blob: f9d0dafdd94769ad7ae234425a1df9e24175f016 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="resources/xslt-document-insertion.xsl"?>
<body/>