blob: 48a3a9771330a66de2a5c0b93984f8f3bbdaa97c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1018939186200882850">mục menu</translation>
<translation id="10623998915015855">nút chuyển đổi</translation>
<translation id="1088086359088493902">Giây</translation>
<translation id="1171774979989969504">Vui lòng nhập địa chỉ email.</translation>
<translation id="1178581264944972037">Tạm dừng</translation>
<translation id="1188858454923323853">bổ sung</translation>
<translation id="1206619573307042055">bảng chữ chạy</translation>
<translation id="1206693055195146388">thanh trượt</translation>
<translation id="1211441953136645838">chú thích cuối</translation>
<translation id="1281252709823657822">hộp thoại</translation>
<translation id="1289247557029249093">Thoát khỏi chế độ hình trong hình</translation>
<translation id="1335095011850992622">ghi nhận tác giả</translation>
<translation id="1342835525016946179">bài viết</translation>
<translation id="1359897965706325498">biểu ngữ</translation>
<translation id="1589122976691792535">khu vực</translation>
<translation id="1591562245178063882">Tháng này</translation>
<translation id="1637811476055996098">Chọn tệp</translation>
<translation id="1650423536718072820">đoạn trích dẫn</translation>
<translation id="1727886345390570319">ẩn menu phụ đề chi tiết</translation>
<translation id="1729654308190250600">Vui lòng nhập địa chỉ email không trống.</translation>
<translation id="1758486001363313524">Khác...</translation>
<translation id="1806710327868736751">alert_dialog</translation>
<translation id="1821985195704844674">lưới dạng cây</translation>
<translation id="1822429046913737220">SA/CH</translation>
<translation id="1832974991323546415">phát trên thiết bị từ xa</translation>
<translation id="190587075670221089">xóa</translation>
<translation id="1907737156431278478">ví dụ</translation>
<translation id="1921819250265091946">dd</translation>
<translation id="1930711995431081526">trạng thái</translation>
<translation id="1938124657309484470">Giá trị phải là <ph name="MAXIMUM_DATE_OR_TIME" /> hoặc sớm hơn.</translation>
<translation id="1946271899482435442">Hiển thị bộ chọn ngày</translation>
<translation id="1993104285338243655">Đã chuyển sang chế độ phản chiếu</translation>
<translation id="2060505056492490888">'<ph name="DOT" />' bị sử dụng sai vị trí trong '<ph name="INVALIDDOMAIN" />'.</translation>
<translation id="2148716181193084225">Hôm nay</translation>
<translation id="2158401438286456825">danh sách trang</translation>
<translation id="2226276347425096477">Hãy cắt ngắn văn bản này thành <ph name="MAX_CHARACTERS" /> ký tự hoặc ít hơn (bạn hiện đang sử dụng <ph name="CURRENT_LENGTH" /> ký tự).</translation>
<translation id="2247351761944213033">Tuần <ph name="WEEKNUMBER" />, <ph name="YEAR" /></translation>
<translation id="2277199496770840904">Bản nhạc <ph name="NUMBER" /></translation>
<translation id="2291999235780842123">hộp kiểm</translation>
<translation id="2311842470354187719">ngắt trang</translation>
<translation id="2335594187091864976">bộ chọn ngày và giờ</translation>
<translation id="248395913932153421">Ngày</translation>
<translation id="2507943997699731163">Vui lòng điền vào trường này.</translation>
<translation id="2508569020611168319">danh sách tab</translation>
<translation id="2561842179657104141">hiển thị các kiểm soát phương tiện khác</translation>
<translation id="2572483411312390101">phát</translation>
<translation id="2613802280814924224">Vui lòng nhập giá trị hợp lệ. Giá trị hợp lệ gần nhất là <ph name="VALID_VALUE" />.</translation>
<translation id="2653659639078652383">Gửi</translation>
<translation id="2657045182931379222">đối tượng đồ họa</translation>
<translation id="2674318244760992338">chân trang</translation>
<translation id="2706474812903655270">Video này đang phát ở chế độ hình trong hình</translation>
<translation id="2709516037105925701">Tự động điền</translation>
<translation id="2723001399770238859">âm thanh</translation>
<translation id="2746543609216772311">Giá trị phải là <ph name="MINIMUM_DATE_OR_TIME" /> hoặc muộn hơn.</translation>
<translation id="2759744352195237655">nút cửa sổ bật lên</translation>
<translation id="2761667185364618470">Vui lòng chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn tiếp tục.</translation>
<translation id="2896972712917208084">nhóm radio</translation>
<translation id="2908441821576996758">Vui lòng nhập danh sách địa chỉ email được phân cách bằng dấu phẩy.</translation>
<translation id="2940813599313844715">đối tượng</translation>
<translation id="2942448076852699108">nội dung được đánh dấu</translation>
<translation id="3040011195152428237">liên kết</translation>
<translation id="3049748772180311791"><ph name="QUANTITY" /> MB</translation>
<translation id="3075154866155599887">Vui lòng nhập một giá trị hợp lệ. Trường không hoàn chỉnh hoặc có giá trị không hợp lệ.</translation>
<translation id="3078740164268491126">bảng</translation>
<translation id="3086746722712840547">ghi chú</translation>
<translation id="310520048233152454">Vui lòng nhập URL.</translation>
<translation id="3175736971608411871">bộ tính giờ</translation>
<translation id="3199563858620722075">hộp kết hợp</translation>
<translation id="3450233048674729344">Giá trị phải nhỏ hơn hoặc bằng <ph name="MAXIMUM" />.</translation>
<translation id="3486220673238053218">định nghĩa</translation>
<translation id="3557673793733683882">tiêu đề <ph name="HEADING_LEVEL" /></translation>
<translation id="3639613635497528239">số giây còn lại của phim</translation>
<translation id="3706100364254443312">chuyển</translation>
<translation id="3732799496749320381">mm</translation>
<translation id="3757388668994797779"><ph name="QUANTITY" /> GB</translation>
<translation id="3785482301506746191">trình kiểm soát thời gian phim</translation>
<translation id="3808586225841795776">cụm từ</translation>
<translation id="3822383571486410024">Hãy kéo dài văn bản này thành <ph name="MIN_CHARACTERS" /> ký tự trở lên (bạn hiện đang sử dụng <ph name="CURRENT_LENGTH" /> ký tự).</translation>
<translation id="383465348367842624">Phần đứng trước '<ph name="ATSIGN" />' không được chứa biểu tượng '<ph name="INVALIDCHARACTER" />'.</translation>
<translation id="3846214748874656680">Thoát chế độ toàn màn hình</translation>
<translation id="3920932319529768807">kết luận</translation>
<translation id="3924558731517983934">ứng dụng</translation>
<translation id="3944740393230681990">phần mở đầu</translation>
<translation id="3960700977367013758">thanh cuộn</translation>
<translation id="4103419683916926126">Mili giây</translation>
<translation id="4151657705144244502">hình ảnh</translation>
<translation id="4193965531860883258">lời tựa</translation>
<translation id="4201051445878709314">Hiển thị tháng trước</translation>
<translation id="421884353938374759">công cụ chọn màu</translation>
<translation id="4248100235867064564">thanh menu</translation>
<translation id="4254339807215791271">thông tin nội dung</translation>
<translation id="4360991593054037559">Vui lòng nhập giá trị hợp lệ. Hai giá trị hợp lệ gần nhất là <ph name="VALID_VALUE_LOW" /><ph name="VALID_VALUE_HIGHER" />.</translation>
<translation id="4384583879834880242">Giải đáp</translation>
<translation id="4413860115965805769">nút menu</translation>
<translation id="4446524499724042288">tham chiếu bảng thuật ngữ</translation>
<translation id="4522570452068850558">Chi tiết</translation>
<translation id="4597532268155981612">biểu mẫu</translation>
<translation id="4661075872484491155">cây</translation>
<translation id="4664250907885839816">Phần đứng sau '<ph name="ATSIGN" />' không được chứa biểu tượng '<ph name="INVALIDCHARACTER" />'.</translation>
<translation id="4668956016107839909">phụ lục</translation>
<translation id="4742539557769756338">trang bìa</translation>
<translation id="4748357248530471599">bật/tắt chế độ toàn màn hình có vết cắt</translation>
<translation id="4757246831282535685">bảng điều khiển tab</translation>
<translation id="4763480195061959176">video</translation>
<translation id="479989351350248267">search</translation>
<translation id="4812940957355064477">Vui lòng nhập một số.</translation>
<translation id="4912536737030637138">mục nhập danh mục</translation>
<translation id="4975562563186953947">Đã chọn <ph name="SELECTED_COUNT" /></translation>
<translation id="4992066212339426712">Bật âm thanh</translation>
<translation id="49969490063480558">Vui lòng nhập phần đứng sau '<ph name="ATSIGN" />'. '<ph name="INVALIDADDRESS" />' không hoàn chỉnh.</translation>
<translation id="5034860022980953847">chỉ báo tiến trình</translation>
<translation id="5093189678851173835">lời đề từ</translation>
<translation id="5117590920725113268">Hiển thị tháng tiếp theo</translation>
<translation id="512758898067543763">tiêu đề hàng</translation>
<translation id="5143125788380636750">lời kết</translation>
<translation id="5164977714490026579">Giá trị phải lớn hơn hoặc bằng <ph name="MINIMUM" />.</translation>
<translation id="520299402983819650"><ph name="QUANTITY" /> PB</translation>
<translation id="5307600278924710095">Vui lòng nhập phần đứng trước '<ph name="ATSIGN" />'. '<ph name="INVALIDADDRESS" />' không hoàn chỉnh.</translation>
<translation id="5406322316791861025">hình dáng</translation>
<translation id="5453733299334684579">mục dạng cây</translation>
<translation id="5466621249238537318">Vui lòng chọn một hoặc nhiều tệp.</translation>
<translation id="5468998798572797635">thoát khỏi chế độ toàn màn hình</translation>
<translation id="5516424706154626233">bộ chọn ngày</translation>
<translation id="5537725057119320332">Truyền</translation>
<translation id="5546461542133609677">bật tiếng</translation>
<translation id="561939826962581046">thời gian</translation>
<translation id="5630795885300617244">Nhấn đúp vào bên trái hoặc phải để bỏ qua sau 10 giây</translation>
<translation id="5631759159893697722">bản tóm tắt</translation>
<translation id="5643186887447432888">nút</translation>
<translation id="5677946354068040947">tùy chọn khác</translation>
<translation id="576709008726043716">giới thiệu</translation>
<translation id="57838592816432529">Tắt tiếng</translation>
<translation id="5860033963881614850">Tắt</translation>
<translation id="588258955323874662">Toàn màn hình</translation>
<translation id="5888666972993069672">Hiện đang truyền tới <ph name="DEVICE_FRIENDLY_NAME" /></translation>
<translation id="5939518447894949180">Đặt lại</translation>
<translation id="5966707198760109579">Tuần</translation>
<translation id="5987525920412732405">nút quay tròn</translation>
<translation id="6011459053400940133">thanh trượt âm lượng</translation>
<translation id="6015796118275082299">Năm</translation>
<translation id="6023896073578205740">hộp danh sách</translation>
<translation id="6150588977291308318">danh mục</translation>
<translation id="6164829606128959761">thước đo</translation>
<translation id="6166809985690652833">lời bạt</translation>
<translation id="6213469881011901533">bảng thuật ngữ</translation>
<translation id="6398862346408813489">Hiển thị bảng lựa chọn tháng</translation>
<translation id="6404546809543547843">trình kiểm soát thời gian âm thanh</translation>
<translation id="6443871981718447451">hiển thị menu phụ đề chi tiết</translation>
<translation id="6453774872122745852">lời cảm ơn</translation>
<translation id="648732519525291180">bộ chọn giờ</translation>
<translation id="6550675742724504774">Tùy chọn</translation>
<translation id="658823671542763450">vào chế độ toàn màn hình</translation>
<translation id="663493177488814956">nguồn cấp dữ liệu</translation>
<translation id="6637586476836377253">nhật ký</translation>
<translation id="6643016212128521049">Xóa</translation>
<translation id="668171684555832681">Khác...</translation>
<translation id="6692633176391053278">điều khiển tăng/giảm</translation>
<translation id="6709570249143506788">Chất lượng phát lại kém</translation>
<translation id="6755330956360078551">chú giải công cụ</translation>
<translation id="6790428901817661496">Phát</translation>
<translation id="6820355525329141109">Không thể tải plugin.</translation>
<translation id="6820615603175220800">tham chiếu danh mục</translation>
<translation id="6843725295806269523">tắt tiếng</translation>
<translation id="6885760532393684712">thư mục</translation>
<translation id="689129560213475294">lời ghi cuối sách</translation>
<translation id="6934078000481955284">khung trích dẫn</translation>
<translation id="6941933287844615239">tải xuống phương tiện</translation>
<translation id="6981594929165378967">chèn</translation>
<translation id="6989848892321993519">Vui lòng kéo dài văn bản này thành <ph name="MIN_CHARACTERS" /> ký tự trở lên (bạn hiện đang sử dụng 1 ký tự).</translation>
<translation id="709897737746224366">Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu.</translation>
<translation id="7139483182332611405">lời nói đầu</translation>
<translation id="7263440858009898357">Vui lòng chọn một mục trong danh sách.</translation>
<translation id="727747134524199931">tiêu đề cột</translation>
<translation id="7353453495576941748">ghi nhận tác giả</translation>
<translation id="7364796246159120393">Chọn tệp</translation>
<translation id="739024184232394898">Khác...</translation>
<translation id="7405738980073107433">chú thích cuối</translation>
<translation id="7460907917090416791"><ph name="QUANTITY" /> TB</translation>
<translation id="7491962110804786152">tab</translation>
<translation id="7514365320538308">Tải xuống</translation>
<translation id="7529102961911894712">liên kết ngược</translation>
<translation id="7647456547678091388">mẹo</translation>
<translation id="7661956066982048809">tài liệu đồ họa</translation>
<translation id="7673697353781729403">Giờ</translation>
<translation id="7681220483256441252">chú dẫn</translation>
<translation id="7740050170769002709">Nội dung HTML</translation>
<translation id="7750228210027921155">Hình trong hình</translation>
<translation id="7789962463072032349">tạm dừng</translation>
<translation id="7802800022689234070">tam giác hiển thị</translation>
<translation id="7888071071722539607">Vui lòng bao gồm '<ph name="ATSIGN" />' trong địa chỉ email. '<ph name="INVALIDADDRESS" />' bị thiếu '<ph name="ATSIGN" />'.</translation>
<translation id="7891486169920085145">bộ chia</translation>
<translation id="795667975304826397">Không có tệp nào được chọn</translation>
<translation id="8053789581856978548">trường văn bản tìm kiếm</translation>
<translation id="8057695513531652401">lưu ý</translation>
<translation id="8105797009065549151">tham chiếu chú thích</translation>
<translation id="8117451130807776954">Tuần này</translation>
<translation id="8199524924445686405">yyyy</translation>
<translation id="8284326494547611709">Phụ đề</translation>
<translation id="835897206747267392">Giá trị không hợp lệ.</translation>
<translation id="8415319359811155763">phần</translation>
<translation id="8433900881053900389">thanh công cụ</translation>
<translation id="8444882422881193423"><ph name="NUMBER_OF_FILES" /> tệp</translation>
<translation id="8451268428117625855">Vui lòng chọn một tệp.</translation>
<translation id="8461852803063341183">nút radio</translation>
<translation id="8474886197722836894">lời đề tặng</translation>
<translation id="8531739829932800271">bản đính chính</translation>
<translation id="8534579021159131403">Phút</translation>
<translation id="8541249477527128034">kiểm soát phương tiện</translation>
<translation id="8550857728288566671">biểu tượng đồ họa</translation>
<translation id="8583702881314752957">danh sách định nghĩa</translation>
<translation id="8597182159515967513">đầu đề</translation>
<translation id="860475260694818407">mục lục</translation>
<translation id="8613126697340063924">điều khiển phát lại từ xa</translation>
<translation id="862370744433916922">phụ đề</translation>
<translation id="8750798805984357768">Vui lòng chọn một trong các tùy chọn sau.</translation>
<translation id="8808573423886751634">chương</translation>
<translation id="8845239796550121995">Hiện đang truyền tới TV của bạn</translation>
<translation id="8851136666856101339">chính</translation>
<translation id="8875657656876809964">Lỗi phát lại video</translation>
<translation id="8901569739625249689"><ph name="QUANTITY" /> KB</translation>
<translation id="8987927404178983737">Tháng</translation>
<translation id="901493112792887934">thời gian hiện tại bằng giây</translation>
<translation id="9048119486235211610">điều hướng</translation>
<translation id="9062295712474918030">tài liệu</translation>
<translation id="9093215626363556771">thoát chế độ hình trong hình</translation>
<translation id="9108370397979208512">toán học</translation>
<translation id="9132465097189459683">Khác...</translation>
<translation id="9138385573473225930">thông báo</translation>
<translation id="9155987714137265666"><ph name="WEEK" />, bắt đầu vào <ph name="WEEK_START_DATE" /></translation>
<translation id="916607977885256133">Ảnh trong ảnh</translation>
<translation id="9168329111483466115">chú thích cuối trang</translation>
<translation id="954003015749068518">vào chế độ hình trong hình</translation>
<translation id="966787709310836684">menu</translation>
</translationbundle>