blob: 1d9a623a7f2bed84aa7a2fed64fa6cba4c529de9 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0">
<asmv3:application xmlns:asmv3="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
<asmv3:windowsSettings xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings">
<dpiAware>true/pm</dpiAware>
</asmv3:windowsSettings>
</asmv3:application>
</assembly>