blob: bd54ac82fa31be940c62d30f0ced54eeb0193500 [file] [log] [blame]
include_rules = [
"+skia/ext",
"+third_party/skia",
"+ui/base/text",
"+ui/gfx",
]