blob: 9ebcaf5ebdc3e7b34ee042b26c333e42e10b9879 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
<html>
<head>
<script src="../resources/js-test.js"></script>
</head>
<body id="body">
<div id="element1" role="checkbox" aria-checked="mixed"></div>
<div id="element2" role="menuitemcheckbox" aria-checked="mixed"></div>
<div id="element3" role="radio" aria-checked="mixed"></div> <!-- Treat as false for radio role -->
<div id="element4" role="menuitemradio" aria-checked="mixed"></div> <!-- Treat as false for menuitemradio role -->
<p id="description"></p>
<div id="console"></div>
<script>
description("Check whether mixed value is reported properly");
if (window.accessibilityController) {
for (var i = 1; i <= 4; i++) {
var element = accessibilityController.accessibleElementById("element" + i);
debug("Role: " + element.role);
debug("Mixed: " + element.isButtonStateMixed);
}
}
</script>
</body>
</html>