blob: b9bfdf90a2d9ae6f2731451b45554ecb70f366d6 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<my-custom-element></my-custom-element>
</body>
</html>