blob: ad66af2ac99da59bef47b09396b7a950d62a7491 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sv">
<translation id="1002439864875515590">Om principen är inställd på en tom sträng eller inte har konfigurerats visas inga förslag med autoslutför i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> när användaren loggar in.
Om principen är inställd på en sträng i form av ett domännamn visas detta som förslag med autoslutför i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> när användaren loggar in, så att användaren bara behöver skriva sitt användarnamn utan domännamnstillägget. Användaren kan ersätta detta domännamnstillägg.
Om principens värde inte är en giltig domän tillämpas den inte.</translation>
<translation id="101438888985615157">Rotera skärmen 180 grader</translation>
<translation id="1016912092715201525">Konfigurerar kontroller för standardwebbläsaren i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användare ändrar dem.
Om du aktiverar den här inställningen kontrollerar <ph name="PRODUCT_NAME" /> alltid om den är standardwebbläsare vid start och registrerar sig automatiskt om det går.
Om inställningen är inaktiverad kontrollerar <ph name="PRODUCT_NAME" /> aldrig om den är standardwebbläsaren och användarkontrollerna för alternativet inaktiveras.
Om ingen inställningen anges <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan användaren styra om webbläsaren är standardwebbläsaren och om användaraviseringar ska visas när den inte är det.
Administratören av <ph name="MS_WIN_NAME" /> ska tänka på följande: Det går bara att aktivera den här inställningen på datorer med Windows 7. Om du har version 8 och senare av Windows måste du implementera en fil för standardprogramassociationer som gör <ph name="PRODUCT_NAME" /> till hanterare för protokoll <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> och <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (och, om du vill, protokollet <ph name="FTP_PROTOCOL" /> och filformat som <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" />, etc …). Läs <ph name="SUPPORT_URL" /> om du vill veta mer.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Energibesparing på inloggningssidan</translation>
<translation id="1019101089073227242">Ange katalog för användardata</translation>
<translation id="1022361784792428773">Tilläggs-ID:n som användaren inte får installera (eller * om det gäller alla)</translation>
<translation id="102492767056134033">Ange standardläget för skärmtangentbordet på inloggningsskärmen</translation>
<translation id="1027000705181149370">Anger om autentiseringskoder som anges av en SAML IdP under inloggning ska överföras till användarens profil.
När en användare autentiserar via en SAML IdP under inloggning skrivs cookies som anges av IdP:n först till en tillfällig profil. Dessa cookies kan överföras till användarens profil för att vidarebefordra autentiseringstillståndet.
När den här policyn är inställd på sant överförs cookies som anges av IdP:n till användarens profil varje gång användaren autentiserar mot SAML IdP:n under inloggning.
När den här policyn är inställd på falskt eller inte har ställts in överförs cookies som ställts in av IdP:n bara till användarens profil under den första inloggningen på en enhet.
Den här policyn gäller bara användare vars domän matchar enhetens registreringsdomän. För alla andra användare överförs cookies som anges av IdP:n bara till användarens profil under den första inloggningen på enheten.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Gör en tvingad omstart av enheten när användaren loggar ut</translation>
<translation id="1030120600562044329">Aktiverar anonym rapportering av användning och kraschrelaterad data om <ph name="PRODUCT_NAME" /> till Google och förhindrar att användarna ändrar inställningen.
Om den här inställningen är aktiverad skickas anonyma rapporter och kraschrelaterad
data till Google. Om den är inaktiverad skickas inte denna information
till Google. Inställningen kan i båda fallen inte ändras av användaren.
Om principen inte ställs in blir den vad användaren väljer
när programmet installeras/körs första gången.
Den här principen är bara tillgänglig i Windows-instanser som är kopplade till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän, eller i Windows 10 Pro- eller Enterprise-instanser som är registrerade i enhetshantering.
(Se DeviceMetricsReportingEnabled för Chrome OS.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Principen styr om funktionen för nätverksresurser i <ph name="PRODUCT_NAME" /> använder autentisering med NTLM.
När principen är inställd på sant används NTLM för autentisering på SMB-resurser om det behövs.
När principen är inställd på falskt inaktiveras autentisering med NTLM på SMB-resurser.
Om principen lämnas utan inställning är den som standard inaktiverad för företagshanterade användare men aktiverad för användare som inte hanteras.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Aktivera filtrering av webbadresser för PAC (för https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Rapportera maskinvarustatistik som exempelvis användning av processor eller RAM-minne.
Om policyn är inställd på falskt kommer statistiken inte att rapporteras.
Om den är inställd på sant eller inte har angetts rapporteras statistik.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Aktivera föråldrade webbplattformsfunktioner under en begränsad tid</translation>
<translation id="1047128214168693844">Tillåt inte att någon webbplats spårar användarnas fysiska plats</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfigurerar vilken språkkod som ska gälla för inloggningsskärmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
När principen har ställts in visas inloggningsskärmen alltid på det språk som har angetts först i principen (definitionen ges i form av en lista så att principen ska vara kompatibel med framtida versioner). Om principen inte har ställts in eller om en tom lista har angetts visas inloggningsskärmen på det språk som användes vid den senaste användarsessionen. Om principen har ställts in på ett ogiltigt värde används reservspråkkoden (för närvarande en-US) för inloggningsskärmen.</translation>
<translation id="1052499923181221200">Principen har ingen inverkan om inte SamlInSessionPasswordChangeEnabled är inställd på sant.
Om den principen är inställd på sant och den här principen är inställd på till exempel 14 innebär det att SAML-användare får en avisering 14 dagar innan deras lösenord upphör att gälla.
Då kan de åtgärda saken direkt genom att byta lösenord under sessionen och uppdatera sina lösenord innan de upphör att gälla.
Men aviseringarna visas bara om information om utgångsdatum för lösenordet skickas till enheten via identitetsleverantören för SAML under SAML-inloggningsflödet.
Om den här pricnipen ställs in på noll innebär det att användarna inte får någon avisering i förväg. I stället får de en avisering när lösenordet redan har upphört att gälla.
Om den här principen har angetts kan användaren inte ändra eller åsidosätta den.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Aktivera fjärrattestering för enheten</translation>
<translation id="1062407476771304334">Ersätt</translation>
<translation id="1079801999187584280">Tillåt inte använding av Utvecklarverktyg</translation>
<translation id="1087437665304381368">Den här principen gäller endast utvecklarläget i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Om du vill förhindra åtkomst till Androids utvecklaralternativ måste du använda principen <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Om inställningen är aktiverad körs fjärrhjälpsvärden i en process med behörigheter för <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Det innebär att fjärranvändare kan interagera med fönster som öppnats med högre behörighet på den lokala användarens dator.
Om inställningen är inaktiverad eller inte konfigurerad körs fjärrhjälpsvärden i användarens kontext och fjärranvändare kan inte interagera med fönster som öppnats med högre behörighet på datorn.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Standardsökleverantör</translation>
<translation id="1099282607296956954">Aktivera webbplatsisolering för alla webbplatser</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Principen anger en lista över ursprung (webbadresser) eller värdnamnsmönster (till
exempel *.example.com) för vilka säkerhetsbegränsningarna för osäkra ursprung
inte ska gälla.
Avsikten är att tillåta att organisationer vitlistar ursprung för äldre
program som inte klarar TLS, eller att konfigurera en provkörningsserver för
intern webbutveckling så att deras utvecklare kan testa funktioner
som kräver säkra sammanhang utan att behöva köra TLS på
provkörningsservern. Med den här principen förhindras också att ursprunget märks
som Inte säker i adressfältet.
Att ange en lista över webbadresser i den här principen har samma effekt som
att ställa in kommandoradsflaggan --unsafely-treat-insecure-origin-as-secure
på en kommaavgränsad lista över samma webbadresser. Om principen anges
åsidosätts kommandoradsflaggan.
Med den här principen åsidosätts UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure om den används.
Mer information om säkra sammanhang finns på
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Anger livstid (i timmar) för grupprincipobjektets (GPO) cache. Systemet kan återanvända cachelagrade grupprincipobjekt så länge versionen inte har ändrats istället för att ladda ned dem igen vid varje principhämtning. Den här principen avgör hur länge cachelagrade grupprincipobjekt får återanvändas innan de laddas ned igen. Cacheminnet rensas vid omstart och utloggning.
Om principen inte ställs in kan cachelagrade grupprincipobjekt återanvändas i 25 timmar.
Om principen ställs in på 0 inaktiveras cachelagring av grupprincipobjekt. Observera att detta ökar belastningen på servern eftersom grupprincipobjekt laddas ned igen vid varje principhämtning även om de inte har ändrats.</translation>
<translation id="1117462881884985156"><ph name="PRODUCT_NAME" /> förbigår proxyservrar för listan över värdenheter som anges här.
Den här principen används bara om du har valt manuella proxyinställningar i Välj hur inställningar för proxyserver ska anges och om principen <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> inte har ställts in.
Ange inte den här principen om du har valt något annat läge för inställning av proxyprinciper.
Mer ingående exempel hittar du på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Protokollhanterarna som ställs in via den här principen används inte för intent i Android.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Tillåt att webbplatser begär åtkomst till en ansluten USB-enhet</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurerar den katalog som <ph name="PRODUCT_NAME" /> ska använda för att lagra cachade filer på hårddisken.
Om du ställer in den här policyn använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> den angivna katalogen oavsett om användaren har angett flaggan --disk-cache-dir eller inte. Undvik dataförlust och andra oväntade fel genom att inte ställa in den här policyn på en volyms rotkatalog eller på en katalog som används i andra syften eftersom <ph name="PRODUCT_NAME" /> hanterar dess innehåll.
En lista över variabler som kan användas finns på https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Om den här policyn inte ställs in används standardkatalogen för cacheminnet och användaren kan åsidosätta den med kommandoradsflaggan --disk-cache-dir.</translation>
<translation id="113521240853905588">Konfigurerar vilka språk som kan användas som föredragna språk <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Om inget anges för denna inställning kan användaren bara lägga till ett av språken i den här principen på listan över föredragna språk. Om principen lämnas utan inställning eller är inställd på en tom lista kan användare ange vilka språk som helst som föredragna. Om principen är inställd på en lista som innehåller ogiltiga värden ignoreras alla ogiltiga värden. Om en användare vid ett tidigare tillfälle har lagt till språk som inte tillåts av principen på listan över föredragna språk tas dessa språk bort. Om användare tidigare har angett att <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ska visas på ett av språken som inte tillåts av principen byts visningsspråket till ett tillåtet gränssnittsspråk nästa gång användaren loggar in. Annars byter <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> till det första giltiga värdet som specificeras av den här principen eller till en reservspråkkod (för närvarande en-US) om den här principen endast innehåller ogiltiga poster.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Principen konfigurerar vilka tangentbordslayouter som är tillåtna för användarsessioner i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
När den här principen har ställts in kan användaren bara välja mellan de inmatningsmetoder som angetts i principen. Om principen lämnas utan inställning eller ställs in på en tom lista kan användaren välja mellan alla inmatningsmetoder som stöds. Om den nuvarande inmatningsmetoden inte är tillåten enligt principen ersätts den med maskinvarans tangentbordslayout (om den är tillåten) eller med den första giltiga posten i listan. Alla inmatningsmetoder i listan som är ogiltiga eller inte stöds ignoreras.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Den här policyn är bara aktiv i återförsäljarläge.
Avgör hur länge skärmsläckaren ska visas på inloggningsskärmen för enheter i återförsäljarläge.
Policyns värde anges i millisekunder.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Den här principen styr kommandoradsparametrar för Chrome från Internet Explorer.
Om tillägget Stöd för äldre webbläsare för Internet Explorer inte är installerat har den här principen ingen funktion.
Om den här principen saknar inställning skickar Internet Explorer bara webbadressen till Chrome som en kommandoradsparameter.
Om den här principen är inställd på en lista med strängar, kombineras strängarna med blanksteg och skickas till Chrome som kommandoradsparametrar.
Om ett element innehåller ${url} ersätts det med webbadressen till sidan som ska öppnas.
Om inget element innehåller ${url} läggs webbadressen till i slutet av kommandoraden.
Miljövariabler utökas. I Windows ersätts %ABC% med värdet för miljövariabeln ABC.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Tillåt bilder på dessa webbplatser</translation>
<translation id="1152117524387175066">Rapportera vilket läge enhetens utvecklarväxel har vid uppstart.
Om principen anges som False kommer utvecklarväxelns läge inte att redovisas.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Tillåt QUIC-protokoll</translation>
<translation id="1160939557934457296">Inaktivera möjligheten att fortsätta från varningssidan Säker webbsökning</translation>
<translation id="1189817621108632689">Låter dig ange en lista med webbadressmönster som styr vilka webbplatser som inte får visa bilder.
Om principen lämnas utan inställning används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från principen DefaultImagesSetting om den har ställts in och från användarens egna inställningar i annat fall.
Observera att den här principen felaktigt var aktiverad för Android tidigare, men funktionen har aldrig stötts fullt ut på Android.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Om principen aktiveras visas en stor röd utloggningsknapp i systemfältet medan en session är aktiv och skärmen inte är låst.
Om principen inaktiveras eller inte används visas ingen stor röd utloggningsknapp i systemfältet.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Det går inte att göra det obligatoriskt för Android-appar att ansluta via en proxy. Android-appar har tillgång till ett urval av proxyinställningarna och kan men måste inte följa dem. I principen <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" /> finns mer information.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Hur ofta information om enhetsstatus laddas upp, uttryckt i millisekunder.
Om inget värde anges för principen är standardfrekvensen 3 timmar. Den kortaste
tillåtna frekvensen är 60 sekunder.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Aktiverade företagsskrivare</translation>
<translation id="1216919699175573511">Aktivera stöd för Signed HTTP Exchange (SXG)</translation>
<translation id="1219695476179627719">Anger om enheten ska återställas till versionen som är inställd i <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" /> om den redan kör en senare version.
RollbackDisabled är standard.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Läs in angivna webbadresser vid demoinloggning</translation>
<translation id="1223789468190631420">Säker webbläsning aktiverad för betrodda källor</translation>
<translation id="122899932962115297">En vitlista som styr vilka metoder för snabb upplåsning som användaren kan konfigurera och använda för att låsa upp låsskärmen.
Värdet är en lista med strängar. Giltiga värden är all, PIN och FINGERPRINT. Om "all" finns med i listan betyder det att alla metoder för snabb upplåsning är tillgängliga för användaren, även sådana som implementeras i framtiden. Annars är bara de metoder för snabb upplåsning som anges i listan tillgängliga.
Exempel: Använd ["all"] om alla metoder för snabb upplåsning ska vara tillåtna. Om bara upplåsning med pinkod ska vara tillåtet använder du ["PIN"]. Om pinkod och fingeravtryck ska vara tillåtet använder du ["PIN", "FINGERPRINT"]. Använd [] om du vill inaktivera alla metoder för snabb upplåsning.
Som standard är inga metoder för snabb upplåsning tillgängliga på hanterade enheter.</translation>
<translation id="123081309365616809">Aktivera möjlighet att casta till enheten</translation>
<translation id="1231349879329465225">Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera Fast Transition.
Detta gäller alla användare och alla gränssnitt på enheten.
Både den här inställningen och ONC-egenskapen som ställs in per nätverk måste ha aktiverats för att Fast Transition ska kunna användas.
När principen har ställts in används Fast Transition tills det inaktiveras via principen.
Om principen saknar inställning eller är inställd på falskt används inte Fast Transition.
När principen är inställd på sant används Fast Transition om den trådlösa åtkomstpunkten har stöd för det.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Styr SafeSites-filtrering av barnförbjudet innehåll.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Ange standardkatalog för nedladdning</translation>
<translation id="1265053460044691532">Begränsa tiden som en användare som verifierats via SAML kan logga in offline</translation>
<translation id="1290634681382861275">Styr diverse inställningar, bl.a. USB, Bluetooth, policyuppdateringar och utvecklarläge.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Varning: RC4 kommer att helt tas bort från <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 52 (kring september 2016) och den här principen upphör då att fungera.
Om principen inte har ställts in eller är inställd på falskt kommer RC4-krypteringssviter inte att aktiveras. Principen kan ställas in som sant om kompatibilitet med en föråldrad server önskas bibehållas. Detta är en nödlösning, och servern bör omkonfigureras.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Använd en PAC-proxyskript</translation>
<translation id="1304973015437969093">Tilläggs-/app-id:n och uppdateringsadresser som ska installeras obemärkt</translation>
<translation id="1307454923744766368">Ursprung eller värdnamnsmönster som begränsningar av
osäkra ursprung inte ska gälla för</translation>
<translation id="1312799700549720683">Styr skärminställningar.</translation>
<translation id="131353325527891113">Visa användarnamn på inloggningsskärmen</translation>
<translation id="1327466551276625742">Aktivera uppmaning att konfigurera nätverk om enheten är offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">Aktivera skärmtangentbordet</translation>
<translation id="13356285923490863">Policynamn</translation>
<translation id="1347198119056266798">Den här principen är utfasad. Använd <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> och <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> i stället. Den här principen ignoreras om någon av principerna <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> eller <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" /> (utfasad) är inställda.
Sökfrågor i Googles webbsökning görs obligatoriskt med SafeSearch aktiverat och användarna förhindras att ändra inställningen. Med den här inställningen blir även Begränsat läge obligatoriskt på YouTube.
Om du aktiverar den här inställningen är SafeSearch i Google Sök och Begränsat lägre på YouTube alltid aktiva.
Om du inaktiverar den här inställningen eller inte anger ett värde är SafeSearch på Google Sök och Begränsat läge på YouTube inte obligatoriska.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Den här principen innebär att HTTP/2-anslutningar kombineras när klientcertifikat används. För att kunna kombineras måste värdnamnet för den potentiella nya anslutningen och värdnamnet för en befintlig anslutning stämma överens med ett eller flera mönster som beskrivs i den här principen. Principen är en lista över värdar i filterformatet URLBlacklist: example.com stämmer överens med example.com och alla underdomäner (t. ex. sub.example.com) medan .example.net stämmer exakt överens med example.net.
Kombinationsförfrågningar till olika värdar via anslutningar som använder klientcertifikat kan skapa säkerhets- och sekretessproblem eftersom den befintliga auktoriteten förmedlas till alla förfrågningar även om användaren inte uttryckligen auktoriserade detta. Den här principen är tillfällig och tas bort i en framtida version. Se https://crbug.com/855690.
Om den här principen inte anges används standardbeteendet att inte tillåta någon kombinering av HTTP/2-anslutningar för anslutningar som använder klientcertifikat.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Högst:</translation>
<translation id="1354452738176731363">När principen är inställd på falskt inaktiveras ljudutgångar på enheten när användaren är inloggad.
Principen påverkar alla typer av ljudutgångar och inte bara de inbyggda högtalarna. Även åtkomst till tillgänglighetsfunktioner med ljud nekas av den här principen. Aktivera inte den här principen om användaren måste använda ett skrämläsningsprogram.
Om inställningen är inställd på sant eller inte är konfigurerad kan användare använda alla ljudutgångar som stöds på enheten.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Om den här principen är inställd på sant, eller om den inte är konfigurerad, aktiveras gästinloggning i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Gästinloggningar är profiler i <ph name="PRODUCT_NAME" /> där alla fönster öppnas i inkognitoläge.
Om principen är inställd på falskt tillåts ingen användning av gästprofiler i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Aktivera frågor till Quirks-servern (servern för maskinvaruspecifik information) om maskinvaruprofiler</translation>
<translation id="1363612796557848469">Den här principen ger Google Assistent tillåtelse att läsa skärmkontext och skicka informationen till servern.
Om principen är aktiverad får Google Assistent läsa skärmkontexten.
Om principen är inaktiverad får Google Assistent inte läsa skärmkontexten.
Om principen saknar inställning kan användarna välja om Google Assistent får läsa skärmkontext eller inte</translation>
<translation id="1376119291123231789">Aktivera det avancerade batteriladdningsläget</translation>
<translation id="1383493480903114193">Principen tvingar nätverkskod att köras i webbläsarprocessen.
Principen är inaktiverad som standard, och när den är aktiverad utsätts användarna för säkerhetsproblemen när nätverksprocessen körs i en sandlåda.
Syftet med principen är att ge företag en möjlighet att migrera till programvara från tredje part som inte är beroende av att kunna anropa nätverks-API:erna. Proxyservrar rekommenderas framför LSP och korrigeringar av Win32 API.
Om principen inte har ställts in kan nätverkskod köras utanför webbläsarprocessen, beroende på vilka experiment med NetworkService som körs.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Referens: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Tillåt användarna att hantera installerade certifikat.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Aktiverade skrivare för företagsenheter</translation>
<translation id="1397855852561539316">Standardsökleverantörens förslagsadress</translation>
<translation id="1404043648050567997">Med tjänsten Säker webbsökning visas en varningssida när användaren är på väg till en webbplats som flaggats som potentiellt skadlig. Om du aktiverar den här inställningen kan användaren inte fortsätta från varningssidan till den skadliga webbplatsen.
Principen hindrar bara användaren från att fortsätta efter en varning från Säker webbsökning (t.ex. om skadlig programvara eller nätfiske). Problem med SSL-certifikat, som att ett certifikat är ogiltigt eller har upphört att gälla, omfattas inte av principen.
Om inställningen inaktiveras eller inte konfigureras kan användaren välja att fortsätta till den flaggade webbplatsen efter att varningen har visats.
Mer information om Säker webbsökning finns på https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Rapportera information om användning av Linux-appar</translation>
<translation id="142346659686073702">Tillåt oanknutna användare att använda Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ja</translation>
<translation id="1427655258943162134">Proxyserverns adress eller webbadress</translation>
<translation id="1431272318313028342">Aktiverar Säker webbsökning i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar inställningen.
Om du aktiverar den här inställningen är Säker webbsökning alltid aktiv.
Om du inaktiverar den här inställningen är Säker webbsökning aldrig aktiv.
Om du aktiverar eller inaktiverar den här inställningen kan användaren inte ändra eller åsidosätta inställningen Aktivera skydd mot lösenordsfiske och skadliga program i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om den här principen inte ställs in är funktionen aktiverad, men användaren kan ändra den.
Mer information om säker webbsökning finns på https://developers.google.com/safe-browsing.
Den här principen är bara tillgänglig i Windows-instanser som är kopplade till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän, eller i Windows 10 Pro- eller Enterprise-instanser som är registrerade i enhetshantering.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Anger en lista över appar som installeras obemärkt på inloggningsskärmen,
utan att användaren gör något, och som inte kan avinstalleras.
Alla behörigheter som begärs beviljas automatiskt, utan att användaren
behöver göra något. Det gäller även ytterligare behörigheter som begärs i
framtida versioner av appen.
Observera att tillägg inte får installeras med den här principen av säkerhets- och sekretesskäl. Dessutom installerar enheter på den stabila kanalen endast de appar som finns på vitlistan som hör till <ph name="PRODUCT_NAME" />. Alla objekt som inte uppfyller dessa villkor ignoreras.
Om en app som tidigare har tvångsinstallerats tas bort från listan avinstalleras den automatiskt av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Varje post i principen är en sträng som innehåller ett tilläggs-id och en uppdateringsadress avgränsade med semikolon (<ph name="SEMICOLON" />). Ett tilläggs-id är en sträng med 32 bokstäver, till exempel den som finns på <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> i utvecklarläge. Uppdateringsadressen ska peka på ett XML-manifestdokument för uppdatering enligt beskrivningen på <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Observera att uppdateringsadressen som anges i den här principen bara används för den ursprungliga installationen. För senare uppdateringar av tillägget används den uppdateringsadress som anges i tilläggets manifest.
Exempel: <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> installerar appen <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> från standarduppdateringsadressen för Chrome Web Store. Mer information om att tillhandahålla tillägg finns på: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Nätverkskonfiguration på enhetsnivå</translation>
<translation id="1438739959477268107">Standardinställningar för nyckelgenerering</translation>
<translation id="1454846751303307294">Policyn gör att du kan ställa in en lista med webbadressmönster som anger webbplatser som inte får köra JavaScript.
Om policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från policyn DefaultJavaScriptSetting om den har ställts in. Annars används användarens personliga konfiguration.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-klienter):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Den här principen är utfasad. Använd <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> för att styra tillgängligheten av pluginprogrammet Flash och <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> för att styra huruvida det integrerade visningsprogrammet för PDF-filer ska användas för att öppna PDF-filer.
Anger en lista över pluginprogram som är inaktiverade i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och hindrar användare från att ändra den här inställningen.
Jokertecknen * och ? kan användas för att matcha följder med vilka tecken som helst. * matchar ett godtyckligt antal tecken medan ? specificerar ett enda valfritt tecken, det vill säga matchar noll eller ett tecken. Undantagstecknet är \ så om du vill matcha just tecknen *, ?, eller \ placerar du tecknet \ framför dem.
Om du aktiverar den här inställningen används aldrig den angivna listan över pluginprogram i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Pluginprogrammen markeras som inaktiverade under about:plugins och användare kan inte aktivera dem.
Observera att denna princip kan åsidosättas av EnabledPlugins och DisabledPluginsExceptions.
Om principen inte ställs in kan användarna använda alla pluginprogram som har installerats i systemet förutom hårdkodade, inkompatibla, inaktuella eller farliga pluginprogram.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontrollera användarbeteendet i en session med flera profiler på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter.
Om MultiProfileUserBehaviorUnrestricted har angetts som policy kan användaren vara antingen en primär eller en sekundär användare i en session med flera profiler.
Om MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary har angetts som policy kan användaren endast vara primär användare i en session med flera profiler.
Om MultiProfileUserBehaviorNotAllowed har angetts som policy kan användaren inte delta i en session med flera profiler.
Om du anger den här inställningen kan användare inte ändra eller åsidosätta den.
Om inställningen ändras medan användaren är inloggad i en session med flera profiler kontrolleras alla användare i sessionen mot sina respektive inställningar. Sessionen stängs om någon av användarna inte längre får delta i sessionen.
Om policyn inte har angetts tillämpas standardvärdet MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary för användare som hanteras av ett företag och MultiProfileUserBehaviorUnrestricted för användare som inte hanteras.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Klicka för att spela</translation>
<translation id="1468307069016535757">Välj standardtillståndet för hjälpmedelsfunktionen högkontrastläge på inloggningsskärmen.
Om den här principen är sann är högkontrastläget aktiverat på inloggningsskärmen.
Om den här principen är falsk är högkontrastläget inaktiverat på inloggningsskärmen.
Om du anger den här principen kan användarna åsidosätta den temporärt genom att aktivera eller inaktivera högkontrastläget. Men inställningen sparas inte och standardvärdet återställs när inloggningsskärmen visas nästa gång eller om användaren inte gör något på inloggningsskärmen under en minut.
Om den här principen inte anges är högkontrastläget inaktiverat första gången som inloggningsskärmen visas. Användarna kan aktivera eller inaktivera högkontrastläget när som helst och dess status på inloggningsskärmen sparas.</translation>
<translation id="1468707346106619889">När värdet sant har angetts för den här principen är Enhetligt
skrivbord tillåtet och aktiverat som standard. Det gör att appar kan
sträcka sig över flera skärmar. Användaren kan inaktivera enhetligt skrivbord
för en enskild skärm genom att avmarkera det i skärminställningarna.
Om värdet falskt eller inget värde har angetts för principen inaktiveras
enhetligt skrivbord. I så fall kan användaren inte aktivera funktionen.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Inaktivera falsk start i TLS</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">Aktivera blockering av kodinjektion från tredjepartsprogram</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Konfigurerar vilken MAC-adress (Media Access Control) som ska användas när en docka är ansluten till enheten.
När en docka är ansluten till vissa enhetsmodeller används enhetens utsedda MAC-adress för dockning för att identifiera enheten på Ethernet som standard. Principen tillåter att administratören ändrar MAC-adressens källa när enheten är dockad.
Om DeviceDockMacAddress väljs eller om principen saknar inställning används enhetens utsedda MAC-adress för dockning.
Om DeviceNicMacAddress har valts används enhetens NIC-adress (Network Interface Controller).
Om DockNicMacAddress har valts används dockans NIC MAC-adress.
Inställningen kan inte ändras av användaren.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Om den här principen är inställd på sant ansluter <ph name="PRODUCT_NAME" /> till Cast-enheter på alla IP-adresser, inte bara privata RFC1918/RFC4193-adresser.
Om den här principen är inställd på falskt ansluter <ph name="PRODUCT_NAME" /> bara till Cast-enheter på privata RFC1918/RFC4193-adresser.
Om den här principen inte är inställd ansluter <ph name="PRODUCT_NAME" /> bara till Cast-enheter på privata RFC1918/RFC4193-adresser, om inte funktionen CastAllowAllIPs är aktiverad.
Om principen EnableMediaRouter är inställd på falskt har den här principens värde ingen effekt.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Den här principen gäller inte från version 29 av <ph name="PRODUCT_NAME" /> och senare.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Aktivera <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Tillåt alla webbplatser att spåra användarnas fysiska plats</translation>
<translation id="1523774894176285446">Alternativa webbläsare som ska öppnas för konfigurerade webbplatser</translation>
<translation id="152657506688053119">Lista över alternativa webbadresser för standardsökleverantören.</translation>
<translation id="1530812829012954197">Rendera alltid följande webbadressmönster i värdwebbläsaren</translation>
<translation id="1541170838458414064">Begränsa pappersformat för utskrift</translation>
<translation id="1553684822621013552">När den här principen är inställd på sant aktiveras ARC för användaren
(givet att övriga principinställningar tillåter det – ACR är fortfarande
otillgängligt om antingen tillfälligt läge eller multiinloggning är aktiverat
i den aktuella användarsessionen).
Om inställningen är inaktiverad eller inte konfigurerad kan företagsanvändare
inte använda ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Den här principen styr huruvida information om tillägg och pluginprogram ska rapporteras.
När den här principen lämnas utan inställning eller är inställd på sant samlas data in om tillägg och pluginprogram.
När principen är inställd på falskt samlas inte data in om tillägg och pluginprogram.
Den här principen gäller endast när <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> är aktiverat och datorn är registrerad för <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Styr om Kerberos är aktiverat. Kerberos är ett autentiseringsprotokoll som kan användas vid autentisering för webbappar och filresurser.
När principen är aktiverad är Kerberos aktiverat. Kerberos-konton kan läggas till via principen Konfigurera Kerberos-konton eller via inställningarna för Kerberos-konton, under Personer i inställningarna.
Om principen inaktiveras eller inte har ställts in inaktiveras inställningarna för Kerberos-konton. Det går då inte att lägga till Kerberos-konton och autentisering med Kerberos kan inte användas. Alla befintliga Kerberos-konton raderas och alla sparade lösenord raderas.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Åsidosättningar av policyn för felsökningsversioner av fjärråtkomstvärden</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F plus tillägg för enskild attestering</translation>
<translation id="1566329065312331399">
När den här principen är inställd på falskt kan powerwash inte startas av enheten.
När principen är inställd på sant kan powerwash startas av enheten.
Om principen inte ställs in är falskt standardvärdet, vilket innebär att powerwash inte kan startas av enheten.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Inställningen har fasats ut. Använd SafeBrowsingExtendedReportingEnabled i stället. Att aktivera eller inaktivera SafeBrowsingExtendedReportingEnabled motsvarar att ställa in SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed på falskt.
Om den här policyn är inställd på falskt kan inte användare välja att skicka viss systeminformation och visst sidinnehåll till Googles servrar. Om inställningen är inställd på sant eller inte har konfigurerats kan användare skicka viss systeminformation och visst sidinnehåll till Säker webbsökning i syfte att identifiera skadliga appar och webbplatser.
Läs mer om Säker webbsökning på https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Använd <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> som standard</translation>
<translation id="1599424828227887013">Aktivera webbplatsisolering för angivna ursprung på Android-enheter</translation>
<translation id="1608755754295374538">Webbadresser som ska ges tillgång till ljudinspelningsenheter utan meddelande</translation>
<translation id="1615221548356595305">TIllåt att HTTP/2-anslutningar kombineras för dessa värdar även när klientcertifikat används</translation>
<translation id="1615855314789673708">Tillhandahåller en Wilco DTC-konfiguration (styrenhet för diagnostik och telemetri).
Den här principen tillåter att en Wilco DTC-konfiguration tillhandahålls som kan tillämpas om Wilco DTC är tillgänglig på den angivna enheten och tillåts i principen. Konfigurationens storlek för inte överstiga 1 MB (1 000 000 byte) och måste kodas i JSON. Wilco DTC ansvarar för dess hantering. Den kryptografiska hashen används för att verifiera nedladdningens integritet.
Konfigurationen laddas ned och cachelagras. Den laddas ned på nytt när webbadressen eller hashen ändras.
Om du ställer in den här principen kan användare inte ändra eller åsidosätta den.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Aktivera borttagning av webb- och nedladdningshistorik</translation>
<translation id="163200210584085447">Mönster på den här listan kommer att matchas mot den begärande
webbadressens säkerhetsursprung. Om det blir en träff får adressen
åtkomst till videoinspelningsenheter på inloggningssidor med SAML.
Om det inte blir någon träff nekas åtkomst automatiskt. Mönster
med jokertecken får inte användas.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Tillåt pluginprogrammet för <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> på dessa webbplatser</translation>
<translation id="1645793986494086629">Schema:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Om den här principen har angetts bestämmer den vilken typ av skärmförstorare som är aktiverad. Skärmförstoraren inaktiveras om värdet på principen är Ingen.
Om du ställer in den här principen kan användare inte ändra eller åsidosätta den.
Om den här principen inte anges är skärmförstoraren inaktiverad från start, men funktionen kan aktiveras av användaren när som helst.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Ange enhetens cachestorlek i byte</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxyserver</translation>
<translation id="1668836044817793277">Anger om kioskappen som startas automatiskt utan fördröjning får styra vilken version av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> som används.
Den här principen anger om kioskappen som startas automatiskt utan fördröjning får styra <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen genom att en obligatorisk plattformsversion anges i manifestfilen med required_platform_version och används som målversionsprefix vid automatisk uppdatering.
Om principen är inställd på sant används värdet på nyckeln required_platform_version i manifestfilen för den kioskapp som startas automatiskt utan fördröjning som målversionsprefix vid automatisk uppdatering.
Om principen inte har konfigurerats eller om den har ställts in på falskt ignoreras nyckeln required_platform_version i manifestfilen och den automatiska uppdateringen fungerar som vanligt.
Obs! Att delegera kontrollen över vilken version av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> som används till en kioskapp rekommenderas inte, eftersom det kan leda till att uppdateringar av programvaran och viktiga säkerhetskorrigeringar inte längre görs på enheten. Om du delegerar valet av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-version kan användarnas säkerhet äventyras.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Stöds av:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Tillåt att powerwash begärs av enheten</translation>
<translation id="1704516734140344991">Konfigurerar tillgängligheten och beteendet för uppdateringar av firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Enskilda inställningar kan anges som JSON-egenskaper:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Om värdet <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" /> anges för principen kan användarna aktivera Powerwash så att uppdateringar av firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> kan installeras.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: Om värdet <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" /> anges för principen kan användarna påbörja en uppdatering av firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> som bevarar enhetens status (inklusive företagsregistrering) men tar bort användardata. Detta uppdateringsflöde är tillgängligt från och med version 68.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: Styr hur automatisk uppdatering av firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> ska göras för sårbar firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />. Den lokala enhetens status bevaras oavsett flöde.
Med inställningen 1 eller om inställning saknas är uppdatering av firmware för TPM inte obligatorisk.
Med inställningen 2 uppdateras firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> vid nästa omstart efter att användaren har bekräftat uppdateringen.
Med inställningen 3 uppdateras firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> vid nästa omstart.
Med inställningen 4 uppdateras firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> efter registreringen, innan användaren loggar in.
Detta alternativ är tillgängligt från och med version 74.
Om inget värde anges för principen är uppdateringar av firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> inte tillgängliga.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Ange begränsning av hämtningen av startvärdet för Variations</translation>
<translation id="1717817358640580294">Om ingen inställning anges kan Chrome Cleanup rapportera metadata om oönskad programvara hittas i en sökning till Google enligt inställningen i principen SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup frågar sedan om användaren vill ta bort det oönskade programmet. Användaren kan välja att dela resultatet av rensningen med Google för att bidra till att identifiera oönskade program i framtiden. Resultaten innehåller metadata om filer, automatiskt installerade tillägg och registernycklar enligt beskrivningen i rapporten om sekretess i Chrome.
Om principen är inaktiverad rapporterar Chrome Cleanup inga metadata om oönskade program som upptäcks under en sökning till Google, vilket åsidosätter eventuella inställningar av principen SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup frågar användaren om hen vill ta bort den oönskade programvaran. Resultatet av rensningen rapporteras inte till Google och användaren kan inte välja att göra det.
Om principen är aktiverad rapporterar Chrome Cleanup metadata om oönskade program som upptäcks under en sökning till Google enligt den princip som anges av SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup frågar användaren om hen vill ta bort den oönskade programvaran. Resultatet av rensningen rapporteras till Google och användaren kan inte välja bort det.
Den här principen är bara tillgänglig i Windows-instanser som är kopplade till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän, eller i Windows 10 Pro- eller Enterprise-instanser som är registrerade i enhetshantering.</translation>
<translation id="172374442286684480">Tillåt alla webbplatser att ange lokala data</translation>
<translation id="1736269219679256369">Tillåt fortsättning från SSL-varningssidan</translation>
<translation id="1745780278307622857">Identifiera om <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan tillåta nedladdning utan Säker webbsökning när nedladdningen görs från en pålitlig källa.
Om principen är inställd på falskt skickas inte filer till Säker webbsökning för analys om de kommer från en pålitlig källa.
Om principen inte är inställd eller inställd på sant, skickas nedladdade filer till Säker webbsökning för analys, även om de kommer från en pålitlig källa.
Observera att dessa begränsningar gäller både för nedladdningar som startats från webbsideinnehåll och med alternativet Spara länk som ... på snabbmenyn. Begränsningarna gäller inte om den sida som visas sparas eller laddas ned, och inte heller om alternativet att spara som PDF används i utskriftsalternativen.
Den här principen är bara tillgänglig i Windows-instanser som är kopplade till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän, eller i Windows 10 Pro- eller Enterprise-instanser som är registrerade i enhetshantering.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Anger de användarvillkor som användaren måste godkänna innan en session med ett konto som är lokalt i enheten kan påbörjas.
Om policyn ställs in laddar <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ned användarvillkoren och de visas för användaren varje gång en session med ett konto som är lokalt i enheten påbörjas. Användaren får inte påbörja sessionen förrän användarvillkoren har godkänts.
Om policyn inte ställs in visas inga användarvillkor.
Den här policyn ska ställas in på en webbadress som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kan ladda ned användarvillkoren från. Användarvillkoren måste vara oformaterad text av MIME-typ. Ingen kod får användas.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blockera alla nedladdningar</translation>
<translation id="1767673020408652620">Aktivera apprekommendationer i sökrutan när den är nollställd</translation>
<translation id="17719159826324007">
När principen är inställd på ArcSession görs en tvingad omstart när användaren loggar ut om Android har startats.
Med inställningen Alltid görs en tvingad omstart varje gång användaren loggar ut.
Om principen saknar inställning händer ingenting: ingen tvingad omstart görs när användaren loggar ut. Detsamma gäller om principen har ställts in på Aldrig.
Principen gäller bara oanknutna användare.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">Den här principen styr även tillgången till Androids utvecklaralternativ. Om principen är inställd på sant kan användarna inte öppna utvecklaralternativen. Om principen är inställd på falskt eller lämnas utan inställning kan användarna öppna utvecklaralternativen genom att trycka sju gånger på versionsnumret i appen Inställningar i Android.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Inaktivera PIN-utskrift som standard</translation>
<translation id="1797233582739332495">Visa användaren ett återkommande meddelande om att omstart krävs</translation>
<translation id="1798559516913615713">Livstid för GPO-cache</translation>
<translation id="1803646570632580723">Lista över fasta appar som ska visas i startfönstret</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blockera cookies på dessa webbplatser</translation>
<translation id="1810261428246410396">Tillåt att direktinternetdelning används.</translation>
<translation id="1817685358399181673">Med denna princip anges <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />-avbildningen för en användare. Du ställer in principen genom att ange den webbadress som enheten kan ladda ned avbildningen från och en SHA-256-hash som används för att verifiera att nedladdningen inte har manipulerats.
Principen ska anges som en sträng med webbadressen och hash-värdet i JSON-format.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Använd fasta proxyservrar</translation>
<translation id="1831495419375964631">Den här principen är en webbadress som pekar på en XML-fil med samma format som Internet Explorers princip <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" />. Detta läser in regler från en XML-fil utan att reglerna delas med Internet Explorer.
Om principen inte ställs in, eller inte ställs in på en giltig webbadress, används den inte som regelkälla för byte av webbläsare i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
När den här principen är inställd på en giltig webbadress hämtar <ph name="PRODUCT_NAME" /> webbplatslistan från den webbadressen och använder reglerna som om de hade konfigurerats med principen <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
Mer information om principen <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> i Internet Explorer finns på https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Rapportera maskinvarustatistik och identifierare för lagringsenheter.
Om principen är inställd på falskt rapporteras ingen sådan statistik.
Om principen är inställd på sant eller saknar inställning rapporteras statistiken.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Uppdateringsfrekvens för användarpolicy</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigurerar principer som är relaterade till snabb upplåsning.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Inställningar för offentlig miljö</translation>
<translation id="1845429996559814839">Begränsa PIN-utskriftsläge</translation>
<translation id="1847960418907100918">Anger parametrarna som används vid sökningar på Instant med POST. Den består av kommaavgränsade namn-/värdepar. Om ett värde är en mallparameter, t.ex. {searchTerms} i ovanstående exempel, kommer det att ersättas med riktiga söktermer.
Den här policyn är valfri. Om den inte anges kommer begäran om sökningar på Instant att använda GET-metoden.
Den här policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Tillåt automatisk uppspelning av media</translation>
<translation id="1857152770025485173">Principen förhindrar att användaren läser in webbsidor från svartlistade webbadresser. Svartlistan är en lista med webbadressmönster som anger vilka webbadresser som inte är tillåtna.
Webbadressmönstret ska ha det format som anges i https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Undantag kan definieras i principen för vitlistade webbadresser. De här principerna kan innehålla högst 1000 poster. Alla poster utöver det ignoreras.
Interna adresser som börjar med chrome://* bör inte blockeras eftersom det kan leda till oväntade fel.
Från och med version M73 går det att blockera webbadresser som börjar med javascript://* , men bara JavaScript som angetts i adressfältet (eller exempelvis skriptbokmärken) påverkas. Observera att webbadresser i JavaScript på sidan, om datan är dynamiskt inläst, inte påverkas av den här principen. Om du t.ex. blockerar example.com/abc kan sidan example.com fortfarande läsa in example.com/abc via XMLHTTPRequest.
Om principen saknar inställning svartlistas inga webbadresser i webbläsaren.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Varning! Den alternativa TLS-versionen tas bort från <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 52 (i september 2016) och den här principen slutar då att fungera.
När en TLS-handskakning misslyckas försökte <ph name="PRODUCT_NAME" /> tidigare ansluta igen med en lägre version av TLS för att kunna kringgå fel i HTTPS-servrar. Den här inställningen konfigurerar versionen då den alternativa processen upphör. Om versionsförhandling utförs korrekt i en server (dvs. utan att bryta anslutningen) gäller inte denna inställning. I vilket fall som helst måste den resulterande anslutningen överensstämma med SSLVersionMin.
Om den här principen inte är konfigurerad eller om den är inställd på tls1.2 använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> inte längre den alternativa versionen. Tänk på att detta inte inaktiverar stöd för äldre TLS-versioner. Det avgör bara om <ph name="PRODUCT_NAME" /> kringgår servrar med fel som inte kan förhandla versioner korrekt.
Om kompatibiliteten med en server med fel måste upprätthållas kan den ställas in på tls1.1. Det här är en nödlösning och servern bör snabbt åtgärdas.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Principen aktiverar nätverksförslag i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar inställningen.
Detta styr DNS-förhämtning, TCP- och SSL-föranslutning och förrendering av webbsidor.
När principen har ställts in kan användarna inte ändra eller åsidosätta inställningen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om principen lämnas utan inställning aktiveras nätverksförslag, men användaren kan ändra detta.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Nyckelbehörigheter</translation>
<translation id="186719019195685253">Åtgärd som vidtas när fördröjning på grund av inaktivitet har uppnåtts vid anslutning till ett elnät</translation>
<translation id="187819629719252111">Policyn tillåter åtkomst till lokala filer på datorn genom att tillåta att <ph name="PRODUCT_NAME" /> visar dialogrutor för filval.
Om du aktiverar den här inställningen kan användarna öppna dialogrutor för filval som vanligt.
Om du inaktiverar inställningen visas ett meddelande varje gång användaren utför en åtgärd som skulle göra att en dialogruta för filval öppnades (som att importera bokmärken, överföra filer, spara länkar osv.) istället och användaren antas ha klickat på Avbryt i dialogrutan för filval.
Om inställningen inte ställs in kan användaren öppna dialogrutor för filval som vanligt.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Aktivera reklamflikar</translation>
<translation id="1888871729456797026">Registreringstoken för molnprincip på stationär dator</translation>
<translation id="1897365952389968758">Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript (rekommenderas)</translation>
<translation id="1906888171268104594">Styr om användarstatistik och diagnostisk data, till exempel felrapporter, rapporteras till Google.
Om värdet är sant rapporterar <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> användarstatistik och diagnostisk data.
Om värdet är falskt inaktiveras rapportering av statistik och diagnostisk data.
Om principen inte har konfigurerats inaktiveras rapporteringen av statistik och diagnostisk data på enheter som inte hanteras men aktiveras på hanterade enheter.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Konfigurera listan med webbadresser för företagsinloggning (endast HTTP- och HTTPS-protokoll). Lösenordets fingeravtryck registreras på dessa webbadresser och används för att identifiera återanvändning av lösenord.
För att <ph name="PRODUCT_NAME" /> ska kunna registrera fingeravtryck för lösenord korrekt måste inloggningssidorna följa riktlinjerna på https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Om den här inställningen är aktiverad registrerar tjänsten för lösenordsskydd fingeravtryck för lösenord på dessa webbadresser för att identifiera återanvändning av lösenord.
Om inställningen är inaktiverad eller inte inställd registrerar tjänsten för lösenordsskydd bara fingeravtryck för lösenord på https://accounts.google.com.
Den här principen är bara tillgänglig i Windows-instanser som är kopplade till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän, eller i Windows 10 Pro- eller Enterprise-instanser som är registrerade i enhetshantering.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Om principen är inställd använder värden ett klientcertifikat med angivet utfärdar-CN vid autentisering gentemot RemoteAccessHostTokenValidationUrl. Om principen är inställd på värdet * kan du använda valfritt tillgängligt klientcertifikat.
Den här funktionen är för närvarande inaktiverad på serversidan.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Använd KDC-princip för att delegera uppgifter.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Tillåt hanterad session på enheten</translation>
<translation id="1929709556673267855">Tillhandahåller skrivarkonfigurationer för företagsskrivare som kopplats till enheter.
Med den här principen kan du tillhandahålla skrivarkonfigurationer för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter. Formatet är samma som för ordlistan NativePrinters, plus ett obligatoriskt id- eller guid-fält per skrivare som används för vitlistan/svarta listan.
Filen får vara högst 5 MB stor och måste vara i JSON-format. En fil som är 5 MB stor beräknas rymma cirka 21 000 skrivare. Det kryptografiska hashvärdet används för att verifiera nedladdningens integritet.
Filen laddas ned och cachelagras. Den laddas ned på nytt varje gång webbadressen eller hashvärdet ändras.
Om principen har ställts in laddas filen med skrivarkonfigurationer ned i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> och skrivarna görs tillgängliga i enlighet med principerna <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> och <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Principen påverkar inte om användarna får konfigurera skrivare på enskilda enheter. Den är tänkt som ett komplement till enskilda användares skrivarkonfigurationer.
Principen gäller som tillägg till <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Om principen inte ställs in finns det inga enhetsskrivare och övriga principer med namnet <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> ignoreras.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Vitlista med frånkopplingsbara USB-enheter</translation>
<translation id="1933378685401357864">Bakgrundsbild</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfigurera energihanteringen på inloggningsskärmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Med den här principen kan du konfigurera hur <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ska fungera om inte användaren gör något under en viss tid när inloggningsskärmen visas. Den här principen styr flera inställningar. Deras enskilda semantik och värdeintervaller finns i motsvarande principer som styr energihanteringen under en session. Det här är enda avvikelserna från dessa principer:
* De åtgärder som ska vidtas vid inaktivitet eller när locket stängs får inte vara att avsluta sessionen.
* Standardåtgärden vid inaktivitet när nätspänning är ansluten är att stänga av.
Ett standardvärde används om en inställning inte specificeras.
Om principen inte ställs in används standardvärden för alla inställningar.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Aktiverar funktionen Autofyll i <ph name="PRODUCT_NAME" /> så att användarna kan fylla i webbformulär automatiskt med adressuppgifter som har sparats sedan tidigare.
Om inställningen inaktiveras visas inga förslag med Autofyll och inga adressuppgifter fylls i. Ytterligare adressuppgifter som användaren kan ange på webben sparas inte heller.
Om inställningen aktiveras eller lämnas utan värde kan användarna själva styra Autofyll för adresser i användargränssnittet.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Tillåt insamling av WebRTC-händelseloggar från Googles tjänster</translation>
<translation id="1964634611280150550">Inkognitoläget är inaktiverat</translation>
<translation id="1964802606569741174">Den här principen gäller inte YouTube-appen för Android. Om Säkert läge på YouTube ska vara obligatoriskt bör du blockera möjligheten att installera YouTube-appen för Android.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Åsidosätter policyer på felsökningsversioner av fjärråtkomstvärden.
Värdet analyseras som en JSON-ordlista med policyns namn till mappningar av policyns värde.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Kör alltid pluginprogram som kräver auktorisering (utfasad)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Betalningar med automatisk uppdatering i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kan laddas ned via HTTP i stället för HTTPS. Detta möjliggör transparent HTTP-cachelagring av HTTP-nedladdningar.
Om policyn är inställd på sant kommer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> att försöka ladda ned betalningar med automatisk uppdatering via HTTP. Om policyn är inställd på falskt eller inte har angetts kommer HTTPS att användas för att ladda ned betalningar med automatisk uppdatering.</translation>
<translation id="199764499252435679">Aktivera komponentuppdateringar i <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1997994951395619441">Ett bokmärkesfält visas i <ph name="PRODUCT_NAME" /> om du aktiverar den här inställningen.
Om du inaktiverar den här inställningen visas aldrig bokmärkesfältet för användarna.
Om du aktiverar eller inaktiverar inställningen kan användarna inte ändra eller åsidosätta den i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om inställningen inte anges kan användaren välja om funktionen ska användas eller inte.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Energibesparing (DPMS)</translation>
<translation id="2014757022750736514">Styr hur inloggningsskärmen där användarna loggar in fungerar. Inställningarna gäller bl.a. vem som får logga in, vilka slags konton som är tillåtna, vilka autentiseringsmetoder som ska användas och allmänna inställningar för tillgänglighet, inmatningsmetod och språkkod.</translation>
<translation id="201557587962247231">Frekvens för antal uppladdningar av statusrapport för enhet</translation>
<translation id="2017301949684549118">Webbadresser till webbappar som ska installeras obemärkt</translation>
<translation id="2017459564744167827"><ph name="REFERENCE_URL" /> finns mer information om schema och format.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Anger en tid i millisekunder för hur ofta enhetshanteringstjänsten tillfrågas om användarpolicyinformation.
När denna policy har ställts in åsidosätts standardvärdet tre timmar. Giltiga värden är från 1800000 (30 minuter) till 86400000 (en dag). Värden utanför intervallet ändras till närmaste gräns. Om plattformen stöder policymeddelanden används 24 timmar som uppdateringsfördröjning, eftersom uppdateringar då sker automatiskt så fort policyn förändras.
Om denna policy inte har ställts in används standardvärdet 3 timmar i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Observera att om plattformen stöder policymeddelanden används 24 timmar som uppdateringsfördröjning (och alla standardvärden och detta policyvärde ignoreras), eftersom uppdateringar då sker automatiskt så fort policyn förändras. Det gör tätare uppdateringar överflödiga.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfigurera domännamnet som krävs för fjärråtkomstklienter</translation>
<translation id="2030905906517501646">Sökord för standardsökleverantör</translation>
<translation id="203096360153626918">Den här principen gäller inte Android-appar. De kan använda helskärmsläge även om den har principen har ställts in på <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Inaktiverade företagsskrivare</translation>
<translation id="2050629715135525072">Styr om en användare som är ansluten till en fjärrvärd ska kunna överföra filer mellan klienten och värden. Detta gäller inte fjärrhjälpsanslutningar, som inte har stöd för filöverföring.
När inställningen är inaktiverad får användaren inte överföra filer. När inställningen är aktiverad eller inte har angetts får användaren överföra filer.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Tillåt åtkomst till en lista med webbadresser</translation>
<translation id="2061810934846663491">Konfigurera de obligatoriska domännamnen för fjärråtkomstvärdar</translation>
<translation id="206623763829450685">Anger vilka scheman för HTTP-autentisering som stöds av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Möjliga värden är basic, digest, ntlm och negotiate. Avgränsa värdena med komma.
Om principen inte anges används alla fyra.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blockera åtkomst till webbplatser utanför innehållspaket</translation>
<translation id="2073552873076775140">Tillåt inloggning i <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Använd maskinvaruacceleration när det är tillgängligt</translation>
<translation id="2077273864382355561">Skärmavstängningstid när enheten drivs av batteriet</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfigurera lägsta tillåtna Chrome-version för enheten.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabil kanal</translation>
<translation id="2098658257603918882">Aktivera rapportering av användning och kraschrelaterade data</translation>
<translation id="2104418465060359056">Rapportera information om tillägg och pluginprogram</translation>
<translation id="2106627642643925514">Ersätter standardläget för PIN-utskrift. Om läget inte är tillgängligt ignoreras den här principen.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Den här principen fasades ut i M72. Använd CloudManagementEnrollmentToken istället.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Aktiverar tillgången till Tryck för att söka i innehållsvyn i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om inställningen aktiveras blir Tryck för att söka tillgängligt för användaren som sedan kan välja att aktivera eller inaktivera funktionen.
Om du inaktiverar inställningen inaktiveras Tryck för att söka helt och hållet.
Om principen inte ges något värde innebär det att den är aktiverad (se beskrivningen ovan).</translation>
<translation id="2113068765175018713">Begränsa enhetens upptid genom att starta om automatiskt</translation>
<translation id="2116790137063002724">Den här principen styr om information som kan användas för att identifiera användarna ska rapporteras. Det kan till exempel vara inloggning på operativsystemet, profilinloggning i <ph name="PRODUCT_NAME" />, namn på profil i <ph name="PRODUCT_NAME" />, sökväg till profil i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och sökväg till den körbara filen för <ph name="PRODUCT_NAME" />.
När principen har lämnats utan inställning eller är inställd på sant samlas information som kan användas för att identifiera användarna in.
När principen är inställd på falskt samlas information som kan användas för att identifiera användarna inte in.
Principen träder bara i kraft när tillägget <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> har aktiverats och enheten har registrerats med <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Tillåt meddelanden på dessa webbplatser</translation>
<translation id="2131902621292742709">Skärmdämpningstid när enheten drivs av batteriet</translation>
<translation id="2134437727173969994">Tillåt att skärmen låses</translation>
<translation id="2137064848866899664">När den här principen har ställts in roteras alla skärmar till
den angivna riktningen vid varje omstart och första gången som skärmen
ansluts efter att värdet i principen har ändrats. Användarna kan ändra
skärmrotationen via inställningssidan när de har loggat in, men inställningen
åsidosätts av värdet i principen vid nästa omstart.
Principen gäller både den primära skärmen och alla sekundära skärmar.
Om principen inte har ställts in används standardvärdet 0 grader.
Användarna kan ändra det när som helst och standardvärdet tillämpas
i så fall inte på nytt vid omstart.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Med den här principen kan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kringgå en proxyserver för autentisering av infångstportaler.
Den här principen gäller endast om en proxyserver har konfigurerats (till exempel via en princip, av användaren i chrome://settings eller via tillägg).
Om du aktiverar inställningen kommer autentiseringssidor för en infångstportal (dvs. alla webbsidor som startar från en inloggningssida för en infångstportal tills <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan identifiera en internetanslutning) att visas i ett separat fönster och ignorera alla principinställningar och begränsningar för den aktuella användaren.
Om du inaktiverar inställningen eller inte anger den visas autentiseringssidor för infångstportaler på en (vanlig) ny flik i webbläsaren med den aktuella användarens proxyinställningar.</translation>
<translation id="21394354835637379">Gör att du kan ange vilka webbadresser som får installera tillägg, appar och teman.
Från och med <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 blir det svårare att installera tillägg, appar och användarskript som inte kommer från Chrome Web Store. Tidigare kunde användare klicka på en länk till en *CRX-fil och sedan installera filen via <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter att några varningar visats. Efter <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 måste sådana filer laddas ned och dras till inställningssidan i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Med den här inställningen kan du göra det möjligt för särskilda webbadresser att använda det äldre och enklare installationsflödet.
Varje objekt i listan motsvarar en matchning i form av ett tillägg (se https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Användarna kan enkelt installera objekt från alla webbadresser som matchar ett objekt i listan. Både *CRX-filens plats och sidan där objektet laddas ned (dvs. referenten) måste tillåtas enligt matchningsmönstren.
<ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> har företräde framför den här principen. Det innebär att ett tillägg på den svarta listan inte installeras även om det sker från en webbplats på den här listan.</translation>
<translation id="214901426630414675">Begränsa dubbelsidig utskrift</translation>
<translation id="2149330464730004005">Aktivera färgutskrift</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfigurera principer för <ph name="PRODUCT_NAME" />, en funktion med vars hjälp användare kan skicka innehåll på flikar, webbplatser och skrivbordet från webbläsaren till fjärrskärmar och ljudsystem.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Filtrera inte bort webbplatser med barnförbjudet innehåll</translation>
<translation id="2168397434410358693">Inaktivitetstid när enheten är ansluten till elnätet</translation>
<translation id="217013996107840632">Kommandoradsparametrar för att byta från den alternativa webbläsaren.</translation>
<translation id="2170233653554726857">Aktivera WPAD-optimering</translation>
<translation id="2176565653304920879">När den här principen har ställts in fungerar den automatiska identifieringen av tidszon på något av följande sätt beroende på vilken inställning som har valts:
Med inställningen TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide kan användarna bestämma om tidszonen ska identifieras automatiskt via de vanliga valmöjligheterna i chrome://settings.
Med inställningen TimezoneAutomaticDetectionDisabled inaktiveras valmöjligheterna i chrome://settings. Automatisk identifiering av tidszon är alltid inaktiverat.
Med inställningen TimezoneAutomaticDetectionIPOnly inaktiveras valmöjligheterna i chrome://settings. Automatisk identifiering av tidszon är alltid aktiverat. Platsen fastställs endast med hjälp av IP när tidszonen identifieras.
Med inställningen TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints inaktiveras valmöjligheterna i chrome://settings. Automatisk identifiering av tidszon är alltid aktiverat. Listan med synliga Wi-Fi-åtkomstpunkter skickas alltid till servern för Geolocation API så att tidszonen ska kunna identifieras med hög precision.
Med inställningen TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo inaktiveras valmöjligheterna i chrome://settings. Automatisk identifiering av tidszon är alltid aktiverat. Platsinformation (som Wi-Fi-åtkomstpunkter, åtkomliga mobilmaster, GPS) skickas till en server så att tidszonen ska kunna identifieras med hög precision.
Om principen inte har ställts in fungerar det på samma sätt som med inställningen TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Om principen SystemTimezone har ställts in har den företräde framför den här principen. I så fall inaktiveras automatisk identifiering av tidszon helt.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Tillämpa minst medelbegränsat läge på YouTube</translation>
<translation id="2182291258410176649">Användaren bestämmer om säkerhetskopiering och återställning ska aktiveras</translation>
<translation id="2183294522275408937">Inställningen styr hur ofta låsskärmen ska begära att lösenordet anges för att snabb upplåsning ska användas. Snabb upplåsning blir inte tillgänglig när låsskärmen visas om du översteg inställningen senaste gången du angav lösenordet. Om användaren har låsskärmen öppen längre än den här tidsperioden krävs ett lösenord nästa gång användaren anger fel kod eller när låsskärmen visas på nytt.
Om inställningen konfigureras uppmanas användaren att ange lösenord på låsskärmen beroende på inställningen.
Om inställningen inte konfigureras uppmanas användaren att ange lösenord på låsskärmen varje dag.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Den här principen har fasats ut i M61. Använd EcryptfsMigrationStrategy i stället.
Anger beteendet för en enhet som levererades med ecryptfs och måste övergå till ext4-kryptering.
Om du anger DisallowArc för den här principen inaktiveras Android-appar för alla användare på enheten (inklusive sådana som redan har ext4-kryptering) och ingen kryptering från ecryptfs till ext4-kryptering erbjuds för några användare.
Om du anger AllowMigration för den här principen erbjuds användare med startkataloger i ecryptfs att migrera dessa till ext4-kryptering vid behov (för närvarande när Android N blir tillgängligt på enheten).
Den här principen används inte för kioskappar. Dessa migreras automatiskt. Om inget värde anges för principen fungerar enheten som om DisallowArc har valts.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Den här principen togs bort i <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 och ersattes av <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Om principen är aktiverad eller inte konfigurerad (standard) tillfrågas användaren
om tillåtelse att spela in video, förutom i fråga om webbadresser som har
angetts i listan VideoCaptureAllowedUrls, som ges tillstånd automatiskt.
När principen är inaktiverad får användaren aldrig någon fråga och bara
de webbadresser som har angetts i VideoCaptureAllowedUrls kan spela in video.
Principen påverkar alla typer av videoingångar och inte bara den inbyggda kameran.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfigurera lista över tillåtna värdar för Native Messaging</translation>
<translation id="2204753382813641270">Kontrollera hur hyllan döljs automatiskt</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametrar för sökadress som använder POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">När principen har aktiverats tillåts tillägg som installerats via en företagsprincip att använda Enterprise Hardware Platform API.
När principen har inaktiverats eller lämnats utan inställning tillåts inga tillägg att använda Enterprise Hardware Platform API.
Principen gäller även för tilläggskomponenter som tillägget Hangout Services.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Standardinställning för avisering</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importera webbhistorik från standardwebbläsaren första gången den körs</translation>
<translation id="2236488539271255289">Tillåt inte att någon webbplats ställer in lokala data</translation>
<translation id="2240879329269430151">Gör att du kan ange om webbplatser får visa popup-fönster. Du kan tillåta popup-fönster för alla webbplatser eller blockera popup-fönster för alla webbplatser.
Om du inte anger policyn används BlockPopups och inställningen kan ändras av användaren.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Om du aktiverar den här inställningen har webbsidor inte åtkomst till grafikprocessorn (GPU). Webbsidor kan mer specifikt inte använda WebGL API och pluginprogram kan inte använda Pepper 3D API.
Om du inaktiverar den här inställningen kan webbsidor tillåtas att använda WebGL API och pluginprogram att använda Pepper 3D API. Standardinställningarna i webbläsaren kan fortfarande kräva att kommandoradsargument skickas för att API:er ska kunna användas.
Om HardwareAccelerationModeEnabled är inställd på falskt ignoreras Disable3DAPIs och det motsvarar att Disable3DAPIs är inställd på sant.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Tillåt fjärranvändare att överföra filer till/från värden</translation>
<translation id="2265214338421787313">Med den här principen kan administratören ange att en sida får visa popupfönster när den tas bort.
När principen är aktiverad får sidor visa popupfönster när de tas bort.
När principen är inaktiverad eller inte har angetts får sidor inte visa popupfönster när de tas bort, enligt specifikationen (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
Den här principen tas bort i Chrome 82.
Se https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288 .</translation>
<translation id="2269319728625047531">Aktivera visning av samtycke till synkronisering vid inloggning</translation>
<translation id="2274864612594831715">Denna policy konfigurerar aktiveringen av det virtuella tangentbordet som en inmatningsenhet i Chrome OS. Användare kan inte åsidosätta denna policy.
Om värdet som har angetts för policyn är "true" är det virtuella tangentbordet på skärmen alltid aktiverat.
Om värdet som anges är "false" är det virtuella tangentbordet på skärmen alltid inaktiverat.
Om du anger den här policyn kan användare inte ändra eller åsidosätta den. Användare kan däremot aktivera/inaktivera ett tillgänglighetstangentbord på skärmen som har företräde framför det virtuella tangentbord som kontrolleras av denna policy. I policyn |VirtualKeyboardEnabled| ser du hur du kontrollerar tillgänglighetstangentbordet på skärmen.
Om denna policy inte anges inaktiveras tangentbordet på skärmen till att börja med, men användaren kan när som helst aktivera det. Heuristiska regler kan även användas för att ange när tangentbordet ska visas.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> kan använda en webbtjänst från Google för att åtgärda stavfel. Om inställningen aktiveras används alltid den här tjänsten. Om den inaktiveras används tjänsten aldrig.
Du kan fortfarande göra en stavningskontroll med hjälp av en ordlista som du laddar ned. Policyn styr endast användningen av onlinetjänsten.
Om den här inställningen inte konfigureras kan användare välja om de vill använda stavningskontrollen eller inte.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Videouppspelning i Android-appar påverkas inte även om den här principen har ställts in på <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Ange en lista med aktiverade plugin-program</translation>
<translation id="2303795211377219696">Aktivera autofyll för kreditkort</translation>
<translation id="2309390639296060546">Standardinställning för geografisk plats</translation>
<translation id="2327252517317514801">Ange vilka domäner som ska ha tillgång till G Suite</translation>
<translation id="2356878440219553005">Anger energisparprincipen för batteriladdningsläge.
Styr batteriladdningen dynamiskt för att minimera slitage på grund av hög batteribelastning och öka batteriets livslängd.
Om det anpassade batteriladdningsläget har valts måste DeviceBatteryChargeCustomStartCharging och DeviceBatteryChargeCustomStopCharging anges.
Om principen är inställd tillämpas batteriladdningsläget om enheten har stöd för det.
Om principen saknar inställning tillämpas standardläget för batteriladdning och detta kan inte ändras av användaren.
Obs! <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" /> åsidosätter principen om den föregående är specificerad.</translation>
<translation id="237494535617297575">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som inte får visa meddelanden.
Om policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från policyn DefaultNotificationsSetting om den har angetts eller användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Tillåt skärmaktiveringslås</translation>
<translation id="2411817661175306360">Lösenordsskyddets varningar har inaktiverats</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blockera meddelanden på dessa webbplatser</translation>
<translation id="2418507228189425036">Policyn gör att webbhistoriken inte sparas i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar inställningen.
Om inställningen är aktiverad sparas ingen webbhistorik. Inställningen inaktiverar även fliksynkronisering.
Om inställningen är inaktiverad eller inte har angetts sparas webbhistorik.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Aktiverar funktionen Instant i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och hindrar användarna från att ändra den här inställningen.
Om du aktiverar den här inställningen är Instant i <ph name="PRODUCT_NAME" /> aktiverat.
Om du inaktiverar den här inställningen är Instant i <ph name="PRODUCT_NAME" /> inaktiverat.
Om du aktiverar eller inaktiverar den här inställningen kan användarna inte ändra eller åsidosätta den.
Om ingen inställning anges kan användaren välja att använda eller inte använda denna funktion.
Den här inställningen har tagits bort från och med version 29 av <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Principen styr om funktionen Network File Share i <ph name="PRODUCT_NAME" /> är tillåten för användare.
När principen inte är konfigurerad eller har ställts in på Sant kan användarna använda Network File Share.
När principen har ställts in på Falskt kan användarna inte använda Network File Share.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Aktiverar rapportering av centrala händelser vid installation av Android-appar till Google. Händelser registreras bara för appar som installerats via en princip.
Om principen är inställd på sant loggas händelser.
Om principen är inställd på falskt eller lämnas utan inställning loggas inga händelser.</translation>
<translation id="244317009688098048">Aktivera kortkommandot för bailout vid automatisk inloggning.
Om den här policyn har inställningen sant eller saknar inställning, och det lokala kontot på enheten konfigureras för automatisk inloggning utan fördröjning kommer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> att använda kortkommandot Ctrl+Alt+S för att passera skärmen för automatisk inloggning och i stället visa inloggningsskärmen.
Om policyn har inställningen falskt kan den automatiska inloggningen utan fördröjning (om en sådan har konfigurerats) inte passeras.</translation>
<translation id="2454228136871844693">Optimera för stabilitet.</translation>
<translation id="2463034609187171371">Aktivera DHE-krypteringssviter i TLS</translation>
<translation id="2463365186486772703">Appens språkversion</translation>
<translation id="2466131534462628618">Autentisering via infångstportal ignorerar proxy</translation>
<translation id="2471748297300970300">Om principen har inaktiverats visas inga säkerhetsvarningar när Chrome startas med vissa potentiellt skadliga flaggor på kommandoraden.
Om principen har aktiverats eller saknar inställning visas säkerhetsvarningar när Chrome startas med vissa flaggor på kommandoraden.
På Windows är principen bara tillgänglig i instanser som är kopplade till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän eller i Windows 10 Pro- eller Enterprise-instanser som är registrerade i enhetshantering.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Native Messaging</translation>
<translation id="2483146640187052324">Förutsäg nätverksåtgärder för alla nätverksanslutningar</translation>
<translation id="2484208301968418871">Den här principen styr SafeSites-filtret för webbadresser.
Filtret klassar webbadresser som porr eller inte porr med hjälp av Google Safe Search API.
När principen är inställd på Filtrera inte bort webbplatser med barnförbjudet innehåll, eller inte har konfigurerats, filtreras inga webbplatser bort.
När principen är inställd på Filtrera bort webbplatser på toppnivå med barnförbjudet innehåll filtreras webbplatser som klassats som porr bort.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Inaktiverar kraven för certifikattransparens på webbadresserna i listan.
Principen gör så att certifikaten för värdnamnen i de angivna webbadresserna inte lämnas ut via Certifikattransparens. Detta gör det möjligt att fortsätta använda certifikat som annars skulle vara opålitliga eftersom de inte lämnades ut ordentligt. Men det blir svårare att upptäcka felaktigt utfärdade certifikat för dessa värdar.
Ett webbadressmönster formateras så här: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Men eftersom certifikat gäller för ett visst värdnamn, oberoende av systemet, porten eller sökvägen, tas endast hänsyn till den delen av webbadressen som utgörs av värdnamnet. Jokervärdar stöds inte.
Om principen inte har angetts betraktas alla certifikat som måste lämnas ut via Certifikattransparens som opålitliga om de inte lämnas ut enligt principen Certifikattransparens.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Aktivera uppmaning att konfigurera nätverk om enheten är offline.
Om inget värde har angetts för den här principen eller om den har värdet Sant och ett enhetslokalt konto har konfigurerats för automatisk inloggning utan fördröjning och enheten saknar internetanslutning visas en uppmaning att konfigurera ett nätverk i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Om principen har värdet Falskt visas ett felmeddelande i stället för uppmaningen att konfigurera ett nätverk.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Dölj alltid hyllan automatiskt</translation>
<translation id="2514328368635166290">Policyn anger önskad ikonadress för standardsökleverantören.
Policyn är valfri. Om den inte anges används ingen ikon för sökleverantören.
Policyn används bara om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Aktiverar utskrift i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användare ändrar inställningen.
Om inställningen är aktiverad eller inte har konfigurerats kan användarna skriva ut.
Om inställningen har inaktiverats kan användarna inte skriva ut från <ph name="PRODUCT_NAME" />. Utskrifter inaktiveras bland annat via skiftnyckelmenyn, tillägg och JavaScript-appar. Det går fortfarande att skriva ut från pluginprogram som kopplas förbi <ph name="PRODUCT_NAME" /> under utskriften. Vissa Flash-appar har till exempel utskriftsalternativet i kontextmenyn, som inte omfattas av policyn.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Tillåta uppspelning av ljud</translation>
<translation id="2521581787935130926">Visa genvägen Appar i bokmärkesfältet</translation>
<translation id="2529659024053332711">Gör att du kan ange beteende vid start.
Om du väljer Öppna sidan Ny flik, öppnas alltid sidan Ny flik när du startar <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om du väljer Återställ den senaste sessionen, öppnas de webbadresser som var öppna när <ph name="PRODUCT_NAME" /> stängdes senast, och webbsessionen återställs som den var då.
Om du väljer det här alternativet inaktiveras vissa inställningar som är beroende av sessioner eller som utför åtgärder när webbläsaren avslutas (till exempel rensning av webbinformation när webbläsaren avslutas eller sessions-cookies).
Om du väljer Öppna följande sidor, öppnas de webbadresser som anges i listan Webbadresser att öppna vid start när en användare startar <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om du aktiverar den här inställningen kan den inte ändras av användarna i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Att inaktivera den här inställningen är samma sak som att inte konfigurera den alls. Användaren kan fortfarande ändra den i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Den här principen är bara tillgänglig i Windows-instanser som är kopplade till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän, eller i Windows 10 Pro- eller Enterprise-instanser som är registrerade för enhetshantering.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfigurera listan med appar och tillägg som måste installeras</translation>
<translation id="253135976343875019">Inaktivitetstid när enheten är ansluten till elnätet</translation>
<translation id="2536525645274582300">Användaren bestämmer om Googles platstjänster ska aktiveras</translation>
<translation id="254653220329944566">Aktivera rapportering via molnet för <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2548572254685798999">Rapportera information om Säker webbsökning</translation>
<translation id="2550593661567988768">Endast enkelsidig utskrift</translation>
<translation id="2552966063069741410">Tidszon</translation>
<translation id="2562339630163277285">Principen anger webbadressen till sökmotorn som används för att visa direktresultat. Webbadressen ska innehålla strängen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som ersätts av den text användaren skrivit hittills när sökningen körs.
Principen är valfri. Om den inte anges visas inget direktresultat.
Googles direktresultat för webbadresser kan anges så här: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />
Principen används bara om principen DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Om principen är inställd på falskt inaktiveras Bluetooth för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> och användaren kan inte aktivera det igen.
Om principen är inställd på sant eller inte inställd alls kan användaren aktivera eller inaktivera Bluetooth när som helst.
Om principen är inställd kan användaren inte ändra eller åsidosätta den.
När Bluetooth har aktiverats måste användaren logga ut och logga in igen innan ändringarna tillämpas (detta behövs inte när du inaktiverar Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Aktiverar eller inaktiverar proxyfunktionen för datakomprimering och förhindra att användare ändrar inställningen.
Om du aktiverar eller inaktiverar inställningen kan användare inte ändra eller åsidosätta inställningen.
Om policyn inte anges kommer proxyfunktionen för datakomprimering kommer användaren att kunna välja om han eller hon vill använda den.</translation>
<translation id="257788512393330403">Lösenord krävs var sjätte timme</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Den här principen gäller inloggningsskärmen. Se även principen <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />, som gäller användarsessionen.
Om principen aktiveras körs varje namngivet ursprung i en kommaavgränsad lista som en egen process. Även underdomäner isoleras. Om du exempelvis anger https://example.com/ isoleras även https://foo.example.com/ som en del av webbplatsen https://example.com/.
Om principen inaktiveras eller inte har ställts in gäller plattformens standardinställningar för webbplatsisolering på inloggningsskärmen.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Gör <ph name="PRODUCT_NAME" /> till min standardwebbläsare</translation>
<translation id="2592091433672667839">Inaktivitetstid innan skärmsläckaren visas på inloggningsskärmen i återförsäljarläge</translation>
<translation id="2592162121850992309">Om den här principen är inställd på sant eller inte ställs in aktiveras maskinvaruacceleration såvida en viss funktion i grafikprocessorn inte är svartlistad.
Om principen är inställd på falskt inaktiveras maskinvaruacceleration.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Styr om NTLMv2 är aktiverat.
Alla nyare versioner av Samba- och Windows-servrar har stöd för NTLMv2. Detta bör bara inaktiveras om det krävs för bakåtkompatibilitet eftersom det gör autentiseringen mindre säker.
Om inget värde anges för principen används standardvärdet sant och NTLMv2 aktiveras.</translation>
<translation id="26023406105317310">Konfigurera Kerberos-konton</translation>
<translation id="2604182581880595781">Konfigurera principer relaterade till Network File Share.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Vänta på inledande användaraktivitet</translation>
<translation id="262740370354162807">Aktivera sändning av dokument till <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Tillhandahåller skrivarkonfigurationer för företagsenheter.
Med den här principen kan du tillhandahålla skrivarkonfigurationer för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter. Formatet är samma som för ordlistan NativePrinters, plus ett obligatoriskt id- eller guid-fält per skrivare som används för vitlistan/svarta listan.
Filen får vara högst 5 MB stor och måste vara i JSON-format. En fil som är 5 MB stor beräknas rymma cirka 21 000 skrivare. Det kryptografiska hashvärdet används för att verifiera nedladdningens integritet.
Filen laddas ned och cachelagras. Den laddas ned på nytt varje gång webbadressen eller hashvärdet ändras.
Om principen har ställts in laddas filen med skrivarkonfigurationer ned i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> och skrivarna görs tillgängliga i enlighet med principerna <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> och <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
När principen har ställts in kan användarna varken ändra eller åsidosätta den.
Principen påverkar inte om användarna får konfigurera skrivare på enskilda enheter. Den är tänkt som ett komplement till enskilda användares skrivarkonfigurationer.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Aktivera talad feedback.</translation>
<translation id="2646290749315461919">Policyn gör att du kan ställa in om webbplatser får spåra användarnas fysiska plats. Att spåra användarnas fysiska plats kan vara tillåtet som standard, inte tillåtet som standard eller användaren kan bli tillfrågad varje gång en webbplats efterfrågar den fysiska platsen.
Om policyn inte har angetts används AskGeolocation och användaren kan ändra inställningen.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Aktivera eller inaktivera redigering av bokmärken</translation>
<translation id="2649896281375932517">Låt användarna bestämma</translation>
<translation id="2650049181907741121">Åtgärd som ska vidtas när användaren stänger locket</translation>
<translation id="2655233147335439767">Principen anger webbadressen till sökmotorn som används för standardsökning. Webbadressen ska innehålla strängen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som ersätts av användarens sökord när sökningen utförs.
Googles sökadress kan anges så här: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Alternativet måste anges om principen DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad och används bara om så är fallet.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Om inställningen är aktiverad tillåts användare att konfigurera sina enheter så att sms synkroniseras mellan deras mobiler och Chromebook-enheter. Observera att om principen är tillåten måste användare uttryckligen välja att delta genom att slutföra ett konfigurationsflöde. Användaren kan skicka och ta emot sms på sin Chromebook när konfigurationsflödet har slutförts.
Om inställningen är inaktiverad tillåts inte användare att konfigurera synkronisering för sms.
Om principen inte anges tillåts som standard inte hanterade användare att använda funktionen medan användare som inte hanteras får göra det.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Använd aldrig en proxy</translation>
<translation id="2672012807430078509">Styr om NTLM ska aktiveras som autentiseringsprotokoll för monterade SMB-resurser</translation>
<translation id="267596348720209223">Policyn anger vilka teckenkodningar som stöds av sökleverantören. Kodningar är kodsidenamn som UTF-8, GB2312 och ISO-8859-1. De testas i den ordning som de anges.
Policyn är valfri. Om den inte anges används standarden UTF-8.
Policyn används bara om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="268577405881275241">Aktivera proxyfunktionen för datakomprimering</translation>
<translation id="2693108589792503178">Konfigurera webbadressen för ändring av lösenord.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Dockad skärmförstoring har aktiverats</translation>
<translation id="2706708761587205154">Tillåt bara utskrift med PIN</translation>
<translation id="2710534340210290498">Om principen är inställd på falskt kan användare inte låsa skärmen (utan endast logga ut från användarsessionen). Om principen är inställd på sant eller inte har angetts kan användare som har autentiserats med ett lösenord låsa skärmen.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Inaktivera användning av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-certifikat för ARC-appar</translation>
<translation id="2742843273354638707">Dölj appen Chrome Web Store och länken i sidfoten från den nya fliksidan och startprogrammet för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
När principen är inställd på sant döljs ikonerna.
När principen är inställd på falskt eller inte har konfigurerats visas ikonerna.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registrera protokollhanterare</translation>
<translation id="2746016768603629042">Den här policyn har fasats ut. Använd DefaultJavaScriptSetting istället.
Kan användas för att inaktivera JavaScript i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om den här inställningen är inaktiverad kan inte JavaScript användas på webbsidor och inställningen kan inte ändras av användaren.
Om inställningen är aktiverad eller inte inställd kan JavaScript användas på webbsidor, men inställningen kan inte ändras av användaren.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Låt WebRTC endast använda UDP-portar inom ett begränsat intervall</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typer av tillägg/appar som får installeras</translation>
<translation id="2758084448533744848">Anger vilken tidszon som måste användas på enheten. När principen har angetts kan användarna inte åsidosätta den angivna tidszonen. Om ett ogiltigt värde har angetts för principen aktiveras den fortfarande, men får värdet GMT. Om en tom sträng har angetts ignoreras principen.
Om principen inte används gäller den nuvarande tidszonen som tidigare, men användarna kan ändra tidszon.
På nya enheter används tidszonen US/Pacific som standard.
Värdets format följer tidszonernas namn i databasen IANA Time Zone Database (se https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database). De flesta tidszoner går att hänvisa till enligt mönstret kontinent/storstad eller världshav/storstad.
När den här principen har angetts inaktiveras automatisk tidszonsuppslagning utifrån enhetens plats helt. Den åsidosätter även principen SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Styr användarens beteende i en multiprofilsession</translation>
<translation id="2761483219396643566">Inaktivitetstid när enheten drivs av batteriet</translation>
<translation id="2762164719979766599">Anger en lista över lokala konton på enheten som ska visas på inloggningsskärmen.
Alla poster i listan anger en identifierare som används internt för att skilja de olika lokala kontona på enheten från varandra.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfigurera det obligatoriska domännamnet för fjärråtkomstvärdar</translation>
<translation id="2783078941107212091">Aktivera apprekommendationer i sökrutan i översikten när användaren inte har skrivit något.
När principen är inställd på sant kan apprekommendationer visas i sökrutan innan användaren har skrivit något.
När principen är inställd på falskt visas inga apprekommendationer i sökrutan innan användaren har skrivit något.
Om principen har ställts in kan användarna inte ändra eller åsidosätta den.
Om principen saknar inställning är standardvärdet Falskt för hanterade enheter.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Rapportera information om Android-status</translation>
<translation id="2799297758492717491">Tillåt att media spelas upp automatiskt på en vitlista över webbadressmallar</translation>
<translation id="2801155097555584385">Ange anpassad laddningsstart för batteriet i procent</translation>
<translation id="2801230735743888564">Tillåt användare att spela påskäggsspelet med dinosaurier när enheten är offline.
Om den här principen är inställd på falskt kommer användare inte att kunna spela påskäggsspelet med dinosaurier när enheten är offline. Om principen är inställd på sant kommer användare att kunna spela dinosauriespelet. Om principen inte tillämpas kommer användare inte att kunna spela påskäggsspelet med dinosaurier på Chrome OS med registrering, men kan spela det under andra omständigheter.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Principen innebär att du kan styra om användare får åtkomst till skrivare som inte tillhör företaget
Om principen är inställd på sant, eller inte anges, får användare lägga till och konfigurera samt skriva ut på sina egna lokala skrivare.
Om principen är inställd på falskt får användare inte lägga till och konfigurera sina egna lokala skrivare. De kan inte heller skriva ut på egna lokala skrivare som redan har konfigurerats.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Tillåt alla webbplatser att visa popup-fönster</translation>
<translation id="2808013382476173118">Policyn gör att STUN-servrar kan användas när fjärrklienter försöker upprätta en anslutning till den här datorn.
Om den här inställningen har aktiverats kan fjärrklienter identifiera och ansluta till den här datorn även om det finns en brandvägg mellan dem.
Om inställningen har inaktiverats och utgående UDP-anslutningar filtreras av brandväggen, tillåter datorn bara anslutningar från klientdatorer inom det lokala nätverket.
Om policyn inte har angetts är inställningen aktiverad.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Den här principen styr under vilka tidsperioder som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheten inte får söka efter uppdateringar automatiskt.
Följande gäller om principen är inställd på en lista över tidsintervall som inte är tom:
Enheterna tillåts inte att söka efter uppdateringar automatiskt inom de angivna tidsintervallen. Enheter som behöver återställas eller som inte uppfyller de lägsta versionskraven för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> påverkas inte av principen på grund av möjliga säkerhetsproblem. Principen blockerar inte heller sökningar efter uppdateringar som användaren eller administratören har begärt.
Följande gäller om principen inte har angetts eller om tidsintervall saknas:
Inga automatiska sökningar efter uppdateringar blockeras av principen, men de kan blockeras av andra principer. Den här funktionen är bara aktiverad på Chrome-enheter som har konfigurerats så att de automatiskt startas för offentlig miljö. Andra enheter begränsas inte av den här principen.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Windows-registerplats för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-klienter:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Aktivera inkognitoläge</translation>
<translation id="2836621397261130126">Avgör om godkännande enligt KDC-princip följs för att avgöra om <ph name="KERBEROS" />-ärenden ska delegeras.
Om den här principen är inställd på sant följer HTTP-autentiseringen godkännande av KDC-princip, d.v.s. Chrome delegerar bara uppgifter om KDC anger <ph name="OK_AS_DELEGATE" /> för ett serviceärende. Mer information finns på https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. Tjänsten ska också matcha principen AuthNegotiateDelegateWhitelist.
Om den här principen saknar inställning eller ställs in på falskt ignoreras KDC-policyn på plattformar som stöds och bara principen AuthNegotiateDelegateWhitelist följs.
KDC-principen följs alltid i Windows.</translation>
<translation id="283695852388224413">Om principen ställs in tillämpas den konfigurerade maxlängden för pinkoder. Ett värde på 0 eller lägre innebär att det inte finns någon maxlängd. I sådana fall kan användarna ange hur långa pinkoder som helst. Om inställningen har ett värde som är lägre än <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" /> men större än 0, är maxlängden samma som minimilängden.
Om ingen inställning görs för principen tillämpas ingen maxlängd.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Tillåt inte datamigrering och ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Inställningar för Network File Share</translation>
<translation id="2840269525054388612">Anger vilka skrivare som får användas.
Den här principen används bara när <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> är inställd på <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Om principen används är bara de skrivare vars id matchar något av principens värden tillgängliga för användaren. Id:na måste svara mot id- eller guid-fälten i den fil som angetts i <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Styr vitlistan med webbadressmönster där automatisk uppspelning alltid ska vara aktiverat.
Om automatisk uppspelning har aktiverats kan videor spelas upp automatiskt (utan att användaren har godkänt det) med ljud i<ph name="PRODUCT_NAME" />.
Giltiga mönsterspecifikationer:
– [*.]domän.toppdomän (matchar domän.toppdomän och alla underdomäner)
– värd (matchar exakt det angivna värdnamnet)
– protokoll://värd:port (protokoll som stöds: http, https)
– protokoll://[*.]domän.toppdomän:port (protokoll som stöds: http, https)
– file://sökväg(Sökvägen måste vara absolut och inledas med /)
– a.b.c.d (matchar exakt den angivna IP-adressen enligt IPv4)
– [a:b:c:d:e:f:g:h] (matchar exakt den angivna IP-adressen enligt IPv6)
Om principen AutoplayAllowed är inställd på Sant har den här principen ingen funktion.
Om principen AutoplayAllowed är inställd på Falskt tillåts automatisk uppspelning fortfarande för alla webbadressmönster som angetts i den här principen.
Observera att om principen ändras medan <ph name="PRODUCT_NAME" /> körs gäller principen bara för nya flikar som öppnas. Därför kan vissa flikar fortfarande fungera som de gjorde innan.</translation>
<translation id="284288632677954003">Webbadress till en XML-fil som innehåller webbadresser som aldrig ska aktivera ett webbläsarbyte.</translation>
<translation id="285480231336205327">Aktivera läge för hög kontrast</translation>
<translation id="2854919890879212089">Gör att datorns standardskrivare används som standardval för Förhandsgranskning i <ph name="PRODUCT_NAME" /> i stället för den senast använda skrivaren.
Om du inaktiverar den här inställningen eller inte anger något värde används den senast använda skrivaren som standardval för Förhandsgranskning.
Om du aktiverar den här inställningen används operativsystemets standardskrivare som standardval för Förhandsgranskning.</translation>
<translation id="285627849510728211">Ange avancerad dagskonfiguration för batteriladdningsläge</translation>
<translation id="2856674246949497058">Återställ till målversionen om operativsystemet är nyare än målversionen. Utför powerwash i samband med detta.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Stäng av</translation>
<translation id="2873651257716068683">Åsidosätter standardpappersformatet för utskrift. Om pappersformatet inte är tillgängligt ignoreras principen.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Tänk på detta för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter som stöder Android-appar:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Inaktivera CNAME-sökning när Kerberos-autentisering kontrolleras</translation>
<translation id="2890645751406497668">Ge automatiskt dessa webbplatser behörighet att ansluta till USB-enheter med angivna leverantör- och produkt-id:n.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Begränsar dubbelsidig utskrift. Om principen har lämnats utan inställning eller är inställd på en tom lista används ingen begränsning.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Skicka systemloggar till hanteringsservern</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android-appar kan använda nätverkskonfigurationer och CA-certifikat som har angetts via den här principen men saknar tillgång till vissa konfigurationsalternativ.</translation>
<translation id="290002216614278247">Den här principen låter dig låsa användarens session utifrån klientenhetens klocka eller en daglig användningskvot.
Med |time_window_limit| anges en tidsperiod på dygnet när användarens session ska vara låst. Det finns bara stöd för en regel per veckodag och därför kan storleken på vektorn |entries| vara mellan 0 och 7. |starts_at| och |ends_at| anger tidsperiodens början och slut. Om värdet på |ends_at| är mindre än värdet på |starts_at| betyder det att |time_limit_window| slutar nästa dag. |last_updated_millis| är en UTC-tidsstämpel som anger när den här posten uppdaterades senast. Värdet skickas som en sträng eftersom tidsstämpeln inte kan anges som ett heltal.
Med |time_usage_limit| anges skärmtid per dag, så att användarens session låses när denna tid har gått. Det finns en egenskap per veckodag som bara ska anges om det finns en aktiv kvot den dagen. |usage_quota_mins| anger hur lång tid den hanterade enheten får användas på en dag och |reset_at| anger vid vilken tidpunkt användningskvoten förnyas. Standardvärdet för |reset_at| är midnatt ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| är en UTC-tidsstämpel som anger när den här posten uppdaterades senast. Värdet skickas som en sträng eftersom tidsstämpeln inte kan anges som ett heltal.
|overrides| ger möjlighet att tillfälligt åsidosätta en eller flera av de föregående reglerna.
* Om varken time_window_limit eller time_usage_limit är aktiva kan enheten låsas med |LOCK|.
* |LOCK| låser en användarsession tillfälligt tills nästa time_window_limit eller time_usage_limit börjar.
* |UNLOCK| låser upp en användarsession som låsts med time_window_limit eller time_usage_limit.
|created_time_millis| är en UTC-tidsstämpel som anger när åsidosättningen skapades. Värdet skickas som en sträng eftersom tidsstämpeln inte kan anges som ett heltal. Det används för att avgöra om den aktuella åsidosättningen fortfarande gäller. Om den nu gällande tidsbegränsningen (begränsad användningstid eller begränsad tidsperiod) påbörjades efter att åsidosättningen skapades gäller den inte. Åsidosättningen gäller inte heller om den skapades före den senaste ändringen av den time_window_limit eller time_usage_window som är aktiv.
Flera åsidosättningar kan skickas. Den senaste giltiga posten är den som gäller.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Aktivera säkerhetsvarningar för flaggor på kommandoraden</translation>
<translation id="2905984450136807296">Livstid för cachelagrad autentiseringsdata</translation>
<translation id="2906874737073861391">Lista över tillägg i AppPack</translation>
<translation id="2907992746861405243">Styr vilka skrivare från <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> som är tillgängliga för användare.
Anger vilken åtkomstprincip som gäller vid gruppkonfigurering av skrivare. Med alternativet <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> visas alla skrivare. Med alternativet <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> begränsas åtkomsten till de angivna skrivarna med hjälp av <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />. Med alternativet <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> används <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> för att ange enbart de skrivare som finns att välja på.
Om inget värde anges för principen används <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Högsta antalet samtidiga anslutningar till proxyservern</translation>
<translation id="2952347049958405264">Begränsningar:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Den här policyn har gäller inte för version 36 och senare av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Anger om domänbundna TLS-certifikattillägg ska aktiveras.
Inställningen används för att aktivera domänbundna TLS-certifikattillägg för testning. De experimentella inställningarna tas bort framöver.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Tillåt inte att webbplatser kan begära att få tillgång till Bluetooth-enheter via Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Kontotyp för autentisering av <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959469725686993410">Skicka alltid Wi-Fi-åtkomstpunkter till servern medan tidszon fastställs</translation>
<translation id="2959898425599642200">Regler för proxybypass</translation>
<translation id="2960128438010718932">Lanseringsschemat för att tillämpa en ny uppdatering</translation>
<translation id="2960691910306063964">Aktivera eller inaktivera autentisering utan pinkod för fjärråtkomstvärdar</translation>
<translation id="2976002782221275500">Anger efter hur lång tid utan åtgärd från användaren som skärmen ska dämpas när enheten drivs av batteriet.
Om den här policyn är inställd på ett värde som är större än noll anger den efter hur lång tids inaktivitet som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> dämpar skärmen.
Om den här policyn är inställd på noll dämpar inte <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skärmen när användaren är inaktiv.
Om den här policyn inte ställs in används en standardtid.
Policyns värde anges i millisekunder. Värdena måste vara mindre än eller lika med skärmavstängningstiden (om den har ställts in) och inaktivitetstiden.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Observera att den här principen har fasats ut och kommer att tas bort.
Den här principen utgör ett alternativt värde för de mer specifika principerna <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> och <ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />. Om principen är inställd används dess värde om respektive mer specifika princip inte har angetts.
När den här principen inte har angetts påverkas inte de mer specifika principerna.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Aktivera ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Kontrollera användningen av Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2990018289267778247">Om principen är inställd på sant visas alltid tillgänglighetsalternativ på systemfältsmenyn.
Om principen är inställd på falskt visas aldrig tillgänglighetsalternativ på systemfältsmenyn.
Om du anger principen kan användarna inte ändra eller åsidosätta den.
Om du inte ställer in principen visas inte tillgänglighetsalternativ på systemfältsmenyn, men användaren kan välja att tillgänglighetsalternativen ska visas via sidan för inställningar.
När tillgänglighetsfunktioner har aktiverats (på andra sätt, t.ex. med en tangentkombination) visas tillgänglighetsalternativ alltid på systemfältsmenyn.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Konfigurerar webbadressen som används som standardstartsida i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar den.
Startsidan är den sida som öppnas med hemknappen. Vilka sidor som öppnas vid start avgörs av principerna i RestoreOnStartup.
Startsidans typ kan vara en webbadress du anger här eller sidan Ny flik. Om du väljer Sidan Ny flik används inte den här principen.
Om du aktiverar den här inställningen kan användarna inte ändra webbadress för startsidan i <ph name="PRODUCT_NAME" />, men de kan ändå välja att använda sidan Ny flik som startsida.
Om den här principen inte ställs in kan användaren välja startsida själv om HomepageIsNewTabPage inte heller är inställd.
Standardprotokoll, t.ex. http://example.com eller https://example.com, måste användas i webbadressen.
Den här principen är bara tillgänglig i Windows-instanser som är kopplade till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän, eller i Windows 10 Pro- eller Enterprise-instanser som är registrerade i enhetshantering.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Ange anteckningsappar som är tillåtna på låsskärmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3021562480854470924">Antalet återställningspunkter som tillåts</translation>
<translation id="3023572080620427845">Webbadress till en XML-fil som innehåller webbadresser att läsa in i en alternativ webbläsare.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Aktivera statistikrapportering</translation>
<translation id="3033660238345063904">Här kan du ange webbadressen till proxyservern.
Den här principen används bara om du har valt manuella proxyinställningar i Välj hur inställningar för proxyserver ska anges och om principen <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> inte har ställts in.
Ange inte den här principen om du har valt något annat läge för inställning av proxyprinciper.
Du hittar fler alternativ och mer detaljerade exempel på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Policyn gör att du kan ange om webbplatser får köra JavaScript. Du kan tillåta JavaScript på alla webbplatser eller blockera JavaScript på alla webbplatser.
Om policyn inte anges används AllowJavaScript och användaren kan ändra inställningen.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Fortsätt köra bakgrundsappar när <ph name="PRODUCT_NAME" /> avslutas</translation>
<translation id="3046192273793919231">Skicka nätverkspaket för övervakning av onlinestatusen till hanteringsservern</translation>
<translation id="3047732214002457234">Styr hur Chrome Cleanup rapporterar data till Google</translation>
<translation id="304775240152542058">Med den här principen styrs vilka kommandoradsparametrar som ska öppna alternativa webbläsare.
När den här principen lämnas utan inställning skickas endast webbadressen som en kommandoradsparameter.
När den här principen är inställd på en lista över strängar skickas var och en av strängarna till den alternativa webbläsaren som en separat kommandoradsparameter. I Windows sammanfogas parametrarna med blanksteg. I Mac OS X och Linux kan en parameter behandlas som en enskild parameter även om den innehåller blanksteg.
Om ett element innehåller ${url} ersätts det med webbadressen till sidan som ska öppnas.
Om inget element innehåller ${url} infogas webbadressen i slutet av kommandoraden.
Miljövariabler utökas. I Windows ersätts %ABC% med värdet för ABC-miljövariabeln. I Mac OS X och Linux ersätts ${ABC} med värdet för ABC-miljövariabeln.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Om den här policyn ställs in och en sökadress som har föreslagits från adressfältet innehåller den här parametern i sökfrågan eller i fragmentidentifieraren kommer förslaget att visa sökorden och sökleverantören istället för själva sökadressen.
Policyn är valfri. Om den inte ställs in byts inga sökord ut.
Policyn beaktas bara om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Med den här principen kan användare av funktionen WebDriver åsidosätta
principer som påverkar dess funktion.
Principen inaktiverar för närvarande principerna SitePerProcess och IsolateOrigins.
Om principen WebDriver är aktiverad åsidosätter den inkompatibla
principer.
Om principen WebDriver är inaktiverad eller inte konfigurerad åsidosätts inte
inkompatibla principer.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Tillåter att WPAD-optimering (Web Proxy Auto-Discovery) inaktiveras för <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om principen är inställd på falskt är WPAD-optimeringen inaktiverad, vilket innebär att <ph name="PRODUCT_NAME" /> får vänta längre på DNS-baserade WPAD-servrar. Om principen inte har konfigurerats eller har aktiverats är WPAD-optimeringen aktiverad.
Oavsett om eller hur principen har konfigurerats kan inte WPAD-optimeringen ändras av användare.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Skärmsläckare att använda på inloggningsskärmen i återförsäljarläge</translation>
<translation id="3072847235228302527">Ange användarvillkor för ett lokalt enhetskonto</translation>
<translation id="3077183141551274418">Aktiverar eller inaktiverar en livscykel för flikar</translation>
<translation id="3079417254871857650">Anger vilken åtgärd som ska vidtas när användarens hemkatalog skapades med ecryptfs-kryptering.
Om principen ställs in på DisallowArc inaktiveras Android-appar för användaren och ingen migrering från ecryptfs-kryptering till ext4-kryptering utförs. Android-appar kan fortfarande köras när hemkatalogen har ext4-kryptering.
Om Migrate ställs in för principen migreras ecryptfs-krypterade hemkataloger automatiskt till ext4-kryptering vid inloggning utan att användaren tillfrågas.
Om Wipe ställs in för principen raderas ecryptfs-krypterade hemkataloger vid inloggning och nya ext4-krypterade hemkataloger skapas i stället. Varning! Åtgärden raderar lokal data för användaren.
Om MinimalMigrate ställs in för principen raderas ecryptfs-krypterade hemkataloger vid inloggning och nya ext4-krypterade hemkataloger skapas i stället. Den försöker dock spara inloggningstoken så att användaren inte behöver logga in på nytt. Varning! Åtgärden raderar lokal data för användaren.
Om du anger ett alternativ som inte längre stöds (AskUser eller AskForEcryptfsArcUsers) för principen behandlas den som om du hade valt Migrate.
Principen gäller inte användare av offentliga miljöer. Om principen inte ställs in utför enheten samma åtgärd som om DisallowArc hade valts.</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfigurera cast-mottagaren i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Låter dig ange en lista med webbadressmönster som styr vilka webbplatser som får visa bilder.
Om principen lämnas utan inställning används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från principen DefaultImagesSetting om den har ställts in och från användarens egna inställningar i annat fall.
Observera att den här principen felaktigt var aktiverad för Android tidigare, men funktionen har aldrig stötts fullt ut på Android.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Ladda batteriet för enheter som huvudsakligen är anslutna till en extern strömkälla.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Lista med aktiverade plugin-program</translation>
<translation id="3101501961102569744">Välj hur inställningar för proxyserver ska anges</translation>
<translation id="3101709781009526431">Datum och tid</translation>
<translation id="3114411414586006215">Den här principen styr listan med webbplatser som aldrig aktiverar ett webbläsarbyte.
Observera att element även kan läggas till i listan via principen <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Om den här principen inte är inställd läggs inga webbplatser till i listan.
När den här principen har ställts in hanteras varje punkt som en regel på samma sätt som principen <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. Logiken är dock omvänd: regler som matchar öppnar inte en alternativ webbläsare.
Till skillnad från <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> tillämpas regler i båda riktningarna. Det innebär att när tillägg finns och är aktiverade i Internet Explorer, styr det även om <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> ska öppna dessa webbadresser i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Varning: DHE kommer att helt tas bort från <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 57 (runt mars 2017) och den här principen upphör då att fungera.
Om principen inte har ställts in eller är inställd på falskt kommer DHE-krypteringssviter i TLS inte att aktiveras. Principen kan ställas in som sant för att aktivera DHE-krypteringssviter och om kompatibilitet med en föråldrad server önskas bibehållas. Detta är en nödlösning, och servern bör omkonfigureras.
Servrar uppmanas att migrera till ECDHE-krypteringssviter. Om dessa inte är tillgängliga ska en krypteringssvit med RSA-nyckelutbyte aktiveras.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Om principen är inaktiverad förhindras att Chrome Cleanup söker igenom systemet och tar bort oönskade program. Det går inte att aktivera Chrome Cleanup manuellt från chrome://settings/cleanup.
Om principen är aktiverad eller inte inställd alls genomsöker Chrome Cleanup systemet efter oönskade program regelbundet. Om något upptäcks blir användaren tillfrågad om det ska tas bort. Det går att aktivera Chrome Cleanup manuellt från chrome://settings.
Den här principen är bara tillgänglig i Windows-instanser som är kopplade till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän, eller i Windows 10 Pro- eller Enterprise-instanser som är registrerade i enhetshantering.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Gör enhetligt skrivbord tillgängligt och aktivera det som standard</translation>
<translation id="3159375329008977062">Användaren kan exportera/importera Crostini-behållare via gränssnittet</translation>
<translation id="3165808775394012744">Dessa principer finns med här för att göra dem lättare att ta bort.</translation>
<translation id="316778957754360075">Den här inställningen finns inte med i version 29 av <ph name="PRODUCT_NAME" /> och senare. Det rekommenderade sättet att konfigurera tillägg/appsamlingar som värdlagras hos företaget är att ta med platsen där CRX-paketen finns på listan ExtensionInstallSources och infoga direkta nedladdningslänkar till paketen på en webbsida. Det går att skapa ett startprogram för den aktuella webbsidan med hjälp av principen ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Principer som rör Kerberos-autentisering.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Mall för enhetens värdnamn i nätverket</translation>
<translation id="3172512016079904926">Gör att Native Messaging-värdar kan installeras på användarnivå.
Om inställningen är aktiverad tillåter <ph name="PRODUCT_NAME" /> Native Messaging-värdar som installerats på användarnivå.
Om inställningen är inaktiverad använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> bara Native Messaging-värdar som installerats på systemnivå.
Om inställningen inte anges tillåter <ph name="PRODUCT_NAME" /> Native Messaging-värdar på användarnivå.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Kräv OCSP/CRL-onlinekontroller för lokala tillitsankare</translation>
<translation id="3185009703220253572">sedan version <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Android-appar kan inte ges tillgång till företagsnycklar. Den här principen gäller inte dem.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Maximera det först visade fönstret första gången som webbläsaren körs</translation>
<translation id="3211426942294667684">Inloggningsinställningar för webbläsare</translation>
<translation id="3214164532079860003">Om den här policyn är aktiverad tvingar den startsidan att importeras från den nuvarande standardwebbläsaren.
Om policyn inte är aktiverad importeras inte startsidan.
Om policyn inte ställs in kan användaren tillfrågas om han eller hon vill importera, eller så kan importen göras automatiskt.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Inkognitoläget är tillgängligt</translation>
<translation id="3220624000494482595">Om det är en Android-app som används som kioskapp kommer den inte att kunna påverka versionen av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> även om den här principen har ställts in på <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Webbadressmönster för att tillåta installationer av tillägg, appar och användarskript från</translation>
<translation id="3240609035816615922">Åtkomstprincip för skrivarkonfiguration</translation>
<translation id="3240655340884151271">Dockans inbyggda NIC MAC-adress</translation>
<translation id="3243309373265599239">Anger efter hur lång tid utan åtgärd från användaren som skärmen ska dämpas när enheten är ansluten till elnätet.
Om den här policyn är inställd på ett värde som är större än noll anger den efter hur lång tids inaktivitet som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> dämpar skärmen.
Om den här policyn är inställd på noll dämpar inte <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skärmen när användaren är inaktiv.
Om den här policyn inte ställs in används en standardtid.
Policyns värde anges i millisekunder. Värdena måste vara mindre än eller lika med skärmavstängningstiden (om den har ställts in) och inaktivitetstiden.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Konfigurera principer för att byta webbläsare.
Konfigurerade webbplatser öppnas automatiskt i en annan webbläsare än <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kodningar för standardsökleverantör</translation>
<translation id="3273221114520206906">Standardinställning för JavaScript</translation>
<translation id="3284094172359247914">Styra användningen av WebUSB API</translation>
<translation id="3288595667065905535">Lanseringskanal</translation>
<translation id="3292147213643666827">Gör att <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan fungera som proxy mellan <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> och gamla skrivare som är anslutna till datorn.
Om inställningen är aktiverad eller inte har konfigurerats kan användarna aktivera molnutskriftsproxyn genom autentisering med deras Google-konton.
Om inställningen inte är inaktiverad kan användarna inte aktivera proxyn och datorn tillåts inte att dela skrivare med <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Aktiverar en sida på chrome://password-change där SAML-användare kan ändra sina SAML-lösenord under en session, vilket innebär att SAML-lösenordet och enhetens lösenord för låsskärmen hålls synkroniserade.
Principen aktiverar dessutom aviseringar som varnar SAML-användarna om deras SAML-lösenord snart upphör att gälla, så att de kan åtgärda det direkt genom att byta lösenord under sessionen.
Men aviseringarna visas bara om information om utgångsdatum för lösenordet skickas till enheten via identitetsleverantören för SAML under SAML-inloggningsflödet.
Om den här principen har angetts kan användaren inte ändra eller åsidosätta den.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som anger vilka webbplatser som får använda nyckelgenerering. Om ett webbadressmönster har policyn KeygenBlockedForUrls åsidosätts dessa undantag.
Om policyn inte anges används den globala standardpolicyn för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas antingen från policyn DefaultKeygenSetting om den har angetts, eller från användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="332771718998993005">Ange vilket namn som ska visas som mål för <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om principen är inställd på något annat än en tom sträng används den strängen som namn på målet för <ph name="PRODUCT_NAME" />. I annat fall används enhetens namn som målnamn. Om principen lämnas utan inställning används enhetens namn som målnamn och enhetens ägare (eller en användare på den domän som hanterar enheten) kan ändra det. Namnet får vara högst 24 tecken långt.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Låter dig ange en lista med webbadressmönster som styr vilka webbplatser som får spara cookies.
Om principen lämnas utan inställning används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Värdet hämtas från principen DefaultCookiesSetting om den har ställts in och användarens egna inställningar i annat fall.
Se även principerna CookiesBlockedForUrls och CookiesSessionOnlyForUrls. Observera att webbadressmönstren i de här tre principerna inte får överlappa varandra – det är inte definierat vilken av principerna som har företräde i så fall.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Anger en eller flera rekommenderade språkkoder för en hanterad session så att användarna enkelt kan välja någon av dessa språkkoder.
Användaren kan välja en språkkod och en tangentbordslayout innan en hanterad session startas. Som standard anges alla språkkoder som stöds av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> i alfabetisk ordning. Du kan använda den här principen för att flytta en grupp rekommenderade språkkoder högst upp i listan.
Om principen lämnas utan inställning kommer den aktuella språkkoden för gränssnittet att vara förvald.
Om principen har angetts flyttas de rekommenderade språkkoderna högst upp i listan och separeras visuellt från alla andra språkkoder. De rekommenderade språkkoderna anges i den ordning de visas i principen. Den första rekommenderade språkkoden är förvald.
Om det finns mer än en rekommenderad språkkod antas användarna kunna välja mellan dessa. Valet av språkkod och tangentbordslayout erbjuds när en hanterad session startas. I annat fall antas att de flesta användare använder den förvalda språkkoden. Valet av språkkod och tangentbordslayout erbjuds då inte på ett lika framträdande sätt när en hanterad session startas.
När den här principen är inställd och automatisk inloggning aktiverad (mer information finns i principerna |DeviceLocalAccountAutoLoginId| och |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|) används den första rekommenderade språkkoden och den populäraste tangentbordslayouten som matchar språkkoden i den hanterade sessionen som startade automatiskt.
Den förvalda tangentbordslayouten är alltid den populäraste layouten som överensstämmer med den förvalda språkkoden.
Den här principen kan endast ställas in som rekommenderad. Du kan använda principen för att flytta flera rekommenderade språkkoder högst upp, men användare kan alltid välja en språkkod som stöds av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> för sessionen.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Använd värdwebbläsaren som standard</translation>
<translation id="3384115339826100753">Aktivera energisparprincipen för belastningsförskjutning.
Belastningsförskjutning är en energisparprincip som används för att minimera användningen av växelström under den tid på dygnet då belastningen på elnätet är som högst. För varje veckodag kan du ange en starttid och en sluttid när läget för belastningsförskjutning ska vara aktivt. Inom detta tidsintervall körs systemet på batteri även om en växelströmkälla har anslutits, så länge batterinivån håller sig över det angivna tröskelvärdet. Efter den angivna sluttiden körs systemet på växelström om en sådan strömkälla har anslutits, men batteriet laddas inte. Efter den angivna starttiden för laddning börjar systemet fungera som vanligt igen så att växelström används och batteriet laddas.
Om den här principen är inställd på sant och principerna DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold och DevicePowerPeakShiftDayConfig har ställts in är belastningsförskjutning alltid aktiverat om enheten har stöd för det.
Om den här principen är inställd på falskt är belastningsförskjutning alltid inaktiverat.
Om du ställer in den här principen kan användarna inte ändra eller åsidosätta den.
Om principen saknar inställning är belastningsförskjutning inaktiverat från start och användarna kan inte aktivera det.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Om denna princip inte konfigureras används den lägsta standardversionen (TLS 1.0.) av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
I annat fall kan följande värden anges: tls1, tls1.1 eller tls1.2. Om ett värde har angetts används inte versioner av SSL/TLS som är tidigare än den angivna versionen av <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ett värde som inte känns igen ignoreras.</translation>
<translation id="34160070798637152">Styr nätverkskonfigurationen för enheten.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Om den här policyn är inställd på sant eller inte är konfigurerad aktiveras gästinloggning i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Gästinloggningar är anonyma användarsessioner och kräver inget lösenord.
Om policyn är inställd på falskt går det inte att starta gästsessioner i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Anger en obligatorisk lägstanivå för begränsat läge på YouTube och
förhindrar att användarna väljer en mindre strikt begränsning.
Med inställningen Strikt är strikt begränsat läge på YouTube alltid aktivt.
Med inställningen Medel kan användaren välja mellan medelbegränsat eller
strikt begränsat läge på YouTube men inte inaktivera begränsat läge.
Med inställningen Av eller om inget värde anges är begränsat läge på YouTube inte obligatoriskt i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Däremot kan det fortfarande finnas externa principer, till exempel principer för YouTube, som gör begränsat läge obligatoriskt.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Aktivera nätverksförslag</translation>
<translation id="3432863169147125747">Styr utskriftsinställningar.</translation>
<translation id="3434932177006334880">Den här inställningen hette EnableWebBasedSignin före Chrome 42 och stöd för den tas bort helt i Chrome 43.
Den här inställningen är praktisk för företagskunder som använder SSO-lösningar som inte är kompatibla med det nya direktinloggningsflödet ännu.
Om du aktiverar den här inställningen används det gamla webbaserade inloggningsflödet.
Om du inaktiverar inställningen eller lämnar den utan ett värde används det nya direktinloggningsflödet som standard. Användarna kan fortfarande aktivera det gamla webbaserade inloggningsflödet med kommandoradsflaggan --enable-web-based-signin.
Inställningen är experimentell och kommer att tas bort i framtiden när alla SSO-inloggningsflöden stöds fullt ut vid direktinloggning.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Tillåt att användaren hanterar VPN-anslutningar</translation>
<translation id="3459509316159669723">Skriva ut</translation>
<translation id="3460784402832014830">Anger webbadressen som en sökmotor använder för att tillhandahålla en ny fliksida.
Policyn är valfri. Om den inte anges tillhandahålls ingen ny fliksida.
Policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Rapportera strömförsörjningsstatus</translation>
<translation id="346731943813722404">Anger om fördröjningar i energisparfunktionen och begränsningar i sessionslängden endast ska användas efter att den första användaraktiviteten har observerats i en session.
Om Sant har angetts för den här policyn börjar inte fördröjningar i energisparfunktionen och begränsningar i sessionslängden förrän den första användaraktiviteten har observerats i sessionen.
Om Falskt har angetts för den här policyn, eller om ingenting har angetts, påbörjas fördröjningar i energisparfunktionen och begränsningar i sessionslängden så fort sessionen har påbörjats.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Ta bort användardata vid utloggning</translation>
<translation id="3480961938508521469">Ladda batteriet fullt i standardhastighet.</translation>
<translation id="348495353354674884">Aktivera virtuellt tangentbord</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Om principen används försöker <ph name="PRODUCT_NAME" /> registrera sig själv och tillämpa tillhörande molnprinciper på alla profiler.
Värdet för principen är en registreringstoken som kan hämtas från Google Administratörskonsol.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Om den här inställningen är aktiverad kan användarna låta <ph name="PRODUCT_NAME" /> spara lösenord och ange dem automatiskt nästa gång de loggar in på en webbplats.
Om inställningen är inaktiverad kan användare inte spara nya lösenord, men de
kan fortfarande använda lösenord som har sparats vid tidigare tillfällen.
Om den här principen är aktiverad eller inaktiverad kan användarna varken ändra eller åsidosätta den i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Om principen inte är inställd går det att spara lösenord (men användare kan stänga av detta).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Lösenordshanteraren</translation>
<translation id="3500732098526756068">Låter dig styra vad som ska utlösa en varning från lösenordsskyddet. Lösenordsskyddet varnar användarna om de återanvänder ett skyddat lösenord på en webbplats som kan vara misstänkt.
Du kan konfigurera vilket lösenord som ska skyddas med principerna PasswordProtectionLoginURLs och PasswordProtectionChangePasswordURL.
När principen är inställd på PasswordProtectionWarningOff visas inga varningar.
När principen är inställd på PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse visas en varning om användaren återanvänder sitt skyddade lösenord på en webbplats som inte står med på vitlistan.
När principen är inställd på PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse visas en varning om användaren återanvänder sitt skyddade lösenord på en webbplats som används för nätfiske.
Om principen har lämnats utan inställning omfattas endast lösenord för Google av lösenordsskyddet, men användaren kan ändra inställningen.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Tillåt alla inställningar för dubbelsidig utskrift</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfigurera ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Anger webbadressen till sökmotorn som används vid bildsökning. Sökförfrågningar skickas via GET-metoden. Om policyn DefaultSearchProviderImageURLPostParams har angetts kommer POST-metoden att användas vid bildsökningar i stället.
Den här policyn är valfri. Om den inte anges kommer ingen bildsökning att användas.
Policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="350797926066071931">Aktivera Översätt</translation>
<translation id="3513655665999652754">Quirks-servern tillhandahåller maskinvaruspecifika konfigurationsfiler, t.ex.
ICC-bildskärmsprofiler som används för färgkalibrering av skärmen.
När principen är inställd på falskt försöker enheten inte kontakta
Quirks-servern för att ladda ned konfigurationsfiler.
Om principen är inställd på sant eller om den inte har konfigurerats kontaktar <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automatiskt Quirks-servern och laddar ned konfigurationsfiler (i mån av tillgång) och sparar dem på enheten. Sådana filer kan till exempel användas för att förbättra visningskvaliteten på anslutna skärmar.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Tillåt inte att någon webbplats begär åtkomst till USB-enheter via WebUSB API</translation>
<translation id="3526752951628474302">Endast utskrift i svartvitt</translation>
<translation id="3528000905991875314">Aktivera alternativa felsidor</translation>
<translation id="3545457887306538845">Gör det möjligt att styra var utvecklarverktygen får användas.
Om DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions (värde 0, som är standardinställningen) anges för principen går det normalt sett att öppna utveckarverktygen och JavaScript-konsolen, men inte i samband med tillägg som har installerats via en företagsprincip.
Om DeveloperToolsAllowed (värde 1) anges för principen går det att öppna utvecklarverktygen och JavaScript-konsolen i alla sammanhang, även i samband med tillägg som har installerats via en företagsprincip.
Om DeveloperToolsDisallowed (värde 2) anges för principen går det inte att använda utvecklarverktygen eller att granska webbplatselement. Kortkommandon och alternativ för att öppna utvecklarverktygen eller JavaScript-konsolen på menyer och snabbmenyer inaktiveras.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Proxyinställningar</translation>
<translation id="3550875587920006460">Gör det möjligt att ställa in ett anpassat schema för sökning efter uppdateringar. Detta gäller alla användare och alla gränssnitt på enheten. Om principen anges söker enheten efter uppdateringar utifrån detta schema. Om inga fler schemalagda sökningar efter uppdateringar ska göras måste principen tas bort.</translation>
<translation id="355118380775352753">Webbplatser som ska öppnas i alternativa webbläsare</translation>
<translation id="3554984410014457319">Tillåt Google-assistenten att lyssna efter röstaktiveringsfrasen</translation>
<translation id="3557208865710006939">Aktivera alltid språk för stavningskontroll. Okända språk i listan ignoreras.
När principen är aktiverad aktiveras stavningskontroll på de angivna språken, utöver de språk som användaren har aktiverat stavningskontroll för.
Om principen inte ställs in eller inaktiveras gäller användarens inställningar för stavningskontroll som de är.
Om principen <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> är inställd på falskt har den här principen ingen effekt.
Om ett språk ingår i både den här principen och principen <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, prioriteras den här principen och språket för stavningskontroll aktiveras.
För närvarande stöds följande språk: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Användare kan konfigurera lanseringskanalen för Chrome OS</translation>
<translation id="3575011234198230041">HTTP-autentisering</translation>
<translation id="3577251398714997599">Annonsinställningar för webbplatser med påträngande annonser</translation>
<translation id="357917253161699596">Tillåt användarna att hantera användarcertifikat</translation>
<translation id="3583230441447348508">Anger en lista med förkonfigurerade filresurser i nätverket.
Varje post i principens lista är ett objekt med två medlemmar: share_url och mode. share_url ska vara filresursens webbadress och mode ska vara antingen drop_down eller pre_mount. Läget drop_down anger att share_url ska läggas till på rullgardinsmenyn för filresurser att söka efter. Läget pre_mount anger att share_url ska monteras.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Aktivera funktionen Stöd för äldre webbläsare.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfigurera vad som ska göras vid inloggningsautentisering</translation>
<translation id="3627678165642179114">Aktivera eller inaktivera webbtjänsten för stavningskontroll</translation>
<translation id="3628480121685794414">Aktivera enkelsidig utskrift</translation>
<translation id="3631099945620529777">När principen ställs in på falskt är knappen Avsluta aktivitet inaktiverad i Aktivitetshanteraren.
När principen ställs in på sant eller inte har konfigurerats kan användaren avsluta aktiviteter i Aktivitetshanteraren.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Aktivera funktionen Kom ihåg lösenordet</translation>
<translation id="3646859102161347133">Ange typen av skärmförstorare</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikon för standardsökleverantör</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Om principen ställs in på Sant är registrering för molnhantering obligatoriskt och det går inte att starta Chrome om registreringen misslyckas.
Om principen inte anges eller ställs in på Falskt är registrering för molnhantering valfritt och det går att starta Chrome även om registreringen misslyckas.
Principen används på stationära datorer för registrering av datorn för molnhantering och kan ställas in via registret eller gruppolicyobjekt på Windows, plist på Mac och en JSON-principfil på Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Överför SAML-cookies från identitetsleverantörer vid inloggning</translation>
<translation id="3701121231485832347">Styr inställningar för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter som hanteras med <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Fjärrattestering</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Enradsfältet har fasats ut och tas snart bort. Börja använda flerradsfältet i stället.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfigurera svartlista för tilläggsinstallation</translation>
<translation id="3711895659073496551">Stäng av</translation>
<translation id="3715569262675717862">Autentisering utifrån klientcertifikat</translation>
<translation id="3736879847913515635">Gör att en person kan läggas till i användarhanteraren</translation>
<translation id="3738723882663496016">Den här principen anger licensnyckeln för <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> på den här enheten.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Anger om processlås är tillåtna. Tillägg kan begära processlås via tilläggs-API:et för energibesparing och via ARC-appar.
Om principen är inställd på sant eller inte har någon inställning tillåts processlås för energibesparing.
Om principen är inställd på falskt ignoreras begäran om processlås.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blockera nyckelgenerering på dessa webbplatser</translation>
<translation id="375266612405883748">Begränsar UDP-portintervallet som används av värden för fjärråtkomst på den här datorn
Om principen inte har angetts, eller om den har angetts som en tom sträng, får värden för fjärråtkomst använda vilken tillgänglig port som helst, såvida inte principen <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" /> har inaktiverats. I så fall används UDP-portar inom intervallet 12400–12409 av värden för fjärråtkomst.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blockera utvecklarläget</translation>
<translation id="3758089716224084329">Med den här principen kan du ange vilken proxyserver som används av <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindra att användare ändrar sina proxyinställningar.
Om du väljer att aldrig använda en proxyserver och alltid ansluta direkt ignoreras alla andra alternativ.
Om du väljer att proxyservrar ska upptäckas automatiskt ignoreras alla andra alternativ.
Mer ingående exempel hittar du på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Om du aktiverar inställningen ignorerar <ph name="PRODUCT_NAME" /> och ARC-appar alla proxyrelaterade alternativ som har angetts i kommandoraden.
Om du inte anger de här principerna kan användarna själva välja proxyinställningar.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Inaktivera utvecklarverktygen</translation>
<translation id="3764248359515129699">Inaktiverar kraven på certifikattransparens för en lista med äldre certifikatutfärdare.
Den här policyn gör att du kan inaktivera kraven på certifikattransparens för certifikatkedjor som innehåller certifikat med något av de angivna subjectPublicKeyInfo-hashvärdena. Det tillåter att certifikat, som annars inte skulle vara betrodda eftersom de inte har lämnats ut offentligt, fortsätter användas för företagsvärdar.
För att kraven på certifikattransparens ska inaktiveras när den här policyn ställs in måste hashvärdet vara ett subjectPublicKeyInfo som finns i ett CA-certifikat som identifieras som en äldre certifikatutfärdare (CA). En äldre CA är en CA som har varit offentligt betrodd som standard i ett eller flera operativsystem som stöds av <ph name="PRODUCT_NAME" />, men som inte är betrodd av Android Open Source Project eller <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ett subjectPublicKeyInfo-hashvärde anges genom att hashalgoritmnamnet sätts samman med tecknet "/" och hashalgoritmens Base64-kodning tillämpas på det angivna certifikatets DER-kodade subjectPublicKeyInfo. Base64-kodningen har samma format som SPKI-fingeravtrycket enligt definitionen i RFC 7469, avsnitt 2.4. Oidentifierade hash-algoritmer ignoreras. För närvarande stöds bara hash-algoritmen sha256.
Om den här policyn inte anges hanteras alla certifikat som måste lämnas ut via certifikattransparens som obetrodda om de inte har lämnats ut enligt policyn för certifikattransparens.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Varaktighet för varningsmeddelande för inaktivitetsutloggning</translation>
<translation id="377044054160169374">Tillämpa åtgärd vid otillåten användning</translation>
<translation id="3780152581321609624">Inkludera port som inte är standard i Kerberos SPN</translation>
<translation id="3780319008680229708">Om sant har angetts för principen visas alltid Cast-ikonen i verktygsfältet eller i fler menyalternativ och användarna kan inte ta bort den.
Om falskt har angetts för principen eller om en inställning för principen saknas, kan användarna fästa eller ta bort ikonen via dess sammanhangskänsliga meny.
Om falskt har angetts för principen EnableMediaRouter gäller inte värdet för denna princip och ikonen i verktygsfältet visas inte.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Energisparinställningar när användaren är inaktiv</translation>
<translation id="3790085888761753785">Om inställningen aktiveras får användarna logga in på kontot med Smart Lock. Detta tillåter mer än den vanliga Smart Lock-funktionen, som bara låter användarna låsa upp skärmen.
Om inställningen inaktiveras får användarna inte använda inloggning med Smart Lock.
Om principen lämnas utan inställning är den som standard inaktiverad för företagshanterade användare men aktiverad för användare som inte hanteras.</translation>
<translation id="379602782757302612">Låter dig ange vilka tillägg som användarna INTE får installera. Om ett svartlistat tillägg redan har installerats inaktiveras det och användaren kan inte aktivera det igen. Svartlistade tillägg som tas bort från listan aktiveras igen automatiskt.
Värdet * i listan betyder att alla tillägg är svartlistade såvida de inte uttryckligen står med i vitlistan.
Om principen har lämnats utan inställning får användaren installera vilket tillägg som helst i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Konfigurerar vilken katalog som ska användas för nedladdade filer i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om principen har ställts in används den angivna katalogen i <ph name="PRODUCT_NAME" /> oavsett om användaren har angett en katalog eller aktiverat flaggan för att bli tillfrågad om nedladdningsplats varje gång.
En lista med variabler som kan användas finns på https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Om principen inte har ställts in används standardplatsen för nedladdningar och användaren kan ändra inställningen.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Aktivera domänbundna TLS-certifikattillägg (föråldrad)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Ange en lista med inaktiverade plugin-program</translation>
<translation id="3811562426301733860">Tillåt annonser på alla webbplatser</translation>
<translation id="3816312845600780067">Aktivera kortkommandot för räddning vid automatisk inloggning</translation>
<translation id="3820526221169548563">Aktivera tillgänglighetsfunktionen för skärmtangentbord.
Om policyn är inställd på sant är skärmtangentbordet alltid aktiverat.
Om policyn är inställd på falskt är skärmtangentbordet alltid inaktiverat.
Om du ställer in policyn kan den inte ändras eller åsidosättas av användare.
Om du inte ställer in policyn är skärmtangentbordet inaktiverat som standard, men det aktiveras av användaren när som helst.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfigurera prefixet TalkGadget för fjärråtkomstvärdar</translation>
<translation id="3824972131618513497">Styr inställningar för strömförsörjning och omstart.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Googles platstjänster har aktiverats</translation>
<translation id="3831054243924627613">Principen styr den initiala statusen för säkerhetskopiering och återställning av Android.
När principen inte är konfigurerad eller inställd på <ph name="BR_DISABLED" /> inaktiveras säkerhetskopiering och återställning av Android initialt.
När principen är inställd på <ph name="BR_ENABLED" /> aktiveras säkerhetskopiering och återställning av Android initialt.
När principen är inställd på <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" /> ombeds användaren att välja om säkerhetskopiering och återställning av Android ska användas. Om användaren aktiverar säkerhetskopiering och återställning av Android laddas Androids appdata upp till Androids återställningsservrar och återställs därifrån när en kompatibel app återinstalleras.
Observera att den här principen endast styr statusen för säkerhetskopiering och återställning av Android under den initiala konfigureringen. Användaren kan öppna Android-inställningarna i efterhand och stänga av eller slå på säkerhetskopiering och återställning av Android.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Om inställningen aktiveras är certifikat från Symantec Corporations äldre PKI-åtgärder tillåtna i <ph name="PRODUCT_NAME" /> så länge det går att validera dem i en obruten kedja till ett identifierat CA-certifikat.
Observera att principen är beroende av att operativsystemet fortfarande känner igen certifikat från Symantecs äldre infrastruktur. Om en uppdatering av operativsystemet leder till en ändring av hur sådana certifikat hanteras har principen inte längre någon funktion. Den här principen är bara en tillfällig lösning så att företag ska få längre tid på sig att överflytta från äldre Symantec-certifikat. Principen tas bort kring den 1 januari 2019.
Om inget värde har angetts för principen, eller om den är inställd på falskt, följer <ph name="PRODUCT_NAME" /> den utlysta tidsplanen för utfasning.
Läs mer om utfasningen på https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Låter dig ange vilka värdar för Native Messaging (kommunikation med inbyggda appar) som svarta listan inte gäller för.
Om svarta listan har värdet * betyder det att alla värdar för Native Messaging är otillåtna och att endast de som står med på vitlistan läses in.
Som standard är alla värdar för Native Messaging tillåtna, men om alla sådana värdar har satts på svarta listan av en princip kan du åsidosätta den principen med hjälp av vitlistan.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Inaktivera alltid språk för stavningskontroll</translation>
<translation id="3837424079837455272">Den här principen styr om det går att lägga till nya användare i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Den hindrar inte användarna från att logga in med andra Google-konton i Android. Om du vill förhindra detta ska du konfigurera den Android-specifika principen <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> som en del av <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="384743459174066962">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som anger webbplatser som inte får öppna popupfönster.
Om policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från policyn DefaultPopupsSetting om den har angetts, eller från användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Rapporterar information om den aktiva kiosksessionen, bland annat
app-id och appversion.
Om principen är inställd på falskt rapporteras ingen information om
kiosksessionen. Om principen är inställd på sant eller inte har angetts
rapporteras information om kiosksessionen.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Standardinställning för dubbelsidig utskrift</translation>
<translation id="3859780406608282662">Lägg till en parameter för att hämta ett slumpfrö i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Om den har specificerats kommer en frågeparameter som kallas begränsad att läggas till webbadressen som används för att hämta ett slumpfrö. Parametervärdet kommer att vara det värde som specificerats i denna policy.
Om den inte har specificerats kommer webbadressen till slumpfröet inte att ändras.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Lägsta SSL-version som kan användas</translation>
<translation id="3864020628639910082">Principen anger webbadressen till sökmotorn som används för att visa sökförslag. Webbadressen ska innehålla strängen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som ersätts när frågan körs av den text som användaren har skrivit dittills.
Principen är valfri. Om den inte anges används inga adressförslag.
Googles förslagsadress kan anges så här: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Principen tillämpas bara om principen DefaultSearchProviderEnabled har aktiverats.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Konfigurera de tillåtna språken i en användarsession</translation>
<translation id="3866249974567520381">Beskrivning</translation>
<translation id="3868347814555911633">Den här policyn är bara aktiv i återförsäljarläge.
Anger tillägg som installeras automatiskt för demoanvändaren för enheter i återförsäljarläge. Dessa tillägg sparas i enheten och kan installeras offline efter installationen.
Varje post i listan innehåller en ordbok som måste innehålla tilläggets ID i fältet extension-id och dess uppdateringsadress i fältet update-url.</translation>
<translation id="3874773863217952418">Aktivera Tryck för att söka</translation>
<translation id="3877517141460819966">Läget för integrerad tvåfaktorsautentisering</translation>
<translation id="3879208481373875102">Konfigurera listan över tvångsinstallerade webbappar</translation>
<translation id="388237772682176890">Den här principen har fasats ut i M53 och tagits bort från M54, eftersom stödet för SPDY/3.1 har tagits bort.
Inaktiverar användning av SPDY-protokollet i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om den här principen är aktiverad är SPDY-protokollet inte tillgängligt i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om den här principen inaktiveras kan SPDY användas.
Om den här principen inte anges kommer SPDY att bli tillgängligt.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Aktivera JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Konfigurerar standardkatalogen som används för att ladda ned filer med <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om du ändrar denna princip ändras standardkatalogen som används när du laddar ned filer med <ph name="PRODUCT_NAME" />. Den här principen är inte obligatorisk, och användaren kan därför ändra katalogen.
Om principen inte anges används standardkatalogen för nedladdning (för den aktuella plattformen) i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
En lista med variabler som kan användas finns på https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Den här principen har ingen inverkan på loggningen i Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">När inställningen här är Sant inaktiveras Google Drive-synkronisering i appen Filer i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Då överförs ingen data till Google Drive.
Om ingen inställning görs eller om Falskt anges kan användaren föra över filer till Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Webbadress till en PAC-proxyfil</translation>
<translation id="3920892052017026701">Ange anpassad laddningsstart för batteriet i procent.
Batteriet börjar laddas när batteriet tömts till under det anpassade startvärdet för laddning.
DeviceBatteryChargeCustomStartCharging måste vara mindre än DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Principen används bara om inställningen för DeviceBatteryChargeMode är anpassad.
Om principen inte konfigureras eller saknar inställning tillämpas standardläget för batteriladdning.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Ange skärmupplösning och skalningsfaktor</translation>
<translation id="3939893074578116847">Skicka nätverkspaket för övervakning av onlinestatusen till hanteringsservern, så att
den kan identifiera om enheten är offline.
Om principen är inställd på sant kommer nätverkspaket för övervakning (så kallade <ph name="HEARTBEATS_TERM" />) att skickas.
Om principen är inställd på falskt eller inte har angetts skickas inga paket.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Uppdatera tidsgränser</translation>
<translation id="3956686688560604829">Använda Internet Explorers princip SiteList för Stöd för äldre webbläsare.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Tillåt att Smart Lock används</translation>
<translation id="3963602271515417124">Om detta är sant är attestering på distans tillåtet för enheten och ett certifikat genereras automatiskt. Det laddas upp till enhetshanteringsservern.
Om detta är falskt, eller om alternativet inte har angetts, skapas inget certifikat och anrop till tilläggs-API:et enterprise.platformKeys misslyckas.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Konfigurera bakgrundsbild på enhetsnivå som visas på inloggningsskärmen om ingen användare har loggat in på enheten ännu. Du ställer in principen genom att ange en webbadress som bakgrundsbilden kan laddas ned från på Chrome OS-enheten och en kryptografisk hash som används för att verifiera nedladdningens integritet. Bilden måste vara i JPEG-format och filstorleken får inte överskrida 16 MB. Det måste gå att komma åt webbadressen utan autentisering. Bakgrundsbilden laddas ned och lagras i cacheminnet. Den laddas ned på nytt när webbadressen eller hashen ändras.
Om enhetens bakgrundsprincip har ställts in laddas bakgrundsbilden ned och används på Chrome OS-enhetens inloggningsskärm när ingen användare har loggat in på enheten ännu. När någon loggar in börjar användarens bakgrundsprincip att gälla.
Om enhetens bakgrundsprincip saknar inställning är det användarens bakgrundsprincip som styr vad som ska visas om användarens bakgrundsprincip inte är inställd.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Tidsgräns för utloggning av inaktiv användare</translation>
<translation id="3973371701361892765">Dölj aldrig hyllan automatiskt</translation>
<translation id="3984028218719007910">Avgör om <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ska spara lokala kontodata efter utloggning. Om värdet är sant sparas inga konton permanent av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> och alla data från användarsessionen kasseras efter utloggning. Om policyn är inställd på falskt eller inte konfigurerad kan lokala användardata sparas (krypterade) i enheten.</translation>
<translation id="398475542699441679">Principen styr om stödet för äldre webbläsare ska vara aktiverat.
När principen saknar inställning eller har ställts in på falskt görs inga försök att öppna angivna webbadresser i en annan webbläsare än Chrome.
När principen är inställd på sant öppnas vissa webbadresser i en annan webbläsare än Chrome (t.ex. Internet Explorer). Funktionen konfigureras med principerna i gruppen <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Funktionen ersätter tillägget <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. Tilläggets inställningar förs över till den här funktionen, men vi rekommenderar starkt att du använder principerna i Chrome i stället. På det sättet förebyggs framtida kompatibilitetsproblem.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Webbadresser som ska beviljas åtkomst till videoinspelningsenheter på inloggningssidor med SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">IT-administratörer för företagsenheter kan använda den här flaggan för att styra om användarna ska kunna utnyttja erbjudanden via registrering i Chrome OS.
Om policyn är inställd på sant eller inte är inställd kan användarna utnyttja erbjudanden via registrering i Chrome OS.
Om policyn är inställd på falskt kan användarna inte utnyttja erbjudanden.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Anger en lista med appar och tillägg som installeras tyst, utan att användaren gör något, och som användaren inte kan avinstallera eller inaktivera. Alla behörigheter som apparna eller tilläggen behöver beviljas implicit utan att användaren blir tillfrågad. Det gäller även nya behörigheter som tillkommer i framtida versioner av appen eller tillägget. Dessutom beviljas behörighet för tilläggs-API:erna enterprise.deviceAttributes och enterprise.platformKeys. (Dessa API:er är inte tillgängliga för appar eller tillägg som inte tvångsinstallerats.)
Den här principen har företräde framför en <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />-princip vid en eventuell konflikt. Om en app eller ett tillägg som tidigare har tvångsinstallerats tas bort från den här listan avinstalleras den/det automatiskt i <ph name="PRODUCT_NAME" />. På Windows-domäner som inte har anslutits till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän kan bara appar och tillägg som finns på Chrome Web Store tvångsinstalleras.
Observera att användarna kan ändra i källkoden till vilket tillägg som helst med hjälp av verktygen för utvecklare (vilket kan leda till att tillägget slutar fungera). Om detta är ett problem bör principen <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" /> ställas in.
Varje listpost i principen är en sträng med ett tilläggs-id och eventuellt en ”uppdateringsadress” med semikolon (<ph name="SEMICOLON" />) som avgränsare. Tilläggs-id:t är den sträng med 32 tecken som visas exempelvis på <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> i utvecklarläget. Om en ”uppdateringsadress” anges ska den peka på ett uppdateringsmanifest i XML-format enligt beskrivningen på <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Som standard används uppdateringsadressen på Chrome Web Store (som för närvarande är https://clients2.google.com/service/update2/crx). Observera att den ”uppdateringsadress” som anges i den här principen bara används vid den första installationen. För senare uppdateringar av tillägget används uppdateringsadressen i tilläggets manifestfil. Observera även att det var obligatoriskt att ange ”uppdateringsadressen” explicit i version 67 och äldre versioner av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Med <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> installeras t.ex. tillägget med id <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> från den vanliga ”uppdateringsadressen” på Chrome Web Store. Mer information om att stå värd för tillägg finns här: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Om den här principen lämnas utan inställning installeras inga appar eller tillägg automatiskt och användaren får avinstallera alla appar och tillägg i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Observera att principen inte gäller i inkognitoläge.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Om den här principen är inställd på sant eller har lämnats utan inställning visas befintliga användare på inloggningsskärmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> och det går att välja en.
Om principen är inställd på falskt visas befintliga användare inte på inloggningsskärmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Den vanliga inloggningsskärmen (där användaren uppmanas att ange e-postadress och lösenord eller telefonnummer) eller mellansidan för SAML (om detta har aktiverats via principen <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />) visas, såvida inte en hanterad session har konfigurerats. Om en hanterad session har konfigurerats visas bara kontona för den hanterade sessionen och användaren kan välja ett av dem.
Observera att principen inte påverkar om lokal användardata sparas på enheten eller tas bort.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Tillåt anrop till dialogrutor för filval</translation>
<translation id="4012737788880122133">Inaktiverar automatiska uppdateringar när principen är inställd på sant.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter söker automatiskt efter uppdateringar när inställningen inte är konfigurerad eller när den är inställd på falskt.
Obs! Vi rekommenderar att du låter den automatiska uppdateringen vara aktiv så att användarna får uppdateringar av programvaran och viktiga säkerhetskorrigeringar. Om du inaktiverar automatiska uppdateringar kan användarnas säkerhet äventyras.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Cookies som överförs till användarprofilen är inte tillgängliga för Android-appar.</translation>
<translation id="402759845255257575">Tillåt inte att någon webbplats kör JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Aktivera standardsökleverantör</translation>
<translation id="4039085364173654945">Policyn styr om underordnat innehåll från tredje part på en sida får öppna en dialogruta för HTTP Basic Auth.
Policyn är normalt inaktiverad som skydd mot lösenordsfiske. Om policyn inte anges är inställningen inaktiverad och underordnat innehåll från tredje part får inte öppna en dialogruta för HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Inaktivera SPDY-protokoll</translation>
<translation id="408029843066770167">Tillåt sökfrågor till en tidstjänst från Google</translation>
<translation id="408076456549153854">Aktivera inloggning i webbläsare</translation>
<translation id="40853027210512570">Åsidosätter standardreglerna för val av skrivare i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Principerna styr reglerna för att välja standardskrivare i <ph name="PRODUCT_NAME" /> första gången som utskriftsfunktionen används med en profil.
När principen har ställts in söker <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter en skrivare med alla de angivna egenskaperna och väljer den som standardskrivare. Den första skrivaren som matchar principen väljs. Om matchningen inte är unik kan vilken matchande skrivare som helst väljas beroende på i vilken ordning skrivarna hittas.
Om principen saknar inställning eller om ingen matchande skrivare hittas inom tidsgränsen används den inbyggda PDF-skrivaren som standard, eller ingen skrivare alls om PDF-skrivaren inte är tillgänglig.
Skrivare som anslutits till <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> klassas som<ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" /> medan övriga skrivare klassas som <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Om ett fält har utelämnats matchar alla värden. Om anslutning inte har angetts söker förhandsgranskningen t.ex. efter alla slags skrivare, såväl lokala skrivare som molnskrivare.
Reguljära uttryck måste följa syntaxen för reguljära uttryck i JavaScript och matchningen är skiftlägeskänslig.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Tvingat inkognitoläge</translation>
<translation id="4088983553732356374">Innebär att du kan ange om webbplatser ska få ange lokal data. Att ange lokal data kan tillåtas för alla webbplatser eller nekas för alla webbplatser.
Om principen är inställd på Behåll cookies under hela sessionen kommer cookies att tas bort när sessionen avslutas. Observera att om <ph name="PRODUCT_NAME" /> körs i bakgrundsläge kan det hända att sessionen inte avslutas även om det sista fönstret stängs. Se principen BackgroundModeEnabled för mer information om konfigurering av detta.
Om inget värde anges för principen används AllowCookies och användaren kan ändra inställningen.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Omdirigera till SAML IdP när användaren har bekräftat</translation>
<translation id="410478022164847452">Anger efter hur lång tid utan åtgärd från användaren som inaktivitetsåtgärden vidtas när enheten är ansluten till elnätet.
När den här policyn är inställd anger den hur länge användaren måste vara inaktiv innan inaktivitetsåtgärden vidtas av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Inaktivitetsåtgärden kan ställas in separat.
Om policyn inte är inställd används standardtiden.
Policyns värde anges i millisekunder.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Konfigurerar hur autentisering ska göras vid inloggning med SAML.
När den här principen har lämnats utan inställning eller är inställd på Default (värde 0) hanterar webbläsaren SAML-inloggningarna utifrån andra faktorer. I det enklaste fallet bygger användarautentiseringen och skyddet av cachelagrad användardata på lösenord som användarna anger manuellt.
När principen är inställd på ClientCertificate (värde 1) används autentisering med klientcertifikat för nya användare som loggar in via SAML. För sådana användare används inga lösenord, och cachelagrad lokal data skyddas med motsvarande kryptografiska nycklar. Till exempel gör den här inställningen det möjligt att konfigurera användarautentisering med smartkort (observera att mellanhandsappar för smartkort måste installeras via principen DeviceLoginScreenExtensions).
Principen påverkar bara användare som autentiseras med SAML.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Inaktivera tillämpning av Certifikattransparens för en lista med webbadresser</translation>
<translation id="4121350739760194865">Förhindra att appkampanjer visas på den nya fliksidan</translation>
<translation id="412697421478384751">Tillåt att användare anger en osäker pinkod till låsskärmen</translation>
<translation id="4138655880188755661">Tidsgräns</translation>
<translation id="4144164749344898721">Den här principen styr flera energisparinställningar när användaren är inaktiv.
Det finns fyra typer av åtgärder:
* Skärmen tonas ned om användaren är inaktiv under så lång tid som anges av |ScreenDim|.
* Skärmen stängs av om användaren är inaktiv under så lång tid som anges av |ScreenOff|.
* En varning om att angiven åtgärd vid inaktivitet kommer att vidtas visas i en dialogruta om användaren är inaktiv under så lång tid som anges av |IdleWarning|. Varningsmeddelandet visas endast om inaktivitetsåtgärden är utloggning eller avstängning.
* Åtgärden som anges av |IdleAction| genomförs om användaren är inaktiv under så lång tid som anges av |Idle|.
För var och en av ovanstående åtgärder ska fördröjningen anges i millisekunder och den måste ha ett värde högre än noll för att motsvarande åtgärd ska utlösas. Om fördröjningen har ställts in på noll vidtas inte motsvarande åtgärd av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
För var och en av ovanstående fördröjningar används ett standardvärde när tidslängden inte har angetts.
Observera att |ScreenDim|-värdena kommer att skäras ned för att vara mindre än eller lika med |ScreenOff|, |ScreenOff| och |IdleWarning| skäras ned för att vara mindre än eller lika med |Idle|.
|IdleAction| kan vara en av fyra möjliga åtgärder:
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|
När |IdleAction| inte har angetts vidtas standardåtgärden, dvs. viloläget startas.
Det finns även separata ström- och batteriinställningar.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Skärm</translation>
<translation id="4157003184375321727">Rapportera version av operativsystem och fast programvara</translation>
<translation id="4157594634940419685">Tillåt åtkomst till lokala CUPS-skrivare</translation>
<translation id="4160962198980004898">Enhetens MAC-adresskälla när den är dockad</translation>
<translation id="4163705126749612234">Konfigurerar vilket klientdomännamn som fjärråtkomstklienter måste använda och hindrar användare från att ändra det.
Om inställningen är aktiverad kan endast klienter från den angivna domänen ansluta till värden.
Om inställningen är inaktiverad eller inte angiven gäller standardprincipen för den här anslutningstypen. Vid fjärrhjälp kan klienter från alla domäner ansluta till värden; vid fjärråtkomst när som helst kan endast värdens ägare ansluta.
Den här inställningen åsidosätter RemoteAccessHostClientDomain.
Se även RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Aktiverar tillgänglighetsfunktionen med tröga tangenter.
Om principen är inställd på sant är tröga tangenter alltid aktiverat.
Om principen är inställd på falskt är tröga tangenter alltid inaktiverat.
Om principen har ställts in kan användarna inte ändra eller åsidosätta den.
Om principen saknar inställning är tröga tangenter inaktiverat från start, men funktionen kan aktiveras av användaren när som helst.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Om principen är inställd på falskt är det tillåtet för programvara från tredje part att injicera körbar kod i Chrome-processer. Om principen har lämnats utan inställning eller ställts in på sant blockeras injicering av körbar kod i Chrome-processer från tredjepartsprogram.
Oavsett principens värde kommer webbläsaren inte att förhindra att tredjepartsprogram injicerar körbar kod i dess processer på en dator som ingår i en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Standardinställning för <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">Webbadress för validering av autentiseringstoken för fjärråtkomstklient</translation>
<translation id="4203389617541558220">Begränsa enhetens drifttid genom att schemalägga automatiska omstarter.
När den här principen är aktiverad anger den hur länge enheten kan vara igång innan den startas om automatiskt.
När den här principen inte har angetts får enheten vara igång hur länge som helst.
Om du konfigurerar den här principen kan användarna varken ändra eller åsidosätta den.
En automatisk omstart schemaläggs på den valda tidpunkten, men kan fördröjas i upp till 24 timmar om någon använder enheten.
Obs! För närvarande är automatiska omstarter endast aktiverade när inloggningsskärmen visas eller om en kioskappssession pågår. Detta kommer att förändras i framtiden och principen kommer alltid att tillämpas, oberoende av om en session av någon särskild typ pågår eller inte.
Principvärdet är i sekunder. Värdet måste vara minst 3 600 sekunder (en timme).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Endast skrivare i vitlistan visas för användare</translation>
<translation id="420512303455129789">En ordlista som mappar webbadresser till en boolesk flagga som anger om åtkomst till värden ska tillåtas (sant) eller blockeras (falskt).
Denna princip är endast för intern användning i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Skärmlåsfördröjningar</translation>
<translation id="423797045246308574">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som anger vilka webbplatser som inte får använda nyckelgenerering. Om ett webbadressmönster har policyn KeygenAllowedForUrls åsidosätts dessa undantag av policyn.
Om policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas antingen från policyn DefaultKeygenSetting om den har angetts, eller från användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Konfigurerar katalogen där <ph name="PRODUCT_NAME" /> ska lagra roamingkopian av profilerna.
Om den här principen ställs in lagrar <ph name="PRODUCT_NAME" /> roamingkopian av profilerna i den angivna katalogen förutsatt att principen <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> har aktiverats. Om principen <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> har inaktiverats eller inte ställs in används inte värdet som har lagrats i principen.
På https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables finns en lista över de variabler som kan användas.
Om den här principen inte anges används standardroamingprofilens sökväg.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Cacheminnet används inte för Android-appar. Om flera användare installerar samma Android-app laddas den ned på nytt varje gång.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Aktivera insamling av anonymiserad data kopplad till webbadresser i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindra att användarna ändrar inställningen.
Med insamling av anonymiserad data kopplad till webbadresser skickas webbadressen till sidor som användaren besöker till Google i syfte att förbättra sökningar och surfande.
Om du aktiverar principen är insamlingen av anonymiserad data kopplad till webbadresser alltid aktiv.
Om du inaktiverar principen är insamlingen av anonymiserad data kopplad till webbadresser aldrig aktiv.
Om principen lämnas utan inställning aktiveras insamling av anonymiserad data kopplad till webbadresser men användaren kan ändra detta.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nej</translation>
<translation id="4261820385751181068">Språkkod för enhetens inloggningsskärm</translation>
<translation id="427220754384423013">Anger vilka skrivare som får användas.
Den här principen används bara när <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> är inställd på <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Om principen används är bara de skrivare vars id matchar något av principens värden tillgängliga för användaren. Id:na måste svara mot id- eller guid-fälten i den fil som angetts i <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Anger parametrarna som används vid bildsökning med POST. Den består av kommaavgränsade namn-/värdepar. Om ett värde är en mallparameter, t.ex. {imageThumbnail} i ovanstående exempel, ersätts det av en riktig miniatyrbild.
Den här policyn är valfri. Om den inte anges kommer begäran om bildsökning att skickas via GET-metoden.
Den här policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Tillåt oanknutna användare att använda ARC</translation>
<translation id="4289903996435140853">Gör att du kan ange en lista med webbadresser som styr vilka webbplatser som automatiskt ska ges åtkomstbehörighet till en USB-enhet med angivet leverantörs- och produkt-id. Varje post i listan måste innehålla både enheter och webbadresser för att principen ska gälla. Varje enhetspost kan ha ett fält för leverantörs-id och ett för produkt-id. Om ett id utelämnas fungerar det som om ett jokertecken hade angetts, med ett undantag: det går inte att ange ett produkt-id om inget leverantörs-id har angetts. I så fall blir principen ogiltig och ignoreras.
Med behörighetsmodellen för USB används webbadressen till den webbplats som begäran kommer från (den ”begärande” webbadressen) och webbadressen till ramen på toppnivå (den ”inbäddande” webbplatsen) när den begärande webbadressen ska ges åtkomstbehörighet till USB-enheten. Den begärande webbadressen behöver inte vara samma som den inbäddande webbadressen, om webbadressen som begäran kommer från har lästs in i en iframe. Därför kan webbadressfältet innehålla upp till två kommaavgränsade strängar som anger den begärande respektive inbäddande webbadressen. Om bara en webbadress har angetts kommer åtkomstbehörighet till USB-enheten att beviljas om den begärande webbadressen matchar denna, oavsett om den har bäddats in eller inte. Webbadresserna i webbadressfältet måste vara giltiga. I annat fall ignoreras principen.
Om administratören har lämnat principen utan inställning används det globala standardvärdet för alla webbplatser, som hämtas antingen från principen DefaultWebUsbGuardSetting om den har ställts in eller från användarens konfiguration om den inte har det.
Webbadressmönstren i den här principen får inte överlappa dem som konfigurerats via WebUsbBlockedForUrls. I händelse av konflikt har den här principen företräde framför WebUsbBlockedForUrls och WebUsbAskForUrls.
Värdena för den här principen och principen DeviceWebUsbAllowDevicesForUrls är sammanslagna.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Anger en lista med anteckningsappar som går att aktivera på låsskärmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
När den föredragna anteckningsappen har aktiverats på låsskärmen ges möjlighet att starta den appen i gränssnittet på låsskärmen.
När anteckningsappen har startats kan den öppna ett appfönster ovanpå låsskärmen och skapa dataobjekt (anteckningar) med låsskärmen som kontext. Appen kan importera de anteckningar som skapas till den primära användarsessionen när sessionen har låsts upp. För närvarande stöds bara anteckningsappar i Chrome på låsskärmen.
När principen har ställts in går en app bara att aktivera som anteckningsapp på låsskärmen om den appens tilläggs-id står med i principens värdelista.
Därav följer att anteckningar på låsskärmen inaktiveras helt och hållet om principen ställs in på en tom lista.
Observera att användaren inte nödvändigtvis kan aktivera en anteckningsapp på låsskärmen även om dess app-id har angetts i principen. I Chrome 61, till exempel, begränsas listan med tillgängliga appar ytterligare av plattformen.
Om principen inte ställs in alls begränsar den inte villka appar som användaren får aktivera på låsskärmen.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Enhetens utsedda MAC-adress för dockning</translation>
<translation id="4322842393287974810">Tillåt att kioskappen som startas automatiskt utan fördröjning styr <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen</translation>
<translation id="4325690621216251241">Lägg till en utloggningsknapp i systemfältet</translation>
<translation id="4332177773549877617">Logga händelser vid installation av Android-appar</translation>
<translation id="4335292026668105285">Anger tidsperiod utan inmatning från användaren innan en dialogruta med en varning visas när enheten är ansluten till elnätet.
Om den här principen är inställd anger den hur länge användaren måste vara inaktiv innan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> visar en dialogruta med en varning om att inaktivitetsåtgärden håller på att utföras.
Om den här principen inte är inställd visas ingen dialogruta med en varning.
Principens värde ska anges i millisekunder. Värden är begränsade till att vara är mindre eller lika med inaktivitetstiden.
Varningsmeddelandet visas endast om inaktivitetsåtgärden är utloggning eller avstängning.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Ger dig möjlighet att ställa in om annonser ska blockeras på webbplatser med påträngande annonser.
Om värdet 2 har angetts för principen blockeras annonser på webbplatser med påträngande annonser.
Funktionen aktiveras dock inte om falskt har angetts för principen SafeBrowsingEnabled.
Om värdet 1 har angetts för principen blockeras inte annonser på webbplatser med påträngande annonser.
Om ett värde inte anges för principen används 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Om den här principen är inställd på sant och användaren är en kontrollerad användare så kan andra Android-appar fråga om användarens webbrestriktioner via en innehållsleverantör.
Om den här principen är inställd på falskt eller om det inte angivet returnerar innehållsleverantören ingen information.</translation>
<translation id="435461861920493948">Innehåller en lista med mönster som styr vilka konton som är synliga i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Varje Google-konto på enheten jämförs med mönster som har lagrats i principen för att avgöra kontots synlighet i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Kontot blir synligt om namnet överensstämmer med ett mönster i listan. I annat fall döljs kontot.
Använd jokertecknet * för att matcha noll eller flera godtyckliga tecken. Som undantagstecken används \, så om du vill matcha de faktiska tecknen * eller \ skriver du ett \ framför dem.
Om du inte anger den här principen är alla Google-konton synliga i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Om den här principen är inställd kräver fjärråtkomstvärden autentisering av klienter för att de ska kunna erhålla en autentiseringstoken från webbadressen och kunna ansluta. Måste användas i tillsammans med RemoteAccessHostTokenValidationUrl.
Den här funktionen är för närvarande inaktiverad på serversidan.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Tillåt sammanslagning av listprinciper från olika källor</translation>
<translation id="436581050240847513">Rapporteringsgränssnitt för nätverk med enheter</translation>
<translation id="4372704773119750918">Tillåt inte att företagsanvändare ingår i multiprofiler (primärt eller sekundärt)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Tillåt att alla bilder visas på alla webbplatser</translation>
<translation id="437791893267799639">Princip inte angiven, tillåt inte datamigrering och ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">Tillåt användarna att hantera alla certifikat</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfigurera fjärrattesteringen med TPM-mekanism.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Lista med förkonfigurerade filresurser i nätverket.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Aktivera begränsning av bandbredden i nätverket</translation>
<translation id="441217499641439905">Inaktivera Google Drive över mobilanslutningar i appen Filer i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4415603335307944578">Om principen är inställd på sant eller inte har konfigurerats visas välkomstsidan på nytt i webbläsaren när den startas för första gången efter en uppgradering av operativsystemet.
Om principen är inställd på falskt visas inte välkomstsidan på nytt i webbläsaren när den startas för första gången efter en uppgradering av operativsystemet.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Om principen är inställd på falskt förhindras att sökfrågor skickas från <ph name="PRODUCT_NAME" /> till en Google-server för att hämta en korrekt tidsstämpel. Dessa sökfrågor aktiveras om principen är inställd på sant eller inte inställd alls.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ange proxyinställningar manuellt</translation>
<translation id="4429220551923452215">Aktiverar eller inaktiverar genvägen Appar i bokmärkesfältet.
Om principen inte anges kan användaren välja att visa eller dölja genvägen Appar via bokmärkesfältets snabbmeny.
Om principen har konfigurerats kan användaren inte ändra den, utan genvägen Appar kommer antingen alltid att visas eller aldrig att visas.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Aktivera utökad rapportering för Säker webbsökning</translation>
<translation id="443454694385851356">Äldre (osäker)</translation>
<translation id="443665821428652897">Ta bort webbplatsdata när webbläsaren avslutas</translation>
<translation id="4439132805807595336">Aktivera PluginVm för den här enheten.
Om principen ställs in på Falskt eller om den inte har någon inställning aktiveras inte <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> för den här enheten. Om principen ställs in på Sant aktiveras <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> för enheten om detta tillåts av andra inställningar. <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> måste vara inställt på sant och <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> och <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" />måste ha ställts in för att <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> ska kunna köras.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Ange en lista över utfasade webbplattformsfunktioner som ska kunna återaktiveras tillfälligt.
Med den här policyn får administratörer möjlighet att återaktivera webbplattformsfunktioner som har fasats ut under en begränsad tid. Funktionerna identifieras med hjälp av en strängtagg och de funktioner som motsvarar taggarna och ingår i listan som har angetts via den här policyn återaktiveras.
Om denna policy inte aktiveras eller om listan är tom eller saknar motsvarighet till de strängtaggar som stöds förblir samtliga webbplattformsfunktioner inaktiverade.
Även om själva policyn stöds av plattformarna ovan kanske inte den återaktiverade funktionen stöds av alla dessa plattformar. Det är inte alla utfasade webbplattformsfunktioner som kan återaktiveras. Endast de funktioner som uttryckligen tas upp i listan nedan kan återaktiveras under en begränsad tid som varierar mellan olika funktioner. Strängtaggens allmänna format är [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. För information om ändringarna av webbplattformsfunktioner hänvisar vi till http://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Aktivera lås när enheten är i viloläge eller vänteläge</translation>
<translation id="4449469846627734399">Ange dagskonfiguration för belastningsförskjutning</translation>
<translation id="4449545651113180484">Rotera skärmen 270 grader medurs</translation>
<translation id="445270821089253489">Styr vilket slags användar- och enhetsinformation som rapporteras.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Visa ikonen för <ph name="PRODUCT_NAME" /> i verktygsfältet</translation>
<translation id="4467952432486360968">Blockera cookies från tredje part</translation>
<translation id="4474167089968829729">Aktivera lösenordshanteraren för sparade lösenord</translation>
<translation id="4476769083125004742">Om den här principen är inställd på <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" /> får Android-appar inte tillgång till platsinformation. Om principen är inställd på något annat eller lämnas utan inställning blir användaren tillfrågad om han eller hon vill ge Android-appen tillgång till platsinformationen när det blir aktuellt.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Tvinga fram användning av SafeSearch</translation>
<translation id="4482640907922304445">Policyn visar hemknappen i verktygsfältet i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om du aktiverar inställningen visas alltid hemknappen.
Om du inaktiverar inställningen visas aldrig hemknappen.
Om du aktiverar eller inaktiverar inställningen kan den inte ändras eller åsidosättas av användare i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om du inte anger policyn kan användaren välja om hemknappen ska visas.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Inaktivera automatiska uppdateringar</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfigurera webbadressen för sidan Ny flik</translation>
<translation id="4492287494009043413">Inaktivera tagning av skärmdumpar</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">Konfigurera principer som är kopplade till <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">Konfigurerar storleken på cacheminnet där <ph name="PRODUCT_NAME" /> sparar cachade mediafiler på skivan.
När den här principen har getts ett värde använder <ph name="PRODUCT_NAME" /> ett cacheminne med den angivna storleken oavsett om användaren har angett en storlek med flaggan --media-cache-size eller inte. Det värde som anges i principen är inte en fast gräns utan snarare ett förslag till cachesystemet. Om värdet är mindre än några MB är det för litet och avrundas uppåt till en vettig minimigräns.
Om principen har värdet 0 används cacheminnets standardstorlek men användaren får inte ändra den.
Om inget värde har angetts används standardstorleken och användaren kan åsidosätta den med flaggan --media-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">När den här principen har ställts in på sant eller lämnats utan inställning är <ph name="PRODUCT_NAME" /> aktiverat. Användarna kan då starta det via appmenyn, snabbmenyer på sidan, mediekontroller på Cast-kompatibla webbplatser eller Cast-ikonen i verktygsfältet (om den visas).
Om principen har ställts in på falskt är <ph name="PRODUCT_NAME" /> inaktiverat.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Aktivera Säker webbsökning för betrodda källor</translation>
<translation id="4518251772179446575">Fråga när en webbplats vill spåra användarens fysiska plats</translation>
<translation id="4519046672992331730">Policyn aktiverar sökförslag i adressfältet i <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar inställningen.
Om du aktiverar inställningen används sökförslag.
Om du inaktiverar inställningen används aldrig sökförslag.
Om du aktiverar eller inaktiverar inställningen kan användarna inte ändra eller åsidosätta inställningen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om policyn inte anges är inställningen aktiverad men kan ändras av användaren.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Android-appar kan tvångsinstalleras via Googles Administratörskonsol med Google Play. Den här principen gäller inte för dem.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Namn på Android-begränsning:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokala konton på enheten</translation>
<translation id="4543502256674577024">Inställningar för enhetsuppdatering</translation>
<translation id="4554651132977135445">Behandlingsläge för användarprincip-loopback</translation>
<translation id="4554841826517980623">Principen styr om funktionen Network File Share i <ph name="PRODUCT_NAME" /> ska använda <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> för att registrera delningar i nätverket.
Om principen är inställd på Sant används protokollet <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> för att registrera delningar i nätverket.
Om principen är inställd på Falskt används inte protokollet <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> för att registrera delningar i nätverket.
Om principen inte ställs in är den inaktiverad för företagshanterade användare och aktiverad för användare som inte hanteras som standard.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Aktivera fjärrattestering för användaren</translation>
<translation id="4557134566541205630">Webbadress för standardsökleverantören av ny fliksida</translation>
<translation id="4567137030726189378">Tillåt användning av utvecklarverktygen</translation>
<translation id="4578265298946081589">Starta inte om när användaren loggar ut.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Om den här inställningen är aktiverad jämför fjärråtkomstvärden namnet på den lokala användaren (som värden är kopplad till) med namnet på det Google-konto som registrerats som ägare till värden (dvs. andersandersson om värden ägs av Google-kontot andersandersson@example.com). Fjärråtkomstvärden startar inte om namnet på ägaren till värden skiljer sig från namnet på den lokala användaren som värden är kopplad till. Principen RemoteAccessHostMatchUsername ska användas tillsammans med RemoteAccessHostDomain så att Google-kontot som tillhör ägaren till värden kopplas till en viss domän (dvs. example.com).
Om den här inställningen är inaktiverad eller inte har angetts kan fjärråtkomstvärden kopplas till vilken lokal användare som helst.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Förse användarna med en snabbkorrigeringsversion</translation>
<translation id="4600786265870346112">Aktivera den stora markören</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfigurera svarta listan för Native Messaging</translation>
<translation id="4617338332148204752">Hoppa över kontroll av metataggar i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfigurera vitlista för tilläggsinstallation</translation>
<translation id="4632343302005518762">Tillåt att <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> hanterar innehållstyperna som anges</translation>
<translation id="4632566332417930481">Tillåt inte användning av utvecklarverktygen i tillägg som har installerats via en företagsprincip. Tillåt användning av utvecklarverktygen i andra sammanhang.</translation>
<translation id="4633786464238689684">Ändrar standardbeteendet för tangenter på den översta raden till funktionstangenter.
Om principen anges som true fungerar tangentbordets översta tangentrad som tangenter med funktionskommandon som standard. Tryck på söktangenten för att ändra tillbaka funktionen till medieknappar.
Om principen anges som false, eller inte ställs in, används tangentbordet för mediekommandon som standard och funktionskommandon när söktangenten hålls ned.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Namn på de värdar för Native Messaging som ska undantas från svarta listan</translation>
<translation id="4650759511838826572">Inaktivera protokollscheman för webbadresser</translation>
<translation id="465099050592230505">Webbadress till företagets webbutik (föråldrad)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Med innehållsinställningarna kan du ange hur innehåll av en viss typ (till exempel cookies, bilder eller JavaScript) ska hanteras.</translation>
<translation id="4665897631924472251">Inställningar för hantering av tillägg</translation>
<translation id="4668325077104657568">Standardinställning för bilder</translation>
<translation id="4670865688564083639">Minst:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Ger dig möjlighet att ange huruvida webbplatser med otillåten användning ska kunna öppna nya fönster eller flikar.
Om sant har angetts för principen kan webbplatser med otillåten användning inte öppna nya fönster eller flikar.
Denna funktion aktiveras dock inte om falskt har angetts för principen SafeBrowsingEnabled.
Om falskt har angetts för den här principen kan webbplatser med otillåten användning öppna nya fönster eller flikar.
Om principen inte anges används sant.</translation>
<translation id="467236746355332046">Funktioner som stöds:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Anpassa listan med webbadressmönster som alltid ska renderas av <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Om principen inte har ställts in används standardrenderaren för alla webbplatser enligt specifikationen i principen ChromeFrameRendererSettings.
Exempel på mönster finns på https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Öppna följande sidor</translation>
<translation id="4674871290487541952">Tillåt osäkra algoritmer vid integritetskontrollen när tillägg uppdateras och installeras.</translation>
<translation id="4680936297850947973">Har fasats ut i M68. Använd DefaultPopupsSetting i stället.
En fullständig förklaring finns på https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Om den här principen är aktiverad kan webbplatser navigera och öppna nya fönster eller flikar samtidigt.
Om den här principen är inaktiverad eller inte anges kan webbplatser inte navigera och öppna nya fönster eller flikar samtidigt.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Aktivera Autofyll</translation>
<translation id="4703402283970867140">Aktivera smart dämpningsmodell för att förlänga tiden tills skärmen dämpas</translation>
<translation id="4722122254122249791">Aktivera webbplatsisolering för enskilda ursprung</translation>
<translation id="4722399051042571387">Om inställningen har konfigurerats som falsk kan inte användare ange pinkoder som är osäkra och lätta att gissa.
Exempel på osäkra pinkoder är pinkoder som genomgående innehåller samma siffra (1111), pinkoder med sifferföljder i stigande (1234) eller fallande (4321) ordning och pinkoder som är vanliga.
Som standard får användare ett varningsmeddelande i stället för ett felmeddelande om pinkoden anses vara osäker.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Aktivera brandväggspassage från fjärråtkomstklient</translation>
<translation id="4725528134735324213">Aktivera säkerhetskopieringstjänsten för Android</translation>
<translation id="4725801978265372736">Kräv att namnet på den lokala användaren och namnet på ägaren av fjärråtkomstvärden överensstämmer</translation>
<translation id="4733471537137819387">Policyer som gäller integrerad HTTP-autentisering</translation>
<translation id="4744190513568488164">Servrar som <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan delegera till.
Avgränsa flera servernamn med kommatecken. Jokertecken (*) tillåts.
Om du inte anger principen kommer <ph name="PRODUCT_NAME" /> inte att delegera användaruppgifter även om en server identifieras som ett intranät.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klientcertifikat för att ansluta till RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Om principen är inställd på sant eller inte inställd alls får du förslag på sidor relaterade till den aktuella sidan från <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Förslagen fjärrhämtas från Googles servrar.
Om principen är inställd på falskt kommer inte förslag att hämtas eller visas.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Gör att du kan ställa in i millisekunder under hur lång tid in som användare aviseras om att <ph name="PRODUCT_NAME" /> eller <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheten måste startas om när en uppdatering väntar.
Under den tiden visas upprepade uppmaningar att starta om för användaren. På <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter visas en avisering om att starta om i systemfältet i enlighet med principen <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" />. I <ph name="PRODUCT_NAME" />-webbläsare ändras appmenyn för att visa att en omstart behövs när en tredjedel av tidsperioden har gått. Aviseringen byter färg när två tredjedelar av tidsperioden har gått och igen när tidsperioden har löpt ut. För ytterligare aviseringar som aktiveras med principen <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" /> används samma schema.
Om principen inte ställs in används som standard tidsperioden 345 600 000 millisekunder (fyra dagar) för <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter och 604 800 000 millisekunder (en vecka) för <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Den här inställningen, SitePerProcess, kan användas för att förhindra att användarna väljer bort standardbeteendet att isolera alla webbplatser. Observera att det även går att isolera ursprung mer precist med principen IsolateOrigins.
När principen är aktiverad kan användarna inte välja bort standardbeteendet att varje webbplats körs i en egen process.
Om principen inte har ställts in eller om den inaktiveras kan användaren välja bort webbplatsisolering
(t.ex. med flaggan Disable site isolation på sidan chrome://flags). Att principen inaktiveras och/eller saknar inställning innebär inte att webbplatsisolering inaktiveras.
I version 76 och tidigare av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rekommenderar vi att även du ställer in enhetsprincipen <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> på samma värde. Om de båda principerna ställs in på olika värden kan det uppstå en fördröjning när en användarsession startas medan värdet för användarprincipen tillämpas.
OBS! Den här principen gäller inte Android. Om du vill aktivera SitePerProcess på Android använder du principen SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Aktiverar funktionen Autofyll i <ph name="PRODUCT_NAME" /> så att användarna kan fylla i webbformulär automatiskt med kreditkortsuppgifter som har sparats sedan tidigare.
Om inställningen inaktiveras visas inga förslag med Autofyll och inga kreditkortsuppgifter fylls i. Ytterligare kreditkortsuppgifter som användaren kan ange på webben sparas inte heller.
Om inställningen aktiveras eller lämnas utan värde kan användarna själva styra Autofyll för kreditkort i användargränssnittet.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Aktivera hjälpmedelsfunktionen stor markör.
Om den här principen är sann är den stora markören alltid aktiverad.
Om den här principen är falsk är den stora markören alltid inaktiverad.
Om du anger den här principen kan användarna varken ändra eller åsidosätta den.
Om den här principen inte anges är den stora markören inaktiverad från start, men kan aktiveras när som helst av användaren.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfigurera beteende för uppdatering av firmware för <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4804828344300125154">Starta alltid om när användaren loggar ut.</translation>
<translation id="4807950475297505572">De användare som använts minst nyligen tas bort tills det finns tillräckligt med ledigt utrymme</translation>
<translation id="4816674326202173458">Tillåt en företagsanvändare att vara både primär och sekundär (standardbeteendet för användare som inte hanteras av någon annan)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Åtgärd som ska vidtas när fördröjning på grund av inaktivitet har uppnåtts vid batteridrift</translation>
<translation id="4832852360828533362">Användar- och enhetsrapportering</translation>
<translation id="4834526953114077364">De användare som använts minst nyligen och som inte har loggat in de senaste tre månaderna tas bort tills det finns tillräckligt med ledigt utrymme</translation>
<translation id="4835622243021053389">Aktivera NTLMv2-autentisering.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Tillåt helskärmsläge</translation>
<translation id="4861767323695239729">Konfigurera tillåtna inmatningsmetoder i en användarsession</translation>
<translation id="487460824085252184">Migrera automatiskt utan att fråga efter användarens samtycke.</translation>
<translation id="4874982543810021567">Blockera WebUSB på dessa webbplatser</translation>
<translation id="4876805738539874299">Högsta SSL-version har aktiverats</translation>
<translation id="4887274746092315609">Aktiverar en sida där SAML-användare kan byta lösenord under sessionen</translation>
<translation id="4897928009230106190">Anger parametrarna som används när en förslagssökning görs med POST. Den består av kommaavgränsade namn-/värdepar. Om ett värde är en mallparameter, t.ex. {searchTerms} i ovanstående exempel, ersätts den av riktiga söktermer.
Den här policyn är valfri. Om den inte anges kommer begäran om förslagssökningar att skickas via GET-metoden.
Den här policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter som styr sökordsplacering för standardsökleverantören</translation>
<translation id="4899708173828500852">Aktivera Säker webbsökning</translation>
<translation id="4899802251198446659">Ger dig möjlighet att styra om videor får spelas upp automatiskt (utan användarens tillstånd) tillsammans med ljudinnehåll i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om principen är inställd på sant får <ph name="PRODUCT_NAME" /> spela upp media automatiskt.
Om principen är inställd på falskt får <ph name="PRODUCT_NAME" /> inte spela upp media automatiskt. Inställningen kan åsidosättas med för vissa webbadressmallar med hjälp av principen AutoplayWhitelist.
<ph name="PRODUCT_NAME" /> får inte spela upp media automatiskt som standard. Inställningen kan åsidosättas med för vissa webbadressmallar med hjälp av principen AutoplayWhitelist.
Observera att om <ph name="PRODUCT_NAME" /> körs när principen ändras tillämpas den endast på nya flikar som öppnas. Därför kan den tidigare inställningen gälla för vissa flikar.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Uppdateringsfrekvens för enhetspolicy</translation>
<translation id="4917385247580444890">Stark</translation>
<translation id="4923806312383904642">Tillåt att inkompatibla principer åsidosätts med WebDriver</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast-mottagare</translation>
<translation id="494924690085329212">Starta om när användaren loggar ut om Android har startats.</translation>
<translation id="4962262530309732070">Om den här principen är inställd på sant eller inte har konfigurerats tillåts Lägg till person i användarhanteraren av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om principen är inställd på falskt tillåter <ph name="PRODUCT_NAME" /> inte att nya profiler skapas i profilhanteraren.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Inaktivera inloggning i webbläsare</translation>
<translation id="4978405676361550165">När principen OffHours har ställts in ignoreras de angivna enhetsprinciperna (använd standardinställningarna för dessa principer) under de angivna tidsperioderna. Varje gång en OffHours-period börjar eller slutar ändras tillämpningen av enhetsprinciperna i Chrome. Användarna aviseras och måste logga ut när OffHours-perioden slutar och enhetens principinställningar ändras (t.ex. om användaren är inloggad med ett konto som inte är tillåtet).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Datatyp:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Tillåt att föråldrade plugin-program körs</translation>
<translation id="4986560318567565414">Sökväg till Chrome för att byta från den alternativa webbläsaren.</translation>
<translation id="4988291787868618635">Åtgärd som ska vidtas när inaktivitetstiden har gått</translation>
<translation id="5034604678285451405">Ange ett tröskelvärde i procent för batterianvändning vid belastningsförskjutning.
Principen används bara om DevicePowerPeakShiftEnabled är inställd på sant.
Om principen inte har konfigurerats eller saknar inställning är belastningsförskjutning alltid inaktiverat.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Tillåt åtkomst till webbplatser utanför innehållspaket</translation>
<translation id="5052081091120171147">Om den här policyn är aktiverad gör den att webbhistoriken måste importeras från den nuvarande standardwebbläsaren. Den påverkar då även importfönstret.
Om den är inaktiverad importeras ingen webbhistorik.
Om den inte anges kan användaren få välja om import ska göras, eller så kan import göras automatiskt.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Konfigurerar proxyinställningarna för <ph name="PRODUCT_NAME" />. Dessa proxyinställningar blir också tillgängliga för ARC-appar.
Om du aktiverar inställningen ignorerar <ph name="PRODUCT_NAME" /> och ARC-appar alla proxyrelaterade alternativ som har angetts i kommandoraden.
Om den här principen inte anges kan användarna välja sina egna proxyinställningar.
Om principen <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> är inställd åsidosätts alla följande principer: <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> och <ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
I fältet <ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> kan du ange vilken proxyserver som används av <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindra att användarna ändrar proxyinställningarna.
Fältet <ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> är en webbadress till en PAC-proxyfil.
Fältet <ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> är en webbadress till proxyservern.
Fältet <ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> är en lista över proxyvärdar som kringgås av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Fältet <ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> har fasats ut till förmån för fältet ProxyMode. I det kan du ange vilken proxyserver som används av <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindra att användarna ändrar proxyinställningarna.
Om du väljer värdet direct för ProxyMode används aldrig proxyservrar och alla andra fält ignoreras.
Om du väljer värdet system för ProxyMode används systemets proxy och alla andra fält ignoreras.
Om du väljer värdet auto_detect för ProxyMode ignoreras alla andra fält.
Om du väljer värdet fixed_server för ProxyMode används fälten ProxyServer och ProxyBypassList.
Om du väljer värdet pac_script för ProxyMode används fälten ProxyPacUrl och ProxyBypassList.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Skärmförstoraren är inaktiverad</translation>
<translation id="5058573563327660283">Välj den strategi som används för att frigöra diskutrymme under automatisk rensning (utfasad)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Vitlista för användarinloggning</translation>
<translation id="5075834892754086022">Om principen ställs in tillämpas den konfigurerade minimilängden för
pinkoder. (Det lägsta antalet siffror en pinkod för bestå av är 1. Alla värden lägre än 1
behandlas som 1.)
Om principen inte är inställd tillämpas en minimilängd på 6 siffror för
pinkoder. Detta är den rekommenderade minimilängden.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Aktiverar användning av en standardsökmotor.
Om du aktiverar den här inställningen görs en standardsökning när användaren skriver text som inte är en webbadress i sökfältet.
Du kan ange vilken standardsökmotor som ska användas genom att ställa in resten av principerna för standardsökning. Om dessa inte anges kan användaren välja standardsökmotor.
Om du inaktiverar den här inställningen görs ingen sökning om användaren skriver text som inte är en webbadress i sökrutan.
Om du aktiverar eller inaktiverar den här inställningen kan den inte ändras eller åsidosättas av användaren i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om den här principen inte anges, aktiveras standardsökmotorn och användaren kan ställa in listan med standardsökmotorer.
Den här principen är bara tillgänglig i Windows-instanser som är kopplade till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän, eller i Windows 10 Pro- eller Enterprise-instanser som är registrerade i enhetshantering.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Inaktivera förhandsgranskning av utskrift</translation>
<translation id="5090209345759901501">Utöka inställningen för Flash-innehåll till allt innehåll</translation>
<translation id="5090791951240382356">Tillåt att ordboksprinciper från olika källor kombineras</translation>
<translation id="5093540029655764852">Anger frekvensen (i dagar) med vilken en klient byter lösenordet till kontot på sin lokala dator. Lösenordet genereras slumpmässigt av klienten och är inte synligt för användaren.
Datorns lösenord bör ändras regelbundet, precis som användarnas lösenord. Om principen inaktiveras eller ett stort antal dagar mellan ändringarna anges kan det ha en negativ inverkan på säkerheten eftersom obehöriga får längre tid på sig att kapa och utnyttja datorns lösenord.
Om inget värde anges ändras datorns lösenord var 30:e dag.
Om värdet anges som 0 inaktiveras ändring av datorns lösenord.
Observera att om klienten har varit offline en längre tid kan lösenorden vara äldre än det angivna antalet dagar.</translation>
<translation id="510196893779239086">Principen styr om Chrome ska stängas helt när den sista fliken dirigeras om till en annan webbläsare.
När principen saknar inställning eller är inställd på sant förblir minst en flik öppen i Chrome efter bytet till en annan webbläsare.
När principen är inställd på falskt stängs fliken i Chrome efter bytet till en annan webbläsare, även om det var den sista öppna fliken. Detta innebär att Chrome avslutas helt.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Tillåter att en pushad nätverkskonfiguration används per användare på en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enhet. Nätverkskonfigurationen är en JSON-formaterad sträng i Open Network Configuration-format.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Skärmlåsningstid när enheten drivs av batteriet</translation>
<translation id="5108031557082757679">Inaktiverade skrivare för företagsenheter</translation>
<translation id="5124368997194894978">Aktivera växelströmsstart</translation>
<translation id="5131211790949066746">Tillåter sammanslagning av principerna <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" /> och <ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" /> för tilläggsinstallation.
Om du aktiverar den här inställningen slås värdena från datorns plattformsprinciper, molnprinciper och användarplattformsprinciper samman i en enda lista och används i sin helhet, i stället för att endast värdena från källan med högst prioritet används.
Om du inaktiverar inställningen eller inte anger något värde används endast listposter från källan med högst prioritet, och andra källor som står i konflikt ignoreras.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Ange standardtypen för skärmförstoraren på inloggningsskärmen</translation>
<translation id="5142301680741828703">Rendera alltid följande webbadressmönster i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Innebär att du kan ange ytterligare parametrar som används när <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> startar <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om policyn inte anges används standardkommandoraden.</translation>
<translation id="5152787786897382519">I både Chromium och Google Chrome finns principgrupper som måste användas tillsammans för att styra över vissa funktioner. Dessa uppsättningar representeras av följande principgrupper. Eftersom principer kan komma från flera olika källor gäller endast värden som kommer från källor med högst prioritet. Värden från en källa med lägre prioritet i samma grupp ignoreras. Prioriteringsordningen förklaras i <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Hur ofta nätverkspaket för övervakning skickas, i millisekunder.
Om principen inte har angetts är standardintervallet 3 minuter. Det lägsta
värdet är 30 sekunder och det högsta 24 timmar. Värden som är
högre eller lägre än så ändras till det högsta eller lägsta tillåtna värdet.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Aktivera den gamla webbaserade inloggningen</translation>
<translation id="5168529971295111207">Den här principen är utfasad. Använd ProxyMode i stället.
Med den här principen anger du vilken proxyserver som ska användas av <ph name="PRODUCT_NAME" /> och förhindrar att användarna ändrar proxyinställningarna.
Den här principen gäller endast om principen <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> inte har angetts.
Om du väljer att aldrig använda en proxyserver och alltid ansluta direkt ignoreras alla andra alternativ.
Om du väljer att använda systemets proxyinställningar eller identifiera proxyserver automatiskt ignoreras alla andra alternativ.
Om du väljer manuella proxyinställningar kan du ange fler alternativ i Proxyserverns adress eller webbadress, Webbadress till en PAC-proxyfil och Kommaavgränsad lista med regler för proxybypass. ARC-appar kan bara använda den HTTP-proxyserver som har högst prioritet.
Mer detaljerade exempel finns på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Om du aktiverar inställningen ignorerar <ph name="PRODUCT_NAME" /> alla proxyrelaterade alternativ som har angetts på kommandoraden.
Om den här principen inte anges kan användarna välja sina egna proxyinställningar.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurera Google Drive i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Innebär att du kan ange vilka tillägg som inte omfattas av svartlistan.
Om värdet * finns i svartlistan innebär det att alla tillägg är svartlistade. Användarna kan bara installera tillägg som uttryckligen finns i vitlistan.
Som standard är alla tillägg vitlistade, men om alla tillägg har svartlistats av en policy kan vitlistan användas för att åsidosätta den policyn.</translation>
<translation id="519247340330463721">Konfigurera principer som är relaterade till Säker webbsökning.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Policyn gör att det går att använda alternativa felsidor som finns inbyggda i <ph name="PRODUCT_NAME" /> (till exempel Sidan hittades inte) och förhindrar att användarna ändrar inställningen.
Om du aktiverar inställningen används alternativa felsidor.
Om du inaktiverar inställningen används aldrig alternativa felsidor.
Om du aktiverar eller inaktiverar inställningen kan användarna inte ändra eller åsidosätta den i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Om policyn inte anges är inställningen aktiverad men kan ändras av användarna.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Blockera utvecklarläget.
Om den här principen ges värdet Sant förhindrar <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> att enheten startas i utvecklarläge. Om utvecklarväxeln har aktiverats vägrar systemet att starta och en felskärm visas.
Om principen inte anges eller om den ges värdet Falskt förblir utvecklarläget tillgängligt på enheten.</translation>
<translation id="520403427390290017">Funktionen med en livscykel för flikar frigör CPU och på längre sikt minne för öppna flikar som inte har använts på länge genom att först strypa resurstilldelningen till flikarna, sedan pausa dem och slutligen ta bort dem.
Om principen har ställts in på falskt inaktiveras livscykeln för flikar och alla flikar får fortsätta att köras som vanligt.
Om principen har ställts in på sant eller lämnats utan inställning aktiveras livscykeln för flikar.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Ändrar standardsidan för Ny flik och förhindrar att användare ändrar den.
Sidan Ny flik är den sida som öppnas när nya flikar skapas (inklusive den första fliken i ett nytt fönster).
Den här principen avgör inte vilka sidor som öppnas när webbläsaren startas. De styrs av principerna för <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />. Däremot påverkar den här principen startsidan om startsidan är inställd på att öppna sidan Ny flik, samt den sida som öppnas vid start om den är inställd på att öppna sidan Ny flik.
Om principen inte är inställd eller lämnas tom används standardsidan för ny flik.
Den här principen är bara tillgänglig i Windows-instanser som är kopplade till en <ph name="MS_AD_NAME" />-domän, eller i Windows 10 Pro- eller Enterprise-instanser som är registrerade i enhetshantering.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Policyn gör att du kan ange en lista med webbadressmönster som inte får visa meddelanden.
Om policyn inte anges används det globala standardvärdet för alla webbplatser. Standardvärdet hämtas från policyn DefaultNotificationsSetting om den har angetts eller användarens personliga konfiguration om den inte har det.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Webbplatser som aldrig ska aktivera ett webbläsarbyte.</translation>
<translation id="5219844027738217407">För Android-appar påverkar den här principen endast mikrofonen. När principen är inställd på sant är mikrofonen avstängd i alla Android-appar utan undantag.</translation>
<translation id="5221394278852982313">Gör att du kan ange en lista över webbadresser som styr vilka webbplatser som automatiskt ska ges åtkomstbehörighet till en USB-enhet med angivet leverantörs- och produkt-id. Varje post i listan måste innehålla både enheter och webbadresser för att principen ska gälla. Varje enhetspost kan ha ett fält för leverantörs-id och ett för produkt-id. Om ett id utelämnas fungerar det som om ett jokertecken hade angetts, med ett undantag: det går inte att ange ett produkt-id om inget leverantörs-id har angetts. I så fall blir principen ogiltig och ignoreras.
Med behörighetsmodellen för USB används webbadressen till den webbplats som begäran kommer från (den ”begärande” webbadressen) och webbadressen till ramen på toppnivå (den ”inbäddande” webbplatsen) när den begärande webbadressen ska ges åtkomstbehörighet till USB-enheten. Den begärande webbadressen behöver inte vara samma som den inbäddande webbadressen, om webbadressen som begäran kommer från har lästs in i en iframe. Därför kan webbadressfältet innehålla upp till två kommaavgränsade strängar som anger den begärande respektive inbäddande webbadressen. Om bara en webbadress har angetts kommer åtkomstbehörighet till USB-enheten att beviljas om den begärande webbadressen matchar denna, oavsett om den har bäddats in eller inte. Webbadresserna i webbadressfältet måste vara giltiga. I annat fall ignoreras principen.
Om administratören har lämnat principen utan inställning används det globala standardvärdet för alla webbplatser, som hämtas antingen från principen DefaultWebUsbGuardSetting om den har ställts in eller från användarens konfiguration om den inte har det.
Webbadressmönstren i den här principen får inte överlappa dem som konfigurerats via WebUsbBlockedForUrls. Vid konflikt har den här principen företräde framför WebUsbBlockedForUrls och WebUsbAskForUrls.
Värdena för den här principen och principen DeviceWebUsbAllowDevicesForUrls är sammanslagna.</translation>
<translation id="5228316810085661003">Fördröjning för automatisk inloggning av det lokala kontot på enheten.
Om principen |DeviceLocalAccountAutoLoginId| har lämnats utan inställning har den här principen ingen funktion. I annat fall gäller följande:
Om principen har ställts in styr den hur lång tid som ska gå utan användaraktivitet innan det lokala enhetskontot som angetts i principen |DeviceLocalAccountAutoLoginId| loggas in automatiskt.
Om principen har lämnats utan inställning används 0 millisekunder som tidsgräns.
Principens värde anges i millisekunder.</translation>
<translation id="523505283826916779">Inställningar för tillgänglighet</translation>
<translation id="5236882091572996759">Om principen är inställd på sant eller inte alls inställd räknas det inte som att användaren är inaktiv så länge ljud spelas upp. Detta förhindrar att inaktivitetstiden uppnås och att någon åtgärd vidtas. Däremot utförs skärmdämpning, skärmavstängning och skärmlåsning efter den inställda tiden oberoende av ljudaktivitet.
Om principen är inställd på falskt förh