blob: a0ab4cb0766b8d40640546318c3e381ec59d1255 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE html>
<script src="../../resources/testharness.js"></script>
<script src="../../resources/testharnessreport.js"></script>
<div>foo<input value="initial">bar</div>
<div>baz<textarea>initial</textarea>quux</div>
<div id="log"></div>
<script>
var input = document.querySelector('input');
var textarea = document.querySelector('textarea');
if (window.internals) {
internals.setSuggestedValue(input, 'suggested');
internals.setAutofilled(input, true);
internals.setSuggestedValue(textarea, 'suggested');
internals.setAutofilled(textarea, true);
}
// We should emit initial value if control is auto-filled.
test(function() {
input.select();
assert_equals(getSelection().toString(), '');
}, 'select input inner whole');
test(function() {
textarea.select();
assert_equals(getSelection().toString(), '');
}, 'select textarea inner whole');
// We should not put suggested value to toString().
test(function() {
input.setSelectionRange(2, 5);
assert_equals(getSelection().toString(), '');
}, 'select input inner');
test(function() {
textarea.setSelectionRange(2, 5);
assert_equals(getSelection().toString(), '');
}, 'select textarea inner');
// Selection should not have auto-filled value.
test(function() {
getSelection().selectAllChildren(input.parentNode);
assert_equals(getSelection().toString(), 'foobar');
}, 'select input outer');
test(function() {
getSelection().selectAllChildren(textarea.parentNode);
assert_equals(getSelection().toString(), 'bazquux');
}, 'select textarea outer');
</script>