blob: 53b474df401fc426a4db763fd58e75b024eec8eb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fa">
<translation id="1018939186200882850">مورد منو</translation>
<translation id="10623998915015855">دکمه تغییر حالت</translation>
<translation id="1088086359088493902">ثانیه</translation>
<translation id="1171774979989969504">لطفاً یک نشانی ایمیل وارد کنید.</translation>
<translation id="1178581264944972037">مکث</translation>
<translation id="1188858454923323853">تکمیلی</translation>
<translation id="1206619573307042055">نوشتار متحرک روی صفحه</translation>
<translation id="1206693055195146388">لغزنده</translation>
<translation id="1211441953136645838">ته‌نویس</translation>
<translation id="1281252709823657822">کادر گفتگو</translation>
<translation id="1289247557029249093">خروج از حالت تصویردرتصویر</translation>
<translation id="1335095011850992622">دست‌اندرکاران</translation>
<translation id="1342835525016946179">article</translation>
<translation id="1359897965706325498">برنما</translation>
<translation id="1589122976691792535">منطقه</translation>
<translation id="1591562245178063882">این ماه</translation>
<translation id="1637811476055996098">انتخاب فایل‌ها</translation>
<translation id="1650423536718072820">نقل‌قول</translation>
<translation id="1727886345390570319">پنهان کردن منوی زیرنویس ناشنوایان</translation>
<translation id="1729654308190250600">لطفاً یک نشانی ایمیل غیرخالی وارد کنید.</translation>
<translation id="1758486001363313524">موارد دیگر...</translation>
<translation id="1806710327868736751">alert_dialog</translation>
<translation id="1821985195704844674">شبکه درختی</translation>
<translation id="1822429046913737220">ق.ظ/ب.ظ</translation>
<translation id="1832974991323546415">پخش در دستگاه راه دور</translation>
<translation id="190587075670221089">حذف</translation>
<translation id="1907737156431278478">مثال</translation>
<translation id="1921819250265091946">dd</translation>
<translation id="1930711995431081526">وضعیت</translation>
<translation id="1938124657309484470">مقدار باید <ph name="MAXIMUM_DATE_OR_TIME" /> یا قبل از آن باشد.</translation>
<translation id="1946271899482435442">نمایش انتخابگر تاریخ</translation>
<translation id="1993104285338243655">به نمایش صفحه‌نمایش روی دستگاه دیگر تغییر یافت</translation>
<translation id="2060505056492490888">«<ph name="DOT" />» در «<ph name="INVALIDDOMAIN" />» در محل اشتباهی قرار دارد.</translation>
<translation id="2148716181193084225">امروز</translation>
<translation id="2158401438286456825">فهرست صفحه</translation>
<translation id="2226276347425096477">لطفاً این متن را به اندازه <ph name="MAX_CHARACTERS" /> نویسه یا کمتر کوتاه کنید (شما در حال حاضر از <ph name="CURRENT_LENGTH" /> نویسه استفاده می‌کنید).</translation>
<translation id="2247351761944213033">هفته <ph name="WEEKNUMBER" />، <ph name="YEAR" /></translation>
<translation id="2277199496770840904">آهنگ <ph name="NUMBER" /></translation>
<translation id="2291999235780842123">کادر تأیید</translation>
<translation id="2311842470354187719">جداساز صفحه</translation>
<translation id="2335594187091864976">انتخابگر تاریخ و زمان</translation>
<translation id="248395913932153421">روز</translation>
<translation id="2507943997699731163">لطفاً این قسمت را تکمیل کنید.</translation>
<translation id="2508569020611168319">فهرست برگه</translation>
<translation id="2561842179657104141">نمایش کنترل‌های رسانه بیشتر</translation>
<translation id="2572483411312390101">پخش</translation>
<translation id="2613802280814924224">لطفاً یک مقدار معتبر وارد کنید. نزدیک‌ترین مقدار معتبر <ph name="VALID_VALUE" /> است.</translation>
<translation id="2653659639078652383">ارائه</translation>
<translation id="2657045182931379222">شیء گرافیکی</translation>
<translation id="2674318244760992338">پانویس</translation>
<translation id="2706474812903655270">این ویدیو درحال پخش درحالت تصویردرتصویر است</translation>
<translation id="2709516037105925701">تکمیل خودکار</translation>
<translation id="2723001399770238859">صدا</translation>
<translation id="2746543609216772311">مقدار باید <ph name="MINIMUM_DATE_OR_TIME" /> یا بعد از آن باشد.</translation>
<translation id="2759744352195237655">دکمه بازشو</translation>
<translation id="2761667185364618470">درصورتی‌که می‌خواهید ادامه دهید، این کادر را انتخاب کنید.</translation>
<translation id="2896972712917208084">گروه رادیویی</translation>
<translation id="2908441821576996758">لطفاً لیستی از آدرس‌های ایمیل که با کاما از هم جدا شده‌اند را وارد کنید.</translation>
<translation id="2940813599313844715">شیء</translation>
<translation id="2942448076852699108">محتوای برجسته شده</translation>
<translation id="3040011195152428237">پیوند</translation>
<translation id="3049748772180311791"><ph name="QUANTITY" /> مگابایت</translation>
<translation id="3075154866155599887">لطفاً یک مقدار معتبر وارد کنید. این قسمت کامل نیست و یا تاریخ نامعتبر است.</translation>
<translation id="3078740164268491126">جدول</translation>
<translation id="3086746722712840547">نت</translation>
<translation id="310520048233152454">لطفاً یک نشانی وب وارد کنید.</translation>
<translation id="3175736971608411871">تایمر</translation>
<translation id="3199563858620722075">کادر ترکیبی</translation>
<translation id="3450233048674729344">مقدار باید کمتر یا برابر با <ph name="MAXIMUM" /> باشد.</translation>
<translation id="3486220673238053218">معنی</translation>
<translation id="3557673793733683882">عنوان <ph name="HEADING_LEVEL" /></translation>
<translation id="3639613635497528239">تعداد ثانیه‌های باقیمانده فیلم</translation>
<translation id="3706100364254443312">تعویض</translation>
<translation id="3732799496749320381">mm</translation>
<translation id="3757388668994797779"><ph name="QUANTITY" /> گیگابایت</translation>
<translation id="3785482301506746191">حذف‌کننده زمان فیلم</translation>
<translation id="3808586225841795776">اصطلاح</translation>
<translation id="3822383571486410024">لطفاً این نوشتار را به <ph name="MIN_CHARACTERS" /> نویسه یا بیشتر افزایش دهید (درحال حاضر از <ph name="CURRENT_LENGTH" /> نویسه استفاده می‌کنید).</translation>
<translation id="383465348367842624">قسمت قبل از «<ph name="ATSIGN" />» نباید حاوی نماد «<ph name="INVALIDCHARACTER" />» باشد.</translation>
<translation id="3846214748874656680">خروج از حالت تمام صفحه</translation>
<translation id="3920932319529768807">نتیجه‌گیری</translation>
<translation id="3924558731517983934">برنامه</translation>
<translation id="3944740393230681990">گفتار آغازین</translation>
<translation id="3960700977367013758">نوار پیمایش</translation>
<translation id="4103419683916926126">میلی‌ ثانیه</translation>
<translation id="4151657705144244502">گرافیک</translation>
<translation id="4193965531860883258">پیش‌گفتار</translation>
<translation id="4201051445878709314">نمایش ماه قبلی</translation>
<translation id="421884353938374759">انتخابگر رنگ</translation>
<translation id="4248100235867064564">نوار منو</translation>
<translation id="4254339807215791271">اطلاعات محتوا</translation>
<translation id="4360991593054037559">لطفاً یک مقدار معتبر وارد کنید. نزدیک‌ترین مقادیر معتبر <ph name="VALID_VALUE_LOW" /> و <ph name="VALID_VALUE_HIGHER" /> هستند.</translation>
<translation id="4384583879834880242">پرسش و پاسخ</translation>
<translation id="4413860115965805769">دکمه منو</translation>
<translation id="4446524499724042288">مرجع واژه‌نامه</translation>
<translation id="4522570452068850558">جزئیات</translation>
<translation id="4597532268155981612">فرم</translation>
<translation id="4661075872484491155">درخت</translation>
<translation id="4664250907885839816">قسمت بعد از «<ph name="ATSIGN" />» نباید حاوی نماد «<ph name="INVALIDCHARACTER" />» باشد.</translation>
<translation id="4668956016107839909">ضمیمه</translation>
<translation id="4742539557769756338">جلد</translation>
<translation id="4748357248530471599">جابجایی برش نمایشگر تمام‌صفحه</translation>
<translation id="4757246831282535685">پانل برگه</translation>
<translation id="4763480195061959176">ویدئو</translation>
<translation id="479989351350248267">جستجو</translation>
<translation id="4812940957355064477">لطفاً شماره‌ای را وارد کنید.</translation>
<translation id="4912536737030637138">ورودی فهرست منابع</translation>
<translation id="4975562563186953947"><ph name="SELECTED_COUNT" /> انتخاب شد</translation>
<translation id="4992066212339426712">باصدا کردن</translation>
<translation id="49969490063480558">لطفاً قسمت بعد از «<ph name="ATSIGN" />» را وارد کنید. «<ph name="INVALIDADDRESS" />» ناقص است.</translation>
<translation id="5034860022980953847">نشانگر پیشرفت</translation>
<translation id="5093189678851173835">نقل‌قول آغازین</translation>
<translation id="5117590920725113268">نمایش ماه بعدی</translation>
<translation id="512758898067543763">عنوان ردیف</translation>
<translation id="5143125788380636750">گفتار پایانی</translation>
<translation id="5164977714490026579">مقدار باید بیشتر یا مساوی با <ph name="MINIMUM" /> باشد.</translation>
<translation id="520299402983819650"><ph name="QUANTITY" /> پتابایت</translation>
<translation id="5307600278924710095">لطفاً قسمت قبل از «<ph name="ATSIGN" />» را وارد کنید. «<ph name="INVALIDADDRESS" />» ناقص است.</translation>
<translation id="5406322316791861025">شکل</translation>
<translation id="5453733299334684579">مورد درختی</translation>
<translation id="5466621249238537318">لطفاً یک یا چند فایل را انتخاب کنید.</translation>
<translation id="5468998798572797635">خروج از حالت تمام صفحه</translation>
<translation id="5516424706154626233">انتخابگر تاریخ</translation>
<translation id="5537725057119320332">فرستادن</translation>
<translation id="5546461542133609677">صدادارکردن</translation>
<translation id="561939826962581046">زمان</translation>
<translation id="5630795885300617244">روی سمت راست یا چپ دو ضربه سریع بزنید تا ۱۰ ثانیه رد شود</translation>
<translation id="5631759159893697722">انتزاعی</translation>
<translation id="5643186887447432888">دکمه</translation>
<translation id="5677946354068040947">گزینه‌های بیشتر</translation>
<translation id="576709008726043716">مقدمه</translation>
<translation id="57838592816432529">بی‌صدا کردن</translation>
<translation id="5860033963881614850">خاموش</translation>
<translation id="588258955323874662">تمام صفحه</translation>
<translation id="5888666972993069672">درحال ارسال محتوا به <ph name="DEVICE_FRIENDLY_NAME" /></translation>
<translation id="5939518447894949180">بازنشانی</translation>
<translation id="5966707198760109579">هفته</translation>
<translation id="5987525920412732405">دکمه چرخش</translation>
<translation id="6011459053400940133">لغزنده میزان صدا</translation>
<translation id="6015796118275082299">سال</translation>
<translation id="6023896073578205740">کادر فهرست</translation>
<translation id="6150588977291308318">فهرست منابع</translation>
<translation id="6164829606128959761">متر</translation>
<translation id="6166809985690652833">سخن پایانی</translation>
<translation id="6213469881011901533">واژه‌نامه</translation>
<translation id="6398862346408813489">نمایش پانل انتخاب ماه</translation>
<translation id="6404546809543547843">انتخابگر زمان صدا</translation>
<translation id="6443871981718447451">نمایش منوی زیرنویس ناشنوایان</translation>
<translation id="6453774872122745852">قدردانی</translation>
<translation id="648732519525291180">انتخابگر زمان</translation>
<translation id="6550675742724504774">گزینه‌ها</translation>
<translation id="658823671542763450">رفتن به حالت تمام صفحه</translation>
<translation id="663493177488814956">خبرمایه</translation>
<translation id="6637586476836377253">log</translation>
<translation id="6643016212128521049">پاک کردن</translation>
<translation id="668171684555832681">دیگر...</translation>
<translation id="6692633176391053278">گام به گام</translation>
<translation id="6709570249143506788">کیفیت پخش ضعیف</translation>
<translation id="6755330956360078551">نکته ابزار</translation>
<translation id="6790428901817661496">پخش</translation>
<translation id="6820355525329141109">افزایه بارگیری نشد.</translation>
<translation id="6820615603175220800">مرجع فهرست منابع</translation>
<translation id="6843725295806269523">بیصداکردن</translation>
<translation id="6885760532393684712">فهرست راهنما</translation>
<translation id="689129560213475294">انجامه</translation>
<translation id="6934078000481955284">نقل‌قول</translation>
<translation id="6941933287844615239">بارگیری رسانه</translation>
<translation id="6981594929165378967">درج</translation>
<translation id="6989848892321993519">لطفاً این نوشتار را به <ph name="MIN_CHARACTERS" /> نویسه یا بیشتر افزایش دهید (درحال‌حاضر از ۱ نویسه استفاده می‌کنید).</translation>
<translation id="709897737746224366">لطفاً با قالب درخواستی مطابقت دهید.</translation>
<translation id="7139483182332611405">پیش‌گفتار</translation>
<translation id="7263440858009898357">لطفاً یک مورد را در فهرست انتخاب کنید.</translation>
<translation id="727747134524199931">عنوان ستون</translation>
<translation id="7353453495576941748">تأیید اعتبار</translation>
<translation id="7364796246159120393">انتخاب فایل</translation>
<translation id="739024184232394898">موارد دیگر...</translation>
<translation id="7405738980073107433">ته‌نویس‌ها</translation>
<translation id="7460907917090416791"><ph name="QUANTITY" /> ترابایت</translation>
<translation id="7491962110804786152">برگه</translation>
<translation id="7514365320538308">بارگیری</translation>
<translation id="7529102961911894712">پیوند برگشت</translation>
<translation id="7647456547678091388">نکته</translation>
<translation id="7661956066982048809">سند گرافیکی</translation>
<translation id="7673697353781729403">ساعت</translation>
<translation id="7681220483256441252">فهرست موضوعی</translation>
<translation id="7740050170769002709">‏محتوای HTML</translation>
<translation id="7750228210027921155">تصویردرتصویر</translation>
<translation id="7789962463072032349">مکث</translation>
<translation id="7802800022689234070">مثلث افشا</translation>
<translation id="7888071071722539607">لطفاً نماد «<ph name="ATSIGN" />» را به نشانی ایمیل اضافه کنید. «<ph name="INVALIDADDRESS" />» در «<ph name="ATSIGN" />» موجود نیست.</translation>
<translation id="7891486169920085145">تقسیم‌کننده</translation>
<translation id="795667975304826397">فایلی انتخاب نشده است</translation>
<translation id="8053789581856978548">فیلد نوشتاری جستجو</translation>
<translation id="8057695513531652401">اطلاعیه</translation>
<translation id="8105797009065549151">مرجع یادداشت</translation>
<translation id="8117451130807776954">این هفته</translation>
<translation id="8199524924445686405">yyyy</translation>
<translation id="8284326494547611709">زیرنویس‌ها</translation>
<translation id="835897206747267392">مقدار نامعتبر.</translation>
<translation id="8415319359811155763">بخش</translation>
<translation id="8433900881053900389">نوار ابزار</translation>
<translation id="8444882422881193423"><ph name="NUMBER_OF_FILES" /> فایل</translation>
<translation id="8451268428117625855">لطفاً یک فایل انتخاب کنید.</translation>
<translation id="8461852803063341183">دکمه رادیو</translation>
<translation id="8474886197722836894">تقدیم‌نامه</translation>
<translation id="8531739829932800271">فهرست اشتباهات</translation>
<translation id="8534579021159131403">دقیقه</translation>
<translation id="8541249477527128034">کنترل رسانه</translation>
<translation id="8550857728288566671">نماد گرافیکی</translation>
<translation id="8583702881314752957">فهرست معنی‌ها</translation>
<translation id="8597182159515967513">عنوان</translation>
<translation id="860475260694818407">فهرست مطالب</translation>
<translation id="8613126697340063924">کنترل بازپخش راه دور</translation>
<translation id="862370744433916922">زیرنویس</translation>
<translation id="8750798805984357768">لطفاً یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کنید.</translation>
<translation id="8808573423886751634">فصل</translation>
<translation id="8845239796550121995">درحال ارسال محتوا به تلویزیون</translation>
<translation id="8851136666856101339">اصلی</translation>
<translation id="8875657656876809964">خطا در بازپخش ویدئو</translation>
<translation id="8901569739625249689"><ph name="QUANTITY" /> کیلوبایت</translation>
<translation id="8987927404178983737">ماه</translation>
<translation id="901493112792887934">زمان کنونی به ثانیه</translation>
<translation id="9048119486235211610">پیمایش</translation>
<translation id="9062295712474918030">سند</translation>
<translation id="9093215626363556771">خروج از تصویر در تصویر</translation>
<translation id="9108370397979208512">حساب</translation>
<translation id="9132465097189459683">موارد دیگر...</translation>
<translation id="9138385573473225930">هشدار</translation>
<translation id="9155987714137265666"><ph name="WEEK" />، شروع از <ph name="WEEK_START_DATE" /></translation>
<translation id="916607977885256133">تصویر در تصویر</translation>
<translation id="9168329111483466115">پانویس</translation>
<translation id="954003015749068518">ورود به تصویر در تصویر</translation>
<translation id="966787709310836684">منو</translation>
</translationbundle>