blob: 47931634e3c4e48f1731dc1889b6207e5352b8a7 [file] [log] [blame]
ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⵍⴰⵍⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ ⵎⵙⴰⵡⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⵃⵡⴻⵕⵎⴰ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵖⵓⵔ ⵙⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⴽⵡⵉⵜ ⵍⴰⵇⵓⴻⵍ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜⵜ ⴳⴰⵔ ⴰⵙⴻⵏ
#tifinagh_text:
"Noto Sans Tifinagh" : 109,
"Times" : 23