blob: 1426393739e0b4fbbaa75f06f2a2c4a41bf11f4c [file] [log] [blame]
extern uint CRCTab[256];
void CryptData::SetKey13(const char *Password)
{
Key13[0]=Key13[1]=Key13[2]=0;
for (size_t I=0;Password[I]!=0;I++)
{
byte P=Password[I];
Key13[0]+=P;
Key13[1]^=P;
Key13[2]+=P;
Key13[2]=(byte)rotls(Key13[2],1,8);
}
}
void CryptData::SetKey15(const char *Password)
{
InitCRC32(CRCTab);
uint PswCRC=CRC32(0xffffffff,Password,strlen(Password));
Key15[0]=PswCRC&0xffff;
Key15[1]=(PswCRC>>16)&0xffff;
Key15[2]=Key15[3]=0;
for (size_t I=0;Password[I]!=0;I++)
{
byte P=Password[I];
Key15[2]^=P^CRCTab[P];
Key15[3]+=P+(CRCTab[P]>>16);
}
}
void CryptData::SetAV15Encryption()
{
InitCRC32(CRCTab);
Method=CRYPT_RAR15;
Key15[0]=0x4765;
Key15[1]=0x9021;
Key15[2]=0x7382;
Key15[3]=0x5215;
}
void CryptData::SetCmt13Encryption()
{
Method=CRYPT_RAR13;
Key13[0]=0;
Key13[1]=7;
Key13[2]=77;
}
void CryptData::Decrypt13(byte *Data,size_t Count)
{
while (Count--)
{
Key13[1]+=Key13[2];
Key13[0]+=Key13[1];
*Data-=Key13[0];
Data++;
}
}
void CryptData::Crypt15(byte *Data,size_t Count)
{
while (Count--)
{
Key15[0]+=0x1234;
Key15[1]^=CRCTab[(Key15[0] & 0x1fe)>>1];
Key15[2]-=CRCTab[(Key15[0] & 0x1fe)>>1]>>16;
Key15[0]^=Key15[2];
Key15[3]=rotrs(Key15[3]&0xffff,1,16)^Key15[1];
Key15[3]=rotrs(Key15[3]&0xffff,1,16);
Key15[0]^=Key15[3];
*Data^=(byte)(Key15[0]>>8);
Data++;
}
}