blob: 647e4cad9491ddb4d41a74eb3c27df85f4ca94a3 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="3572484393913897457">Giấy phép WebView của hệ thống</translation>
<translation id="8916631167640856213">Chức năng này không được hỗ trợ trong phiên bản này của Android.</translation>
</translationbundle>