blob: 16b05be910343e16eade5f8a2ea252a69549219c [file] [log] [blame]
include_rules = [
"+jni",
"+third_party/ffmpeg",
"+third_party/openmax",
"+third_party/skia",
"+ui/gfx",
"+ui/gl",
]