blob: 1b30e0a222f420e11c713be4e002315543534c0d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1016765312371154165">Chrome đã không tắt đúng cách.</translation>
<translation id="130631256467250065">Thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực vào lần tiếp theo bạn khởi động lại thiết bị của mình.</translation>
<translation id="2147651015520127414">Chrome xác minh <ph name="ISSUER" /> đã cấp chứng chỉ của trang web này.</translation>
<translation id="2874156562296220396">Google Chrome được xây dựng bằng dự án nguồn mở <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /><ph name="BEGIN_LINK_OSS" />phần mềm nguồn mở<ph name="END_LINK_OSS" /> khác.</translation>
<translation id="3140883423282498090">Thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực vào lần tiếp theo bạn chạy lại Google Chrome.</translation>
<translation id="3444832043240812445">Trang này chỉ hiển thị thông tin về các sự cố gần đây của bạn nếu bạn <ph name="BEGIN_LINK" />bật báo cáo sự cố<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3875312571075912821">Cho phép Chrome truy cập mạng trong cài đặt tường lửa hoặc diệt vi-rút
của bạn.</translation>
<translation id="4010643444566880169">Chrome OS chưa hoàn thành thiết lập ban đầu.</translation>
<translation id="4853578032408195113">Bạn đang xem trang Google Chrome an toàn</translation>
<translation id="6011049234605203654">Đi tới
menu Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
và đảm bảo cấu hình của bạn được đặt thành "không có proxy" hoặc "trực tiếp".</translation>
<translation id="6341737370356890233">Chuyển đến
menu Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
và bỏ chọn "<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />."
Nếu cách này không giải quyết được sự cố thì chúng tôi khuyên bạn nên chọn lại tùy chọn này
để cải thiện hiệu suất.</translation>
<translation id="6855094794438142393">Đi tới
menu Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
Cài đặt mạng LAN
và bỏ chọn "Sử dụng máy chủ proxy cho mạng LAN của bạn".</translation>
<translation id="8187289872471304532">Đi tới
Ứng dụng&gt; Tùy chọn hệ thống &gt; Mạng &gt; Nâng cao &gt; Proxy
và bỏ chọn bất kỳ proxy nào đã được chọn.</translation>
</translationbundle>