blob: 8b79b1bda57a4113b2b84277fa9d75684bfcbc20 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1008557486741366299">Không phải Bây giờ</translation>
<translation id="1010200102790553230">Tải trang vào lúc khác</translation>
<translation id="1015730422737071372">Cung cấp chi tiết bổ sung</translation>
<translation id="1021110881106174305">Thẻ được chấp nhận</translation>
<translation id="1032854598605920125">Xoay theo chiều kim đồng hồ</translation>
<translation id="1035334672863811645">đăng nhập vào Chrome</translation>
<translation id="1036348656032585052">Tắt</translation>
<translation id="1038842779957582377">tên không biết</translation>
<translation id="1039626062703039346">Chrome có thể giúp bạn bảo vệ Tài khoản Google của mình và đổi mật khẩu. Google sẽ nhận được thông báo về trang web này.</translation>
<translation id="1050038467049342496">Đóng các ứng dụng khác</translation>
<translation id="1055184225775184556">&amp;Hoàn tác thêm</translation>
<translation id="1056898198331236512">Cảnh báo</translation>
<translation id="1058479211578257048">Đang lưu thẻ...</translation>
<translation id="10614374240317010">Không bao giờ lưu</translation>
<translation id="1062160989074299343">Prc10 (Phong bì)</translation>
<translation id="106701514854093668">Dấu trang máy tính</translation>
<translation id="1074497978438210769">Không bảo mật</translation>
<translation id="1080116354587839789">Vừa với chiều rộng</translation>
<translation id="1086953900555227778">Index-5x8</translation>
<translation id="1088860948719068836">Thêm tên trên thẻ</translation>
<translation id="1089439967362294234">Thay đổi mật khẩu</translation>
<translation id="109743633954054152">Quản lý mật khẩu trong mục cài đặt của Chrome</translation>
<translation id="1103523840287552314">Luôn dịch <ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="1107591249535594099">Nếu được chọn, Chrome sẽ lưu trữ bản sao thẻ của bạn trên thiết bị này để điền biểu mẫu nhanh hơn.</translation>
<translation id="1110994991967754504">Chọn quyền cho <ph name="PERMISSION_NAME" /></translation>
<translation id="1113869188872983271">&amp;Hoàn tác sắp xếp lại</translation>
<translation id="1125573121925420732">Cảnh báo hiển thị khi trang web cập nhật bảo mật là điều bình thường. Việc này sẽ sớm được cải tiến.</translation>
<translation id="1126551341858583091">Kích thước trên bộ nhớ cục bộ là <ph name="CRASH_SIZE" />.</translation>
<translation id="1127259989763091435">Xác nhận và lưu thẻ vào Tài khoản Google?</translation>
<translation id="112840717907525620">Bộ nhớ đệm chính sách OK</translation>
<translation id="1131264053432022307">Hình ảnh bạn đã sao chép</translation>
<translation id="1150979032973867961">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này không được hệ điều hành máy tính của bạn tin cậy. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="1151972924205500581">Mật khẩu bắt buộc</translation>
<translation id="1152921474424827756">Truy cập <ph name="BEGIN_LINK" />bản sao được lưu trong bộ nhớ đệm<ph name="END_LINK" /> của <ph name="URL" /></translation>
<translation id="1156303062776767266">Bạn đang xem tệp trên máy hoặc tệp được chia sẻ</translation>
<translation id="1158211211994409885"><ph name="HOST_NAME" /> đã bất ngờ đóng kết nối.</translation>
<translation id="115926840831309955">Hãy kiểm tra CVC của bạn rồi thử lại hoặc cập nhật ngày hết hạn</translation>
<translation id="1161325031994447685">Kết nối lại với Wi-Fi</translation>
<translation id="1165039591588034296">Lỗi</translation>
<translation id="1175364870820465910">&amp;In...</translation>
<translation id="1178581264944972037">Tạm dừng</translation>
<translation id="1181037720776840403">Xóa</translation>
<translation id="1197088940767939838">Màu cam</translation>
<translation id="1201402288615127009">Tiếp theo</translation>
<translation id="1201895884277373915">Thêm từ trang web này</translation>
<translation id="1206967143813997005">Chữ ký ban đầu không hợp lệ</translation>
<translation id="1209206284964581585">Ẩn ngay bây giờ</translation>
<translation id="121201262018556460">Bạn đã cố truy cập vào <ph name="DOMAIN" /> nhưng máy chủ xuất trình chứng chỉ chứa khóa yếu. Kẻ tấn công có thể đã phá khóa cá nhân và máy chủ đó có thể không phải là máy chủ bạn mong đợi (bạn có thể đang giao tiếp với một kẻ tấn công).</translation>
<translation id="1219129156119358924">Bảo mật hệ thống</translation>
<translation id="1227224963052638717">Chính sách không xác định.</translation>
<translation id="1228893227497259893">Số nhận dạng tổ chức không đúng</translation>
<translation id="1232569758102978740">Không tên</translation>
<translation id="1240347957665416060">Tên thiết bị của bạn</translation>
<translation id="1250759482327835220">Để thanh toán nhanh hơn vào lần tới, hãy lưu địa chỉ thanh toán, tên và thẻ vào Tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="1253921432148366685"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" /> (được đồng bộ hóa)</translation>
<translation id="1256368399071562588">&lt;p&gt;Nếu bạn cố truy cập vào một trang web nhưng vẫn không mở được, trước tiên, hãy tìm cách khắc phục lỗi này bằng các bước khắc phục sự cố dưới đây:&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Kiểm tra xem địa chỉ web có lỗi chính tả không.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Đảm bảo kết nối Internet hoạt động bình thường.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Liên hệ với chủ sở hữu trang web.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;</translation>
<translation id="1257286744552378071">Bạn đã nhập mật khẩu của mình trên một trang web không thuộc quyền quản lý của tổ chức bạn. Để bảo vệ tài khoản, không sử dụng lại mật khẩu của bạn trên các ứng dụng và trang web khác.</translation>
<translation id="1263231323834454256">Danh sách đọc</translation>
<translation id="1264126396475825575">Báo cáo sự cố được ghi lại vào <ph name="CRASH_TIME" /> (nhưng chưa tải lên hoặc đã bị bỏ qua)</translation>
<translation id="1270502636509132238">Phương thức nhận hàng</translation>
<translation id="1285320974508926690">Không bao giờ dịch trang web này</translation>
<translation id="1292701964462482250">"Phần mềm trên máy tính của bạn đang ngăn không cho Chrome kết nối an toàn với web" (chỉ trên máy tính Windows)</translation>
<translation id="1294154142200295408">Các biến thể của dòng lệnh</translation>
<translation id="129553762522093515">Các tab đã đóng gần đây</translation>
<translation id="129863573139666797"><ph name="BEGIN_LINK" />Thử xóa các cookie của bạn<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="1320233736580025032">Prc1 (Phong bì)</translation>
<translation id="132301787627749051">Tìm kiếm hình ảnh trong khay nhớ tạm</translation>
<translation id="1323433172918577554">Xem thêm</translation>
<translation id="132390688737681464">Lưu và điền địa chỉ</translation>
<translation id="1333989956347591814">Hoạt động của bạn <ph name="BEGIN_EMPHASIS" />có thể vẫn hiển thị<ph name="END_EMPHASIS" /> với:
<ph name="BEGIN_LIST" />
<ph name="LIST_ITEM" />Trang web bạn truy cập
<ph name="LIST_ITEM" />Chủ lao động hoặc trường học của bạn
<ph name="LIST_ITEM" />Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn
<ph name="END_LIST" /></translation>
<translation id="1339601241726513588">Tên miền đăng ký:</translation>
<translation id="1340482604681802745">Địa chỉ nhận hàng</translation>
<translation id="1348198688976932919">Trang web bạn sắp truy cập chứa ứng dụng nguy hiểm</translation>
<translation id="1348779747280417563">Xác nhận tên</translation>
<translation id="1357195169723583938">Người đã sử dụng thiết bị này gần đây và thời điểm sử dụng</translation>
<translation id="1364822246244961190">Chính sách này đã bị chặn nên giá trị của chính sách sẽ bị bỏ qua.</translation>
<translation id="1374468813861204354">đề xuất</translation>
<translation id="1374692235857187091">Index-4x6 (Bưu thiếp)</translation>
<translation id="1375198122581997741">Giới thiệu Phiên bản</translation>
<translation id="1376836354785490390">Ẩn bớt</translation>
<translation id="1377321085342047638">Số thẻ</translation>
<translation id="138218114945450791">Xanh lam nhạt</translation>
<translation id="1382194467192730611">Thiết bị USB được quản trị viên của bạn cho phép</translation>
<translation id="139305205187523129"><ph name="HOST_NAME" /> không gửi bất kỳ dữ liệu nào.</translation>
<translation id="140316286225361634">Trang web <ph name="ORIGIN" /> đã yêu cầu phải áp dụng một
chính sách bảo mật cho tất cả các yêu cầu của trang đó, và chính sách này hiện cho rằng trang web đó
không an toàn.</translation>
<translation id="1405567553485452995">Xanh lục nhạt</translation>
<translation id="1407135791313364759">Mở tất cả</translation>
<translation id="1413809658975081374">Lỗi bảo mật</translation>
<translation id="1426410128494586442"></translation>
<translation id="1430915738399379752">In</translation>
<translation id="1455413310270022028">Tẩy</translation>
<translation id="1463543813647160932">5x7</translation>
<translation id="1472675084647422956">Hiển thị thêm</translation>
<translation id="147358896496811705">2A0</translation>
<translation id="1484290072879560759">Chọn địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="1492194039220927094">Gửi thông báo đẩy khi có chính sách:</translation>
<translation id="1501859676467574491">Hiển thị các thẻ trong Tài khoản Google của bạn</translation>
<translation id="1507202001669085618">&lt;p&gt;Bạn sẽ gặp lỗi này nếu đang sử dụng cổng Wi-Fi yêu cầu bạn đăng nhập để có thể vào mạng.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Để khắc phục lỗi này, hãy nhấp vào &lt;strong&gt;Kết nối&lt;/strong&gt; trên trang mà bạn đang cố mở.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="1517433312004943670">Phải có số điện thoại</translation>
<translation id="1517500485252541695">Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được chấp nhận</translation>
<translation id="1519264250979466059">Ngày tạo</translation>
<translation id="1521655867290435174">Google Trang tính</translation>
<translation id="1527263332363067270">Đang chờ kết nối…</translation>
<translation id="1529521330346880926">10x15 (Phong bì)</translation>
<translation id="1531205177818805254">Exec</translation>
<translation id="1532118530259321453">Trang này cho biết</translation>
<translation id="153384715582417236">Hiện chưa có nội dung</translation>
<translation id="154408704832528245">Chọn địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="1549470594296187301">Bạn phải bật JavaScript để sử dụng tính năng này.</translation>
<translation id="155039086686388498">Engineering-D</translation>
<translation id="1555130319947370107">Xanh lam</translation>
<translation id="1559528461873125649">Không có tệp hoặc thư mục nào như vậy</translation>
<translation id="1559572115229829303">&lt;p&gt;Không thể thiết lập kết nối riêng tư với <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> vì ngày và giờ (<ph name="DATE_AND_TIME" />) trên thiết bị của bạn không chính xác.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hãy điều chỉnh ngày và giờ từ phần &lt;strong&gt;Chung&lt;/strong&gt; của ứng dụng &lt;strong&gt;Cài đặt&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="1569487616857761740">Nhập ngày hết hạn</translation>
<translation id="1581080074034554886">CVC</translation>
<translation id="1583429793053364125">Đã xảy ra lỗi khi hiển thị trang web này.</translation>
<translation id="1592005682883173041">Quyền truy cập dữ liệu cục bộ</translation>
<translation id="1594030484168838125">Chọn</translation>
<translation id="161042844686301425">Lục lam</translation>
<translation id="1620510694547887537">Máy ảnh</translation>
<translation id="1623104350909869708">Ngăn trang này tạo hộp thoại bổ sung</translation>
<translation id="16338877384480380">Architecture-B</translation>
<translation id="1638780421120290329">Không thể lưu thẻ</translation>
<translation id="1639239467298939599">Đang tải</translation>
<translation id="1640180200866533862">Chính sách người dùng</translation>
<translation id="1640244768702815859">Hãy thử <ph name="BEGIN_LINK" />truy cập trang chủ của trang web<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1644574205037202324">Lịch sử</translation>
<translation id="1645368109819982629">Giao thức không được hỗ trợ</translation>
<translation id="1655462015569774233">{1,plural, =1{Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này đã hết hạn hôm qua. Điều này có thể do cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn. Đồng hồ máy tính của bạn hiện được đặt là <ph name="CURRENT_DATE" />. Ngày này có đúng không? Nếu không đúng, bạn phải sửa lại đồng hồ của hệ thống rồi làm mới trang này.}other{Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này đã hết hạn cách đây # ngày. Điều này có thể do cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn. Đồng hồ máy tính của bạn hiện được đặt là <ph name="CURRENT_DATE" />. Ngày này có đúng không? Nếu không đúng, bạn phải sửa lại đồng hồ của hệ thống rồi làm mới trang này.}}</translation>
<translation id="1656489000284462475">Nhận hàng</translation>
<translation id="1662550410081243962">Lưu và điền phương thức thanh toán</translation>
<translation id="1663943134801823270">Thẻ và địa chỉ từ Chrome. Bạn có thể quản lý thẻ và địa chỉ trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1669987054044193553">Xác nhận và lưu</translation>
<translation id="1671391448414634642">Kể từ bây giờ trở đi, các trang viết bằng <ph name="SOURCE_LANGUAGE" /> sẽ được dịch sang <ph name="TARGET_LANGUAGE" />.</translation>
<translation id="1676269943528358898"><ph name="SITE" /> thường sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi Google Chrome tìm cách kết nối với <ph name="SITE" /> tại thời điểm này, trang web đã gửi lại thông tin đăng nhập không chính xác và bất thường. Điều này có thể xảy ra khi kẻ tấn công đang cố gắng giả mạo là <ph name="SITE" /> hoặc màn hình đăng nhập Wi-Fi đã làm gián đoạn kết nối. Thông tin của bạn vẫn an toàn do Google Chrome đã ngừng kết nối trước khi bất kỳ dữ liệu nào được trao đổi.</translation>
<translation id="168841957122794586">Chứng chỉ máy chủ chứa khóa mật mã yếu.</translation>
<translation id="1697532407822776718">Bạn đã hoàn tất!</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706954506755087368">{1,plural, =1{Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này được đề từ ngày mai. Điều này có thể do cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.}other{Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này được đề # ngày trong tương lai. Điều này có thể do cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.}}</translation>
<translation id="1710259589646384581">OS</translation>
<translation id="1715874602234207">F</translation>
<translation id="1718029547804390981">Tài liệu quá lớn nên không thể chú thích được</translation>
<translation id="1721424275792716183">Trường * là bắt buộc</translation>
<translation id="1727741090716970331">Thêm số thẻ hợp lệ</translation>
<translation id="1728677426644403582">Bạn đang xem nguồn của trang web</translation>
<translation id="173080396488393970">Loại thẻ này không được hỗ trợ</translation>
<translation id="1734864079702812349">Amex</translation>
<translation id="1734878702283171397">Thử liên hệ với quản trị viên hệ thống.</translation>
<translation id="1740951997222943430">Nhập tháng hết hạn hợp lệ</translation>
<translation id="1743520634839655729">Để thanh toán nhanh hơn vào lần tới, hãy lưu địa chỉ thanh toán, tên và thẻ vào thiết bị này và Tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="1745880797583122200">Trình duyệt của bạn được quản lý</translation>
<translation id="17513872634828108">Tab đang mở</translation>
<translation id="1753706481035618306">Số trang</translation>
<translation id="1763864636252898013">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này không được hệ điều hành thiết bị của bạn tin cậy. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="1768211456781949159"><ph name="BEGIN_LINK" />Thử chạy Chẩn đoán mạng của Windows<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1783075131180517613">Vui lòng cập nhật cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn.</translation>
<translation id="1787142507584202372">Tab đang mở của bạn xuất hiện ở đây</translation>
<translation id="1791429645902722292">Google Smart Lock</translation>
<translation id="1800473098294731951">B9</translation>
<translation id="1803264062614276815">Tên chủ thẻ</translation>
<translation id="1821930232296380041">Yêu cầu hoặc tham số yêu cầu không hợp lệ</translation>
<translation id="1822370876374026111">Để thanh toán nhanh hơn vào lần tới, hãy thêm địa chỉ thanh toán và thông tin thẻ vào thiết bị này và Tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="1822540298136254167">Các trang web bạn đã truy cập và thời lượng truy cập các trang web đó</translation>
<translation id="1826516787628120939">Đang kiểm tra</translation>
<translation id="1834321415901700177">Trang web này có chứa các chương trình độc hại</translation>
<translation id="1839551713262164453">Không xác thực được các giá trị của chính sách do xảy ra lỗi</translation>
<translation id="1842969606798536927">Thanh toán</translation>
<translation id="1871208020102129563">Proxy được đặt để sử dụng máy chủ proxy cố định chứ không phải URL tập lệnh .pac.</translation>
<translation id="1871284979644508959">Trường bắt buộc</translation>
<translation id="1874765382782611674">Thẻ ghi nợ được chấp nhận</translation>
<translation id="1875512691959384712">Google Biểu mẫu</translation>
<translation id="187918866476621466">Mở trang khởi động</translation>
<translation id="1883255238294161206">Thu gọn danh sách</translation>
<translation id="1898423065542865115">Lọc</translation>
<translation id="1914326953223720820">Dịch vụ giải nén</translation>
<translation id="1916770123977586577">Để áp dụng các cài đặt đã cập nhật cho trang web này, hãy tải lại trang</translation>
<translation id="1919345977826869612">Quảng cáo</translation>
<translation id="1919367280705858090">Nhận trợ giúp về thông báo lỗi cụ thể</translation>
<translation id="192020519938775529">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{1 trang web}other{# trang web}}</translation>
<translation id="1927235823738766038">Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được chấp nhận</translation>
<translation id="194030505837763158">Truy cập <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="1945968466830820669">Bạn có thể mất quyền truy cập vào tài khoản của tổ chức mình hoặc bị đánh cắp danh tính. Chromium khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu ngay bây giờ.</translation>
<translation id="1948773908305951926">Thẻ trả trước được chấp nhận</translation>
<translation id="1962204205936693436">Dấu trang của <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="1973335181906896915">Lỗi nối tiếp hóa</translation>
<translation id="1974060860693918893">Nâng cao</translation>
<translation id="1974883374937189061">Giúp tăng cường khả năng bảo mật của Chrome bằng cách gửi <ph name="BEGIN_WHITEPAPER_LINK" />URL của một số trang mà bạn truy cập, thông tin hệ thống giới hạn và một số nội dung trang<ph name="END_WHITEPAPER_LINK" /> cho Google. <ph name="PRIVACY_PAGE_LINK" /></translation>
<translation id="1978555033938440688">Phiên bản chương trình cơ sở</translation>
<translation id="1981206234434200693">Xóa dữ liệu lịch sử duyệt web của Chrome</translation>
<translation id="2001146170449793414">{COUNT,plural, =1{và 1 ứng dụng khác}other{và # ứng dụng khác}}</translation>
<translation id="2003709556000175978">Đặt lại mật khẩu của bạn ngay bây giờ</translation>
<translation id="20053308747750172">Máy chủ bạn định truy cập vào, <ph name="ORIGIN" />, đã yêu cầu phải áp dụng
một chính sách bảo mật cho tất cả các yêu cầu được gửi tới máy chủ đó. Tuy nhiên, máy chủ đó hiện đã
cung cấp một chính sách không hợp lệ, khiến cho trình duyệt
không hoàn tất được yêu cầu truy cập vào <ph name="SITE" /> của bạn.</translation>
<translation id="2025186561304664664">Proxy được đặt thành định cấu hình tự động.</translation>
<translation id="202813660234680402">Không, không thêm</translation>
<translation id="2030481566774242610">Ý của bạn là <ph name="LINK" />?</translation>
<translation id="2032962459168915086"><ph name="BEGIN_LINK" />Kiểm tra proxy và tường lửa<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2053111141626950936">Các trang viết bằng <ph name="LANGUAGE" /> sẽ không được dịch.</translation>
<translation id="2053553514270667976">Mã zip</translation>
<translation id="2064691555167957331">{COUNT,plural, =1{1 đề xuất}other{# đề xuất}}</translation>
<translation id="2068663545051464999">ID báo cáo sự cố đã tải lên <ph name="CRASH_ID" /> (Ngữ cảnh cục bộ: <ph name="CRASH_LOCAL_ID" />)</translation>
<translation id="2079545284768500474">Hoàn tác</translation>
<translation id="20817612488360358">Cài đặt proxy hệ thống được đặt để sử dụng nhưng cấu hình proxy rõ ràng cũng được chỉ định.</translation>
<translation id="2082238445998314030">Kết quả <ph name="RESULT_NUMBER" /> trong tổng số <ph name="TOTAL_RESULTS" /></translation>
<translation id="2091887806945687916">Âm thanh</translation>
<translation id="2094505752054353250">Miền không khớp</translation>
<translation id="2096368010154057602">Khu vực hành chính</translation>
<translation id="2102134110707549001">Đề xuất mật khẩu mạnh…</translation>
<translation id="2108755909498034140">Khởi động lại máy tính của bạn</translation>
<translation id="2111256659903765347">Super-A</translation>
<translation id="2113977810652731515">Thẻ</translation>
<translation id="2114841414352855701">Bỏ qua vì đã bị <ph name="POLICY_NAME" /> ghi đè.</translation>
<translation id="2119505898009119320">Cấp cho: <ph name="ORGANIZATION" /> [<ph name="JURISDICTION" />]</translation>
<translation id="2129079103035905234">Cảm biến chuyển động</translation>
<translation id="213826338245044447">Dấu trang trên thiết bị di động</translation>
<translation id="214556005048008348">Hủy thanh toán</translation>
<translation id="2147827593068025794">Đồng bộ hóa dưới nền</translation>
<translation id="2148613324460538318">Thêm thẻ</translation>
<translation id="2154054054215849342">Tính năng đồng bộ hóa không khả dụng cho miền của bạn</translation>
<translation id="2154484045852737596">Chỉnh sửa thẻ</translation>
<translation id="2166049586286450108">Quyền truy cập quản trị đầy đủ</translation>
<translation id="2166378884831602661">Trang web này không thể cung cấp kết nối an toàn</translation>
<translation id="2169984857010174799">Kaku2 (Phong bì)</translation>
<translation id="2181821976797666341">Chính sách</translation>
<translation id="2183608646556468874">Số điện thoại</translation>
<translation id="2184405333245229118">{COUNT,plural, =1{1 địa chỉ}other{# địa chỉ}}</translation>
<translation id="2187317261103489799">Phát hiện (mặc định)</translation>
<translation id="2202020181578195191">Nhập năm hết hạn hợp lệ</translation>
<translation id="2212735316055980242">Không tìm thấy chính sách</translation>
<translation id="2213606439339815911">Đang tìm nạp các mục nhập...</translation>
<translation id="2215727959747642672">Chỉnh sửa tệp</translation>
<translation id="2218879909401188352">Những kẻ tấn công hiện ở trên <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> có thể cài đặt ứng dụng nguy hiểm làm hỏng thiết bị của bạn, thêm các khoản phí ẩn vào hóa đơn di động hoặc lấy cắp thông tin cá nhân của bạn. <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="2224337661447660594">Không có Internet</translation>
<translation id="2230458221926704099">Sửa kết nối bằng <ph name="BEGIN_LINK" />ứng dụng chẩn đoán<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2239100178324503013">Gửi bây giờ</translation>
<translation id="225207911366869382">Giá trị này không được dùng cho chính sách này nữa.</translation>
<translation id="2257315177824333709">Rất tiếc, không thể lưu thẻ của bạn ngay bây giờ</translation>
<translation id="2262243747453050782">Lỗi HTTP</translation>
<translation id="2263079731045660823">Cập nhật thông tin tự động điền thẻ tín dụng trong mục cài đặt của Chrome</translation>
<translation id="2270484714375784793">Số điện thoại</translation>
<translation id="2277103315734023688">Tua tiến</translation>
<translation id="2283340219607151381">Lưu và điền địa chỉ</translation>
<translation id="2292556288342944218">Quyền truy cập Internet của bạn bị chặn</translation>
<translation id="2297722699537546652">B5 (Phong bì)</translation>
<translation id="2310021320168182093">Chou2 (Phong bì)</translation>
<translation id="2316887270356262533">Bộ nhớ đệm còn chưa đầy 1 MB. Một số trang web có thể tải chậm hơn vào lần tới bạn truy cập.</translation>
<translation id="2317259163369394535"><ph name="DOMAIN" /> yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.</translation>
<translation id="2317583587496011522">Thẻ ghi nợ được chấp nhận.</translation>
<translation id="2330137317877982892"><ph name="CREDIT_CARD" />, hết hạn vào <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" /></translation>
<translation id="2337852623177822836">Cài đặt do quản trị viên kiểm soát</translation>
<translation id="2346319942568447007">Hình ảnh bạn đã sao chép</translation>
<translation id="2354001756790975382">Dấu trang khác</translation>
<translation id="2354430244986887761">Gần đây, Duyệt web an toàn của Google <ph name="BEGIN_LINK" />đã tìm thấy các ứng dụng có hại<ph name="END_LINK" /> trên <ph name="SITE" />.</translation>
<translation id="2355395290879513365">Kẻ tấn công có thể thấy những hình ảnh mà bạn đang xem trên trang web này và lừa bạn bằng cách sửa đổi những hình ảnh đó.</translation>
<translation id="2356070529366658676">Yêu cầu</translation>
<translation id="2359629602545592467">Nhiều</translation>
<translation id="2359808026110333948">Tiếp tục</translation>
<translation id="2360873523816792727">Để sử dụng thẻ trên tất cả thiết bị, hãy bật tính năng đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="2365563543831475020">Báo cáo sự cố được ghi lại vào <ph name="CRASH_TIME" /> chưa được tải lên</translation>
<translation id="2367567093518048410">Mức độ</translation>
<translation id="2380886658946992094">Legal</translation>
<translation id="2384307209577226199">Đặt mặc định trong môi trường doanh nghiệp</translation>
<translation id="2386255080630008482">Chứng chỉ của máy chủ đã bị thu hồi.</translation>
<translation id="2392959068659972793">Hiển thị chính sách không có giá trị được đặt</translation>
<translation id="239429038616798445">Phương thức giao hàng này không có sẵn. Hãy thử một phương thức khác.</translation>
<translation id="2396249848217231973">&amp;Hoàn tác xóa</translation>
<translation id="2409589295040002961">Quản trị viên có thể thay đổi quy trình thiết lập trình duyệt của bạn từ xa. Hoạt động trên thiết bị này cũng có thể được quản lý bên ngoài Chrome. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2410754574180102685">Government-Legal</translation>
<translation id="2413528052993050574">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này có thể đã bị thu hồi. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="2418081434543109369">Máy chủ bạn định truy cập vào, <ph name="ORIGIN" />, đã yêu cầu phải áp dụng
một chính sách bảo mật cho tất cả các yêu cầu được gửi tới máy chủ đó. Tuy nhiên, hiện máy chủ đó
không cung cấp được chính sách, điều này khiến cho trình duyệt không hoàn tất được
yêu cầu truy cập vào <ph name="SITE" /> của bạn.</translation>
<translation id="2463193859425327265">Thay đổi trang chủ</translation>
<translation id="2463739503403862330">Điền</translation>
<translation id="2465402087343596252">Architecture-E</translation>
<translation id="2465655957518002998">Chọn cách giao hàng</translation>
<translation id="2467694685043708798"><ph name="BEGIN_LINK" />Chạy Chẩn đoán mạng<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2473195200299095979">Dịch trang này</translation>
<translation id="2479410451996844060">URL tìm kiếm hợp lệ.</translation>
<translation id="2482878487686419369">Thông báo</translation>
<translation id="248348093745724435">Chính sách về máy</translation>
<translation id="2485387744899240041">Tên người dùng dành cho thiết bị và trình duyệt của bạn</translation>
<translation id="2491120439723279231">Chứng chỉ của máy chủ có lỗi.</translation>
<translation id="2493640343870896922">Letter-Plus</translation>
<translation id="2494497504885199552">Bạn thường truy cập vào &lt;a href="#" id="dont-proceed-link2"&gt;<ph name="DOMAIN" />&lt;/a&gt;. Trang web mà bạn vừa cố truy cập có vẻ giống nhưng không khớp chính xác với trang web trong phần lịch sử. Đôi khi, kẻ tấn công sử dụng kỹ thuật này để lừa hoặc có mưu đồ lừa đảo bạn.</translation>
<translation id="2495083838625180221">Trình phân tích cú pháp JSON</translation>
<translation id="2495093607237746763">Nếu được chọn, Chromium sẽ lưu trữ bản sao thẻ của bạn trên thiết bị này để điền biểu mẫu nhanh hơn.</translation>
<translation id="2498091847651709837">Quét thẻ mới</translation>
<translation id="249825481377667906">Chromium có thể giúp bạn bảo vệ Tài khoản Google của mình và đổi mật khẩu. Google sẽ nhận được thông báo về trang web này.</translation>
<translation id="2501278716633472235">Quay lại</translation>
<translation id="2503184589641749290">Thẻ ghi nợ và thẻ trả trước được chấp nhận</translation>
<translation id="2505268675989099013">Bảo vệ tài khoản</translation>
<translation id="2515335152965840738">BỎ QUA</translation>
<translation id="2515629240566999685">Kiểm tra tín hiệu trong khu vực của bạn</translation>
<translation id="2523886232349826891">Chỉ lưu trên thiết bị này</translation>
<translation id="2524461107774643265">Thêm thông tin khác</translation>
<translation id="2535659140340599600">{COUNT,plural, =1{và 1 miền khác}other{và # miền khác}}</translation>
<translation id="2536110899380797252">Thêm địa chỉ</translation>
<translation id="2539524384386349900">Phát hiện</translation>
<translation id="254947805923345898">Giá trị của chính sách là không hợp lệ.</translation>
<translation id="255002559098805027"><ph name="HOST_NAME" /> đã gửi phản hồi không hợp lệ.</translation>
<translation id="2556876185419854533">&amp;Hoàn tác chỉnh sửa</translation>
<translation id="2586657967955657006">Khay nhớ tạm</translation>
<translation id="2587730715158995865">Từ <ph name="ARTICLE_PUBLISHER" />. Đọc tin bài này và <ph name="OTHER_ARTICLE_COUNT" /> tin bài khác.</translation>
<translation id="2587841377698384444">ID API thư mục:</translation>
<translation id="2595719060046994702">Thiết bị và tài khoản này không thuộc quyền quản lý của một công ty hoặc tổ chức khác.</translation>
<translation id="2597378329261239068">Tài liệu này được bảo vệ bằng mật khẩu. Vui lòng nhập mật khẩu.</translation>
<translation id="2609632851001447353">Các biến thể</translation>
<translation id="2618023639789766142">C10 (Phong bì)</translation>
<translation id="2625385379895617796">Đồng hồ của bạn chạy nhanh</translation>
<translation id="2634124572758952069">Không thể tìm thấy địa chỉ IP của máy chủ <ph name="HOST_NAME" />.</translation>
<translation id="2639739919103226564">Trạng thái:</translation>
<translation id="2649204054376361687"><ph name="CITY" />, <ph name="COUNTRY" /></translation>
<translation id="2650446666397867134">Truy cập vào tệp bị từ chối</translation>
<translation id="2653659639078652383">Gửi</translation>
<translation id="2664887757054927933">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{1 mật khẩu (cho <ph name="DOMAIN_LIST" />)}=2{2 mật khẩu (cho <ph name="DOMAIN_LIST" />)}other{# mật khẩu (cho <ph name="DOMAIN_LIST" />)}}</translation>
<translation id="2666117266261740852">Đóng các tab hoặc ứng dụng khác</translation>
<translation id="2674170444375937751">Bạn có chắc chắn muốn xóa những trang này khỏi lịch sử duyệt web của mình không?</translation>
<translation id="2676271551327853224">Roc-8K</translation>
<translation id="2677748264148917807">Rời khỏi</translation>
<translation id="2684561033061424857">11x12</translation>
<translation id="2699302886720511147">Thẻ được chấp nhận</translation>
<translation id="2702801445560668637">Danh sách đọc</translation>
<translation id="2704283930420550640">Giá trị không khớp với định dạng.</translation>
<translation id="2705137772291741111">Không thể đọc được bản sao đã lưu (đã lưu vào bộ nhớ đệm) của trang web này.</translation>
<translation id="2709516037105925701">Tự động điền</translation>
<translation id="2713444072780614174">Trắng</translation>
<translation id="2720342946869265578">Lân cận</translation>
<translation id="2721148159707890343">Yêu cầu đã thành công</translation>
<translation id="2728127805433021124">Chứng chỉ của máy chủ đã được ký bằng thuật toán chữ ký yếu.</translation>
<translation id="2730326759066348565"><ph name="BEGIN_LINK" />Chạy Chẩn đoán kết nối<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2735043616039983645">Chính sách này hiện có nhiều nguồn và các giá trị nguồn xung đột với nhau!</translation>
<translation id="2738330467931008676">Chọn địa chỉ nhận hàng</translation>
<translation id="2740531572673183784">Ok</translation>
<translation id="2742870351467570537">Xóa các mục đã chọn</translation>
<translation id="277133753123645258">Phương thức giao hàng</translation>
<translation id="277499241957683684">Thiếu hồ sơ thiết bị</translation>
<translation id="2781692009645368755">Google Pay</translation>
<translation id="2784949926578158345">Kết nối đã được đặt lại.</translation>
<translation id="2788784517760473862">Thẻ tín dụng được chấp nhận</translation>
<translation id="2792012897584536778">Các quản trị viên của thiết bị này đã thiết lập các chứng chỉ bảo mật có thể cho phép họ xem nội dung của những trang web bạn truy cập.</translation>
<translation id="2799020568854403057">Trang web bạn sắp truy cập chứa ứng dụng có hại</translation>
<translation id="2799223571221894425">Chạy lại</translation>
<translation id="2803306138276472711">Duyệt web an toàn của Google gần đây <ph name="BEGIN_LINK" />đã phát hiện phần mềm độc hại<ph name="END_LINK" /> trên <ph name="SITE" />. Các trang web thường được coi là an toàn đôi khi vẫn bị nhiễm phần mềm độc hại.</translation>
<translation id="2815364696811431560">RỜI KHỎI TRANG WEB</translation>
<translation id="2824775600643448204">Thanh địa chỉ và tìm kiếm</translation>
<translation id="2826760142808435982">Kết nối được mã hóa và xác thực bằng <ph name="CIPHER" /> đồng thời sử dụng <ph name="KX" /> làm cơ chế trao đổi chính.</translation>
<translation id="2835170189407361413">Xóa biểu mẫu</translation>
<translation id="2847118875340931228">Mở cửa sổ ẩn danh</translation>
<translation id="2849445596171421624">Khi nhấp vào nút Tiếp tục, bạn sẽ được chuyển đến trang web phổ biến hơn là &lt;a href="#" id="dont-proceed-link3"&gt;<ph name="DOMAIN" />&lt;/a&gt;.</translation>
<translation id="2850739647070081192">Invite (Phong bì)</translation>
<translation id="2856444702002559011">Những kẻ tấn công có thể đang cố gắng đánh cắp thông tin của bạn từ <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> (ví dụ: mật khẩu, thư hoặc thẻ tín dụng). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="2878424575911748999">A1</translation>
<translation id="2881276955470682203">Lưu thẻ?</translation>
<translation id="2903493209154104877">Địa chỉ</translation>
<translation id="290376772003165898">Trang này không được viết bằng <ph name="LANGUAGE" />?</translation>
<translation id="2909946352844186028">Đã phát hiện thấy thay đổi mạng.</translation>
<translation id="2910133103376701357">Thiết bị và tài khoản của bạn do <ph name="ENROLLMENT_DOMAIN" /> quản lý.</translation>
<translation id="2916038427272391327">Đóng các chương trình khác</translation>
<translation id="2922350208395188000">Không thể kiểm tra chứng chỉ của máy chủ.</translation>
<translation id="2925673989565098301">Phương thức giao hàng</translation>
<translation id="2928905813689894207">Ðịa chỉ thanh toán</translation>
<translation id="2929525460561903222">{SHIPPING_ADDRESS,plural, =0{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />}=1{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> địa chỉ giao hàng khác}other{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> địa chỉ giao hàng khác}}</translation>
<translation id="2934466151127459956">Government-Letter</translation>
<translation id="2941952326391522266">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này là từ <ph name="DOMAIN2" />. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="2948083400971632585">Bạn có thể tắt mọi proxy được định cấu hình cho kết nối từ trang cài đặt.</translation>
<translation id="295526156371527179">Cảnh báo: Chính sách này không phải là từ điển nên không được hợp nhất dưới dạng từ điển như chỉ định trong chính sách.</translation>
<translation id="2955913368246107853">Đóng thanh tìm</translation>
<translation id="2969319727213777354">Để thiết lập kết nối an toàn, bạn cần đặt thời gian đúng cho đồng hồ. Nguyên nhân là do chứng chỉ mà các trang web dùng để tự nhận dạng chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian cụ thể. Vì đồng hồ trên thiết bị của bạn không đúng nên Chrome không thể xác minh các chứng chỉ này.</translation>
<translation id="2972581237482394796">&amp;Làm lại</translation>
<translation id="2977665033722899841"><ph name="ROW_NAME" />, hiện đã chọn. <ph name="ROW_CONTENT" /></translation>
<translation id="2982481275546140226">Xóa dữ liệu</translation>
<translation id="2985306909656435243">Nếu được bật, Chromium sẽ lưu trữ bản sao thẻ của bạn trên thiết bị này để điền vào biểu mẫu nhanh hơn.</translation>
<translation id="2985398929374701810">Nhập địa chỉ hợp lệ</translation>
<translation id="2986368408720340940">Phương thức nhận hàng này không có sẵn. Hãy thử một phương thức khác.</translation>
<translation id="2991174974383378012">Chia sẻ với trang web</translation>
<translation id="2991571918955627853">Bạn không thể truy cập vào <ph name="SITE" /> ngay bây giờ vì trang web sử dụng HSTS. Lỗi mạng và các cuộc tấn công mạng thường chỉ là tạm thời nên trang này có thể sẽ hoạt động lại sau.</translation>
<translation id="3005723025932146533">Hiển thị bản sao đã lưu</translation>
<translation id="3008447029300691911">Nhập CVC cho <ph name="CREDIT_CARD" />. Sau khi bạn xác nhận, chi tiết thẻ của bạn sẽ được chia sẻ với trang web này.</translation>
<translation id="3010559122411665027">Mục nhập danh sách "<ph name="ENTRY_INDEX" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="301521992641321250">Tự động bị chặn</translation>
<translation id="3023071826883856138">You4 (Phong bì)</translation>
<translation id="3024663005179499861">Loại chính sách sai</translation>
<translation id="3037605927509011580">Ôi, hỏng! </translation>
<translation id="3041612393474885105">Thông tin Chứng chỉ</translation>
<translation id="3060227939791841287">C9 (Phong bì)</translation>
<translation id="3061707000357573562">Dịch vụ vá lỗi</translation>
<translation id="3064966200440839136">Rời khỏi chế độ ẩn danh để thanh toán qua một ứng dụng bên ngoài. Tiếp tục?</translation>
<translation id="3095940652251934233">Tuyên bố</translation>
<translation id="3096100844101284527">Thêm địa chỉ nhận hàng</translation>
<translation id="3105172416063519923">ID phần tử:</translation>
<translation id="3109728660330352905">Bạn không có quyền xem trang này.</translation>
<translation id="3120730422813725195">Elo</translation>
<translation id="31207688938192855"><ph name="BEGIN_LINK" />Thử chạy Chẩn đoán kết nối<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3137507986424712703">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{dữ liệu đăng nhập cho 1 tài khoản}other{dữ liệu đăng nhập cho # tài khoản}}</translation>
<translation id="3145945101586104090">Không thể giải mã phản hồi</translation>
<translation id="3150653042067488994">Lỗi máy chủ tạm thời</translation>
<translation id="3154506275960390542">Trang này bao gồm biểu mẫu có thể được gửi không an toàn. Dữ liệu bạn gửi có thể bị người khác xem trong khi chuyển tuyến hoặc có thể bị kẻ tấn công sửa đổi nhằm thay đổi thông tin mà máy chủ nhận được.</translation>
<translation id="3157931365184549694">Khôi phục</translation>
<translation id="3162559335345991374">Wi-Fi mà bạn đang sử dụng có thể yêu cầu bạn phải truy cập trang đăng nhập của mạng đó.</translation>
<translation id="3167968892399408617">Các trang bạn xem trong tab ẩn danh sẽ không bị lưu lại trong lịch sử của trình duyệt, kho cookie hoặc lịch sử tìm kiếm sau khi bạn đóng tất cả các tab ẩn danh của mình. Mọi tệp bạn tải xuống hoặc dấu trang mà bạn tạo sẽ được giữ nguyên.</translation>
<translation id="3169472444629675720">Khám phá</translation>
<translation id="3174168572213147020">Đảo</translation>
<translation id="3176929007561373547">Kiểm tra cài đặt proxy của bạn hoặc liên hệ với quản trị viên mạng để
đảm bảo rằng máy chủ proxy đang hoạt động. Nếu bạn cho rằng mình không cần
sử dụng máy chủ proxy:
<ph name="PLATFORM_TEXT" /></translation>
<translation id="3195213714973468956"><ph name="PRINTER_NAME" /> trên <ph name="SERVER_NAME" /></translation>
<translation id="320323717674993345">Hủy thanh toán</translation>
<translation id="3207960819495026254">Đã đánh dấu trang</translation>
<translation id="3209034400446768650">Trang này có thể tính phí</translation>
<translation id="3225919329040284222">Máy chủ đưa ra chứng chỉ không khớp với kỳ vọng được tích hợp sẵn. Các kỳ vọng này có trong một số trang web nhất định, có tính bảo mật cao với mục đích bảo vệ bạn.</translation>
<translation id="3226128629678568754">Nhấn nút tải lại để gửi lại các dữ liệu cần thiết để tải trang.</translation>
<translation id="3227137524299004712">Micrô</translation>
<translation id="3228969707346345236">Dịch thất bại vì trang đã bằng <ph name="LANGUAGE" />.</translation>
<translation id="3229041911291329567">Thông tin phiên bản về thiết bị và trình duyệt của bạn</translation>
<translation id="323107829343500871">Nhập CVC cho <ph name="CREDIT_CARD" /></translation>
<translation id="3234666976984236645">Luôn luôn phát hiện nội dung quan trọng trên trang web này</translation>
<translation id="3254409185687681395">Đánh dấu trang này</translation>
<translation id="3270847123878663523">&amp;Hoàn tác sắp xếp lại</translation>
<translation id="3274521967729236597">Pa-Kai</translation>
<translation id="3282497668470633863">Thêm tên trên thẻ</translation>
<translation id="3287510313208355388">Tải xuống khi trực tuyến</translation>
<translation id="3293642807462928945">Hãy tìm hiểu thêm về chính sách <ph name="POLICY_NAME" /></translation>
<translation id="3303855915957856445">Không tìm thấy kết quả tìm kiếm nào</translation>
<translation id="3320021301628644560">Thêm địa chỉ thanh toán</translation>
<translation id="3324983252691184275">Đỏ thẫm</translation>
<translation id="3338095232262050444">Bảo mật</translation>
<translation id="3355823806454867987">Thay đổi cài đặt proxy...</translation>
<translation id="3361596688432910856">Chrome <ph name="BEGIN_EMPHASIS" />sẽ không lưu<ph name="END_EMPHASIS" /> thông tin sau đây:
<ph name="BEGIN_LIST" />
<ph name="LIST_ITEM" />Lịch sử duyệt web của bạn
<ph name="LIST_ITEM" />Cookie và dữ liệu trang web
<ph name="LIST_ITEM" />Thông tin đã nhập trong biểu mẫu
<ph name="END_LIST" /></translation>
<translation id="3362968246557010467">Chính sách này được sao chép tự động từ chính sách <ph name="OLD_POLICY" /> không còn dùng nữa. Thay vào đó, bạn nên sử dụng chính sách này.</translation>
<translation id="3366477098757335611">Xem thẻ</translation>
<translation id="3369192424181595722">Lỗi đồng hồ</translation>
<translation id="337363190475750230">Đã hủy cấp phép</translation>
<translation id="3377188786107721145">Lỗi phân tích cú pháp chính sách</translation>
<translation id="3380365263193509176">Lỗi không xác định</translation>
<translation id="3380864720620200369">ID ứng dụng khách:</translation>
<translation id="3387261909427947069">Phương thức thanh toán</translation>
<translation id="3391030046425686457">Địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="3395827396354264108">Phương thức nhận hàng</translation>
<translation id="3399952811970034796">Địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="3422248202833853650">Thử thoát các chương trình khác để giải phóng bộ nhớ.</translation>
<translation id="3422472998109090673">Hiện không thể truy cập <ph name="HOST_NAME" />.</translation>
<translation id="3427092606871434483">Cho phép (mặc định)</translation>
<translation id="3427342743765426898">&amp;Làm lại chỉnh sửa</translation>
<translation id="342781501876943858">Chromium khuyên bạn nên đặt lại mật khẩu của mình nếu đã sử dụng lại mật khẩu này trên các trang web khác.</translation>
<translation id="3431636764301398940">Lưu thẻ này vào thiết bị này</translation>
<translation id="3443726618221119081">Juuro-Ku-Kai</translation>
<translation id="3447661539832366887">Chủ sở hữu của thiết bị này đã tắt trò chơi khủng long.</translation>
<translation id="3447884698081792621">Hiển thị chứng chỉ (do <ph name="ISSUER" /> cấp)</translation>
<translation id="3452404311384756672">Khoảng thời gian tìm nạp:</translation>
<translation id="3456231139987291353">Number-11 (Phong bì)</translation>
<translation id="3461824795358126837">Bút đánh dấu</translation>
<translation id="3462200631372590220">Ẩn chi tiết</translation>
<translation id="3467763166455606212">Yêu cầu tên chủ thẻ</translation>
<translation id="3468054117417088249"><ph name="TAB_SWITCH_SUFFIX" /> hiện đang mở, nhấn phím Tab rồi nhấn phím Enter để chuyển sang tab đang mở</translation>
<translation id="3479552764303398839">Không phải bây giờ</translation>
<translation id="3484560055331845446">Bạn có thể mất quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình. Chrome khuyên bạn nên đổi mật khẩu ngay bây giờ. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập.</translation>
<translation id="3495081129428749620">Tìm trong trang
<ph name="PAGE_TITLE" /></translation>
<translation id="3512163584740124171">Chính sách này bị bỏ qua vì một chính sách khác thuộc cùng nhóm chính sách có mức ưu tiên cao hơn.</translation>
<translation id="3528171143076753409">Chứng chỉ của máy chủ không đáng tin cậy.</translation>
<translation id="3528485271872257980">Nâu đậm</translation>
<translation id="3530944546672790857">{COUNT,plural, =0{Ít nhất 1 mục trên các thiết bị đã đồng bộ hóa}=1{1 mục (và nhiều mục khác trên các thiết bị đã đồng bộ hóa)}other{# mục (và nhiều mục khác trên các thiết bị đã đồng bộ hóa)}}</translation>
<translation id="3539171420378717834">Giữ bản sao thẻ này trên thiết bị này</translation>
<translation id="3566021033012934673">Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư</translation>
<translation id="3574305903863751447"><ph name="CITY" />, <ph name="STATE" /> <ph name="COUNTRY" /></translation>
<translation id="3576616784287504635">Một trang được nhúng tại <ph name="SITE" /> cho biết</translation>
<translation id="3581089476000296252">Chrome sẽ cho bạn biết thời điểm trang này sẵn sàng. &lt;a&gt;Hủy&lt;/a&gt;</translation>
<translation id="358285529439630156">Thẻ tín dụng và thẻ trả trước được chấp nhận.</translation>
<translation id="3582930987043644930">Thêm tên</translation>
<translation id="3583757800736429874">&amp;Làm lại di chuyển</translation>
<translation id="3586931643579894722">Ẩn chi tiết</translation>
<translation id="3592413004129370115">Italian (Phong bì)</translation>
<translation id="3600246354004376029"><ph name="TITLE" />, <ph name="DOMAIN" />, <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="3614103345592970299">Kích thước 2</translation>
<translation id="361438452008624280">Mục nhập danh sách "<ph name="LANGUAGE_ID" />": Ngôn ngữ không xác định hoặc không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="3615877443314183785">Nhập ngày hết hạn hợp lệ</translation>
<translation id="36224234498066874">Xóa DL duyệt web</translation>
<translation id="362276910939193118">Hiển thị Toàn bộ Lịch sử</translation>
<translation id="3630155396527302611">Nếu chương trình đã được liệt kê là chương trình được phép truy cập mạng, hãy thử
xóa chương trình này khỏi danh sách rồi thêm lại.</translation>
<translation id="3640766068866876100">Index-4x6-Ext</translation>
<translation id="3650584904733503804">Xác thực thành công</translation>
<translation id="3655670868607891010">Nếu bạn thường xuyên thấy thông báo này, hãy thử các <ph name="HELP_LINK" /> sau.</translation>
<translation id="3658742229777143148">Bản sửa đổi</translation>
<translation id="366077651725703012">Cập nhật thẻ tín dụng</translation>
<translation id="3676592649209844519">ID thiết bị:</translation>
<translation id="3678029195006412963">Không thể ký yêu cầu</translation>
<translation id="3678529606614285348">Mở trang trong cửa sổ Ẩn danh mới (Ctrl-Shift-N)</translation>
<translation id="3679803492151881375">Báo cáo sự cố được ghi lại vào <ph name="CRASH_TIME" />, được tải lên vào <ph name="UPLOAD_TIME" /></translation>
<translation id="3681007416295224113">Thông tin chứng chỉ</translation>
<translation id="3704162925118123524">Mạng mà bạn đang sử dụng có thể yêu cầu bạn phải truy cập trang đăng nhập của mạng đó.</translation>
<translation id="3704609568417268905"><ph name="TIME" /> <ph name="BOOKMARKED" /> <ph name="TITLE" /> <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="370665806235115550">Đang tải...</translation>
<translation id="3709599264800900598">Văn bản bạn đã sao chép</translation>
<translation id="3712624925041724820">Giấy phép không đủ</translation>
<translation id="3714780639079136834">Bật dữ liệu di dộng hoặc Wi-Fi</translation>
<translation id="3715597595485130451">Kết nối Wi-Fi</translation>
<translation id="3717027428350673159"><ph name="BEGIN_LINK" />Kiểm tra proxy, tường lửa và cấu hình DNS<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="372429172604983730">Các ứng dụng có thể gây ra lỗi này gồm có phần mềm diệt vi-rút, tường lửa và lọc web hoặc phần mềm proxy.</translation>
<translation id="373042150751172459">B4 (Phong bì)</translation>
<translation id="3736520371357197498">Nếu bạn hiểu các rủi ro bảo mật, bạn có thể <ph name="BEGIN_LINK" />truy cập trang web không an toàn này<ph name="END_LINK" /> trước khi các chương trình nguy hiểm bị xóa.</translation>
<translation id="3744899669254331632">Bạn không thể truy cập <ph name="SITE" /> ngay bây giờ vì trang web này đã gửi thông tin đăng nhập hỗn độn mà Chromium không thể xử lý. Lỗi mạng và các cuộc tấn công thường chỉ diễn ra tạm thời nên trang này có thể sẽ hoạt động sau.</translation>
<translation id="3745099705178523657">Sau khi bạn xác nhận, thông tin chi tiết thẻ trong Tài khoản Google của bạn sẽ được chia sẻ với trang web này.</translation>
<translation id="3748148204939282805">Những kẻ tấn công trên <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> có thể đánh lừa bạn làm việc gì đó nguy hiểm như cài đặt phần mềm hoặc tiết lộ thông tin cá nhân (ví dụ: mật khẩu, số điện thoại hoặc thẻ tín dụng). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="375403751935624634">Không thể dịch do lỗi máy chủ.</translation>
<translation id="3759461132968374835">Bạn không nhận được báo cáo sự cố nào gần đây. Sự cố xảy ra khi báo cáo sự cố đã bị tắt sẽ không xuất hiện ở đây.</translation>
<translation id="3761718714832595332">Ẩn trạng thái</translation>
<translation id="3765032636089507299">Trang Duyệt web an toàn đang được xây dựng.</translation>
<translation id="3778403066972421603">Bạn có muốn lưu thẻ này vào Tài khoản Google của bạn và trên thiết bị này không?</translation>
<translation id="3781428340399460090">Hồng đậm</translation>
<translation id="3783418713923659662">Mastercard</translation>
<translation id="3787705759683870569">Ngày hết hạn <ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="3789155188480882154">Kích thước 16</translation>
<translation id="3797522431967816232">Prc3 (Phong bì)</translation>
<translation id="3807873520724684969">Đã chặn nội dung độc hại.</translation>
<translation id="3810973564298564668">Quản lý</translation>
<translation id="382518646247711829">Nếu bạn sử dụng máy chủ proxy...</translation>
<translation id="3828924085048779000">Không cho phép cụm mật khẩu trống.</translation>
<translation id="3831915413245941253"><ph name="ENROLLMENT_DOMAIN" /> đã cài đặt các tiện ích để bổ sung thêm chức năng. Các tiện ích có quyền truy cập vào một số dữ liệu của bạn.</translation>
<translation id="385051799172605136">Quay lại</translation>
<translation id="3858027520442213535">Cập nhật ngày và giờ</translation>
<translation id="3884278016824448484">Số nhận dạng thiết bị xung đột</translation>
<translation id="3885155851504623709">Giáo xứ</translation>
<translation id="3890664840433101773">Thêm email</translation>
<translation id="3901925938762663762">Thẻ đã hết hạn</translation>
<translation id="3906600011954732550">B5-Extra</translation>
<translation id="3909695131102177774"><ph name="LABEL" /> <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="3946209740501886391">Luôn hỏi trên trang web này</translation>
<translation id="3949571496842715403">Máy chủ này không thể chứng minh được đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ không chỉ định Tên thay thế đối tượng. Điều này có thể do cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="3949601375789751990">Lịch sử duyệt web của bạn xuất hiện ở đây</translation>
<translation id="3949870428812919180">Bạn chưa lưu phương thức thanh toán nào</translation>
<translation id="3950820424414687140">Đăng nhập</translation>
<translation id="3962859241508114581">Bản nhạc trước</translation>
<translation id="3963837677003247395">Bạn muốn tiếp tục theo cách thủ công?</translation>
<translation id="3964661563329879394">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{Của 1 trang web }other{Của # trang web }}</translation>
<translation id="397105322502079400">Đang tính...</translation>
<translation id="3973234410852337861"><ph name="HOST_NAME" /> bị chặn</translation>
<translation id="3987940399970879459">Dưới 1 MB</translation>
<translation id="40103911065039147">{URL_count,plural, =1{1 trang web lân cận}other{# trang web lân cận}}</translation>
<translation id="4030383055268325496">&amp;Hoàn tác thêm</translation>
<translation id="4032320456957708163"><ph name="ENROLLMENT_DOMAIN" /> quản lý trình duyệt của bạn</translation>
<translation id="4034375457890803692">Đường dẫn liên kết bạn mở dẫn đến một trang web mà bạn không thường xuyên truy cập. Có thể trang web này đang cố gây nhầm lẫn cho bạn.</translation>
<translation id="4058922952496707368">Khóa "<ph name="SUBKEY" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="4067263367174615723">C1 (Phong bì)</translation>
<translation id="4067947977115446013">Thêm địa chỉ hợp lệ</translation>
<translation id="4072486802667267160">Đã xảy ra lỗi khi xử lý đơn đặt hàng của bạn. Vui lòng thử lại.</translation>
<translation id="4075732493274867456">Ứng dụng và máy chủ không hỗ trợ bộ mã hóa hoặc phiên bản giao thức SSL thông thường.</translation>
<translation id="4079302484614802869">Cấu hình proxy được đặt để sử dụng URL tập lệnh .pac chứ không phải máy chủ proxy cố định.</translation>
<translation id="4082393374666368382">Cài đặt – Quản lý</translation>
<translation id="4092411512356034591">Tiếp tục truy cập vào <ph name="DOMAIN" />?</translation>
<translation id="4098354747657067197">Bạn sắp truy cập trang web lừa đảo</translation>
<translation id="4103249731201008433">Số sê-ri thiết bị không hợp lệ</translation>
<translation id="410351446219883937">Tự động phát</translation>
<translation id="4103763322291513355">Truy cập &lt;strong&gt;chrome://policy&lt;/strong&gt; để xem danh sách các URL bị chặn quyền truy cập và các chính sách khác bị quản trị viên hệ thống buộc phải thực thi.</translation>
<translation id="4110652170750985508">Xem xét thanh toán của bạn</translation>
<translation id="4112140312785995938">Tua lùi</translation>
<translation id="4116663294526079822">Luôn cho phép trên trang web này</translation>
<translation id="4117700440116928470">Phạm vi chính sách không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="4129401438321186435">{COUNT,plural, =1{1 mục khác}other{# mục khác}}</translation>
<translation id="4130226655945681476">Kiểm tra cáp mạng, modem và bộ định tuyến</translation>
<translation id="413544239732274901">Tìm hiểu thêm</translation>
<translation id="4148925816941278100">American Express</translation>
<translation id="4151403195736952345">Sử dụng cài đặt mặc định chung (Phát hiện)</translation>
<translation id="4159784952369912983">Tím</translation>
<translation id="4165986682804962316">Cài đặt trang web</translation>
<translation id="4171400957073367226">Chữ ký xác minh không hợp lệ</translation>
<translation id="4173315687471669144">Foolscap</translation>
<translation id="4173827307318847180">{MORE_ITEMS,plural, =1{<ph name="ITEM_COUNT" /> mục khác}other{<ph name="ITEM_COUNT" /> mục khác}}</translation>
<translation id="4179515394835346607"><ph name="ROW_NAME" /> <ph name="ROW_CONTENT" /></translation>
<translation id="4193750898749511769">Để thanh toán nhanh hơn vào lần tới, hãy thêm địa chỉ thanh toán và thông tin thẻ vào Tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="4196861286325780578">&amp;Làm lại di chuyển</translation>
<translation id="4203896806696719780"><ph name="BEGIN_LINK" />Kiểm tra tường lửa và cấu hình diệt vi-rút<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4215751373031079683">7x9 (Phong bì)</translation>
<translation id="4220128509585149162">Sự cố</translation>
<translation id="422022731706691852">Những kẻ tấn công trên <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> có thể cố gắng đánh lừa bạn cài đặt các chương trình ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt web của bạn (ví dụ: bằng cách thay đổi trang chủ hoặc hiển thị thêm quảng cáo trên các trang web bạn truy cập). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="4221630205957821124">&lt;h4&gt;Bước 1: Đăng nhập vào cổng&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Mạng Wi-Fi ở những nơi như quán cà phê hoặc sân bay cần bạn phải đăng nhập. Để xem trang đăng nhập, hãy truy cập vào một trang sử dụng &lt;code&gt;http://&lt;/code&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Truy cập vào trang web bất kỳ bắt đầu bằng &lt;code&gt;http://&lt;/code&gt;, chẳng hạn như &lt;a href="http://example.com" target="_blank"&gt;http://example.com&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Trên trang đăng nhập mở ra, hãy đăng nhập để sử dụng Internet.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h4&gt;Bước 2: Mở trang ở chế độ Ẩn danh (chỉ dành cho máy tính)&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Mở trang bạn đã truy cập trong Cửa sổ ẩn danh.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nếu trang mở ra thì tiện ích của Chrome không hoạt động bình thường. Để khắc phục lỗi này, hãy tắt tiện ích này.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Bước 3: Cập nhật hệ điều hành&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Đảm bảo thiết bị đã cập nhật.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Bước 4: Tạm tắt phần mềm diệt vi-rút&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Bạn sẽ gặp lỗi này nếu bạn có bất kỳ phần mềm diệt vi-rút nào có tính năng "Bảo vệ HTTPS" hoặc "Quét HTTPS". Phần mềm diệt vi-rút đang ngăn không cho Chrome cung cấp chế độ bảo mật.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Để khắc phục sự cố này, hãy tắt phần mềm diệt vi-rút. Nếu trang hoạt động sau khi tắt phần mềm, hãy tắt phần mềm này khi bạn sử dụng trang web an toàn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hãy nhớ bật lại chương trình diệt vi-rút khi đã hoàn tất.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Bước 5: Yêu cầu trợ giúp thêm&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Nếu bạn vẫn gặp lỗi này, hãy liên hệ với chủ sở hữu trang web.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="4226937834893929579"><ph name="BEGIN_LINK" />Thử chạy Chẩn đoán mạng<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4235360514405112390">Hợp lệ</translation>
<translation id="4250431568374086873">Kết nối của bạn tới trang web này không đủ an toàn</translation>
<translation id="4250680216510889253">Không</translation>
<translation id="425582637250725228">Các thay đổi bạn đã thực hiện có thể không được lưu.</translation>
<translation id="4258748452823770588">Chữ ký không hợp lệ</translation>
<translation id="4261046003697461417">Không thể chú thích tài liệu được bảo vệ</translation>
<translation id="4265872034478892965">Được quản trị viên cho phép</translation>
<translation id="4275830172053184480">Khởi động lại thiết bị của bạn</translation>
<translation id="4277028893293644418">Đặt lại mật khẩu</translation>
<translation id="4279811152705618813"><ph name="DEVICE_TYPE" /> của bạn do <ph name="ENROLLMENT_DOMAIN" /> quản lý</translation>
<translation id="428639260510061158">{NUM_CARDS,plural, =1{Đã lưu thẻ này vào Tài khoản Google của bạn}other{Đã lưu các thẻ này vào Tài khoản Google của bạn}}</translation>
<translation id="42981349822642051">Mở rộng</translation>
<translation id="4302965934281694568">Chou3 (Phong bì)</translation>
<translation id="4305817255990598646">Chuyển</translation>
<translation id="4312613361423056926">B2</translation>
<translation id="4312866146174492540">Chặn (mặc định)</translation>
<translation id="4318566738941496689">Tên thiết bị và địa chỉ mạng của bạn</translation>
<translation id="4325863107915753736">Không tìm được bài viết</translation>
<translation id="4326324639298822553">Kiểm tra ngày hết hạn của bạn và thử lại</translation>
<translation id="4331708818696583467">Không bảo mật</translation>
<translation id="4340982228985273705">Máy tính này không được coi là máy tính do doanh nghiệp quản lý, vì vậy, chính sách này chỉ có thể tự động cài đặt các tiện ích được lưu trữ trên Cửa hàng Chrome trực tuyến. URL cập nhật Cửa hàng Chrome trực tuyến là "<ph name="CWS_UPDATE_URL" />".</translation>
<translation id="4346197816712207223">Thẻ tín dụng được chấp nhận</translation>
<translation id="4346833872170306413">Roc-16K</translation>
<translation id="4356973930735388585">Những kẻ tấn công trên trang web này có thể tìm cách cài đặt các chương trình nguy hiểm vào máy tính của bạn. Các chương trình này sẽ đánh cắp hoặc xóa thông tin của bạn (ví dụ: ảnh, mật khẩu, thư và thẻ tín dụng).</translation>
<translation id="4358461427845829800">Quản lý phương thức thanh toán...</translation>
<translation id="4367563149485757821">Number-12 (Phong bì)</translation>
<translation id="4372516964750095882">Fanfold-Us</translation>
<translation id="4372948949327679948">Giá trị <ph name="VALUE_TYPE" /> mong đợi.</translation>
<translation id="4377125064752653719">Bạn đã cố truy cập vào <ph name="DOMAIN" /> nhưng chứng chỉ mà máy chủ xuất trình đã bị nhà phát hành thu hồi. Điều này có nghĩa là giấy ủy nhiệm bảo mật mà máy chủ xuất trình hoàn toàn không đáng tin cậy. Bạn có thể đang giao tiếp với kẻ tấn công.</translation>
<translation id="4378154925671717803">Điện thoại</translation>
<translation id="4406896451731180161">kết quả tìm kiếm</translation>
<translation id="4408413947728134509">Cookie <ph name="NUM_COOKIES" /></translation>
<translation id="4415426530740016218">Địa chỉ nhận hàng</translation>
<translation id="4424024547088906515">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này không được Chrome tin cậy. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="443121186588148776">Cổng nối tiếp</translation>
<translation id="4432688616882109544"><ph name="HOST_NAME" /> không chấp nhận chứng chỉ đăng nhập của bạn hoặc có thể bạn chưa cung cấp chứng chỉ đăng nhập.</translation>
<translation id="4434045419905280838">Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng</translation>
<translation id="4435702339979719576">Bưu thiếp)</translation>
<translation id="443673843213245140">Đã tắt sử dụng proxy nhưng cấu hình proxy rõ ràng được chỉ định.</translation>
<translation id="445100540951337728">Thẻ ghi nợ được chấp nhận</translation>
<translation id="4466881336512663640">Các thay đổi đối với biểu mẫu sẽ bị mất. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không?</translation>
<translation id="4477350412780666475">Bản nhạc tiếp theo</translation>
<translation id="4482953324121162758">Trang web này sẽ không được dịch.</translation>
<translation id="4490717597759821841">A7</translation>
<translation id="4493480324863638523">URL không hợp lệ. Phải là URL chứa tên giao thức chuẩn, chẳng hạn như: http://example.com hoặc https://example.com.</translation>
<translation id="4503882053543859973">Architecture-D</translation>
<translation id="4506176782989081258">Lỗi xác thực: <ph name="VALIDATION_ERROR" />.</translation>
<translation id="4506599922270137252">Liên hệ với quản trị viên hệ thống</translation>
<translation id="450710068430902550">Chia sẻ với quản trị viên</translation>
<translation id="4510487217173779431">Chou4 (Phong bì)</translation>
<translation id="4515275063822566619">Thẻ và địa chỉ từ Chrome và Tài khoản Google của bạn (<ph name="ACCOUNT_EMAIL" />). Bạn có thể quản lý thẻ và địa chỉ trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4517607026994743406">Comm-10 (Phong bì)</translation>
<translation id="4522570452068850558">Chi tiết</translation>
<translation id="4524805452350978254">Quản lý thẻ</translation>
<translation id="455113658016510503">A9</translation>
<translation id="4552089082226364758">Flash</translation>
<translation id="4558551763791394412">Thử tắt tiện ích.</translation>
<translation id="4559332380232738994">10x11</translation>
<translation id="457875822857220463">Giao hàng</translation>
<translation id="4579056131138995126">Personal (Phong bì)</translation>
<translation id="4582204425268416675">Xóa thẻ</translation>
<translation id="4587425331216688090">Xóa địa chỉ khỏi Chrome?</translation>
<translation id="4592951414987517459">Kết nối của bạn tới <ph name="DOMAIN" /> được mã hóa bằng bộ số 0 hiện đại.</translation>
<translation id="4594047029158047642">Đường dẫn liên kết bạn mở chuyển đến một trang web không phổ biến. Có thể trang web này đang cố gây nhầm lẫn cho bạn.</translation>
<translation id="4594403342090139922">&amp;Hoàn tác xóa</translation>
<translation id="4597348597567598915">Kích thước 8</translation>
<translation id="4600854749408232102">C6/C5 (Phong bì)</translation>
<translation id="4646534391647090355">Chuyển đến đó ngay</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="467662567472608290">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này có lỗi. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="467809019005607715">Google Trang trình bày</translation>
<translation id="4690462567478992370">Dừng sử dụng chứng chỉ không hợp lệ</translation>
<translation id="4691835149146451662">Architecture-A (Phong bì)</translation>
<translation id="4701488924964507374"><ph name="SENTENCE1" /> <ph name="SENTENCE2" /></translation>
<translation id="4708268264240856090">Kết nối của bạn bị gián đoạn</translation>
<translation id="4722547256916164131"><ph name="BEGIN_LINK" />Chạy Chẩn đoán mạng của Windows<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4726672564094551039">Tải lại chính sách</translation>
<translation id="4728558894243024398">Nền tảng</translation>
<translation id="4731967714531604179">Prc2 (Phong bì)</translation>
<translation id="4736825316280949806">Khởi động lại Chromium</translation>
<translation id="473775607612524610">Cập nhật</translation>
<translation id="4738601419177586157">Đề xuất tìm kiếm <ph name="TEXT" /></translation>
<translation id="4742407542027196863">Quản lý mật khẩu…</translation>
<translation id="4744603770635761495">Đường dẫn thực thi</translation>
<translation id="47454865135383664">Thêm thẻ vào Tài khoản Google?</translation>
<translation id="4750917950439032686">Thông tin của bạn (ví dụ: mật khẩu hoặc số thẻ tín dụng) sẽ được bảo mật khi được gửi tới trang web này.</translation>
<translation id="4756388243121344051">&amp;Lịch sử</translation>
<translation id="4758311279753947758">Thêm thông tin liên hệ</translation>
<translation id="4764776831041365478">Trang web tại <ph name="URL" /> có thể tạm thời không hoạt động hay được chuyển vĩnh viễn sang địa chỉ web mới.</translation>
<translation id="4771973620359291008">Xảy ra lỗi chưa biết.</translation>
<translation id="4780900888022378816">Thiết bị của bạn do <ph name="ENROLLMENT_DOMAIN" /> quản lý, còn tài khoản của bạn do <ph name="ACCOUNT_DOMAIN" /> quản lý.</translation>
<translation id="4785689107224900852">Chuyển sang tab này</translation>
<translation id="4791134497475588553">Các ứng dụng Linux đã cài đặt và thời điểm sử dụng gần đây nhất</translation>
<translation id="4798078619018708837">Hãy nhập ngày hết hạn và số CVC của <ph name="CREDIT_CARD" /> để cập nhật thông tin chi tiết thẻ của bạn. Sau khi bạn xác nhận, thông tin chi tiết thẻ trong Tài khoản Google của bạn sẽ được chia sẻ với trang web này.</translation>
<translation id="4800132727771399293">Kiểm tra ngày hết hạn và CVC của bạn rồi thử lại</translation>
<translation id="480334179571489655">Lỗi chính sách nguồn gốc</translation>
<translation id="4803924862070940586"><ph name="CURRENCY_CODE" /> <ph name="FORMATTED_TOTAL_AMOUNT" /></translation>
<translation id="4807049035289105102">Bạn không thể truy cập <ph name="SITE" /> ngay bây giờ do trang web gửi thông tin đăng nhập đã mã hóa mà Google Chrome không thể xử lý. Lỗi mạng và các cuộc tấn công mạng thường chỉ là tạm thời, do đó trang này có thể sẽ hoạt động lại sau.</translation>
<translation id="4813512666221746211">Lỗi mạng</translation>
<translation id="4816492930507672669">Vừa với trang</translation>
<translation id="4850886885716139402">Xem</translation>
<translation id="4854362297993841467">Phương thức phân phối này không có sẵn. Hãy thử một phương thức khác.</translation>
<translation id="4864052566555297930">Mẹo an toàn:</translation>
<translation id="4876188919622883022">Chế độ xem đơn giản</translation>
<translation id="4876305945144899064">Không có tên người dùng</translation>
<translation id="4877083676943085827">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{<ph name="EXAMPLE_DOMAIN_1" />}=2{<ph name="EXAMPLE_DOMAIN_1" />, <ph name="EXAMPLE_DOMAIN_2" />}other{<ph name="EXAMPLE_DOMAIN_1" />, <ph name="EXAMPLE_DOMAIN_2" />, <ph name="AND_MORE" />}}</translation>
<translation id="4877422487531841831">Cụm từ tìm kiếm <ph name="TEXT" /></translation>
<translation id="4879491255372875719">Tự động (mặc định)</translation>
<translation id="4880827082731008257">Lịch sử tìm kiếm</translation>
<translation id="4881695831933465202">Mở</translation>
<translation id="4895877746940133817"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" />, <ph name="TYPE_3" /></translation>
<translation id="4914479371620770914">{URL_count,plural, =1{và thêm 1 trang web}other{và thêm # trang web}}</translation>
<translation id="4923417429809017348">Trang này đã được dịch từ một ngôn ngữ không xác định sang <ph name="LANGUAGE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="4923459931733593730">Thanh toán</translation>
<translation id="4926049483395192435">Phải được chỉ định.</translation>
<translation id="4926159001844873046"><ph name="SITE" /> cho biết</translation>
<translation id="4926340098269537727"><ph name="ACTIVE_MATCH" />/<ph name="TOTAL_MATCHCOUNT" /></translation>
<translation id="4943872375798546930">Không tìm thấy kết quả nào</translation>
<translation id="4950898438188848926">Nút chuyển đổi tab, nhấn phím Enter để chuyển sang tab đang mở, <ph name="TAB_SWITCH_FOCUSED_FRIENDLY_MATCH_TEXT" /></translation>
<translation id="495170559598752135">Tác vụ</translation>
<translation id="4955242332710481440">A5-Extra</translation>
<translation id="4958444002117714549">Mở rộng danh sách</translation>
<translation id="4974590756084640048">Bật lại cảnh báo</translation>
<translation id="4984339528288761049">Prc5 (Phong bì)</translation>
<translation id="4989163558385430922">Xem tất cả</translation>
<translation id="4989809363548539747">Plugin này không được hỗ trợ</translation>
<translation id="4995216769782533993">Xác nhận mã bảo mật để chia sẻ thông tin thẻ của bạn với trang web này</translation>
<translation id="5002932099480077015">Nếu được bật, Chrome sẽ lưu trữ bản sao thẻ của bạn trên thiết bị này để điền vào biểu mẫu nhanh hơn.</translation>
<translation id="5015510746216210676">Tên máy:</translation>
<translation id="5017554619425969104">Văn bản bạn đã sao chép</translation>
<translation id="5018422839182700155">Không thể mở trang này</translation>
<translation id="5019198164206649151">Không thể lưu trữ do chương trình phụ trợ ở trạng thái xấu</translation>
<translation id="5023310440958281426">Kiểm tra chính sách của quản trị viên của bạn</translation>
<translation id="5029568752722684782">Xóa bản sao</translation>
<translation id="503069730517007720">Cần có chứng chỉ gốc cho "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" nhưng chứng chỉ này chưa được cài đặt. Hãy yêu cầu quản trị viên CNTT của bạn xem hướng dẫn cấu hình cho "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" để khắc phục sự cố này. <ph name="FURTHER_EXPLANATION" /></translation>
<translation id="5031870354684148875">Giới thiệu về Google Dịch</translation>
<translation id="5034369478845443529">Ngữ cảnh cục bộ <ph name="CRASH_LOCAL_ID" /></translation>
<translation id="5039804452771397117">Cho phép</translation>
<translation id="5040262127954254034">Quyền riêng tư</translation>
<translation id="5043480802608081735">Liên kết bạn đã sao chép</translation>
<translation id="5045550434625856497">Mật khẩu sai</translation>
<translation id="5056549851600133418">Tin bài dành cho bạn</translation>
<translation id="5068524481479508725">A10</translation>
<translation id="5070335125961472645"><ph name="BEGIN_LINK" />Kiểm tra địa chỉ proxy<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="5087286274860437796">Chứng chỉ của máy chủ không hợp lệ tại thời điểm này.</translation>
<translation id="5087580092889165836">Thêm thẻ</translation>
<translation id="5089810972385038852">Tỉnh</translation>
<translation id="5094747076828555589">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này không được Chromium tin cậy. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="5095208057601539847">Tỉnh</translation>
<translation id="5097099694988056070">Số liệu thống kê về thiết bị, chẳng hạn như mức sử dụng CPU/RAM</translation>
<translation id="5097501891273180634">A2</translation>
<translation id="5112422516732747637">A5</translation>
<translation id="5115216390227830982">European-Edp</translation>
<translation id="5115563688576182185">(64 bit)</translation>
<translation id="5125394840236832993">B-Plus</translation>
<translation id="5126510351761255129">Xác minh thẻ của bạn</translation>
<translation id="5135404736266831032">Quản lý địa chỉ...</translation>
<translation id="5138227688689900538">Ẩn bớt</translation>
<translation id="5141240743006678641">Mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa với thông tin đăng nhập Google của bạn</translation>
<translation id="5145883236150621069">Mã lỗi có trong phản hồi chính sách</translation>
<translation id="515292512908731282">C4 (Phong bì)</translation>
<translation id="5159010409087891077">Mở trang trong cửa sổ Ẩn danh mới (⇧⌘N)</translation>
<translation id="516920405563544094">Hãy nhập số CVC của <ph name="CREDIT_CARD" />. Sau khi bạn xác nhận, thông tin chi tiết thẻ trong Tài khoản Google của bạn sẽ được chia sẻ với trang web này.</translation>
<translation id="5169827969064885044">Bạn có thể mất quyền truy cập vào tài khoản của tổ chức mình hoặc bị đánh cắp danh tính. Chrome khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu ngay bây giờ.</translation>
<translation id="5171045022955879922">Tìm kiếm hoặc nhập URL</translation>
<translation id="5171689220826475070">Fanfold-European</translation>
<translation id="5172068981283436906">Bạn thường truy cập vào &lt;a href="#" id="dont-proceed-link2"&gt;<ph name="DOMAIN" />&lt;/a&gt;. URL mà bạn vừa cố truy cập có vẻ giống nhưng không khớp chính xác với trang web trong phần lịch sử. Đôi khi, kẻ tấn công sử dụng kỹ thuật này để lừa hoặc có mưu đồ lừa đảo bạn.</translation>
<translation id="5172758083709347301">Máy</translation>
<translation id="5179510805599951267">Không ở <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" />? Báo cáo lỗi này</translation>
<translation id="5190835502935405962">Thanh Dấu trang</translation>
<translation id="519422657042045905">Không có chú thích</translation>
<translation id="5201306358585911203">Một trang được nhúng trên trang này cho biết</translation>
<translation id="5205222826937269299">Cần có tên</translation>
<translation id="5215116848420601511">Địa chỉ và phương thức thanh toán lưu trong Google Pay</translation>
<translation id="5215363486134917902">Folio-Sp</translation>
<translation id="5222812217790122047">Cần có email</translation>
<translation id="5230733896359313003">Địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="5230815978613972521">B8</translation>
<translation id="5233045608889518621">12x19</translation>
<translation id="5250209940322997802">"Kết nối với mạng"</translation>
<translation id="5251803541071282808">Đám mây</translation>
<translation id="5252000469029418751">C7 (Phong bì)</translation>
<translation id="5254958791078852567">E1</translation>
<translation id="5273658854610202413">Cảnh báo: Chính sách này không được hợp nhất như chỉ định trong chính sách PolicyDictionaryMultipleSourceMergeList vì chính sách này không thuộc các chính sách từ điển có thể hợp nhất.</translation>
<translation id="5283044957620376778">B1</translation>
<translation id="528468243742722775">Kết thúc</translation>
<translation id="5284909709419567258">Địa chỉ mạng</translation>
<translation id="5285570108065881030">Hiển thị tất cả mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="5287240709317226393">Hiển thị cookie</translation>
<translation id="5288108484102287882">Xuất hiện cảnh báo khi xác thực các giá trị của chính sách</translation>
<translation id="5299298092464848405">Lỗi phân tích cú pháp chính sách</translation>
<translation id="5300589172476337783">Hiển thị</translation>
<translation id="5308380583665731573">Kết nối</translation>
<translation id="5308689395849655368">Báo cáo sự cố bị tắt.</translation>
<translation id="5317780077021120954">Lưu</translation>
<translation id="5323105697514565458"><ph name="FRIENDLY_MATCH_TEXT" />, <ph name="MATCH_POSITION" /> / <ph name="NUM_MATCHES" /></translation>
<translation id="5324080437450482387">Chọn thông tin liên hệ</translation>
<translation id="5327248766486351172">Tên</translation>
<translation id="5329858041417644019">Trình duyệt của bạn không được quản lý</translation>
<translation id="5332219387342487447">Phương thức giao hàng</translation>
<translation id="5334013548165032829">Nhật ký hệ thống chi tiết</translation>
<translation id="5344579389779391559">Trang này có thể tìm cách tính phí bạn</translation>
<translation id="5355557959165512791">Bạn không thể truy cập vào <ph name="SITE" /> ngay bây giờ vì chứng chỉ của trang này đã bị thu hồi. Lỗi mạng và các cuộc tấn công mạng thường chỉ là tạm thời nên trang này có thể sẽ hoạt động lại sau.</translation>
<translation id="536296301121032821">Không thể lưu trữ cài đặt chính sách</translation>
<translation id="5371425731340848620">Cập nhật thẻ</translation>
<translation id="5377026284221673050">"Đồng hồ của bạn chạy chậm" hoặc "Đồng hồ của bạn chạy nhanh" hay "&lt;span class="error-code"&gt;NET::ERR_CERT_DATE_INVALID&lt;/span&gt;"</translation>
<translation id="5384855140246857529">Để sử dụng thẻ trên tất cả thiết bị, hãy đăng nhập và bật tính năng đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="5386426401304769735">Chuỗi chứng chỉ cho trang web này có chứa một chứng chỉ đã ký bằng SHA-1.</translation>
<translation id="538659543871111977">A4-Tab</translation>
<translation id="540969355065856584">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này không hợp lệ tại thời điểm này. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="5421136146218899937">Xóa dữ liệu duyệt web...</translation>
<translation id="5430298929874300616">Xóa dấu trang</translation>
<translation id="5431657950005405462">Không tìm thấy tệp của bạn</translation>
<translation id="5439770059721715174">Lỗi xác thực lược đồ tại "<ph name="ERROR_PATH" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="5452270690849572955">Không thể tìm thấy trang <ph name="HOST_NAME" /> này</translation>
<translation id="5455374756549232013">Dấu thời gian chính sách không hợp lệ</translation>
<translation id="5457113250005438886">Không hợp lệ</translation>
<translation id="5458150163479425638">{CONTACT,plural, =0{<ph name="CONTACT_PREVIEW" />}=1{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> liên hệ khác}other{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> liên hệ khác}}</translation>
<translation id="5470861586879999274">&amp;Làm lại chỉnh sửa</translation>
<translation id="5478437291406423475">B6/C4 (Phong bì)</translation>
<translation id="5481076368049295676">Nội dung này có thể tìm cách cài đặt phần mềm nguy hiểm trên thiết bị của bạn để lấy cắp hoặc xóa thông tin. <ph name="BEGIN_LINK" />Vẫn hiển thị<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="54817484435770891">Thêm địa chỉ hợp lệ</translation>
<translation id="5490432419156082418">Địa chỉ và các tùy chọn khác</translation>
<translation id="5492298309214877701">Trang web trên mạng nội bộ của công ty, tổ chức hoặc trường học này có URL tương tự như trang web bên ngoài.
<ph name="LINE_BREAK" />
Hãy thử liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.</translation>
<translation id="549333378215107354">Kích thước 3</translation>
<translation id="5509762909502811065">B0</translation>
<translation id="5509780412636533143">Dấu trang được quản lý</translation>
<translation id="5510766032865166053">Tệp này có thể đã bị di chuyển hoặc xóa.</translation>
<translation id="5523118979700054094">Tên chính sách</translation>
<translation id="552553974213252141">Văn bản đã được trích xuất chính xác chưa?</translation>
<translation id="553484882784876924">Prc6 (Phong bì)</translation>
<translation id="5540224163453853">Không thể tìm thấy bài viết đã yêu cầu.</translation>
<translation id="5541546772353173584">Thêm email</translation>
<translation id="5545756402275714221">Tin bài dành cho bạn</translation>
<translation id="5556459405103347317">Tải lại</translation>
<translation id="5560088892362098740">Ngày hết hạn</translation>
<translation id="5565735124758917034">Đang hoạt động</translation>
<translation id="5570825185877910964">Bảo vệ tài khoản</translation>
<translation id="5571083550517324815">Không thể nhận hàng từ địa chỉ này. Chọn một địa chỉ khác.</translation>
<translation id="5571347317547569613">({NUM_COOKIES,plural, =1{Đang sử dụng 1 cookie}other{Đang sử dụng # cookie}})</translation>
<translation id="5580958916614886209">Kiểm tra tháng hết hạn của bạn và thử lại</translation>
<translation id="5586446728396275693">Không có địa chỉ nào được lưu</translation>
<translation id="5595485650161345191">Chỉnh sửa địa chỉ</translation>
<translation id="5598944008576757369">Chọn phương thức thanh toán</translation>
<translation id="560412284261940334">Không hỗ trợ quản lý</translation>
<translation id="5605670050355397069">Ledger</translation>
<translation id="5607240918979444548">Architecture-C</translation>
<translation id="5608165884683734521">Đây có thể là trang web giả mạo hoặc lừa đảo. Bạn nên thoát khỏi trang web này ngay.</translation>
<translation id="5610142619324316209">Kiểm tra kết nối</translation>
<translation id="5610807607761827392">Bạn có thể quản lý thẻ và địa chỉ trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="5617949217645503996"><ph name="HOST_NAME" /> đã chuyển hướng bạn quá nhiều lần.</translation>
<translation id="5629630648637658800">Không thể tải cài đặt chính sách</translation>
<translation id="5631439013527180824">Mã thông báo quản lý thiết bị không hợp lệ</translation>
<translation id="5632627355679805402">Dữ liệu của bạn đã được mã hóa bằng <ph name="BEGIN_LINK" />mật khẩu Google<ph name="END_LINK" /> kể từ <ph name="TIME" />. Hãy nhập mật khẩu đó để bắt đầu đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="5633066919399395251">Những kẻ tấn công hiện ở trên <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> có thể cố gắng cài đặt các chương trình nguy hiểm vào máy tính của bạn. Các chương trình này sẽ đánh cắp hoặc xóa thông tin của bạn (ví dụ: ảnh, mật khẩu, thư và thẻ tín dụng). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="563324245173044180">Đã chặn nội dung lừa đảo.</translation>
<translation id="5659593005791499971">Email</translation>
<translation id="5663614846592581799">9x11 (Phong bì)</translation>
<translation id="5663955426505430495">Quản trị viên của thiết bị này đã cài đặt các tiện ích để bổ sung thêm chức năng. Các tiện ích có quyền truy cập vào một số dữ liệu của bạn.</translation>
<translation id="5675650730144413517">Trang này hiện không hoạt động</translation>
<translation id="5684874026226664614">Rất tiếc. Không thể dịch trang này.</translation>
<translation id="5685654322157854305">Thêm địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="5689199277474810259">Xuất sang định dạng JSON</translation>
<translation id="5689516760719285838">Vị trí</translation>
<translation id="570530837424789914">Quản lý...</translation>
<translation id="57094364128775171">Đề xuất mật khẩu mạnh…</translation>
<translation id="5710435578057952990">Nhận dạng trang web này chưa được xác minh.</translation>
<translation id="5719499550583120431">Thẻ trả trước được chấp nhận.</translation>
<translation id="5720705177508910913">Người dùng hiện tại</translation>
<translation id="5728056243719941842">C5 (Phong bì)</translation>
<translation id="5730040223043577876">Chrome khuyên bạn nên đặt lại mật khẩu của mình nếu đã sử dụng lại mật khẩu này trên các trang web khác.</translation>
<translation id="5737183892635480227">{NUM_CARDS,plural, =1{Lưu thẻ vào Tài khoản Google}other{Lưu các thẻ vào Tài khoản Google}}</translation>
<translation id="5763042198335101085">Nhập địa chỉ email hợp lệ</translation>
<translation id="5765072501007116331">Để xem các yêu cầu và phương thức phân phối, hãy chọn một địa chỉ</translation>
<translation id="5778550464785688721">Điều khiển toàn bộ thiết bị MIDI</translation>
<translation id="578305955206182703">Hổ phách</translation>
<translation id="57838592816432529">Tắt tiếng</translation>
<translation id="5784606427469807560">Đã xảy ra sự cố khi xác nhận thẻ của bạn. Hãy kiểm tra kết nối Internet của bạn và thử lại.</translation>
<translation id="5785756445106461925">Ngoài ra, trang này bao gồm các tài nguyên khác không an toàn. Những tài nguyên này có thể bị người khác xem khi đang gửi và có thể bị kẻ tấn công sửa đổi nhằm thay đổi giao diện của trang.</translation>
<translation id="5786044859038896871">Bạn có muốn điền thông tin thẻ của mình không?</translation>
<translation id="5798290721819630480">Hủy thay đổi?</translation>
<translation id="5798683403665926540">Thay đổi trang chủ trong mục cài đặt của Chrome</translation>
<translation id="5803412860119678065">Bạn có muốn điền <ph name="CARD_DETAIL" /> của mình không?</translation>
<translation id="5804241973901381774">Quyền</translation>
<translation id="5810442152076338065">Kết nối của bạn tới <ph name="DOMAIN" /> được mã hóa bằng bộ số 0 đã lỗi thời.</translation>
<translation id="5813119285467412249">&amp;Làm lại thêm</translation>
<translation id="583281660410589416">Không xác định</translation>
<translation id="5838278095973806738">Bạn không nên nhập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên trang web này (ví dụ: mật khẩu hoặc thẻ tín dụng), vì những kẻ tấn công có thể đánh cắp thông tin đó.</translation>
<translation id="5860033963881614850">Tắt</translation>
<translation id="5863847714970149516">Trang phía trước có thể tìm cách tính phí bạn</translation>
<translation id="5866257070973731571">Thêm số điện thoại</translation>
<translation id="5866898949289125849">Bạn đang xem trang công cụ dành cho nhà phát triển</translation>
<translation id="5869405914158311789">Không thể truy cập trang web này</translation>
<translation id="5869522115854928033">Mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="5887400589839399685">Đã lưu thẻ</translation>
<translation id="5893752035575986141">Thẻ tín dụng được chấp nhận.</translation>
<translation id="5901630391730855834">Vàng</translation>
<translation id="5908541034548427511"><ph name="TYPE_1" /> (được đồng bộ hóa)</translation>
<translation id="5916664084637901428">Bật</translation>
<translation id="5919090499915321845">B10</translation>
<translation id="5921639886840618607">Bạn có muốn lưu thẻ vào Tài khoản Google không?</translation>
<translation id="5922853866070715753">Sắp hoàn tất</translation>
<translation id="5932224571077948991">Trang web hiển thị quảng cáo xâm nhập hoặc quảng cáo gây hiểu nhầm</translation>
<translation id="5939847200023027600">Dịch vụ bộ sắp xếp PDF</translation>
<translation id="5946937721014915347">Đang mở <ph name="SITE_NAME" /></translation>
<translation id="5947933617628957894">Có, thêm</translation>
<translation id="5951495562196540101">Không thể đăng ký bằng tài khoản người dùng thông thường (có sẵn giấy phép theo gói).</translation>
<translation id="5967592137238574583">Chỉnh sửa thông tin liên hệ</translation>
<translation id="5967867314010545767">Xóa khỏi lịch sử</translation>
<translation id="5975083100439434680">Thu nhỏ</translation>
<translation id="5980920751713728343">Index-3x5</translation>
<translation id="598637245381783098">Không thể mở ứng dụng thanh toán</translation>
<translation id="5989320800837274978">Cả máy chủ proxy cố định và URL tập lệnh .pac đều chưa được chỉ định.</translation>
<translation id="5990559369517809815">Tiện ích đã chặn yêu cầu tới máy chủ.</translation>
<translation id="6008256403891681546">JCB</translation>
<translation id="6015796118275082299">Năm</translation>
<translation id="6016158022840135739">{COUNT,plural, =1{Trang 1}other{Trang #}}</translation>
<translation id="6017514345406065928">Xanh lục</translation>
<translation id="6017850046339264347">Những kẻ tấn công trên <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> có thể cài đặt ứng dụng lừa đảo giả vờ là nội dung khác hoặc thu thập dữ liệu có thể dùng để theo dõi bạn. <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="6025416945513303461"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" />, <ph name="TYPE_3" /> (được đồng bộ hóa)</translation>
<translation id="6027201098523975773">Nhập tên</translation>
<translation id="6034000775414344507">Xám nhạt</translation>
<translation id="6034283069659657473">10x14 (Phong bì)</translation>
<translation id="6039846035001940113">Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chủ sở hữu trang web.</translation>
<translation id="6040143037577758943">Đóng</translation>
<translation id="6044573915096792553">Kích thước 12</translation>
<translation id="6047233362582046994">Nếu bạn hiểu các rủi ro về bảo mật, bạn có thể <ph name="BEGIN_LINK" />truy cập trang này<ph name="END_LINK" /> trước khi các ứng dụng có hại bị xóa.</translation>
<translation id="6047927260846328439">Nội dung này có thể tìm cách đánh lừa bạn cài đặt phần mềm hoặc tiết lộ thông tin cá nhân. <ph name="BEGIN_LINK" />Vẫn hiển thị<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6051221802930200923">Bạn không thể truy cập vào <ph name="SITE" /> ngay bây giờ do trang web sử dụng tính năng ghim chứng chỉ. Lỗi mạng và các cuộc tấn công mạng thường chỉ là tạm thời nên trang này có thể sẽ hoạt động lại sau.</translation>
<translation id="6052284303005792909"></translation>
<translation id="6058977677006700226">Bạn muốn sử dụng thẻ trên tất cả thiết bị?</translation>
<translation id="6059925163896151826">Thiết bị USB</translation>
<translation id="6080696365213338172">Bạn đã truy cập nội dung bằng chứng chỉ do quản trị viên cấp. Dữ liệu mà bạn cung cấp cho <ph name="DOMAIN" /> có thể bị quản trị viên của bạn chặn.</translation>
<translation id="6094273045989040137">Chú thích</translation>
<translation id="610911394827799129">Tài khoản Google của bạn có thể có các dạng lịch sử duyệt web khác tại <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6132597952260690497">Thông tin về các tiện ích và plugin đã cài đặt</translation>
<translation id="6146055958333702838">Kiểm tra mọi dây cáp rồi khởi động lại bộ định tuyến, modem hoặc các thiết bị
mạng khác mà bạn có thể đang sử dụng.</translation>
<translation id="614940544461990577">Hãy thử:</translation>
<translation id="6151417162996330722">Chứng chỉ máy chủ có thời gian hiệu lực quá dài.</translation>
<translation id="6157877588268064908">Để xem các yêu cầu và phương thức giao hàng, hãy chọn một địa chỉ</translation>
<translation id="6165508094623778733">Tìm hiểu thêm</translation>
<translation id="6169916984152623906">Giờ đây, bạn có thể duyệt web riêng tư và người khác sử dụng thiết bị này sẽ không thấy hoạt động của bạn. Tuy nhiên, tài nguyên đã tải xuống và dấu trang sẽ được lưu.</translation>
<translation id="6177128806592000436">Kết nối của bạn tới trang web này không an toàn</translation>
<translation id="6203231073485539293">Kiểm tra kết nối Internet của bạn</translation>
<translation id="6218753634732582820">Bạn muốn xóa địa chỉ khỏi Chromium?</translation>
<translation id="6221345481584921695">Duyệt web an toàn của Google gần đây <ph name="BEGIN_LINK" />đã phát hiện phần mềm độc hại<ph name="END_LINK" /> trên <ph name="SITE" />. Các trang web thường được coi là an toàn đôi khi vẫn bị nhiễm phần mềm độc hại. Nội dung độc hại xuất phát từ <ph name="SUBRESOURCE_HOST" />, một nguồn phát tán phần mềm độc hại đã xác định.</translation>
<translation id="6240447795304464094">Biểu trưng của Google Pay</translation>
<translation id="6251924700383757765">Chính sách bảo mật</translation>
<translation id="6254436959401408446">Không đủ bộ nhớ để mở trang này</translation>
<translation id="625755898061068298">Bạn đã chọn tắt cảnh báo bảo mật cho trang web này.</translation>
<translation id="6259156558325130047">&amp;Làm lại sắp xếp lại</translation>
<translation id="6263376278284652872">Dấu trang trên <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="6264485186158353794">Quay lại an toàn</translation>
<translation id="6266934640124581640">Xanh mòng két nhạt</translation>
<translation id="6276112860590028508">Các trang từ danh sách đọc của bạn sẽ xuất hiện tại đây</translation>
<translation id="627746635834430766">Để thanh toán nhanh hơn vào lần tiếp theo, hãy lưu địa chỉ thanh toán và thẻ vào Tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="6280223929691119688">Không thể phân phối đến địa chỉ này. Chọn một địa chỉ khác.</translation>
<translation id="6282194474023008486">Mã bưu chính</translation>
<translation id="6290238015253830360">Bài viết đề xuất cho bạn sẽ xuất hiện ở đây</translation>
<translation id="6302269476990306341">Trợ lý Google trong Chrome đang dừng</translation>
<translation id="6305205051461490394">Không thể truy cập <ph name="URL" />.</translation>
<translation id="6321917430147971392">Kiểm tra cài đặt DNS của bạn</translation>
<translation id="6328639280570009161">Thử tắt dự đoán mạng</translation>
<translation id="6328784461820205019">"Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư" hoặc "&lt;span class="error-code"&gt;NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID&lt;/span&gt;" hoặc "&lt;span class="error-code"&gt;ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID&lt;/span&gt;" hoặc "&lt;span class="error-code"&gt;NET::ERR_CERT_WEAK_SIGNATURE_ALGORITHM&lt;/span&gt;" hoặc "&lt;span class="error-code"&gt;ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY&lt;/span&gt;" hoặc "Lỗi chứng chỉ SSL"</translation>
<translation id="6328786501058569169">Đây là trang web lừa đảo</translation>
<translation id="6337133576188860026">Bộ nhớ đệm còn chưa đầy <ph name="SIZE" />. Một số trang web có thể tải chậm hơn vào lần tới bạn truy cập.</translation>
<translation id="6337534724793800597">Lọc chính sách theo tên</translation>
<translation id="6353505687280762741">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{1 mật khẩu (cho <ph name="DOMAIN_LIST" />, đã đồng bộ hóa)}=2{2 mật khẩu (cho <ph name="DOMAIN_LIST" />, đã đồng bộ hóa)}other{# mật khẩu (cho <ph name="DOMAIN_LIST" />, đã đồng bộ hóa)}}</translation>
<translation id="6358450015545214790">Những phần này có ý nghĩa gì?</translation>
<translation id="6361757823711327522">B7</translation>
<translation id="6380497234672085559">A0</translation>
<translation id="6383221683286411806">Nếu tiếp tục, bạn có thể bị tính phí.</translation>
<translation id="6386120369904791316">{COUNT,plural, =1{1 đề xuất khác}other{# đề xuất khác}}</translation>
<translation id="6387754724289022810">Để thanh toán nhanh hơn vào lần tiếp theo, hãy lưu địa chỉ thanh toán và thẻ vào Tài khoản Google của bạn và thiết bị này.</translation>
<translation id="6390662030813198813">Engineering-E</translation>
<translation id="6401136357288658127">Chính sách này không còn dùng nữa. Thay vào đó, bạn nên sử dụng chính sách <ph name="NEW_POLICY" />.</translation>
<translation id="6404511346730675251">Chỉnh sửa dấu trang</translation>
<translation id="6406765186087300643">C0 (Phong bì)</translation>
<translation id="6410264514553301377">Nhập ngày hết hạn và CVC cho <ph name="CREDIT_CARD" /></translation>
<translation id="6415778972515849510">Chromium có thể giúp bạn bảo vệ Tài khoản Google của mình và đổi mật khẩu.</translation>
<translation id="6417515091412812850">Không thể kiểm tra liệu chứng chỉ đã bị thu hồi hay chưa.</translation>
<translation id="6431585503458005759">Không lưu</translation>
<translation id="6433490469411711332">Chỉnh sửa thông tin liên hệ</translation>
<translation id="6433595998831338502"><ph name="HOST_NAME" /> đã từ chối kết nối.</translation>
<translation id="6434309073475700221">Hủy</translation>
<translation id="6440503408713884761">Bị bỏ qua</translation>
<translation id="6446163441502663861">Kahu (Phong bì)</translation>
<translation id="6446608382365791566">Thêm thông tin khác</translation>
<translation id="6447842834002726250">Cookie</translation>
<translation id="6451458296329894277">Xác nhận việc Gửi lại Biểu mẫu</translation>
<translation id="6465306955648956876">Quản lý mật khẩu...</translation>
<translation id="647261751007945333">Chính sách thiết bị</translation>
<translation id="6476284679642588870">Quản lý phương thức thanh toán</translation>
<translation id="6489534406876378309">Bắt đầu tải lên sự cố</translation>
<translation id="6499038740797743453">Đặt lại mật khẩu?</translation>
<translation id="6507833130742554667">Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được chấp nhận.</translation>
<translation id="650855688985305916">Có, lưu</translation>
<translation id="6508722015517270189">Khởi động lại Chrome</translation>
<translation id="6517596291481585650">Cảnh báo: Chính sách này không phải là danh sách nên không được hợp nhất dưới dạng danh sách như chỉ định trong chính sách.</translation>
<translation id="6518133107902771759">Xác minh</translation>
<translation id="6521745193039995384">Không hoạt động</translation>
<translation id="6529602333819889595">&amp;Làm lại xóa</translation>
<translation id="6534179046333460208">Đề xuất Web trong cuộc sống</translation>
<translation id="6545864417968258051">Quét tìm Bluetooth</translation>
<translation id="6554795675067793129">Tài khoản của bạn do <ph name="ENROLLMENT_DOMAIN" /> quản lý.</translation>
<translation id="6556866813142980365">Làm lại</translation>
<translation id="6569060085658103619">Bạn đang xem trang tiện ích</translation>
<translation id="6578796323535178455">C2 (Phong bì)</translation>
<translation id="6579990219486187401">Hồng nhạt</translation>
<translation id="6583674473685352014">B6 (Phong bì)</translation>
<translation id="6587923378399804057">Liên kết bạn đã sao chép</translation>
<translation id="6591833882275308647"><ph name="DEVICE_TYPE" /> của bạn không được quản lý</translation>
<translation id="6596325263575161958">Tùy chọn mã hóa</translation>
<translation id="6604181099783169992">Cảm biến chuyển động hoặc ánh sáng</translation>
<translation id="6609880536175561541">Prc7 (Phong bì)</translation>
<translation id="6624427990725312378">Thông tin liên hệ</translation>
<translation id="6626291197371920147">Thêm số thẻ hợp lệ</translation>
<translation id="6628463337424475685">Tìm kiếm trên <ph name="ENGINE" /></translation>
<translation id="6630809736994426279">Những kẻ tấn công hiện ở trên <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> có thể cố gắng cài đặt các chương trình nguy hiểm vào máy Mac của bạn. Các chương trình này sẽ đánh cắp hoặc xóa thông tin của bạn (ví dụ: ảnh, mật khẩu, thư và thẻ tín dụng). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="6631202559048444592">Chính sách này hiện có nhiều nguồn nhưng các giá trị giống nhau.</translation>
<translation id="6643016212128521049">Xóa</translation>
<translation id="6644283850729428850">Chính sách này không được chấp thuận.</translation>
<translation id="6646269444027925224">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{Của 1 trang web (bạn sẽ không bị đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình)}other{Của # trang web (bạn sẽ không bị đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình)}}</translation>
<translation id="6657585470893396449">Mật khẩu</translation>
<translation id="6670613747977017428">Quay lại trang an toàn.</translation>
<translation id="6671697161687535275">Bạn muốn xóa đề xuất biểu mẫu khỏi Chromium?</translation>
<translation id="6685834062052613830">Đăng xuất và hoàn thành quá trình thiết lập</translation>
<translation id="6689271823431384964">Chrome đang đề xuất lưu thẻ của bạn vào Tài khoản Google vì bạn đã đăng nhập. Bạn có thể thay đổi hoạt động này trong phần cài đặt. Tên chủ thẻ được lấy từ tài khoản của bạn.</translation>
<translation id="6710213216561001401">Trước đó</translation>
<translation id="6710594484020273272">&lt;Nhập cụm từ tìm kiếm&gt;</translation>
<translation id="671076103358959139">Mã đăng ký:</translation>
<translation id="6711464428925977395">Đã xảy ra sự cố với máy chủ proxy hoặc địa chỉ không chính xác.</translation>
<translation id="6738516213925468394">Dữ liệu của bạn đã được mã hóa bằng <ph name="BEGIN_LINK" />cụm mật khẩu đồng bộ hóa<ph name="END_LINK" /> vào <ph name="TIME" />. Hãy nhập cụm mật khẩu đó để bắt đầu đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="674375294223700098">Lỗi chứng chỉ máy chủ không xác định.</translation>
<translation id="6744009308914054259">Trong khi chờ kết nối, bạn có thể chuyển đến phần Tệp đã tải xuống để đọc các tin bài khi không có mạng.</translation>
<translation id="6753269504797312559">Giá trị chính sách</translation>
<translation id="6757797048963528358">Thiết bị của bạn đã chuyển sang chế độ ngủ.</translation>
<translation id="6768213884286397650">Hagaki (Bưu thiếp)</translation>
<translation id="67862343314499040">Tím vi-ô-lét</translation>
<translation id="6786747875388722282">Tiện ích</translation>
<translation id="6790428901817661496">Phát</translation>
<translation id="679355240208270552">Đã bỏ qua vì chính sách đã tắt tìm kiếm mặc định.</translation>
<translation id="681021252041861472">Trường bắt buộc</translation>
<translation id="6810899417690483278">ID tùy chỉnh</translation>
<translation id="6825578344716086703">Bạn đã cố gắng truy cập vào <ph name="DOMAIN" /> nhưng máy chủ xuất trình một chứng chỉ được ký bằng một thuật toán chữ ký yếu (chẳng hạn như SHA-1). Điều này có nghĩa là thông tin đăng nhập bảo mật mà máy chủ xuất trình có thể đã bị giả mạo và máy chủ đó có thể không phải là máy chủ mà bạn mong đợi (bạn có thể đang kết nối với kẻ tấn công).</translation>
<translation id="6831043979455480757">Dịch</translation>
<translation id="6839929833149231406">Vùng</translation>
<translation id="6852204201400771460">Tải lại ứng dụng?</translation>
<translation id="6865412394715372076">Hiện không thể xác minh thẻ này</translation>
<translation id="6868206169573555318">Khởi động lại để cập nhật</translation>
<translation id="6874604403660855544">&amp;Làm lại thêm</translation>
<translation id="6884662655240309489">Kích thước 1</translation>
<translation id="6886577214605505410"><ph name="LOCATION_TITLE" /> <ph name="SHORT_URL" /></translation>
<translation id="6891596781022320156">Cấp chính sách không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="6895330447102777224">Thẻ của bạn đã được xác nhận</translation>
<translation id="6897140037006041989">Tác nhân Người dùng</translation>
<translation id="6915804003454593391">Người dùng:</translation>
<translation id="6934672428414710184">Tên này lấy từ Tài khoản Google của bạn</translation>
<translation id="6944692733090228304">Bạn đã nhập mật khẩu trên trang web không do <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="ORG_NAME" /><ph name="END_BOLD" /> quản lý. Để bảo vệ tài khoản, không sử dụng lại mật khẩu của bạn trên các ứng dụng và trang web khác.</translation>
<translation id="6945221475159498467">Chọn</translation>
<translation id="6948701128805548767">Để xem các yêu cầu và phương thức nhận hàng, hãy chọn một địa chỉ</translation>
<translation id="6949872517221025916">Đặt lại mật khẩu</translation>
<translation id="6950684638814147129">Lỗi khi phân tích cú pháp giá trị JSON: <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="6957887021205513506">Chứng chỉ của máy chủ dường như giả mạo.</translation>
<translation id="6964255747740675745">Không thể phân tích cú pháp cấu hình mạng (JSON không hợp lệ).</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="6965978654500191972">Thiết bị</translation>
<translation id="6970216967273061347">Quận</translation>
<translation id="6973656660372572881">Cả hai máy chủ proxy cố định và URL tập lệnh .pac đều được chỉ định.</translation>
<translation id="6973932557599545801">Rất tiếc, tôi không thể trợ giúp được nữa. Bạn vui lòng tự thực hiện việc này.</translation>
<translation id="6979158407327259162">Google Drive</translation>
<translation id="6979440798594660689">Tắt tiếng (mặc định)</translation>
<translation id="6989763994942163495">Hiển thị cài đặt nâng cao...</translation>
<translation id="6993898126790112050">6x9 (Phong bì)</translation>
<translation id="6996312675313362352">Luôn dịch <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7012363358306927923">China UnionPay</translation>
<translation id="7016992613359344582">Các khoản phí này có thể là khoản thu một lần hoặc định kỳ và có thể không rõ ràng.</translation>
<translation id="7029809446516969842">Mật khẩu</translation>
<translation id="7050187094878475250">Bạn đã cố gắng truy cập <ph name="DOMAIN" /> nhưng máy chủ đã hiển thị chứng chỉ có thời gian hiệu lực quá dài để có thể tin cậy.</translation>
<translation id="705310974202322020">{NUM_CARDS,plural, =1{Không thể lưu thẻ này ngay bây giờ}other{Không thể lưu các thẻ này ngay bây giờ}}</translation>
<translation id="7053983685419859001">Chặn</translation>
<translation id="7062635574500127092">Xanh mòng két</translation>
<translation id="7064851114919012435">Thông tin liên hệ</translation>
<translation id="7075452647191940183">Yêu cầu quá lớn</translation>
<translation id="7079718277001814089">Trang web này có chứa phần mềm độc hại</translation>
<translation id="7087282848513945231">Hạt</translation>
<translation id="7090678807593890770">Tìm kiếm <ph name="LINK" /> trên Google</translation>
<translation id="7108338896283013870">Ẩn</translation>
<translation id="7108819624672055576">Được một tiện ích cho phép</translation>
<translation id="7111012039238467737">(Hợp lệ)</translation>
<translation id="7118618213916969306">Tìm kiếm URL trong khay nhớ tạm, <ph name="SHORT_URL" /></translation>
<translation id="7119414471315195487">Đóng các tab hoặc chương trình khác</translation>
<translation id="7129409597930077180">Không thể giao hàng đến địa chỉ này. Chọn một địa chỉ khác.</translation>
<translation id="7135130955892390533">Hiển thị trạng thái</translation>
<translation id="7138472120740807366">Phương thức phân phối</translation>
<translation id="7139724024395191329">Tiểu vương quốc Ả rập</translation>
<translation id="7152423860607593928">Number-14 (Phong bì)</translation>
<translation id="7153549335910886479">{PAYMENT_METHOD,plural, =0{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />}=1{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> phương thức thanh toán khác}other{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> phương thức thanh toán khác}}</translation>
<translation id="7153618581592392745">Tím oải hương</translation>
<translation id="717330890047184534">ID Gaia:</translation>
<translation id="7174545416324379297">Đã hợp nhất</translation>
<translation id="7175401108899573750">{SHIPPING_OPTIONS,plural, =0{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />}=1{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> tùy chọn giao hàng khác}other{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> tùy chọn giao hàng khác}}</translation>
<translation id="7177397715882417099">Máy chủ bạn định truy cập vào, <ph name="ORIGIN" />, đã yêu cầu phải áp dụng
một chính sách bảo mật cho tất cả các yêu cầu được gửi tới máy chủ đó. Tuy nhiên, thay vì
cung cấp một chính sách thì máy chủ đó đã chuyển hướng trình duyệt tới một nơi khác, điều này khiến cho
trình duyệt không hoàn tất được yêu cầu truy cập vào <ph name="SITE" /> của bạn.</translation>
<translation id="7179323680825933600">Lưu và điền phương thức thanh toán</translation>
<translation id="7180611975245234373">Làm mới</translation>
<translation id="7182878459783632708">Không có chính sách nào được đặt</translation>
<translation id="7186367841673660872">Trang này đã được dịch từ<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" />sang<ph name="LANGUAGE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7192203810768312527">Giải phóng <ph name="SIZE" />. Một số trang web có thể tải chậm hơn trong lần tiếp theo bạn truy cập.</translation>
<translation id="719464814642662924">Visa</translation>
<translation id="7201591969684833065">Quản trị viên của bạn có thể xem:</translation>
<translation id="7202346780273620635">Letter-Extra</translation>
<translation id="7210863904660874423"><ph name="HOST_NAME" /> không tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật.</translation>
<translation id="721197778055552897"><ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /> về sự cố này.</translation>
<translation id="7219179957768738017">Kết nối sử dụng <ph name="SSL_VERSION" />.</translation>
<translation id="7220786058474068424">Đang xử lý</translation>
<translation id="7243010569062352439"><ph name="PASSWORDS" />; <ph name="SIGNIN_DATA" /></translation>
<translation id="724691107663265825">Trang web bạn sắp truy cập chứa phần mềm độc hại</translation>
<translation id="724975217298816891">Nhập ngày hết hạn và CVC cho <ph name="CREDIT_CARD" /> để cập nhật chi tiết thẻ của bạn. Sau khi bạn xác nhận, chi tiết thẻ của bạn sẽ được chia sẻ với trang web này.</translation>
<translation id="7251437084390964440">Cấu hình mạng này không tuân thủ tiêu chuẩn ONC. Một số phần của cấu hình có thể không nhập được.
Thông tin chi tiết bổ sung:
<ph name="DEBUG_INFO" /></translation>
<translation id="725866823122871198">Không thể thiết lập kết nối riêng tư với <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> vì ngày và giờ (<ph name="DATE_AND_TIME" />) trên máy tính của bạn không đúng.</translation>
<translation id="7260504762447901703">Thu hồi quyền truy cập</translation>
<translation id="726226871651201355">Tiếp tục truy cập vào &lt;a href="#" id="dont-proceed-link1"&gt;<ph name="DOMAIN" />&lt;/a&gt;?</translation>
<translation id="7271803869921933038">Thẻ trả trước được chấp nhận</translation>
<translation id="7275334191706090484">Dấu trang được quản lý</translation>
<translation id="7298195798382681320">Được đề xuất</translation>
<translation id="7300012071106347854">Xanh thẩm</translation>
<translation id="7302712225291570345">"<ph name="TEXT" />"</translation>
<translation id="7303701124147721189">Để thanh toán nhanh hơn vào lần tới, hãy lưu địa chỉ thanh toán và thông tin thẻ vào thiết bị này và Tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="7309308571273880165">Báo cáo sự cố được ghi lại vào <ph name="CRASH_TIME" /> (người dùng yêu cầu tải lên, nhưng chưa được tải lên)</translation>
<translation id="7313965965371928911">Cảnh báo <ph name="BEGIN_LINK" />Duyệt web an toàn<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7319430975418800333">A3</translation>
<translation id="7320336641823683070">Trợ giúp kết nối</translation>
<translation id="733354035281974745">Ghi đè tài khoản trên thiết bị</translation>
<translation id="7334320624316649418">&amp;Làm lại sắp xếp lại</translation>
<translation id="733923710415886693">Chứng chỉ của máy chủ đã không được tiết lộ qua Tính minh bạch của chứng chỉ.</translation>
<translation id="734600844861828519">11x15</translation>
<translation id="7346048084945669753">Được liên kết:</translation>
<translation id="7349430561505560861">A4-Extra</translation>
<translation id="7352902249897488700">Rời khỏi trang web này</translation>
<translation id="7353601530677266744">Dòng Lệnh</translation>
<translation id="7372973238305370288">kết quả tìm kiếm</translation>
<translation id="7377249249140280793"><ph name="RELATIVE_DATE" /> - <ph name="FULL_DATE" /></translation>
<translation id="7378594059915113390">Các chức năng điều khiển nội dung đa phương tiện</translation>
<translation id="7378627244592794276">Không</translation>
<translation id="7378810950367401542">/</translation>
<translation id="7390545607259442187">Xác nhận thẻ</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="7403591733719184120"><ph name="DEVICE_NAME" /> của bạn được quản lý</translation>
<translation id="7407424307057130981">&lt;p&gt;Bạn sẽ thấy lỗi này nếu bạn có phần mềm Superfish trên máy tính chạy Windows.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hãy làm theo các bước sau để tạm thời tắt phần mềm này nhằm giúp bạn có thể truy cập vào web. Bạn cần phải có đặc quyền của quản trị viên.&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Nhấp vào &lt;strong&gt;Start&lt;/strong&gt; (Bắt đầu), sau đó tìm kiếm và chọn &lt;strong&gt;"View local services"&lt;/strong&gt; (Xem dịch vụ cục bộ)
&lt;li&gt;Chọn &lt;strong&gt;VisualDiscovery&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;Trong phần &lt;strong&gt;Startup type&lt;/strong&gt; (Loại khởi động), chọn &lt;strong&gt;Disabled&lt;/strong&gt; (Đã tắt)
&lt;li&gt;Trong phần &lt;strong&gt;Service status&lt;/strong&gt; (Trạng thái dịch vụ), hãy nhấp vào &lt;strong&gt;Stop&lt;/strong&gt; (Dừng)
&lt;li&gt;Nhấp vào &lt;strong&gt;Apply&lt;/strong&gt; (Áp dụng), sau đó nhấp vào &lt;strong&gt;OK&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;Truy cập vào &lt;a href="https://support.google.com/chrome/answer/6098869"&gt;Trung tâm trợ giúp Chrome&lt;/a&gt; để tìm hiểu cách xóa vĩnh viễn phần mềm này khỏi máy tính của bạn
&lt;/ol&gt;</translation>
<translation id="741007362987735528">Wide-Format</translation>
<translation id="7416351320495623771">Quản lý mật khẩu…</translation>
<translation id="7419106976560586862">Đường dẫn cấu hình</translation>
<translation id="7437289804838430631">Thêm thông tin liên hệ</translation>
<translation id="7440140511386898319">Khám phá khi không có mạng</translation>
<translation id="7441627299479586546">Chủ đề chính sách sai</translation>
<translation id="7442725080345379071">Cam nhạt</translation>
<translation id="7445762425076701745">Không thể xác thực đầy đủ nhận dạng của máy chủ bạn đã kết nối. Bạn đã kết nối vào máy chủ bằng một tên chỉ hợp lệ trong mạng của bạn và đó là tên mà các tổ chức phát hành chứng chỉ bên ngoài không thể xác thực được. Vì một số tổ chức phát hành chứng chỉ sẽ cấp chứng chỉ cho các tên này thay thế, nên không có cách nào đảm bảo bạn được kết nối tới trang web đã chỉ định và không phải là kẻ tấn công.</translation>
<translation id="7451311239929941790"><ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /> về sự cố này.</translation>
<translation id="7455133967321480974">Sử dụng cài đặt mặc định chung (Chặn)</translation>
<translation id="7460618730930299168">Màn hình khác với nội dung bạn đã chọn. Bạn có muốn tiếp tục không?</translation>
<translation id="7473891865547856676">Không, cảm ơn</translation>
<translation id="7481312909269577407">Chuyển tiếp</translation>
<translation id="7485870689360869515">Không tìm thấy dữ liệu.</translation>
<translation id="7498234416455752244">Tiếp tục chỉnh sửa</translation>
<translation id="7508255263130623398">ID thiết bị thuộc chính sách trả lại trống hoặc không khớp với ID của thiết bị hiện tại</translation>
<translation id="7508870219247277067">Xanh quả bơ</translation>
<translation id="7511955381719512146">Wi-Fi mà bạn đang sử dụng có thể yêu cầu bạn phải truy cập <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" />.</translation>
<translation id="7514365320538308">Tải xuống</translation>
<translation id="7518003948725431193">Không tìm thấy trang web nào ứng với địa chỉ web:<ph name="URL" /></translation>
<translation id="7520302887438682816">C8 (Phong bì)</translation>
<translation id="7521387064766892559">JavaScript</translation>
<translation id="7526934274050461096">Kết nối của bạn tới trang web này không ở chế độ riêng tư</translation>
<translation id="7535087603100972091">Giá trị</translation>
<translation id="7537536606612762813">Bắt buộc</translation>
<translation id="7538364083937897561">A2 (Phong bì)</translation>
<translation id="7542403920425041731">Sau khi bạn xác nhận, chi tiết thẻ của bạn sẽ được chia sẻ với trang web này.</translation>
<translation id="7542995811387359312">Tính năng tự động điền thẻ tín dụng đã bị vô hiệu hóa vì biểu mẫu này không sử dụng kết nối an toàn.</translation>
<translation id="7548892272833184391">Khắc phục lỗi kết nối</translation>
<translation id="7549584377607005141">Trang web này yêu cầu dữ liệu mà bạn đã nhập trước đó để được hiển thị đúng cách. Bạn có thể gửi lại dữ liệu này nhưng làm như vậy bạn sẽ lặp lại mọi hoạt động mà trang này đã thực hiện trước đó.</translation>
<translation id="7552846755917812628">Thử các mẹo sau:</translation>
<translation id="7554791636758816595">Tab mới</translation>
<translation id="7564049878696755256">Bạn có thể mất quyền truy cập vào tài khoản <ph name="ORG_NAME" /> của mình hoặc bị đánh cắp danh tính. Chrome khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu ngay bây giờ.</translation>
<translation id="7567204685887185387">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này có thể đã bị gian lận khi phát hành. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="7569952961197462199">Xóa thẻ tín dụng khỏi Chrome?</translation>
<translation id="7569983096843329377">Đen</translation>
<translation id="7578104083680115302">Thanh toán nhanh trên các trang web và ứng dụng trong mọi thiết bị nhờ sử dụng thẻ bạn đã lưu với Google.</translation>
<translation id="7592362899630581445">Chứng chỉ của máy chủ vi phạm hạn chế tên.</translation>
<translation id="7598391785903975535">Dưới <ph name="UPPER_ESTIMATE" /></translation>
<translation id="759889825892636187"><ph name="HOST_NAME" /> hiện không thể xử lý yêu cầu này.</translation>
<translation id="7600965453749440009">Không bao giờ dịch <ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7610193165460212391">Giá trị nằm ngoài phạm vi <ph name="VALUE" />.</translation>
<translation id="7613889955535752492">Hết hạn: <ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="7615602087246926389">Bạn đã có dữ liệu được mã hóa bằng mật khẩu khác của Tài khoản Google. Vui lòng nhập mật khẩu đó bên dưới.</translation>
<translation id="7633909222644580952">Báo cáo sự cố và dữ liệu hiệu suất</translation>
<translation id="7637571805876720304">Bạn muốn xóa thẻ tín dụng khỏi Chromium?</translation>
<translation id="7638605456503525968">Cổng nối tiếp</translation>
<translation id="7639968568612851608">Xám đen</translation>
<translation id="765676359832457558">Ẩn cài đặt nâng cao...</translation>
<translation id="7658239707568436148">Hủy</translation>
<translation id="7662298039739062396">Cài đặt được một tiện ích kiểm soát</translation>
<translation id="7663736086183791259">Chứng chỉ <ph name="CERTIFICATE_VALIDITY" /></translation>
<translation id="7667346355482952095">Mã thông báo chính sách trả về trống hoặc không khớp với mã thông báo hiện tại</translation>
<translation id="7668654391829183341">Thiết bị không xác định</translation>
<translation id="7669271284792375604">Những kẻ tấn công trên trang web này có thể đánh lừa bạn cài đặt các chương trình ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt web của bạn (ví dụ: bằng cách thay đổi trang chủ của bạn hoặc hiển thị thêm quảng cáo trên các trang web bạn truy cập).</translation>
<translation id="7676643023259824263">Tìm kiếm văn bản trong khay nhớ tạm, <ph name="TEXT" /></translation>
<translation id="7681101578153515023">Thay đổi công cụ tìm kiếm</translation>
<translation id="7682287625158474539">Địa chỉ gửi hàng</translation>
<translation id="7687186412095877299">Điền vào biểu mẫu thanh toán bằng phương thức thanh toán đã lưu</translation>
<translation id="7697066736081121494">Prc8 (Phong bì)</translation>
<translation id="769721561045429135">Bạn hiện có các thẻ chỉ dùng được trên thiết bị này. Nhấp vào Tiếp tục để xem lại các thẻ.</translation>
<translation id="7699293099605015246">Không có bài viết nào ngay lúc này</translation>
<translation id="7701040980221191251">Không có</translation>
<translation id="7704050614460855821"><ph name="BEGIN_LINK" />Tiếp tục truy cập <ph name="SITE" /> (không an toàn)<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7714464543167945231">Chứng chỉ</translation>
<translation id="7716147886133743102">Bị quản trị viên của bạn chặn</translation>
<translation id="7716424297397655342">Không thể tải trang web này từ bộ nhớ đệm</translation>
<translation id="7723047071702270851">Chỉnh sửa thẻ</translation>
<translation id="774634243536837715">Đã chặn nội dung nguy hiểm.</translation>
<translation id="7752995774971033316">Không được quản lý</translation>
<translation id="7757555340166475417">Dai-Pa-Kai</translation>
<translation id="7758069387465995638">Tường lửa hoặc phần mềm diệt vi-rút có thể đã chặn kết nối.</translation>
<translation id="7759163816903619567">Miền hiển thị:</translation>
<translation id="7761701407923456692">Chứng chỉ của máy chủ không phù hợp với URL.</translation>
<translation id="7763386264682878361">Trình phân tích cú pháp tệp kê khai thanh toán</translation>
<translation id="7764225426217299476">Thêm địa chỉ</translation>
<translation id="7770259615151589601">Designated-Long</translation>
<translation id="777702478322588152">Quận</translation>
<translation id="7791543448312431591">Thêm</translation>
<translation id="7800304661137206267">Kết nối được mã hóa bằng <ph name="CIPHER" />, với <ph name="MAC" /> để xác thực thư và <ph name="KX" /> là cơ chế trao đổi chính.</translation>
<translation id="7802523362929240268">Trang web hợp pháp</translation>
<translation id="780301667611848630">Không, cảm ơn</translation>
<translation id="7805768142964895445">Trạng thái</translation>
<translation id="7806344367022510803">Thay đổi tùy chọn cài đặt công cụ tìm kiếm trong Chrome</translation>
<translation id="7812922009395017822">Mir</translation>
<translation id="7813600968533626083">Xóa đề xuất biểu mẫu khỏi Chrome?</translation>
<translation id="7815407501681723534">Đã tìm thấy <ph name="NUMBER_OF_RESULTS" /> <ph name="SEARCH_RESULTS" /> cho '<ph name="SEARCH_STRING" />'</translation>
<translation id="782886543891417279">Wi-Fi mà bạn đang sử dụng (<ph name="WIFI_NAME" />) có thể yêu cầu bạn phải truy cập trang đăng nhập của mạng đó.</translation>
<translation id="7836231406687464395">Postfix (Phong bì)</translation>
<translation id="7844689747373518809">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{1 ứng dụng (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />)}=2{2 ứng dụng (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />, <ph name="EXAMPLE_APP_2" />)}other{# ứng dụng (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />, <ph name="EXAMPLE_APP_2" />, <ph name="AND_MORE" />)}}</translation>
<translation id="785549533363645510">Tuy nhiên, bạn không ẩn. Việc chuyển sang chế độ ẩn danh sẽ không ẩn thao tác duyệt của bạn với chủ lao động, nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc các trang web bạn truy cập.</translation>
<translation id="7855695075675558090"><ph name="TOTAL_LABEL" /> <ph name="CURRENCY_CODE" /> <ph name="FORMATTED_TOTAL_AMOUNT" /></translation>
<translation id="7862185352068345852">Rời khỏi trang web?</translation>
<translation id="7878176543348854470">Thẻ ghi nợ và thẻ trả trước được chấp nhận.</translation>
<translation id="7878562273885520351">Mật khẩu của bạn có thể bị xâm phạm</translation>
<translation id="7882421473871500483">Nâu</translation>
<translation id="7887683347370398519">Kiểm tra CVC của bạn và thử lại</translation>
<translation id="7904208859782148177">C3 (Phong bì)</translation>
<translation id="79338296614623784">Nhập số điện thoại hợp lệ</translation>
<translation id="7935318582918952113">DOM Distiller</translation>
<translation id="7937554595067888181">Hết hạn vào <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" /></translation>
<translation id="7938958445268990899">Chứng chỉ của máy chủ chưa hợp lệ.</translation>
<translation id="7942349550061667556">Đỏ</translation>
<translation id="7947285636476623132">Kiểm tra năm hết hạn của bạn và thử lại</translation>
<translation id="7951415247503192394">(32 bit)</translation>
<translation id="7956713633345437162">Dấu trang trên thiết bị di động</translation>
<translation id="7961015016161918242">Không bao giờ</translation>
<translation id="7977894662897852582">Edp</translation>
<translation id="7995512525968007366">Không chỉ định</translation>
<translation id="800218591365569300">Thử đóng các tab hoặc chương trình khác để giải phóng bộ nhớ.</translation>
<translation id="8004582292198964060">Trình duyệt</translation>
<translation id="8009225694047762179">Quản lý mật khẩu</translation>
<translation id="8012116502927253373">{NUM_CARDS,plural, =1{Thẻ này và địa chỉ thanh toán của thẻ sẽ được lưu. Bạn có thể sử dụng thẻ khi đăng nhập vào <ph name="USER_EMAIL" />.}other{Các thẻ này và địa chỉ thanh toán của thẻ sẽ được lưu. Bạn có thể sử dụng các thẻ này khi đăng nhập vào <ph name="USER_EMAIL" />.}}</translation>
<translation id="8025119109950072390">Những kẻ tấn công trên trang web này có thể đánh lừa bạn làm một việc gì đó nguy hiểm như cài đặt phần mềm hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: mật khẩu, số điện thoại hoặc thẻ tín dụng).</translation>
<translation id="8034522405403831421">Trang này có ngôn ngữ là <ph name="SOURCE_LANGUAGE" />. Dịch trang này sang <ph name="TARGET_LANGUAGE" />?</translation>
<translation id="8035152190676905274">Bút</translation>
<translation id="8037117624646282037">Người đã sử dụng thiết bị này gần đây</translation>
<translation id="8037357227543935929">Yêu cầu (mặc định)</translation>
<translation id="803771048473350947">Tệp</translation>
<translation id="8041089156583427627">Gửi phản hồi</translation>
<translation id="8041940743680923270">Sử dụng cài đặt mặc định chung (Hỏi)</translation>
<translation id="8042918947222776840">Chọn phương thức nhận hàng</translation>
<translation id="8057711352706143257">Cấu hình của "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" không chính xác. Việc gỡ cài đặt "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" thường sẽ khắc phục được sự cố này. <ph name="FURTHER_EXPLANATION" /></translation>
<translation id="8066955247577885446">Rất tiếc, đã xảy ra lỗi.</translation>
<translation id="8074253406171541171">10x13 (Phong bì)</translation>
<translation id="8078141288243656252">Không thể chú thích khi xoay</translation>
<translation id="8079031581361219619">Tải lại trang web?</translation>
<translation id="8088680233425245692">Không xem được bài viết.</translation>
<translation id="808894953321890993">Đổi mật khẩu</translation>
<translation id="8090403583893450254">Kích thước 20</translation>
<translation id="8091372947890762290">Kích hoạt đang chờ xử lý trên máy chủ</translation>
<translation id="8092774999298748321">Tím đậm</translation>
<translation id="8094917007353911263">Mạng mà bạn đang sử dụng có thể yêu cầu bạn phải truy cập <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" />.</translation>
<translation id="809898108652741896">A6</translation>
<translation id="8100588592594801589">Đã xóa các thẻ không hợp lệ</translation>
<translation id="8103161714697287722">Phương thức thanh toán</translation>
<translation id="8105368624971345109">Tắt</translation>
<translation id="8118489163946903409">Phương thức thanh toán</translation>
<translation id="8127301229239896662">"<ph name="SOFTWARE_NAME" />" đã được cài đặt không đúng trên máy tính hoặc mạng của bạn. Hãy yêu cầu quản trị viên CNTT của bạn giải quyết vấn đề này.</translation>
<translation id="8131740175452115882">Xác nhận</translation>
<translation id="8149426793427495338">Máy tính của bạn đã chuyển sang chế độ ngủ.</translation>
<translation id="8150722005171944719">Không thể đọc được tệp tại <ph name="URL" />. Tệp này có thể đã bị xóa, di chuyển hoặc quyền tệp có thể đang chặn truy cập.</translation>
<translation id="8175796834047840627">Chrome đang đề xuất lưu thẻ của bạn vào Tài khoản Google vì bạn đã đăng nhập. Bạn có thể thay đổi hành động này trong phần cài đặt.</translation>
<translation id="8184538546369750125">Sử dụng cài đặt mặc định chung (Cho phép)</translation>
<translation id="8194797478851900357">&amp;Hoàn tác di chuyển</translation>
<translation id="8197543752516192074">Dịch trang</translation>
<translation id="8201077131113104583">URL cập nhật không hợp lệ cho tiện ích có ID "<ph name="EXTENSION_ID" />".</translation>
<translation id="8202097416529803614">Tóm tắt đơn đặt hàng</translation>
<translation id="8202370299023114387">Xung đột</translation>
<translation id="8206978196348664717">Prc4 (Phong bì)</translation>
<translation id="8211406090763984747">Kết nối an toàn</translation>
<translation id="8218327578424803826">Vị trí được gán:</translation>
<translation id="8220146938470311105">C7/C6 (Phong bì)</translation>
<translation id="8225771182978767009">Người thiết lập máy tính này đã chọn chặn trang web này.</translation>
<translation id="822964464349305906"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" /></translation>
<translation id="8238581221633243064">Mở trang trong tab Ẩn danh mới</translation>
<translation id="8241707690549784388">Trang mà bạn đang tìm sử dụng thông tin bạn đã nhập vào. Việc quay lại trang đó có thể lặp lại bất kỳ tác vụ nào bạn đã thực hiện. Bạn có muốn tiếp tục không?</translation>
<translation id="8241712895048303527">Chặn trên trang web này</translation>
<translation id="8242426110754782860">Tiếp tục</translation>
<translation id="8249320324621329438">Tìm nạp lần cuối:</translation>
<translation id="8253091569723639551">Yêu cầu địa chỉ thanh toán</translation>
<translation id="825929999321470778">Hiển thị tất cả các mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="8261506727792406068">Xóa</translation>
<translation id="8267698848189296333">Đăng nhập với tên <ph name="USERNAME" /></translation>
<translation id="8281084378435768645">Large-Photo</translation>
<translation id="8286036467436129157">Đăng nhập</translation>
<translation id="8288807391153049143">Hiển thị chứng chỉ</translation>
<translation id="8289355894181816810">Hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn nếu bạn không chắc chắn về điều này có ý nghĩa gì.</translation>
<translation id="8293206222192510085">Thêm Dấu trang</translation>
<translation id="8294431847097064396">Nguồn</translation>
<translation id="8298115750975731693">Wi-Fi mà bạn đang sử dụng (<ph name="WIFI_NAME" />) có thể yêu cầu bạn phải truy cập <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" />.</translation>
<translation id="8307358339886459768">Small-Photo</translation>
<translation id="8308427013383895095">Không thể dịch do kết nối mạng có sự cố.</translation>
<translation id="8332188693563227489">Quyền truy cập <ph name="HOST_NAME" /> bị từ chối</translation>
<translation id="8340095855084055290"><ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="834457929814110454">Nếu bạn hiểu các rủi ro về bảo mật, bạn có thể <ph name="BEGIN_LINK" />truy cập trang này<ph name="END_LINK" /> trước khi các chương trình độc hại bị xóa.</translation>
<translation id="8349305172487531364">Thanh dấu trang</translation>
<translation id="836241887727198552">Lưu thẻ vào Tài khoản Google?</translation>
<translation id="8363502534493474904">Tắt chế độ trên máy bay</translation>
<translation id="8364627913115013041">Chưa đặt.</translation>
<translation id="8368476060205742148">Dịch vụ của Google Play</translation>
<translation id="8371889962595521444">Chứng chỉ gốc tùy chỉnh</translation>
<translation id="8380941800586852976">Nguy hiểm</translation>
<translation id="8381674639488873545">Những khoản phí này có thể là khoản thu một lần hoặc định kỳ và có thể không rõ ràng. <ph name="BEGIN_LINK" />Vẫn hiển thị<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8398259832188219207">Báo cáo sự cố được tải lên vào <ph name="UPLOAD_TIME" /></translation>
<translation id="8412145213513410671">Sự cố (<ph name="CRASH_COUNT" />)</translation>
<translation id="8412392972487953978">Bạn phải nhập cùng một cụm mật khẩu hai lần.</translation>
<translation id="8416694386774425977">Cấu hình mạng này là không hợp lệ và không thể nhập được.
Thông tin chi tiết bổ sung:
<ph name="DEBUG_INFO" /></translation>
<translation id="8424582179843326029"><ph name="FIRST_LABEL" /> <ph name="SECOND_LABEL" /> <ph name="THIRD_LABEL" /></translation>
<translation id="8425213833346101688">Thay đổi</translation>
<translation id="8428213095426709021">Cài đặt</translation>
<translation id="8433057134996913067">Thao tác này sẽ đăng xuất bạn khỏi hầu hết các trang web.</translation>
<translation id="8437238597147034694">&amp;Hoàn tác di chuyển</translation>
<translation id="8440508849222143646">Để thanh toán nhanh hơn vào lần tới, hãy lưu địa chỉ thanh toán và thông tin thẻ vào Tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="8461694314515752532">Mã hóa dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn</translation>
<translation id="8466379296835108687">{COUNT,plural, =1{1 thẻ tín dụng}other{# thẻ tín dụng}}</translation>
<translation id="8473863474539038330">Địa chỉ và các tùy chọn khác</translation>
<translation id="8483780878231876732">Để sử dụng thẻ từ Tài khoản Google, hãy đăng nhập vào Chrome</translation>
<translation id="8488350697529856933">Áp dụng cho</translation>
<translation id="8498891568109133222"><ph name="HOST_NAME" /> mất quá nhiều thời gian để phản hồi.</translation>
<translation id="8503559462189395349">Mật khẩu Chrome</translation>
<translation id="8503813439785031346">Tên người dùng</translation>
<translation id="8508648098325802031">Biểu tượng Tìm kiếm</translation>
<translation id="8522552481199248698">Chrome có thể giúp bạn bảo vệ Tài khoản Google của mình và đổi mật khẩu.</translation>
<translation id="8543181531796978784">Bạn có thể <ph name="BEGIN_ERROR_LINK" />báo cáo sự cố đã phát hiện<ph name="END_ERROR_LINK" /> hoặc nếu bạn hiểu rủi ro với bảo mật của mình, hãy <ph name="BEGIN_LINK" />truy cập trang web không an toàn này<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="8553075262323480129">Dịch thất bại do ngôn ngữ của trang không được xác định.</translation>
<translation id="8557066899867184262">CVC nằm ở mặt sau thẻ của bạn.</translation>
<translation id="8559762987265718583">Không thể thiết lập kết nối riêng tư với <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> vì ngày và giờ (<ph name="DATE_AND_TIME" />) trên thiết bị của bạn không đúng.</translation>
<translation id="8561575143530093465"><ph name="SAFETY_TIP" /> trang web đáng ngờ</translation>
<translation id="8564985650692024650">Chromium khuyên bạn nên đặt lại mật khẩu <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="ORG_NAME" /><ph name="END_BOLD" /> của mình nếu đã sử dụng lại mật khẩu này trên các trang web khác.</translation>
<translation id="8571890674111243710">Đang dịch trang sang <ph name="LANGUAGE" />...</translation>
<translation id="858637041960032120">Thêm số đ.thoại
</translation>
<translation id="859285277496340001">Chứng chỉ không ghi rõ cơ chế kiểm tra xem chứng chỉ đã bị thu hồi hay chưa.</translation>
<translation id="860043288473659153">Tên chủ thẻ</translation>
<translation id="861775596732816396">Kích thước 4</translation>
<translation id="8622948367223941507">Legal-Extra</translation>
<translation id="8625384913736129811">Lưu thẻ này vào thiết bị này</translation>
<translation id="8626112503828625890">Lưu chi tiết thanh toán vào Tài khoản Google?</translation>
<translation id="8663226718884576429">Tóm tắt đơn hàng, <ph name="TOTAL_LABEL" />, chi tiết khác</translation>
<translation id="8680536109547170164"><ph name="QUERY" />, câu trả lời, <ph name="ANSWER" /></translation>
<translation id="8685155993131031756">Prc-16K</translation>
<translation id="8703575177326907206">Kết nối của bạn đến <ph name="DOMAIN" /> không được mã hóa.</translation>
<translation id="8718314106902482036">Thanh toán chưa hoàn tất</translation>
<translation id="8719263113926255150"><ph name="ENTITY" />, <ph name="DESCRIPTION" />, đề xuất tìm kiếm</translation>
<translation id="8723954843026426558">Tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện, chính sách quyền riêng tư, cũng như quyền rút lui của <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /></translation>
<translation id="8725066075913043281">Thử lại</translation>
<translation id="8728672262656704056">Bạn đã chuyển sang chế độ ẩn danh</translation>
<translation id="8730621377337864115">Xong</translation>
<translation id="8738058698779197622">Để thiết lập kết nối an toàn, bạn cần đặt thời gian đúng cho đồng hồ. Nguyên nhân là do chứng chỉ mà các trang web dùng để tự nhận dạng chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian cụ thể. Vì đồng hồ trên thiết bị của bạn không đúng nên Chromium không thể xác minh các chứng chỉ này.</translation>
<translation id="8740359287975076522">Không thể tìm thấy &lt;abbr id="dnsDefinition"&gt;địa chỉ DNS&lt;/abbr&gt; của <ph name="HOST_NAME" />. Đang chẩn đoán sự cố.</translation>
<translation id="874846938927089722">Thẻ tín dụng và thẻ trả trước được chấp nhận</translation>
<translation id="8759274551635299824">Thẻ này đã hết hạn</translation>
<translation id="8761567432415473239">Gần đây, Duyệt web an toàn của Google <ph name="BEGIN_LINK" />tìm thấy chương trình độc hại<ph name="END_LINK" /> trên trang <ph name="SITE" />.</translation>
<translation id="8763927697961133303">Thiết bị USB</translation>
<translation id="8768895707659403558">Để sử dụng thẻ trên tất cả thiết bị, hãy <ph name="SIGN_IN_LINK" />.</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="8790007591277257123">&amp;Làm lại xóa</translation>
<translation id="8792621596287649091">Bạn có thể mất quyền truy cập vào tài khoản <ph name="ORG_NAME" /> của mình hoặc bị đánh cắp danh tính. Chromium khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu ngay bây giờ.</translation>
<translation id="8800988563907321413">Đề xuất ở gần bạn xuất hiện ở đây</translation>
<translation id="8805819170075074995">Mục nhập danh sách "<ph name="LANGUAGE_ID" />": Mục nhập bị bỏ qua vì cũng được bao gồm trong chính sách SpellcheckLanguage.</translation>
<translation id="8820817407110198400">Dấu trang</translation>
<translation id="883848425547221593">Dấu trang Khác</translation>
<translation id="884264119367021077">Ðịa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="884923133447025588">Không tìm thấy cơ chế thu hồi.</translation>
<translation id="885730110891505394">Chia sẻ với Google</translation>
<translation id="8858065207712248076">Chrome khuyên bạn nên đặt lại mật khẩu <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="ORG_NAME" /><ph name="END_BOLD" /> của mình nếu đã sử dụng lại mật khẩu này trên các trang web khác.</translation>
<translation id="8866481888320382733">Lỗi phân tích cú pháp cài đặt chính sách</translation>
<translation id="886872106311861689">B3</translation>
<translation id="8870413625673593573">Các tab đã Đóng gần đây</translation>
<translation id="8874824191258364635">Nhập số thẻ hợp lệ</translation>
<translation id="8891727572606052622">Chế độ proxy không hợp lệ.</translation>
<translation id="8903921497873541725">Phóng to</translation>
<translation id="890485472659500557">Engineering-C</translation>
<translation id="8912362522468806198">Tài khoản Google</translation>
<translation id="8931333241327730545">Bạn có muốn lưu thẻ này vào Tài khoản Google của mình không?</translation>
<translation id="8932102934695377596">Đồng hồ của bạn chạy chậm</translation>
<translation id="893332455753468063">Thêm tên</translation>
<translation id="8938939909778640821">Thẻ tín dụng và thẻ trả trước được chấp nhận</translation>
<translation id="8943282376843390568">Vàng chanh</translation>
<translation id="8957210676456822347">Ủy quyền cổng bị khóa</translation>
<translation id="8962950042226115166">Trang web đáng ngờ</translation>
<translation id="8968766641738584599">Lưu thẻ</translation>
<translation id="8971063699422889582">Chứng chỉ của máy chủ đã hết hạn.</translation>
<translation id="8975012916872825179">Bao gồm các thông tin như số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="8975263830901772334">Tên của các tệp mà bạn in</translation>
<translation id="8978053250194585037">Tính năng Duyệt web an toàn của Google gần đây đã <ph name="BEGIN_LINK" />phát hiện dấu hiệu lừa đảo<ph name="END_LINK" /> trên <ph name="SITE" />. Các trang web lừa đảo sẽ giả mạo các trang web khác để đánh lừa bạn.</translation>
<translation id="8983003182662520383">Địa chỉ và phương thức thanh toán lưu trong Google Pay</translation>
<translation id="8987927404178983737">Tháng</translation>
<translation id="8989148748219918422"><ph name="ORGANIZATION" /> [<ph name="COUNTRY" />]</translation>
<translation id="8996941253935762404">Trang web sắp truy cập chứa chương trình độc hại</translation>
<translation id="8997023839087525404">Máy chủ đã đưa ra chứng chỉ không được tiết lộ công khai theo chính sách Tính minh bạch của chứng chỉ. Đây là yêu cầu đối với một số chứng chỉ, để đảm bảo chúng đáng tin cậy và giúp chống lại những kẻ tấn công.</translation>
<translation id="9001074447101275817">Proxy <ph name="DOMAIN" /> yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.</translation>
<translation id="9004367719664099443">Phiên thực tế ảo đang diễn ra</translation>
<translation id="9005998258318286617">Không tải được tài liệu PDF.</translation>
<translation id="9008201768610948239">Bỏ qua</translation>
<translation id="9011424611726486705">Mở cài đặt trang web</translation>
<translation id="9020200922353704812">Yêu cầu địa chỉ thanh toán của thẻ</translation>
<translation id="9020542370529661692">Trang này đã được dịch sang <ph name="TARGET_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="9020742383383852663">A8</translation>
<translation id="9025348182339809926">(Không hợp lệ)</translation>
<translation id="9035022520814077154">Lỗi bảo mật</translation>
<translation id="9038649477754266430">Sử dụng dịch vụ gợi ý để tải trang nhanh hơn</translation>
<translation id="9039213469156557790">Ngoài ra, trang này bao gồm các tài nguyên khác không an toàn. Những tài nguyên này có thể bị người khác xem khi đang gửi và có thể bị kẻ tấn công sửa đổi nhằm thay đổi hành vi của trang.</translation>
<translation id="9045525010788763347"><ph name="RESULT_MODIFIED_DATE" /> - <ph name="RESULT_PRODUCT_SOURCE" /></translation>
<translation id="9049981332609050619">Bạn đã cố truy cập vào <ph name="DOMAIN" />, nhưng máy chủ cho biết chứng chỉ không hợp lệ.</translation>
<translation id="9050666287014529139">Cụm mật khẩu</translation>
<translation id="9065203028668620118">Chỉnh sửa</translation>
<translation id="9065745800631924235">Cụm từ tìm kiếm <ph name="TEXT" /> từ lịch sử</translation>
<translation id="9069693763241529744">Bị một tiện ích chặn</translation>
<translation id="9076630408993835509">Không có công ty hay tổ chức nào quản lý trình duyệt này. Hoạt động trên thiết bị này có thể được quản lý ở bên ngoài Chrome. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="9078964945751709336">Yêu cầu thêm thông tin</translation>
<translation id="9080712759204168376">Tóm tắt đơn hàng</translation>
<translation id="9089260154716455634">Chính sách về khoảng thời gian tắt:</translation>
<translation id="9095388113577226029">Ngôn ngữ khác...</translation>
<translation id="9103872766612412690"><ph name="SITE" /> thường sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi Chromium cố gắng kết nối với <ph name="SITE" /> tại thời điểm này, trang web đã gửi lại thông tin đăng nhập không chính xác và bất thường. Điều này có thể xảy ra khi kẻ tấn công đang cố gắng giả mạo là <ph name="SITE" /> hoặc màn hình đăng nhập Wi-Fi đã làm gián đoạn kết nối. Thông tin của bạn vẫn an toàn do Chromium đã ngừng kết nối trước khi bất kỳ dữ liệu nào được trao đổi.</translation>
<translation id="9106062320799175032">Thêm địa chỉ thanh toán</translation>
<translation id="9114524666733003316">Đang xác nhận thẻ...</translation>
<translation id="9128870381267983090">Kết nối đến mạng</translation>
<translation id="9137013805542155359">Hiển thị văn bản gốc</translation>
<translation id="9141013498910525015">Quản lý địa chỉ</translation>
<translation id="9148088599418889305">Chọn phương thức giao hàng</translation>
<translation id="9148507642005240123">&amp;Hoàn tác chỉnh sửa</translation>
<translation id="9154194610265714752">Đã cập nhật</translation>
<translation id="9157595877708044936">Đang thiết lập...</translation>
<translation id="9158625974267017556">C6 (Phong bì)</translation>
<translation id="9168814207360376865">Cho phép các trang web kiểm tra xem bạn đã lưu phương thức thanh toán hay chưa</translation>
<translation id="9169664750068251925">Luôn chặn trên trang web này</translation>
<translation id="9170848237812810038">H&amp;oàn tác</translation>
<translation id="9171296965991013597">Thoát khỏi ứng dụng?</translation>
<translation id="917450738466192189">Chứng chỉ của máy chủ không hợp lệ.</translation>
<translation id="9174917557437862841">Nút chuyển đổi tab, nhấn phím Enter để chuyển sang tab này</translation>
<translation id="9183302530794969518">Google Tài liệu</translation>
<translation id="9183425211371246419"><ph name="HOST_NAME" /> sử dụng giao thức không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="9205078245616868884">Dữ liệu của bạn đã được mã hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa. Nhập cụm mật khẩu đó để bắt đầu đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="9207861905230894330">Không thêm được bài viết.</translation>
<translation id="9215416866750762878">Một ứng dụng hiện không cho Chrome kết nối an toàn với trang web này</translation>
<translation id="9219103736887031265">Hình ảnh</translation>
<translation id="933712198907837967">Diners Club</translation>
<translation id="935608979562296692">XÓA BIỂU MẪU</translation>
<translation id="936474030629450166">Super-B</translation>
<translation id="936602727769022409">Bạn có thể mất quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình. Chromium khuyên bạn nên đổi mật khẩu ngay bây giờ. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập.</translation>
<translation id="939736085109172342">Thư mục mới</translation>
<translation id="945855313015696284">Kiểm tra thông tin bên dưới và xóa mọi thẻ không hợp lệ</translation>
<translation id="951104842009476243">Thẻ ghi nợ và thẻ trả trước được chấp nhận</translation>
<translation id="958202389743790697">Bị chặn theo chính sách bảo mật của <ph name="ORIGIN" />.</translation>
<translation id="962484866189421427">Nội dung này có thể tìm cách cài đặt ứng dụng lừa đảo giả mạo nội dung khác hoặc thu thập dữ liệu có thể được dùng để theo dõi bạn. <ph name="BEGIN_LINK" />Vẫn hiển thị<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="969892804517981540">Phiên bản Chính thức</translation>
<translation id="973773823069644502">Thêm địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="975560348586398090">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{1 mục}other{# mục}}</translation>
<translation id="981121421437150478">Ngoại tuyến</translation>
<translation id="984275831282074731">Phương thức thanh toán</translation>
<translation id="985199708454569384">&lt;p&gt;Bạn sẽ gặp lỗi này nếu ngày và giờ trên máy tính hoặc thiết bị di động không chính xác.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Để khắc phục lỗi này, hãy mở đồng hồ trên thiết bị. Đảm bảo ngày và giờ chính xác.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="985956168329721395">Prc-32K</translation>
<translation id="988159990683914416">Phiên bản dành cho Nhà phát triển</translation>
<translation id="989988560359834682">Chỉnh sửa địa chỉ</translation>
<translation id="992115559265932548"><ph name="MICROSOFT_ACTIVE_DIRECTORY" /></translation>
<translation id="992432478773561401">"<ph name="SOFTWARE_NAME" />" đã được cài đặt không đúng trên máy tính hoặc mạng của bạn:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Hãy thử gỡ cài đặt hoặc vô hiệu hóa "<ph name="SOFTWARE_NAME" />"&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Hãy thử kết nối với một mạng khác&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</translation>
<translation id="997986563973421916">Từ Google Pay</translation>
<translation id="998893882640184078">Mở cửa sổ ẩn danh mới trên Chrome</translation>
</translationbundle>