blob: a57fdf3b09b87a9227f244f667151d576d6cd324 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE translationbundle><translationbundle lang="vi">
<translation id="4542520061254486227">Đọc dữ liệu của bạn trên <ph name="WEBSITE_1"/><ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="3983586614702900908">thiết bị từ nhà cung cấp không xác định</translation>
<translation id="3624204664103857160">Không thể tải trang trình chạy '<ph name="PAGE"/>'.</translation>
<translation id="8804398419035066391">Kết nối với các trang web hợp tác</translation>
<translation id="7809034755304591547"><ph name="EXTENSION_NAME"/> (ID tiện ích &quot;<ph name="EXTENSION_ID"/>&quot;) bị quản trị viên chặn.</translation>
<translation id="1005274289863221750">Sử dụng micrô và máy ảnh của bạn</translation>
<translation id="2857834222104759979">Tệp kê khai không hợp lệ.</translation>
<translation id="6384275966486438344">Thay đổi cài đặt tìm kiếm của bạn thành: <ph name="SEARCH_HOST"/></translation>
<translation id="8658591203505835552">Chọn thiết bị USB</translation>
<translation id="1445572445564823378">Tiện ích này đang làm chậm <ph name="PRODUCT_NAME"/>. Bạn phải tắt tiện ích để khôi phục hiệu suất của <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="1033780634303702874">Truy cập thiết bị tuần tự của bạn</translation>
<translation id="288042212351694283">Truy cập thiết bị Universal 2nd Factor</translation>
<translation id="4115165561519362854">Quản trị viên của máy này yêu cầu <ph name="EXTENSION_NAME"/> có phiên bản tối thiểu của <ph name="EXTENSION_VERSION"/>. Không thể kích hoạt phiên bản cho đến khi máy cập nhật lên phiên bản đó (hoặc phiên bản cao hơn).</translation>
<translation id="5971037678316050792">Kiểm soát ghép nối và trạng thái bộ đổi nguồn Bluetooth</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="6241530762627360640">Truy cập thông tin về thiết bị Bluetooth được ghép nối với hệ thống của bạn và khám phá các thiết bị Bluetooth lân cận.</translation>
<translation id="8749863574775030885">Truy cập thiết bị USB từ nhà cung cấp không xác định</translation>
<translation id="5911798608827489036">Trao đổi dữ liệu với bất kỳ máy tính nào trên mạng cục bộ hoặc internet</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME"/> từ <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="657064425229075395">Không thể tải tập lệnh nền '<ph name="BACKGROUND_SCRIPT"/>'.</translation>
<translation id="588705686677293479">SurfaceWorker: <ph name="SURFACEWORKER_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="9131487537093447019">Gửi tin nhắn tới và nhận tin nhắn từ thiết bị Bluetooth.</translation>
<translation id="5678955352098267522">Đọc dữ liệu của bạn trên <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="8597109877291678953">Trao đổi dữ liệu với máy tính có tên <ph name="HOSTNAME"/></translation>
<translation id="5456409301717116725">Tiện ích này bao gồm tệp khóa '<ph name="KEY_PATH"/>'. Bạn có thể không muốn thực hiện việc đó.</translation>
<translation id="7257666756905341374">Đọc dữ liệu bạn sao chép và dán</translation>
<translation id="2350172092385603347">Sử dụng bản địa hóa nhưng không chỉ định default_locale trong tệp kê khai.</translation>
<translation id="3759933321830434300">Chặn các phần của trang web</translation>
<translation id="6143635259298204954">Không thể giải nén tiện ích. Để giải nén tiện ích một cách an toàn, phải có đường dẫn đến thư mục hồ sơ không chứa liên kết dạng biểu tượng của bạn. Không có đường dẫn như vậy tồn tại cho hồ sơ của bạn.</translation>
<translation id="149347756975725155">Không thể tải biểu tượng tiện ích '<ph name="ICON"/>'.</translation>
<translation id="8825366169884721447">Tiện ích này không thể sửa đổi tiêu đề yêu cầu &quot;<ph name="HEADER_NAME"/>&quot; của một yêu cầu mạng do sửa đổi đã xung đột với một tiện ích khác (<ph name="EXTENSION_NAME"/>).</translation>
<translation id="7495493006406536234">Sản phẩm <ph name="PRODUCT_ID"/></translation>
<translation id="4776856853352853275">Chọn thiết bị USB</translation>
<translation id="6731255991101203740">Không thể tạo thư mục để giải nén: '<ph name="DIRECTORY_PATH"/>'</translation>
<translation id="4233778200880751280">Không thể tải trang giới thiệu '<ph name="ABOUT_PAGE"/>'.</translation>
<translation id="388442998277590542">Không thể tải trang tùy chọn '<ph name="OPTIONS_PAGE"/>'.</translation>
<translation id="5127881134400491887">Quản lý kết nối mạng</translation>
<translation id="6344170822609224263">Truy cập danh sách kết nối mạng</translation>
<translation id="7039326228527141150">Truy cập thiết bị USB từ <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="2616366145935564096">Đọc và thay đổi dữ liệu của bạn trên <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="2518849872271000461">Trao đổi dữ liệu với các máy tính có tên: <ph name="HOSTNAMES"/></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="4444304522807523469">Truy cập máy quét tài liệu được lắp qua USB hoặc trên mạng cục bộ</translation>
<translation id="6408118934673775994">Đọc và thay đổi dữ liệu của bạn trên <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/><ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="961805664415579088">Trao đổi dữ liệu với bất kỳ máy tính nào trong miền <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="8670869118777164560">Tiện ích này không thể chuyển hướng yêu cầu mạng đến <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION"/> do tiện ích khác (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) đã chuyển hướng yêu cầu mạng này đến <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION"/>.</translation>
<translation id="6840444547062817500">Phần mở rộng này đã được tải lại quá thường xuyên.</translation>
<translation id="8047248493720652249">Tiện ích này không thể đặt tên cho bản tải xuống &quot;<ph name="ATTEMPTED_FILENAME"/>&quot; vì một tiện ích khác (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) đã xác định tên tệp khác &quot;<ph name="ACTUAL_FILENAME"/>&quot;.</translation>
<translation id="452039078290142656">thiết bị không xác định từ <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="4968399700653439437">Trao đổi dữ liệu với bất kỳ máy tính nào trong các miền: <ph name="DOMAINS"/></translation>
<translation id="5026754133087629784">Chế độ xem web: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="2753617847762399167">Đường dẫn không hợp lệ (tuyệt đối hoặc tương đối với '..'): '<ph name="IMAGE_PATH"/>'</translation>
<translation id="8284279544186306258">tất cả trang web <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="8662911384982557515">Thay đổi trang chủ của bạn thành: <ph name="HOME_PAGE"/></translation>
<translation id="27822970480436970">Tiện ích này không thể sửa đổi yêu cầu mạng vì việc sửa đổi xung đột với một tiện ích khác.</translation>
<translation id="2241053333139545397">Đọc và thay đổi dữ liệu của bạn trên một số trang web</translation>
<translation id="8602184400052594090">Tệp kê khai bị thiếu hoặc không thể đọc được.</translation>
<translation id="4883436287898674711">Tất cả trang web <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="9111791539553342076">Tiện ích này không thể sửa đổi tiêu đề phản hồi &quot;<ph name="HEADER_NAME"/>&quot; của một yêu cầu mạng do sửa đổi đã xung đột với một tiện ích khác (<ph name="EXTENSION_NAME"/>).</translation>
<translation id="9150045010208374699">Sử dụng máy ảnh của bạn</translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="8341840687457896278">Tiện ích này không thể cung cấp bằng chứng xác thực cho một yêu cầu mạng do tiện ích khác (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) đã cung cấp các bằng chứng xác thực khác nhau.</translation>
<translation id="5627523580512561598">tiện ích <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7893008570150657497">Truy cập ảnh, nhạc và các phương tiện khác từ máy tính của bạn</translation>
<translation id="3369521687965833290">Không thể giải nén tiện ích. Để giải nén tiện ích một cách an toàn, phải có đường dẫn đến thư mục hồ sơ của bạn bắt đầu bằng ký tự ổ đĩa và không chứa ký tự liên kết, điểm lắp hoặc liên kết dạng biểu tượng. Không có đường dẫn như vậy tồn tại cho hồ sơ của bạn.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Không thể cài đặt gói vì một quá trình tiện ích bị lỗi. Thử khởi động lại Chrome rồi thử lại.</translation>
<translation id="641087317769093025">Không thể giải nén tiện ích</translation>
<translation id="4761104368405085019">Sử dụng micrô của bạn</translation>
<translation id="7217838517480956708">Quản trị viên của máy này yêu cầu cài đặt <ph name="EXTENSION_NAME"/>. Bạn không thể xóa hoặc sửa đổi tiện ích này.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME"/> của <ph name="VENDOR_NAME"/> (số sê-ri <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="8620765578342452535">Định cấu hình kết nối mạng</translation>
<translation id="7154130902455071009">Thay đổi trang chủ của bạn thành: <ph name="START_PAGE"/></translation>
<translation id="1036511912703768636">Truy cập bất kỳ trong số các thiết bị USB này</translation>
<translation id="2677911863018634147">Ứng dụng &quot;<ph name="APP_NAME"/>&quot; đang yêu cầu quyền truy cập vào một hoặc nhiều thiết bị của bạn.</translation>
<translation id="6698810901424468597">Đọc và thay đổi dữ liệu của bạn trên <ph name="WEBSITE_1"/><ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="2159915644201199628">Không thể giải mã hình ảnh: '<ph name="IMAGE_NAME"/>'</translation>
<translation id="5544884907028850012">Nhà cung cấp <ph name="VENDOR_ID"/></translation>
<translation id="2048182445208425546">Truy cập lưu lượng mạng của bạn</translation>
<translation id="5972529113578162692">Quản trị viên của máy này yêu cầu cài đặt <ph name="EXTENSION_NAME"/>. Không thể gỡ cài đặt tiện ích này.</translation>
<translation id="1135328998467923690">Gói không hợp lệ: '<ph name="ERROR_CODE"/>'.</translation>
<translation id="7131040479572660648">Đọc dữ liệu của bạn trên <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/><ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="2087653731648927289">Truy cập bất kỳ <ph name="PRODUCT_NAME_AND_VENDOR"/> nào qua USB</translation>
<translation id="1803557475693955505">Không thể tải trang nền '<ph name="BACKGROUND_PAGE"/>'.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Không thể cài đặt gói: '<ph name="ERROR_CODE"/>'</translation>
<translation id="5751530153776468604">Ứng dụng &quot;<ph name="APP_NAME"/>&quot; đang yêu cầu quyền truy cập vào một trong các thiết bị của bạn.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Tùy chọn: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="8636666366616799973">Gói không hợp lệ. Chi tiết: '<ph name="ERROR_MESSAGE"/>'.</translation>
<translation id="344630545793878684">Đọc dữ liệu của bạn trên một số trang web</translation>
</translationbundle>