blob: ac86ef87370e6ae8d0b4b2650c7f109ddaf3744a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="pl">
<translation id="101438888985615157">Obróć ekran o 180 stopni</translation>
<translation id="1016912092715201525">Konfiguruje ustawienie sprawdzania domyślnej przeglądarki w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom jego zmianę.
Jeśli to ustawienie jest włączone, <ph name="PRODUCT_NAME" /> zawsze podczas uruchamiania się sprawdza, czy jest domyślną przeglądarką, i automatycznie rejestruje się jako domyślna przeglądarka, o ile jest to możliwe.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nigdy nie sprawdza, czy jest domyślną przeglądarką, i nie zezwala użytkownikowi zmianę tego ustawienia.
Jeśli to ustawienie jest nieskonfigurowane, użytkownik może samodzielnie wybrać ustawienia sprawdzania, czy <ph name="PRODUCT_NAME" /> jest domyślną przeglądarką, oraz określić, czy mają się wyświetlać powiadomienia, gdy nią nie jest.
Uwaga dla administratorów <ph name="MS_WIN_NAME" />: włączenie tego ustawienia daje efekty tylko na komputerach z Windows 7. W przypadku Windows 8 i nowszych trzeba wdrożyć plik „powiązań aplikacji domyślnej” konfigurujący <ph name="PRODUCT_NAME" /> jako aplikację obsługującą protokoły <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /><ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (oraz opcjonalnie protokół <ph name="FTP_PROTOCOL" /> i formaty plików <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> itd.). Więcej informacji znajdziesz na <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Zarządzanie energią na ekranie logowania</translation>
<translation id="1019101089073227242">Ustaw katalog danych użytkownika</translation>
<translation id="1022361784792428773">Identyfikatory rozszerzeń, których nie może instalować użytkownik (wartość * oznacza wszystkie)</translation>
<translation id="102492767056134033">Ustaw domyślny stan klawiatury ekranowej na ekranie logowania</translation>
<translation id="1027000705181149370">Określa, czy pliki cookie uwierzytelniania ustawione przez dostawcę tożsamości SAML podczas logowania powinny zostać przesłane do profilu użytkownika.
Gdy uwierzytelnianie użytkownika odbywa się przez dostawcę tożsamości SAML podczas logowania, pliki cookie ustawione przez dostawcę tożsamości są najpierw zapisywane w profilu tymczasowym. Mogą one zostać następnie przesłane do profilu użytkownika, by przenieść stan uwierzytelniania.
Jeśli ta zasada jest włączona, pliki cookie ustawione przez dostawcę tożsamości są przesyłane do profilu użytkownika za każdym razem, gdy jest on uwierzytelniany przez dostawcę tożsamości SAML podczas logowania.
Jeśli zasada jest wyłączona lub nieskonfigurowana, pliki cookie ustawione przez dostawcę tożsamości są przesyłane do profilu użytkownika tylko podczas jego pierwszego logowania na urządzeniu.
Ta zasada dotyczy tylko tych użytkowników, których domena odpowiada domenie rejestracji urządzenia. W przypadku wszystkich pozostałych użytkowników pliki cookie ustawione przez dostawcę tożsamości są przesyłane do profilu użytkownika tylko podczas jego pierwszego logowania na urządzeniu.</translation>
<translation id="1030120600562044329">Umożliwia anonimowe przekazywanie do Google danych o używaniu i awariach <ph name="PRODUCT_NAME" /> oraz blokuje użytkownikom możliwość zmiany tego ustawienia.
Jeśli to ustawienie jest włączone, do Google przekazywane są anonimowe dane o używaniu i awariach. Po wyłączeniu tego ustawienia dane nie są przekazywane do Google. W obu przypadkach użytkownicy nie mogą zmienić ani zastąpić tego ustawienia.
Jeśli ta zasada pozostanie nieskonfigurowana, ustawienie będzie zależne od wyboru dokonanego przez użytkownika przy instalacji lub pierwszym uruchomieniu.
Ta zasada jest dostępna tylko w wystąpieniach systemu Windows, które należą do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />, oraz w wystąpieniach systemu Windows 10 Pro lub Enterprise zarejestrowanych w funkcji zarządzania urządzeniami.
(W przypadku Chrome OS zapoznaj się z zasadą DeviceMetricsReportingEnabled).</translation>
<translation id="1035385378988781231">Ta zasada określa, czy funkcja Sieciowe udziały plików w <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używać NTLM do uwierzytelniania.
Gdy ta zasada ma ustawienie Prawda, połączenia z udziałami SMB będą w razie potrzeby uwierzytelniane przy użyciu NTLM.
Gdy zasada ma ustawienie Fałsz, uwierzytelnianie NTLM będzie wyłączone.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, NTLM będzie domyślnie wyłączone dla użytkowników zarządzanych przez firmę, a włączone dla użytkowników niezarządzanych.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Włącz wycinanie elementów adresów URL PAC (na potrzeby https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Raportuj statystki sprzętu, np. użycie procesora i pamięci RAM.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, statystyki nie będą raportowane.
Jeśli jest włączona lub nieustawiona, statystyki będą raportowane.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Włącz wycofane funkcje platform internetowych na określony czas</translation>
<translation id="1047128214168693844">Nie zezwalaj żadnej witrynie na śledzenie fizycznej lokalizacji użytkownika</translation>
<translation id="1049138910114524876">Umożliwia skonfigurowanie ustawień regionalnych wymuszanych na ekranie logowania systemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Jeśli ta zasada jest skonfigurowana, ekran logowania będzie zawsze wyświetlany z zastosowaniem ustawień regionalnych podanych jako pierwsza wartość tej zasady (aby zapewnić zgodność w przyszłości, zasada jest zdefiniowana jako lista). Jeśli zasada jest nieskonfigurowana lub jej wartością jest pusta lista, ekran logowania będzie wyświetlany z zastosowaniem ustawień regionalnych ostatniej sesji użytkownika. Jeśli zasada będzie mieć wartość, która nie określa prawidłowych ustawień regionalnych, ekran logowania będzie wyświetlany z zastosowaniem zastępczych ustawień regionalnych (obecnie en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Włącz zaświadczanie zdalne dla urządzenia</translation>
<translation id="1062407476771304334">Zastąp</translation>
<translation id="1079801999187584280">Zablokuj używanie narzędzi dla programistów</translation>
<translation id="1093082332347834239">Jeśli to ustawienie jest włączone, host pomocy zdalnej będzie uruchamiany w procesie z uprawnieniami <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Dzięki temu użytkownicy zdalni będą mieć dostęp do okien z podwyższonym poziomem uprawnień na komputerze użytkownika lokalnego.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone lub nieskonfigurowane, host pomocy zdalnej będzie uruchamiany w kontekście użytkownika, a użytkownicy zdalni nie będą mieć dostępu do okien z podwyższonym poziomem uprawnień na komputerze.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Domyślny dostawca wyszukiwania</translation>
<translation id="1099282607296956954">Włącz izolację każdej witryny</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Ta zasada określa listę źródeł (adresów URL) lub wzorców nazw hosta
(np. „*.example.com”), w przypadku których nie będą stosowane ograniczenia
dotyczące niezabezpieczonych źródeł.
Ta zasada pozwala organizacjom skonfigurować białą listę źródeł dla
starszych aplikacji, które nie mogą używać TLS. Umożliwia też skonfigurowanie
wewnętrznego serwera do tworzenia własnych stron internetowych, by
programiści mogli testować funkcje, które wymagają bezpiecznych kontekstów,
bez wdrażania TLS na tym serwerze. Oprócz tego zasada powoduje, że źródło
nie będzie oznaczane jako strona „Niezabezpieczona” w omniboksie.
Określenie listy adresów URL w tej zasadzie działa tak samo jak podanie
tych adresów, oddzielonych przecinkami, we fladze wiersza poleceń
„--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure”. Jeśli ta zasada jest skonfigurowana,
zastępuje flagę wiersza poleceń.
Ta zasada zastępuje zasadę UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, jeśli obie
są skonfigurowane.
Więcej informacji o bezpiecznych kontekstach znajdziesz na stronie
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Służy do określenia czasu przechowywania (w godzinach) obiektów zasad grupy w pamięci podręcznej. Zamiast ponownego pobierania obiektów zasad grupy przy każdym odczycie zasad system może korzystać z obiektów przechowywanych w pamięci podręcznej, dopóki ich wersja się nie zmieni. Ta zasada określa maksymalny czas, przez jaki można używać obiektów zasad grupy przechowywanych w pamięci podręcznej, zanim nastąpi ich ponowne pobranie. Ponowne uruchomienie i wylogowanie powoduje wyczyszczenie pamięci podręcznej.
Jeśli ta zasada pozostanie nieskonfigurowana, obiektów zasad grupy przechowywanych w pamięci podręcznej można używać przez maksymalnie 25 godzin.
Wybranie dla tej zasady wartości 0 spowoduje wyłączenie przechowywania obiektów zasad grupy w pamięci podręcznej. Pamiętaj, że zwiększa to obciążenie serwera, ponieważ obiekty zasad grupy są pobierane przy każdym odczycie zasad nawet wtedy, gdy nie uległy zmianie.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Moduły obsługi protokołów ustawiane przez tę zasadę nie są używane podczas obsługi intencji Androida.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Zezwól, by strony prosiły użytkownika o przyznanie dostępu do podłączonych urządzeń USB</translation>
<translation id="1128903365609589950">Pozwala skonfigurować katalog, w którym przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie przechowywać na dysku urządzenia pliki z pamięci podręcznej.
Jeśli włączysz tę zasadę, przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używać wybranego katalogu bez względu na to, czy użytkownik określi parametr „--disk-cache-dir”. Aby uniknąć utraty danych i innych nieoczekiwanych błędów, nie należy podawać w tej zasadzie głównego katalogu woluminu ani katalogu używanego do innych celów, ponieważ zawartością zarządza przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Listę dostępnych zmiennych znajdziesz na stronie https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
W przypadku nieskonfigurowania tej zasady będzie używany domyślny katalog pamięci podręcznej, a użytkownik będzie mógł zmienić to ustawienie za pomocą parametru wiersza polecenia „--disk-cache-dir”.</translation>
<translation id="113521240853905588">Konfiguruje języki, których można używać jako preferowanych w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli ta zasada jest skonfigurowana, użytkownik może dodać do listy preferowanych języków tylko języki z listy ustawionej w tej zasadzie. Jeśli zasada jest nieskonfigurowana lub zawiera pustą listę, użytkownik może ustawić dowolne języki jako preferowane. Jeśli zasada zawiera listę z nieprawidłowymi wartościami, wszystkie nieprawidłowe wartości będą ignorowane. Jeśli użytkownik wcześniej dodał do listy preferowanych języków języki, które nie są dozwolone przez tę zasadę, zostaną one usunięte. Jeśli użytkownik wcześniej skonfigurował wyświetlanie <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> w języku, który nie jest dozwolony przez tę zasadę, język wyświetlania zostanie przełączony na dozwolony język interfejsu podczas następnego logowania się użytkownika. W przeciwnym razie <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> przełączy się na język odpowiadający pierwszej prawidłowej wartości ustawionej w tej zasadzie albo na język zastępczy (obecnie jest to en-US), jeśli zasada zawiera same wartości nieprawidłowe.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Umożliwia wybranie układów klawiatury dozwolonych w sesjach użytkownika <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, użytkownik może wybrać tylko jedną z metod wprowadzania wskazanych w tej zasadzie. Jeśli zasada nie jest skonfigurowana lub jej wartością jest pusta lista, użytkownik może wybrać wszystkie obsługiwane metody wprowadzania. Jeśli bieżąca metoda wprowadzania nie jest dozwolona przez tę zasadę, zostanie przełączona na odpowiadającą układowi klawiatury fizycznej (jeśli jest dozwolona) lub pierwszą poprawną metodę z tej listy. Wszystkie niepoprawne lub nieobsługiwane metody wprowadzania z tej listy będą ignorowane.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Ta zasada jest aktywna tylko w trybie sklepu.
W przypadku urządzeń w trybie sklepu określa czas, po upływie którego na ekranie logowania jest wyświetlany wygaszacz ekranu.
Wartość tej zasady należy podać w milisekundach.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Zezwalaj na grafiki w tych witrynach</translation>
<translation id="1152117524387175066">Zgłasza stan przełącznika trybu programisty podczas uruchomienia urządzenia.
Jeśli ta zasada ma wartość Fałsz, stan przełącznika trybu programisty nie jest zgłaszany.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Zezwalaj na protokół QUIC</translation>
<translation id="1160939557934457296">Wyłącz możliwość kontynuacji na stronie ostrzeżenia Bezpiecznego przeglądania</translation>
<translation id="1189817621108632689">Pozwala na ustawienie listy wzorców adresów URL określających witryny, którym nie wolno wyświetlać obrazów.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultImagesSettings” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.
Uwaga: chociaż ta zasada została wcześniej błędnie włączona w Androidzie, funkcja ta nie była nigdy w pełni obsługiwana w tym systemie.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Częstotliwość wysyłania raportów o stanie urządzenia (w milisekundach).
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana, domyślna częstotliwość wynosi trzy
godziny. Minimalna dopuszczalna częstotliwość to 60 sekund.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Włączone drukarki firmowe</translation>
<translation id="1219695476179627719">Określa, czy oprogramowanie urządzenia ma zostać cofnięte do wersji ustawionej w zasadzie <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" />, jeśli jest już zainstalowana nowsza wersja.
Wartość domyślna to RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Załaduj podane URL-e przy logowaniu demonstracyjnym</translation>
<translation id="1223789468190631420">Włącz Bezpieczne przeglądanie dla zaufanych źródeł</translation>
<translation id="122899932962115297">Biała lista określająca, które tryby szybkiego odblokowywania mogą być skonfigurowane przez użytkownika i używane do odblokowywania ekranu.
Wartością zasady jest lista ciągów tekstowych, a poprawne wpisy to „all”, „PIN” i „FINGERPRINT”. Gdy na liście jest wpis „all”, to dla użytkownika dostępne są wszystkie tryby szybkiego odblokowywania, również te, które zostaną dodane w przyszłości. W przeciwnym razie dostępne są tylko tryby wymienione na liście.
Przykład: aby zezwolić na wszystkie tryby szybkiego odblokowywania, użyj wartości ["all"]. Aby zezwolić tylko na odblokowywanie przy użyciu kodu PIN, użyj ["PIN"]. Aby zezwolić na PIN i odcisk palca, użyj ["PIN", "FINGERPRINT"]. Aby wyłączyć wszystkie tryby szybkiego odblokowywania, użyj [].
Domyślnie na urządzeniach zarządzanych nie jest dostępny żaden tryb szybkiego odblokowywania.</translation>
<translation id="123081309365616809">Włącz przesyłanie treści na urządzenie</translation>
<translation id="1231349879329465225">Umożliwia włączanie i wyłączanie szybkiego roamingu.
Dotyczy to wszystkich użytkowników oraz wszystkich interfejsów na urządzeniu.
Z szybkiego roamingu można korzystać tylko wtedy, gdy włączono zarówno to ustawienie, jak i odpowiednią właściwość w konfiguracji ONC danej sieci.
Po włączeniu szybki roaming pozostaje włączony, dopóki nie zmienisz ustawień zasady.
Jeśli zasada nie jest skonfigurowana lub ma wartość Fałsz, szybki roaming nie jest używany.
Jeśli zasada ma wartość Prawda, szybki roaming jest używany, o ile obsługuje go bezprzewodowy punkt dostępu.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Ustaw filtrowanie treści dla dorosłych SafeSites.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Ustaw domyślny katalog pobierania</translation>
<translation id="1265053460044691532">Ograniczenie czasu, przez który użytkownik uwierzytelniony za pomocą SAML może logować się offline</translation>
<translation id="1291880496936992484">Ostrzeżenie: RC4 zostanie całkowicie usunięty z <ph name="PRODUCT_NAME" /> po wersji 52 (około września 2016 r.) i wtedy ta zasada przestanie działać.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona lub jest wyłączona, to mechanizmy szyfrowania RC4 w TLS będą wyłączone. Można ją włączyć dla zachowania zgodności z przestarzałym serwerem. Jest to rozwiązanie tymczasowe i konieczna jest zmiana konfiguracji serwera.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Używaj skryptu PAC serwera proxy</translation>
<translation id="1304973015437969093">Identyfikatory rozszerzeń/aplikacji i adresy URL aktualizacji, które mają być instalowane dyskretnie</translation>
<translation id="1307415922184340052">Wysyłaj nazwę użytkownika i nazwę pliku na serwer drukarek natywnych przy każdym zadaniu drukowania. Ustawienie domyślne nie zezwala na wysyłanie tych danych.</translation>
<translation id="1307454923744766368">Źródła lub wzorce nazw hosta, w przypadku których nie należy stosować
ograniczeń dotyczących niezabezpieczonych źródeł</translation>
<translation id="1313457536529613143">Określa wartość procentową skalowania opóźnienia przyciemnienia ekranu, gdy aktywność użytkownika zostanie wykryta po przyciemnieniu lub wkrótce po wyłączeniu ekranu.
Ustawienie tej zasady pozwala określić wartość procentową skalowania opóźnienia przyciemnienia ekranu, gdy aktywność użytkownika zostanie wykryta po przyciemnieniu lub wkrótce po wyłączeniu ekranu. Skalowanie opóźnienia przyciemnienia powoduje, że opóźnienia wyłączenia i zablokowania ekranu oraz opóźnienie bezczynności są tak dostosowywane, by zachować pierwotnie ustawione odstępy od opóźnienia przyciemnienia ekranu.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, obowiązuje domyślny współczynnik skalowania.
Współczynnik skalowania musi wynosić co najmniej 100%.</translation>
<translation id="131353325527891113">Pokaż nazwy użytkowników na ekranie logowania</translation>
<translation id="1327466551276625742">Włącza pytanie o konfigurację sieci wyświetlane w trybie offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">Włącz klawiaturę ekranową</translation>
<translation id="13356285923490863">Nazwa zasady</translation>
<translation id="1352174694615491349">Ta zasada zezwala na zespolenie połączeń HTTP/2, gdy używane są certyfikaty klienta. Aby połączenia zostały zespolone, nazwa hosta potencjalnego nowego połączenia i nazwa hosta istniejącego połączenia muszą pasować do co najmniej jednego wzorca ustawionego w tej zasadzie. Zasada zawiera listę hostów w formacie filtra URLBlacklist: „example.com” pasuje do „example.com” i wszystkich subdomen (np. „sub.example.com”), a „.example.net” pasuje tylko do „example.net”.
Zespalanie żądań do różnych hostów, gdy połączenia używają certyfikatów klienta, może obniżać poziom bezpieczeństwa i prywatności, ponieważ uprawnienie uzyskane z otoczenia (ambient authority) będzie przekazywane wszystkim żądaniom – również wtedy, gdy użytkownik nie dał na to wyraźnej zgody. Ta zasada jest tymczasowa i zostanie usunięta w jednej z przyszłych wersji. Zobacz https://crbug.com/855690
Jeśli ta zasada będzie nieskonfigurowana, stosowane będzie domyślne rozwiązanie: połączenia HTTP/2, które używają certyfikatów klienta, nie będą zespalane.</translation>
<translation id="1353966721814789986">Strony otwierane po uruchomieniu</translation>
<translation id="1354424209129232709">Maksymalnie:</translation>
<translation id="1359553908012294236">Jeśli ta zasada jest włączona lub nieskonfigurowana, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie umożliwiać logowanie się w trybie gościa. Dane logowania gościa to profile <ph name="PRODUCT_NAME" />, dla których wszystkie okna otwierają się w trybie incognito.
Jeśli zasada jest wyłączona, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie zezwala na uruchamianie sesji gościa.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Włącz wysyłanie zapytań o profile sprzętowe do Quirks Server</translation>
<translation id="1384459581748403878">Odniesienie: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1387596372902085462">Czy włączyć zaufanie w starszej infrastrukturze klucza publicznego Symantec Corporation</translation>
<translation id="1393485621820363363">Włączone drukarki firmowe powiązane z urządzeniami</translation>
<translation id="1397855852561539316">Adres URL usługi propozycji od domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="1413936351612032792">Przesyłaj informacje o używaniu aplikacji na Linuxa</translation>
<translation id="142346659686073702">Zezwalaj użytkownikom z innych domen na używanie Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442">Tak</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adres IP lub URL serwera proxy</translation>
<translation id="1431272318313028342">Służy do włączania funkcji Bezpieczne przeglądanie w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i blokuje użytkownikom możliwość zmiany tego ustawienia.
Jeśli włączysz to ustawienie, Bezpieczne przeglądanie będzie zawsze aktywne.
Jeśli wyłączysz to ustawienie, Bezpieczne przeglądanie nie będzie nigdy aktywne.
Jeśli włączysz lub wyłączysz to ustawienie, użytkownicy nie będą mogli zmienić ani zastąpić ustawienia „Włącz ochronę przed wyłudzaniem informacji i złośliwym oprogramowaniem” w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada pozostanie nieskonfigurowana, ustawienie będzie włączone, ale użytkownik nie będzie mógł go zmienić.
Więcej informacji o Bezpiecznym przeglądaniu znajdziesz na stronie https://developers.google.com/safe-browsing
Ta zasada jest dostępna tylko w wystąpieniach systemu Windows, które należą do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />, oraz w wystąpieniach systemu Windows 10 Pro lub Enterprise zarejestrowanych w funkcji zarządzania urządzeniami.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Konfiguracja sieci na poziomie urządzenia</translation>
<translation id="1438739959477268107">Domyślne ustawienie generowania kluczy</translation>
<translation id="1454846751303307294">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których nie może być wykonywany kod JavaScript. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pobierana z zasady „DefaultJavaScriptSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (klienty <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontroluje zachowanie użytkownika w sesji wieloprofilowej na urządzeniach z <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli zasada ma wartość „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted”, użytkownik może być użytkownikiem głównym lub dodatkowym w sesji wieloprofilowej.
Przy wartości „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary” użytkownik może być tylko użytkownikiem głównym w sesji wieloprofilowej.
Przy wartości „MultiProfileUserBehaviorNotAllowed” użytkownik nie może brać udziału w sesji wieloprofilowej.
Jeśli określisz ustawienie, użytkownicy nie mogą go zmienić ani zastąpić.
Gdy zmienisz je po zalogowaniu się użytkowników do sesji wieloprofilowej, spowoduje to sprawdzenie ustawień wszystkich użytkowników z tej sesji. Jeśli któryś z nich nie będzie już mógł brać w niej udziału, zostanie ona zamknięta.
Jeśli nie ustawisz tej zasady, wartość domyślna „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary” jest stosowana do użytkowników zarządzanych w firmie, a wartość „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted” – do niezarządzanych.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Kliknij, by uruchomić</translation>
<translation id="1468307069016535757">Ustawia domyślny stan funkcji ułatwień dostępu w postaci trybu wysokiego kontrastu na ekranie logowania.
Jeśli ta zasada ma wartość „prawda”, po wyświetleniu ekranu logowania tryb wysokiego kontrastu jest włączony.
Jeśli ma ona wartość „fałsz”, po wyświetleniu ekranu logowania ten tryb jest wyłączony.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy mogą ją chwilowo zastąpić, włączając lub wyłączając tryb wysokiego kontrastu. Wybór użytkownika nie jest jednak trwały i wartość domyślna jest przywracana po ponownym wyświetleniu ekranu logowania lub wtedy, gdy użytkownik przez minutę będzie nieaktywny na tym ekranie.
Jeśli zasada pozostanie nieustawiona, po pierwszym wyświetleniu ekranu logowania tryb wysokiego kontrastu jest wyłączony. Użytkownicy mogą go w każdej chwili włączyć lub wyłączyć i jego stan na ekranie logowania jest trwały dla wszystkich użytkowników.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Jeśli ta zasada ma wartość „true”, ujednolicony pulpit jest dozwolony i włączony
domyślnie, co umożliwia wyświetlanie jednej aplikacji na wielu monitorach.
Użytkownik może wyłączyć ujednolicony pulpit na poszczególnych
monitorach, odznaczając go w ustawieniach wyświetlania.
Jeśli ta zasada ma wartość „false” lub nie jest ustawiona,
ujednolicony pulpit jest wyłączony i użytkownik nie może go włączyć.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Wyłącz TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie pomijać serwer proxy dla hostów z tej listy.
Ta zasada obowiązuje tylko wtedy, gdy w opcji „Wybierz sposób określenia ustawień serwera proxy” wybrano ręczne wprowadzanie ustawień serwera proxy.
Zasadę należy pozostawić nieskonfigurowaną, jeśli wybrano inny tryb ustawiania zasad serwera proxy.
Szczegółowe przykłady znajdziesz na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1502843533062797703">Włącz blokadę wstrzykiwania oprogramowania innych firm</translation>
<translation id="1504431521196476721">Zdalne poświadczanie</translation>
<translation id="1507957856411744193">Jeśli ta zasada ma wartość true, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie łączyć się z urządzeniami przesyłającymi pod wszystkimi adresami IP, a nie tylko pod adresami prywatnymi RFC1918/RFC4193.
Jeśli ta zasada ma wartość false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie łączyć się z urządzeniami przesyłającymi tylko pod adresami prywatnymi RFC1918/RFC4193.
Jeśli ta zasada nie zostanie ustawiona, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie łączyć się z urządzeniami przesyłającymi tylko pod prywatnymi adresami RFC1918/RFC4193, chyba że zostanie włączona funkcja CastAllowAllIPs.
Jeśli zasada „EnableMediaRouter” będzie mieć wartość false, wartość ustawiona dla tej zasady nie będzie miała znaczenia.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Ta zasada została wycofana w <ph name="PRODUCT_NAME" /> w wersji 29.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Włącz: <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Zezwalaj witrynom na śledzenie fizycznej lokalizacji użytkownika</translation>
<translation id="1523774894176285446">Alternatywna przeglądarka, w której otwierane są skonfigurowane witryny.</translation>
<translation id="152657506688053119">Lista alternatywnych URL-i dla domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="1530812829012954197">Zawsze renderuj strony w przeglądarce hosta według następujących wzorców adresów URL</translation>
<translation id="1541170838458414064">Ogranicz rozmiar drukowanych stron</translation>
<translation id="1553684822621013552">Gdy ta zasada jest włączona, użytkownik ma dostęp do rozszerzenia ARC
(zależy to jednak od kontroli dodatkowych ustawień zasad – rozszerzenie ARC nadal jest niedostępne,
jeśli w bieżącej sesji użytkownika włączono tryb tymczasowy
lub wielokrotne logowanie).
Jeśli to ustawienie jest wyłączone lub nie jest skonfigurowane, użytkownicy w firmie
nie mogą używać rozszerzenia ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Ta zasada określa, czy będą zgłaszane informacje o rozszerzeniach i wtyczkach.
Gdy ta zasada jest nieskonfigurowana lub ma wartość Prawda, informacje o rozszerzeniach i wtyczkach są zbierane.
Gdy ta zasada ma wartość Fałsz, informacje o rozszerzeniach i wtyczkach nie są zbierane.
Ta zasada jest stosowana tylko wtedy, gdy włączone jest <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, a komputer jest zarejestrowany w: <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Zasada zastępuje kompilacje hosta dostępu zdalnego w trybie debugowania</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F i rozszerzenia do indywidualnego poświadczania</translation>
<translation id="1574554504290354326">To ustawienie zostało wycofane. Zamiast niego użyj ustawienia SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Włączenie lub wyłączenie zasady SafeBrowsingExtendedReportingEnabled działa tak samo jak ustawienie wartości false w zasadzie SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed.
Ustawienie tej zasady na false uniemożliwi użytkownikom wysyłanie niektórych informacji o systemie i zawartości stron na serwery Google. Jeśli zasada ma wartość true lub nie zostanie skonfigurowana, użytkownicy będą mogli wysyłać niektóre informacje o systemie i zawartości stron do usługi Bezpieczne przeglądanie, która może wykryć niebezpieczne aplikacje i strony.
Więcej informacji o Bezpiecznym przeglądaniu znajdziesz na https://developers.google.com/safe-browsing</translation>
<translation id="1583248206450240930">Używaj domyślnie wtyczki <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1599424828227887013">Włącz izolację witryn z określonych źródeł na urządzeniach z Androidem</translation>
<translation id="1608755754295374538">Adresy URL, które bez pytania otrzymają dostęp do urządzeń do nagrywania dźwięku</translation>
<translation id="1615221548356595305">Zezwól na zespalanie połączeń HTTP/2 z wymienionymi hostami nawet wtedy, gdy używane są certyfikaty klienta</translation>
<translation id="1617235075406854669">Włącz usuwanie historii przeglądarki i pobierania</translation>
<translation id="163200210584085447">Wzorce na tej liście są dopasowywane do źródła zabezpieczeń adresu URL,
z którego pochodzi żądanie. Po znalezieniu odpowiednika dostęp do urządzeń
rejestrujących wideo jest udzielany na stronach logowania SAML. Jeśli
odpowiednik nie zostanie znaleziony, następuje automatyczna odmowa
dostępu. Wzorce z użyciem symboli wieloznacznych są niedozwolone.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Zezwalaj na uruchamianie wtyczki <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> w tych witrynach</translation>
<translation id="1655229863189977773">Ustaw rozmiar dyskowej pamięci podręcznej w bajtach</translation>
<translation id="166427968280387991">Serwer proxy</translation>
<translation id="1668836044817793277">Określa, czy zezwolić aplikacji kiosku uruchamianej automatycznie z zerowym opóźnieniem na kontrolowanie tego, w jakiej wersji będzie używany system <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ta zasada określa, czy zezwolić aplikacji kiosku uruchamianej automatycznie z zerowym opóźnieniem na kontrolowanie tego, w jakiej wersji będzie używany system <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, poprzez zadeklarowanie parametru required_platform_version w pliku manifestu i użycie go jako przedrostka docelowej wersji dla automatycznej aktualizacji.
Gdy ta zasada jest włączona, wartość klucza pliku manifestu required_platform_version dotycząca aplikacji kiosku uruchamianej automatycznie z zerowym opóźnieniem jest używana jako przedrostek docelowej wersji podczas automatycznej aktualizacji.
Gdy zasada nie jest skonfigurowana lub jest wyłączona, klucz pliku manifestu required_platform_version jest ignorowany, a automatyczne aktualizacje są wykonywane w zwykły sposób.
Ostrzeżenie: delegowanie kontroli nad tym, w jakiej wersji ma być używany system <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, do aplikacji kiosku nie jest zalecane, ponieważ w rezultacie urządzenie może nie otrzymywać aktualizacji oprogramowania ani bardzo ważnych poprawek zabezpieczeń. Delegowanie kontroli nad tym, w jakiej wersji ma być używany system <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, może narazić użytkowników na niebezpieczeństwo.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Obsługiwana przez:</translation>
<translation id="1689963000958717134">Pozwala na przesyłanie konfiguracji sieciowej w trybie push do urządzeń z <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> dla wszystkich użytkowników. Konfiguracja sieci to łańcuch w formacie JSON zgodny z formatem Open Network Configuration opisanym na <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Ustaw ograniczenie pobierania odmian</translation>
<translation id="1717817358640580294">Gdy ta zasada jest nieskonfigurowana, po wykryciu niechcianego oprogramowania Czyszczenie Chrome może przekazać do Google metadane o skanowaniu zgodnie z ustawieniem zasady SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Następnie Czyszczenie Chrome zapyta użytkownika, czy chce usunąć niechciane oprogramowanie. Użytkownik może zgodzić się na udostępnienie Google wyników czyszczenia, by pomóc w wykrywaniu niechcianego oprogramowania. Wyniki te zawierają metadane plików, informacje o rozszerzeniach zainstalowanych automatycznie i klucze rejestru – zgodnie z opisem w Dokumencie na temat ochrony prywatności w Google Chrome.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, po wykryciu niechcianego oprogramowania Czyszczenie Chrome nie przekaże do Google metadanych skanowania, ignorując ustawienie zasady SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Następnie Czyszczenie Chrome zapyta użytkownika, czy chce usunąć niechciane oprogramowanie. Wyniki czyszczenia nie będą przekazywane do Google, a użytkownik nie będzie pytany, czy chce to zrobić.
Gdy ta zasada jest włączona, po wykryciu niechcianego oprogramowania Czyszczenie Chrome może przekazać do Google metadane skanowania zgodnie z ustawieniem zasady SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Następnie Czyszczenie Chrome zapyta użytkownika, czy chce usunąć niechciane oprogramowanie. Wyniki czyszczenia będą przekazywane do Google, a użytkownik nie będzie pytany, czy się na to zgadza.
Ta zasada jest dostępna tylko w wystąpieniach systemu Windows, które należą do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />, oraz w wystąpieniach systemu Windows 10 Pro lub Enterprise zarejestrowanych w funkcji zarządzania urządzeniami.</translation>
<translation id="172374442286684480">Zezwalaj wszystkim witrynom na tworzenie danych lokalnych</translation>
<translation id="1734716591049455502">Skonfiguruj opcje dostępu zdalnego</translation>
<translation id="1736269219679256369">Zezwól na kontynuowanie ze strony ostrzeżenia dotyczącego protokołu SSL</translation>
<translation id="1745780278307622857">Określ, czy <ph name="PRODUCT_NAME" /> może zezwalać na pobieranie plików bez sprawdzenia przez funkcję Bezpieczne przeglądanie, czy pochodzą one z zaufanego źródła.
Po wybraniu wartości Fałsz pobrane pliki nie zostaną przesłane do przeanalizowania przez Bezpieczne przeglądanie, jeśli pochodzą z zaufanego źródła.
Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana (lub ma wartość Prawda), pobrane pliki zostaną przesłane do przeanalizowania przez Bezpieczne przeglądanie nawet wtedy, gdy pochodzą z zaufanego źródła.
Pamiętaj, że te ograniczenia mają zastosowanie do plików pobieranych zarówno po kliknięciu linku na stronie internetowej, jak i po kliknięciu opcji „Pobierz link” w menu kontekstowym. Ograniczenia te nie obowiązują w przypadku zapisywania/pobierania wyświetlanej aktualnie strony ani zapisywania jej jako pliku PDF w oknie opcji drukowania.
Ta zasada jest dostępna tylko w wystąpieniach systemu Windows, które należą do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />, oraz w wystąpieniach systemu Windows 10 Pro lub Enterprise zarejestrowanych w funkcji zarządzania urządzeniami.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Określa Warunki korzystania z usługi, które użytkownik musi zaakceptować przed rozpoczęciem sesji używania lokalnego konta na urządzeniu.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie pobierać Warunki korzystania z usługi i wyświetlać je użytkownikowi przy każdym rozpoczęciu sesji. Użytkownik będzie mógł kontynuować tylko po ich zaakceptowaniu.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, Warunki korzystania z usługi nie są pokazywane.
Zasada powinna określać URL, z którego <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> może pobrać Warunki korzystania z usługi. Dokument ten musi mieć postać zwykłego tekstu (MIME) bez żadnych znaczników.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokuj pobieranie wszystkich plików</translation>
<translation id="1781356041596378058">Ta zasada kontroluje też dostęp do Opcji programisty Androida. Jej włączenie powoduje odebranie użytkownikom dostępu do Opcji programisty. Gdy jest wyłączona lub nieskonfigurowana, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Opcji programisty, klikając siedem razy numer kompilacji w aplikacji Ustawienia Androida.</translation>
<translation id="1797233582739332495">Wyświetlaj cyklicznie komunikat o tym, że wymagane jest ponowne uruchomienie</translation>
<translation id="1798559516913615713">Czas przechowywania obiektów zasad grupy w pamięci podręcznej</translation>
<translation id="1803646570632580723">Lista przypiętych aplikacji pokazywanych w programie uruchamiającym</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokuj pliki cookie w tych witrynach</translation>
<translation id="1810261428246410396">Zezwalaj na używanie funkcji Instant Tethering.</translation>
<translation id="1817685358399181673">Ta zasada określa obraz <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> dla użytkownika. Zasada jest ustawiana przez podanie adresu URL, z którego urządzenie może pobrać obraz, oraz hasha SHA-256 używanego do weryfikacji integralności pobranego obrazu.
Zasadę należy określić jako ciąg złożony z adresu URL oraz hasha w formacie JSON.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Używaj stałych serwerów proxy</translation>
<translation id="1831495419375964631">Ta zasada jest adresem URL, który wskazuje plik XML w formacie zgodnym z zasadą <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> w Internet Explorerze. Powoduje wczytanie reguł z pliku XML bez udostępniania ich Internet Explorerowi.
Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana lub podany w niej adres URL jest nieprawidłowy, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie używa jej jako źródła reguł sterujących przełączaniem przeglądarek.
Jeśli w tej zasadzie podany jest prawidłowy adres URL, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pobiera z niego listę stron i stosuje reguły, jak gdyby zostały one skonfigurowane za pomocą zasady <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
Więcej informacji o zasadzie <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> w Internet Explorerze: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Raportuje statystyki dotyczące sprzętu oraz identyfikatory urządzeń pamięci masowej.
Jeśli ta zasada ma wartość Fałsz, statystyki nie są raportowane.
Jeśli ma wartość Prawda lub jest nieskonfigurowana, statystyki są raportowane.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Częstotliwość odświeżania zasad użytkownika</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfiguruje zasady szybkiego odblokowania.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Określa parametry używane przy wyszukiwaniu dynamicznym z użyciem POST. Składa się z rozdzielonych przecinkami par nazwy i wartości. Jeśli wartość jest parametrem szablonu, tak jak w przykładzie powyżej {searchTerms}, zostanie ona zastąpiona rzeczywistymi danymi wyszukiwanych słów.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie jest ustawiona, żądania wyszukiwania dynamicznego są wysyłane przy użyciu metody GET.
Ta zasada jest uwzględniana tylko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Zezwalaj na automatyczne odtwarzanie multimediów</translation>
<translation id="1859859319036806634">Ostrzeżenie: możliwość zastępczego użycia starszej wersji protokołu TLS zostanie wycofana z <ph name="PRODUCT_NAME" /> po wersji 52 (w okolicach września 2016 roku), a zasada przestanie działać.
Jeśli uzgadnianie połączenia w protokole TLS nie udało się, <ph name="PRODUCT_NAME" /> wcześniej podejmował ponowną próbę nawiązania połączenia przy użyciu starszej wersji protokołu TLS, by obejść błędy w działaniu serwerów HTTPS. To ustawienie pozwala skonfigurować wersję, przy której ten proces zastępczego używania starszej wersji się zatrzyma. Jeśli serwer prawidłowo (tj. bez przerywania połączenia) przeprowadzi negocjowanie wersji, ustawienie nie będzie stosowane. Niezależnie od sposobu, w jaki zostanie nawiązane połączenie, musi być ono zgodne z wartością SSLVersionMin.
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana lub jest ustawiona na „tls1.2”, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie stosuje już tego rozwiązania zastępczego. Pamiętaj, że nie wyłącza to obsługi starszych wersji protokołu TLS, tylko określa, czy <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie mieć możliwość obejścia wadliwie działających serwerów, które nie są w stanie przeprowadzić prawidłowego negocjowania wersji.
Jeśli utrzymanie zgodności z wadliwie działającym serwerem jest konieczne, można wybrać „tls1.1”. To jednak tylko rozwiązanie tymczasowe – serwer trzeba jak najszybciej naprawić.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Jeśli ta zasada jest pusta lub nieskonfigurowana, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie będzie wyświetlać opcji autouzupełniania podczas logowania użytkownika.
Jeśli zasada jest ustawiona na nazwę domeny, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie wyświetlać opcję autouzupełniania podczas logowania użytkownika, umożliwiając mu wpisanie tylko jego nazwy, bez konieczności podawania rozszerzenia nazwy domeny. Użytkownik będzie mógł zastąpić rozszerzenie nazwy domeny.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Włącza przewidywanie działań sieciowych w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę tego ustawienia.
Ta zasada kontroluje wstępne pobieranie DNS, wstępne łączenie przez TCP i SSL oraz wstępne renderowanie stron internetowych.
Jeśli ustawisz tę zasadę, użytkownicy nie będą mogli zmienić ani zastąpić tego ustawienia w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada pozostanie nieustawiona, przewidywanie działań sieciowych zostanie włączone, ale użytkownicy będą mogli to zmienić.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Uprawnienia klucza</translation>
<translation id="186719019195685253">Działanie, jakie ma zostać podjęte po osiągnięciu opóźnienia bezczynności przy zasilaniu prądem zmiennym</translation>
<translation id="187819629719252111">Umożliwia dostęp do plików lokalnych na komputerze, zezwalając <ph name="PRODUCT_NAME" /> na wyświetlanie okien dialogowych wyboru pliku. Po włączeniu tego ustawienia użytkownicy mogą w normalny sposób otwierać okna dialogowe wyboru pliku. Jeśli wyłączysz ustawienie, w momencie wykonania przez użytkownika czynności powodującej wywołanie okna dialogowego wyboru pliku (np. zaimportowanie zakładek, przesłanie plików, zapisanie linków itp.) zostanie wyświetlony komunikat, a działanie przeglądarki będzie kontynuowane, tak jakby użytkownik kliknął przycisk Anuluj w oknie dialogowym wyboru pliku. Jeśli ustawienie jest nieskonfigurowane, użytkownicy mogą w normalny sposób otwierać okna dialogowe wyboru pliku.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Włącz wyświetlanie treści promocyjnych na całej karcie</translation>
<translation id="1888871729456797026">Token rejestracji zasad dotyczących chmury na komputerze</translation>
<translation id="1897365952389968758">Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript we wszystkich witrynach</translation>
<translation id="1906888171268104594">Określa, czy statystyki użytkowania i dane diagnostyczne (w tym raporty o awariach) mają być przesyłane do Google.
Jeśli włączysz tę zasadę, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie przesyłać statystyki użytkowania i dane diagnostyczne.
Jeśli jej nie włączysz, przesyłanie statystyk i danych diagnostycznych będzie wyłączone.
Jeśli jej nie skonfigurujesz, przesyłanie statystyk użytkowania i danych diagnostycznych będzie wyłączone na urządzeniach niezarządzanych, ale włączone na zarządzanych.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Służy do konfigurowania listy adresów URL (tylko schematy HTTP i HTTPS) stron logowania aplikacji firmowych. Na tych stronach będzie rejestrowany odcisk cyfrowy hasła służący do wykrywania przypadków użycia tego samego hasła w różnych miejscach.
Jeśli <ph name="PRODUCT_NAME" /> ma prawidłowo rejestrować odciski cyfrowe haseł, strony logowania powinny być zgodne z wytycznymi podanymi na stronie https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms
Jeśli to ustawienie jest włączone, usługa ochrony haseł będzie rejestrować na tych stronach odciski cyfrowe haseł służące do wykrywania przypadków użycia tego samego hasła w różnych miejscach.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone lub nieskonfigurowane, usługa ochrony haseł rejestruje odciski cyfrowe haseł tylko na stronie https://accounts.google.com.
Ta zasada jest dostępna tylko w wystąpieniach systemu Windows, które należą do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />, oraz w wystąpieniach systemu Windows 10 Pro lub Enterprise zarejestrowanych w funkcji zarządzania urządzeniami.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Zezwalaj na sesję zarządzaną na urządzeniu</translation>
<translation id="1929709556673267855">Udostępnia konfiguracje drukarek firmowych powiązanych z urządzeniami.
Ta zasada umożliwia udostępnianie konfiguracji drukarek urządzeniom z systemem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Format jest taki sam jak w słowniku NativePrinters. Dodatkowo w przypadku każdej drukarki wymagane jest pole „id” lub „guid”, by dodać ją do białej lub czarnej listy.
Plik nie może być większy niż 5 MB i musi być zapisany w formacie JSON. Szacuje się, że w pliku o tym rozmiarze można zakodować około 21 000 drukarek. Do weryfikacji integralności pobranego pliku służy skrót kryptograficzny.
Pobrany plik zostaje zapisany w pamięci podręcznej. Po każdej zmianie adresu URL lub skrótu jest pobierany ponownie.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pobierze plik do konfiguracji drukarek i udostępni drukarki zgodnie z zasadami <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> i <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Zasada nie ma wpływu na to, czy użytkownicy mogą konfigurować drukarki na pojedynczych urządzeniach. Jest ona uzupełnieniem konfiguracji drukarek wykonywanej przez poszczególnych użytkowników.
Ta zasada jest modyfikatorem zasady <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, drukarki nie zostaną powiązane z urządzeniami, a inne zasady <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> będą ignorowane.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Biała lista odłączanych urządzeń USB</translation>
<translation id="1933378685401357864">Tapeta</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfiguruje zarządzanie energią na ekranie logowania w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Zasada pozwala skonfigurować, jak <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ma się zachować, gdy po wyświetleniu ekranu logowania użytkownik przez pewien czas nie wykona żadnej czynności. Kontroluje ona wiele ustawień. Ich objaśnienia i zakresy wartości znajdziesz w opisach odpowiednich zasad, które sterują zarządzaniem energią podczas sesji. Jedyne różnice w stosunku do tych zasad to:
* Wśród możliwych działań wykonywanych przy braku aktywności użytkownika lub zamknięciu pokrywy komputera nie ma zakończenia sesji.
* Domyślne działanie wykonywane przy braku aktywności użytkownika i zasilaniu sieciowym to wyłączenie komputera.
Jeśli jakieś ustawienie pozostanie nieokreślone, obowiązuje wartość domyślna.
Jeśli zasada nie jest włączona, wszystkie ustawienia mają wartości domyślne.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Włącza funkcję Autouzupełniania w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i umożliwia użytkownikom automatyczne wprowadzanie wcześniej zapisanych informacji adresowych w formularzach na stronach internetowych.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone, Autouzupełnianie nie będzie podpowiadać ani wypełniać adresu, nie będzie też zapisywać dodatkowych informacji adresowych, które użytkownik może podawać na stronach internetowych.
Jeśli to ustawienie jest włączone lub nie jest skonfigurowane, użytkownik może samodzielnie skonfigurować Autouzupełnianie adresów w interfejsie.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Określa, czy zezwolić na certyfikaty wydane przez lokalne kotwice zaufania, którym brakuje rozszerzenia subjectAlternativeName</translation>
<translation id="1962273523772270623">Zezwalaj na zbieranie dzienników zdarzeń WebRTC z usług Google</translation>
<translation id="1964634611280150550">Tryb incognito wyłączony</translation>
<translation id="1964802606569741174">Ta zasada nie ma wpływu na aplikację YouTube na Androida. Aby wymusić Tryb bezpieczny w YouTube, trzeba uniemożliwić zainstalowanie tej aplikacji.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Zastępuje zasady w kompilacjach hosta dostępu zdalnego w trybie debugowania.
Wartość jest przetwarzana jako słownik JSON nazwy zasady na mapowanie wartości zasady.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Zawsze uruchamiaj wtyczki wymagające autoryzacji (zasada wycofana)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Ładunki aktualizacji automatycznych można pobierać w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> przez HTTP zamiast HTTPS. Umożliwia to przejrzyste zapisywanie w pamięci podręcznej HTTP plików pobranych przez HTTP.
Jeśli ustawisz tu wartość prawda, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie próbować pobierać ładunki aktualizacji automatycznych przez HTTP. Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady lub ustawisz w niej wartość fałsz, do pobierania ładunków aktualizacji automatycznych będzie używany protokół HTTPS.</translation>
<translation id="199764499252435679">Włącz aktualizacje komponentów w: <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2006530844219044261">Zarządzanie energią</translation>
<translation id="201557587962247231">Częstotliwość pobierania raportów o stanie urządzenia</translation>
<translation id="2017301949684549118">Adresy URL aplikacji internetowych, które mają być instalowane dyskretnie.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Określa, co ile milisekund do usługi zarządzania urządzeniami będzie wysyłane zapytanie o zasady dotyczące użytkowników.
Skonfigurowanie tej zasady powoduje zastąpienie wartości domyślnej 3 godzin. Dozwolone są wartości od 1 800 000 (30 minut) do 86 400 000 (1 dzień). Wartości spoza tego zakresu zostaną sprowadzone do odpowiedniej wartości granicznej. Jeśli platforma obsługuje powiadomienia o naruszeniu zasad, czas odświeżania będzie ustawiony na 24 godziny, ponieważ powiadomienia te powinny automatycznie wymuszać odświeżenie po każdej zmianie zasad.
Pozostawienie tej zasady nieskonfigurowanej powoduje, że <ph name="PRODUCT_NAME" /> używa wartości domyślnej, która wynosi 3 godziny.
Uwaga: jeśli platforma obsługuje powiadomienia o naruszeniach zasad, czas odświeżania będzie ustawiony na 24 godziny (wartości domyślne i wartość tej zasady będą ignorowane), ponieważ powiadomienia te powinny automatycznie wymuszać odświeżenie po każdej zmianie zasad, przez co częstsze odświeżanie jest niepotrzebne.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfiguracja wymaganej nazwy domeny dla klientów zdalnego dostępu</translation>
<translation id="2030905906517501646">Słowo kluczowe domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="203096360153626918">Ta zasada nie ma wpływu na aplikacje na Androida. Mogą one działać w trybie pełnoekranowym, nawet gdy zasada jest ustawiona na <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Wyłączone drukarki firmowe</translation>
<translation id="2057317273526988987">Zezwalaj na dostęp do listy adresów URL</translation>
<translation id="206623763829450685">Pozwala określić schematy uwierzytelniania HTTP obsługiwane w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Możliwe wartości to „basic”, „digest”, „NTLM” i „negotiate”. Poszczególne wartości należy rozdzielić przecinkami.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, będą używane wszystkie cztery schematy.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokuj dostęp do witryn spoza pakietów treści</translation>
<translation id="2073552873076775140">Zezwalaj na logowanie się w: <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Użyj akceleracji sprzętowej, gdy jest dostępna</translation>
<translation id="2077273864382355561">Opóźnienie wyłączenia ekranu przy zasilaniu z baterii</translation>
<translation id="2082205219176343977">Skonfiguruj minimalną dozwoloną wersję Chrome dla urządzenia.</translation>
<translation id="209586405398070749">Wersja stabilna</translation>
<translation id="2098658257603918882">Włącz przesyłanie raportów o użytkowaniu i danych dotyczących awarii</translation>
<translation id="2104418465060359056">Zgłaszaj informacje o rozszerzeniach i wtyczkach</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Ta zasada jest nieużywana od wersji M72. Użyj w zamian zasady CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Pozwala korzystać z funkcji „Kliknij, by wyszukać” w widoku treści w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli włączysz to ustawienie, funkcja „Kliknij, by wyszukać” będzie dostępna dla użytkownika i będzie on mógł ją włączyć lub wyłączyć.
Jeśli wyłączysz to ustawienie, funkcja „Kliknij, by wyszukać” zostanie całkowicie wyłączona.
Pozostawienie tej zasady nieustawionej jest równoznaczne z jej włączeniem – patrz opis powyżej.</translation>
<translation id="2113068765175018713">Ogranicz czas działania urządzenia przez automatyczne ponowne uruchamianie</translation>
<translation id="2116790137063002724">Ta zasada określa, czy mają być zgłaszane informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkowników, takie jak login użytkownika systemu operacyjnego, login profilu <ph name="PRODUCT_NAME" />, nazwa profilu <ph name="PRODUCT_NAME" />, ścieżka profilu <ph name="PRODUCT_NAME" /> i ścieżka pliku wykonywalnego <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Gdy ta zasada jest nieskonfigurowana lub ma wartość prawda, informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkowników, są zbierane.
Gdy zasada ma wartość fałsz, informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkowników, nie są zbierane.
Ta zasada jest stosowana tylko wtedy, gdy włączone jest <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, a komputer jest zarejestrowany w <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Zezwalaj na powiadomienia w tych witrynach.</translation>
<translation id="2131902621292742709">Opóźnienie przyciemnienia ekranu przy zasilaniu z baterii</translation>
<translation id="2132732175597591362">Określa białą listę wzorców adresów URL, w przypadku których zawsze będzie działać autoodtwarzanie.
Jeśli autoodtwarzanie jest włączone, w <ph name="PRODUCT_NAME" /> filmy mogą odtwarzać się z dźwiękiem automatycznie (bez zgody użytkownika).
Wzorzec adresu URL musi być sformatowany zgodnie z zasadami określonymi na https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format
Jeśli zasada AutoplayAllowed ma wartość Prawda, to ta zasada jest ignorowana.
Jeśli zasada AutoplayAllowed ma wartość Fałsz, to dowolne wzorce adresów URL w tej zasadzie będą mogły uruchamiać odtwarzanie.
Jeśli zmienisz tę zasadę, gdy <ph name="PRODUCT_NAME" /> działa, zmieniona zasada będzie obowiązywać tylko w nowych kartach. Karty otwarte wcześniej mogą działać jak dawniej.</translation>
<translation id="2134437727173969994">Zezwól na blokowanie ekranu</translation>
<translation id="2137064848866899664">Kiedy ta zasada jest skonfigurowana, każdy ekran jest obracany do określonej
orientacji po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia
oraz przy pierwszym podłączeniu po zmianie wartości tej zasady.
Po zalogowaniu się użytkownicy mogą zmienić ustawienie obrotu ekranu
na stronie ustawień, ale zostanie ono zastąpione przez wartość tej zasady
po następnym uruchomieniu urządzenia.
Ta zasada dotyczy zarówno głównego ekranu, jak i ekranów dodatkowych.
Kiedy ta zasada nie jest skonfigurowana, domyślna wartość to 0 stopni,
a użytkownik może ją zmienić. Jeśli tak zrobi, zmieniona wartość nie zostanie ponownie
zastosowana po ponownym uruchomieniu urządzenia.</translation>
<translation id="214901426630414675">Ogranicz tryb drukowania dwustronnego</translation>
<translation id="2149330464730004005">Włącz drukowanie w kolorze</translation>
<translation id="2156132677421487971">Pozwala skonfigurować zasady dotyczące <ph name="PRODUCT_NAME" /> – funkcji, która umożliwia użytkownikom przesyłanie zawartości kart, stron i pulpitu z przeglądarki do zdalnych wyświetlaczy i systemów audio.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Nie filtruj witryn pod kątem treści dla dorosłych</translation>
<translation id="2168397434410358693">Opóźnienie bezczynności przy zasilaniu sieciowym</translation>
<translation id="2170233653554726857">Włącz optymalizację WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Gdy zasada jest ustawiona, proces automatycznego wykrywania strefy czasowej przebiega na jeden z tych sposobów, zależnie od ustawionej wartości:
Jeśli wartość to TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, użytkownicy mogą określać automatyczne wykrywanie strefy czasowej przy użyciu zwykłych opcji na stronie chrome://settings.
Jeśli wartość to TimezoneAutomaticDetectionDisabled, opcje sterowania automatyczną zmianą strefy czasowej na stronie chrome://settings są wyłączone. Automatyczne wykrywanie strefy czasowej jest zawsze wyłączone.
Jeśli wartość to TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, opcje sterowania automatyczną zmianą strefy czasowej na stronie chrome://settings są wyłączone. Automatyczne wykrywanie strefy czasowej jest zawsze włączone. Wykrywanie strefy czasowej do określania lokalizacji używa tylko adresu IP.
Jeśli wartość to TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, opcje sterowania automatyczną zmianą strefy czasowej na stronie chrome://settings są wyłączone. Automatyczne wykrywanie strefy czasowej jest zawsze włączone. Lista widocznych punktów dostępu Wi-Fi jest zawsze przesyłana do serwera interfejsu API geolokalizacji, by z dużą dokładnością wykrywać strefę czasową.
Jeśli wartość to TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, opcje sterowania automatyczną zmianą strefy czasowej na stronie chrome://settings są wyłączone. Automatyczne wykrywanie strefy czasowej jest zawsze włączone. Na serwer przesyłane są informacje o lokalizacji (takie jak dane GPS, dane o punktach dostępu Wi-Fi czy o komórkowych stacjach przekaźnikowych w zasięgu), by z dużą dokładnością wykrywać strefę czasową.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, stosowana jest wartość TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Tę zasadę zastępuje włączona zasada SystemTimezone. Jeśli obowiązuje zasada SystemTimezone, automatyczne wykrywanie strefy czasowej jest całkowicie wyłączone.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Wymuszaj co najmniej umiarkowany tryb ograniczonego dostępu w YouTube</translation>
<translation id="2182291258410176649">Użytkownik decyduje, czy włączyć tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych</translation>
<translation id="2183294522275408937">To ustawienie określa, jak często trzeba podawać hasło na ekranie blokady, gdy używane jest szybkie odblokowanie. Szybkie odblokowanie ekranu blokady nie będzie możliwe, jeśli od ostatniego wpisania hasła minęło więcej czasu, niż określa to wartość tego ustawienia. Jeśli ekran blokady będzie otwarty dłużej niż wartość tego ustawienia, użytkownik będzie musiał podać hasło po podaniu błędnego kodu lub ponownym wyświetleniu ekranu blokady, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Jeśli to ustawienie jest skonfigurowane, jego wartość określa, jak często użytkownicy korzystający z szybkiego odblokowania muszą podawać swoje hasło na ekranie blokady.
Jeśli to ustawienie nie jest skonfigurowane, użytkownicy korzystający z szybkiego odblokowania muszą podawać swoje hasło na ekranie blokady codziennie.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Ta zasada jest wycofywana w wersji M61. Zmiast niej należy użyć zasady EcryptfsMigrationStrategy.
Określa, jak powinno zachowywać się urządzenie, które zostało dostarczone z systemem plików eCryptfs i wymaga przejścia na szyfrowany system plików ext4.
Jeśli wybierzesz dla tej zasady ustawienie „DisallowArc”, aplikacje na Androida zostaną wyłączone dla wszystkich użytkowników urządzenia (także tych, którzy już korzystają z systemu ext4). Użytkownicy nie będą mogli przeprowadzić migracji z systemu plików eCryptfs na ext4.
Jeśli wybierzesz dla tej zasady ustawienie „AllowMigration”, użytkownicy korzystający z katalogów domowych z systemem plików eCryptfs zobaczą opcję przeniesienia ich do na szyfrowany system plików ext4, jeśli będzie to konieczne (obecnie dzieje się to w momencie, gdy na urządzeniu pojawia się Android N).
Ta zasada nie obejmuje aplikacji kiosku – ich migracja odbywa się automatycznie. Jeśli zasada pozostanie nieskonfigurowana, urządzenie będzie zachowywać się tak samo jak po wybraniu opcji „DisallowArc”.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Ta zasada została usunięta w <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 i zastąpiona zasadą <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Skonfiguruj białą listę wiadomości natywnych</translation>
<translation id="2204753382813641270">Steruj autoukrywaniem półki</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametry dla adresów URL wyszukiwania używających POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Jeśli ta zasada jest włączona, rozszerzenia zainstalowane przez zasady przedsiębiorstwa mogą korzystać z Enterprise Hardware Platform API.
Jeśli ta zasada jest wyłączona lub nie jest ustawiona, żadne rozszerzenia nie mogą korzystać z Enterprise Hardware Platform API.
Zasada ta obejmuje również rozszerzenia składników, np. rozszerzenie Hangout Services.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Domyślne ustawienie powiadomień</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importuj historię przeglądania z przeglądarki domyślnej przy pierwszym uruchomieniu</translation>
<translation id="2236488539271255289">Nie zezwalaj żadnej witrynie na tworzenie danych lokalnych</translation>
<translation id="2240879329269430151">Umożliwia określenie, czy w witrynach mogą być pokazywane wyskakujące okienka. Pokazywanie wyskakujących okienek może być dozwolone lub zabronione we wszystkich witrynach. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady będzie używane ustawienie „BlockPopups”, a użytkownik będzie mógł je zmienić.</translation>
<translation id="2269319728625047531">Włącz wyświetlanie pytania o synchronizację podczas logowania</translation>
<translation id="2274864612594831715">Ta zasada konfiguruje włączanie klawiatury wirtualnej jako urządzenia wejściowego w Chrome OS. Użytkownicy nie mogą jej zastąpić.
Jeśli ustawisz w tej zasadzie wartość prawda, ekranowa klawiatura wirtualna będzie zawsze włączona.
Jeśli ustawisz wartość fałsz, ekranowa klawiatura wirtualna będzie zawsze wyłączona.
Jeśli skonfigurujesz tę zasadę, użytkownicy nie będą mogli jej zmienić ani zastąpić. Będą oni jednak nadal mogli włączyć lub wyłączyć ekranową klawiaturę ułatwień dostępu, która ma pierwszeństwo przed klawiaturą wirtualną kontrolowaną przez tę zasadę. Korzystanie z ekranowej klawiatury ułatwień dostępu możesz kontrolować przy użyciu zasady |VirtualKeyboardEnabled|.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, klawiatura ekranowa będzie początkowo wyłączona, ale użytkownik będzie mógł ją włączyć w dowolnym momencie. Sytuacje, w których klawiatura ma być wyświetlana, można też określić przy użyciu reguł heurystycznych.</translation>
<translation id="228659285074633994">Określa czas bez wprowadzenia danych przez użytkownika, po którym wyświetlane jest okno dialogowe ostrzeżenia przy zasilaniu sieciowym.
Gdy ta zasada jest ustawiona, określa wymagany czas nieaktywności użytkownika przed wyświetleniem w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> okna dialogowego z ostrzeżeniem informującym, że zostanie wykonana odpowiednia czynność.
Gdy ta zasada nie jest ustawiona, ostrzeżenie nie jest wyświetlane.
Wartość dla zasady należy podać w milisekundach. Wartości są ograniczane, tak aby nie przekraczały wartości opóźnienia nieaktywności.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> może sprawdzać pisownię, używając usługi internetowej Google. Jeśli to ustawienie zostanie włączone, usługa będzie zawsze używana. W przypadku wyłączenia tego ustawienia, usługa nie będzie nigdy wykorzystywana.
Pisownię można nadal sprawdzać, korzystając z pobranego słownika. Ta zasada kontroluje tylko używanie usługi internetowej.
Jeśli to ustawienie nie zostanie skonfigurowane, użytkownicy będą mogli wybrać, czy chcą używać usługi sprawdzania pisowni.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Odtwarzanie filmów w aplikacjach na Androida nie jest uwzględniane, nawet gdy zasada jest ustawiona na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Skonfiguruj domyślną stronę nowej karty w <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Określ listę włączonych wtyczek</translation>
<translation id="2303795211377219696">Włącz autouzupełnianie kart kredytowych</translation>
<translation id="2309390639296060546">Domyślne ustawienie geolokalizacji</translation>
<translation id="2312134445771258233">Umożliwia skonfigurowanie stron wczytywanych po uruchomieniu. Zawartość listy „Adresy URL otwierane po uruchomieniu” jest ignorowana, chyba że wybierzesz opcję „Otwórz adresy URL z listy” w ustawieniu „Działanie po uruchomieniu”.</translation>
<translation id="2327252517317514801">Zdefiniuj domeny, które będą mogły uzyskiwać dostęp do G Suite</translation>
<translation id="237494535617297575">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorców URL-i określających witryny, w których mogą być wyświetlane powiadomienia. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultNotificationsSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Zezwalaj na blokowanie wybudzania ekranu</translation>
<translation id="2411817661175306360">Ostrzeżenie dotyczące ochrony hasłem jest wyłączone</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokuj powiadomienia w tych witrynach.</translation>
<translation id="2418507228189425036">Wyłącza zapisywanie historii przeglądarki <ph name="PRODUCT_NAME" /> i blokuje możliwość zmiany tego ustawienia przez użytkowników.
Po włączeniu ustawienia historia przeglądania nie jest zapisywana. To ustawienie wyłącza również synchronizowanie kart.
Jeśli ustawienie jest wyłączone lub nieskonfigurowane, historia przeglądania jest zapisywana.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Włącza funkcję wyszukiwania dynamicznego w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i zapobiega zmianie tego ustawienia przez użytkowników.
Jeśli włączysz ustawienie, wyszukiwanie dynamiczne w <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie aktywne.
W przeciwnym razie wyszukiwanie dynamiczne w <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie nieaktywne.
Gdy włączysz lub wyłączysz ustawienie, użytkownicy nie będą mogli go zmienić ani zastąpić.
Jeśli pozostanie ono nieokreślone, użytkownik będzie mógł zdecydować, czy chce używać tej funkcji.
Ustawienie zostało usunięte z <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 i nowszych wersji.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Ta zasada określa, czy użytkownicy mogą używać sieciowych udziałów plików w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Gdy ta zasada jest nieskonfigurowana lub ma wartość prawda, użytkownicy mogą używać sieciowych udziałów plików.
Gdy ta zasada ma wartość fałsz, użytkownicy nie mogą używać sieciowych udziałów plików.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Włącza raportowanie do Google najważniejszych zdarzeń podczas instalowania aplikacji na Androida. Zdarzenia są rejestrowane tylko w przypadku aplikacji, których instalacja została spowodowana przez zasadę.
Jeśli zasada ma wartość prawda, zdarzenia będą rejestrowane.
Jeśli zasada ma wartość fałsz lub jest nieskonfigurowana, zdarzenia nie będą rejestrowane.</translation>
<translation id="244317009688098048">Włącz automatyczne logowanie skrótem klawiszowym.
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana lub ma wartość Prawda, a lokalne konto na urządzeniu jest ustawione do logowania z zerowym opóźnieniem, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie uznawać skrót klawiszowy Ctrl+Alt+S.
Jeśli wartość to Fałsz, nie można ominąć zerowego opóźnienia logowania (o ile jest skonfigurowane).</translation>
<translation id="2463365186486772703">Język aplikacji</translation>
<translation id="2466131534462628618">Uwierzytelnianie w portalu przechwytującym ignoruje serwer proxy</translation>
<translation id="2482676533225429905">Wiadomości natywne</translation>
<translation id="2483146640187052324">Przewiduj działania w sieci dla każdego połączenia sieciowego</translation>
<translation id="2484208301968418871">Ta zasada steruje stosowaniem filtra adresów URL SafeSites.
Ten filtr używa interfejsu API usługi Google Safe Search do klasyfikowania adresów URL jako pornograficznych i pozostałych.
Gdy ta zasada nie jest skonfigurowana lub ma ustawienie „Nie filtruj witryn pod kątem treści dla dorosłych”, witryny nie będą filtrowane.
Gdy ta zasada ma ustawienie „Filtruj witryny najwyższego poziomu pod kątem treści dla dorosłych”, witryny sklasyfikowane jako pornograficzne będą filtrowane.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Wyłącza egzekwowanie wymogów protokołu Certificate Transparency dla wymienionych adresów URL.
Ta zasada umożliwia pominięcie ujawniania przez protokół Certificate Transparency certyfikatów nazw hosta w określonych adresach URL. Dzięki temu certyfikaty, które zostałyby uznane za niezaufane z powodu nieujawnienia publicznego, mogą być nadal używane. Trudniej jest jednak wykryć certyfikaty, które zostały wydane nieprawidłowo.
Wzorzec adresu URL jest sformatowany zgodnie ze schematem na stronie: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Ponieważ jednak certyfikaty są ważne dla określonej nazwy hosta niezależnej od schematu, portu czy ścieżki, pod uwagę brany jest tylko fragment adresu URL zawierający nazwę hosta. Hosty zawierające symbole wieloznaczne nie są obsługiwane.
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana, każdy certyfikat, który musi zostać ujawniony przez protokół Certificate Transparency, będzie traktowany jako niezaufany, jeśli nie zostanie ujawniony zgodnie z zasadami tego protokołu.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Włącza pytanie o konfigurację sieci wyświetlane w trybie offline.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona lub ma wartość Prawda, lokalne konto na urządzeniu jest skonfigurowane do automatycznego logowania się z zerowym opóźnieniem, a urządzenie nie ma dostępu do internetu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pokazuje pytanie o konfigurację sieci.
Jeśli wartość zasady to Fałsz, zamiast pytania wyświetla się komunikat o błędzie.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Zawsze autoukrywaj półkę</translation>
<translation id="2514328368635166290">Pozwala określić URL wybranej ikony domyślnego dostawcy wyszukiwania. Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie zostanie skonfigurowana, ikona dostawcy wyszukiwania nie będzie wyświetlana. Ta zasada jest stosowana tylko przy włączonej zasadzie „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Włącza drukowanie w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę tego ustawienia.
Jeśli ta opcja jest włączona lub nieskonfigurowana, użytkownicy mogą drukować.
W przypadku wyłączenia tej opcji użytkownicy nie mogą drukować z <ph name="PRODUCT_NAME" />. Drukowanie jest wyłączone w menu klucza, aplikacjach JavaScript itd. Nadal można drukować z poziomu wtyczek pomijających <ph name="PRODUCT_NAME" /> podczas drukowania. Na przykład menu niektórych aplikacji Flash zawiera opcję drukowania, która nie jest objęta tą zasadą.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Zezwalaj na odtwarzanie dźwięku</translation>
<translation id="2521581787935130926">Pokaż skróty aplikacji na pasku zakładek</translation>
<translation id="2529659024053332711">Umożliwia określenie działania przeglądarki po uruchomieniu.
Jeśli wybierzesz ustawienie „Otwórz stronę nowej karty”, po każdym uruchomieniu <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie otwierana strona Nowa karta.
Jeśli wybierzesz ustawienie „Przywróć ostatnią sesję”, ponownie wyświetlą się strony, które były otwarte w momencie ostatniego zamknięcia <ph name="PRODUCT_NAME" />, a sesja przeglądania zostanie przywrócona do stanu, w jakim została przerwana.
Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie niektórych ustawień, które są zależne od sesji lub wykonują działania przy zamykaniu (np. czyszczenie danych przeglądania przy zamykaniu lub plików cookie tworzonych w obrębie sesji).
Jeśli wybierzesz ustawienie „Otwórz adresy URL z listy”, po włączeniu <ph name="PRODUCT_NAME" /> przez użytkownika wyświetlą się strony przeznaczone do otwarcia po uruchomieniu.
Gdy włączysz to ustawienie, użytkownicy nie mogą go zmienić ani zastąpić w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Wyłączenie tego ustawienia jest równoznaczne z jego nieskonfigurowaniem. Użytkownik będzie więc mógł je zmieniać w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ta zasada jest dostępna tylko w wystąpieniach systemu Windows, które należą do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />, oraz w wystąpieniach systemu Windows 10 Pro lub Enterprise zarejestrowanych w funkcji zarządzania urządzeniami.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfiguruj listę aplikacji i rozszerzeń, których instalacja jest wymuszana</translation>
<translation id="253135976343875019">Opóźnienie ostrzeżenia o bezczynności przy zasilaniu sieciowym</translation>
<translation id="2536525645274582300">Użytkownik decyduje, czy włączyć usługi lokalizacyjne Google</translation>
<translation id="254653220329944566">Włącza raportowanie w chmurze <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2548572254685798999">Zgłaszaj informacje dotyczących Bezpiecznego przeglądania</translation>
<translation id="2550593661567988768">Tylko drukowanie jednostronne</translation>
<translation id="2552966063069741410">Strefa czasowa</translation>
<translation id="2562339630163277285">Określa URL wyszukiwarki, z której pobierane są wyniki wyszukiwania dynamicznego. URL musi zawierać ciąg <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, który podczas wyszukiwania jest zastępowany tekstem wpisanym przez użytkownika
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie zostanie skonfigurowana, wyniki wyszukiwania dynamicznego nie będą dostarczane.
URL wyszukiwania dynamicznego Google to: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Ta zasada jest egzekwowana tylko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Jeśli zasada jest wyłączona, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wyłącza Bluetooth, a użytkownik nie może go włączyć.
Jeśli zasada jest włączona lub nieskonfigurowana, użytkownik może samodzielnie włączać i wyłączać Bluetooth.
Jeśli zasada jest skonfigurowana, użytkownik nie może zmienić jej ustawienia.
Po włączeniu Bluetootha użytkownik musi wylogować się i zalogować się ponownie, by zmiany zostały zastosowane (nie trzeba tego robić po wyłączeniu Bluetootha).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Włącza i wyłącza serwer proxy kompresowania danych i uniemożliwia użytkownikom zmienianie tego ustawienia.
Jeśli włączysz lub wyłączysz to ustawienie, użytkownicy nie będą mogli go zmienić ani zastąpić.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, użytkownicy będą mogli sami wybrać, czy chcą używać serwera proxy kompresowania danych czy nie.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Ustaw <ph name="PRODUCT_NAME" /> jako przeglądarkę domyślną</translation>
<translation id="2592091433672667839">Czas bezczynności, po upływie którego w trybie sklepu na ekranie logowania jest wyświetlany wygaszacz ekranu</translation>
<translation id="2596260130957832043">Określa, czy jest włączone uwierzytelnianie NTLMv2.
Wszystkie nowsze wersje serwerów Samba i Windows obsługują uwierzytelnianie NTLMv2. Należy je wyłączyć tylko w celu zapewnienia wstecznej zgodności. Wyłączenie zmniejsza bezpieczeństwo uwierzytelniania.
Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana, wartością domyślną jest prawda i NTLMv2 jest włączone.</translation>
<translation id="2604182581880595781">Umożliwia skonfigurowanie zasad związanych z sieciowymi udziałami plików.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Poczekaj na początkową aktywność użytkownika</translation>
<translation id="262740370354162807">Włącz wysyłanie dokumentów do <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="2627554163382448569">Udostępnia konfiguracje drukarek firmowych.
Ta zasada umożliwia udostępnianie konfiguracji drukarek urządzeniom z systemem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Format jest taki sam jak w słowniku NativePrinters. Dodatkowo w przypadku każdej drukarki wymagane jest pole „id” lub „guid”, by dodać ją do białej lub czarnej listy.
Plik nie może być większy niż 5 MB i musi być zapisany w formacie JSON. Szacuje się, że w pliku o tym rozmiarze można zakodować około 21 000 drukarek. Do weryfikacji integralności pobranego pliku służy skrót kryptograficzny.
Pobrany plik zostaje zapisany w pamięci podręcznej. Po każdej zmianie adresu URL lub skrótu jest pobierany ponownie.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pobierze plik do konfiguracji drukarek i udostępni drukarki zgodnie z zasadami <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> i <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, użytkownicy nie mogą jej zmienić ani zastąpić.
Zasada nie ma wpływu na to, czy użytkownicy mogą konfigurować drukarki na pojedynczych urządzeniach. Jest ona uzupełnieniem konfiguracji drukarek wykonywanej przez poszczególnych użytkowników.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Włącz potwierdzenia głosowe</translation>
<translation id="2646290749315461919">Umożliwia określenie, czy witryny mogą śledzić fizyczną lokalizację użytkownika. Śledzenie fizycznej lokalizacji użytkownika może być domyślnie dozwolone lub zabronione bądź użytkownik może być o to pytany za każdym razem, gdy witryna żąda informacji o lokalizacji. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady używane będzie ustawienie „AskGeolocation”, a użytkownik będzie mógł je zmienić.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Włącz lub wyłącz edytowanie zakładek</translation>
<translation id="2650049181907741121">Działanie, jakie ma zostać wykonane po zamknięciu pokrywy przez użytkownika</translation>
<translation id="2655233147335439767">Określa URL wyszukiwarki używanej podczas wyszukiwania domyślnego. URL powinien zawierać ciąg „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />”, który podczas zapytania zostanie zastąpiony słowami wyszukiwanymi przez użytkownika.
URL wyszukiwania Google to: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Ta opcja musi być ustawiona w przypadku włączenia zasady „DefaultSearchProviderEnabled” i tylko wtedy będzie egzekwowana.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Jeśli to ustawienie jest włączone, użytkownicy będą mogli włączyć synchronizację SMS-ów między telefonem a Chromebookiem. Jeśli jest to dozwolone, użytkownicy muszą włączyć ją samodzielnie, przeprowadzając konfigurację. Po ukończeniu konfiguracji użytkownicy mogą wysyłać i odbierać SMS-y na swoich Chromebookach.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone, użytkownicy nie będą mogli skonfigurować synchronizacji SMS-ów.
Jeśli ta zasada pozostanie nieskonfigurowana, synchronizacja SMS-ów będzie domyślnie niedozwolona dla użytkowników zarządzanych i dozwolona dla niezarządzanych.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nigdy nie używaj serwera proxy</translation>
<translation id="2663739737868438950">
Ta zasada ma wpływ na ekran logowania. Zapoznaj się też z informacjami o zasadzie <ph name="SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" />, która ma wpływ na sesję użytkownika. Zaleca się skonfigurowanie obu tych zasad w jednakowy sposób. Jeśli wartości tych zasad są różne, przy uruchamianiu sesji użytkownika może nastąpić opóźnienie, gdy stosowana jest wartość określona przez zasadę dotyczącą użytkowników.
Możesz dostosować ustawienie zasady IsolateOrigins, by uzyskać optymalne efekty – izolację witryn i ograniczony wpływ na użytkowników. W tym celu dodaj do zasady IsolateOrigins listę witryn, które chcesz izolować. To ustawienie, SitePerProcess, izoluje wszystkie witryny.
Jeśli ta zasada jest włączona, każda witryna będzie działać w obrębie własnego procesu.
Jeśli zasada jest wyłączona, funkcje IsolateOrigins i SitePerProcess będą wyłączone. Użytkownicy mogą włączyć SitePerProcess ręcznie za pomocą flag wiersza poleceń.
Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, użytkownik może zmienić to ustawienie.
</translation>
<translation id="2672012807430078509">Określa, czy można używać protokołu uwierzytelniania NTLM dla udziałów SMB</translation>
<translation id="267596348720209223">Pozwala określić kodowania znaków obsługiwane przez dostawcę wyszukiwania. Kodowania są określane za pomocą nazw stron kodowych, np. UTF-8, GB2312 czy ISO-8859-1. Są stosowane w podanej kolejności. Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie zostanie skonfigurowana, będzie używana wartość domyślna, czyli UTF-8. Zasada ta jest stosowana tylko przy włączonej zasadzie „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="268577405881275241">Włącz serwer proxy kompresowania danych</translation>
<translation id="2693108589792503178">Skonfiguruj adres URL do zmiany hasła.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Wyłącz korzystanie z certyfikatów <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> w aplikacjach ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Ukrywa aplikację Chrome Web Store i link w stopce na stronie Nowa karta oraz w menu z aplikacjami <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli zasada ma wartość prawda, ikony są ukryte.
Jeśli zasada ma wartość fałsz lub nie jest ustawiona, ikony są widoczne.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Rejestrowanie obsługi protokołów</translation>
<translation id="2746016768603629042">Ta zasada została wycofana. Zamiast niej użyj DefaultJavaScriptSetting.
Umożliwia wyłączenie JavaScriptu w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone, strony nie będą mogły używać JavaScriptu, a użytkownik nie będzie mógł zmienić tego ustawienia.
Jeśli to ustawienie będzie włączone lub nieustawione, strony będą mogły używać JavaScriptu, ale użytkownik będzie mógł zmienić to ustawienie.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Ograniczanie zakresu lokalnych portów UDP używanych przez WebRTC</translation>
<translation id="2755385841634849932">Ta zasada określa dostępność funkcji tworzenia kopii zapasowej Androida i przywracania z niej danych.
Gdy ta zasada jest nieskonfigurowana lub jest dla niej wybrany parametr <ph name="BR_DISABLED" />, tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Androida jest wyłączone i użytkownik nie może włączyć tej funkcji.
Gdy dla tej zasady jest wybrany parametr <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, użytkownik może wybrać, czy chce użyć funkcji tworzenia i przywracania kopii zapasowej Androida. Jeśli użytkownik włączy tworzenie i przywracanie kopii zapasowej, dane aplikacji na Androida są przesyłane na serwery usługi Android Backup i przywracane stamtąd po ponownym zainstalowaniu zgodnych aplikacji.</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typy rozszerzeń/aplikacji, które można instalować</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kontrolowanie zachowania użytkownika w sesji wieloprofilowej</translation>
<translation id="2761483219396643566">Opóźnienie ostrzeżenia o bezczynności przy zasilaniu z baterii</translation>
<translation id="2762164719979766599">Określa listę kont na urządzeniu, które będą pokazywane na ekranie logowania.
Każdy wpis określa identyfikator używany wewnętrznie do rozróżniania lokalnych kont na urządzeniu.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfiguracja wymaganej nazwy domeny dla hostów zdalnego dostępu</translation>
<translation id="2787173078141616821">Przesyłaj informacje o stanie Androida</translation>
<translation id="2799297758492717491">Zezwalaj na automatyczne odtwarzanie multimediów na podstawie wzorców adresów URL na białej liście</translation>
<translation id="2801230735743888564">Daje użytkownikom dostęp do ukrytej gry-żartu z dinozaurem, gdy urządzenie jest offline.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, użytkownicy nie mają dostępu do ukrytej gry-żartu z dinozaurem, gdy urządzenie jest offline. Jeśli jest włączona, użytkownicy mogą grać w tę grę. Jeśli zasada nie jest ustawiona, użytkownicy nie mają dostępu do gry na zarejestrowanych urządzeniach z Chrome OS, a w innych przypadkach mogą w nią grać.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Pozwala określić, czy użytkownicy mogą korzystać z drukarek nienależących do firmy
Jeśli zasada ma wartość Prawda lub nie jest skonfigurowana, użytkownicy mogą dodawać i konfigurować swoje drukarki natywne oraz na nich drukować.
Jeśli zasada ma wartość Fałsz, użytkownicy nie mogą dodawać ani konfigurować własnych drukarek natywnych. Nie mogą też drukować na wcześniej skonfigurowanych drukarkach natywnych.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Zezwalaj na pokazywanie wyskakujących okienek we wszystkich witrynach</translation>
<translation id="2808013382476173118">Pozwala korzystać z serwerów STUN, gdy klienty zdalne próbują nawiązać połączenie z tym komputerem.
Jeśli ustawienie jest włączone, klienty zdalne mogą wykrywać komputer i łączyć się z nim tylko wtedy, gdy są oddzielone zaporą sieciową.
Jeśli ustawienie jest wyłączone i zapora sieciowa filtruje wychodzące połączenia UDP, z komputerem mogą łączyć się tylko komputery klienckie w sieci lokalnej.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, ustawienie jest włączone.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Ta zasada określa przedziały czasu, w których urządzenie z systemem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie może automatycznie sprawdzać dostępności aktualizacji.
Jeśli ta zasada korzysta z niepustej listy przedziałów czasu:
Urządzenia nie mogą automatycznie sprawdzać dostępności aktualizacji w podanych okresach. Ze względów bezpieczeństwa ta zasada nie dotyczy urządzeń wymagających przywrócenia wcześniejszej wersji systemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ani sytuacji, gdy wersja systemu jest starsza od minimalnej. Zasada ta nie blokuje sprawdzania dostępności aktualizacji przez użytkowników lub administratorów.
Gdy ta zasada nie jest skonfigurowana lub nie zawiera przedziałów czasu:
Zasada nie będzie blokować automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji, ale mogą to powodować inne zasady. Ta funkcja jest dostępna tylko na urządzeniach z Chrome skonfigurowanych jako uruchamiane automatycznie kioski. Ta zasada nie dotyczy innych urządzeń.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Lokalizacja w rejestrze systemu Windows dla klientów <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Włącz tryb incognito</translation>
<translation id="2838830882081735096">Nie zezwalaj na migrację danych ani na działanie ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Ustawienia sieciowych udziałów plików</translation>
<translation id="2840269525054388612">Określa drukarki, z których może korzystać użytkownik.
Ta zasada jest używana tylko wtedy, gdy dla zasady <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> wybrano ustawienie <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Jeśli ta zasada jest używana, użytkownik ma dostęp tylko do drukarek, których identyfikatory pasują do wartości w niej ustawionych. Identyfikatory muszą być zgodne z wartościami w polach „id” lub „guid” w pliku określonym w zasadzie <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="285480231336205327">Włącz tryb wysokiego kontrastu</translation>
<translation id="2854919890879212089">Sprawia, że w podglądzie wydruku w <ph name="PRODUCT_NAME" /> zostanie wybrana domyślna drukarka systemowa, a nie ostatnio użyta.
Jeśli wyłączysz to ustawienie lub pozostawisz je puste, w podglądzie wydruku zostanie wybrana ostatnio użyta drukarka.
Jeśli włączysz to ustawienie, w podglądzie wydruku zostanie wybrana domyślna drukarka systemowa.</translation>
<translation id="2856674246949497058">Przywróć i pozostaw docelową wersję systemu operacyjnego, jeśli zainstalowana jest wersja nowsza niż docelowa. W trakcie tego procesu zostanie wykonana procedura Powerwash.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Wyłącz</translation>
<translation id="2873651257716068683">Zastępuje domyślny rozmiar drukowanej strony. Jeśli dany rozmiar strony jest niedostępny, zasada jest ignorowana.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Uwaga dotycząca urządzeń z <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obsługujących aplikacje na Androida:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Wyłącz wyszukiwanie rekordu CNAME podczas negocjowania uwierzytelniania Kerberos</translation>
<translation id="2890645751406497668">Automatycznie przyznaj tym stronom uprawnienia do łączenia się z urządzeniami USB o podanych identyfikatorach producenta i produktu.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Ogranicza tryb drukowania dwustronnego. Zasada nieskonfigurowana i pusty zbiór są traktowane jako brak ograniczeń.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Wysyłaj dzienniki systemowe na serwer zarządzania</translation>
<translation id="2899002520262095963">Aplikacje na Androida mogą używać konfiguracji sieci i certyfikatów CA ustawianych przez tę zasadę, ale nie mają dostępu do niektórych opcji konfiguracji.</translation>
<translation id="290002216614278247">Umożliwia blokowanie sesji użytkownika na podstawie godziny na kliencie lub dziennego limitu użytkowania.
|time_window_limit| określa przedział czasu, w którym sesja użytkownika ma być zablokowana. Możliwe jest określenie tylko jednej reguły dla każdego dnia tygodnia, więc tablica |entries| może mieć od 0 do 7 elementów. |starts_at| i |ends_at| to początek i koniec przedziału czasu – jeśli godzina |ends_at| jest wcześniejsza niż |starts_at|, przedział czasu |time_limit_window| kończy się następnego dnia. |last_updated_millis| to sygnatura czasowa UTC ostatniej modyfikacji tej pozycji – jest to ciąg znaków, ponieważ sygnatura czasowa jest zbyt duża, aby zapisać ją jako liczbę całkowitą.
|time_usage_limit| określa dzienny limit użytkowania. Gdy użytkownik go przekroczy, jego sesja zostaje zablokowana. Każdemu dniu tygodnia odpowiada odrębna właściwość, którą należy ustawić tylko w przypadku, gdy danego dnia ma obowiązywać limit. |usage_quota_mins| to czas, przez który można używać urządzenia zarządzanego w danym dniu, a |reset_at| to godzina odnowienia limitu. Domyślną wartością |reset_at| jest północ ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| to sygnatura czasowa UTC ostatniej modyfikacji tej pozycji – jest to ciąg znaków, ponieważ sygnatura czasowa jest zbyt duża, aby zapisać ją jako liczbę całkowitą.
|overrides| umożliwia tymczasowe unieważnienie jednej lub wielu wcześniej określonych reguł.
* Jeśli oba limity – time_window_limit i time_usage_limit – są nieaktywne, urządzenie można zablokować za pomocą parametru |LOCK|.
* |LOCK| tymczasowo blokuje sesję użytkownika do momentu rozpoczęcia najbliższego przedziału czasu określonego przez time_window_limit lub time_usage_limit.
* |UNLOCK| odblokowuje sesję użytkownika zablokowaną przez time_window_limit lub time_usage_limit.
|created_time_millis| to sygnatura czasowa UTC utworzenia pozycji |overrides| – jest to ciąg znaków, ponieważ sygnatura czasowa jest zbyt duża, aby zapisać ją jako liczbę całkowitą. Jest używana do ustalenia, czy ta pozycja nadal obowiązuje. Jeśli aktywny obecnie limit (na podstawie czasu użytkowania lub przedziału czasu) rozpoczął się już po utworzeniu tej pozycji, nie będzie ona stosowana. Nie będzie też używana, jeśli została utworzona przed ostatnią zmianą aktywnego limitu time_window_limit lub time_usage_window.
Można wysłać wiele unieważnień – zastosowane zostanie najnowsze poprawne.</translation>
<translation id="2905984450136807296">Czas przechowywania danych uwierzytelniania w pamięci podręcznej</translation>
<translation id="2906874737073861391">Lista rozszerzeń z pakietu aplikacji</translation>
<translation id="2907992746861405243">Steruje tym, które drukarki określone w zasadzie <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> są dostępne dla użytkowników.
Wskazuje zasadę dostępu, która jest używana do zbiorczego skonfigurowania drukarek. Jeśli wybrano opcję <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, pokazywane są wszystkie drukarki. Jeśli wybrano opcję <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, zasada <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> jest używana do ograniczania dostępu do określonych drukarek. Jeśli wybrano opcję <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, zasada <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> wskazuje tylko te drukarki, które można wybrać.
Jeśli ta zasada nie została skonfigurowana, domyślnie stosowana jest opcja <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń z serwerem proxy</translation>
<translation id="2952347049958405264">Ograniczenia:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Ta zasada została wycofana w wersji 36 <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Określa, czy ma być włączone rozszerzenie certyfikatów TLS powiązanych z domeną.
To ustawienie umożliwia testowanie rozszerzenia certyfikatów TLS powiązanych z domeną. Jest eksperymentalne i zostanie usunięte w przyszłości.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Nie pozwalaj żadnym witrynom na wysyłanie żądań dostępu do urządzeń Bluetooth poprzez interfejs API Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Rodzaj konta na potrzeby uwierzytelniania <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Reguły omijania serwera proxy</translation>
<translation id="2960128438010718932">Harmonogram etapowego wdrażania nowej aktualizacji</translation>
<translation id="2960691910306063964">Włącz lub wyłącz uwierzytelnianie hostów dostępu zdalnego bez kodu PIN</translation>
<translation id="2976002782221275500">Określa, po jakim czasie nieaktywności użytkownika przyciemniany jest ekran przy zasilaniu z baterii.
Jeśli ta zasada ma wartość większą niż zero, określa czas, przez który użytkownik musi pozostać bezczynny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> przyciemni ekran.
Jeśli ta zasada ma wartość równą zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie przyciemnia ekranu, gdy użytkownik jest bezczynny.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używana jest domyślna wartość długości czasu.
Wartość tej zasady powinna być określona w milisekundach. Wartości nie mogą być większe niż opóźnienie wyłączenia ekranu (jeśli jest ustawione) i opóźnienie bezczynności.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Włączenie ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Kontrolowanie użycia interfejsu API Web Bluetooth</translation>
<translation id="3016255526521614822">Aplikacje do robienia notatek dodane do białej listy, które są dozwolone na ekranie blokady w: <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3021562480854470924">Liczba kamieni milowych, dla której dozwolone jest cofnięcie wersji oprogramowania</translation>
<translation id="3023572080620427845">URL pliku XML, który zawiera adresy URL do wczytania w alternatywnej przeglądarce.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Włącz raportowanie danych</translation>
<translation id="3034580675120919256">Umożliwia określenie, czy w witrynach może być wykonywany kod JavaScript. Wykonanie kodu JavaScript może być dozwolone lub zabronione we wszystkich witrynach. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady będzie używane ustawienie „AllowJavaScript”, a użytkownik będzie mógł je zmienić.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Kontynuuj działanie aplikacji w tle po zamknięciu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3046192273793919231">Wysyłaj pakiety sieciowe na serwer zarządzania w celu monitorowania stanu online</translation>
<translation id="3047732214002457234">Określ sposób przesyłania do Google danych przez Czyszczenie Chrome</translation>
<translation id="304775240152542058">Ta zasada określa parametry wiersza poleceń używane do uruchamiania alternatywnej przeglądarki.
Gdy ta zasada jest nieskonfigurowana, w parametrach wiersza poleceń przekazywany jest tylko URL.
Gdy jako wartość zasady jest ustawiona lista ciągów znaków, każdy z tych ciągów jest przekazywany do alternatywnej przeglądarki jako oddzielny parametr wiersza poleceń. W systemie Windows parametry są rozdzielane spacjami. W systemach Mac OS X i Linux parametr może zawierać spacje i mimo to być traktowany jako jeden parametr.
Jeśli element zawiera ciąg ${url}, ten ciąg zostanie zastąpiony adresem URL otwieranej strony.
Jeśli żaden element nie zawiera ${url}, URL zostanie dodany na końcu wiersza poleceń.
Zmienne środowiskowe są rozwijane. W systemie Windows ciąg %ABC% zostanie zastąpiony wartością zmiennej środowiskowej ABC. W systemach Mac OS X i Linux ciąg ${ABC} zostanie zastąpiony wartością zmiennej środowiskowej ABC.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Jeśli ta zasada jest ustawiona, a URL wyszukiwania zaproponowany przez omnibox zawiera ten parametr w ciągu zapytania lub identyfikatorze fragmentu, wtedy sugestia zamiast nieprzetworzonego adresu URL wyszukiwania pokaże wyszukiwane hasła i dostawcę wyszukiwania.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie jest ustawiona, nie zachodzi zamiana wyszukiwanego hasła.
Ta zasada jest uwzględniania tylko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="306887062252197004">Ta zasada pozwala użytkownikom funkcji WebDriver na zastępowanie zasad, które mogą zakłócać działanie tej funkcji.
Obecnie ta zasada wyłącza zasady SitePerProcess i IsolateOrigins.
Jeśli zasada jest włączona, funkcja WebDriver będzie mogła zastępować niezgodne zasady.
Jeśli zasada jest wyłączona lub nie została skonfigurowana, funkcja WebDriver nie będzie mogła zastępować niezgodnych zasad.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Umożliwia wyłączenie optymalizacji WPAD (Web Proxy Auto-Discovery) w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, optymalizacja WPAD jest wyłączona. <ph name="PRODUCT_NAME" /> musi wtedy dłużej oczekiwać na serwery WPAD oparte na DNS. Jeśli zasada jest włączona lub nie jest skonfigurowana, optymalizacja WPAD jest włączona.
Bez względu na to, czy i jak ta zasada jest skonfigurowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Wygaszacz ekranu używany na ekranie logowania w trybie sklepu</translation>
<translation id="3072847235228302527">Określ Warunki korzystania z usługi dla lokalnego konta na urządzeniu</translation>
<translation id="3077183141551274418">Włącza lub wyłącza cykle życia kart</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfigurowanie odbiornika Cast (<ph name="PRODUCT_NAME" />).</translation>
<translation id="3088796212846734853">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorców adresów URL określających witryny, w których mogą być wyświetlane obrazy.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultImagesSettings” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.
Uwaga: chociaż ta zasada została wcześniej błędnie włączona w Androidzie, funkcja ta nie była nigdy w pełni obsługiwana w tym systemie.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Lista włączonych wtyczek</translation>
<translation id="3101501961102569744">Wybierz sposób określenia ustawień serwera proxy</translation>
<translation id="3101709781009526431">Data i godzina</translation>
<translation id="3117676313396757089">Ostrzeżenie: DHE zostanie całkowicie usunięty z <ph name="PRODUCT_NAME" /> po wersji 57 (około marca 2017 r.) i wtedy ta zasada przestanie działać.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona lub jest wyłączona, mechanizmy szyfrowania DHE w TLS będą wyłączone. Można ją włączyć, by mechanizmy szyfrowania pozostały aktywne oraz w celu zachowania zgodności z przestarzałym serwerem. Jest to rozwiązanie tymczasowe i konieczna jest zmiana konfiguracji serwera.
Zalecamy wdrożenie na serwerach mechanizmów szyfrowania ECDHE. Jeśli nie ma takiej możliwości, upewnij się, że włączony jest mechanizm szyfrowania obsługujący wymianę kluczy RSA.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Kiedy ta zasada jest wyłączona, Czyszczenie Chrome nie może skanować systemu w poszukiwaniu niechcianego oprogramowania ani wykonywać czyszczenia. Ręczne uruchamianie Czyszczenia Chrome pod adresem chrome://settings/cleanup jest wyłączone.
Jeśli ta zasada jest włączona lub nieskonfigurowana, Czyszczenie Chrome okresowo skanuje system w poszukiwaniu niechcianego oprogramowania. Jeśli je znajdzie, zapyta użytkownika, czy chce je usunąć. Ręczne uruchamianie Czyszczenia Chrome pod adresem chrome://settings/cleanup jest włączone.
Ta zasada jest dostępna tylko w wystąpieniach systemu Windows, które należą do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />, oraz w wystąpieniach systemu Windows 10 Pro lub Enterprise zarejestrowanych w funkcji zarządzania urządzeniami.</translation>
<translation id="3165808775394012744">Te zasady umieszczono tu, by ułatwić ich usunięcie.</translation>
<translation id="316778957754360075">To ustawienie zostało wycofane w <ph name="PRODUCT_NAME" /> w wersji 29. Zalecany sposób konfigurowania kolekcji rozszerzeń lub aplikacji udostępnianych przez organizację polega na tym, że witrynę z pakietami CRX umieszcza się w zasadzie ExtensionInstallSources, a na stronie internetowej udostępnia się bezpośrednie linki do pakietów do pobrania. Program uruchamiający tę stronę internetową można utworzyć, korzystając z zasady ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Szablon sieciowej nazwy hosta urządzenia</translation>
<translation id="3185009703220253572">od wersji <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Aplikacje na Androida nie mają dostępu do kluczy firmowych. Ta zasada nie ma na nie żadnego wpływu.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Umożliwia wskazanie serwera proxy używanego przez <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę ustawień serwera proxy.
Jeśli wybierzesz nieużywanie serwera proxy i łączenie się zawsze bezpośrednio, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Jeśli wybierzesz używanie systemowych ustawień serwera proxy, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Jeśli wybierzesz automatyczne wykrywanie serwera proxy, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Jeśli wybierzesz tryb stałego serwera proxy, możesz określić też opcje „Adres IP lub URL serwera proxy” i „Lista rozdzielonych przecinkami reguł omijania serwera proxy”. Dla aplikacji ARC dostępny jest tylko serwer proxy HTTP o najwyższym priorytecie.
Jeśli wybierzesz używanie skryptu .pac, musisz podać jego URL w polu „Adres URL pliku PAC serwera proxy”.
Szczegółowe przykłady znajdziesz na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Jeśli włączysz to ustawienie, <ph name="PRODUCT_NAME" /> i aplikacje ARC będą ignorować wszystkie opcje dotyczące serwera proxy podane w wierszu poleceń.
Pozostawienie tej zasady nieskonfigurowanej pozwoli użytkownikom samodzielnie wybrać ustawienia serwera proxy.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Zmaksymalizuj pierwsze okno wyświetlone przy pierwszym uruchomieniu przeglądarki</translation>
<translation id="3211426942294667684">Ustawienia logowania w przeglądarce</translation>
<translation id="3214164532079860003">W przypadku włączenia ta zasada wymusza zaimportowanie strony głównej z aktualnej przeglądarki domyślnej.
Jeśli zasada będzie wyłączona, strona główna nie zostanie zaimportowana.
Jeśli ta zasada nie zostanie ustawiona, użytkownik może zobaczyć pytanie, czy zaimportować stronę, lub importowanie może odbyć się automatycznie.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Tryb incognito dostępny</translation>
<translation id="3220624000494482595">Jeśli aplikacja kiosku jest aplikacją na Androida, nie będzie mieć żadnej kontroli nad wersją <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, nawet jeśli ta zasada jest ustawiona na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Wzorce URL-ów, z których dozwolone jest instalowanie rozszerzeń, aplikacji i skryptów użytkownika</translation>
<translation id="3240609035816615922">Zasady dostępu do konfiguracji drukarki.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Określa, po jakim czasie nieaktywności użytkownika przyciemniany jest ekran przy zasilaniu z sieci.
Jeśli ta zasada ma wartość większą niż zero, określa czas, przez który użytkownik musi pozostać bezczynny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> przyciemni ekran.
Jeśli ta zasada ma wartość równą zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie przyciemnia ekranu, gdy użytkownik jest bezczynny.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używana jest domyślna wartość długości czasu.
Wartość tej zasady powinna być określona w milisekundach. Wartości nie mogą być większe niż opóźnienie wyłączenia ekranu (jeśli jest ustawione) i opóźnienie bezczynności.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Umożliwia skonfigurowanie zasad zmiany przeglądarki.
Skonfigurowane witryny będą automatycznie otwierane w przeglądarce innej niż <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kodowania obsługiwane przez domyślnego dostawcę wyszukiwania</translation>
<translation id="3273221114520206906">Domyślne ustawienie języka JavaScript</translation>
<translation id="3284094172359247914">Kontroluj używanie interfejsu API WebUSB</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kanał wersji</translation>
<translation id="3292147213643666827">Umożliwia działanie <ph name="PRODUCT_NAME" /> jako serwera proxy między <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> a starszymi drukarkami podłączonymi do komputera.
Jeśli to ustawienie jest włączone lub nieskonfigurowane, użytkownicy mogą włączyć serwer proxy drukowania w chmurze, uwierzytelniając się na swoim koncie Google.
W przypadku wyłączenia ustawienia użytkownicy nie mogą włączyć serwera proxy ani udostępnić w <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> drukarek podłączonych do komputera.</translation>
<translation id="3307746730474515290">Określa typy aplikacji lub rozszerzeń, których instalowanie jest dozwolone, i ogranicza dostęp w czasie działania.
To ustawienie zawiera listę dozwolonych typów rozszerzeń/aplikacji, które można instalować w <ph name="PRODUCT_NAME" />, oraz hostów, z którymi mogą się one komunikować. Wartością jest lista ciągów znaków. Powinny to być ciągi znaków z tego zbioru: „extension”, „theme”, „user_script”, „hosted_app”, „legacy_packaged_app”, „platform_app”. Więcej informacji o elementach tego typu znajdziesz w dokumentacji na temat rozszerzeń do <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Uwaga: ta zasada wpływa też na rozszerzenia i aplikacje, których instalację wymusza zasada ExtensionInstallForcelist.
Jeśli to ustawienie jest skonfigurowane, rozszerzenia/aplikacje, których typ nie znajduje się na liście, nie zostaną zainstalowane.
Jeśli to ustawienie nie jest skonfigurowane, nie są egzekwowane żadne ograniczenia akceptowalnych typów aplikacji/rozszerzeń.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których mogą być generowane klucze. Jeśli wzorzec adresu URL znajduje się w zasadzie „KeygenBlockedForUrls”, zastępuje to te wyjątki.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultKeygenSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="332771718998993005">Pozwala określić nazwę używaną jako miejsce docelowe <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada jest ustawiona na niepusty ciąg znaków, to jest on nazwą miejsca docelowego <ph name="PRODUCT_NAME" />. W przeciwnym razie nazwą miejsca docelowego jest nazwa urządzenia. Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, nazwą miejsca docelowego jest nazwa urządzenia, a właściciel urządzenia (lub użytkownik z domeny zarządzającej urządzeniem) może ją zmienić. Nazwa może mieć maksymalnie 24 znaki.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorców adresów URL określających witryny, którym wolno tworzyć pliki cookie.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultCookiesSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.
Zobacz również zasady „CookiesBlockedForUrls” i „CookiesSessionOnlyForUrls”. Uwaga: żadne wzorce URL używane w tych trzech zasadach nie mogą pozostawać w konflikcie – nie jest określona zasada, która będzie mieć pierwszeństwo.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Ustawia jeden lub więcej zalecanych języków na potrzeby sesji zarządzanej, spośród których użytkownicy mogą łatwo wybrać jeden język.
Użytkownik może wybrać język i układ klawiatury przed rozpoczęciem sesji zarządzanej. Domyślnie wszystkie języki obsługiwane w systemie <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> są wymienione w kolejności alfabetycznej. Za pomocą tej zasady możesz przenieść zalecane języki na początek listy.
Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana, wstępnie wybrany będzie bieżący język interfejsu.
Jeśli ta zasada jest skonfigurowana, zalecane języki zostaną przeniesione na początek listy i będą się wyróżniać na tle pozostałych. Kolejność zalecanych języków będzie taka jak w wartości zasady. Wstępnie wybrany będzie pierwszy zalecany język z listy.
Jeśli ustawionych jest wiele zalecanych języków, zakłada się, że użytkownicy będą wybierać spośród nich. W takim wypadku przy rozpoczynaniu sesji zarządzanej wyraźnie wyeksponowany będzie wybór języka i układu klawiatury. Jeśli ustawiony jest jeden język, zakłada się, że większość użytkowników chce używać tego wstępnie wybranego języka. Możliwość wyboru języka i klawiatury przy rozpoczynaniu sesji zarządzanej nie będzie tak bardzo wyeksponowana.
Gdy po skonfigurowaniu tej zasady zostanie włączone automatyczne logowanie (patrz zasady |DeviceLocalAccountAutoLoginId| oraz |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), w automatycznie rozpoczynanych sesjach zarządzanych będzie używany pierwszy zalecany język i najpopularniejszy układ klawiatury, który do niego pasuje.
Wstępnie wybranym układem klawiatury jest zawsze najpopularniejszy układ dla wstępnie wybranego języka.
Tę zasadę możesz ustawić tylko jako zalecaną. Za jej pomocą możesz przenieść zalecane języki na początek, ale użytkownicy zawsze mogą wybrać dla swojej sesji dowolny język obsługiwany w systemie <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Używaj domyślnie przeglądarki hosta</translation>
<translation id="3388153794103186066">Umożliwia ustawienie listy adresów URL określającej witryny, które mają automatycznie uzyskiwać dostęp do urządzeń USB o podanych identyfikatorach producenta i produktu. Aby zasada była poprawna, każda pozycja na liście musi zawierać zarówno urządzenia, jak i adresy URL. Każda definicja urządzenia może zawierać pole identyfikatora producenta i identyfikatora produktu. Każde pominięcie identyfikatora jest traktowane jako symbol wieloznaczny, ale nie można podać identyfikatora produktu bez podania identyfikatora producenta. W przeciwnym razie zasada będzie niepoprawna i będzie ignorowana.
W modelu przyznawania uprawnień dostępu do urządzeń USB rozróżniamy adres URL witryny wysyłającej żądanie („URL źródła żądania”) oraz URL witryny ramki najwyższego poziomu („URL miejsca osadzenia”). URL źródła żądania może być inny niż URL miejsca osadzenia, gdy witryna wysyłająca żądanie jest ładowana w elemencie iframe. Dlatego pole „adresy URL” może zawierać maksymalnie dwa adresy URL oddzielone przecinkiem: pierwszy to URL źródła żądania, drugi to URL miejsca osadzenia. Jeśli podany jest tylko jeden adres URL, witryna o tym adresie uzyska dostęp do wskazanych urządzeń USB niezależnie od osadzenia. W polu „adresy URL” muszą znajdować się poprawne adresy URL – w przeciwnym razie zasada będzie ignorowana.
Jeśli zasada pozostanie nieskonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie stosowana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultWebUsbGuardSetting”, o ile ta jest skonfigurowana, a w przeciwnym razie z osobistej konfiguracji użytkownika.
Wzorce adresów URL w tej zasadzie nie powinny być w konflikcie z wzorcami w zasadzie WebUsbBlockedForUrls. W przypadku konfliktu ta zasada ma pierwszeństwo nad WebUsbBlockedForUrls i WebUsbAskForUrls.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana, <ph name="PRODUCT_NAME" /> korzysta z domyślnej najniższej wersji TLS, czyli 1.0.
W przeciwnym razie zasada może mieć jedną z tych wartości: „tls1”, „tls1.1” lub „tls1.2”. Po jej ustawieniu <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie używa wersji SSL/TLS niższych niż określona. Nierozpoznana wartość jest ignorowana.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Jeśli ta zasada zostanie włączona lub nie będzie skonfigurowana, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie umożliwiał logowanie się w trybie gościa. Logowania w trybie gościa to anonimowe sesje użytkownika, które nie wymagają hasła.
W przypadku wyłączenia tej zasady <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie będzie zezwalać na uruchamianie sesji gościa.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Wymusza minimalny tryb ograniczonego dostępu w YouTube i uniemożliwia użytkownikom wybór trybu z mniejszymi ograniczeniami.
Jeśli wybierzesz ustawienie „Ścisły”, ścisły tryb ograniczonego dostępu będzie zawsze aktywny w YouTube.
Jeśli wybierzesz ustawienie „Umiarkowany”, użytkownik może wybrać tylko umiarkowany lub ścisły tryb ograniczonego dostępu w YouTube i nie może go wyłączyć.
Jeśli nie podasz wartości albo wybierzesz ustawienie „Wyłącz”, stosowanie trybu ograniczonego dostępu w YouTube nie będzie wymuszane przez przeglądarkę <ph name="PRODUCT_NAME" />. Zewnętrzne zasady, np. zasady YouTube, mogą jednak nadal wymuszać stosowanie trybu ograniczonego dostępu.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Włącz przewidywanie działań sieciowych</translation>
<translation id="3437924696598384725">Zezwól użytkownikowi na zarządzanie połączeniami VPN</translation>
<translation id="3449886121729668969">Konfiguruje ustawienia serwera proxy dla <ph name="PRODUCT_NAME" />. Będą one też dostępne dla aplikacji ARC.
Zasada nie jest jeszcze gotowa, więc nie należy jej używać.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Drukowanie</translation>
<translation id="3460784402832014830">Określa adres URL, którego wyszukiwarka ma używać do otwierania strony nowej karty.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli jej nie skonfigurujesz, na stronie nowej karty nie będzie otwierana żadna strona.
Ta zasada jest stosowana tylko wtedy, gdy jest włączona zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Raportuje stan zasilania</translation>
<translation id="346731943813722404">Określa, czy odliczanie opóźnień związanych z zarządzaniem energią oraz czasu związanego z limitem długości sesji powinno być rozpoczynane dopiero po zarejestrowaniu pierwszej aktywności użytkownika w sesji.
W przypadku włączenia tej zasady odliczanie opóźnień związanych z zarządzaniem energią oraz czasu związanego z limitem długości sesji nie będzie rozpoczynane do momentu zarejestrowania pierwszej aktywności użytkownika w sesji.
Jeśli ta zasada będzie wyłączona lub nieustawiona, odliczanie opóźnień związanych z zarządzaniem energią oraz czasu związanego z limitem długości sesji będzie rozpoczynane od razu po rozpoczęciu sesji.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Wyczyść dane użytkownika przy wylogowaniu</translation>
<translation id="348495353354674884">Włącz wirtualną klawiaturę</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Jeśli ta zasada jest włączona, usługa <ph name="PRODUCT_NAME" /> podejmie próbę zarejestrowania samej siebie i zastosowania powiązanych zasad dotyczących chmury we wszystkich profilach.
Wartość tej zasady stanowi token rejestracji, który można pobrać z konsoli Google Admin.</translation>
<translation id="3496296378755072552">Menedżer haseł</translation>
<translation id="3500732098526756068">Umożliwia skonfigurowanie wyświetlania ostrzeżenia dotyczącego ochrony hasła. Ochrona hasła ostrzega użytkowników, gdy używają oni swoich chronionych haseł w potencjalnie niebezpiecznych witrynach.
Zasady „PasswordProtectionLoginURLs” i „PasswordProtectionChangePasswordURL” umożliwiają wskazanie hasła, które ma być chronione.
Jeśli ta zasada jest ustawiona na „PasswordProtectionWarningOff”, nie będzie wyświetlane żadne ostrzeżenie dotyczące ochrony hasła.
Jeśli zasada jest ustawiona na „PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse”, ostrzeżenie będzie wyświetlane, gdy użytkownik użyje swojego chronionego hasła w witrynie spoza białej listy.
Jeśli zasada jest ustawiona na „PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse”, ostrzeżenie będzie wyświetlane, gdy użytkownik użyje swojego chronionego hasła w witrynie wyłudzającej informacje.
Jeśli zasada pozostanie nieskonfigurowana, ochrona hasła będzie chronić tylko hasła Google, ale użytkownik może zmienić to ustawienie.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Zezwól na wszystkie tryby drukowania dwustronnego</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfigurowanie aplikacji ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Określa adres URL wyszukiwarki używanej do wyszukiwania obrazem. Żądania wyszukiwania będą wysyłane przy użyciu metody GET. Jeśli zasada DefaultSearchProviderImageURLPostParams jest ustawiona, wtedy takie żądania będą używać metody POST.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie jest ustawiona, nie będzie używane wyszukiwanie obrazem.
Ta zasada jest uwzględniana tylko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="350797926066071931">Włącz Tłumacza</translation>
<translation id="3512226956150568738">Jeśli model urządzenia klienta obsługiwał środowisko ARC już wtedy, gdy do uruchomienia ARC nie była konieczna migracja do ext4, i jeśli zasada ArcEnabled jest ustawiona na wartość prawda, ta opcja będzie zachowywać się tak jak opcja AskUser (wartość 3). We wszystkich pozostałych przypadkach (jeśli model urządzenia nie obsługiwał wcześniej ARC lub jeśli zasada ArcEnabled jest ustawiona na wartość fałsz), ta wartość jest równoznaczna z opcją DisallowArc (wartość 0).</translation>
<translation id="3524204464536655762">Nie zezwalaj żadnym stronom na wysyłanie próśb o dostęp do urządzeń USB przez interfejs API WebUSB</translation>
<translation id="3526752951628474302">Tylko drukowanie monochromatyczne</translation>
<translation id="3528000905991875314">Włącz alternatywne strony błędów</translation>
<translation id="3545457887306538845">Określa, gdzie można używać narzędzi dla programistów.
Jeśli ta zasada jest ustawiona na wartość „DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions” (wartość 0, która jest domyślną), narzędzia dla programistów i konsola JavaScript są dostępne wszędzie z wyjątkiem kontekstu rozszerzeń zainstalowanych przez zasady przedsiębiorstwa.
Jeśli ta zasada jest ustawiona na wartość „DeveloperToolsAllowed” (wartość 1), narzędzia dla programistów i konsola JavaScript są dostępne we wszystkich kontekstach, również w kontekście rozszerzeń zainstalowanych przez zasady przedsiębiorstwa.
Jeśli ta zasada jest ustawiona na wartość „DeveloperToolsDisallowed” (wartość 2), narzędzia dla programistów są niedostępne i nie można badać elementów na stronach. Wyłączone będą wszystkie skróty klawiszowe oraz pozycje menu i menu kontekstowego, które otwierają narzędzia dla programistów i konsolę JavaScript.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Ustawienia serwera proxy</translation>
<translation id="355118380775352753">Witryny otwierane w alternatywnej przeglądarce</translation>
<translation id="3577251398714997599">Ustawienia reklam dla stron zawierających uciążliwe reklamy</translation>
<translation id="3591527072193107424">Włącz funkcję Obsługa starszych przeglądarek.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Skonfiguruj sposób uwierzytelniania logowania</translation>
<translation id="3624171042292187668">
Możesz dostosować ustawienie zasady IsolateOrigins, by uzyskać optymalne efekty – izolację witryn i ograniczony wpływ na użytkowników. W tym celu dodaj do zasady IsolateOrigins listę witryn, które chcesz izolować. Ustawienie SitePerProcess izoluje wszystkie witryny.
Jeśli ta zasada jest włączona, każda witryna będzie działać w obrębie własnego procesu.
Jeśli zasada jest wyłączona, funkcje IsolateOrigins i SitePerProcess są wyłączone. Użytkownicy mogą włączyć SitePerProcess ręcznie za pomocą flag wiersza poleceń.
Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, użytkownik może zmienić to ustawienie.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zaleca się ustawić zasadę <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> dotyczącą urządzeń na tę samą wartość. Jeśli wartości zasad są różne, przy uruchamianiu sesji użytkownika może nastąpić opóźnienie, gdy stosowana jest wartość określona przez zasadę dotyczącą użytkowników.
UWAGA: ta zasada nie jest stosowana na urządzeniach z Androidem. Aby włączyć funkcję SitePerProcess na Androidzie, skonfiguruj zasadę SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="3627678165642179114">Włącz lub wyłącz internetową usługę sprawdzania pisowni</translation>
<translation id="3628480121685794414">Włącz drukowanie jednostronne</translation>
<translation id="3646859102161347133">Ustaw typ lupy</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikona domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Gdy ta zasada ma wartość Prawda, rejestracja w zarządzaniu przez chmurę jest obowiązkowa, a jej brak blokuje uruchamianie Chrome.
Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana lub ma wartość Fałsz, rejestracja w zarządzaniu przez chmurę jest opcjonalna, a jej brak nie blokuje uruchamiania Chrome.
Ta zasada jest używana przez rejestrację zasad chmurowych obejmującą cały komputer na komputerach osobistych. Można ją skonfigurować przy użyciu Rejestru lub obiektu zasad grupy (GPO) w systemie Windows, plist na Macu i pliku zasad JSON na Linuksie.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Prześlij pliki cookie dostawcy tożsamości SAML podczas logowania</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Pole z jednym wierszem jest nieużywane i zostanie usunięte. Zacznij używać wielowierszowego pola tekstowego poniżej).</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfiguruj czarną listę instalacji rozszerzeń</translation>
<translation id="3711895659073496551">Wstrzymaj</translation>
<translation id="3715569262675717862">Uwierzytelnianie na podstawie certyfikatów klienta</translation>
<translation id="3736879847913515635">Włączanie dodawania osób w menedżerze użytkowników</translation>
<translation id="3738723882663496016">Ta zasada określa klucz licencyjny <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> do tego urządzenia.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Określa, czy jest dozwolona blokada uśpienia. Takie żądania mogą być wysyłane przez rozszerzenia (przy użyciu interfejsu API zarządzania energią) oraz aplikacje ARC.
Jeśli ta zasada ma ustawienie Prawda lub nie jest ustawiona, żądania blokady uśpienia będą respektowane przez mechanizm zarządzania energią.
Jeśli zasada ma ustawienie Fałsz, żądania blokady uśpienia będą ignorowane.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokuj generowanie kluczy w tych witrynach</translation>
<translation id="3756011779061588474">Zablokuj tryb programisty</translation>
<translation id="3758089716224084329">Pozwala określić serwer proxy używany przez <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę ustawień serwera proxy.
Jeśli wybierzesz nieużywanie serwera proxy i łączenie się zawsze bezpośrednio, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Jeśli wybierzesz automatyczne wykrywanie serwera proxy, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Szczegółowe przykłady znajdziesz na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Jeśli włączysz to ustawienie, <ph name="PRODUCT_NAME" /> i aplikacje ARC będą ignorować wszystkie opcje dotyczące serwera proxy podane w wierszu poleceń.
Pozostawienie tej zasady nieskonfigurowanej pozwoli użytkownikom samodzielnie wybrać ustawienia serwera proxy.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Wyłącz narzędzia dla programistów</translation>
<translation id="3764248359515129699">Wyłącza egzekwowanie wymogów protokołu Certificate Transparency w odniesieniu do listy starych urzędów certyfikacji.
Ta zasada umożliwia wyłączenie wymogów ujawnienia protokołu Certificate Transparency w odniesieniu do łańcuchów certyfikatów zawierających certyfikaty z jednym z określonych skrótów subjectPublicKeyInfo. Umożliwia to dalsze stosowanie certyfikatów, które w przeciwnym razie byłyby niezaufane (ponieważ nie zostały odpowiednio ujawnione publicznie), na potrzeby hostów korporacyjnych.
Aby egzekwowanie protokołu Certificate Transparency było wyłączone, gdy ta zasada jest ustawiona, skrót musi być typu subjectPublicKeyInfo widniejącego w certyfikacie CA, który został uznany za stary. Stary urząd certyfikacji to urząd, który był domyślnie zaufany publicznie przez co najmniej jeden system operacyjny obsługiwany przez: <ph name="PRODUCT_NAME" />, ale nie jest zaufany przez Projekt Android Open Source lub system <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Skrót subjectPublicKeyInfo jest określany przez połączenie nazwy algorytmu szyfrowania, znaku „/” oraz kodowania Base64 danego algorytmu szyfrowania zastosowanego do subjectPublicKeyInfo z kodowaniem DER określonego certyfikatu. To kodowanie Base64 jest tego samego formatu co odcisk cyfrowy SPKI, zgodnie z definicją w standardzie RFC 7469, sekcja 2.4. Nierozpoznane algorytmy szyfrowania są ignorowane. Jedynym obecnie obsługiwanym algorytmem szyfrowania jest „sha256”.
Jeśli ta zasada nie zostanie ustawiona, każdy certyfikat, którego ujawnienie przez protokół Certificate Transparency będzie wymagane, będzie traktowany jako niezaufany, jeżeli nie zostanie ujawniony zgodnie z zasadą Certificate Transparency.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Czas wyświetlania ostrzeżenia o wylogowaniu z powodu bezczynności</translation>
<translation id="377044054160169374">Egzekwowanie interwencji w sprawach elementów wprowadzających w błąd</translation>
<translation id="3780152581321609624">Umieść port niestandardowy w nazwie SPN w protokole Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">Jeśli ta zasada ma wartość prawda, ikona Cast jest zawsze widoczna na pasku narzędzi lub w rozszerzonym menu, a użytkownicy nie mogą jej usunąć.
Jeśli nie ustawisz tej zasady lub ma ona wartość fałsz, użytkownicy mogą przypiąć lub usunąć ikonę, korzystając z menu kontekstowego.
Jeśli zasada „EnableMediaRouter” ma wartość fałsz, wartość tej zasady nie ma znaczenia, a ikona na pasku narzędzi jest niewidoczna.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Ustawienia zarządzania energią, gdy użytkownik jest nieaktywny</translation>
<translation id="3790085888761753785">Jeśli to ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą logować się na swoje konta przy użyciu funkcji Smart Lock. Jest to bardziej liberalna konfiguracja Smart Lock niż standardowa, która umożliwia tylko odblokowywanie ekranu.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone, użytkownicy nie mogą logować się przy użyciu funkcji Smart Lock.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, logowanie się przy użyciu funkcji Smart Lock jest niedozwolone dla użytkowników zarządzanych przez firmę i dozwolone dla użytkowników niezarządzanych.</translation>
<translation id="379602782757302612">Umożliwia określenie rozszerzeń, których NIE mogą instalować użytkownicy. Rozszerzenia, które są już zainstalowane, po dodaniu do czarnej listy zostaną odinstalowane, a użytkownik nie będzie mógł ich włączyć. Gdy tylko rozszerzenie zostanie usunięte z czarnej listy, zostanie automatycznie włączone ponownie.
Wartość „*” na czarnej liście oznacza dodanie do niej wszystkich rozszerzeń oprócz tych wymienionych na białej liście.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, użytkownicy mogą instalować dowolne rozszerzenia w <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Określa katalog, w którym <ph name="PRODUCT_NAME" /> zapisuje pobrane pliki.
Jeśli ustawisz tę zasadę, <ph name="PRODUCT_NAME" /> używa wskazanego katalogu niezależnie od tego, czy użytkownik podał własny katalog czy włączył opcję pytania o lokalizację przy każdym pobieraniu.
Na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables znajdziesz listę zmiennych, których możesz użyć.
Gdy ta zasada nie jest ustawiona, obowiązuje domyślny katalog pobierania, a użytkownik może go zmienić.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Włącz rozszerzenie certyfikatów TLS powiązanych z domeną (wycofana)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Określ listę wyłączonych wtyczek</translation>
<translation id="3811562426301733860">Zezwól na wyświetlanie reklam na wszystkich stronach</translation>
<translation id="3816312845600780067">Włącz automatyczne logowanie skrótem klawiszowym</translation>
<translation id="3820526221169548563">Włącza funkcję dostępności klawiatury ekranowej.
Jeśli ustawisz tu wartość prawda, klawiatura ekranowa będzie zawsze włączona.
Jeśli ustawisz tu wartość fałsz, klawiatura ekranowa będzie zawsze wyłączona.
Jeśli skonfigurujesz tę zasadę, użytkownicy nie będą mogli jej zmienić ani zastąpić.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, początkowo klawiatura ekranowa będzie wyłączona, ale użytkownik w każdej chwili będzie mógł ją włączyć.</translation>
<translation id="382476126209906314">Skonfiguruj przedrostek gadżetu TalkGadget dla hostów zdalnego dostępu</translation>
<translation id="3831376478177535007">Gdy to ustawienie jest włączone, <ph name="PRODUCT_NAME" /> akceptuje certyfikaty ze starszej infrastruktury klucza publicznego Symantec Corporation, jeśli zostanie potwierdzona ich poprawność i zostaną łańcuchowo powiązane z rozpoznawanym certyfikatem CA.
Uwaga: ta zasada zależy od tego, czy system operacyjny wciąż rozpoznaje certyfikaty ze starszej infrastruktury Symantec. Jeśli w systemie operacyjnym wskutek aktualizacji zmieni się sposób obsługi takich certyfikatów, ta zasada przestanie działać. Została ona pomyślana jako rozwiązanie tymczasowe, dzięki któremu firmy mają więcej czasu na rezygnację ze starszych certyfikatów Symantec. Ta zasada zostanie usunięta około 1 stycznia 2019 r.
Jeśli ta zasada jest wyłączona lub nie została skonfigurowana, <ph name="PRODUCT_NAME" /> przestrzega opublikowanego harmonogramu wycofywania certyfikatów Symantec.
Więcej informacji na temat wycofywania tych certyfikatów znajdziesz na https://g.co/chrome/symantecpkicerts</translation>
<translation id="383466854578875212">Pozwala określić, które hosty wiadomości natywnych nie podlegają umieszczeniu na czarnej liście.
Wartość * na czarnej liście oznacza, że wszystkie hosty wiadomości natywnych są umieszczane na czarnej liście i wczytywane będą tylko hosty z białej listy.
Domyślnie wszystkie hosty wiadomości natywnych są umieszczane na białej liście, ale jeśli wszystkie hosty wiadomości natywnych zostały umieszczone na czarnej liście na skutek działania zasad, biała lista może posłużyć do zastąpienia tych zasad.</translation>
<translation id="384743459174066962">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których mogą być otwierane wyskakujące okienka. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultPopupsSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Przesyłaj informacje o aktywnej sesji publicznej, np. identyfikator i wersję aplikacji.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, informacje o sesji nie będą przesyłane. Jeśli zasada jest włączona lub nieustawiona, informacje o sesji będą przesyłane.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Domyślny tryb drukowania dwustronnego</translation>
<translation id="3859780406608282662">Dodaj parametr do pobierania odmian referencyjnych w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli ta zasada jest ustalona, zostanie dodany parametr zapytania „z ograniczeniem” do adresu URL używanego do pobierania odmian referencyjnych. Wartością parametru będzie wartość tej zasady.
Jeśli zasada nie jest określona, adres URL nie zostanie zmieniony.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Najniższa włączona wersja protokołu SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Określa URL wyszukiwarki dostarczającej sugestie wyszukiwania. URL powinien zawierać ciąg „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />”, który w trakcie przesyłania zapytania zostanie zastąpiony tekstem dotychczas wpisanym przez użytkownika.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie zostanie ustawiona, URL sugestii nie będzie używany.
URL sugestii Google to: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Ta zasada jest egzekwowana tylko wtedy, gdy jest włączona zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Skonfiguruj dozwolone języki sesji użytkownika</translation>
<translation id="3866249974567520381">Opis</translation>
<translation id="3868347814555911633">Ta zasada jest aktywna tylko w trybie sklepu.
Zawiera listę rozszerzeń, które są automatycznie instalowane dla użytkownika demonstracyjnego w przypadku urządzeń działających w trybie sklepu. Rozszerzenia są zapisane na urządzeniu i można je zainstalować w trybie offline, po instalacji aplikacji.
Każda pozycja listy zawiera słownik, w którym obowiązkowe pola „extension-id” i „update-url” muszą zawierać odpowiednio identyfikator rozszerzenia i adres URL aktualizacji.</translation>
<translation id="3874773863217952418">Włącz funkcję Kliknij, by wyszukać</translation>
<translation id="3877517141460819966">Tryb zintegrowanego uwierzytelniania dwuskładnikowego</translation>
<translation id="3879208481373875102">Skonfiguruj listę aplikacji internetowych, których instalacja jest wymuszana</translation>
<translation id="388237772682176890">Ta zasada jest wycofywana w wersji M53 i usunięta w wersji M54 z powodu usunięcia obsługi SPDY/3.1.
Wyłącza protokół SPDY w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli zasada jest włączona, protokół SPDY jest niedostępny w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli jest wyłączona, można używać protokołu SPDY.
Jeśli jest nieskonfigurowana, protokół SPDY jest dostępny.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Zasady szybkiego odblokowania</translation>
<translation id="3891357445869647828">Włącz obsługę języka JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Konfiguruje domyślny katalog, do którego <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie pobierać pliki.
Jeśli ustawisz tę zasadę, zmieni ona domyślny katalog, do którego <ph name="PRODUCT_NAME" /> pobiera pliki. Zasada nie jest obowiązkowa, dlatego użytkownik będzie mógł zmienić katalog.
Jeśli zasada pozostanie nieustawiona, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używać katalogu domyślnego (zależnego od platformy).
Listę zmiennych, których można użyć, znajdziesz na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables</translation>
<translation id="3904459740090265495">Ta zasada kontroluje mechanizm logowania w przeglądarce. Umożliwia określenie, czy użytkownik może zalogować się w <ph name="PRODUCT_NAME" /> przy użyciu swojego konta i używać usług związanych z kontem, na przykład synchronizacji Chrome.
Jeśli zasada ma wartość „Wyłącz logowanie w przeglądarce”, użytkownik nie może zalogować się w przeglądarce ani używać usług związanych z kontem. Funkcje przeglądarki, takie jak synchronizacja Chrome, będą niedostępne. Jeśli użytkownik był wcześniej zalogowany, a zasada jest wyłączona, użytkownik zostanie wylogowany po najbliższym uruchomieniu Chrome, ale dane z jego profilu lokalnego, takie jak zakładki, hasła itd., zostaną zachowane. Użytkownik nadal będzie mógł logować się w usługach internetowych Google takich jak Gmail i ich używać.
Jeśli zasada ma wartość „Włącz logowanie w przeglądarce”, użytkownik może zalogować się w przeglądarce i jest logowany w niej automatycznie po zalogowaniu się w usługach internetowych Google takich jak Gmail. Zalogowanie w przeglądarce oznacza, że przeglądarka będzie przechowywać dane z konta użytkownika. Nie oznacza to jednak, że domyślnie włączona zostanie synchronizacja Chrome – użytkownik musi zgodzić się na jej używanie oddzielnie. Włączenie tej zasady uniemożliwi użytkownikowi wyłączenie logowania w przeglądarce w ustawieniach. Do określania dostępności synchronizacji Chrome służy zasada „SyncDisabled”.
Jeśli zasada ma wartość „Wymuś logowanie w przeglądarce", użytkownikowi wyświetlane jest okno wyboru konta i musi on wybrać konto oraz zalogować się na nie, by używać przeglądarki. Jest to gwarancją, że na kontach zarządzanych będą stosowane i egzekwowane zasady. Domyślnie powoduje to włączenie dla tego konta synchronizacji Chrome – o ile synchronizacja nie została wyłączona przez administratora domeny lub za pomocą zasady „SyncDisabled”. Domyślnie wartość zasady BrowserGuestModeEnabled zostanie ustawiona na fałsz. Uwaga: po włączeniu tej zasady istniejące niepodpisane profile zostaną zablokowane i będą niedostępne. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy: https://support.google.com/chrome/a/answer/7572556
Jeśli zasada jest nieskonfigurowana, użytkownik może samodzielnie włączyć lub wyłączyć logowanie w przeglądarce i korzystać z tej funkcji według własnego uznania.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Ta zasada nie ma żadnego wpływu na zapisywanie w dzienniku przez Androida.</translation>
<translation id="391531815696899618">Po ustawieniu wartości prawda wyłącza synchronizację Dysku Google w aplikacji Pliki w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Żadne dane nie są przesyłane na Dysk Google.
Jeśli nie ustawisz tej zasady lub wybierzesz wartość fałsz, użytkownicy mogą przesyłać pliki na Dysk Google.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Adres URL pliku PAC serwera proxy</translation>
<translation id="3925377537407648234">Ustaw rozdzielczość ekranu i współczynnik skalowania</translation>
<translation id="3939893074578116847">Wysyłaj pakiety sieciowe do serwera zarządzania w celu monitorowania stanu online,
by serwer mógł sprawdzić, czy urządzenie jest offline.
Jeśli ta zasada jest włączona, pakiety sieciowe monitorowania (<ph name="HEARTBEATS_TERM" />) będą wysyłane.
Jeśli jest wyłączona lub nieskonfigurowana, pakiety nie będą wysyłane.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Zaktualizuj ograniczenia czasowe</translation>
<translation id="3956686688560604829">Użyj zasady SiteList Internet Explorera na potrzeby obsługi starszych przeglądarek.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Zezwalaj na używanie funkcji Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">Jeśli ustawiono wartość Prawda, zdalne poświadczanie na potrzeby urządzenia jest dozwolone, a certyfikat jest automatycznie generowany i przesyłany na serwer zarządzania urządzeniami.
Jeśli wartość ustawiono na Fałsz lub nie jest ona określona, certyfikat nie jest generowany, a wywołania kierowane do interfejsu API rozszerzenia enterprise.platformKeys zakończą się niepowodzeniem.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Limit czasu bezczynności, po którym następuje wylogowanie</translation>
<translation id="3973371701361892765">Nigdy nie autoukrywaj półki</translation>
<translation id="3984028218719007910">Określa, czy <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> przechowuje po wylogowaniu dane konta lokalnego. W przypadku włączenia trwałe konta nie są przechowywane przez <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> i po wylogowaniu wszystkie dane z sesji użytkownika są usuwane. Jeśli ta zasada będzie wyłączona lub nieskonfigurowana, urządzenie może przechowywać zaszyfrowane lokalne dane użytkownika.</translation>
<translation id="398475542699441679">Ta zasada określa, czy ma być włączona funkcja Obsługa starszych przeglądarek.
Kiedy ta zasada nie jest skonfigurowana lub ma wartość Fałsz, Chrome nie będzie próbować otworzyć wyznaczonych adresów URL w alternatywnej przeglądarce.
Kiedy zasada ta ma wartość Prawda, Chrome będzie próbować otworzyć wybrane adresy URL w alternatywnej przeglądarce (takiej jak Internet Explorer). Do konfigurowania tej funkcji służą zasady w grupie <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Funkcja ta zastępuje rozszerzenie <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. Jego istniejąca konfiguracja pozostanie aktywna, ale zdecydowanie zalecamy użycie zasad w Chrome. Pozwoli to uniknąć ewentualnych późniejszych problemów ze zgodnością.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Adresy URL, które będą mieć dostęp do urządzeń rejestrujących wideo na stronach logowania SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Administratorzy IT urządzeń firmowych mogą przy użyciu tej flagi określić, czy użytkownicy mogą korzystać z ofert w procesie rejestracji systemu operacyjnego Chrome.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady lub ustawisz dla niej wartość prawda, użytkownicy będą mogli wykorzystywać oferty przy rejestracji systemu operacyjnego Chrome.
Jeśli ustawisz tu wartość fałsz, użytkownicy nie będą mogli wykorzystywać ofert.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Gdy ta zasada ma wartość prawda lub jest nieskonfigurowana, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie wyświetlać istniejących użytkowników na ekranie logowania i umożliwiać wybranie jednego z nich.
Gdy zasada ma wartość fałsz, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie będzie wyświetlać istniejących użytkowników na ekranie logowania. Wyświetlony zostanie normalny ekran logowania (umożliwiający wpisanie adresu e-mail i hasła lub numeru telefonu użytkownika) lub ekran SAML (jeśli jest włączony przy użyciu zasady <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />), chyba że skonfigurowana jest sesja zarządzania – w takim przypadku wyświetlane będą tylko konta z sesją zarządzaną i będzie można wybrać jedno z nich.
Pamiętaj, że ta zasada nie ma żadnego wpływu na to, czy urządzenie zachowuje lub usuwa lokalne dane użytkowników.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Zezwolenie na wywoływanie okien dialogowych wyboru plików</translation>
<translation id="4012737788880122133">Włączenie tego ustawienia wyłącza automatyczne aktualizacje.
Jeśli to ustawienie jest nieskonfigurowane lub wyłączone, urządzenia, na których zainstalowano system <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, automatycznie sprawdzają dostępność aktualizacji.
Ostrzeżenie: zalecanym ustawieniem jest włączenie automatycznych aktualizacji, by użytkownicy otrzymywali aktualizacje oprogramowania i bardzo ważne poprawki zabezpieczeń. Wyłączenie automatycznych aktualizacji może narazić użytkowników na niebezpieczeństwo.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Pliki cookie przeniesione do profilu użytkownika nie są dostępne dla aplikacji na Androida.</translation>
<translation id="402759845255257575">Nie zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w żadnej witrynie</translation>
<translation id="4027608872760987929">Włącz usługi domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="4039085364173654945">Określa, czy umieszczona na stronie treść dodatkowa innej firmy może wyświetlać okno dialogowe z podstawowym uwierzytelnianiem HTTP.
Zwykle ta zasada jest wyłączona w celu ochrony przed phishingiem. W przypadku nieskonfigurowania zasady ustawienie jest wyłączone i treść dodatkowa innej firmy nie może wyświetlać okna dialogowego z podstawowym uwierzytelnianiem HTTP.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Wyłącz protokół SPDY</translation>
<translation id="4059515172917655545">Ta zasada pozwala kontrolować dostępność usług lokalizacyjnych Google.
Gdy ta zasada nie jest skonfigurowana lub nie jest dla niej wybrana wartość <ph name="GLS_DISABLED" />, usługi lokalizacyjne Google są wyłączone, a użytkownik nie może ich włączyć.
Gdy dla tej zasady zostanie wybrana wartość <ph name="GLS_UNDER_USER_CONTROL" />, użytkownik otrzyma prośbę o określenie, czy usługi lokalizacyjne Google mają być używane. Dzięki temu aplikacje na Androida mogą używać usług do przesyłania zapytań o lokalizację użytkownika oraz jest możliwe przesyłanie do Google anonimowych danych o lokalizacji.
Uwaga: po ustawieniu dla zasady <ph name="DEFAULT_GEOLOCATION_SETTING_POLICY_NAME" /> wartości <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" /> zasada jest ignorowana, a usługi lokalizacyjne Google zostają wyłączone.</translation>
<translation id="408029843066770167">Zezwalaj na wysyłanie zapytań do usługi czasu Google</translation>
<translation id="408076456549153854">Włącz logowanie w przeglądarce</translation>
<translation id="4088589230932595924">Tryb incognito wymuszany</translation>
<translation id="4088983553732356374">Pozwala określić, czy witryny mogą tworzyć dane lokalne. Może to być dozwolone lub zabronione dla wszystkich witryn.
Jeśli ta zasada zostanie ustawiona na „Zachowaj pliki cookie na czas trwania sesji”, pliki cookie będą usuwane przy zamknięciu sesji. Pamiętaj, że jeśli <ph name="PRODUCT_NAME" /> działa w tle, nawet po zamknięciu ostatniego okna sesja może pozostać aktywna. Przeczytaj o zasadzie BackgroundModeEnabled, by dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu tego działania.
Jeśli ta zasada pozostanie nieskonfigurowana, będzie używane ustawienie AllowCookies, a użytkownik będzie mógł je zmienić.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Przekieruj do dostawcy tożsamości SAML po potwierdzeniu przez użytkownika</translation>
<translation id="410478022164847452">Określa, po jakim czasie nieaktywności użytkownika podejmowane jest działanie po bezczynności przy zasilaniu z sieci.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, określa czas, przez który użytkownik musi pozostać nieaktywny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wykona działanie związane z bezczynnością (można skonfigurować je osobno).
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używana jest domyślna wartość długości czasu.
Wartość tej zasady powinna być określona w milisekundach.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Wyłącz egzekwowanie protokołu Certificate Transparency dla adresów URL z listy</translation>
<translation id="4121350739760194865">Zablokuj wyświetlanie promocji aplikacji na stronie Nowa karta</translation>
<translation id="412697421478384751">Zezwalaj użytkownikom na ustawianie słabych kodów PIN blokady ekranu</translation>
<translation id="4138655880188755661">Limit czasu</translation>
<translation id="4150201353443180367">Wyświetlacz</translation>
<translation id="4157003184375321727">Zgłoś wersje systemu operacyjnego i oprogramowania układowego</translation>
<translation id="4157594634940419685">Zezwalaj na dostęp do natywnych drukarek CUPS</translation>
<translation id="4183229833636799228">Domyślne ustawienie wtyczki <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL pozwalający zweryfikować token uwierzytelniania klienta dostępu zdalnego</translation>
<translation id="4203389617541558220">Ogranicza czas działania urządzenia przez planowanie automatycznych ponownych uruchomień.
Ustawienie tej zasady pozwala określić czas działania urządzenia. Po jego upływie następuje zaplanowane automatyczne ponowne uruchomienie.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, czas działania urządzenia jest nieograniczony.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy nie mogą jej zmienić ani zastąpić.
Automatyczne ponowne uruchomienie jest zaplanowane na wybrany czas, ale może zostać opóźnione nawet o 24 godziny, gdy użytkownik akurat korzysta z urządzenia.
Uwaga: automatyczne ponowne uruchomienia obecnie działają tylko wtedy, gdy jest pokazywany ekran logowania lub trwa sesja aplikacji kiosku. W przyszłości to się zmieni i zasada będzie obowiązywała zawsze, niezależnie od tego, czy trwa sesja określonego typu.
Wartość zasady należy podać w sekundach. Musi ona wynosić co najmniej 3600 (jedna godzina).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Użytkownicy widzą tylko drukarki dodane do białej listy</translation>
<translation id="420512303455129789">Słownik mapujący URL-e na flagi wartości logicznej, która określa, czy dostęp do hosta jest dozwolony (prawda) czy zablokowany (fałsz).
Ta zasada jest przeznaczona do użytku wewnętrznego w <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Opóźnienia blokady ekranu</translation>
<translation id="423797045246308574">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których nie mogą być generowane klucze. Jeśli wzorzec adresu URL znajduje się w zasadzie „KeygenAllowedForUrls”, zastępuje to te wyjątki.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultKeygenSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Pamięć podręczna nie jest używana dla aplikacji na Androida. Gdy wielu użytkowników instaluje tę samą aplikację na Androida, jest ona pobierana oddzielnie dla każdego z nich.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Włącza w <ph name="PRODUCT_NAME" /> zbieranie zanonimizowanych danych z URL-em jako kluczem i uniemożliwia użytkownikom zmianę tego ustawienia.
Zbieranie zanonimizowanych danych z URL-em jako kluczem wysyła adresy URL stron odwiedzanych przez użytkownika do Google, by pomóc w ulepszaniu wyszukiwania i przeglądania.
Jeśli ta zasada jest włączona, zbieranie zanonimizowanych danych z URL-em jako kluczem jest zawsze aktywne.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, zbieranie zanonimizowanych danych z URL-em jako kluczem nigdy nie jest aktywne.
Jeśli ta zasada nie została skonfigurowana, zbieranie zanonimizowanych danych z URL-em jako kluczem będzie włączone, ale użytkownik może to zmienić.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nie</translation>
<translation id="4261820385751181068">Ustawienia regionalne na ekranie logowania na urządzeniu</translation>
<translation id="427220754384423013">Określa drukarki, z których może korzystać użytkownik.
Ta zasada jest używana tylko wtedy, gdy dla zasady <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> wybrano ustawienie <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Jeśli ta zasada jest używana, użytkownik ma dostęp tylko do drukarek, których identyfikatory pasują do wartości w niej ustawionych. Identyfikatory muszą być zgodne z wartościami w polach „id” lub „guid” w pliku określonym w zasadzie <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Określa parametry używane przy wyszukiwaniu obrazem przy użyciu POST. Składa się z rozdzielonych przecinkami par nazwy i wartości. Jeśli wartość jest parametrem szablonu, tak jak w przykładzie powyżej {imageThumbnail}, zostanie ona zastąpiona rzeczywistymi danymi miniatury obrazu.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie jest ustawiona, żądania wyszukiwania obrazem są wysyłane przy użyciu metody GET.
Ta zasada jest uwzględniana tyko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Zezwalaj użytkownikom z innych domen na używanie ARC</translation>
<translation id="4298509794364745131">Określa listę aplikacji, które mogą być włączone jako aplikacje do notatek na ekranie blokady w: <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli preferowana aplikacja do robienia notatek jest włączona na ekranie blokady, będą na nim dostępne elementy interfejsu umożliwiające uruchomienie tej aplikacji.
Po uruchomieniu aplikacja będzie mogła otworzyć swoje okno w górnej części ekranu blokady, a następnie generować dane (notatki) na ekranie blokady. Aplikacja będzie mogła zaimportować utworzone notatki do głównej sesji użytkownika, gdy sesja ta zostanie odblokowana. Obecnie na ekranie blokady można używać tylko aplikacji do robienia notatek obsługiwanych przez Chrome.
Jeśli ta zasada zostanie skonfigurowana, użytkownik będzie mógł włączyć aplikację na ekranie blokady tylko wtedy, gdy identyfikator rozszerzenia aplikacji zostanie dodany do listy wartości zasady.
Z tego powodu w przypadku, gdy lista wartości będzie pusta, robienie notatek na ekranie blokady będzie niemożliwe.
Pamiętaj, że nawet jeśli zasada będzie zawierać identyfikator aplikacji, nie oznacza to, że użytkownik będzie mógł włączyć aplikację do robienia notatek na ekranie blokady – np. w przypadku Chrome 61 lista dostępnych aplikacji jest dodatkowo ograniczona przez samą platformę.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, nie będzie ograniczeń dotyczących aplikacji, które użytkownik może włączyć na ekranie blokady.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Czy włączone są mechanizmy szyfrowania DHE w TLS</translation>
<translation id="4322842393287974810">Zezwalaj aplikacji kiosku uruchamianej automatycznie z zerowym opóźnieniem na kontrolowanie wersji <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Dodaj przycisk wylogowania do paska zadań</translation>
<translation id="4332177773549877617">Rejestruj zdarzenia związane z instalacją aplikacji na Androida</translation>
<translation id="4346674324214534449">Umożliwia ustawienie blokowania reklam na stronach zawierających uciążliwe reklamy.
Jeśli zasada jest ustawiona na wartość 2, reklamy na stronach zawierających uciążliwe reklamy będą blokowane.
Takie działanie nie będzie jednak uruchamiane, jeśli zasada SafeBrowsingEnabled jest ustawiona na False.
Jeśli zasada jest ustawiona na wartość 1, reklamy na stronach zawierających uciążliwe reklamy nie będą blokowane.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, zostanie użyta wartość 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Jeśli jest włączona i użytkownik jest nadzorowany, inne aplikacje na Androida mogą sprawdzać ograniczenia dostępu do internetu dla użytkownika za pośrednictwem dostawcy treści.
Jeśli jest wyłączona lub nieskonfigurowana, dostawca treści nie zwraca żadnych informacji.</translation>
<translation id="435461861920493948">Zawiera listę wzorców używanych do kontrolowania widoczności kont w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Każde konto Google na urządzeniu zostanie porównane z wzorcami zapisanymi w tej zasadzie, by ustalić jego widoczność w <ph name="PRODUCT_NAME" />. Konto będzie widoczne, jeśli jego nazwa pasuje do dowolnego wzorca na liście. W przeciwnym razie konto będzie niewidoczne.
Symbol wieloznaczny „*” oznacza dowolną liczbę (w tym zero) dowolnych znaków. Symbolem zmieniającym znaczenie jest „\” – aby dopasować znak „*” lub „\”, umieść przed nim „\”.
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana, w <ph name="PRODUCT_NAME" /> będą widoczne wszystkie konta Google na urządzeniu.</translation>
<translation id="436581050240847513">Raportuj interfejsy sieciowe urządzeń</translation>
<translation id="4372704773119750918">Nie zezwalaj użytkownikom firmowym na korzystanie z trybu wieloprofilowego (jako użytkownik główny ani dodatkowy)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Zezwalaj na wyświetlanie wszelkich grafik we wszystkich witrynach</translation>
<translation id="437791893267799639">Zasada nie jest skonfigurowana, nie zezwalaj na migrację danych ani na działanie ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfiguruje zdalne poświadczanie przy użyciu mechanizmu TPM</translation>
<translation id="4408428864159735559">Lista prekonfigurowanych sieciowych udziałów plików.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Włącz ograniczanie przepustowości sieci</translation>
<translation id="441217499641439905">Wyłącz Dysk Google w aplikacji Pliki w systemie <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> przy połączeniu komórkowym</translation>
<translation id="4418726081189202489">Wyłączenie tej zasady spowoduje, że <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie będzie okresowo wysyłać zapytań do serwera Google w celu pobrania dokładnej sygnatury czasowej. Zapytania zostaną włączone, jeśli włączysz tę zasadę lub nie skonfigurujesz jej wcale.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ręcznie określ ustawienia serwera proxy</translation>
<translation id="4429220551923452215">Włącza lub wyłącza skróty aplikacji na pasku zakładek.
Jeśli ta zasada nie jest określona, użytkownik może wybrać pokazywanie lub ukrywanie skrótów aplikacji z menu kontekstowego paska zakładek.
Jeśli ta zasada jest skonfigurowana, użytkownik nie może jej zmienić, a skróty aplikacji zawsze są lub nie są pokazywane.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Włącz rozszerzone raporty w Bezpiecznym przeglądaniu</translation>
<translation id="443454694385851356">Starszy typ (niebezpieczne)</translation>
<translation id="443665821428652897">Wyczyść dane witryn w momencie zamknięcia przeglądarki (wycofana)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Zezwala temu urządzeniu na użycie wtyczki PluginVm.
Jeśli ta zasada ma wartość Fałsz lub jest nieskonfigurowana, wtyczka<ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> jest wyłączona na urządzeniu. Jeśli zasada ma wartość Prawda, wtyczka <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> na urządzeniu jest włączona, o ile zezwalają też na to inne ustawienia. Aby wtyczka <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> mogła być uruchamiana, zasada <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> musi mieć wartość Prawda, a zasady <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /><ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> muszą być skonfigurowane.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Określ listę wycofanych funkcji, które chcesz tymczasowo włączyć na platformach internetowych.
Zasada ta pozwala administratorom ponownie włączyć na określony czas wycofane funkcje platform internetowych. Funkcje są wskazywane przez tagi z ciągiem tekstowym. Te, które odpowiadają tagom wymienionym na liście w tej zasadzie, zostaną ponownie włączone.
Jeśli nie ustawisz tej zasady albo lista jest pusta lub nie zawiera obsługiwanych tagów z ciągiem znaków, wszystkie wycofane funkcje platform internetowych pozostaną wyłączone.
Mimo że zasada działa na tych platformach, włączana przez nią funkcja może być dostępna tylko na niektórych z nich. Nie wszystkie wycofane funkcje platform internetowych można ponownie włączyć. Zasada pozwala włączyć tylko te wymienione poniżej – na określony czas, który różni się w zależności od funkcji. Ogólny format tagu z ciągiem znaków to [NazwaWycofanejFunkcji]_EffectiveUntil[rrrrmmdd]. Przyczyny zmian funkcji platform internetowych możesz w razie potrzeby znaleźć na https://bit.ly/blinkintents
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Włącz blokadę w przypadku bezczynności lub zawieszenia działania urządzenia</translation>
<translation id="4449545651113180484">Obróć ekran w prawo o 270 stopni</translation>
<translation id="4454820008017317557">Pokaż ikonę paska narzędzi usługi <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokuj pliki cookie innych firm</translation>
<translation id="4474167089968829729">Włącz zapisywanie haseł w menedżerze haseł</translation>
<translation id="4476769083125004742">Ustawienie tej zasady na <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" /> odbiera aplikacjom na Androida dostęp do informacji o lokalizacji. Jeśli zasada ma inną wartość lub jest nieskonfigurowana, użytkownik będzie pytany o zgodę, gdy aplikacja na Androida będzie chciała uzyskać dostęp do informacji o lokalizacji.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Wymuś stosowanie filtra SafeSearch</translation>
<translation id="4482640907922304445">Powoduje pokazanie przycisku strony głównej na pasku narzędzi <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli włączysz to ustawienie, przycisk strony głównej będzie zawsze widoczny.
W przypadku wyłączenia ustawienia przycisk nigdy nie jest widoczny.
Jeśli ustawienie jest włączone lub wyłączone, użytkownicy nie mogą go zmienić ani zastąpić w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
W przypadku nieskonfigurowania tej zasady użytkownik będzie mógł wybrać, czy chce, aby przycisk strony głównej był pokazywany.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Wyłącz automatyczne aktualizacje</translation>
<translation id="4485425108474077672">Skonfiguruj URL strony nowej karty</translation>
<translation id="4492287494009043413">Wyłącza tworzenie zrzutów ekranu</translation>
<translation id="449423975179525290">Skonfiguruj zasady powiązane z wtyczką <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">Ustala rozmiar pamięci podręcznej, której <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używać do zapisywania plików pamięci podręcznej na dysku.
Jeśli ustawisz tę zasadę, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używać dostępnego rozmiaru pamięci podręcznej bez względu na to, czy określono flagę „--disk-cache-size”, czy nie. Wartość określona w tej zasadzie nie jest stała i stanowi raczej propozycję dla systemu pamięci podręcznej. Każda wartość niższa niż kilka megabajtów jest za mała i zostanie zaokrąglona do rozsądnego minimum.
Jeśli wartość w tej zasadzie jest ustawiona na 0, zostanie użyty domyślny rozmiar pamięci podręcznej i użytkownik nie będzie mógł go zmienić.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, zostanie użyty domyślny rozmiar pamięci, a użytkownik będzie mógł go zastąpić flagą --disk-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Jeśli ta zasada jest ustawiona na wartość prawda lub nie jest ustawiona, usługa <ph name="PRODUCT_NAME" /> jest włączona, a użytkownicy mogą ją uruchomić z menu aplikacji, menu kontekstowych strony, elementów sterowania multimediami na stronach internetowych obsługujących Cast oraz na ikonie paska narzędzi Cast (jeśli jest widoczna).
Jeśli ta zasada jest ustawiona na fałsz, usługa <ph name="PRODUCT_NAME" /> jest wyłączona.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Włącz Bezpieczne przeglądanie dla zaufanych źródeł</translation>
<translation id="4518251772179446575">Pytaj, gdy witryna chce śledzić fizyczną lokalizację użytkownika</translation>
<translation id="4519046672992331730">Włącza propozycje wyszukiwania w omniboksie w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę tego ustawienia.
Jeśli włączysz to ustawienie, funkcja propozycji będzie aktywna.
W przypadku jego wyłączenia funkcja jest nieaktywna.
Jeśli to ustawienie jest włączone lub wyłączone, użytkownicy nie mogą go zmienić ani zastąpić w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
W przypadku nieskonfigurowania tej zasady ustawienie zostanie włączone, ale użytkownik będzie mógł to zmienić.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Instalację aplikacji na Androida można wymusić za pomocą konsoli Google Admin przy użyciu Google Play. Ta zasada ich nie dotyczy.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Nazwa ograniczenia w Androidzie:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokalne konta na urządzeniu</translation>
<translation id="4544079461524242527">Umożliwia skonfigurowanie zarządzania rozszerzeniami dla <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ta zasada steruje wieloma ustawieniami, m.in. tymi kontrolowanymi przez dowolne inne polityki związane z rozszerzeniami. Jeśli ustawione są inne istniejące zasady, zostanie ona zastąpiona.
Ta zasada mapuje identyfikator rozszerzenia lub URL aktualizacji na jego konfigurację. W przypadku URL-a identyfikatora konfiguracja zostanie zastosowana tylko do określonego rozszerzenia. Domyślną konfigurację można zastosować do specjalnego identyfikatora <ph name="DEFAULT_SCOPE" />, który będzie przypisany do wszystkich rozszerzeń bez niestandardowej konfiguracji w tej polityce. W przypadku adresu URL aktualizacji konfiguracja zostanie zastosowana do wszystkich rozszerzeń z dokładnym URL-em aktualizacji wskazanym w manifeście rozszerzenia zgodnie z opisem na stronie <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Pełny opis dostępnych ustawień i struktury tej zasady można znaleźć na stronie https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/extension-settings-full
</translation>
<translation id="4554651132977135445">Tryb przetwarzania w pętli zasad dotyczących użytkowników</translation>
<translation id="4554841826517980623">Ta zasada określa, czy funkcja sieciowych udziałów plików w <ph name="PRODUCT_NAME" /> ma używać <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> do wykrywania udziałów w sieci.
Gdy zasada ma wartość prawda, udziały w sieci będą wykrywane przy użyciu protokołu <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />.
Gdy zasada ma wartość fałsz, udziały w sieci nie będą wykrywane przy użyciu protokołu <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />.
Jeśli zasada pozostanie nieskonfigurowana, będzie domyślnie wyłączona dla użytkowników zarządzanych przez firmę i włączona dla użytkowników niezarządzanych.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Włącz zaświadczanie zdalne dla użytkownika</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL strony nowej karty domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="4567137030726189378">Zezwól na używanie narzędzi dla programistów</translation>
<translation id="4600786265870346112">Włącz duży kursor</translation>
<translation id="4604931264910482931">Skonfiguruj czarną listę wiadomości natywnych</translation>
<translation id="4613508646038788144">Jeśli ta zasada ma ustawienie „fałsz”, oprogramowanie innych firm będzie mogło wstrzykiwać kod wykonywalny do procesów Chrome. Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana lub ma ustawienie „prawda”, oprogramowanie innych firm nie będzie mogło wstrzykiwać takiego kodu do procesów Chrome.</translation>
<translation id="4617338332148204752">Pomiń sprawdzanie metatagów w <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfiguruj białą listę instalacji rozszerzeń</translation>
<translation id="4632343302005518762">Zezwalaj <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na obsługę poniższych typów treści</translation>
<translation id="4632566332417930481">Zablokuj używanie narzędzi dla programistów w odniesieniu do rozszerzeń zainstalowanych przez zasady przedsiębiorstwa, zezwól na używanie narzędzi dla programistów w pozostałych kontekstach</translation>
<translation id="4633786464238689684">Zmienia domyślne działanie górnego rzędu klawiszy na klawisze funkcyjne.
Jeśli ustawisz dla tej zasady wartość prawda, górny rząd klawiszy na klawiaturze będzie domyślnie umożliwiał korzystanie z poleceń klawiszy funkcyjnych. Aby przywrócić standardowe funkcje klawiszy multimediów, należy nacisnąć klawisz wyszukiwania.
Jeśli ustawisz wartość fałsz lub pozostawisz zasadę bez konfiguracji, klawiatura realizuje domyślnie polecenia klawiszy multimedialnych, a polecenia klawiszy funkcyjnych – z przytrzymanym klawiszem wyszukiwania.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Nazwy hostów wiadomości natywnych do usunięcia z czarnej listy</translation>
<translation id="4650759511838826572">Wyłącz schematy protokołów adresów URL</translation>
<translation id="465099050592230505">URL firmowego sklepu internetowego (wycofana)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Ustawienia zarządzania rozszerzeniami</translation>
<translation id="4668325077104657568">Domyślne ustawienie grafik</translation>
<translation id="4670865688564083639">Minimalnie:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Umożliwia ustawienie blokowania wyświetlania w nowych oknach lub kartach stron z elementami wprowadzającymi w błąd.
Jeśli zasada jest ustawiona jako True, witryny z elementami wprowadzającymi w błąd nie będą otwierane w nowych oknach lub kartach.
Takie działanie nie będzie jednak uruchamiane, jeśli zasada SafeBrowsingEnabled policy jest ustawiona na False.
Jeśli zasada jest ustawiona na False, strony z elementami wprowadzającymi w błąd mogą być otwierane w nowych oknach lub kartach.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, zostanie użyta wartość True.</translation>
<translation id="467236746355332046">Obsługiwane funkcje:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Pozwala dostosować listę wzorców adresów URL stron, które <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ma zawsze renderować.
Jeśli nie ustawisz tej zasady, na wszystkich stronach działa domyślny mechanizm renderowania określony przez zasadę ChromeFrameRendererSettings.
Przykładowe wzorce znajdziesz na https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started</translation>
<translation id="467449052039111439">Otwórz adresy URL z listy</translation>
<translation id="4674871290487541952">Zezwalaj na niezabezpieczone algorytmy podczas weryfikowania integralności aktualizowanych i instalowanych rozszerzeń</translation>
<translation id="4680936297850947973">Wycofana w wersji M68. W zamian użyj DefaultPopupsSetting.
Pełne wyjaśnienie można znaleźć na https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Jeśli ta zasada zostanie włączona, strony będą mogły otwierać nowe okna/karty podczas nawigowania.
Jeśli ta zasada zostanie wyłączona lub nie zostanie ustawiona, strony nie będą mogły otwierać nowych okien/kart podczas nawigowania.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Włącz autouzupełnianie</translation>
<translation id="4703402283970867140">Włącz model inteligentnego przyciemniania, by opóźniać przyciemnienie ekranu</translation>
<translation id="4722122254122249791">Włącz izolację witryn z określonych źródeł</translation>
<translation id="4722399051042571387">Jeśli to ustawienie jest wyłączone, użytkownicy nie mogą ustawiać kodów PIN, które są słabe i łatwe do odgadnięcia. Słabe kody PIN to na przykład ciągi takich samych cyfr (1111), kolejnych cyfr w porządku rosnącym (1234) lub malejącym (4321) i ciągi często używane. Domyślnie po wpisaniu słabego kodu PIN nie pojawia się komunikat o błędzie, a tylko ostrzeżenie.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Włącz omijanie zapory sieciowej przez klienta dostępu zdalnego</translation>
<translation id="4725528134735324213">Włącz Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">Wymagaj, by nazwa użytkownika lokalnego była taka sama jak właściciela hosta dostępu zdalnego</translation>
<translation id="4733471537137819387">Zasady dotyczące zintegrowanego uwierzytelniania HTTP.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Serwery, którym <ph name="PRODUCT_NAME" /> może przekazywać dane logowania.
Nazwy serwerów należy rozdzielić przecinkami. Można używać symboli wieloznacznych (*).
Jeśli nie ustawisz tej zasady, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie przekazuje danych logowania użytkowników, nawet gdy serwer działa w intranecie.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Certyfikat klienta umożliwiający nawiązanie połączenia z RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Jeśli ta zasada ma wartość prawda lub jest nieskonfigurowana, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie proponować strony powiązane z bieżącą stroną.
Takie propozycje są pobierane zdalnie z serwerów Google.
Jeśli to ustawienie ma wartość fałsz, propozycje nie będą pobierane ani wyświetlane.</translation>
<translation id="4788252609789586009">Włącza funkcję autouzupełniania w <ph name="PRODUCT_NAME" />, umożliwiając użytkownikom automatyczne wprowadzanie wcześniej zapisanych danych karty kredytowej w formularzach na stronach internetowych.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone, autouzupełnianie nie będzie podpowiadać ani wypełniać danych karty kredytowej, nie będzie też zapisywać dodatkowych danych karty kredytowej, które użytkownik może podawać na stronach internetowych.
Jeśli to ustawienie jest włączone lub nieskonfigurowane, użytkownik może samodzielnie skonfigurować autouzupełnianie dla kart kredytowych w interfejsie.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Włącza funkcję ułatwień dostępu w postaci dużego kursora.
Jeśli ta zasada ma wartość „prawda”, duży kursor jest zawsze włączony.
Jeśli ma ona wartość „fałsz”, taki kursor jest zawsze wyłączony.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy nie mogą jej zmienić ani zastąpić.
Jeśli zasada pozostanie nieustawiona, duży kursor jest początkowo wyłączony, ale użytkownik może go w każdej chwili włączyć.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfigurowanie zachowania aktualizacji oprogramowania <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">Użytkownicy, którzy najdłużej byli nieaktywni, są usuwani aż do uzyskania odpowiedniej ilości wolnego miejsca</translation>
<translation id="4815725774537609998">Ta zasada jest przestarzała. Zamiast niej użyj zasady ProxyMode.
Pozwala określić serwer proxy używany przez <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę ustawień serwera proxy.
Jeśli wybierzesz nieużywanie serwera proxy i łączenie się zawsze bezpośrednio, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Jeśli wybierzesz automatyczne wykrywanie serwera proxy, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Jeśli wybierzesz ręczne ustawienia serwera proxy, możesz też określić opcje „Adres IP lub URL serwera proxy”, „Adres URL pliku PAC serwera proxy” i „Lista rozdzielonych przecinkami reguł omijania serwera proxy”. Dla aplikacji ARC dostępny jest tylko serwer proxy HTTP o najwyższym priorytecie.
Szczegółowe przykłady znajdziesz na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Jeśli włączysz to ustawienie, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie ignorować wszystkie opcje dotyczące serwera proxy podane w wierszu poleceń.
Pozostawienie tej zasady nieskonfigurowanej pozwoli użytkownikom samodzielnie wybrać ustawienia serwera proxy.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Zezwól, by użytkownik korporacyjny miał atrybut główny i drugorzędny (domyślne zachowanie w przypadku niezarządzanych użytkowników)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Czynność, jaka ma zostać podjęta po osiągnięciu opóźnienia bezczynności przy pracy na baterii</translation>
<translation id="4834526953114077364">Najdłużej nieaktywni użytkownicy, którzy nie logowali się w ciągu ostatnich 3 miesięcy, są usuwani aż do uzyskania odpowiedniej ilości wolnego miejsca</translation>
<translation id="4858735034935305895">Zezwalaj na tryb pełnoekranowy</translation>
<translation id="4861767323695239729">Skonfiguruj metody wprowadzania dozwolone w sesji użytkownika</translation>
<translation id="487460824085252184">Przenoś automatycznie bez pytania o zgodę użytkownika.</translation>
<translation id="4874982543810021567">Blokuj WebUSB w tych witrynach</translation>
<translation id="4876805738539874299">Najwyższa włączona wersja protokołu SSL</translation>
<translation id="4897928009230106190">Określa parametry używane przy sugerowaniu haseł z użyciem POST. Składa się z rozdzielonych przecinkami par nazwy i wartości. Jeśli wartość jest parametrem szablonu, tak jak w przykładzie powyżej {searchTerms}, zostanie ona zastąpiona rzeczywistymi danymi wyszukiwanych słów.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie jest ustawiona, żądania sugerowanych wyszukiwań są wysyłane przy użyciu metody GET.
Ta zasada jest uwzględniana tylko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parametr sterujący zamianą wyszukiwanego hasła dla domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="4899708173828500852">Włącz Bezpieczne przeglądanie</translation>
<translation id="4899802251198446659">Określa, czy <ph name="PRODUCT_NAME" /> może automatycznie (bez zgody użytkownika) odtwarzać filmy z dźwiękiem.
Jeśli zasada ma wartość Prawda, <ph name="PRODUCT_NAME" /> może automatycznie odtwarzać multimedia.
Jeśli zasada ma wartość Fałsz, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie może automatycznie odtwarzać multimediów. W przypadku niektórych wzorców adresów URL można zastąpić to ustawienie zasadą AutoplayWhitelist.
Domyślnie <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie może automatycznie odtwarzać multimediów. W przypadku niektórych wzorców adresów URL można zastąpić to ustawienie zasadą AutoplayWhitelist.
Jeśli zmienisz tę zasadę, gdy <ph name="PRODUCT_NAME" /> działa, zmieniona zasada będzie obowiązywać tylko w nowych kartach. Karty otwarte wcześniej mogą działać jak dawniej.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Częstotliwość odświeżania zasad dotyczących urządzeń</translation>
<translation id="4917385247580444890">Silny</translation>
<translation id="4923806312383904642">Zezwól funkcji WebDriver na zastępowanie niezgodnych zasad</translation>
<translation id="494613465159630803">Odbiornik Cast</translation>
<translation id="4962262530309732070">Jeśli ta zasada jest włączona lub nie jest skonfigurowana, <ph name="PRODUCT_NAME" /> zezwala na dodawanie osób z poziomu menedżera użytkowników.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie zezwala na tworzenie nowych profili z poziomu menedżera użytkowników.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Wyłącz logowanie w przeglądarce</translation>
<translation id="4978405676361550165">Jeśli zasada „OffHours” jest ustawiona, to określone zasady dotyczące urządzeń są ignorowane (używane są ustawienia domyślne tych zasad) w konkretnych okresach. Zasady dotyczące urządzeń są ponownie stosowane przez Chrome za każdym razem, gdy zaczyna lub kończy się okres „OffHours”. Użytkownik otrzymuje powiadomienie i następuje wymuszone wylogowanie, gdy zakończenie okresu „OffHours” i zasady dotyczące urządzeń zmienią się (np. gdy użytkownik jest zalogowany na konto, które nie ma uprawnień).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Typ danych:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Zezwalaj na uruchamianie nieaktualnych wtyczek</translation>
<translation id="4988291787868618635">Działanie, jakie ma zostać wykonane po osiągnięciu opóźnienia bezczynności</translation>
<translation id="4995548127349206948">Czy uwierzytelnianie NTLMv2 jest włączone.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Zezwalaj na dostęp do witryn spoza pakietów treści</translation>
<translation id="5052081091120171147">Po włączeniu tej zasady wymuszany jest import historii przeglądania z bieżącej przeglądarki domyślnej. Włączenie zasady ma również wpływ na opcje w oknie dialogowym importowania. W przypadku jej wyłączenia historia przeglądania nie jest importowana. Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, użytkownik może zostać zapytany, czy zaimportować historię lub operacja ta zostanie wykonana automatycznie.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Lupa wyłączona</translation>
<translation id="5058573563327660283">Wybierz strategię zwalniania miejsca na dysku podczas automatycznego czyszczenia (wycofana)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Biała lista loginów użytkowników</translation>
<translation id="5068140065960598044">Zasady dotyczące chmury obowiązujące w <ph name="PRODUCT_NAME" /> zastępują zasady dotyczące komputera.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Umożliwia korzystanie z usług domyślnego dostawcy wyszukiwania.
Po włączeniu tego ustawienia domyślne wyszukiwanie odbywa się, gdy użytkownik wpisze w omniboksie tekst niebędący adresem URL.
Domyślnego dostawcę wyszukiwania możesz wskazać, konfigurując pozostałe zasady domyślnego wyszukiwania. Jeśli będą one nieskonfigurowane, domyślnego dostawcę będzie mógł wybrać użytkownik.
Po wyłączeniu tego ustawienia wpisanie przez użytkownika w omniboksie tekstu niebędącego adresem URL nie spowoduje wyszukiwania.
Jeśli włączysz lub wyłączysz to ustawienie, użytkownicy nie będą mogli go zmieniać ani zastępować w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada pozostanie nieskonfigurowana, domyślny dostawca wyszukiwania będzie włączony, a użytkownik będzie mógł konfigurować listę dostawców wyszukiwania.
Ta zasada jest dostępna tylko w wystąpieniach systemu Windows, które należą do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />, oraz w wystąpieniach systemu Windows 10 Pro lub Enterprise zarejestrowanych w funkcji zarządzania urządzeniami.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Wyłącz podgląd wydruku</translation>
<translation id="5090209345759901501">Rozszerz ustawienie treści Flash na całą zawartość</translation>
<translation id="5093540029655764852">Określa częstotliwość (w dniach), z którą klient zmienia hasło do swojego konta komputera. Hasło jest generowane losowo przez klienta i niewidoczne dla użytkownika.
Hasła do kont komputerów należy zmieniać regularnie tak samo jak hasła do kont użytkowników. Wyłączenie tej zasady lub ustawienie dużej liczby dni może obniżyć bezpieczeństwo, ponieważ daje potencjalnym napastnikom więcej czasu na odkrycie i wykorzystanie hasła do konta komputera.
Jeśli zasada jest nieskonfigurowana, hasło do konta komputera jest zmieniane co 30 dni.
Jeśli zasada ma wartość 0, zmienianie hasła do konta komputera jest wyłączone.
Pamiętaj, że hasła mogą być starsze niż ustawiona liczba dni, gdy klient przez długi czas pozostawał w trybie offline.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Opóźnienie blokady ekranu przy zasilaniu z baterii</translation>
<translation id="5108031557082757679">Wyłączone drukarki firmowe powiązane z urządzeniami</translation>
<translation id="5113732180192599620">Ta zasada określa listę stron, które nigdy nie będą powodować zmiany przeglądarki.
Uwaga: elementy można dodawać do tej listy również za pomocą zasad <ph name="USE_IE_SITELIST_POLICY_NAME" /><ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Gdy ta zasada jest nieskonfigurowana, do listy nie są dodawane żadne strony.
Gdy zasada jest skonfigurowana, każda pozycja jest traktowana jako reguła, podobnie jak w przypadku zasady <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />, ale działanie jest odwrotne – strony pasujące do reguł nie otwierają się w alternatywnej przeglądarce.
W przeciwieństwie do zasady <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> reguły są stosowane w obu kierunkach, czyli gdy dodatek do Internet Explorera jest zainstalowany i włączony, ta zasada określa też, czy <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> ma otwierać te adresy URL w <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="5130288486815037971">Czy włączone są mechanizmy szyfrowania RC4 w TLS</translation>
<translation id="5141670636904227950">Ustaw domyślny typ lupy włączony na ekranie logowania</translation>
<translation id="5142301680741828703">Zawsze renderuj strony we wtyczce <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> według następujących wzorców adresów URL</translation>
<translation id="5148753489738115745">Pozwala określić dodatkowe parametry używane, gdy <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> uruchamia <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używany jest domyślny wiersz polecenia.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Częstotliwość wysyłania pakietów sieciowych monitorowania (w milisekundach).
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana, domyślny odstęp czasu wynosi trzy minuty.
Minimalny odstęp czasu to 30 s, a maksymalny – 24 godz.
Wartości spoza tego zakresu zostaną zmienione na wartości graniczne.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Włącz stary proces logowania internetowego</translation>
<translation id="5182055907976889880">Skonfiguruj Dysk Google w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Umożliwia określenie rozszerzeń, których nie obejmuje czarna lista. Wartość * na czarnej liście oznacza dodanie do niej wszystkich rozszerzeń i zezwolenie użytkownikom na instalowanie wyłącznie rozszerzeń wymienionych na białej liście. Domyślnie wszystkie rozszerzenia znajdują się na białej liście, jeśli jednak za pomocą zasady wszystkie rozszerzenia dodano do czarnej listy, białej listy można użyć do zmodyfikowania tej zasady.</translation>
<translation id="519247340330463721">Skonfiguruj zasady związane z funkcją Bezpieczne przeglądanie.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Włącza alternatywne strony błędów wbudowane w przeglądarkę <ph name="PRODUCT_NAME" /> (np. dotyczące nieznalezienia strony) i uniemożliwia użytkownikom zmianę tego ustawienia. Jeśli włączysz ustawienie, alternatywne strony błędów będą używane. W przypadku wyłączenia ustawienia alternatywne strony błędów nigdy nie są używane. Jeśli ustawienie jest włączone lub wyłączone, użytkownicy nie mogą go zmienić ani zastąpić w przeglądarce <ph name="PRODUCT_NAME" />. W przypadku nieskonfigurowania zasady ustawienie zostanie włączone, ale użytkownik będzie mógł je zmienić.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Zablokuj tryb programisty.
Kiedy ta zasada jest włączona, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uniemożliwia urządzeniu uruchomienie się w trybie programisty. Gdy tryb przełączania programisty zostanie włączony, system zablokuje uruchomienie i wyświetli ekran błędu.
Kiedy ta zasada jest wyłączona, tryb programisty jest normalnie dostępny na urządzeniu.</translation>
<translation id="520403427390290017">Funkcja cykli życia kart odzyskuje zasoby procesora, a później zasoby pamięci powiązane z działającymi kartami, które nie były używane od długiego czasu. Najpierw ogranicza szybkość działania kart, później zamraża je, a na koniec zamyka.
Jeśli zasada ma ustawienie fałsz, to cykle życia kart są wyłączone i wszystkie karty będą cały czas działać normalnie.
Jeśli zasada ma ustawienie prawda lub jest nieskonfigurowana, to cykle życia kart są włączone.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Służy do konfigurowania adresu URL domyślnej strony Nowa karta i blokowania użytkownikom możliwości jego zmiany.
Strona Nowa karta jest otwierana przy tworzeniu nowych kart (w tym otwieranych w nowych oknach).
Ta zasada nie określa, które strony mają być otwierane przy uruchamianiu. Regulują to zasady <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />. Ta zasada ma jednak wpływ na strony główną i startową, jeśli mają one otwierać stronę Nowa karta.
Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana lub pozostaje pusta, używana jest domyślna strona Nowa karta.
Ta zasada jest dostępna tylko w wystąpieniach systemu Windows, które należą do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />, oraz w wystąpieniach systemu Windows 10 Pro lub Enterprise zarejestrowanych w funkcji zarządzania urządzeniami.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których nie mogą być wyświetlane powiadomienia. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultNotificationsSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Witryny, które nigdy nie będą powodować zmiany przeglądarki.</translation>
<translation id="5219844027738217407">W przypadku aplikacji na Androida ta zasada wpływa tylko na mikrofon. Gdy jest ona włączona, mikrofon jest wyłączony dla wszystkich aplikacji na Androida bez żadnych wyjątków.</translation>
<translation id="5228316810085661003">Opóźnienie automatycznego logowania na lokalne konto na urządzeniu.
Jeśli zasada |DeviceLocalAccountAutoLoginId| jest nieskonfigurowana, ta zasada nie ma żadnych skutków. W przeciwnym razie:
Gdy ta zasada jest skonfigurowana, określa, po jakim czasie bez aktywności użytkownika nastąpi automatyczne zalogowanie na lokalne konto na urządzeniu wskazane w zasadzie |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Gdy ta zasada jest nieskonfigurowana, czas bez aktywności użytkownika wynosi 0 milisekund.
Wartość tej zasady podaje się w milisekundach.</translation>
<translation id="523505283826916779">Ustawienia ułatwień dostępu</translation>
<translation id="5247006254130721952">Blokuj pobieranie niebezpiecznych plików</translation>
<translation id="5248863213023520115">Ustawia typy szyfrowania dozwolone podczas żądania biletów Kerberos z serwera <ph name="MS_AD_NAME" />.
Jeśli zasada ma ustawioną opcję „Wszystkie”, dozwolone są zarówno typy szyfrowania AES „aes256-cts-hmac-sha1-96” i „aes128-cts-hmac-sha1-96”, jak też typ szyfrowania RC4 „rc4-hmac”. Jeśli serwer obsługuje AES i RC4, preferowane jest szyfrowanie AES. Pamiętaj, że szyfrowanie RC4 nie zapewnia bezpieczeństwa i, jeśli to możliwe, na serwerze należy skonfigurować szyfrowanie AES.
Jeśli zasada ma ustawioną opcję „Silne” lub jest nieskonfigurowana, dozwolone są tylko typy szyfrowania AES.
Jeśli zasada ma ustawioną opcję „Starszy typ”, dozwolony jest tylko typ szyfrowania RC4. Ta opcja nie zapewnia bezpieczeństwa i może być potrzebna jedynie w bardzo szczególnych sytuacjach.
Zobacz też https://wiki.samba.org/index.php/Samba_4.6_Features_added/changed#Kerberos_client_encryption_types</translation>
<translation id="5255162913209987122">Może być zalecana</translation>
<translation id="527237119693897329">Pozwala określić, które hosty wiadomości natywnych nie powinny być wczytywane.
Wartość * na czarnej liście oznacza, że wszystkie hosty wiadomości natywnych są umieszczane na czarnej liście, dopóki nie znajdą się na białej liście.
Jeśli ta zasada nie została określona, <ph name="PRODUCT_NAME" /> wczyta wszystkie zainstalowane hosty wiadomości natywnych.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Jeśli ustawiono wartość „prawda”, użytkownik może używać modułu sprzętowego w urządzeniach z Chrome do zdalnego poświadczania tożsamości przez wywołanie funkcji <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> interfejsu <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />.
Jeśli ustawiono wartość „fałsz” lub nie jest ona określona, wywołania kierowane do interfejsu API zakończą się błędem.</translation>
<translation id="5277806246014825877">Zezwolenie temu użytkownikowi na uruchamianie Crostini.
Gdy zasada ma wartość fałsz, użytkownik nie może uruchamiać Crostini.
Gdy zasada ma wartość prawda lub jest nieskonfigurowana, użytkownik może uruchamiać Crostini, o ile pozwalają na to inne ustawienia.
Aby można było uruchamiać Crostini, wartość prawda muszą mieć wszystkie te trzy zasady: VirtualMachinesAllowed, CrostiniAllowed i DeviceUnaffiliatedCrostiniAllowed.
Gdy wartość zasady zostanie zmieniona na fałsz, będzie dotyczyć uruchamiania nowych kontenerów Crostini, ale kontenery uruchomione wcześniej nie zostaną wyłączone.</translation>
<translation id="5283457834853986457">Wyłącz znajdowanie wtyczek (wycofane)</translation>
<translation id="5288772341821359899">Jeśli ta zasada jest ustawiona, zakres portów UDP używany przez WebRTC jest ograniczony do określonego zakresu portów (wraz z punktami końcowymi).
Jeśli zasada nie jest ustawiona lub jest ustawiona na pusty ciąg lub nieprawidłowy zakres portów, WebRTC może skorzystać z dowolnego lokalnego portu UDP, jaki jest dostępny.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Określ listę wtyczek, które użytkownik może włączyć lub wyłączyć</translation>
<translation id="5304269353650269372">Określa czas bez wprowadzenia danych przez użytkownika, po którym wyświetlane jest okno dialogowe ostrzeżenia przy zasilaniu z baterii.
Gdy ta zasada jest ustawiona, określa wymagany czas nieaktywności użytkownika przed wyświetleniem w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> okna dialogowego z ostrzeżeniem informującym, że zostanie wykonana odpowiednia czynność.
Gdy ta zasada nie jest ustawiona, ostrzeżenie nie jest wyświetlane.
Wartość dla zasady należy podać w milisekundach. Wartości są ograniczane, tak aby nie przekraczały wartości opóźnienia nieaktywności.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Dostępność trybu incognito</translation>
<translation id="5318185076587284965">Zezwalaj hostowi zdalnego dostępu na korzystanie z serwerów przekazujących</translation>
<translation id="5323128137188992869">Zezwala na przesyłanie treści na urządzenie przy użyciu: <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada jest ustawiona na wartość fałsz, użytkownicy nie mogą przesyłać treści na urządzenie. Jeśli jest ustawiona na wartość prawda – mogą to robić. Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, użytkownicy nie mogą przesyłać treści na zarejestrowane urządzenia z Chrome OS. Mogą przesyłać treści na urządzenia niezarejestrowane.</translation>
<translation id="5329007337159326804">Ostrzeżenie: zasada najwyższej wersji TLS zostanie w całości usunięta z <ph name="PRODUCT_NAME" /> około wersji 75 (około czerwca 2019 r.).
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana, <ph name="PRODUCT_NAME" /> używa domyślnej najwyższej wersji.
W przeciwnym razie zasada może mieć jedną z tych wartości: „tls1.2” lub „tls1.3”. Po jej ustawieniu <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie używa wersji SSL/TLS wyższych niż określona. Nierozpoznana wartość jest ignorowana.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Zezwalaj <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na obsługę tych typów treści</translation>
<translation id="5365476955714838841">Parametry wiersza poleceń dla alternatywnej przeglądarki.</translation>
<translation id="5365946944967967336">Pokaż przycisk strony głównej na pasku narzędzi</translation>
<translation id="5366745336748853475">Umożliwia określenie listy wzorców adresu URL definiujących witryny, dla których jest automatycznie wybierany certyfikat klienta na ekranie logowania w ramce obsługującej proces SAML, jeśli witryna zażąda certyfikatu. Przykładowe użycie to skonfigurowanie certyfikatu dla całego urządzenia, który będzie okazywany dostawcy tożsamości SAML.
Wartość musi być tablicą słowników JSON odwzorowanych na ciąg. Każdy słownik musi mieć postać { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, gdzie $URL_PATTERN jest wzorcem ustawiającym zawartość. $FILTER ogranicza certyfikaty klienta, spośród których przeglądarka może dokonać automatycznego wyboru. Niezależnie od filtra wybierane mogą być tylko te certyfikaty, które są zgodne z żądaniem certyfikatu serwera. Jeśli $FILTER ma postać { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, to dodatkowo wybierane będą tylko te certyfikaty klienta, które zostały wydane przez certyfikat z CommonName $ISSUER_CN. Jeśli $FILTER jest pustym słownikiem {}, wybór certyfikatów klienta nie jest dodatkowo ograniczany.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, automatyczny wybór nie będzie dokonywany w żadnej witrynie.</translation>
<translation id="5366977351895725771">Jeśli ta zasada ma wartość „fałsz”, ten użytkownik nie może tworzyć użytkowników nadzorowanych. Dotychczasowi użytkownicy nadzorowani będą nadal dostępni.
Jeśli ma ona wartość „prawda” lub nie jest skonfigurowana, ten użytkownik może tworzyć użytkowników nadzorowanych i zarządzać nimi.</translation>
<translation id="5369937289900051171">Tylko drukowanie kolorowe</translation>
<translation id="5370279767682621504">Włącz obsługę HTTP/0.9 w portach innych niż domyślne</translation>
<translation id="5378985487213287085">Umożliwia określenie, czy witryny mogą wyświetlać powiadomienia na pulpicie. Wyświetlanie powiadomień na pulpicie może być domyślnie dozwolone lub zabronione bądź użytkownikowi może być wyświetlany monit za każdym razem, gdy witryna chce wyświetlić takie powiadomienie. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady będzie używana zasada „AskNotifications”, a użytkownik będzie mógł zmienić to ustawienie.</translation>
<translation id="538108065117008131">Zezwalaj wtyczce <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na obsługę następujących typów treści</translation>
<translation id="5391388690191341203">Lokalne konto na urządzeniu do automatycznego logowania</translation>
<translation id="5392172595902933844">Informacje o stanie Androida są wysyłane z powrotem na serwer.
Jeśli zasada jest wyłączona lub nieskonfigurowana, nie są wysyłane żadne informacje o stanie.
Jeśli jest włączona, informacje o stanie są wysyłane.
Ta zasada ma zastosowanie tylko wtedy, gdy są włączone aplikacje na Androida.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Włącza separację hostów zdalnego dostępu podczas połączenia.
W przypadku włączenia tej opcji fizyczne urządzenia wejściowe i wyjściowe hosta będą wyłączane na czas trwania połączenia zdalnego.
Jeśli to ustawienie będzie wyłączone lub nieustawione, zarówno zdalni, jak i lokalni użytkownicy będą mogli korzystać z udostępnianego hosta.</translation>
<translation id="5396049152026347991">Zezwala użytkownikowi na zarządzanie połączeniami VPN.
Jeśli ta zasada ma wartość fałsz, wyłączone są wszystkie interfejsy <ph name="PRODUCT_NAME" /> pozwalające użytkownikowi na rozłączanie lub modyfikowanie połączeń VPN.
Jeśli zasada jest nieskonfigurowana lub ma wartość prawda, użytkownicy mogą rozłączać i modyfikować połączenia VPN.
Jeśli połączenie VPN jest tworzone przez aplikację VPN, ta zasada nie ma wpływu na interfejs tej aplikacji. Jest zatem możliwe, że użytkownik będzie nadal mógł modyfikować połączenie VPN za pomocą aplikacji.
Ta zasada jest pomyślana jako uzupełnienie funkcji „Stały VPN”, która pozwala administratorowi włączyć nawiązywanie połączenia VPN podczas uruchamiania urządzenia.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Umożliwia wybranie układów klawiatury dozwolonych na ekranie logowania systemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli ta zasada ma ustawioną jako wartość listę identyfikatorów metod wprowadzania, metody te są dostępne na ekranie logowania. Wstępnie wybrana jest pierwsza z nich. Gdy na ekranie logowania jest wybrany profil danego użytkownika, oprócz metod wprowadzania ustawionych w tej zasadzie dostępna jest metoda ostatnio używana przez tego użytkownika. Gdy zasada nie jest skonfigurowana, metody wprowadzania na ekranie logowania odpowiadają ustawieniom regionalnym stosowanym do wyświetlania tego ekranu. Wartości, które nie są prawidłowymi identyfikatorami metod wprowadzania, są ignorowane.</translation>
<translation id="5422643441807528365">Klucz licencyjny wtyczki <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /></translation>
<translation id="5423001109873148185">Po włączeniu tej zasady wymuszany jest import wyszukiwarek z bieżącej przeglądarki domyślnej. Włączenie zasady ma również wpływ na opcje w oknie dialogowym importowania. W przypadku jej wyłączenia wyszukiwarka domyślna nie jest importowana. Jeśli zasada nie zostanie skonfigurowana, użytkownik może zobaczyć pytanie o zaimportowanie wyszukiwarki lub importowanie odbędzie się automatycznie.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Nazwa ograniczenia w Android WebView:</translation>
<translation id="5424147596523390018">Zezwalaj na wszystkie tryby kolorów</translation>
<translation id="5442026853063570579">Ta zasada kontroluje też dostęp do Opcji programisty aplikacji na Androida. Gdy jest ustawiona na wartość „DeveloperToolsDisallowed” (wartość 2), użytkownicy nie mają dostępu do Opcji programisty. Gdy jest ustawiona na inną wartość lub nieskonfigurowana, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Opcji programisty, klikając siedem razy numer kompilacji w aplikacji Ustawienia Androida.</translation>
<translation id="5447306928176905178">Włącz raportowanie informacji o pamięci (rozmiar stosu pamięci JS) do strony (opcja wycofana)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Włącz tryb gościa w przeglądarce</translation>
<translation id="5457924070961220141">Umożliwia skonfigurowanie domyślnego mechanizmu renderowania HTML po zainstalowaniu wtyczki <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />. Ustawieniem domyślnym, stosowanym w przypadku nieskonfigurowania tej zasady, jest zezwolenie przeglądarce hosta na wykonywanie renderowania, jednak możesz opcjonalnie zastąpić to ustawienie, tak aby strony HTML były domyślnie renderowane przez wtyczkę <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Konfiguruj ustawienia dla zarządzanych użytkowników.</translation>
<translation id="546726650689747237">Opóźnienie przyciemnienia ekranu przy zasilaniu sieciowym</translation>
<translation id="5469143988693423708">Użytkownik może uruchamiać Crostini</translation>
<translation id="5469825884154817306">Blokuj grafiki w tych witrynach</translation>
<translation id="5472668698895343595">Ta zasada kontroluje tworzenie listy stron otwieranych w alternatywnej przeglądarce.
Pamiętaj, że pozycje do tej listy można też dodawać, korzystając z zasad <ph name="USE_IE_SITELIST_POLICY_NAME" /><ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana, żadne strony nie będą dodawane do listy.
Po skonfigurowaniu tej zasady każda pozycja jest traktowana jako reguła określająca możliwość otwarcia danej strony w alternatywnej przeglądarce. <ph name="PRODUCT_NAME" /> korzysta z tych reguł do ustalania, czy dany adres URL należy otworzyć w alternatywnej przeglądarce.
Gdy dodatek do Internet Explorera jest zainstalowany i włączony, Internet Explorer będzie otwierać strony niepasujące do reguł w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli reguły są sprzeczne, <ph name="PRODUCT_NAME" /> użyje najbardziej szczegółowej reguły.</translation>
<translation id="5475361623548884387">Włącz drukowanie</translation>
<translation id="547601067149622666">Blokuj reklamy na stronach zawierających uciążliwe reklamy</translation>
<translation id="5499375345075963939">Ta zasada jest aktywna tylko w trybie sklepu.
Gdy ta zasada zostanie ustawiona na wartość różną od 0, aktualnie zalogowany użytkownik demonstracyjny zostanie automatycznie wylogowany po upływie podanego okresu bezczynności.
Wartość zasady należy określić w milisekundach.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Włącz pasek zakładek</translation>
<translation id="5512418063782665071">Adres URL strony głównej</translation>
<translation id="551639594034811656">Ta zasada zawiera listę wartości procentowych określających, jaki odsetek urządzeń z systemem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> w OU ma być aktualizowany dziennie, począwszy od dnia wykrycia aktualizacji. Moment wykrycia jest późniejszy niż moment opublikowania, ponieważ może minąć trochę czasu między opublikowaniem aktualizacji a sprawdzeniem jej dostępności przez urządzenie.
Każda para (dzień, procent) określa procent urządzeń, który ma zostać zaktualizowany w ciągu danej liczby dni od wykrycia aktualizacji. Na przykład: jeśli mamy pary [(4, 40), (10, 70), (15, 100)], to 40% urządzeń powinno zostać zaktualizowanych w ciągu 4 dni od wykrycia aktualizacji, 70% powinno zostać zaktualizowanych w ciągu 10 dni itd.
Jeśli zasada zawiera jakąś wartość, aktualizacje będą ignorować zasadę <ph name="DEVICE_UPDATE_SCATTER_FACTOR_POLICY_NAME" /> i zamiast niej stosować tę zasadę.
Jeśli ta lista jest pusta, wdrażanie etapowe nie będzie stosowane, a aktualizacje będą instalowane zgodnie z innymi zasadami dotyczącymi urządzeń.
Ta zasada nie ma zastosowania do przełączania kanałów.</translation>
<translation id="5526701598901867718">Wszystkie (niebezpieczne)</translation>
<translation id="5529037166721644841">Określa, co ile milisekund do usługi zarządzania urządzeniami będzie wysyłane zapytanie o zasady dotyczące urządzeń.
Skonfigurowanie tej zasady powoduje zastąpienie wartości domyślnej 3 godzin. Dozwolone są wartości od 1 800 000 (30 minut) do 86 400 000 (1 dzień). Wartości spoza tego zakresu zostaną sprowadzone do odpowiedniej wartości granicznej.
Pozostawienie tej zasady nieskonfigurowanej powoduje, że <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> używa wartości domyślnej, która wynosi 3 godziny.
Uwaga: jeśli platforma obsługuje powiadomienia o zasadach, czas odświeżania będzie ustawiony na 24 godziny (wartości domyślne i wartość tej zasady będą ignorowane), ponieważ powiadomienia te powinny automatycznie wymuszać odświeżenie po każdej zmianie zasad, przez co częstsze odświeżanie jest niepotrzebne.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Blokuj pobieranie potencjalnie niebezpiecznych plików</translation>
<translation id="5535973522252703021">Biała lista serwerów przekazywania poświadczeń w protokole Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Pozwala wszystkim witrynom na automatyczne uruchamianie wtyczki <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">Ta zasada nie ma żadnego wpływu na aplikacje na Androida.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Dodaj parametr do pobierania odmian w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ustawienie tej zasady powoduje dodanie parametru „restrict” do URL-a używanego do pobierania odmiany. Wartość parametru będzie taka sama jak wartość określona w tej zasadzie.
Jeśli zasada nie zostanie określona, nie będzie modyfikować URL-a odmian.</translation>
<translation id="5561811616825571914">Automatycznie wybierz certyfikaty klienta dla tych witryn na ekranie logowania</translation>
<translation id="556941986578702361">Steruje autoukrywaniem półki <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
W przypadku ustawienia wartości „AlwaysAutoHideShelf” półka zawsze będzie ukrywana automatycznie.
Jeśli zostanie ustawiona wartość „NeverAutoHideShelf”, półka nigdy nie będzie ukrywana automatycznie.
W przypadku ustawienia tej zasady, użytkownicy nie będą mogli jej zmienić ani nadpisać.
Jeśli ta opcja pozostanie nieustawiona, półka będzie ukrywana automatycznie.</translation>
<translation id="557360560705413259">Gdy to ustawienie jest włączone, <ph name="PRODUCT_NAME" /> użyje commonName certyfikatu serwera, by dopasować nazwę hosta, jeśli w certyfikacie brakuje rozszerzenia subjectAlternativeName. Będzie to możliwe, pod warunkiem że sprawdzenie poprawności i dołączenie do łańcucha lokalnie zainstalowanych certyfikatów CA wypadnie pomyślnie.
Nie jest to zalecane, bo może spowodować pominięcie rozszerzenia nameConstraints, które ogranicza nazwy hostów, na których dany certyfikat może być autoryzowany.
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana lub jest wyłączona, certyfikaty serwera, które nie mają rozszerzenia subjectAlternativeName zawierającego nazwę DNS lub adres IP, nie będą uważane za zaufane.</translation>
<translation id="5581292529942108810">Konfigurowanie zasad związanych z Rozszerzeniem zgłaszającym informacje o Chrome.
Ta zasada jest stosowana tylko wtedy, gdy włączone jest <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, a komputer jest zarejestrowany w <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="5584132346604748282">Kontroluj usługi lokalizacyjne Google na Androidzie</translation>
<translation id="5586942249556966598">Nic nie rób</translation>
<translation id="5592242031005200087">
Jeśli ta zasada jest włączona, każde nazwane źródło na liście
rozdzielanej przecinkami będzie działać w obrębie własnego procesu.
Powoduje to też izolację źródeł w subdomenach, np. ustawienie https://example.com/
spowoduje, że witryna https://foo.example.com/ będzie również izolowana jako część
https://example.com/.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, izolacja witryn nie jest stosowana wprost, a wersje testowe zasad IsolateOriginsAndroid i SitePerProcessAndroid są wyłączone. Użytkownicy nadal mogą włączyć zasadę IsolateOrigins ręcznie za pomocą flagi wiersza poleceń.
Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, użytkownik może zmienić to ustawienie.
UWAGA: izolacja witryn na Androidzie jest na razie funkcją eksperymentalną. Jej działanie poprawi się z czasem, ale obecnie może powodować problemy.
UWAGA: ta zasada jest stosowana tylko w Chrome na Androidzie na urządzeniach mających więcej niż 1 GB pamięci RAM. Na platformach innych niż Android izolację witryn umożliwia zasada IsolateOrigins.
</translation>
<translation id="5630352020869108293">Przywróć ostatnią sesję</translation>
<translation id="5645779841392247734">Zezwalaj na pliki cookie w tych witrynach</translation>
<translation id="5689430183304951538">Domyślny rozmiar drukowanych stron</translation>
<translation id="5693469654327063861">Zezwól na migrację danych</translation>
<translation id="5694594914843889579">Po włączeniu tej zasady pamięci zewnętrzne będą niedostępne w przeglądarce plików.
Ta zasada dotyczy wszystkich typów nośników pamięci, takich jak na przykład napędy flash USB, zewnętrzne dyski twarde, karty pamięci SD i inne, pamięci optyczne itd. Pamięć wewnętrzna nie podlega tej zasadzie, więc nadal będzie można otwierać pliki z folderu Pobrane. Ta zasada nie dotyczy też Dysku Google.
W przypadku wyłączenia lub nieskonfigurowania tego ustawienia użytkownicy będą mogli korzystać na urządzeniu ze wszystkich obsługiwanych typów pamięci zewnętrznych.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Raportuj użytkowników urządzenia</translation>
<translation id="5699487516670033016">Służy do określenia czasu przechowywania (w godzinach) danych uwierzytelniania w pamięci podręcznej. Użycie pamięci podręcznej przyspiesza logowanie. Zawiera ona ogólne dane (nazwę grupy roboczej itp.) o powiązanych obszarach, np. o obszarach, które obszar komputera uznaje za zaufane. W pamięci podręcznej nie są przechowywane dane o użytkownikach ani o niepowiązanych obszarach. Ponowne uruchomienie urządzenia powoduje wyczyszczenie pamięci podręcznej.
Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana, przechowywane w pamięci podręcznej dane o uwierzytelnianiu mogą być używane przez maksymalnie 73 godziny.
Jeśli dla tej zasady wybrana jest wartość 0, przechowywanie danych uwierzytelniania w pamięci podręcznej jest wyłączone. Może to znacznie spowolnić logowanie powiązanych użytkowników, ponieważ dane o obszarach muszą być pobierane przy każdym logowaniu.
Pamiętaj, że dane o obszarach są przechowywane w pamięci podręcznej nawet w przypadku użytkowników tymczasowych. Jeśli śledzenie obszaru użytkowników tymczasowych ma być zablokowane, należy wyłączyć pamięć podręczną.</translation>
<translation id="570062449808736508">Gdy dla tej zasady zostanie ustawiony ciąg niepusty, komponent WebView będzie odczytywać ograniczenia URL przekazywane przez dostawcę treści o określonej nazwie urzędowej.</translation>
<translation id="5701714006401683963">Jeśli ta zasada ma wartość fałsz, zarządzana sesja gościa będzie działać tak, jak opisano na https://support.google.com/chrome/a/answer/3017014, czyli jako standardowa „sesja publiczna”.
Jeśli ta zasada ma wartość prawda lub jest nieskonfigurowana, zarządzania sesja gościa będzie „sesją zarządzaną” i nie będzie objęta wieloma ograniczeniami dotyczącymi „sesji publicznych”.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, użytkownik nie może jej zmienić ani zastąpić.</translation>
<translation id="572155275267014074">Ustawienia Androida</translation>
<translation id="5722934961007828462">Gdy to ustawienie jest włączone, <ph name="PRODUCT_NAME" /> zawsze sprawdza, czy zweryfikowane certyfikaty serwera podpisane lokalnie zainstalowanymi certyfikatami CA nie zostały unieważnione.
Jeśli <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie może uzyskać informacji o stanie unieważnienia, takie certyfikaty są traktowane jak unieważnione (brak możliwości zignorowania błędu).
Jeśli nie ustawisz tej zasady lub wybierzesz wartość fałsz, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie korzystać z istniejących ustawień sprawdzania online, czy certyfikaty nie zostały unieważnione.</translation>
<translation id="5728154254076636808">Włącz tworzenie przenośnych kopii danych profilu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">Importuj dane autouzupełniania formularzy z przeglądarki domyślnej przy pierwszym uruchomieniu</translation>
<translation id="5765780083710877561">Opis:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Wersja deweloperska (może być niestabilna)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Adres URL wyszukiwarki od domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="5776485039795852974">Pytaj za każdym razem, gdy witryna chce pokazywać powiadomienia na pulpicie</translation>
<translation id="5781412041848781654">Pozwala określić bibliotekę GSSAPI, która ma być używana do uwierzytelniania HTTP. Możesz określić samą nazwę biblioteki lub pełną ścieżkę.
W przypadku braku ustawień w przeglądarce <ph name="PRODUCT_NAME" /> w zastępstwie używana jest domyślna nazwa biblioteki.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Określa, po jakim czasie nieaktywności użytkownika wykonywane jest działanie związane z bezczynnością przy zasilaniu z baterii.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, określa czas, przez który użytkownik musi pozostać nieaktywny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wykona działanie związane z bezczynnością (można skonfigurować je osobno).
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używana jest domyślna wartość długości czasu.
Wartość tej zasady powinna być określona w milisekundach.</translation>
<translation id="5783009211970309878">Drukuj nagłówki i stopki</translation>
<translation id="5809728392451418079">Ustaw nazwę wyświetlaną dla lokalnych kont na urządzeniu</translation>
<translation id="5814301096961727113">Ustaw domyślny stan potwierdzeń głosowych na ekranie logowania</translation>
<translation id="5815129011704381141">Automatyczne ponowne uruchomienie po aktualizacji</translation>
<translation id="5815353477778354428">Określa katalog, w którym <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> przechowuje dane użytkownika.
Jeśli ustawisz tę zasadę, <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> używa wskazanego katalogu.
Na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables znajdziesz listę zmiennych, których możesz użyć.
Gdy ta opcja nie jest ustawiona, obowiązuje domyślny katalog profilu.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Określa, czy użytkownik może otwierać strony w trybie incognito w <ph name="PRODUCT_NAME" />. W przypadku opcji „Włączone” lub nieskonfigurowania zasady strony mogą być otwierane w tym trybie. Opcja „Wyłączone” uniemożliwia otwieranie stron w tym trybie. Po wybraniu opcji „Wymuszone” strony można otwierać TYLKO w trybie incognito.</translation>
<translation id="582857022372205358">Włącz drukowanie dwustronne względem krótkiej krawędzi</translation>
<translation id="583091600226586337">
Jeśli zasada jest włączona, podczas pobierania każdego pliku użytkownik jest pytany, gdzie należy zapisać plik.
Jeśli zasada jest wyłączona, pobieranie zaczyna się od razu bez pytania o miejsce zapisania pliku.
Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, użytkownik może zmienić to ustawienie.
</translation>
<translation id="5832274826894536455">Wycofane zasady</translation>
<translation id="5835124959204887277">Określa adresy URL i domeny, w przypadku których nie będzie wyświetlać się monit podczas przesyłania prośby o certyfikaty poświadczenia z Kluczy bezpieczeństwa Google. Oprócz tego do Klucza bezpieczeństwa Google będzie wysyłany sygnał wskazujący, że można użyć poświadczenia indywidualnego. Jeśli zasada ta nie będzie ustawiona, użytkownicy Chrome w wersji 65 lub nowszej zobaczą monit, gdy strony będą prosić o poświadczenie Kluczy bezpieczeństwa Google.
Adresy URL (takie jak https://example.com/jakaś/ścieżka) będą dopasowywane tylko jako identyfikatory appID typu U2F. Domeny (takie jak example.com) będą dopasowane tylko jako identyfikatory RP typu webauthn. Dlatego jeśli w przypadku danej witryny mają zostać uwzględnione zarówno interfejsy API U2F, jak i webauthn, na liście muszą znajdować się zarówno URL identyfikatora appID, jak i domena.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Ogranicz zakres portów UDP używanych przez host zdalnego dostępu</translation>
<translation id="5861856285460256766">Konfiguracja kodu dostępu rodzica</translation>
<translation id="5862253018042179045">Ustawia domyślny stan funkcji ułatwień dostępu w postaci potwierdzeń głosowych na ekranie logowania.
Jeśli ta zasada ma wartość „prawda”, po wyświetleniu ekranu logowania potwierdzenia głosowe są włączone.
Jeśli ma ona wartość „fałsz”, po wyświetleniu ekranu logowania takie potwierdzenia są wyłączone.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy mogą ją chwilowo zastąpić, włączając lub wyłączając potwierdzenia głosowe. Wybór użytkownika nie jest jednak trwały i wartość domyślna jest przywracana po ponownym wyświetleniu ekranu logowania lub wtedy, gdy użytkownik przez minutę będzie nieaktywny na tym ekranie.
Jeśli zasada pozostanie nieustawiona, po pierwszym wyświetleniu ekranu logowania potwierdzenia głosowe są wyłączone. Użytkownicy mogą je w każdej chwili włączyć lub wyłączyć i ich stan na ekranie logowania jest trwały dla wszystkich użytkowników.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Konfiguracja sieci na poziomie użytkownika</translation>
<translation id="5879014913445067283">Kontroluje wykrywanie sieciowych udziałów plików za pomocą <ph name="NETBIOS_NAME" /></translation>
<translation id="5883015257301027298">Domyślne ustawienie plików cookie</translation>
<translation id="5887414688706570295">Konfiguruje przedrostek gadżetu TalkGadget, który będzie używany przez hosty zdalnego dostępu, i uniemożliwia użytkownikom jego zmianę.
W przypadku określenia tego przedrostka jest on dołączany na początku podstawowej nazwy gadżetu TalkGadget, by utworzyć pełną nazwę domeny dla gadżetu TalkGadget. Podstawowa nazwa domeny gadżetu TalkGadget to „.talkgadget.google.com”.
Jeśli to ustawienie zostanie włączone, podczas uzyskiwania dostępu do gadżetu TalkGadget hosty będą używać niestandardowej, a nie domyślnej nazwy domeny.
W przypadku wyłączenia lub nieskonfigurowania tego ustawienia wszystkie hosty będą używać domyślnej nazwy domeny gadżetu TalkGadget („chromoting-host.talkgadget.google.com”).
Ta zasada nie ma wpływu na klienty zdalnego dostępu. Do uzyskania dostępu do gadżetu TalkGadget wykorzystują one zawsze domenę „chromoting-client.talkgadget.google.com”.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Jeśli włączysz to ustawienie, żądania uwierzytelniania Gnubby będą przesyłane przez serwer proxy podczas zdalnego połączenia z hostem.
Jeśli wyłączysz to ustawienie lub go nie skonfigurujesz, żądania uwierzytelniania Gnubby nie będą przesyłane przez serwer proxy.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Gdy zalogowanych jest wielu użytkowników, tylko główny użytkownik może używać aplikacji na Androida.</translation>
<translation id="5900196529149231477">
Ta zasada ma wpływ na ekran logowania. Zapoznaj się też z informacjami o zasadzie <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />, która ma wpływ na sesję użytkownika. Zaleca się skonfigurowanie obu tych zasad w jednakowy sposób. Jeśli wartości tych zasad są różne, przy uruchamianiu sesji użytkownika może nastąpić opóźnienie, gdy stosowana jest wartość określona przez zasadę dotyczącą użytkowników.
Jeśli ta zasada jest włączona, każde nazwane źródło na liście rozdzielanej przecinkami będzie działać w obrębie własnego procesu. Powoduje to też izolację źródeł w subdomenach, np. ustawienie https://example.com/ spowoduje, że witryna https://foo.example.com/ będzie również izolowana jako część https://example.com/.
Jeśli zasada jest wyłączona, funkcje IsolateOrigins i SitePerProcess są wyłączone. Użytkownicy nadal mogą włączyć zasadę IsolateOrigins ręcznie za pomocą flag wiersza poleceń.
Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, na ekranie logowania będą stosowane domyślne ustawienia platformy dotyczące izolacji witryn.
</translation>
<translation id="5901427587865226597">Tylko drukowanie dwustronne</translation>
<translation id="5906199912611534122">Umożliwia włączenie lub wyłączenie ograniczenia przepustowości sieci.
Ta zasada wpływa na wszystkich użytkowników i wszystkie interfejsy urządzenia. Po włączeniu tej funkcji
przepustowość będzie ograniczana do czasu, aż zasada ta nie zostanie zmieniona.
Wyłączenie zasady sprawi, że przepustowość nie będzie ograniczana.
Włączenie zasady sprawi, że przepustowość wysyłania i pobierania będzie ograniczana do podanych wartości (w kb/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Zezwalaj na pobieranie aktualizacji automatycznych przez HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Ustawia domyślny stan funkcji ułatwień dostępu w postaci dużego kursora na ekranie logowania.
Jeśli ta zasada ma wartość „prawda”, po wyświetleniu ekranu logowania duży kursor jest włączony.
Jeśli ma ona wartość „fałsz”, po wyświetleniu ekranu logowania taki kursor jest wyłączony.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy mogą ją chwilowo zastąpić, włączając lub wyłączając duży kursor. Wybór użytkownika nie jest jednak trwały i wartość domyślna jest przywracana po ponownym wyświetleniu ekranu logowania lub wtedy, gdy użytkownik przez minutę będzie nieaktywny na tym ekranie.
Jeśli zasada pozostanie nieustawiona, po pierwszym wyświetleniu ekranu logowania duży kursor jest wyłączony. Użytkownicy mogą go w każdej chwili włączyć lub wyłączyć i jego stan na ekranie logowania jest trwały dla wszystkich użytkowników.</translation>
<translation id="5929855945144989709">Zezwól na uruchamianie maszyn wirtualnych na urządzeniach z Chrome OS</translation>
<translation id="5932767795525445337">Ta zasada może też służyć do przypinania aplikacji na Androida.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Wymusza realizację zapytań do wyszukiwarki Google z aktywnym filtrem SafeSearch i uniemożliwia użytkownikom zmianę tego ustawienia.
Jeśli ta opcja zostanie włączona, filtr SafeSearch w wyszukiwarce Google będzie zawsze aktywny.
W przypadku wyłączenia tego ustawienia lub niepodania wartości nie będzie wymuszane stosowanie filtra SafeSearch w wyszukiwarce Google.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Wersja beta</translation>
<translation id="5950205771952201658">Ignorowana w razie błędu sieci kontrola online, czy certyfikat nie został unieważniony, w rzeczywistości nie poprawia bezpieczeństwa, dlatego w <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 i nowszych wersjach jest domyślnie wyłączona. Jeśli zasada ma wartość prawda, przywraca poprzedni sposób działania i powoduje wykonywanie kontroli OCSP/CRL online.
Jeśli nie ustawisz tej zasady w <ph name="PRODUCT_NAME" /> lub wybierzesz wartość fałsz, <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 i nowsze wersje nie sprawdzają online, czy certyfikat nie został unieważniony.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Rozszerzenia mają pozwolenie na używanie interfejsu API zaświadczania zdalnego</translation>
<translation id="5983708779415553259">Domyślne zachowanie dla witryn nie jest zawarte w żadnym pakiecie treści</translation>
<translation id="5997543603646547632">Domyślnie używaj zegara 24-godzinnego</translation>
<translation id="5997846976342452720">Określ, czy ma być wyłączone znajdowanie wtyczek (wycofane)</translation>
<translation id="6017568866726630990">Pokaż systemowo okno wydruku zamiast podglądu wydruku.
W przypadku włączenia tej opcji <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie otwierać systemowe okno drukowania zamiast wbudowanego podglądu wydruku, gdy użytkownik będzie chciał wydrukować stronę.
Jeśli ta opcja będzie nieustawiona lub wyłączona, polecenia wydruku będą wyświetlać ekran podglądu.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Działanie po uruchomieniu</translation>
<translation id="6023030044732320798">Określa zestaw zasad przesyłany do środowiska wykonawczego ARC. Wartość musi być prawidłowym kodem JSON.
Za pomocą tej zasady można wskazać aplikacje na Androida, które mają być automatycznie instalowane na urządzeniu:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "identyfikator aplikacji na Androida, np. "com.google.android.gm" w przypadku Gmaila",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Określa sposób instalowania aplikacji. OPTIONAL: aplikacja nie jest instalowana automatycznie, ale użytkownik może ją zainstalować. To ustawienie domyślne, gdy ta zasada nie jest skonfigurowana. PRELOAD: aplikacja jest instalowana automatycznie, ale użytkownik może ją odinstalować. FORCE_INSTALLED: aplikacja jest instalowana automatycznie i użytkownik nie może jej odinstalować. BLOCKED: aplikacja jest zablokowana i nie można jej zainstalować. Jeśli aplikacja została zainstalowana podczas obowiązywania wcześniejszej zasady, zostanie odinstalowana.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Zasada przyznawania uprawnień aplikacjom. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: zasada nie jest określona. Jeśli uprawnienie nie ma zasady na żadnym poziomie, domyślnie stosowane jest zachowanie PROMPT. PROMPT: użytkownik jest proszony o przyznanie uprawnień. GRANT: automatyczne przyznanie uprawnień. DENY: automatyczna odmowa uprawnień.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Obiekt JSON z konfiguracją specyficzną dla danej aplikacji w postaci par klucz-wartość, np. '"managedConfiguration": { "klucz1": wartość1, "klucz2": wartość2 }'. Klucze są zdefiniowane w manifeście aplikacji.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Przypinanie aplikacji do menu startowego, zobacz PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">Adres URL wyszukiwania dynamicznego od domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="603410445099326293">Parametry dla sugerowania URL-i używających POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Włącz omijanie zapory sieciowej przez hosta dostępu zdalnego</translation>
<translation id="6070667616071269965">Układy klawiatury na ekranie logowania na urządzeniu</translation>
<translation id="6074963268421707432">Nie zezwalaj żadnej witrynie na pokazywanie powiadomień na pulpicie</translation>
<translation id="6074964551275531965">Ustaw czas wyświetlania powiadomień o aktualizacji</translation>
<translation id="6076099373507468537">Definiuje listę urządzeń USB, które można odłączać od sterownika jądra i stosować za pomocą interfejsu chrome.usb API bezpośrednio w aplikacji internetowej. W celu wskazania konkretnego urządzenia lista obejmuje pary identyfikatora dostawcy urządzenia USB i identyfikatora produktu.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, lista odłączanych urządzeń USB będzie pusta.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (klienty Windows):</translation>
<translation id="6091233616732024397">Wymuś logowanie w przeglądarce</translation>
<translation id="6093156968240188330">Umożliwia użytkownikom zdalnym używanie okien z podwyższonym poziomem uprawnień w sesjach pomocy zdalnej</translation>
<translation id="6095999036251797924">Określa czas, po jakim ekran jest blokowany przy pracy na zasilaniu sieciowym lub bateryjnym, jeśli użytkownik jest nieaktywny.
Gdy ustawisz czas większy od zera, określa on, jak długo użytkownik musi pozostać nieaktywny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zablokuje ekran.
Gdy ustawisz go na zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie blokuje ekranu, gdy użytkownik jest nieaktywny.
Jeśli czas nie zostanie ustawiony, używany jest domyślny okres.
Zalecany sposób blokowania ekranu w czasie nieaktywności to włączenie blokowania ekranu przy wstrzymaniu pracy i pozwolenie, by <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wstrzymywał pracę po okresie nieaktywności. Zasady tej należy używać jedynie, gdy ekran powinien zostać zablokowany znacznie wcześniej niż nastąpi wstrzymanie pracy lub gdy wstrzymanie pracy przy nieaktywności nie jest w ogóle wskazane.
Wartość dla tej zasady należy określić w milisekundach. Wartości są zmniejszane tak, by były mniejsze niż opóźnienie nieaktywności.</translation>
<translation id="6097601282776163274">Włącz zbieranie zanonimizowanych danych z URL-em jako kluczem</translation>
<translation id="6099853574908182288">Domyślny tryb drukowania kolorów</translation>
<translation id="6111936128861357925">Zezwól na ukrytą grę-żart z dinozaurem</translation>
<translation id="6114416803310251055">wycofana</translation>
<translation id="6133088669883929098">Zezwalaj na generowanie kluczy we wszystkich witrynach</translation>
<translation id="6145799962557135888">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których może być wykonywany kod JavaScript. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultJavaScriptSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="614662973812186053">Ta zasada kontroluje też zbieranie danych o użytkowaniu i danych diagnostycznych Androida.</translation>
<translation id="6153048425064249648">Ta zasada steruje raportowaniem w chmurze <ph name="PRODUCT_NAME" />, które umożliwia przesyłanie informacji o działaniu przeglądarki do konsoli administracyjnej Google.
Gdy ta zasada jest nieustawiona lub ma wartość Fałsz, dane nie są zbierane ani przesyłane.
Gdy ta zasada ma wartość Prawda, dane są zbierane i przesyłane do konsoli administracyjnej Google.
Aby określić, które dane chcesz przesyłać, użyj zasad w grupie Rozszerzenie zgłaszające informacje o Chrome.
Ta zasada działa tylko wtedy, gdy komputer jest zarejestrowany w <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.
Ta zasada wymusza instalację rozszerzenia <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> na potrzeby raportowania i zastępuje związane z nim zasady rozszerzeń.</translation>
<translation id="6155247658847899816">Gdy ta zasada jest skonfigurowana, rozdzielczość i współczynnik skalowania
wyświetlacza zostają ustawione na podane wartości. Ustawienia wyświetlacza zewnętrznego
są stosowane do wszystkich podłączonych wyświetlaczy zewnętrznych.
Wartości „external_width” i „external_height” należy podać w pikselach
Wartości „external_scale_percentage” i „internal_scale_percentage”
należy podać w procentach.
Jeśli „external_use_native” ma wartość Prawda, zasada będzie ignorować
wartości „external_height” i „external_width” i ustawi na wyświetlaczach
zewnętrznych ich rozdzielczość natywną.
Jeśli „external_use_native” ma wartość Fałsz lub nie ma ustawionej wartości
i nie podano wartości „external_height” lub „external_width”, zasada nie ma
wpływu na ustawienia wyświetlacza zewnętrznego. Jeśli dany wyświetlacz nie obsługuje
podanej rozdzielczości lub współczynnika skalowania, zasada nie będzie
stosowana do tego wyświetlacza.
Jeśli flaga „recommended” ma wartość Prawda, zalogowani użytkownicy mogą zmienić
rozdzielczość i współczynnik skalowania dowolnego wyświetlacza na stronie ustawień,
ale ich ustawienia zostaną zastąpione przez wartość zasady po następnym uruchomieniu urządzenia.
Jeśli flaga „recommended” ma wartość Fałsz lub jest nieskonfigurowana,
użytkownicy nie mogą zmieniać ustawień wyświetlacza.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Ustaw domyślny stan dużego kursora na ekranie logowania</translation>
<translation id="6157537876488211233">Lista rozdzielonych przecinkami reguł omijania serwera proxy</translation>
<translation id="6158324314836466367">Nazwa firmowego sklepu internetowego (wycofana)</translation>
<translation id="6181608880636987460">Pozwala utworzyć listę wzorców URL-i określających witryny, które nie mogą uruchamiać wtyczki <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, będzie używana wartość domyślna pobrana z zasady „DefaultPluginsSetting” (jeśli jest określona) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Domyślne ustawienie wyskakujących okienek</translation>
<translation id="6190367314942602985">Zgłaszaj informacje identyfikujące użytkownika</translation>
<translation id="6197453924249895891">Przyznaje dostęp do kluczy firmowych do rozszerzeń.
Klucze są przeznaczone do użytku firmowego, jeśli są wygenerowane przy użyciu interfejsu API chrome.platformKeys na koncie zarządzanym. Klucze importowane lub wygenerowane w inny sposób nie są przeznaczone do użytku firmowego.
Dostęp do kluczy przeznaczonych do użytku firmowego całkowicie kontroluje ta zasada. Użytkownik nie może przyznać ani wycofać dostępu rozszerzeń do kluczy firmowych.
Domyślnie rozszerzenie nie może używać klucza przeznaczonego do użytku firmowego. Jest to równoznaczne z wyłączeniem zasady allowCorporateKeyUsage dla tego rozszerzenia.
Tylko jeśli zasada allowCorporateKeyUsage jest włączona dla rozszerzenia, może ono używać dowolnego klucza platformy oznaczonego jako do użytku firmowego, by podpisywać arbitralne dane. To uprawnienie należy przyznawać, tylko jeśli rozszerzenie jest zaufane, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do klucza.</translation>
<translation id="6208896993204286313">Zgłaszaj informacje o zasadach <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6210259502936598222">Zgłaszaj informacje o wersji systemu operacyjnego i <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6211428344788340116">Zgłasza godziny aktywności urządzenia.
Jeśli to ustawienie nie jest określone lub jego wartość to Prawda, zarejestrowane urządzenie zgłasza, kiedy korzysta z niego użytkownik. Jeśli ta zasada ma wartość Fałsz, godziny aktywności urządzenia nie są rejestrowane ani zgłaszane.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Widoczne są wszystkie drukarki oprócz tych z czarnej listy.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Po włączeniu tej zasady wymuszany jest import danych autouzupełniania formularzy z poprzedniej przeglądarki domyślnej. Włączenie tej zasady ma również wpływ na opcje w oknie dialogowym importowania.
Jeśli zasada zostanie wyłączona, dane autouzupełniania formularzy nie zostaną zaimportowane.
Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, użytkownik może zostać zapytany, czy zaimportować dane, lub operacja ta zostanie wykonana automatycznie.</translation>
<translation id="6224304369267200483">Adresy URL / domeny automatycznie uprawnione do bezpośredniego poświadczania Kluczy bezpieczeństwa Google</translation>
<translation id="6233173491898450179">Ustaw katalog pobierania</translation>
<translation id="6244210204546589761">Adresy URL otwierane po uruchomieniu</translation>
<translation id="6258193603492867656">Pozwala określić, czy generowana nazwa SPN w protokole Kerberos ma zawierać port niestandardowy. Po włączeniu tego ustawienia i wprowadzeniu portu niestandardowego (tzn. innego niż 80 i 443) jest on umieszczany w generowanej nazwie SPN w protokole Kerberos. Jeśli wyłączysz ustawienie, generowana nazwa SPN w protokole Kerberos nie będzie w żadnym przypadku zawierać portu.</translation>
<translation id="6261643884958898336">Zgłaszaj informacje identyfikujące urządzenie</translation>
<translation id="6281043242780654992">Konfiguruje zasady wiadomości natywnych. Hosty wiadomości natywnych na czarnej liście nie będą dostępne, dopóki nie znajdą się na białej liście.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Zezwól lub nie na przechwytywanie dźwięku</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6310223829319187614">Włącz autouzupełnianie nazw domen w czasie logowania użytkownika</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome wyświetla stronę z ostrzeżeniem, gdy użytkownicy otworzą witrynę, w której występują błędy SSL. Domyślnie lub wtedy, gdy ta zasada jest włączona, użytkownicy mogą zignorować i zamknąć stronę z ostrzeżeniem.
Po wyłączeniu tej zasady użytkownicy nie będą mogli zamknąć strony z ostrzeżeniem.</translation>
<translation id="6352543686437322588">Lokalne konto na urządzeniu do automatycznego logowania po określonym czasie.
Gdy ta zasada jest skonfigurowana, po upływie określonego czasu bez aktywności użytkownika na ekranie logowania nastąpi automatyczne zalogowanie wskazanej sesji. Lokalne konto na urządzeniu musi zostać skonfigurowane wcześniej (patrz |DeviceLocalAccounts|).
Gdy zasada jest nieskonfigurowana, automatyczne logowanie nie jest wykonywane.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Określa parametry używane przy wyszukiwaniu URL-a z użyciem POST. Składa się z rozdzielonych przecinkami par nazwy i wartości. Jeśli wartość jest parametrem szablonu, tak jak w przykładzie powyżej {searchTerms}, zostanie ona zastąpiona rzeczywistymi danymi wyszukiwanych słów.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie jest ustawiona, żądania wyszukiwań są wysyłane przy użyciu metody GET.
Ta zasada jest uwzględniana tylko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Czy użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania kanału wersji</translation>
<translation id="6368011194414932347">Konfiguruj adres URL strony głównej</translation>
<translation id="6368403635025849609">Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w tych witrynach</translation>
<translation id="6376659517206731212">Może być obowiązkowa</translation>
<translation id="6377355597423503887">Ta zasada została wycofana. Zamiast niej możesz użyć BrowserSignin.
Pozwala użytkownikowi zalogować się w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ustawisz tę zasadę, możesz określić, czy zezwalasz użytkownikowi na logowanie się w <ph name="PRODUCT_NAME" />. Jeśli zasada będzie miała wartość false, aplikacje i rozszerzenia, które używają interfejsu API chrome.identity, nie będą działać. Dlatego zamiast niej możesz użyć SyncDisabled.</translation>
<translation id="6378076389057087301">Określ, czy aktywność związana z dźwiękiem wpływa na zarządzanie energią</translation>
<translation id="637934607141010488">Zgłasza listę użytkowników urządzenia, którzy niedawno się zalogowali.
Jeśli ta zasada ma wartość Fałsz, użytkownicy nie są zgłaszani.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Ta zasada została wycofana w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> w wersji 29. Zamiast niej użyj zasady PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Wyloguj użytkownika</translation>
<translation id="6406448383934634215">Umożliwia określenie listy otwieranych adresów URL, jeśli jako działanie po uruchomieniu wybrano opcję „Otwórz adresy URL z listy”. Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana, po uruchomieniu przeglądarki nie otworzą się żadne adresy URL.
Ta zasada działa tylko wtedy, gdy dla zasady „RestoreOnStartup” wybrane jest ustawienie „RestoreOnStartupIsURLs”.
Ta zasada jest dostępna tylko w wystąpieniach systemu Windows, które należą do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />, oraz w wystąpieniach systemu Windows 10 Pro lub Enterprise zarejestrowanych w funkcji zarządzania urządzeniami.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Nie można wymusić używania serwera proxy przez aplikacje na Androida. Mają one dostęp do niektórych jego ustawień i mogą uwzględniać je dobrowolnie:
Jeśli wybierzesz ustawienie, by nigdy nie używać serwera proxy, aplikacje na Androida uzyskają informację o braku skonfigurowanego serwera proxy.
Jeśli wybierzesz używanie systemowych ustawień serwera proxy lub stały serwer proxy, aplikacje na Androida uzyskają adres i port serwera proxy http.
Jeśli wybierzesz automatyczne wykrywanie serwera proxy, aplikacje na Androida otrzymają URL skryptu „http://wpad/wpad.dat”. Nie jest używana żadna inna część protokołu automatycznego wykrywania serwera proxy.
Jeśli wybierzesz używanie skryptu .pac serwera proxy, aplikacje na Androida otrzymają URL skryptu.</translation>
<translation id="6430366557948788869">Rozszerzenie zgłaszające informacje o Chrome</translation>
<translation id="6440051664870270040">Zezwalaj stronom na otwieranie wyskakujących okienek podczas nawigowania</translation>
<translation id="6447948611083700881">Wyłączono tworzenie i przywracanie kopii zapasowej</translation>
<translation id="645425387487868471">Włącz wymuszone logowanie w: <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6464074037294098618">Włącz Autouzupełnianie adresów</translation>
<translation id="6473623140202114570">Skonfiguruj listę domen, w których Bezpieczne przeglądanie nie wywołuje ostrzeżeń.</translation>
<translation id="6488627892044759800">Służy do konfigurowania typu domyślnej strony głównej w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i blokowania użytkownikom możliwości zmiany tych ustawień. Strona główna może być albo stroną o wpisanym przez Ciebie adresie URL, albo stroną Nowa karta.
Jeśli włączysz to ustawienie, stroną główną będzie zawsze strona Nowa karta, a URL strony głównej będzie ignorowany.
Jeśli wyłączysz to ustawienie, stroną główną użytkownika nie będzie nigdy strona Nowa karta, chyba że wybierzesz dla strony głównej adres „chrome://newtab”.
Jeśli włączysz lub wyłączysz to ustawienie, użytkownicy nie będą mogli zmienić typu strony głównej w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada pozostanie nieskonfigurowana, użytkownicy będą mogli samodzielnie wybrać, czy stroną główną ma być strona Nowa karta.
Ta zasada jest dostępna tylko w wystąpieniach systemu Windows, które należą do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />, oraz w wystąpieniach systemu Windows 10 Pro lub Enterprise zarejestrowanych w funkcji zarządzania urządzeniami.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Włącz Bluetooth na urządzeniu</translation>
<translation id="6495328383950074966">Służy do konfigurowania listy domen uznawanych za zaufane przez funkcję Bezpieczne przeglądanie. Oznacza to, że:
Bezpieczne przeglądanie nie będzie sprawdzać, czy dane zasoby są niebezpieczne (np. phishing oraz złośliwe lub niechciane oprogramowanie) na stronach, których adresy URL należą do tych domen.
Udostępniana przez Bezpieczne przeglądanie usługa ochrony pobierania nie będzie sprawdzać pobieranych plików pochodzących z tych domen.
Udostępniana przez Bezpieczne przeglądanie usługa ochrony haseł nie będzie sprawdzać, czy hasło jest używane na innych stronach, jeśli adresy URL będą pasować do tych domen.
Po włączeniu tego ustawienia Bezpieczne przeglądanie będzie uznawać te domeny za zaufane.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone lub nieskonfigurowane, do wszystkich zasobów jest stosowany domyślny poziom ochrony funkcji Bezpieczne przeglądanie.
Ta zasada jest dostępna tylko w wystąpieniach systemu Windows, które należą do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />, oraz w wystąpieniach systemu Windows 10 Pro lub Enterprise zarejestrowanych w funkcji zarządzania urządzeniami.</translation>
<translation id="6515357889978918016">Obraz wtyczki <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /></translation>
<translation id="6520802717075138474">Importuj wyszukiwarki z przeglądarki domyślnej przy pierwszym uruchomieniu</translation>
<translation