blob: a762690e66f72b618350df38dec2965fdfee3f7c [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Throwing in the context of an accessor setter (235223)</title>
<script src="../../resources/testharness.js"></script>
<script src="../../resources/testharnessreport.js"></script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
var frame = document.createElement('iframe');
document.body.appendChild(frame);
var frameWindow = frame.contentWindow;
function assert_dom_exception_in_frame(exception) {
assert_equals(frameWindow.DOMException.prototype, Object.getPrototypeOf(exception));
assert_not_equals(DOMException.prototype, Object.getPrototypeOf(exception));
}
function assert_dom_exception_in_incumbent(exception) {
assert_not_equals(frameWindow.DOMException.prototype, Object.getPrototypeOf(exception));
assert_equals(DOMException.prototype, Object.getPrototypeOf(exception));
}
test(function () {
// Sanity check over functions.
try {
var element = frameWindow.document.createElement('textarea');
element.appendChild(element);
assert_unreached("Cyclic appendChild() should throw HierarchyRequestError.");
} catch (e) {
assert_true(e.name == "HierarchyRequestError");
assert_dom_exception_in_frame(e);
}
try {
var element = frameWindow.document.createElement('textarea');
Node.prototype.appendChild.call(element, element);
assert_unreached("Cyclic appendChild() should throw HierarchyRequestError.");
} catch (e) {
assert_true(e.name == "HierarchyRequestError");
assert_dom_exception_in_incumbent(e);
}
}, "Check that DOM exception is created in called function's context.");
test(function () {
try {
var input = frameWindow.document.createElement('input');
input.size = 0;
assert_unreached("Setting input.size to zero should throw IndexSizeError.");
} catch (e) {
assert_true(e.name == "IndexSizeError");
assert_dom_exception_in_frame(e);
}
try {
var input = frameWindow.document.createElement('input');
var pd = Object.getOwnPropertyDescriptor(HTMLInputElement.prototype, 'size');
pd.set.call(input, 0);
assert_unreached("Setting input.size to zero should throw IndexSizeError.");
} catch (e) {
assert_true(e.name == "IndexSizeError");
assert_dom_exception_in_incumbent(e);
}
try {
var xhr = new frameWindow.XMLHttpRequest();
xhr.open('GET', 'nonExistent.html', false);
xhr.timeout = 10;
assert_unreached("Setting xhr.timeout on sync XHR object should throw InvalidAccessError.");
} catch (e) {
assert_true(e.name == "InvalidAccessError");
assert_dom_exception_in_frame(e);
}
try {
var xhr = new frameWindow.XMLHttpRequest();
xhr.open('GET', 'nonExistent.html', false);
var pd = Object.getOwnPropertyDescriptor(XMLHttpRequest.prototype, 'timeout');
pd.set.call(xhr, 10);
assert_unreached("Setting xhr.timeout on sync XHR object should throw InvalidAccessError.");
} catch (e) {
assert_true(e.name == "InvalidAccessError");
assert_dom_exception_in_incumbent(e);
}
}, "Check that DOM exception is created in setter's context.");
test(function () {
try {
var serializer = new frameWindow.XMLSerializer();
serializer.serializeToString(null);
assert_unreached("serializing null should throw a TypeError");
} catch (e) {
assert_true(e.name == "TypeError");
assert_equals(frameWindow.TypeError.prototype, Object.getPrototypeOf(e));
assert_not_equals(TypeError.prototype, Object.getPrototypeOf(e));
}
try {
var serializer = new frameWindow.XMLSerializer();
XMLSerializer.prototype.serializeToString.call(serializer, null);
assert_unreached("serializing null should throw a TypeError");
} catch (e) {
assert_true(e.name == "TypeError");
assert_not_equals(frameWindow.TypeError.prototype, Object.getPrototypeOf(e));
assert_equals(TypeError.prototype, Object.getPrototypeOf(e));
}
}, "Check that native exception is created in setter's context.");
</script>
</body>
</html>