blob: 39b0db6c410e75caeed0d2da2c4ada6dd228eaf2 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fa">
<translation id="6106989379647458772">شاید صفحه وب در <ph name="PAGE" /> موقتاً غیرفعال شده باشد یا شاید به‌طور دائم به آدرس وب جدیدی منتقل شده باشد.</translation>
<translation id="6312113039770857350">صفحه وب در دسترس نیست</translation>
<translation id="8681531050781943054">صفحه وب در <ph name="PAGE" /> نمی‌تواند بارگیری شود، زیرا:</translation>
<translation id="8882178685025065378">وای! باید از والدینتان بپرسید که بازدید از <ph name="PAGE" /> اشکالی نداشته باشد.</translation>
<translation id="8963213021028234748"><ph name="MARKUP_1" />پیشنهادات:<ph name="MARKUP_2" />مطمئن شوید اتصال داده دارید<ph name="MARKUP_3" />بعداً این صفحه وب را تازه‌سازی کنید<ph name="MARKUP_4" />آدرسی را که وارد کرده‌اید، بررسی کنید<ph name="MARKUP_5" /></translation>
</translationbundle>