blob: 9cc832bd92df441e8c5585f0031167f3c1401913 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE translationbundle><translationbundle lang="mr">
<translation id="2424268526671779403">Google</translation>
<translation id="4659506378548526631"><ph name="XPS_URL"/>XPS ड्राइव्हर<ph name="XPS_URL_END"/> स्थापित केलेला नाही.</translation>
<translation id="4983496916481712098">Google मेघ प्रिंटर</translation>
</translationbundle>