blob: b6b16092adedd6a711ef2f13196f6f4bf114ab84 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="6106989379647458772">Trang web tại <ph name="PAGE" /> có thể tạm thời không hoạt động hoặc có thể đã được chuyển vĩnh viễn sang địa chỉ web mới.</translation>
<translation id="6312113039770857350">Trang web hiện không khả dụng</translation>
<translation id="8681531050781943054">Không thể tải trang web tại <ph name="PAGE" /> do:</translation>
<translation id="8882178685025065378">Rất tiếc! Bạn cần hỏi cha mẹ xem có được phép truy cập <ph name="PAGE" /> hay không.</translation>
<translation id="8963213021028234748"><ph name="MARKUP_1" />Đề xuất:<ph name="MARKUP_2" />Đảm bảo bạn có kết nối dữ liệu<ph name="MARKUP_3" />Tải lại trang web này sau<ph name="MARKUP_4" />Kiểm tra địa chỉ bạn đã nhập<ph name="MARKUP_5" /></translation>
</translationbundle>