotu True je možné zaistiť kompatibilitu so zastaraným serverom. Ide o krátkodobé riešenie, takže konfigurácia príslušného servera by mala byť upravená.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Použiť skript servera proxy vo formáte PAC</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID rozšírení/aplikácií a webové adresy aktualizácií, ktoré sa majú nainštalovať na pozadí</translation>
<translation id="1307454923744766368">Zdroje alebo vzory názvov hostiteľa, v prípade ktorých by sa nemali uplatniť obmedzenia nezabezpečených zdrojov</translation>
<translation id="1312799700549720683">Umožňuje ovládať nastavenia obrazovky.</translation>
<translation id="131353325527891113">Zobraziť používateľské mená na prihlasovacej obrazovke</translation>
<translation id="1327466551276625742">Povolenie výzvy na konfiguráciu siete v režime offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">Zobraziť klávesnicu na obrazovke</translation>
<translation id="13356285923490863">Názov pravidla</translation>
<translation id="1347198119056266798">Podpora tohto pravidla bola ukončená, použite namiesto neho <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /><ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />. Ak nastavíte pravidlo <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> alebo <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" /> (ktorého podpora bola ukončená), toto pravidlo bude ignorované.
Umožňuje vynútiť zadávanie dopytov vo Vyhľadávaní Google na webe iba v rámci Bezpečného vyhľadávania (nastaveného na možnosť Aktívne) a zabrániť používateľom toto nastavenie meniť. Tiež vynucuje stredný obmedzený režim v službe YouTube.
Ak toto nastavenie povolíte, Bezpečné vyhľadávanie vo Vyhľadávaní Google a stredný obmedzený režim v službe YouTube budú vždy aktívne.
Ak toto nastavenie zakážete alebo nezadáte žiadnu hodnotu, Bezpečné vyhľadávanie vo Vyhľadávaní Google a obmedzený režim v službe YouTube nebudú presadzované.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Toto pravidlo umožňuje združenie pripojení HTTP/2 pri použití certifikátov klienta. K združeniu dôjde vtedy, keď názvy hostiteľa potenciálneho nového pripojenia aj existujúceho pripojenia zodpovedajú minimálne jednému vzoru opísanému v tomto pravidle. Toto pravidlo je zoznam hostiteľov používajúci formát filtra URLBlacklist: „example.com“ sa zhoduje s doménou „example.com“ a všetkými subdoménami (napr. „sub.example.com“), zatiaľ čo „.example.net“ sa presne zhoduje s doménou „example.net“.
Žiadosti o združenie odosielané rôznym hostiteľom prostredníctvom pripojení používajúcich certifikáty klienta, môžu spôsobiť problémy so zabezpečením a ochranou súkromia, pretože ambientná autorita bude uplatnená v prípade všetkých žiadostí, aj keď to používateľ výslovne nepovolil. Toto pravidlo je dočasné a z budúceho vydania bude odstránené. Pozrite si informácie na adrese https://crbug.com/855690.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa predvolené správanie, ktoré spočíva v zakázaní združenia pripojení HTTP/2, ktoré používajú certifikáty klienta.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Maximum:</translation>
<translation id="1354452738176731363">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, nebude počas prihlásenia používateľa k dispozícii zvukový výstup v zariadení.
Toto pravidlo ovplyvňuje všetky typy zvukových výstupov, nielen vstavané reproduktory. Pravidlo zablokuje aj zvukové funkcie dostupnosti. Ak používateľ potrebuje čítačku obrazovky, toto pravidlo nepovoľujte.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu true alebo nie je nakonfigurované, môžu používatelia v zariadení používať všetky podporované typy zvukových výstupov.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť True alebo nie je nakonfigurované, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí prihlasovanie hostí. Prihlásenia hostí sú profily prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />, v ktorých sú všetky okná v režime inkognito.
Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť False, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> nepovolí spustenie profilov hostí.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Povoľte dopyty na serveri Quirks pre hardvérové profily</translation>
<translation id="1363612796557848469">Toto pravidlo povoľuje Asistentovi Google prístup ku kontextu obrazovky a odosielať tieto informácie na server.
Ak toto pravidlo povolíte, Asistent Google bude mať prístup ku kontextu obrazovky.
Ak toto pravidlo zakážete, Asistent Google nebude mať prístup ku kontextu obrazovky.
Ak pravidlo nenastavíte, používatelia si budú môcť vybrať, či Asistent Google bude mať prístup ku kontextu obrazovky.</translation>
<translation id="1376119291123231789">Povoliť rozšírený režim nabíjania batérie</translation>
<translation id="1383493480903114193">Toto pravidlo vynúti spustenie kódu siete v procese prehliadača.
Predvolene je zakázané. Ak ho povolíte, po presunutí procesu siete do karantény nebudú používatelia chránení proti bezpečnostným problémom.
Cieľom tohto pravidla je poskytnúť podnikom možnosť migrovať na softvér tretej strany, ktorý nie je závislý od prepojení s rozhraniami API siete. V prípade opráv protokolov LSP a rozhraní Win32 API odporúčame použiť proxy servery.
Ak toto pravidlo nenastavíte, kód siete môže byť spustený mimo procesu prehliadača. Závisí to od testov funkcií v rámci experimentu NetworkService.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Referenčná stránka: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Povoliť používateľom spravovať nainštalované certifikáty.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Povolené podnikové tlačiarne zariadenia</translation>
<translation id="1397855852561539316">Webová adresa návrhu predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="1404043648050567997">Keď používatelia prejdú na weby, ktoré sú nahlásené ako potenciálne škodlivé, služba Bezpečné prehliadanie zobrazí stránku s upozornením. Povolením tohto nastavenia zabránite používateľom pokračovať zo stránky s upozornením na škodlivý web.
Toto pravidlo zabráni používateľom pokračovať iba v prípade upozornení Bezpečného prehliadania (napr. malvéru alebo phishingu), ale nie pri problémoch súvisiacich s certifikátom SSL, ako sú napríklad neplatné certifikáty.
Ak je toto nastavenie zakázané alebo ak nie je nakonfigurované, používatelia môžu pokračovať na nahlásené stránky aj po zobrazení upozornenia.
Ďalšie informácie o Bezpečnom prehliadaní nájdete na https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Nahlasovať informácie o používaní aplikácií pre Linux</translation>
<translation id="142346659686073702">Povoliť používať funkciu Crostini používateľom, ktorí nie sú partneri</translation>
<translation id="1426410128494586442">Áno</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adresa alebo webová adresa servera proxy</translation>
<translation id="1431272318313028342">Povolí v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkciu Bezpečné prehliadanie a zabráni používateľom toto nastavenie zmeniť.
Ak toto nastavenie povolíte, Bezpečné prehliadanie bude stále aktívne.
Ak toto nastavenie zakážete, Bezpečné prehliadanie zostane neaktívne.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, používatelia nebudú môcť v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> zmeniť ani prepísať nastavenie Povoliť ochranu pred phishingom a malvérom.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, povolí sa, no používateľ to bude môcť zmeniť.
Ďalšie informácie o Bezpečnom prehliadaní nájdete na https://developers.google.com/safe-browsing.
Toto pravidlo je k dispozícii iba v inštanciách systému Windows, ktoré sú zapojené do domény <ph name="MS_AD_NAME" />, alebo v inštanciách systému Windows 10 Pro alebo Enterprise, ktoré sú zaregistrované do správy zariadení.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Určuje zoznam aplikácií, ktoré sa nainštalujú potichu na prihlasovacej obrazovke bez zásahu používateľa a ktoré sa nedajú odinštalovať.
Všetky povolenia požadované aplikáciami sa udelia implicitne bez zásahu používateľa, a to vrátane všetkých dodatočných povolení požadovaných budúcimi verziami aplikácie.
Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany súkromia sa pomocou tohto pravidla nedajú inštalovať rozšírenia. Do zariadení so stabilnou verziou sa navyše nainštalujú iba aplikácie uvedené v zozname povolených, ktorý je integrovaný do prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />. Položky, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, budú ignorované.
Ak bude zo zoznamu odstránená aplikácia, ktorá bola predtým nainštalovaná pravidlom, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ju automaticky odinštaluje.
Každá položka v zozname pravidla predstavuje reťazec, ktorý obsahuje identifikátor rozšírenia a webovú adresu aktualizácie oddelené bodkočiarkou (<ph name="SEMICOLON" />). Identifikátor rozšírenia je reťazec s 32 znakmi a nájdete ho napríklad tu: <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> (v režime pre vývojárov). Webová adresa aktualizácie by mala odkazovať na dokument XML s manifestom aktualizácií, ktorého popis nájdete na <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Upozorňujeme, že webová adresa aktualizácie nastavená v tom pravidle sa používa iba na prvotnú inštaláciu; nasledujúce aktualizácie rozšírenia využívajú webovú adresu aktualizácie uvedenú v manifeste rozšírenia.
Napríklad pravidlo <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> nainštaluje aplikáciu <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> zo štandardnej webovej adresy aktualizácie Internetového obchodu Chrome. Ďalšie informácie o hostení rozšírení nájdete na: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Konfigurácia siete na úrovni zariadenia</translation>
<translation id="1438739959477268107">Predvolené nastavenie generovania kľúčov</translation>
<translation id="1454846751303307294">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, ktoré nemôžu spúšťať kód JavaScript.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultJavaScriptSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (klienty <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Podpora tohto pravidla bola ukončená. Na ovládanie dostupnosti doplnku Flash použite <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> a pomocou <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> ovládajte, či sa majú súbory PDF otvárať v integrovanom zobrazovači PDF.
Umožňuje určiť zoznam doplnkov, ktoré budú v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> zakázané a tiež zabrániť používateľom toto nastavenie meniť.
Zástupné znaky „*“ a „?“ môžete použiť na zobrazenie sekvencií ľubovoľných znakov. Hviezdička (*) slúži ako zástupný znak pre ľubovoľný počet znakov, zatiaľ čo otáznik (?) špecifikuje jeden voliteľný znak (môže teda zastupovať jeden ľubovoľný znak alebo žiadny znak). Znak zrušenia významu je „\“, takže ak chcete zadať samotné znaky „*“ a „?“ alebo „\“, stačí pred ne umiestniť znak „\“.
Ak toto nastavenie povolíte, špecifikovaný zoznam doplnkov sa v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> nikdy nepoužije. Doplnky sú na adrese „about:plugins“ označené ako aktívne a používatelia ich nemôžu povoliť.
Upozorňujeme, že toto pravidlo môžu prepísať pravidlá EnabledPlugins a DisabledPluginsExceptions.
Ak toto nastavenie nenakonfigurujete, používatelia môžu využívať akýkoľvek doplnok nainštalovaný v systéme okrem doplnkov, ktoré sú pevne naprogramované, nekompatibilné, zastarané alebo nebezpečné.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Určuje správ používateľa v multiprofilovej relácii na zariadeniach so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu MultiProfileUserBehaviorUnrestricted, používateľ môže byť v multiprofilovej relácii buď primárnym, alebo sekundárnym používateľom.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary, používateľ môže byť v multiprofilovej relácii iba primárnym používateľom.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu MultiProfileUserBehaviorNotAllowed, používateľ nemôže byť súčasťou multiprofilovej relácie.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak sa nastavenie zmení v momente, kedy je k multiprofilovej relácii prihlásený nejaký používateľ, budú skontrolované príslušné nastavenia všetkých používateľov v relácii. Ak niektorý používateľ už nebude mať právo zúčastniť sa relácie, relácia bude ukončená.
Ak pravidlo nenastavíte, použije sa predvolená hodnota MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary pre používateľov spravovaných podnikom a hodnota MultiProfileUserBehaviorUnrestricted pre nespravovaných používateľov.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Kliknutím prehrať</translation>
<translation id="1468307069016535757">Nastaví predvolený stav režimu vysokého kontrastu (funkcia na uľahčenie prístupu) na prihlasovacej obrazovke.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true, pri zobrazení prihlasovacej obrazovky sa povolí režim vysokého kontrastu.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, pri zobrazení prihlasovacej obrazovky sa režim vysokého kontrastu zakáže.
Ak nastavíte toto pravidlo, používatelia ho budú môcť dočasne prepísať povolením alebo zakázaním režimu vysokého kontrastu. Voľba používateľa však nie je trvalá a predvolené nastavenie sa obnoví zakaždým, keď sa znova zobrazí prihlasovacia obrazovka alebo používateľ bude na prihlasovacej obrazovke nečinný po dobu jednej minúty.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, bude režim vysokého kontrastu pri prvom zobrazení prihlasovacej obrazovky zakázaný. Používatelia budú môcť režim vysokého kontrastu kedykoľvek povoliť alebo zakázať a jeho stav na prihlasovacej obrazovke sa zachová aj po zmene používateľov.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, bude povolený a
predvolene zapnutý režim zjednotenej plochy, ktorý umožňuje aplikáciám rozšíriť obsah na viacero obrazoviek.
Používateľ môže vypnúť režim zjednotenej plochy pre jednotlivé obrazovky tak, že zruší začiarknutie
danej obrazovky v nastaveniach zobrazenia.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false alebo ho nenastavíte, režim zjednotenej obrazovky
bude vypnutý. V tomto prípade ho používateľ nemôže zapnúť.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Zakázať funkciu TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">Povoliť blokovanie vkladania softvérom tretej strany</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Konfiguruje, ktorá adresa MAC (media access control – ovládanie prístupu k médiám) sa použije, keď bude k zariadeniu pripojený dok.
Keď je k niektorým modelom zariadení pripojený dok, na identifikáciu zariadenia v ethernete sa predvolene použije určená adresa MAC doku zariadenia. Toto pravidlo umožňuje správcom zmeniť zdroj adresy MAC, keď je zariadenie pripojené k doku.
Ak vyberiete hodnotu DeviceDockMacAddress alebo pravidlo nenastavíte, použije sa určená adresa MAC doku zariadenia.
Ak vyberiete hodnotu DeviceNicMacAddress, použije sa adresa MAC zariadenia typu NIC (network interface controller – ovládač rozhrania siete).
Ak vyberiete hodnotu DockNicMacAddress, použije sa adresa MAC doku typu NIC.
Používateľ nemôže toto nastavenie zmeniť.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa pripojí k zariadeniam Cast na všetkých adresách IP, nie iba na súkromných adresách RFC1918/RFC4193.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa pripojí k zariadeniam Cast iba na súkromných adresách RFC1918/RFC4193.
Ak toto pravidlo nenastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa pripojí k zariadeniam Cast iba na súkromných adresách RFC1918/RFC4193, pokiaľ nie je povolená funkcia CastAllowAllIPs.
Ak je pravidlo EnableMediaRouter nastavené na hodnotu false, nebude mať hodnota tohto pravidla žiadny účinok.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Toto pravidlo sa prestalo používať v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> verzie 29.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Povoliť <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Povoliť webom sledovať fyzickú polohu používateľa</translation>
<translation id="1523774894176285446">Spúšťanie alternatívneho prehliadača na nakonfigurovaných weboch</translation>
<translation id="152657506688053119">Zoznam alternatívnych webových adries pre predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="1530812829012954197">Vždy vykresliť nasledujúce vzory webových adries v hostiteľskom prehliadači</translation>
<translation id="1541170838458414064">Obmedziť veľkosť tlačenej strany</translation>
<translation id="1553684822621013552">Keď je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, bude pre používateľa povolená funkcia ARC (táto možnosť podlieha ďalším kontrolám nastavení pravidiel – ak je v aktuálnej relácii používateľa povolený buď režim dočasných profilov, alebo viacnásobné prihlásenie, funkcia ARC nebude dostupná).
Ak je toto nastavenie zakázané alebo nie je nakonfigurované, nebudú môcť podnikoví používatelia používať funkciu ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Toto pravidlo ovláda, či sa majú nahlasovať údaje o rozšíreniach a doplnkoch.
Keď ho nenastavíte alebo nastavíte na hodnotu true, údaje o rozšíreniach a doplnkoch sa zhromažďujú.
Keď ho nastavíte na hodnotu false, údaje o rozšíreniach a doplnkoch sa nezhromažďujú.
Toto pravidlo je účinné iba vtedy, keď povolíte aj rozšírenie <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> a zariadenie zaregistrujete prostredníctvom tokenu <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Ovláda, či sú povolené funkcie Kerberos. Kerberos je overovací protokol, pomocou ktorého môžete overiť webové aplikácie a zdieľané úložiská.
Ak toto pravidlo povolíte, funkcie Kerberos budú povolené. Účty Kerberos môžete pridať prostredníctvom pravidla Konfigurovať účty Kerberos alebo nastavení účtov Kerberos na stránke s nastaveniami ľudí.
Ak toto nastavenie zakážete alebo nenakonfigurujete, nastavenia účtov Kerberos budú zakázané. Nebudete môcť pridať účty Kerberos ani použiť overenie Kerberos. Všetky existujúce účty Kerberos sa odstránia, rovnako ako všetky uložené heslá.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Prepísania pravidiel pre zostavy ladenia používané hostiteľom vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F a rozšírenia na individuálne preverovanie</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Keď toto pravidlo nastavíte na hodnotu False, zariadenie nebude môcť spustiť obnovenie Powerwash.
Keď ho nastavíte na hodnotu True, zariadenie bude môcť spustiť obnovenie Powerwash.
Ak ho ponecháte nenastavené, predvolene bude nastavená hodnota False. Zariadenie teda nebude môcť spustiť obnovenie Powerwash.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Podpora tohto nastavenia bola ukončená, použite namiesto neho SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Povolenie alebo zakázanie parametra SafeBrowsingExtendedReportingEnabled je rovnaké ako nastavenie parametra SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed na hodnotu False.
Nastavením tohto pravidla na možnosť False zabránite používateľom odosielať určité informácie o systéme a obsah stránok na servery Googlu. Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť True alebo ak ho ponecháte nenastavené, používatelia budú môcť odosielať určité informácie o systéme a obsah stránok do funkcie Bezpečné prehliadanie, ktorá pomáha zisťovať nebezpečné aplikácie a weby.
Ďalšie informácie o Bezpečnom prehliadaní nájdete na adrese https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Používať v predvolenom nastavení doplnok <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1599424828227887013">Povolenie izolácie webov pre konkrétne zdroje v zariadeniach s Androidom</translation>
<translation id="1608755754295374538">Webové adresy, ktorým bude udelený prístup k zariadeniam na zachytávanie zvuku bez zobrazenia výzvy</translation>
<translation id="1615221548356595305">Povoliť združenie pripojení HTTP/2 pre týchto hostiteľov, aj keď sa používajú certifikáty klienta</translation>
<translation id="1615855314789673708">Poskytuje konfiguráciu diagnostického a telemetrického ovládača (DTC) wilco.
Toto pravidlo umožňuje poskytnúť konfiguráciu DTC wilco, ktorú je povolené použiť, keď je v zariadení k dispozícii DTC wilco a je pravidlom povolené. Veľkosť konfigurácie nesmie prekročiť 1 MB (1 000 000 bajtov) a musí byť zakódovaná vo formáte JSON. Za jej spracovanie zodpovedá wilco DTC. Na overenie integrity stiahnutého obsahu sa použije kryptografické hašovanie.
Konfigurácia sa stiahne a uloží do vyrovnávacej pamäte. Pri každej zmene webovej adresy alebo hašovania sa znova stiahne.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Povoliť odstránenie histórie prehliadača a sťahovania</translation>
<translation id="163200210584085447">Vzory v tomto zozname sa porovnajú s pôvodom zabezpečenia webovej adresy, ktorá odoslala žiadosť. Ak sa nájde zhoda, prístup k zariadeniam na zaznamenávanie videa sa udelí na prihlasovacích stránkach SAML. Ak sa zhoda nenájde, prístup bude automaticky odmietnutý. Vzory zástupných znakov nie sú povolené.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Povoliť doplnok <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> na týchto weboch</translation>
<translation id="1645793986494086629">Schéma:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Ak je toto pravidlo nastavené, ovláda typ lupy, ktorý je zapnutý. Ak nastavíte pravidlo na hodnotu Žiadne, lupa sa vypne.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak ho ponecháte nenastavené, lupa bude počiatočne vypnutá, ale používateľ ju bude môcť kedykoľvek zapnúť.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Nastaviť veľkosť vyrovnávacej pamäte disku v bajtoch</translation>
<translation id="166427968280387991">Server proxy</translation>
<translation id="1668836044817793277">Ovláda, či má byť povolené verejnej aplikácii, ktorá sa spúšťa automaticky s nulovým oneskorením, ovládať verziu systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Toto pravidlo ovláda, či má byť povolené verejnej aplikácii, ktorá sa spúšťa automaticky s nulovým oneskorením, ovládať verziu systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> deklarovaním hodnoty required_platform_version v jej manifeste a jej používaním ako predpony cieľovej verzie automatickej aktualizácie.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, hodnota kľúča manifestu required_platform_version verejnej aplikácie, ktorá sa spúšťa automaticky s nulovým oneskorením, sa použije ako predpona cieľovej verzie automatickej aktualizácie.
Ak toto pravidlo nie je nakonfigurované alebo je nastavené na hodnotu False, kľúč manifestu required_platform_version sa bude ignorovať a automatická aktualizácia prebehne ako zvyčajne.
Upozornenie: Neodporúča sa delegovať ovládanie verzie systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verejnej aplikácii, pretože môže zariadeniu zabrániť získavať aktualizácie softvéru a kritické opravy chýb zabezpečenia. Delegovanie ovládania verzie systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> môže používateľov vystaviť riziku.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Podporované na:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Povoliť zariadeniu vyžiadať obnovenie Powerwash</translation>
<translation id="1704516734140344991">Umožňuje konfigurovať dostupnosť a správanie funkcií aktualizácie firmvéru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Jednotlivé nastavenia môžete určiť vo vlastnostiach JSON:
Ak pravidlo <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" /> nastavíte na hodnotu <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, používatelia budú môcť spustiť funkciu Powerwash na inštaláciu aktualizácie firmvéru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Ak pravidlo <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" /> nastavíte na hodnotu <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />, používatelia budú môcť spustiť postup aktualizácie firmvéru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />, ktorý uchová stav v celom zariadení (vrátane registrácie podniku), ale nezachová údaje používateľa. Tento postup aktualizácie je k dispozícii od verzie 68.
Pravidlo <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" /> ovláda, ako sa presadzujú automatické aktualizácie firmvéru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> v prípade nezabezpečeného firmvéru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />. Všetky postupy zachovávajú stav miestneho zariadenia.
Ak pravidlo nastavíte na hodnotu 1 alebo ho nenastavíte, aktualizácie firmvéru TPM sa nebudú presadzovať.
Ak pravidlo nastavíte na hodnotu 2 a používateľ potvrdí aktualizáciu, firmvér <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> sa aktualizuje po najbližšom reštartovaní.
Ak pravidlo nastavíte na hodnotu 3, firmvér <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> sa aktualizuje po najbližšom reštartovaní.
Ak pravidlo nastavíte na hodnotu 4, firmvér <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> sa aktualizuje po registrácii pred prihlásením používateľa.
Táto možnosť je k dispozícii od verzie 74.
Ak toto pravidlo nenastavíte, funkcie aktualizácie firmvéru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> nebudú k dispozícii.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Nastaviť obmedzenie pre načítanie počiatočnej hodnoty variácie</translation>
<translation id="1717817358640580294">Ak ho nenastavíte a Chrome Cleanup rozpozná nechcený softvér, môže Googlu nahlásiť metadáta o vyhľadávaní v súlade s pravidlami určenými parametrom SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup sa potom používateľa spýta, či chce vymazať nechcený softvér. Používateľ sa môže rozhodnúť zdieľať výsledky vymazania s Googlom, čím mu pomôže s rozpoznávaním nechcených softvérov v budúcnosti. Tieto výsledky obsahujú metadáta súboru, automaticky nainštalované rozšírenia a kľúče databázy tak, ako je uvedené v informáciách o ochrane súkromia v Chrome.
Ak ho zakážete a Chrome Cleanup rozpozná nechcený softvér, nebude Googlu nahlasovať metadáta vyhľadávania a pravidlá určené parametrom SafeBrowsingExtendedReportingEnabled budú prepísané. Chrome Cleanup sa používateľa spýta, či chce nechcený softvér vymazať. Výsledky vymazania sa nenahlásia Googlu a používateľ nebude mať k dispozícii možnosť ich nahlásiť.
Ak ho povolíte a Chrome Cleanup rozpozná nechcený softvér, môže Googlu nahlasovať metadáta o vyhľadávaní v súlade s pravidlami určenými parametrom SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup sa používateľa spýta, či chce nechcený softvér vymazať. Výsledky vymazania budú nahlásené Googlu a používateľ nebude mať k dispozícii možnosť tomu zabrániť.
Toto pravidlo je k dispozícii iba v inštanciách systému Windows, ktoré sú zapojené do domény <ph name="MS_AD_NAME" />, alebo v inštanciách systému Windows 10 Pro alebo Enterprise, ktoré sú zaregistrované do správy zariadení.</translation>
<translation id="172374442286684480">Povoliť všetkým webovým stránkam nastavovať miestne údaje</translation>
<translation id="1736269219679256369">Povoliť pokračovanie zo stránky s upozornením protokolu SSL</translation>
<translation id="1745780278307622857">Určte, či <ph name="PRODUCT_NAME" /> môže povoliť stiahnutie súboru bez kontroly Bezpečným prehliadaním, ak pochádza z dôveryhodného zdroja.
Keď je pravidlo nastavené na hodnotu False, súbory stiahnuté z dôveryhodného zdroja sa nebudú odosielať na analýzu Bezpečnému prehliadaniu.
Keď pravidlo nie je nastavené (alebo je nastavené na hodnotu True), stiahnuté súbory sa budú odosielať na analýzu Bezpečnému prehliadaniu, a to aj vtedy, ak pochádzajú z dôveryhodného zdroja.
Upozorňujeme, že tieto obmedzenia sa vzťahujú na sťahovanie spustené obsahom webových stránok aj možnosťou kontextovej ponuky „Stiahnuť odkaz…“. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na uloženie alebo stiahnutie aktuálne zobrazenej stránky ani na uloženie stránky ako PDF prostredníctvom možností tlače.
Toto pravidlo je k dispozícii iba v inštanciách systému Windows, ktoré sú zapojené do domény <ph name="MS_AD_NAME" />, alebo v inštanciách systému Windows 10 Pro alebo Enterprise, ktoré sú zaregistrované do správy zariadení.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Nastavuje Zmluvné podmienky, ktoré musí používateľ prijať pred začatím relácie prostredníctvom miestneho účtu v zariadení.
Ak je toto pravidlo nastavené, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prevezme pri začatí relácie prostredníctvom miestneho účtu v zariadení Zmluvné podmienky a zobrazí ich používateľovi.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, Zmluvné podmienky sa nezobrazia.
Toto pravidlo byť malo byť nastavené ako webová adresa, z ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> môže Zmluvné podmienky stiahnuť. Zmluvné podmienky musia byť uložené vo formáte čistého textu, zobrazované ako typ MIME „text/plain“. Nie sú povolené žiadne značky.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokovať všetky súbory na stiahnutie</translation>
<translation id="1767673020408652620">Povoliť odporúčania aplikácií v nulovom stave vyhľadávacieho poľa</translation>
<translation id="17719159826324007">
Keď toto pravidlo nastavíte na hodnotu ArcSession a je spustený Android, zariadenie sa po odhlásení používateľa reštartuje.
Keď ho nastavíte na hodnotu Vždy, zariadenie sa reštartuje po odhlásení každého používateľa.
Ak pravidlo nenastavíte, nebude platiť a po odhlásení používateľa sa zariadenie nereštartuje. To isté platí pri nastavení hodnoty Nikdy.
Toto pravidlo ovplyvní iba nepridružených používateľov.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">Toto pravidlo ovláda aj prístup k nastaveniu Androidu Pre vývojárov. Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu True, používatelia budú môcť pristupovať k nastaveniu Pre vývojárov. Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu False alebo ho ponecháte nenastavené, umožní to používateľom otvoriť nastavenie Pre vývojárov tým, že sedemkrát klepnú na číslo zostavy v aplikácii nastavení Androidu.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Predvolene zakázať tlač s kódom PIN</translation>
<translation id="1797233582739332495">Zobrazovať používateľovi opakovanú výzvu, že sa vyžaduje opätovné spustenie</translation>
<translation id="1798559516913615713">Životnosť vyrovnávacej pamäte GPO</translation>
<translation id="1803646570632580723">Zoznam pripnutých aplikácií, ktoré sa zobrazujú v spúšťači</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokovať súbory cookie na týchto webových stránkach</translation>
<translation id="1810261428246410396">Povoliť používanie dynamického tetheringu</translation>
<translation id="1817685358399181673">Toto pravidlo špecifikuje obrázok <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> používateľa. Toto pravidlo nastavíte špecifikovaním webovej adresy, na ktorej môže zariadenie stiahnuť daný obrázok a hash SHA-256, pomocou ktorého sa overí integrita stiahnutého súboru.
Toto pravidlo by ste mali špecifikovať ako reťazec vyjadrujúci webovú adresu a hash vo formáte JSON.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Použiť fixné servery proxy</translation>
<translation id="1831495419375964631">Toto pravidlo je webová adresa, ktorá smeruje na súbor XML v rovnakom formáte ako pravidlo <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> prehliadača Internet Explorer. Načíta pravidlá zo súboru XML bez ich zdieľania s prehliadačom Internet Explorer.
Keď toto pravidlo nenastavíte alebo ho nastavíte na neplatnú webovú adresu, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ho nepoužije ako zdroj pravidiel na prepínanie prehliadačov.
Keď toto pravidlo nastavíte na platnú webovú adresu, <ph name="PRODUCT_NAME" /> stiahne zoznam webov z tejto adresy a použije pravidlá, akoby boli nakonfigurované pravidlom <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
Ďalšie informácie o pravidle <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> prehliadača Internet Explorer: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Nahlasovať štatistiky hardvéru a identifikátory úložných zariadení.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false, štatistiky sa nebudú nahlasovať.
Ak ho nastavíte na hodnotu true alebo ho nenastavíte, štatistiky sa budú nahlasovať.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Frekvencia obnovenia pravidiel pre používateľov</translation>
<translation id="1844620919405873871">Nakonfiguruje pravidlá súvisiace s rýchlym odomknutím.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Nastavenia Kiosku</translation>
<translation id="1845429996559814839">Obmedziť režim tlače s kódom PIN</translation>
<translation id="1847960418907100918">Určuje parametre, ktoré sa použijú pri okamžitom vyhľadávaní pomocou metódy POST. Pozostáva z párov názov/hodnota oddelených čiarkami. Ak je hodnota parameter šablóny, napr. hodnota {searchTerms} v príklade vyššie, bude nahradená údajmi skutočných vyhľadávaných výrazov.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nie je nastavené, žiadosť o okamžité vyhľadávanie sa odošle pomocou metódy GET.
Toto pravidlo sa rešpektuje iba v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Povoliť automatické prehrávanie médií</translation>
<translation id="1857152770025485173">Toto pravidlo bráni používateľom načítať webové stránky zo zoznamu zakázaných webových adries. Zoznam zakázaných adries obsahuje vzory webových adries. Tie určujú, ktoré webové adresy budú zakázané.
Vzor webovej adresy musí byť formátovaný v súlade s pokynmi na https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Výnimky môžu byť definované v pravidle zoznamu povolených webových adries. Počet záznamov v týchto pravidlách je obmedzený na 1 000. Všetky ďalšie záznamy sa budú ignorovať.
Upozorňujeme, že sa neodporúča blokovať interné webové adresy „chrome://*“, pretože by to mohlo viesť k neočakávaným chybám.
Od verzie M73 môžete blokovať webové adresy „javascript://*“. Ovplyvňuje to však iba JavaScript zadaný do panela s adresou (alebo napríklad bookmarklety). Upozorňujeme, že toto pravidlo sa netýka webových adries v JavaScripte vložených v stránke ani dynamicky načítavaných údajov. Ak napríklad zablokujete „example.com/abc“, stránka „example.com“ bude stále môcť načítať stránku „example.com/abc“ prostredníctvom žiadosti XMLHTTPRequest.
Ak toto pravidlo nenastavíte, v prehliadači sa nezakáže žiadna webová adresa.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Upozornenie: Po verzii 52 (približne v septembri 2016) bude záložná verzia protokolu TLS odstránená z prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> a toto pravidlo prestane fungovať.
Ak sa nepodarí nadviazať pripojenie prostredníctvom protokolu TLS, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa ho pokúsi nadviazať pomocou nižšej verzie protokolu TLS, aby tak bolo možné obísť chyby v serveroch HTTPS. Toto nastavenie umožňuje nakonfigurovať verziu, pri ktorej sa tento záložný proces zastaví. Ak server verziu vyjedná správne (t. j. bez prerušenia pripojenia), toto nastavenie sa nepoužije. Napriek tomu však musí byť výsledné pripojenie v súlade s pravidlom SSLVersionMin.
Ak toto pravidlo nie je nakonfigurované alebo je nastavené na hodnotu „tls1.2“, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> tento záložný postup nevykoná. Upozorňujeme, že touto akciou sa neruší podpora pre staršie verzie protokolu TLS, ale iba to, či sa bude prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> obchádzať chybné servery, ktoré nedokážu správne vyjednávať verzie.
Ak musí byť zachovaná kompatibilita s chybným serverom, pravidlo môže byť nastavené na hodnotu „tls1“. Ide o krátkodobé riešenie a príslušný server by mal byť urýchlene opravený.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Povolí predpovedanie siete v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabráni používateľom toto nastavenie zmeniť.
Toto pravidlo ovláda spoločne s predbežným načítaním servera DNS aj predbežné pripojenie pomocou protokolu TCP a SSL a predbežné vykreslenie webových stránok.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudú môcť zmeniť.
Ak ho ponecháte nenastavené, predpovedanie siete bude aktívne, no používatelia budú môcť toto nastavenie zmeniť.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Kľúčové povolenia</translation>
<translation id="186719019195685253">Akcia, ktorá sa má vykonať po uplynutí určitého času nečinnosti počas prevádzky s napájaním</translation>
<translation id="187819629719252111">Umožňuje pristupovať k miestnym súborom v počítači tým, že prehliadaču <ph name="PRODUCT_NAME" /> umožní zobrazenie dialógových okien na výber súboru.
Ak toto nastavenie povolíte, používatelia budú môcť otvárať dialógové okná na výber súboru obvyklým spôsobom.
Ak toto nastavenie zakážete a používateľ vykoná akciu, po ktorej by sa mu v obvyklom prípade zobrazilo dialógové okno na výber súboru (napríklad import záložiek, nahrávanie súborov, ukladanie odkazov a pod.), zobrazí sa mu namiesto tohto dialógového okna správa a prehliadač sa zachová, ako keby používateľ v dialógovom okne na výber súboru klikol na možnosť Zrušiť.
Ak toto nastavenie nenastavíte, používatelia budú môcť otvárať dialógové okná na výber súboru obvyklým spôsobom.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Povoliť zobrazovanie propagačného obsahu na celú kartu</translation>
<translation id="1888871729456797026">Token na registráciu pravidiel používania cloudu v počítači</translation>
<translation id="1897365952389968758">Povoliť všetkým webom spúšťať JavaScript</translation>
<translation id="1906888171268104594">Určuje, či sa budú Googlu spätne nahlasovať metriky používania a diagnostické údaje vrátane správ o zlyhaní.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu True, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bude nahlasovať metriky používania a diagnostické údaje.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu False, nahlasovanie metrík a diagnostických údajov bude zakázané.
Ak pravidlo nie je nakonfigurované, nahlasovanie metrík a diagnostických údajov bude zakázané v nespravovaných zariadeniach a povolené v spravovaných zariadeniach.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Nastavuje zoznam podnikových prihlasovacích webových adries (iba schémy HTTP a HTTPS). Na týchto webových adresách sa bude zaznamenávať digitálny odtlačok hesla, ktorý sa použije na rozpoznanie opätovného použitia hesla.
Na to, aby <ph name="PRODUCT_NAME" /> správne zaznamenával digitálne odtlačky hesiel, musia prihlasovacie stránky dodržiavať pokyny uvedené na https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Ak toto nastavenie povolíte, služba ochrany hesla zaznamená digitálny odtlačok hesla na týchto webových adresách na účely rozpoznania opätovného použitia hesla.
Ak toto nastavenie zakážete alebo nenastavíte, služba ochrany hesla bude zaznamenávať iba digitálne odtlačky hesiel na https://accounts.google.com.
Toto pravidlo je k dispozícii iba v inštanciách systému Windows, ktoré sú zapojené do domény <ph name="MS_AD_NAME" />, alebo v inštanciách systému Windows 10 Pro alebo Enterprise, ktoré sú zaregistrované do správy zariadení.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Ak je toto pravidlo nastavené, hostiteľ použije certifikát klienta s daným názvom vydavateľa na overenie adresy RemoteAccessHostTokenValidationUrl. Ak chcete použiť ľubovoľný dostupný certifikát klienta, použite hviezdičku „*“.
Táto funkcia je momentálne zakázaná na strane servera.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Delegovať poverenia pomocou pravidla KDC.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Povoliť spravovanú reláciu v zariadení</translation>
<translation id="1929709556673267855">Umožňuje poskytnúť konfigurácie pre podnikové tlačiarne združené so zariadeniami.
Toto pravidlo umožňuje poskytnúť konfigurácie tlačiarní zariadeniam so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Formát je rovnaký ako slovník NativePrinters a obsahuje dodatočné pole pre hodnotu „id“ alebo „guid“ na tlačiareň, ktoré umožňuje pridanie na bielu listinu alebo zoznam zakázaných položiek.
Veľkosť súboru nesmie prekročiť 5 MB a súbor musí byť kódovaný vo formáte JSON. Odhaduje sa, že súbor obsahujúci približne 21 000 tlačiarní sa zašifruje ako súbor s veľkosťou 5 MB. Na overenie integrity stiahnutého obsahu sa použije kryptografická hodnota hash.
Súbor sa stiahne a uloží do vyrovnávacej pamäte. Obrázok sa znova stiahne, keď sa zmení webová adresa alebo hodnota hash.
Ak toto pravidlo nastavíte, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> stiahne súbor na konfiguráciu tlačiarní a sprístupní tlačiarne v súlade s pravidlami <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /><ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Toto pravidlo nemá vplyv na to, či používatelia môžu konfigurovať tlačiarne na jednotlivých zariadeniach. Je určené ako doplnok konfigurácie tlačiarní jednotlivými používateľmi.
Je doplnkom pravidla <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Ak ho nenastavíte, nebudú k dispozícii žiadne tlačiarne zariadení a ostatné pravidlá <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> budú ignorované.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Zoznam povolených odpojiteľných zariadení USB</translation>
<translation id="1933378685401357864">Obrázok tapety</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfigurácia správy napájania na prihlasovacej obrazovke systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Toto pravidlo umožňuje nakonfigurovať správanie systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> v prípadoch, keď je zobrazená prihlasovacia obrazovka a používateľ určitý čas nevykonáva žiadnu činnosť. Toto pravidlo riadi niekoľko nastavení. Ak chcete zobraziť ich individuálnu sémantiku a rozsahy hodnôt, prejdite na zodpovedajúce pravidlá, ktoré riadia správu napájania v rámci relácie. Jedinými výnimkami z týchto pravidiel sú:
* Akcie, ktoré budú vykonané pri nečinnosti alebo zavretí krytu, nemôžu ukončiť reláciu.
* Predvolenou akciou, ktorá bude vykonaná počas nečinnosti pri používaní napájacieho zdroja, je vypnutie.
Ak niektoré nastavenie nebude určené, použije sa predvolená hodnota.
Ak toto pravidlo nie je nastavené, použijú sa predvolené hodnoty pre všetky nastavenia.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Povolí v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkciu Automatické dopĺňanie, ktorá používateľom umožňuje automaticky dopĺňať informácie o adrese do webových formulárov na základe predtým uložených informácií.
Ak toto nastavenie deaktivujete, Automatické dopĺňanie nebude nikdy navrhovať ani vyplňovať informácie o adrese ani ukladať informácie o ďalších adresách, ktoré môže používateľ odoslať počas prehliadania webu.
Ak ho povolíte alebo preň nenastavíte žiadnu hodnotu, používateľ bude môcť ovládať funkciu Automatické dopĺňanie pre adresy v používateľskom rozhraní.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Povoliť zhromažďovanie denníkov udalostí WebRTC zo služieb Googlu</translation>
<translation id="1964634611280150550">Režim inkognito je zakázaný</translation>
<translation id="1964802606569741174">Toto pravidlo nemá žiaden vplyv na aplikáciu YouTube pre Android. Ak chcete v službe YouTube vynútiť Bezpečnostný režim, inštalácia aplikácie YouTube pre Android by mala byť zakázaná.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Prepíše pravidlá v zostavách ladenia používaných hostiteľom vzdialeného prístupu.
Táto hodnota sa analyzuje ako slovník JSON mapovania názvu pravidla na hodnotu pravidla.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Vždy spustí doplnky, ktoré vyžadujú autorizáciu (ukončená podpora)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Dátové časti automatických aktualizácií systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> je možné namiesto protokolu HTTPS stiahnuť prostredníctvom protokolu HTTP. To umožňuje sťahovanie protokolu HTTP transparentne ukladať do vyrovnávacej pamäte protokolu HTTP.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa bude pokúšať sťahovať dátové časti automatických aktualizácií prostredníctvom protokolu HTTP. Ak pravidlo nastavíte na hodnotu false alebo ho nenastavíte, na sťahovanie dátových častí automatických aktualizácií sa použije protokol HTTPS.</translation>
<translation id="199764499252435679">Povoliť aktualizácie komponentov v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1997994951395619441">Ak toto nastavenie povolíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> zobrazí panel so záložkami.
Ak toto nastavenie zakážete, používateľom sa panel so záložkami nikdy nezobrazí.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, používatelia ho v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak toto nastavenie ponecháte nenastavené, používateľ sa môže rozhodnúť, či chce túto funkciu použiť.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Správa možností napájania</translation>
<translation id="2014757022750736514">Umožňuje ovládať správanie prihlasovacej obrazovky, na ktorej sa používatelia prihlasujú do svojich účtov. Môžete nastaviť, kto sa môže prihlásiť, aký typ účtov je povolený, aké metódy overenia sa majú používať, ako aj všeobecnú dostupnosť, metódu vstupu a miestne nastavenia.</translation>
<translation id="201557587962247231">Frekvencia nahrávania hlásení stavu zariadenia</translation>
<translation id="2017301949684549118">Adresy webových aplikácií využijú tichú inštaláciu.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Ďalšie informácie o schéme a formátovaní nájdete na <ph name="REFERENCE_URL" />.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Určuje interval (v ms), v ktorom budú službe správy zariadenia odosielané žiadosti o informácie o pravidlách pre používateľov.
Nastavením tohto pravidla bude prepísaná predvolená hodnota 3 hodiny. Platné hodnoty pre toto pravidlo sa pohybujú v rozmedzí od 1800000 (30 minút) do 86400000 (1 deň). Hodnoty mimo daného rozsahu budú upravené na príslušnú medznú hodnotu. Ak platforma podporuje upozornenia na pravidlá, oneskorenie obnovenia bude nastavené na 24 hodín, pretože sa očakáva, že upozornenia na pravidlá vynútia automatické obnovenie po každej zmene pravidiel.
Ak toto pravidlo nenastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije predvolenú hodnotu – 3 hodiny.
Upozorňujeme, že ak platforma podporuje upozornenia na pravidlá, oneskorenie obnovenia bude nastavené na 24 hodín (všetky predvolené nastavenia a hodnota určená v tomto pravidle budú ignorované), pretože sa očakáva, že upozornenia na pravidlá vynútia automatické obnovenie po každej zmene pravidiel. Častejšie obnovenia sú preto zbytočné.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfigurovať požadovaný názov domény pre klientov vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="2030905906517501646">Kľúčové slovo predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="203096360153626918">Toto pravidlo nemá žiaden vplyv na aplikácie pre Android. Budú môcť prejsť do režimu celej obrazovky aj v prípade, že je toto pravidlo nastavené na hodnotu <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Zakázané podnikové tlačiarne</translation>
<translation id="2050629715135525072">Ovláda, či používateľ pripojený k hostiteľovi vzdialeného prístupu bude môcť prenášať súbory medzi klientom a hostiteľom. Neplatí to pre pripojenia vzdialenej pomoci, ktoré nepodporujú prenos súborov.
Ak toto nastavenie deaktivujete, prenos súborov nebude povolený. Ak toto nastavenie aktivujete alebo nenastavíte, prenos súborov bude povolený.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Povoliť prístup k zoznamu webových adries</translation>
<translation id="2061810934846663491">Konfigurácia povinných názvov domén pre hostiteľov vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="206623763829450685">Určuje, ktoré schémy overenia totožnosti pomocou protokolu HTTP bude prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> podporovať.
Zadať môžete hodnoty „basic“, „ntlm“ a „negotiate“. Ak chcete zadať viacero hodnôt, oddeľte ich čiarkami.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použijú sa všetky štyri schémy.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokovať prístup ku stránkam mimo balíkov obsahu</translation>
<translation id="2073552873076775140">Povoliť prihlásenie do prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Používať hardvérovú akceleráciu (keď je dostupná)</translation>
<translation id="2077273864382355561">Oneskorenie vypnutia obrazovky pri napájaní z batérie</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfigurácia minimálnej povolenej verzie Chromu pre zariadenie.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabilná verzia</translation>
<translation id="2098658257603918882">Povoliť hlásenie údajov týkajúcich sa používania a zlyhaní</translation>
<translation id="2104418465060359056">Nahlasovanie informácií o rozšíreniach a doplnkoch</translation>
<translation id="2106627642643925514">Prekoná predvolený režim tlače s kódom PIN. Ak nie je tento režim k dispozícii, toto pravidlo sa bude ignorovať.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Podpora tohto pravidla bola ukončená vo verzii M72. Použite namiesto neho pravidlo CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Povolí dostupnosť Vyhľadávania klepnutím v zobrazení obsahu v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak toto nastavenie povolíte, bude mať používateľ k dispozícii Vyhľadávanie klepnutím a bude si môcť túto funkciu vypnúť alebo zapnúť.
Ak toto nastavenie zakážete, Vyhľadávanie klepnutím bude úplne vypnuté.
Ak toto pravidlo nenastavíte, prehliadač sa bude správať rovnako, ako keby ste ho povolili (prečítajte si popis vyššie).</translation>
<translation id="2113068765175018713">Obmedziť časové obdobie prevádzky zariadenia automatickým reštartovaním</translation>
<translation id="2116790137063002724">Toto pravidlo ovláda, či sa majú nahlasovať informácie, ktoré sa dajú použiť na identifikáciu používateľov, ako sú napríklad prihlasovacie údaje operačného systému, prihlasovacie údaje profilu v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />, názov profilu v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />, cesta k profilu v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> a spustiteľná cesta k prehliadaču <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Keď ho nenastavíte alebo nastavíte na hodnotu true, informácie použiteľné na identifikáciu používateľov sa zhromažďujú.
Keď ho nastavíte na hodnotu false, informácie použiteľné na identifikáciu používateľov sa nezhromažďujú.
Toto pravidlo je účinné iba vtedy, keď povolíte aj rozšírenie <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> a zariadenie zaregistrujete prostredníctvom tokenu <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Povoliť upozornenia na týchto webových stránkach</translation>
<translation id="2131902621292742709">Oneskorenie zníženia jasu obrazovky pri napájaní z batérie</translation>
<translation id="2134437727173969994">Povoliť uzamykanie obrazovky</translation>
<translation id="2137064848866899664">Ak nastavíte toto pravidlo, všetky obrazovky budú otočené
určeným smerom, keď ich reštartujete alebo prvýkrát pripojíte
po zmene hodnoty tohto pravidla. Prihlásení používatelia môžu
otáčanie obrazovky zmeniť pomocou stránky s nastaveniami, ale ich
nastavenie bude prepísané hodnotou tohto pravidla pri ďalšom reštartovaní.
Toto pravidlo platí pre hlavné aj všetky vedľajšie obrazovky.
Ak toto pravidlo nenastavíte, predvolená hodnota bude 0 stupňov a
používateľ ju môže zmeniť. V tomto prípade sa predvolená hodnota
pri reštartovaní opakovane nepoužije.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Toto pravidlo umožňuje operačnému systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obísť akýkoľvek proxy server na overenie pomocou prihlasovacieho portálu.
Toto pravidlo sa použije iba v prípade, že je nakonfigurovaný proxy server (napríklad pomocou pravidla, používateľským nastavením na chrome://settings alebo pomocou rozšírení).
Ak toto nastavenie povolíte, všetky overovacie stránky prihlasovacieho portálu (t. j. všetky webové stránky od prihlasovacej stránky tohto portálu až do momentu, kedy <ph name="PRODUCT_NAME" /> zistí úspešné pripojenie k internetu) budú zobrazené v samostatnom okne ignorujúcom všetky nastavenia pravidiel a obmedzenia aktuálneho používateľa.
Ak toto nastavenie zakážete alebo pravidlo nenastavíte, akékoľvek overovacie stránky prihlasovacieho portálu sa budú zobrazovať v bežnej novej karte prehliadača s použitím nastavení proxy servera aktuálneho používateľa.</translation>
<translation id="21394354835637379">Umožňuje určiť, ktoré webové adresy môžu inštalovať rozšírenia, aplikácie a motívy.
Od verzie 21 prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> je inštalácia rozšírení, aplikácií a skriptov používateľov z iných zdrojov ako Internetového obchodu Chrome náročnejšia. Predtým mohli používatelia kliknúť na odkaz na súbor *.crx a prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> im po niekoľkých upozorneniach ponúkol možnosť inštalácie tohto súboru. V prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 a novších verziách je potrebné takéto súbory stiahnuť a presunúť na stránku s nastaveniami prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />. Toto nastavenie umožňuje určitým webovým adresám využiť starší a jednoduchší proces inštalácie.
Každá položka v tomto zozname predstavuje vzor zodpovedajúci typu rozšírenia (pozrite si https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Používatelia budú môcť poľahky inštalovať položky z ľubovoľnej webovej adresy, ktorá bude zodpovedať položke v tomto zozname. Pomocou týchto vzorov musíte povoliť umiestnenie súboru *.crx a stránku, na ktorej sa spustí sťahovanie (t. j. sprostredkovateľa).
<ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> má pred týmto pravidlom prednosť. Znamená to, že rozšírenie uvedené v zozname zakázaných položiek sa nenainštaluje ani vtedy, ak pochádza z webu uvedeného v tomto zozname.</translation>
<translation id="214901426630414675">Obmedziť režim obojstrannej tlače</translation>
<translation id="2149330464730004005">Povoliť farebnú tlač</translation>
<translation id="2156132677421487971">Umožňuje nakonfigurovať pravidlá pre funkciu <ph name="PRODUCT_NAME" />, ktorá používateľom umožňuje odosielať obsah kariet, webov alebo plochy z prehliadača na vzdialené obrazovky a do vzdialených zvukových systémov.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Nefiltrovať weby podľa obsahu pre dospelých</translation>
<translation id="2168397434410358693">Oneskorenie režimu nečinnosti pri používaní napájacieho zdroja</translation>
<translation id="217013996107840632">Parametre príkazového riadka na prepínanie z alternatívneho prehliadača.</translation>
<translation id="2170233653554726857">Povoliť optimalizáciu pomocou protokolu WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Keď je toto pravidlo nastavené, postup automatického zisťovania časového pásma bude v závislosti od hodnoty daného nastavenia prebiehať jedným z nasledujúcich spôsobov:
Ak je nastavené na hodnotu TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, používatelia budú môcť ovládať automatické zisťovanie časového pásma pomocou bežných ovládacích prvkov v nastaveniach na adrese chrome://settings.
Ak je nastavené na hodnotu TimezoneAutomaticDetectionDisabled, ovládacie prvky automatického zisťovania časového pásma budú v nastaveniach na adrese chrome://settings zakázané. Automatické zisťovanie časového pásma bude vždy vypnuté.
Ak je nastavené na hodnotu TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, ovládacie prvky časového pásma budú v nastaveniach na adrese chrome://settings zakázané. Automatické zisťovanie časového pásma bude vždy zapnuté. Zisťovanie časového pásma bude na rozpoznávanie polohy používať iba metódu pomocou adresy IP.
Ak je nastavené na hodnotu TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, ovládacie prvky časového pásma budú v nastaveniach na adrese chrome://settings zakázané. Automatické zisťovanie časového pásma bude vždy zapnuté. Zoznam viditeľných prístupových bodov Wi‑Fi sa bude vždy posielať na server s rozhraním Geolocation API, ktorý zisťovanie časového pásma ešte viac spresní.
Ak je nastavené na hodnotu TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, ovládacie prvky časového pásma budú v nastaveniach na adrese chrome://settings zakázané. Automatické zisťovanie časového pásma bude vždy zapnuté. Informácie o polohe (ako sú prístupové body Wi‑Fi, stanice BTS v dosahu a súradnice GPS) sa budú odosielať na server, ktorý zisťovanie časového pásma ešte viac spresní.
Ak toto pravidlo nie je nastavené, bude sa správať, ako keby bolo nastavené pravidlo TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Ak je nastavené pravidlo SystemTimezone, toto pravidlo prepíše. V tomto prípade bude automatické zisťovanie časového pásma úplne zakázané.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Vynútiť aspoň stredný obmedzený režim v službe YouTube</translation>
<translation id="2182291258410176649">O povolení zálohovania a obnovenia rozhoduje používateľ</translation>
<translation id="2183294522275408937">Toto nastavenie ovláda, ako často bude zámka obrazovky požadovať zadanie hesla na ďalšie používanie rýchleho odomknutia. Ak prebehlo posledné zadanie hesla neskôr ako toto nastavenie, nebude rýchle odomknutie pri vstupe na uzamknutú obrazovku k dispozícii. Ak používateľ zostane na uzamknutej obrazovke dlhšie ako toto časové obdobie, pri zadaní nesprávneho kódu alebo pri opätovnom prístupe na uzamknutú obrazovku (podľa toho, čo nastane prvé) sa bude vyžadovať heslo.
Ak je toto nastavenie nakonfigurované, používatelia využívajúci rýchle odomknutie budú musieť na uzamknutej obrazovke zadať svoje heslo v závislosti od tohto nastavenia.
Ak toto nastavenie nie je nakonfigurované, používatelia využívajúci rýchle odomknutie budú musieť na uzamknutej obrazovke zadávať heslo každý deň.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Podpora tohto pravidla bola vo verzii M61 ukončená, použite namiesto neho pravidlo EcryptfsMigrationStrategy.
Umožňuje určiť, ako sa má správať zariadenie, ktoré bolo dodané so šifrovaním ecryptfs a ktoré potrebuje prejsť na šifrovanie ext4.
Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť DisallowArc, aplikácie pre Android budú zakázané pre všetkých používateľov daného zariadenia (vrátane tých, ktorí sú pripravení prejsť na šifrovanie ext4) a nikomu nebude ponúknutá možnosť migrácie zo šifrovania ecryptfs na ext4.
Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť AllowMigration, používatelia s domácimi adresármi ecryptfs získajú v prípade potreby možnosť migrovať na šifrovanie ext4 (momentálne vtedy, keď je v zariadení sprístupnený Android N).
Toto pravidlo neplatí pre verejné aplikácie, ktoré migrujú automaticky. Ak toto pravidlo nenastavíte, zariadenie sa bude správať, akoby bola vybraná možnosť DisallowArc.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Toto pravidlo bolo odstránené v systéme <ph name="PRODUCT_NAME" /> verzie 68 a nahradené pravidlom <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Ak je toto pravidlo povolené alebo nenakonfigurované (predvolené), používateľovi sa zobrazí výzva na prístup k zaznamenávaniu videa. Výnimkou sú webové adresy, ktoré sú nakonfigurované v zozname VideoCaptureAllowedUrls a majú povolený prístup bez zobrazenia výzvy.
Ak je pravidlo zakázané, používateľovi sa nikdy nezobrazí výzva a zaznamenávanie videa bude k dispozícii iba pre webové adresy, ktoré sú nakonfigurované v zozname VideoCaptureAllowedUrls.
Toto pravidlo ovplyvňuje okrem vstavanej webovej kamery aj všetky ostatné vstupy videa.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfigurácia bielej listiny pre odosielanie natívnych správ</translation>
<translation id="2204753382813641270">Ovládať automatické skrývanie poličky</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametre pre webovú adresu vyhľadávania, ktorá používa metódu POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Keď toto pravidlo povolíte, rozšírenia nainštalované podnikovým pravidlom budú môcť používať rozhranie Enterprise Hardware Platform API.
Keď ho zakážete alebo nenastavíte, rozhranie Enterprise Hardware Platform API nebudú môcť používať žiadne rozšírenia.
Toto pravidlo platí aj pre rozšírenia komponentov, ako je rozšírenie Hangout Services.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Predvolené nastavenie upozornení</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importovať históriu prehliadania z predvoleného prehliadača pri prvom spustení</translation>
<translation id="2236488539271255289">Nepovoliť žiadnym stránkam nastaviť miestne údaje</translation>
<translation id="2240879329269430151">Umožňuje nastaviť, či môžu webové stránky zobrazovať kontextové okná. Zobrazovanie kontextových okien je možné pre všetky webové stránky buď umožniť, alebo zamietnuť.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa pravidlo „BlockPopups“ a používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Povolením tohto nastavenia odoberiete webovým stránkam prístup ku grafickému procesoru. Konkrétne webové stránky nemôžu pristupovať do rozhrania WebGL API a doplnky nemôžu používať rozhranie Pepper 3D API.
Ak toto nastavenie zakážete alebo ho neurčíte, umožníte potenciálne webovým stránkam používať rozhranie WebGL API a doplnkom rozhranie Pepper 3D API. Predvolené nastavenia prehliadača môžu však stále vyžadovať zadanie argumentov do príkazového riadka, aby ste mohli použiť tieto rozhrania API.
Ak povolenie HardwareAccelerationModeEnabled nastavíte na hodnotu false, povolenie Disable3DAPIs sa bude ignorovať a zhodovať s povolením Disable3DAPIs nastaveným na hodnotu true.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Povoliť používateľom vzdialeného prístupu prenášať súbory do hostiteľa a z neho</translation>
<translation id="2265214338421787313">Toto pravidlo umožňuje správcovi určiť, že určitá stránka môže zobrazovať vyskakovacie okná počas rušenia jej načítania.
Keď je toto pravidlo povolené, stránky môžu zobrazovať vyskakovacie okná počas rušenia ich načítania.
Keď je pravidlo zakázané alebo nie je nastavené, stránky nemôžu zobrazovať vyskakovacie okná počas rušenia ich načítania podľa špecifikácií (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
Toto pravidlo bude odstránené v Chrome verzie 82.
Ďalšie informácie nájdete na https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288.</translation>
<translation id="2269319728625047531">Povolenie zobrazovania súhlasu so synchronizáciou počas prihlasovania</translation>
<translation id="2274864612594831715">Toto pravidlo konfiguruje povolenie virtuálnej klávesnice ako zariadenia vstupu v systéme OS Chrome. Používatelia nemôžu toto pravidlo prepísať.
Ak je toto pravidlo povolené, bude virtuálna klávesnica na obrazovke vždy povolená.
Ak je toto pravidlo zakázané, bude virtuálna klávesnica na obrazovke vždy zakázaná.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať. Budú však stále môcť povoliť alebo zakázať klávesnicu na obrazovke zjednodušenia ovládania, ktorá má prednosť pred virtuálnou klávesnicou ovládanou týmto pravidlom. Informácie o ovládaní klávesnice na obrazovke zjednodušenia ovládania nájdete v pravidle |VirtualKeyboardEnabled|.
Ak toto pravidlo nenastavíte, bude klávesnica na obrazovke počiatočne zakázaná, ale používateľ ju bude môcť kedykoľvek povoliť. Pri rozhodovaní o tom, kedy zobraziť klávesnicu, je tiež možné použiť heuristické pravidlá.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> môže na opravu pravopisných chýb používať webovú službu spoločnosti Google. Ak je toto nastavenie povolené, služba sa používa neustále. Ak je nastavenie zakázané, služba sa nepoužíva nikdy.
Kontrolu pravopisu je stále možné vykonať pomocou stiahnutého slovníka. Toto pravidlo sa vzťahuje iba na používanie služieb online.
Ak toto nastavenie nie je nakonfigurované, používatelia môžu zvoliť, či službu na kontrolu pravopisu chcú použiť alebo nie.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Prehrávanie videí v aplikáciách pre Android sa neberie do úvahy ani v prípade, ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Určiť zoznam povolených doplnkov</translation>
<translation id="2303795211377219696">Aktivovať Automatické dopĺňanie pre kreditné karty</translation>
<translation id="2309390639296060546">Predvolené nastavenie geolokácie</translation>
<translation id="2327252517317514801">Definovať domény s povoleným prístupom do služby G Suite</translation>
<translation id="2356878440219553005">Špecifikuje pravidlo na správu režimu nabíjania batérie.
Dynamicky ovládajte nabíjanie batérie, čím znížite jej opotrebenie v dôsledku záťaže a predĺžite životnosť.
Ak vyberiete vlastný režim nabíjania batérie, musíte špecifikovať pravidlá DeviceBatteryChargeCustomStartCharging a DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Ak toto pravidlo nastavíte, použije sa režim nabíjania batérie (ak ho zariadenie podporuje).
Ak ho nenastavíte a zariadenie ho podporuje, použije sa štandardný režim nabíjania batérie a používateľ ho nebude môcť zmeniť.
Poznámka: Ak špecifikujete predchádzajúce pravidlo, toto pravidlo sa prepíše pravidlom <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" />.</translation>
<translation id="237494535617297575">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, na ktorých sa môžu zobrazovať upozornenia.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultNotificationsSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Povoliť uzamknutie obrazovky v aktívnom režime</translation>
<translation id="2411817661175306360">Upozornenie ochrany heslom je vypnuté</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokovať upozornenia na týchto webových stránkach</translation>
<translation id="2418507228189425036">Zakáže v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> ukladanie histórie prehliadania a zabráni používateľom toto nastavenie meniť.
Ak toto nastavenie povolíte, história prehliadania sa nebude ukladať. Toto nastavenie tiež zakáže synchronizáciu kariet.
Ak toto nastavenie zakážete alebo nenastavíte, história prehliadania sa bude ukladať.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Povolí funkciu Dynamické vyhľadávanie prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabráni používateľom zmeniť toto nastavenie.
Ak toto nastavenie povolíte, bude Dynamické vyhľadávanie prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> vždy zapnuté.
Ak toto nastavenie zakážete, bude Dynamické vyhľadávanie prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> vždy vypnuté.
Ak toto pravidlo povolíte alebo zakážete, používatelia ho nebudú môcť zmeniť.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, používatelia si budú môcť vybrať, či chcú funkciu používať alebo nie.
Toto nastavenie sa v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> verzie 29 a vyšších už nenachádza.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Toto pravidlo riadi, či je funkcia zdieľania súborov v sieti pre <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolená pre používateľa.
Keď ho nenakonfigurujete alebo nastavíte na hodnotu True, používatelia budú môcť používať zdieľanie súborov v sieti.
Keď ho nastavíte na hodnotu False, používatelia nebudú môcť používať zdieľanie súborov v sieti.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Povolí nahlasovanie kľúčových udalostí počas inštalácie aplikácie pre Android do Googlu. Udalosti sa zaznamenávajú iba v prípade aplikácií, ktorých inštalácia bola spustená prostredníctvom pravidla.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, udalosti sa budú zaznamenávať.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false alebo ho nenastavíte, udalosti sa zaznamenávať nebudú.</translation>
<translation id="244317009688098048">Povolí záchrannú klávesovú skratku pre automatické prihlásenie.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True alebo nie je nastavené vôbec a účet na miestnom zariadení je nastavený na automatické prihlásenie s nulovým oneskorením, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bude prijímať klávesovú skratku Ctrl+Alt+S, ktorá umožňuje obísť automatické prihlásenie a okamžite zobraziť prihlasovaciu obrazovku.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, automatické prihlásenie s nulovým oneskorením (ak je nakonfigurované) sa nedá obísť.</translation>
<translation id="2454228136871844693">Optimalizovať s dôrazom na stabilitu.</translation>
<translation id="2463034609187171371">Povoliť šifrovacie súpravy DHE v protokole TLS</translation>
<translation id="2463365186486772703">Miestne nastavenie aplikácie</translation>
<translation id="2466131534462628618">Overenie totožnosti pomocou prihlasovacieho portálu ignoruje proxy server</translation>
<translation id="2471748297300970300">Keď je toto pravidlo zakázané, zabráni zobrazeniu bezpečnostných upozornení pri spustení Chromu s potenciálne nebezpečnými príznakmi príkazového riadka.
Keď je povolené alebo nie je nastavené, pri spustení Chromu pomocou príznakov príkazového riadka sa zobrazia bezpečnostné upozornenia.
V systéme Windows je toto pravidlo k dispozícii iba v inštanciách, ktoré sú pripojené k doméne <ph name="MS_AD_NAME" />, alebo v inštanciách systému Windows 10 Pro či Enterprise, ktoré sú zaregistrované do správy zariadení.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Odosielanie natívnych správ</translation>
<translation id="2483146640187052324">Predvídať akcie siete pri sieťovom pripojení</translation>
<translation id="2484208301968418871">Toto pravidlo ovláda používanie filtra webových adries SafeSites.
Tento filter klasifikuje webové adresy ako pornografické pomocou rozhrania Google Safe Search API.
Keď toto pravidlo nenakonfigurujete alebo nastavíte na možnosť Nefiltrovať weby podľa obsahu pre dospelých, weby nebudú filtrované.
Ak ho nastavíte na možnosť Filtrovať weby najvyššej úrovne podľa obsahu pre dospelých, budú sa filtrovať weby klasifikované ako pornografické.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Zakáže vynucovanie požiadaviek pravidla transparentnosti certifikátov pre uvedené webové adresy.
Toto pravidlo umožňuje, aby certifikáty názvov hostiteľov na uvedených webových adresách neboli zverejňované prostredníctvom pravidla transparentnosti certifikátov. Umožňuje to ďalšie používanie certifikátov, ktoré by boli inak nedôveryhodné, pretože neboli správne zverejnené. Sťažuje to však zistenie zneužitých certifikátov takýchto hostiteľov.
Vzor webovej adresy je formátovaný v súlade s pokynmi na adrese https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Pretože sú však certifikáty platné pre daný názov hostiteľa nezávisle od schémy, portu alebo cesty, používa sa iba časť webovej adresy s názvom hostiteľa. Hostitelia so zástupnými znakmi nie sú podporovaní.
Ak nie je toto pravidlo nastavené, všetky certifikáty, ktoré majú povinnosť byť zverejnené prostredníctvom pravidla transparentnosti certifikátov a ktoré túto povinnosť nedodržia, budú považované za nedôveryhodné.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Povoliť zobrazenie výzvy na konfiguráciu siete v režime offline.
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo je jeho hodnota nastavená na True, v zariadení je nakonfigurovaný miestny účet s automatickým prihlasovaním bez oneskorenia a zariadenie nemá prístup na internet, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazí výzvu na konfiguráciu siete.
Ak je hodnota pravidla nastavená na False, namiesto výzvy na konfiguráciu siete sa zobrazí chybové hlásenie.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Poličku vždy skrývať automaticky</translation>
<translation id="2514328368635166290">Určuje webovú adresu ikony predvoleného poskytovateľa vyhľadávania.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nebude nastavené, pri poskytovateľovi vyhľadávania sa nezobrazí žiadna ikona.
Toto pravidlo bude dodržané len v prípade, ak je povolené pravidlo „DefaultSearchProviderEnabled“.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Umožňuje tlač v službe <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabraňuje používateľom zmeniť toto nastavenie.
Ak je toto nastavenie povolené alebo nie je nakonfigurované, používatelia môžu tlačiť.
Ak je toto nastavenie zakázané, používatelia v službe <ph name="PRODUCT_NAME" /> tlačiť nemôžu. Tlač je zakázaná v ponuke nástrojov, rozšíreniach, aplikáciách jazyka JavaScript a pod. Tlačiť môžete z doplnkov, ktoré pri tlači službu <ph name="PRODUCT_NAME" /> obchádzajú. Niektoré aplikácie Flash majú napríklad možnosť tlače v kontextovej ponuke, na ktoré sa tieto pravidlá nevzťahujú.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Povoliť prehrávanie zvuku</translation>
<translation id="2521581787935130926">Zobrazovať odkaz aplikácií na paneli so záložkami</translation>
<translation id="2529659024053332711">Umožňuje určiť správanie pri spustení.
Ak si vyberiete možnosť Otvoriť stránku na novej karte, pri spustení prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa vždy otvorí stránka na novej karte.
Ak zvolíte možnosť Obnoviť poslednú reláciu, otvoria sa adresy, ktoré boli otvorené pri poslednom zavretí prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />, a relácia prehliadača sa obnoví v stave, v akom ste ju opustili.
Výberom tejto možnosti zakážete niektoré nastavenia, ktoré sú závislé od relácií alebo vykonávajú akcie pri zavretí prehliadača (napr. vymazanie dát prehliadania pri ukončení alebo súborov cookie určených iba pre jednu reláciu).
Ak vyberiete možnosť Otvoriť zoznam webových adries, pri spustení prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa otvorí zoznam webových adries.
Ak povolíte toto nastavenie, používatelia ho v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Zakázanie tohoto nastavenia sa prejavuje rovnako, ako keby ste ho nenakonfigurovali. Používateľ ho bude môcť v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> naďalej zmeniť.
Toto pravidlo je k dispozícii iba v inštanciách systému Windows, ktoré sú zapojené do domény <ph name="MS_AD_NAME" />, alebo v inštanciách systému Windows 10 Pro alebo Enterprise, ktoré sú zaregistrované do správy zariadení.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfigurácia zoznamu vynútene nainštalovaných aplikácií a rozšírení</translation>
<translation id="253135976343875019">Oneskorenie upozornenia na nečinnosť pri napájaní zo siete</translation>
<translation id="2536525645274582300">O povolení služieb na určovanie polohy od Googlu rozhoduje používateľ</translation>
<translation id="254653220329944566">Umožňuje cloudové nahlasovanie údajov o prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2548572254685798999">Nahlasovanie informácií Bezpečného prehliadania</translation>
<translation id="2550593661567988768">Tlačiť iba na jednu stranu</translation>
<translation id="2552966063069741410">Časové pásmo</translation>
<translation id="2562339630163277285">Určuje webovú adresu vyhľadávača, ktorý poskytuje výsledky dynamického vyhľadávania. Webová adresa by mala obsahovať reťazec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, ktorý bude počas posielania dopytu nahradený textom zadávaným používateľom.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak ho nenastavíte, nebudú sa vám zobrazovať žiadne výsledky dynamického vyhľadávania.
Webovú adresu dynamických výsledkov Google je možné špecifikovať ako: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Toto pravidlo bude dodržané len v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> vypne rozhranie Bluetooth a používateľ ho nebude môcť znova zapnúť.
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo ak je nastavené na hodnotu True. používateľ bude môcť rozhranie Bluetooth zapnúť alebo vypnúť podľa svojho uváženia.
Keď je toto pravidlo nastavené, používateľ ho nemôže zmeniť ani prepísať.
Na to, aby sa po povolení rozhrania Bluetooth uplatnili zmeny, používateľ sa musí odhlásiť a zase prihlásiť (pri zakázaní rozhrania Bluetooth sa to nevyžaduje).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Povoliť alebo zakázať kompresiu dát servera proxy a zabrániť používateľom toto nastavenie zmeniť.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, nemôžu ho používateľa zmeniť ani prepísať.
Ak pravidlo ponecháte nenastavené, bude si môcť používateľ vybrať, či chce funkciu kompresie dát servera proxy použiť.</translation>
<translation id="257788512393330403">Zadanie hesla sa vyžaduje každých šesť hodín</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Toto pravidlo platí pre prihlasovaciu obrazovku. Prečítajte si aj pravidlo <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />, ktoré upravuje reláciu používateľa.
Ak toto pravidlo povolíte, jednotlivé uvedené zdroje v zozname oddelené čiarkami sa spustia vo vlastných procesoch. Zároveň sa tým izolujú zdroje označené subdoménami, ak napríklad uvediete adresu https://example.com/, izolovaná bude aj adresa https://foo.example.com/ ako súčasť webu https://example.com/.
Ak ho nenakonfigurujete alebo zakážete, nastavenia izolovania webov predvolené v rámci platformy sa použijú v prípade prihlasovacej obrazovky.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Nastaviť prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> ako predvolený prehliadač</translation>
<translation id="2592091433672667839">Doba nečinnosti pred zobrazením šetriča obrazovky na prihlasovacej obrazovke v režime určenom pre predaj</translation>
<translation id="2592162121850992309">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true alebo ho nenastavíte, hardvérová akcelerácia bude povolená a zakáže sa iba vtedy, keď je určitá funkcia grafického procesora uvedená v zozname zakázaných položiek.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false, hardvérová akcelerácia bude zakázaná.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Umožňuje nastaviť, či je aktivovaný protokol NTLMv2.
Všetky nedávne verzie serverov Samba a Windows podporujú protokol NTLMv2. Mali by ste ho deaktivovať iba vtedy, ak potrebujete zaistiť spätnú kompatibilitu, pretože to znižuje zabezpečenie overenia totožnosti.
Ak toto pravidlo nenastavíte, predvolená hodnota je True (Pravda) a protokol NTLMv2 je aktivovaný.</translation>
<translation id="26023406105317310">Konfigurovať účty Kerberos</translation>
<translation id="2604182581880595781">Konfigurácia pravidiel súvisiacich so zdieľaním súborov v sieti</translation>
<translation id="2623014935069176671">Počkať na aktivitu používateľa</translation>
<translation id="262740370354162807">Povolí odoslanie dokumentov do služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Umožňuje poskytnúť konfigurácie pre podnikové tlačiarne.
Toto pravidlo umožňuje poskytnúť konfigurácie tlačiarní zariadeniam so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Formát je rovnaký ako slovník NativePrinters a obsahuje dodatočné pole pre hodnotu „id“ alebo „guid“ na tlačiareň, ktoré umožňuje pridanie na bielu listinu alebo zoznam zakázaných položiek.
Veľkosť súboru nesmie prekročiť 5 MB a súbor musí byť kódovaný vo formáte JSON. Odhaduje sa, že súbor obsahujúci približne 21 000 tlačiarní sa zašifruje ako súbor s veľkosťou 5 MB. Na overenie integrity stiahnutého obsahu sa použije kryptografická hodnota hash.
Súbor sa stiahne a uloží do vyrovnávacej pamäte. Obrázok sa znova stiahne, keď sa zmení webová adresa alebo hodnota hash.
Ak toto pravidlo nastavíte, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> stiahne súbor na konfiguráciu tlačiarní a sprístupní tlačiarne v súlade s pravidlami <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /><ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Toto pravidlo nemá vplyv na to, či používatelia môžu konfigurovať tlačiarne na jednotlivých zariadeniach. Je určené ako doplnok konfigurácie tlačiarní jednotlivými používateľmi.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Povoliť hlasovú odozvu</translation>
<translation id="2646290749315461919">Umožňuje nastaviť, či môžu webové stránky sledovať fyzickú polohu používateľa. Sledovanie fyzickej polohy používateľa sa dá nakonfigurovať tak, že bude v predvolenom nastavení umožnené alebo zamietnuté. Tiež je možné nastaviť, aby sa pri pokuse webových stránok o sledovanie fyzickej polohy používateľovi zobrazila výzva.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa pravidlo „AskGeolocation“ a používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Povoliť alebo zakázať úpravy záložiek</translation>
<translation id="2649896281375932517">Ponechať na rozhodnutí používateľov</translation>
<translation id="2650049181907741121">Akcia pri zavretí veka</translation>
<translation id="2655233147335439767">Určuje webovú adresu vyhľadávača používaného pri predvolenom vyhľadávaní. Webová adresa by mala obsahovať reťazec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, ktorý bude počas posielania dopytu nahradený používateľom hľadanými výrazmi.
Webovú adresu vyhľadávania Google je možné špecifikovať ako: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Táto možnosť musí byť nastavená v prípade, že je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled, a bude uplatnená len v takom prípade.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Ak toto nastavenie povolíte, používatelia budú môcť nastaviť svoje zariadenia tak, aby synchronizovali správy SMS medzi telefónmi a Chromebookmi. Upozorňujeme, že ak je toto pravidlo povolené, používatelia sa musia špeciálne zaregistrovať na používanie tejto funkcie dokončením procesu nastavenia. Po jeho dokončení budú môcť vo svojich Chromebookoch odosielať a prijímať správy SMS.
Ak toto nastavenie zakážete, používatelia nebudú môcť nastaviť synchronizovanie správ SMS.
Ak ho nenastavíte, predvolene bude táto funkcia zakázaná pre spravovaných používateľov a povolená pre nespravovaných používateľov.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nikdy nepoužívať server proxy</translation>
<translation id="2672012807430078509">Ovláda povolenie protokolu NTLM na overenie totožnosti v prípade prepojených súborov malých a stredných firiem</translation>
<translation id="267596348720209223">Určuje kódovanie znakov podporovaných poskytovateľom vyhľadávania. Kódovania sú kódové stránky, napríklad UTF-8, GB2312 alebo ISO-8859-1. Budú vyskúšané v uvedenom poradí.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nebude nastavené, použije sa predvolené kódovanie (UTF-8).
Toto pravidlo bude dodržané len v prípade, ak je povolené pravidlo „DefaultSearchProviderEnabled“.</translation>
<translation id="268577405881275241">Povoliť funkciu servera proxy na kompresiu údajov</translation>
<translation id="2693108589792503178">Konfiguruje webovú adresu zmeny hesla.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Bola zapnutá ukotvená lupa</translation>
<translation id="2706708761587205154">Povoliť tlač iba s kódom PIN</translation>
<translation id="2710534340210290498">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, používatelia nebudú môcť uzamykať obrazovku (možné bude iba odhlásenie sa z relácie používateľa). Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true alebo je ponechané nenastavené, používatelia, ktorí overili svoju totožnosť heslom, budú môcť obrazovku uzamykať.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Zakázať použitie certifikátov systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> v aplikáciách ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Skryje na stránke Nová karta a v spúšťači systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aplikáciu Internetový obchod Chrome a odkaz na pätu stránky.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu true, ikony sa skryjú.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu false alebo ak nie je nastavené, ikony budú viditeľné.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registrovať obslužné nástroje protokolu</translation>
<translation id="2746016768603629042">Podpora tohto pravidla je ukončená. Použite namiesto neho pravidlo DefaultJavaScriptSetting.
Umožňuje zakázať jazyk JavaScript v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak je toto nastavenie zakázané, webové stránky nebudú môcť používať jazyk JavaScript a používateľ toto nastavenie nebude môcť zmeniť.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, webové stránky budú môcť používať jazyk JavaScript, ale používateľ bude môcť toto nastavenie zmeniť.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Obmedzenie rozsahu miestnych portov UDP používaných rozhraním WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typy rozšírení/aplikácií, ktorých inštalácia je povolená</translation>
<translation id="2758084448533744848">Umožňuje špecifikovať časové pásmo, ktoré sa bude presadzovať v zariadení. Keď nastavíte toto pravidlo, používatelia nemôžu v zariadení špecifikované časové pásmo prepísať. Ak poskytnete neplatnú hodnotu, toto pravidlo sa aktivuje s časovým pásmom GMT. Ak poskytnete prázdny reťazec, toto pravidlo sa bude ignorovať.
Ak toto pravidlo nepoužijete, bude sa naďalej používať aktuálne časové pásmo. Používatelia ho však môžu zmeniť.
Nové zariadenia začínajú s časovým pásmom US/Pacific.
Formát hodnoty zodpovedá názvom časových pásiem v databáze časových pásiem IANA (nájdete ju na https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database). Konkrétne je väčšina časových pásiem vyjadrená vo formáte „kontinent/veľkomesto“ alebo „oceán/veľkomesto“.
Nastavením tohto pravidla úplne zakážete automatické rozlišovanie časového pásma na základe polohy zariadenia. Tiež ním prepíšete pravidlo SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Ovládať správanie používateľa v relácii viacerých profilov</translation>
<translation id="2761483219396643566">Oneskorenie upozornenia na nečinnosť pri napájaní z batérie</translation>
<translation id="2762164719979766599">Určuje zoznam miestnych účtov na zariadení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke prihlásenia.
Každá položka v zozname určuje identifikátor, ktorý sa používa interne na rozpoznanie odlišných miestnych účtov na zariadení.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfigurácia povinného názvu domény pre hostiteľov vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="2783078941107212091">Umožňuje povoliť odporúčanie aplikácií v nulovom stave vyhľadávacieho poľa v spúšťači.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, odporúčania aplikácií sa môžu zobrazovať vo vyhľadávaní s nulovým stavom.
Ak ho nastavíte na hodnotu false, odporúčania aplikácií sa nebudú zobrazovať vo vyhľadávaní s nulovým stavom.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak ho nenastavíte, v prípade spravovaných zariadení sa použije predvolená hodnota false.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Nahlasovať informácie o stave Androidu</translation>
<translation id="2799297758492717491">Povoliť automatické prehrávanie médií z bielej listiny vzorov webových adries</translation>
<translation id="2801155097555584385">Nastaviť vlastnú hodnotu začatia nabíjania batérie v percentách</translation>
<translation id="2801230735743888564">Povoľte používateľom hrať veľkonočnú hru s dinosaurom, keď je zariadenie offline.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, používatelia nebudú môcť hrať veľkonočnú hru s dinosaurom, keď je zariadenie offline. Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, používatelia môžu hrať hru s dinosaurom. Ak toto pravidlo nie je nastavené, v zaregistrovanom systéme Chrome OS používatelia veľkonočnú hru s dinosaurom hrať nemôžu, ale za všetkých iných okolností ju hrať môžu.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Umožňuje ovládať, či používatelia môžu používať tlačiarne, ktoré nepatria podniku.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu True alebo ho nenastavíte, používatelia budú môcť pridávať a konfigurovať vlastné natívne tlačiarne a tlačiť pomocou nich.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, používatelia nebudú môcť pridávať a konfigurovať vlastné natívne tlačiarne. Nebudú môcť ani tlačiť pomocou všetkých v minulosti nakonfigurovaných natívnych tlačiarní.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Povoliť všetkým webovým stránkam zobrazovať kontextové okná</translation>
<translation id="2808013382476173118">Povoľuje použitie serverov typu STUN, keď sa vzdialení klienti pokúšajú nadviazať spojenie s týmto počítačom.
Ak je toto nastavenie povolené, vzdialení klienti môžu vyhľadať tieto počítače a pripojiť sa k nim aj v prípade, že sú oddelení bránou firewall.
Ak je toto nastavenie zakázané a brána firewall filtruje odchádzajúce pripojenia cez protokol UDP, povolí tento počítač iba pripojenia z klientskych počítačov v rámci miestnej siete.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, nastavenie sa povolí.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Toto pravidlo ovláda časové obdobie, počas ktorého zariadenie <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nesmie automaticky kontrolovať dostupnosť aktualizácií.
Keď toto pravidlo nastavíte na neprázdny zoznam časových intervalov:
zariadenia nebudú môcť počas určených časových období automaticky kontrolovať dostupnosť aktualizácií. Toto pravidlo neovplyvní z dôvodu potenciálnych bezpečnostných problémov zariadenia vyžadujúce prechod na predchádzajúcu verziu ani také, ktoré sú staršie ako minimálna verzia <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Navyše nezablokuje kontroly dostupnosti aktualizácií vyžiadané používateľmi alebo správcami.
Keď toto pravidlo nenastavíte alebo nebude obsahovať žiadne časové obdobia:
nebude blokovať žiadne automatické kontroly dostupnosti aktualizácií, ktoré však môžu blokovať iné pravidlá. Táto funkcia je povolená iba v zariadeniach Chrome nakonfigurovaných ako automaticky sa spúšťajúce terminály. Iné zariadenia nebudú týmto pravidlom obmedzované.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Umiestnenie v registri systému Windows pre klienty <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Povoliť režim inkognito</translation>
<translation id="2836621397261130126">Ovláda, či sa pri rozhodovaní o delegovaní tiketov <ph name="KERBEROS" /> bude rešpektovať schválenie pravidlom KDC.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, overenie HTTP bude rešpektovať schválenie pravidlom KDC, t. j. Chrome deleguje poverenia iba v prípade, že pravidlo KDC nastaví v tikete služby možnosť <ph name="OK_AS_DELEGATE" />. Ďalšie informácie nájdete na https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. Služba by mala tiež zodpovedať pravidlu AuthNegotiateDelegateWhitelist.
Ak toto pravidlo nenastavíte alebo ho nastavíte na hodnotu false, pravidlo KDC sa bude v podporovaných platformách ignorovať a bude sa rešpektovať iba pravidlo AuthNegotiateDelegateWhitelist.
V systéme Windows sa pravidlo KDC vždy rešpektuje.</translation>
<translation id="283695852388224413">Ak je toto pravidlo povolené, presadzuje sa maximálna nakonfigurovaná dĺžka kódu PIN. Hodnota 0 alebo menšia znamená, že maximálna dĺžka nie je stanovená a používateľ môže nastaviť ľubovoľne dlhý PIN. Ak je toto nastavenie menšie ako <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" />, ale väčšie ako 0, maximálna dĺžka je rovnaká ako minimálna dĺžka.
Ak toto pravidlo nie je nastavené, maximálna dĺžka sa nepresadzuje.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Zakázať migráciu dát a ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Nastavenia zdieľania súborov v sieti</translation>
<translation id="2840269525054388612">Umožňuje určiť tlačiarne, ktoré má používateľ k dispozícii.
Toto pravidlo sa používa iba vtedy, keď je pre <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> vybraná možnosť <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />
Ak toto pravidlo použijete, používateľ bude mať k dispozícii iba tlačiarne s identifikátormi, ktoré sa zhodujú s hodnotami v tomto pravidle. Identifikátory sa musia zhodovať s hodnotou v poli „id“ alebo „guid“ v súbore určenom v pravidle <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Umožňuje ovládať zoznam povolených vzorov webových adries, ktorých automatické prehrávanie bude vždy povolené.
Ak je automatické prehrávanie povolené, videá sa môžu prehrávať automaticky (bez súhlasu používateľa) so zvukovým obsahom v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Špecifikácie platných vzorov webových adries:
– [*.]domain.tld (zodpovedá doméne domain.tld a všetkým subdoménam)
– host (zodpovedá presnému názvu hostiteľa)
– scheme://host:port (podporované schémy: http, https)
– scheme://[*.]domain.tld:port (podporované schémy: http, https)
– file://path (cesta musí byť absolútna a musí sa začínať lomkou „/“)
– a.b.c.d (zodpovedá presnej adrese IP IPv4)
– [a:b:c:d:e:f:g:h] (zodpovedá presnej adrese IP IPv6)
Ak pravidlo AutoplayAllowed nastavíte na hodnotu true, toto pravidlo nebude platiť.
Ak ho nastavíte na hodnotu false, ľubovoľné vzory webových adries nastavené v tomto pravidle sa budú môcť prehrávať.
Upozorňujeme, že ak toto pravidlo zmeníte, keď je prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> spustený, použije sa iba na nové otvorené karty. Pri niektorých kartách si budete môcť stále všimnúť predchádzajúce správanie.</translation>
<translation id="284288632677954003">Webová adresa súboru XML s adresami, ktoré by nikdy nemali spustiť prepnutie prehliadačov.</translation>
<translation id="285480231336205327">Povoliť režim s vysokým kontrastom</translation>
<translation id="2854919890879212089">Umožňuje nastaviť, aby prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> predvolene používal v časti Ukážka tlače namiesto poslednej použitej tlačiarne predvolenú tlačiareň systému.
Ak toto nastavenie zakážete alebo nenastavíte žiadnu hodnotu, Ukážka tlače bude používať poslednú použitú tlačiareň ako predvolenú cieľovú možnosť.
Ak povolíte toto zariadenie, Ukážka tlače bude používať predvolenú tlačiareň operačného systému OS ako predvolenú cieľovú možnosť.</translation>
<translation id="285627849510728211">Nastaviť dennú konfiguráciu rozšíreného režimu nabíjania batérie</translation>
<translation id="2856674246949497058">Ak je verzia operačného systému novšia ako cieľová, prejdite na cieľovú verziu. Počas tohto procesu vykonajte kompletné obnovenie Powerwash.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Vypnúť</translation>
<translation id="2873651257716068683">Prepíše predvolenú veľkosť tlačenej strany. Ak nie je k dispozícii veľkosť strany, toto pravidlo je ignorované.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Poznámka pre zariadenia so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, ktoré podporujú aplikácie pre Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Zakázať hľadanie záznamov CNAME pri absolvovaní overenia Kerberos</translation>
<translation id="2890645751406497668">Týmto webom automaticky udeľuje povolenia pripojiť sa k zariadeniam USB s príslušným dodávateľom a identifikátorom produktu.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Zakáže režim obojstrannej tlače. Ak pravidlo nenastavíte alebo obsahuje prázdnu hodnotu, znamená to, že sa nepoužijú žiadne obmedzenia.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Odosielanie denníkov systému na správcovský server</translation>
<translation id="2899002520262095963">Aplikácie pre Android môžu používať konfigurácie siete a certifikáty CA nastavené prostredníctvom tohto pravidla, nemajú však prístup k rovnakým možnostiam konfigurácie.</translation>
<translation id="290002216614278247">Umožňuje uzamknúť reláciu používateľa na základe času klienta alebo dennej kvóty využitia.
Možnosť |time_window_limit| určuje denné časové okno, v ktorom by mala byť relácia používateľa uzamknutá. Pre každý deň týždňa podporujeme iba jedno pravidlo, preto veľkosť poľa |entries| môže byť od 0 do 7. |starts_at| a |ends_at| sú začiatočný a konečný limit časového okna. Keď je údaj |ends_at| nižší ako |starts_at|, znamená to, že sa časové okno |time_limit_window| končí nasledujúci deň. Možnosť |last_updated_millis| je časová pečiatka UTC poslednej aktualizácie tohto záznamu. Odosiela sa ako reťazec, pretože by sa nezmestila ako celé číslo.
Možnosť |time_usage_limit| určuje dennú kvótu obrazovky a keď ju používateľ dosiahne, jeho relácia sa uzamkne. Každý deň týždňa má svoju vlastnosť a mala by byť nastavená iba v prípade, ak je pre daný deň stanovená aktívna kvóta. Možnosť |usage_quota_mins| predstavuje časovú hodnotu toho, ako dlho sa môže spravované zariadenie v určitom dni používať, a možnosť |reset_at| je čas, keď sa kvóta využitia obnoví. Predvolená hodnota možnosti |reset_at| je polnoc ({'hour': 0, 'minute': 0}). Možnosť |last_updated_millis| je časová pečiatka UTC poslednej aktualizácie tohto záznamu. Odosiela sa ako reťazec, pretože by sa nezmestila ako celé číslo.
Možnosť |overrides| sa poskytuje na dočasné zrušenie platnosti jedného alebo viacerých predchádzajúcich pravidiel.
* Ak nie je aktívna možnosť time_window_limit ani time_usage_limit, na uzamknutie zariadenia môžete použiť |LOCK|.
* Možnosť |LOCK| dočasne uzamkne reláciu používateľa, dokým sa nezačne najbližšia možnosť time_window_limit alebo time_usage_limit.
* Možnosť |UNLOCK| odomkne reláciu používateľa uzamknutú možnosťou time_window_limit alebo time_usage_limit.
Možnosť |created_time_millis| je časová pečiatka UTC vytvorenia prepísania. Odosiela sa ako reťazec, pretože by sa nezmestila ako celé číslo. Používa sa na učenie toho, či má toto prepísanie stále platiť. Ak sa aktuálna aktívna funkcia časového limitu (časový limit používania alebo limit časového okna) začala po vytvorení prepísania, nemala by vykonať žiadnu akciu. Ak bolo prepísanie vytvorené pred poslednou zmenou aktívnej možnosti time_window_limit alebo time_usage_window, nemalo by platiť.
Môže byť odoslaných viacero prepísaní, ale použije sa najnovší platný záznam.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Povoliť bezpečnostné upozornenia pre príznaky príkazového riadka</translation>
<translation id="2905984450136807296">Životnosť vyrovnávacej pamäte s overovacími údajmi</translation>
<translation id="2906874737073861391">Zoznam rozšírení AppPack</translation>
<translation id="2907992746861405243">Umožňuje ovládať, ktoré tlačiarne z pravidla <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> majú používatelia k dispozícii.
Označuje, ktoré pravidlo pre prístup sa použije na hromadnú konfiguráciu tlačiarní. Ak vyberiete možnosť <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, zobrazia sa všetky tlačiarne. Ak vyberiete <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, na obmedzenie prístupu špecifikovaných tlačiarní sa použije pravidlo <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />. Ak vyberiete možnosť <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> označuje iba tie tlačiarne, ktoré sa dajú vybrať.
Ak toto pravidlo nenastavíte, bude platiť možnosť <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maximálny počet súčasných pripojení k serveru proxy</translation>
<translation id="2952347049958405264">Obmedzenia:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Podpora tohto pravidla bola ukončená vo verzii 36 aplikácie <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Určuje, či má byť povolené rozšírenie pre certifikáty TLS typu domain-bound.
Toto nastavenie slúži na povolenie rozšírenia pre certifikáty TLS typu domain-bound na testovacie účely. Toto experimentálne nastavenie bude v budúcnosti odstránené.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Nepovoliť žiadnemu webu požadovať prístup k zariadeniam Bluetooth prostredníctvom rozhrania Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Typ účtu pre overenie <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959469725686993410">Počas rozpoznávania časového pásma vždy odosielať prístupové body Wi‑Fi na server</translation>
<translation id="2959898425599642200">Pravidlá vynechania servera proxy</translation>
<translation id="2960128438010718932">Rozvrh etáp zavádzania novej aktualizácie</translation>
<translation id="2960691910306063964">Povolenie alebo zakázanie overenia totožnosti bez použitia kódu PIN pre hostiteľov vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="2976002782221275500">Určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej sa pri napájaní z batérie zníži jas obrazovky.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu väčšiu ako nula, určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zníži jas obrazovky.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu nula, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jas obrazovky pri nečinnosti používateľa nezníži.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, použije sa predvolená doba.
Hodnota pravidla by mala byť uvedená v milisekundách. Hodnoty musia byť nižšie alebo rovnaké ako oneskorenie vypnutia obrazovky (pokiaľ je nastavené) a oneskorenie režimu nečinnosti.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Toto pravidlo už nie je podporované a v budúcnosti bude odstránené.
Toto pravidlo poskytuje záložnú hodnotu pre konkrétnejšie pravidlá <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /><ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />. Ak je toto pravidlo nastavené, jeho hodnota sa použije, ak nie je nastavené zodpovedajúce konkrétnejšie pravidlo.
Ak toto pravidlo nie je nastavené, správanie konkrétnejších pravidiel nebude ovplyvnené.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Povoliť funkciu ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Ovládať používanie rozhrania Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2990018289267778247">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true, v ponuke oblasti oznámení sa vždy zobrazia možnosti dostupnosti.
Ak je nastavené na hodnotu false, možnosti dostupnosti sa v ponuke oblasti oznámení nikdy nezobrazia.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak nie je nastavené, možnosti dostupnosti sa v ponuke oblasti oznámení nezobrazia, ale používatelia môžu ich zobrazenie aktivovať na stránke Nastavenia.
Keď povolíte funkcie dostupnosti (iným spôsobom, napríklad kombináciou klávesov), v ponuke oblasti oznámení sa vždy zobrazia možnosti dostupnosti.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Konfiguruje predvolenú webovú adresu domovskej stránky prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabraňuje používateľom ju zmeniť.
Domovská stránka je stránka, ktorá sa otvára tlačidlom Domovská stránka. Stránky, ktoré sa otvoria po spustení, sú ovládané pravidlami RestoreOnStartup.
Typ domovskej stránky môže byť nastavený buď na tu uvedenú webovú adresu, alebo na stránku na novej karte. Ak vyberiete stránku na novej karte, toto pravidlo sa neuplatní.
Ak toto nastavenie povolíte, používatelia nebudú môcť v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> zmeniť webovú adresu domovskej stránky, budú však stále môcť nastaviť svoju domovskú stránku na stránku na novej karte.
Ak ponecháte toto pravidlo nenastavené, umožní to používateľovi zvoliť si domovskú stránku samostatne v prípade, keď nie je nastavené ani pravidlo HomepageIsNewTabPage.
Webová adresa musí používať štandardnú schému, napr. http://example.com alebo https://example.com.
Toto pravidlo je k dispozícii iba v inštanciách systému Windows, ktoré sú zapojené do domény <ph name="MS_AD_NAME" />, alebo v inštanciách systému Windows 10 Pro alebo Enterprise, ktoré sú zaregistrované do správy zariadení.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Pridať na bielu listinu aplikácie na písanie poznámok, ktoré sú povolené na uzamknutej obrazovke systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3021562480854470924">Počet míľnikov pre vrátenie systému</translation>
<translation id="3023572080620427845">Webová adresa súboru XML s adresami, ktoré sa majú načítať v alternatívnom prehliadači.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Povoliť hlásenia o metrikách</translation>
<translation id="3033660238345063904">Tu môžete zadať webovú adresy proxy servera.
Toto pravidlo sa použije iba v prípade, že ste v pravidle „Zvoľte spôsob konfigurácie nastavení proxy servera“ vybrali ručné nastavenie a ak bolo zadané pravidlo <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Ak ste vybrali iný režim nastavenia pravidiel proxy servera, toto pravidlo by ste nastavovať nemali.
Ďalšie možnosti a podrobné príklady nájdete na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Umožní nastaviť, či môžu webové stránky spúšťať kód JavaScript. Spúšťanie kódu JavaScript sa dá pre všetky webové stránky buď umožniť, alebo naopak zamietnuť.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa pravidlo „AllowJavaScript“ a používateľ to bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Po zatvorení prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> nechať aplikácie na pozadí spustené</translation>
<translation id="3046192273793919231">Odosielať sieťové pakety na správcovský server s cieľom sledovania online stavu</translation>
<translation id="3047732214002457234">Určuje, ako nástroj Chrome Cleanup hlási dáta do Googlu</translation>
<translation id="304775240152542058">Toto pravidlo ovláda parametre príkazového riadka, ktoré sa majú spustiť v alternatívnom prehliadači.
Keď toto pravidlo nenastavíte, ako parametre príkazového riadka sa budú odovzdávať iba webové adresy.
Keď ho nastavíte na zoznam reťazcov, jednotlivé reťazce budú odovzdané do alternatívneho prehliadača ako samostatné parametre príkazového riadka. V systéme Windows sú tieto parametre spojené medzerami. V systémoch Mac OS X a Linux môže mať parameter medzery a zároveň byť považovaný za jeden parameter.
Ak nejaký prvok obsahuje ${url}, bude nahradený webovou adresou stránky, ktorá sa má spustiť.
Ak webová adresa ${url} neobsahuje žiadny prvok, webová adresa bude pridaná na konci príkazového riadka.
Premenné prostredia budú rozšírené. V systéme Windows bude premenná %ABC% nahradená hodnotou premennej prostredia ABC. V systémoch Mac OS X a Linux bude premenná ${ABC} nahradená hodnotou premennej prostredia.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Ak je toto pravidlo nastavené a webová adresa vyhľadávania navrhnutá vo všeobecnom poli obsahuje tento parameter v reťazci dopytu alebo v identifikátore fragmentu, potom odporúčanie zobrazí hľadané výrazy a poskytovateľa vyhľadávania namiesto nespracovanej webovej adresy vyhľadávania.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nie je nastavené, nedôjde k žiadnej výmene hľadaných výrazov.
Toto pravidlo sa rešpektuje len vtedy, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Toto pravidlo umožňuje používateľom funkcie WebDriver prepísať
pravidlá, ktoré môžu prekážať v jej fungovaní.
Momentálne ním deaktivujete pravidlá SitePerProcess a IsolateOrigins.
Ak ho povolíte, funkcia WebDriver bude môcť prepisovať nekompatibilné
pravidlá.
Ak toto pravidlo deaktivujete alebo ho nenakonfigurujete, WebDriver nebude môcť
prepísať nekompatibilné pravidlá.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Umožňuje vypnúť optimalizáciu WPAD (Web Proxy Auto-Discovery) v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť False, optimalizácia WPAD je zakázaná a prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> tak musí čakať dlhšie na servery WPAD založené na systéme DNS. Ak je toto pravidlo povolené alebo nie je nastavené, optimalizácia WPAD je aktívna.
Bez ohľadu na to, či je toto pravidlo nastavené, alebo na spôsob, akým bolo nastavené, nemôžu používatelia nastavenie optimalizácie WPAD zmeniť.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Šetrič obrazovky, ktorý sa má použiť na prihlasovacej obrazovke v režime určenom pre predaj</translation>
<translation id="3072847235228302527">Nastaviť Zmluvné podmienky pre miestny účet v zariadení</translation>
<translation id="3077183141551274418">Povolí alebo zakáže životné cykly kariet</translation>
<translation id="3079417254871857650">Určuje akciu, ktorá sa má vykonať, keď bol domovský adresár používateľa vytvorený so šifrovaním ecryptfs.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu DisallowArc, používateľ nebude môcť používať aplikácie pre Android a neprebehne migrácia zo šifrovania ecryptfs na šifrovanie ext4. Ak domovský adresár už šifrovanie ext4 používa, spúšťanie aplikácií pre Android zakázané nebude.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu Migrate, domovské adresáre so šifrovaním ecryptfs sa pri prihlásení automaticky prevedú na šifrovanie ext4 bez toho, aby bol používateľ požiadaný o súhlas.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu Wipe, domovské adresáre so šifrovaním ecryptfs sa pri prihlásení odstránia a namiesto nich sa vytvoria nové domovské adresáre so šifrovaním ext4. Upozornenie: Pri tejto operácii sa odstránia miestne údaje používateľa.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu MinimalMigrate, domovské adresáre so šifrovaním ecryptfs sa pri prihlásení odstránia a namiesto nich sa vytvoria nové domovské adresáre so šifrovaním ext4. Pokúsime sa však uchovať prihlasovacie tokeny, aby sa používateľ nemusel znova prihlasovať. Upozornenie: Pri tejto operácii sa odstránia miestne údaje používateľa.
Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť, ktorá už nie je podporovaná (AskUser alebo AskForEcryptfsArcUsers), použije sa namiesto nej možnosť Migrate.
Toto pravidlo sa nevzťahuje na používateľov verejných terminálov. Ak toto pravidlo nenastavíte, zariadenie sa bude správať, akoby bola vybraná možnosť DisallowArc.</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfigurácia prijímača Cast v systéme <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich weby, ktoré môžu zobrazovať obrázky.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultImagesSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.
Upozorňujeme, že toto pravidlo bolo v minulosti v Androide chybne povolené, ale táto funkcia nebola nikdy úplne podporovaná.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Nabíjanie batérie zariadení, ktoré sú primárne pripojené k externému zdroju napájania.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Zoznam povolených doplnkov</translation>
<translation id="3101501961102569744">Zvoľte spôsob konfigurácie nastavení servera proxy</translation>
<translation id="3101709781009526431">Dátum a čas</translation>
<translation id="3114411414586006215">Toto pravidlo ovláda zoznam webov, ktoré nikdy nespôsobia prepnutie prehliadačov.
Upozorňujeme, že do tohto zoznamu môžete tiež pridať prvky prostredníctvom pravidla <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Keď toto pravidlo ponecháte nenastavené, do zoznamu sa nepridajú žiadne weby.
Keď ho nastavíte, jednotlivé položky sa budú považovať za pravidlá, rovnako ako v pravidle <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. Platí však opačná logika: pravidlá, ktoré sa zhodujú, neotvoria alternatívny prehliadač.
Na rozdiel od pravidla <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> sa tieto pravidlá uplatňujú oboma smermi. Znamená to, že keď používate doplnok pre Internet Explorer a povolíte ho, ovláda aj to, či má <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> otvoriť tieto webové adresy aj v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Upozornenie: Po verzii 57 (približne v marci 2017) bude šifrovací algoritmus DHE z prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> úplne odstránený a toto pravidlo prestane fungovať.
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo je nastavené na hodnotu False, v protokole TLS nebudú povolené šifrovacie súpravy DHE. Nastavením tohto pravidla na hodnotu True je možné povoliť šifrovacie súpravy DHE a zaistiť kompatibilitu so zastaraným serverom. Ide o krátkodobé riešenie, takže konfigurácia príslušného servera by mala byť upravená.
Odporúčame migráciu serverov na šifrovacie súpravy ECDHE. Ak nie sú k dispozícii, povoľte šifrovaciu súpravu používajúcu výmenu kľúčov RSA.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Ak toto pravidlo zakážete, zabráni nástroju Chrome Cleanup hľadať v systéme nechcený softvér a vykonávať čistenia. Ručné spúšťanie nástroja Chrome Cleanup z chrome://settings/cleanup je zakázané.
Ak ho povolíte alebo ponecháte nenastavené, Chrome Cleanup bude pravidelne hľadať v systéme nechcený softvér a v prípade jeho nájdenia sa používateľa opýta, či ho chce odstrániť. Ručné spúšťanie nástroja Chrome Cleanup z chrome://settings je povolené.
Toto pravidlo je k dispozícii iba v inštanciách systému Windows, ktoré sú zapojené do domény <ph name="MS_AD_NAME" />, alebo v inštanciách systému Windows 10 Pro alebo Enterprise, ktoré sú zaregistrované do správy zariadení.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Sprístupnenie režimu zjednotenej plochy a jeho zapnutie v predvolenom nastavení</translation>
<translation id="3159375329008977062">Používateľ má povolené exportovať a importovať kontajnery Crostini prostredníctvom používateľského rozhrania</translation>
<translation id="3165808775394012744">Tieto pravidlá sú tu zahrnuté, aby sa dali ľahko odstrániť.</translation>
<translation id="316778957754360075">Toto nastavenie sa prestalo používať v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> verzie 29. Odporúčaným spôsobom na nastavenie zbierok rozšírení/aplikácií hostených organizáciou je zahrnúť stránky hostiace balíky CRX do zoznamu ExtensionInstallSources a vložiť na webovú stránku priame odkazy na balíky. Spúšťač pre danú webovú stránku je možné vytvoriť pomocou pravidla ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Pravidlá súvisiace s overením Kerberos.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Šablóna názvu hostiteľa siete zariadenia</translation>
<translation id="3172512016079904926">Umožňuje inštaláciu hostiteľov zasielania natívnych správ na úrovni používateľa.
Ak je toto nastavenie povolené, <ph name="PRODUCT_NAME" /> povoľuje použitie hostiteľov zasielania natívnych správ nainštalovaných na úrovni používateľa.
Ak je toto nastavenie zakázané, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používať iba hostiteľov zasielania natívnych správ nainštalovaných na úrovni systému.
Ak toto nastavenie ponecháte nenastavené, <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí použitie hostiteľov zasielania natívnych správ nastavených na úrovni používateľa.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Vyžadovať online kontroly OCSP/CRL pre miestne dôveryhodné autority</translation>
<translation id="3185009703220253572">od verzie <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Aplikácie pre Android nemajú prístup k podnikovým kľúčom. Toto pravidlo nemá na ne žiaden vplyv.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Maximalizovať prvé okno prehliadača pri prvom spustení</translation>
<translation id="3211426942294667684">Nastavenia prihlasovania do prehliadača</translation>
<translation id="3214164532079860003">Ak je toto pravidlo povolené, domovská stránka bude importovaná z aktuálneho predvoleného prehliadača.
Ak je zakázané, domovská stránka sa neimportuje.
Ak nie je nastavené, môže sa používateľovi zobraziť výzva, či chce domovskú stránku importovať, alebo môže import prebehnúť automaticky.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Režim inkognito je dostupný</translation>
<translation id="3220624000494482595">Ak je verejná aplikácia aplikáciou pre Android, nebude mať žiadnu kontrolu nad verziou systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, a to ani v prípade, keď je toto pravidlo nastavené na hodnotu <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Vzory webových adries na povolenie zdrojov inštalácie rozšírenia, aplikácie a skriptov používateľa</translation>
<translation id="3240609035816615922">Pravidlá prístupu ku konfigurácii tlačiarní</translation>
<translation id="3240655340884151271">Vstavaná adresa MAC typu NIC doku</translation>
<translation id="3243309373265599239">Určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej sa pri používaní napájacieho zdroja zníži jas obrazovky.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu väčšiu ako nula, určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zníži jas obrazovky.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu nula, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jas obrazovky pri nečinnosti používateľ nezníži.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, použije sa predvolenú dobu.
Hodnota pravidla by mala byť uvedená v milisekundách. Hodnoty musia byť nižšie alebo rovnaké ako oneskorenie vypnutia obrazovky (pokiaľ je nastavené) a oneskorenie režimu nečinnosti.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Umožňuje nakonfigurovať pravidlá prepínania prehliadačov.
Nakonfigurované weby sa budú automaticky spúšťať v inom prehliadači ako <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kódovania predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="3273221114520206906">Predvolené nastavenie kódu JavaScript</translation>
<translation id="3284094172359247914">Ovládať používanie rozhrania WebUSB API</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kanál verzií</translation>
<translation id="3292147213643666827">Umožňuje prehliadaču <ph name="PRODUCT_NAME" /> fungovať ako server proxy medzi službou <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> a staršími tlačiarňami pripojenými k počítaču.
Ak je toto nastavenie povolené alebo nebolo nakonfigurované, používatelia môžu povoliť server proxy pre tlač z cloudu prostredníctvom overenia totožnosti pomocou účtu Google.
Ak je toto nastavenie zakázané, používatelia nebudú môcť povoliť server proxy a počítač nebude môcť zdieľať pripojené tlačiarne so službou <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Povolí stránku na chrome://password-change, ktorá umožňuje používateľom SAML zmeniť svoje heslá SAML v rámci relácie, čím sa zaistí, že heslo SAML a heslo uzamknutej obrazovky zariadenia zostanú synchronizované.
Toto pravidlo tiež povoľuje upozornenia, ktoré používateľov SAML upozorňujú na blízke vypršanie platnosti ich hesiel SAML, aby to mohli okamžite vyriešiť zmenou hesla v rámci relácie.
Tieto upozornenia sa však zobrazia iba vtedy, keď informácie o vypršaní platnosti hesla odošle do zariadenia poskytovateľ identity SAML počas prihlasovacieho postupu SAML.
Keď je toto pravidlo nastavené, používateľ ho nemôže zmeniť ani prepísať.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, ktoré môžu používať generovanie kľúčov. Ak sa vzor webovej adresy nachádza v zozname KeygenBlockedForUrls, tieto výnimky sa prepíšu.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, pre všetky stránky sa použije globálna predvolená hodnota buď z pravidla DefaultKeygenSetting (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="332771718998993005">Umožňuje zistiť názov cieľového priečinka funkcie <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak v tomto pravidle nastavíte reťazec, ktorý nie je prázdny, daný reťazec sa použije ako názov cieľového priečinka funkcie <ph name="PRODUCT_NAME" />. Inak sa ako názov cieľového priečinka použije názov zariadenia. Ak toto pravidlo nenastavíte, názov cieľového priečinka bude názov zariadenia, ktorý bude môcť zmeniť jeho vlastník (alebo používateľ z domény, ktorá ho spravuje). Názov môže mať maximálne 24 znakov.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich weby, ktoré môžu nastavovať súbory cookie.
Ak toto pravidlo nenastavíte, použije sa v prípade všetkých webov globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultCookiesSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.
Pozrite si tiež pravidlá „CookiesBlockedForUrls“ a „CookiesSessionOnlyForUrls“. Upozorňujeme, že medzi týmito troma pravidlami nesmú byť žiadne konfliktné vzory webových adries – nie je určené, ktoré pravidlo má prednosť.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Umožňuje nastaviť jedno alebo viac miestnych nastavení pre spravovanú reláciu, takže používatelia si budú môcť ľahko vybrať jedno z týchto miestnych nastavení.
Používateľ si môže vybrať miestne nastavenie a rozloženie klávesnice ešte pred spustením spravovanej relácie. Všetky miestne nastavenia podporované systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sú predvolene uvedené v abecednom poradí. Pomocou tohto pravidla môžete presunúť skupinu odporúčaných miestnych nastavení do hornej časti zoznamu.
Ak toto pravidlo nenastavíte, miestne nastavenie aktuálneho používateľského rozhrania bude vopred vybrané.
Ak ho nastavíte, odporúčané miestne nastavenia budú presunuté do hornej časti zoznamu a budú vizuálne oddelené od ostatných miestnych nastavení. Odporúčané miestne nastavenia budú uvedené v poradí, v akom sa vyskytujú v pravidle. Prvé odporúčané miestne nastavenie bude vopred vybrané.
Ak je k dispozícii viac odporúčaných miestnych nastavení, predpokladá sa, že používatelia si z nich budú chcieť vyberať. Výber miestnych nastavení a rozloženia klávesnice sa pri spúšťaní spravovanej relácie zobrazí na význačnom mieste. Inak sa predpokladá, že väčšina používateľov bude chcieť použiť vopred vybrané miestne nastavenie. Výber miestnych nastavení a rozloženia klávesnice sa pri spúšťaní spravovanej relácie zobrazia na menej význačnom mieste.
Keď toto pravidlo nastavíte a povolíte automatické prihlasovanie (pozrite si pravidlá |DeviceLocalAccountAutoLoginId| a |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automaticky spustená spravovaná relácia použije prvé odporúčané miestne nastavenie a najpopulárnejšie rozloženie klávesnice zodpovedajúce tomuto miestnemu nastaveniu.
Vopred vybrané rozloženie klávesnice bude vždy najpopulárnejšie rozloženie zodpovedajúce vopred vybranému miestnemu nastaveniu.
Toto pravidlo sa dá nastaviť iba ako odporúčané. Môžete pomocou neho presunúť skupinu odporúčaných miestnych nastavení do hornej časti, ale používatelia si môžu pre svoju reláciu kedykoľvek vybrať ľubovoľné miestne nastavenie podporované systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">V predvolenom nastavení použiť hosťovský prehliadač</translation>
<translation id="3384115339826100753">Povoľte pravidlo na správu prepínania napájania počas špičky.
Peak Shift je pravidlo na šetrenie energie, ktoré minimalizuje používanie striedavého prúdu v špičke počas dňa. Pre každý pracovný deň je možné nastaviť čas začatia a ukončenia režimu prepnutia napájania počas špičky. V tomto čase bude systém napájaný z batérie, a to dokonca aj vtedy, keď bude pripojený striedavý prúd. Stav nabitia batérie však musí byť nad špecifikovaným prahom. Po čase ukončenia bude systém napájaný striedavým prúdom (ak bude pripojený), ale nebude nabíjať batériu. Po špecifikovanom čase začatia nabíjania bude systém opäť fungovať ako zvyčajne. Bude používať striedavý prúd a nabíjať batériu.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true a nastavíte pravidlá DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold a DevicePowerPeakShiftDayConfig, funkcia prepnutia napájania počas špičky bude vždy povolená (ak ju zariadenie podporuje).
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false, funkcia prepnutia napájania počas špičky bude vždy zakázaná.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak toto pravidlo nenastavíte, funkcia prepnutia napájania počas špičky bude počiatočne zakázaná a používateľ ju nebude môcť povoliť.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Ak toto pravidlo nenastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije predvolenú minimálnu verziu, teda TLS 1.0.
V opačnom prípade ho môžete nastaviť na jednu z nasledujúcich hodnôt: „tls1“, „tls1.1“ alebo „tls1.2“. Ak túto hodnotu nastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nepoužije protokol SSL alebo TLS v nižšej ako zadanej verzii. Nerozpoznaná hodnota sa bude ignorovať.</translation>
<translation id="34160070798637152">Umožňuje ovládať konfiguráciu siete v celom zariadení.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true alebo je nenakonfigurované, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> povolí prihlásenie hostí. Prihlásenia hostí predstavujú relácie anonymných používateľov a nevyžadujú heslo.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nepovolí spustenie relácií hosťa.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Umožňuje vynútiť minimálny obmedzený režim v službe YouTube a zabrániť používateľom
vyberať menej obmedzený režim.
Ak toto nastavenie nakonfigurujete na možnosť Prísny, v službe YouTube bude vždy aktívny prísny obmedzený režim.
Ak toto nastavenie nakonfigurujete na možnosť Stredný, používatelia budú môcť v službe YouTube vybrať iba
stredný obmedzený režim a prísny obmedzený režim, ale nebudú môcť deaktivovať používanie obmedzeného režimu.
Ak toto nastavenie vypnete alebo nenastavíte žiadnu hodnotu, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude vynucovať obmedzený režim v službe YouTube. Externé pravidlá (napríklad pravidlá služby YouTube) však môžu naďalej vynucovať obmedzený režim.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Povolenie predpovede siete</translation>
<translation id="3432863169147125747">Umožňuje ovládať nastavenia tlače.</translation>
<translation id="3434932177006334880">Toto nastavenie bolo pomenované EnableWebBasedSignin pred verziou Chrome 42 a jeho podpora bude ukončená vo verzii Chrome 43.
Toto nastavenie je užitočné pre podnikových zákazníkov používajúcich riešenia jediného prihlásenia, ktoré ešte nie sú kompatibilné s novým vloženým prihlasovacím procesom.
Ak toto nastavenie povolíte, použije sa starý webový prihlasovací proces.
Ak toto nastavenie zakážete alebo nenakonfigurujete, použije sa v predvolenom nastavení nový vložený prihlasovací proces. Používatelia budú stále môcť povoliť starý webovský prihlasovací proces prostredníctvom nasledujúceho príznaku príkazového riadka: --enable-web-based-signin.
Keď bude vložené prihlasovanie úplne podporovať všetky procesy jediného prihlásenia, bude toto experimentálne nastavenie odstránené.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Umožniť používateľovi spravovať pripojenia VPN</translation>
<translation id="3459509316159669723">Tlač</translation>
<translation id="3460784402832014830">Určuje webovú adresu, ktorú vyhľadávač otvorí na novej karte.
Toto pravidlo je nepovinné. Ak sa nenastaví, neotvorí sa na novej karta žiadna stránka.
Toto pravidlo sa rešpektuje iba v prípade, ak je zapnuté pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Nahlasovať stav napájania</translation>
<translation id="346731943813722404">Toto pravidlo určuje, či oneskorenia správy napájania a limit dĺžky relácie sa majú spustiť iba po zaznamenaní prvej aktivity používateľa v relácii.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, oneskorenia správy napájania a limit dĺžky relácie sa nespustia po zaznamenaní prvej aktivity používateľa v relácii.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False alebo nastavené nie je, oneskorenia správy napájania a limit dĺžky relácie sa spustia hneď na začiatku relácie.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Vymazať údaje používateľa po odhlásení</translation>
<translation id="3480961938508521469">Úplne nabiť batériu štandardnou rýchlosťou</translation>
<translation id="348495353354674884">Povoliť virtuálnu klávesnicu</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Ak je toto pravidlo nastavené, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa pokúsi zaregistrovať a použiť pre všetky profily prepojené pravidlá použitia cloudu.
Hodnotou tohto pravidla je registračný token, ktorý je možné získať v správcovskej konzole Googlu.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Ak povolíte toto nastavenie, <ph name="PRODUCT_NAME" /> si môže zapamätať heslá používateľov a poskytnúť ich automaticky pri ďalšom prihlasovaní na určitom webe.
Ak toto nastavenie zakážete, používatelia nebudú môcť ukladať nové
heslá, ale budú môcť naďalej používať predtým uložené heslá.
Ak toto pravidlo povolíte alebo zakážete, používatelia ho nebudú môcť v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> zmeniť ani prepísať. Ak toto pravidlo nenastavíte, ukladanie hesiel bude povolené (ale používatelia ho môžu vypnúť).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Správca hesiel</translation>
<translation id="3500732098526756068">Umožňuje ovládať spúšťanie upozornenia v rámci ochrany heslom. Ochrana heslom upozorňuje používateľov, keď svoje chránené heslo opätovne použijú na potenciálne podozrivých weboch.
Pomocou pravidiel PasswordProtectionLoginURLs a PasswordProtectionChangePasswordURL môžete nakonfigurovať, ktoré heslo chcete chrániť.
Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť PasswordProtectionWarningOff, nezobrazí sa žiadne upozornenie v rámci ochrany heslom.
Ak ho nastavíte na možnosť PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse, upozornenie v rámci ochrany heslom sa zobrazí, keď používateľ opätovne použije heslo na webe, ktorý nebol pridaný na zoznam povolených webov.
Ak ho nastavíte na možnosť PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse, upozornenie v rámci ochrany heslom sa zobrazí, keď používateľ opätovne použije chránené heslo na phishingovom webe.
Ak toto pravidlo nenastavíte, služba ochrany heslom bude chrániť iba heslá Google. Používateľ však bude môcť toto nastavenie zmeniť.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Povoliť všetky obojstranné režimy</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfigurovať ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Určuje webovú adresu vyhľadávača použitého na poskytovanie vyhľadávania obrázkov. Žiadosti o vyhľadávanie sa budú odosielať pomocou metódy GET. Ak je nastavené pravidlo DefaultSearchProviderImageURLPostParams, budú žiadosti o vyhľadávanie obrázkov používať namiesto toho metódu POST.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nie je nastavené, nepoužije sa žiadne vyhľadávanie obrázkov.
Toto pravidlo sa rešpektuje iba v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="350797926066071931">Povoliť službu Translate</translation>
<translation id="3513655665999652754">Server Quirks poskytuje konfiguračné súbory pre konkrétny hardvér, ako
napríklad profily obrazoviek ICC na úpravu kalibrácie monitorov.
Keď toto pravidlo nastavíte na hodnotu false, zariadenie sa nepokúsi
kontaktovať server Quirks a stiahnuť konfiguračné súbory.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true alebo ho nenakonfigurujete, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automaticky kontaktuje server Quirks a stiahne konfiguračné súbory, ak budú k dispozícii, a uloží ich v zariadení. Tieto súbory je možné použiť napríklad na zlepšenie kvality zobrazenia na pripojených monitoroch.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Nepovoliť žiadnemu webu požadovať prístup k zariadeniam USB prostredníctvom rozhrania WebUSB API</translation>
<translation id="3526752951628474302">Iba monochromatická tlač</translation>
<translation id="3528000905991875314">Povoliť alternatívne chybové stránky</translation>
<translation id="3545457887306538845">Umožňuje ovládať, kde sa môžu nástroje pre vývojárov používať.
Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť „DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions“ (hodnota 0, ktorá je predvolená), nástroje pre vývojárov a konzola JavaScriptu sa budú môcť všeobecne používať, ale nie v kontexte rozšírení nainštalovaných podnikovým pravidlom.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu „DeveloperToolsAllowed“ (hodnota 1), nástroje pre vývojárov a konzola Javascriptu sa budú môcť používať vo všetkých kontextoch vrátane kontextu rozšírení nainštalovaných podnikovým pravidlom.
Ak toto pravidlo nastavíte na možnosť „DeveloperToolsDisallowed“ (hodnota 2), nástroje pre vývojárov nebude možné používať ani nebude možné kontrolovať prvky webov. Zakázané budú tiež všetky klávesové skratky a položky klasických či kontextových ponúk, pomocou ktorých je možné otvoriť nástroje pre vývojárov alebo konzolu JavaScriptu.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Nastavenia servera proxy</translation>
<translation id="3550875587920006460">Umožňuje nastaviť vlastný plán kontroly dostupnosti aktualizácií. Platí pre všetkých používateľov a rozhrania v zariadení. Po nastavení bude zariadenie kontrolovať dostupnosť aktualizácie podľa tohto plánu. Ak chcete zrušiť všetky ďalšie naplánované kontroly dostupnosti aktualizácií, toto pravidlo musíte odstrániť.</translation>
<translation id="355118380775352753">Weby, ktoré sa majú otvárať v alternatívnom prehliadači</translation>
<translation id="3554984410014457319">Povoliť Asistentovi Google počúvať frázy aktivácie hlasom</translation>
<translation id="3557208865710006939">Vynucuje povolenie jazykov kontroly pravopisu. Nerozpoznané jazyky sa budú v danom zozname ignorovať.
Ak toto pravidlo povolíte, kontrola pravopisu sa povolí nielen pre jazyky, ktoré nastavil používateľ, ale aj pre tieto špecifikované jazyky.
Ak ho zakážete alebo nenastavíte, predvoľby kontroly pravopisu používateľa sa nezmenia.
Ak pravidlo <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> nastavíte na hodnotu false, toto pravidlo nebude mať žiadny účinok.
Ak je jazyk uvedený v tomto pravidle aj pravidle <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, toto pravidlo má prednosť a kontrola pravopisu pre tento jazyk bude povolená.
Momentálne sú podporované tieto jazyky: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Používatelia môžu konfigurovať kanál verzií systému Chrome OS</translation>
<translation id="3575011234198230041">Overenie HTTP</translation>
<translation id="3577251398714997599">Nastavenie reklám pre weby s obťažujúcimi reklamami</translation>
<translation id="357917253161699596">Povoliť používateľom spravovať používateľské certifikáty</translation>
<translation id="3583230441447348508">Umožňuje špecifikovať zoznam vopred nakonfigurovaných zdieľaných úložísk v sieti.
Jednotlivé položky zoznamu v danom pravidle sú objekty pozostávajúce z dvoch častí: „share_url“ a „mode“. „share_url“ by mala byť webová adresa zdieľaného úložiska a „mode“ by malo byť „drop_down“ alebo „pre_mount“. „drop_down“ označuje, že „share_url“ sa pridá do rozbaľovacieho zoznamu na objavovanie zdieľaných úložísk. Režim „pre_mount“ označuje, že „share_url“ sa pripojí.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Zapnúť funkciu Podpora starších prehliadačov</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfigurácia správania pri overovaní prihlasovacích údajov</translation>
<translation id="3627678165642179114">Povoliť alebo zakázať webovú službu kontroly pravopisu</translation>
<translation id="3628480121685794414">Povoliť tlač na jednu stranu</translation>
<translation id="3631099945620529777">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false, tlačidlo Ukončiť proces bude v správcovi úloh zakázané.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true alebo ho nenakonfigurujete, používateľ bude môcť ukončovať procesy v správcovi úloh.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Povoliť funkciu Zapamätať si heslo</translation>
<translation id="3646859102161347133">Nastavenie typu lupy obrazovky</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikona predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu True, registrácia na správu cloudu je povinná a v prípade zlyhania zablokuje proces spustenia Chromu.
Ak ho nenastavíte alebo ho nastavíte na hodnotu False, registrácia na správu cloudu je voliteľná a v prípade zlyhania nezablokuje proces spustenia Chromu.
Toto pravidlo využíva registrácia pravidla rozsahu používania cloudu v počítači a je ho možné nastaviť pomocou databázy Registry alebo objektu skupinovej politiky (GPO) v systéme Windows, súboru plist v počítači Mac a súboru s pravidlami JSON v systéme Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Preniesť súbory cookie poskytovateľa identity SAML počas prihlásenia</translation>
<translation id="3701121231485832347">Umožňuje ovládať nastavenia špecifické pre zariadenia <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, ktoré spravuje <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Vzdialená atestácia</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Podpora poľa s jedným riadkom bola ukončená a v budúcnosti bude odstránené. Začnite používať textové pole s viacerými riadkami nižšie.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfigurovať zoznam rozšírení, ktorých inštalácia je zakázaná</translation>
<translation id="3711895659073496551">Režim spánku</translation>
<translation id="3715569262675717862">Overenie totožnosti na základe certifikátov klienta</translation>
<translation id="3736879847913515635">Povoliť pridanie osoby pomocou správcu používateľov</translation>
<translation id="3738723882663496016">Toto pravidlo určuje licenčný kľúč <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> pre toto zariadenie.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Určujte, či sú povolené zákazy režimu spánku. Zákazy režimu spánku je možné vyžiadať rozšíreniami prostredníctvom rozhrania API na správu napájania pre rozšírenia a aplikáciami ARC.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true alebo ho nenastavíte, zákazy režimu spánku sa budú pri správe napájania zohľadňovať.
Ak ho nastavíte na hodnotu false, žiadosti o zákaz režimu spánku sa budú ignorovať.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokovať generovanie kľúčov na týchto weboch</translation>
<translation id="375266612405883748">Obmedzuje rozsah portov UDP používaný hostiteľom vzdialeného prístupu v tomto počítači.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené alebo ak ho nastavíte na prázdny reťazec, hostiteľ vzdialeného prístupu bude môcť používať všetky dostupné porty, pokiaľ nebude pravidlo <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" /> zakázané. V takom prípade bude hostiteľ vzdialeného prístupu používať porty UDP v rozsahu 12 400 – 12 409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blokovať režim pre vývojárov</translation>
<translation id="3758089716224084329">Umožňuje špecifikovať proxy server, ktorý bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používať, a bráni používateľom zmeniť nastavenia proxy servera.
Ak sa rozhodnete proxy server nikdy nepoužívať a vždy sa pripájať ručne, všetky ostatné možnosti budú ignorované.
Ak zvolíte možnosť automatického zisťovania proxy servera, všetky ostatné možnosti budú ignorované.
Podrobné príklady nájdete na adrese
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Ak toto nastavenie povolíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude ignorovať všetky možnosti týkajúce sa proxy serverov zadané pomocou príkazového riadka.
Ak toto pravidlo nenastavíte, používateľom umožníte zvoliť vlastné nastavenia proxy servera.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Zakázať Nástroje pre vývojárov</translation>
<translation id="3764248359515129699">Zakáže presadzovanie požiadaviek pravidla transparentnosti certifikátov pre zoznam starých certifikačných autorít.
Toto pravidlo umožňuje zakázať požiadavky zverejnenia transparentnosti certifikátov pre reťazce certifikátov, ktoré obsahujú certifikáty s niektorým zo špecifikovaných hašov subjectPublicKeyInfo. Pre podnikové hostiteľské servery je potom možné používať certifikáty, ktoré by inak boli považované za nedôveryhodné, pretože neboli zverejnené.
Na to, aby bolo presadzovanie transparentnosti certifikátov zakázané, keď je toto pravidlo nastavené, musí mať haš parameter subjectPublicKeyInfo vyskytujúci sa v certifikáte CA, ktorý je rozpoznaný ako stará certifikačná autorita (CA). Stará CA je taká, ktorej predvolene dôveroval jeden alebo viacero operačných systémov podporovaných prehliadačom <ph name="PRODUCT_NAME" />, ale ktorej nedôveruje projekt Android Open Source Project ani <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Haš subjectPublicKeyInfo tvorí názov hašového algoritmu nasledovaný znakom „/“ a kódovaním Base64 hašového algoritmu použitého na haš subjectPublicKeyInfo špecifikovaného certifikátu kódovaného pomocou metódy DER. Toto kódovanie Base64 má rovnaký formát ako digitálny odtlačok SPKI, ako ho definuje RFC 7469 v časti 2.4. Nerozpoznané hašové algoritmy sú ignorované. Jediný podporovaný hašový algoritmus je v súčasnosti „sha256“.
Ak nie je toto pravidlo nastavené, všetky certifikáty s povinnosťou byť zverejnené prostredníctvom pravidla transparentnosti certifikátov, ktoré túto povinnosť nedodržia, budú považované za nedôveryhodné.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Doba zobrazenia správy s upozornením na odhlásenie z dôvodu nečinnosti</translation>
<translation id="377044054160169374">Vynútenie intervencie v prípade obťažujúceho správania</translation>
<translation id="3780152581321609624">Do hlavného názvu služby protokolu Kerberos zahrnúť neštandardný port</translation>
<translation id="3780319008680229708">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, bude sa ikona Cast stále zobrazovať na paneli s nástrojmi a používatelia ju nebudú môcť odobrať.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False alebo nie je nastavené vôbec, používatelia budú môcť ikonu pripnúť alebo odstrániť prostredníctvom kontextovej ponuky.
Ak je pravidlo EnableMediaRouter nastavené na hodnotu False, hodnota tohto pravidla sa nijak neprejaví a ikona sa na paneli s nástrojmi nebude zobrazovať.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Nastavenia správy spotreby energie, keď je používateľ nečinný</translation>
<translation id="3790085888761753785">Ak povolíte toto nastavenie, používatelia sa budú môcť prihlásiť do svojich účtov pomocou funkcie Smart Lock. Ide o benevolentnejší postup na rozdiel od zvyčajného správania funkcie Smart Lock, ktoré používateľom umožňuje odomknúť iba obrazovku.
Ak toto nastavenie zakážete, používatelia nebudú môcť používať prihlásenie pomocou funkcie Smart Lock.
Ak ho nenastavíte, predvolene bude zakázané pre používateľov spravovaných podnikom a povolené pre používateľov, ktorí nie sú spravovaní.</translation>
<translation id="379602782757302612">Umožňuje určiť, ktoré rozšírenia používatelia NEMÔŽU inštalovať. Nainštalované rozšírenia uvedené v zozname zakázaných položiek budú zakázané a používateľ ich nebude môcť povoliť. Ak odstránite rozšírenie zo zoznamu zakázaných položiek, ktoré bolo na základe toho zakázané, bude automaticky znova povolené.
Hodnota „*“ v zozname zakázaných položiek znamená, že všetky rozšírenia sú zaradené do zoznamu zakázaných položiek, ak nie sú výslovne uvedené v zozname povolených položiek.
Ak toto pravidlo nenastavíte, používateľ bude môcť v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> inštalovať všetky rozšírenia.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Umožňuje nakonfigurovať adresár, ktorý bude prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> používať na sťahovanie súborov.
Ak nastavíte toto pravidlo, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používať zadaný adresár bez ohľadu na to, či používateľ určil takýto adresár alebo povolil príznak na zobrazenie výzvy na zadanie umiestnenia pre stiahnuté položky pri každom sťahovaní.
Zoznam premenných, ktoré sa dajú použiť, nájdete na adrese https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ak toto pravidlo nenastavíte, použije sa predvolený adresár pre stiahnuté súbory a používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Povolí rozšírenie pre certifikáty TLS typu domain-bound (ktorého podpora bola ukončená)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Určiť zoznam zakázaných doplnkov</translation>
<translation id="3811562426301733860">Povoliť reklamy na všetkých weboch</translation>
<translation id="3816312845600780067">Povoliť záchrannú klávesovú skratku pre automatické prihlásenie</translation>
<translation id="3820526221169548563">Aktivuje funkciu zjednodušenia prístupu pomocou klávesnice na obrazovke.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true, klávesnica na obrazovke bude vždy aktívna.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, klávesnica na obrazovke bude vždy neaktívna.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak ho ponecháte nenastavené, klávesnica na obrazovke bude v predvolenom nastavení deaktivovaná, ale používatelia ju budú môcť kedykoľvek aktivovať.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfigurácia predpony TalkGadget pre hostiteľov vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="3824972131618513497">Umožňuje ovládať nastavenia týkajúce sa správy napájania a reštartovania.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Služby určovania polohy Google sú povolené</translation>
<translation id="3831054243924627613">Toto pravidlo ovláda počiatočný stav zálohovania a obnovy Androidu.
Keď ho nenakonfigurujete alebo nastavíte na hodnotu <ph name="BR_DISABLED" />, zálohovanie a obnova Androidu budú počiatočne zakázané.
Keď ho nastavíte na hodnotu <ph name="BR_ENABLED" />, zálohovanie a obnova Androidu budú počiatočne povolené.
Keď ho nastavíte na hodnotu <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, používateľovi sa zobrazí výzva, či chce zálohovanie a obnovu Androidu používať. Ak zálohovanie a obnovu povolí, údaje aplikácií pre Android sa nahrajú na zálohovacie servery Androidu a obnovia sa pri opätovných inštaláciách kompatibilných aplikácií.
Upozorňujeme, že toto pravidlo ovláda stav zálohovania a obnovy Androidu iba počas počiatočného nastavenia. Používateľ môže potom otvoriť nastavenia Androidu a zálohovanie a obnovu Androidu zapnúť alebo vypnúť.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Keď zapnete toto nastavenie, <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí certifikáty vydané operáciami starej infraštruktúry PKI spoločnosti Symantec Corporation za predpokladu, že sú inak úspešne overené a prepojené s uznávaným certifikátom CA.
Upozorňujeme, že toto pravidlo závisí od toho, či príslušný operačný systém stále rozpoznáva certifikáty zo starej infraštruktúry spoločnosti Symantec. Ak aktualizácia operačného systému zmení spracovávanie týchto certifikátov operačným systémom, toto pravidlo neplatí. Slúži ako dočasné riešenie, pomocou ktorého získajú podniky viac času na prechod zo starých certifikátov Symantec. Bude odstránené okolo 1. januára 2019.
Ak toto pravidlo nenastavíte alebo nastavíte na hodnotu False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude nasledovať zverejnený rozvrh ukončenia podpory.
Ďalšie podrobnosti o tomto ukončení podpory nájdete na adrese https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Umožňuje určiť tých hostiteľov pre odosielanie natívnych správ, na ktorých sa nevzťahuje zoznam zakázaných položiek.
Hodnota * v zozname zakázaných položiek znamená, že všetci hostitelia pre odosielanie natívnych správ sú zakázaní a načítajú sa iba tí, ktorí sú uvedení na bielej listine.
V predvolenom nastavení sú všetci hostitelia pre odosielanie natívnych správ pridaní na bielu listinu. Ak sú v dôsledku určitého pravidla všetci pridaní na zoznam zakázaných položiek, môžete toto pravidlo prepísať pomocou bielej listiny.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Vynútiť zakázanie jazykov kontroly pravopisu</translation>
<translation id="3837424079837455272">Toto pravidlo ovláda, či môžu byť do systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pridaní noví používatelia. Nezabráni používateľom prihlasovať sa do ďalších účtov Google v rámci Androidu. Ak chcete zabrániť tomuto správaniu, nakonfigurujte pravidlo Androidu <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> ako súčasť pravidla <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="384743459174066962">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich webové stránky, ktoré nemôžu otvárať kontextové okná.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, použije sa v prípade všetkých webových stránok globálna predvolená hodnota buď z pravidla „DefaultPopupsSetting“ (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Umožňuje nahlasovať informácie o aktívnej relácii režimu verejného terminálu, ako sú
identifikátor a verzia aplikácie.
Ak pravidlo nastavíte na možnosť False, informácie o relácii
sa nebudú nahlasovať. Ak ho nastavíte na možnosť True alebo ho nenastavíte,
informácie o relácii sa budú nahlasovať.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Predvolený režim obojstrannej tlače</translation>
<translation id="3859780406608282662">Pridá parameter k načítavaniu kanála Variácie systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ak je pravidlo určené, pridá k webovej adrese na načítanie kanála Variácie parameter dopytu s názvom „restrict". Hodnotou parametra bude hodnota, ktorá sa určí v tomto pravidle.
Ak pravidlo nie je určené, webová adresa na načítanie kanála Variácie sa neupraví.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Povolená minimálna verzia protokolu SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Určuje webovú adresu vyhľadávača, ktorý poskytuje návrhy pre vyhľadávanie. Webová adresa by mala obsahovať reťazec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, ktorý bude počas posielania dopytu nahradený textom zadávaným používateľom.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nebude nastavené, nepoužije sa žiadna webová adresa návrhu.
Webovú adresu návrhu Google je možné špecifikovať ako: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Toto pravidlo bude uplatnené len v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Konfigurovať povolené jazyky v relácii používateľa</translation>
<translation id="3866249974567520381">Popis</translation>
<translation id="3868347814555911633">Toto pravidlo je aktívne iba v režime predaja.
Zoznam rozšírení, ktoré sa automaticky nainštalujú pre používateľa ukážky v zariadeniach v režime predaja. Tieto rozšírenia sa uložia v zariadení a po inštalácii môžu byť nainštalované v režime offline.
Každý záznam v zozname obsahuje adresár, ktorý musí zahŕňať ID rozšírenia v poli „extension-id“ a jeho webovú adresu pre aktualizácie v poli „update-url“.</translation>
<translation id="3874773863217952418">Povoliť vyhľadávanie klepnutím</translation>
<translation id="3877517141460819966">Režim integrovaného druhého faktora overenia totožnosti</translation>
<translation id="3879208481373875102">Konfigurovať zoznam webových aplikácií nainštalovaných pravidlom</translation>
<translation id="388237772682176890">Podpora tohto pravidla bola ukončená vo verzii M53. Toto pravidlo bolo odstránené vo verzii M54, pretože bola ukončená podpora protokolu SPDY/3.1.
Umožňuje zakázať protokol SPDY v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Keď ho povolíte, protokol SPDY nebude k dispozícii v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak ho zakážete, povolíte tým používanie protokolu SPDY.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, protokol SPDY bude k dispozícii.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Povoliť kód JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Umožňuje nakonfigurovať adresár, ktorý <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije na ukladanie súborov.
Ak nastavíte toto pravidlo, zmení sa predvolený adresár, do ktorého <ph name="PRODUCT_NAME" /> sťahuje súbory. Toto pravidlo nie je povinné, takže používateľ bude môcť priečinok zmeniť.
Ak toto pravidlo nenastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používať obvyklý predvolený adresár (podľa konkrétnej platformy).
Zoznam premenných, ktoré sa dajú použiť, nájdete na adrese https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Na zaznamenávanie do denníkov vykonávané systémom Android nemá toto pravidlo žiaden vplyv.</translation>
<translation id="391531815696899618">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, zakazuje synchronizáciu aplikácie Súbory systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> s Diskom Google. V takom prípade sa na Disk Google nenahrajú žiadne údaje.
Ak toto pravidlo nie je nastavené alebo ak je nastavené na hodnotu False, používatelia budú môcť prenášať súbory na Disk Google.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Webová adresa súboru PAC servera proxy</translation>
<translation id="3920892052017026701">Nastavte vlastnú hodnotu začatia nabíjania batérie v percentách.
Batéria sa začne nabíjať, keď dosiahne vlastnú hodnotu nabitia.
Parameter DeviceBatteryChargeCustomStartCharging musí byť menší ako DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Toto pravidlo sa použije iba vtedy, keď je parameter DeviceBatteryChargeMode nastavený na vlastnú hodnotu.
Ak pravidlo nenakonfigurujete alebo nenastavíte, použije sa štandardný režim nabíjania batérie.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Nastavenie rozlíšenia a škálovacieho faktora obrazovky</translation>
<translation id="3939893074578116847">Odosielanie sieťových paketov na správcovský server s cieľom sledovania online stavu, ktoré umožní
serveru zistiť, či je zariadenie v režime offline.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, budú sa odosielať sledovacie sieťové pakety (tzv. <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Ak je nastavené na hodnotu False alebo nie je nastavené, pakety sa odosielať nebudú.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Časové obmedzenia aktualizácií</translation>
<translation id="3956686688560604829">Používať pravidlo SiteList prehliadača Internet Explorer na podporu starších prehliadačov</translation>
<translation id="3958586912393694012">Povoliť použitie funkcie Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu True, pre zariadenia sa povolí vzdialené overenie a certifikát sa automaticky vygeneruje a nahrá na server na správu zariadení.
Ak je pravidlo nastavené na hodnotu False alebo je nenastavené, nevygeneruje sa žiadny certifikát a volania rozhrania API rozšírenia enterprise.platformKeys zlyhajú.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Slúži na konfiguráciu obrázka tapety na úrovni zariadenia, ktorý sa bude zobrazovať na prihlasovacej obrazovke, ak sa do zariadenia zatiaľ neprihlásil žiadny používateľ. Pravidlo nastavíte určením webovej adresy, z ktorej môže zariadenie so systémom Chrome OS stiahnuť daný obrázok tapety, a určením kryptografickej hodnoty hash, pomocou ktorej sa overí integrita stiahnutého súboru. Obrázok musí byť vo formáte JPEG a jeho veľkosť nesmie prekročiť 16 MB. Webová adresa musí byť prístupná bez overenia. Obrázok tapety sa stiahne a uloží do vyrovnávacej pamäte. Pri každej zmene webovej adresy alebo hašovania sa znova stiahne.
Ak je pravidlo tapety zariadenia nastavené, zariadenie so systémom Chrome OS stiahne obrázok tapety a použije ho na prihlasovacej obrazovke, ak sa do zariadenia zatiaľ neprihlásil žiadny používateľ. Po prihlásení sa použije pravidlo pre tapetu príslušného používateľa.
Ak pravidlo tapety zariadenia nie je nastavené, obrázok určuje pravidlo tapety používateľa (ak je nastavené).</translation>
<translation id="3965339130942650562">Časový limit pred odhlásením nečinného používateľa</translation>
<translation id="3973371701361892765">Poličku nikdy neskrývať automaticky</translation>
<translation id="3984028218719007910">Určuje, či má systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> po odhlásení zachovať miestne údaje o účte. Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nebude uchovávať žiadne trvalé účty a všetky údaje z relácií používateľov budú po odhlásení odstránené. Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, alebo nie je nakonfigurované, zariadenie môže uchovávať (zašifrované) miestne údaje používateľa.</translation>
<translation id="398475542699441679">Toto pravidlo ovláda, či má byť zapnutá Podpora starších prehliadačov.
Keď ho nenastavíte alebo nastavíte na hodnotu false, Chrome sa nebude pokúšať určené webové adresy spúšťať v alternatívnom prehliadači.
Keď ho nastavíte na hodnotu true, Chrome sa bude pokúšať niektoré webové adresy spúšťať v alternatívnom prehliadači (napríklad Internet Explorer). Túto funkciu nakonfigurujete pomocou pravidiel v skupine <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Ide o náhradu za rozšírenie <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. Konfigurácia z tohto rozšírenia sa prenesie na túto funkciu, ale dôrazne odporúčame použiť namiesto nej pravidlá Chromu. Zaistíte tým lepšiu kompatibilitu v budúcnosti.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Webové adresy, ktorým bude udelený prístup k zariadeniam na zaznamenávanie videa na prihlasovacích stránkach SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Správcovia IT spravujúci podnikové zariadenia môžu pomocou tohto pravidla povoliť alebo zakázať používateľom uplatniť ponuky pri registrácii OS Chrome.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true alebo je ponechané bez nastavenia, používatelia si pri registrácii OS Chrome budú môcť uplatniť ponuky.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, používatelia si nebudú môcť uplatniť ponuky.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Umožňuje určiť zoznam aplikácií a rozšírení, ktoré sa inštalujú potichu bez interakcie s používateľom a používateľ ich nemôže odinštalovať ani zakázať. Všetky povolenia vyžadované aplikáciami alebo rozšíreniami sú bezpodmienečne udelené bez interakcie s používateľom, a to vrátane všetkých ďalších povolení vyžiadaných budúcimi verziami daných aplikácií alebo rozšírení.
Ďalej sa udeľujú povolenia pre rozhrania API rozšírení enterprise.deviceAttributes a enterprise.platformKeys. (Tieto dve rozhrania sú k dispozícii iba pre aplikácie alebo rozšírenia, ktorých inštalácia bola vynútená.)
Toto pravidlo má prednosť v prípade potenciálneho konfliktu s pravidlom <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />. Ak je z tohto zoznamu odstránená aplikácia alebo rozšírenie, ktorého inštalácia bola v minulosti vynútená, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ich automaticky odinštaluje.
V prípade inštancií systému Windows nepripojených k doméne <ph name="MS_AD_NAME" /> sa vynucuje iba inštalácia aplikácií a rozšírení uvedených v Internetovom obchode Chrome.
Všimnite si, že zdrojový kód jednotlivých rozšírení je možné pozmeniť pomocou nástrojov pre vývojárov (t. j. potenciálne tým znefunkčniť dané rozšírenie). Ak sa toho obávate, nastavte pravidlo <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Každá položka zoznamu je reťazec s identifikátorom rozšírenia a webovou adresou aktualizácie oddelenou bodkočiarkou (<ph name="SEMICOLON" />). Identifikátor rozšírenia je reťazec pozostávajúci z 32 písmen a nájdete ho napríklad v adrese <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />, keď prejdete do režimu pre vývojárov. Ak je určená webová adresa aktualizácie, mala by odkazovať na dokument XML manifestu aktualizácie tak, ako je to uvedené na <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Predvolene sa použije webová adresa aktualizácie z Internetového obchodu Chrome (ktorá je momentálne https://clients2.google.com/service/update2/crx). Upozorňujeme, že webová adresa aktualizácie nastavená v tomto pravidle sa použije iba pri prvej inštalácii. Následné inštalácie rozšírenia používajú webovú adresu aktualizácie uvedenú v manifeste príslušného rozšírenia. Zreteľné uvedenie webovej adresy aktualizácie bolo v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> do verzie 67 (vrátane) povinné.
<ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> napríklad nainštaluje aplikáciu <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> zo štandardnej webovej adresy aktualizácie v Internetovom obchode Chrome. Ďalšie informácie o hostení rozšírení nájdete na <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Ak toto pravidlo nenastavíte, nebudú sa automaticky inštalovať žiadne aplikácie ani rozšírenia a používateľ môže odinštalovať ľubovoľnú aplikáciu alebo rozšírenie v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Upozorňujeme, že toto pravidlo neplatí v režime inkognito.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true alebo ho nenakonfigurujete, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bude zobrazovať existujúcich používateľov na prihlasovacej obrazovke a umožní jedného z nich vybrať.
Ak ho nastavíte na hodnotu false, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nebude zobrazovať existujúcich používateľov na prihlasovacej obrazovke. Zobrazí sa normálna prihlasovacia obrazovka (s výzvou na zadanie e‑mailu a hesla či telefónu používateľa) alebo intersticiálna obrazovka SAML (ak je povolená pravidlom <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />). Nezobrazí sa, ak nakonfigurujete spravovanú reláciu. Keď ju nakonfigurujete, budú sa zobrazovať iba účty spravovanej relácie, pričom bude možné vybrať jeden z nich.
Upozorňujeme, že toto pravidlo neovplyvní, či zariadenie miestne údaje používateľa uchová alebo zahodí.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Povolenie vyvolania dialógových okien na výber súborov</translation>
<translation id="4012737788880122133">Ak je pravidlo nastavené na hodnotu True, zakáže automatické aktualizácie.
Ak je toto nastavenie nenakonfigurované, alebo je nastavené na hodnotu False, budú zariadenia so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automaticky kontrolovať aktualizácie.
Upozornenie: Odporúča sa ponechať automatické aktualizácie povolené, aby mohli používatelia získavať aktualizácie softvéru a kritické opravy chýb zabezpečenia. Vypnutie automatických aktualizácií môže vystaviť používateľov riziku.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Aplikácie pre Android nemajú prístup k súborom cookie preneseným do profilu používateľa.</translation>
<translation id="402759845255257575">Nepovoliť žiadnym stránkam spúšťať JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Povoliť predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="4039085364173654945">Kontroluje, či má vnorený obsah tretej strany na stránke povolenie zobrazovať kontextové dialógové okno s protokolom HTTP Basic Auth.
Táto funkcia je zvyčajne zakázaná kvôli ochrane pred phishingom (neoprávneným získavaním údajov). Ak toto pravidlo nie je nastavené, je zakázané a vnorenému obsahu tretej strany sa nepovolí zobrazovať kontextové dialógové okno s protokolom HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Zakázať protokol SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Povolenie dopytov odosielaných do časovej služby Google</translation>
<translation id="408076456549153854">Povoliť prihlásenie do prehliadača</translation>
<translation id="40853027210512570">Prepíše pravidlá výberu predvolenej tlačiarne prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Toto pravidlo určuje pravidlá na výber predvolenej tlačiarne v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />, ktorý sa uskutoční pri prvom použití funkcie tlače v profile.
Keď je toto pravidlo nastavené, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa pokúsi nájsť tlačiareň zodpovedajúcu všetkým špecifikovaným atribútom a vyberie ju ako predvolenú tlačiareň. Vyberie sa prvá tlačiareň, ktorá zodpovedá tomuto pravidlu. V prípade nejedinečnej zhody je možné vybrať akúkoľvek tlačiareň, a to v závislosti od poradia, v akom boli nájdené.
Ak pravidlo nie je nastavené alebo sa nenájde žiadna zodpovedajúca tlačiareň v časovom limite, predvolená bude vstavaná tlačiareň PDF alebo žiadna (v prípade, že tlačiareň PDF nie je k dispozícii).
Tlačiarne pripojené do služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> sa považujú za tlačiarne typu <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, zvyšné tlačiarne sú označené ako typ <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Ak vynecháte určité pole, budú mu zodpovedať všetky príslušné hodnoty. Ak napríklad nešpecifikujete pripojenie, Print Preview spustí hľadanie všetkých druhov tlačiarní (miestnych aj v cloude).
Vzory bežných výrazov musia zodpovedať syntaxi JavaScript RegExp a vo všetkých zodpovedajúcich výrazoch sa rozlišujú veľké a malé písmená.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Vynútený režim inkognito</translation>
<translation id="4088983553732356374">Umožňuje nastaviť, či môžu webové stránky nastavovať miestne údaje. Nastavenie miestnych údajov je možné buď povoliť pre všetky webové stránky, alebo ho pre všetky webové stránky zakázať.
Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť Uchovať súbory cookie počas trvania relácie, súbory cookie sa po ukončení relácie vymažú. Upozorňujeme, že ak je prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> spustený v režime na pozadí, relácia sa nemusí ukončiť po zavretí posledného okna. Ďalšie informácie o konfigurácii tohto správania nájdete pri pravidle BackgroundModeEnabled.
Ak ponecháte toto pravidlo nenastavené, použije sa pravidlo AllowCookies a používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Presmerovanie na poskytovateľa identity SAML po potvrdení používateľom</translation>
<translation id="410478022164847452">Určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém vykoná príslušnú akciu nečinnosti pri používaní napájacieho zdroja.
Ak je toto pravidlo nastavené, určuje dobu nečinnosti používateľa, po ktorej systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> vykoná príslušnú akciu, ktorú je možné nakonfigurovať samostatne.
Ak toto pravidlo nastavené nie je, použije sa predvolená doba.
Hodnota pravidla by mala byť uvedená v milisekundách.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Umožňuje konfigurovať typ overenia totožnosti prihlasovacích údajov SAML.
Keď toto pravidlo nenastavíte alebo nastavíte na možnosť Predvolené (hodnota 0), správanie prihlasovacích údajov SAML určuje prehliadač v závislosti od ďalších faktorov. Najčastejšie sa overenie totožnosti používateľa a ochrana údajov používateľa vo vyrovnávacej pamäti zakladajú na heslách ručne zadaných používateľmi.
Keď tieto pravidlá nastavíte na možnosť ClientCertificate (hodnota 1), overenie certifikátu klienta sa použije pre nových pridaných používateľov, ktorí sa prihlásia prostredníctvom SAML. Nepoužijú sa pre nich žiadne heslá a ich miestne dáta vo vyrovnávacej pamäti sú chránené pomocou zodpovedajúcich kryptografických kľúčov. Toto nastavenie umožňuje napríklad konfigurovať inteligentnú kartu na základe overenia totožnosti používateľa (pamätajte, že middlevérové aplikácie inteligentných kariet musíte nainštalovať prostredníctvom pravidla DeviceLoginScreenExtensions).
Toto pravidlo sa vzťahuje iba na používateľov, ktorí sa prihlásia pomocou SAML.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Zakázať vynucovanie pravidla transparentnosti certifikátov pre zoznam webových adries</translation>
<translation id="4121350739760194865">Zabraňuje tomu, aby sa propagácie aplikácií zobrazovali na stránke Nová karta</translation>
<translation id="412697421478384751">Povoliť používateľom nastaviť slabé kódy PIN na uzamknutej obrazovke</translation>
<translation id="4138655880188755661">Časový limit</translation>
<translation id="4144164749344898721">Toto pravidlo ovláda viaceré nastavenia pre stratégiu správy spotreby energie, keď je používateľ nečinný.
Môžete nastaviť štyri typy akcií:
* Ak bude používateľ nečinný počas časového obdobia uvedeného v nastavení |ScreenDim|, obrazovka sa stlmí.
* Ak bude používateľ nečinný počas časového obdobia uvedeného v nastavení |ScreenOff|, obrazovka sa vypne.
* Ak bude používateľ nečinný počas časového obdobia uvedeného v nastavení |IdleWarning|, zobrazí sa dialógové okno s upozornením, že sa použije akcia nastavená pre prípad nečinnosti. Hlásenie s upozornením sa zobrazí iba vtedy, ak je akcia pri nečinnosti odhlásenie alebo vypnutie.
* Ak bude používateľ nečinný počas časového obdobia uvedeného v nastavení |Idle|, použije sa akcia nastavená v možnosti |IdleAction|.
Hodnoty oneskorení sa pre všetky akcie uvedené vyššie zadávajú v milisekundách. Príslušná akcia sa spustí len vtedy, keď bude nastavená hodnota väčšia ako nula. Ak je hodnota oneskorenia nastavená na nulu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> príslušnú akciu nevykoná.
Ak nenastavíte časové obdobia pre oneskorenia vyššie, použije sa predvolená hodnota.
Upozorňujeme, že hodnoty v nastavení |ScreenDim| budú usmernené tak, aby boli menšie alebo rovné hodnote v nastavení |ScreenOff|. Hodnoty v nastaveniach |ScreenOff| a |IdleWarning| budú usmernené tak, aby boli menšie alebo rovné hodnote v nastavení |Idle|.
V rámci možnosti |IdleAction| môžete nastaviť jednu zo štyroch možných akcií:
* |Suspend| – pozastaviť;
* |Logout| – odhlásiť;
* |Shutdown| – vypnúť;
* |DoNothing| – nevykonať žiadnu akciu.
Ak možnosť |IdleAction| nenastavíte, použije sa predvolená akcia, t. j. pozastaviť.
K dispozícii sú aj samostatné nastavenia pre použitie zdroja napájania alebo batérie
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Displej</translation>
<translation id="4157003184375321727">Hlásiť verziu operačného systému a firmvéru</translation>
<translation id="4157594634940419685">Povoliť prístup k natívnym tlačiarňam CUPS</translation>
<translation id="4160962198980004898">Zdroj adresy MAC zariadenia, keď je vložené v doku</translation>
<translation id="4163705126749612234">Nakonfiguruje požadované názvy domén klienta, ktoré budú použité pre klienty vzdialeného prístupu, a zabráni používateľom ich zmeniť.
Ak je toto nastavenie povolené, k hostiteľovi sa budú môcť pripojiť iba klienty zo zadaných domén.
Ak je toto natavenie zakázané alebo nie je nastavené, použije sa predvolené pravidlo pre typ pripojenia. Na účely vzdialenej pomoci sa k hostiteľovi môžu pripojiť klienty z ľubovoľnej domény. Na účely bežné vzdialeného pripojenia sa však môže pripojiť iba vlastník hostiteľa.
Ak je zadané nastavenie RemoteAccessHostClientDomain, toto nastavenie ho prepíše.
Pozrite si tiež RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Umožňuje povoliť funkciu dostupnosti nazývanú pevne umiestnené klávesy.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, pevne umiestnené klávesy budú vždy povolené.
Ak ho nastavíte na hodnotu false, pevne umiestnené klávesy budú vždy zakázané.
Ak toto pravidlo nastavíte, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak ho ponecháte nenastavené, pevne umiestnené klávesy sú pôvodne zakázané, ale používateľ ich môže kedykoľvek povoliť.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false, softvér tretej strany bude môcť vkladať spustiteľný kód do procesov Chromu. Ak ho nastavíte na hodnotu true alebo ponecháte nenastavené, softvér tretej strany bude mať vkladanie spustiteľného kódu do procesov Chromu zakázané.
Bez ohľadu na hodnotu tohto pravidla nebude prehliadač momentálne brániť softvéru tretej strany vkladať spustiteľný kód do jeho procesov v počítači spojenom s doménou <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Predvolené nastavenie doplnku <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">Webová adresa na potvrdenie overovacieho tokenu klienta vzdialeného pripojenia</translation>
<translation id="4203389617541558220">Obmedzuje dobu, počas ktorej je zariadenie zapnuté, prostredníctvom naplánovania automatických reštartov.
Keď je pravidlo nastavené, určuje dĺžku doby, počas ktorej je zariadenie zapnuté, a po ktorej uplynutí sa naplánuje automatický reštart.
Keď pravidlo nie je nastavené, doba zapnutia zariadenia nie je obmedzená.
Ak nastavíte toto pravidlo, používatelia ho nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Automatický reštart sa naplánuje na vybratý čas, ale ak používateľ v danej chvíli zariadenie používa, môže sa reštart zariadenia odložiť až na 24 hodín.
Poznámka: Automatické reštartovanie je v súčasnosti povolené, iba pokiaľ sa zobrazuje prihlasovacia obrazovka alebo prebieha relácia aplikácie v režime kiosku. Toto sa v budúcnosti zmení a pravidlo sa použije bez ohľadu na to, či prebieha relácia akéhokoľvek typu alebo nie.
Hodnota pre pravidlo sa má zadať v sekundách. Hodnoty sa upravia tak, aby mali aspoň 3600 sekúnd (jedna hodina).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Používateľom sa zobrazujú iba tlačiarne pridané na bielu listinu</translation>
<translation id="420512303455129789">Slovník s mapovaním adries URL na boolovské identifikátory, ktoré určujú, či bude prístup k hostiteľovi povolený (true) alebo zablokovaný (false).
Toto pravidlo sa vzťahuje iba na interné používanie prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Oneskorenia uzamknutia obrazovky</translation>
<translation id="423797045246308574">Umožňuje nastaviť zoznam vzorov webových adries určujúcich stránky, ktoré nemôžu používať generovanie kľúčov. Ak sa vzor webovej adresy nachádza v zozname KeygenAllowedForUrls, toto pravidlo dané výnimky prepíše.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, pre všetky stránky sa použije globálna predvolená hodnota buď z pravidla DefaultKeygenSetting (ak je nastavené), alebo z osobnej konfigurácie používateľa.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Umožňuje nakonfigurovať adresár, ktorý <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije na ukladanie roamingovej kópie profilov.
Ak toto pravidlo nastavíte a je povolené pravidlo <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" />, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude na ukladanie roamingových kópií profilov používať stanovený adresár. Ak pravidlo <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> nie je povolené alebo nastavené, hodnota uložená v tomto pravidle sa nepoužije.
Zoznam premenných, ktoré sa dajú použiť, nájdete na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ak toto pravidlo nie je nastavené, použije sa predvolená cesta roamingového profilu.</translation>
<translation id="4239720644496144453">V prípade aplikácií pre Android sa nepoužíva vyrovnávacia pamäť. Ak si viacero používateľov nainštaluje rovnakú aplikáciu pre Android, stiahne sa nanovo pre každého používateľa.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Povoľuje v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> anonymizované zhromažďovanie dát prostredníctvom kódovaných webových adries a bráni používateľom toto nastavenie zmeniť.
Pri anonymizovanom zhromažďovaní dát prostredníctvom kódovaných webových adries sa odosielajú adresy stránok, ktoré používateľ navštívi, do Googlu na účely zlepšovania vyhľadávaní a prehliadania.
Ak toto pravidlo povolíte, bude anonymizované zhromažďovanie dát prostredníctvom kódovaných webových adries vždy aktívne.
Ak toto pravidlo zakážete, nebude anonymizované zhromažďovanie dát prostredníctvom kódovaných webových adries nikdy aktívne.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, anonymizované zhromažďovanie dát prostredníctvom kódovaných webových adries sa povolí, no používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nie</translation>
<translation id="4261820385751181068">Jazyk prihlasovacej obrazovky zariadenia</translation>
<translation id="427220754384423013">Umožňuje určiť tlačiarne, ktoré má používateľ k dispozícii.
Toto pravidlo sa používa iba vtedy, keď je pre <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> vybraná možnosť <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Ak toto pravidlo použijete, používateľ bude mať k dispozícii iba tlačiarne s identifikátormi, ktoré sa zhodujú s hodnotami v tomto pravidle. Identifikátory sa musia zhodovať s hodnotou v poli „id“ alebo „guid“ v súbore určenom v pravidle <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Určuje parametre, ktoré sa použijú pri hľadaní obrázkov pomocou metódy POST. Pozostáva z párov názov/hodnota oddelených čiarkami. Ak je hodnota parameter šablóny, napr. hodnota {imageThumbnail} v príklade vyššie, bude nahradená údajmi skutočnej miniatúry obrázkov.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nie je nastavené, žiadosť o vyhľadávanie obrázka sa odošle pomocou metódy GET.
Toto pravidlo sa rešpektuje iba v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Povoliť používať funkciu ARC používateľom, ktorí nie sú partneri</translation>
<translation id="4289903996435140853">Umožňuje nastaviť zoznam webových adries určujúcich weby, ktorým je automaticky udelené povolenie na prístup k zariadeniu USB s príslušnými identifikátormi dodávateľa a výrobku. Pravidlo je platné, keď každá položka v zozname obsahuje zariadenia aj webové adresy. Každá položka v zariadeniach môže obsahovať polia pre identifikátory dodávateľa a výrobku. Každý vynechaný identifikátor sa považuje za zástupný znak s jednou výnimkou, totiž že identifikátor výrobku sa nedá špecifikovať bez toho, aby ste zároveň neuviedli aj identifikátor dodávateľa. V opačnom prípade bude pravidlo neplatné a ignorované.
Model povolení USB udeľuje pomocou adresy webu odosielajúceho žiadosť (žiadajúcej webovej adresy) a adresy rámcového webu najvyššej úrovne (webová adresa vkladania) povolenie žiadajúcej webovej adrese na prístup k zariadeniu USB. Žiadajúca webová adresa sa môže od webovej adresy vkladania líšiť, keď je načítaná v prvku iframe. Pole pre webové adresy môže preto obsahovať až dva reťazce webovej adresy oddelené čiarkou, ktoré špecifikujú žiadajúcu webovú adresu a webovú adresu vkladania. Ak určíte iba jednu webovú adresu, prístup k príslušným zariadeniam USB bude udelený iba vtedy, keď sa adresa webu odosielajúceho žiadosť zhoduje s touto webovou adresu bez ohľadu na stav vloženia. V poli pre webové adresy musíte zadať platné webové adresy, inak bude pravidlo ignorované.
Ak toto pravidlo nenastavíte, globálna predvolená hodnota sa použije pre všetky weby buď z pravidla DefaultWebUsbGuardSetting (ak je nastavené), alebo osobnou konfiguráciou používateľa.
Vzory webových adries v tomto pravidle by nemali byť v konflikte s tými, ktoré boli nakonfigurované prostredníctvom pravidla WebUsbBlockedForUrls. Ak sú v konflikte, toto pravidlo bude mať prednosť pred pravidlami WebUsbBlockedForUrls a WebUsbAskForUrls.
Hodnoty tohto pravidla a pravidla WebUsbAllowDevicesForUrls sa zlúčia.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Špecifikuje zoznam aplikácií, ktoré môžu byť na uzamknutej obrazovke systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> povolené ako aplikácie na písanie poznámok.
Ak je na uzamknutej obrazovke povolená preferovaná aplikácia na písanie poznámok, na uzamknutej obrazovke bude prvok používateľského rozhrania na spustenie preferovanej aplikácie na písanie poznámok.
Po spustení bude táto aplikácia môcť otvoriť okno aplikácie na uzamknutej obrazovke a vytvárať dátové položky (poznámky) v kontexte uzamknutej obrazovky. Aplikácia bude môcť vytvorené poznámky importovať do primárnej používateľskej relácie (keď bude odomknutá). Na uzamknutej obrazovke sú momentálne podporované iba aplikácie na písanie poznámok prehliadača Chrome.
Ak je toto pravidlo nastavené, používateľ bude môcť povoliť aplikáciu na uzamknutej obrazovke iba v prípade, ak bude ID rozšírenia aplikácie zahrnuté ako hodnota v zozname pravidla.
Preto ak nastavíte toto pravidlo na prázdny zoznam, písanie poznámok bude na uzamknutej obrazovke úplne zakázané.
Upozorňujeme, že pravidlo zahrnujúce ID aplikácie automaticky neznamená, že používateľ bude môcť na uzamknutej obrazovke povoliť príslušnú aplikáciu ako aplikáciu na písanie poznámok – v systéme Chrome 61 je napríklad skupina dostupných aplikácií ďalej obmedzená platformou.
Ak pravidlo ponecháte nenastavené, nebudú existovať žiadne obmedzenia skupiny aplikácií, ktoré používateľ môže povoliť na uzamknutej obrazovke na základe tohto pravidla.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Určená adresa MAC doku zariadenia</translation>
<translation id="4322842393287974810">Povoliť verejnej aplikácii, ktorá sa spúšťa automaticky s nulovým oneskorením, ovládať verziu systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Pridať do oblasti oznámení tlačidlo odhlásenia</translation>
<translation id="4332177773549877617">Zaznamenávať udalosti počas inštalácie aplikácií pre Android</translation>
<translation id="4335292026668105285">Umožňuje špecifikovať časový interval bez vstupu používateľa, po uplynutí ktorého sa pri napájaní z elektrickej siete zobrazí dialógové okno s upozornením.
Keď je toto pravidlo nastavené, stanovuje, ako dlho musí byť používateľ nečinný, než mu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazí dialógové okno s upozornením, že sa ide vykonať akcia pri nečinnosti.
Keď toto pravidlo nenastavíte, nezobrazí sa žiadne dialógové okno s upozornením.
Hodnota tohto pravidla sa udáva v milisekundách. Hodnoty sú obmedzené, aby boli menšie alebo rovnaké ako oneskorenie pri nečinnosti.
Hlásenie s upozornením sa zobrazí iba vtedy, ak je akcia pri nečinnosti odhlásenie alebo vypnutie.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Umožňuje nastaviť, či by mali byť reklamy blokované na weboch s obťažujúcimi reklamami.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu 2, reklamy budú blokované na weboch s obťažujúcimi reklamami.
Toto nastavenie sa však nepoužije, ak je pravidlo SafeBrowsingEnabled nastavené na hodnotu False.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu 1, reklamy nebudú blokované na weboch s obťažujúcimi reklamami.
Ak toto pravidlo nenastavíte, použije sa hodnota 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Ak je nastavená hodnota True a ide o kontrolovaného používateľa, ďalšie aplikácie pre Android sa môžu dopytovať na webové obmedzenia používateľa prostredníctvom poskytovateľa obsahu.
Ak je nastavená hodnota False alebo toto pravidlo nenastavíte, potom poskytovateľ obsahu nevráti žiadne informácie.</translation>
<translation id="435461861920493948">Obsahuje zoznam vzorov, pomocou ktorých sa ovláda viditeľnosť účtov v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jednotlivé účty Google v zariadení budú porovnané so vzormi uloženými v tomto pravidle, na základe čoho sa určí ich viditeľnosť v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />. Účet bude viditeľný, keď sa jeho názov zhoduje s ľubovoľným vzorom v zozname. Inak bude skrytý.
Nulu alebo iné ľubovoľné znaky môžete nahradiť zástupným znakom *. Znak zrušenia špeciálneho významu je \ (opačná lomka), ktorým sa označujú skutočné znaky *, ? alebo \, keď je umiestený pred nich.
Ak toto pravidlo nenastavíte, v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> budú viditeľné všetky účty Google v zariadení.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Ak nastavíte toto pravidlo, hostiteľ vzdialeného prístupu bude od klientov overujúcich svoju totožnosť vyžadovať token na overenie totožnosti z tejto webovej adresy, aby ich mohol pripojiť. Musíte ho použiť v kombinácii s pravidlom RemoteAccessHostTokenValidationUrl.
Táto funkcia je momentálne zakázaná na strane servera.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Povoliť zlučovanie pravidiel v zozname z rôznych zdrojov</translation>
<translation id="436581050240847513">Hlásiť sieťové rozhrania zariadenia</translation>
<translation id="4372704773119750918">Nepovoliť podnikovému používateľovi byť súčasťou viacnásobného profilu (primárneho ani sekundárneho)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Povoliť všetkým stránkam zobrazovať obrázky</translation>
<translation id="437791893267799639">Pravidlo nie je nastavené, zakázať migráciu dát a ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">Povoliť používateľom spravovať všetky certifikáty</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfigurácia vzdialeného overenia s použitím mechanizmu TPM.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Zoznam vopred nakonfigurovaných zdieľaných súborov v sieti.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Povoliť obmedzenie rýchlosti pripojenia</translation>
<translation id="441217499641439905">Zakázať v aplikácii Súbory systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> používanie Disku Google prostredníctvom mobilných pripojení</translation>
<translation id="4415603335307944578">Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true alebo nie je nakonfigurované, prehliadač bude zobrazovať uvítaciu stránku pri prvom spustení po prechode na vyššiu verziu operačného systému.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, prehliadač nebude po prechode na vyššiu verziu operačného systému zobrazovať uvítaciu stránku pri prvom spustení.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> prestane odosielať príležitostné dopyty na server Google s cieľom získať presnú časovú pečiatku. Ak pravidlo nastavíte na hodnotu True alebo ju nenastavíte, tieto dopyty budú povolené.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ručne určiť nastavenia servera proxy</translation>
<translation id="4429220551923452215">Povolí alebo zakáže skratku aplikácií na paneli záložiek.
Ak toto pravidlo nie je nastavené, používateľ si môže vybrať, či sa majú skratku aplikácií zobrazovať v kontextovej ponuke panela záložiek.
Ak je toto pravidlo nakonfigurované, nemôže ho používateľ zmeniť a skratka aplikácií sa zobrazí buď vždy, alebo nikdy.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Povolenie rozšírených hlásení Bezpečného prehliadania</translation>
<translation id="443454694385851356">Staré (nezabezpečené)</translation>
<translation id="443665821428652897">Po vypnutí prehliadača vymazať údaje stránok (zastarané)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Povoliť tomuto zariadeniu spúšťať doplnok PluginVm.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false alebo ho nenastavíte, doplnok <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> nie je v zariadení povolený. Ak ho nastavíte na hodnotu true, doplnok <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> je v zariadení povolený vtedy, keď to povoľujú ostatné nastavenia. Ak chcete spustiť doplnok <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />, <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> musíte nastaviť na hodnotu true a <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> aj <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> musíte nastaviť.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Určuje zoznam zastaraných funkcií webovej platformy, ktoré budú znova dočasne povolené.
Toto pravidlo umožňuje správcom na obmedzený čas znova povoliť zastarané funkcie webovej platformy. Funkcie sú identifikované podľa značky reťazca a ak budú zodpovedať značkám zahrnutým v tomto pravidle, budú znova povolené.
Ak toto pravidlo nenastavíte alebo ak je zoznam prázdny alebo nezodpovedá niektorej z podporovaných značiek reťazcov, zostanú všetky zastarané funkcie webovej platformy zakázané.
Zatiaľ čo samotné pravidlo podporujú platformy uvedené vyššie, funkcie, ktoré povoľuje, môžu byť k dispozícii na menšom množstve platforiem. Niektoré zastarané funkcie webovej platformy nie je možné znova povoliť. Je možné povoliť iba tie funkcie, ktoré sú výslovne uvedené nižšie (na obmedzený čas, ktorý sa líši podľa funkcie). Všeobecný formát značky reťazca je [NázovZastaranejFunkcie]_EffectiveUntil[rrrrmmdd]. Dôvody na zmenu funkcií webovej platformy nájdete na adrese https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Povoliť zámok, ak je zariadenie nečinné alebo pozastavené</translation>
<translation id="4449469846627734399">Nastaviť dennú konfiguráciu funkcie prepnutia napájania počas špičky</translation>
<translation id="4449545651113180484">Otočiť obrazovku v smere hodinových ručičiek o 270 stupňov</translation>
<translation id="445270821089253489">Umožňuje ovládať, aké typy informácií o používateľoch a zariadeniach sa budú nahlasovať.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Zobraziť ikonu panela s nástrojmi <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokovať súbory cookie tretej strany</translation>
<translation id="4474167089968829729">Povolenie ukladania hesiel do správcu hesiel</translation>
<translation id="4476769083125004742">Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, aplikácie pre Android nebudú môcť pristupovať k informáciám o polohe. Ak nastavíte toto pravidlo na akúkoľvek inú hodnotu alebo ho ponecháte nenastavené, používateľ bude požiadaný o súhlas s prístupom aplikácie k informáciám o polohe.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Vynútenie Bezpečného vyhľadávania</translation>
<translation id="4482640907922304445">Zobrazí tlačidlo Domovská stránka na paneli s nástrojmi prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak toto nastavenie povolíte, tlačidlo Domovská stránka sa bude vždy zobrazovať.
Ak toto nastavenie zakážete, tlačidlo Domovská stránka sa nikdy nezobrazí.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, používatelia ho v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak toto nastavenie ponecháte nenastavené, umožní to používateľovi zvoliť, či chce tlačidlo Domovská stránka zobraziť.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Zakázať automatické aktualizácie</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfigurovať webovú adresu stránky na novej karte</translation>
<translation id="4492287494009043413">Zákaz zaznamenávania snímok obrazovky</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">Nakonfigurujte pravidlá súvisiace s doplnkom <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">Umožňuje nakonfigurovať veľkosť vyrovnávacej pamäte, ktorú služba <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije na ukladanie mediálnych súborov vo vyrovnávacej pamäti na disk.
Ak nastavíte toto pravidlo, služba <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije uvedenú veľkosť vyrovnávacej pamäte bez ohľadu na to, či používateľ určil príznak --media-cache-size. Hodnota určená v tomto pravidle nie je pevnou hraničnou hodnotou, ale skôr návrhom pre systém ukladania do vyrovnávacej pamäte. Každá hodnota menšia ako niekoľko megabajtov je príliš malá a zaokrúhli sa smerom nahor na rozumné minimum.
Ak toto pravidlo bude mať hodnotu 0, použije sa predvolená veľkosť vyrovnávacej pamäte, ale používateľ ju nebude môcť zmeniť.
Ak toto pravidlo nebude nastavené, použije sa predvolená veľkosť a používateľ ju bude môcť prepísať pomocou príznaku --media-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu True alebo ho nenastavíte, funkcia <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude povolená a používatelia ju budú môcť spustiť v ponuke aplikácií, kontextových ponukách na stránke, ovládacích prvkoch médií na weboch podporujúcich funkciu Cast a (ak sa zobrazuje) pomocou ikony panela s nástrojmi funkcie Cast.
Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu False, funkcia <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude zakázaná.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Povolenie bezpečného prehliadania pre dôveryhodné zdroje</translation>
<translation id="4518251772179446575">Opýtať sa vždy, keď chcú stránky sledovať fyzickú polohu používateľa</translation>
<translation id="4519046672992331730">Vo všeobecnom poli prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí funkciu návrhov pre vyhľadávanie a bráni používateľom toto nastavenie zmeniť.
Ak toto nastavenie povolíte, budú sa zobrazovať návrhy pre vyhľadávanie.
Ak toto nastavenie zakážete, návrhy pre vyhľadávanie sa nikdy nezobrazia.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, používatelia ho v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, povolí sa, no používateľ ho bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Inštaláciu aplikácií pre Android je možné vynútiť v Správcovskej konzole Google prostredníctvom služby Google Play. Aplikácie pre Android toto pravidlo nepoužívajú.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Názov obmedzenia systému Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Miestne účty na zariadení</translation>
<translation id="4543502256674577024">Nastavenia aktualizácií zariadení</translation>
<translation id="4554651132977135445">Režim spracovania slučky pravidiel pre používateľov</translation>
<translation id="4554841826517980623">Toto pravidlo riadi, či by mala funkcia zdieľania súborov v sieti pre <ph name="PRODUCT_NAME" /> použiť <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> na objavenie zdieľaných položiek v sieti.
Keď toto pravidlo nastavíte na hodnotu true, objavovanie zdieľaných položiek bude zisťovať zdieľané položky v sieti pomocou protokolu <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />.
Keď ho nastavíte na hodnotu false, objavovanie zdieľaných položiek nebude na zisťovanie zdieľaných položiek používať protokol <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />.
Ak toto pravidlo nenastavíte, predvolene bude zakázané pre používateľov spravovaných podnikom a povolené pre nespravovaných používateľov.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Povoliť pre používateľa vzdialené overenie</translation>
<translation id="4557134566541205630">Predvolená webová adresa stránky novej karty poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="4567137030726189378">Povoliť používanie nástrojov pre vývojárov</translation>
<translation id="4578265298946081589">Nereštartovať pri odhlásení používateľa.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Ak toto nastavenie povolíte, hostiteľ vzdialeného prístupu porovná meno miestneho používateľa (s ktorým je tento hostiteľ spojený) s názvom účtu Google registrovanom ako vlastník hostiteľa (t. j. „jankovac“, ak je vlastníkom hostiteľa účet Google s názvom „jankovac@example.com). Hostiteľ vzdialeného prístupu sa nespustí, keď sa meno vlastníka hostiteľa odlišuje od mena miestneho používateľa, s ktorým je hostiteľ spojený. Pravidlo RemoteAccessHostMatchUsername by ste mali používať spolu s pravidlom RemoteAccessHostDomain. Presadíte tak spojenie účtu Google vlastníka hostiteľa k špecifickej doméne (t. j. example.com).
Ak toto nastavenie zakážete alebo nenakonfigurujete, hostiteľa vzdialeného prístupu bude možné spojiť s ľubovoľným miestnym používateľom.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Poskytovať používateľom zostavu s rýchlou opravou</translation>
<translation id="4600786265870346112">Povoliť veľký kurzor</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfigurácia zoznamu zakázaných položiek pre odosielanie natívnych správ</translation>
<translation id="4617338332148204752">Preskočiť kontrolu metaznačiek v rámci služby <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfigurovať zoznam rozšírení, ktorých inštalácia je povolená</translation>
<translation id="4632343302005518762">Povoliť doplnku <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> spracovávať uvedené typy obsahu</translation>
<translation id="4632566332417930481">Zakázať používanie nástrojov pre vývojárov v prípade rozšírení nainštalovaných podnikovým pravidlom, povoliť používanie nástrojov pre vývojárov v iných kontextoch</translation>
<translation id="4633786464238689684">Zmení predvolené správanie klávesov v hornom rade na funkčné klávesy.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu pravda (true), klávesy v hornom rade klávesnice budú predvolene plniť príkazy funkčných klávesov. Stlačením klávesu vyhľadávania vrátite ich správanie späť na klávesy pre médiá.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu nepravda (false) alebo ho vôbec nenastavíte, klávesnica bude predvolene plniť príkazy klávesov pre médiá. Príkazy funkčných klávesov bude plniť vtedy, keď podržíte stlačený kláves vyhľadávania.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Názvy hostiteľov pre odosielanie natívnych správ, ktorí budú vynechaní zo zoznamu zakázaných položiek</translation>
<translation id="4650759511838826572">Zakázať schémy protokolu webovej adresy</translation>
<translation id="465099050592230505">Webová adresa Internetového obchodu pre podniky (podpora je ukončená)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Nastavenia obsahu umožňujú určiť, akým spôsobom bude spracovávaný obsah určitého typu (napríklad súbory cookie, obrázky alebo JavaScript).</translation>
<translation id="4665897631924472251">Nastavenia správy rozšírení</translation>
<translation id="4668325077104657568">Predvolené nastavenie obrázkov</translation>
<translation id="4670865688564083639">Minimum:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Umožňuje nastaviť, či by malo byť webom s obťažujúcim správaním zabránené otvárať nové okná alebo karty.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu True, webom s obťažujúcim správaním bude zabránené otvárať nové okná alebo karty.
Toto nastavenie sa však nepoužije, ak je pravidlo SafeBrowsingEnabled nastavené na hodnotu False.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu False, webom s obťažujúcim správaním bude povolené otvárať nové okná alebo karty.
Ak toto pravidlo nenastavíte, použije sa hodnota True.</translation>
<translation id="467236746355332046">Podporované funkcie:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Umožňuje prispôsobiť zoznam vzorov webových adries, ktoré by mal doplnok <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> vždy vykresliť.
Ak toto pravidlo nenastavíte, bude pre všetky webové stránky použitý predvolený vykresľovací modul (ako je určené pravidlom „ChromeFrameRendererSettings“).
Príklady vzorov nájdete na adrese http://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Otvoriť zoznam webových adries</translation>
<translation id="4674871290487541952">Povoliť nezabezpečené algoritmy počas kontrol integrity aktualizácií a inštalácií rozšírení</translation>
<translation id="4680936297850947973">Podpora bola ukončená vo verzii M68. Použite radšej pravidlo DefaultPopupsSetting.
Úplné vysvetlenie nájdete na adrese https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Ak toto pravidlo povolíte, weby budú môcť súbežne prechádzať a otvárať nové okná alebo karty.
Ak toto pravidlo zakážete alebo nenastavíte, weby nebudú môcť súbežne prechádzať alebo otvárať nové okná ani karty.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Zapnúť automatické dopĺňanie</translation>
<translation id="4703402283970867140">Povoliť inteligentný model stlmenia na predĺženie času do stlmenia obrazovky</translation>
<translation id="4722122254122249791">Povolenie izolácie webov pre konkrétne zdroje</translation>
<translation id="4722399051042571387">Ak je toto nastavenie nakonfigurované na možnosť False, používatelia nebudú môcť nastaviť slabé ani ľahko uhádnuteľné kódy PIN.
Niekoľko príkladov slabých kódov PIN: kódy PIN obsahujúce iba jedno číslo (1111), kódy PIN so vzostupným radom po sebe nasledujúcich čísel (1234), kódy PIN so zostupnými radom po sebe nasledujúcich čísel (4321) a také, ktoré sa bežne používajú.
Ak bude kód PIN považovaný za slabý, používatelia predvolene dostanú upozornenie, nie chybové hlásenie.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Povoliť prechod cez bránu firewall v smere od klienta vzdialeného prístupu</translation>
<translation id="4725528134735324213">Povolenie služby Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">Vyžadovať, aby sa meno miestneho používateľa a vlastníka hostiteľa vzdialeného prístupu zhodovali</translation>
<translation id="4733471537137819387">Pravidlá týkajúce sa integrovaného overenia pomocou protokolu HTTP</translation>
<translation id="4744190513568488164">Servery, na ktoré môže <ph name="PRODUCT_NAME" /> delegovať poverenia.
Ak chcete zadať niekoľko názvov serverov, oddeľte ich čiarkami. Zástupné znaky (*) sú povolené.
Ak pravidlo nenastavíte, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude delegovať poverenia používateľov ani v prípade, ak je server v sieti intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Certifikát klienta na pripojenie k adrese RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu true alebo ho nenastavíte, prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude navrhovať stránky súvisiace s aktuálnou stránkou.
Tieto návrhy sa načítajú vzdialene zo serverov Googlu.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu false, návrhy sa nenačítajú ani zobrazia.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Umožňuje nastaviť časové obdobie v milisekundách, po uplynutí ktorého budú používatelia upozornení, že <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa musí znova spustiť alebo že zariadenie so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> musí byť reštartované, aby sa použila čakajúca aktualizácia.
V priebehu tohto časového obdobia bude používateľ opakovane informovaný o potrebe aktualizácie. V zariadeniach so systémom<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa zobrazí v oblasti oznámení upozornenie na reštartovanie v súlade s pravidlom <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" />. V prípade prehliadačov <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa po uplynutí jednej tretiny časového obdobia upozornenia zmení ponuka aplikácie tak, aby oznamovala potrebu opätovného spustenia. Farba upozornenia sa zmení po uplynutí dvoch tretín obdobia a znova po uplynutí celého obdobia. Ďalšie upozornenia povolené pravidlom <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" /> pre prehliadače dodržiavajú rovnaký rozpis.
Ak pravidlo nenastavíte, použije sa predvolené obdobie 345 600 000 milisekúnd (štyri dni) pre zariadenia so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> a 604 800 000 milisekúnd (jeden týždeň) pre prehliadače <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Pomocou tohto nastavenia SitePerProcess môžete zakázať používateľom deaktivovať predvolené správanie, ktorým je izolovanie všetkých webov. Na izolovanie ďalších, podrobnejších zdrojov môžete použiť aj pravidlo IsolateOrigins.
Ak toto pravidlo povolíte, používateľa nebudú môcť deaktivovať predvolené správanie, v rámci ktorého sa všetky weby spúšťajú vo vlastných procesoch.
Ak ho nenakonfigurujete alebo zakážete, používateľ bude môcť deaktivovať izolovanie webov (napr. pomocou vstupu Zakázať izolovanie webov na chrome://flags). Ak ho zakážete alebo nenakonfigurujete, izolovanie webov sa nevypne.
V systéme <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verzie 76 alebo skoršej odporúčame tiež nastaviť pravidlo pre zariadenie <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> na rovnakú hodnotu. Ak sa hodnoty určené týmito dvoma pravidlami nezhodujú, môže dôjsť pri prechode do relácie používateľa k oneskoreniu spôsobenému uplatňovaním hodnoty určenej pravidlom pre používateľov.
UPOZORNENIE: Toto pravidlo neplatí v Androide. SitePerProcess povoľte v Androide pomocou nastavenia pravidla SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Povolí v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkciu Automatické dopĺňanie, ktorá používateľom umožňuje automaticky dopĺňať údaje kreditných kariet do webových formulárov na základe predtým uložených informácií.
Ak toto nastavenie deaktivujete, Automatické dopĺňanie nebude nikdy navrhovať ani vyplňovať údaje kreditných kariet ani ukladať informácie o ďalších kartách, ktoré môže používateľ odoslať počas prehliadania webu.
Ak ho povolíte alebo preň nenastavíte žiadnu hodnotu, používateľ bude môcť ovládať funkciu Automatické dopĺňanie pre kreditné karty v používateľskom rozhraní.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Povolí veľký kurzor (funkcia na uľahčenie prístupu).
Ak toto pravidlo povolíte, bude veľký kurzor vždy zapnutý.
Ak toto pravidlo zakážete, bude veľký kurzor vždy vypnutý.
Ak toto pravidlo povolíte alebo zakážete, používatelia ho nebudú môcť prepísať.
Ak toto pravidlo ponecháte nenastavené, veľký kurzor bude spočiatku zakázaný, ale používateľ to bude môcť kedykoľvek zmeniť.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfigurácia správania aktualizácie firmvéru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4804828344300125154">Vždy reštartovať pri odhlásení používateľa.</translation>
<translation id="4807950475297505572">Odstránia sa najdlhšie neprihlásení používatelia, dokým sa neuvoľní dostatok voľného miesta</translation>
<translation id="4816674326202173458">Povoliť používateľovi v podnikovej sieti stať sa hlavným aj sekundárnym používateľom (predvolené správanie pre používateľov, ktorí nie sú spravovaní)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Akcia, ktorá sa má vykonať po uplynutí určitého času nečinnosti počas prevádzky na batérii</translation>
<translation id="4832852360828533362">Prehľady používateľov a zariadení</translation>
<translation id="4834526953114077364">Odstránia sa najdlhšie neprihlásení používatelia (ktorí sa neprihlásili za posledné 3 mesiace), dokým sa neuvoľní dostatok voľného miesta</translation>
<translation id="4835622243021053389">Povoliť overenie NTLMv2</translation>
<translation id="4858735034935305895">Povoliť režim celej obrazovky</translation>
<translation id="4861767323695239729">Konfigurovať povolené metódy vstupu v relácii používateľa</translation>
<translation id="487460824085252184">Migrovať automaticky, nepýtať sa na súhlas používateľa</translation>
<translation id="4874982543810021567">Blokovanie WebUSB na týchto weboch</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maximálna povolená verzia SSL</translation>
<translation id="4887274746092315609">Povolí stránku na zmenu hesla pre používateľov SAML v rámci relácie</translation>
<translation id="4897928009230106190">Určuje parametre, ktoré sa použijú pri hľadaní návrhov pomocou metódy POST. Pozostáva z párov názov/hodnota oddelených čiarkami. Ak je hodnota parameter šablóny, napr. hodnota {searchTerms} v príklade vyššie, bude nahradená údajmi skutočných vyhľadávaných výrazov.
Toto pravidlo je voliteľné. Ak nie je nastavené, žiadosť o vyhľadávanie návrhu sa odošle pomocou metódy GET.
Toto pravidlo sa rešpektuje iba v prípade, ak je povolené pravidlo DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter kontrolujúci umiestnenie vyhľadávacích výrazov pre predvoleného poskytovateľa vyhľadávania</translation>
<translation id="4899708173828500852">Povoliť Bezpečné prehliadanie</translation>
<translation id="4899802251198446659">Umožňuje ovládať, či sa majú videá prehrávať automaticky (bez súhlasu používateľa) so zvukovým obsahom v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu True, v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> je povolené automatické prehrávanie médií.
Ak ho nastavíte na hodnotu False, v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> je zakázané automatické prehrávanie médií. Toto správanie môžete v prípade určitých vzorov webových adries prepísať pomocou pravidla AutoplayWhitelist.
Predvolene je v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatické prehrávanie médií zakázané. Toto správanie môžete v prípade určitých vzorov webových adries prepísať pomocou pravidla AutoplayWhitelist.
Upozorňujeme, že ak toto pravidlo zmeníte, keď je prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" /> spustený, použije sa iba v prípade nových otvorených kariet. Pri niektorých kartách si preto budete môcť všimnúť predchádzajúce správanie.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Frekvencia obnovenia pravidiel pre zariadenie</translation>
<translation id="4917385247580444890">Silné</translation>
<translation id="4923806312383904642">Povolenie pre WebDriver prepisovať nekompatibilné pravidlá</translation>
<translation id="494613465159630803">Prijímač Cast</translation>
<translation id="494924690085329212">Reštartovať po odhlásení používateľa, ak je Android spustený.</translation>
<translation id="4962262530309732070">Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť True alebo nie je nakonfigurované, <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí pridanie osoby prostredníctvom správcu používateľov.
Ak je toto pravidlo nastavené na možnosť False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nepovolí vytvorenie nového profilu prostredníctvom správcu používateľov.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Zakázať prihlásenie do prehliadača</translation>
<translation id="4978405676361550165">Ak nastavíte pravidlo OffHours, zadané pravidlá zariadenia budú ignorované (použite predvolené nastavenia týchto pravidiel) počas stanovených časových intervalov. Chrome znova začne používať pravidlá zariadenia, keď sa obdobie pravidla OffHours začne alebo skončí. Používateľ bude upozornený a systém vynúti jeho odhlásenie, keď sa časové obdobie pravidla OffHours skončí a nastavenia pravidiel zariadenia sa zmenia (t. j. keď sa používateľ prihlási pomocou účtu, ktorý nie je povolený).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Typ údajov:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Povoliť spúšťanie zastaraných doplnkov</translation>
<translation id="4986560318567565414">Cesta prepnutia na Chrome v alternatívnom prehliadači</translation>
<translation id="4988291787868618635">Akcia po určitej dobe nečinnosti</translation>
<translation id="5034604678285451405">Nastavenie prahu batérie (v percentách) pre funkciu prepnutia napájania počas špičky.
Toto pravidlo sa použije iba vtedy, ak je pravidlo DevicePowerPeakShiftEnabled nastavené na hodnotu true.
Ak pravidlo nenakonfigurujete alebo nenastavíte, funkcia prepnutia napájania počas špičky bude vždy zakázaná.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Povoliť prístup ku stránkam mimo balíkov obsahu</translation>
<translation id="5052081091120171147">Ak je toto pravidlo povolené, história prehliadania bude importovaná z aktuálneho predvoleného prehliadača. Povolenie tohto pravidla má vplyv aj na dialógové okno importu.
Ak je zakázané, história prehliadania nebude importovaná.
Ak nie je nastavené, môže sa používateľovi zobraziť výzva, či chce históriu prehliadania importovať, alebo môže import prebehnúť automaticky.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Konfiguruje nastavenia proxy servera pre <ph name="PRODUCT_NAME" />. Tieto nastavenia proxy servera budú k dispozícii aj aplikáciám ARC.
Ak toto nastavenie povolíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> a aplikácie ARC budú ignorovať všetky možnosti týkajúce sa proxy serverov zadané pomocou príkazového riadka.
Ak toto pravidlo nenastavíte, používateľom umožníte zvoliť vlastné nastavenia proxy servera.
Ak je nastavené pravidlo <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />, prepíše jednotlivé pravidlá <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /><ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
Pomocou poľa <ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> je možné zadať proxy server používaný prehliadačom <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabrániť používateľom zmeniť nastavenia proxy servera.
Pole <ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> je webová adresa súboru .pac proxy servera.
Pole <ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> je webová adresa proxy servera.
Pole <ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> je zoznam proxy serverov, ktoré <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude obchádzať.
Pole <ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> už nie je podporované. Namiesto neho sa použije pole ProxyMode. Umožňuje vám zadať proxy server, ktorý bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používať, a zabráni používateľom zmeniť nastavenia proxy servera.
Ak v poli ProxyMode zadáte hodnotu „direct“, proxy server sa nikdy nepoužije a ostatné polia budú ignorované.
Ak v poli ProxyMode zadáte hodnotu „system“, použije sa systémový proxy server a ostatné polia budú ignorované.
Ak v poli ProxyMode zadáte hodnotu „auto_detect“, všetky ostatné polia budú ignorované.
Ak v poli ProxyMode zadáte hodnotu „fixed_server“, použijú sa polia ProxyServer a ProxyBypassList.
Ak v poli ProxyMode vyberiete hodnotu „pac_script“, použijú sa polia ProxyPacUrl a ProxyBypassList.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Lupa obrazovky je vypnutá</translation>
<translation id="5058573563327660283">Vybrať stratégiu, ktorá sa použije na uvoľnenie miesta na disku počas automatického čistenia (podpora bola ukončená)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Zoznam používateľov s povolením na prihlásenie</translation>
<translation id="5075834892754086022">Ak je toto pravidlo povolené, presadzuje sa minimálna nakonfigurovaná dĺžka kódu PIN. (Najnižšia možná dĺžka kódu PIN je 1. Nižšie hodnoty sa budú považovať za hodnotu 1.)
Ak toto pravidlo nie je nastavené, presadzuje sa minimálna dĺžka kódu PIN šesť číslic. Toto je tiež odporúčaná minimálna dĺžka.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Aktivuje použitie predvoleného poskytovateľa vyhľadávania.
Ak povolíte toto nastavenie a používateľ zadá do všeobecného poľa niečo iné ako webovú adresu, uskutoční sa predvolené vyhľadávanie.
Predvoleného poskytovateľa vyhľadávania môžete určiť nastavením ostatných základných pravidiel vyhľadávania. Ak tieto zostanú prázdne, predvoleného poskytovateľa vyhľadávania si môže vybrať používateľ.
Ak toto nastavenie vypnete a používateľ zadá do všeobecného poľa niečo iné ako webovú adresu, vyhľadávanie sa nespustí.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, používatelia ho v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak toto pravidlo zostane nenastavené, predvolený poskytovateľ vyhľadávania bude povolený a používateľ bude môcť nastaviť zoznam poskytovateľov vyhľadávania.
Toto pravidlo je k dispozícii iba v inštanciách systému Windows, ktoré sú zapojené do domény <ph name="MS_AD_NAME" />, alebo v inštanciách systému Windows 10 Pro alebo Enterprise, ktoré sú zaregistrované do správy zariadení.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Zakázať ukážku pred tlačou</translation>
<translation id="5090209345759901501">Rozšíriť obsah Flash na všetok obsah</translation>
<translation id="5090791951240382356">Povoliť zlučovanie pravidiel pre slovníky z rôznych zdrojov</translation>
<translation id="5093540029655764852">Umožňuje nastaviť frekvenciu (v dňoch) toho, ako často klient zmení svoje heslo účtu zariadenia. Heslo je náhodne generované klientom a používateľ ho neuvidí.
Rovnako ako používateľské heslá by sa mali pravidelne meniť aj heslá zariadenia. Zakázanie týchto pravidiel alebo nastavenie veľkého počtu dní môže mať negatívny vplyv na zabezpečenie, pretože poskytuje potenciálnym útočníkom viac času na zistenie hesla účtu zariadenia a jeho použitie.
Ak pravidlo ponecháte nenastavené, heslo účtu zariadenia sa zmení každých 30 dní.
Ak pravidlo nastavíte na hodnotu 0, zmena hesla účtu zariadenia bude zakázaná.
Upozorňujeme, že heslá môžu byť staršie ako zadaný počet dní, ak je klient dlhší čas offline.</translation>
<translation id="510196893779239086">Toto pravidlo ovláda, či sa má Chrome úplne zavrieť, keď sa posledná karta prepne na iný prehliadač.
Keď ho nenastavíte alebo nastavíte na hodnotu True, Chrome ponechá po prepnutí na alternatívny prehliadač otvorenú aspoň jednu kartu.
Keď ho nastavíte na hodnotu False, Chrome po prepnutí na alternatívny prehliadač príslušnú kartu zavrie dokonca aj vtedy, keď je posledná. Chrome sa tak úplne ukončí.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Umožňuje preniesť konfiguráciu siete, ktorá sa použije pre jednotlivých používateľov v zariadení so systémom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Konfigurácia siete je reťazec vo formáte JSON, ktorý sa riadi definíciou formátu Open Network Configuration.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Oneskorenie uzamknutia obrazovky pri napájaní z batérie</translation>
<translation id="5108031557082757679">Zakázané podnikové tlačiarne zariadenia</translation>
<translation id="5124368997194894978">Povoliť zapnutie pri napájaní</translation>
<translation id="5131211790949066746">Umožňuje zlúčenie pravidiel zoznamu inštalovaných rozšírení <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" /><ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" />.
Ak toto nastavenie povolíte, hodnoty z pravidiel platformy zariadenia, cloudu zariadenia a platformy používateľa sa zlúčia do jedného zoznamu a budú sa používať ako celok (nie iba hodnoty z jediného zdroja s najvyššou prioritou).
Ak ho zakážete alebo ho nenastavíte, uplatnia sa iba záznamy v zozname zo zdroja s najvyššou prioritou a všetky ostatné zdroje sa zobrazia ako konflikty, ale budú ignorované.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Nastaviť predvolený typ lupy obrazovky, ktorý je povolený na prihlasovacej obrazovke</translation>
<translation id="5142301680741828703">Vždy vykreslovať nasledujúce vzory webových adries v doplnku <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Umožňuje nastaviť dodatočné parametre, ktoré doplnok <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> pri spúšťaní aplikácie <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije.
Ak toto pravidlo nie je nastavené, použije sa predvolený príkazový riadok.</translation>
<translation id="5152787786897382519">Chromium aj Google Chrome majú skupiny pravidiel, ktoré navzájom súvisia pri poskytovaní ovládania určitých funkcií. Tieto zoskupenia sú reprezentované nasledujúcimi skupinami pravidiel. Keďže pravidlá môžu mať viacero zdrojov, použijú sa iba hodnoty pochádzajúce zo zdroja s najvyššou prioritou. Hodnoty pochádzajúce zo zdroja s nižšou prioritou budú v rovnakej skupine ignorované. Poradie priority definuje stránka <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Ako často sa odosielajú sledovacie sieťové pakety (v milisekundách).
Ak toto pravidlo nie je nastavené, použije sa predvolená frekvencia tri minúty. Minimálna
frekvencia je 30 sekúnd a maximálna 24 hodín – hodnoty mimo tohto rozsahu budú prispôsobené na príslušnú hranicu.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Povoliť staré webové prihlásenie</translation>
<translation id="5168529971295111207">Toto pravidlo je zastarané, použite namiesto neho režim ProxyMode.
Umožňuje špecifikovať proxy server, ktorý bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používať. Zabraňuje používateľom zmeniť nastavenia proxy servera.
Toto pravidlo platí, iba keď nie je zadané pravidlo <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Ak sa rozhodnete proxy server nikdy nepoužívať a vždy sa pripájať priamo, všetky ostatné možnosti budú ignorované.
Ak sa rozhodnete používať systémové nastavenia proxy servera alebo proxy server zisťovať automaticky, všetky ostatné možnosti budú ignorované.
Ak zvolíte možnosť ručného nastavenia proxy servera, môžete zvoliť ďalšie možnosti v častiach „Adresa alebo webová adresa proxy servera“, „Webová adresa súboru .pac proxy servera“ a „Zoznam pravidiel vynechania proxy servera oddelených čiarkami“. Aplikácie ARC bude môcť používať iba proxy server HTTP s najvyššou prioritou.
Podrobné príklady nájdete na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ak toto nastavenie povolíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude ignorovať všetky možnosti týkajúce sa proxy serverov zadané pomocou príkazového riadka.
Ak toto pravidlo nenastavíte, používateľom umožníte zvoliť vlastné nastavenia proxy servera.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurácia služby Disk Google v systéme <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Umožňuje určiť rozšírenia, ktorých sa netýka zoznam zakázaných rozšírení. Ak je v zozname uvedená hodnota *, znamená to, že sa v ňom nachádzajú všetky rozšírenia a používatelia môžu inštalovať len tie, ktoré sú uvedené v zozname povolených rozšírení. V predvolenom nastavení sú všetky rozšírenia povolené. Ak však boli všetky rozšírenia pridané do zoznamu zakázaných rozšírení pomocou pravidla, je možné toto pravidlo nahradiť pomocou zoznamu povolených rozšírení.</translation>
<translation id="519247340330463721">Umožňuje nastaviť pravidlá súvisiace s Bezpečným prehliadaním.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Povoľuje využívať alternatívne chybové stránky vopred definované v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> (napr. webová stránka sa nenašla) a bráni používateľom toto nastavenie zmeniť.
Ak toto nastavenie povolíte, budú sa používať alternatívne chybové stránky.
Ak toto nastavenie zakážete, alternatívne chybové stránky sa používať nebudú.
Ak toto nastavenie povolíte alebo zakážete, používatelia ho v prehliadači <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudú môcť zmeniť ani prepísať.
Ak bude toto nastavenie ponecháte nenastavené, povolí sa, no používateľ to bude môcť zmeniť.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Umožňuje blokovať režim pre vývojárov.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu Pravda, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zabráni zariadeniu, aby sa reštartovalo v režime pre vývojárov. Systém odmietne reštartovanie a ak je zapnutý prepínač pre vývojárov, zobrazí chybovú obrazovku.
Ak toto pravidlo nenastavíte alebo ho nastavíte na hodnotu Nepravda, režim pre vývojárov bude na zariadení naďalej dostupný.</translation>
<translation id="520403427390290017">Funkcia životných cyklov kariet obnovuje prostriedky procesora a nakoniec aj pamäť súvisiace s otvorenými kartami, ktoré sa veľmi dlho nepoužívali. Najprv ich spomalí, potom zmrazí a nakoniec zahodí.
Ak toto pravidlo nastavíte na hodnotu False, životné cykly kariet budú zakázané a všetky karty budú fungovať ako normálne.
Ak ho nastavíte na hodnotu True alebo ho nenastavíte, bude funkcia životných cyklov kariet povolená.</translation>