blob: 81f168441fbe8fe1475c6ba0914bdbfe1c009a9a [file] [log] [blame]
{
metadata: {
namespace: "XMLNS",
namespaceURI: "http://www.w3.org/2000/xmlns/",
},
data: [
"xmlns",
],
}