blob: c69388ed993fdc3fb4965a82f48beeb0cdd2317f [file] [log] [blame]
mixins: "//chrome/android/COMMON_METADATA"