blob: d5038ce690c6df5f8eb6f2d0266df052f7200fc5 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE html>
<title>FontFaceSetLoadEvent constructor</title>
<link rel="help" href="https://drafts.csswg.org/css-font-loading/#fontfacesetloadevent">
<script src="/resources/testharness.js"></script>
<script src="/resources/testharnessreport.js"></script>
<script>
test(function() {
var ff = [];
var e = new FontFaceSetLoadEvent('type');
assert_array_equals(e.fontfaces, ff);
assert_not_equals(e.fontfaces, ff);
}, 'FontFaceSetLoadEvent constructor without FontFaceSetLoadEventInit dictionary');
test(function() {
var ff = [ new FontFace('family', 'src') ];
var e = new FontFaceSetLoadEvent('type', { fontfaces: ff });
assert_array_equals(e.fontfaces, ff);
assert_not_equals(e.fontfaces, ff);
}, 'FontFaceSetLoadEvent constructor with FontFaceSetLoadEventInit dictionary');
</script>