blob: 6aff425d8c197392477c64d34a3179f2d4b59d0e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="th">
<translation id="6106989379647458772">หน้าเว็บที่ <ph name="PAGE" /> อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราวหรืออาจมีการย้ายไปยังที่อยู่เว็บใหม่อย่างถาวรแล้ว</translation>
<translation id="6312113039770857350">หน้าเว็บไม่พร้อมใช้งาน</translation>
<translation id="8681531050781943054">ไม่สามารถโหลดหน้าเว็บที่ <ph name="PAGE" /> เนื่องจาก:</translation>
<translation id="8963213021028234748"><ph name="MARKUP_1" />คำแนะนำ:<ph name="MARKUP_2" />ตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต<ph name="MARKUP_3" />โหลดหน้าเว็บนี้อีกครั้งในภายหลัง<ph name="MARKUP_4" />ตรวจสอบที่อยู่ที่คุณป้อน<ph name="MARKUP_5" /></translation>
</translationbundle>