blob: 8ba2da667e6e43c7becbd2b071d918e7a958b620 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="iw">
<translation id="101438888985615157">סובב את המסך ב-180 מעלות</translation>
<translation id="1016912092715201525">‏המדיניות הזו מגדירה את הבדיקות של דפדפן ברירת המחדל על ידי <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת מהמשתמשים לשנות אותן.
אם ההגדרה הזו מופעלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> תמיד יבדוק אם הוא דפדפן ברירת מחדל בזמן האתחול, וירשום את עצמו באופן אוטומטי אם זה אפשרי.
אם ההגדרה הזו מושבתת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> אף פעם לא יבדוק אם הוא דפדפן ברירת המחדל, ופקדי המשתמשים להגדרת האפשרות הזו יושבתו.
אם ההגדרה הזו לא נקבעת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יאפשר למשתמש לשלוט בהגדרה שלו כדפדפן ברירת המחדל, ולקבוע אם צריך להציג הודעות משתמש כאשר הוא לא מוגדר כדפדפן ברירת המחדל.
הערה למנהלי מערכת של <ph name="MS_WIN_NAME" />: הפעלת ההגדרה הזו תעבוד רק במחשבים עם Windows 7‏. אם מדובר בגרסאות של Windows החל מ-Windows 8, צריך לפרוס קובץ "שיוכי ברירת מחדל של אפליקציות" שמגדיר את <ph name="PRODUCT_NAME" /> כגורם שמטפל בפרוטוקולים <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> ו-<ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (ובאופן אופציונלי גם בפרוטוקול <ph name="FTP_PROTOCOL" /> ובפורמטים של קבצים כמו <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" />, וכו'…). מידע נוסף זמין בכתובת <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">ניהול צריכת החשמל במסך ההתחברות</translation>
<translation id="1019101089073227242">הגדר ספרייה של נתוני משתמשים</translation>
<translation id="1022361784792428773">מזהי תוספים שיש למנוע מהמשתמש להתקין אותם (או * לכולם)</translation>
<translation id="102492767056134033">הגדר מצב ברירת מחדל במסך ההתחברות של המקלדת על המסך</translation>
<translation id="1027000705181149370">‏מדיניות זו מציינת האם להעביר לפרופיל המשתמש קובצי cookie לאימות שהוגדרו על ידי SAML IdP במהלך ההתחברות.
כשמשתמש מבצע אימות באמצעות SAML IdP במהלך ההתחברות, קובצי cookie המוגדרים על ידי ה-IdP נרשמים תחילה בפרופיל זמני. ניתן להעביר קובצי cookie אלה לפרופיל המשתמש כדי להעביר הלאה את מצב האימות.
כשמדיניות זו מוגדרת כ-true, קובצי cookie המוגדרים על ידי ה-IdP מועברים לפרופיל של המשתמש בכל פעם שהוא מבצע אימות באמצעות SAML IdP במהלך ההתחברות.
כשמדיניות זו מוגדרת כ-false או אינה מוגדרת, קובצי cookie המוגדרים על ידי ה-IdP מועברים לפרופיל המשתמש במהלך ההתחברות הראשונה שלו במכשיר בלבד.
מדיניות זו משפיעה על משתמשים שהדומיין שלהם תואם את דומיין ההרשמה של המכשיר בלבד. לכל המשתמשים האחרים, קובצי cookie המוגדרים על ידי ה-IdP מועברים לפרופיל המשתמש במהלך ההתחברות הראשונה שלו במכשיר בלבד.</translation>
<translation id="1030120600562044329">‏המדיניות הזו מאפשרת דיווח אנונימי ל-Google על נתונים שקשורים לשימוש ולקריסות לגבי <ph name="PRODUCT_NAME" />. בנוסף, המדיניות מונעת מהמשתמשים לשנות את ההגדרה הזו.
אם ההגדרה הזו מופעלת, דיווחים אנונימיים על נתונים שקשורים לשימוש ולקריסות נשלחים אל Google. אם ההגדרה מושבתת, המידע הזה לא נשלח אל Google. בשני המקרים, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל את ההגדרה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ההגדרה תיקבע לפי האפשרות שנבחרה על ידי המשתמש במהלך ההתקנה / ההפעלה הראשונה.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.
(מידע לגבי Chrome OS זמין במדיניות DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">‏המדיניות הזו קובעת אם התכונה 'התקן רשת לשיתוף קבצים' של <ph name="PRODUCT_NAME" /> תבצע אימות בעזרת NTLM.
אם המדיניות מוגדרת כ-True, במקרה הצורך, אימות בשביל התקני רשת לשיתוף קבצים מסוג SMB יתבצע באמצעות NTLM.
אם המדיניות מוגדרת כ-True, יושבת אימות ה-NTLM בשביל התקני רשת לשיתוף קבצים מסוג SMB.
אם המדיניות לא הוגדרה, האפשרות הזו מושבתת כברירת מחדל בשביל משתמשים המנוהלים דרך הארגון, אך מופעלת בשביל משתמשים שאינם מנוהלים.</translation>
<translation id="1040446814317236570">‏הפעל חיתוך כתובות אתרים ל-PAC (ל-‎https://‎)</translation>
<translation id="1044878202534415707">‏דיווח על סטטיסטיקת חומרה כגון שימוש ביחידת עיבוד מרכזית (CPU) / זיכרון RAM.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, לא יתבצע דיווח סטטיסטיקה. אם היא מוגדרת כ-true או שאינה מוגדרת כלל, יתבצע דיווח סטטיסטיקה.</translation>
<translation id="1046484220783400299">הפעל לזמן מוגבל תכונות פלטפורמת אינטרנט שהוצאו משימוש</translation>
<translation id="1047128214168693844">מניעה מכל האתרים לעקוב אחר המיקום הפיזי של המשתמשים</translation>
<translation id="1049138910114524876">‏מגדירה את המקום שנאכף במסך הכניסה אל <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם המדיניות הזו מוגדרת, מסך הכניסה יוצג תמיד לפי המקום שסופק על-ידי הערך הראשון במדיניות הזו (המדיניות מוגדרת כרשימה כדי להתאים לגרסאות עתידיות). אם המדיניות לא מוגדרת או אם הוגדרה רשימה ריקה, מסך הכניסה יוצג לפי המקום בהפעלת המשתמש האחרונה. אם המדיניות הזו מוגדרת כערך שאינו מקום חוקי, מסך הכניסה יוצג לפי מקום שהוגדר כברירת מחדל (נכון לעכשיו זהו en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">אפשר הזדהות מרחוק עבור המכשיר</translation>
<translation id="1062407476771304334">החלף</translation>
<translation id="1079801999187584280">חסימת השימוש ב'כלים למפתחים'</translation>
<translation id="1093082332347834239">אם ההגדרה הזו פועלת, מארח הסיוע מרחוק יופעל בתהליך עם הרשאות <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. מצב זה יאפשר למשתמשים מרוחקים לבצע פעולות בחלונות עם הרשאות מתקדמות בשולחן העבודה של המשתמש המקומי.
אם ההגדרה הזו מושבתת או לא מוגדרת, מארח הסיוע מרחוק יופעל בהקשר המשתמש ומשתמשים מרוחקים לא יוכלו לבצע פעולות בחלונות עם הרשאות מתקדמות בשולחן העבודה.</translation>
<translation id="1096105751829466145">ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="1099282607296956954">הפעלת בידוד אתר בשביל כל אתר</translation>
<translation id="1100570158310952027">
המדיניות הזו מגדירה רשימת מקורות (כתובות אתרים) או דפוסים של שמות מארחים (כמו
‎"*.example.com"‎) שיש להתייחס אליהם כאל מקור מאובטח.
המטרה היא להתיר לארגונים להגדיר מקורות ברשימת היתרים בשביל אפליקציות מדור קודם
שאינן יכולות לפרוס TLS (אבטחת שכבת התעבורה), או להגדיר שרת ביניים לפיתוח אינטרנט
פנימי כדי שהמפתחים יוכלו לבדוק תכונות שנחוץ להן הקשר מאובטח, ללא צורך בפריסה של
TLS בשרת הביניים. המדיניות הזו גם תמנע תיוג של המקור כ"לא מאובטח" בסרגל הכתובות.
להגדרת רשימה של כתובות אתרים במדיניות הזו יש השפעה זהה לזו של הגדרת הסימון בשורת
הפקודות '‎--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure' כרשימה המופרדת בפסיקים שכוללת
את אותן כתובות אתרים. אם המדיניות מוגדרת, היא תבטל את הסימון בשורת הפקודות.
המדיניות הזו תבטל את UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, אם הוגדרה.
מידע נוסף על הקשרים מאובטחים זמין בכתובת https://www.w3.org/TR/secure-contexts/‎.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">‏המדיניות הזו מציינת את משך החיים (בשעות) של מטמון האובייקטים של המדיניות הקבוצתית (GPO). במקום להוריד מחדש אובייקטים של מדיניות קבוצתית במסגרת כל אחזור מדיניות, המערכת רשאית לעשות שימוש חוזר באובייקטים של מדיניות קבוצתית שנשמרו במטמון, כל עוד הגרסה שלהם לא משתנה. המדיניות הזו מציינת את משך הזמן המקסימלי שבו ניתן לעשות שימוש חוזר באובייקטים של מדיניות קבוצתית שנשמרו במטמון, לפני שהם עוברים הורדה מחדש. הפעלה מחדש והתנתקות גורמות לניקוי המטמון.
אם המדיניות לא מוגדרת, אובייקטים של מדיניות קבוצתית שנשמרו במטמון זמינים לשימוש חוזר למשך עד 25 שעות.
אם המדיניות מקבלת את הערך 0, השמירה במטמון של אובייקטים של מדיניות קבוצתית מושבתת. חשוב לשים לב שהשבתת השמירה במטמון מגדילה את העומס על השרת, מאחר שאובייקטים של מדיניות קבוצתית עוברים הורדה מחדש במסגרת כל אחזור מדיניות, גם אם הם לא השתנו.</translation>
<translation id="1117535567637097036">‏מטפלי הפרוטוקול שהוגדרו דרך המדיניות הזו לא משמשים לטיפול במנגנוני Intent של Android.</translation>
<translation id="1118093128235245168">‏אתרים יכולים לבקש מהמשתמש להעניק גישה אל התקן USB מחובר</translation>
<translation id="1128903365609589950">‏מגדירה את הספרייה שתשמש את <ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחסון קובצי מטמון בדיסק.
אם תגדיר את המדיניות הזאת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בסיפריה שהוגדרה בין אם המשתמש ציין את הסימן '--disk-cache-dir' u ובין אם לא. כדי להימנע מאובדן נתונים או שגיאות בלתי צפויות אחרות, רצוי לא להגדיר את המדיניות הזאת לספריית הבסיס של אמצעי האחסון או לספריה המשמשת למטרות אחרות, מכיוון ש-<ph name="PRODUCT_NAME" /> מנהל את התוכן שלה.
היכנס לכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables לקבלת רשימת משתנים שבהם ניתן להשתמש.
אם המדיניות הזאת נותרת ללא הגדרה, ייעשה שימוש בספריית ברירת המחדל של המטמון והמשתמש יוכל לבטל אותה באמצעות סימון שורת הפקודה '--disk-cache-dir'.</translation>
<translation id="113521240853905588">‏המדיניות הזו מגדירה את השפות שיכולות לשמש כשפות מועדפות במערכת ההפעלה <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם המדיניות הזו מוגדרת, המשתמש יכול להוסיף לרשימת השפות המועדפות רק את אחת מהשפות שרשומות במדיניות. אם המדיניות לא מוגדרת או מוגדרת כרשימה ריקה, המשתמש יכול לציין את כל השפות כמועדפות. אם המדיניות הזו מוגדרת כרשימה שכוללת ערכים לא חוקיים, המערכת תתעלם מכל הערכים הלא חוקיים. אם משתמש הוסיף קודם לכן כמה שפות שלא מותרות על ידי המדיניות הזו לרשימת השפות המועדפות, השפות האלו יוסרו. אם המשתמש הגדיר קודם לכן שפה שלא מותרת על ידי המדיניות הזו כשפת התצוגה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, שפת התצוגה תשתנה לשפת ממשק מותרת בפעם הבאה שבה המשתמש ייכנס לחשבון. אחרת, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> תעבור לערך החוקי הראשון שמצוין על ידי המדיניות הזו, או למיקום גיבוי חלופי (כרגע en-US) אם המדיניות מכילה רק ערכים לא חוקיים.</translation>
<translation id="1135264353752122851">מגדירה אילו פריסות מקלדת מורשות בשביל סשנים של המשתמש ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם המדיניות הזו הוגדרה, המשתמש יכול לבחור רק אחת משיטות הקלט שצוינו במדיניות הזו. אם המדיניות לא הוגדרה או שהוגדרה עם רשימה ריקה, המשתמש יכול לבחור בכל שיטות הקלט הנתמכות. אם המדיניות אוסרת את שיטת הקלט הנוכחית, ייעשה שימוש בפריסת מקלדת החומרה (אם מותר להשתמש בה) או ברשומה החוקית הראשונה ברשימה הזו. המערכת תתעלם מכל שיטות הקלט ברשימה הזו שאינן חוקיות או נתמכות.</translation>
<translation id="1138294736309071213">מדיניות זו פועלת במצב קמעונאי בלבד.
קובעת את משך הזמן לפני ששומר המסך מופיע במסך הכניסה במכשירים במצב קמעונאי.
הערך של המדיניות צריך להיות מוגדר באלפיות השנייה.</translation>
<translation id="1151353063931113432">אפשר תמונות באתרים אלה</translation>
<translation id="1152117524387175066">‏דיווח על מצב מתג dev של המכשיר בעת אתחול.
אם המדיניות מוגדרת כ-False, מצב מתג dev לא ידיווח.</translation>
<translation id="1160479894929412407">‏אישור פרוטוקול QUIC</translation>
<translation id="1160939557934457296">השבת יכולת להמשיך מדף האזהרה של 'גלישה בטוחה'</translation>
<translation id="1189817621108632689">‏מאפשרת לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתרים המציינים אתרים שאינם מורשים להציג תמונות.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל הכללי לכל האתרים. הערך הזה ייקבע על-פי המדיניות 'DefaultCookiesSetting' אם הוגדרה, או לחלופין, מהתצורה האישית של המשתמש.
לתשומת ליבך, בעבר המדיניות הזו הופעלה בטעות ב-Android, אבל הפעולה הזו אף פעם לא נתמכה באופן מלא ב-Android.</translation>
<translation id="1198465924256827162">תדירות השליחה של העלאות סטטוס מכשיר, באלפיות השנייה.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, תדירות ברירת המחדל היא 3 שעות. התדירות המותרת
המינימלית היא 60 שניות.</translation>
<translation id="1204263402976895730">מדפסות ארגוניות מופעלות</translation>
<translation id="1219695476179627719">‏מציינת אם המכשיר צריך לחזור לגירסה שנקבעה על-ידי <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" />, אם כבר פועלת בו גירסה מאוחרת יותר.
ברירת המחדל היא RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">טען כתובות אתר מוגדרות עם הכניסה להדגמה</translation>
<translation id="1223789468190631420">הפעלת מצב 'גלישה בטוחה' למקורות מהימנים</translation>
<translation id="122899932962115297">‏רשימת היתרים שקובעת עבור המשתמש אילו מצבים של ביטול נעילה מהיר זמינים להגדרה ולשימוש כדי לבטל את נעילת המסך.
הערך מופיע כרשימה של מחרוזות; הערכים החוקיים ברשימה הם: "all" (הכול), "PIN" (קוד אימות) ו-"FINGERPRINT" (טביעת אצבע). הוספה של הערך "all" לרשימה פירושה שכל מצב של ביטול נעילה מהיר זמין למשתמש, כולל מצבים שיוגדרו בעתיד. אחרת, רק המצבים של ביטול נעילה מהיר שמופיעים ברשימה יהיו זמינים למשתמש.
לדוגמה, כדי לאפשר כל מצב של ביטול נעילה מהיר, יש להשתמש בערך ["all"]. כדי לאפשר ביטול נעילה באמצעות קוד אימות בלבד, יש להשתמש בערך ["PIN"]. כדי להתיר קוד אימות וטביעת אצבע, יש להשתמש בערך ["PIN", "FINGERPRINT"]. כדי להשבית את כל המצבים של ביטול נעילה מהיר, יש להזין [].
כברירת מחדל, מצבים של ביטול נעילה מהיר לא זמינים במכשירים מנוהלים.</translation>
<translation id="123081309365616809">הפעלה של העברת תוכן אל המכשיר</translation>
<translation id="1231349879329465225">‏המדיניות מאפשרת להפעיל או להשבית את המעבר המהיר.
הפעולה הזו חלה על כל המשתמשים וכל הממשקים במכשיר.
כדי להשתמש במעבר המהיר, יש להפעיל את ההגדרה הזו וגם את נכס ה-ONC לכל רשת.
אחרי הגדרת המדיניות, המעבר המהיר נשאר פעיל עד שמשנים את המדיניות ומשביתים אותו.
אם המדיניות לא מוגדרת או מקבלת את הערך false, לא נעשה שימוש במעבר מהיר.
אם המדיניות מקבלת את הערך true, נעשה שימוש במצב המהיר כשנקודת הגישה האלחוטית תומכת באפשרות הזו.</translation>
<translation id="1243570869342663665">‏שליטה בסינון של תוכן למבוגרים בלבד ב-SafeSites.</translation>
<translation id="1257550411839719984">הגדרת ספריית הורדות שתשמש כברירת מחדל</translation>
<translation id="1265053460044691532">‏הגבל את משך הזמן שבמהלכו משתמש שאומת באמצעות SAML יכול להתחבר באופן לא מקוון.</translation>
<translation id="1291880496936992484">‏אזהרה: RC4 יוסר לחלוטין מ-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחר גרסה 52 (בסביבות ספטמבר 2016), ולאחר מכן מדיניות זו תפסיק לפעול.
אם המדיניות לא תוגדר או תוגדר כ-false, חבילות הצפנים של RC4 ב-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) לא יופעלו. כדי למנוע זאת, אפשר להגדיר את המדיניות כ-true וכך לשמור על תאימות לשרת מיושן. זהו פתרון זמני, ויש להגדיר את השרת מחדש.</translation>
<translation id="1297182715641689552">‏השתמש בסקריפט Proxy מסוג ‎.pac</translation>
<translation id="1304973015437969093">מזהי תוספים/אפליקציות וכתובות אתרים של עדכונים המיועדים להתקנה שקטה</translation>
<translation id="1307415922184340052">שליחת שם המשתמש ושם הקובץ לשרת המדפסות המקומיות עם כל משימת הדפסה. אפשרות ברירת המחדל היא לא לשלוח.</translation>
<translation id="1307454923744766368">דפוסים של מקורות או שמות מארחים שיש להתייחס אליהם כאל מקור מאובטח</translation>
<translation id="1313457536529613143">הגדרת האחוז שלפיו ייקבע שינוי קנה המידה של השהיית עמעום המסך כאשר מובחנת פעילות משתמש בזמן שהמסך מעומעם או מיד לאחר כיבוי המסך.
אם מדיניות זו מוגדרת, היא מציינת את האחוז שלפיו ייקבע שינוי קנה המידה של השהיית עמעום המסך כאשר מובחנת פעילות משתמש בזמן שהמסך מעומעם או מיד לאחר כיבוי המסך. בעת שינוי קנה המידה של עמעום המסך, ההשהיות של כיבוי מסך, נעילת מסך ומצב סרק יותאמו לשמירה על אותם הפרשים מהשהיית עמעום המסך שהוגדרו במקור.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, ייעשה שימוש בגורם ברירת מחדל של קנה מידה.
גורם קנה המידה חייב להיות לפחות 100%.</translation>
<translation id="131353325527891113">הצג שמות משתמש במסך הכניסה</translation>
<translation id="1327466551276625742">הפעל בקשה לתצורת רשת במצב לא מקוון</translation>
<translation id="1330145147221172764">הפעל מקלדת על המסך</translation>
<translation id="13356285923490863">שם מדיניות</translation>
<translation id="1352174694615491349">‏המדיניות הזו מתירה איחוד של חיבורי HTTP/2 כשנעשה שימוש באישורי לקוח. כדי לבצע את האיחוד, שם המארח של החיבור הפוטנציאלי החדש ושם המארח של החיבור הקיים צריכים להתאים לדפוס אחד או יותר שתואר על-ידי המדיניות הזו. המדיניות היא רשימה של מארחים המשתמשים בפורמט המסנן URLBlacklist: ‏"example.com" תואם ל-"example.com" ולכל תתי-הדומיינים (למשל "sub.example.com"), בעוד ש-".example.net" תואם בדיוק ל-"example.net".
בקשות איחוד הנשלחות אל מארחים שונים בחיבורים שבהם נעשה שימוש באישור לקוח יכולות ליצור בעיות אבטחה ופרטיות, מפני שההרשאה הכללית תינתן לכל הבקשות, גם אם המשתמש לא התיר זאת באופן מפורש. המדיניות הזו זמנית ותוסר בגרסה עתידית. יש לעיין בכתובת https://crbug.com/855690.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, תחול התנהגות ברירת המחדל שאינה מתירה איחוד של חיבורי HTTP/2 כשנעשה שימוש באישורי לקוח.</translation>
<translation id="1353966721814789986">דפי הפעלה</translation>
<translation id="1354424209129232709">מקסימום:</translation>
<translation id="1359553908012294236">‏אם מדיניות זו מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יאפשר התחברויות של אורחים. התחברויות של אורחים הן פרופילים של <ph name="PRODUCT_NAME" /> שבהם כל החלונות הם במצב גלישה בסתר.
אם מדיניות זו מוגדרת כ-false,‏ <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יאפשר להפעיל פרופילים של אורחים.</translation>
<translation id="1363275621236827384">‏התר שליחת שאילתות אל Quirks Server בנושא פרופילים של חומרה</translation>
<translation id="1384459581748403878">ייחוס: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1387596372902085462">‏האם להפעיל את האמון בתשתית PKI מדור קודם של Symantec Corporation</translation>
<translation id="1393485621820363363">מדפסות ארגוניות מופעלות הקשורות למכשירים</translation>
<translation id="1397855852561539316">כתובת אתר שמציעה ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="1413936351612032792">‏דיווח מידע לגבי השימוש באפליקציות Linux</translation>
<translation id="142346659686073702">‏משתמשים לא משויכים רשאים להשתמש ב-Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442">כן</translation>
<translation id="1427655258943162134">‏כתובת או כתובת אתר של שרת Proxy</translation>
<translation id="1431272318313028342">‏המדיניות הזו מפעילה את תכונת הגלישה הבטוחה של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת מהמשתמשים לשנות את ההגדרה הזאת.
אם ההגדרה הזאת מופעלת, הגלישה הבטוחה תמיד פעילה.
אם ההגדרה הזאת מושבתת, הגלישה הבטוחה אף פעם לא פעילה.
אם ההגדרה הזו מופעלת או מושבתת, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל את ההגדרה "הפעלת הגנה מפני דיוג ותוכנות זדוניות" של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ההגדרה מופעלת אך המשתמשים יכולים לשנות אותה.
אפשר לקבל מידע נוסף על גלישה בטוחה
בכתובת https://developers.google.com/safe-browsing.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="1435659902881071157">תצורת רשת ברמת המכשיר</translation>
<translation id="1438739959477268107">הגדרת ברירת מחדל ליצירת מפתחות</translation>
<translation id="1454846751303307294">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובת אתר שמציינים אתרים שאינם מורשים להפעיל JavaScript. אם מדיניות זו אינה מוגדרת, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים בין אם הם שייכים למדיניות 'DefaultJavaScriptSetting', אם היא מוגדרת, ובין אם הם שייכים לתצורה האישית של המשתמש.</translation>
<translation id="1456822151187621582">‏Windows (לקוחות <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">‏שולטת בהתנהגות המשתמשים בהפעלה מרובת-פרופילים במכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted', המשתמש יכול להיות משתמש ראשי או משני בהפעלה מרובת-פרופילים.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary', המשתמש יכול להיות רק המשתמש הראשי בהפעלה מרובת פרופילים.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'MultiProfileUserBehaviorNotAllowed', המשתמש אינו יכול להשתתף בהפעלה מרובת-פרופילים.
אם תקבע את ההגדרה הזו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם ההגדרה תשונה בזמן שהמשתמש מחובר להפעלה מרובת פרופילים, כל המשתמשים בהפעלה ייבדקו שוב בהתאם להגדרות התואמות שלהם. ההפעלה תיסגר עם מישהו מבין המשתמשים אינו מורשה עוד להשתתף בהפעלה.
אם המדיניות לא תוגדר, ערך ברירת המחדל 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary' יחול על משתמשים המנוהלים על ידי ארגון, ויעשה שימוש ב-'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted' עבור משתמשים שאינם מנוהלים.</translation>
<translation id="1465619815762735808">לחץ להפעלה</translation>
<translation id="1468307069016535757">‏הגדר את מצב ברירת המחדל של תכונת הנגישות במצב ניגודיות גבוהה במסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, מצב ניגודיות גבוהה יופעל בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False, מצב ניגודיות גבוהה יושבת בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים יוכלו לעקוף אותה באופן זמני על ידי הפעלה או השבתה של מצב ניגודיות גבוהה. עם זאת, בחירת המשתמש אינה עקבית וברירת המחדל משוחזרת בכל פעם שמסך ההתחברות מוצג מחדש, או כאשר המשתמש אינו פעיל במסך ההתחברות במשך דקה.
אם לא תגדיר מדיניות זו, מצב ניגודיות גבוהה יהיה מושבת בעת ההצגה הראשונה של מסך ההתחברות. המשתמשים יוכלו להפעיל או להשבית את מצב ניגודיות גבוהה בכל עת, והסטטוס שלו במסך ההתחברות יישאר עקבי בין המשתמשים.</translation>
<translation id="1468707346106619889">‏אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, התכונה Unified Desktop מותרת
ומופעלת כברירת מחדל, והיא מאפשרת לאפליקציות להתפרס על כמה צגים.
משתמשים המעוניינים להשבית את התכונה Unified Desktop בצגים ספציפיים יכולים לבטל את הסימון שלה בהגדרות התצוגה.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False או אינה מוגדרת, התכונה Unified Desktop תושבת.
במקרה כזה לא תהיה למשתמשים אפשרות להשבית את התכונה.</translation>
<translation id="1474273443907024088">‏השבת את TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> יעקוף כל שרת proxy של המארחים ברשימה זו.
מדיניות זו תקפה רק אם בחרת הגדרות proxy ידניות בקטע 'בחר כיצד לציין הגדרות שרת proxy'.
אין להגדיר מדיניות זו אם בחרת מצב אחר להגדרה של מדיניות שרת proxy.
תוכל למצוא לדוגמאות מפורטות יותר בכתובת הבאה:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1502843533062797703">הפעלת חסימה של החדרת תוכנות צד שלישי</translation>
<translation id="1504431521196476721">הזדהות מרחוק</translation>
<translation id="1507957856411744193">‏אם המדיניות מקבלת את הערך true, ‏<ph name="PRODUCT_NAME" /> יתחבר למכשירי העברה בכל כתובת IP, ולא רק בכתובות פרטיות מסוג RFC1918/RFC4193.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך false, ‏<ph name="PRODUCT_NAME" /> יתחבר למכשירי העברה בכתובות פרטיות בלבד מסוג RFC1918/RFC4193.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יתחבר למכשירי העברה רק בכתובות פרטיות מסוג RFC1918/RFC4193, אלא אם התכונה CastAllowAllIPs מופעלת.
אם המדיניות EnableMediaRouter מקבלת את הערך false, לערך של המדיניות הזו לא תהיה השפעה.</translation>
<translation id="1509692106376861764">מדיניות זו הופסקה החל מגרסה 29 של <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1514888685242892912">הפעלת <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">אפשר לאתרים לעקוב אחר המיקום הפיזי של המשתמשים</translation>
<translation id="1523774894176285446">דפדפן חלופי להפעלה בשביל אתרים שהוגדרו.</translation>
<translation id="152657506688053119">רשימה של כתובות אתרים חלופיות עבור ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="1530812829012954197">עבד תמיד את הדפוסים הבאים של כתובות אתר בדפדפן המארח</translation>
<translation id="1541170838458414064">הגבלה של גודל הדף המודפס</translation>
<translation id="1553684822621013552">‏כשהגדרת המדיניות הזו היא true‏, ARC יופעל עבור המשתמש
(בהתאם לבדיקות נוספות של המדיניות, ARC עדיין לא יהיה
זמין אם בפעילות הנוכחית של המשתמש הופעלו פרופיל זמני
או כניסה עם מספר חשבונות).
אם ההגדרה הזו מושבתת או שלא נקבעה, משתמשים ארגוניים
אינם יכולים להשתמש ב-ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">‏המדיניות הזו קובעת אם לדווח מידע לגבי תוספים ויישומי פלאגין.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה או הוגדרה כ-True, המערכת אוספת נתונים לגבי תוספים ויישומי פלאגין.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-False, המערכת לא אוספת נתונים לגבי תוספים ויישומי פלאגין.
המדיניות הזו חלה רק כשהתוסף <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> מופעל והמחשב רשום במדיניות <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1561424797596341174">‏שינויי מדיניות עבור גרסאות Build של ניפוי באגים של מארח הגישה מרחוק</translation>
<translation id="1561967320164410511">‏U2F יחד עם תוספים להזדהות בנפרד</translation>
<translation id="1574554504290354326">‏ההגדרה הזו הוצאה משימוש. יש להשתמש במקומה ב-SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. הפעלה או השבתה של SafeBrowsingExtendedReportingEnabled זהה להגדרה של SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed כ-False.
הגדרת המדיניות הזו כ-False מונעת ממשתמשים לבחור חלק מפרטי המערכת ותוכן הדף על מנת לשלוח אותם אל שרתי Google. אם ההגדרה הזו נקבעת כ-True או לא מוגדרת, משתמשים יורשו לשלוח חלק מפרטי המערכת ותוכן הדף אל 'גלישה בטוחה' כדי לעזור באיתור של אפליקציות ואתרים מסוכנים.
בכתובת https://developers.google.com/safe-browsing אפשר למצוא מידע נוסף על 'גלישה בטוחה'.</translation>
<translation id="1583248206450240930">השתמש ב-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> כברירת מחדל</translation>
<translation id="1599424828227887013">‏הפעלת בידוד אתר בשביל מקורות ספציפיים במכשירי Android</translation>
<translation id="1608755754295374538">כתובות אתרים שיקבלו גישה למכשירי הקלטת אודיו ללא הצגת בקשה</translation>
<translation id="1615221548356595305">‏התרת איחוד של חיבורי HTTP/2 במארחים האלה, גם כשנעשה שימוש באישורי לקוח</translation>
<translation id="1617235075406854669">הפעל את מחיקת היסטוריית הדפדפן וההורדות</translation>
<translation id="163200210584085447">‏תבניות ברשימה הזו יעברו השוואה למקור האבטחה
של כתובת האתר שממנה הגיעה הבקשה. אם תימצא התאמה, הגישה להתקני
צילום הווידאו תוענק בדפי כניסה מסוג SAML. אם לא תימצא התאמה, הגישה
תישלל באופן אוטומטי. אין להשתמש בתבניות הכוללות תווים כלליים לחיפוש.</translation>
<translation id="1634989431648355062">מאשרת את השימוש בפלאגין <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> באתרים האלה</translation>
<translation id="1655229863189977773">הגדר גודל מטמון של דיסק בבייטיים</translation>
<translation id="166427968280387991">‏שרת Proxy</translation>
<translation id="1668836044817793277">‏האם לאפשר ליישום הקיוסק שהופעל אוטומטית ללא עיכובים לשלוט על גרסת <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />?
מדיניות זו קובעת אם לאפשר ליישום הקיוסק שהופעל אוטומטית ללא עיכובים לשלוט על גרסת <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> באמצעות הצהרת required_platform_version במניפסט שלה ושימוש בה כקידומת של גרסת היעד שמתעדכנת אוטומטית.
אם המדיניות מוגדרת ל-true, הערך של מפתח המניפסט required_platform_version של יישום הקיוסק שהופעל אוטומטית ללא עיכובים ישמש כקידומת של גרסת היעד שמתעדכנת אוטומטית.
אם המדיניות אינה מוגדרת או שמוגדרת ל-false, המערכת תתעלם ממפתח המניפסט required_platform_version והעדכון האוטומטי ימשיך כרגיל.
אזהרה: לא מומלץ להאציל את השליטה על גרסת <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ליישום קיוסק כי ייתכן שהדבר ימנע מהמכשיר לקבל עדכוני תוכנה ותיקוני אבטחה קריטיים. האצלת השליטה על גרסת <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> עלולה להציב את המשתמשים בפני סיכון.</translation>
<translation id="1675002386741412210">נתמכת ב:</translation>
<translation id="1689963000958717134">‏מאפשר דחיפה של תצורת הרשת כדי שתיושם עבור כל המשתמשים של מכשיר <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. תצורת הרשת היא מחרוזת בפורמט JSON כפי שהוגדרה על ידי פורמט תצורת הרשת הפתוחה, באופן שמתואר ב-<ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">‏הגדרת ההגבלה לאחזור Seed של וריאציות</translation>
<translation id="1717817358640580294">‏אם המדיניות הזו לא מוגדרת והכלי Chrome Cleanup מגלה תוכנה לא רצויה, ייתכן שהוא ישלח ל-Google דיווח עם מטא-נתונים לגבי הסריקה, בהתאם למדיניות שמוגדרת על ידי SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. לאחר הדיווח, Chrome Cleanup ישאל את המשתמשים אם הם רוצים לנקות את התוכנה הלא רצויה. המשתמשים יכולים לשתף את תוצאות הניקוי עם Google, כדי לעזור בזיהוי של תוכנות לא רצויות. התוצאות האלה כוללות מטא-נתונים של קבצים, תוספים שהותקנו באופן אוטומטי ומפתחות מרשם, כמתואר בסקירה הטכנית בנושא פרטיות ב-Chrome.
אם המדיניות מושבתת ו-Chrome Cleanup מגלה תוכנה לא רצויה, לא יישלח ל-Google דיווח עם מטא-נתונים לגבי הסריקה, תוך ביטול כל כללי המדיניות שמוגדרים על ידי SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup ישאל את המשתמש אם הוא רוצה לנקות את התוכנה הלא רצויה. תוצאות הניקוי לא ידווחו ל-Google ולמשתמש לא תהיה אפשרות לעשות זאת.
אם המדיניות מופעלת ו-Chrome Cleanup מגלה תוכנה לא רצויה, ייתכן שהוא ישלח ל-Google דיווח עם מטא-נתונים לגבי הסריקה, בהתאם למדיניות שמוגדרת על ידי SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup ישאל את המשתמש אם הוא רוצה לנקות את התוכנה הלא רצויה. תוצאות הניקוי ידווחו ל-Google ולמשתמש לא תהיה אפשרות למנוע זאת.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="172374442286684480">אפשר לכל האתרים להגדיר נתונים מקומיים</translation>
<translation id="1734716591049455502">הגדר אפשרויות גישה מרחוק</translation>
<translation id="1736269219679256369">‏אפשר להמשיך מדף אזהרת SSL</translation>
<translation id="1745780278307622857">‏המדיניות הזו קובעת אם <ph name="PRODUCT_NAME" /> מאפשר הורדה ללא בדיקות גלישה בטוחה, כאשר ההורדה מתבצעת ממקור מהימן.
אם המדיניות מקבלת את הערך False, קבצים שמורדים לא נשלחים לבדיקת גלישה בטוחה אם הם מגיעים ממקור מהימן.
אם המדיניות לא מוגדרת (או מקבלת את הערך True), קבצים שמורדים נשלחים לבדיקת גלישה בטוחה, גם אם הם מגיעים ממקור מהימן.
חשוב לשים לב שהמגבלות האלה חלות על הורדות שמופעלות מתוכן של דפי אינטרנט ומהאפשרות 'הורדת קישור…' של תפריטי הקשר. המגבלות לא חלות על שמירה / הורדה של הדף הנוכחי שמוצג, ועל שמירה כ-PDF דרך אפשרויות ההדפסה.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="1749815929501097806">‏מגדירה את התנאים וההגבלות שעל המשתמש לקבל לפני שיתחיל בהפעלה של חשבון מקומי במכשיר.
אם המדיניות הזו מוגדרת, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יוריד את התנאים וההגבלות ויציג אותם למשתמש בכל פעם שתתחיל הפעלה של חשבון מקומי במכשיר. המשתמש יורשה להיכנס להפעלה רק לאחר שיקבל את התנאים וההגבלות.
אם המדיניות לא מוגדרת, לא מוצגים תנאים והגבלות.
יש להגדיר את המדיניות ככתובת אתר שממנה <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יכול להוריד את התנאים וההגבלות. התנאים וההגבלות חייבים להיות בטקסט פשוט ומוצגים כסוג MIME טקסט/פשוט. השימוש בסימון אסור.</translation>
<translation id="1750315445671978749">חסום את כל ההורדות</translation>
<translation id="1781356041596378058">‏המדיניות הזו שולטת גם על הגישה אל אפשרויות למפתחים ב-Android. אם תגדיר את המדיניות הזו כ-true, משתמשים לא יוכלו לגשת אל אפשרויות למפתחים. אם תגדירו אותה כ-false או לא תגדיר אותה, משתמשים יוכלו לגשת אל אפשרויות למפתחים על-ידי הקשה שבע פעמים על מספר ה-Build באפליקציית ההגדרות של Android.</translation>
<translation id="1797233582739332495">הצגת הודעה חוזרת למשתמש המציינת שיש צורך להפעיל מחדש</translation>
<translation id="1798559516913615713">‏משך החיים של מטמון GPO</translation>
<translation id="1803646570632580723">רשימת אפליקציות מוצמדות להצגה במרכז האפליקציות</translation>
<translation id="1808715480127969042">‏חסום קובצי Cookie באתרים אלה</translation>
<translation id="1810261428246410396">אישור להשתמש בשיתוף אינטרנט מיידי בין מכשירים.</translation>
<translation id="1817685358399181673">‏המדיניות כוללת את תמונת ה-<ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> של המשתמש. כדי להגדיר את המדיניות מציינים את כתובת האתר שממנה המכשיר יכול להוריד את התמונה וקוד גיבוב (hash) מסוג SHA-256 שבאמצעותו מאומתת תקינות ההורדה.
יש לציין את המדיניות כמחרוזת שמבטאת את כתובת האתר ואת הגיבוב (hash) בפורמט JSON.</translation>
<translation id="1827523283178827583">‏השתמש בשרתי Proxy קבועים</translation>
<translation id="1831495419375964631">‏המדיניות הזו היא כתובת URL שמצביעה על קובץ XML באותו הפורמט שמשמש במדיניות <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> של Internet Explorer. מתבצעת טעינה של כללים מקובץ XML בלי לשתף את הכללים האלה עם Internet Explorer.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, או אם מוגדרת בה כתובת URL לא חוקית, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא משתמש בה כמקור של כללים להחלפת דפדפנים.
אם מוגדרת במדיניות הזו כתובת URL חוקית, <ph name="PRODUCT_NAME" /> מוריד את רשימת האתרים מכתובת ה-URL ומחיל את הכללים כאילו הם הוגדרו באמצעות המדיניות <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
אפשר לקבל מידע נוסף על המדיניות <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> של Internet Explorer‏ בקישור הבא: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">‏דיווח מזהים ונתונים סטטיסטיים של חומרה הקשורים להתקני אחסון.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, הנתונים הסטטיסטיים לא ידווחו.
אם המדיניות מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, הנתונים הסטטיסטיים ידווחו.</translation>
<translation id="1843117931376765605">קצב רענון עבור מדיניות משתמש</translation>
<translation id="1844620919405873871">הגדרה של מדיניות הקשורה לביטול נעילה מהיר.</translation>
<translation id="1847960418907100918">‏מדיניות זו מציינת את הפרמטרים שנעשה בהם שימוש בעת ביצוע של חיפוש מיידי באמצעות POST. היא מורכבת מצמדים של שם/ערך, המופרדים באמצעות פסיק. אם ערך מסוים הוא פרמטר תבנית, למשל {searchTerms} בדוגמה שלמעלה, הוא יוחלף על ידי נתונים אמיתיים של מונחי חיפוש.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, תישלח בקשה לחיפוש מיידי באמצעות שיטת GET.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="1852294065645015766">אישור להפעלה אוטומטית של מדיה</translation>
<translation id="1859859319036806634">‏אזהרה: האפשרות להשתמש בגירסה קודמת של TLS (אבטחת שכבת התעבורה) לצורך עקיפת באגים תוסר מ-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחר גירסה 52 (בערך בספטמבר 2016) והמדיניות הזו תפסיק לפעול במועד זה.
קודם לכן, כאשר לחיצת יד של TLS‏ הייתה נכשלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> היה מנסה לבצע את החיבור עם גירסה קודמת של TLS על מנת לעקוף באגים בשרתי HTTPS. ההגדרה הזו קובעת את הגירסה האחרונה אליה ניתן לחזור. אם שרת יבצע התאמת גירסאות בצורה תקינה (כלומר, בלי לנתק את החיבור), ההגדרה הזו לא תהיה רלוונטית. ללא קשר לכך, החיבור שייווצר עדיין יהיה חייב לעמוד בדרישות התאימות של SSLVersionMin.
אם המדיניות הזו לא תוגדר או תיקבע כ-"tls1.2", ‏<ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יחזור יותר לגרסה קודמת. שים לב ששינוי זה אינו משבית את התמיכה בגירסאות ישנות יותר של TLS, ורק קובע אם <ph name="PRODUCT_NAME" /> יעקוף שרתים עם באגים שלא יכולים להתאים גירסאות בצורה תקינה.
לחלופין, אם יש לשמור על תאימות לשרת שבו קיימים באגים, אפשר לקבוע את המדיניות הזו כ-"tls1.1". זהו פתרון זמני ויש לתקן במהירות את השרת.</translation>
<translation id="1864269674877167562">אם מדיניות זו מוגדרת למחרוזת ריקה או שאינה מוגדרת כלל, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא יציג אפשרות להשלמה אוטומטית במהלך זרימת הכניסה של משתמש.
אם מדיניות זו מוגדרת למחרוזת המייצגת שם דומיין, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יציג אפשרות להשלמה אוטומטית בכניסה של המשתמש ויאפשר למשתמש להקליד רק את שם המשתמש שלו ללא סיומת שם הדומיין. המשתמש יוכל להחליף את הסיומת של שם דומיין זה.</translation>
<translation id="1864382791685519617">‏מדיניות זו מאפשרת חיזוי רשת ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת מהמשתמשים לשנות הגדרה זו.
מדיניות זו שולטת באחזור מראש של DNS, בחיבור מראש של TCP ו-SSL ובעיבוד מראש של דפי אינטרנט.
אם מדיניות זו תוגדר, המשתמשים לא יוכלו לשנות או לבטל אותה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם מדיניות זו לא תוגדר, חיזויי רשת יופעלו, אך המשתמשים יוכלו לשנות זאת.</translation>
<translation id="1865417998205858223">הרשאות עיקריות</translation>
<translation id="186719019195685253">‏הפעולה שיש לנקוט כאשר יש עיכוב ללא פעילות בעת שימוש במתח AC</translation>
<translation id="187819629719252111">המדיניות מאפשרת גישה לקבצים מקומיים במחשב בכך שהיא מאפשרת ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> להציג תיבות דו-שיח לבחירת קבצים. אם תהפוך הגדרה זו לפעילה, המשתמשים יוכלו לפתוח תיבות דו-שיח לבחירת קבצים כרגיל. אם תשבית הגדרה זו, בכל פעם שהמשתמש יבצע פעולה שתפעיל תיבת דו-שיח לבחירת קבצים (כגון ייבוא ​​סימניות, העלאת קבצים, שמירת קישורים וכדומה), תוצג במקום זאת הודעה והמערכת תניח שהמשתמש לחץ על 'ביטול' בתיבת הדו-שיח של בחירת הקבצים. אם הגדרה זו לא נקבעה, המשתמשים יוכלו לפתוח תיבות דו-שיח לבחירת קבצים כרגיל.</translation>
<translation id="1885782360784839335">הפעלת הצגה של תוכן קידום מכירות על פני כל הכרטיסייה</translation>
<translation id="1888871729456797026">אסימון ההרשמה במדיניות הענן במחשב</translation>
<translation id="1897365952389968758">‏אפשר לכל האתרים להריץ JavaScript</translation>
<translation id="1906888171268104594">‏קובעת אם מדדי שימוש ונתוני אבחון ידווחו ל-Google, כולל דוחות קריסה.
אם המדיניות מוגדרת כ-true, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ידווח את מדדי השימוש ונתוני האבחון.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, הדיווח של מדדים ונתוני אבחון מושבת.
אם המדיניות לא מוגדרת, הדיווח של מדדים ונתוני אבחון יושבת במכשירים שאינם מנוהלים ויופעל במכשירים מנוהלים.</translation>
<translation id="1907431809333268751">‏המדיניות הזו מגדירה את הרשימה של כתובות URL ארגוניות לכניסה (סכימות של HTTP ו-HTTPS). טביעת האצבע של הסיסמה תתועד בכתובות ה-URL האלה ותשמש כדי לזהות שימוש חוזר בסיסמה.
כדי לאפשר ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לתעד בצורה נכונה טביעות אצבע של סיסמאות, יש לוודא שדפי הכניסה תואמים לכללים בכתובת https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
אם ההגדרה הזו מופעלת, שירות הגנת הסיסמאות יתעד את טביעת האצבע של הסיסמה כדי לזהות שימוש חוזר בסיסמאות.
אם ההגדרה הזו מושבתת או לא מוגדרת, שירות הגנת הסיסמאות יתעד טביעות אצבע של סיסמאות רק ב-https://accounts.google.com.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="1920046221095339924">התרת סשן מנוהל במכשיר</translation>
<translation id="1929709556673267855">‏מספקת תצורה למדפסות ארגוניות המשויכות למכשירים.
המדיניות הזו מאפשרת לך לספק תצורת מדפסות למכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. הפורמט זהה לזה של מילון NativePrinters, עם תוספת של שדה "id" או "guid" נדרש לכל מדפסת כדי להוסיף לרשימת ההיתרים או לרשימה השחורה.
הקובץ יכול להיות בגודל של 5MB לכל היותר ועליו להיות מקודד ב-JSON. ההערכה היא שקובץ מקודד הכולל כ-21,000 מדפסות יהיה בגודל של 5MB. הגיבוב הקריפטוגרפי משמש לאימות השלמות של ההורדה.
המערכת מורידה את הקובץ ומעבירה אותו למטמון. המערכת תוריד אותו שוב כשכתובת האתר או הגיבוב ישתנו.
אם המדיניות הזו תוגדר, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יוריד את הקובץ כדי לקבל תצורות מדפסת, והמדפסות יהיו זמינות על פי <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> ו-<ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
למדיניות הזו אין השפעה על היכולת של משתמשים להגדיר תצורת מדפסות במכשירים נפרדים. היא מיועדת לשמש כתוסף לתצורה של מדפסות שנקבעת על-ידי משתמשים נפרדים.
המדיניות הזו היא תוספת ל-<ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, לא יקושרו מדפסות למכשירים, ושאר סעיפי המדיניות <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> לא יובאו בחשבון.
</translation>
<translation id="193259052151668190">‏רשימת היתרים של מכשירי USB ניתנים לניתוק</translation>
<translation id="1933378685401357864">תמונת טפט</translation>
<translation id="1956493342242507974">הגדר ניהול צריכת חשמל במסך ההתחברות ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
המדיניות הזו מאפשרת לך להגדיר את ההתנהגות של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> במצב שבו אין פעילות של המשתמש למשך זמן מסוים, כאשר מסך ההתחברות מוצג. המדיניות קובעת מספר הגדרות. לעיון בפרטים ובטווחי ערכים, קרא את המדיניות המתאימה המגדירה את ניהול צריכת החשמל במהלך הפעלה. החריגים היחידים מהמדיניות הזו הם:
* הפעולות שיש לנקוט כשאין פעילות של המשתמש או בסגירת מכסה, לא יכולות לכלול סיום של ההפעלה.
* פעולת ברירת המחדל הננקטת במצב שבו אין פעילות של משתמש בזמן חיבור לשקע החשמל שבקיר, היא כיבוי.
אם לא נקבע ערך להגדרה כלשהי, ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ייעשה שימוש בברירות המחדל עבור כל ההגדרות.</translation>
<translation id="1958138414749279167">המדיניות מפעילה את תכונת המילוי האוטומטי של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומאפשרת למשתמשים להשלים באופן אוטומטי פרטי כתובת בטפסים באינטרנט, באמצעות מידע שאוחסן בעבר.
אם ההגדרה הזו מושבתת, לא מוצגות הצעות למלא באופן אוטומטי פרטי כתובת, והמילוי אינו נעשה באופן אוטומטי. כמו כן, לא יישמרו פרטי כתובת נוספים שהמשתמש יזין בזמן גלישה באינטרנט.
אם ההגדרה הזו מופעלת או אם לא נקבע הערך שלה, המשתמש יוכל לקבוע דרך ממשק המשתמש את ההגדרות של תכונת המילוי האוטומטי לכתובות.</translation>
<translation id="1960840544413786116">‏האם להתיר אישורים שהונפקו באמצעות עוגני אמון מקומיים שחסר בהם התוסף subjectAlternativeName</translation>
<translation id="1962273523772270623">‏התרת איסוף יומנים של אירועי WebRTC משירותי Google</translation>
<translation id="1964634611280150550">מצב גלישה בסתר מושבת.</translation>
<translation id="1964802606569741174">‏למדיניות הזו אין השפעה על האפליקציה של YouTube ל-Android. אם יש לאכוף מצב בטיחות ב-YouTube, יש לאסור את התקנת האפליקציה של YouTube ל-Android.</translation>
<translation id="1969212217917526199">‏מדיניות זו מבטלת תקנוני מדיניות בגרסאות Build של ניפוי באגים של מארח הגישה מרחוק.
הערך מנותח כשם המדיניות של מילון JSON למיפויים של ערכי מדיניות.</translation>
<translation id="1969808853498848952">מפעילה תמיד יישומי פלאגין שנחוצה עבורם הרשאה (יצאה משימוש)</translation>
<translation id="1988371335297483117">‏ניתן להוריד תוכן מנות של עדכונים אוטומטיים ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> באמצעות HTTP במקום HTTPS. כך מתאפשרת שמירה שקופה של הורדות HTTP בקובץ HTTP שמור.
אם אפשרות זו מוגדרת כ-true‏, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ינסה להוריד תוכן מנות של עדכונים אוטומטיים דרך HTTP. אם המדיניות מוגדרת כ-false, או אינה מוגדרת כלל, ייעשה שימוש ב-HTTPS להורדת תוכן מנות של עדכונים אוטומטיים.</translation>
<translation id="199764499252435679">הפעלת עדכוני רכיבים ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2006530844219044261">ניהול צריכת החשמל</translation>
<translation id="201557587962247231">תדירות ההעלאות של דוח מצב המכשיר</translation>
<translation id="2017301949684549118">כתובות אתרים בשביל אפליקציות אינטרנט שיותקנו באופן שקט.</translation>
<translation id="2018836497795982119">מדיניות זו מציינת את פרק הזמן במילי-שניות עד שנשלחת לשירות ניהול המכשיר בקשה לקבלת מידע על מדיניות המשתמש.
הגדרה של מדיניות זו תחול במקום הגדרת ברירת המחדל של 3 שעות. ערכים חוקיים למדיניות זו נמצאים בטווח שבין 1800000 (30 דקות) ל-86400000 (יום אחד). ערכים שאינם נמצאים בטווח הזה יוחלפו בערכים המתאימים הנמצאים בגבולות הטווח. אם הפלטפורמה תומכת בהודעות בנוגע למדיניות, פרק הזמן עד לרענון יוגדר ל-24 שעות, מכיוון שהודעות בנוגע למדיניות צפויות לגרום לרענון אוטומטי בכל פעם שהמדיניות משתנה.
אם מדיניות זו לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בברירת המחדל של 3 שעות.
שים לב שאם המערכת תומכת בהודעות בנוגע למדיניות, פרק הזמן עד לרענון יוגדר ל-24 שעות (תוך התעלמות מכל הגדרות ברירת המחדל והערכים של מדיניות זו) מכיוון שהודעות בנוגע למדיניות צפויות לגרום לרענון אוטומטי בכל פעם שהמדיניות משתנה, ובכך הן הופכות רענון בתדירות גבוהה יותר ללא הכרחי.</translation>
<translation id="2024476116966025075">הגדר את שם הדומיין הנדרש ללקוחות של גישה מרחוק</translation>
<translation id="2030905906517501646">מילת מפתח של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="203096360153626918">‏למדיניות הזו אין השפעה על האפליקציות של Android. הן יוכלו לעבור למסך מלא גם אם המדיניות הזו תוגדר כ-<ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">מדפסות ארגוניות מושבתות</translation>
<translation id="2057317273526988987">אישור הגישה לרשימה של כתובות אתרים</translation>
<translation id="206623763829450685">‏מציינת אילו סכמות אימות HTTP נתמכות ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
הערכים האפשריים הם basic,‏ digest‏, ntlm ו-negotiate. ערכים מרובים יש להפריד בפסיקים.
אם מדיניות זו לא תוגדר, המערכת תשתמש בכל ארבע הסכמות.</translation>
<translation id="2067011586099792101">חסום את הגישה לאתרים שמחוץ לחבילות תוכן</translation>
<translation id="2073552873076775140">אישור הכניסה ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">השתמש בהאצת חומרה כשניתן</translation>
<translation id="2077273864382355561">השהיה של כיבוי מסך בזמן שימוש בסוללה</translation>
<translation id="2082205219176343977">‏הגדרת הגירסה המוקדמת ביותר של Chrome שבה אפשר להשתמש במכשיר הזה.</translation>
<translation id="209586405398070749">ערוץ יציב</translation>
<translation id="2098658257603918882">אפשר דיווח על נתוני שימוש ונתונים הקשורים לקריסה</translation>
<translation id="2104418465060359056">דיווח מידע לגבי תוספים ויישומי פלאגין</translation>
<translation id="2107601598727098402">
המדיניות הזו הוצאה משימוש ב-M72. במקומה, יש להשתמש במדיניות CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">המדיניות מפעילה את הזמינות של 'הקשה כדי לחפש' בתצוגת התוכן של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם מפעילים הגדרה זו, התכונה 'הקשה כדי לחפש' תהיה זמינה למשתמשים והם יוכלו לבחור אם להפעיל או לכבות אותה.
אם מבטלים הגדרה זו, התכונה 'הקשה כדי לחפש' תושבת לחלוטין.
אי-הגדרה של מדיניות זו כמוה כהפעלתה. פרטים נוספים בתיאור למעלה.</translation>
<translation id="2113068765175018713">הגבלת משך פעילות המכשיר באמצעות אתחול אוטומטי</translation>
<translation id="2116790137063002724">‏המדיניות הזו קובעת אם לדווח על מידע שיכול לשמש לצורך זיהוי משתמשים, כמו פרטי התחברות למערכת ההפעלה, פרטי התחברות לפרופיל <ph name="PRODUCT_NAME" />, שם פרופיל <ph name="PRODUCT_NAME" />, הנתיב של פרופיל <ph name="PRODUCT_NAME" /> ונתיב ההפעלה של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
כאשר המדיניות הזו לא מוגדרת או מקבלת את הערך True, נאסף מידע שיכול לשמש לצורך זיהוי משתמשים.
כאשר המדיניות הזו מקבלת את הערך False, לא נאסף מידע שיכול לשמש לצורך זיהוי משתמשים.
המדיניות הזו תקפה רק כאשר <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> מופעל והמחשב רשום במדיניות <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">אפשר התראות באתרים אלה</translation>
<translation id="2131902621292742709">השהיה של עמעום מסך בעת השימוש בסוללה</translation>
<translation id="2132732175597591362">‏המדיניות קובעת את רשימת ההיתרים של דפוסי כתובות אתרים שבהם ההפעלה האוטומטית תפעל תמיד.
אם ההפעלה האוטומטית פועלת, ניתן להפעיל סרטונים באופן אוטומטי (בלי אישור משתמש) עם תוכן אודיו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
הפורמט של דפוס כתובת האתר צריך להיות בהתאם ל-https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
אם המדיניות AutoplayAllowed מוגדרת כ-True, למדיניות הזאת לא תהיה השפעה.
אם המדיניות AutoplayAllowed מוגדרת כ-False, כל דפוסי כתובת האתר שמוגדרים במדיניות זו עדיין יורשו לפעול.
הערה: אם <ph name="PRODUCT_NAME" /> פועל כשמשנים את המדיניות הזו, היא תחול רק על כרטיסיות חדשות. ייתכן שכרטיסיות שכבר היו פתוחות יפעלו לפי ההתנהגות הקודמת.</translation>
<translation id="2134437727173969994">אפשר את נעילת המסך</translation>
<translation id="2137064848866899664">הפעלת מדיניות זו גורמת לסיבוב של כל תצוגה
לכיוון המוגדר בכל הפעלה מחדש וכן בפעם הראשונה שבה המכשיר מחובר
אחרי שינוי ערך המדיניות. משתמשים יכולים לשנות את סיבוב התצוגה
דרך דף ההגדרות לאחר הכניסה, אבל ערך המדיניות יבטל את ההגדרות שלהם
בפעם הבאה שתתבצע הפעלה מחדש.
מדיניות זו חלה על התצוגה הראשית וכמו כן על כל תצוגות המשנה.
אם מדיניות זו אינה מופעלת, ערך ברירת המחדל הוא אפס מעלות
והמשתמש רשאי לשנות זאת. במקרה זה, ערך ברירת המחדל
אינו מיושם שוב בכל הפעלה מחדש.</translation>
<translation id="214901426630414675">הגבלת הדפסה משני צידי הדף</translation>
<translation id="2149330464730004005">התרת הדפסה צבעונית</translation>
<translation id="2156132677421487971">מומלץ להגדיר מדיניות עבור <ph name="PRODUCT_NAME" />. זוהי תכונה המאפשרת למשתמשים לשלוח את התוכן של כרטיסיות, אתרים או שולחן עבודה מהדפדפן למערכות שמע מרוחקות ולצגים מרוחקים.</translation>
<translation id="2166472654199325139">אין לסנן אתרים עם תוכן למבוגרים בלבד</translation>
<translation id="2168397434410358693">השהיה לפני מצב לא פעיל כשנעשה שימוש בשקע חשמל</translation>
<translation id="2170233653554726857">‏הפעלה של אופטימיזציית WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">‏כשהמדיניות הזו מוגדרת, ערך ההגדרה יקבע מהו התהליך שבו ייעשה שימוש כדי לזהות באופן אוטומטי את אזור הזמן.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, משתמשים יוכלו לשלוט בזיהוי האוטומטי של אזור הזמן בעזרת פקדים רגילים ב-chrome://settings.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionDisabled, הפקדים לשליטה על אזור הזמן האוטומטי ב-chrome://settings יושבתו. זיהוי אוטומטי של אזור זמן תמיד יהיה כבוי.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, הפקדים לשליטה על אזור הזמן ב-chrome://settings יושבתו. זיהוי אוטומטי של אזור זמן יפעל תמיד. זיהוי אזור הזמן ישתמש בשיטת "IP בלבד" כדי לאתר את המיקום.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, הפקדים לשליטה על אזור הזמן ב-chrome://settings יושבתו. זיהוי אוטומטי של אזור זמן יפעל תמיד. רשימת הנקודות הגלויות לגישה אל Wi-Fi תישלח תמיד אל שרת Geolocation API לזיהוי מדויק של אזור הזמן.
אם הערך הוא TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, הפקדים לשליטה על אזור הזמן ב-chrome://settings יושבתו. זיהוי אוטומטי של אזור זמן יפעל תמיד. פרטי מיקום (כמו נקודות גישה אל Wi-Fi, אנטנות סלולריות שנמצאות בטווח, GPS) יישלחו אל שרת לזיהוי מדויק של אזור הזמן.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, ברירת המחדל תהיה TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
אם המדיניות 'אזור זמן מערכת' מוגדרת, היא עוקפת את המדיניות הזו. במקרה זה הזיהוי האוטומטי של אזור הזמן יושבת לחלוטין.</translation>
<translation id="2178899310296064282">‏אכיפת סינון תוכן ברמה מתונה לפחות ב-YouTube</translation>
<translation id="2182291258410176649">המשתמש מחליט אם להפעיל גיבוי ושחזור</translation>
<translation id="2183294522275408937">ההגדרה הזו קובעת את התדירות שבה מסך הנעילה יבקש להזין סיסמה כדי להמשיך להשתמש בביטול נעילה מהיר. בכל פעם שמסך הנעילה מופעל, אם ההזנה האחרונה של הסיסמה בוצעה לפני משך הזמן שהוגדר, ביטול הנעילה המהיר לא יהיה זמין בכניסה למסך הנעילה. אם המשתמש יישאר במסך הנעילה מעבר לפרק הזמן הזה, הוא יצטרך להזין סיסמה בפעם הבאה שיזין קוד שגוי או שייכנס שוב למסך הנעילה - הראשון מביניהם.
אם ההגדרה הזו נקבעה, משתמשים שהגדירו ביטול נעילה מהיר יתבקשו להזין את הסיסמה במסך הנעילה בהתאם להגדרה הזו.
אם ההגדרה הזו לא נקבעה, משתמשים שהגדירו ביטול נעילה מהיר יתבקשו להזין את הסיסמה במסך הנעילה בכל יום.</translation>
<translation id="2194470398825717446">‏המדיניות הזו יצאה משימוש ב-M61. במקומה יש להשתמש ב-EcryptfsMigrationStrategy.
מציינת איך מכשיר צריך להתנהג אם הוא כולל ecryptfs ויש להעביר אותו להצפנת ext4.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'DisallowArc', אפליקציות Android יושבתו בשביל כל המשתמשים במכשיר (כולל אלה שכבר יש להם הצפנת ext4) ואף משתמש לא יראה הצעה לעבור מהצפנת ecryptfs ל-ext4.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'AllowMigration', משתמשים עם ספריות בית בהצפנת ecryptfs יראו הצעה להעביר אותן להצפנת ext4 לפי הצורך (נכון לעכשיו, כש-Android N יהיה זמין במכשיר).
המדיניות הזה לא חלה על אפליקציות קיוסק - הן מועברות באופן אוטומטי. אם המדיניות הזו לא מוגדרת, המכשיר יתנהג כאילו שנבחרה האפשרות 'DisallowArc'.</translation>
<translation id="2195032660890227692">המדיניות הזו הוסרה בגרסה 68 של <ph name="PRODUCT_NAME" /> והוחלפה על-ידי <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2201555246697292490">הגדרה של רשימת היתרים עבור העברת הודעות מקומית</translation>
<translation id="2204753382813641270">בקרת הסתרה אוטומטית של מדף</translation>
<translation id="2208976000652006649">‏פרמטרים עבור כתובת אתר לחיפוש שמשתמשת ב-POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">‏כשהמדיניות הזו מופעלת, תוספים שמותקנים על-ידי מדיניות הארגון מורשים להשתמש ב-Enterprise Hardware Platform API.
כשהמדיניות הזו מושבתת או לא מוגדרת, אף תוסף אינו מורשה להשתמש ב-Enterprise Hardware Platform API.
המדיניות הזו חלה גם על תוספי רכיב, כמו התוסף Hangout Services.</translation>
<translation id="2223598546285729819">הגדרת ברירת מחדל של התראות</translation>
<translation id="2231817271680715693">ייבא ​​היסטוריית גלישה מדפדפן ברירת המחדל בהפעלה הראשונה</translation>
<translation id="2236488539271255289">אל תאפשר לאף אתר להגדיר נתונים מקומיים</translation>
<translation id="2240879329269430151">‏מאפשר לך לקבוע אם מותר לאתרים להציג חלונות קופצים. ניתן להציג חלונות קופצים עבור כל האתרים או לבטל את הצגתם עבור כל האתרים. אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב-'BlockPopups' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="2269319728625047531">הפעלה של הצגת הסכמה לסינכרון במהלך הכניסה לחשבון</translation>
<translation id="2274864612594831715">‏מדיניות זו מגדירה הפעלה של המקלדת הווירטואלית כהתקן קלט במערכת ההפעלה של Chrome. משתמשים אינם יכולים לעקוף מדיניות זו.
אם המדיניות מוגדרת ל-True, המקלדת הווירטואלית שעל המסך תפעל תמיד.
אם היא מוגדרת ל-False, המקלדת הווירטואלית שעל המסך תהיה מושבתת תמיד.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה. עם זאת, משתמשים עדיין יוכלו להפעיל/להשבית מקלדת נגישות שעל המסך, המקבלת קדימות על פני המקלדת הווירטואלית הנשלטת על ידי מדיניות זו. עיין במדיניות |VirtualKeyboardEnabled| לשליטה במקלדת הנגישות שעל המסך.
אם מדיניות זו מושארת ללא הגדרה, המקלדת שעל המסך מושבתת בתור התחלה, אך המשתמש יכול להפעיל אותה בכל עת. ניתן להשתמש גם בכללים לגילוי כדי להחליט מתי להציג את המקלדת.</translation>
<translation id="228659285074633994">מציין את משך הזמן ללא קלט משתמש שאחריו מוצגת תיבת דו-שיח עם אזהרה כשנעשה שימוש בשקע חשמל.
כשהמדיניות הזו נקבעת, היא מציינת את משך הזמן שבו על המשתמש להישאר ללא פעולה לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מציג תיבת דו-שיח לאזהרה המתריעה בפני המשתמש שהפעולה שהוגדרה עבור חוסר פעילות עומדת להתבצע.
כשהמדיניות הזו לא מוגדרת, לא מוצגת תיבת דו-שיח לאזהרה.
יש לציין את ערך המדיניות באלפיות שנייה. ערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים ממשך הזמן ללא פעילות או שווים לו.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> יכול להשתמש בשירות האינטרנט של Google כדי לתקן שגיאות כתיב. כאשר הגדרה זו פעילה, שירות זה תמיד בשימוש. אם הגדרה זו מושבתת, לא ייעשה שימוש בשירות זה.
ניתן עדיין לבצע בדיקת איות באמצעות הורדת מילון; מדיניות זו שולטת רק בשימוש בשירות המקוון.
כאשר הגדרה זו אינה מוגדרת, המשתמשים יכולים לבחור אם להשתמש בשירות בדיקת האיות או לא.</translation>
<translation id="2294382669900758280">‏הפעלת וידאו באפליקציות Android אינה מובאת בחשבון, גם אם המדיניות הזו מוגדרת כ-<ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">הגדר את ברירת המחדל לדף 'כרטיסייה חדשה' ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">ציין רשימה של יישומי פלאגין מופעלים</translation>
<translation id="2303795211377219696">הפעלה של מילוי אוטומטי בשביל כרטיסי אשראי</translation>
<translation id="2309390639296060546">הגדרת ברירת מחדל של מיקום גיאוגרפי</translation>
<translation id="2312134445771258233">המדיניות מאפשרת לך להגדיר את הדפים הנטענים בעת ההפעלה. המערכת מתעלמת מתוכן הרשימה 'כתובות אתר לפתיחה בעת ההפעלה' אלא אם כן בחרת באפשרות 'פתח רשימה של כתובות אתר' ב'פעולה בעת ההפעלה'.</translation>
<translation id="2327252517317514801">‏הגדרת דומיינים שמורשים לגשת אל G Suite</translation>
<translation id="237494535617297575">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים עם אישור להציג התראות. אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultNotificationsSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="2386362615870139244">אפשר נעילות של התעוררות מסך</translation>
<translation id="2411817661175306360">האזהרה של שירות ההגנה באמצעות סיסמה מושבתת</translation>
<translation id="2411919772666155530">חסום התראות באתרים אלה</translation>
<translation id="2418507228189425036">מדיניות זו משביתה את השמירה של היסטוריית הדפדפן ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת ממשתמשים לשנות הגדרה זו.
אם הגדרה זו מופעלת, היסטוריית הגלישה לא נשמרת. הגדרה זו גם משביתה את סנכרון הכרטיסיות.
אם הגדרה זו מושבתת או כלל אינה מוגדרת, היסטוריית הגלישה נשמרת.</translation>
<translation id="2426782419955104525">‏מדיניות זו מפעילה את התכונה Instant של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת מהמשתמשים לשנות הגדרה זו.
אם תפעיל הגדרה זו, Instant‏ <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‏ יופעל.
אם תשבית הגדרה זו, ‏‏Instant‏ <ph name="PRODUCT_NAME" /> יושבת.
אם תפעיל או תשבית הגדרה זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לבטל הגדרה זו.
אם לא תקבע הגדרה זו כלל, המשתמש יוכל להחליט אם להשתמש בפונקציה זו.
הגדרה זו הוסרה מגרסה 29 של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומגרסאות מתקדמות יותר.</translation>
<translation id="2433412232489478893">‏המדיניות הזו קובעת אם התכונה 'התקן רשת לשיתוף קבצים' של <ph name="PRODUCT_NAME" /> זמינה למשתמש.
אם המדיניות לא מוגדרת או אם הגדירו אותה לערך True, המשתמשים יכולים להשתמש בתכונה 'התקן רשת לשיתוף קבצים'.
אם הגדירו את המדיניות לערך False, משתמשים לא יכולים להשתמש בתכונה 'התקן רשת לשיתוף קבצים'.</translation>
<translation id="2438609638493026652">‏מאפשרת לדווח ל-Google על אירועי מפתח במהלך התקנה של אפליקציות Android. האירועים נרשמים רק בשביל אפליקציות שההתקנה שלהן הופעלה באמצעות מדיניות.
אם המדיניות מוגדרת כ-true, האירועים יירשמו ביומן.
אם המדיניות תוגדר כ-false או לא תוגדר, האירועים לא יירשמו ביומן.</translation>
<translation id="244317009688098048">‏הפעל מקשי קיצור כחלופה עבור התחברות אוטומטית.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, או אם היא מוגדרת ל-True וחשבון מקומי במכשיר מוגדר להתחברות אוטומטית ללא כל השהיה, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יכבד את מקשי הקיצור Ctrl+Alt+S לעקיפת התחברות אוטומטית ולהצגת מסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False‏, התחברות אוטומטית ללא כל השהיה (אם מוגדרת) אינה ניתנת לעקיפה.</translation>
<translation id="2463365186486772703">אזור יישום</translation>
<translation id="2466131534462628618">‏אימות פורטל חובה מתעלם משרת proxy</translation>
<translation id="2482676533225429905">העברת הודעות מקומית</translation>
<translation id="2483146640187052324">בצע חיזוי של פעולות רשת בכל חיבור רשת</translation>
<translation id="2484208301968418871">‏המדיניות הזו שולטת באופן הפעולה של מסנן כתובות האתרים של SafeSites.
המסנן הזה משתמש ב-Google Safe Search API כדי לקבוע אילו כתובות אתרים מכילת תוכן פורנוגרפי.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה או נקבעה כ"אין לסנן אתרים עם תוכן למבוגרים בלבד", לא יתבצע סינון אתרים.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ"סינון אתרים ברמה העליונה שמכילים תוכן למבוגרים בלבד", אתרים שסווגו כמכילים תוכן פורנוגרפי יסוננו.</translation>
<translation id="2486371469462493753">‏משביתה אכיפה של דרישות 'שקיפות אישורים' בכתובות האתרים הרשומות.
המדיניות הזו מאפשרת מצב שבו אישורים של שמות מארחים בכתובות האתרים הרשומות לא ייחשפו דרך 'שקיפות אישורים'. כך ניתן להמשיך להשתמש באישורים שבמקרים רגילים לא ייחשבו כמהימנים, מפני שלא נחשפו כראוי באופן ציבורי, אך מצב זה מקשה על זיהוי אישורים שהונפקו לאותם מארחים בצורה לא תקינה.
דפוס של כתובת אתר מעוצב בהתאם ל-https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. עם זאת, מפני שתוקף האישורים הוא לשם מארח נתון, ללא קשר לסכימה, ליציאה או לנתיב, רק החלק של שם המארח בכתובת האתר מובא בחשבון. אין תמיכה בשמות כלליים של מארחים.
אם המדיניות הזו אינה מוגדרת, כל אישור שיש לחשוף דרך 'שקיפות אישורים' ייחשב כבלתי מהימן אם הוא לא נחשף בהתאם למדיניות של 'שקיפות אישורים'.</translation>
<translation id="2488010520405124654">‏הפעלה של בקשה לתצורת רשת במצב לא מקוון.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה או מוגדרת כ-true, וחשבון מקומי במכשיר מוגדר לכניסה אוטומטית ללא השהיה, אך למכשיר אין גישה לאינטרנט, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יציג בקשה לתצורת רשת.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, תוצג הודעת שגיאה במקום הבקשה להגדרת רשת.</translation>
<translation id="2498238926436517902">תמיד הסתר אוטומטית את המדף</translation>
<translation id="2514328368635166290">‏מציין את כתובת האתר של הסמל המועדף של ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל. מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, לא יוצג סמל עבור ספק החיפוש. מדיניות זו תקפה רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="2516600974234263142">‏מדיניות זו מאפשרת הדפסה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת את השינוי של הגדרה זו על ידי המשתמשים.
אם הגדרה זו מופעלת או אינה מוגדרת, המשתמשים יכולים להדפיס.
אם הגדרה זו מושבתת, המשתמשים אינם יכולים להדפיס מ-<ph name="PRODUCT_NAME" />. ההדפסה מושבתת בתפריט הכלים, בתוספים, ביישומי JavaScript ועוד. עדיין ניתן להדפיס מתוך יישומי פלאגין שעוקפים את <ph name="PRODUCT_NAME" /> בזמן הדפסה. לדוגמה, יישומי Flash מסוימים כוללים את אפשרות ההדפסה בתפריט ההקשר שלהם, שמדיניות זו אינה חלה עליו.</translation>
<translation id="2518231489509538392">אפשר הפעלת אודיו</translation>
<translation id="2521581787935130926">הצג את קיצור היישומים בסרגל הסימניות</translation>
<translation id="2529659024053332711">‏המדיניות הזו מאפשרת לציין את ההתנהגות בזמן ההפעלה.
אם נבחרת האפשרות 'פתיחת דף כרטיסייה חדשה', דף הכרטיסייה החדשה תמיד נפתח כש-<ph name="PRODUCT_NAME" /> מופעל.
אם נבחרת האפשרות 'שחזור הסשן האחרון', כתובות ה-URL שהיו פתוחות בפעם האחרונה ש-<ph name="PRODUCT_NAME" /> נסגר ייפתחו מחדש, וסשן הגלישה ישוחזר למצב שלו בזמן הסגירה.
בחירת האפשרות הזו גורמת להשבתה של כמה הגדרות שתלויות בסשנים, או הגדרות שמבצעות פעולות בזמן היציאה (למשל ניקוי נתוני גלישה בזמן היציאה או קובצי cookie בזמן הסשן בלבד).
אם נבחרת האפשרות 'פתיחת רשימה של כתובות URL', הרשימה של 'כתובות URL לפתיחה בעת ההפעלה' תיפתח כאשר משתמש מפעיל את <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם ההגדרה הזאת מופעלת, משתמשים לא יכולים לשנות או לבטל אותה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
גם אם משביתים את ההגדרה הזו וגם אם לא מגדירים אותה כלל, התוצאה זהה. המשתמש עדיין יוכל לשנות את ההגדרה הזו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין של <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="2529880111512635313">הגדרת הרשימה של אפליקציות ותוספים המותקנים בכפייה</translation>
<translation id="253135976343875019">השהיה של אזהרה על מצב לא פעיל כשנעשה שימוש בשקע חשמל</translation>
<translation id="2536525645274582300">‏המשתמש מחליט אם להפעיל את שירותי המיקום של Google.</translation>
<translation id="254653220329944566">הפעלת דיווח הענן של <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2548572254685798999">דיווח מידע לגבי גלישה בטוחה</translation>
<translation id="2550593661567988768">הדפסה בצד אחד בלבד</translation>
<translation id="2552966063069741410">אזור זמן</translation>
<translation id="2562339630163277285">‏מציינת את כתובת האתר של מנוע החיפוש שבו נעשה שימוש כדי לספק תוצאות מיידיות. כתובת האתר צריכה להכיל את המחרוזת <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, אשר תוחלף במועד השאילתה בטקסט שהמשתמש הזין עד כה.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא לא מוגדרת, לא יסופקו תוצאות חיפוש מיידיות.
ניתן לציין את כתובת האתר של התוצאות המיידיות של Google כ: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />
מדיניות זו תקפה רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="2569647487017692047">‏אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, ‏<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ישבית את ה-Bluetooth והמשתמש לא יוכל להפעיל אותו מחדש.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, המשתמש יוכל להפעיל או להשבית את ה-Bluetooth כרצונו.
אם המדיניות הזו מוגדרת, המשתמש לא יכול לשנות או לעקוף אותה.
לאחר הפעלת ה-Bluetooth, על המשמש לצאת ולהתחבר שוב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף (אין בכך צורך בעת השבתת Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">‏הפעל או השבת את שרת ה-Proxy לדחיסת נתונים, ומנע שינוי של הגדרה זו על ידי משתמשים.
אם תפעיל או תשבית הגדרה זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם מדיניות זו נותרת ללא הגדרה, התכונה של שרת ה-Proxy לדחיסת נתונים תהיה זמינה לבחירת המשתמשים בין אם ישתמשו בה, או לא.</translation>
<translation id="2587719089023392205">הגדר את <ph name="PRODUCT_NAME" /> כדפדפן ברירת המחדל</translation>
<translation id="2592091433672667839">משך הזמן של חוסר פעילות לפני הופעת שומר המסך במסך הכניסה במצב קמעונאי</translation>
<translation id="2596260130957832043">‏קובעת אם אימות NTLMv2 מופעל.
כל הגירסאות האחרונות של שרתי Samba ו-Windows תומכים ב-NTLMv2. יש להשבית את האפשרות הזו רק אם יש צורך בתאימות לגירסאות קודמות. הגדרה זו מחלישה את אבטחת האימות.
כשהמדיניות הזו לא מוגדרת, ברירת המחדל היא true ו-NTLMv2 מופעל.</translation>
<translation id="2604182581880595781">הגדרת כללי המדיניות הקשורים ל'התקן רשת לשיתוף קבצים'.</translation>
<translation id="2623014935069176671">המתן לפעילות משתמש התחלתית</translation>
<translation id="262740370354162807">אפשר הגשת מסמכים ל-<ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">‏מספקת תצורות בשביל מדפסות ארגוניות.
המדיניות הזו מאפשרת לך לספק תצורות מדפסת למכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. הפורמט זהה לזה של מילון NativePrinters, עם תוספת של שדה "id" או "guid" נדרש לכל מדפסת כדי להוסיף לרשימת ההיתרים או לרשימה השחורה.
הקובץ יכול להיות בגודל של 5MB לכל היותר ועליו להיות מקודד ב-JSON. ההערכה היא שקובץ מקודד הכולל כ-21,000 מדפסות יהיה בגודל של 5MB. הגיבוב הקריפטוגרפי משמש לאימות השלמות של ההורדה.
המערכת מורידה את הקובץ ומעבירה אותו למטמון. המערכת תוריד אותו שוב כשכתובת האתר או הגיבוב ישתנו.
אם המדיניות הזו תוגדר, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יוריד את הקובץ כדי לקבל תצורות מדפסת, והמדפסות יהיו זמינות על פי <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> ו-<ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
אם המדיניות תוגדר, המשתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
למדיניות הזו אין השפעה על היכולת של משתמשים להגדיר תצורת מדפסות במכשירים נפרדים. היא מיועדת לשמש כתוסף לתצורה של מדפסות שנקבעת על-ידי משתמשים נפרדים.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">אפשר משוב מילולי</translation>
<translation id="2646290749315461919">‏מאפשר לך להגדיר אם מותר לאתרים לעקוב אחר המיקום הפיזי של המשתמשים. ניתן לאפשר מעקב אחר המיקום הפיזי של המשתמש כברירת מחדל, לדחות מעקב זה כברירת מחדל או שהמשתמש יתבקש לדווח על מיקומו הפיזי בכל פעם שאתר מבקש זאת. אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב-'AskGeolocation' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="2647069081229792812">הפעלה או השבתה של עריכת סימניות</translation>
<translation id="2650049181907741121">פעולה שיש לבצע כשהמשתמש סוגר את המכסה</translation>
<translation id="2655233147335439767">‏מציינת את כתובת האתר של מנוע החיפוש שבו נעשה שימוש לביצוע חיפוש המוגדר כברירת מחדל. כתובת האתר צריכה להכיל את המחרוזת '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />', אשר תוחלף בעת ביצוע השאילתה במונחים שהמשתמש מחפש.
ניתן לציין את כתובת האתר של החיפוש ב-Google כ: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />
יש להגדיר את האפשרות הזו כאשר המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת, והיא תקפה רק במקרה זה.</translation>
<translation id="2659019163577049044">‏אם ההגדרה הזו מופעלת, משתמשים יוכלו להגדיר את המכשירים שלהם לסנכרון הודעות SMS בין הטלפון ל-Chromebook. לתשומת ליבך, אם המדיניות הזו מורשית, משתמשים חייבים להביע הסכמה מפורשת לתכונה הזו על-ידי ביצוע תהליך הגדרה. בסיום תהליך ההגדרה, המשתמשים יוכלו לשלוח ולקבל הודעות SMS ב-Chromebook.
אם ההגדרה הזו מושבתת, משתמשים לא יורשו להגדיר סנכרון של הודעות SMS.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, ברירת המחדל היא 'אסור' למשתמשים מנוהלים ו'מותר' למשתמשים שאינם מנוהלים.</translation>
<translation id="2660846099862559570">‏לעולם אל תשתמש בשרת Proxy</translation>
<translation id="2663739737868438950">
המדיניות הזו חלה על מסך הכניסה. יש לעיין גם במדיניות <ph name="SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> שחלה על הסשן של המשתמש. מומלץ לקבוע את אותו ערך בשתי הגדרות המדיניות. אם הערכים יהיו שונים, ייתכן עיכוב בכניסה לסשן של משתמש כשהמערכת מחילה את הערך שצוין במדיניות המשתמש.
מומלץ לעיין בהגדרת המדיניות IsolateOrigins כדי ליהנות מהיתרונות של שתי האפשרויות - בידוד והשפעה מוגבלת על משתמשים - על-ידי שימוש ב-IsolateOrigins עם רשימה של האתרים שברצונך לבודד. ההגדרה הזו, SitePerProcess, מבודדת את כל האתרים.
אם המדיניות מופעלת, כל אתר יפעל בתהליך משלו.
אם המדיניות מושבתת, התכונה IsolateOrigins וגם התכונה SitePerProcess יושבתו. משתמשים עדיין יוכלו להפעיל באופן ידני את SitePerProcess דרך תכונות ניסיוניות בשורת הפקודה.
אם המדיניות לא מוגדרת, המשתמש יוכל לשנות את ההגדרה הזו.
</translation>
<translation id="2672012807430078509">‏שולטת בהפעלה של NTLM כפרוטוקול אימות בשביל טעינות SMB</translation>
<translation id="267596348720209223">‏מציין את קידודי התווים שנתמכים על ידי ספק החיפוש. קידודים הם שמות דפי קידוד כגון UTF-8‏, GB2312 ו-ISO-8859-1. יש להשתמש בהם לפי הסדר שבו הם סופקו. מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, ברירת המחדל שבה המערכת תשתמש הוא UTF-8. מדיניות זו תקפה רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="268577405881275241">‏הפעל את התכונה של שרת Proxy לדחיסת נתונים</translation>
<translation id="2693108589792503178">הגדרת כתובת האתר לשינוי סיסמה.</translation>
<translation id="2731627323327011390">‏השבת את השימוש באישורי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ביישומי ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">‏הסתרת האפליקציה של חנות האינטרנט של Chrome ואת הקישור בכותרת התחתונה בדף הכרטיסייה החדשה ובמרכז האפליקציות של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
כשמדיניות זו מוגדרת כ-true, הסמלים מוסתרים.
כשמדיניות זו מוגדרת כ-false או אינה מוגדרת, הסמלים מוצגים.</translation>
<translation id="2744751866269053547">רשום מטפלים של פרוטוקול</translation>
<translation id="2746016768603629042">‏מדיניות זו הוצאה משימוש, השתמש ב-DefaultJavaScriptSetting במקומה.
ניתן להשתמש בה כדי להשבית JavaScript ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם תשבית הגדרה זו, דפי אינטרנט לא יוכלו להשתמש ב-JavaScript והמשתמשים לא יוכלו לשנות הגדרה זו.
אם תפעיל הגדרה זו או לא תגדיר אותה כלל, דפי אינטרנט יוכלו להשתמש ב-JavaScript אך המשתמש יוכל לשנות את ההגדרה.</translation>
<translation id="2753637905605932878">‏הגבלת הטווח של יציאות UDP מקומיות שבהן נעשה שימוש ב-WebRTC</translation>
<translation id="2755385841634849932">‏המדיניות הזו קובעת את הזמינות של גיבוי ושחזור ב-Android.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת או כשהיא מוגדרת כ-<ph name="BR_DISABLED" />, גיבוי ושחזור ב-Android מושבתים והמשתמש לא יכול להפעיל אותם.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-<ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, המערכת מבקשת מהמשתמש לבחור אם להשתמש בגיבוי ושחזור של Android. אם המשתמש מפעיל את הגיבוי והשחזור, נתונים של אפליקציות Android מועלים אל שרתי הגיבוי של Android ומשוחזרים מהם אחרי התקנה מחדש של אפליקציות תואמות.</translation>
<translation id="2757054304033424106">סוגים של תוספים/יישומים שמותר להתקין</translation>
<translation id="2759224876420453487">שלוט בהתנהגות המשתמשים בהפעלה של ריבוי פרופילים</translation>
<translation id="2761483219396643566">השהיה של אזהרה על מצב לא פעיל כשנעשה שימוש בסוללה</translation>
<translation id="2762164719979766599">מדיניות זו מפרטת את רשימת החשבונות המקומיים במכשיר שיוצגו במסך ההתחברות.
כל רשומה ברשימה מציינת מזהה, המשמש באופן פנימי להבחנה בין החשבונות המקומיים השונים במכשיר.</translation>
<translation id="2769952903507981510">הגדר את שם הדומיין הנדרש עבור מארחים של גישה מרחוק</translation>
<translation id="2787173078141616821">‏דיווח מידע על סטטוס של Android</translation>
<translation id="2799297758492717491">אישור להפעלה אוטומטית של מדיה ברשימת היתרים של דפוסי כתובת אתר</translation>
<translation id="2801230735743888564">‏המדיניות מאפשרת למשתמשים לשחק במשחק ביצי הפסחא של הדינוזאורים (Dinosaur Easter Egg) כשהמכשיר במצב לא מקוון.
אם המדיניות תוגדר כ-False, המשתמשים לא יוכלו לשחק במשחק ביצי הפסחא של הדינוזאורים כשהמכשיר במצב לא מקוון. אם היא תוגדר כ-True, המשתמשים יורשו לשחק במשחק הדינוזאורים. אם המדיניות לא תוגדר, המשתמשים לא יורשו לשחק במשחק ביצי הפסחא של הדינוזאורים במערכות הפעלה רשומות של Chrome, אבל יורשו לשחק בו בנסיבות אחרות.</translation>
<translation id="2802085784857530815">‏מאפשרת לקבוע אם משתמשים יוכלו לגשת אל מדפסות שאינן של הארגון
אם המדיניות מוגדרת כ-True, או אינה מוגדרת, משתמשים יוכלו להוסיף מדפסות מקוריות משלהם, להגדיר אותן ולהדפיס באמצעותן.
אם המדיניות מוגדרת כ-False, משתמשים לא יוכלו להגדיר מדפסות מקוריות משלהם. הם גם לא יוכלו להדפיס באמצעות מדפסות מקוריות שהוגדרו בעבר.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">אפשר לכל האתרים להציג חלונות קופצים</translation>
<translation id="2808013382476173118">‏מאפשרת שימוש בשרתי STUN כאשר לקוחות מרוחקים מנסים ליצור חיבור עם המחשב הזה.
אם הגדרה זו הופעלה, הלקוחות המרוחקים יכולים לגלות את המחשב הזה ולהתחבר אליו, גם אם הם מופרדים על ידי חומת אש.
אם ההגדרה הזו מושבתת וחומת האש מסננת חיבורי UDP, המחשב הזה יאפשר רק חיבורים ממחשבי לקוח הנמצאים ברשת המקומית.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, ההגדרה תופעל.</translation>
<translation id="2813281962735757923">‏המדיניות הזו קובעת את מסגרות הזמן שבהן מכשיר ה-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> אינו מורשה לחפש עדכונים באופן אוטומטי.
כשבמדיניות הזו מוגדרת רשימת טווחי זמן שאינה ריקה:
מכשירים לא יוכלו לחפש עדכונים באופן אוטומטי בטווחי הזמן שצוינו. מכשירים שנדרשת עבורם החזרה למצב קודם או שהגרסה שלהם ישנה מגרסת המינימום <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא יושפעו מהמדיניות הזו, כדי למנוע בעיות אבטחה פוטנציאליות. בנוסף, המדיניות הזו לא תחסום בדיקות עדכונים שמשתמשים או מנהלי מערכת ביקשו.
כשהמדיניות אינה מוגדרת או כשלא צוינו בה טווחי זמן:
המדיניות הזו לא תחסום חיפוש אוטומטי של עדכונים, אבל ייתכן שהחיפוש ייחסם על-ידי מדיניות אחרת. התכונה הזו מופעלת רק במכשירי Chrome שהוגדרו בתור קיוסקים בהפעלה אוטומטית. מכשירים אחרים לא יוגבלו על-ידי המדיניות הזו.</translation>
<translation id="2823870601012066791">‏מיקום בקובץ הרישום של Windows בשביל לקוחות <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">הפעל מצב גלישה בסתר</translation>
<translation id="2838830882081735096">‏אל תאפשר העברת נתונים ו-ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">ההגדרות של 'התקן רשת לשיתוף קבצים'</translation>
<translation id="2840269525054388612">‏מציינת את המדפסות הזמינות למשתמש.
המדיניות הזו מופעלת רק אם האפשרות <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> נבחרה בשביל <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />
אם המדיניות הזו הופעלה, רק המדפסות שהמזהים שלהן תואמים לערכים שצוינו יהיו זמינות למשתמש. המזהים חייבים להיות תואמים לשדות "id" או "guid" בקובץ שצוין ב-<ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="285480231336205327">הפעל מצב ניגודיות גבוהה</translation>
<translation id="2854919890879212089">‏מורה ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לבחור במדפסת שהוגדרה במערכת כברירת מחדל לתצוגה המקדימה של ההדפסה, במקום במדפסת האחרונה שבה נעשה שימוש.
אם תשבית את ההגדרה הזו או לא תקבע ערך, המדפסת האחרונה שבה נעשה שימוש תיבחר, כברירת מחדל, כיעד לתצוגה המקדימה של ההדפסה.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, המדפסת שהוגדרה ב-OS תיבחר, כברירת מחדל, כיעד לתצוגה המקדימה של ההדפסה.</translation>
<translation id="2856674246949497058">‏חזרה למצב קודם והשארת גרסת היעד אם גרסת ה-OS חדשה יותר מהיעד. ביצוע Powerwash כחלק מהתהליך.</translation>
<translation id="2872961005593481000">כיבוי</translation>
<translation id="2873651257716068683">עוקפת את גודל ברירת המחדל של הדף בהדפסה. אם גודל הדף לא זמין, המדיניות הזו לא מובאת בחשבון.</translation>
<translation id="2874209944580848064">‏הערה למכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> התומכים באפליקציות Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">‏השבת חיפוש CNAME בעת ניהול משא ומתן של אימות Kerberos</translation>
<translation id="2890645751406497668">‏הענקת הרשאה אוטומטית לאתרים האלו להתחבר אל מכשירי USB עם מזהי המוצר והספק שצוינו.</translation>
<translation id="2892414556511568464">מגבילה הדפסה משני צידי הדף. אם המדיניות לא מוגדרת, או אם הוגדרה ללא ערך, ההדפסה תבוצע ללא הגבלה.</translation>
<translation id="2893546967669465276">שליחה של יומני מערכת לשרת הניהול</translation>
<translation id="2899002520262095963">‏אפליקציות Android יכולות להשתמש בתצורות רשת ובאישורי CA המוגדרים דרך המדיניות הזו, אבל אין להן גישה אל חלק מאפשרויות התצורה.</translation>
<translation id="290002216614278247">‏מאפשרת לך לנעול את סשן המשתמש על סמך השעה בלקוח או מכסת השימוש היומית.
הערך |time_window_limit| מציין חלון יומי שבמהלכו יש לנעול את הסשן של המשתמש. אנחנו תומכים בכלל אחד בלבד לכל יום בשבוע, ולכן גודל המערך |entries| יכול להיות מ-0 עד 7. הערכים |starts_at| ו-|ends_at| הם מועד ההתחלה והסיום של החלון. כשהערך |ends_at| קטן מהערך |starts_at|, המשמעות היא שהחלון |time_limit_window| מסתיים ביום שלמחרת. הערך |last_updated_millis| הוא חותמת הזמן שמציינת בשעון UTC מתי בוצע העדכון האחרון של הערך הזה. הוא נשלח כמחרוזת מפני שלא ניתן לציין חותמת זמן כמספר שלם.
הערך |time_usage_limit| מציין מכסה יומית לצפייה במסך, וכשהמשתמש מגיע אליה, הסשן שלו ננעל. יש מאפיין בשביל כל יום בשבוע, וצריך לקבוע אותו רק אם קיימת מכסה פעילה בשביל אותו יום. הערך |usage_quota_mins| מציין את משך הזמן שבו אפשר להשתמש במכשיר המנוהל במהלך יום אחד. הערך |reset_at| מציין את השעה שבה מתחדשת המכסה של זמן הצפייה. ערך ברירת המחדל של |reset_at| הוא חצות ({‎'hour': 0, 'minute': 0}). הערך |last_updated_millis| הוא חותמת הזמן שמציינת בשעון UTC מתי בוצע העדכון האחרון של הערך הזה. הוא נשלח כמחרוזת מפני שלא ניתן לציין חותמת זמן כמספר שלם.
הערך |overrides| נועד על מנת לבטל באופן זמני את התוקף של אחד או יותר מהכללים הקודמים.
* אם time_window_limit ו-time_usage_limit אינם פעילים, אפשר להשתמש בערך |LOCK| כדי לנעול את המכשיר.
* הערך |LOCK| נועל באופן זמני את הסשן עד לתחילת ערך time_window_limit או time_usage_limit הבא.
* הערך |UNLOCK| מבטל את נעילת הסשן של המשתמש, אם הוא ננעל על-ידי time_window_limit או time_usage_limit.
הערך |created_time_millis| הוא חותמת הזמן שמציינת בשעון UTC מתי נוצר הביטול. הוא נשלח כמחרוזת מפני שלא ניתן לציין חותמת זמן כמספר שלם. הערך הזה משמש כדי לקבוע אם עדיין צריך להחיל את הביטול. אם המאפיין הנוכחי הפעיל של מגבלת הזמן (מגבלת זמן שימוש או מגבלת חלון זמן) התחיל אחרי יצירת הביטול, הוא לא יבוצע. כמו כן, הוא לא יבוצע אם הביטול נוצר לפני השינוי האחרון של הערכים הפעילים עבור time_window_limit או time_usage_window.
אפשר לשלוח כמה ביטולים, והערך החדש ביותר יהיה זה שייושם.</translation>
<translation id="2905984450136807296">משך החיים של מטמון נתוני האימות</translation>
<translation id="2906874737073861391">‏רשימה של תוספי AppPack</translation>
<translation id="2907992746861405243">המדיניות הזו קובעת אילו מדפסות מהמדיניות <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> זמינות למשתמשים.
היא מציינת איזו מדיניות גישה משמשת לצורך הגדרת מדפסות בכמות גדולה. אם נבחרת האפשרות <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, כל המדפסות מוצגות. אם נבחרת האפשרות <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, הרשימה <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> משמשת להגבלת הגישה למדפסות שצוינו. אם נבחרת האפשרות <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, הרשימה <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> מציינת רק את המדפסות שניתן לבחור.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, נעשה שימוש באפשרות <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">‏מספר מרבי של חיבורים בו זמניים לשרת proxy</translation>
<translation id="2952347049958405264">הגבלות:</translation>
<translation id="2956777931324644324">‏המדיניות הזו הוצאה משימוש החל מגרסה 36 של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
מציינת האם יש להפעיל את תוסף האישורים המאוגד לדומיין TLS.
ההגדרה הזו משמשת להפעלת תוסף האישורים המאוגד לדומיין TLS לביצוע בדיקות. ההגדרה הניסיונית הזו תוסר בעתיד.</translation>
<translation id="2957506574938329824">‏אל תאפשר לאף אתר לבקש גישה אל התקני Bluetooth דרך ה-Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">סוג חשבון לאימות <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">‏כללי עקיפת Proxy</translation>
<translation id="2960128438010718932">לוח הזמנים של שלבי הביניים לפני החלה של עדכון חדש</translation>
<translation id="2960691910306063964">‏הפעלה או השבתה של אימות ללא PIN עבור מארחי גישה מרחוק</translation>
<translation id="2976002782221275500">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו המסך מעומעם כשנעשה שימוש בסוללה.
כשהמדיניות הזו מוגדרת לערך גדול מאפס, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מעמעם את המסך.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כאפס, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא מעמעם את המסך כשהמשתמש במצב לא פעיל.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה. הערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים ממשך ההשהיה לפני מצב לא פעיל.</translation>
<translation id="2987155890997901449">‏הפעל את ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">‏שליטה על השימוש ב-Web Bluetooth API</translation>
<translation id="3016255526521614822">הוסף לרשימת ההיתרים אפליקציות לרישום הערות שמותרות במסך הנעילה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3021562480854470924">מספר הגירסאות הקודמות שאפשר לחזור אליהן</translation>
<translation id="3023572080620427845">‏כתובת URL של קובץ XML המכיל כתובות URL לטעינה בדפדפן חלופי.</translation>
<translation id="3030000825273123558">הפעל דיווח על מדדים</translation>
<translation id="3034580675120919256">‏מאפשר לך לקבוע אם מותר לאתרים להפעיל JavaScript. ניתן להפעיל JavaScript עבור כל האתרים או לבטל את ההגדרה עבור כל האתרים. אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב-'AllowJavaScript' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="3038323923255997294">המשך הפעלת יישומים ברקע כאשר <ph name="PRODUCT_NAME" /> סגור</translation>
<translation id="3046192273793919231">שליחת מנות רשת לשרת הניהול כדי לנטר את הסטטוס המקוון</translation>
<translation id="3047732214002457234">‏שליטה בדיווח הנתונים של Chrome Cleanup ל-Google</translation>
<translation id="304775240152542058">‏המדיניות הזו קובעת פרמטרים של שורת הפקודה להפעלת הדפדפן החלופי.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה, רק כתובת ה-URL מועברת כפרמטר בשורת הפקודה.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כרשימת מחרוזות, כל מחרוזת מועברת אל הדפדפן החלופי כפרמטר נפרד בשורת הפקודה. ב-Windows, הפרמטרים מחוברים בעזרת רווחים. ב-Mac OS X וב- Linux, גם פרמטרים שכוללים רווחים יטופלו כפרמטר יחיד.
אם רכיב כולל את המשתנה ‎${url}‎, הוא מוחלף בכתובת ה-URL של הדף שיש לפתוח.
אם אין אף רכיב עם ‎${url}‎, כתובת ה-URL מצורפת בסוף שורת הפקודה.
משתני סביבה מורחבים. ב-Windows, המשתנה %ABC% מוחלף עם הערך של משתנה הסביבה ABC. ב- Mac OS X וב-Linux, המשתנה ‎${ABC}‎ מוחלף עם הערך של משתנה הסביבה ABC.</translation>
<translation id="3048744057455266684">‏אם המדיניות הזו מוגדרת, וכתובת אתר של חיפוש המוצעת מסרגל הכתובות מכילה את הפרמטר הזה במחרוזת השאילתה או במזהה המקטע, ההצעה תציג את מונחי החיפוש ואת ספק החיפוש במקום את כתובת האתר המקורית של החיפוש.
המדיניות הזו אופציונלית. אם היא לא מוגדרת, לא תבוצע החלפה של מונח חיפוש.
מדיניות זו מבוצעת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="306887062252197004">‏המדיניות הזו מאפשרת למשתמשים של תכונת WebDriver לעקוף סעיפי מדיניות
שעשויים להפריע לפעולה שלה.
נכון לעכשיו, התכונה הזו משביתה את סעיפי המדיניות SitePerProcess ו-IsolateOrigins.
אם המדיניות הופעלה, תכונת WebDriver תוכל לעקוף סעיפי מדיניות שאינם תואמים לה.
אם המדיניות מושבתת או לא הוגדרה, WebDriver לא תורשה לעקוף סעיפי מדיניות שאינם
תואמים לה.</translation>
<translation id="3069958900488014740">‏מאפשרת לכבות את אופטימיזציית WPAD ‏(גילוי אוטומטי של פרוקסי באינטרנט) ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, אופטימיזציית WPAD מושבתת והדבר גורם ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> להמתין זמן רב יותר לשרתי WPAD מבוססי-DNS. אם המדיניות לא מוגדרת או שהיא מופעלת, אופטימיזציית WPAD מופעלת.
ללא קשר להגדרת המדיניות או לאופן הגדרתה, משתמשים לא יכולים לשנות את ההגדרה של אופטימיזציית WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">שומר מסך שמשמש במסך הכניסה של מצב קמעונאי</translation>
<translation id="3072847235228302527">הגדר את התנאים וההגבלות עבור חשבון מקומי של מכשיר</translation>
<translation id="3077183141551274418">מפעילה או משביתה מחזורי חיים של כרטיסיות</translation>
<translation id="3086995894968271156">הגדרת מקלט העברה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">‏מאפשרת לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים שיכולים להציג תמונות.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל הכללי לכל האתרים. הערך הזה ייקבע על-פי המדיניות 'DefaultImagesSetting' אם הוגדרה, או לחלופין, מהתצורה האישית של המשתמש.
לתשומת ליבך, בעבר המדיניות הזו הופעלה בטעות ב-Android, אבל הפעולה הזו אף פעם לא נתמכה באופן מלא ב-Android.</translation>
<translation id="3096595567015595053">רשימת יישומי פלאגין מופעלים</translation>
<translation id="3101501961102569744">‏בחר כיצד לציין הגדרות שרת Proxy</translation>
<translation id="3101709781009526431">תאריך ושעה</translation>
<translation id="3117676313396757089">‏אזהרה: DHE יוסר לחלוטין מ-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחר גירסה 57 (בסביבות מרץ 2017), ולאחר מכן מדיניות זו תפסיק לפעול.
אם המדיניות לא תוגדר או תוגדר כ-false, חבילות הצפנים של DHE ב-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) לא יופעלו. לחלופין, אפשר להגדיר את המדיניות כ-true על מנת להפעיל חבילות צפנים של DHE וכך לשמור על תאימות לשרת מיושן. זהו פתרון זמני, ויש להגדיר את השרת מחדש.
מומלץ להעביר שרתים אל חבילות צפנים של ECDHE. אם הן אינן זמינות, ודא שהופעלה חבילת צפנים המשתמשת בהחלפת מפתחות RSA.</translation>
<translation id="3117706142826400449">‏אם המדיניות מושבתת, היא מונעת מ-Chrome Cleanup לסרוק את המערכת כדי לאתר תוכנה לא רצויה ולבצע ניקיונות. אפשרות ההפעלה הידנית של Chrome Cleanup מ-chrome://settings/cleanup מושבתת.
אם המדיניות תופעל או לא תוגדר, הכלי Chrome Cleanup יסרוק מדי פעם את המערכת כדי לאתר תוכנות לא רצויות. אם תזוהה תוכנה כזו, Chrome Cleanup ישאל את המשתמש אם הוא רוצה להסיר אותה. אפשרות ההפעלה הידנית של Chrome Cleanup מ-chrome://settings מופעלת.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="3165808775394012744">כללי המדיניות האלה מפורטים כאן כדי שניתן יהיה להסיר אותם בקלות.</translation>
<translation id="316778957754360075">‏מדיניות זו הופסקה החל מגרסה 29 של <ph name="PRODUCT_NAME" />. הדרך המומלצת להגדרת אוספים של תוספים/אפליקציות המתארחים בארגון היא לכלול את האתר המארח את חבילות ה-CRX ב-ExtensionInstallSources ולהציב קישורים להורדה ישירה של החבילות בדף אינטרנט. ניתן ליצור מרכז אפליקציות לדף אינטרנט זה באמצעות המדיניות ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3171369832001535378">תבנית שם המארח של רשת המכשיר</translation>
<translation id="3185009703220253572">מאז גרסה <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">‏אפליקציות Android אינן יכולות לגשת אל מפתחות ארגוניים. אין למדיניות הזו השפעה עליהן.</translation>
<translation id="3201273385265130876">‏מאפשרת לך לציין באיזה שרת proxy <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש ומונעת ממשתמשים לשנות את הגדרת שרת ה-proxy.
אם תבחר לעולם לא להשתמש בשרת proxy ולהתחבר תמיד באופן ישיר, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר להשתמש בהגדרות שרת ה-proxy של המערכת, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר לזהות באופן אוטומטי את שרת ה-proxy, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר במצב של שרת proxy קבוע, תוכל לציין אפשרויות נוספות ב'ככתובת או כתובת אתר של שרת proxy' וב'רשימה מופרדת בפסיקים של כללי עקיפת proxy'. רק שרת ה-proxy ל-HTTP שמוגדר בעדיפות הגבוהה ביותר זמין ליישומי ARC.
אם תבחר להשתמש בסקריפט ‎.pac של שרת proxy עליך לציין את כתובת האתר המובילה אל הסקריפט ב'כתובת אתר לקובץ ‎.pac של שרת proxy'.
תוכל למצוא דוגמאות מפורטות בכתובת הבאה:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ויישומי ARC יתעלמו מכל האפשרויות הקשורות לשרת proxy שצוינו דרך שורת הפקודה.
אם לא תגדיר את המדיניות הזו, משתמשים יוכלו לבחור את הגדרות שרת ה-proxy בעצמם.</translation>
<translation id="3205825995289802549">הגדל למקסימום את חלון הדפדפן הראשון בהפעלה הראשונה</translation>
<translation id="3211426942294667684">הגדרות הכניסה לחשבון בדפדפן</translation>
<translation id="3214164532079860003">מדיניות זו מאלצת לייבא את דף הבית מדפדפן ברירת המחדל הנוכחי אם היא מופעלת. אם היא מושבתת, דף הבית אינו מיובא. אם לא הוגדרה, ייתכן כי המערכת תשאל את המשתמש אם לייבא את דף הבית, או שהייבוא עשוי להתבצע באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="3219421230122020860">מצב גלישה בסתר זמין</translation>
<translation id="3220624000494482595">‏אם אפליקציית הקיוסק היא של Android, לא תהיה לה שליטה על הגרסה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, גם אם המדיניות הזו תוגדר כ-<ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">דפוסי כתובת אתר מאפשרים התקנות של תוספים, יישומים וסקריפטים של משתמשים מאת</translation>
<translation id="3240609035816615922">מדיניות גישה אל תצורת מדפסות.</translation>
<translation id="3243309373265599239">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו המסך מעומעם כשנעשה שימוש בשקע חשמל.
כשהמדיניות הזו מוגדרת לערך גדול מאפס, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מעמעם את המסך.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כאפס, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא מעמעם את המסך כשהמשתמש במצב לא פעיל.
כשהמדיניות הזו לא מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה. הערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים יותר או שווים להשהיה לפני כיבוי המסך (אם הוגדרה) ולהשהיה לפני מצב לא פעיל.</translation>
<translation id="3251500716404598358">הגדרת מדיניות להחלפה בין דפדפנים.
אתרים שהוגדרו ייפתחו באופן אוטומטי בדפדפן אחר במקום ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">קידודים של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="3273221114520206906">‏הגדרת ברירת מחדל של JavaScript</translation>
<translation id="3284094172359247914">‏שליטה בשימוש של ה-WebUSB API</translation>
<translation id="3288595667065905535">הפצת ערוץ</translation>
<translation id="3292147213643666827">‏מדיניות זו מאפשרת ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לתפקד כשרת proxy בין <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> למדפסות מדור קודם המחוברות למחשב.
אם הגדרה זו מופעלת או אינה מוגדרת, המשתמשים יכולים להפעיל את ה-proxy של הדפסה בענן על ידי אימות באמצעות חשבון Google שלהם.
אם הגדרה זו מושבתת, המשתמשים אינם יכולים להפעיל את ה-proxy, והמחשב לא יוכל לשתף את המדפסות שלו עם <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3307746730474515290">‏קביעה של סוגי היישומים/התוספים המותרים להתקנה והגבלת הגישה לזמן ריצה.
הגדרה זו מוסיפה לרשימת היתרים את סוגי היישומים/התוספים המותרים להתקנה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ואת המארחים שיכולים ליצור איתם אינטראקציה. הערך הוא רשימה של מחרוזות, שכל אחת מהן צריכה להיות מאחד הסוגים הבאים: "extension"‏,‏ "theme"‏,‏ "user_script"‏,‏ "hosted_app"‏,‏ "legacy_packaged_app"‏,‏ "platform_app". במסמכי התיעוד של תוספי <ph name="PRODUCT_NAME" /> קיים מידע נוסף על סוגים אלה.
הערה: המדיניות גם משפיעה על תוספים ויישומים שמתבצעת אכיפה של ההתקנה שלהם דרך ExtensionInstallForcelist.
כאשר נקבעת הגדרה זו, תוספים/יישומים מסוג שאינו ברשימה לא יותקנו.
כאשר לא נקבעת הגדרה זו, לא מתבצעת אכיפה של סוגי התוספים/היישומים המותרים להתקנה.</translation>
<translation id="3322771899429619102">‏מדיניות זו מאפשרת לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים שיש להם הרשאה להפעיל יצירת מפתחות. אם דפוס כתובת אתר הוא ב-'KeygenBlockedForUrls', מדיניות זו מבטלת את החריגות האלה.
אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultKeygenSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="332771718998993005">קביעת השם שיפורסם כיעד של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם במדיניות הזו הוגדרה מחרוזת שאינה ריקה, אותה מחרוזת תשמש כשם היעד של <ph name="PRODUCT_NAME" />. אחרת, שם היעד יהיה שם המכשיר. אם המדיניות הזו לא מוגדרת, שם היעד יהיה שם המכשיר, ובעל המכשיר (או משתמש מהדומיין שמנהל את המכשיר) יוכל לשנות אותו. השם מוגבל ל-24 תווים.</translation>
<translation id="3335468714959531450">‏מאפשרת לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר שמציינים אתרים עם אישור להגדיר קובצי Cookie.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל הכללי לכל האתרים. הערך הזה ייקבע על-פי המדיניות 'DefaultCookiesSetting' אם הוגדרה, או לחלופין, מהתצורה האישית של המשתמש.
יש גם לעיין במדיניות 'CookiesBlockedForUrls' ו-'CookiesSessionOnlyForUrls'. לתשומת ליבך, יש להימנע מסתירות בדפוסי כתובות האתרים שמצוינים בשלוש הגדרות המדיניות האלה, מפני שלא נקבע איזו מהן תקבל עדיפות.</translation>
<translation id="3373364525435227558">‏המדיניות הזו מגדירה שילוב מומלץ אחד או יותר של שפה ואזור לסשן מנוהל, כך שהמשתמשים יכולים לבחור בקלות את אחד מהשילובים האלה.
לפני התחלת הסשן המנוהל, המשתמש יכול לבחור שילוב של שפה ואזור ופריסת מקלדת. כברירת מחדל, כל השילובים שנתמכים על-ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> רשומים בסדר אלפביתי. אפשר להשתמש במדיניות הזו כדי להעביר קבוצה של שילובים מומלצים לראש הרשימה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, השילוב הנוכחי של השפה והאזור בממשק המשתמש ייבחר מראש.
אם המדיניות הזו מוגדרת, השילובים המומלצים של השפה והאזור יועברו לראש הרשימה ויופרדו באופן חזותי מכל שאר השילובים. השילובים המומלצים יירשמו לפי הסדר שבו הם מופיעים במדיניות. השילוב המומלץ שמופיע ראשון ייבחר מראש.
אם קיימים כמה שילובים מומלצים של שפה ואזור, ההנחה היא שמשתמשים ירצו לבחור מתוך השילובים האלה. בחירת השילוב ופריסת המקלדת תוצג בפני המשתמשים בצורה בולטת כשהם מתחילים סשן מנוהל. אם קיים רק שילוב מומלץ אחד, ההנחה היא שרוב המשתמשים ירצו להשתמש בשילוב שנבחר מראש. במקרה הזה בחירת השילוב ופריסת המקלדת תוצג בצורה פחות בולטת כשהמשתמשים מתחילים סשן מנוהל.
כשהמדיניות הזאת מוגדרת וההתחברות האוטומטית מופעלת (מידע נוסף זמין בכללי המדיניות |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ו-|DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|)‏, בסשן המנוהל שמופעל אוטומטית יוגדרו השילוב המומלץ של השפה והאזור שמופיע ראשון, ופריסת המקלדת הפופולרית ביותר שתואמת לשילוב הזה.
פריסת המקלדת שנבחרה מראש תמיד תהיה הפריסה הפופולרית ביותר שתואמת לשילוב של השפה והאזור שנבחר מראש.
אפשר להגדיר את המדיניות הזו רק כמדיניות מומלצת. ניתן להשתמש בה כדי להעביר קבוצת שילובים מומלצים של שפה ואזור לראש הרשימה, אבל משתמשים תמיד רשאים לבחור כל שילוב שנתמך על-ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לצורך הסשן שלהם.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">השתמש בדפדפן המארח כברירת מחדל</translation>
<translation id="3388153794103186066">‏המדיניות מאפשרת לפרט רשימה של כתובות אתר שמציינות אילו אתרים יקבלו הרשאת גישה אוטומטית להתקן USB בעל מזהה הספק ומזהה המוצר הנתונים. כל פריט ברשימה חייב להכיל גם התקנים וגם כתובות אתר כדי שיהיה תוקף למדיניות. כל פריט בהתקנים יכול להכיל שדה של מזהה ספק ושדה של מזהה מוצר. אם משמיטים מזהה מסוים המערכת מתייחסת אליו כאל תו כללי, למעט במקרים שבהם לא ניתן לציין מזהה מוצר מבלי לציין גם מזהה ספק. בשאר המקרים, אין תוקף למדיניות והמערכת מתעלמת ממנה.
מודל ההרשאה ל-USB משתמש בכתובת האתר של האתר המבקש ("האתר המבקש") ובכתובת האתר של אתר המסגרת ברמה העליונה ("כתובת האתר המטמיע") כדי להעניק לכתובת האתר המבקש הרשאת גישה להתקן ה-USB. כתובת האתר המבקש עשויה להיות שונה מכתובת האתר המטמיע אם האתר המבקש נטען ב-iframe. לכן השדה 'כתובות אתר' יכול להכיל עד 2 מחרוזות של כתובות אתר המופרדות באמצעות פסיק כדי לציין את כתובת האתר המבקש וכתובת האתר המטמיע בהתאמה. אם מציינים כתובת אתר אחת בלבד, הגישה להתקני ה-USB המתאימים מוענקת כשכתובת האתר המבקש תואמת לכתובת האתר הזו, בכל סטטוס הטמעה. כתובות האתר בשדה 'כתובות אתר' חייבות להיות כתובות אתר חוקיות, אחרת המערכת מתעלמת מהמדיניות.
אם לא מגדירים את המדיניות הזו, המערכת משתמשת בערך ברירת המחדל הכללי לכל האתרים, שנקבע במדיניות 'DefaultWebUsbGuardSetting' (אם היא מוגדרת) או שנקבע על ידי המשתמש.
אסור שתהיה סתירה בין הדפוסים של כתובות האתר שנקבעו במדיניות זו לבין הדפוסים של כתובות האתר שהוגדרו ב-WebUsbBlockedForUrls. במקרה של סתירה, המדיניות הזו מקבלת עדיפות על-פני WebUsbBlockedForUrls ו-WebUsbAskForUrls.</translation>
<translation id="3414260318408232239">‏אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ייעשה שימוש בגירסת ברירת המחדל המינימלית, שהיא TLS 1.0.
אחרת, אפשר להגדיר אותה לאחד מהערכים הבאים: "tls1"‏, "tls1.1" או "tls1.2". כשהמדיניות מוגדרת, ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> לא ייעשה שימוש בגירסאות SSL/TLS ישנות יותר מהגירסה המצוינת. המערכת תתעלם מערך לא מוכר.</translation>
<translation id="3417418267404583991">אם מדיניות זו מוגדרת כ'אמת' או אינה מוגדרת, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> יאפשר כניסות אורח. כניסות אורח הן הפעלות משתמש אנונימיות ואינן דורשות סיסמה.
אם מדיניות זו מוגדרת כ'שקר', <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לא יאפשר התחלת הפעלות אורח.</translation>
<translation id="3418871497193485241">‏מדיניות זו אוכפת סינון תוכן מינימלי ב-YouTube ומונעת ממשתמשים לעבור למצב פחות מוגבל.
אם הגדרה זו נקבעת כ'קפדנית', תמיד יפעל סינון תוכן קפדני ב-YouTube.
אם הגדרה זו נקבעת כ'מתונה', המשתמש יכול לבחור ב-YouTube רק בסינון תוכן מתון
ובסינון תוכן קפדני, אבל אינו יכול להשבית את סינון התוכן.
אם ההגדרה הזו כבויה או לא מוגדר עבורה ערך, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא אוכף סינון תוכן ב-YouTube. עם זאת, ייתכן שסעיפי מדיניות חיצונית, כמו המדיניות של YouTube, עדיין יאכפו סינון תוכן.</translation>
<translation id="3428247105888806363">הפוך חיזוי רשת לפעיל</translation>
<translation id="3437924696598384725">‏הענקת הרשאה למשתמש לנהל חיבורי VPN</translation>
<translation id="3449886121729668969">‏קובעת את הגדרות ה-proxy ל-<ph name="PRODUCT_NAME" />. גם יישומי ARC יוכלו להשתמש בהגדרות ה-proxy האלה.
מדיניות זו עדיין אינה מוכנה לשימוש, אל תשתמש בה.</translation>
<translation id="3459509316159669723">הדפסה</translation>
<translation id="3460784402832014830">‏מציין את כתובת האתר שמנוע חיפוש משתמש בה לאספקת דף כרטיסייה חדשה.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, לא יסופק דף כרטיסייה חדשה.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="3461279434465463233">דיווח על סטטוס חשמל</translation>
<translation id="346731943813722404">‏מציינת האם הגבלת אורך ההפעלה והשהיית ניהול צריכת החשמל צריכות להתחיל לרוץ רק אחרי זיהוי הפעילות הראשונה של משתמש בהפעלה.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true, הגבלת אורך ההפעלה והשהיית ניהול צריכת החשמל לא מתחילות לרוץ עד לאחר זיהוי הפעילות הראשונה של המשתמש בהפעלה.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, או אינה מוגדרת כלל, הגבלת אורך ההפעלה והשהיית ניהול צריכת החשמל מתחילות לרוץ מיד בתחילת ההפעלה.</translation>
<translation id="3478024346823118645">מחק נתוני משתמש בעת יציאה</translation>
<translation id="348495353354674884">הפעל מקלדת וירטואלית</translation>
<translation id="3487623755010328395">
אם המדיניות הזו מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ינסה לרשום את עצמו ולהחיל מדיניות ענן משויכת על כל הפרופילים.
ערך המדיניות הזו הוא אסימון הרשמה שאפשר לאחזר מהמסוף בממשק Google למנהלי מערכות.</translation>
<translation id="3496296378755072552">מנהל הסיסמאות</translation>
<translation id="3500732098526756068">‏מאפשרת לך לשלוט בהפעלה של אזהרת הגנה על סיסמה. הגנת הסיסמה מתריעה בפני משתמשים כשהם עושים שימוש חוזר בסיסמה באתרים חשודים.
אפשר להשתמש במדיניות 'PasswordProtectionLoginURLs' ו-'PasswordProtectionChangePasswordURL' כדי להגדיר על אילו סיסמאות להגן.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'PasswordProtectionWarningOff', לא תוצג אזהרה של הגנת סיסמה.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse', אזהרת הגנת הסיסמה תוצג כשהמשתמש יעשה שימוש חוזר בסיסמה המוגנת שלו באתר שאינו ברשימת ההיתרים.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse', אזהרת הגנת הסיסמה תוצג כשהמשתמש יעשה שימוש חוזר בסיסמה המוגנת שלו באתר דיוג.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, שירות הגנת הסיסמה יגן רק על סיסמאות Google, אבל המשתמש יוכל לשנות את ההגדרה הזו.</translation>
<translation id="3502555714327823858">התרת הדפסה דו-צדית וחד-צדית</translation>
<translation id="350443680860256679">‏הגדר ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">‏מדיניות זו מציינת את כתובת האתר של מנוע החיפוש שנעשה בו שימוש לביצוע חיפוש תמונות. בקשות החיפוש יישלחו באמצעות שיטת GET. אם מוגדרת המדיניות DefaultSearchProviderImageURLPostParams, בקשות לחיפוש תמונות יישלחו במקום זאת באמצעות שיטת POST.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, לא ייעשה שימוש בחיפוש תמונות.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="350797926066071931">‏הפוך את Google Translate לפעיל</translation>
<translation id="3512226956150568738">‏אם הדגם של מכשיר הלקוח תמך ב-ARC לפני שהיה צורך בהעברה אל ext4 כדי להפעיל ARC, ואם המדיניות ArcEnabled מוגדרת כ-true, ההתנהגות של אפשרות זו תהיה זהה ל-AskUser (ערך 3). בכל המקרים האחרים (אם דגם המכשיר לא תמך לפני כן ב-ARC, או אם מדיניות ArcEnabled מוגדרת כ-false), הערך הזה זהה ל-DisallowArc (ערך 0).</translation>
<translation id="3524204464536655762">‏אתרים לא יכולים לבקש גישה אל התקני USB דרך ה-WebUSB API</translation>
<translation id="3526752951628474302">הדפסה רק בשחור-לבן</translation>
<translation id="3528000905991875314">הפעל דפי שגיאה חלופיים</translation>
<translation id="3545457887306538845">‏מאפשרת לך לקבוע איפה ניתן להשתמש ב'כלים למפתחים'.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions' (ערך 0, שהוא ברירת המחדל), אפשר באופן כללי לגשת אל 'כלים למפתחים' ואל 'לוח JavaScript', מלבד בהקשר של תוספים שהותקנו על-פי המדיניות הארגונית.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'DeveloperToolsAllowed' (ערך 1), אפשר לגשת אל 'כלים למפתחים' ואל 'לוח JavaScript' ולהשתמש בהם בכל הקשר, כולל בהקשר של תוספים שהותקנו על-פי המדיניות הארגונית.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'DeveloperToolsDisallowed' (ערך 2), לא ניתן לגשת אל 'כלים למפתחים', ולא ניתן עוד לבדוק רכיבים באתרים. המערכת תשבית מקשי קיצור, תפריטים ואפשרויות בתפריטי הקשר המיועדים לפתיחת 'כלים למפתחים' או 'לוח JavaScript'.</translation>
<translation id="3547954654003013442">‏הגדרות Proxy</translation>
<translation id="355118380775352753">אתרים לפתיחה בדפדפן חלופי</translation>
<translation id="3577251398714997599">הגדרות המודעות לאתרים עם מודעות שמפריעות</translation>
<translation id="3591527072193107424">הפעלת התכונה לתמיכה בדפדפן מדור קודם.</translation>
<translation id="3591584750136265240">הגדרה של התנהגות האימות בהתחברות</translation>
<translation id="3624171042292187668">
מומלץ לעיין בהגדרת המדיניות IsolateOrigins כדי ליהנות מהיתרונות של שתי האפשרויות - בידוד והשפעה מוגבלת על משתמשים - על-ידי שימוש ב-IsolateOrigins עם רשימה של האתרים שברצונך לבודד. ההגדרה הזו, SitePerProcess, מבודדת את כל האתרים.
אם המדיניות מופעלת, כל אתר יפעל בתהליך משלו.
אם המדיניות מושבתת, התכונה IsolateOrigins וגם התכונה SitePerProcess יושבתו. משתמשים עדיין יוכלו להפעיל באופן ידני את SitePerProcess דרך תכונות ניסיוניות בשורת הפקודה.
אם המדיניות לא מוגדרת, המשתמש יוכל לשנות את ההגדרה הזו.
מומלץ גם לקבוע ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> את אותו ערך במדיניות המכשיר <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" />. אם הערכים יהיו שונים, ייתכן עיכוב בכניסה לסשן של משתמש כשהמערכת מחילה את הערך שצוין במדיניות המשתמש.
הערה: המדיניות הזו לא חלה על Android, כדי להפעיל את SitePerProcess ב-Android, יש להשתמש בהגדרת המדיניות SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="3627678165642179114">הפעל או השבת את שירות האינטרנט 'בדיקת איות'</translation>
<translation id="3628480121685794414">התרת הדפסה בצד אחד</translation>
<translation id="3646859102161347133">הגדר את סוג מגדיל התצוגה</translation>
<translation id="3653237928288822292">סמל של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="3660510274595679517">
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-True, חובה להירשם לניהול ענן והמערכת חוסמת את תהליך ההפעלה של Chrome במקרה שהרישום נכשל.
אם לא מגדירים את המדיניות הזו, או אם מגדירים אותה כ-False, הרישום לניהול ענן אופציונלי והמערכת לא חוסמת את תהליך ההפעלה של Chrome במקרה שהרישום נכשל.
במדיניות הזו נעשה שימוש במחשבים בהרשמה למדיניות ענן בטווח מחשבים ואפשר לקבוע אותה בעזרת המרשם או GPO ב-Windows, בעזרת plist ב-Mac ובעזרת קובץ מדיניות JSON ב-Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">‏העבר קובצי cookie של SAML IdP במהלך ההתחברות</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (השדה בעל השורה היחידה הוצא משימוש ויוסר בעתיד. יש להשתמש בתיבת הטקסט מרובת השורות שבהמשך).</translation>
<translation id="3709266154059827597">הגדר רשימה שחורה של התקנת תוספים</translation>
<translation id="3711895659073496551">השהה</translation>
<translation id="3715569262675717862">אימות המבוסס על אישורי לקוח</translation>
<translation id="3736879847913515635">ניתן להוסיף משתמשים דרך מנהל המשתמשים</translation>
<translation id="3738723882663496016">המדיניות הזו מציינת את מפתח הרישיון <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> בשביל המכשיר הזה.</translation>
<translation id="3748900290998155147">‏מציינת אם חסימות מצב שינה מותרות. בקשות לחסימות מצב שינה יכולות להתבצע על-ידי אפליקציות ARC ועל-ידי תוספים. כדי שתוסף יוכל לבקש חסימות מצב שינה, עליו לעשות זאת דרך ה-API של תוסף ניהול צריכת החשמל.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, חסימות מצב שינה יבוצעו למטרת ניהול צריכת החשמל.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, המערכת לא תביא בחשבון בקשות של חסימות מצב שינה.</translation>
<translation id="3750220015372671395">חסימה של יצירת מפתחות באתרים אלה</translation>
<translation id="3756011779061588474">חסימה של מצב מפתח</translation>
<translation id="3758089716224084329">‏מאפשרת לך לציין את שרת ה-proxy שבו משתמש <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת ממשתמשים לשנות את הגדרות שרת ה-proxy.
אם תבחר לעולם לא להשתמש בשרת proxy ולהתחבר תמיד באופן ישיר, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר לזהות באופן אוטומטי את שרת ה-proxy, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
תוכל למצוא דוגמאות מפורטות בכתובת הבאה:
<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, <ph name="PROXY_HELP_URL" /> ויישומי ARC יתעלמו מכל האפשרויות הקשורות לשרת proxy שצוינו דרך שורת הפקודה.
אם לא תגדיר את המדיניות הזו, משתמשים יוכלו לבחור את הגדרות שרת ה-proxy בעצמם.</translation>
<translation id="3758249152301468420">השבת כלים למפתחים</translation>
<translation id="3764248359515129699">‏המדיניות הזו משביתה את אכיפת הדרישות של 'שקיפות אישורים' בנוגע לרשימה של רשויות אישורים מדור קודם.
המדיניות הזו מאפשרת להשבית את דרישות החשיפה של 'שקיפות אישורים' בנוגע לשרשראות אישורים שמכילות אישורים עם אחד מגיבובי subjectPublicKeyInfo שצוינו. כך ניתן להמשיך ולהשתמש באישורים שבמצבים אחרים נחשבים כלא מהימנים (מאחר שהם לא נחשפו כראוי באופן ציבורי) במארחי Enterprise.
כדי להשבית את האכיפה של 'שקיפות אישורים' כאשר המדיניות הזו מוגדרת, הגיבוב חייב להיות מ-subjectPublicKeyInfo שמופיע באישור של רשות אישורים המזוהה כרשות אישורים מדור קודם (Legacy CA). רשות אישורים מדור קודם היא רשות אישורים שהוגדרה כברירת מחדל כאמינה באופן ציבורי במערכת הפעלה אחת או יותר שנתמכת על ידי <ph name="PRODUCT_NAME" />, אבל לא הוגדרה כאמינה בפרויקט הקוד הפתוח של Android או <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
גיבוב subjectPublicKeyInfo מצוין על ידי שרשור השם של אלגוריתם הגיבוב, התו "/" וקידוד Base64 של אותו אלגוריתם גיבוב המוחל על subjectPublicKeyInfo בקידוד DER של האישור שצוין. קידוד Base64 זה זהה לפורמט טביעת אצבע של SPKI, כמתואר ב-RFC 7469, סעיף 2.4. המערכת מתעלמת מאלגוריתמים לא מזוהים של גיבוב. נכון לעכשיו ישנה תמיכה באלגוריתם גיבוב אחד בלבד - 'sha256'.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, כל אישור שהחשיפה שלו נדרשת דרך 'שקיפות אישורים' ייחשב כלא מהימן אם הוא לא נחשף בהתאם למדיניות 'שקיפות אישורים'.</translation>
<translation id="3765260570442823273">משך הודעת האזהרה להתנתקות משתמש לא פעיל.</translation>
<translation id="377044054160169374">אכיפת התערבות במקרה של חוויית שימוש מטעה</translation>
<translation id="3780152581321609624">‏כלול יציאה שאינה סטנדרטית ב-SPN של Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">‏אם המדיניות הוגדרה כ-true, סמל סרגל הכלים של העברה יוצג תמיד בסרגל הכלים או באפשרויות הנוספות, ולמשתמשים לא תהיה אפשרות להסיר אותו.
אם המדיניות הוגדרה כ-false או שלא הוגדרה כלל, המשתמשים יוכלו להצמיד או להסיר את הסמל באמצעות האפשרויות הנוספות.
אם המדיניות "EnableMediaRouter" הוגדרה כ-false, לערך שבו הוגדרה המדיניות לא תהיה כל השפעה וסמל סרגל הכלים לא יוצג.</translation>
<translation id="3788662722837364290">הגדרות של ניהול צריכת חשמל כשהמשתמש אינו פעיל</translation>
<translation id="3790085888761753785">‏אם ההגדרה הזו מופעלת, משתמשים יורשו להיכנס אל החשבון שלהם בעזרת Smart Lock. הגדרה זו פחות מחמירה מהתנהגות רגילה של Smart Lock, שדרכה משתמשים יכולים רק לבטל את נעילת המסך.
אם ההגדרה הזו מושבתת, משתמשים לא יורשו להשתמש בכניסה באמצעות Smart Lock.
אם המדיניות לא הוגדרה, האפשרות הזו מושבתת כברירת מחדל בשביל משתמשים המנוהלים דרך הארגון, אך מופעלת בשביל משתמשים שאינם מנוהלים.</translation>
<translation id="379602782757302612">המדיניות מאפשרת לציין את התוספים שאותם המשתמשים לא יכולים להתקין. אם הותקנו כבר תוספים שנכללים ברשימת התוספים האסורים לשימוש, הם יושבתו והמשתמשים לא יוכלו להפעיל אותם. תוסף מושבת שיוסר מרשימת התוספים האסורים יופעל מחדש באופן אוטומטי.
ערך '*' ברשימת התוספים האסורים פירושו שכל התוספים כלולים ברשימה, אלא אם הם נוספו באופן מפורש לרשימת התוספים המורשים לשימוש.
אם המדיניות לא הוגדרה, המשתמש יכול להתקין כל תוסף ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">‏מדיניות זו מגדירה את הספריה שבה ישתמש <ph name="PRODUCT_NAME" /> להורדת קבצים.
אם תגדיר מדיניות זו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בספריה שצוינה, בין אם המשתמש ציין ספריה ובין אם המשתמש הפעיל את הסימון לבקשת מיקום הורדה בכל פעם.
בכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables תוכל לעיין ברשימת משתנים שניתן להשתמש בהם.
אם לא תגדיר מדיניות זו כלל, ייעשה שימוש בספריית ברירת המחדל של ההורדות והמשתמש יוכל לשנות אותה.</translation>
<translation id="3805659594028420438">‏הפעל תוסף אישורים המאוגד לדומיין TLS (יצא משימוש)</translation>
<translation id="3808945828600697669">ציין רשימה של יישומי פלאגין מושבתים</translation>
<translation id="3811562426301733860">הצגת מודעות בכל האתרים</translation>
<translation id="3816312845600780067">הפעל מקשי קיצור כחלופה להתחברות אוטומטית</translation>
<translation id="3820526221169548563">‏הפעל את תכונת הנגישות של מקלדת על המסך.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true, המקלדת על המסך תופעל תמיד.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, המקלדת על המסך תושבת תמיד.
אם תגדיר את המדיניות הזו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, בתחילה המקלדת על המסך תושבת, אבל המשתמש יוכל להפעיל אותה בכל עת.</translation>
<translation id="382476126209906314">‏הגדר את קידומת TalkGadget עבור מארחים של גישה מרחוק</translation>
<translation id="3831376478177535007">‏כשהמדיניות הזו פועלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> מתיר מתן אמון באישורים שהונפקו על-ידי פעולות ה-PKI מדור קודם של Symantec Corporation, אם מתבצע אימות מוצלח שלהם בדרך אחרת והם מקשרים אל אישור CA מוכר.
הערה: המדיניות הזו תלויה בכך שמערכת ההפעלה עדיין תזהה אישורים מהתשתית של Symantec מדור קודם. אם עדכון של ה-OS משנה את האופן שבו ה-OS מטפלת באישורים כאלה, לא תהיה למדיניות השפעה. בנוסף, מטרת המדיניות הזו היא לשמש כפתרון זמני שמאריך את הזמן שיעמוד לרשות ארגונים עד שיפסיקו את השימוש באישורים מדור קודם של Symantec. מדיניות זו תוסר ב-1 בינואר 2019 או בסביבות תאריך זה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, או אם היא מוגדרת כ-false, ‏<ph name="PRODUCT_NAME" /> יציית ללוח הזמנים שהוכרז לגבי ההוצאה משימוש.
בכתובת https://g.co/chrome/symantecpkicerts אפשר למצוא פרטים נוספים על ההוצאה משימוש.</translation>
<translation id="383466854578875212">מאפשרת לך לציין אילו מארחים של העברת הודעות מקומית אינם נכללים ברשימה השחורה.
ערך רשימה שחורה של * משמעו שכל המארחים של העברת הודעות מקומית נכללים ברשימה השחורה ורק מארחים של העברת הודעות מקומית הרשומים ברשימת ההיתרים ייטענו.
כברירת מחדל, כל המארחים של העברת הודעות מקומית נמצאים ברשימת ההיתרים, אך אם כל מארחי העברת ההודעות המקומית הועברו לרשימה השחורה על פי המדיניות, ניתן להשתמש ברשימת ההיתרים על מנת לעקוף את המדיניות הזו.</translation>
<translation id="384743459174066962">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים ללא אישור לפתוח חלונות קופצים. אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultPopupsSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="3851039766298741586">‏דיווח של מידע לגבי הפעלת הקיוסק הפעילה, כגון המזהה והגרסה של היישום.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, פרטי הפעלת הקיוסק לא ידווחו. אם
היא מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, פרטי הפעלת הקיוסק ידווחו.</translation>
<translation id="3858658082795336534">ברירת מחדל של מצב הדפסה משני צידי הדף</translation>
<translation id="3859780406608282662">‏הוסף פרמטר להבאת ה-seed של הגרסאות ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם מדיניות זו צוינה, יתווסף פרמטר שאילתה שנקרא 'restrict' לכתובת האתר המשמשת להבאת ה-seed של הגרסאות. ערך הפרמטר יהיה הערך שצוין במדיניות זו.
אם מדיניות זו לא צוינה, לא יחול שינוי בכתובת האתר של ה-seed של הגרסאות.</translation>
<translation id="3863409707075047163">‏גרסה מינימלית של SSL מופעלת</translation>
<translation id="3864020628639910082">‏מציינת את כתובת האתר של מנוע החיפוש שבו נעשה שימוש כדי לספק הצעות חיפוש. כתובת האתר צריכה להכיל את המחרוזת '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />', אשר תוחלף כשמבצעים שאילתה בטקסט שהמשתמש הקליד עד כה.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, לא ייעשה שימוש בכתובות אתר מוצעות.
ניתן לציין את כתובת האתר המוצעת של Google כ: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />
מדיניות זו תקפה רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="3864129983143201415">הגדרת השפות המותרות בסשן של משתמש</translation>
<translation id="3866249974567520381">תיאור</translation>
<translation id="3868347814555911633">מדיניות זו פועלת במצב קמעונאי בלבד.
כוללת רשימות של תוספים שמותקנים באופן אוטומטי עבור משתמש ההדגמה, במכשירים במצב קמעונאי. תוספים אלו נשמרים במכשיר וניתן להתקינם במצב לא מקוון, לאחר ההתקנה.
כל ערך ברשימה מכיל מילון שחייב לכלול את מזהה התוסף בשדה 'מזהה-תוסף' ואת כתובת האתר לעדכון בשדה 'כתובת אתר לעדכון'.</translation>
<translation id="3874773863217952418">הפעלת 'הקשה כדי לחפש'</translation>
<translation id="3877517141460819966">מצב משולב של אימות גורם שני</translation>
<translation id="3879208481373875102">הגדרת רשימה של אפליקציות אינטרנט שמותקנות בהגדרת מנהל המערכת</translation>
<translation id="388237772682176890">‏המדיניות הוצאה משימוש ב-M53 והוסרה ב-M54, כתוצאה מהפסקת התמיכה ב-SPDY/3.1.
מדיניות זו משביתה את פרוטוקול SPDY ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו תופעל, פרוטוקול SPDY לא יהיה זמין ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
העברת המדיניות הזו למצב מושבת תאפשר את השימוש ב-SPDY.
אם המדיניות הזו תישאר במצב לא מוגדר, פרוטוקול SPDY יהיה זמין.</translation>
<translation id="3890999316834333174">מדיניות לביטול נעילה מהיר</translation>
<translation id="3891357445869647828">‏הפוך JavaScript לפעיל</translation>
<translation id="3895557476567727016">‏קובעת את ספריית ברירת המחדל שבה <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש להורדת קבצים.
אם המדיניות הזו מוגדרת, היא תשנה את ספריית ברירת המחדל שאליה <ph name="PRODUCT_NAME" /> מוריד קבצים. אין חובה לפעול בהתאם למדיניות הזו, ולכן המשתמש יוכל לשנות את הספרייה.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בספרייה שמוגדרת בו כברירת מחדל (בהתאם לפלטפורמה)
בכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables אפשר למצוא רשימת משתנים שבהם אפשר להשתמש.</translation>
<translation id="3904459740090265495">‏המדיניות הזו קובעת את התנהגות הכניסה לחשבון בדפדפן. היא מאפשרת לך לקבוע אם המשתמש יכול להיכנס אל <ph name="PRODUCT_NAME" /> עם החשבון שלו ולהשתמש בשירותים הקשורים לחשבון, כמו סנכרון Chrome.
אם המדיניות הוגדרה כ"השבתת כניסה לחשבון בדפדפן", המשתמש לא יכול להיכנס לדפדפן ולהשתמש בשירותים מבוססי-חשבון. במקרה הזה, תכונות ברמת הדפדפן, כמו סנכרון Chrome, אינן זמינות. אם המשתמש היה מחובר והמדיניות שונתה ל"מושבתת", המערכת תוציא אותו מהחשבון בפעם הבאה שיפעיל את Chrome, אבל נתוני הפרופיל המקומי שלו, כמו סימניות, סיסמאות וכו', יישמרו. המשתמש עדיין יוכל להיכנס אל שירותי אינטרנט של Google, כמו Gmail, ולהשתמש בהם.
אם המדיניות מוגדרת כ"הפעלת כניסה לחשבון בדפדפן", המשתמש יכול להיכנס לדפדפן, והמערכת תכניס אותו לדפדפן באופן אוטומטי כשהוא מתחבר אל שירותי אינטרנט של Google, כמו Gmail. מפני שהוא מחובר לדפדפן, פרטי חשבון המשתמש יישמרו בדפדפן. עם זאת, סנכרון Chrome לא יופעל כברירת מחדל - המשתמש צריך להסכים לתכונה הזו בנפרד. הפעלת המדיניות הזו תמנע מהמשתמש להשבית את ההגדרה שמאפשרת כניסה לדפדפן. כדי לשלוט בזמינות של סנכרון Chrome יש להשתמש במדיניות "SyncDisabled".
אם המדיניות הזו מוגדרת כ"אילוץ כניסה לדפדפן", למשתמש מוצגת תיבת דו-שיח לבחירת חשבון ועליו לבחור חשבון ולהיכנס אליו כדי להשתמש בדפדפן. התכונה הזו מאפשרת לוודא שבמקרה של חשבונות מנוהלים, המדיניות המשויכת לחשבון תיושם ותיאכף. כברירת מחדל, ההגדרה הזו מפעילה את סנכרון Chrome בשביל החשבון, מלבד במקרים שבהם הסנכרון הושבת על-ידי מנהל הדומיין או דרך המדיניות "SyncDisabled". ערך ברירת המחדל של BrowserGuestModeEnabled יוגדר כ-false. לתשומת ליבך, פרופילים קיימים ללא חתימה יינעלו ולא יתאפשר לגשת אליהם לאחר הפעלת המדיניות הזו.
מידע נוסף זמין במאמר מרכז העזרה: https://support.google.com/chrome/a/answer/7572556.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, המשתמש יכול לבחור אם להפעיל את אפשרות הכניסה לדפדפן בהתאם לשיקול דעתו.</translation>
<translation id="3911737181201537215">‏אין למדיניות הזו השפעה על הרישום ש-Android מבצע ביומן.</translation>
<translation id="391531815696899618">‏מבטלת את הסנכרון של Google Drive ביישום ה'קבצים' של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> כשמוגדר כ-true. במקרה זה, נתונים אינם מועלים ל- Google Drive.
אם לא מוגדר, או אם מוגדר כ-false, משתמשים יוכלו להעביר קבצים ל-Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">‏כתובת אתר לקובץ ‎.pac של שרת Proxy</translation>
<translation id="3925377537407648234">הגדרה של רזולוציית המסך ושל אחוז שינוי הגודל</translation>
<translation id="3939893074578116847">‏שליחת מנות רשת לשרת הניהול כדי לנטר את הסטטוס המקוון וכדי
שהשרת יוכל לזהות אם המכשיר נמצא במצב לא מקוון.
אם מדיניות זו מוגדרת לערך true, מנות רשת לניטור (הנקראות <ph name="HEARTBEATS_TERM" />) יישלחו.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת או מוגדרת לערך false, לא יישלחו מנות רשת.</translation>
<translation id="3950239119790560549">עדכון מגבלות זמן</translation>
<translation id="3956686688560604829">‏שימוש במדיניות SiteList של Internet Explorer לתמיכה בדפדפן מדור קודם.</translation>
<translation id="3958586912393694012">‏אישור להשתמש ב-Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">‏אם ערך המדיניות הוא true, הזדהות מרחוק מותרת במכשיר ואישור יונפק ויועלה באופן אוטומטי לשרת ניהול המכשיר.
אם ערך המדיניות הוא false, או אם היא לא הוגדרה, לא יונפק אישור וקריאות ל-enterprise.platformKeys extension API ייכשלו.</translation>
<translation id="3965339130942650562">זמן קצוב עד שמתבצעת התנתקות משתמש לא פעיל.</translation>
<translation id="3973371701361892765">לעולם אל תסתיר אוטומטית את המדף</translation>
<translation id="3984028218719007910">קובעת אם <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ישמור את נתוני החשבון המקומיים לאחר התנתקות. אם הוגדר כ'אמת', לא יישמרו חשבונות קבועים כלשהם על ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> וכל נתוני ההפעלה של המשתמש יסולקו לאחר התנתקות. אם מדיניות זו מוגדרת כ'שקר' או שאינה מוגדרת, המכשיר יכול לשמור את נתוני המשתמש המקומיים (מוצפנים).</translation>
<translation id="398475542699441679">‏המדיניות הזו קובעת אם להפעיל תמיכה בדפדפן מדור קודם.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת, או אם היא מוגדרת כ-false, ‏Chrome לא ינסה להפעיל בדפדפן חלופי כתובות URL שצוינו.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-true, ‏Chrome ינסה להפעיל חלק מכתובות ה-URL בדפדפן חלופי (למשל, Internet Explorer). התכונה הזו מוגדרת באמצעות המדיניות בקבוצה <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
התכונה הזו מחליפה את התוסף <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. הגדרת התכונה הזו תתבסס על ההגדרה בתוסף, אבל מומלץ מאוד להשתמש במקום זאת במדיניות של Chrome. כך אפשר להבטיח תאימות טובה יותר בעתיד.</translation>
<translation id="3997519162482760140">‏כתובות אתרים שיקבלו גישה להתקני צילום וידאו בדפי כניסה מסוג SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">‏מנהלי IT עבור מכשירים ארגוניים יכולים להשתמש בסימון הזה כדי לקבוע אם לאפשר למשתמשים לממש מבצעים באמצעות הרשמה של מערכת ההפעלה של Chrome.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, משתמשים יוכלו לממש מבצעים באמצעות הרשמה של מערכת ההפעלה של Chrome.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-false, המשתמש לא יוכל לממש מבצעים.</translation>
<translation id="4008507541867797979">‏אם המדיניות הזו מקבלת את הערך True או לא מקבלת ערך, המשתמשים הקיימים יוצגו על-ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> במסך ההתחברות ואפשר יהיה לבחור אחד מהם.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך False, המשתמשים הקיימים לא יוצגו על-ידי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> במסך ההתחברות. מסך הכניסה הרגיל (שבו המשתמש מתבקש להזין כתובת אימייל וסיסמה או מספר טלפון) או המסך של מעברון ה-SAML (אם הוא מופעל דרך המדיניות <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />) יוצג, אלא אם הוגדר סשן מנוהל. כאשר מוגדר סשן מנוהל, מוצגים רק חשבונות סשן מנוהל ואפשר לבחור אחד מהם.
חשוב לשים לב שהמדיניות הזו לא משפיעה על השמירה או המחיקה של נתוני משתמשים מקומיים במכשיר.</translation>
<translation id="4010738624545340900">אפשר העלאת תיבות דו-שיח לבחירת קבצים</translation>
<translation id="4012737788880122133">‏השבתה של עדכונים אוטומטיים כאשר נבחרה ההגדרה True.
מכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מחפשים עדכונים באופן אוטומטי כאשר הגדרה זו לא נקבעה או כשהיא מוגדרת ל-False.
אזהרה: מומלץ להשאיר את העדכונים האוטומטיים מופעלים כדי לאפשר למשתמשים לקבל עדכוני תוכנה ותיקוני אבטחה קריטיים. השבתה של העדכונים האוטומטיים עלולה להציב את המשתמשים בפני סיכון.</translation>
<translation id="4020682745012723568">‏קובצי cookie שהועברו אל פרופיל המשתמש אינם נגישים לאפליקציות Android.</translation>
<translation id="402759845255257575">‏אל תאפשר לאף אתר להריץ JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">הפעל את ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="4039085364173654945">‏קובע אם תוכן משני של צד שלישי בדף מורשה להציג חלון קופץ של תיבת דו-שיח לאימות בסיסי ב-HTTP.
בדרך כלל האפשרות הזו מושבתת כדי להגן מפני דיוג. אם המדיניות הזו אינה מוגדרת, האפשרות הזו מושבתת ותוכן משני של צד שלישי לא יורשה להציג חלון קופץ של תיבת דו-שיח לאימות בסיסי ב-HTTP.</translation>
<translation id="4056910949759281379">‏השבת פרוטוקול SPDY</translation>
<translation id="4059515172917655545">‏המדיניות הזו קובעת את זמינות שירותי המיקום של Google.
כשהמדיניות הזו לא מוגדרת, או כשהיא מוגדרת כ-<ph name="GLS_DISABLED" />, שירותי המיקום של Google מושבתים והמשתמש לא יכול להפעיל אותם.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-<ph name="GLS_UNDER_USER_CONTROL" />, המערכת מבקשת מהמשתמש לבחור אם להשתמש בשירותי המיקום של Google. בחירה זו תאפשר לאפליקציות Android להשתמש בשירותים כדי לחפש את מיקום המכשיר וגם תפעיל שליחה של נתוני מיקום אנונימיים אל Google.
לתשומת ליבך, מדיניות זו אינה מובאת בחשבון ושירותי המיקום של Google מושבתים תמיד כשהמדיניות <ph name="DEFAULT_GEOLOCATION_SETTING_POLICY_NAME" /> מוגדרת כ-<ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />.</translation>
<translation id="408029843066770167">‏אפשר שאילתות לשירות זמנים של Google</translation>
<translation id="408076456549153854">הפעלת כניסה לחשבון בדפדפן</translation>
<translation id="4088589230932595924">אילוץ של מצב גלישה בסתר</translation>
<translation id="4088983553732356374">‏מדיניות זו מאפשרת לקבוע אם אתרים יורשו להגדיר נתונים מקומיים. הגדרת נתונים מקומיים יכולה להיות מותרת לכל האתרים או אסורה לכל האתרים.
אם מדיניות זו תוגדר לאפשרות 'שמור את קובצי ה-Cookie למשך כל ההפעלה', קובצי ה-Cookie יימחקו כשההפעלה תסתיים. שים לב שאם <ph name="PRODUCT_NAME" /> פועל ב'מצב רקע', ייתכן שההפעלה לא תסתיים כשהחלון האחרון ייסגר. עיין במדיניות BackgroundModeEnabled למידע נוסף על הגדרת התנהגות זו.
אם מדיניות זו לא תוגדר, המדיניות AllowCookies תהיה בשימוש והמשתמש יוכל לשנות אותה.</translation>
<translation id="4103289232974211388">‏הפנייה מחדש אל SAML IdP לאחר אישור המשתמש</translation>
<translation id="410478022164847452">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו מבוצעת הפעולה המוגדרת למצב לא פעיל בזמן שימוש בשקע חשמל.
כשהמדיניות הזו מוגדרת, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מבצע את הפעולה המוגדרת למצב לא פעיל, שאותה ניתן להגדיר בנפרד.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה.</translation>
<translation id="4105989332710272578">השבתת אכיפה של 'שקיפות אישורים' ברשימת כתובות אתרים</translation>
<translation id="4121350739760194865">מנע הצגה של קידומי מכירות של יישומים בדף הכרטיסייה החדשה</translation>
<translation id="412697421478384751">‏משתמשים רשאים להגדיר קוד PIN חלש כקוד ה-PIN של מסך הנעילה</translation>
<translation id="4138655880188755661">מגבלת זמן</translation>
<translation id="4150201353443180367">תצוגה</translation>
<translation id="4157003184375321727">דיווח על מערכת ההפעלה ועל גירסת הקושחה</translation>
<translation id="4157594634940419685">‏הענקת גישה למדפסות CUPS מקוריות</translation>
<translation id="4183229833636799228">הגדרת ברירת מחדל של <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">כתובת אתר לאימות אסימון אימות של לקוח גישה מרחוק</translation>
<translation id="4203389617541558220">הגבל את משך ההפעלה של המכשיר על ידי תזמון אתחולים אוטומטיים.
כאשר מדיניות זו מוגדרת, היא מציינת את משך זמן ההפעלה של המכשיר שלאחריו יתוזמן אתחול אוטומטי.
כאשר מדיניות זו אינה מוגדרת, משך ההפעלה של המכשיר אינו מוגדר.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אתחול אוטומטי מתוזמן לשעה שנבחרה, אך ניתן לדחות אותו במכשיר לפרק זמן של עד 24 שעות, אם המכשיר נמצא בשימוש באותו זמן.
הערה: בשלב זה, אתחולים אוטומטיים מופעלים רק כאשר מסך ההתחברות מוצג או כאשר הפעלה של יישום קיוסק נמצאת בתהליך. מצב זה ישתנה בעתיד והמדיניות תחול תמיד, בין אם פעילות מסוג מסוים מתבצעת או לא.
יש לציין את ערך המדיניות בשניות. הערכים חייבים להיות לפחות 3600 (שעה אחת).</translation>
<translation id="4203879074082863035">משתמשים רואים רק מדפסות שנכללות ברשימת ההיתרים</translation>
<translation id="420512303455129789">‏מילון הממפה כתובות אתרים לסימון בוליאני ומציין אם יש לאפשר את הגישה למארח (true) או לחסום אותה (false).
מדיניות זו מיועדת לשימוש פנימי של <ph name="PRODUCT_NAME" /> עצמו.</translation>
<translation id="4224610387358583899">פרקי זמן לנעילת מסך</translation>
<translation id="423797045246308574">‏מדיניות זו מאפשרת לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים שאין להם הרשאה להפעיל יצירת מפתחות. אם דפוס כתובת אתר הוא ב-'KeygenAllowedForUrls', מדיניות זו מבטלת את החריגות האלה.
אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultKeygenSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="4239720644496144453">‏אפליקציות Android אינן משתמשות בקובץ השמור. אם מספר משתמשים יתקינו את אותה אפליקציית Android, תתבצע הורדה חוזרת שלה בשביל כל משתמש.</translation>
<translation id="4243336580717651045">‏הפעלת איסוף נתונים שעברו אנונימיזציה עם קידוד שכולל כתובת אתר במסגרת <ph name="PRODUCT_NAME" />, ומניעת היכולת של משתמשים לשנות את ההגדרה הזאת.
במסגרת איסוף נתונים שעברו אנונימיזציה עם קידוד שכולל כתובת אתר, כתובות אתרים של דפים שהמשתמש ביקר בהם נשלחות אל Google במטרה לשפר את האיכות של החיפושים והגלישה.
אם המדיניות הזאת מופעלת, איסוף נתונים שעברו אנונימיזציה עם קידוד שכולל כתובת אתר תמיד פעיל.
אם המדיניות הזאת מושבתת, איסוף נתונים שעברו אנונימיזציה עם קידוד שכולל כתובת אתר אף פעם לא פעיל.
אם המדיניות הזאת לא מוגדרת, איסוף נתונים שעברו אנונימיזציה עם קידוד שכולל כתובת אתר יופעל, אבל המשתמשים יוכלו לשנות את ההגדרה.</translation>
<translation id="4250680216510889253">לא</translation>
<translation id="4261820385751181068">הגדרת המקום של מסך הכניסה במכשיר</translation>
<translation id="427220754384423013">‏מציינת את המדפסות הזמינות למשתמש.
המדיניות הזו מופעלת רק אם האפשרות <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> נבחרה בשביל <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
אם המדיניות הזו הופעלה, רק המדפסות שהמזהים שלהן תואמים לערכים שצוינו יהיו זמינות למשתמש. המזהים חייבים להיות תואמים לשדות "id" או "guid" בקובץ שצוין ב-<ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">‏מדיניות זו מציינת את הפרמטרים שנעשה בהם שימוש בעת ביצוע של חיפוש תמונות באמצעות POST. היא מורכבת מצמדים של שם/ערך, המופרדים באמצעות פסיק. אם ערך מסוים הוא פרמטר תבנית, למשל {imageThumbnail} בדוגמה שלמעלה, הוא יוחלף על ידי נתונים אמיתיים של תמונות ממוזערות של תמונות.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, תישלח בקשה לחיפוש תמונות באמצעות שיטת GET.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="4285674129118156176">‏התרת שימוש ב-ARC בשביל משתמשים לא משויכים</translation>
<translation id="4298509794364745131">‏באמצעות המדיניות הזו מגדירים רשימת אפליקציות שניתן לאשר לשימוש כאפליקציות לרישום הערות במסך הנעילה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם האפליקציה המועדפת לרישום הערות תאושר לשימוש במסך הנעילה, מסך הנעילה יכיל רכיב של ממשק משתמש שבאמצעותו ניתן להפעיל את האפליקציה הזו.
לאחר הפעלת האפליקציה, היא תוכל ליצור חלון אפליקציה על-גבי מסך הנעילה, וליצור פריטי נתונים (הערות) בהקשר של מסך הנעילה. לאחר ביטול הנעילה של הפעלת המשתמש העיקרית, האפליקציה תוכל לייבא את ההערות שנוצרו להפעלת המשתמש. נכון לעכשיו רק אפליקציות של Chrome לרישום הערות נתמכות במסך הנעילה.
אם המדיניות הזו תוגדר, המשתמש יוכל לאשר אפליקציה לשימוש במסך הנעילה רק אם מזהה התוסף של האפליקציה כלול בערך של רשימת המדיניות.
כתוצאה מכך, אם המדיניות הזו תוגדר עם רשימה ריקה, רישום ההערות במסך הנעילה יושבת לחלוטין.
לתשומת ליבך, גם אם המדיניות מכילה מזהה של אפליקציה מסוימת, בחלק מהמקרים המשתמש לא יוכל לאשר את האפליקציה הזו לשימוש כאפליקציית רישום הערות במסך הנעילה. לדוגמה, ב-Chrome 61, קבוצת האפליקציות הזמינות מוגבלת גם לפי הפלטפורמה.
אם המדיניות תישאר ללא הגדרה, לא יחולו מגבלות שנובעות מהמדיניות על קבוצת האפליקציות שהמשתמש יכול לאשר לשימוש במסך הנעילה.</translation>
<translation id="4309640770189628899">‏האם חבילות הצפנים של DHE ב-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) מופעלות</translation>
<translation id="4322842393287974810">התר ליישום הקיוסק המופעל באופן אוטומטי ללא השהייה לקבוע את הגירסה של <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">הוסף לחצן התנתקות למגש המערכת</translation>
<translation id="4332177773549877617">‏רישום אירועים של התקנת אפליקציות Android</translation>
<translation id="4346674324214534449">‏המדיניות הזו מאפשרת לך להגדיר אם צריך לחסום מודעות באתרים עם מודעות שמפריעות.
אם המדיניות מקבלת את הערך 2, מודעות באתרים עם מודעות שמפריעות ייחסמו.
עם זאת, ההתנהגות הזו לא תופעל אם המדיניות SafeBrowsingEnabled קיבלה את הערך False.
אם המדיניות מקבלת את הערך 1, מודעות באתרים עם מודעות שמפריעות לא ייחסמו.
אם המדיניות לא מוגדרת, המערכת תשתמש בערך 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">‏אם הערך הוא true וזהו משתמש בפיקוח, אפליקציות Android נוספות יכולות לבצע שאילתות ביחס להגבלות האינטרנט של המשתמש באמצעות ספק תוכן.
אם הערך הוא false או שאינו מוגדר, ספק התוכן לא מחזיר מידע.</translation>
<translation id="435461861920493948">‏המדיניות מכילה רשימה של דפוסים שמשמשים לשליטה בחשיפה של החשבונות במסגרת <ph name="PRODUCT_NAME" />.
כדי לקבוע את החשיפה של החשבון במסגרת <ph name="PRODUCT_NAME" />, כל חשבון Google במכשיר עובר השוואה לדפוסים שמאוחסנים במדיניות הזו. אם שם החשבון תואם לאחד מהדפוסים ברשימה, החשבון יהיה גלוי. אם השם לא תואם, החשבון יוסתר.
כדי לקבל התאמה לאפס או יותר תווים שרירותיים, צריך להשתמש בתו הכללי לחיפוש '*'. תו הבריחה הוא '\', כך שכדי לקבל התאמה לתווים '*' או '\' עצמם, צריך להוסיף '\' לפניהם.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, כל חשבונות Google במכשירים יהיו גלויים במסגרת <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="436581050240847513">דיווח על ממשקים של רשתות מכשירים</translation>
<translation id="4372704773119750918">אל תאפשר למשתמש ארגוני להיות חלק מריבוי פרופילים (ראשי או משני)</translation>
<translation id="4377599627073874279">אפשר לכל האתרים להציג את כל התמונות</translation>
<translation id="437791893267799639">‏מדיניות לא מוגדרת, אל תאפשר העברת נתונים ו-ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">‏הגדר את ההזדהות מרחוק באמצעות מנגנון TPM.</translation>
<translation id="4408428864159735559">רשימה של התקני רשת שהוגדרו מראש לשיתוף קבצים.</translation>
<translation id="4410236409016356088">הפעלת ויסות רוחב הפס ברשת</translation>
<translation id="441217499641439905">‏השבתת Google Drive דרך חיבורים סלולריים באפליקציה 'קבצים' של ‎<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4418726081189202489">‏אם המדיניות תועבר למצב 'שקר', מערכת <ph name="PRODUCT_NAME" /> תפסיק לשלוח מדי פעם שאילתות לשרת Google כדי לאחזר חותמת זמן מדויקת. השאילתות יופעלו אם המדיניות תועבר למצב 'אמת' או תישאר ללא הגדרה.</translation>
<translation id="4423597592074154136">‏ציין הגדרות Proxy באופן ידני</translation>
<translation id="4429220551923452215">מפעילה או משבית את קיצור היישומים בשורת הסימניות.
אם המדיניות הזו לא הוגדרה, המשתמש יכול לבחור להציג או להסתיר את קיצור היישומים בתפריט ההקשר של סרגל הסימניות.
אם המדיניות מוגדרת, המשמש לא יוכל לשנות אותה וקיצור היישומים תמיד יוצג או שלעולם לא יוצג.</translation>
<translation id="4432762137771104529">הפעלת דיווח מורחב של גלישה בטוחה</translation>
<translation id="443454694385851356">דור קודם (לא מאובטח)</translation>
<translation id="443665821428652897">נקה נתוני אתר בעת סגירת הדפדפן (הוצא משימוש)</translation>
<translation id="4439132805807595336">‏מתן הרשאה למכשיר הזה להפעיל את PluginVm.
אם המדיניות מוגדרת כ-false או אינה מוגדרת, המכשיר לא מקבל הרשאה להפעיל את <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />. אם היא מוגדרת כ-true, המכשיר מקבל הרשאה להפעיל את <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />, כל עוד גם הגדרות אחרות מתירות זאת. כדי לאפשר את הפעולה של <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />, הערך של <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> צריך להיות true ויש להגדיר ערך עבור <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> ו-<ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="4439336120285389675">‏ציין רשימה של תכונות פלטפורמת אינטרנט שהוצאו משימוש לצורך הפעלה מחדש באופן זמני.
מדיניות זו מעניקה למנהלי מערכת את היכולת להפעיל מחדש לזמן מוגבל תכונות פלטפורמת אינטרנט שהוצאו משימוש. תג מחרוזת ישמש לזיהוי התכונות, ותכונות המופיעות ברשימה המוגדרת על ידי מדיניות זו ותואמות לתג יופעלו מחדש.
אם מדיניות זו לא תוגדר, או שהרשימה ריקה או שאינה תואמת את אחד מתגי המחרוזת הנתמכים, כל תכונות פלטפורמת האינטרנט שהוצאו משימוש יישארו מושבתות.
אף שהמדיניות עצמה נתמכת בפלטפורמות שהוזכרו לעיל, ייתכן שהתכונה שהיא מפעילה תהיה זמינה במספר קטן יותר של פלטפורמות. לא את כל תכונות פלטפורמת האינטרנט שהוצאו משימוש אפשר להפעיל מחדש. ניתן להפעיל רק את אלו המוזכרות במפורש ברשימה שבהמשך, וזאת לפרק זמן מוגבל, המשתנה בהתאם לתכונה. הפורמט הכללי של תג המחרוזת יהיה [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. כסימוכין, ניתן לראות את הכוונה שמאחורי השינויים בתכונת פלטפורמת האינטרנט בכתובת https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">אפשר נעילה כאשר המכשיר אינו פעיל או מושעה</translation>
<translation id="4449545651113180484">סובב את המסך ב-270 מעלות בכיוון השעון</translation>
<translation id="4454820008017317557">הצגת סמל סרגל הכלים של <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4467952432486360968">‏חסום קובצי Cookie של צד שלישי</translation>
<translation id="4474167089968829729">אפשר שמירה של סיסמאות במנהל הסיסמאות</translation>
<translation id="4476769083125004742">‏אם המדיניות הזו מוגדרת כ-<ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, אפליקציות Android לא יכולות לגשת אל פרטי מיקום. אם תגדיר ערך אחר בשביל המדיניות או לא תגדיר אותה, המשתמש יתבקש להעניק הסכמה כאשר אפליקציית Android תרצה לגשת אל פרטי מיקום.</translation>
<translation id="4480694116501920047">אלץ חיפוש בטוח</translation>
<translation id="4482640907922304445">מציג את כפתור דף הבית בסרגל הכלים של <ph name="PRODUCT_NAME" />. אם תהפוך הגדרה זו לפעילה, כפתור דף הבית מוצג תמיד. אם תשבית הגדרה זו, כפתור דף הבית לא מוצג לעולם. אם תפעיל או תשבית הגדרה זו, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל הגדרה זו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> . אם לא תגדיר מדיניות זו, המשתמש יוכל לבחור אם להציג את כפתור דף הבית.</translation>
<translation id="4483649828988077221">השבתת העדכון האוטומטי</translation>
<translation id="4485425108474077672">הגדרת כתובת האתר של הדף 'כרטיסייה חדשה'</translation>
<translation id="4492287494009043413">השבת צילום צילומי מסך</translation>
<translation id="449423975179525290">יש להגדיר כללי מדיניות שקשורים ל-<ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">‏מגדירה את גודל המטמון שבו ישתמש <ph name="PRODUCT_NAME" /> לאחסון קובצי מדיה מהמטמון בדיסק.
אם תגדיר את המדיניות הזו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בגודל המטמון שסופק גם אם המשתמש לא ציין את הסימון '‎--media-cache-size'. הערך המצוין במדיניות הזו אינו הגבלה קשיחה, אלא הצעה עבור מערכת יצירת קובצי המטמון. כל ערך הנמוך מכמה מגהבייט קטן מדי ויעוגל מעלה למינימום סביר.
אם הערך של המדיניות הזו הוא 0, יעשה שימוש בגודל ברירת המחדל של המטמון, אך המשתמש לא יוכל לשנות זאת.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, יעשה שימוש בגודל ברירת המחדל והמשתמש יוכל לעקוף אותה באמצעות הסימון ‎--media-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">‏אם המדיניות מוגדרת ל-true או לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יופעל והמשתמשים יוכלו להפעילו דרך תפריטי האפליקציות, תפריטי הקשר של דפים, לחצני בקרת מדיה באתרים שהעברה פועלת בהם וסמל ההעברה בסרגל הכלים (אם הוא מוצג).
אם המדיניות מוגדרת ל-false, ‏<ph name="PRODUCT_NAME" /> יושבת.</translation>
<translation id="4515404363392014383">הפעלת גלישה בטוחה בשביל מקורות מהימנים</translation>
<translation id="4518251772179446575">שאל בכל פעם שאתר כלשהו רוצה לעקוב אחר המיקום הפיזי של המשתמשים</translation>
<translation id="4519046672992331730">מאפשרת הצעות חיפוש בסרגל הכתובות של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומונעת ממשתמשים לשנות את ההגדרה הזו.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, ייעשה שימוש בהצעות חיפוש.
אם תשבית את ההגדרה הזו, לעולם לא ייעשה שימוש בהצעות חיפוש.
אם תפעיל או תשבית את ההגדרה הזו, המשתמשים לא יכולים לשנות או לעקוף אותה ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, היא תופעל, אך המשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="4531706050939927436">‏אפשר להשתמש ב-Google Play כדי לאלץ התקנה של אפליקציות Android דרך Google Admin. הן לא משתמשות במדיניות הזו.</translation>
<translation id="4534500438517478692">‏שם ההגבלה של Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">חשבונות מקומיים במכשיר</translation>
<translation id="4544079461524242527">‏קובעת את הגדרות ניהול התוספים של <ph name="PRODUCT_NAME" />.
המדיניות שולטת בהגדרות מרובות, כולל הגדרות שנשלטות על ידי סעיפי מדיניות קיימים הקשורים לתוספים. מדיניות זו תעקוף מדיניות מדור קודם אם שתיהן מוגדרות.
המדיניות ממפה אל התצורה הרלוונטית מזהה תוסף או כתובת אתר לעדכון. במקרה של מזהה תוסף, התצורה תחול רק על התוסף שצוין. אפשר לקבוע תצורת ברירת מחדל בשביל המזהה המיוחד <ph name="DEFAULT_SCOPE" />, שתחול על כל התוספים שלא מוגדרת עבורם תצורה מותאמת אישית במדיניות הזו. במקרה של כתובת אתר לעדכון, התצורה תוחל על כל התוספים שבמניפסט של התוסף שמוצהרת עבורם בדיוק אותה כתובת אתר לעדכון, כמתואר ב-<ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
תיאור מלא של ההגדרות האפשריות ושל מבנה המדיניות הזה זמין בכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/extension-settings-full
</translation>
<translation id="4554651132977135445">מצב עיבוד בלולאה חוזרת של מדיניות משתמש</translation>
<translation id="4554841826517980623">‏המדיניות הזו קובעת אם התכונה 'התקן רשת לשיתוף קבצים' של <ph name="PRODUCT_NAME" /> צריכה להשתמש ב-<ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> כדי לאתר התקני שיתוף ברשת.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-True, איתור התקני השיתוף ישתמש בפרוטוקול <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> כדי לאתר התקני שיתוף ברשת.
כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-False, איתור התקני השיתוף לא ישתמש בפרוטוקול <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> כדי לאתר התקני שיתוף.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, ברירת המחדל היא להשבית את האפשרות הזו בשביל משתמשים מנוהלים בארגון ולהפעיל אותה בשביל משתמשים שאינם מנוהלים.</translation>
<translation id="4555850956567117258">הפעל הזדהות מרחוק עבור המשתמש</translation>
<translation id="4557134566541205630">כתובת האתר של דף הכרטיסייה החדשה של ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="4567137030726189378">התרת שימוש ב'כלים למפתחים'</translation>
<translation id="4600786265870346112">הפעל סמן גדול</translation>
<translation id="4604931264910482931">הגדרה של רשימה שחורה עבור העברת הודעות מקומית</translation>
<translation id="4613508646038788144">‏אם המדיניות מוגדרת כ-false, תוכנות של צד שלישי יוכלו להוסיף אל התהליכים של Chrome קוד לביצוע. אם המדיניות לא תוגדר או תוגדר כ-true, תוכנות של צד שלישי לא יוכלו להוסיף אל התהליכים של Chrome קוד לביצוע.</translation>
<translation id="4617338332148204752">דלג על בדיקת המטא תגים ב-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">הגדר רשימת היתרים של התקנת תוספים</translation>
<translation id="4632343302005518762">אפשר ל-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> לטפל בסוגי התוכן הרשומים.</translation>
<translation id="4632566332417930481">חסימת השימוש ב'כלים למפתחים' בתוספים שמותקנים על-ידי המדיניות הארגונית, התרת שימוש ב'כלים למפתחים' בהקשרים אחרים</translation>
<translation id="4633786464238689684">‏משנה את התנהגות ברירת המחדל של המקשים בשורה העליונה לזו של מקשי פונקציה.
אם המדיניות הזו תוגדר כ-true, שורת המקשים העליונה במקלדת תבצע פקודות של מקשי פונקציה כברירת מחדל. יש להקיש על מקש החיפוש על מנת להחזיר את ההתנהגות שלהם לזו של מקשי מדיה.
אם המדיניות הזו תוגדר כ-false או לא תוגדר, המקלדת תבצע פקודות של מקשי מדיה כברירת מחדל. היא תבצע את פקודות מקשי הפונקציה בעת לחיצה ארוכה על מקש החיפוש.</translation>
<translation id="4639407427807680016">שמות של מארחי העברת ההודעות המקומית שיש להוציא מהרשימה השחורה</translation>
<translation id="4650759511838826572">השבת סכימות פרוטוקול של כתובות אתר</translation>
<translation id="465099050592230505">כתובת אתר של חנות אינטרנט של ארגון (הוצא משימוש)</translation>
<translation id="4665897631924472251">הגדרות ניהול תוספים</translation>
<translation id="4668325077104657568">הגדרת ברירת מחדל של תמונות</translation>
<translation id="4670865688564083639">מינימום:</translation>
<translation id="4671708336564240458">‏מאפשרת לך לקבוע האם יש למנוע מאתרים עם חוויית שימוש מטעה לפתוח כרטיסיות או חלונות חדשים.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-True, אתרים עם חוויית שימוש מטעה לא יוכלו לפתוח כרטיסיות או חלונות חדשים.
עם זאת, התנהגות זו לא תופעל אם המדיניות SafeBrowsingEnabled מוגדרת כ-False.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-False, אתרים עם חוויית שימוש מטעה יוכלו לפתוח כרטיסיות
וחלונות חדשים.
אם המדיניות הזו לא תוגדר, ייעשה שימוש בערך True.</translation>
<translation id="467236746355332046">תכונות נתמכות:</translation>
<translation id="4674167212832291997">‏מדיניות זו משמשת להתאמה אישית של הרשימה של דפוסי כתובות האתר אשר <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> צריך תמיד לאפשר.
אם מדיניות זו לא תוגדר, המערכת תשתמש במעבד המוגדר כברירת מחדל עבור כל האתרים כמפורט במדיניות 'ChromeFrameRendererSettings'.
כדי לראות דפוסים לדוגמה, עבור לכתובת https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">פתח רשימה של כתובות אתר</translation>
<translation id="4674871290487541952">מתן הרשאה לאלגוריתמים לא מאובטחים בבדיקות תקינות עבור עדכונים והתקנות של תוספים</translation>
<translation id="4680936297850947973">‏הוצאה משימוש ב-M68. במקום זאת, יש להשתמש ב-DefaultPopupsSetting.
הסבר מלא זמין בכתובת https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
אם המדיניות הזו מופעלת, אתרים יהיו רשאים לנווט בין חלונות/כרטיסיות חדשים ולפתוח אותם בו-זמנית.
אם המדיניות הזו מושבתת או לא מוגדרת, אתרים לא יהיו רשאים לנווט בין חלונות/כרטיסיות חדשים ולפתוח אותם בו-זמנית.</translation>
<translation id="4680961954980851756">הפעל מילוי אוטומטי</translation>
<translation id="4703402283970867140">הפעלת מודל עמעום חכם להארכת הזמן עד לעמעום המסך</translation>
<translation id="4722122254122249791">הפעלת בידוד אתר בשביל מקורות ספציפיים</translation>
<translation id="4722399051042571387">‏אם המדיניות מוגדרת כ-false, המשתמשים לא יוכלו להגדיר קודי PIN חלשים וקלים לניחוש.
דוגמאות לקודי PIN חלשים: קודים שמכילים רק ספרה אחת (1111), קודים שהספרות בהם גדלות ב-1 (1234), קודים שהספרות בהם קטנות ב-1 (4321) וקודים נפוצים מדי.
כאשר המערכת קובעת שקוד PIN הוא חלש, כברירת מחדל למשתמשים תוצג אזהרה ולא שגיאה.</translation>
<translation id="4723829699367336876">אפשר חציית חומת אש מלקוח הגישה מרחוק</translation>
<translation id="4725528134735324213">‏הפעל את Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">מדיניות זו מחייבת התאמה בין השם של המשתמש המקומי ושם הבעלים של מארח הגישה מרחוק</translation>
<translation id="4733471537137819387">‏כללי מדיניות הקשורים לאימות HTTP משולב.</translation>
<translation id="4744190513568488164">שרתים ש-<ph name="PRODUCT_NAME" /> עשוי להאציל אליהם.
הפרד באמצעות פסיקים בין שמות מרובים של שרתים. ניתן להשתמש בתווים כלליים (*).
אם לא תגדיר מדיניות זו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יאציל פרטי כניסה של משתמש, גם אם שרת מתגלה כמחובר לאינטראנט.</translation>
<translation id="4752880493649142945">‏אישור הלקוח להתחברות ל-RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">‏אם המדיניות הזו מקבלת את הערך 'נכון' או לא מקבלת ערך, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יציע דפים שקשורים לדף הנוכחי.
ההצעות האלה מאוחזרות מרחוק מהשרתים של Google.
אם ההגדרה הזו מקבלת את הערך 'לא_נכון', לא יאוחזרו או יוצגו הצעות.</translation>
<translation id="4788252609789586009">המדיניות מפעילה את תכונת המילוי האוטומטי של <ph name="PRODUCT_NAME" /> ומאפשרת למשתמשים להשלים אוטומטית פרטים של כרטיס אשראי בטפסים באינטרנט, באמצעות מידע שאוחסן בעבר.
אם ההגדרה הזו מושבתת, לא מוצגות הצעות למלא באופן אוטומטי פרטים של כרטיסי אשראי, והמילוי אינו מתבצע באופן אוטומטי. כמו כן, לא יישמרו פרטים של כרטיסי אשראי נוספים שהמשתמש יזין בזמן גלישה באינטרנט.
אם ההגדרה הזו מופעלת, או אם לא נקבע הערך שלה, המשתמש יוכל לקבוע דרך ממשק המשתמש את ההגדרות של תכונת המילוי האוטומטי בשביל כרטיסי אשראי.</translation>
<translation id="4791031774429044540">‏הפעל את תכונת הנגישות של סמן גדול.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, הסמן הגדול יהיה מופעל תמיד.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False, הסמן הגדול יהיה מושבת תמיד.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם תשאיר מדיניות זו ללא הגדרה, הסמן הגדול יהיה מושבת בתור התחלה, אך המשתמש יוכל להפעיל אותו בכל עת.</translation>
<translation id="4802905909524200151">קביעת ההתנהגות של עדכון הקושחה של <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">המשתמשים שביצעו שימוש אחרון לפני הכי הרבה זמן יוסרו עד שיתפנה מספיק מקום</translation>
<translation id="4815725774537609998">‏המדיניות הזו יצאה משימוש, השתמש במקום זאת ב-ProxyMode.
מאפשרת לך לציין באיזה שרת proxy‏ <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש ומונעת ממשתמשים לשנות את הגדרות שרת ה-proxy.
אם תבחר לעולם לא להשתמש בשרת proxy ולהתחבר תמיד באופן ישיר, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר להשתמש בהגדרות שרת ה-proxy של המערכת או לזהות את שרת ה-proxy באופן אוטומטי, המערכת תתעלם משאר האפשרויות.
אם תבחר בהגדרות ידניות של שרת proxy, תוכל לציין אפשרויות נוספות ב'כתובת או כתובת אתר של שרת proxy', ב'כתובת אתר לקובץ ‎.pac של שרת proxy' וב'רשימה מופרדת בפסיקים של כללי עקיפת proxy'. רק שרת ה-proxy ל-HTTP שמוגדר בעדיפות הגבוהה ביותר זמין ליישומי ARC.
תוכל למצוא דוגמאות מפורטות בכתובת הבאה:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
אם תפעיל את ההגדרה הזו, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יתעלם מכל האפשרויות הקשורות לשרת proxy שצוינו דרך שורת הפקודה.
אם לא תגדיר את המדיניות הזו, משתמשים יוכלו לבחור את הגדרות שרת ה-proxy בעצמם.</translation>
<translation id="4816674326202173458">אפשר למשתמשים ארגוניים להיות ראשיים ומשניים (התנהגות ברירת מחדל עבור משתמשים שאינם מנוהלים)</translation>
<translation id="4826326557828204741">הפעולה שיש לנקוט כאשר יש עיכוב ללא פעילות בעת שימוש במתח סוללה</translation>
<translation id="4834526953114077364">המשתמשים שביצעו שימוש אחרון לפני הכי הרבה זמן, ולא נכנסו בשלושת החודשים האחרונים, יוסרו עד שיתפנה מספיק מקום</translation>
<translation id="4858735034935305895">הפעל את מצב מסך מלא</translation>
<translation id="4861767323695239729">הגדרת שיטות הקלט המורשות בסשן המשתמש</translation>
<translation id="487460824085252184">העברה אוטומטית בלי לבקש את הסכמת המשתמש.</translation>
<translation id="4874982543810021567">‏חסימת WebUSB באתרים האלה</translation>
<translation id="4876805738539874299">‏גרסת ה-SSL המקסימלית מופעלת</translation>
<translation id="4897928009230106190">‏מדיניות זו מציינת את הפרמטרים שנעשה בהם שימוש בעת ביצוע של חיפוש הצעות באמצעות POST. היא מורכבת מצמדים של שם/ערך, המופרדים באמצעות פסיק. אם ערך מסוים הוא פרמטר תבנית, למשל {searchTerms} בדוגמה שלמעלה, הוא יוחלף על ידי נתונים אמיתיים של מונחי חיפוש.
מדיניות זו היא אופציונלית. אם היא אינה מוגדרת, תישלח בקשה לחיפוש הצעות באמצעות שיטת GET.
מדיניות זו מכובדת רק אם המדיניות 'DefaultSearchProviderEnabled' מופעלת.</translation>
<translation id="489803897780524242">פרמטר השולט במיקום של מונח החיפוש עבור ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="4899708173828500852">הפעל גלישה בטוחה</translation>
<translation id="4899802251198446659">‏המדיניות מאפשרת לך לקבוע אם ניתן להפעיל סרטונים באופן אוטומטי (בלי אישור משתמש) עם תוכן אודיו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו נקבעת כ-True, <ph name="PRODUCT_NAME" /> מורשה להפעיל מדיה באופן אוטומטי.
אם המדיניות הזו נקבעת כ-False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא מורשה להפעיל מדיה באופן אוטומטי. ניתן להשתמש במדיניות AutoplayWhitelist כדי לשנות הגדרה זו בחלק מדפוסי כתובות האתר.
כברירת מחדל, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא מורשה להפעיל מדיה באופן אוטומטי. ניתן להשתמש במדיניות AutoplayWhitelist כדי לשנות הגדרה זו בחלק מדפוסי כתובות האתר.
הערה: אם <ph name="PRODUCT_NAME" /> פועל כשמשנים את המדיניות הזו, היא תחול רק על כרטיסיות חדשות. ייתכן שכרטיסיות שכבר היו פתוחות יפעלו לפי ההתנהגות הקודמת.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">קצב רענון עבור מדיניות מכשיר</translation>
<translation id="4917385247580444890">חזק</translation>
<translation id="4923806312383904642">‏מתן הרשאה לתכונת WebDriver לעקוף סעיפי מדיניות שאינם תואמים לה</translation>
<translation id="494613465159630803">מקלט העברה</translation>
<translation id="4962262530309732070">‏אם המדיניות מוגדרת כ-true או שהיא לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יאפשר הוספה של משתמש ממנהל המשתמשים.
אם המדיניות מוגדרת כ-‎‏‎false‎‏, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יאפשר יצירה של פרופילים חדשים ממנהל המשתמשים.</translation>
<translation id="4970855112942626932">השבתת כניסה לחשבון בדפדפן</translation>
<translation id="4978405676361550165">‏אם המדיניות OffHours הוגדרה, סעיפי מדיניות המכשיר שצוינו לא יובאו בחשבון במהלך פרקי הזמן שנקבעו (ויחולו הגדרות ברירת המחדל של סעיפי המדיניות). Chrome יחיל מחדש את סעיפי מדיניות המכשיר בכל אירוע שבו מתחילה או מסתיימת תקופת OffHours. המשתמש יקבל הודעה ויצא מהחשבון באופן אוטומטי בסיום תקופת OffHours והגדרות המדיניות ישתנו (לדוגמה, כשהמשתמש אינו מחובר באמצעות חשבון מורשה).</translation>
<translation id="4980635395568992380">סוג נתונים:</translation>
<translation id="4983201894483989687">אפשר להריץ יישומי פלאגין מיושנים</translation>
<translation id="4988291787868618635">הפעולה שיש לבצע כשמסתיימת ההשהיה לפני מצב לא פעיל</translation>
<translation id="4995548127349206948">‏הפעלה או השבתה של אימות NTLMv2.</translation>
<translation id="5047604665028708335">אפשר גישה לאתרים שמחוץ לחבילות תוכן</translation>
<translation id="5052081091120171147">מדיניות זו מאלצת לייבא את היסטוריית הגלישה מדפדפן ברירת המחדל הנוכחי, אם הוא מופעל. אם מדיניות זו מופעלת, היא משפיעה גם על תיבת הדו-שיח של הייבוא. אם היא מושבתת, אין ייבוא של היסטוריית גלישה. אם אינה מוגדרת, ייתכן כי המערכת תשאל את המשתמש אם לייבא או שהייבוא יתבצע באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="5056708224511062314">מגדיל התצוגה מושבת</translation>
<translation id="5058573563327660283">בחירת האסטרטגיה שתשמש לפינוי מקום בדיסק במהלך ניקוי אוטומטי (הוצאה משימוש)</translation>
<translation id="5067143124345820993">רשימת היתרים של פרטי כניסת משתמש</translation>
<translation id="5068140065960598044">למדיניות של <ph name="PRODUCT_NAME" /> בענן יש קדימות על פני מדיניות המכשיר.</translation>
<translation id="5076274878326940940">‏המדיניות הזו מאפשרת להשתמש בספק חיפוש שמוגדר כברירת מחדל.
אם המדיניות הזו מופעלת, מתבצע חיפוש ברירת מחדל כאשר המשתמש מקליד בסרגל הכתובות טקסט שהוא לא כתובת URL.
כדי לציין את ספק החיפוש שמוגדר כברירת מחדל, אפשר להגדיר את שאר כללי המדיניות בנושא חיפוש ברירת מחדל. אם כללי המדיניות האלה נשארים ריקים, המשתמש יכול לבחור את ספק ברירת המחדל.
אם ההגדרה הזו מושבתת, לא מתבצע חיפוש כאשר המשתמש מזין טקסט שאינו כתובת URL בסרגל הכתובות.
אם ההגדרה הזו מופעלת או מושבתת, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל את ההגדרה הזו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, ספק החיפוש שמוגדר כברירת מחדל מופעל והמשתמש יכול להגדיר את רשימת ספקי החיפוש.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="5085647276663819155">השבת תצוגה מקדימה של הדפסה</translation>
<translation id="5090209345759901501">‏הרחבה של הגדרת תוכן Flash לכל התוכן</translation>
<translation id="5093540029655764852">מציינת את התדירות (בימים) שבה לקוח משנה את סיסמת החשבון במחשב. הסיסמה נוצרת באופן אקראי ואינה גלויה למשתמש.
בדומה לסיסמאות משתמש, יש לשנות בתדירות קבועה את סיסמאות המחשב. השבתת המדיניות הזו או הגדרת מספר רב של ימים יכולות להשפיע באופן שלילי על האבטחה, מפני שמצב זה מספק לתוקפים פוטנציאליים יותר זמן כדי לגלות את סיסמת החשבון במחשב ולהשתמש בה.
אם המדיניות לא נקבעה, סיסמת החשבון במחשב משתנה כל 30 ימים.
אם המדיניות נקבעת כ-0, סיסמת החשבון במחשב לא משתנה.
הערה: ייתכן שסיסמאות יהיו ישנות יותר ממספר הימים המצוין, אם הלקוח היה במצב לא מקוון למשך זמן ארוך יותר.</translation>
<translation id="5105313908130842249">השהיה של נעילת מסך בזמן שימוש בסוללה</translation>
<translation id="5108031557082757679">מדפסות ארגוניות מושבתות הקשורות למכשירים</translation>
<translation id="5113732180192599620">‏המדיניות הזו שולטת ברשימת האתרים שאף פעם לא יגרמו להחלפת דפדפן.
חשוב לשים לב שאפשר להוסיף אלמנטים לרשימה הזו דרך כללי המדיניות <ph name="USE_IE_SITELIST_POLICY_NAME" /> ו-<ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, לא מתווספים אתרים לרשימה.
אם המדיניות הזו מוגדרת, כל פריט נחשב ככלל, בדומה למדיניות <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. עם זאת, הלוגיקה היא הפוכה: כללים תואמים לא יגרמו לפתיחת דפדפן חלופי.
בניגוד ל-<ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />, כללים חלים בשני הכיוונים. כלומר, אם תוסף Internet Explorer קיים ומופעל, הוא קובע גם אם <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> צריך לפתוח את כתובות ה-URL האלו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="5130288486815037971">‏אם חבילות הצפנים של RC4 ב-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) מופעלות</translation>
<translation id="5141670636904227950">הגדר את סוג מגדיל התצוגה המוגדר כברירת מחדל המופעל במסך ההתחברות</translation>
<translation id="5142301680741828703">עבד תמיד את הדפוסים הבאים של כתובות האתר ב-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">מאפשר לך לציין פרמטרים נוספים הנמצאים בשימוש כאשר <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> מפעיל את <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם מדיניות זו לא מוגדרת, ייעשה שימוש בשורת הפקודה המוגדרת כברירת מחדל.</translation>
<translation id="5159469559091666409">תדירות השליחה של מנות רשת לניטור, באלפיות השנייה.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, מרווח ברירת המחדל הוא 3 דקות. המרווח המינימלי הוא 30 שניות והמרווח המקסימלי הוא 24 שעות - ערכים שנמצאים מחוץ לטווח הזה יוחלפו בערכים שתואמים את הטווח הזה.</translation>
<translation id="5163002264923337812">הפעלת תהליך הכניסה הקודם (מבוסס אינטרנט)</translation>
<translation id="5182055907976889880">‏הגדר את Google Drive ב-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">המדיניות מאפשרת לך לציין אילו תוספים אינם כפופים לרשימה השחורה. ערך רשימה שחורה של * פירושו שכל התוספים נמצאים ברשימה השחורה והמשתמשים יכולים להתקין תוספים שמופיעים ברשימת ההיתרים בלבד. כברירת מחדל, כל התוספים מופיעים ברשימת ההיתרים, אך אם כל התוספים נוספו לרשימה השחורה בהתאם למדיניות, ניתן להשתמש ברשימת ההיתרים כדי לעקוף את המדיניות.</translation>
<translation id="519247340330463721">הגדרת מדיניות הקשורה לגלישה בטוחה.</translation>
<translation id="5192837635164433517">מאפשר שימוש בדפי שגיאה חלופיים שבנויים לתוך <ph name="PRODUCT_NAME" /> (כגון "הדף לא נמצא") ומונע ממשתמשים לשנות הגדרה זו. אם תהפוך הגדרה זו לפעילה, המערכת תשתמש בדפי שגיאה חלופיים. אם תשבית הגדרה זו, המערכת לא תשתמש לעולם בדפי שגיאה חלופיים. אם תפעיל או תבטל הגדרה זו, המשתמשים לא יכולים לשנות או לבטל הגדרה זו ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> . אם מדיניות זו לא תוגדר, הגדרה זו תופעל, אך המשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="5196805177499964601">‏חסימה של מצב מפתח.
אם המדיניות הזו מוגדר כ-True‏, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ימנע מהמכשיר לבצע אתחול במצב מפתח. המערכת תסרב לבצע אתחול ותציג שגיאה כשמתג המפתח פועל.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-False, מצב המפתח יישאר זמין עבור המכשיר.</translation>
<translation id="520403427390290017">‏תכונת מחזורי החיים של כרטיסיות מצמצמת את השימוש ביחידת העיבוד המרכזית (CPU), ובעקבות כך את נפח הזיכרון הנחוץ להפעלת כרטיסיות שלא נעשה בהן שימוש במשך תקופה ארוכה. קודם צריכת המשאבים מצומצמת, לאחר מכן הפעילות בכרטיסיות מופסקת ולבסוף הן נסגרות.
אם המדיניות מוגדרת כ-false, תכונת מחזורי החיים של כרטיסיות מושבתת וכל הכרטיסיות ימשיכו לפעול כרגיל.
אם המדיניות מוגדרת כ-true או אינה מוגדרת, תכונת מחזורי החיים של כרטיסיות מופעלת.</translation>
<translation id="5207823059027350538">‏המדיניות הזו מגדירה את כתובת ה-URL של דף הכרטיסייה החדשה שמוגדרת כברירת מחדל. בנוסף, המדיניות מונעת מהמשתמשים לשנות את הכתובת הזו.
דף הכרטיסייה החדשה הוא הדף שנפתח כאשר יוצרים כרטיסיות חדשות (כולל דפים שנפתחים בחלונות חדשים).
המדיניות לא קובעת אילו דפים נפתחים בזמן ההפעלה. הדפים האלו נשלטים על-פי כללי המדיניות <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />. עם זאת, המדיניות הזו משפיעה על דף הבית ודף הפתיחה, אם הוגדרה בדפים האלו פתיחה של דף הכרטיסייה החדשה.
אם המדיניות לא מוגדרת או נשארת ריקה, המערכת משתמשת בדף הכרטיסייה החדשה שמוגדר כברירת מחדל.
המדיניות הזו זמינה רק במופעים של Windows שמצורפים לדומיין <ph name="MS_AD_NAME" />, או במופעים של Windows 10 Pro או Enterprise שרשומים לניהול מכשירים.</translation>
<translation id="5208240613060747912">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים עם אישור להציג התראות. ם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultNotificationsSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="5213038356678567351">אתרים שאף פעם לא אמורים להפעיל החלפת דפדפן.</translation>
<translation id="5219844027738217407">‏באפליקציות Android, המדיניות הזו משפיעה רק על המיקרופון. כשהמדיניות הזו מוגדרת כ-true, המיקרופון מושתק בכל אפליקציות Android, ללא חריגים.</translation>
<translation id="5228316810085661003">‏העיכוב של ההתחברות האוטומטית לחשבון מקומי במכשיר.
אם המדיניות |DeviceLocalAccountAutoLoginId| לא מוגדרת, למדיניות הזו אין השפעה. אחרת:
אם המדיניות הזו מוגדרת, היא קובעת כמה זמן ללא פעילות של המשתמש אמור לעבור לפני שתתבצע כניסה אוטומטית לחשבון מקומי במכשיר שצוין על-ידי המדיניות |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, הזמן הקצוב יהיה 0 אלפיות שנייה.
יחידת המידה של המדיניות הזו היא אלפיות שנייה.</translation>
<translation id="523505283826916779">הגדרות נגישות</translation>
<translation id="5247006254130721952">חסימת הורדות מסוכנות</translation>
<translation id="5248863213023520115">‏מגדירה מהם סוגי ההצפנה המותרים כשמבקשים כרטיסי Kerberos משרת <ph name="MS_AD_NAME" />.
אם המדיניות מוגדרת כ-'All', מוענקת הרשאה לשני סוגי הצפנת AES -‏ 'aes256-cts-hmac-sha1-96' ו-'aes128-cts-hmac-sha1-96' - כמו גם סוג הצפנת RC4‏, 'rc4-hmac'. הצפנת AES מקבל עדיפות אם השרת תומך בשני הסוגים. הערה: הצפנת RC4 אינה מאובטחת. אם אפשר, יש להגדיר את השרת כך שיתמוך בהצפנת AES.
אם המדיניות מוגדרת כ-'Strong' או אם היא לא מוגדרת, רק סוגי הצפנת AES מותרים.
אם המדיניות מוגדרת כ-'Legacy', רק סוג הצפנת RC4 מותר. האפשרות הזו אינה מאובטחת, והיא אמורה להיות נחוצה רק בנסיבות מאוד ספציפיות.
יש לעיין גם בכתובת הבאה https://wiki.samba.org/index.php/Samba_4.6_Features_added/changed#Kerberos_client_encryption_types.</translation>
<translation id="5255162913209987122">ניתן להמליץ</translation>
<translation id="527237119693897329">מאפשרת לך לציין אילו מארחים של העברת הודעות מקומית אין לטעון.
ערך רשימה שחורה של '*' משמעו שכל המארחים של העברת הודעות מקומית נמצאים ברשימה השחורה, אלא אם הם רשומים במפורש ברשימת ההיתרים.
אם המדיניות לא תוגדר, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יטען את כל מארחי העברת ההודעות המקומית המותקנים.</translation>
<translation id="5272684451155669299">‏אם ההגדרה נקבעה ל-true, המשתמש יכול להשתמש בחומרה במכשירי Chrome כדי לאשר מרחוק את זהותו לרשות שמנפיקה את אישורי הפרטיות באמצעות <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> עם <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
אם ההגדרה נקבעה ל-false, או שלא נקבעה, קריאות ל-API ייכשלו ויוצג קוד שגיאה.</translation>
<translation id="5277806246014825877">‏המשתמש הזה רשאי להפעיל את Crostini.
אם המדיניות מקבלת את הערך False, המשתמש לא רשאי להפעיל את Crostini.
אם המדיניות מקבלת את הערך True או לא מקבלת ערך, המשתמש רשאי להפעיל את Crostini כל עוד ההפעלה מתאפשרת גם על-ידי הגדרות אחרות.
כדי לאפשר את ההפעלה של Crostini, כל שלושת כללי המדיניות, VirtualMachinesAllowed, ‏CrostiniAllowed ו-DeviceUnaffiliatedCrostiniAllowed, צריכים לקבל את הערך True כשהם חלים.
אם הערך של המדיניות הזו משתנה ל-False, היא חלה על הפעלת מאגרים חדשים של Crostini אבל לא גורמת להשבתה של מאגרים שכבר פועלים.</translation>
<translation id="5283457834853986457">השבתה של מאתר יישומי הפלאגין (יצא משימוש)</translation>
<translation id="5288772341821359899">‏אם המדיניות מוגדרת, טווח יציאות ה-UDP שבהן נעשה שימוש ב-WebRTC מוגבל למרווח היציאות שצוין (כולל נקודות קצה).
אם המדיניות לא מוגדרת, או אם היא מוגדרת למחרוזת ריקה או לטווח יציאות לא חוקי, כל יציאות UDP המקומיות שזמינות מותרות לשימוש ב-WebRTC.</translation>
<translation id="5290940294294002042">ציין רשימה של יישומי פלאגין שהמשתמש יכול להפעיל או להשבית</translation>
<translation id="5304269353650269372">מציין את משך הזמן ללא קלט משתמש שאחריו מוצגת תיבת דו-שיח עם אזהרה כשנעשה שימוש בסוללה.
כשהמדיניות הזו מוגדרת, היא מציינת את משך הזמן שבו על המשתמש להישאר ללא פעולה לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מציג תיבת דו-שיח לאזהרה המתריעה בפני המשתמש שהפעולה שהוגדרה עבור חוסר פעילות עומדת להתבצע.
כשהמדיניות הזו לא מוגדרת, לא מוצגת תיבת דו-שיח לאזהרה.
יש לציין את ערך המדיניות באלפיות שנייה. הערכים מצומצמים כך שיהיו קטנים ממשך הזמן ללא פעילות או שווים לו.</translation>
<translation id="5307432759655324440">זמינות של מצב גלישה בסתר</translation>
<translation id="5318185076587284965">הפעל את השימוש בשרתי שידור על ידי מארח הגישה המרוחקת</translation>
<translation id="5323128137188992869">‏התרה של העברת תוכן אל המכשיר באמצעות <ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם המדיניות הזו מוגדרת כ-False, המשתמשים לא יוכלו להעביר תוכן למכשיר שלהם. אם המדיניות מוגדרת כ-True, המשתמשים יוכלו להעביר תוכן. אם המדיניות לא מוגדרת, המשתמשים לא יוכלו להעביר תוכן למכשירי Chrome OS רשומים, אבל הם יוכלו להעביר תוכן למכשירים שאינם רשומים.</translation>
<translation id="5329007337159326804">‏אזהרה: המדיניות של גרסת TLS המקסימלית תוסר לחלוטין מ-<ph name="PRODUCT_NAME" /> בערך בגרסה 75 (בסביבות יוני 2019).
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בגרסה המקסימלית שהוגדרה כברירת מחדל.
אם המדיניות מוגדרת, היא מקבלת את אחד מהערכים הבאים: "tls1.2" או "tls1.3". כאשר המדיניות מוגדרת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא ישתמש בגרסאות SSL/TLS שגבוהות מהגרסה שצוינה. המערכת תתעלם מערכים לא מזוהים.</translation>
<translation id="5330684698007383292">אפשר ל-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> לטפל בסוגי התוכן הבאים.</translation>
<translation id="5365476955714838841">פרמטרים בשורת הפקודה בשביל הדפדפן החלופי.</translation>
<translation id="5365946944967967336">הצג את לחצן 'דף הבית' בסרגל הכלים</translation>
<translation id="5366745336748853475">‏מאפשרת לציין רשימה של דפוסי כתובות אתרים המציינים אתרים שעבורם נבחר באופן אוטומטי אישור לקוח במסך הכניסה במסגרת שמארחת את תהליך SAML, אם האתר מבקש אישור. דוגמה למקרה שימוש היא בהגדרת אישור לכל המכשירים שיוצג ל-SAML IdP.
הערך חייב להיות סדרה של מילוני JSON בתצורת מחרוזת. כל מילון צריך להיות בפורמט ‎{ "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }‎, כשהערך ‎$URL_PATTERN הוא תבנית הגדרת תוכן. ‎$FILTER מגביל את אישורי הלקוחות שמביניהם הדפדפן בוחר באופן אוטומטי. ללא קשר למסנן, ייבחרו רק אישורים שתואמים לבקשת האישור של השרת. אם הפורמט של הערך ‎$FILTER הוא ‎{ "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }‎, אז בנוסף ייבחרו רק אישורי לקוחות שהונפקו על-ידי אישור עם ה-CommonName ‏‎$ISSUER_CN. אם ‎$FILTER הוא המילון הריק {}, לא תחול הגבלה נוספת על בחירת אישורי הלקוח.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, לא תתבצע בחירה אוטומטית בשביל אף אתר.</translation>
<translation id="5366977351895725771">‏אם תוגדר כ-false, יצירת משתמשים בפיקוח על ידי המשתמש הזה תושבת. משתמשים בפיקוח קיימים עדיין יהיו זמינים.
אם תוגדר כ-true או לא תוגדר, המשתמש הזה יוכל ליצור משתמשים בפיקוח ולנהל אותם.</translation>
<translation id="5369937289900051171">הדפסה בצבע בלבד</translation>
<translation id="5370279767682621504">‏הפעלת תמיכה ב-HTTP/0.9 ביציאות שאינן מוגדרות כברירת מחדל</translation>
<translation id="5378985487213287085">‏מאפשר לך לקבוע אם מותר לאתרים להציג התראות שולחן עבודה. ניתן להציג התראות שולחן עבודה כברירת מחדל, לדחות הצגת התראות אלה כברירת מחדל או שהמשתמש יתבקש להציג התראות שולחן עבודה בכל פעם שאתר מבקש זאת. אם לא הגדרת מדיניות זו, המערכת תשתמש ב'AskNotifications' והמשתמש יוכל לשנות זאת.</translation>
<translation id="538108065117008131">אפשר ל-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> לטפל בסוגי התוכן הבאים.</translation>
<translation id="5391388690191341203">חשבון מקומי במכשיר לצורך התחברות אוטומטית</translation>
<translation id="5392172595902933844">‏מידע על הסטטוס של Android נשלח חזרה אל השרת.
אם המדיניות מוגדרת כ-false או אינה מוגדרת, לא מדווחים פרטי סטטוס.
אם היא מוגדרת כ-true, פרטי הסטטוס מדווחים.
מדיניות זה חלה רק אם אפליקציות Android הופעלו.</translation>
<translation id="5395271912574071439">מאפשר מיסוך של מארחים לגישה מרחוק במהלך החיבור. כאשר הגדרה זו מופעלת, מכשירי הקלט והפלט הפיזיים של המארחים מושבתים במהלך החיבור מרחוק. כאשר הגדרה זו מושבתת או כאשר היא אינה מוגדרת, גם המשתמש המקומי וגם המשתמש המרוחק יכולים לקיים אינטראקציה עם המארח כאשר הוא משותף.</translation>
<translation id="5396049152026347991">‏המדיניות הזו מאפשרת למשתמש לנהל חיבורי VPN.
אם המדיניות מקבלת את הערך false, מושבתים כל ממשקי המשתמש של <ph name="PRODUCT_NAME" /> שהיו מאפשרים למשתמש לנתק חיבורי VPN או לשנות אותם.
אם המדיניות הזו לא מקבלת ערך או מקבלת את הערך true, משתמשים יכולים לנתק חיבורי VPN או לשנות אותם, כרגיל.
אם חיבור ה-VPN נוצר דרך אפליקציית VPN, הממשק בתוך האפליקציה לא מושפע מהמדיניות הזו. כתוצאה מכך, ייתכן שהמשתמש יוכל עדיין לשנות את חיבור ה-VPN באמצעות האפליקציה.
המדיניות הזו אמורה לשמש ביחד עם התכונה "Always on VPN", שמאפשרת למנהל המערכת ליצור חיבור VPN בזמן ההפעלה.</translation>
<translation id="5405289061476885481">הגדרה של פריסות המקלדות שבהן מותר להשתמש במסך הכניסה אל <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם המדיניות הזו מוגדרת כרשימה של מזהי שיטות קלט, שיטות הקלט הנתונות יהיו זמינות במסך הכניסה. שיטת הקלט הראשונה תיבחר מראש. כשמפעילים סמל של משתמש מסוים במסך הכניסה, שיטת הקלט הראשונה של המשתמש תהיה זמינה בנוסף לשיטות הקלט שצוינו במדיניות הזו. אם המדיניות הזו לא מוגדרת, שיטות הקלט במסך הכניסה ייקבעו לפי המקום שבו מוצג מסך הכניסה. המערכת תתעלם מערכים שאינם מזהים חוקיים של שיטת קלט.</translation>
<translation id="5422643441807528365">מפתח רישיון של <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /></translation>
<translation id="5423001109873148185">כאשר מדיניות זו מופעלת היא מאלצת ייבוא של מנועי החיפוש מדפדפן ברירת המחדל הנוכחי. אם מדיניות זו מופעלת היא משפיעה גם על תיבת הדו-שיח של הייבוא. אם היא מושבתת, מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל אינו מיובא. אם לא הוגדרה, ייתכן כי המערכת תשאל את המשתמש אם לייבא או שהייבוא יתבצע באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="5423197884968724595">‏שם הגבלת WebView של Android:</translation>
<translation id="5424147596523390018">התרת כל מצבי הצבע</translation>
<translation id="5442026853063570579">‏המדיניות הזו שולטת גם על הגישה אל 'אפשרויות למפתחים' ב-Android. אם המדיניות הזו מוגדרת כ-'DeveloperToolsDisallowed' (ערך 2), משתמשים לא יוכלו לגשת אל 'אפשרויות למפתחים'. אם היא מוגדרת כערך אחר או אינה מוגדרת, משתמשים יוכלו לגשת אל אפשרויות למפתחים על-ידי הקשה שבע פעמים על מספר ה-Build באפליקציית ההגדרות של Android.</translation>
<translation id="5447306928176905178">‏הפעלת דיווח של פרטי זיכרון (גודל ערימה של JS) לדף (יצא משימוש)</translation>
<translation id="5457065417344056871">הפעלת מצב אורח בדפדפן</translation>
<translation id="5457924070961220141">‏מאפשר לך להגדיר את מאפשר HTML המוגדר כברירת מחדל כאשר <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> מותקן. נעשה שימוש בהגדרת ברירת מחדל זו כאשר המדיניות שאינה מוגדרת היא לאפשר לדפדפן המארח לבצע את ההפעלה, אך תוכל באופן אופציונלי לבטל זאת וש-<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> יאפשר דפי HTML כברירת מחדל.</translation>
<translation id="5464816904705580310">קבע הגדרות עבור משתמשים מנוהלים.</translation>
<translation id="546726650689747237">השהיה של עמעום מסך בזמן שימוש בשקע חשמל</translation>
<translation id="5469143988693423708">‏המשתמש רשאי להפעיל את Crostini</translation>
<translation id="5469825884154817306">חסום תמונות באתרים אלה</translation>
<translation id="5472668698895343595">‏המדיניות הזו שולטת ברשימת האתרים שנפתחים בדפדפן חלופי.
חשוב לשים לב שאפשר להוסיף אלמנטים לרשימה הזו דרך כללי המדיניות <ph name="USE_IE_SITELIST_POLICY_NAME" /> ו-<ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת, לא מתווספים אתרים לרשימה.
אם המדיניות הזו מוגדרת, כל פריט נחשב ככלל לפתיחה של תוכן כלשהו בדפדפן חלופי. <ph name="PRODUCT_NAME" /> משתמש בכללים האלה כאשר הוא בוחר אם לפתוח כתובת URL בדפדפן חלופי.
אם תוסף Internet Explorer קיים ומופעל, Internet Explorer חוזר ל-<ph name="PRODUCT_NAME" /> כאשר הכללים לא תואמים.
אם הכללים סותרים אחד את השני, <ph name="PRODUCT_NAME" /> משתמש בכלל הספציפי ביותר.</translation>
<translation id="5475361623548884387">הפוך הדפסה לפעילה</translation>
<translation id="547601067149622666">ללא מודעות באתרים עם מודעות שמפריעות</translation>
<translation id="5499375345075963939">מדיניות זו פועלת במצב קמעונאי בלבד.
כאשר הערך של המדיניות מוגדר ואינו 0, משתמש ההדגמה המחובר כעת ינותק באופן אוטומטי לאחר שעבר זמן חוסר הפעילות שנקבע.
את ערך המדיניות יש לקבוע באלפיות השנייה.</translation>
<translation id="5511702823008968136">הפוך סרגל סימניות לפעיל</translation>
<translation id="5512418063782665071">כתובת אתר של דף הבית</translation>
<translation id="551639594034811656">המדיניות הזו מגדירה רשימה של ערכי אחוזים. ערכי האחוזים האלה קובעים את שיעור מכשירי <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ביחידה הארגונית שיש לעדכן בכל יום, החל מהיום שבו המערכת מאתרת לראשונה את העדכון. האיתור נעשה במועד מאוחר מזה שבו פורסם העדכון, כי יכול לחלוף זמן מרגע פרסום העדכון ועד שהמכשיר מחפש עדכונים.
כל זוג (יום ואחוז) מציין את האחוז שיש לעדכן מתוך המאגר תוך מספר ימים מוגדר ממועד איתור העדכון. למשל, הזוגות [(4, 40), (10, 70), (15, 100)] פירושם שצריך היה לעדכן 40% מהמאגר 4 ימים אחרי שהופיע העדכון. 70% צריך לעדכן כעבור 10 ימים וכן הלאה.
אם הוגדר ערך עבור המדיניות הזו, עדכונים יתעלמו מהמדיניות <ph name="DEVICE_UPDATE_SCATTER_FACTOR_POLICY_NAME" /> ויפעלו במקום זאת לפי המדיניות הזו.
אם הרשימה הזו ריקה, אין שלבי ביניים והעדכונים יבוצעו בהתאם לכללי מדיניות אחרים בנושא מכשירים.
המדיניות הזו לא חלה על מעבר לערוץ אחר.</translation>
<translation id="5526701598901867718">הכול (לא מאובטח)</translation>
<translation id="5529037166721644841">מדיניות זו מציינת את פרק הזמן במילי-שניות עד שנשלחת לשירות ניהול המכשיר בקשה לקבלת מידע על מדיניות המשתמש.
הגדרה של מדיניות זו תחול במקום הגדרת ברירת המחדל של 3 שעות. ערכים חוקיים למדיניות זו נמצאים בטווח שבין 1800000 (30 דקות) ל-86400000 (יום אחד). ערכים שאינם נמצאים בטווח הזה יוחלפו בערכים המתאימים הנמצאים בגבולות הטווח.
אם מדיניות זו לא מוגדרת, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> תשתמש בברירת המחדל של 3 שעות.
שים לב שאם המערכת תומכת בהודעות בנוגע למדיניות, פרק הזמן עד לרענון יוגדר ל-24 שעות (תוך התעלמות מכל הגדרות ברירת המחדל והערכים של מדיניות זו) מכיוון שהודעות בנוגע למדיניות צפויות לגרום לרענון אוטומטי בכל פעם שהמדיניות משתנה, ובכך הן הופכות רענון בתדירות גבוהה יותר ללא הכרחי.</translation>
<translation id="5530347722229944744">חסימת הורדות שעלולות להיות מסוכנות</translation>
<translation id="5535973522252703021">‏רשימת היתרים של שרת האצלה של Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">אשר לכל האתרים להריץ באופן אוטומטי את הפלאגין <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">‏למדיניות הזו אין השפעה על אפליקציות Android.</translation>
<translation id="5560039246134246593">‏הוסף פרמטר לאחזור של Seed הווריאציות ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />.
אם תצוין, תוסיף פרמטר שאילתה הנקרא 'restrict' לכתובת האתר שבה נעשה שימוש לאחזור Seed הווריאציות. ערך הפרמטר יהיה הערך שצוין במדיניות הזו.
אם לא תצוין, לא תשנה את כתובת האתר של Seed הווריאציות.</translation>
<translation id="5561811616825571914">בחירה אוטומטית של אישורי לקוחות בשביל האתרים האלה במסך הכניסה</translation>
<translation id="556941986578702361">‏מדיניות זו שולטת בהסתרה האוטומטית של המדף <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
אם מדיניות זו מוגדרת ל- 'AlwaysAutoHideShelf', המדף יוסתר תמיד אוטומטית.
אם מדיניות זו מוגדרת ל- 'NeverAutoHideShelf', המדף לעולם לא יוסתר אוטומטית.
אם תגדיר מדיניות זו, המשתמשים לא יוכלו לשנות או לעקוף אותה.
אם המדיניות אינה מוגדרת כלל, המשתמשים יוכלו לבחור אם להסתיר אוטומטית את המדף.</translation>
<translation id="557360560705413259">‏כשהגדרה זו מופעלת, ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> ייעשה שימוש ב-commonName של אישור שרת להתאמת שם מארח, אם באישור חסר תוסף מסוג subjectAlternativeName, כל עוד הוא מאומת בהצלחה ומקושר לאישורי CA בהתקנה מקומית.
שים לב שלא מומלץ לעשות זאת, שכן הדבר עלול לאפשר עקיפה של תוסף ה-nameConstraints שמגביל את שמות המארחים שניתן להקצות לאישור מסוים.
אם המדיניות לא הוגדרה, או אם הוגדרה ל-false, לא יינתן אמון באישורי שרת שאין בהם תוסף subjectAlternativeName שמכיל שם DNS או כתובת IP.</translation>
<translation id="5581292529942108810">‏הגדרת כללי מדיניות שקשורים ל-Chrome Reporting Extension.
המדיניות הזו תקפה רק כאשר <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> מופעל, והמחשב רשום במדיניות <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="5584132346604748282">‏שליטה בשירותי המיקום של Google ב-Android</translation>
<translation id="5586942249556966598">אל תעשה דבר</translation>
<translation id="5592242031005200087">
אם המדיניות מופעלת, כל אחד מהמקורות שצוינו ברשימה המופרדת באמצעות פסיקים יפעל
בתהליך משלו. ההגדרה הזו תבודד גם מקורות שהשם שלהם הוא תת-דומיין. לדוגמה: ציון
הכתובת https://example.com/‎ יגרום גם לבידוד של https://foo.example.com/‎ כחלק מהאתר
https://example.com/‎.
אם המדיניות מושבתת, לא יתבצע בידוד מפורש של אתר, וניסויי השטח של IsolateOriginsAndroid ו-SitePerProcessAndroid יושבתו. משתמשים עדיין יוכלו להפעיל באופן ידני את IsolateOrigins דרך תכונה ניסיונית בשורת הפקודה.
אם המדיניות לא מוגדרת, המשתמש יוכל לשנות את ההגדרה הזו.
הערה: בידוד אתר הוא ניסיוני ב-Android. התמיכה תשתפר עם הזמן, אבל נכון לעכשיו התכונה עשויה לגרום לבעיות ביצועים.
הערה: המדיניות הזו חלה רק על Chrome ב-Android במכשירים עם זיכרון RAM גדול מ-1GB. כדי להחיל את המדיניות על פלטפורמות אחרות, ולא על Android, יש להשתמש ב-IsolateOrigins.
</translation>
<translation id="5630352020869108293">שחזר את ההפעלה האחרונה</translation>
<translation id="5645779841392247734">‏אפשר קובצי Cookie באתרים אלה</translation>
<translation id="5689430183304951538">גודל הדף המוגדר כברירת מחדל להדפסה</translation>
<translation id="5693469654327063861">אפשר העברת נתונים</translation>
<translation id="5694594914843889579">‏כאשר מדיניות זו מוגדרת ל-true, אחסון חיצוני לא יהיה זמין בדפדפן הקבצים.
מדיניות זו משפיעה על כל סוגי אמצעי האחסון. לדוגמה: כונני Flash ל-USB, כוננים קשיחים חיצוניים, כרטיסי SD וכרטיסי זיכרון אחרים, אחסון אופטי וכדומה. האחסון הפנימי אינו מושפע, לכן ניתן לגשת לקבצים שנשמרו בתיקייה 'הורדות'. גם Google Drive אינו מושפע ממדיניות זו.
אם הגדרה זו מושבתת או לא מוגדרת, המשתמשים יכולים להשתמש בכל סוגי האחסון החיצוני הנתמכים במכשיר שלהם.</translation>
<translation id="5697306356229823047">דיווח על משתמשי המכשיר</translation>
<translation id="5699487516670033016">המדיניות הזו מציינת את משך החיים (בשעות) של מטמון אימות הנתונים. המטמון מיועד לקצר את זמן הכניסה. הוא מכיל נתונים כלליים (שמות של קבוצות עבודה וכו') לגבי תחומים משויכים, כלומר תחומים שנחשבים כמהימנים על ידי תחום המחשב. נתונים ספציפיים למשתמש ונתונים של תחומים לא משויכים לא נשמרים במטמון. הפעלה מחדש של המכשיר גורמת לניקוי המטמון.
אם המדיניות לא מוגדרת, נתוני אימות שנשמרו במטמון זמינים לשימוש חוזר במשך עד 73 שעות.
אם המדיניות מקבלת את הערך 0, השמירה במטמון של נתוני האימות מושבתת. ההשבתה עשויה להאט בצורה משמעותית את הכניסה של משתמשים לא משויכים, מאחר שיש לאחזר נתונים ספציפיים לתחום בכל כניסה.
חשוב לדעת שנשמרים במטמון גם נתוני תחום שקשורים למשתמשים ארעיים. אם המעקב אחרי תחום המשתמשים הארעיים אמור להימנע, יש להשבית את השמירה במטמון.</translation>
<translation id="570062449808736508">‏כשמדיניות זו מוגדרת למחרוזת שאינה ריקה, WebView יקרא הגבלות על כתובות אתרים מספק התוכן עם שם הסמכות הנתון.</translation>
<translation id="5701714006401683963">‏אם המדיניות הזו מקבלת את הערך false או לא מקבלת ערך, סשן מנוהל של גלישה כאורח יפעל כפי שמתואר בכתובת https://support.google.com/chrome/a/answer/3017014 - "סשן ציבורי" רגיל.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך true, או אם לא קובעים בה שום ערך, סשן מנוהל של גלישה כאורח יפעל כמו "סשן מנוהל", שבו חלק גדול מההגבלות של "סשנים ציבוריים" רגילים לא נאכפות.
אם המדיניות הזו מוגדרת, המשתמש לא יכול לשנות או לבטל אותה.</translation>
<translation id="572155275267014074">‏הגדרות Android</translation>
<translation id="5722934961007828462">‏כאשר הגדרה זו מופעלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> תמיד יבצע בדיקת ביטול עבור אישורי שרת המאומתים בהצלחה וחתומים באמצעות אישורי CA המותקנים באופן מקומי.
אם אין באפשרות <ph name="PRODUCT_NAME" /> להשיג מידע על מצב הביטול, אישורים מסוג זה יטופלו כאישורים מבוטלים ('כשל חמור').
אם מדיניות זו אינה מוגדרת, או אם היא מוגדרת כ-false‏, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ישתמש בהגדרות המקוונות הקיימות לבדיקת ביטול.</translation>
<translation id="5728154254076636808">מאפשרת ליצור עותקי נדידה לפרטי פרופיל של <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">יבוא נתוני מילוי אוטומטי של טפסים מדפדפן ברירת המחדל בהפעלה הראשונה</translation>
<translation id="5765780083710877561">תיאור:</translation>
<translation id="5770738360657678870">‏Dev channel (יכול להיות לא יציב)</translation>
<translation id="5774856474228476867">כתובת אתר של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="5776485039795852974">שאל בכל פעם שאתר רוצה להציג התראות בשולחן העבודה</translation>
<translation id="5781412041848781654">‏המדיניות מציינת את ספריית GSSAPI לשימוש לאימות HTTP. ניתן להגדיר שם ספרייה בלבד או נתיב מלא.
אם לא תצוין הגדרה, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יחזור להשתמש בשם הספרייה המוגדרת כברירת המחדל.</translation>
<translation id="5781806558783210276">מציינת את משך הזמן ללא קלט משתמש שלאחריו מבוצעת הפעולה המוגדרת למצב לא פעיל בזמן שימוש בסוללה.
כשהמדיניות הזו מוגדרת, היא מציינת את משך הזמן שבו המשתמש צריך להיות במצב לא פעיל לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> מבצע את הפעולה המוגדרת למצב לא פעיל, שאותה ניתן להגדיר בנפרד.
כשהמדיניות הזו אינה מוגדרת, נעשה שימוש במשך זמן שנקבע כברירת מחדל.
ערך המדיניות צריך להיות באלפיות שנייה.</translation>
<translation id="5783009211970309878">הדפסת כותרות עליונות ותחתונות</translation>
<translation id="5809728392451418079">הגדרת שם התצוגה עבור חשבונות מקומיים במכשיר</translation>
<translation id="5814301096961727113">הגדר את מצב ברירת המחדל של משוב קולי במסך ההתחברות</translation>
<translation id="5815129011704381141">אתחול אוטומטי לאחר עדכון</translation>
<translation id="5815353477778354428">‏מדיניות זו מגדירה את הספריה שבה ישתמש <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> לאחסון נתוני משתמשים.
אם תגדיר מדיניות זו, <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ישתמש בספריה שצוינה.
בכתובת https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables תוכל לעיין ברשימת משתנים שניתן להשתמש בהם.
אם לא תגדיר מדיניות זו כלל, ייעשה שימוש בספריה של פרופיל ברירת המחדל.</translation>
<translation id="5826047473100157858">מציין אם המשתמש יכול לפתוח דפים במצב גלישה בסתר ב-<ph name="PRODUCT_NAME" />. אם נבחרת האפשרות 'הפיכה לפעיל' או שהמדיניות לא מוגדרת, ייתכן שהדפים ייפתחו במצב גלישה בסתר. אם נבחרת האפשרות 'השבתה', ייתכן שהדפים לא ייפתחו במצב גלישה בסתר. אם נבחרת האפשרות 'אכיפה', ייתכן שהדפים יפתחו רק במצב גלישה בסתר.</translation>
<translation id="582857022372205358">הפעלה של הדפסת דו-צדית עם היפוך מהצד הקצר</translation>
<translation id="583091600226586337">
אם המדיניות מופעלת, המשתמש יתבקש לציין איפה לשמור כל קובץ לפני ההורדה.
אם המדיניות מושבתת, הורדות יתחילו מיד והמשתמש לא יתבקש לציין איפה לשמור את הקובץ.
אם המדיניות לא תוגדר, המשתמש יוכל לשנות את ההגדרה הזו.
</translation>
<translation id="5832274826894536455">כללי מדיניות שהוצאו משימוש</translation>
<translation id="5835124959204887277">‏מציינת כתובות אתרים ודומיינים שעבורם לא תוצג בקשה כשיתבקשו אישורי הזדהות ממפתחות אבטחה. בנוסף, יישלח אות אל מפתח האבטחה כדי לציין שייתכן כי ייעשה שימוש בהזדהות נפרדת. אם מדיניות זו לא תוגדר, משתמשים ב-Chrome מגירסה 65 ואילך יראו הודעה כשאתרים יבקשו הזדהות של מפתחות אבטחה.
כתובות אתרים (כמו https://example.com/some/path) יתאימו רק כמזהי appID מסוג U2F. דומיינים (כמו example.com) מתאימים רק כמזהי webauthn RP. לכן, כדי להתאים ל-API של U2F וגם של webauthn בשביל אתר מסוים, יש לרשום גם את כתובת האתר וגם את הדומיין של ה-appID.</translation>
<translation id="5836064773277134605">‏הגבל את טווח יציאות UDP שבהן נעשה שימוש על ידי מארח הגישה המרוחקת</translation>
<translation id="5861856285460256766">תצורה של קוד גישת הורה</translation>
<translation id="5862253018042179045">‏הגדר את מצב ברירת המחדל של תכונת הנגישות של משוב קולי במסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, המשוב הקולי יהיה מופעל בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False, המשוב הקולי יהיה מושבת בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים יוכלו לעקוף אותה באופן זמני על ידי הפעלה או השבתה של המשוב הקולי. עם זאת, בחירת המשתמש אינה עקבית וברירת המחדל משוחזרת בכל פעם שמסך ההתחברות מוצג מחדש או כאשר המשתמש אינו פעיל במסך ההתחברות במשך דקה.
אם תשאיר מדיניות זו ללא הגדרה, המשוב הקולי יהיה מושבת בעת ההצגה הראשונה של מסך ההתחברות. משתמשים יוכלו להפעיל או להשבית את המשוב הקולי בכל עת והסטטוס שלו במסך ההתחברות יישאר עקבי בין המשתמשים.</translation>
<translation id="5868414965372171132">תצורת רשת ברמת המשתמש</translation>
<translation id="5879014913445067283">שולטת באיתור התקני שיתוף ברשת דרך <ph name="NETBIOS_NAME" /></translation>
<translation id="5883015257301027298">‏הגדרת ברירת מחדל של קובצי Cookie</translation>
<translation id="5887414688706570295">‏מגדיר את קידומת TalkGadget שתשמש עבור מארחים של גישה מרחוק ומונע מהמשתמשים לשנות אותה.
אם נקבעה, קידומת זו מתווספת לתחילת שם TalkGadget הבסיסי ליצירת שם דומיין מלא עבור TalkGadget. שם הדומיין הבסיסי של TalkGadget הוא '.talkgadget.google.com'.
כאשר הגדרה זו מופעלת, המארחים ישתמשו בשם הדומיין המותאם אישית בעת הגישה ל-‏TalkGadget במקום בשם הדומיין המוגדר כברירת מחדל.
כאשר הגדרה זו מושבתת או אינה מוגדרת, שם הדומיין המוגדר כברירת מחדל של TalkGadget‏ ('chromoting-host.talkgadget.google.com') ישמש עבור כל המארחים.
לקוחות של גישה מרחוק אינם מושפעים מהגדרת מדיניות זו. הם תמיד ישתמשו ב-‏'chromoting-client.talkgadget.google.com' כדי לגשת ל-‏TalkGadget.</translation>
<translation id="5893553533827140852">‏אם ההגדרה הזו פועלת, בקשות אימות של Gnubby יועברו דרך שרת proxy בחיבור מארח מרוחק.
אם ההגדרה הזו מושבתת או אינה מוגדרת, בקשות אימות של Gnubby לא יועברו דרך שרת proxy.</translation>
<translation id="5898486742390981550">‏כשמספר משתמשים מחוברים, רק המשתמש הראשי יכול להשתמש באפליקציות Android.</translation>
<translation id="5900196529149231477">
המדיניות הזו חלה על מסך הכניסה. יש לעיין גם במדיניות <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" /> שחלה על הסשן של המשתמש. מומלץ לקבוע את אותו ערך בשתי הגדרות המדיניות. אם הערכים יהיו שונים, ייתכן עיכוב בכניסה לסשן של משתמש כשהמערכת מחילה את הערך שצוין במדיניות המשתמש.
אם המדיניות מופעלת, כל אחד מהמקורות שצוינו ברשימה המופרדת באמצעות פסיקים יפעל בתהליך משלו. ההגדרה הזו תבודד גם מקורות שהשם שלהם הוא תת-דומיין. לדוגמה: ציון הכתובת https://example.com/‎ יגרום גם לבידוד של https://foo.example.com/‎ כחלק מהאתר https://example.com/‎.
אם המדיניות מושבתת, התכונה IsolateOrigins וגם התכונה SitePerProcess יושבתו. משתמשים עדיין יוכלו להפעיל באופן ידני את IsolateOrigins דרך תכונות ניסיוניות בשורת הפקודה.
אם המדיניות לא מוגדרת, במסך הכניסה ייעשה שימוש בהגדרות הבידוד של אתר שנקבעו כברירת מחדל לפלטפורמה.
</translation>
<translation id="5901427587865226597">הדפסה דו-צדית בלבד</translation>
<translation id="5906199912611534122">‏המדיניות הזו מאפשרת להפעיל את ויסות הרשת או להשבית אותו.
המדיניות חלה על כל המשתמשים וכל הממשקים במכשיר. לאחר הגדרת המדיניות,
הוויסות ממשיך עד שהמדיניות משתנה במטרה להשבית אותו.
אם המדיניות מקבלת את הערך 'לא נכון', לא מתבצע ויסות.
אם המדיניות מקבלת את הערך 'נכון', מופעל ויסות על המערכת כדי להגיע לקצבי ההעלאה וההורדה שצוינו (ביחידות של kbit/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">‏אפשר הורדות של עדכונים אוטומטיים דרך HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">‏הגדר את מצב ברירת המחדל של תכונת הנגישות של הסמן הגדול במסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-True, הסמן הגדול יופעל בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם מדיניות זו מוגדרת ל-False, הסמן הגדול יושבת בעת הצגת מסך ההתחברות.
אם תגדיר מדיניות זו, משתמשים יוכלו לעקוף אותה באופן זמני על ידי הפעלה או השבתה של הסמן הגדול. עם זאת, בחירת המשתמש אינה עקבית וברירת המחדל משוחזרת בכל פעם שמסך ההתחברות מוצג מחדש או שהמשתמש אינו מבצע כל פעולה (מצב סרק) במסך ההתחברות במשך דקה.
אם תשאיר מדיניות זו ללא הגדרה, הסמן הגדול יהיה מושבת בעת ההצגה הראשונה של מסך ההתחברות. המשתמשים יוכלו להפעיל או להשבית את הסמן הגדול בכל עת והסטטוס שלו במסך ההתחברות יהיה עקבי בין המשתמשים.</translation>
<translation id="5929855945144989709">‏מתן הרשאה למכשירים להפעיל מכונות וירטואליות ב-Chrome OS</translation>
<translation id="5932767795525445337">‏אפשר להשתמש במדיניות הזו גם כדי להצמיד אפליקציות Android.</translation>
<translation id="5936622343001856595">‏מדיניות זו מאלצת שאילתות בחיפוש האינטרנט של Google להתבצע כאשר 'חיפוש בטוח' מוגדר לפעיל ומונעת את השינוי של הגדרה זו על ידי המשתמשים.
אם תפעיל הגדרה זו, 'חיפוש בטוח' בחיפוש Google יהיה תמיד פעיל.
אם תשבית הגדרה זו או לא תגדיר ערך, לא תתבצע אכיפה של 'חיפוש בטוח' בחיפוש Google.</translation>
<translation id="5946082169633555022">ערוץ ביטא</translation>
<translation id="5950205771952201658">‏לאור העובדה שבדיקות ביטול מקוונות מסוג soft-fail אינן מספקות יתרון אבטחה אפקטיבי, הן מושבתות כברירת מחדל ב-<ph name="PRODUCT_NAME" /> מגרסה 19 ואילך. על ידי הגדרת מדיניות זו כ-true, ההתנהגות הקודמת תשוחזר ויבוצעו בדיקות OCSP/CRL מקוונות.
אם המדיניות לא תוגדר, או תוגדר כ-false‏, <ph name="PRODUCT_NAME" /> לא יבצע בדיקות ביטול מקוונות בגרסה 19 ואילך של <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="5966615072639944554">‏תוספים המורשים להשתמש בממשק ה-API של הזדהות מרחוק</translation>
<translation id="5983708779415553259">ברירת מחדל של אופן פעולה עבור אתרים שאינם כלולים בחבילת תוכן כלשהי</translation>
<translation id="5997543603646547632">השתמש בשעון של 24 שעות כברירת מחדל</translation>
<translation id="5997846976342452720">ציון האם יש להשבית את מאתר יישומי הפלאגין (יצא משימוש)</translation>
<translation id="6017568866726630990">הצג את תיבת הדו-שיח של ההדפסה של המערכת במקום תצוגה מקדימה.
כאשר הגדרה זו מופעלת, <ph name="PRODUCT_NAME" /> יפתח את תיבת הדו-שיח של ההדפסה של המערכת במקום את התצוגה המקדימה המובנית כאשר משתמש יבקש להדפיס דף.
אם מדיניות זו אינה מוגדרת או מוגדרת לא לפעול, פקודות הדפסה מפעילות את מסך התצוגה המקדימה של ההדפסה.</translation>
<translation id="6022948604095165524">פעולה בעת ההפעלה</translation>
<translation id="6023030044732320798">‏מציין קבוצת סעיפי מדיניות שיועברו אל זמן הריצה של ARC. הערך חייב להיות JSON חוקי.
אפשר להשתמש במדיניות הזו כדי להגדיר אילו אפליקציות Android יותקנו באופן אוטומטי במכשיר:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "מזהה אפליקציית Android , לדוגמה "com.google.android.gm" בשביל Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "מציין איך אפליקציה מותקנת. OPTIONAL: האפליקציה לא תותקן באופן אוטומטי, אבל המשתמש יוכל להתקין אותה. זו ברירת המחדל אם המדיניות הזו לא צוינה. PRELOAD: האפליקציה מותקנת באופן אוטומטי, אבל המשתמש יכול להסיר את ההתקנה שלה. FORCE_INSTALLED: האפליקציה מותקנת באופן אוטומטי והמשתמש לא יכול להסיר את ההתקנה שלה. BLOCKED: האפליקציה חסומה ולא ניתן להתקין אותה. אם האפליקציה הותקנה מתוקף מדיניות קודמת, ההתקנה שלה תוסר.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "מדיניות להענקת הרשאות על-פי בקשות של אפליקציות. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: המדיניות לא צוינה. אם לא צוינה מדיניות בשביל הרשאה ברמה כלשהי, נעשה שימוש בהתנהגות `PROMPT` כברירת מחדל. PROMPT: מוצגת למשתמש בקשה להעניק הרשאה. GRANT: הרשאה מוענקת באופן אוטומטי. DENY: הרשאה נדחית באופן אוטומטי.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "אובייקט תצורת JSON ספציפי לאפליקציה עם קבוצה של זוגות ערכי מפתח. לדוגמה: ‎'"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. T המפתחות מוגדרים במניפסט האפליקציה.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
כדי להצמיד אפליקציות למפעיל האפליקציות, יש לעיין ב-PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">‏כתובת אתר Instant של ספק חיפוש המוגדר כברירת מחדל</translation>
<translation id="603410445099326293">‏פרמטרים עבור כתובת אתר להצעה שמשתמשת ב-POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">אפשר חציית חומת אש ממארח הגישה מרחוק</translation>
<translation id="6070667616071269965">פריסות המקלדת של מסך הכניסה במכשיר</translation>
<translation id="6074963268421707432">אל תרשה לאף אתר להציג התראות בשולחן העבודה</translation>
<translation id="6074964551275531965">הגדרת תקופת הזמן להצגת הודעות לגבי עדכון</translation>
<translation id="6076099373507468537">‏מדיניות זו מגדירה את רשימת מכשירי ה-USB שניתן לנתק ממנהל התקן הליבה שלהם, במטרה להשתמש במכשירים באמצעות ה-API ‏chrome.usb ישירות בתוך אפליקציית אינטרנט. כל רשומה כוללת זוג מזהים - מזהה ספק USB ומזהה מוצר - שמציינים חומרה ספציפית.
אם מדיניות זו לא הוגדרה, רשימת מכשירי ה-USB שניתן לנתק ריקה.</translation>
<translation id="6083631234867522991">‏Windows (לקוחות Windows):</translation>
<translation id="6091233616732024397">אילוץ משתמשים להיכנס לחשבון כדי להשתמש בדפדפן</translation>
<translation id="6093156968240188330">התר למשתמשים מרוחקים לבצע פעולות בחלונות עם הרשאות מתקדמות בהפעלות של סיוע מרחוק</translation>
<translation id="6095999036251797924">מציין את פרק הזמן של חוסר פעילות מצד המשתמש, שלאחריו המסך ננעל בזמן שהמכשיר פועל על סוללה או כשהוא מחובר לשקע החשמל שבקיר.
כשפרק הזמן מוגדר לערך הגדול מאפס, הוא מייצג את פרק הזמן הנדרש של חוסר פעילות מצד המשתמש לפני ש-<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> נועל את המסך.
כשפרק הזמן הזה מוגדר לאפס, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> אינו נועל את המסך בזמן חוסר פעילות של המשתמש.
אם לא הוגדר פרק זמן, ייעשה שימוש בברירת מחדל של פרק זמן.
הדרך המומלצת לנעול את המסך בזמן של חוסר פעילות היא להפעיל נעילת מסך בהשעייה, ולהגדיר את <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> לביצוע ההשעייה לאחר שחלף פרק הזמן של חוסר הפעילות. יש להשתמש במדיניות זו רק כאשר נעילת המסך צריכה להתרחש הרבה לפני ההשעייה, או כאשר אינך מעוניין להשתמש כלל בהשעייה בזמן חוסר פעילות.
יש לציין את פרק הזמן באלפיות שנייה. הערכים צריכים להיות קטנים יותר מפרק הזמן של חוסר פעילות.</translation>
<translation id="6097601282776163274">הפעלת איסוף נתונים שעברו אנונימיזציה עם קידוד שכולל כתובת אתר</translation>
<translation id="6099853574908182288">מצב ברירת מחדל להדפסה בצבע</translation>
<translation id="6111936128861357925">‏אפשר לשחק במשחק ביצי הפסחא של הדינוזאורים (Dinosaur Easter Egg)</translation>
<translation id="6114416803310251055">הוצאה משימוש</translation>
<translation id="6133088669883929098">אפשר לכל האתרים להשתמש ביצירת מפתחות</translation>
<translation id="6145799962557135888">‏מאפשר לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים עם אישור להפעיל JavaScript. אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultJavaScriptSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.</translation>
<translation id="614662973812186053">‏המדיניות הזו שולטת גם באיסוף של נתוני שימוש ואבחון של Android.</translation>
<translation id="6153048425064249648">‏המדיניות הזו שולטת בדיווח הענן של <ph name="PRODUCT_NAME" />, שמעלה מידע על פעולת הדפדפן למסוף הממשק של Google למנהלי מערכות.
אם המדיניות הזו לא מוגדרת או מקבלת את הערך False, הנתונים לא נאספים או עוברים העלאה.
אם המדיניות הזו מקבלת את הערך True, הנתונים נאספים ועוברים העלאה למסוף הממשק של Google למנהלי מערכות.
כדי לקבוע אילו נתונים עוברים העלאה, אפשר להשתמש בכללי המדיניות שנמצאים בקבוצה Chrome Reporting Extension.
המדיניות הזו בתוקף רק כשהמחשב רשום במדיניות <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.
המדיניות הזו גורמת להתקנה כפויה של <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> לצורך דיווח, ועוקפת את כל כללי המדיניות בנושא תוספים שקשורים לתוסף הזה.</translation>
<translation id="6155247658847899816">‏כשהמדיניות הזו מוגדרת, הרזולוציה ואחוז שינוי הגודל של כל
מסך מוגדרים לערכים שצוינו. הגדרות המסך החיצוני
חלות על כל המסכים החיצוניים המחוברים.
את הערכים של 'external_width' ו-'external_height' יש לציין
בפיקסלים. את הערכים של 'external_scale_percentage'
ו-'internal_scale_percentage' יש לציין באחוזים.
אם קובעים את 'external_use_native' כ-true, המדיניות מתעלמת מהערכים של
'external_height' ו-'external_width' ומגדירה את הרזולוציה של המסכים
החיצוניים לערך המקורי שלה.
אם קובעים את 'external_use_native' כ-false או לא מציינים וגם
'external_height' או 'external_width' לא מצוינים, המדיניות לא
משפיעה על ההגדרות של המסכים החיצוניים. אם הרזולוציה או
אחוז שינוי הגודל שצוינו אינם נתמכים במסך מסוים, המדיניות לא מיושמת
במסך הזה.
אם הסימון 'recommended' מוגדר כ-true, המשתמשים יכולים לשנות את הרזולוציה
ואת אחוז שינוי הגודל של כל מסך דרך דף ההגדרות אחרי שהם מתחברים.
עם זאת, ההגדרות שהם יקבעו יבוטלו בפעם הבאה שהמערכת תופעל מחדש ובמקומן יוגדר הערך שנקבע במדיניות.
אם הסימון 'recommended' מוגדר כ-false או לא מוגדר, המשתמשים לא יכולים לשנות את
הגדרות המסכים.</translation>
<translation id="6155936611791017817">הגדר מצב ברירת מחדל של הסמן הגדול במסך ההתחברות</translation>
<translation id="6157537876488211233">‏רשימה מופרדת בפסיקים של כללי עקיפת Proxy</translation>
<translation id="6158324314836466367">שם חנות אינטרנט של ארגון (הוצא משימוש)</translation>
<translation id="6181608880636987460">‏המדיניות הזו מאפשרת לך להגדיר רשימת תבניות של כתובות אתרים שמציינות אתרים שלא רשאים להריץ את הפלאגין <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
אם לא מגדירים את המדיניות הזו, הערך הגלובלי שמוגדר כברירת מחדל ישמש בכל האתרים - מהמדיניות DefaultPluginsSetting, או מהתצורה האישית של המשתמש אם המדיניות DefaultPluginsSetting לא הוגדרה.</translation>
<translation id="6190022522129724693">הגדרת ברירת מחדל של חלונות קופצים</translation>
<translation id="6190367314942602985">דיווח פרטים מזהים לגבי משתמשים</translation>
<translation id="6197453924249895891">‏הענקת גישה למפתחות תאגידיים לתוספים.
מפתחות מיועדים לשימוש תאגידי אם הם נוצרים באמצעות ממשק ה-API ‏chrome.platformKeys בחשבון מנוהל. מפתחות שמיובאים או נוצרים בדרך אחרת אינם מיועדים לשימוש ת