blob: 1f54badb641060ccfb390d1a75f6e36df7b65d95 [file] [log] [blame]
include_rules = [
"+chromeos/arc",
"+chromeos/chromeos_switches.h",
"+chromeos/dbus",
"+ipc",
"+mojo",
"+third_party/mojo",
]